Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/01 και (ΕΚ) αριθ. 1234/07 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 37 στοιχείο γ) σημείο iv), το άρθρο 37 στοιχείο δ) σημείο xiii), το άρθρο 173 παράγραφος 1 στοιχεία β), γ) και στ), το άρθρο 181 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 231 παράγραφος 1, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 64 παράγραφος 6, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής ( 3 ) θεσπίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου ( 4 ), ο οποίος καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. (2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 περιλαμβάνει ορισμένες νέες διατάξεις σχετικά με τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών. Οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να συμπληρωθούν όσον αφορά τη χρηματική εισφορά των μελών της οργάνωσης παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών (στο εξής «οργάνωση παραγωγών»), τη διάθεση στο εμπόριο του συνόλου της παραγωγής τους μέσω της οργάνωσης παραγωγών, την εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων, τον δημοκρατικό έλεγχο, τον καθορισμό ανώτατων ορίων για τις δαπάνες διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων, τις προϋποθέσεις όσον αφορά την αναφύτευση οπωρώνων ως μέτρο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, ορισμένα στοιχεία της διαδικασίας σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης, την εφαρμογή του συστήματος τιμής εισόδου, καθώς και τις συνθήκες υπό τις οποίες απαιτείται η σύσταση εγγύησης. (3) Το άρθρο 160 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει ότι τα καταστατικά των οργανώσεων παραγωγών υποχρεώνουν τους παραγωγούς που είναι μέλη τους να διαθέτουν στο εμπόριο το σύνολο της σχετικής παραγωγής τους μέσω της οργάνωσης παραγωγών. Για να εξασφαλιστεί κάποια ευελιξία στον τομέα των οπωροκηπευτικών, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στους παραγωγούς να διαθέτουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την παραγωγή τους στο εμπόριο εκτός του πλαισίου της οργάνωσης παραγωγών. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, η κύρια δραστηριότητα μιας οργάνωσης παραγωγών αφορά τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά των προϊόντων των μελών της, για τα οποία έχει αναγνωριστεί. Είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται η εν λόγω δραστηριότητα, ιδίως σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης. Επιπλέον, για να μπορούν τα κράτη μέλη να διενεργούν τους απαιτούμενους ελέγχους, οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να τηρούν μητρώα που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να ελέγχουν εάν οι εν λόγω οργανώσεις ασκούν σωστά τα καθήκοντά τους. ( 1 ) ΕΕ L 347 της , σ ( 2 ) ΕΕ L 347 της , σ ( 3 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157 της , σ. 1). ( 4 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299 της , σ. 1.).

2 L 145/ (5) Το άρθρο 27 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ορίζει ότι οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να παραμένουν υπεύθυνες για τις δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστούν διεξοδικότερα τα μέσα που διασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης παραμένουν υπό τον έλεγχο της οργάνωσης παραγωγών που έχει προβεί στην εν λόγω ανάθεση. (6) Το άρθρο 31 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα τα οποία θεωρούν αναγκαία προκειμένου να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση εξουσίας ή επιρροής ενός ή περισσότερων μελών μιας οργάνωσης παραγωγών. Οι οργανώσεις παραγωγών θα πρέπει να παρέχουν στα κράτη μέλη αποδεικτικά στοιχεία για τη δημοκρατική λογοδοσία έναντι των παραγωγών-μελών τους. Για τον σκοπό αυτό, το μέγιστο ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και μεριδίων συμμετοχής που μπορεί να κατέχει φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μια οργάνωση παραγωγών θα πρέπει να είναι περιορισμένο. (7) Σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών προβλέπει την υποχρέωση των μελών της να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη χρηματοδότησή της. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα μέλη της οργάνωσης παραγωγών καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που απαιτούνται για τη δημιουργία και την τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 32 του εν λόγω κανονισμού, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η προσθήκη της υποχρέωσης αυτής στο καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών. (8) Για την αποφυγή καταστάσεων στις οποίες τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων συνεπάγονται άνιση χρηματοδότηση στο πλαίσιο μιας ένωσης οργανώσεων παραγωγών, τα ανώτατα όρια για τις δαπάνες διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών θα πρέπει να υπολογίζονται στο επίπεδο κάθε οργάνωσης παραγωγών που είναι μέλος της ένωσης. Θα πρέπει να θεσπιστούν επίσης οι προϋποθέσεις για την αναφύτευση οπωρώνων ως μέτρο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. Για την αποφυγή της άνισης χρηματοδότησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να καθοριστεί μέγιστο ποσοστό δαπανών για την αναφύτευση οπωρώνων. (9) Το άρθρο 114 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 ορίζει τις κυρώσεις που πρέπει να επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν, σε τακτά διαστήματα, ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι οι οργανώσεις παραγωγών ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναγνώρισης, επιβάλλουν κυρώσεις στις εν λόγω οργανώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή παρατυπιών και ότι αποφασίζουν, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάκληση της αναγνώρισης. Ένα σύστημα που να εξασφαλίζει τη διάκριση μεταξύ ουσιαστικών και ήσσονος σημασίας αδυναμιών συμμόρφωσης με τα κριτήρια αναγνώρισης θα ήταν αποτελεσματικότερο και θα επέτρεπε την αποφυγή διαφορετικών ερμηνειών από τα κράτη μέλη. Είναι συνεπώς σκόπιμη η θέσπιση απλουστευμένης διαδικασίας και κλιμακούμενων κυρώσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, για την αποφυγή αδικαιολόγητης στήριξης από την Ένωση σε οργανώσεις παραγωγών οι οποίες παύουν να ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναγνώρισης. (10) Το άρθρο 181 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει την εφαρμογή του τελωνειακού κώδικα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων που υπόκεινται στο σύστημα τιμής εισόδου. Δεδομένου ότι τα υπό εξέταση εμπορεύματα είναι αλλοιώσιμα και ότι η αξία τους δεν είναι πάντα δυνατόν να προσδιοριστεί κατά τη χρονική στιγμή του εκτελωνισμού, είναι απαραίτητο να επιτραπεί στην Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες σχετικά με την επαλήθευση της ορθότητας της δηλούμενης τιμής εισόδου μιας παρτίδας με τη χρήση κατ' αποκοπή τιμής εισαγωγής, προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες εκτελωνισμού. Επίσης, με βάση την πείρα που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του συστήματος τιμής εισόδου, είναι σκόπιμο να ζητείται η σύσταση εγγύησης όταν η δασμολογητέα αξία που καθορίζεται βάσει της συναλλακτικής αξίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου ( 1 ) υπερβαίνει κατά περισσότερο από 8 % την κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής που υπολογίζεται από την Επιτροπή. (11) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως. (12) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 στους νέους κανόνες δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, θα πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις. (13) Οι διατάξεις για την πρόληψη και διαχείριση κρίσεων θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014, δηλαδή από την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών νέων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Για να καταστεί δυνατή η προσαρμογή των οργανώσεων παραγωγών στους νέους κανόνες όσον αφορά τις απαιτήσεις για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων και τη δημοκρατική λογοδοσία, οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου Το άρθρο 181 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2014 και, ως εκ τούτου, οι αντίστοιχες νέες διατάξεις του παρόντος κανονισμού σχετικά με τον έλεγχο της ορθότητας της δηλούμενης τιμής εισόδου μιας παρτίδας και με τις συνθήκες υπό τις οποίες απαιτείται η σύσταση εγγύησης θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία, ( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/1992 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της , σ. 1).

3 L 145/7 ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 τροποποιείται ως εξής: 1) Στο άρθρο 26 παράγραφος 1 προστίθενται τα ακόλουθα δεύτερο και τρίτο εδάφια: «Η διάθεση στην αγορά διεξάγεται από την οργάνωση παραγωγών, ή υπό τον έλεγχο της οργάνωσης παραγωγών σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την απόφαση σχετικά με το προϊόν που πρόκειται να πωληθεί, την επιλογή του διαύλου διανομής και τη διαπραγμάτευση σχετικά με την ποσότητα και την τιμή, εκτός εάν η πώληση γίνεται μέσω πλειστηριασμού. Οι οργανώσεις παραγωγών φυλάσσουν τα αρχεία, που περιλαμβάνουν και λογιστικά έγγραφα, τουλάχιστον επί 5 έτη, τα οποία αποδεικνύουν ότι η οργάνωση παραγωγών συγκέντρωσε την προσφορά και διέθεσε στην αγορά τα προϊόντα των μελών της, για τα οποία έχει αναγνωριστεί.» 2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 26α: «Άρθρο 26 a Διάθεση της παραγωγής στην αγορά εκτός του πλαισίου της οργάνωσης παραγωγών Εάν το επιτρέπει η οργάνωση παραγωγών και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει καθορίσει η οργάνωση παραγωγών, οι παραγωγοί που είναι μέλη της μπορούν: 1) να πωλούν στους καταναλωτές για την κάλυψη προσωπικών τους αναγκών, απευθείας ή εκτός των εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσής τους, ένα καθορισμένο ποσοστό της παραγωγής ή των προϊόντων τους, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσοστό που καθορίζουν τα κράτη μέλη και το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10 % 2) να διαθέτουν στην αγορά, οι ίδιοι ή μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που ορίζεται από την οργάνωσή τους, ποσότητες προϊόντων οι οποίες είναι αμελητέες σε σχέση με τον όγκο της εμπορεύσιμης παραγωγής της οργάνωσής τους 3) να διαθέτουν στην αγορά, οι ίδιοι ή μέσω άλλης οργάνωσης παραγωγών που ορίζεται από την οργάνωσή τους, προϊόντα τα οποία, λόγω των χαρακτηριστικών τους, δεν εμπίπτουν κανονικά στις εμπορικές δραστηριότητες της συγκεκριμένης οργάνωσης παραγωγών.». 3) Το άρθρο 27 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 27 Εξωτερική ανάθεση 1. Οι δραστηριότητες για τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την εξωτερική ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 155 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) συνδέονται με τους στόχους των οργανώσεων παραγωγών, όπως ορίζονται στο άρθρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συλλογή, την αποθήκευση, τη συσκευασία και την εμπορία των προϊόντων των μελών της οργάνωσης παραγωγών. 2. Η εξωτερική ανάθεση δραστηριότητας από μια οργάνωση παραγωγών συνεπάγεται τη σύναψη από την οργάνωση παραγωγών γραπτής εμπορικής συμφωνίας με άλλη οντότητα, μεταξύ άλλων με ένα ή περισσότερα μέλη της ή με θυγατρική, για την εκτέλεση της σχετικής δραστηριότητας. Η οργάνωση παραγωγών παραμένει υπεύθυνη για την εξασφάλιση της εκτέλεσης της δραστηριότητας αυτής, καθώς και για τον γενικό έλεγχο της διαχείρισης και την εποπτεία της εμπορικής συμφωνίας για την εκτέλεση της συγκεκριμένης δραστηριότητας. 3. Ο γενικός έλεγχος της διαχείρισης και η εποπτεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρέπει να είναι αποτελεσματικοί και να θέτουν ως όρο ότι η σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης: α) παρέχει στην οργάνωση παραγωγών τη δυνατότητα να εκδίδει δεσμευτικές οδηγίες και περιλαμβάνει διατάξεις που επιτρέπουν στην οργάνωση παραγωγών να καταγγείλει τη σύμβαση εάν ο πάροχος υπηρεσιών δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης, β) προβλέπει λεπτομερείς όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων, καθώς και προθεσμίες που επιτρέπουν στην οργάνωση παραγωγών να αξιολογεί και να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δραστηριοτήτων που αποτελούν αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης.

4 L 145/ Οι συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης, καθώς και οι εκθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), φυλάσσονται από την οργάνωση παραγωγών επί τουλάχιστον 5 έτη για τους εκ των υστέρων ελέγχους και όλα τα μέλη έχουν πρόσβαση σ' αυτές, κατόπιν σχετικού αιτήματος. (*) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (ΕΕ L 347 της , σ. 671).». 4) Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 31 Δημοκρατική λογοδοσία των οργανώσεων παραγωγών 1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν μέγιστο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και των μεριδίων συμμετοχής τα οποία μπορεί να κατέχει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε μια οργάνωση παραγωγών. Το ανώτατο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και των μεριδίων συμμετοχής πρέπει να είναι μικρότερο από το 50 % των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου και από το 50 % των μεριδίων συμμετοχής. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δύνανται να καθορίζουν υψηλότερο μέγιστο ποσοστό μεριδίων συμμετοχής τα οποία μπορεί να κατέχει νομικό πρόσωπο σε οργάνωση παραγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η κατάχρηση εξουσίας του εν λόγω νομικού προσώπου. Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, στην περίπτωση οργανώσεων παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα στις 17 Μαΐου 2014, το μέγιστο ποσοστό μεριδίων συμμετοχής που καθορίζει το κράτος μέλος κατ' εφαρμογή του πρώτου εδαφίου εφαρμόζεται μόνο μετά το τέλος του επιχειρησιακού προγράμματος. 2. Οι αρχές των κρατών μελών διεξάγουν ελέγχους όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου και τις συμμετοχές, οι οποίοι περιλαμβάνουν και ελέγχους των στοιχείων ταυτότητας των φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία κατέχουν τα μερίδια των μελών της οργάνωσης παραγωγών που είναι και τα ίδια νομικά πρόσωπα. 3. Όταν μια οργάνωση παραγωγών είναι σαφώς οριζόμενο μέρος νομικής οντότητας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα περιοριστικού ή απαγορευτικού χαρακτήρα όσον αφορά τα δικαιώματα μιας νομικής οντότητας να τροποποιεί, να εγκρίνει ή να απορρίπτει αποφάσεις της οργάνωσης παραγωγών.». 5) Στο άρθρο 53 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3: «3. Το καταστατικό της οργάνωσης παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών υποχρεώνει τους παραγωγούς που είναι μέλη της να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές που προβλέπονται από το καταστατικό της ένωσης για τη δημιουργία και την τροφοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.». 6) Στο άρθρο 62 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: «5. Το ανώτατο όριο για τις δαπάνες διαχείρισης και πρόληψης κρίσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των ενώσεων οργανώσεων παραγωγών υπολογίζεται στο επίπεδο κάθε οργάνωσης παραγωγών που είναι μέλος τους.». 7) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 89α: «Άρθρο 89a Αναφύτευση οπωρώνων έπειτα από υποχρεωτική εκρίζωση Στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν στην εθνική τους στρατηγική την επαναφύτευση οπωρώνων, έπειτα από υποχρεωτική εκρίζωση για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς λόγους, ως μέτρο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων, προσδιορίζουν το είδος και, εφόσον απαιτείται, τις ποικιλίες που είναι επιλέξιμες, καθώς και τους όρους σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. Σε περίπτωση εκρίζωσης για φυτοϋγειονομικούς λόγους, τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για την αναφύτευση οπωρώνων είναι σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (*). Η αναφύτευση οπωρώνων δεν καλύπτει πάνω από το 20 % των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καθορίσουν χαμηλότερο ποσοστό. (*) Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 169 της , σ. 1).».

5 L 145/9 8) Το άρθρο 114 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 114 Μη τήρηση των κριτηρίων αναγνώρισης 1. Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μια οργάνωση παραγωγών δεν τηρεί κάποιο από τα κριτήρια αναγνώρισης που συνδέονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 21, 23, 26 παράγραφοι 1 και 2, και του άρθρου 31, αποστέλλει στην εν λόγω οργάνωση παραγωγών, το αργότερο εντός 2 μηνών από τη διαπίστωση της αδυναμίας, συστημένη προειδοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρονται η διαπιστωθείσα αδυναμία, τα διορθωτικά μέτρα και οι προθεσμίες για τη λήψη των εν λόγω μέτρων, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 4 μήνες. Από τη στιγμή που διαπιστώνεται κάποια αδυναμία, τα κράτη μέλη αναστέλλουν την καταβολή της ενίσχυσης μέχρις ότου ληφθούν διορθωτικά μέτρα που να τα ικανοποιούν. 2. Η αδυναμία τήρησης των κριτηρίων αναγνώρισης, η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός της προθεσμίας που καθορίζει το κράτος μέλος οδηγεί στην αναστολή της αναγνώρισης της οργάνωσης παραγωγών. Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην οργάνωση παραγωγών την περίοδο αναστολής, η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της προειδοποιητικής επιστολής από την οργάνωση παραγωγών, με την επιφύλαξη της εφαρμογής οριζόντιας εθνικής νομοθεσίας, η οποία ενδεχομένως προβλέπει την αναστολή της εν λόγω δράσης μετά την κίνηση νομικής διαδικασίας σχετικά με το θέμα αυτό. Κατά την περίοδο αναστολής της αναγνώρισης, η οργάνωση παραγωγών μπορεί να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, αλλά οι πληρωμές της ενίσχυσης παρακρατούνται έως ότου αρθεί η αναστολή της αναγνώρισης. Το ετήσιο ποσό της ενίσχυσης μειώνεται κατά 2 % για κάθε ημερολογιακό μήνα κατά τη διάρκεια του οποίου ανεστάλη η αναγνώριση. Η αναστολή λήγει την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου αποδεικνύεται ότι πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια αναγνώρισης. 3. Εάν έως το τέλος της περιόδου αναστολής που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους δεν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, το κράτος μέλος ανακαλεί την αναγνώριση, με ισχύ από την ημερομηνία κατά την οποία άρχισαν να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις της αναγνώρισης, ή, εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η εν λόγω ημερομηνία, από την ημερομηνία κατά την οποία διαπιστώθηκε η αδυναμία, με την επιφύλαξη της εφαρμογής οριζόντιας εθνικής νομοθεσίας, η οποία ενδεχομένως προβλέπει την αναστολή της εν λόγω δράσης μετά την κίνηση νομικής διαδικασίας σχετικά με το θέμα αυτό, δεν καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης και ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα ενίσχυση. 4. Εάν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει ότι κάποια οργάνωση παραγωγών δεν τηρεί οποιοδήποτε εκ των κριτηρίων αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 154 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποστέλλει στην εν λόγω οργάνωση παραγωγών, το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία της διαπίστωσης, συστημένη προειδοποιητική επιστολή στην οποία αναφέρει τη διαπιστωθείσα αδυναμία, τα διορθωτικά μέτρα και τις προθεσμίες εντός των οποίων πρέπει να ληφθούν τα εν λόγω μέτρα, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους 4 μήνες. 5. Η παράλειψη λήψης των διορθωτικών μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 εντός της προθεσμίας που τάσσει το κράτος μέλος έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή των πληρωμών και τη μείωση του ετήσιου ποσού της ενίσχυσης κατά 1 % για κάθε ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη της εν λόγω χρονικής περιόδου, με την επιφύλαξη της εφαρμογής οριζόντιας εθνικής νομοθεσίας, η οποία ενδεχομένως προβλέπει την αναστολή της εν λόγω δράσης μετά την κίνηση νομικής διαδικασίας σχετικά με το θέμα αυτό. 6. Ωστόσο, όταν μία οργάνωση παραγωγών παρέχει στο κράτος μέλος στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, λόγω φυσικών καταστροφών, δυσμενών καιρικών φαινομένων, ασθενειών ή προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς, παρόλο που έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων, δεν είναι σε θέση να τηρήσει τα κριτήρια αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 154 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 όσον αφορά την ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής που καθορίζεται από τα κράτη μέλη, το κράτος μέλος μπορεί, για το εν λόγω έτος, να παρεκκλίνει από την ελάχιστη ποσότητα ή αξία εμπορεύσιμης παραγωγής για την εν λόγω οργάνωση παραγωγών. 7. Σε περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2, 4 και 5, τα κράτη μέλη μπορούν να προβούν σε πληρωμές μετά την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 70 εφόσον είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ωστόσο, οι πληρωμές αυτές δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν μετά τις 15 Οκτωβρίου του δεύτερου έτους που έπεται του έτους εφαρμογής του προγράμματος.».

6 L 145/ ) Το άρθρο 137 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Άρθρο 137 Βάση της τιμής εισόδου 1. Το άρθρο 181 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 εφαρμόζεται στα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI. 2. Όταν η δασμολογητέα αξία των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI μέρος Α προσδιορίζεται με τη συναλλακτική αξία που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και η εν λόγω δασμολογητέα αξία υπερβαίνει κατά περισσότερο από 8 % το κατ' αποκοπή ποσό που υπολογίστηκε από την Επιτροπή ως κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής τη στιγμή της υποβολής της διασάφησης για τη θέση των προϊόντων σε ελεύθερη κυκλοφορία, ο εισαγωγέας οφείλει να προβεί στη σύσταση της εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 248 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93. Προς τον σκοπό αυτό, το ποσό του εισαγωγικού δασμού, στον οποίο είναι δυνατό τελικά να υπόκεινται τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI μέρος Α, είναι το ποσό του δασμού το οποίο θα οφειλόταν εάν το συγκεκριμένο προϊόν είχε καταταχθεί με βάση τη σχετική κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής είναι υψηλότερη από τις τιμές εισόδου που απαριθμούνται στο παράρτημα 2 του τμήματος I του μέρους III του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (*), και εφόσον ο διασαφιστής ζητεί την άμεση βεβαίωση του ποσού των δασμών στους οποίους είναι δυνατό να υπόκεινται τελικά τα εμπορεύματα, αντί να προβεί στη σύσταση της εν λόγω εγγύησης. 3. Όταν η δασμολογητέα αξία των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI μέρος Α υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, ο δασμός αφαιρείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγωγέας προβαίνει στη σύσταση εγγύησης που αναφέρεται στο άρθρο 248 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, η οποία είναι ίση με το ποσό του δασμού τον οποίο θα πλήρωνε εάν η κατάταξη των προϊόντων είχε πραγματοποιηθεί με βάση την εφαρμοστέα κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής. 4. Η δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων που εισάγονται επί παρακαταθήκη καθορίζεται απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 και, για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια των περιόδων ισχύος η κατ' αποκοπή τιμή εισαγωγής που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο Ο εισαγωγέας οφείλει εντός ενός μηνός από την πώληση των εν λόγω προϊόντων, και το πολύ εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της διασάφησης θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, να αποδείξει ότι η παρτίδα διατέθηκε υπό συνθήκες που επιβεβαιώνουν την ορθότητα των τιμών που αναφέρονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, ή να προσδιορίσει τη δασμολογητέα αξία που αναφέρεται στο άρθρο 30 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του εν λόγω κανονισμού. Η μη τήρηση μιας από τις ανωτέρω προθεσμίες έχει ως συνέπεια την απώλεια της συσταθείσας εγγύησης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 6. Η συσταθείσα εγγύηση αποδεσμεύεται στον βαθμό που προσκομίζονται αποδείξεις σχετικά με τους όρους διάθεσης, κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές. Διαφορετικά, η εγγύηση καταπίπτει, για να πληρωθούν οι εισαγωγικοί δασμοί. Προκειμένου να αποδειχθεί ότι η παρτίδα διατέθηκε σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο, ο εισαγωγέας οφείλει να υποβάλει, πέραν του τιμολογίου, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων τελωνειακών ελέγχων σχετικά με την πώληση και τη διάθεση κάθε προϊόντος της παρτίδας, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που αφορούν τη μεταφορά, την ασφάλιση, τον χειρισμό και την αποθήκευση της παρτίδας. Σε περίπτωση που, βάσει των προδιαγραφών εμπορίας που αναφέρονται στο άρθρο 3, απαιτείται να αναφέρεται στη συσκευασία η ποικιλία προϊόντος ή ο εμπορικός τύπος των οπωροκηπευτικών, η ποικιλία προϊόντος ή ο εμπορικός τύπος των οπωροκηπευτικών που αποτελούν τμήμα της παρτίδας αναφέρεται στα έγγραφα που αφορούν τη μεταφορά, στα τιμολόγια και στο δελτίο παράδοσης. 6. Η προθεσμία των τεσσάρων μηνών που αναφέρεται στην παράγραφο 5 πρώτο εδάφιο δύναται να παραταθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, κατά τρεις μήνες το πολύ, κατόπιν δεόντως αιτιολογημένης αίτησης του εισαγωγέα.

7 L 145/11 Εάν, στο πλαίσιο ελέγχου, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών διαπιστώσουν ότι δεν έχουν τηρηθεί οι όροι του παρόντος άρθρου, προβαίνουν στην είσπραξη των οφειλόμενων δασμών σύμφωνα με το άρθρο 220 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92. Για τον καθορισμό του ποσού των προς είσπραξη δασμών ή του προς είσπραξη υπολοίπου, λαμβάνεται υπόψη το τρέχον επιτόκιο, αρχής γενομένης από την ημερομηνία θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία του εμπορεύματος έως εκείνη της είσπραξης. Το εφαρμοζόμενο επιτόκιο είναι εκείνο το οποίο ισχύει κατά τις συναλλαγές ανάκτησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. (*) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της , σ. 1).». Άρθρο 2 Μεταβατικές διατάξεις Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει εγκρίνει επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 πριν από τις 20 Ιανουαρίου 2014, το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007. Με την επιφύλαξη των άρθρων 65 και 66 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011, κατόπιν σχετικής αίτησης οργάνωσης παραγωγών, τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 μπορούν: α) να συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως τη λήξη τους β) να τροποποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ή γ) να αντικατασταθούν από νέα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος και εφαρμογή Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 1 παράγραφοι 6 και 7 και το άρθρο 2 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου Το άρθρο 1 παράγραφος 9 εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου Το άρθρο 1 σημεία 3 και 4 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 11 Μαρτίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1451 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 1451 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7658/14 AGRI 212 AGRIFIN 39 AGRIORG 44 DELACT 61 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2018 C(2018) 3308 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2018 C(2018) 3963 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.6.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 180/2014 όσον αφορά ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 160/71

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 160/71 18.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 160/71 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 585/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΗΣ της 17ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 138/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/891 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαρτίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2018) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412

PE-CONS 42/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 42/ /0226 (COD) LEX 1679 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 26 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 2013/0226 (COD) LEX 1679 PE-CONS 42/16 STATIS 73 TRANS 381 CODEC 1412 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2018 L 158/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/886 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2018 περί ορισμένων μέτρων εμπορικής πολιτικής που αφορούν ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 79 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0030 (NLE) 6737/17 UD 53 COWEB 33 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2014 COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής για τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 2.6.2015 L 135/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/850 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Διοργανικός φάκελος : 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 146/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2018 C(2018) 2980 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22.5.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2018 L 96/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/573 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2017 όσον αφορά βασικά στοιχεία των συμβάσεων αποθήκευσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/13 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/852 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 3.2.2015 L 27/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/159 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2015 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2013 (OR. en) 2011/0416 (COD) PE-CONS 32/13 AGRI 337 AGRIFIN 87 CODEC 1218 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0377 (COD) PE-CONS 76/14 CLIMA 29 ENV 303 ENER 135 TRANS 167 IND 111 ONU 30 AGRI 235 ECOFIN 284 ISL 15 CODEC

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2017 C(2017) 3398 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.5.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 όσον αφορά τις οινοποιήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 259/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 932/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αναστολή δασμών που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων βαριών λαδιών και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2018 C(2018) 4838 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.7.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0206 (COD) LEX 1613 PE-CONS 17/1/15 REV 1 CODIF 45 ECO 38 INST 92 MI 188 CODEC 406 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115

PE-CONS 36/16 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) PE-CONS 36/ /0279 (COD) LEX 1688 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 2013/0279 (COD) LEX 1688 PE-CONS 36/16 STATIS 54 COMPET 437 UD 173 CODEC 1115 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2017 COM(2017) 264 final 2017/0107 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές EL EL 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 10000/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: STATIS 39 TRANS 224 CODEC 851 Θέση του Συμβουλίου σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.5.2017 L 138/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/892 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαρτίου 2017 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

διαβίωση των ζώων στα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 717/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τις καταχωρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1528 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 1528 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7257/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 136 AGRIFIN 27 AGRIORG 29 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2017 C(2017) 6337 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 67/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 67/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 67/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 202/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. που τροποποιεί ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.12.2006 COM(2006) 910 τελικό 2006/0305 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί την οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τη θέσπιση τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών σχετικών με τις μη εμπορικές αεροπορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2017 C(2017) 4408 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 918 τελικό 2011/0453 (COD)C7-0005/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τροποποιητικός των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2008/97,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 98/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Απριλίου 2018 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 370/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Απριλίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα