ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Σ.Κ , Αμπελόκηποι ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΡΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ -ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΔΣΟΤ 2011 (άξζξν 217 ηνπ Νφκνπ 3463/ ΦΔΚ 114 Α / «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ») Ακπειφθεπνη- Μελεκέλε Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ: ζει.3-6 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ: ζει.7 ΣΔΥΝ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΡΓΑ ΜΔΛΔΣΔ ΓΡΑΔΗ: ζει.8-23 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ: ζει ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ: ζει.29 ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΡΑΗΝΟΤ: ζει ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ: ζει.32 ΟΡΓΑΝ. ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΤΠΖΡ. ΠΟΛΗΣΖ: ζει ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚ. ΚΑΗ ΓΗΑΥ. ΑΝΘΡ. ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ: ζει ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ: ζει ΠΟΛΗΣΗΜΟ: ζει ΠΑΗΓΔΗΑ: ζει ΑΘΛΖΣΗΜΟ: ζει ΔΠΗΛΟΓΟ: ζει.53 (Οη αξηζκνί παξαπέκπνπλ ζε ζειίδεο) Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

3 Κπξίεο θαη Κχξηνη ζπλάδειθνη ΠΡΟΛΟΓΟ Αγαπεηνί ζπλδεκφηηζζεο θαη ζπλδεκφηεο Ζ Διιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζην έθηαθην ζπλέδξην ηεο ΚΔΓΔ (Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο), πνπ ζπγθιήζεθε ζηηο 30/8/2012 ζηελ Αζήλα, κε κνλαδηθφ ζέκα ζπδήηεζεο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ηξαγηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη Γήκνη ηεο ρψξαο κεηά ηελ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζε λέεο, επί πιένλ, πεξηθνπέο ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ ηεο Πφξσλ (ΚΑΠ) ηεο ηάμεο ηνπ 30%, απνηέιεζε ηελ θνξχθσζε κηαο ελεκεξσηηθήο θαη δηεθδηθεηηθήο πνξείαο ηεο Απηνδηνίθεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 13 πεξηθεξεηαθέο γεληθέο ζπλειεχζεηο ησλ ΠΔΓ, ζπλαληήζεηο κε ηνπο αξρεγνχο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ηεο ρψξαο. Ζ απφθαζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα επηπιένλ πεξηθνπέο ζηνπο πφξνπο καο επηβεβαηψλεη κε ηνλ πιένλ δξακαηηθφ ηξφπν απηφ γηα ην νπνίν εγθαίξσο είρακε πξνεηδνπνηήζεη, δειαδή ηελ θαηάξξεπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη θαη επέθηαζε ηελ θαηάιπζε ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ αδπλακία πιεξσκήο κηζζψλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ. Οη άλζξσπνη ηεο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ πιήξε ζπλείδεζε ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ε παηξίδα καο θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη ηα κέγηζηα ζηελ δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο. Ήδε ηελ ηειεπηαία ηξηεηία απφ ην 2009 κέρξη ζήκεξα δειαδή 2012, αληηκεησπίδνπκε κείσζε ησλ πφξσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (ΚΑΠ) θαηά 60% θαη ηεο επηρνξήγεζεο γηα επελδχζεηο (ΑΣΑ) θαηά 55%. Μάιηζηα δε ήδε πξναλαγγέιινληαη πεξαηηέξσ κεηψζεηο ησλ πφξσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο κε ηα κέηξα ησλ 11,5 δηζ. Δπξψ. Θεσξνχκε φηη, αλ νη κεηψζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εθαξκφδνληαλ ζην ζχλνιν ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ε ρψξα ζα παξνπζίαδε ήδε πξσηνγελή πιενλάζκαηα θαη δελ ζα ππήξρε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή πξφζζεησλ επψδπλσλ κέηξσλ. Απηή είλαη ε αιήζεηα θαη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. ΓΔΝ ΜΠΟΡΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΔΞΟΤΜΔ ΚΑΜΗΑ ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΜΔΗΧΖ. Χο εθ ηνχηνπ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο ρψξαο εμαθνινπζεί λα δηεθδηθεί ηελ θαηαβνιή ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ, ζέηνληαο σο θφθθηλε γξακκή: ηελ απφδνζε ησλ 2,7 δηο επξψ, ζχκθσλα κε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ πξψελ Πξσζππνπξγνχ, ηελ απφδνζε ησλ 380 εθ. Δπξψ γηα επελδχζεηο (ΑΣΑ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Σελ απφδνζε ηεο 4 εο δφζεο ησλ ζεζκνζεηεκέλα παξαθξαηεζέλησλ παξειζφλησλ δειαδή κέρξη νηθνλνκηθψλ εηψλ, 4 ε δφζε απφ ηηο 8 ζπλνιηθά γηα ην 2012, χςνπο 214 εθ. Δπξψ. Σελ απφδνζε ησλ θνλδπιίσλ απφ ην Φφξν Εχζνπ, ΣΑΠ θαη ηα ηέιε δηαθήκηζεο. Έρνπλ πεξάζεη ήδε 28 κήλεο απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3852/2010 (Καιιηθξάηεο) θαη δχν πεξίπνπ ρξφληα απφ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ. Ήηαλ ηφζν πξφρεηξα κειεηεκέλν θαη πξφρεηξα ζρεδηαζκέλν ην εγρείξεκα, πνπ κέζα ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηάζζεθαλ δεθάδεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο. Σειηθά φπσο απνδεηθλχεηαη πιένλ απφ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, ν «Καιιηθξάηεο» δελ έγηλε γηα λα δνζνχλ πεξηζζφηεξνη πφξνη ζηελ απηνδηνίθεζε αιιά θαηά ηηο επηηαγέο ηνπο κλεκνλίνπ, πνπ είρε ςεθηζζεί πξηλ ηνλ Καιιηθξάηε, γηα λα πεξηθνπνχλ πφξνη απφ ηελ απηνδηνίθεζε. Γεθάδεο ΤΑ, ΚΤΑ θαη Π.Γ. πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καιιηθξάηε δελ έρνπλ εθδνζεί. Σν εγρείξεκα βξίζθεηαη ζε βαζχ ηέικα. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

4 Ζ πξσηνθαλήο θξίζε πνπ βηψλεη ε Υψξα καο, ζέηεη επηηαθηηθά ην δήηεκα ηεο νξζνινγηθνπνίεζεο ηεο νξγάλσζεο ησλ δεκφζησλ δνκψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ηεο. Ζ νξζνινγηθνπνίεζε απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κέηξα εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη παξεκβάζεηο ζην αλαπηπμηαθφ επίπεδν θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ απαζρφιεζεο. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνιχ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο πήξε πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο αθελφο κελ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ζηελ νξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ηεο αθεηέξνπ δε, κε ηελ απφθαζε ηνπ Σαθηηθνχ πλέδξηνπ ηεο ΚΔΓΚΔ ην 2008 ζηε Θεζζαινλίθε, έζεζε ην ζέκα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο κέζσ πξνγξακκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. α/α 1 2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΟΓΧΝ Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ΚΑΠ Γήκσλ Μεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζαξίζηξηεο Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο ΑΣΑ Γήκσλ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΚΑΠ ΓΖΜΧΝ ΑΠΟΛ 2009 ΑΠΟΛ 2010 ΑΠΟΓΟΔΗ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ (*) Μείσζε ,00% ,16% (*) Τα εκ. αθορούν δαπάνες ποσ πραγμαηοποιήθηκαν ηο 2011, και δόθηκαν από ηοσς ΚΑΠ ηοσ 2012, ενώ δεν ήηαν ζηις αρμοδιόηηηες ηων δήμων, και ηα εκ. αποηελούν νομοθεηική επιηαγή λόγω ηοσ Μεζοπρόθεζμοσ. Απηφ πνπ ηζρπξίδνληαη φινη νη δήκνη ηεο ρψξαο είλαη πνιχ απιφ. Δάλ νη κεηψζεηο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηελ ΣΑ εθαξκνδφηαλ ζην ζχλνιν ηεο θεληξηθήο θαη γεληθήο θπβέξλεζεο ε ρψξα ζα παξνπζίαδε ήδε πξσηνγελή πιενλάζκαηα θαη δελ ζα ππήξρε αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή πξφζζεησλ επψδπλσλ κέηξσλ. Με βάζε ην πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», νη Γήκνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κία άλεπ πξνεγνχκελνπ κείσζε Γήκσλ, Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, θαη ησλ ακνηβψλ ηνπο, σο αθνινχζσο: Γηνηθεηηθή Γνκή Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Ζ θαηάζηαζε πξηλ ην 1997 Ζ θαηάζηαζε κεηά ηνλ «Καπνδίζηξηα» (1997) Ζ θαηάζηαζε κεηά ηνλ «Καιιηθξάηε» (1/1/2011) ΟΣΑ (δήκνη & θνηλφηεηεο) (δήκνη & θνηλφηεηεο) 325 (δήκνη) Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 54 (πξηλ ην 1994 θξαηηθέο Ννκαξρίεο) 54 (εθιεγκέλεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο) Πεξηθέξεηεο 13 θξαηηθέο 13 θξαηηθέο 13 αηξεηέο Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

5 Ν.Π. Έηνο Σα Ννκηθά Πξφζσπα ηεο Απηνδηνίθεζεο Γηαθνξά επί ηνηο % Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ % ΓΔΤΑ % Λνηπέο Δπηρεηξήζεηο % χλνιν % ρνιηθέο Δπηηξνπέο % Έηνο Γαπάλεο κηζζνδνζίαο πξνζσπηθνχ Ζ ζεκεξηλή θξίζε έρεη επεξεάζεη θαζνξηζηηθά θαη ην θνηλσληθφ θξάηνο, κε ζπλέπεηα λα δηεπξχλνληαη νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ είλαη ζε απνθιεηζκφ αιιά θαη γεληθφηεξα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ. Έηζη, αλαδεηθλχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ν ξφινο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ δνκψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη θξνληίδαο: ησλ Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, ησλ ΚΓΑΠ, ησλ ΚΓΑΠ-ΜΔΑ, ησλ Κέληξσλ Πξφιεςεο ηεο Δμάξηεζεο, ΚΑΠΖ, Βνήζεηα ζην ζπίηη, ησλ Πξνγξακκάησλ Απαζρφιεζεο ησλ Γήκσλ θ.ι.π. Δπνκέλσο, φρη κφλν δελ πξέπεη λα κεησζνχλ θαη άιιν νη πφξνη πνπ θαηεπζχλνληαη ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα αιιά είλαη απνιχησο αλαγθαίν, θαηά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΔΠΑ , λα δηεπξπλζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη πξνγξακκάησλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, γηαηί είλαη πιένλ ε ηειεπηαία αζπίδα πξνζηαζίαο ησλ πνιηηψλ απφ ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

6 Κπξίεο θαη Κχξηνη ζπλάδειθνη Αγαπεηέο ζπλδεκφηηζζεο θαη ζπλδεκφηεο, θίιεο θαη θίινη Γηα αθφκε κία θνξά σο Γήκαξρνο αιιά θαη ηαπηφρξνλα πξψηε θνξά σο Γήκαξρνο ηνπ «Καιιηθξαηηθνχ» Γήκνπ Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο, θαινχκαη λα παξνπζηάζσ ηνλ απνινγηζκφ ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο καο Αξρήο. ε απηήλ, ινηπφλ, ηελ θξίζηκε θακπή, φπνπ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα βάιιεηαη, απαμηψλνληαη ζεζκνί θαη θαηαξξένπλ αμίεο, ζε κία δχζθνιε ζπγθπξία γηα ηε ρψξα καο θαζψο φινη βηψλνπκε ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο ησλ ζθιεξψλ κέηξσλ πνπ επέβαιιε ε γλσζηή «Σξφηθα» (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, Δπξσπατθή Έλσζε, Δπξσπατθή Σξάπεδα), κπήθακε ζηελ πξψηε γξακκή κηαο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ καο δεκηνχξγεζε ν εληαίνο «Καιιηθξαηηθφο» Γήκνο. Μηα κεγάιε ηζηνξηθή πξφθιεζε αιιά θαη έλα ζηνίρεκα γηα ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο καο. Όπσο γλσξίδεηε φινη, δελ ππάξρνπλ καγηθέο ζπληαγέο θαη εχθνιεο ιχζεηο. Παξφια απηά ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο γίλνληαη θαη πξάγκαηα επράξηζηα, θαζψο γίλνληαη επίθαηξεο αμίεο μεραζκέλεο φπσο ην ήζνο, ε εληηκφηεηα, ε ζπλέπεηα, πνπ εκείο σο παξάηαμε δηαθεξχηηνπκε θαη εθαξκφδνπκε ζε θάζε απφθαζή καο. Μηιψληαο πάληα ηε γιψζζα ηεο αιήζεηαο, φζν ζθιεξή θαη αλ είλαη, πνξεπφκαζηε, έρνληαο πάληα ζαλ θεληξηθφ ζηφρν ην θνηλφ θαιφ θαη ην δεκνηηθφ ζπκθέξνλ, κε πξνζήισζε ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη κε επζχλε απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην δεκνηηθφ πεδίν δξάζεο. Με θαζεκεξηλφ αγψλα θαη δηεθδηθήζεηο, νη ζπλεξγάηεο κνπ θαη εγψ, πξνζπαζνχκε γηα ην θαιχηεξν. Γπζηπρψο πξνβιήκαηα πάληα πξνθχπηνπλ. Οχηε παληνγλψζηεο είκαζηε, νχηε δηεθδηθνχκε ην αιάζεην. Κάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε θαη παξάγεηαη ζεκαληηθφ έξγν κε εκθαλή απνηειέζκαηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Με ηθαλνπνίεζε ινηπφλ ζαο παξνπζηάδσ ζήκεξα ηνλ απνινγηζκφ γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Γεκνηηθήο καο Αξρήο γηα ην έηνο 2011, κηα ρξνληά παξαγσγηθή, πνιπδηάζηαηε θαη εθζπγρξνληζηηθή ζε έξγα θαη ππεξεζίεο, παξά ηηο ηεξάζηηεο (60% κέρξη ζηηγκήο) πεξηθνπέο ησλ πφξσλ καο. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

7 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ - ΔΠΗΣΡΟΠΧΝ & ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εξγάζηεθε κε εγξήγνξζε θαη ζπλέπεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο πνπ ζα είλαη πξνο φθεινο ηνπ δεκφηε θαηνίθνπ ηνπ Γήκνπ καο. Καηά ην έηνο 2011 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε 29 θνξέο θαη ιήθζεθαλ 414 απνθάζεηο. Δπίζεο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε 29 θνξέο θαη ιήθζεθαλ 269 απνθάζεηο. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ζπλεδξίαζε 8 θνξέο θαη ιήθζεθαλ 25 απνθάζεηο. ΔΡΓΑ & ΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΝΑ ΣΟΜΔΑ Δμεηδηθεχνληαο ζηηο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ γηα ην 2011 αλά ηνκέα παξνπζηάδνπκε ηα παξαθάησ: ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΡΓΑ ΜΔΛΔΣΔ - ΓΡΑΔΗ ηνλ Σνκέα δξάζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ζχληαμε δηαθφξσλ κειεηψλ θαη ηερληθά έξγα) αιιά θαη γεληθφηεξα ησλ έξγσλ ππνδνκήο θιπ., πνπ εθηειέζζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή ζην Γήκν Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο, θαηαγξάθνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο: 1. ΔΡΓΑ ΜΔ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ 2. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 3. ΤΝΣΑΥΘΔΗΔ ΜΔΛΔΣΔ 4. ΤΝΣΑΥΘΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 5. ΜΔΛΔΣΔ ΠΡΟ ΤΝΣΑΞΖ 6. ΓΡΑΔΗ ΓΡΑΦΔΗΧΝ Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

8 1. ΔΡΓΑ ΜΔ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ ΔΠΗ ΣΖ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΜΔ ΚΑΡΑΝΣΗΝΟΤ (Μελεκέλε) Πξνυπ/ζκφο: 3.997,50 Καζαξηζκφο θαη δηεπζέηεζε ηνπ νηθνπέδνπ πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Μνλαζηεξίνπ θαη Καξαληηλνχ απφ ηα κπάδα θαζψο θαη ηζνπέδσζε- δηάζηξσζε -θπιίλδξσζε ησλ ππφινηπσλ ρσκάησλ πξνο δεκηνπξγία κηαο νκαιήο - επίπεδεο επηθάλεηαο. Πεξηιακβάλεη επίζεο θφξησζε, κεηαθνξά, δηάζηξσζε θαη θπιίλδξσζε ηνπ ραιηθηνχ (θξεδαξηζκέλε άζθαιηνο) απφ ην ηξαηφπεδν Μέγαο Αιέμαλδξνο. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ ΣΟ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟ «ΜΔΓΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ» Πξνυπ/ζκφο: 6.088,50 Καηαζθεπή εζσηεξηθήο πεξίθξαμεο ζην ζηξαηφπεδν «Μέγαο Αιέμαλδξνο», ζπλνιηθνχ κήθνπο 450,00 m, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΡΣΑ ΣΟ 8ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ (Ακπειφθεπνη) Πξνυπ/ζκφο: 3.307,38 Καηαζθεπή δηαρσξηζηηθνχ θαη πφξηαο ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα «θεπάξλε» έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γπκλαζηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππφγεην ρψξν ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΞΤΛΗΝΧΝ ΚΑΗ ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΖΝ 8ε ΔΔ Πξνυπ/ζκφο: ,00 Δμνπιηζκφο ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο «θεπάξλε» πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ θεπάξλε θαη Καιιηζέαο. ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΓΤΟ ΟΗΚΟΠΔΓΧΝ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΓΧΝ ΝΗΚΖΣΑΡΑ ΜΔ 25ε ΜΑΡΣΗΟΤ ΚΑΗ Γ. ΡΗΣΟΤ ΜΔ ΝΗΚΖΣΑΡΑ (Αγ.Νεθηάξηνο) Πξνυπ/ζκφο: ,51 Άκεζε παξέκβαζε θαη απνκάθξπλζε ησλ άλεπ δηαρείξηζεο εγθαηαιεηκκέλσλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ πνπ ππήξραλ ζηα νηθφπεδα, θαζψο ππήξρε θίλδπλνο ππξθαγηάο θαη αηπρεκάησλ ησλ δηεξρφκελσλ πεξαζηηθψλ. ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΠΟΛΤΗΑΣΡΔΗΟΤ Πξνυπ/ζκφο: 4.858,50 Αληηθαηάζηαζε ηνπ παινζηαζίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πφξηαο εηζφδνπ ζην θηίξην, απφ λέα απηφκαηε ζπξφκελε ειεθηξνθίλεηε πφξηα πνπ νδεγεί απ επζείαο ζην αζαλζέξ (ζηε ζέζε απηή ζα ππάξρεη θαη ην ρεηξηζηήξηφ ηνπ) θαζψο θαη κηαο αλνηγφκελεο πφξηαο γηα ην θνηλφ. ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΗ ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΟΓΧΝ ΓΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΑΝΑΠΛΑΖ ΣΧΝ ΠΟΛ. ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΠΔ08 & ΠΔ10 ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ Πξνυπ/ζκφο: ,78 Δγθξίζεθε θαη παξαιήθζεθε ε ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ πνιενδνκηθψλ ελνηήησλ ΠΔ08 & ΠΔ10 ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπεινθήπσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί θάθεινο ρξεκαηνδφηεζεο ζην ΔΠΑ γηα ηελ αλάπιαζε ηεο πεξηνρήο. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

9 ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΣΗΜΑΣΟ ΣΖΝ ΟΓΟ ΚΔΝΝΔΝΣΤ Πξνυπ/ζκφο: 9.225,00 Πξαγκαηνπνηήζεθε θαηεδάθηζε ηεο ηζφγεηαο απνζήθεο ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Φηιηππνππφιεσο κε Κέλλεληπ. ην ρψξν απηφ πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ηνπ 9 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπεινθήπσλ απφ ηνλ ΟΚ. Πξνζσξηλή ρξήζε ηνπ σο ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. ΣΜΖΜΑΣΗΚΔ ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ ΟΓΧΝ ΓΗΔΛΔΤΖ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ (Μελεκέλε) Πξνυπ/ζκφο: ,00 πληήξεζε ηκεκάησλ νδψλ ηεο δπηηθήο εηζφδνπ ηνπ Γήκνπ πεξηνρήο Λαραλαγνξάο, απφ ηα νπνία δηέξρνληαη βαξέα νρήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηκεκαηηθέο αζθαιηνζηξψζεηο αλαθέξνληαη ζηηο νδνχο: Κξπζηάιιε, Μ.Αζίαο, δηαζηαχξσζε Βαιασξήηνπ κε Πφληνπ. ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΟΜΒΡΗΧΝ ΤΓΑΣΧΝ ΣΟ ΤΝΟΗΚΗΜΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Μελεκέλε) Πξνυπ/ζκφο: ,00 Απνςίισζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαη θαηεζηξακκέλνπ θαη αλελεξγνχ επηθαλεηαθνχ δηθηχνπ απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ ζην ζπλνηθηζκφ ηεο Αγ. Βαξβάξαο θαη θαηαζθεπή λένπ ππφγεηνπ δηθηχνπ, κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΠΔΡΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ Πξνυπ/ζκφο: ,00 πληάρζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηε πξνκήζεηα ησλ ππεξθαηαζθεπψλ ηξηψλ (3) απνξξηκκαηνθφξσλ νρεκάησλ, νη νπνίεο ζα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηφηεηαο ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΔΝΟ ΔΚΚΑΦΔΑ- ΦΟΡΣΧΣΖ Πξνυπ/ζκφο: ,00 πληάρζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ζηε πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ ειαζηηθνθφξνπ εθζθαθέα θνξησηή. Ο νπνίνο ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ πληήξεζεο, θαζαξηφηεηαο θαη πξαζίλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΔΛΑΣΗΚΧΝ ΜΔΗΧΣΖΡΧΝ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΣΟ ΤΝΟΗΚΗΜΟ ΑΓ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ (Γελδξνπφηακνο) Πξνυπ/ζκφο: 2.002,44 Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο επηθίλδπλεο νδήγεζεο κε κεγάιε ηαρχηεηα, νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ ζε θεληξηθέο νδνχο ηνπ ζπλνηθηζκνχ Αγ. Νεθηαξίνπ, πξνηάζεθε απφ ηελ Γεκνηηθή αξρή ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθνχ ηχπνπ κεησηέο ηαρχηεηαο (ζακαξάθηα). πγθεθξηκέλα ηνπνζεηήζεθαλ ζηηο νδνχο: Οδ. Αλδξνχηζνπ (απφ Οδ. Κσλ/πφιεσο έσο νδ. Αγ. Νεθηαξίνπ), Κσλ/πφιεσο (απφ νδ. Αλδξνχηζνπ έσο νδ. Κνινθνηξψλε), Αγ. Νεθηαξίνπ (απφ νδ. Αλδξνχηζνπ έσο νδ. Κνινθνηξψλε). ΑΡΖ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΟΣΖΣΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΗΓΖΡΟΣΡΟΥΗΧΝ ΣΖΝ ΟΓΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ (Όξηα Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο) Πξνυπ/ζκφο: ,00 Δθηειέζζεθαλ φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ άξζε επηθηλδπλφηεηαο ηνπ ηκήκαηνο ζηδεξνηξνρηψλ ζηελ νδφ Βεληδέινπ. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

10 ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ-ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΗ ΘΔΜΑΣΧΝ Α.Π.Δ. ΚΑΗ Δ.Ξ.Δ. ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 πληάρζεθαλ νη πξνδηαγξαθέο ηεο παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ Σερληθνχ Δλεξγεηαθνχ ζπκβνχινπ επί ζεκάησλ ΑΠΔ θαη ΔΞΔ ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζε ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. Σειηθφ απνηέιεζκα ήηαλ ε θαηάζεζε θαθέινπ πξφηαζεο γηα ηα αθφινπζα ζρνιεία. Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μελεκέλεο α/α ρνιηθφ Κηίξην Γηεχζπλζε Γαπάλε (ρσξίο ΦΠΑ) 1. 3ν Γπκλάζην - 2ν Λχθεην Κσλζηαληηλνππφιεσο , ν Γπκλάζην Ν. Κνπληνπξηψηνπ , ν Γπκλάζην Ν. Κνπληνπξηψηνπ ,4 4. 1ν Λχθεην Ν. Κνπληνπξηψηνπ ,9 Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπεινθήπσλ α/α ρνιηθφ Κηίξην Γηεχζπλζε Γαπάλε (ρσξίο ΦΠΑ) 1. 2ν Γπκλάζην - 2ν Λχθεην Ν. Πιαζηήξα , ν Γπκλάζην (πξψελ 1 ν -5 ν Γπκλάζην) θαη 1ν ΔΠΑΛ Ν. Πιαζηήξα , ν, 11ν, 13ν, 15ν Γεκνηηθά ρνιεία Δζλ. Αληηζηάζεσο , ν Γπκλάζην Δζλ. Αληηζηάζεσο ,65 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΜΝΖΜΔΗΟΤ ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ ΤΝΟΗΚΗΜΟΤ ΑΓ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ: Πξνυπ/ζκφο: 3.075,00. Μλεκείν αθηεξσκέλν ζηελ Διεπζεξία κε ζηίρνπο ηνπ Δζληθνχ καο πνηεηή Γηνλχζηνπ νισκνχ, ην νπνίν ηνπνζεηήζεθε ζηελ πιαηεία ηνπ Β ΚΑΠΖ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αγίνπ Νεθηαξίνπ. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΝΔΜΔΝΖ Πξνυπ/ζκφο: ,00 Καηαζθεπή ζθάιαο θαη ξάκπαο ζηελ θεληξηθή είζνδν ηνπ θηηξίνπ ζηελ νδφ Βφηζε θαη ε θαηαζθεπή παξηεξηνχ ζηε νδφ Έιιεο Αιεμίνπ, κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζην θηίξην ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Μελεκέλεο. ΜΗΘΧΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ Πξνυπ/ζκφο: ,14 Πξαγκαηνπνηήζεθε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηδηνθηήηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα ηε κεηαθίλεζε - κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζρνιείσλ Π/βάζκηαο θαη Γ/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ καο γηα ην ζρνιηθφ έηνο Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

11 ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΟΓΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Πξνυπ/ζκφο: ,00 Δπηζθεπή κεκνλσκέλσλ θαζηδήζεσλ ζε δηάθνξα ηκήκαηα νδψλ, ήηαλ επηθίλδπλα ηφζν γηα ηνπο νδεγνχο φζν θαη γηα ηνπο πεδνχο. ΔΠΗΚΔΤΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΧΝ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΠΔΓΟΤ 5Υ5 Γ.Κ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ Πξνυπ/ζκφο: 2.829,00 Δπηζθεπή δαπέδνπ θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ησλ W.C θαη ινπηξψλ ησλ απνδπηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα γήπεδα 5x5 επί ηεο νδνχ Λ. Γελδξνπνηάκνπ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΛΑΣΗΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΓΗΑ ΥΧΡΟΤ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Πξνυπ/ζκφο: 1.919,00 Πξνκεζεπηήθακε 120,00 η.κ. πιαζηηθνχ (PVC) ειαζηηθνχ δαπέδνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε δεκνηηθά θηίξηα. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ σο άλσ πιηθνχ έγηλε πξνο αληηθαηάζηαζε θζαξκέλσλ παξφκνησλ δαπέδσλ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΠΑΓΚΧΝ ΚΑΗ ΔΡΜΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ Πξνυπ/ζκφο: 5.000,00 Πξνκήζεηα πάγθσλ θνπδίλαο, κε εξκάξηα δαπέδνπ θαη ηνίρνπ θξεκαζηά γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε δεκνηηθά θηίξηα: ζην ρψξν ηεο θνπδίλαο ηνπ 6 νπ Νεπηαγσγείνπ (νδ. Καδαληδάθε) θαη ζην δεκνηηθφ θηίξην ηεο νδνχ Μαξαζψλνο. Ζ πξνκήζεηα ησλ σο άλσ εηδψλ έγηλε γηα ηνλ εμνπιηζκφ ρψξσλ θνπδίλαο ζε λέα θηίξηα ή πξνο αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θζαξκέλσλ. ΤΦΟΜΔΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΖ ΟΓΟΤ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ Πξνυπ/ζκφο: 7.000,00 Πξαγκαηνπνηήζεθε πςνκεηξηθή απνηχπσζε ηεο νδνχ Μνλαζηεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξσζεί ν θάθεινο θαη λα δηεθδηθεζεί ε έληαμε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ αλάπιαζε ηεο Μνλαζηεξίνπ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΑΠΔ (πξφζθιεζε ππ αξ. 3/ κε ηίηιν «Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Αλνηθηψλ Υψξσλ»). ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΟΓΟΤ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ Πξνυπ/ζκφο: 6.000,00 Οινθιεξψζεθε ν θάθεινο, ππνβιήζεθε ε πξφηαζε καο ( ) θαη δηεθδηθνχκε ηελ έληαμε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ πνπ αθνξά ζηελ αλάπιαζε ηεο Μνλαζηεξίνπ ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα ηνπ ΚΑΠΔ (πξφζθιεζε ππ αξ. 3/ κε ηίηιν «Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Γεκφζησλ Αλνηθηψλ Υψξσλ»). Σν ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ππφ αλάπιαζε ηκήκαηνο ηεο νδνχ είλαη πεξίπνπ κ θαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο πεξηνρήο βηνθιηκαηηθήο αλαβάζκηζεο είλαη κ2. ΑΝΑΘΔΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ - ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ Πξνυπ/ζκφο: ,75, Πξνυπ/ζκφο: 9.918,72 Μεξηκλψληαο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ αλαζέζακε θαζήθνληα ζε ηερληθφ αζθαιείαο θαη γηαηξφ εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηνλ Ν 3850/2010, νη νπνηνη παξέρνπλ ζην Γήκν ππνδείμεηο θαη ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο, ηελ πξφιεςε ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαζψο θαη κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

12 2. ΔΡΓΑ ΠΟΤ Ζ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΤΝΔΥΗΕΔΣΑΗ ΣΟ 2012 ΚΑΣΑΚΔΤΖ «ΚΑΡΑΠΑΝΣΗΟΤ» ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ Πξνυπ/ζκφο: ,00 Ξεθίλεζαλ κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο νη εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ. Σν έξγν (ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,70 επξψ) είλαη εληαγκέλν ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλίαο Θξάθεο (ΔΠΑ). Σν θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη: κηα πιήξσο εμνπιηζκέλε αίζνπζα ζεακάησλ, 299 ζέζεσλ κε ηηο απαξαίηεηεο εμππεξεηήζεηο, ζθελή θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ππνδνρήο, βηβιηνζήθε, αίζνπζεο ρνξνχ θαη γπκλαζηηθήο, γξαθεία, βνεζεηηθνχο ρψξνπο, δηψξνθν ππφγεην ρψξν ζηάζκεπζεο. Απφ ην αλσηέξσ θηηξηνινγηθφ πξφγξακκα ζα εθηειεζζεί ην ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη: ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, ηνπο βνεζεηηθνχο Ζ/Μ ρψξνπο ζηα δχν ππφγεηα, ην ηζφγεην, ην θιηκαθνζηάζην θαη ην βνεζεηηθφ θιηκαθνζηάζην ησλ 1 νπ, 2 νπ & 3 νπ νξφθνπ, νινθιεξσκέλνπο ηνπο 4 ν, 5 ν & 6 Ο νξφθνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ δεκνηηθνχ ζεάηξνπ θαζψο θαη ην δψκα. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΓΚΧΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΜΠΑΕΟ- ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ Πξνυπ/ζκφο: ,00 Πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχκε ζηε δηαρείξηζε - ηεκαρηζκφ ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ απνκάθξπλζε κπαδναπνξξηκκάησλ, είλαη απαξαίηεηε ε αλάζεζε ηεο εξγαζίαο απηήο ζε εξγνιάβν, ν νπνίνο ζα δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο απφ ηνλ ΔΟΔΓΑΠ. Ο αλάδνρνο επεμεξγάδεηαη θαηάιιεια ηα νγθψδε απνξξίκκαηα, ηα νπνία ην αξκφδην Σκήκα Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ κεηαθέξεη κε δηθά ηνπ κέζα ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πνπ δηαζέηεη ν αλάδνρνο θαη ζηε ζπλέρεηα, ην ίδην ηκήκα κεηαθέξεη ηα πξντφληα ηνπ ηεκαρηζκνχ ζην ρψξν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξξάρεο. Όζνλ αθνξά ηα κπαδναπνξξίκκαηα, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηα θνξηψλεη θαη λα ηα κεηαθέξεη απφ ηα δηάθνξα ζεκεία ηνπ Γήκνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πνπ δηαζέηεη, κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζή ηνπο. Σα πξντφληα ηεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο ησλ κπαδναπνξξηκκάησλ πνπ δελ αλαθπθιψλνληαη κεηαθέξνληαη απφ ηνλ αλάδνρν πξνο απφξξηςε ζην ρψξν ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. Μαπξνξξάρεο. «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΧΝ ΑΣΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ» Πξνυπ/ζκφο: ,16 Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηνπο, ζα πξνβνχκε ζηελ πξνκήζεηα Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ /06 Τπνπξγηθή απφθαζε (ΦΔΚ 1503 Β ). ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΣΑ ΟΡΗΑ ΣΖ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ Δγθξίζεθε πίζησζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζηα φξηα ηεο Λαραλαγνξάο. Ύζηεξα απφ αίηεκα ηνπ Γεκάξρνπ Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο θ. Λάδαξνπ Κπξίδνγινπ, εγθξίζεθε πίζησζε πνζνχ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ ( ,00 επξψ), απφ ηνπο πφξνπο ηεο Σ.Δ.Ο. Α.Δ., γηα ηελ απνθαηάζηαζε νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο ηνπ Ν.Θεζζαινλίθεο, ζηα φξηα ηεο Λαραλαγνξάο. Σν νδηθφ δίθηπν ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν είλαη ζε απαξάδεθηε θαηάζηαζε θαη ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

13 2. ΤΝΣΑΥΘΔΗΔ ΜΔΛΔΣΔ ΑΝΑΠΛΑΖ-ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΕΧΝΖ ΠΡΑΗΝΟΤ, ΑΘΛΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΣΑ ΜΖΚΟ ΣΖ ΛΔΧΦΟΡΟΤ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ Ζ κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε-Αλαβάζκηζε Εψλεο Πξαζίλνπ, Άζιεζεο θαη Αλαςπρήο θαηά κήθνο ηεο Λεσθφξνπ Γελδξνπνηάκνπ», (αξίζκ. κει. 50/2012), πξνυπνινγηζκνχ , αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ ηεο αλάπιαζεο-αλαβάζκηζεο ηεο πθηζηάκελεο δψλεο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο πνπ νξηνζεηείηαη ΒΓ ηεο Λεσθφξνπ Γελδξνπνηάκνπ θαη εθηείλεηαη απφ ηα φξηα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ σο ηηο ξάγεο ησλ ηξέλσλ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή εληαγκέλε ζην ζρέδην πφιεο θαη ραξαθηεξηζκέλε γηα ρξήζεηο πξάζηλνπ, αζιεηηζκνχ θαη παηδηθψλ ραξψλ. Σν έξγν ήδε εληάρζεθε θαη είλαη ππφ δεκνπξάηεζε. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ Γ.Κ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ Πξνυπ/ζκφο: ,00 ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηακφξθσζε παηδηθψλ ραξψλ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ, ζπληάρζεθε ε κειέηε κε ηίηιν «ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ Γ.Κ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ», ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη: εξγαζίεο ζπληήξεζεο, αλακφξθσζεο θαη πξνκήζεηαο νξγάλσλ παηδηθήο ραξάο θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. Οη παηδηθέο ραξέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε βξίζθνληαη ζηηο νδνχο: Γ. Γελλεκαηά θαη Γ. Υαιθίδε. ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΖΠΔΓΧΝ ΑΘΛΖΖ ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΥΧΜΑΣΟ - Α ΦΑΖ Πξνυπ/ζκφο: ,00 πγθεθξηκέλα ζα αλαδηακνξθσζνχλ νη αζιεηηθνί ρψξνη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα γήπεδν πνδνζθαίξνπ 5x5 θαη ηξία γήπεδα κίλη ηέληο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζινπκέλσλ. (πκπεξηιήθζεθε ζηε κειέηε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ θαη ζην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΔΠΑ 2012). ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΟΤΦΧΜΑΣΧΝ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟ ΣΧΝ 1 ΟΤ & 6 ΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΧΝ Γ.Κ. ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ Πξνυπ/ζκφο: ,00 Αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ ησλ 1 νπ & 6 νπ Νεπηαγσγείσλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ακπεινθήπσλ. Θα πξαγκαηνπνηεζεί απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ, πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θαηλνχξγησλ ζπλζεηηθψλ θνπθσκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα: Αλακνλή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ΑΣΑ Υ. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΣΧ ΓΗΑΒΑΖ ΜΔΝΔΜΔΝΖ Πξνυπ/ζκφο: ,00 Πξφθεηηαη γηα ην έξγν ηεο ππφγεηαο νδνχ απφ Μνλαζηεξίνπ έσο Αγίαο Παξαζθεπήο (κέζσ ηεο νδνχ Έιιεο Αιεμίνπ) ζηε Μελεκέλε. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο απνθνπήο ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, πνπ επηθέξεη ε χπαξμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ ζηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μελεκέλεο ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ Μελεκέλεο Θεζζαινλίθεο, απνηειεί έξγν χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξηνρή. Ζ πινπνίεζή ηνπ ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ζα δηεπθνιχλεη θαη ζα θάλεη αζθαιέζηεξεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηφζν ησλ δχν εθαηέξσζελ ηκεκάησλ ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μελεκέλεο, φζν θαη ηνπ αλάληε ηκήκαηνο ηνπ Γήκνπ κε ην θχξην νδηθφ δίθηπν πξνο λφην (νδνί Μνλαζηεξίνπ, Γξεγνξίνπ Δ ), ελψ ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιηζηεί ε ζχλδεζε θαη ε επηθνηλσλία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο (Θεζ/λίθε, Ακπ/πνη, Δχνζκνο) κε ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μελεκέλεο, πνπ ζήκεξα εμππεξεηείηαη κφλν κέζσ ηεο νδνχ Αγ. Παξαζθεπήο. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ε Γπηηθή Θεζ/λίθε είλαη θπξηνιεθηηθά «θνκκέλε ζηα δχν». Ηδηαίηεξα επηζεκαίλνπκε φηη έρνπλ γίλεη πνιιά αηπρήκαηα κε πεδνχο θαη νρήκαηα. Σν έξγν είλαη ππφ έληαμε ζην ΔΠΑ. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

14 4.ΤΝΣΑΥΘΔΗΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΚΘΔΔΗ ΓΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ «ΔΡΓΑΗΔ ΗΓΖΡΟΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟ Β' ΚΑΠΖ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 «ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΣΗΡΗΟΤ Α' ΚΑΠΖ Γ. Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 «ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΤΓΡΟΜΟΝΧΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ Β' ΚΑΠΖ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ ΤΝΟΗΚΗΜΟΤ ΑΓ ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ» Πξνυπ/ζκφο: 9.963,00 «ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΤΓΡΟΜΟΝΧΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟ ΤΝΟΗΚΗΜΟ ΑΓ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ ΣΖ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,50 «ΔΡΓΑΗΔ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΓΑΠΔΓΧΝ ΚΣΗΡΗOΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΤΝΟΗΚΗΜΟΤ ΑΓ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ Γ. Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 «ΔΡΓΑΗΔ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΒΑΦΧΝ & ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΧΝ ΚΣΗΡΗΟΤ Α' ΚΑΠΖ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 «ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ ΑΓ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 «ΔΡΓΑΗΔ ΗΓΖΡΟΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΣΟΝ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΤΝΟΗΚΗΜΟΤ ΑΓΗΟΤ ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ & ΣΟ Α ΚΑΠΖ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 «ΔΡΓΑΗΔ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΤΓΡΟΜΟΝΧΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΖ ΛΔΧΦΟΡΟ ΓΔΝΓΡΟΠΟΣΑΜΟΤ ΣΖ Γ. Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ» Πξνυπ/ζκφο: ,00 χλνιν ,50 Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

15 5.ΜΔΛΔΣΔ ΠΟΤ ΤΝΣΑΟΝΣΑΗ ΑΝΑΠΛΑΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ (ΟΓΗΚΟΤ) ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ ΑΝΑΠΛΑΖ ΟΓΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤΠΟΛΔΧ - ΑΝΑΠΛΑΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΖ ΓΑΒΑΚΖ Σν έξγν απηφ έξρεηαη λα νινθιεξψζεη ηελ αλάπιαζε ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ. Οη εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ είλαη νη εμήο:1.σελ απνθαηάζηαζε ηεο νξζήο θπθινθνξηαθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νδνχ γηα ηελ θαιχηεξε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ. Πξαγκαηνπνηείηαη θπθινθνξηαθή ξχζκηζε, αζθαιηφζηξσζε, δηαγξάκκηζε ηεο νδνχ θαη ζήκαλζε κε ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ.2.σελ αλάπιαζε ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηελ αζθαιή αιιά θαη επράξηζηε κεηαθίλεζε ησλ πεδψλ. Πιαθφζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ, δεκηνπξγία εζνρψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ, θαηαζθεπή ξακπψλ, δηαγξακκίζεηο γηα ηνπο ηπθινχο, ηνπνζέηεζε θσηηζκνχ γηα ηελ αζθαιή κεηαθίλεζε ησλ πνιηηψλ. Σέινο θαηαζθεπή δελδξνδφρσλ γηα ηελ θχηεπζε δέλδξσλ θαη ηε δεκηνπξγία κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΠΑΗΓΗΚΖ ΥΑΡΑ ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΟΤ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟΤ ΑΓ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζην πάξθν ηνπ Πνιχθεληξνπ ηνπ ζπλνηθηζκνχ Αγίνπ Νεθηαξίνπ πνπ βξίζθεηαη επί ησλ νδψλ Οδ. Αλδξνχηζνπ θαη Κσλζηαληηλνππφιεσο. Ζ ελ ιφγσ παηδηθή ραξά ζα θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ ραξψλ ησλ Γήκσλ. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΘΔΑΣΡΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΝΔΜΔΝΖ Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε νινθιήξσζε: ηνπ ρψξνπ ηνπ ζεάηξνπ (420 ζέζεσλ) θαη ησλ βνεζεηηθψλ ηνπ εγθαηαζηάζεσλ (θακαξίληα απνζήθεο θιπ.). ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΝΔΜΔΝΖ Απφ ηελ ζπλνιηθή κειέηε «Καηαζθεπή Θεάηξνπ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ» δηαρσξίδεηαη ην ηκήκα πνπ αθνξά ηνλ ππαίζξην θηλεκαηνγξάθν θαη ζα εηνηκαζηεί πιήξεο κειέηε, ψζηε λα κπνξεί απηφλνκα λα εληαρζεί ζε ελδερφκελν ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα πξνθχςεη. ΓΗΔΤΘΔΣΖΖ ΣΖ ΟΓΟΤ ΑΓΓΔΛΑΚΖ Ζ νδφο Αγγειάθε αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε δηακπεξή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ. Δπηβάιιεηαη ινηπφλ ν επαλαζρεδηαζκφο ηεο νδνχ, κε ηε δηεχξπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηελ κείσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο γηα ηελ θπθινθνξία ελφο κφλν νρήκαηνο. Πξνγξακκαηίζηεθε ε πιήξεο απνηχπσζε ηεο νδνχ. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΖΝΖ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΝΔΜΔΝΖ ηε κειέηε ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Μελεκέλεο, ε νπνία ζπληάρζεθε κε εξγνδφηε ηνλ Οξγαληζκφ Πνιηηηζηηθήο Πξσηεχνπζαο ηεο Δπξψπεο - Θεζζαινλίθεο Α.Δ. ην 1997, δελ πεξηιακβάλνληαλ ε θαηαζθεπή ηεο ζθελήο ηνπ θιεηζηνχ ζεάηξνπ. Γηα λα νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ζθελήο ηνπ ζεάηξνπ απαηηείηαη πιήξεο νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη ηηο εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο - εμνπιηζκφ (θσηηζκφ, νπηηθναθνπζηηθά κέζα). ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΥΧΡΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΜΔΝΔΜΔΝΖ Σν θηίξην ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Μελεκέλεο πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Έιιεο Αιεμίνπ, σθξάηνπο, Βφηζε θαη Γειθψλ. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ πξνβιέπεη ηα εμήο: πιαθνζηξψζεηο, ρψξνη πξαζίλνπ, θαηαζθεπή δηθηχσλ νκβξίσλ πδάησλ θαη απηνπνηηζκνχ, ειεθηξνθσηηζκφο. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

16 ΑΠΟΞΖΛΧΖ ΠΛΑΚΗΓΗΧΝ, ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΘΧ ΚΑΗ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΟ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ 4 ΟΤ ΓΖΜ. ΥΟΛΔΗΟΤ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη ζπλζήθεο άζιεζεο ησλ καζεηψλ ζην θιεηζηφ γπκλαζηήξην ηνπ 4νπ Γεκ. ρνιείνπ Μελεκέλεο. 6.ΓΡΑΔΗ ΓΡΑΦΔΗΧΝ Γεκηνπξγήζακε θαη ιεηηνπξγνχκε γξαθείν θηεκαηηθήο πεξηνπζίαο θαη ειέγρνπκε ειεθηξνληθά ηελ είζπξαμε ησλ νθεηινκέλσλ ζην δήκν κηζζσκάησλ. Κηεκαηνινγίνπ, Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο & ρ. Πφιεσο Παξαγσγή ραξηνγξαθηθψλ ππφβαζξσλ θαη δεκηνπξγία GIS Υάξηεο γηα ηελ ΔΤΓΔ γηα θαζαξηζκφ ξεκάησλ. Αξίζκεζε νδψλ θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ νλνκαζίεο λέσλ νδψλ ζην Γελδξνπφηακν. Ξεθαζάξηζκα ησλ εηζπξάμεσλ: εμνθιεκέλσλ, κε δηαθαλνληζκφ, κε ζπκςεθηζκφ θαη πξάμεσλ, πνπ επηδφζεθαλ θαη δελ έρνπλ παξνπζηαζηεί νη νθεηιέηεο πξάμεσλ. Παξαθνινχζεζε απαιινηξηψζεσλ ρψξσλ ρνιείσλ - Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο κε ην ΟΚ. 1. Υψξνο 5 νπ Γεκ. ρνιείνπ ζην ζπλ/κν Γελδξνπνηάκνπ 2. Υψξνο ζηελ νδφ Αθξνδίηεο - 4 ν -5 ν Νεπηαγσγείν. 3. Υψξνο γηα 6o Γεκνηηθφ ρνιείν ζηελ Πεξηνρή Κπξίκε Γελδξνπνηάκνπ (Καδαληδάθε). Γεκνηηθή πεξηνπζία : αξρεηνζέηεζε, δεκηνπξγία GIS κε ιεπηνκεξή βάζε δεδνκέλσλ, Παξαθνινχζεζε κηζζψζεσλ. Καηαγξαθή ησλ θαηαπαηεκέλσλ αγξνηεκαρίσλ. Έγηλε ε πξνζσξηλή θαηάζηαζε κε ηα αγξνηεκάρηα πξνο απηνςία. Αμηνπνίεζε ησλ παξαρσξεκέλσλ αγξνηεκαρίσλ απφ ηελ Γ/λζε Γεσξγίαο. Γηαδηθαζία: Καηαζθεπάζηεθε πξνζσξηλφ ζεξκνθήπην. Πξέπεη λα βξεζεί ρξεκαηνδφηεζε θαη λα γίλεη θηεξηνινγηθφ πξφγξακκα. Έρεη γίλεη κειέηε γηα γθαξάδ θαη ζπλεξγείν δεκνηηθψλ απηνθηλήησλ θαη παξαδφζεθε. Έγηλε ε πξψηε ζπδήηεζε γηα λα εληαρζεί ζε πξφγξακκα (ΔΠΑ) γηα ρξεκαηνδφηεζε. Δμέηαζε ηνπ ζέκαηνο γηα έληαμε ηεο πεξηνρήο Κπξίκε -Γελδξνπνηάκνπ ζην άξζξν 15/ Ν2508 /1997: Σαθηνπνίεζε φισλ ησλ θαθέισλ αλά ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ, πνπ έρνπλ γίλεη απφ έηνο πλάληεζε κε ηελ νκάδα κεραληθψλ γηα ηελ ράξαμε ηεο πνξείαο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 15/Ν2508. χληαμε πίλαθα πξάμεο εθαξκνγήο, γηα λα θαλεί ην φθεινο ηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ. Υαξαθηεξηζκφο ζπκκαρηθήο νδνχ σο δεκνηηθήο. πγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ησλ ραξαθηεξηζκφ ηεο νδνχ. Παξαιαβή ηεο Απφθαζεο Γ.. ηνπ Γήκνπ Κνξδειηνχ Δχνζκνπ. Δηζήγεζε γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ακπεινθήπσλ - Μελεκέλεο θαη απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αξ.229/2011 Δγθξηηηθή Πεξηθέξεηαο. Μλεκφλην ζπλεξγαζίαο κε ΚΔΓ. Δπηθνηλσλία κε ηελ ΚΤΘ θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ γξαθείνπ. Οη αλάγθεο ηεο πεξηνρήο σο πξνο ηελ παξαρψξεζε έρνπλ αιιάμεη εμεηάδνπκε εάλ πθίζηαηαη ην ζέκα χπαξμεο ηνπ κλεκνλίνπ. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

17 Παξαθνινχζεζε ΓΠ. πλάληεζε κε ηνπο κειεηεηέο θαη δηνίθεζε γηα ηα 16 ζεκεία δηφξζσζεο. πλάληεζε κε ην ΟΡΘ. πλάληεζε κε ηνπο κειεηεηέο. Υαξαθηεξηζκφο δηαηεξεηένπ ηνπ 2 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μελεκέλεο: Δηζήγεζε πξνο Γ.Γ. Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Σνπνγξαθηθέο Τςνκεηξηθέο απνηππψζεηο: Γελδξνπφηακνο - (παηδηθή ραξά & πάξθν ρψξνο πιεζίνλ Β/Ν ζηαζκνχ επί ηεο νδνχ Αλδξνχηζνπ), Γελδξνπφηακνο Πεξηνρή νδψλ νισκνχ Πιαζηήξα & Παπαθιέζζα θαη Μελεκέλε Αγξνηεκάρην 407, Οδφο Οκήξνπ, Μελεκέλε Οηθφπεδν Γιελνχ & Καδαληδάθε. 1. Παξαθνινχζεζε - Γηαδηθαζίεο Δλέξγεηεο γηα ην Δζληθφ Κηεκαηνιφγην πνπ αθνξά νηθφπεδα ζηε Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ. Έγηλε ε αλάξηεζε απφ Κηεκαηνιφγην Α.Δ. θαη ππνβιήζεθαλ εκπξφζεζκα ελζηάζεηο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. 2. πκκεηνρή ζηηο παξαθάησ επηηξνπέο θαηαιιειφηεηαο ζρνιείσλ : 3 ν Γ.. Μελεκέλεο Καιιηηερληθφ Γπκλάζην Λχθεην Ακπεινθήπσλ 3. Παξαθνινχζεζε Γηαδηθαζίεο Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ρψξνπ γηα Β/Ν ηαζκφ ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Βεληδέινπ & Γαβάθε ζηε Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ. Υξεηάζηεθε λα γίλεη επηθαηξνπνίεζε ηεο 301/2009 απφθαζε ηνπ Γ.. ε νπνία έγηλε κε ηελ ππ αξηζκ. 098/2001 απφθαζε ηνπ Γ... ηάιζεθε ζε Πεξηθέξεηα γηα λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε απφθαζεο θαη λα δεκνζηεπζεί ζε Φ.Δ.Κ.. Γεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 9ΑΑΠ/ Παξαθνινχζεζε Γηαδηθαζίεο Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ θαηεδαθίζεηο εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ ζηε Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ (νδνί Γηφο, Κνπηεθάξε). Έγηλε επηθνηλσλία κε ηνπο λένπο αξκφδηνπο θνξείο ιφγσ «Καιιηθξάηε», ε απαξαίηεηε αιιεινγξαθία θαη αλακέλνπκε ηηο ελέξγεηέο ηνπο. 5. Παξαθνινχζεζε Γηαδηθαζίεο Δλέξγεηεο πνπ αθνξνχλ δηθαζηήξηα απνραξαθηεξηζκψλ νηθνπέδσλ (πεξηνρή νδνχ Καηζάλνπ, ζρνιείν Δζλ. Αληίζηαζεο, νηθφπεδν Λαηζίλνγινπ ζηε νδφ Κέλλεληπ) & θαζνξηζκψλ ηηκψλ κνλάδνο (Εελίζ νξηζηηθή, Καξακέιηνπ νξηζηηθή, Καηζηθφπνπινπ νξηζηηθή). Έγηλε ζπλεξγαζία κε δηθεγφξν ηνπ Γήκνπ γηα φιεο ηηο ππνζέζεηο. ηάιζεθαλ ζηα αξκφδηα δηθαζηήξηα φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα θαη αλακέλνπκε απνθάζεηο. Γηα ην νηθφπεδν «Εελίζ» επί ηεο νδνχ Διεπζεξίαο 4 ζηε Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ ζπληειέζηεθε ε απαιινηξίσζε κε ηελ δεκνζίεπζε ζε Φ.Δ.Κ. (220ΑΑΠ/ ) ηεο παξαθαηάζεζεο ηεο ακνηβήο πνπ εμέδσζε ην δηθαζηήξην θαη αλήθεη πιένλ ζην Γήκν. Γηα ην νηθφπεδν «Καξακέιηνπ» επί ηεο νδνχ Αλζ. Παληαδνπνχινπ 51 ζηε Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ ζπληειέζηεθε ε απαιινηξίσζε κε ηελ δεκνζίεπζε ζε Φ.Δ.Κ. (327ΑΑΠ/ ) ηεο παξαθαηάζεζεο ηεο ακνηβήο πνπ εμέδσζε ην δηθαζηήξην θαη αλήθεη πιένλ ζην Γήκν. 6. Παξειήθζεζαλ, κεηά απφ αιιεινγξαθία θαη ζπλελλφεζε νη θάθεινη πνπ αθνξνχλ απαιινηξηψζεηο ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ απφ Πεξηθέξεηα. 7. Δηζεγεζήθακε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γεκάξρνπ, ηα θάησζη ζέκαηα γηα ην Γ.. ηα νπνία θαη εγθξίζεθαλ : Παξαρψξεζε γηα ρξήζε απφ ηελ Κ.Δ.Γ. νηθνπέδνπ επί ηεο νδνχ Α. Βεινπρηψηε αξ. 4 ζηε Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ (Αξ. Απφθαζεο 183/2011). Ζ απφθαζε ζηάιζεθε ζηελ Κ.Δ.Γ. θαη αλακέλνπκε ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Γηεπθξίληζε αζάθεηαο ΓΠ Ακπεινθήπσλ πνπ αθνξά ζπλεξγεία απηνθηλήησλ. (Αξ. Απφθαζεο 270/2011). Ζ απφθαζε ζηάιζεθε ζηνλ Ο.Ρ.Θ. θαη αλακέλνπκε ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηνπ αλάινγνπ Φ.Δ.Κ.. Γεκνζηεχζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 175ΑΑΠ/ Δμππεξέηεζε δεκνηψλ (επηηφπνπ ή ηειεθσληθή) ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην γξαθείν Κηεκαηνινγίνπ, Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο & ρεδίνπ Πφιεο γηα ηελ Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ. 9. Γηεθπεξαίσζε αηηήζεσλ πνιηηψλ κε βεβαηψζεηο πνπ αθνξνχλ ην γξαθείν Κηεκαηνινγίνπ, Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο & ρεδίνπ Πφιεο γηα ηελ Γ.Κ. Ακπεινθήπσλ. Γξαθείν Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ & Κπθινθνξίαο Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

18 1. ε ζρέζε κε ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ Γξάζε δηνξγάλσζεο forum γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ ζε γεληθά ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ζην ζέκα ησλ θηηξίσλ-ε δξάζε ζπλερίζηεθε θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ Αιιαγή ρξήζεο ζην θηίξην επί ηεο νδνχ Καδαληδάθε 2 Μειεηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ε δηαξξχζκηζε ησλ απαηηνχκελσλ ρψξσλ ηνπ λένπ Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ (ΒΝ) ζην θηίξην ηεο νδνχ Καδαληδάθε, θαζψο θαη ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο, θαηαξηίζηεθε πξνυπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο εμνπιηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ θαη Δηνηκάζηεθε ν θάθεινο γηα αιιαγή ρξήζεο (απφ Καηάζηεκα ζε Βξεθνλεπηαθφ ηαζκφ), ψζηε λα θαηαηεζεί ζηελ Πνιενδνκία, αιιά θαη ηα απαηηνχκελα ζρέδηα θαη έγγξαθα γηα ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Πξφλνηα. Ήδε δφζεθαλ απφ ηα ΔΛ.ΠΔ γηα ηελ πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ηνπ ΒΝ. 3. Έιεγρνο παηδηθψλ ραξψλ Γ. Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο Έγηλε επηηφπηνο έιεγρνο θαη θσηνγξάθηζε ζε φιεο ηηο παηδηθέο ραξέο ηνπ δήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα πληήξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ειιείςεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ θαζψο επίζεο θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο επηζθεπέο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ επείγνληα ζέκαηα αζθάιεηαο. 4. Παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ην πξφγξακκα: ΠΡΑΗΝΑ ΓΧΜΑΣΑ Γφζεθαλ ζηνπο κειεηεηέο ζηνηρεία γηα ηέζζεξα θηίξηα θαη απφ ηηο δχν δεκνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ, κε θξηηήξηα ζχκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνθήξπμεο ηεο πξφζθιεζεο. Γξαθείν Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΑΗΓΗΧΝ ΓΖΜ. ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Δθδφζεθαλ ηα πηζηνπνηεηηθά ππξαζθάιεηαο ησλ: Βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ «Ζιηαρηίδεο», Παηδηθνχ ζηαζκνχ «Εηδάληα», Παηδηθνχ ζηαζκνχ «Σξελάθηα». Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ παξαπάλσ ζηαζκψλ κε απνηέιεζκα ηελ είζνδφ ηνπο ζηε δξάζε: «Δλαξκφληζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο» ηνπ ΔΠΑ. ΤΜΦΧΝΟ ΣΧΝ ΓΖΜΑΡΥΧΝ Όινη νη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν δεζκεχνληαη λα ππνβάινπλ ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν (Βηψζηκε) Δλέξγεηα (ΓΑΔ) εληφο ηνπ έηνπο πνπ έπεηαη ηεο πξνζρψξεζήο ηνπο θαη ζπλεπψο, λα παξνπζηάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηχρνπλ ην ζηφρν ηνπο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO 2 έσο ην Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή Α.Δ θαη ηελ Πεξηθέξεηα ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο. Γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ΓΑΔ ζα πξέπεη λα γίλεη απνγξαθή ησλ εθπνκπψλ Αλαθνξάο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: δεκνηηθά θηίξηα, θαηνηθία, ηξηηνγελήο ηνκέαο, κεηαθνξέο, ηνπηθή παξαγσγή ελέξγεηαο, ρξήζεηο γεο πνιενδνκία, δεκφζηεο πξνκήζεηεο, ζπλεξγαζία κε πνιίηεο θαη ηνπηθνχο παξάγνληεο, βηνκεραλία (εθηφο ΔΣS), άιινη ηνκείο Οη ηέζζεξηο πξψηνη ηνκείο είλαη κέγηζηεο πξνηεξαηφηεηαο. Κάζε ΓΑΔ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: ηελ απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο κε ηνπιάρηζηνλ ηξείο απφ ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ηνκείο, θαηάινγν ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηνλ δεκνηηθφ Σνκέα θαη έλαλ ή παξαπάλσ απφ ηνπο άιινπο βαζηθνχο ηνκείο. Ήδε έρεη γίλεη ε θαηαγξαθή: δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη δεκνηηθνχ ζηφινπ. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

19 ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΑ ΣΖ ΣΔΓΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ πλάληεζε κε ηελ ΓΔΖ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ Σερληθνχ Φαθέινπ. Έρεη αξρίζεη ε θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ (απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ) ησλ θηηξίσλ πνπ έρνπλ ππνδεηρζεί γηα ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ. ΚΣΗΡΗΟ ΟΓΟΤ Ν. ΚΑΣΕΑΣΕΑΚΖ 2 χληαμε Σερληθήο Έθζεζεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θηηξίνπ. Καηαγξαθή ησλ εθθξεκνηήησλ ηνπ ρψξνπ ηνπ Νεπηαγσγείνπ (θσηηζηηθά ππξαλίρλεπζε - θνπδίλα) ψζηε λα κπνξεί λα δνζεί ζε ιεηηνπξγία. Οινθιήξσζε δηαδηθαζίαο πδξνδφηεζεο ηνπ θηηξίνπ. χληαμε πίλαθα ελεξγεηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο ζην ηζφγεην. ΚΑΣΑΥΧΡΖΖ ΦΑΚΔΛΧΝ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ πλάληεζε κε ηελ πξψελ Γ/λζε Αλάπηπμεο ηεο ΝΑΘ ψζηε λα έξζεη ην αξρείν ησλ θαθέισλ ησλ αλειθπζηήξσλ ηνπ Γήκνπ ζηελ Τπεξεζία. Πξφθεηηαη γηα θαθέινπο. ΣΜΖΜΑ ΤΝΣΖΡΖΔΧΝ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΖ ΤΛΗΚΧΝ Σν ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ γηα ην έηνο 2011 αλέξρεηαη ζε Απφ απηά αληηκεησπίζηεθαλ αηηήκαηα θαη απέκεηλαλ γηα δηεπζέηεζε 405, απφ ηα νπνία αξθεηά εθηειέζηεθαλ κέζα ζην εκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο δεκηνχξγεζε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη ε κείσζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ ιφγσ ζπληαμηνδνηήζεσλ θαη απαγφξεπζεο πξνζιήςεσλ. Παξ φια φκσο ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα πηζηεχνπκε πσο ην πξνζσπηθφ κε ππεξσξηαθή απαζρφιεζε θαη εξγαζία θαη ηα απνγεχκαηα, αληηκεηψπηζε φια ηα επείγνληα ζέκαηα, θάιπςε κε ηελ παξνπζία ηνπ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ θνξέσλ ηνπ, ζπιιφγσλ ζρνιείσλ, εθθιεζηψλ, επίζεο πξαγκαηνπνίεζε πεξίπνπ 280 κεηαθνξέο γηα αλάγθεο ζρνιείσλ, παηδηθψλ ζηαζκψλ, εθθιεζηψλ θαη άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ. Καζεκεξηλά θαηαγξάθνληαη θαη εληνπίδνληαη κε απηνςίεο θαη κε ηελ βνήζεηα φισλ ησλ δεκνηψλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί θαη ηελ δπλαηφηεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ ηα αληηκεησπίδνπκε δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα άκεζα θαη επείγνληα. Βαζηθφ θξηηήξην απνηειεί ε αζθάιεηα πεδψλ, καζεηψλ, νρεκάησλ, ε αζθαιήο ιεηηνπξγία παηδηθψλ ραξψλ, νη αλάγθεο γηα απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε δεκφηεο. Δπίζεο νη κεραληθνί ηνπ ηκήκαηνο ζπλέηαμαλ ηηο παξαθάησ κειέηεο ζπληεξήζεσλ, αλαζέζεηο εξγαζηψλ θαη πξνκήζεηεο πιηθψλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο ζε δξφκνπο, δεκνηηθά θηίξηα, πάξθα, παηδηθέο ραξέο, ζρνιεία φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο, παηδηθνχο ζηαζκνχο, γηα επνχισζε ηξππψλ, ζπληεξήζεηο πεδνδξνκίσλ, ζήκαλζεο, ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ θάδσλ, εκπνδίσλ ζε πεδνδξφκηα γηα λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα παξθηλγθ απηνθηλήησλ, εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλάγθεο κε θαηαζθεπή ξακπψλ, εμαζθάιηζε θαη ζήκαλζε ζέζεο ζηάζκεπζεο εθ φζνλ δηαζέηνπλ ην απαξαίηεην ζήκα ή αλαπεξηθφ απηνθίλεην θ.α. Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

20 πλέηαμαλ επίζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο αλάγθεο πξνκεζεηψλ θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ ηνπ Γήκνπ, πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ. Αλαζέζεηο Δξγαζηψλ Τπεξεζηψλ Αξ. Πεξηγξαθή Καηάζηαζε Πξ/ζκφο Μει. 9/11 ΝΔΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΗΑ Οινθιεξψζεθε ,00 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΣΔΓΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΔΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ- ΜΔΝΔΜΔΝΖ 33/11 ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΑ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ Οινθιεξψζεθε ,00 ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 35/11 ΑΝΑΘΔΖ ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΖΥΖΣΗΚΖ Οινθιεξψζεθε ,00 ΚΑΛΤΦΖ ΚΑΗ ΦΧΣΗΜΟΤ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 38/11 ΔΣΖΗΑ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ Οινθιεξψζεθε 7.000,00 60/11 ΑΝΑΚΑΗΝΗΔΗ ΥΡΧΜΑΣΗΜΧΝ ,00 ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 69/11 ΤΝΣΖΡΖΖ, ΑΝΑΓΟΜΧΖ, Οινθιεξψζεθε ,00 ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ & ΤΜΠΛΖΡΧΖ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΧΝ 70/11 ΔΠΗΚΔΤΖ, ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ Οινθιεξψζεθε 2.100,00 ΣΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΚΛΔΗΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟΤ ΛΔΜΟΝΗΓΖ 71/11 ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΠΟΓΤΣΖΡΗΧΝ & Οινθιεξψζεθε 9.850,00 ΚΤΛΗΚΔΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ Γ.Κ. ΜΔΝΔΜΔΝΖ 72/11 ΔΡΓΑΗΔ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ ΦΡΔΑΣΗΧΝ Οινθιεξψζεθε 2.460,00 ΥΟΛΔΗΧΝ & ΥΑΡΧΝ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΟΜΒΡΗΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓ. ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ 81/11 ΤΝΣΖΡΖΖ - ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΣΛΗΧΝ Οινθιεξψζεθε 5.000,00 ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 90/11 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΔΡΜΑΝΖ 2νπ Οινθιεξψζεθε ,00 ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ & ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΛΖ ΘΔΡΜΑΝΖ ΣΟΤ ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΟΤ ΜΔΓΑΡΟΤ 54/11 ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ Δ ΣΟΛ ΣΟ Οινθιεξψζεθε ,00 ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ Δηήζηεο πληεξήζεηο ηνπ Γήκνπ Αξ. Πεξηγξαθή Καηάζηαζε Πξ/ζκφο Μει. 10/11 ΤΝΣΖΡΖΔΗ- ΔΠΗΚΔΤΔ Οινθιεξψζεθε ,50 ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΚΑΗ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΧΝ ΑΜΔΑ 32/11 ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΧΝ ΚΔΝΣΡΧΝ ΣΟΤ Οινθιεξψζεθε 5.845,00 ΓΖΜΟΤ 34/11 ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΤΡΜΑΣΧΝ ΠΟΜΠΟΓΔΚΣΧΝ Οινθιεξψζεθε 3.555,00 ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 37/11 ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΧΝ Οινθιεξψζεθε ,00 ΜΟΝΑΓΧΝ (SPLIT) 39/11 ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΠΤΡΟΒΔΖ Οινθιεξψζεθε ,00 Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

21 ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΧΝ 40/11 ΔΠΗΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΔΗ Οινθιεξψζεθε ,00 ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΓΔΧΣΡΖΔΧΝ ΚΑΗ ΑΡΓΔΤΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 41/11 ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ Οινθιεξψζεθε ,00 ΜΟΝΑΓΧΝ 80/11 ΤΝΣΖΡΖΖ ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ 20KW, Οινθιεξψζεθε 17, ΤΠΟΣΑΘΜΟΤ ΜΔΖ ΣΑΖ, ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΕΔΤΓΟΤ ΚΑΗ ΠΤΛΧΝΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΣΑΓΗΟΤ 47/11 ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΜΟΝΧΔΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ Οινθιεξψζεθε ,00 ΚΣΗΡΗΧΝ 46/11 ΤΝΣΖΡΖΖ ΑΛΟΤΜΗΝΟΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Οινθιεξψζεθε ,00 ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ 57/11 ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΒΑΦΧΝ ΥΟΛΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ Οινθιεξψζεθε ,00 68/11 ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΠΑΗΓΗΚΧΝ ΥΑΡΧΝ ΣΟΤ Οινθιεξψζεθε ,00 ΓΖΜΟΤ Πξνκήζεηεο Πεξηγξαθή Καηάζηαζε Πξ/ζκφο 21/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ Οινθιεξψζεθε ,50 ΚΑΣΔΣΡΑΜΜΔΝΧΝ ΛΔΒΖΣΧΝ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΚΣΗΡΗΑ 23/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ Οινθιεξψζεθε ,00 24/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ Οινθιεξψζεθε 8.000,00 ΜΗΚΡΟΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΤΝΔΡΓΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ 26/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΦΤΥΡΖ ΑΦΑΛΣΟΤ Οινθιεξψζεθε 8.000,00 42/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΑΡΓΔΤΖ ΓΗΑ Οινθιεξψζεθε 5.000,00 ΥΧΡΟΤ ΠΡΑΗΝΟΤ 43/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ - ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΧΝ Οινθιεξψζεθε ,00 ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΘΔΡΜΑΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 44/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ-ΑΝΣΑΛΑΚΣΗΚΧΝ & Οινθιεξψζεθε ,00 ΔΗΓΧΝ ΤΓΗΔΗΝΖ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 45/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΗΓΖΡΟΤ Δ ΓΗΑΦΟΡΔ Οινθιεξψζεθε ,00 ΜΟΡΦΔ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΗΓΖΡΟΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 49/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ Οινθιεξψζεθε ,00 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΑΡΚΧΝ, ΟΓΧΝ & ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 57/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ Οινθιεξψζεθε ,00 ΔΠΗΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΑΓΔΡΜΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΚΑΗ Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

22 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 73/11 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΗΓΖΡΟΤΡΓΔΗΟ Οινθιεξψζεθε 5.000,00 Αλαζέζεηο Δξγαζηψλ Τπεξεζηψλ Αξ. Πεξηγξαθή Μει. 9/11 ΝΔΔ ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΓΗΑ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΧΝ ΣΔΓΑΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΝΔΟΤ ΓΖΜΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΧΝ- ΜΔΝΔΜΔΝΖ Πξ/ζκφο ,00 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ε έλα δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαηαβάιακε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα κεγηζηνπνηήζνπκε ηα απνηειέζκαηα, λα έρνπκε δειαδή ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζρέζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε ην παξαγφκελν έξγν. Γεκνηηθά Σέιε Πξνρσξήζακε ζε κηα... ζεακαηηθή κείσζε ζηα δεκνηηθά ηέιε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μελεκέλεο θαηά 18% γηα ηηο θαηνηθίεο θαη θαηά 20% γηα ηα θαηαζηήκαηα. Έηζη, νη θάηνηθνη πνπ κέρξη πξφηηλνο πιήξσλαλ 1,79 επξψ ην η.κ. γηα ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, πιεξψλνπλ 1,46 επξψ ην η.κ. Αθνινχζσο θαη νη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ, απφ 4,26 επξψ ην η.κ. πιεξψλνπλ ηψξα 3,39 επξψ ην η.κ. (κείσζε 20%). ηελ νπζία, ν δήκνο πξνρψξεζε ζηελ εμίζσζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ηεο Μελεκέλεο κε απηά ησλ Ακπεινθήπσλ, ελψ ε κείσζε απηή έγηλε γηα λα πινπνηεζεί κηα αθφκε πξνεθινγηθή καο δέζκεπζε. ηελ απφθαζή καο απηή πξνρσξήζακε κε θνηλσληθή επαηζζεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ καο (θάηνηθνη κε ρακειά εηζνδήκαηα, άλεξγνη θιπ), ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θξίζε ζηελ αγνξά, ηελ απμεκέλε αλεξγία, ην θφζηνο δσήο, ηηο θνξνεπηδξνκέο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηε κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο φισλ ησλ πνιηηψλ. Γηα ηνπο πνιχηεθλνπο, ηξίηεθλνπο, θσθνχο, παξαπιεγηθνχο, ΑκΔΑ ηζρχεη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο δεκνηηθψλ ηειψλ κεησκέλε ζε πνζνζηφ 50%. Παξάλνκε παξαθξάηεζε πφξσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Σα ρξέε ησλ Γήκσλ δελ δεκηνπξγνχληαη απφ θαθνδηνίθεζε - θαθνδηαρείξηζε αιιά επεηδή πνηέ ε θεληξηθή εμνπζία, δει. νη εθάζηνηε Κπβεξλήζεηο, δελ απνδίδνπλ ζηελ Σ.Α. ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο πφξνπο. Γηα λα δνχκε ινηπφλ ηη ρξσζηάεη ζηνπο Γήκνπο ην θξάηνο γηαηί γη απηφ δελ γίλεηαη ιφγνο. Ηδνχ ινηπφλ ε αιήζεηα! Σν 2010 (ζε ζρέζε κε ην 2009) παξαθξαηήζεθαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε παξάλνκα επξψ ( ,28 επξψ Ακπειφθεπνη, ,39 επξψ Μελεκέλε). Γειαδή κείσζε 30%. Μαο νθείιεη ην θξάηνο απφ παξάλνκεο παξαθξαηήζεηο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ κέρξη ηα εμήο πνζά: επξψ ζην Γήκν Ακπεινθήπσλ θαη επξψ ζην Γήκν Μελεκέλεο. Οη νθεηιέο απηέο είλαη αλαγλσξηζκέλεο κε λφκν. Άξα ζπλνιηθά καο νθείιεη ( ) επξψ, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηελ παξάλνκε παξαθξάηεζε ησλ δχν δφζεσλ ηεο ΑΣΑ 2010, θάηη πνπ γίλεηαη πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Διιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηελ παξάλνκε παξαθξάηεζε ησλ πφξσλ ηεο Σ.Α. απφ ην πξφγξακκα ΘΖΔΑ. Γξακαηηθέο κεηψζεηο ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ΑΣΑ ησλ ζρνιείσλ Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο πνιχ κεγάιεο θαη πξσηνθαλείο πεξηθνπέο ησλ πφξσλ ηεο απηνδηνίθεζεο (κεηψζεηο 40% ζηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο, κεηψζεηο απφ 80 Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

23 έσο 100% ζηηο ζπληεξήζεηο ησλ ζρνιείσλ, κεηψζεηο κέρξη 60% ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ θιπ) ν εληαίνο δήκνο καο ζηέθεηαη φξζηνο. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ Γήκσλ απφ πιεπξάο ηεο Κπβέξλεζεο ζ φηη αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο θαη ηηο ζπληεξήζεηο ησλ ζρνιείσλ είλαη επηεηθψο απαξάδεθηε. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ηα ζρεηηθά θνλδχιηα πξνο ηνπο Γήκνπο θάζε ρξφλν κεηψλνληαη δξακαηηθά. ηα αλσηέξσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ νη πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ηνπ 2012 (κεδέλ ΑΣΑ κέρξη ζηηγκήο, κεδέλ ΑΣΑ ζρνιείσλ, κεδέλ ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ θ.ι.π.). Ηδνχ ινηπφλ ε αιήζεηα! Αλ ιάβεη θαλείο ππφςε ηνπ φηη ηα θνλδχιηα γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ζρνιείσλ αθνξνχλ ΓΔΖ, ΟΣΔ, θπζηθφ αέξην, χδξεπζε θ.ι.π., δειαδή αλειαζηηθέο δαπάλεο πνπ δελ κεηψζεθαλ, ηφηε γίλεηαη εχθνια αληηιεπηή ε δχζθνιε ζέζε, ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη Γήκνη θαη νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο. Ο Γήκνο δαπαλά γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιείσλ δηθά ηνπ ρξήκαηα ελψ απηφ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο. Γηα κηα αθφκε θνξά ην Κξάηνο παξαβηάδεη ηελ απφ ην χληαγκα θαη ηνπο Νφκνπο ζεζκνζεηεκέλε ππνρξέσζή ηνπ πξνο ηελ απηνδηνίθεζε θαη δελ κεηαβηβάδεη καδί κε ηελ αξκνδηφηεηα ησλ επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαη. Δπηρνξήγεζε εηδηθήο εηζθνξάο απφ ηα δηπιηζηήξηα θαη ηηο απνζήθεο θαπζίκσλ Πεηχρακε ηελ έληαμε ηνπ δήκνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνχρσλ δήκσλ ηνπ ηέινπο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα δηπιηζηήξηα θαη ηηο απνζήθεο θαπζίκσλ. Ο δήκνο καο πιεξνί φιεο ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηεο εηδηθήο εηζθνξάο «Λνγαξηαζκνχ Υξεκαηνδφηεζεο εηαηξεηψλ εκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ γηα κεηαθνξέο θαπζίκσλ ζε πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο» θαζψο ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα ππάξρνπλ εγθαηαζηεκέλεο ηέζζεξηο εγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ θαη δχν βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο απνζεθεχζεσο εκθηαιψζεσλ πγξαεξίσλ. Ο Γήκνο Μελεκέλεο έρεη πξνθαλψο αδηθεζεί φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Με ηα ρξήκαηα απηά ζα θάλνπκε έξγα αλάπιαζεο ζηελ ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη νη δεμακελέο, φπσο ν λφκνο πξνβιέπεη (Γ2/Γ/2777/04, ΦΔΚ 347/Β ). χληαμε ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ ζε βάξνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ καο απνθάζηζε ηε ζχληαμε ρξεκαηηθνχ θαηαιφγνπ ζε βάξνο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, γηα ηελ θαζπζηέξεζε απφδνζεο ηνπ 50% ηεο δφζεο ηνπ 2011 ησλ παξαθξαηεζέλησλ πφξσλ ησλ δήκσλ παξειζφλησλ εηψλ. Με ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 3756/2009 θαζνξίζζεθε φηη ε πάζεο θχζεσο νθεηιέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/1989 (χςνπο επξψ) θαη αθνξνχλ ζηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ θαζηέξσζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ (Κ.Α.Π.) κέρξη θαη ην έηνο 2008, ζα εμνθιεζνχλ ζε νθηψ (8) εηήζηεο ηζφπνζεο δφζεηο, εθ ησλ νπνίσλ ε πξψηε ζα θαηαβιεζεί εληφο δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη νη ππφινηπεο επηά (7) ηελ 31 ε Ηαλνπαξίνπ έθαζηνπ έηνπο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 31 ε Ηαλνπαξίνπ Με ηελ 11938/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο έγηλε θαηαλνκή ζηνπο Ο.Σ.Α. πνζνζηνχ 50% ηεο δφζεο έηνπο 2011, γηα ηελ εμφθιεζε ησλ νθεηιψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πξνο απηνχο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ δχν παξαπάλσ αλαθεξφκελσλ λφκσλ. Έηζη ν Γήκνο καο κε ηελ 60923/ αλαγγειία πίζησζεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ εηζέπξαμε ,212 επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% ηεο δφζεο γηα ην έηνο 2011, φπσο άιισζηε φινη νη δήκνη ηεο ρψξαο. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη: Μεηψζακε ζε 20 επξψ/κήλα (απφ 35 επξψ), ηνπ ηέινπο ζηάζκεπζεο ζηα παξθηλγθ ηεο Μελεκέλεο θαη Γεκηνπξγήζακε δσξεάλ ρψξν ζηάζκεπζεο 350 ζέζεσλ ζην ζηξαηφπεδν «Μ. Αιέμαλδξνο». Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο Αξρήο έηνπο

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012- Μάϊος 2013 28.5.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γεληθή Γξακκαηεία - Μεηαθνξέο ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΑΠΡΗΛΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν ζςνδςαζμένυν

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 7.6.2013 Α. Ρεσζηόηηηα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ. Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ

ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Δλφηεηα Μεηαθνξψλ ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2009 ΗΟΤΝΗΟ 2011 ΠΟΛΗΣΗΚΔ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΟ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ Γημιοςπγούμε μία Δλλάδα ηυν

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ

ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΥΔΓΗΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΗΟΤΛΗΟ 2011 Σελίδα 1 ΜΔΡΟ 1 Ο ΓΗΑΘΡΧΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Σελίδα 2 Άξζξν 1 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, ηνπ Γήκνπ Φπιήο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012

Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Κεντρικής Διοίκησης και Ινστιτούτων ΕΑΑ 2012 Μάιοσ 2013 Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΘΝΗΚΟ ΑΣΔΡΟΚΟΠΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 3 2. ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΑΑ-ΗΝΣΗΣΟΤΣΑ-ΑΛΛΔ ΤΠΖΡΔΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013. ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ" ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ρέδην ΟΓΗΓΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΘΤΓΥΡΟΛΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ

Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΣΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΝΟΤΡΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΘΔΜΑ: ΔΗΜΟΗ ΚΑΗ ΑΝΟΗΚΣΟΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 1 1.1. ΚΟΠΟ....

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Ιούλιος 2013 12.7.2013 Α. Ρεσστότητα EΣΔπ Κιείζακε ζπκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔπ) γηα εληζρχζεηο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, χςνπο, 1,44 δηο επξψ.

Διαβάστε περισσότερα