ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΣΡΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2011

2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ.. ΡΙΟ ΣΗΛ: 2610/ FAX: 2610/ Πληρ.: κ. Δημήτρης Ψαλτόπουλος mail: Η παξνύζα Εσωτεπική Έκθεση Αξιολόγησηρ ησλ αθαδεκατθώλ εηώλ , , θαη ηνπ Τκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ζπληάρζεθε από ηελ ΟΜΔΑ ηνπ Τκήκαηνο, πνπ απνηειείηαη από ηα παξαθάησ κέιε ΓΔΠ : 1. Αξγπξόο Γεώξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, σο Σπληνληζηήο 2. Παηξώλεο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 3. Ψαιηόπνπινο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θαη ζπλεπηθνπξήζεθε από ηελ Υπνζηεξηθηηθή Oκάδα ηεο ΟΜΔΑ, όπσο απηή νξίζηεθε ζύκθσλα κε ην αξηζκ. πξση. 1085/ έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Τκήκαηνο θ. Ψαιηόπνπινπ Γεκήηξε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή, θαη ε νπνία απαξηίδεηαη από ηνπο: 4. Γαύξε Μαξία, Γξακκαηέαο Τ.Ο.Δ. 5. Λπθνύδε Κσλζηαληίλα, Υπάιιεινο Γξακκαηείαο 6. Κνπξεκέλνπ Αγγειηθή, Υπάιιεινο Γξακκαηείαο 7. Λαδαλά Δπαγγειία, Υπάιιεινο Γξακκαηείαο 8. Φεξηάθε Θενδώξα, Υπάιιεινο Γξακκαηείαο 9. Γνύδε Ιζκήλε, ΔΤΔΠ Τ.Ο.Δ. ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Οπγάνωση και λειτοςπγία ΜΟΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Πατπών» κε θσδηθό MIS Τν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν) θαη από εζληθνύο πόξνπο. Ο Σςντονιστήρ τηρ ΟΜΕΑ Δημήτπηρ Ψαλτόποςλορ Αναπληπωτήρ Καθηγητήρ

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ θνπιηνχξα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αθαδεκατθψλ κνλάδσλ είλαη θηήκα ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Δηδηθφηεξα, ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηνλ δηεζλή επηζηεκνληθφ ρψξν θαη πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Διιάδα θαηαηάζζνπλ ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ αλάκεζα ζηα θνξπθαία ηεο ρψξαο. ην πιαίζην απηφ, είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζπκβάινπκε ζηε δηαδηθαζία απηή, παξνπζηάδνληαο ηελ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. ηελ έθζεζε απηή παξνπζηάδνληαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε εμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν αιιά θαη ηηο ινηπέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην Σκήκα καο.ηφρνο ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο είλαη ε αληηθεηκεληθή θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο είλαη θαηά ηελ άπνςή καο ε δξνκνιφγεζε ελεξγεηψλ πνπ ζα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ηηο επηδφζεηο ηνπ Σκήκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη γεληθφηεξα, ηε πξνζθνξά ηνπ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Απφ ηελ Έθζεζε πξνθχπηεη φηη ηα ηειεπηαία έηε ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαηάθεξε αξθεηά ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο θαη ηεο δηδαζθαιίαο θαη βειηίσζε ηελ νξγαλσηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. Παξά ηαχηα ζεσξνχκε φηη ζήκεξα ην Σκήκα επξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν κεηαίρκην. Έηζη, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπ, θξίλεηαη απαξαίηεηε κηα ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Σκήκαηνο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα βηψζηκε, ζχγρξνλε θαη απνηειεζκαηηθή αθαδεκατθή κνλάδα. Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ ΟΜΔΑθαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο (ηδίσο ηνπο θθ. θνχξα, Βελέηε θαη Γεκαξά) πνπ εξγάζηεθαλ ζθιεξά γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο Έθζεζεο. Ζ Έθζεζε απηή δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη ρσξίο ηελ επίπνλε θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία ηεο Γξακκαηέσο ηνπ Σκήκαηνο θαο Μαξίαο Γαχξε θαζψο θαη φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο. Σηο επραξηζηψ ηδηαίηεξα. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ Γεκήηξεο Φαιηφπνπινο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

4 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ει. ΠΡΟΛΟΓΟ 1 Κεθάιαην 1: Ζ Γηαδηθαζία ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο 3 Κεθάιαην 2: Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 7 Κεθάιαην 3: Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 16 Κεθάιαην 4: Γηδαθηηθφ Έξγν 37 Κεθάιαην 5: Δξεπλεηηθφ Έξγν 51 Κεθάιαην 6: ρέζεηο κε Κνηλσληθνχο / Πνιηηηζηηθνχο / Παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) Φνξείο 62 Κεθάιαην 7: ηξαηεγηθή Αθαδεκατθήο Αλάπηπμεο 65 Κεθάιαην 8: Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπνδνκέο 68 Κεθάιαην 9: πκπεξάζκαηα 73 Κεθάιαην 10: ρέδηα Βειηίσζεο 79 Κεθάιαην 11: Πίλαθεο 84 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 110 Παξάξηεκα Η: Δπηιεγκέλεο Γεκνζηεχζεηο Μειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαηά ην Υξνληθφ Γηάζηεκα Παξάξηεκα ΗΗ: Οδεγφο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (ειιεληθή & αγγιηθή) Παξάξηεκα ΗΗΗ: Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 2

5 1. Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1.1 Πεξηγξαθή θαη Αλάιπζε ηεο Γηαδηθαζίαο Σύνθεζη ηηρ ΟΜΔΑ Ζ Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (ΟΜΔΑ) ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (ΣΟΔ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ζπγθξνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε (Γ) ηνπ Σκήκαηνο ηεο 21 εο Οθησβξίνπ Ζ Γ θαηέζηεζε ηελ ΟΜΔΑ ππεχζπλε γηα ηελ ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθψλ Δθζέζεσλ θαζψο θαη ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΣΟΔ. Ζ ζχλζεζε ηεο πξψηεο ΟΜΔΑ έρεη σο εμήο: πληνληζηήο: Γεκήηξεο Φαιηφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μέιε: Δπζαιία Γεκαξά, Καζεγήηξηα Αζελά Εεξβνγηάλλε, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Ησάλλα Νηανχιε, Καζεγήηξηα, Γεκήηξεο θνχξαο, Καζεγεηήο Κψζηαο Σζεθνχξαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο (Πξφεδξνο ΣΟΔ) ην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ ΣΟΔ (ε νπνία θαηέζηε αλαγθαία ιφγσ ηεο απνρψξεζεο, ζπληαμηνδφηεζεο θαη εθπαηδεπηηθήο άδεηαο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο), ε Γ ηεο 17 εο Οθησβξίνπ 2011 ηνπ Σκήκαηνο απνθάζηζε ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ΟΜΔΑ. Χο εθ ηνχηνπ, ε λέα ζχλζεζε ηεο ΟΜΔΑ ηνπ Σκήκαηνο δηακνξθψζεθε σο εμήο: πληνληζηήο: Γεψξγηνο Αξγπξφο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Μέιε: Βαζίιεηνο Παηξψλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γεκήηξεο Φαιηφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο (Πξφεδξνο ΣΟΔ) Σελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ηεο ΟΜΔΑ αλέιαβαλ ηα ζηειέρε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΣΟΔ θθ Φεξηάθε, Λπθνχδε, Λαδαλά θαη Κνπξεκέλνπ θαζψο θαη ην κέινο ΔΣΔΠ θα. Γνχδε, ππφ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο Γξακκαηέσο ηνπ Σκήκαηνο θαο Μαξίαο Γαχξε. 3

6 Με βάζε ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο Δζσηεξηθήο Έθζεζεο άξρηζε λα πινπνηείηαη ζηελ αξρή ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο , φια ηα ζηειέρε πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δπν ζπλζέζεηο ηεο ΟΜΔΑ ζπλέβαιαλ ζε απηήλ Σςνεπγαζίερ ηηρ ΟΜΔΑ για ηη Γιαμόπθυζη ηηρ Έκθεζηρ Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο έθζεζεο ε ΟΜΔΑ ζπλεξγάζζεθε κε ηνπο εμήο: Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Σηο Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Σε Γξακκαηέα θαη ην πξνζσπηθφ ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο Σα κέιε ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Σνπο Γ ηνπ πιιφγνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Σνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Σε ΜΟΓΗΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Σε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Πηγέρ και Γιαδικαζίερ Άνηληζηρ Πληποθοπιών Μεηά ηελ ζχζηαζή ηεο, ε ΟΜΔΑ ελεκέξσζε ηα κέιε ΓΔΠ θαη ηα ππφινηπα ζηειέρε ηνπ ΣΟΔ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο θαη εηδηθφηεξα ηφζν γηα ηελ ζχληαμε ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθψλ Δθζέζεσλ φζν θαη γηα απηήλ ηεο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. ην ίδην πιαίζην έρεη ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη γηα ην επφκελν ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο, δειαδή ηελ Έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. Ζ δηαδηθαζία ζπιινγήο πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ ζηεξίρζεθε ζηηο εμήο ελέξγεηεο: 1. Σελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ απνηίκεζεο εθπαηδεπηηθνχ θαη δηδαθηηθνχ έξγνπ εθ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Σα ελ ιφγσ εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη απνηχπσζαλ ηελ ελ ιφγσ απνηίκεζε θαηά ηα Αθαδεκατθά Έηε θαη Ζ δηαλνκή θαη ζπιινγή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε απφ ηα κέιε ηεο ΟΜΔΑ θαη ην κέινο ΔΣΔΠ θα Γνχδε, ελψ ε επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 2. Σε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία εξσηεκαηνινγίσλ απνηίκεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ εθ κέξνπο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ΣΟΔ γηα 4

7 ηα ίδηα Αθαδεκατθά Έηε. Σα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν (εηδηθφ link πνπ δηακνξθψζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Γηθηχσλ θαη Μεραλνξγάλσζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ), ελψ θαη πάιη ε επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 3. πλαληήζεηο κειψλ ηεο ΟΜΔΑ κε ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ππήξμε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα Απνγξαθηθά Γειηία ηεο ΑΓΗΠ γηα ηα Μέιε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Μαζήκαηνο, αληίζηνηρα. 4. πλαληήζεηο κειψλ ηεο ΟΜΔΑ κε ην Γ ηνπ πιιφγνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, κε ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο, κε ηε Γξακκαηέα θαη ηα ζηειέρε ηεο Γξακκαηείαο, θαζψο θαη κε ηα κέιε ΔΣΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο ζπδεηήζεθαλ δηεμνδηθά ηα πξνβιήκαηα ηνπ Σκήκαηνο θαη δηεξεπλήζεθαλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα απηά. 5. Αμηνπνίεζε ησλ Δηήζησλ Δζσηεξηθψλ Δθζέζεσλ νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ γηα ην Σκήκα ηα δχν ηειεπηαία έηε. 6. Αμηνπνίεζε αμηνινγήζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα Σκήκαηα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ησλ ελ ιφγσ Σκεκάησλ πνπ ζπλέηαμαλ ην 2009 νη Καζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θθ. Καηξαλίδεο θαη Εσληαλφο. Θεσξνχκε φηη νη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζπλέβαιιαλ ζηελ απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πιενλεθηεκάησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ ΣΟΔ θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηνπ Σκήκαηνο φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζηελ παξνχζα Έθζεζε Σςζήηηζη ηηρ Έκθεζηρ ζηο Δζυηεπικό ηος Τμήμαηορ Ζ ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ε νπνία επειέγε γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηππψλνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε θαη ε ζπκκεηνρή φισλ αλεμαηξέησο ησλ κειψλ ΓΔΠ ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία ρνξήγεζεο πιεξνθνξηψλ θαη ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ΣΟΔ εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο ζηε δηακφξθσζή ηεο. Παξάιιεια, ην πεξηερφκελν ηεο Έθζεζεο θνηλνπνηήζεθε ζηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη νξηζκέλα απφ απηά πξνέβεζαλ ζηε δηαηχπσζε παξαηεξήζεσλ θαη επηζεκάλζεσλ. 1.2Θεηηθά ηνηρεία θαη Γπζθνιίεο 5

8 Οη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αλέθπςαλ ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ ΣΟΔ ζρεηίδνληαη θαηά ηε γλψκε καο κε ηελ έιιεηςε πξνεγνχκελνπ ζπλνιηθήο απηναμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο. Πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεζαλ είραλ σο πξνέιεπζε εηεξνγελείο πεγέο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε ζπιινγή ζηνηρείσλ είρε «απνγξαθηθφ» ραξαθηήξα. Με βάζε ινηπφλ ηε «λεσηεξηθφηεηα» ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνχζε θαλείο ίζσο εχινγα λα αηηηνινγήζεη ηηο φπνηεο δπζθνιίεο. Μηα επηπιένλ δπζθνιία αθνξά θαη ηελ ππεξβνιηθά αλαιπηηθή θαηά ηε γλψκε καο εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο (έγγξαθν ΑΓΗΠ κε εκεξνκελία Ηνχιηνο 2007). ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηα ελ ιφγσ θξηηήξηα αληηζηνηρνχλ ζε εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ ε απάληεζε δελ κπνξεί λα είλαη αληηθεηκεληθή θαη άξα δχζθνια ηεθκεξηψλεηαη, ελψ ζε άιιεο (π.ρ. επαγγεικαηηθή εμέιημε απνθνίησλ) δελ είλαη εθηθηή ε ζπιινγή ζηνηρείσλ. Παξάιιεια, ζεσξνχκε εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ αληαπφθξηζε ζηα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελφηεηα ησλ ρέζεσλ ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ. Σν γεγνλφο φηη νη δπζθνιία ε νπνία αθνξά ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζπληζηά παξάιιεια θαη ην θπξηφηεξν ζεηηθφ ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο ίζσο λα κελ απνηειεί έθπιεμε. Καη απηφ γηαηί ηα ζηνηρεία απηά απνηππψλνπλ αλαιπηηθά ηελ θαηάζηαζε ζην Σκήκα, βνεζνχλ ζηε θαηαλφεζε θαη αλάδεημε παξαγφλησλ πνπ επζχλνληαη γηα ζεηηθά θαη ιηγφηεξν ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην Σκήκα, θαη κπνξνχλ εθεμήο (κε ηελ απαξαίηεηε επηθαηξνπνίεζή ηνπο) λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο αλαβάζκηζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΣΟΔ θαη ζηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 1.3Πξνηάζεηο γηα ηε Βειηίωζε ηεο Γηαδηθαζίαο Με βάζε ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνέθπςαλ, νη πξνηάζεηο καο έρνπλ σο εμήο: Γεκηνπξγία Γξαθείνπ Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζην Σκήκα θαη ζηειέρσζή ηνπ κε δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Κχξηνο ξφινο ηνπ Γξαθείνπ απηνχ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζπιινγή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Σκήκαηνο. Απινχζηεπζε αλαιπηηθψλ θξηηεξίσλ απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ησλ Αθαδεκατθψλ Μνλάδσλ. 6

9 2. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 2.1 Γεωγξαθηθή Θέζε ηνπ Σκήκαηνο Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ (ΣΟΔ) αλήθεη ζηα αλεμάξηεηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. Δδξεχεη ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε ηνπ Ρίνπ θαη ρσξνζεηείηαη Βφξεην-Γπηηθά ηνπ θηηξίνπ ηε Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν ΣΟΔ επξίζθεηαη ζην ρψξν ηεο Παιαηάο Αεξνπνξηθήο Μνλάδαο (ΠΑΜ) θαη είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε πέληε κεκνλσκέλα, δηάζπαξηα θηίξηα (ηα νπνία αλήθνπλ ζην ΣΟΔ). Γπν θηίξηα αθνξνχλ γξαθεία ησλ κειψλ ΓΔΠ (ζην έλα εθ ησλ νπνίσλ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Σκήκαηνο), ζε έλα θηίξην είλαη εγθαηεζηεκέλα ε Γξακκαηεία, ην γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ, ην Αλαγλσζηήξην θαη έλα Δξγαζηήξην Ζ/Τ ηνπ Σκήκαηνο, ζε έλα θηίξην είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα, θαη ζε έλα θηίξην είλαη εγθαηεζηεκέλν έλα αθφκα Δξγαζηήξην Ζ/Τ. Δπίζεο ην ΣΟΔ ρξεζηκνπνηεί πέληε αίζνπζεο δηδαζθαιίαο (ΠΑΜ1, ΠΑΜ2, ΠΑΜ13, ΠΑΜ16, ΠΑΜ17) νη νπνίεο ζπληζηνχλ κεκνλσκέλα θηίξηα πνπ επξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. 2.2Ηζηνξηθό ηεο Δμέιημεο ηνπ Σκήκαηνο Σηελέσυζη ηος Τμήμαηορ Ζ εμέιημε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ ΣΟΔ ζε δηδαθηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1 ηεο Δλφηεηαο 11 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. Καηά ην αθαδεκατθφ έηνο ππεξέηεζαλ ζην ΣΟΔ 14 κέιε ΓΔΠ, ε θαηαλνκή ησλ νπνίσλ ζε βαζκίδεο παξνπζηάδεηαη επίζεο ζηνλ Πίλαθα 2.1.Καηά ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο δίδαμαλ ζην Σκήκα 9 δηδάζθνληεο Π.Γ. 407/80, ήηνη πνζνζηφ 64,29% ησλ δηδαζθφλησλ κε κφληκε ζρέζε εξγαζίαο κε ην Σκήκα.Δπίζεο ζην ΣΟΔ ππεξέηεζαλ 2 κέιε ΔΣΔΠ, ελψ ε Γξακκαηεία είλαη ζηειερσκέλε κε ηε Γξακκαηέα θαη 5 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο. Παξαηεξψληαο ηελ εμέιημε ηεο ζηειέρσζεο ηνπ ΣΟΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, θαζίζηαηαη εκθαλήο ε θαηά ηε γλψκε καο θπξηφηεξε αδπλακία ηνπ Σκήκαηνο. 7

10 Δηδηθφηεξα, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΓΔΠ παξνπζηάδεη κηα δηαθχκαλζε κεηαμχ 16 ( ) θαη 14 ( ), ν αξηζκφο ησλ κειψλ ΔΣΔΠ είλαη ζηαζεξφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεληαεηίαο (2), ελψ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ κεηψζεθε θαηά έλα άηνκν. χκθσλα κε ην ΠΓ ίδξπζεο ηνπ ΣΟΔ, νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο πξνζσπηθνχ έρνπλ σο εμήο: 25 ζέζεηο κειψλ ΓΔΠ 5 ζέζεηο κειψλ ΔΔΓΗΠ 6 ζέζεηο κειψλ ΔΣΔΠ. Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη ε ειιηπήο ζηειέρσζε ηνπ ΣΟΔ ζε κέιε ΓΔΠ, ΔΔΓΗΠ θαη ΔΣΔΠ, θαη παξάιιεια, ε θζίλνπζα πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ. εκεησηένλ φηη ε ηειεπηαία νθείιεηαη ηφζν ζε παξαηηήζεηο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ιφγσ εθινγήο ηνπο ζε άιια Παλεπηζηήκηα, ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκνχ κειψλ ΓΔΠ πνπ έρνπλ εθιεγεί ζην Σκήκα, θαζψο θαη ζηελ χπαξμε άγνλσλ δηαδηθαζηψλ κειψλ ΓΔΠ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην θηλήηξσλ ην νπνίν πθίζηαηαη ζηε ρψξα καο ζρεηηθά κε ηελ ελαζρφιεζε λέσλ επηζηεκφλσλ κε ην ελ ιφγσ ιεηηνχξγεκα. Πίλαθαο 2.1 Καηαλνκή κειώλ ΓΔΠ ζε βαζκίδεο, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Βαζκίδα Αξηζκόο Πνζνζηό (%) Καζεγεηή 5 35,71 Αλαπιεξσηή θαζεγεηή 3 21,43 Δπίθνπξνπ θαζεγεηή 4 28,57 Λέθηνξα 2 14,29 ύλνιν Ζ έιιεηςε ηθαλνχ (γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ) κειψλ ΓΔΠ αληηκεησπίζζεθαλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΓ 407/80. Ο αξηζκφο ησλ δηδαζθφλησλ ΠΓ 407/80 απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ηελ ελ ιφγσ 8

11 πεληαεηία, ελψ ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ (Πίλαθαο 11.1) ππεξδηπιαζηάζηεθε (απφ 11 ην ζε 26 ην ) Απιθμόρ και Καηανομή Φοιηηηών Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΣΟΔ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία παξνπζηάδεηαη ζηνπο Πίλαθεο 2 θαη 3 ηεο Δλφηεηαο 11 ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. ε αληίζεζε κε ηελ ηάζε εμέιημεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ, ν αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γλσξίδεη ζπλερή αχμεζε. Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην Αθαδεκατθφ Έηνο (1165 πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο), ν αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαηά ην Αθαδεκατθφ Έηνο απμήζεθε θαηά 12.3%. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηξηψλ/ψλ ηνπ Σκήκαηνο, γηα ην πξνπηπρηαθφ επίπεδν ζπνπδψλθαηά ην αθαδεκατθφ έηνο είλαη Ο αξηζκφο ησλ εηζαρζέλησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.2, κε αλάιπζε σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2.2 θαη 11.3, νδεγεί ζε δχν ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα. Πξψηνλ, είλαη εκθαλέο φηη ε εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ λένεηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα είλαη απφιπηε ζπλάξηεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζεξρνκέλσλ κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, αθνχ νη αξλεηηθέο θαζαξέο εηζξνέο θνηηεηψλ απφ κεηεγγξαθέο ηζνζηαζκίδνπλ ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ απφ θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο. Γεχηεξνλ, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε θπξηφηεξε αηηία ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη ε ζεκαληηθφηαηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζεξρνκέλσλ κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. Δηδηθφηεξα, ζε ζρέζε κε ην Αθαδεκατθφ Έηνο , ν αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ κε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο θαηά ην Αθαδεκατθφ Έηνο απμήζεθε θαηά 42% (απφ 176 ζε 250). ε φηη αθνξά ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ ηνπ ΣΟΔ, παξαηεξείηαη κηα πησηηθή ηάζε (-30%) ζε φηη αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ (24 θαηά ην Αθαδεκατθφ Έηνο , 34 ην ), ελψ ν αξηζκφο ησλ Γηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ παξνπζηάδεη ειαθξά άλνδν. Ζ κείσζε απηή έιαβε ρψξα κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ κε βάζε ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ηνπ ΣΟΔ. Βέβαηα, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απνηειεί ην 97% ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. 9

12 Πίλαθαο 2.2 Νενεηζαρζέληεο θνηηεηέο ζε πξνπηπρηαθό επίπεδν ζπνπδώλ, Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Γηαδηθαζία εηζαγωγήο Αξηζκόο Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 250 Μεηεγγξαθέο -22 Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 22 Άιιεο θαηεγνξίεο 14 ύλνιν θνπόο θαη ηόρνη ηνπ Σκήκαηνο Σηόσοι και Σκοποί ζύμθυνα με ηο ΦΔΚ Ίδπςζηρ Σν Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ηδξχζεθε κε ην Π.Γ. 325/ χκθσλα κε ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην, ην Σκήκα έρεη σο απνζηνιή: α) Να ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ππεχζπλσλ αλζξψπσλ κε ειεχζεξε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη πνιηηηθή ζπλείδεζε θαη λα ηνπο παξέρεη ηα απαξαίηεηα εθφδηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άξηηα θαηάξηηζή ηνπο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη εμέιημή ηνπο. β) Να θαιιηεξγεί θαη λα πξνάγεη ηηο νηθνλνκηθέο επηζηήκεο κε ηελ αθαδεκατθή θαη εθαξκνζκέλε δηδαζθαιία, έξεπλα θαη αλαδήηεζε. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην ίδην Π.Γ., νξίζζεθε φηη ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ρνξεγεί εληαίν πηπρίν Ανηίλητη ηηρ Ακαδημαφκήρ Κοινόηηηαρ για ηοςρ Σηόσοςρ και Σκοπούρ ηος Τμήμαηορ Καηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 αιιά θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, νη εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε θαη ε αλάδεημε λέσλ ζχγρξνλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απηήο, ζπλεηέιεζαλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο κε λέα καζήκαηα κε εκθαλή πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθήο. Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε θξίζεθε απαξαίηεηε απφ 10

13 ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο, αθνχ εμππεξεηνχζε ηνλ επξχηεξν ζηφρν ηεο παξνρήο ζχγρξνλεο γλψζεο πξνο ηνπο θνηηεηέο, ε νπνία ζα δηεπθφιπλε ηε πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Παξάιιεια, ην ΣΟΔ πξνζθέξεη Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) πξνζαλαηνιηζκέλν ζε δεκνθηιή εμεηδίθεπζε (Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ) θαζψο θαη έλα ζχγρξνλν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ (ΠΓ). ηηο εκέξεο καο, ην ΣΟΔ κπνξεί θάιιηζηα λα ραξαθηεξηζζεί σο έλα Αθαδεκατθφ Σκήκα, ην νπνίν παξέρεη ζχγρξνλε γλψζε ζηνπο θνηηεηέο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, κέζσ ηεο πξνζθνξάο Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ «παξαδνζηαθψλ» θαη αξθεηά ζχγρξνλα γλσζηηθά πεδία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Καη απηφ ηνλ ηξφπν, νη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζηηο εκέξεο θαιχπηνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο Απόκλιζη Δπίζημα Γιαηςπυμένυν Σηόσυν Παξά ην γεγνλφο φηη νη ζηφρνη θαη ζθνπνί ηνπ ΣΟΔ δηαηππψζεθαλ επίζεκα πξηλ απφ πεξίπνπ 27 ρξφληα, ζεσξνχκε φηη ε εμεηδίθεπζή ηνπο είλαη νινθιεξσκέλε θαη φηη αληηθαηνπηξίδνπλ πιήξσο ηηο επηδηψμεηο ηνπ Σκήκαηνο Βαθμόρ Δπιηςσίαρ ηυν Σηόσυν και Σκοπών ηος Τμήμαηορ Θεσξνχκε φηη παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο, ην ΣΟΔ έρεη θαηνξζψζεη ηελ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζχγρξνλν θαη θαιχπηεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Δπίζεο, είλαη αληαγσληζηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ άιισλ Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε πξνηίκεζε ησλ ππνςεθίσλ θνηηεηψλ απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο ζην Σκήκα. Οδεγεί ζηε δεκηνπξγία πηπρηνχρσλ πςεινχ επηπέδνπ κε αλεπηπγκέλε νηθνλνκηθή ζθέςε θαη δηεπθνιχλεη ηελ αλάιεςε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πςεινχ επηπέδνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εηζαγσγή απνθνίησλ ηνπ ΣΟΔ ζε πςεινχ επηπέδνπ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. Παξάιιεια, ην ΠΜ ηνπ ΣΟΔ είλαη πςεινχ επηπέδνπ θαη παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηελ Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή θαη ηελ Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην έληνλν ελδηαθέξνλ ησλ ππνςήθησλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Πίλαθαο 11.4). Δπίζεο, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 11

14 Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ελψ φπσο απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ην ζπλερέο ελδηαθέξνλ ησλ ππνςεθίσλ (Πίλαθαο 11.5) φζν θαη απφ ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο ησλ Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο, δηαθξίλεηαη απφ πςειέο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο, ζεκαληηθέο είλαη νη δηαθξίζεηο ηνπ ΣΟΔ ζην ηνκέα ηεο έξεπλαο. Σα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΣΟΔ έρνπλ αλαπηχμεη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα θπξηφηεξα ζχγρξνλα γλσζηηθά πεδία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη έρνπλ δηεθδηθήζεη κε επηηπρία θαη εθπνλήζεη ζεηξά εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη άιινπο θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ. Έρνπλ αλαπηχμεη δηεζλείο εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο, ελψ ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν έρεη δεκνζηεπζεί ζε πςεινχ θχξνπο δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεσξνχκε φηη θαηά ηε ηειεπηαία πεληαεηία, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, ε ζεακαηηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζην Σκήκα κε Δηζαγσγηθέο Δμεηάζεηο θαη ζπλεπψο, ε αχμεζε ηεο αλαινγίαο θνηηεηψλ αλά κέινο ΓΔΠ, έρεη δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή δπζθνιία ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο (εθπαηδεπηηθνχο,εξεπλεηηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο) ηνπ Σκήκαηνο. Με δεδνκέλε ηε βνχιεζε ηνπ Σκήκαηνο γηα δηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ηνπ έξγνπ, ζεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε εμέιημε δελ πξνάγεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ήδε παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο πηέζεηο ζε φηη αθνξά ην δηδαθηηθφ έξγν θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δπζθνιίεο ζε φηη αθνξά ηε θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Παξάιιεια, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ επεξεάδεη θαη ην εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο, αθνχ πνιιέο θνξέο ε επηηπρήο δηεθδίθεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ππξήλα εξεπλεηψλ πνπ εμεηδηθεχνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν Ανάγκη Αναθεώπηζηρ ηυν Σηόσυν και Σκοπών ηος Τμήμαηορ Με βάζε ηε παξαπάλσ αλάιπζε, δελ ζεσξνχκε φηη ζπληξέρεη ιφγνο αλαζεψξεζεο ησλ επίζεκα δηαηππσκέλσλ ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο. 2.4Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο Θεζμοθεηημένερ Δπιηποπέρ Τμήμαηορ 12

15 ην ΣΟΔ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγνχλ νη εμήο επηηξνπέο νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ ηα εμήο κέιε: -Δπηηξνπή Οηθνλνκηθώλ Θεκάηωλ: Σζεθνχξαο Κσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φαιηφπνπινο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο θνχξαο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο -Δπηηξνπή Φνηηεηηθώλ Εεηεκάηωλ θνχξαο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Αξγπξφο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Γαχξε Μαξία, Γξακκαηέαο -Δπηηξνπή Καηαηάμεωλ Φαιηφπνπινο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Σζεθνχξαο Κσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Εεξβνγηάλλε Αζελά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Παηξψλεο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σδειέπεο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο -πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΠΜ Γεκαξά Δπζαιία, Καζεγήηξηα (Γ/ληξηα ΠΜ) Σδαγθαξάθεο Δκκαλνπήι, Λέθηνξαο Βελέηεο Ησάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σδειέπεο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο -Δπηηξνπή Πιεξνθνξηθήο Σδαγθαξάθεο Δκκαλνπήι, Λέθηνξαο (πληνληζηήο) Γεκαξά Δπζαιία, Καζεγήηξηα Ρνχζζνο Αιέμαλδξνο, ΔΓΣΠ -Δπηηξνπή Τπνδνκώλ & Αλάπηπμεο θνχξαο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Φαιηφπνπινο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο -Δπηηξνπή Αλαπιήξωζεο Αλαιωζίκωλ ζηα θηίξηα Αξγπξφο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, γηα ην θηίξην 11 Γηαλλαθφπνπινο Νηθφιανο, Λέθηνξαο, γηα ην θηίξην 6 13

16 Κνπλεηάο Κσλζηαληίλνο, Π.Γ. 407/80, γηα ην θηίξην ηνπ ΠΜ -Δπηηξνπή Αλαθύθιωζεο θαη Καηαζηξνθήο Παηξψλεο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (πληνληζηήο) Σδαγθαξάθεο Δκκαλνπήι, Λέθηνξαο, ππεχζπλνο γηα Ζ/Τ Σδειέπεο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, ππεχζπλνο γηα ην θηίξην 11 Γηαλλαθφπνπινο Νηθφιανο, Λέθηνξαο, ππεχζπλνο γηα ην θηίξην 6 Κνπλεηάο Κσλζηαληίλνο, Π.Γ. 407/80, ππεχζπλνο γηα ην θηίξην ηνπ ΠΜ -Δπηηξνπή γηα Θέκαηα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο Αξγπξφο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (πληνληζηήο) Παηξψλεο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Εεξβνγηάλλε Αζελά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα -Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο Βελέηεο Ησάλλεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (πληνληζηήο) Γεκαξά Δπζαιία, Καζεγήηξηα θνχξαο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Σζεθνχξαο Κσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο -ΟΜΔΑ Σκήκαηνο Αξγπξφο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (πληνληζηήο) Παηξψλεο Βαζίιεηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Φαιηφπνπινο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο -Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Γεκαξά Δπζαιία, Καζεγήηξηα (πληνλίζηξηα) θνχξαο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο Σζεθνχξαο Κσλζηαληίλνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Εεξβνγηάλλε Αζελά, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Φαιηφπνπινο Γεκήηξεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Οη παξαπάλσ επηηξνπέο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα Δζυηεπικοί Κανονιζμοί Τμήμαηορ 14

17 ην ΣΟΔ έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη εθαξκφδεηαη Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, θαη εηδηθφηεξα, Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε ζηελ θαηεχζπλζε Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ, θαη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε Γιάπθπυζη ηος Τμήμαηορ ζε Τομείρ Σν Σκήκα δελ είλαη δηαξζξσκέλν ζε Σνκείο. Με ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο (κηθξφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ) δελ ζεσξνχκε φηη πθίζηαηαη ζθνπηκφηεηα δηάξζξσζεο ηνπ Σκήκαηνο ζε Σνκείο. κσο, κε βάζε ηε πξννπηηθή έληαμεο ηνπ ΣΟΔ ζε ρνιή, πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζζεί ζην κέιινλ ε ζθνπηκφηεηα ζχζηαζεο Σνκέσλ κε γλψκνλα ηε πηζαλή ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Σκήκαηνο. 15

18 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ 3.1Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ Ανηαπόκπιζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών ζηοςρ Σηόσοςρ ηος Τμήμαηορ και ηιρ Ανάγκερ ηηρ Κοινυνίαρ Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΠ) ηνπ ΣΟΔ αλακνξθψζεθε ξηδηθά ην Αθαδεκατθφ Έηνο θαη νξηαθά ην , κε απνθάζεηο ηεο Γ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ αλακνξθψζεηο είραλ ζαλ θχξην ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Π κε βάζε ηζρχνληα Π ζηα ζεκαληηθφηεξα Σκήκαηα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Αγγιία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλακφξθσζεο ηνπ αθνξνχζαλ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ηελ επηθέληξσζε ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ζε βαζηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Δηδηθφηεξα, ζηφρνο ηεο αλακφξθσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε εμεηδίθεπζε ελφο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Να είλαη ζχγρξνλν θαη λα θαιχπηεη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο. Να είλαη αληαγσληζηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ άιισλ Σκεκάησλ Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Να νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πηπρηνχρσλ πςεινχ επηπέδνπ κε αλεπηπγκέλε νηθνλνκηθή ζθέςε. Να δηεπθνιχλεη ηελ αλάιεςε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πςεινχ επηπέδνπ. Να είλαη απιφ θαη εχθνια θαηαλνεηφ απφ ηνπο θνηηεηέο. Να αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ ζε άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. ην πιαίζην απηφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ απαξηίδεηαη απφ (Πίλαθαο 11.6): 20 Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα. 2 Τπνρξεσηηθά θαη επηινγή (απφ 6 επηινγέο) καζήκαηα μέλεο γιψζζαο πνπ δελ ππνινγίδνληαη ζην βαζκφ πηπρίνπ. 26 Μαζήκαηα Δπηινγήο απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ. 5 Μαζήκαηα Δπηινγήο απφ άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 16

19 Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ έρνπλ ζηφρν ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ ζε γλσζηηθά πεδία ηα νπνία απνηεινχλ ηνλ θνξκφ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο (Μηθξννηθνλνκηθή, Μαθξννηθνλνκηθή, Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε, καζήκαηα εηζαγσγήο ζηα δηάθνξα βαζηθά πεδία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο). Παξάιιεια, ηα καζήκαηα επηινγήο έρνπλ ζηφρν ηελ εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηα δηάθνξα πεδία ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, αιιά θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο ζηηο άιιεο ζπλαθείο ή κε επηζηήκεο. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη 38 καζήκαηα (20 ππνρξεσηηθά θαη 18 επηινγήο) θαη 2 καζήκαηα μέλεο γιψζζαο πνπ δελ ππνινγίδνληαη ζην βαζκφ πηπρίνπ.πλνιηθά απαηηνχληαη 240 πηζησηηθέο κνλάδεο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS).Απφ ηα 18 καζήκαηα επηινγήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε πηπρίνπ, ηνπιάρηζηνλ 15 ζα πξέπεη λα είλαη απφ ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ην πνιχ 3 ζα πξέπεη λα είλαη απφ ηα άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ είλαη 8 εμάκελα θαη ν θνηηεηήο κπνξεί λα δειψζεη κέρξη 6 καζήκαηα αλά εμάκελν. Σν ΠΠ ηνπ ΣΟΔ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, αθνχ θαιχπηεη ηφζν ηα γλσζηηθά πεδία πνπ απαξηίδνπλ ην θνξκφ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο φζν θαη λέα ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα απηήο, ηα νπνία παξέρνπλ ζχγρξνλεο γλψζεηο πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ηελ εθ κέξνπο ηνπο αλάιεςε κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ΠΠ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο πξνθχπηεη απφ ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα έληαμε ζην Σκήκα απφ θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο ρψξαο (ζε πνιιά απφ ηα νπνία ππάξρνπλ Σκήκαηα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ), απφ ηελ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο βάζεηο ησλ εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ (ζε ζχγθξηζε κε άιια νκνεηδή Σκήκαηα), απφ ην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ εθ κέξνπο ππνςεθίσλ κε θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο θαη ηέινο, απφ ηελ εηζαγσγή απνθνίησλ ηνπ ΣΟΔ ζε πςεινχ επηπέδνπ Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην εμσηεξηθφ. ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπληζηνχλ «δείθηεο» ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ΠΠ ζηηο αλάγθεο ηε θνηλσλίαο θαη παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΣΟΔ. Ο έιεγρνο ηνπ ελ ιφγσ βαζκνχ αληαπφθξηζεο έρεη ηα ηειεπηαία 17

20 ρξφληα νδεγήζεη ζε δχν ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ ΠΠ, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη ην 2000, αληίζηνηρα. ην ζεκείν απηφ, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε κείσζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ΣΟΔ απνηειεί θίλδπλν γηα ηελ αληαπφθξηζε ηνπ ΠΠ ηνπ ΣΟΔ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο. Καη απηφ γηαηί ε απνρψξεζε κειψλ ΓΔΠ θαη ε κε-αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λένπο δηδάζθνληεο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο καζεκάησλ επηινγήο (αθνχ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο εθιείπνπλ ζπλάδειθνη κε ζπλαθή ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα γλσζηηθά αληηθείκελα), ελψ παξάιιεια δπζθνιεχεη ηελ εθαξκνγή ηεο βνχιεζεο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην δηαρσξηζκφ ηκεκάησλ ζε καζήκαηα θνξκνχ, θαη άξα δελ επηδξά ζεηηθά ζην ζηφρν ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ησλ παξερνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Καλέλα ΠΠ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο «ειεχζεξν απφ πξνβιήκαηα». ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΠ ηνπ ΣΟΔ, νη δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο είλαη ππαξθηέο θαη ελεξγέο. Σα κέιε ΓΔΠ παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε θαζψο θαη ηηο φπνηεο ηάζεηο αλακφξθσζεο ζπλαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηελ Διιάδα θαη ζε δηαθεθξηκέλα Σκήκαηα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ (ηδίσο ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ). Ζ ζηελή απηή παξαθνινχζεζε πξνάγεηαη απφ ηελ δηεζλή παξνπζία (δεκνζηεχζεηο θαη αλαθνηλψζεηο) θαη ζπλεξγαζίεο (κέζσ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ) ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Δπίζεο, κέζσ ησλ επαθψλ ηνπο κε ηνπο ελ ελεξγεία θνηηεηέο θαη ηνπο απφθνηηνπο ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη κε δηάθνξνπο Κνηλσληθνχο θαη Δπαγγεικαηηθνχο Φνξείο, ηα κέιε ΓΔΠ δηακνξθψλνπλ άπνςε ζρεηηθή κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σα επξήκαηα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο ζπληζηνχλ αληηθείκελν εηζήγεζεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ΣΟΔ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εηζεγείηαη ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΠΠ ζηελ Γ ηνπ ΣΟΔ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, ε δηαδηθαζία απηή έρεη νδεγήζεη ζε δχν ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο ηνπ ΠΠ. Σν ΠΠ ηνπ ΣΟΔ δεκνζηνπνηείηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο θαη κέζσ ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ, ν νπνίνο δηαλέκεηαη θάζε έηνο ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο. πσο θαη ζηε πεξίπησζε άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ ηνπ ΣΟΔ είλαη ζπλάξηεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο νηθνλνκίαο ζηε ρψξα καο. Υσξίο λα ηζρπξηζηνχκε ηελ χπαξμε ελφο ζπζηεκαηηθνχ κεραληζκνχ 18

21 παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο απηήο, πξνζσπηθέο επαθέο ησλ κειψλ ΓΔΠ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πηπρηνχρνη ηνπ ΣΟΔ έρνπλ επλντθέο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα, ηηο αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο, ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπο νξγαληζκνχο. Πεξαηηέξσ φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνθνίησλ πξνρσξά ζηελ αλάιεςε Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ ην πνζνζηφ απνδνρήο ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ Σκήκαηνο ζηα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα είλαη εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ. Βέβαηα αλαγλσξίδνπκε ηελ αλάγθε θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζχζηαζε ελφο ηέηνηνπ κεραληζκνχ θαηά ηα πξφηππα ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδηαίηεξα αλ θαλείο ιάβεη ππφςε ηηο θαηαιπηηθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηε δηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο Γομή, Σςνεκηικόηηηα και Λειηοςπγικόηηηα ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Σα καζήκαηα ηνπ ΠΠ ηνπ ΣΟΔ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Σν πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ θνξκνχ αληηζηνηρεί ζην 35% ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ, ελψ ην ππφινηπν 65% αθνξά καζήκαηα εηδίθεπζεο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, πξνζθέξνληαη 31 καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο (54% ηνπ ζπλφινπ) θαη 6 καζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο (11%) εθ ησλ νπνίσλ νη θνηηεηέο επηιέγνπλ 2. Σν 79% ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ είλαη καζήκαηα επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, ην 7% είλαη γεληθψλ γλψζεσλ θαη ην 14% είλαη αλάπηπμεο δεμηνηήησλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ε βαξχηεηα ησλ καζεκάησλ θνξκνχ (ππνρξεσηηθψλ) θαη επηινγήο, είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ ζην αληηθείκελν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο αιιά θαη ηελ επηινγή θαηεπζχλζεσλ εμεηδίθεπζεο ζε κηα επξεία γθάκα γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ απηήο. Δπίζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ, ην Σκήκα έρεη θαζηεξψζεη ην ζεζκφ ηνπ Καζεγεηή πκβνχινπ (κέινο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο). Έξγν ηνπ είλαη λα ζπκβνπιεχεη θαη λα θαηεπζχλεη ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ζηελ θαιχηεξε επηινγή καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ πξνζσπηθή ηνπο θιίζε, ην βαζκφ δπζθνιίαο ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ θαη ηεπξννπηηθή γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο. Παξάιιεια, είλαη ζε ηαθηηθή βάζε ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ψζηε λα ελεκεξψλεηαη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα 19

22 πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη λα αλαδεηά, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γξακκαηεία ή ηε Γ ηνπ Σκήκαηνο, ηξφπνπο θαιχηεξεο αληηκεηψπηζήο ηνπο πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 11.7, ζε 39 καζήκαηα ε δηδαζθαιία είλαη απνθιεηζηηθά ζεσξεηηθή, ζε 4 καζήκαηα αθνξά απνθιεηζηηθά εξγαζηήξην, ελψ ζε 14 καζήκαηα ππάξρεη ζπλδπαζκφο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο (3 ψξεο αλά εβδνκάδα) θαη εξγαζηεξίνπ (3 ή 4 ψξεο αλά εβδνκάδα). Ζ αμηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα θαη ηεο Δπηηξνπήο Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ εμαζθαιίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ. Οξηαθέο επηθαιχςεηο κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα θνξκνχ, φκσο απηέο δελ πξνθχπηνπλ ηπραία αιιά έρνπλ ζηφρν ηελ θαιχηεξε εκπέδσζε γλψζεσλ ππνβάζξνπ. Ζ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ζίγνπξα δεκηνπξγεί θαηά θαηξνχο θάπνηα θελά ζηελ χιε ηδηαίηεξα νξηζκέλσλ αξθεηά εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ. κσο, ε ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ ΣΟΔ κε ηελ έξεπλα εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα ηηο δηάθνξεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο θαη ζπρλά νδεγεί ζηελ αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ. Καη απηφ ηνλ ηξφπν, ην ΣΟΔ εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ζχγρξνλεο γλψζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ. ην ΠΠ ηνπ ΣΟΔ δελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηφ ζπληζηά δπζιεηηνπξγία ηνπ ΠΠ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ζπλεθηηθφηεηαο πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζε φηη αθνξά ηελ χιε ησλ καζεκάησλ ηνπ ηδίνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δπν Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ πξνζθέξνπλ ζπλνιηθά 3 καζήκαηα επηινγήο ζην ΣΟΔ, ελψ ην Γηδαζθαιείν Ξέλσλ Γισζζψλ πξνζθέξεη 6 ππνρξεσηηθά θαη επηινγή καζήκαηα Ξέλεο Γιψζζαο (Αγγιηθά, Γεξκαληθά, Ρσζηθά) θαη 2 καζήκαηα επηινγήο (Αγγιηθή Οξνινγία Η θαη ΗΗ) Το Δξεηαζηικό Σύζηημα Οη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΠΠ ηνπ ΣΟΔ είλαη πνιιαπινί θαη πεξηιακβάλνπλ γξαπηέο εμεηάζεηο, πξνφδνπο, εξγαζίεο θαη αζθήζεηο. Ζ δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο θαη δηαδξαζηηθήο ζρέζεο κεηαμχ θνηηεηψλ θαη κειψλ ΓΔΠ ζρεηηθά κε ηηο πξνφδνπο, αζθήζεηο θαη εξγαζίεο, νη νπνίεο ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη δεκφζηα. 20

23 Δπίζεο, ε δηαθάλεηα πξνάγεηαη κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ θνηηεηψλ λα ειέγμνπλ ην γξαπηφ ηνπο κεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο. Ζ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία δελ αμηνινγείηαη κε ηελ αθξηβή έλλνηα ηνπ φξνπ. κσο ππάξρεη ζρεηηθή εξψηεζε ζην εξσηεκαηνιφγην Απνηίκεζεο Δθπαηδεπηηθνχ θαη Γηδαθηηθνχ Έξγνπ γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ δηδάζθνληα, ελψ παξάιιεια, ηα φξγαλα ηνπ Σκήκαηνο ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηνπο θνηηεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαη είλαη ζε γλψζε αθξαίσλ θαηλνκέλσλ απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο Γιεθνήρ Γιάζηαζη ηος Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών πσο θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 11.3, θάζε έλα απφ ηα ηειεπηαία δχν Αθαδεκατθά Έηε, εηζήρζεζαλ 11 αιινδαπνί θνηηεηέο, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 4% ησλ λέν-εηζεξρφκελσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ είλαη Κππξηαθήο θαηαγσγήο. Γελ ππάξρνπλ καζήκαηα ηνπ ΠΠ ηα νπνία λα δηδάζθνληαη θαη ζε μέλε γιψζζα. Σν ΣΟΔ ζπκκεηέρεη ζε επίπεδν Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην πξφγξακκα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο ERASMUS θαη έρεη ζπλάςεη ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηα παξαθάησ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ελψ πξνγξακκαηίδεηαη ε ζχλαςε επηπιένλ αλάινγσλ ζπκθσληψλ: Faculty of Economics, Universita di Bologna, Rimini Campus ITALY SeinajokiBusinessSchool, SeinajokiUniversity of Applied Sciences FINLAND SzolnokUniversityCollege- HUNGARY School of Economics and Administration, Department of Economics, MasarykUniversity - CZECH REPUBLIC Faculty of Operation, Economics of Transport and Telecommunications, ZilinaUniversity - SLOVAKIA JönkopingInternationalBusinessSchool, JönkopingUniversity SWEDEN Καηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, 16 θνηηεηέο απφ ηνπο παξαπάλσ θνξείο ζπκκεηείραλ ζην ΠΠ ηνπ ΣΟΔ, ελψ 5 θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο θνίηεζαλ ζηα ελ ιφγσ ΑΔΗ (Πίλαθαο 21

24 11.8). Οη επηζθέπηεο θνηηεηέο εμεηάζζεθαλ ζε καζήκαηα ηνπ ΠΠ θπξίσο κέζσ ηεο εθπφλεζεο εξγαζηψλ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο αθαδεκατθψλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ -ECTS- εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο αθαδεκατθή αλαγλψξηζε θαη κεηαηξέπνληαη νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ, ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ επηηπρψο νη θνηηεηέο ζηα ηδξχκαηα ππνδνρήο, ζην ειιεληθφ ζχζηεκα βαζκνινγίαο. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, γηα ηε ιήςε πηπρίνπ απαηηνχληαη ζπλνιηθά 240 πηζησηηθέο κνλάδεο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS). πσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 11.6, κε ηελ εμαίξεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ ηέηαξηνπ έηνπο «Οηθνλνκηθή ηεο Δξγαζίαο» θαη «Οηθνλνκηθή ηεο Βηνκεραληθήο Οξγάλσζεο» (ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ απφ 9 πηζησηηθέο κνλάδεο), ζε θάζε πξνζθεξφκελν κάζεκα ηνπ ΠΠ αληηζηνηρνχλ 6 πηζησηηθέο κνλάδεο. Απηφ θαηά ηε γλψκε καο ζπληζηά αδπλακία θαη πξνγξακκαηίδεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηεο αληηζηνίρεζεο απηήο κε βάζε ηε δπζθνιία, ην θφξην εξγαζίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο. Σέινο, ππάξρνπλ ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS, ηα νπνία αλαζεσξνχληαη θάζε Αθαδεκατθφ Έηνο θαη δεκνζηνπνηνχληαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο Ππακηική Άζκηζη ηυν Φοιηηηών Ο ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ιεηηνπξγεί ζην ΣΟΔ απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο Σν Πξφγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο (ΠΠΑ) ηνπ ΣΟΔ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΔΓΒΜ θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δζληθνχο Πφξνπο.Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο είλαη ν Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Ησάλλεο Βελέηεο θαη κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΠΑ είλαη ε Καζεγήηξηα Δ. Γεκαξά, ν Καζεγεηήο Γ. θνχξαο θαη ν Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κ. Σζεθνχξαο. Ζ πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή. Καηά ηελ πξψηε ρξνληά ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΠΑ, δερηήθακε 79 αηηήζεηο γηα ζπκκεηνρή ζηελ πξαθηηθή άζθεζε. Δπεηδή ζπκκεηέρνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα νη ηεηαξηνεηείο θνηηεηέο/ηξηεο, ζε ζχλνιν 220 θνηηεηψλ, ην πνζνζηφ επηινγήο θπκαίλεηαη ζην 35%. Σν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θηλεηνπνηείηαη κέζσ (α) αλαθνίλσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο γξακκαηείαο (β) αλαθνίλσζεο/θπιιαδίνπ πνπ αλαξηάηαη ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ ηκήκαηνο (γ) δεκηνπξγίαο ρψξνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο κε εξσηήζεηο απαληήζεηο (faq). 22

25 Σν ζχζηεκα νξγάλσζεο ηνπ ΠΠΑ ηνπ ΣΟΔ έρεη σο εμήο. Αξρηθά αλαθνηλψλεηαη δηάζηεκα 20 ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην ΠΠΑ. Με ην πέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο ππνβνιήο αηηήζεσλ, απηέο νξγαλψλνληαη θαη νη θνηηεηέο θαηαηάζζνληαη βάζεη αιγνξίζκνπ ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηνλ αξηζκφ καζεκάησλ κε επηηπρή εμέηαζε θαη ζηε κέζε βαζκνινγία ζηα επηηπρψο εμεηαζκέλα καζήκαηα. Οη 50 πξψηνη επηιέγνληαη γηα πξαθηηθή άζθεζε θαζψο ρξεκαηνδνηνχληαη 50 ζέζεηο αλά έηνο. Οη 50 επηιερζέληεο θαινχληαη γηα ζπλέληεπμε απφ ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ν νπνίνο θαηαγξάθεη γλψζεηο αγγιηθήο, ρξήζεο Ζ/Τ, εθπφλεζε εξγαζηψλ ζην ηκήκα, θαη δηεξεπλά ηα επηζηεκνληθά θαη εξγαζηαθά ελδηαθέξνληα ηνπ θάζε ππνςεθίνπ. ηε ζπλέρεηα ν επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο θαη ε επηηξνπή ηνπ ΠΠΑ πξνβαίλνπλ ζε αληηζηνίρεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα αμηνινγεζνχλ θαη απφ ηνλ θνξέα απαζρφιεζεο. ε πεξίπησζε κε-επηινγήο ηνπο ηφηε γίλεηαη επαλαηνπνζέηεζε ππνςεθίνπ θαη θνξέα απαζρφιεζεο. Σν έηνο 2011 ηνπνζεηήζεθαλ 49 θνηηεηέο/ηξηεο ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Σν έηνο 2012 αλακέλνπκε θάιπςε θαη ησλ 50 ζέζεσλ. Ζ εχξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο γίλεηαη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη κέρξη λα θαιπθζνχλ θαη νη 50 ζέζεηο. Γελ ππάξρεη εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ ΠΠΑ ηνπ ΣΟΔ, φκσο ππάξρεη γεληθή δηνηθεηηθή επίβιεςε ζε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ (Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο). Σν πξφγξακκα δηεμάγεηαη κε βάζε ην εγθξηζέλ ρξνλνδηάγξακκα, παθέηα εξγαζίαο, παξαδνηέα θηι. Ζ θπξηφηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ νξγάλσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ έγθεηηαη ζηελ εχξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Παξφηη ε πξαθηηθή άζθεζε ρξεκαηνδνηείηαη εμνινθιήξνπ απφ ην πξφγξακκα θαη αζθαιίδεη ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο, δχζθνια βξίζθνληαη θνξείο απαζρφιεζεο. Οη αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο δεηνχλ εκπεηξία είηε δεηνχλ ηθαλφηεηεο νη νπνίεο απνθηνχληαη κεηά απφ ηξηβή κε εμεηδηθεπκέλα εξγαζηαθά αληηθείκελα. Μηθξφηεξνπ κεγέζνπο θνξείο απαζρφιεζεο, φπσο ινγηζηηθά γξαθεία, δελ ελδηαθέξνληαη λα απαζρνιήζνπλ θνηηεηέο/ηξηεο θαζψο ην ζθηψδεο θφζηνο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα ππεξβαίλεη ηα νθέιε απφ ηελ απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζηνρεχεη ζε έλα επξχηαην πεδίν εθαξκνγήο γλψζεσλ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην επξχ αληηθείκελν ζπνπδψλ ησλ αζθνχκελσλ (Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε). Γηα παξάδεηγκα, εθαξκνγέο Ζ/Τ ζε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε γξαθείνπ, εθαξκνγέο ινγηζηηθήο, εθαξκνγέο marketing, εθαξκνγέο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, εθαξκνγέο πσιήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά θαζψο γηα πξψηε θνξά νη αζθνχκελνη είραλ ηελ δπλαηφηεηα επαθήο κε θνξείο απαζρφιεζεο, κε ηνλ ηδησηηθφ 23

26 ηνκέα εξγαζίαο θαη επαθή κε ηελ πξαθηηθή πιεπξά ηνπ αληηθείκελνπ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ εμνηθείσζε ησλ αζθνχκελσλ ππήξμε απνιχησο επηηπρήο. Γελ αλαθέξζεθαλ πξνβιήκαηα νχηε απφ ηνπο θνξείο απαζρφιεζεο νχηε απφ ηνπο αζθνχκελνπο. Δπεηδή ην ΠΠ ηνπ ΣΟΔ δελ πξνβιέπεη εθπφλεζε πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο θαηά ηε πξαθηηθή άζθεζε κε εθπφλεζε ηέηνηαο εξγαζίαο. Φαίλεηαη φηη δεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε ησλ πηπρηνχρσλ ηνπ ΣΟΔ. Ήδε κία θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο πξνζειήθζε ζε ηξάπεδα κεηά ην πέξαο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. Γελ έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, αθνχ δελ ππάξρνπλ πφξνη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δεκηνπξγίαο ηέηνηνπ δηθηχνπ. Ζ δηαζχλδεζε ηεο πξαθηηθήο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία γίλεηαη κεηά απφ θνπηψδεηο πξνζπάζεηεο επαθήο θαη πξνψζεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ ππεχζπλν θαη ηελ επηηξνπή. Σν Σκήκα δελ έρεη αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν) κε ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ. κσο ε εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ζρεηηθά κε ηελ άξηηα επηζηεκνληθή εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ /ηξηψλ ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ζ επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο είλαη ηειεθσληθή θαη ειεθηξνληθή κέζσ . Ο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο επηζθέπηεηαη νξηζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο. Ο θνξέαο απαζρφιεζεο ππνρξενχηαη κε ην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο λα θαηαζέζεη ιεπηνκεξή αλαθνξά θαζψο θαη εκεξνιφγηα εξγαζίαο γηα θάζε κήλα πξαθηηθήο. Ζ αλαθνξά ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: (Α) πλνπηηθή πεξίιεςε ησλ θαζεθφλησλ θαη εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ ζηνλ αζθνχκελν θνηηεηή/ηξηα (Β) Πξφνδν ησλ αζθνπκέλσλ ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί (Γ) πλέπεηα ηήξεζεο ησλ σξαξίσλ θαη απνδνηηθφηεηα ησλ αζθνπκέλσλ κέζα ζηα απαηηνχκελα θαη ινγηθά ρξνληθά πιαίζηα (Γ) Πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη δπλαηφηεηα αθνκνίσζεο λέσλ γλψζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ (Δ) πλεξγαζία κε ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο (Σ) Γεληθφηεξε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη 24

27 αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο ηνπ αζθνχκελνπ (Ε) Υαξαθηεξηζκφο ηεο ελ γέλεη απφδνζε ηεο/ηνπ θνηηήηξηαο/θνηηεηή (Ζ) Απνηχπσζε ησλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ ηνπο απνγνήηεπζαλ επεηδή δελ θαηείραλ νη αζθνχκελεο/αζθνχκελνη θνηηήηξηεο/θνηηεηέο (Θ) Απνηχπσζε ησλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ ζεσξνχλ φηη κειινληηθά ζα απαηηνχληαη ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ηνπ δηθνχ ηνπο ηνκέα (Η) ρνιηαζκφο φηη άιινπ ζέκαηνο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ. ε φηη αθνξά πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ε ζρέζε εξγαζίαο κεηαμχ θνξέα εθηέιεζεο θαη θνηηεηή/ηξηαο είλαη φζν ην δπλαηφλ ειεχζεξε ψζηε λα αληαλαθιά θαη ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ νη αζθνχκελνη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τπνγξάθεηαη ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πξαθηηθήο άζθεζεο. Οη αζθνχκελνη αθνινπζνχλ ην σξάξην θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο. Πξνυπφζεζε είλαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζε ζέζεηο εξγαζίαο νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ελδηαθέξνληνο. Σέινο, νη αζθνχκελνη θνηηεηέο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηεο άζθεζεο, θ. Η. Βελέηε θαη ηα άιια κέιε ηεο Δπηηξνπήοηνπ ΠΠΑ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ππνβάιινπλ ιεπηνκεξή αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε. Ζ αλαθνξά πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ αληηθείκελα (Α) χληνκε πεξίιεςε ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο Π.Α (γηα παξάδεηγκα: πνηθηιία εξγαζηψλ πνπ αλαηέζεθαλ, επζχλεο θαη θαζήθνληα πνπ αλέιαβαλ, ηπρφλ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ θνξέα γηα παξνρή νδεγηψλ θαη ελεκέξσζεο, απφςεηο γηα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ζηελ επηρείξεζε) (Β) Αλαθνξά ηεο σθέιεηαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ΠΑ (π.ρ. γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο) θαη ηελ πηζαλή ρξεζηκφηεηα ηεο ΠΑ ζε ζρέζε κε ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε (Γ) Αλαθνξά πξνηάζεσλ γηα ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηνπ ΠΠΑ (Γ) Αλαθνξά γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Σκήκα θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζπκκεηείραλ (Δ) Αλαθνξά ησλ γλψζεσλ/δεμηνηήησλ πνπ ρξεηάζζεθαλ θαη δελ είραλ απνθηήζεη θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο ζην Σκήκα (Σ) Άιια ζέκαηα πνπ ζεσξνχλ ζεκαληηθά. 3.2Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Τίηλορ ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών 25

28 Ο ηίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) είλαη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε ζηελ θαηεχζπλζε Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ Τμήμαηα και Ιδπύμαηα πος Σςμμεηέσοςν ζηο Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών Σποςδών Γελ ζπκκεηέρνπλ άιια Σκήκαηα θαη Ηδξχκαηα ζην ΠΜ ηνπ ΣΟΔ Ανηαπόκπιζη ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών ζηοςρ Σηόσοςρ ηος Τμήμαηορ και ηιρ Ανάγκερ ηηρ Κοινυνίαρ πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην ΠΜ ηνπ ΣΟΔ νδεγεί ζηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε ζηελ θαηεχζπλζε:δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ ΜΓΔ απαηηνχληαη ηξηάληα (32) δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 64 πηζησηηθέο κνλάδεο (ΠΜ), σο αθνινχζσο: α) Κχθινο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ 24 πηζησηηθέο κνλάδεο. β) Κχθινο θαη επηινγήλ καζεκάησλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 24 πηζησηηθέο κνλάδεο. γ) Δθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πνπ αληηζηνηρεί ζε 16 πηζησηηθέο κνλάδεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ ΜΓΔ είλαη ηνπιάρηζηνλ έλα εκεξνινγηαθφ έηνο. Σν πξψην εμάκελν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα (α) Μηθξννηθνλνκηθή (β) Οηθνλνκεηξία (γ) Δθαξκνγέο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ θαη (δ) έλα κάζεκα επηινγήο, ην νπνίν γηα ην αθαδεκατθφ έηνο είλαη ε Μαθξννηθνλνκηθή. Σν εαξηλφ εμάκελν ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα επηινγήο (α) Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη (β) Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε Υξνλνζεηξψλ.Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Σνλ ηειεπηαίν κήλα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ (Φεβξνπάξηνο) νη θνηηεηέο εθθξάδνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα Δπηβιέπνληα Καζεγεηή απφ ηα Μέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ζέκα πξνο εθπφλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ή λα ζπκθσλήζνπλ ζε ζέκα πνπ πξνηείλεη ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο.Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη ζην δεχηεξν εμάκελν θνίηεζεο θαη νινθιεξψλεηαη ηνλ επηέκβξην. Ζ γιψζζα ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη ην κέγεζφο ηεο είλαη θαη ειάρηζην 8000 ιέμεηο, ελψ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ζε θακία πεξίπησζε 26

29 ηηο ιέμεηο. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο εθπφλεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο είλαη έμε (6) κήλεο θαη ν κέγηζηνο είλαη δψδεθα (12) κήλεο. Ο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο είλαη κέινο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ηεο νπνίαο ηα κέιε πξνηείλεη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εξγαζίαο ζηελ αξρή ηνπ 2 νπ εμακήλνπ. Ζ Σξηκειήο Δπηηξνπή εγθξίλεηαη απφ ηε ΓΔ. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, ν Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο θαιεί ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή θαη πξνβαίλεη ζε δεκφζηα θνηλνπνίεζε ηεο εκέξαο θαη ψξαο εμέηαζεο/παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ θνηηεηή. Ζ παξνπζίαζε είλαη ππνρξεσηηθή. Μεηά ηελ παξνπζίαζε, βαζκνινγείηαη απφ ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή ε Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ θνηηεηή. Σν ΠΜ ηνπ ΣΟΔ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο, αθνχ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο έλα ζεκαληηθφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε γλσζηηθφ αληηθείκελν (Δθαξκνζκέλε Οηθνλνκηθή), ελψ παξάιιεια παξέρεη ζχγρξνλε γλψζε ζε καζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ηα νπνία ζηηο εκέξεο καο είλαη απαξαίηεηα γηα έλαλ ζχγρξνλν νηθνλνκνιφγν κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. Οη απφθνηηνη ηνπ ΠΜ απνθνκίδνπλ θαη απηφ ηνλ ηξφπν πξνεγκέλεο (advanced) γλψζεηο ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θάηη πνπ ηνπο θαζηζηά αληαγσληζηηθνχο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ αληαπφθξηζε ηνπ ΠΜ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηεθκεξηψλεηαη απφ ην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ γηα έληαμε ζε απηφ απφ θνηηεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο ρψξαο θαη εμαηξεηηθά δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Δπίζεο, ε αληαπφθξηζή ηνπ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ ΣΟΔ εμαξηάηαη (εθηφο άιισλ) θαη απφ ηε δπλαηφηεηα ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ ΠΜ κε επάξθεηα. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπληζηνχλ «δείθηεο» ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ΠΜ ζηηο αλάγθεο ηε θνηλσλίαο θαη παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ ΣΟΔ. Ο έιεγρνο ηνπ ελ ιφγσ βαζκνχ αληαπφθξηζεο νδήγεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 ζε κηα ζεκαληηθή αλαζεψξεζε ηνπ ΠΜ. Δηδηθφηεξα, ην ΠΜ αλακνξθψζεθε κε απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ αλακφξθσζε θαηήξγεζε δπν απφ ηηο ηφηε πθηζηάκελεο ηξεηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Δθαξκνζκέλε Μηθξννηθνλνκηθή θαη Μάξθεηηλγθ, Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε) θαζφηη θξίζεθε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκφο θαηεπζχλζεσλ δελ κπνξνχζε πιένλ λα εμππεξεηεζεί απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. Παξάιιεια, ε βνχιεζε ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ παξνρή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πςεινχ επηπέδνπ θξίζεθε αζχκβαηε κε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ θαηά ηε γλψκε καο ελέρεη ε πςειή 27

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΘΜΑ ΑΙΘΘΣΙΚΘ & ΚΟΜΘΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΘΔΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΜΗΜΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΜΗΣΟΛΟΓΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COSMETOLOGY FACULTY OF HEALTH AND CARING PROFESSIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΙΟΤΛΙΟ 2008 Πίνακαρ πεπιεσομένυν Ππόλογορ... 3 Πεξίιεςε 1. Πξφγξακκα πνπδψλ 8 2. Γιδακηικό έπγο..14 3. Δπεςνηηικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010

ΔΚΘΔΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2003-2010 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΘΔΑΣΡΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF PHILOSOPHY FACULTY OF THEATRE

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τμήμα Νοσηλευτικής Α. Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήμα Νοσηλευτικής Α Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010 Τόπος: ΑΙΓΑΛΕΩ Ημερομηνία: Ιούνιος 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πξόινγνο 4 1. Η δηαδηθαζία ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο 6 1.1. Ξεξηγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια

Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος. Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια Κείμενο διαβοωλεςζηρ για ηην έναπξη διαλψγος Εθνική Σηραηηγική για ηην Ανώηαηη Εκπαίδευζη Το Δημόζιο Πανεπιζηήμιο Το Δημόζιο Τεχνολογικό Ίδρυμα Αςηοδιοίκηζη, λογοδοζία, ποιψηηηα, εξυζηπέθεια 65 ε χλνδνο

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Πξνζαλαηνιηζκόο κάξθεηηλγθ θαη ζπκκεηόρσλ ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ησλ ειιεληθώλ Α.Ε.Θ. Επηβιέπνπζα: Πνιίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνο ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΔΣΡΟ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ τολή Θεηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΙΙ. ΓΙΑΓΙΚΑ ΙΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ Πεξηερόκελα ειίδα ΔΙΑΓΩΓΗ 3 Ι. ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙO 8 1. Γηαηί μεθηλάκε από ηελ Απηναμηνιόγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ ηεο ρ. Μνλάδαο; 8 2. θνπόο θαη ηόρνη 8 3. Δπηά θξίζηκα εξσηήκαηα 8 4. Αλαγθαηόηεηεο πνπ πξνθύπηνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ

ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ για την ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ στην ΚΤΠΡΟ Δεκέμβριος 2009 Διζαγωγή ην πιαίζην ηεο Δθπαηδεπηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, πνπ απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.»

Αλληλεπιδράζεις-Μεηαζτημαηιζμοί, Σσλλογική Τασηόηηηα, Μάθηζη.» i ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΦΗΛΟΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΚΑΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΠΙΣΤΗΜΔΣ ΤΗΣ ΑΓΨΓΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα