ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 20111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. ΦΓ8/28754/ Ελεγκτικές διαδικασίες για τον κατασταλτικό έλεγχο των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Λογαριασμών. ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στο Κατάστημά του, στις 27 Απριλίου 2015, με την εξής σύνθεση: Νικόλαος Αγγελάρας, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ιωάννης Σαρμάς, Ανδρονίκη Θεοτο κάτου, Σωτηρία Ντούνη, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη και Άννα Λιγωμένου, Αντιπρόεδροι, Κωνσταντί νος Κωστόπουλος, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρε οπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναί ου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία Ελισάβετ Koυλουμπίνη, Σταμάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, Αγγελική Μυλωνά, Γεωργία Τζομάκα, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντι δάκης, Χριστίνα Ρασσιά, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δη μήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλοι (η Αντιπρόεδρος Γαρυ φαλλιά Καλαμπαλίκη και οι Σύμβουλοι Γεώργιος Βοΐλης, Δημήτριος Πέππας, Δέσποινα Καββαδία Κωνσταντάρα και Βασιλική Σοφιανού απουσίασαν δικαιολογημένα), με την παρουσία του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Μιχαήλ Ζυμή και της Γραμματέως Ελένης Αυγουστόγλου, Επιτρόπου, Προϊσταμένης της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 1 παρ. 2, 28 παρ. 4 και 39 παρ. 4 του ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α / ) «Κύρωση κώδικα νό μων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 2. Την αριθ. EΛΤΕ483/04 απόφαση του Δ.Σ. της Επι τροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΦΕΚ 1589/ ) «Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα» κατά το μέρος που προβλέπει την προσαρμογή των Ελ ληνικών Ελεγκτικών Προτύπων στα Διεθνή Ελεγκτι κά Πρότυπα. 3. Το άρθρο 169 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α / «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λο γιστικό και άλλες διατάξεις». 4. Το π.δ. 15/2011 (ΦΕΚ 30 Α / ) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμο γής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης». 5. Την Υ.Α /722/2012 (ΦΕΚ 2848 Β / ) «Έγκριση και ισχύς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύ πων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα». 6. Την εισήγηση του Συμβούλου Δημητρίου Τσακα νίκα, που διατυπώθηκε στα Πρακτικά της 6 ης Γεν. Συν./ (Θέμα Α ). 7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. αποφασίζει: Ορίζει τη μεθοδολογία και τις βασικές ελεγκτικές διαδικασίες του κατασταλτικού ελέγχου των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσης και διενεργούνται βάσει των άρθρων 1 παράγραφος 2, 38 έως 41 και 51 έως 54 του ν. 4129/2013 ως ακολούθως: Ο κατασταλτικός έλεγχος των φορέων περιλαμβάνει: (α) Έλεγχο χρηματικής διαχείρισης και (β) Έλεγχο χρη ματοοικονομικής διαχείρισης. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Γενικές διατάξεις για τον έλεγχο χρηματικής διαχεί ρισης Αντικείμενο του ελέγχου χρηματικής διαχείρισης (ή λογαριασμών ταμιακής διαχείρισης) είναι ο έλεγχος των απολογισμών των φορέων (οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δη μοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών λογαριασμών των Πανεπιστημίων και άλλων φορέων). Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4129/2013 ο Επίτροπος αποφαίνεται για την ορθότητα ή μη των απολογισμών και κηρύσσει αυτούς με πράξη του ως ορθώς έχοντες ή καταλογίζει τον υπόλογο με το έλλειμμα που διαπιστώθηκε ή με εκείνο που προκύπτει από τη παράλειψη είσπραξης ή βεβαιώνει σε πίστωση

2 20112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αυτού το τυχόν πλεόνασμα. Ο συγκεκριμένος έλεγχος διενεργείται από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τα άρθρα 38 παρ. 1, 51 παρ. 3 και 54 παρ. 3 του ν. 4129/2013 και τις διατάξεις της ΦΓ8/1890/ απόφασης της Ολομέλειας του Ελε γκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β 893) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΦΓ8/13847/ (ΦΕΚ Β 656), ΦΓ8/12284/ (ΦΕΚ Β 529), ΦΓ8/16432/ (ΦΕΚ Β 704) και ΦΓ8/4913/ (ΦΕΚ Β 226) όμοιες αποφάσεις. Ο έλεγχος θα διενεργείται για ταμειακές διαχειρίσεις μέχρι με βάση τα δικαιολογητικά και στοιχεία που, ανάλογα με την κατηγορία του ελεγ χόμενου φορέα, ορίζονται στις αριθμ. 8506/1976 (ΦΕΚ Β 687), 8507/1976 (ΦΕΚ Β 687, διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Β 1037), 28057/1982 (ΦΕΚ Β 12), 28662/1983 (ΦΕΚ Β 602) και 21500/2004 (ΦΕΚ Β 1862), αποφάσεις της Ολο μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και στις οικ. 2/83149/Α0024/ και οικ. 2/48873/0094/ εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ για τα μειακές διαχειρίσεις από και εφεξής με βάση τα δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίζονται στην υπ αριθ / (ΦΕΚ Β 1508/ ) κανονιστική απόφαση. ΑΡΘΡΟ 2 Χρονικός ορίζοντας και σχεδιασμός του ελέγχου χρη ματικής διαχείρισης Ο έλεγχος χρηματικής διαχείρισης είναι υποχρεωτικός και θα διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αφορά στην εξακρίβωση του ταμειακού υπολοίπου της διαχείρισης του νομικού προσώπου και στο δειγματο ληπτικό έλεγχο των υποκείμενων πράξεων που υποστη ρίζουν τις λογιστικές εγγραφές στους λογαριασμούς εσόδων και εξόδων, οδηγεί δε στο να κριθούν ως ορθώς έχοντες οι ανωτέρω λογαριασμοί ή να καταλογιστεί ο υπόλογος σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείμματος. Ως προς τις διαδικασίες ελέγχου, γίνεται αναλυτική αναφορά, στα άρθρα 4 έως 6 της παρούσας απόφασης. ΑΡΘΡΟ 3 Ευρήματα ελέγχου χρηματικής διαχείρισης και ανα γκαίες ενέργειες Στην περίπτωση που διαπιστώνονται μη νόμιμες δα πάνες ή ελλείψεις συντάσσεται Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων, με το οποίο καλούνται οι υπόλογοι να δι καιολογήσουν τις ελλείψεις και να προσκομίσουν τα ζητούμενα στοιχεία εντός προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του Φύλλου αυτού συντάσ σεται έκθεση καταλογιστικής πράξης με τα ονοματε πώνυμα των οικείων υπολόγων και τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ. Με το πέρας του ελέγχου συντάσσεται έκθεση η οποία κατά κανόνα συνοδεύεται είτε από προσχέδιο πράξης με την οποία οι ελεγχθέντες απολογισμοί κηρύσσονται ορθώς έχοντες και απαλλάσσονται οι υπόλογοι είτε από προσχέδιο πράξης με την οποία καταλογίζεται το διαπιστωθέν έλλειμμα σε βάρος των υπολόγων. (βλέπε υποδείγματα πράξεων Α 2 και Α 1 στο παράρτημα Α). ΑΡΘΡΟ 4 Έλεγχος Εσόδων Εξόδων χρηματικής διαχείρισης 1. Έννοιες Εσόδων και Εξόδων Ως έσοδα για το απλογραφικό σύστημα θεωρούνται τα χρηματικά ποσά που εισπράττονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋ πολογισμός, ανεξάρτητα από το χρόνο δημιουργίας της απαίτησης. Η είσπραξη των εσόδων βεβαιώνεται μέσω του γραμματίου είσπραξης. Ως έξοδα θεωρούνται οι κατά τη διάρκεια του οικο νομικού έτους πραγματοποιούμενες πληρωμές, ανεξάρ τητα από το χρόνο δημιουργίας της υποχρέωσης. Η πληρωμή των εξόδων βεβαιώνεται μέσω της εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής. 2. Έλεγχος Εσόδων Ο έλεγχος των εσόδων (εισπράξεων) εξετάζει το αν έχει εκδοθεί το νόμιμο παραστατικό είσπραξης, αν έχει εισαχθεί το ποσό στο ταμείο του φορέα και αν το ποσό αυτό έχει καταχωρηθεί λογιστικά. Για τον έλεγχο των εισπράξεων συσχετίζονται τα πρωτότυπα γραμμάτια ει σπράξεων με το ημερολόγιο ή βιβλίο ταμείου και τα αντί γραφα κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών (extraits). 3. Έλεγχος Εξόδων Ο έλεγχος των εξόδων (πληρωμών) αφορά στην εξα κρίβωση της ορθότητας της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων και των αντίστοιχων καταχωρήσεων στα βιβλία και τους λογαριασμούς του νομικού προσώπου. Ο απολογισμός συνοδεύεται από αναλυτικές κατα στάσεις εξόδων (πληρωμές) ανά κωδικό αριθμό εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού και κατ αύξοντα αριθμό έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων. Στις καταστάσεις αυ τές πρέπει να αναγράφονται ο αριθμός του χρηματικού εντάλματος, η ημερομηνία έκδοσης, το μικτό ποσό, οι κρατήσεις συνολικά και το υπόλοιπο πληρωτέο. Στις εν λόγω καταστάσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρωτότυπα χρηματικά εντάλματα έχουν επιλεγεί να ελεγχθούν δειγματολη πτικά Στον έλεγχο των δαπανών (πληρωμών) εφαρμόζουμε τις μεθόδους της ελεγκτικής δειγματοληψίας για την εξαγωγή δείγματος χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με το ΔΠΕ 530 και το ΔΠΑΕΙ Στην περίπτωση που δεν έχει ασκηθεί προληπτικός έλεγχος, τα χρηματικά εντάλματα ελέγχονται ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών τους και την εξό φλησή τους και ως προς το αν η απαίτηση έχει παρα γραφεί ή όχι. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί προληπτικός έλεγ χος, τα χρηματικά εντάλματα θα συνοδεύονται μόνο από τα δικαιολογητικά της εξόφλησης τους. Με τον έλεγχο της νομιμότητας της εξόφλησης των εκδοθέ ντων χρηματικών ενταλμάτων ολοκληρώνεται ο έλεγ χος των εξόδων (πληρωμών). ΑΡΘΡΟ 5 Απολογισμός Ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης Ο απολογισμός του φορέα είναι ο πίνακας στον οποίο εμφανίζονται τα έσοδα (εισροές ή εισπράξεις) και τα έξοδα (εκροές ή πληρωμές) που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και οι αποκλί σεις από τον προϋπολογισμό. Ο ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης (ή ισοζύγιο ταμειακής κίνησης) εμφανίζει τη συνολική κίνηση των διαθεσίμων του φορέα, δηλαδή τις εισροές εισπράξεις και τις εκροές πληρωμές. Στην χρηματική διαχείριση

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ελέγχεται το υπόλοιπο έναρξης του οικονομικού έτους (άνοιγμα), οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις και πλη ρωμές και το υπόλοιπο κλεισίματος του οικονομικού έτους. Η αποτύπωση των κινήσεων αυτών γίνεται στο βιβλίο ταμείου ή ημερολόγιο ταμείου και στα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών (extraits). Στην περίπτωση που η προηγούμενη χρήση έχει ελεγχθεί κατασταλτικά, ο έλεγχος της ορθότητας του αρχικού υπολοίπου του λογαριασμού διαθεσίμων, γίνε ται μέσω της σχετικής πράξης του αρμόδιου Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή της αρμόδιας Υπηρεσίας Επιτρόπου. Με βάση το ταμειακό υπόλοιπο του προηγουμένου έτους και τις εισπράξεις και πληρωμές που διενεργήθη καν στην τρέχουσα χρήση, προσδιορίζεται το υπόλοιπο τέλους χρήσης. Η ορθότητα του ταμειακού υπολοίπου ελέγχεται με βάση το άθροισμα των μετρητών στο ταμείο και το υπόλοιπο των αντιγράφων κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών στο κλείσιμο του οικονομικού έτους. Στα υπόλοιπα των αντιγράφων κίνησης των τρα πεζικών λογαριασμών της 31 Δεκεμβρίου προστίθενται τα υπάρχοντα μετρητά στο ταμείο καθώς και οι επι ταγές εισπρακτέες και αφαιρούνται οι επιταγές πλη ρωτέες. Εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία στον ισολογισμό χρηματικής διαχείρισης, πρέπει να γίνει επανέλεγχος των καταχωρήσεων στο βιβλίο ή ημερολόγιο ταμείου των εισπράξεων και των πληρωμών. ΑΡΘΡΟ 6 Έλεγχος Κρατήσεων Οι κρατήσεις που αναγράφονται στα εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα καταχωρούνται από το φορέα σε ξεχωριστές καρτέλες (ενεργηθείσες κρατήσεις) ανά δικαιούχο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο. Στη συνέχεια εκδίδονται αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης σε κωδικούς εσόδων κρατήσεων. Ακολούθως εκδίδεται χρηματικό ένταλμα απόδοσης κρατήσεων με δικαιούχο τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή το Δημόσιο κατά πε ρίπτωση (αποδοθείσες κρατήσεις). Δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος είναι οι σχετικές ανά ασφα λιστικό φορέα αναλυτικές καταστάσεις, τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης των κρατήσεων και οι εκδοθείσες επιταγές ανά ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση απόδο σης των κρατήσεων από τον δικαιούχο του χρηματικού εντάλματος επισυνάπτονται τα παραστατικά απόδοσης των κρατήσεων και ο φορέας αποδίδει στον δικαιούχο το σύνολο του χρηματικού εντάλματος. Ο έλεγχος συ νίσταται στην εξακρίβωση του εάν οι καρτέλες κάθε ασφαλιστικού φορέα έχουν ενημερωθεί σωστά. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές διατάξεις, σχεδιασμός, ελεγκτικά τεκμήρια, υπόλοιπα ανοίγματος. ΑΡΘΡΟ 7 Γενικές διατάξεις για τον έλεγχο της χρηματοοικο νομικής διαχείρισης Ο έλεγχος της χρηματοοικονομικής διαχείρισης δι ενεργείται κατά βάση από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Επιτρόπων εκτός αν οι εκάστοτε εντολές του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ορίζουν διαφορε τικά. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται επί των οικονομικών καταστάσεων, από τον Επίτροπο με βάση τα δικαιολο γητικά που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα του INTO SAI, στην εφαρμογή των οποίων ρητά παραπέμπει το άρθρο 39 παρ. 4 του ν. 4129/2013 το δε αντικείμενο του ελέγχου αυτού ορίζεται ειδικότερα στο άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 4129/2013. Στόχος του ελέγχου αυτού είναι η έκφραση γνώμης επί της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του ελεγχό μενου φορέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα διεθνή πρότυπα ελέγχου για το δημόσιο τομέα ΔΠΑΕΙ 1700, 1705 και 1706 αλλά και στο άρθρο 39 του ν. 4129/2013. Η ευθύνη του Επιτρόπου ως προς το σχεδιασμό, εκτέ λεση και έκφραση γνώμης επί της χρηματοοικονομικής διαχείρισης του φορέα, καθώς και η ευθύνη της Δι οίκησης του ελεγχόμενου φορέα κατά τη διενέργεια και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, καθορίζονται σαφώς από τα παραπάνω Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση ο Επίτροπος έχει την ευχέρεια και την υποχρέωση να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο προκειμένου να εκφράσει τη γνώμη του με εύλογη ασφάλεια. Τα αναλυτικά προκαταρτικά ευρήματα ελέγχου πα ραδίδονται στον ελεγχόμενο φορέα σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το Διεθνές Πρότυπο Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΔΠΑΕΙ) 1260 και το άρθρο 38 παρ. 4 του ν.4129/2013. Η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα καλείται να απαντήσει σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μετά την επεξεργασία των απαντήσεων του ελεγχόμενου φορέα ο Επίτροπος διαμορφώνει την τε λική του έκθεση στην οποία διατυπώνει γνώμη επί της χρηματοοικονομικής διαχείρισης. ΑΡΘΡΟ 8 Χρονικός ορίζοντας και σχεδιασμός του ελέγχου της χρηματοοικονομικής διαχείρισης Ο έλεγχος της χρηματοοικονομικής διαχείρισης εί ναι υποχρεωτικός και θα διενεργείται για όλους τους φορείς που ανήκουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Επιτρόπου και για οικονομικές καταστάσεις που αφορούν χρονική περίοδο από και εφεξής. Ο αριθμός των φορέων που ανήκουν στην ελεγκτική αρμοδιότητα μιας Υπηρεσίας Επιτρόπου είναι μεγάλος και καθιστά δυσχερή τον έλεγχο του συνόλου αυτών κάθε έτος. Ως εκ τούτου, ο έλεγχος στους φορείς θα διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά, για κάθε φορέα μέσα σε μια συγκεκριμένη περίοδο ετών, που θα καθορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της πολυετούς στρα τηγικής και της έγκρισης του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων, ανάλογα με τον όγκο εργασίας της κάθε Υπη ρεσίας Επιτρόπου. Οι προς έλεγχο φορείς θα πρέπει να επιλέγονται κα τόπιν ανάλυσης κινδύνου με προκαθορισμένα κριτήρια. Κατά συνέπεια: (α) Η κάθε Υπηρεσία Επιτρόπου θα πρέπει να προ χωρήσει σε απογραφή της ελεγκτέας ύλης και να κα ταρτίσει μητρώο ελεγχόμενων φορέων και ανέλεγκτων χρήσεων. Το μητρώο αυτό οφείλει κάθε χρόνο να το επικαιροποιεί.

4 20114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (β) Θα πρέπει να καταρτίζονται πίνακες με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), όπως π.χ. καταλογι σμοί που επιβλήθηκαν κατά τον έλεγχο προηγούμε νων χρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου ή άλλες αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες ή όργανα (π.χ. διατάκτες, οικονομικοί επιθεωρητές), καταγγελίες, ύψος συναλλαγών, ύψος προϋπολογισμού κλπ, με βάση τους οποίους θα διαμορφώνεται η αρχική εισήγηση για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος ελέγχου του Δικαστηρίου. ΑΡΘΡΟ 9 Ελεγκτικά τεκμήρια Ισχυρισμοί διοίκησης Με δεδομένο ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματοοικονο μικής αναφοράς, η διοίκηση κάθε φορέα έμμεσα ή ρητά προβαίνει σε ισχυρισμούς σχετικά με την αναγνώριση, την επιμέτρηση, την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων. Οι ισχυρισμοί της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα που χρησιμοποιούνται από τον Επίτροπο για να εξε τάσει τα διάφορα είδη των πιθανών σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν, εμπίπτουν στις ακόλουθες τέσ σερις κατηγορίες και μπορούν να λάβουν τις ακόλουθες μορφές: i) Ισχυρισμοί για κατηγορίες συναλλαγών και γεγο νότα που αφορούν στην υπό έλεγχο περίοδο (Αποτε λέσματα Χρήσεως Απολογισμός): (α) Πραγματοποίηση: ότι οι συναλλαγές και γεγονότα που έχουν καταγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν πραγματοποιηθεί και αφορούν τον φορέα. (β) Πληρότητα: ότι έχουν καταγραφεί όλες οι συναλλα γές και τα γεγονότα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί. (γ) Ακρίβεια: ότι ποσά και άλλα δεδομένα που σχετί ζονται με καταγεγραμμένες συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί ως ενδείκνυται. (δ) Διαχωρισμός: ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στην ορθή λογιστική περίοδο. (ε) Ταξινόμηση: ότι συναλλαγές και γεγονότα έχουν καταγραφεί στους κατάλληλους λογαριασμούς. ii) Ισχυρισμοί για υπόλοιπα περιόδου λογαριασμών στο τέλος της υπό έλεγχο περιόδου (Ισολογισμός): (α) Ύπαρξη: ότι τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώ σεις και τα συμμετοχικά συμφέροντα υπάρχουν. (β) Δικαιώματα και δεσμεύσεις: ότι ο φορέας κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματα σε περιουσιακά στοιχεία και ότι οι υποχρεώσεις είναι δεσμεύσεις του φορέα. (γ) Πληρότητα: ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά συμφέροντα που έπρεπε να έχουν καταγραφεί, έχουν καταγραφεί. (δ) Αποτίμηση και Κατανομή: ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία, οι υποχρεώσεις και τα συμμετοχικά συμφέρο ντα περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις σε ενδεδειγμένα ποσά και κάθε προκύπτουσα προσαρμογή αποτίμησης ή κατανομής καταγράφεται ως ενδείκνυται. iii) Ισχυρισμοί για την παρουσίαση και τη γνωστο ποίηση: (α) Πραγματοποίηση και δικαιώματα και δεσμεύσεις: ότι γνωστοποιούμενα γεγονότα, συναλλαγές και άλλα θέματα έχουν συμβεί και αφορούν τον φορέα. (β) Πληρότητα: ότι όλες οι γνωστοποιήσεις που έπρε πε να έχουν περιληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις, έχουν περιληφθεί. (γ) Ταξινόμηση και κατανοητότητα: ότι οι χρηματοοι κονομικές πληροφορίες παρουσιάζονται και περιγρά φονται κατάλληλα και οι γνωστοποιήσεις εκφράζονται με σαφήνεια. (δ) Ακρίβεια και αποτίμηση: ότι οι χρηματοοικονομικές και άλλες πληροφορίες γνωστοποιούνται εύλογα και στα ενδεδειγμένα ποσά. (iv) Ισχυρισμοί Συμμόρφωσης (α) Νομιμότητα Κανονικότητα (Regularity): ότι οι δρα στηριότητες, συναλλαγές και τα δεδομένα τα οποία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του ελεγ χόμενου φορέα, συμμορφώνονται με την κείμενη νομο θεσία, με κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και λοιπούς σχετικούς νόμους, κανονισμούς και συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του νομοθετικού πλαισίου για τον προϋπολογισμό και έχουν κατάλληλα εγκριθεί. (β) Καταλληλόλητα (Propriety): ότι έχουν τηρηθεί γε νικές αρχές χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και δεοντολογίας των οργάνων διοίκησης και εποπτείας του ελεγχόμενου φορέα. ΑΡΘΡΟ 10 Σύνδεση χρηματικής Χρηματοοικονομικής διαχεί ρισης Τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούν συγκεκριμένο στοιχείο του Ενεργητικού ενός φορέα και εμφανίζεται διακριτά στις οικονομικές καταστάσεις. Στη χρηματική διαχείριση, το κονδύλι αυτό εμφανίζεται ως υπόλοιπο στον Ισολογισμό Χρηματικής Διαχείρισης. Η χρηματική ροή που διαμόρφωσε στο τέλος της χρήσης το υπό λοιπο αυτό αποτυπώνεται: (α) Ως προς τη Χρηματική Διαχείριση στον απολογι σμό του φορέα και (β) Ως προς τη Χρηματοοικονομική Διαχείριση στα αναλυτικά καθολικά των υπολογαριασμών του λογα ριασμού 38 «Χρηματικά Διαθέσιμα» και σε επίπεδο οι κονομικών καταστάσεων στην «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (βλ. Κεφάλαιο Β Άρθρο 17) Ο Επίτροπος πρέπει: (α) Να επαληθεύσει τα Χρηματικά διαθέσιμα, όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό της χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, με το υπόλοιπο του Ισολογισμού Χρηματι κής Διαχείρισης. Οποιεσδήποτε αποκλίσεις θα πρέπει να ερευνώνται ενδελεχώς να αιτιολογούνται και να τεκ μηριώνονται. Αποκλίσεις μη αιτιολογημένες ενδέχεται να συνιστούν έλλειμμα της διαχείρισης, που οδηγούν σε καταλογισμό. (β) Να ελέγξει την ορθότητα του ταμειακού υπολοί που με βάση το υπόλοιπο των μετρητών στο ταμείο και το υπόλοιπο των αντιγράφων κίνησης των τραπεζι κών λογαριασμών στο κλείσιμο του οικονομικού έτους. Στα υπόλοιπα των αντιγράφων κίνησης των τραπεζι κών λογαριασμών της 31 Δεκεμβρίου προστίθενται τα υπάρχοντα μετρητά στο ταμείο καθώς και οι επιταγές εισπρακτέες και αφαιρούνται οι επιταγές πληρωτέες. Εάν διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ του Ισολογισμού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Χρηματοοικονομικής; Διαχείρισης και του Ισολογισμού Χρηματικής Διαχείρισης ή Ισοζυγίου Ταμειακής Δια χείρισης, η αιτία και το μέγεθος αυτής πρέπει να διε ρευνάται. (γ) Να συμφωνήσει την κατάσταση των ταμειακών ροών με το Ισολογισμό Χρηματικής Διαχείρισης. ΑΡΘΡΟ 11 Αξιολόγηση Συστήματος Εσωτερικών Δικλίδων Σύμφωνα με το διεθνές ελεγκτικό πρότυπο INTOSAI GOV 9100 «Οι εσωτερικές δικλίδες αποτελούν μια ολο κληρωμένη διαδικασία, η οποία τηρείται από τη διοίκη ση και το προσωπικό ενός φορέα και έχει σχεδιασθεί ώστε να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και να παρέχει εύλογη διασφάλιση ότι για την επίτευξη της αποστολής του φορέα, επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι γενικοί στόχοι: εκτέλεση εύρυθμων, δεοντολογικών, οικονομικών, απο δοτικών και αποτελεσματικών λειτουργιών, εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας, συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και διασφάλιση των πόρων του φορέα από τον κίνδυνο απώλειας, κακής χρήσης ή ζημίας». Πρακτικά το σύστημα εσωτερικών δικλίδων είναι το σύνολο των λειτουργιών και διαδικασιών που καθιερώ νεται από τη Διοίκηση ενός φορέα με σκοπό την εξά λειψη των αρνητικών επιπτώσεων στη διαχείρισή των οικονομικών του την αποτελεσματική του λειτουργία και την ικανοποίηση των στόχων του. Στην έννοια του συστήματος εσωτερικών δικλείδων συμπεριλαμβάνεται όλο το σύστημα οργάνωσης και εκτέλεσης των διαχει ριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικόνισης, οι αρμοδιότητες του προσωπικού, τα εισερχόμενα και εκδιδόμενα δικαιολογητικά, η διαδρομή και ο έλεγχός τους, οι τηρούμενοι λογαριασμοί καθώς και ο τρόπος και η μέθοδος ενημέρωσής τους. Ο Επίτροπος καλείται πριν από τη διενέργεια του ελέγχου και στο πλαίσιο του σχεδιασμού αυτού να αξιολογήσει το σύστημα εσωτερικών δικλίδων μέσω της μελέτης και της κατανόησης των υπαρχόντων δια δικασιών του φορέα. Προκειμένου να το επιτύχει αυτό καλείται να συγκεντρώσει ικανά ελεγκτικά τεκμήρια για τη λειτουργία των δικλίδων και να διενεργήσει δοκιμα σίες επιβεβαίωσης διαδικασιών. Η εργασία αυτή είναι πολύ σημαντική ιδίως εάν πρόκειται για φορέα που θα ελεγχθεί για πρώτη φορά διότι προσδιορίζει το μέγεθος του κινδύνου ουσιώδους σφάλματος που μπο ρεί να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές δικλίδες. Κατά συνέπεια η αξιολόγηση του συστήματος εσω τερικών δικλίδων είναι απαραίτητη στο σχεδιασμό και το εύρος των ελεγκτικών διαδικασιών που ο Επίτροπος καλείται να διενεργήσει, καθώς επίσης για τον προσδι ορισμό του δείγματος. ΑΡΘΡΟ 12 Έλεγχος υπολοίπων ανοίγματος του έτους αναφοράς Δεδομένης της περιοδικότητας του χρηματοοικονο μικού ελέγχου λόγω της δυσχέρειας του Επιτρόπου να ελέγξει διαδοχικές οικονομικές χρήσεις (βλ. Άρθρο 8), καλείται να βεβαιώσει ή να επαληθεύσει τα υπόλοιπα ανοίγματος των οικονομικών καταστάσεων της περιό δου που ελέγχει. Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ελέγχου ΔΠΑΕΙ 1510, ο Επίτροπος καλείται να εξασφαλίσει επαρκή και πρό σφορα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι: α) τα υπόλοιπα ανοίγματος δεν περιέχουν ανακρίβειες οι οποίες έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου. β) τα υπόλοιπα κλεισίματος της προηγούμενης περι όδου έχουν μεταφερθεί ορθά στην τρέχουσα περίοδο και ότι, όπου ήταν ενδεδειγμένο, υπολογίστηκαν εκ νέου. γ) οι κατάλληλες λογιστικές αρχές εφαρμόζονται με συνέπεια ή ότι οι μεταβολές τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη και παρουσιάζονται και επεξηγούνται επαρκώς. Ο Επίτροπος, στο πλαίσιο παροχής γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που ελέγχει θα εκφράσει γνώμη επί των υπολοίπων ανοίγματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Οικονομικές Καταστάσεις και Βασικές Ελεγκτικές Δι αδικασίες Στο Κεφάλαιο αυτό αναφέρονται βασικές μόνο ελε γκτικές ενέργειες που πρέπει να διενεργήσει ο Επίτρο πος στο πλαίσιο του χρηματοοικονομικού ελέγχου. Οι λεπτομερείς και αναλυτικές διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να πραγματοποιήσει εμπεριέχονται στο Εγχειρί διο Ελέγχου, στο οποίο αυτός κι όσοι από τους ελεγκτές επικουρούν το έργο του οφείλουν ν ανατρέχουν. ΑΡΘΡΟ 13 Ισολογισμός Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κα τάσταση του φορέα μια δεδομένη χρονική στιγμή και αποτελείται από δύο σκέλη: το ενεργητικό και το πα θητικό. [Βλέπε υπόδειγμα Α 1 και Β 1 της 28530/ κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας (ΦΕΚ Β 1508/ )] Το Ενεργητικό απεικονίζει τη χρήση των κεφαλαίων του φορέα και το Παθητικό τις πηγές προέλευσής τους. Στο Ενεργητικό απεικονίζονται τα περιουσιακά στοιχεία και οι απαιτήσεις και στο Παθητικό τα Ίδια Κεφάλαια, οι επιχορηγήσεις και οι υποχρεώσεις. Το σύνολο του Ενεργητικού ισούται µε το σύνολο του Παθητικού. Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην επαλήθευση των ισχυρισμών (Assertions) της Διοίκησης του ελεγχόμε νου φορέα ως προς την ύπαρξη, πραγματοποίηση, τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις, την πληρότητα, την απο τίμηση και την κατανομή, την ακρίβεια, ταξινόμηση και κατανοητότητα, τη νομιμότητα, την κανονικότητα και την καταλληλότητα. ΑΡΘΡΟ 14 Βασικές Ελεγκτικές ενέργειες επί των λογαριασμών του Ενεργητικού Α. Έξοδα εγκατάστασης: Περιλαμβάνονται τα έξοδα συστάσεως του φορέα, τα έξοδα δημοσίευσης των πράξεων που αφορούν στην ίδρυσή του, της κάλυψης του κεφαλαίου, της εκπόνησης τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας) έξοδα που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας του φορέα.

6 20116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων που παρουσι άζουν κατά το τέλος της χρήσης οι λογαριασμοί του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό. Σύγκριση των υπολοίπων με τα αντίστοιχα της προ ηγούμενης χρήσης και αναζήτηση των αιτιών για τις σημαντικές αποκλίσεις Εξακρίβωση της πλήρους και ακριβούς καταγραφής των εξόδων ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης του φορέα. Έλεγχος όσον αφορά τις προσθήκες, τις μειώσεις καθώς και την ορθή λογιστικοποίηση και απεικόνιση της ζημίας ή του οφέλους από κάθε μεταβολή των εξόδων εγκατάστασης. Έλεγχος για την ορθή διενέργεια των αποσβέσεων με βάση τους γενικά παραδεκτούς συντελεστές απο σβέσεων (είτε κατά νόμο, είτε κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπου προβλέπε ται). Β. Πάγιο ενεργητικό: Περιλαµβάνει τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία του φορέα, όπως π.χ. φήµη και πελατεία, µηχανήµατα, κτίρια, µεταφορικά µέσα, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (π.χ. συμμετοχικοί τίτλοι) κλπ. Στα πάγια καταγράφε ται η αξία κτήσης τους, από την οποία αφαιρούνται οι αποσβέσεις ώστε να παρουσιάζεται η αναπόσβεστη αξία που αποτελεί την λογιστική αξία του παγίου τη στιγμή αναφοράς. Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων τέλους χρήσης των λογαριασμών του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό και το Μητρώο Παγίων. Σύγκριση των υπολοίπων με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης και αναζήτηση των αιτιών των σημαντικών αποκλίσεων. Διενέργεια ελέγχου όσον αφορά τις προσθήκες, τις βελτιώσεις, τις μειώσεις, τις απομειώσεις καθώς και την ορθή λογιστικοποίηση και απεικόνιση της ζημίας ή του οφέλους από κάθε μεταβολή των παγίων στοιχείων. Έλεγχος για τον ορθό υπολογισμό των αποσβέσεων με βάση τους γενικά παραδεκτούς συντελεστές απο σβέσεων (είτε κατά νόμο, είτε κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπου προβλέπε ται). Αποστολή επιστολής προς τον νομικό σύμβουλο του φορέα, προκειμένου αυτός να βεβαιώσει την ύπαρξη ή όχι τυχόν νομικών βαρών επί των παγίων στοιχείων (σύμφωνα με το πρότυπο ΔΠΑΕΙ 1505). Έλεγχος επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης παγίων στοιχείων στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Γ. Κυκλοφορούν ενεργητικό: Αποθέματα Αφορούν εμπορεύματα, προϊόντα, α και β ύλες, υλικά συσκευασίας κλπ. που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή στις αποθήκες του φορέα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην αξία των αποθεμάτων καθώς ουσιαστικά αποτελούν δέσμευση κεφαλαίων. Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων τέλους χρήσης των λογαριασμών του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό. Έλεγχος συμφωνίας του ποσού της απογραφής των αποθεμάτων στο ισοζύγιο, με τον Ισολογισμό και τα σχετικά βιβλία. Δυνητική παρουσία του Επιτρόπου, στις διαδικασίες διενέργειας φυσικής απογραφής. Δειγματοληπτικός έλεγχος των μεταβολών των απο θεμάτων με βάση τα σχετικά παραστατικά. Σύγκριση των υπολοίπων των αποθεμάτων με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης και αναζήτηση των αιτιών πιθανών σημαντικών αποκλίσεων. Έλεγχος των διαδικασιών (φυσικών, λογιστικών) δι αγραφών ή καταστροφής αποθεμάτων. Έλεγχος της ορθής αποτίμησης των αποθεμάτων με βάση τις γενικά παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης. Αποστολή επιστολής προς τον νομικό σύμβουλο του φορέα, προκειμένου αυτός να βεβαιώσει την ύπαρξη ή όχι τυχόν νομικών βαρών επί των αποθεμάτων. (σύμ φωνα με το πρότυπο ΔΠΑΕΙ 1505). Απαιτήσεις Περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις (Πελάτες, Γραμμάτια Εισπρακτέα, Επιταγές, Χρεώστες Διάφοροι και Λογ/σμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών και Πιστώσεων). Επίσης, περιλαμβάνονται υπόλοιπα επισφα λών επίδικων πελατών γραµµατίων σε καθυστέρηση μειούμενα με τα σχετικά ποσά των προβλέψεων. Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων τέλους χρήσης των λογαριασμών του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό. Σύγκριση των υπολοίπων με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης και αναζήτηση των αιτιών των σημαντικών αποκλίσεων. Πιστοποίηση της ύπαρξης και της ακρίβειας των απαιτήσεων από πελάτες χρεώστες, μέσω επιβεβαιω τικών επιστολών (σύμφωνα με το πρότυπο ΔΠΑΕΙ 1505). που αποστέλλονται από τον φορέα στους πελάτες χρε ώστες δειγματοληπτικά, κατόπιν εντολής του Επιτρόπου κατά την κρίση του. Έλεγχος της ενηλικίωσης των υπολοίπων των απαι τήσεων (χρονολογική ταξινόμηση των απαιτήσεων του φορέα) και σύγκριση του ύψους της πρόβλεψης προ κειμένου το ύψος των απαιτήσεων να παρουσιάζεται ακριβοδίκαια στις οικονομικές καταστάσεις. Επαλήθευση των προβλέψεων για επισφαλείς απαι τήσεις, μέσω των παραστατικών των δικαστικών κινή σεων και της επισκόπησης των αναλυτικών καθολικών των χρεωστών Έλεγχος συμφωνίας υπολοίπου των επιταγών ει σπρακτέων, με το υπόλοιπο του αναλυτικού καθολικού και τα βιβλία και διενέργεια φυσικής απογραφής εάν κριθεί απαραίτητο. Αποστολή επιστολής προς τον νομικό σύμβουλο του φορέα, προκειμένου να βεβαιώσει για την ύπαρξη ή όχι τυχόν εκκρεμών δικαστικών διεκδικήσεων (σύμφωνα με το πρότυπο ΔΠΑΕΙ 1505). Χρεόγραφα Είναι οι µετοχές, οµόλογα κλπ. που διαθέτει ο φορέας στο χαρτοφυλάκιό του. Έλεγχος της κατοχής τους με βάση τα σχετικά πα ραστατικά ιδιοκτησίας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Έλεγχος της αποτίμησής τους με βάση τις γενικά παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης, δειγματοληπτικά ή καθολικά (είτε κατά νόμο, είτε κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπου προβλέπε ται). Έλεγχος τυχόν προβλέψεων υποτίμησης της αξίας των χρεογράφων. Επαλήθευση της σύννομης εμφάνισης στον Ισολο γισμό. Δ. Χρηματικά διαθέσιμα Περιλαμβάνονται τα μετρητά, τα ληξιπρόθεσμα το κομερίδια, οι καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας (πλην των δεσμευμένων καταθέσεων που παρακολουθούνται στις απαιτήσεις). Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων των χρηματι κών διαθεσίμων από τον Ισολογισμό, στο ισοζύγιο και τα αντίγραφα κινήσεων των τραπεζών (extraits) και τις τυχόν καταμετρήσεις μετρητών. Δυνητική καταμέτρηση ταμείου την περίοδο του ελέγχου, κατά την κρίση του ελεγκτή / Επιτρόπου. Κατάρτιση «Πρωτοκόλλου Καταμέτρησης» το οποίο υπογράφεται από τους διενεργήσαντες την καταμέ τρηση. Το καταμετρηθέν ποσό θα πρέπει να ελέγχεται σε σχέση με το αντίστοιχο υπόλοιπο του λογαριασμού «Ταμείο» στα βιβλία του νομικού προσώπου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Έλεγχος ορθής λογιστικοποίησης τόκων στους αντί στοιχους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων χρήσεως. Συμφωνία των υπολοίπων με επιβεβαιωτικές επιστο λές στις τράπεζες ΑΡΘΡΟ 15 Βασικές ελεγκτικές ενέργειες επί των λογαριασμών του Παθητικού Α. Ίδια κεφάλαια Περιλαμβάνει το κεφάλαιο σύστασης του φορέα, τα πάσης φύσεως αποθεματικά το αποτέλεσμα της τρέ χουσας χρήσης καθώς και τα σωρευμένα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί (σε περίπτωση κερδών), οι επιχορηγήσεις, οι προβλέψεις (αποζημίωσης προσωπικού, ασφαλιστικές και λοιπές) καθώς και τα ποσά που προορίζονται για αύξηση µε τοχικού κεφαλαίου). Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων από τον ισολο γισμό στο ισοζύγιο και στην κίνηση της καθαρής θέσης του φορέα. Έλεγχος όλων των συναλλαγών που επηρεάζουν απ ευθείας τα ίδια κεφάλαια. Έλεγχος ορθής μεταφοράς του αποτελέσματος της χρήσεως στα Ίδια Κεφάλαια. Έλεγχος δικαιολογητικών και σύννομης χρήσης επι χορηγήσεων, Έλεγχος επιχορηγήσεων βάσει του άρθρου 41 του ν. 4129/2013. Β. Προβλέψεις Οι προβλέψεις διακρίνονται σε: α) Προβλέψεις για κινδύνους εκμετάλλευσης που γί νονται για να καλύψουν έξοδα της χρήσης που πιθανο λογείται να πραγματοποιηθούν μετά τον σχηματισμό των προβλέψεων αυτών. β) Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους που γίνονται για να καλύψουν έκτακτες ζημιές ή έξοδα που πιθανολο γείται να πραγματοποιηθούν μετά από τον σχηματισμό των προβλέψεων. Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων τέλους χρήσης των λογαριασμών του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό. Σύγκριση των υπολοίπων με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης και αναζήτηση των αιτιών των σημαντικών αποκλίσεων. Έλεγχος του ορθού υπολογισμού των προβλέψεων σύμφωνα με τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις ή κατά το οικείο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπου προβλέπεται. Γ. Υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το χρόνο λήξης τους, σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες. Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως (πχ. Μακροπρόθεσμα δάνεια, υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη κλπ). Βρα χυπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποί ες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει ως το τέλος της επόμενης χρήσεως (πχ. Προμηθευτές, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία, τρίτους κλπ.). Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων τέλους χρήσης των λογαριασμών του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό. Σύγκριση των υπολοίπων με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης και αναζήτηση των αιτιών των σημαντικών αποκλίσεων. Έλεγχος και συμφωνία του ύψους των βραχυπρό θεσμων και μακροπροθέσμων υποχρεώσεων με βάση συμβάσεις, παραστατικά τραπεζών και λοιπά δικαιο λογητικά. Έλεγχος υπολογισμού και ορθής λογιστικής τα κτοποίησης των τόκων και πιθανών πρόσθετων βαρών στους αντίστοιχους λογαριασμούς εξόδων. Πιστοποίηση της ύπαρξης και της ακρίβειας των υποχρεώσεων προς προμηθευτές, μέσω επιβεβαιωτικών επιστολών που αποστέλλονται από το φορέα στους προμηθευτές δειγματοληπτικά, κατόπιν εντολής του Επιτρόπου κατά την κρίση του. Αποστολή επιστολής προς τον νομικό σύμβουλο του φορέα, προκειμένου να βεβαιώσει για την ύπαρξη ή όχι τυχόν δικαστικών υποχρεώσεων σε εκκρεμότητα, ή άλλα βάρη. (σύμφωνα με το πρότυπο ΔΠΑΕΙ 1505). Συμφωνία των υπολοίπων δανείων και ύψους τόκων με επιβεβαιωτικές επιστολές στις τράπεζες. (σύμφωνα με το πρότυπο ΔΠΑΕΙ 1505). Έλεγχος εμπρόθεσμης εξόφλησης των υποχρεώ σεων της 31/12 προς ασφαλιστικά ταμεία και Ελληνικό Δημόσιο στην επόμενη χρήση, με αιτιολόγηση πιθανόν καθυστερήσεων. Δ. Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού παθητικού Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού και παθητι κού δημιουργούνται, με σκοπό τη χρονική τακτοποίηση των εξόδων και εσόδων, έτσι ώστε στα αποτελέσματά

8 20118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρήσης να περιλαμβάνονται τα έσοδα και έξοδα που πράγματι την αφορούν. Με την τακτοποίηση αυτή πραγ ματοποιείται ταυτόχρονα η αναμόρφωση των λογαρια σμών του ισολογισμού στο πραγματικό μέγεθός τους κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως. Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων τέλους χρήσης των λογαριασμών του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό. Έλεγχος της χρονικής τακτοποίησης των λογαρια σμών εσόδων και εξόδων βάσει των σχετικών δικαιολο γητικών και των γραμματίων είσπραξης και πληρωμής. ΑΡΘΡΟ 16 Βασικές ελεγκτικές ενέργειες επί της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσεως Η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως είναι η χρη ματοοικονομική κατάσταση που εμφανίζει δυναμικά και περιληπτικά το λογιστικό αποτέλεσμα που πραγμα τοποίησε ο φορέας κατά την διάρκεια μιας περιόδου καθώς και τους προσδιοριστικούς παράγοντες αυτού. Αποτυπώνει όλα τα έσοδα και έξοδα με βάση την αρχή του δεδουλευμένου, ταξινομημένα κατ είδος και κατά λειτουργία. Το αποτέλεσμα της χρήσεως αυξομειώνει την καθαρή θέση του φορέα. [Βλέπε υπόδειγμα Α 2 και Β 2 της 28530/ κανονιστικής απόφασης της Ολομέλειας (ΦΕΚ Β 1508/ )] Ο έλεγχος επικεντρώνεται στην επαλήθευση των ισχυρισμών της διοίκησης του φορέα ως προς την πραγματοποίηση, την πληρότητα, την ακρίβεια, τον διαχωρισμό, την ταξινόμηση και κατανοητότητα, την νομιμότητα, την κανονικότητα και την καταλληλότητα. Έλεγχος συμφωνίας των υπολοίπων τέλους χρήσης των λογαριασμών του ισοζυγίου με τον Ισολογισμό. Σύγκριση των υπολοίπων με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης και αναζήτηση των αιτιών των σημαντικών αποκλίσεων. Έλεγχος ορθού μερισμού των εξόδων κατά λειτουρ γία και της δημιουργίας του κόστους πωληθέντων. Διερεύνηση των λογαριασμών εξόδων, ώστε να δι απιστωθεί αν βαρύνουν την επόμενη χρήση και αν θα έπρεπε να βαρύνουν πάγια στοιχεία. Διερεύνηση σημαντικής απόκλισης του περιθωρίου μικτού κέρδους, του έτους αναφοράς σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Διερεύνηση των λογαριασμών που χρήζουν λεπτο μερούς (χρηματοοικονομικός και έλεγχος συμμόρφω σης) ελέγχου, χρησιμοποιώντας τις γενικά παραδεκτές μεθόδους δειγματοληψίας και με βάση το εκτιμώμενο επίπεδο σημαντικότητας. Διερεύνηση αιτιών δημιουργίας ανόργανων εσόδων και εξόδων 1 ΑΡΘΡΟ 17 Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7 η Κα τάσταση Ταμειακών Ροών παρουσιάζει και αναλύει την δυνατότητα του φορέα να παράγει ταμειακά διαθέσιμα 1 Ανόργανα έσοδα και ανόργανα έξοδα: Έσοδα και έξοδα που δεν προκύπτουν άμεσα από τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ. Συναλλαγματικές διαφορές, αγορανομικές παραβάσεις, τυχόν πρόστιμα, ζημίες από κλοπές, κέρδη ή ζημίες από πώληση παγίων). από την δραστηριότητά της, τις πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποίησε, καθώς και την χρήση των χρημα τικών πόρων, σε μία ορισμένη οικονομική χρήση. Οι ταμειακές ροές αναλύονται σε 3 κατηγορίες: (α) από λειτουργικές δραστηριότητες, (β) από επενδυτικές δραστηριότητες και (γ) από χρηματοδοτικές δραστη ριότητες. Το σύνολο των ταμειακών ροών προστίθεται στο υπόλοιπο χρηματικών διαθεσίμων προηγούμενης χρήσης και δίνουν το υπόλοιπο τέλους χρήσεως. [Βλέπε υπόδειγμα Β 4 της 28530/ κανονιστικής απόφα σης της Ολομέλειας (ΦΕΚ Β 1508/ )] Έλεγχος συμφωνίας της κατάστασης των ταμειακών ροών με τον Ισολογισμό Χρηματοοικονομικής Διαχεί ρισης και τα αναλυτικά καθολικά του λογαριασμού 38. Επαλήθευση της ακρίβειας των κονδυλίων που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών με την Κατάσταση αποτελεσμάτων Χρήσεως και τις μεταβολές που έχουν υποστεί τα κονδύλια του Ισολογισμού κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης. Έλεγχος γνωστοποιήσεων του ελεγχόμενου φορέα ως προς τη σύνθεση των ταμιακών διαθεσίμων. ΑΡΘΡΟ 18 Έλεγχος αποδοτικότητας αποτελεσματικότητας οικονομικότητας Στο πλαίσιο του ελέγχου της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και οικονομικότητας της οικο νομικής διαχείρισης του φορέα, είναι δυνατή η χρήση αριθμοδεικτών, προκειμένου ο Επίτροπος να εξάγει τα συμπεράσματά του και να διατυπώσει τις σχετικές πα ρατηρήσεις και συστάσεις. Οι αριθμοδείκτες μπορούν να διαμορφώνονται και να διαφοροποιούνται ανάλογα με τους στόχους που έχει θέσει η διοίκηση του φορέα. Μέσω των αριθμοδεικτών δύναται να εξαχθούν συμπε ράσματα για το αν ο φορέας χρησιμοποίησε τα κεφά λαια του αποδοτικά, αν διαθέτει ρευστότητα και μπορεί να ανταποκριθεί στους στόχους του με ίδιους πόρους καθώς και να προσδιορίσει το ύψος των απαιτούμενων πρόσθετων πόρων. Οι αριθµοδείκτες αποτελούν συγκριτικά στοιχεία και εργαλεία που βοηθούν στην εκτίμηση της χρηµατο οικονοµικής κατάστασης, αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας. Συχνά είναι χρήσιμο να συγκρίνουμε χρηµατοοικονοµικά δεδομένα για να αντλήσουμε δεί κτες που εκφράζουν σημαντικές συσχετίσεις οι οποίες είναι χρησιμότερες από την απλή παράθεση δεδομένων. Για παράδειγμα, η σχέση του κυκλοφορόντος ενεργη τικού ως προς το βραχυπρόθεσμο παθητικό είναι χρη σιμότερη από την απλή επισκόπηση των αντίστοιχων κονδυλίων ξεχωριστά. Ο υπολογισμός των αριθµοδεικτών έχει νόημα προς δύο κατευθύνσεις: τη σύγκριση των δεικτών σε διαφορε τικές χρονικές περιόδους και τη σύγκριση των δεικτών του φορέα µε τους αντίστοιχους του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Σημειώνεται ότι η χρηματοοικονομική ανάλυση δίνει τη δυνατότητα χρήσης πληθώρας αριθμοδεικτών. Στο Παράρτημα Β παρατίθενται ενδεικτικά βασικοί αριθ μοδείκτες.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Έκθεση Ελέγχου ΑΡΘΡΟ 19 Ελεγκτική Γνώμη 1. Η έκθεση του Επιτρόπου πρέπει να περιέχει σαφή διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Η έκθεση απευθύνεται στη Διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα και κοινοποιείται στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο αρμόδιο Υπουργείο και ανάλογα με την κρίση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην αρμόδια Επι τροπή της Βουλής (ή υπόκειται σε όρους δημοσιότητας). Η διατύπωση ελεγκτικής γνώμης συνιστά γνωμοδό τηση προς τη διοίκηση του φορέα και των αρμόδιων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που το εποπτεύουν σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση του ελεγ χόμενου φορέα, αποτελεί δε εργαλείο αφενός για τη λήψη διορθωτικών μέτρων από τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση και τη διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα όσον αφορά στις διαδικασίες διαχείρισης των οικο νομικών πόρων του φορέα, ή της επιχορήγησης ή της χρηματοδότησης που τυχόν λαμβάνει, αφετέρου για τον έλεγχο από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου των στοιχείων, βάσει των οποίων διατυπώνεται η γνώμη από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους (διαδήλωση). 2. Κατά την κατάρτιση της έκθεσης σχετικά με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του φορέα, πρέ πει να τηρούνται οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της έκθεσης του Επι τρόπου όσον αφορά τους χρηματοοικονομικούς ελέγ χους, όπως αυτές διατυπώνονται στα διεθνή πρότυπα ελέγχου (ΔΠΕ) 700 έως και 706 και είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ανωτάτων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (ΔΠΑΕΙ) 1700 έως και Κατ ελάχιστο η έκθεση αυτή πρέπει να περιέχει: Αναφορά στις ελεγχόμενες οικονομικές καταστάσεις και την περίοδο που αυτές αφορούν. Την ευθύνη της διοίκησης του ελεγχόμενου φορέα Την ευθύνη του Επιτρόπου Τη διατύπωση γνώμης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του ελεγχόμενου φορέα (Σε περίπτω ση διαφοροποιημένης γνώμης πρέπει να παρατίθεται προηγουμένως η βάση της διαφοροποιημένης γνώμης). 3. Τα είδη της γνώμης και οι ορισμοί τους, σύμφωνα με τα ΔΠΑΕΙ που καλείται να εκφράσει ο Επίτροπος είναι τα ακόλουθα: Σύμφωνη γνώμη: Η γνώμη που εκφράζεται από τον Επίτροπο όταν αυτός συμπεραίνει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι καταρτισμένες, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο πλαίσιο χρηματο οικονομικής αναφοράς. Σύμφωνη γνώμη με επιφύλαξη: Ο Επίτροπος πρέ πει να εκφράζει γνώμη με επιφύλαξη όταν: (α) έχοντας αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια συμπεραίνει ότι σφάλματα, ατομικά ή αθροιστικά, είναι ουσιώδη αλλά όχι διάχυτα στις οικονομικές καταστά σεις, ή (β) αδυνατεί μεν να αποκτήσει επαρκή και κα τάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώμη, αλλά συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσαν να είναι ουσιώδεις αλλά όχι διάχυτες. Αδυναμία έκφρασης γνώμης: Ο Επίτροπος πρέπει να μην εκφράζει γνώμη όταν (α) αδυνατεί να αποκτή σει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια επί των οποίων να βασίσει τη γνώμη, και συμπεραίνει ότι οι πιθανές επιπτώσεις των μη εντοπισμένων σφαλμάτων, εάν υπάρχουν, επί των οικονομικών καταστάσεων θα μπορούσαν να είναι και ουσιώδεις και διάχυτες. (β) σε εξαιρετικά σπάνιες περιστάσεις που περιλαμβάνουν πολλαπλές αβεβαιότητες, συμπεραίνει ότι, παρόλο που έχει αποκτήσει επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με κάθε αβεβαιότητα, δεν είναι δυνατό να διαμορφώσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων λόγω της πιθανής αλληλεπίδρασης των αβεβαιοτήτων και των πιθανών σωρευτικών επιπτώσεών τους επί των οικονομικών καταστάσεων. Αρνητική γνώμη: Ο Επίτροπος πρέπει να εκφράζει αρνητική γνώμη όταν, έχοντας αποκτήσει κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια, συμπεραίνει ότι σφάλματα, ατομικά ή αθροιστικά, είναι και ουσιώδη και διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση ελέγχου δύναται να συνοδεύεται από συ στάσεις, στις οποίες η διοίκηση του ελεγχόμενου φορέα τοποθετείται. Ο Επίτροπος ορίζει το χρονικό διάστημα προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο συμμόρφωσης επί των συστάσεων Θέματα Έμφασης. Στην περίπτωση αυτή ο Επίτροπος εφιστά την προσο χή σε θέματα που αν και έχουν δεόντως παρουσιαστεί ή γνωστοποιηθεί στις οικονομικές καταστάσεις, είναι τέτοιας σημασίας που είναι θεμελιώδη για την κατανό ηση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες ή σε θέματα που είναι σχετικά για να κατανοήσουν οι χρήστες 3 τον έλεγχο, τις ευθύνες του Επιτρόπου ή την έκθεση του Επιτρόπου. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 20 Αξιοποίηση Εκθέσεων Ελέγχων άλλων ελεγκτικών φορέων Ο Επίτροπος δύναται κατά τη διάρκεια του ελέγχου να ανατρέχει στις εκθέσεις ελέγχου άλλων φορέων που ασκούν εξωτερικό ή εσωτερικό έλεγχο (πχ. εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ΕΔΕΛ κλπ), σε ολόκληρη ή τμήμα της διαχείρισης του ελεγχόμενου φορέα, και να λαμβάνει υπόψιν του τα τυχόν ευρήματά τους. Επίσης, ο Επίτροπος, κατά την κρίση του, δύναται να ζητά αναλύσεις ή επεξηγήσεις από τους άλλους ελεγκτικούς φορείς για συγκεκριμένα ευρήματα ή και να ζητά τους φακέλους ελέγχου με βάση τους οποίους εξήχθησαν τα ελεγκτικά τους πορίσματα. Η αξιοποίηση των εκθέσεων ελέγχων των άλλων ελε γκτικών φορέων δίνει τη δυνατότητα στον Επίτροπο να διαμορφώσει το εύρος του ελέγχου του, σύμφωνα με την επαγγελματική του κρίση. 2 Αυτό δύναται να διενεργείται ανάλογα με το ανθρώπινο δυναμικό της υπηρεσίας και την ενδεχόμενη εντολή του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 3 οι φορείς στους οποίους απευθύνεται η έκθεση του ελεγκτή και, κατά κανόνα περιλαμβάνουν το νομοθετικό σώμα, τους εποπτικούς φορείς, αυτούς που είναι επιφορτισμένοι με τη διακυβέρνηση, ή/και το ευρύ κοινό

10 20120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Παράρτημα Κανονιστικής Απόφασης

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙ ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 1: Πράξη με την οποία οι λογαριασμοί του νομικού προσώπου κρίνονται «ορθώς έχοντες» Στην Αθήνα σήμερα στις xx/xx/xxxx ο/η Επίτροπος της. Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέβη στον έλεγχο του απολογισμού και του ισο λογισμού χρηματικής διαχείρισης του (γράφεται η επωνυμία του νομικού προσώπου που ελέγχθηκε), οικονομικού έτους. Αφού ήλεγξε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνυπο βλήθηκαν και έλαβε υπόψη Την από σχετική έκθεση του/της Ελεγκτή υπαλλήλου της Υπηρεσίας Σκέφθηκε κατά το νόμο και αποφάσισε σχετικά με την ορθότητα των καταστάσεων αυτών τα εξής Επειδή: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 1 του Συντάγματος, των άρθρων 1,28,38,39,44,46 και 53 του ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α / ) καθώς και των άρθρων 150, , 158, 159 και 161 του π.δ. 1225/1981 (ΦΕΚ 304, τ. Α ), το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των Απολογισμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, β) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ θρου 38 του ν.4129/2013, «1. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των απολογισμών των οργα νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 πε ρίπτωση β του παρόντος νόμου, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας, ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται [ ] 2. Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω Επιτρόπους ασκούνται όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο», γ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν.4129/2013, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον έλεγχο των απολογισμών των ΟΤΑ (άρθρο 50 παρ. 1 ν. 4129/2013) και των λοιπών νπδδ και ειδικών λογαριασμών με προϋπολογιστική και απολογιστική αυτοτέλεια (άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4129/2013), «Ο αρ μόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη την έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 [ ] του άρθρου 22 απο φαίνεται για την ορθότητα ή μη των λογαριασμών και κηρύσσει με πράξη του τους λογαριασμούς ως ορθώς έχοντες ή καταλογίζει τον υπόλογο με το έλλειμμα που διαπιστώθηκε ή με εκείνο που προκύπτει από τη παράλειψη είσπραξης ή βεβαιώνει σε πίστωση αυτού το τυχόν πλεόνασμα», δ) σύμφωνα με από την ΦΓ8/.. απόφαση της Ολο μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β..) η X Υπη ρεσία Επιτρόπου είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τον κατασταλτικό έλεγχο των απολογισμών του. Συνεπώς νόμιμα φέρεται για εξέταση ο απολογισμός και ο ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης (με τα επι συναπτόμενα σε αυτούς λοιπά στοιχεία και δικαιολογη τικά) οικονομικού έτους. του (επωνυμία νομικού προσώπου) Στην προκειμένη περίπτωση, από τον έλεγχο που διε νεργήθηκε στον απολογισμό και τα λοιπά απολογιστικά στοιχεία του ανωτέρω (στο κενό συμπληρώνεται η λέξη «Δήμου», «νομικού πρόσωπου», «ειδικού λογα ριασμού» κατά περίπτωση), προέκυψε ότι η χρηματική διαχείριση και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους έχουν ως εξής: Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Χρέωση Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης Έσοδα Υπόλοιπο στις Πίστωση Έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Έσοδα Έξοδα Προς εξίσωση ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Από τον έλεγχο που έγινε στα παραστατικά του υπό κρίση απολογισμού και του ισολογισμού χρηματική δι αχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη ότι: Α) με βάση τα οριζόμενα στα Πρακτικά της 4ης Γενι κής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ νεδρίου της 4ης Φεβρουαρίου 2004, δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για εκδίκαση του συγκεκριμένου απολογισμού, μολονότι οι απολογισμοί των προηγούμενων ετών δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο ελεγχθεί, (η συγκεκρι μένη φράση αναφέρεται μόνο όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση) Β) εκδόθηκε το υπ αριθ. ΦΜΕ, το οποίο εκτε λέστηκε κανονικά, (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) Γ) στο πλαίσιο του παρόντος ελέγχου εξήχθη δείγμα από την 3 η Υπηρεσία Επιτρόπου και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας, σύμφωνα με. (το κενό θα συμπληρωθεί με τα αντίστοιχα πρακτικά της Ολομέλειας που καθορίζουν τους ειδικό τερους κανόνες της δειγματοληψίας και τα ποσοστά του δείγματος και ανάλογα με τον ελεγχόμενο φορέα κάθε φορά) και τα άρθρα 39 παρ. 1, 51 παρ. 1 και 54 παρ. 1 του ν. 4129/2013, δεν προέκυψε χρηματικό έλλειμμα από μη νόμιμη δα πάνη ή λογιστική ανωμαλία σε βάρος των υπολόγων, συνεπώς, ο απολογισμός της διαχείρισης του, οικονομικού έτους, πρέπει να κηρυχθεί ως «ορ θώς έχων», ενώ το χρηματικό υπόλοιπο της 31 ης Δε κεμβρίου, το οποίο θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι ο απολογισμός του, οικονο μικού έτους είναι ορθός, σύμφωνα με όσα ορίζο νται στο σκεπτικό. Κρίνει ως ορθό το μεταφερόμενο στο επόμενο οικονομικό έτος χρηματικό υπόλοιπο της 31 ης Δεκεμβρίου σε ευρώ. Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

12 20122 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 2: Πράξη ελέγχου απολογισμού νομικού προσώπου και καταλογισμού υπολόγων λόγω διαπίστω σης ελλειμμάτων. Στην Αθήνα σήμερα στις xx/xx/xxxx ο/η Επίτροπος της. Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προέβη στον έλεγχο του απολογισμού και του ισο λογισμού χρηματικής διαχείρισης του (γράφεται η επωνυμία του νομικού προσώπου που ελέγχθηκε), οικονομικού έτους. Αφού ήλεγξε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά στοιχεία και δικαιολογητικά που συνυπο βλήθηκαν και έλαβε υπόψη Την από σχετική έκθεση του/της Ελεγκτή υπαλλήλου της Υπηρεσίας Σκέφθηκε κατά το νόμο και αποφάσισε σχετικά με την ορθότητα των καταστάσεων αυτών τα εξής Επειδή: α) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, παρ. 1 του Συντάγματος, των άρθρων 1, 28, 38, 39, 44, 46 και 53 του ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α / ), του άρθρου 54 του ν. 2362/95 καθώς και των άρθρων 150, , 158, 159 και 161 του π.δ. 1225/1981 (ΦΕΚ 304, τ. Α ), το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των Απολογι σμών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, β) σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρ θρου 38 του ν.4129/2013, «1. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των απολογισμών των οργα νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ.1 πε ρίπτωση β του παρόντος νόμου, ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας, ή των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται [ ] 2. Κατά των πράξεων που εκδίδονται από τους ανωτέρω Επιτρόπους ασκούνται όλα τα ένδικα μέσα που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο», γ) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4129/2013, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον έλεγχο των απολογισμών των ΟΤΑ (άρθρο 50 παρ. 1 ν. 4129/2013) και των λοιπών νπδδ και ειδικών λογαριασμών με προϋπολογιστική και απολογιστική αυτοτέλεια (άρθρο 53 παρ. 1 του ν. 4129/2013), «Ο αρ μόδιος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχοντας υπόψη την έκθεση που συντάσσεται σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγράφου 1 [ ] του άρθρου 22 απο φαίνεται για την ορθότητα ή μη των λογαριασμών και κηρύσσει με πράξη του τους λογαριασμούς ως ορθώς έχοντες ή καταλογίζει τον υπόλογο με το έλλειμμα που διαπιστώθηκε ή με εκείνο που προκύπτει από τη παράλειψη είσπραξης ή βεβαιώνει σε πίστωση αυτού το τυχόν πλεόνασμα», δ) σύμφωνα με από την ΦΓ8/. απόφαση της Ολο μέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΦΕΚ Β.) η X Υπη ρεσία Επιτρόπου είναι μεταξύ άλλων αρμόδια για τον κατασταλτικό έλεγχο των απολογισμών του. Συνεπώς νόμιμα φέρεται για εξέταση ο απολογισμός και ο ισολογισμός χρηματικής διαχείρισης (με τα επι συναπτόμενα σε αυτούς λοιπά στοιχεία και δικαιολογη τικά) οικονομικού έτους. του (επωνυμία νομικού προσώπου) (ε) με βάση τα οριζόμενα στα Πρακτικά της 4ης Γε νικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 4ης Φεβρουαρίου 2004, δεν υπάρχει νο μικό κώλυμα για τον έλεγχο του συγκεκριμένου απο λογισμού, μολονότι οι απολογισμοί των προηγούμενων ετών δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο ελεγχθεί, (η συγκεκριμένη φράση αναφέρεται μόνο όταν συντρέχει τέτοια περίπτωση) Στην προκειμένη περίπτωση, από τον έλεγχο που διε νεργήθηκε στον απολογισμό και τα λοιπά απολογιστικά στοιχεία του ανωτέρω (στο κενό συμπληρώνεται η λέξη «Δήμου», «νομικού πρόσωπου», «ειδικού λογα ριασμού» κατά περίπτωση), προέκυψε ότι η χρηματική διαχείριση και ο απολογισμός εσόδων και εξόδων του οικονομικού έτους έχουν ως εξής: Χρέωση Υπόλοιπο προηγούμενης διαχείρισης Α. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Έσοδα Υπόλοιπο στις Πίστωση Έξοδα ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Β. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Έσοδα Έξοδα Προς εξίσωση ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Γράφουμε στο σημείο αυτό Α) τις διατάξεις που θεμελιώνουν την έννοια του ελ λείμματος και την ευθύνη των υπολόγων γενικά και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4129/2013 περί καταλογισμού προσαυξήσεων για παράλειψη είσπραξης εσόδων ή πρόκληση ελλείμματος που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του υπολόγου. Β) τις κρίσιμες διατάξεις νόμων π.δ/των και κανονιστι κών αποφάσεων που ισχύουν και διέπουν τη νομιμότητα ή κανονικότητα κάθε μιας από τις δαπάνες των οποίων η εξόφληση συνιστά, σύμφωνα με τις παρακάτω διαπι στώσεις, έλλειμμα στη διαχείριση του νομικού προσώ που, καθώς και την ερμηνεία, που δίδει στις διατάξεις αυτές ο Επίτροπος ή Πράξεις και αποφάσεις αρμόδιων δικαστικών σχηματισμών του Δικαστηρίου (Κλιμάκιο, Τμήμα Ολομέλεια), Γ) Από τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τα οριζόμενα.(το κενό θα συμπληρωθεί με τα αντίστοιχα πρακτικά της Ολομέλειας που καθο ρίζουν τους ειδικότερους κανόνες της δειγματοληψίας και τα ποσοστά του δείγματος και ανάλογα με τον ελεγχόμενο φορέα κάθε φορά) και τα άρθρα 39 παρ. 1, 51 παρ.1 και 54 παρ. 1 του ν. 4129/2013, στα παραστατικά του υπό κρίση απολογισμού και του ισολογισμού χρη ματικής διαχείρισης διαπιστώθηκαν τα εξής (ενδεικτικά)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) : Δεν διενεργήθηκε η προβλεπόμενη από τις διατά ξεις του άρθρου του ν. προβλεπόμενη κράτηση ποσού ως εκ τούτου το σύνολο της μη νομίμως κατα βληθείσας με το αριθ. /20 ένταλμα δαπάνης αποτε λεί έλλειμμα της ελεγχόμενης διαχείρισης ανερχόμενο στο ποσό των.και πρέπει να καταλογιστεί υπέρ του νομικού προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρο σε βάρος των υπόλογων που υπέγραψαν το ως άνω ένταλμα. Δηλαδή: α)., β).. 2. Καταβλήθηκε επίδομα.. ύψους.. χωρίς να έχουν τηρηθεί οι κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις και πρέπει να καταλογιστεί υπέρ του νομικού προσώπου αλληλεγγύως και εις ολόκληρο σε βάρος των υπόλογων να καταλογιστεί υπέρ του νομικού προσώπου αλληλεγ γύως και εις ολόκληρο σε βάρος των υπόλογων, δηλαδή των: α) β) Για τη αποκατάσταση των ανωτέρω διαπιστωθέντων ελλειμμάτων εκδόθηκε το υπ αριθ. ΦΜΕ, το οποίο παρέμεινε ανεκτέλεστο ή εκτελέστηκε εν μέρει (συ μπληρώνεται κατά περίπτωση) Για τους λόγους αυτούς Α) Κηρύσσει εν μέρει ορθώς έχοντες τους λογαρια σμούς του.(στο κενό συμπληρώνεται η επωνυμία του ελεγχόμενου Δήμου, νομικού πρόσωπου ή «ειδικού λογαριασμού» κατά περίπτωση) (ή δεν αναφέρεται κα θόλου, αν προκύπτει ότι ολόκληρη η διαχείριση είναι ελλειμματική), Β) Καθορίζει το χρηματικό υπόλοιπο της 31 ης Δεκεμ βρίου που θα μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος σε.. Γ) καταλογίζει τους υπολόγους κατά το μέρος της ευθύνης εκάστου αλληλεγγύως και εις ολόκληρο και υπέρ του. (στο κενό συμπληρώνεται η επωνυμία του ελεγχόμενου Δήμου, νομικού πρόσωπου ή «ειδικού λογαριασμού» κατά περίπτωση) με το ποσό του διαπι στωθέντος ελλείμματος ως εξής: Ι) Με το ποσό των.. ευρώ τον.. ΙΙ) Με το ποσό των. ευρώ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τους: α), β).., γ) Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

14 20124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Δείκτες Ρευστότητας Κυκλοφοριακή ρευστότητα = Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εκφράζει τη δυνατότητα του φορέα να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του µε ένα περι θώριο ασφαλείας που επιτρέπει τη μείωση των στοι χείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού του. Ιδανική αναλογία είναι 1:1 που σημαίνει ότι υπάρχει αρκετά καλή ρευστότητα ώστε να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υπο χρεώσεις του. Άμεση Ρευστότητα: αφορά τον ίδιο δείκτη µε τη δια φορά ότι από το κυκλοφορούν ενεργητικό αφαιρούνται τα αποθέματα. Η λογική στην περίπτωση αυτή είναι, αν ο φορέας σταματήσει άμεσα τις πωλήσεις ποιες είναι οι πιθανότητες πληρωμής των βραχυπροθέσμων υποχρε ώσεων του από το άμεσα ρευστοποιήσιμο ενεργητικό. Το Κεφάλαιο Κίνησης =Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμο Παθητικό. Δείχνει δείχνει την επάρκεια του φορέα να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υπο χρεώσεις του, αποτελεί άλλο ένα δείκτη ρευστότητας που θα πρέπει να παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που δε διαθέτει επαρκές κεφάλαιο κίνησης, προεξοφλεί σε τράπεζα τις επιταγές που έχει στο χαρτοφυλάκιό της λαμβάνοντας βραχυ πρόθεσμο δανεισµό. Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης Οι δείκτες αυτοί δίνουν µια εκτίμηση του μεγέθους των κεφαλαίων του φορέα στα οποία μπορούν να στη ριχθούν οι πιστωτές του σε περίπτωση που η λειτουρ γία του δεν είναι αποτελεσματική ή πέσει η αξία των περιουσιακών του στοιχείων. Βαθμός δανειακής κάλυψης = Ξένα κεφάλαια / Σύνολο ενεργητικού Ο δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό ενεργητικού που έχει χρηματοδοτηθεί µε ξένα κεφάλαια. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Κύκλο Εργασιών 4. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υγιές όταν είναι γύρω στο 65% ενώ όταν αυτό ξεπερνά το 90% τότε ο δα νεισμός που απολαμβάνει o φορέας είναι πολύ υψηλός και ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε προέκυψαν κυρίως από χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα οι βραχυπρόθε σμες υποχρεώσεις προς Τράπεζες συνίσταται να µην ξεπερνούν το 45% του τζίρου. Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης = Σύνολο υποχρεώσεων/ ίδια κεφάλαια Εκφράζει τη σχέση ανάμεσα στα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στο φορέα. Ουσιαστικά αναφέρεται στο βαθ μό προστασίας του Δημοσίου από τα ίδια κεφάλαιά του. Ο δείκτης είναι γνωστός ως δείκτης leverage και αυτό που ουσιαστικά αποδίδει είναι κατά πόσο το Δημόσιο έχει διαθέσει ίδια κεφάλαια σε σχέση µε αυτά που έχει δανειστεί. Αν στη θέση του συνόλου των υποχρεώσεων µπουν οι τραπεζικές υποχρεώσεις µόνο, εκφράζεται η αντίστοιχη σχέση µε χρηματοδότες µόνο τις τράπεζες. Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων Εκφράζει την οικονομική αυτοτέλεια του φορέα, δηλα δή το βαθμό στον οποίο τα ίδια κεφάλαια καλύπτουν τις υποχρεώσεις της. Εάν η τιμή του δείκτη είναι μεγαλύτε ρη της μονάδος τότε συμπεραίνεται ότι το μεγαλύτερο µέρος του ενεργητικού του φορέα έχει χρηματοδοτηθεί 4 Κύκλος Εργασιών: Το εισόδημα που προέρχεται από πώληση αγαθών και υπηρεσιών. από ίδια κεφάλαια. Αν ο δείκτης είναι μικρότερος της μονάδας θα πρέπει να εξετάζεται η σύνθεση των Υπο χρεώσεων και κυρίως το ύψος των δανείων. είκτες Αποδοτικότητας Οι δείκτες αποδοτικότητας εκφράζουν την αποτελε σματικότητα της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του φορέα και των επενδύ σεων του. Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούμενων Κεφαλαί ων = Καθαρά κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού. Εκφράζει τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό του συνόλου ενεργητικού και ουσιαστικά παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των κερ δών και της περιουσίας του φορέα. Υψηλές επενδύσεις, δηλαδή υψηλό ενεργητικό, και ζημιά στα αποτελέσματα μαρτυρεί ότι δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά τα πε ριουσιακά στοιχεία του φορέα. Αποδοτικότητα Ιδίων κεφαλαίων = Καθαρά κέρδη / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Εκφράζει την απόδοση των κεφαλαίων που έχει εισφέρει το Δημόσιο. Η διαφορά του µε τον προηγούμενο δείκτη είναι τα ξένα κεφάλαια, και η σύγκριση μεταξύ των δύο παρέχει πληροφορίες για την αποδοτικότητα του φορέα σε σχέση µε την κεφαλαιακή του διάρθρωση. Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων έχει πάντα μεγαλύτερη τιμή από το δείκτη αποδοτικότητας συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων καθώς διαφέρουν ως προς τη χρήση ξένων κεφαλαίων. Δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας Οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας δείχνουν την ταχύτητα µε την οποία κινούνται κάποιοι λογαριασμοί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ενός έτους. Όσο μικρότερη είναι η τιμή του αριθµοδείκτη τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια παραμονής του συ γκεκριμένου στοιχείου μέσα στην επιχείρηση και αντί στροφα. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων = 365 / {πωλή σεις αγαθών και υπηρεσιών / απαιτήσεις + επισφαλείς πελάτες }. Ο δείκτης αυτός εκφράζει την ταχύτητα µε την οποία ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του φορέα σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Εκφράζεται σε ημέρες και όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του τόσο περισσότερες µέρες κάνουν οι πελάτες ή χρεώστες της επιχείρησης να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Υποχρεώσεων = 365*{Πι στωτές ιαφ.+ Προμηθευτές + Γραµµάτια Πληρωτέα}/ Κόστος Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Εκφράζεται η ταχύτητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων του φο ρέα στη διάρκεια ενός έτους (εκφράζεται σε ημέρες). Μικρή τιμή του δείκτη υποδηλώνει ότι ο φορέας εξοφλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους προμηθευτές µας. Πιθανή μείωση της τιμής του δείκτη συγκριτικά µε την προηγούμενη χρήση συνεπάγεται μείωση της λαµβα νόµενης πίστωσης που απολαμβάνει ο φορέας. Σκόπιμη είναι η σύγκριση μεταξύ των δύο παραπά νω δεικτών προκειμένου να συγκρίνουμε τη δική µας πολιτική πληρωμών µε αυτή των χρεωστών ή πελατών µας, καθώς ουσιαστικά αποτελούν δείκτες ρευστότητας. Η τακτική εξόφληση των προμηθευτών και συγχρόνως η µη τακτική είσπραξη των απαιτήσεων οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο φορέας αντιμετωπίζει προβλήματα ρευ στότητας. Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων = 365/{πωλήσεις / αποθέματα}. Ο δείκτης αυτός εκφράζει κάθε πόσες

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ημέρες τα αποθέματα ανανεώνονται. Υψηλή τιμή του δείκτη εκφράζει ότι τα αποθέματα του φορέα παρα μένουν πολλές ημέρες δεσμεύοντας κεφάλαια ενώ η χαμηλή τιμή του μαρτυρεί ότι τα αποθέματα χρησιμο ποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποφεύγο ντας δέσμευση κεφαλαίων. Το τελευταίο όμως μπορεί να σημαίνει ότι τα αποθέματα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες του φορέα. Η τελική εκτίμηση εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο φορέας και τη μέθοδο αποτίμησης των αποθεμάτων. Αυτό που ωστόσο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το άνοιγμα του λειτουργικού κύκλου του φορέα το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα των παραπάνω ταχυτήτων. Συγκεκριμένα, είναι η διαφορά της κυκλοφορίας των υποχρεώσεων από την κυκλοφορία των απαιτήσεων + αποθεμάτων. Με τον τρόπο αυτό ένας φορέας δύναται να συγκρίνει τόσο την πιστωτική πολιτική που παρέχει στους πελάτες του όσο και αυτή που απολαμβάνει από τους προμηθευτές του και ουσιαστικά να αντιληφθεί την ρευστότητα που του επιτρέπει να έχει η συγκεκριμένη πιστωτική πολιτική που ακολουθεί. Δείκτες που σχετίζονται με την αποδοτικότητα στοι χείων των Αποτελεσμάτων Όπως αναφέρθηκε παραπά νω, σε µία ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως του φορέα θα ήταν σκόπιμο όλα τα ποσά να εμφανίζονται ως ποσοστά των πωλήσεων του φορέα ώστε να συ γκρίνονται ανά χρονικές περιόδους. Τα ποσοστά αυτά εκφράζονται ως δείκτες µε παρονομαστή τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορέα: Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους = Καθαρά κέρδη / Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Ο δείκτης εκφράζει το πραγματικό ποσοστό καθαρού κέρδους µε το οποίο λειτουργεί ο φορέας, µας δίνει δηλαδή το καθαρό κέρ δος που απορρέει για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιεί. Μικτό περιθώριο κέρδους = Μικτά κέρδη / Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Εκφράζεται το μικτό κέρδος του φορέα για κάθε ένα ευρώ πωλήσεων αγαθών ή υπηρεσιών. Λειτουργικά έξοδα / Κύκλο Εργασιών Η σχέση μεταξύ των λειτουργικών εξόδων και των πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να δώσει κα λύτερα αποτελέσματα αν υπολογιστεί για κάθε στοι χείο των λειτουργικών εξόδων. Υψηλό ποσοστό του δείκτη εκφράζει ότι απαιτούνται υψηλά λειτουργικά κό στη προκειμένου να επιτευχθεί το συγκεκριμένο ύψος πωλήσεων. Συσχετισμοί μπορούν ουσιαστικά να υπάρ χουν μεταξύ όλων των στοιχείων των αποτελεσμάτων χρήσεως µε τις πωλήσεις του φορέα. Πολλές φορές οι Διοικήσεις φορέων που δεν συνειδητοποιούν τι ποσο στό των εσόδων από πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών τους αντιπροσωπεύουν χρηµατοοικονοµικά κόστη (π.χ. τόκοι) ή λειτουργικά έξοδα (π.χ. τηλεφωνικά, ταχυδρο μικά κλπ.). είκτης εξυπηρέτησης χρέους (ΤΙΕ)= Μερικά αποτε λέσματα / Χρεωστικοί τόκοι είχνει την ευκολία µε την οποία πληρώνονται οι χρεωστικοί τόκοι από την κερδοφορία του φορέα βάσει της οργανικής του λειτουργίας. Επισήμανση: Το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων + Μα κροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πάγιο Ενεργητικό. Η παραπάνω ανισότητα πρέπει οπωσδήποτε να συμβαίνει προκειμένου οι µακροπρό θεσµες υποχρεώσεις να καλύπτονται από µακροπρό θεσµες απαιτήσεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ

16 20126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου ( Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.1.1: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 3 Υπόδειγμα 1: Έκφραση γνώμης χωρίς επιφύλαξη μόνη ευθύνη αναφοράς ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων...

Διαβάστε περισσότερα

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος

Θεοτοκάτου, Σωτηρία Ντούνη και Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Αντιπρόεδροι, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Μαρία Βλαχάκη, Νικόλαος ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 1 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 20 ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός τέλους χρήσης

Ισολογισμός τέλους χρήσης Ισολογισμός τέλους χρήσης 9.1. Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης συντάσσεται ισολογισμός, που για το λόγο αυτό καλείται Ισολογισμός τέλους χρήσης. Ακόμη, στο τέλος κάθε χρήσης προσδιορίζονται τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΕΙ ΤΕΙ Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 1 Γενικά Άρθρο 1.Γενικές Διατάξεις Η διοίκηση των εσόδων, εξόδων και κεφαλαίων ως και το Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 12-11-2012 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 3603 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ Τον κ. Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ: Επανεξέταση δεδομένων διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού

Α... Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Αντώνιος Κατσαρόλης, που ορίστηκε από. Συνέδριο με το υπ αριθ. πρωτ /0092/ έγγραφο του Υπουργού ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 2 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 -----ο----- Μ Ε Λ Η : Ιωάννης Καραβοκύρης, Πρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πανοζάχος Δημήτρης Επιμόρφωση Στελεχών Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 1 Μηνιαίως Υποβάλλεται έως από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στην εποπτεύουσα αρχή τους, έως την 12 η ημέρα του επόμενου μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΩΤ. ΤΣΕΡΚΕΖΗ 20, 682 00 Ορεστιάδα Αρ.Μ.Α.Ε.25001/65/Β/91/15 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 054415721000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ. 4.1.501

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015

A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 A C I H E L L A S S. A. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης IOYNIOY 2015 13η εταιρική χρήση (01.08.2014-30.06.2015) ΑΡ.Μ.Α.Ε 48622/04/Β/01/31(2005)- Γ.Ε.ΜΗ.4232301000 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2015 Ποσά προηγούμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

«ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ. ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» «ΠΕΝΤΕ A.E. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» και με δ.τ. «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» Λένορμαν 129, 104 42 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ :

UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ ΑΡ.Μ.Α.Ε /02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : UNION LOGISTICS Α.Ε. Ακτή Μουτσοπούλου 16, Πειραιάς. Τ.Κ. 18535 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67014/02/Β/08/125 Αρ. ΓΕΜΗ : 44791307000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού

συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Οργανισμoύ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση του Οργανισμού 12, rue Alcide De Gasperi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑΝΤΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗΣ (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114201152000) ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 0 2 5η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2002) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 41850/06/Β/98/78 (Ποσά σε ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2002 Ποσά προηγούµενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 14ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΜΕΛΗ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιωάννης Καραβοκύρης,

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ.ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Ανώνυμη Εταιρεία Λαντζόι Ωλένης, 27 064 Ηλεία ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128443425000 χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.22/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.22/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για : «Προέλεγχο Ισολογισμού οικ. έτους 2015 του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος». Στα Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, Πειραιάς. Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LOCAL Α.Ε.) Ευριπίδου 27, 185 32 Πειραιάς Αρ.Μ.Α.Ε.54490/02/Β/03/76 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5497229000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ΑΡ. ΓΕΜΗ : 72976520000 Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελεγκτή Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Κατάσταση Μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις

Λογιστική Ισότητα. Επομένως η καθαρή θέση της επιχείρησης ισούται: Καθαρή θέση = Ενεργητικό Υποχρεώσεις Λογιστική Ισότητα Στον Ισολογισμό πρέπει να ισχύει: Ενεργητικό = Παθητικό δεδομένου ότι: το Παθητικό δείχνει τις πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα κεφάλαια της επιχείρησης και το Ενεργητικό τι περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013

Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Πρόγραμμα Ποιοτικών Ελέγχων 2012-2013 Νοέμβριος 2013 Περιεχόμενα 1. Στατιστικά Στοιχεία υποχρεωτικών ελέγχων (Νοέμβριος 2013) 2. Στελέχωση Ομάδας Ποιοτικού Ελέγχου 3. Μεθοδολογία Ποιοτικών Ελέγχων 4. Ευρήματα

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής

συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από την απάντηση της Αρχής 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγικό σημείωμα... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγικό σημείωμα... 11 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 15 1.1 Σκοπός της λογιστικής... 15 1.2 Κατηγορίες οικονομικών μονάδων... 16 1.2.1 Διάκριση των επιχειρήσεων... 16 1.3 Η δημιουργία της

Διαβάστε περισσότερα

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού Έκθεση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2016 συνοδευόμενη από τις απαντήσεις του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ο.Τ.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 8.1 Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων... 4 8.1.1 Διαμόρφωση γνώμης και έκθεση επί οικονομικών καταστάσεων... 4 8.1.1.1 Εισαγωγή... 4 8.1.1.2 Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως

Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε /91-Β ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» δ.τ «ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε: ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55271/91-Β-03-6 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 16400743000

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /04/Β/11/030 GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ AE Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 70824/04/Β/11/030 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122538199000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής

ΑΔΑ: 4Α18Η-Π4 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,24 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 2/25746 /0094. όπως ο πίνακας διανομής 1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ Αρ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. NIGICO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ασυρμάτου 73, ΤΚ 17341 Αρ.Μ.Α.Ε. 45076/01ΝΤ/Β/0018 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέγραψε στην ημερήσια διάταξη. της συνεδρίασης της διοικητικής Ολομέλειας του Δικαστηρίου της 18 ης

Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέγραψε στην ημερήσια διάταξη. της συνεδρίασης της διοικητικής Ολομέλειας του Δικαστηρίου της 18 ης ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΤΗΣ 21 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -----ο----- Η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενέγραψε στην ημερήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε /01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Αυτοκράτορος Ηρακλείου 31, 151 22 Μαρούσι ΑΡ. Μ.Α.Ε. 52846/01ΑΤ/Β/02/327/03 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5524201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

2017 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.1:ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΠΑΕΙ 4200... 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.4.2: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 (για ΟΤΑ α βαθμού) Εποπτεύον Υπουργείο:... Επωνυμία Φορέα: Α.Φ.Μ.:... Έτος. Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 3 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα