ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης 11-02-2011 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο 10-145 75 ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ σνεδρίαζη 3 η ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ηης ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ Αριθ. Απόθαζης 3/2011 Μαξαζψλνο ηακάηα Α Π Ο Π Α Μ Α Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο. ηε ηακάηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα, ζήκεξα ηελ 11ε ηνπ κελφο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Παξαζθεπή θαη ψξα 18:00 ην Σνπηθφ πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο ηνπ Γ-Γηνλχζνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. πξση. 12/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θαη επηδφζεθε ζε θάζε έλα χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζ. 88 ηνπ Ν. 3852/10, γηα ζπδήηεζε θαη δηαηχπσζε γλψκεο ζην θαησηέξσ έλα θαη κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Γηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε λέσλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ηεο πεξηνρήο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην Σερληθφ Πξφγξακκα 2011». Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο είπε φηη ζε ζχλνιν ηεζζάξσλ [4] κειψλ ήηαλ απφ ηνπο θ.θ. πκβνχινπο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο : ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1] Κφθθαιεο Γεψξγηνο Οπδείο 2] Παπαδάθεο Γεψξγηνο 3] Κξηεκάδεο Δπάγγεινο 4] Λάζθαξεο Ζιίαο ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξψλ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο θ. Πέππαο Κ. Δπάγγεινο θαζψο θαη ν Αληηδήκαξρνο θ. Πέππαο Νηθφιανο. ηε ζπλεδξίαζε απηή θξαηήζεθαλ ηα πξαθηηθά απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Γηνλχζνπ Σζηληθάιε Διέλε. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ χζηεξα απφ ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο, είπε ζην πκβνχιην φηη ζχκθσλα κε ην ππ αξηζ. πξση. 1815/ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γ-Γηνλχζνπ καο δεηήζεθε λα δηαηππψζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε λέσλ έξγσλ θαη ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ηεο πεξηνρήο καο.

2 Σν πκβνχιην ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 παξ. 4 άξζξ. 86, εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπηθνχ ραξαθηήξα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο. Έηζη, ην παξαθάησ πξνηεηλφκελν Σερληθφ Πξφγξακκα πεξηιακβάλεη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη ε δαπάλε ηνπο πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε θάζε είδνπο έζνδν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ λένπ Γήκνπ. Ζ δαπάλε γηα θάζε έξγν ππνινγίδεηαη θαηά πξνζέγγηζε. Σα έξγα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα πξέπεη λα απνβιέπνπλ ζηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ησλ δσηηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη βηνηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηελ παξαπέξα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο απηψλ θαη λα εμππεξεηνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κνηλφηεηάο καο. Σα έξγα απηά ζχκθσλα κε αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζή ηνπο, σο δσηηθήο θαη γεληθφηεξεο ζεκαζίαο, θαηαηάζζνληαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο σο εμήο: ΤΓΡΔΤΖ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ, ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΣΗΡΗΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟ, ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟ, ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ, ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ θαη δηαθξίλνληαη ζε δπν (2) θαηεγνξίεο: 1) ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΑ & 2) ΝΔΑ ΔΡΓΑ ΤΝΣΖΡΖΔΗ. Δπεηδή νπζηαζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ζεηηθή θαη απνδνηηθή θαηάξηηζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη ν νηθνλνκηθφο, επηβάιιεηαη λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ αθξηβήο πξφβιεςε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, δαπάλεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε θάζε είδνπο έζνδν ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν πξνηεηλφκελν Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2011 είλαη φπσο πην θάησ, θαη ην νπνίν ζαο έρεη δηαλεκεζεί.

3 Σο προηεινόμενο Σετνικό Πρόγραμμα έηοσς 2011 είναι όπως πιο κάηω : ΣΕΥΝΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ έηοσς 2011 ΕΘΗΓΗΗ ΠΡΟΕΔΡΟ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΣΘΣΛΟ ΕΡΓΩΝ Δαπάνη έργοσ ΤΝΕΥΘΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 Γηακφξθσζε πιαηείαο Αγ. Σηκνζένπ ,54 2 Αληηθαηάζηαζε αγσγψλ ακηάληνπ ,40 3 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ & Νεπηαγσγείνπ ηακάηαο ,00 4 Πεξίθξαμε Δπίζηξσζε κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα Πνδνζθαηξηθνχ Γεπέδνπ ,50 5 Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ (θξάζπεδα πιαθφζηξσζε Λεσθ. ηακάηαο) ,47 6 Αζθαιηφζηξσζε νδνχ Γαβάθε εληφο Δ.Ρ.. ηκήκα ηεο νδνχ Μαξαζψλνο θαη Αλσλχκνπ νδνχ απφ ηελ ζπκβνιή νδνχ Α. Παπάγνπ κέρξη ηελ νδφ Μεγ. Αιεμάλδξνπ ,72 7 Ζιεθηξνθσηηζκφο νδψλ Μεγ. Αιεμάλδξνπ θαη Μαθεδνλίαο ,42 8 Ζιεθηξνθσηηζκφο νδψλ ησλ εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηακάηαο ,09 9 Δπηθαηξνπνίεζε νξηζηηθήο κειέηεο εζσηεξηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Κνηλφηεηαο ηακάηαο ,00 10 Αλάζεζε πςνκεηξηθήο κειέηεο πνδνζθαηξηθνχ γεπέδνπ ζε Μεραληθφ ,00 11 Καζαξηζκφο Κνηλνηηθνχ Καηαζηήκαηνο ηακάηαο ,00 ύνολο ,14 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 1 Δπέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο ,00 2 Αληηθαηάζηαζε αγσγψλ χδξεπζεο ,00 3 πληήξεζε αγσγψλ χδξεπζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο ,00 ύνολο ,00 ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΘΜΟ 1 Έξγν ειεθηξνθσηηζκνχ γεπέδσλ θαιαζνζθαίξηζεο θαη αληηζθαίξηζεο ηακάηαο ,00 2 Δπέθηαζε δηθηχνπ Ζ/Φ εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ,00 ύνολο ,00

4 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΘΡΘΩΝ - ΑΘΛΗΣΘΜΟ 1 Καηαζθεπή αηζνπζψλ γηα επέθηαζε 1 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηακάηαο ,00 2 πληήξεζε απνδπηεξίσλ γεπέδσλ (2) ηακάηαο ,00 3 Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ,00 ύνολο ,00 ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΘΟ 1 Καηαζθεπή επέθηαζε πεξηηνίρηζε Κνηκεηεξίνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο ,00 ύνολο ,00 ΣΕΥΝΘΚΑ ΕΡΓΑ 1 πληεξήζεηο νδηθνχ δηθηχνπ ,00 2 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο ηακάηαο ,00 3 Μειέηε θαη θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ Λεσθφξνπ ηακάηαο ,00 4 Καηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ ,00 5 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ Αγίαο Παξαζθεπήο ,00 6 Αλάπιαζε θπζηθψλ πεγψλ ,00 7 Γελδξνθχηεπζε πιαηεηψλ θαη νδψλ ,00 8 Καηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γαηψλ ζε νδνχο γήπεδα ξέκαηα ,00 9 Καηαζθεπή ζηάζεσλ Λεσθνξείνπ θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ θαζηζκάησλ ,00 10 Οδνπνητα Κνηλφηεηνο ζηηο πεξηνρέο ηακάηαο - Δπμείλνπ Πφληνπ - Πξνθνλήζνπ - Ακπγδαιέδαο Κνπθνπλάξζη - Πινχκζη θ.ι.π ,00 11 Καηαζθεπή νδψλ εθηφο ζρεδίνπ κε 3 Α ή Αζθαιηηθφ ,00 12 Καηαζθεπή Γηάλνημε Γηαπιάηπλζε Αγξνηηθψλ νδψλ θαη ζπληήξεζε απηψλ ,00 13 πληήξεζε γεληθά νδνπνηταο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ-επηζθεπή θζνξψλ νδνζηξσκάησλ ,00 ύνολο ,00 ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ 1 πληήξεζε & αλαθαίληζε Κνηλνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο ,00 ύνολο ,00 ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ ,14

5 Σν πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ θ. Πέππα Κ. Δπάγγεινπ, Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι Καη ηξνπνπνηεί ην πξνηεηλφκελν Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2011 ομόθωνα φπσο θαίλεηαη ζηηο 2 επηζπλαπηφκελεο ζειίδεο, εθηφο απφ ηνλ θν Κξηεκάδε Δπάγγειν ν νπνίνο κεηνςήθεζε κφλν ζην έξγν ηεο «αλάπιαζεο θπζηθψλ πεγψλ».

6 ΔΘΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΕΘΝΟΜΕΝΟ ΣΕΥΝΘΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2011 Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΣΘΣΛΟ ΕΡΓΩΝ Δαπάνη έργοσ ΤΝΕΥΘΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 1 Γηακφξθσζε πιαηείαο Αγ. Σηκνζένπ ,54 2 Αληηθαηάζηαζε αγσγψλ ακηάληνπ ,40 3 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ & Νεπηαγσγείνπ ηακάηαο ,00 4 Πεξίθξαμε Δπίζηξσζε κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα Πνδνζθαηξηθνχ Γεπέδνπ ,50 5 Καηαζθεπή πεδνδξνκίσλ (θξάζπεδα πιαθφζηξσζε Λεσθ. ηακάηαο) ,47 6 Αζθαιηφζηξσζε νδνχ Γαβάθε εληφο Δ.Ρ.. ηκήκα ηεο νδνχ Μαξαζψλνο θαη Αλσλχκνπ νδνχ απφ ηελ ζπκβνιή νδνχ Α. Παπάγνπ κέρξη ηελ νδφ Μεγ. Αιεμάλδξνπ ,72 7 Ζιεθηξνθσηηζκφο νδψλ Μεγ. Αιεμάλδξνπ θαη Μαθεδνλίαο ,42 8 Ζιεθηξνθσηηζκφο νδψλ ησλ εληφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ ηακάηαο ,09 9 Δπηθαηξνπνίεζε νξηζηηθήο κειέηεο εζσηεξηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ Κνηλφηεηαο ηακάηαο ,00 10 Αλάζεζε πςνκεηξηθήο κειέηεο πνδνζθαηξηθνχ γεπέδνπ ζε Μεραληθφ ,00 ύνολο ,14 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΤΔΡΕΤΗ - ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ 1 Δπέθηαζε δηθηχνπ χδξεπζεο & αληηθαηάζηαζε αγσγψλ ακηάληνπ ,00 2 πληήξεζε αγσγψλ χδξεπζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ χδξεπζεο ,00 ύνολο ,00 ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΘΜΟ 1 Αλακφξθσζε γεπέδσλ θαιαζνζθαίξηζεο θαη αληηζθαίξηζεο ηακάηαο & ειεθηξνθσηηζκφο ,00 2 Δπέθηαζε δηθηχνπ Ζ/Φ εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ,00 ύνολο ,00 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΣΘΡΘΩΝ - ΑΘΛΗΣΘΜΟ 1 Καηαζθεπή αηζνπζψλ γηα επέθηαζε 1 νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ηακάηαο ,00 2 πληήξεζε απνδπηεξίσλ & ινηπψλ γεπέδσλ ηακάηαο ,00 3 Καηαζθεπή Βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ,00 ύνολο ,00

7 Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΣΘΣΛΟ ΕΡΓΩΝ Δαπάνη έργοσ ΝΕΚΡΟΣΑΦΕΘΟ 1 Καηαζθεπή επέθηαζε πεξηηνίρηζε Κνηκεηεξίνπ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο ,00 ύνολο ,00 ΣΕΥΝΘΚΑ ΕΡΓΑ 1 πληεξήζεηο νδηθνχ δηθηχνπ & επνχισζε ιάθθσλ ,00 2 Αλάπιαζε θεληξηθήο πιαηείαο ηακάηαο ,00 3 Μειέηε θαη θαηαζθεπή αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ Λεσθφξνπ ηακάηαο & Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ,00 4 Καηαζθεπή παηδηθψλ ραξψλ & αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ,00 5 Αλάπιαζε θπζηθψλ πεγψλ ,00 6 Γελδξνθχηεπζε πιαηεηψλ θαη νδψλ ,00 7 Καηαζθεπή ηνηρίσλ αληηζηήξημεο γαηψλ ζε νδνχο γήπεδα ξέκαηα ,00 8 Καηαζθεπή ζηάζεσλ Λεσθνξείνπ θαη ηνπνζέηεζε μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ θαζηζκάησλ ,00 9 Οδνπνητα Κνηλφηεηνο ζηηο πεξηνρέο ηακάηαο - Δπμείλνπ Πφληνπ - Πξνθνλήζνπ - Ακπγδαιέδαο Κνπθνπλάξζη - Πινχκζη θ.ι.π ,00 10 Καηαζθεπή νδψλ εθηφο ζρεδίνπ κε 3 Α ή Αζθαιηηθφ ,00 11 Καηαζθεπή Γηάλνημε Γηαπιάηπλζε Αγξνηηθψλ νδψλ θαη ζπληήξεζε απηψλ ,00 ύνολο ,00 ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΕ ΤΠΗΡΕΘΕ 1 πληήξεζε & αλαθαίληζε Κνηλνηηθνχ Καηαζηήκαηνο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο ,00 ύνολο ,00 ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ ,14

8 Δπηπξφζζεηα, ν θνο Κξηεκάδεο Δπάγγεινο εθηφο απφ ηα αλαγξαθφκελα ζην Σερληθφ Πξφγξακκα έηνπο 2011 πξνηείλεη ηα εμήο : 1. πληήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή γεπέδνπ αληηζθαίξηζεο & θαιαζνζθαίξηζεο. 2. Μέηξα πξνζηαζίαο πεδνδξνκίσλ ιφγσ παξάλνκεο ζηάζκεπζεο (θνινλάθηα). 3. ήκαλζε θαη θαηαζθεπή λεζίδσλ ή θφκβσλ γηα ηελ άλεηε & αζθαιή θπθινθνξηαθή ξχζκηζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρήο ηακάηαο. 4. Αλάπιαζε πιαηείαο πεξηνρήο «Μαγγηλέτθα» - Ακπγδαιέδα. 5. Καηαζθεπή νκβξίσλ πδάησλ νδνχ Αε Ληά πεξηνρήο Ακπγδαιέδαο. ηε ζπλέρεηα ν θνο Λάζθαξεο Ζιίαο πήξε πάιη ην ιφγν θαη θαηέζεζε ηηο δηθέο ηνπ πξνηάζεηο φπσο απηέο θαίλνληαη ζην παξαθάησ ζπλεκκέλν έγγξαθν ησλ 5 ζειίδσλ ην νπνίν πξσηνθνιιήζεθε θαη κνλνγξάθηεθε απφ φινπο ηνπο παξαβξηζθφκελνπο. Να ζεκεηψζνπκε επίζεο φηη θαηαηέζεθε πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πνιπδχλακνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ, απφ ηνλ θν Λάζθαξε Ζιία. Καη ηέινο, ιίγν πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θνο Λάζθαξεο Ζιίαο ηφληζε φηη, θαηά ηελ ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε, ζα έπξεπε λα παξαβξίζθνληαη θαη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ ηεο ηακάηαο γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ : 3/2011 Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο Σα Μέιε 1. ΚΟΚΚΑΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΔΠΠΑ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ 2. ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 3. ΚΡΗΔΜΑΓΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 4. ΛΑΚΑΡΖ ΖΛΗΑ Αθξηβέο αληίγξαθν ηακάηα Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ Σεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ηακάηαο ΠΔΠΠΑ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΟ

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 7/20 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. Αξηζ.Απόθ. 77/20 ΘΔΜΑ : Απέληαμε εθηειεζηέσλ έξγσλ θαη ςήθηζε Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο Γήκνπ Παξαλεζηίνπ έηνπο 20 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 6 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΩΝ Ππακηικό ηηρ με απιθμό 11 ηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΓΖΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΥΑΪΑ Γ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο ΑΡΗΘ. ΑΠΟΦ.: 21/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζ. 3/2015 ηαθηηθής ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ. Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δτήσιο Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Γράσης 2009 Γήμοσ Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ Απρίλιος 2009 1 ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΘΔΡΙΟΤ ΒΔΝΙΕΔΛΟΤ Δηήζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Γξάζεο 2009 Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Απάνθισμα Νομολογίας»

«Απάνθισμα Νομολογίας» Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα Νομολογίας 1 «Απάνθισμα Νομολογίας» ΠΡΟΦΑΣΕ ΠΡΑΞΕΙ ΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΣΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΩΝ Ο.Σ.Α. Θανάσης Παζαρλόγλου Ιούνης 2015 Θανάσης Παζαρλόγλοσ: Απάνθισμα

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 09/02-10-20114 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 2-10-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ

Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ ΔΗΜΟ ΚΑΡΤΣΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Τ Σεο κε αξηζ. 3 από 14 Ηαλνπαξίνπ 2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Καξχζηνπ AΡΗΘ. ΑΠΟΦΑΖ: 2 /2011 Π Δ Ρ Η Λ Ζ Φ Ζ «Λήςε δηθαζηηθώλ κέηξσλ γηα δηεθδίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 7/2012 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 22/07/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αξ. Πξση.:24819 ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο

ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010. ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2007 2010 ΦΑΖ Β : Δλφηεηα 2 Δπηρεηξεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο Σεπτέμβριος 2009 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ Α.Ο.Γ.Γ. Αζιεηηθφο Οξγαληζκφο Γήκνπ Γξάκαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΩΞΙ-ΩΔΕ. Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ Αριθμός 234 19 η σνεδρίαζη Γημοηικού σμβοσλίοσ Παηρέων ηης 15 ης Μαΐοσ 2013 ------------------------ ηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην σνεδριακό Κένηρο ηοσ Γήμοσ ζηο Λιμάνι, ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 2011 2014 ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΔΗΖΓΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ

Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Ανεπίζημα ππακηικά Γημοηικήρ Κοινόηηηαρ Καηφπηλ πξφζθιεζεο ηεο πξνέδξνπ θπξίαο Πφληηθα Μαξίαο, ηα κέιε ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Αιεμαλδξνχπνιεο ζπλαληήζεθαλ ζήκεξα 09/03/2011 ημέπα Τεηάπηη και ώπα 18.30

Διαβάστε περισσότερα

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ

Τποέπγο 6 ηηρ Ππάξηρ Α Π Ο Π Α Μ Α ------------------------------------- Απφ ην 12 ν ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 72/2011. Π ε ξ ί ι ε ς ε ------------------ Δηζεγεηηθή έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4 ν Έγθξηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο ΚΔΓΥ έηνπο 2009 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 2 ν πδήηεζε γηα ηελ αλάθιεζε απνθάζεσο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πληειεζηή Γφκεζεο απφ 0,8 ζε 0,6 σο θαη ηνλ απνραξαθηεξηζκφ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηελ ίδηα πεξηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2

ΥΟΟΑΠ ΓΗΜΟΤ ΜΗΛΟΤ - Β1 ΣΑΓΙΟ : ΠΡΟΣΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ... 2 Π.1. ΓΟΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ... 5 1.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πξφηαζεο... 5 1.2. Πξνγξακκαηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη πεξηερφκελν ηνπ ΥΟΟΑΠ... 7 1.3. Πξνγξακκαηηθά κεγέζε... 9 1.4. Μνληέιν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα