Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 259/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 932/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2014 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 7 Αυγούστου, η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων προϊόντων από την ΕΕ στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών. Η απαγόρευση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρή απειλή διαταραχών της αγοράς, που προκαλούνται από σημαντική πτώση των τιμών λόγω του γεγονότος ότι μία σημαντική εξαγωγική αγορά έχει ξαφνικά καταστεί μη διαθέσιμη. (2) Η εν λόγω απειλή διαταραχών της αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, στον οποίο μεγάλες ποσότητες ευαλλοίωτων προϊόντων συγκομίζονται αυτήν την περίοδο του έτους. (3) Ως εκ τούτου, έχει διαμορφωθεί στην αγορά μια κατάσταση, για την οποία φαίνεται ότι τα συνήθη μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 είναι ανεπαρκή. (4) Για να αποφευχθεί η επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης ή η παρατεταμένη διατάραξη της αγοράς, απαιτείται να ληφθούν επειγόντως προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης των παραγωγών ευαλλοίωτων οπωροκηπευτικών που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την ξαφνική απώλεια της εξαγωγικής αγοράς σε αυτό το στάδιο της συγκομιδής. Τα εν λόγω προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης θα πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από τις 18 Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου 2014 και θα πρέπει να λάβουν τη μορφή χρηματοδοτικής συνδρομής για τις ντομάτες, τα καρότα, τα λάχανα, τις γλυκοπιπεριές, τα κουνουπίδια και τα μπρόκολα, τα αγγούρια και τα αγγουράκια, τα μανιτάρια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα δαμάσκηνα, τα κόκκινα φρούτα, τα νωπά επιτραπέζια σταφύλια και τα ακτινίδια. (5) Σύμφωνα με την εκτίμηση των ποσοτήτων που επηρεάζονται από την απαγόρευση, το ανώτατο ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής που θα χορηγηθεί θα πρέπει να είναι 125 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ανώτατο συνολικό ποσό θα πρέπει να διαιρεθεί σε δύο επιμέρους ποσά, ένα που θα διατεθεί για τα μήλα και τα αχλάδια και ένα για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που καλύπτονται από τα μέτρα στήριξης. Σε αυτόν τον καταμερισμό θα πρέπει να αποφευχθεί η άνιση κατανομή μεταξύ παραγωγών διαφορετικών προϊόντων και να αντανακλάται η διαφορετική περίοδος της συγκομιδής και το ποσοστό της ποσότητας προϊόντων το οποίο επηρεάζεται από τη ρωσική απαγόρευση εισαγωγών. (6) Οι αποσύρσεις από την αγορά, η μη συγκομιδή και η πρώιμη συγκομιδή αποτελούν αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης κρίσης σε περίπτωση πλεονασμάτων οπωροκηπευτικών λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων. (7) Για να μετριασθούν οι επιπτώσεις της μείωσης των τιμών, θα πρέπει να αρθεί προσωρινά ο υφιστάμενος περιορισμός του 5 %, ως ποσοστού του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο, για τις αποσύρσεις από την αγορά που τυγχάνουν στήριξης. Η χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει, επομένως, να χορηγηθεί ακόμη και στην περίπτωση που οι αποσύρσεις υπερβαίνουν το ανώτατο όριο του 5 %. (8) Η χρηματοδοτική συνδρομή που χορηγείται για αποσύρσεις από την αγορά θα πρέπει να βασίζεται στα αντίστοιχα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής ( 2 ), όσον αφορά τις αποσύρσεις για δωρεάν διανομή και τις αποσύρσεις για άλλους προορισμούς, εκτός εάν δεν έχει καθοριστεί ποσό στον εν λόγω κανονισμό. Για τα προϊόντα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ποσό στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, θα πρέπει να προβλεφθούν ανώτατα ποσά στον παρόντα κανονισμό. ( 1 ) ΕΕ L 347 της , σ ( 2 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της , σ. 1).

2 L 259/3 (9) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσά για τις ντομάτες, τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, αφορούν την περίοδο εμπορίας για τις ντομάτες προς μεταποίηση και τις ντομάτες που καταναλώνονται νωπές, είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί ότι για τις ντομάτες που καταναλώνονται νωπές το ανώτατο ποσό που ισχύει για τον σκοπό του παρόντος κανονισμού είναι εκείνο που αφορά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαΐου. (10) Λόγω του έκτακτου χαρακτήρα των διαταράξεων της αγοράς και για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών λαμβάνουν στήριξη από την Ένωση, η χρηματοδοτική συνδρομή για αποσύρσεις από την αγορά θα πρέπει να επεκταθεί σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. (11) Για να ενθαρρυνθεί η δωρεάν διανομή αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών σε ορισμένους φορείς, όπως φιλανθρωπικές οργανώσεις και σχολεία, καθώς και κάθε άλλος ισοδύναμος προορισμός που εγκρίνεται από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να ισχύσει επίσης και για τους παραγωγούς που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών το 100 % των ανώτατων ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ή στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αποσύρσεων για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή, οι εν λόγω παραγωγοί θα πρέπει να λάβουν το 50 % των καθορισθέντων ανώτατων ποσών. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών θα πρέπει να πληρούν τις ίδιες ή παρόμοιες προϋποθέσεις με τις οργανώσεις παραγωγών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκεινται, όπως και οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. (12) Οι οργανώσεις παραγωγών, βασικοί παράγοντες του τομέα των οπωροκηπευτικών, είναι οι πλέον κατάλληλοι φορείς για να εγγυηθούν την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής για αποσύρσεις από την αγορά στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. Οι εν λόγω οργανώσεις θα πρέπει να μεριμνούν για την καταβολή αυτής της συνδρομής στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, μέσω της σύναψης σύμβασης. Επειδή όλα τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν τον ίδιο βαθμό οργάνωσης όσον αφορά την προσφορά στην αγορά των οπωροκηπευτικών, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στην αρμόδια αρχή των κρατών μελών να καταβάλει τη στήριξη απευθείας στους παραγωγούς σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. (13) Για να μετριαστεί ο αντίκτυπος από τη μείωση των τιμών, η χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει επίσης να χορηγείται για ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής. (14) Τα ποσά της στήριξης για μη συγκομιδή και πρώιμη συγκομιδή θα πρέπει να καθορίζονται από τα κράτη μέλη ανά εκτάριο, σε επίπεδο που δεν καλύπτει πάνω από το 90 % των ανώτατων ποσών για αποσύρσεις από την αγορά, τα οποία ισχύουν για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή, όπως ορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ή, για προϊόντα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί ποσό στο εν λόγω παράρτημα, στον παρόντα κανονισμό. Για τις ντομάτες που προορίζονται να καταναλωθούν νωπές, το ποσό που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι αυτό που καθορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου. Η μη συγκομιδή θα πρέπει να στηρίζεται ακόμη και όταν η εμπορική παραγωγή έχει ληφθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής κατά τον συνήθη κύκλο παραγωγής. (15) Οι οργανώσεις παραγωγών συγκεντρώνουν την προσφορά και είναι σε θέση να δρουν ταχύτερα από τους παραγωγούς που δεν είναι μέλη τέτοιων οργανώσεων, όταν χρειάζεται να χειριστούν μεγαλύτερες ποσότητες, με άμεσο αντίκτυπο στην αγορά. Ως εκ τούτου, για να καταστεί αποτελεσματικότερη η υλοποίηση των έκτακτων μέτρων στήριξης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και να επιταχυνθεί η σταθεροποίηση της αγοράς, είναι σκόπιμο, όσον αφορά τους παραγωγούς που είναι μέλη αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, να αυξηθεί η χρηματοδοτική συνδρομή για αποσύρσεις για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή, για μη συγκομιδή και για πρώιμη συγκομιδή στο 75 % των σχετικών ανώτατων ποσών που καθορίζονται για τη στήριξη για αποσύρσεις για άλλους προορισμούς. (16) Όσον αφορά τις αποσύρσεις, η χρηματοδοτική συνδρομή για ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής θα πρέπει να επεκταθεί σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. Η χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να ανέρχεται στο 50 % των ανώτατων ποσών στήριξης που καθορίζονται για τις οργανώσεις παραγωγών. (17) Δεδομένου του μεγάλου αριθμού παραγωγών που δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών και της ανάγκης διενέργειας αξιόπιστων, αλλά εφικτών ελέγχων, η χρηματοδοτική συνδρομή δεν θα πρέπει να χορηγείται για πρώιμη συγκομιδή οπωροκηπευτικών, για τα οποία έχει ήδη αρχίσει η κανονική συγκομιδή, ούτε και για μέτρα μη συγκομιδής, όταν η εμπορική παραγωγή έχει ληφθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής κατά τον συνήθη κύκλο παραγωγής, προκειμένου για παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών. Στο πλαίσιο αυτό, οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών θα πρέπει να υπόκεινται, όπως και οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.

3 L 259/4 (18) Για παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών, η καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής για ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής θα πρέπει να γίνεται απευθείας από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Η εν λόγω αρμόδια αρχή θα πρέπει να καταβάλλει τα σχετικά ποσά στους παραγωγούς, σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και τους σχετικούς εθνικούς κανόνες και διαδικασίες. (19) Για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική συνδρομή προς τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών χρησιμοποιείται για τους προβλεπόμενους σκοπούς και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διεξάγουν ένα λογικό επίπεδο ελέγχων. Ειδικότερα, θα πρέπει να διεξάγονται έλεγχοι εγγράφων, ταυτότητας και φυσικοί έλεγχοι, καθώς και επιτόπιοι έλεγχοι, οι οποίοι να καλύπτουν εύλογη ποσότητα προϊόντων, αριθμό περιοχών, οργανώσεων παραγωγών και παραγωγών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ενέργειες απόσυρσης, πρώιμης συγκομιδής και μη συγκομιδής για τις ντομάτες αφορούν αποκλειστικά ποικιλίες που προορίζονται να καταναλωθούν νωπές. (20) Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, είναι απαραίτητο να ελεγχθεί το ανώτατο όριο για τις δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από την Ένωση, καθώς και να δημιουργηθεί σύστημα κοινοποίησης και παρακολούθησης, ώστε να αποφευχθεί η υπέρβαση του συνολικού ποσού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή, δύο φορές την εβδομάδα, για την πορεία των ενεργειών που κοινοποιούνται από οργανώσεις παραγωγών και παραγωγούς μη μέλη. Η επιλεξιμότητα της χρηματοδοτικής συνδρομής θα πρέπει να λήξει όταν συμπληρωθούν τα σχετικά ποσά. Εάν τα ποσά που κοινοποιήθηκαν υπερβαίνουν τα εν λόγω ποσά, θα πρέπει να εφαρμοσθεί συντελεστής κατανομής. (21) Για να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και να συμβάλουν στη σταθεροποίηση των τιμών, τα προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις 18 Αυγούστου 2014, ημερομηνία ανακοίνωσης των εν λόγω μέτρων από την Επιτροπή. (22) Με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2014 της Επιτροπής ( 1 ), θεσπίσθηκαν προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που ασκήθηκαν στις αγορές των ροδάκινων και των νεκταρινιών από την απαγόρευση εισαγωγών που ανακοινώθηκε από τη Ρωσία, τα έκτακτα μέτρα ελήφθησαν κυρίως για να αντιμετωπισθεί η ιδιαίτερη κατάσταση των κλάδων των ροδάκινων και των νεκταρινιών. Περαιτέρω εξελίξεις καθιστούν αναγκαία την αντιμετώπιση των αγορών ροδάκινων και νεκταρινιών με παρόμοιο τρόπο με τα άλλα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Για να βελτιωθεί η επίδραση του μέτρου στήριξης και η δυνατότητά του να σταθεροποιήσει την αγορά, είναι σκόπιμο να επιτραπούν οι αποσύρσεις για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή μέχρι το 10 % της αξίας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο. Επιπλέον, είναι επίσης σκόπιμο να αυξηθεί το ποσοστό της χρηματοδοτικής συνδρομής όσον αφορά τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών και να επιτραπεί η διαχείριση των αποσύρσεων από τα κράτη μέλη, χωρίς την παρέμβαση των οργανώσεων παραγωγών. (23) Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να εφαρμοσθούν αναδρομικά, από την ημερομηνία εφαρμογής του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2014. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 1. Το παρόν κεφάλαιο θεσπίζει κανόνες για τα προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης από την Ένωση, η οποία χορηγείται στις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 154 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καθώς και στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη των οργανώσεων αυτών. Τα εν λόγω προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης από την Ένωση καλύπτουν ενέργειες απόσυρσης, πρώιμης συγκομιδής και μη συγκομιδής. ( 1 ) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2014 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών (ΕΕ L 248 της , σ. 1)

4 L 259/5 2. Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 χορηγείται για τα ακόλουθα προϊόντα του τομέα των οπωροκηπευτικών, τα οποία προορίζονται να καταναλωθούν νωπά: α) ντομάτες του κωδικού ΣΟ β) καρότα του κωδικού ΣΟ γ) λάχανα του κωδικού ΣΟ δ) γλυκοπιπεριές του κωδικού ΣΟ ε) κουνουπίδια και μπρόκολα του κωδικού ΣΟ στ) αγγούρια του κωδικού ΣΟ ζ) αγγουράκια του κωδικού ΣΟ η) μανιτάρια του γένους Agaricus που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ θ) μήλα του κωδικού ΣΟ ι) αχλάδια του κωδικού ΣΟ ια) δαμάσκηνα του κωδικού ΣΟ ιβ) κόκκινα φρούτα των κωδικών ΣΟ , και ιγ) νωπά επιτραπέζια σταφύλια του κωδικού ΣΟ και ιδ) ακτινίδια του κωδικού ΣΟ Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καλύπτει τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο από 18 Αυγούστου έως 30 Νοεμβρίου Άρθρο 2 Ανώτατο ποσό χρηματοδοτικής συνδρομής Η συνολική δαπάνη που πραγματοποιείται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. Από το ποσό αυτό, ευρώ διατίθενται για χρηματοδοτική συνδρομή για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία θ) και ι) και ευρώ για τα λοιπά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Άρθρο 3 σε οργανώσεις παραγωγών για αποσύρσεις 1. Η χρηματοδοτική συνδρομή χορηγείται για αποσύρσεις από την αγορά για δωρεάν διανομή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή, που πραγματοποιούνται σε σχέση με τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 2. Το ανώτατο όριο του 5 %, που αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και στο άρθρο 79 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, όταν τα προϊόντα αυτά αποσύρονται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 3. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, αλλά δεν απαριθμούνται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τα ανώτατα ποσά στήριξης είναι εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

5 L 259/6 4. Για τις ντομάτες το ανώτατο ποσό είναι το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου. 5. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η χρηματοδοτική συνδρομή για αποσύρσεις από την αγορά για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή ανέρχεται στο 75 % των ανώτατων ποσών της στήριξης για άλλους προορισμούς, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. 6. Η χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται στις οργανώσεις παραγωγών, ακόμη και αν δεν προβλέπουν τις εν λόγω δραστηριότητες απόσυρσης στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχει η Ένωση δυνάμει του παρόντος άρθρου. 7. Η χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/ Το ανώτατο όριο του ενός τρίτου των δαπανών, που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και το ανώτατο όριο του 25 % για την αύξηση του επιχειρησιακού ταμείου, που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τις ενέργειες απόσυρσης των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, όταν τα εν λόγω προϊόντα αποσύρονται κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 9. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ταμείου των οργανώσεων παραγωγών. Άρθρο 4 σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών για αποσύρσεις 1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή σε παραγωγούς οπωροκηπευτικών οι οποίοι δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο για: α) αποσύρσεις από την αγορά για δωρεάν διανομή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 β) αποσύρσεις από την αγορά για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή. Για τις αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, τα ανώτατα ποσά της χρηματοδοτικής συνδρομής είναι τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Για τις ντομάτες το εν λόγω ανώτατο ποσό είναι το ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου. Για τις αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, τα ανώτατα ποσά της χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχονται στο 50 % των ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Για τις ντομάτες το εν λόγω ανώτατο ποσό ανέρχεται στο 50 % του ποσού που καθορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου. 2. Η χρηματοδοτική συνδρομή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διατίθεται για την απόσυρση των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όταν τα προϊόντα αυτά αποσύρονται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος Οι παραγωγοί συνάπτουν σύμβαση με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών για το σύνολο της ποσότητας που πρόκειται να παραδοθεί σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι οργανώσεις παραγωγών αποδέχονται όλα τα εύλογα αιτήματα παραγωγών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών. Οι ποσότητες που παραδίδονται από παραγωγούς που δεν είναι μέλη συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση. 4. Η χρηματοδοτική συνδρομή καταβάλλεται στους παραγωγούς που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών από την οργάνωση παραγωγών με την οποία έχουν υπογράψει τέτοιου είδους σύμβαση. Τα ποσά που αντιστοιχούν στις πραγματικές δαπάνες της οργάνωσης παραγωγών για την απόσυρση των αντίστοιχων προϊόντων παρακρατούνται από την οργάνωση παραγωγών. Αποδεικτικά στοιχεία των εν λόγω δαπανών παρέχονται με τιμολόγια.

6 L 259/7 5. Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, όπως είναι ο περιορισμένος βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στο σχετικό κράτος μέλος, και κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε παραγωγό που δεν είναι μέλος αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών να προβεί σε κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, αντί να υπογράψει τη σύμβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Για την κοινοποίηση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 78 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Οι ποσότητες που παραδίδονται από παραγωγούς που δεν είναι μέλη συνάδουν με τις περιφερειακές αποδόσεις και την εκάστοτε έκταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνδρομή απευθείας στον παραγωγό. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θεσπίζουν νέους εθνικούς κανόνες ή διαδικασίες ή εφαρμόζουν τους υφιστάμενους. 6. Σε περίπτωση αναστολής της αναγνώρισης οργάνωσης παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τα μέλη της θεωρούνται παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 7. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011, καθώς και το άρθρο 3 παράγραφοι 6 έως 9 του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται αναλόγως, όσον αφορά το παρόν άρθρο. Άρθρο 5 σε οργανώσεις παραγωγών για μη συγκομιδή και πρώιμη συγκομιδή 1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής που πραγματοποιούνται για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος Η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή καλύπτει αποκλειστικά τα προϊόντα που βρίσκονται στους αγρούς και τα οποία πράγματι συγκομίζονται πρώιμα. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 85 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τα κράτη μέλη καθορίζουν τα ποσά της στήριξης, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και τη συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών για ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής, ανά εκτάριο και σε επίπεδο που δεν καλύπτει πάνω από το 90 % των ποσών που καθορίζονται για αποσύρσεις από την αγορά για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Για τις ντομάτες το εν λόγω ποσό είναι ίσο με το 90 % του ποσού που καθορίζεται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου, για αποσύρσεις από την αγορά για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης για μη συγκομιδή και πρώιμη συγκομιδή ανέρχεται στο 75 % των ποσών που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. 3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 85 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τα μέτρα μη συγκομιδής που αναφέρονται στο άρθρο 84 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού μπορούν να ληφθούν ακόμη και αν η εμπορική παραγωγή έχει ληφθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής κατά τον συνήθη κύκλο παραγωγής, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, τα ποσά της στήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μειώνονται αναλόγως, λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή που έχει ήδη συγκομιστεί, όπως προκύπτει από τα βιβλία αποθήκης και τα λογιστικά βιβλία των σχετικών οργανώσεων παραγωγών. 4. Η χρηματοδοτική συνδρομή χορηγείται ακόμη και αν οι οργανώσεις παραγωγών δεν προβλέπουν τις ενέργειες αυτές στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους. Το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχει η Ένωση δυνάμει του παρόντος άρθρου. 5. Το ανώτατο όριο του ενός τρίτου των δαπανών, που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, και το ανώτατο όριο του 25 % για την αύξηση του επιχειρησιακού ταμείου, που αναφέρεται στο άρθρο 66 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και αφορούν προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, κατά την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. 6. Η χρηματοδοτική συνδρομή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ανώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/ Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού ταμείου των οργανώσεων παραγωγών.

7 L 259/8 Άρθρο 6 σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών για μη συγκομιδή και πρώιμη συγκομιδή 1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή σε παραγωγούς που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών για την πραγματοποίηση ενεργειών μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής, όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 85 παράγραφος 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, ισχύουν τα ακόλουθα: α) η στήριξη για την πρώιμη συγκομιδή καλύπτει αποκλειστικά τα προϊόντα που βρίσκονται στους αγρούς, τα οποία πράγματι συγκομίζονται πρώιμα και για τα οποία δεν έχει αρχίσει η κανονική συγκομιδή β) τα μέτρα μη συγκομιδής δεν λαμβάνονται όταν η εμπορική παραγωγή έχει ληφθεί από τη συγκεκριμένη περιοχή κατά τον συνήθη κύκλο παραγωγής γ) η πρώιμη συγκομιδή και η μη συγκομιδή σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζονται συγχρόνως για το ίδιο προϊόν και την ίδια συγκεκριμένη έκταση. 2. Τα ποσά της χρηματοδοτικής συνδρομής για ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής είναι ίσα με το 50 % των ποσών που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών προβαίνουν στην ενδεδειγμένη κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, σύμφωνα με τις λεπτομερείς διατάξεις που θεσπίζονται από το κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 85 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 543/2011. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνδρομή απευθείας στον παραγωγό. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θεσπίζουν νέους εθνικούς κανόνες ή διαδικασίες ή εφαρμόζουν τους υφιστάμενους. 4. Σε περίπτωση αναστολής της αναγνώρισης οργάνωσης παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τα μέλη της θεωρούνται παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 5. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 εφαρμόζονται αναλόγως, όσον αφορά το παρόν άρθρο. Άρθρο 7 Έλεγχοι των ενεργειών απόσυρσης, μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής 1. Οι ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 υπόκεινται σε πρωτοβάθμιους ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Ωστόσο, οι εν λόγω έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 10 % της ποσότητας των προϊόντων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον το 10 % των οργανώσεων παραγωγών που ωφελούνται από τη χρηματοδοτική συνδρομή, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, για τις ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5, οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι καλύπτουν το 100 % της ποσότητας των προϊόντων που έχουν αποσυρθεί. 2. Οι ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 υπόκεινται στους ελέγχους και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 110 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, με εξαίρεση όσον αφορά την απαίτηση μη πραγματοποίησης μερικής συγκομιδής, όταν εφαρμόζεται η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Οι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 25 % των εκάστοτε εκτάσεων παραγωγής. Για τις ενέργειες μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής που αναφέρονται στο άρθρο 6, οι έλεγχοι καλύπτουν το 100 % των εκάστοτε εκτάσεων παραγωγής. 3. Οι ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 4 υπόκεινται σε δευτεροβάθμιους ελέγχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστον το 40 % των φορέων που υπόκεινται σε πρωτοβάθμιους ελέγχους και τουλάχιστον το 5 % της ποσότητας των προϊόντων που έχουν αποσυρθεί από την αγορά. 4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα ελεγκτικά μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι ενέργειες αποσύρσεων, μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής για τις ντομάτες καλύπτουν μόνο τις ποικιλίες που προορίζονται καταναλωθούν νωπές.

8 L 259/9 Άρθρο 8 Κοινοποιήσεις σκοπούμενων ενεργειών στην Επιτροπή 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή από την ημέρα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού: α) κάθε Δευτέρα (πριν από τις 12.00, ώρα Βρυξελλών), τις κοινοποιήσεις που έλαβαν σύμφωνα με τα άρθρα 78 παράγραφος 1 και 85 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 από τη Δευτέρα έως την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας και β) κάθε Πέμπτη (πριν από τις 12.00, ώρα Βρυξελλών), τις κοινοποιήσεις που έλαβαν σύμφωνα με τα άρθρα 78 παράγραφος 1 και 85 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 από τη Πέμπτη έως την Κυριακή της προηγούμενης εβδομάδας. Οι εν λόγω κοινοποιήσεις αφορούν τις ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά τις ποσότητες, την έκταση και τις μέγιστες δαπάνες για καθένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2. Για τις εν λόγω κοινοποιήσεις τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II. 2. Την πρώτη Δευτέρα ή Πέμπτη, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙ, όσον αφορά ενέργειες απόσυρσης, μη συγκομιδής ή πρώιμης συγκομιδής που κοινοποιήθηκαν από τις 18 Αυγούστου 2014 έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Για να αποφευχθεί ο διπλός υπολογισμός, οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη κοινοποίηση που διαβιβάζεται στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο Κατά την πρώτη κοινοποίηση, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ποσά στήριξης που έχουν καθοριστεί από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 ή το άρθρο 85 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα III. Άρθρο 9 Παρακολούθηση της τήρησης των ανώτατων ποσών Βάσει των κοινοποιήσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που προκύπτει από τις εν λόγω κοινοποιήσεις δεν θα υπερβαίνει ένα ή περισσότερα από τα ποσά που καθορίζονται στο άρθρο 2. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει, με βάση τις κοινοποιήσεις αυτές, ότι η χρηματοδοτική συνδρομή που πρόκειται να χορηγηθεί ως αποτέλεσμα των εν λόγω κοινοποιήσεων θα υπερβεί ένα ή περισσότερα από τα ποσά που καθορίζονται στο άρθρο 2, ενημερώνει αμέσως όλα τα κράτη μέλη ότι δεν θα παραλάβει περαιτέρω κοινοποιήσεις που αφορούν όλα τα προϊόντα ή περαιτέρω κοινοποιήσεις που αφορούν τα προϊόντα για τα οποία έχει γίνει υπέρβαση του διατεθέντος ποσού, ανάλογα με την περίπτωση. Όταν η κοινοποίηση δεν έχει παραληφθεί από την Επιτροπή πριν αυτή ενημερώσει τα κράτη μέλη για τη διαπίστωσή της σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, δεν χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή για τις σχετικές ενέργειες απόσυρσης, μη συγκομιδής ή πρώιμης συγκομιδής. Άρθρο 10 Κοινοποιήσεις στις οργανώσεις παραγωγών και τους παραγωγούς 1. Σε περίπτωση που οι οργανώσεις παραγωγών και οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη οργάνωσης παραγωγών έχουν υποβάλει κοινοποιήσεις στα κράτη μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 78 παράγραφος 1 και 85 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις οργανώσεις παραγωγών και τους παραγωγούς, όχι νωρίτερα από δύο ημερολογιακές ημέρες μετά την κοινοποίηση προς την Επιτροπή, ότι οι εν λόγω κοινοποιήσεις έχουν παραληφθεί από την Επιτροπή και ότι ενδέχεται να είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 11 όσον αφορά τις εν λόγω κοινοποιήσεις. 2. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει ενημερώσει τα κράτη μέλη ότι δεν θα παραλάβει περαιτέρω κοινοποιήσεις που αφορούν όλα τα προϊόντα ή περαιτέρω κοινοποιήσεις που αφορούν τα προϊόντα για τα οποία έχει γίνει υπέρβαση του διατεθέντος ποσού, τα κράτη μέλη ενημερώνουν αναλόγως τις οργανώσεις παραγωγών και τους παραγωγούς. Ειδικότερα, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τις οργανώσεις παραγωγών και τους παραγωγούς για το γεγονός ότι οι κοινοποιήσεις σχετικά με τις ενέργειές τους δεν θα παραληφθούν από την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο, και ότι δεν είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής σύμφωνα με το άρθρο 11 όσον αφορά τις εν λόγω κοινοποιήσεις.

9 L 259/10 Άρθρο 11 Αίτηση χορήγησης και καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής 1. Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής, η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3, 4 και 5, έως την ημερομηνία που καθορίζεται από το κράτος μέλος. Η εν λόγω ημερομηνία καθορίζεται από το κράτος μέλος και είναι προγενέστερη, κατά τουλάχιστον μία εβδομάδα, της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας για την κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στην Επιτροπή. 2. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 72 πρώτο και δεύτερο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή του συνόλου της χρηματοδοτικής συνδρομής, η οποία αναφέρεται στα άρθρα 3 και 5 του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 72 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Το ανώτατο όριο του 80 % του αρχικά εγκριθέντος ποσού της ενίσχυσης για επιχειρησιακά προγράμματα, που καθορίζεται στο άρθρο 72 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, δεν εφαρμόζεται. 3. Οι παραγωγοί που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών και δεν έχουν υπογράψει σύμβαση με αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών, υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση στις αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής για τους σκοπούς των άρθρων 4 και 6, έως την ημερομηνία που αναφέρεται στην παράγραφο Οι αιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 συνοδεύονται από δικαιολογητικά που αναγράφουν το σχετικό ποσό χρηματοδοτικής συνδρομής και περιλαμβάνουν γραπτή δέσμευση ότι ο αιτών δεν έχει λάβει και δεν πρόκειται να λάβει διπλή ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση ούτε αποζημίωση βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου όσον αφορά τις ενέργειες οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις για χρηματοδοτική στήριξη δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου. Άρθρο 12 Κοινοποίηση του συνολικού ποσού της χρηματοδοτικής συνδρομής που προκύπτει από τις αιτήσεις και συντελεστής κατανομής 1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις πληροφορίες σχετικά με τις συνολικές ποσότητες που έχουν αποσυρθεί, τις συνολικές εκτάσεις στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες μη συγκομιδής ή πρώιμης συγκομιδής και τα συνολικά ποσά της χρηματοδοτικής συνδρομής για τις αντίστοιχες ενέργειες απόσυρσης, πρώιμης συγκομιδής και μη συγκομιδής, με βάση τις κοινοποιήσεις που έγιναν προς την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 8. Οι εν λόγω πληροφορίες κοινοποιούνται στην Επιτροπή εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη ότι δεν θα παραλάβει περαιτέρω κοινοποιήσεις που αφορούν όλα τα προϊόντα ή περαιτέρω κοινοποιήσεις που αφορούν τα προϊόντα για τα οποία έχει γίνει υπέρβαση του διατεθέντος ποσού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 δεύτερο εδάφιο. Για τις εν λόγω κοινοποιήσεις τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα II. 2. Εάν τα ποσά που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 υπερβαίνουν ένα ή περισσότερα από τα ποσά που καθορίζονται στο άρθρο 2, η Επιτροπή καθορίζει έναν ή δύο συντελεστές κατανομής για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνδρομής, περιορίζοντας το σύνολο των δαπανών στα εν λόγω ποσά. Η Επιτροπή καθορίζει τους συντελεστές κατανομής που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται χωρίς να εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 229 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ομοιόμορφα τον συντελεστή ή τους συντελεστές κατανομής για όλες τις αιτήσεις καταβολής που αναφέρονται στο άρθρο Όταν οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζονται στο άρθρο 2, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη ότι δεν θα καθοριστεί συντελεστής κατανομής. Άρθρο 13 Καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δεν πραγματοποιούν πληρωμές πριν τον καθορισμό του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 ή την ενημέρωσή τους από την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να καθοριστεί συντελεστής κατανομής. Οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με τις εν λόγω πληρωμές είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης μόνον εάν έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015.

10 L 259/11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο 14 Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2014 Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2014 τροποποιείται ως εξής: 1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Για τις ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) η χρηματοδοτική συνδρομή διατίθεται ως ακολούθως: α) για αποσύρσεις από την αγορά για δωρεάν διανομή δυνάμει του άρθρου 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 η χρηματοδοτική συνδρομή διατίθεται για το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, του όγκου της παραγωγής που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών β) κατά παρέκκλιση από το άρθρο 79 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, για αποσύρσεις από την αγορά για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης διατίθεται για το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, του όγκου της παραγωγής ροδάκινων και νεκταρινιών που διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση παραγωγών. Ωστόσο, στο ποσοστό αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη οι ποσότητες που διατίθενται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 80 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Το άρθρο 79 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 δεν εφαρμόζεται για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.» β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α: «1α. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η χρηματοδοτική συνδρομή για τις ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή ανέρχεται στο 75 % των ανώτατων ποσών της στήριξης για άλλους προορισμούς, τα οποία αναφέρονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011.» 2. Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής: α) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνδρομή σε παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών οι οποίοι δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο για: α) αποσύρσεις από την αγορά για δωρεάν διανομή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 β) αποσύρσεις από την αγορά για προορισμούς άλλους από τη δωρεάν διανομή. Για τις αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου, τα ανώτατα ποσά της χρηματοδοτικής συνδρομής είναι τα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Για τις αποσύρσεις από την αγορά που αναφέρονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου, τα ανώτατα ποσά της χρηματοδοτικής συνδρομής ανέρχονται στο 50 % των ποσών που καθορίζονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/ Η χρηματοδοτική συνδρομή, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, διατίθεται σε παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών που δεν είναι μέλη αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών, για την παράδοση προϊόντων που στη συνέχεια αποσύρονται από την αγορά, με την επιφύλαξη της τήρησης του χαμηλότερου από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.»

11 L 259/12 β) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α: «4α. Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, όπως είναι ο περιορισμένος βαθμός οργάνωσης των παραγωγών στο σχετικό κράτος μέλος, και κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν σε παραγωγό που δεν είναι μέλος αναγνωρισμένης οργάνωσης παραγωγών να προβεί σε κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, αντί να υπογράψει τη σύμβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Για την κοινοποίηση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 78 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011. Οι ποσότητες που παραδίδονται από παραγωγούς που δεν είναι μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταβάλλει τη χρηματοδοτική συνδρομή απευθείας στον παραγωγό. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θεσπίζουν νέους εθνικούς κανόνες ή διαδικασίες ή εφαρμόζουν τους υφιστάμενους.» 3. Στο άρθρο 4 προστίθεται το ακόλουθο δεύτερο εδάφιο: «Ωστόσο, για τις ενέργειες απόσυρσης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4α, οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι καλύπτουν το 100 % της ποσότητας των προϊόντων που έχουν αποσυρθεί.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κεφάλαιο Ι εφαρμόζεται από τις 18 Αυγούστου Το κεφάλαιο ΙΙ εφαρμόζεται από τις 11 Αυγούστου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 29ης Αυγούστου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

12 L 259/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ανώτατα ποσά στήριξης για αποσύρσεις από την αγορά για προϊόντα που δεν αναφέρονται στο παράρτημα XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, αναφερόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος κανονισμού Προϊόν Ανώτατο όριο στήριξης (ευρώ/100 kg) Δωρεάν διανομή Άλλοι προορισμοί Καρότα 12,81 8,54 Λάχανα 5,81 3,88 Γλυκοπιπεριές 44,4 30 Μπρόκολα 15,69 10,52 Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια 43,99 29,33 Δαμάσκηνα 34 20,4 Κόκκινα φρούτα 12,76 8,5 Νωπά επιτραπέζια σταφύλια 39,16 26,11 Ακτινίδια 29,69 19,79

13 Μήλα Αχλάδια ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Υποδείγματα για κοινοποιήσεις, αναφερόμενα στο άρθρο 8 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ Κράτος μέλος:... Καλυπτόμενη περίοδος:... Ημερομηνία:... Προϊόν ΣΥΝΟΛΟ (Α) Προϊόν Οργανώσεις παραγωγών Παραγωγοί μη μέλη απόσυρση μεταφορά διαλογή και διαλογή και ΣΥΝΟΛΟ απόσυρση μεταφορά συσκευασία συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές ποσότητες Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (β) + (γ) + (δ) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) = (ζ) + (η) + (θ) (ια) = (α) + (στ) (ιβ) = (ε) + (ι) Οργανώσεις παραγωγών Παραγωγοί μη μέλη απόσυρση μεταφορά διαλογή και διαλογή και ΣΥΝΟΛΟ απόσυρση μεταφορά συσκευασία συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές ποσότητες Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης L 259/14 (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (β) + (γ) + (δ) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) = (ζ) + (η) + (θ) (ια) = (α) + (στ) (ιβ) = (ε) + (ι) Ντομάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές Κουνουπίδια και μπρόκολα

14 Προϊόν Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια Δαμάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (A + B) Οργανώσεις παραγωγών Παραγωγοί μη μέλη απόσυρση μεταφορά διαλογή και διαλογή και ΣΥΝΟΛΟ απόσυρση μεταφορά συσκευασία συσκευασία ΣΥΝΟΛΟ Συνολικές ποσότητες Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (β) + (γ) + (δ) (στ) (ζ) (η) (θ) (ι) = (ζ) + (η) + (θ) (ια) = (α) + (στ) (ιβ) = (ε) + (ι) * Πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών κοινοποιήσεων για εβδομάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών μελών που έχουν υποβάλει προηγούμενη κοινοποίηση). Μήλα Αχλάδια ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Κράτος μέλος:... Καλυπτόμενη περίοδος:... Ημερομηνία:... Προϊόν ΣΥΝΟΛΟ (Α) Οργανώσεις παραγωγών Παραγωγοί μη μέλη Συνολικές ποσότητες Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (α) + (γ) (στ) = (β) + (δ) L 259/15

15 Προϊόν Ντομάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές Κουνουπίδια και μπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια Δαμάσκηνα Κόκκινα φρούτα Οργανώσεις παραγωγών Παραγωγοί μη μέλη Συνολικές ποσότητες Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (α) + (γ) (στ) = (β) + (δ) L 259/16 Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (A + B) * Πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών κοινοποιήσεων για εβδομάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών μελών που έχουν υποβάλει προηγούμενη κοινοποίηση).

16 Μήλα Αχλάδια Ντομάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΪΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Κράτος μέλος:... Καλυπτόμενη περίοδος:... Ημερομηνία:... Προϊόν Προϊόν Κουνουπίδια και μπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια ΣΥΝΟΛΟ (Α) Έκταση (εκτάρια) Οργανώσεις παραγωγών Έκταση (εκτάρια) Παραγωγοί μη μέλη Συνολική έκταση (εκτάρια) Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (α) + (γ) (στ) = (β) + (δ) Έκταση (εκτάρια) Οργανώσεις παραγωγών Έκταση (εκτάρια) Παραγωγοί μη μέλη Συνολική έκταση (εκτάρια) Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (α) + (γ) (στ) = (β) + (δ) L 259/17

17 Δαμάσκηνα Κόκκινα φρούτα Προϊόν Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια ΣΥΝΟΛΟ (Β) ΣΥΝΟΛΟ (A+B) Έκταση (εκτάρια) Οργανώσεις παραγωγών Έκταση (εκτάρια) Παραγωγοί μη μέλη Συνολική έκταση (εκτάρια) Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή (α) (β) (γ) (δ) (ε) = (α) + (γ) (στ) = (β) + (δ) * Πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel για κάθε εβδομάδα (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών κοινοποιήσεων για εβδομάδες χωρίς ενέργειες, στην περίπτωση των κρατών μελών που έχουν υποβάλει προηγούμενη κοινοποίηση). L 259/18

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ Ανώτατα ποσά στήριξης που καθορίζονται από το κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος κανονισμού Μήλα Αχλάδια Ντομάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές Προϊόν Κουνουπίδια και μπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια Δαμάσκηνα Κόκκινα φρούτα Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια Κράτος μέλος:... Ημερομηνία:... Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών (ευρώ/100 kg) (ευρώ/100 kg) L 259/19

19 ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΩΪΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ Ανώτατα ποσά στήριξης που καθορίζονται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού Μήλα Αχλάδια Ντομάτες Καρότα Λάχανα Γλυκοπιπεριές Προϊόν Κουνουπίδια και μπρόκολα Αγγούρια και αγγουράκια Μανιτάρια Δαμάσκηνα Κόκκινα φρούτα Κράτος μέλος:... Ημερομηνία:... Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών (ευρώ/εκτάριο) Υπαίθρου (ευρώ/εκτάριο) Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών (ευρώ/εκτάριο) Θερμοκηπίου (ευρώ/εκτάριο) L 259/20 Νωπά επιτραπέζια σταφύλια Ακτινίδια

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/9/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 3715/110509 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ TMHMA B ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2014 C(2014) 7127 final ANNEXES 1 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2014 C(2014) 10200 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στον ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/08/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 3393/91637 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26207 4 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2413 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3630/87095 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ

INCOFRUIT - (HELLAS) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ,ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΥΜΩΝ Προς INCOFRUIT - (HELLAS) Αριθ. Πρωτ.537 / Σελ 1 Αθήνα 11/6 2016 ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Κε Συνάδελφε Θέµα: Συµπληρωµατικά προσωρινά έκτακτα µέτρα στήριξης για τους παραγωγούς ορισµένων οπωροκηπευτικών Παραθέτουµε

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3980, 15/4/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2004 129(I) του 2002... (Ι) του 2005. Για σκοπούς συμπλήρωσης των εφαρμοστικών διατάξεων των περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 2 PART 1/8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.10.2008 COM(2008) 717 τελικό 2008/0208 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 147/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 538/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 10ης Ιουλίου 2012. 31.7.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουλίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 5.12.2014 JOIN(2014) 41 final 2014/0351 (NLE) Κοινή πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009

L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 L 94/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 288/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Απριλίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2014 (OR. en) 2013/0367 (COD) PE-CONS 46/14 STATIS 28 AGRI 144 CODEC 568 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 96/70/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 107/76 25.4.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/656 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2008 (OR. en) 10232/08 Διοργανικός φάκελος: 2007/0242 (CNS) AGRI 168 AGRIFIN 34 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, XXX C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ..../2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισμό εκτελεστικών

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές ορισμένων οπωροκηπευτικών μεταξύ της Ισπανίας και της Πορτογαλίας 1. 3. 86 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 60/ 17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 635/86 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Φεβρουαρίου 1986 σχετικά με τους ποσοτικούς περιορισμούς που εφαρμόζονται στις συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008R0637 EL 16.06.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 637/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0543 EL 30.04.2015 019.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 543/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 913 τελικό 2006/0301 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2016 COM(2016) 319 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1975 EL 01.01.2010 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.9.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 832/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Σεπτεμβρίου 2010 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B

8741/16 GA/ag,alf DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα