Τρίκαλα, 21 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρίκαλα, 21 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ. 2641. ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Προφήτη Ηλία Τ.Κ.: ΤΡΙΚΑΛΑ Πληροφορίες: Κ. Ράπτης Τηλ. : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τρίκαλα, 21 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρωτ ΚΟΙΝ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ : Απόφαση πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της 19 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, σύμφωνα με τον Ν. 2190/1994, άρθρο 21 όπως ισχύει. Η 19 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Έχοντας υπόψη: Α Π Ο Φ Α Σ Η 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/ ) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012(ΦΕΚ 54/Α/ ) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 3. Τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 40 του Ν. 4049/2012(ΦΕΚ 35/Α/ ) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις». 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/24/32720/ Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 όπως ισχύει «Έγκριση πρόσληψης έως πεντακοσίων (500) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού». 5. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/53919/6743/5777/1402/ (ΑΔΑ: ΒΙΚΜΓ-Β1Σ) απόφαση έγκρισης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων (500) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», με τις αντίστοιχες κατανεμημένες θέσεις στην 19 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 6. Τα υπ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΟΙΚΟΝ/Α/123448/14262/13494/7410/ & ΥΠΠΟΑ/ΟΙΚΟΝ/Α/123456/14266/13498/7414/ έγγραφα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορούν Σελίδα 1 από 5

2 σε μεταβιβάσεις πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας (ΚΑΕ 21/110/0342 & 21/110/0352) του αναφερόμενου στην απόφαση ΙΔΟΧ προσωπικού μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τρέχοντος οικονομικού έτους. 7. Τις υπ αριθμ.1879/ (ΑΔΑ ΩΡΡΚΓ-6ΜΧ) & 1880/ (ΑΔΑ ΩΔ83Γ- Ψ54) αποφάσεις δεσμεύσεων πιστώσεων, ποσού ,00 στον ΚΑΕ 21/110/0342 μισθοδοσία (αμοιβές) ΙΔΟΧ προσωπικού (φυλακτικού & καθαριότητας), τρέχοντος οικονομικού έτους. 8. Τις υπ αριθμ. 1882/ (ΑΔΑ Ω6ΧΖΓ-ΓΟΙ) & 1883/ (ΑΔΑ ΩΒΣΗΓ- ΘΒ5) αποφάσεις δεσμεύσεων πιστώσεων, ποσού 7.500,00 στον ΚΑΕ 21/110/0352 μισθοδοσία (εργοδοτικές εισφορές) ΙΔΟΧ προσωπικού (φυλακτικού & καθαριότητας), τρέχοντος οικονομικού έτους. 9. Τις διατάξεις των άρθρων 5 & 6 του Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 ( ΦΕΚ 191/Α/ ) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 11. Τις διατάξεις του Π.Δ 191/2003 (ΦΕΚ 146Α/ ) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού. 12. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α 141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού». 13. Την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 14. Την υπ αριθμ. 1678/ ανακοίνωση (σχέδιο) της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014, η οποία εγκρίθηκε με το υπ αριθμ / έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π. 15. Την υπ αριθμ. ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014 (ΑΔΑ 7Υ8ΞΓ-ΝΙΤ) με τα αναπόσπαστα παραρτήματα, με σημάνσεις έκδοσης & Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας της ανακοίνωσης υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 με την ανάρτησή της στην έδρα της Υπηρεσίας μας και στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων Τρικκαίων & Καλαμπάκας με αντίστοιχα πρακτικά ανάρτησή των. 17. Την αποστολή περίληψης της ανακοίνωσης υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 στον ημερήσιο τύπο ( 2 εφημερίδες) του Ν. Τρικάλων. 18. Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που κατέθεσαν οι υποψήφιοι μέσα στην ταχθείσα αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών, βάσει της ανακοίνωσης υπ αριθ. ΣΟΧ 1/ Το από πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής των αιτήσεων και των κατατιθέμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων και των αντίστοιχων συντασσόμενων πινάκων κατάταξης/πρόσληψης και πινάκων απορριφθέντων ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα, τα οποία, με την υπ αριθμ. 2517/ εισήγηση, υποβλήθηκαν στην Προϊσταμένη της 19 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για περαιτέρω ενέργειες. 20. Οι θεωρημένοι πίνακες (αρ. πρωτ. 2542/ ΑΔΑ 7ΡΖ9Γ-Ν0Λ, 2543/ ΑΔΑ 7Π4ΖΓ-6Ξ0, 2544/ ΑΔΑ ΒΔΝΩΓ-8ΟΔ, 2545/ ΑΔΑ 6Λ7ΗΓ-ΑΥΟ, 2546/ ΑΔΑ 72ΟΤΓ-ΡΨ0, & 2547/ ΑΔΑ 6ΩΒΕΓ- 3ΨΧ) κατάταξης/πρόσληψης ΙΔΟΧ προσωπικού και πίνακες απορριφθέντων υποψηφίων ανά κωδικό ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα, οι οποίοι αναρτήθηκαν στις Την έγγραφη κοινοποίηση της πρόσληψης στους επιλεγέντες για ανάληψη υπηρεσίας στις Σελίδα 2 από 5

3 22. Την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (αρ. πρωτ. 2608/ ) προσληφθείσας στον κωδικό θέσης 102, ειδικότητα ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων (Αρχαιολογικός χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας) ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψη και την αντικατάστασή της από την αμέσως επόμενη στον πίνακα κατάταξης/πρόσληψης. 23. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη εποχικών αναγκών της 19 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 24. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του αναφερόμενου στην απόφαση ΙΔΟΧ προσωπικού θα καλυφθεί από τις διατιθέμενες πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, τρέχοντος οικονομικού έτους. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Α. Την πρόσληψη, από έως (4 μήνες), προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών της 19 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έδρα τα Τρίκαλα), ως ακολούθως: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 4 ΜΗΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ (σε αντικατάσταση της παραιτηθέντος από την πρόσληψη ΜΕΓΓΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 4 ΜΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΙΣΚΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΣΤΡΟ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Β. Το ανωτέρω προσωπικό παρουσιάστηκε στις στην έδρα της Εφορείας και ανέλαβε υπηρεσιακά καθήκοντα. Γ. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού θα είναι εξαήμερη και το ημερήσιο ωράριο εργασίας θα ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σελίδα 3 από 5

4 Δ. Κατ εφαρμογή της υπ αριθμ. 2/56057/0022/ (ΦΕΚ 1902/Β/ ) Κ.Υ.Α., εγκρίνεται, στο ανωτέρω φυλακτικό προσωπικό, η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης. Στο προσωπικό καθαριότητας εγκρίνεται η απασχόληση πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της σύμβασης. Ε. Το ανωτέρω προσωπικό θα παρέχει και κάθε δυνατή επικουρία για την εύρυθμη λειτουργία και για τη διατήρηση της καθαριότητας των αρχαιολογικών χώρων που εποπτεύουν. ΣΤ. Η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού σε εργασίες άσχετες με εκείνες για τις οποίες προσλήφθηκε απαγορεύεται. Z. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού τρέχοντος οικονομικού έτους, ενώ η δαπάνη για αμοιβές Κυριακών, αργιών, εξαιρεσίμων και πέραν του πενθημέρου από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, τρέχοντος οικονομικού έτους. H. Μετά τη λήξη της σύμβασης το ανωτέρω προσωπικό αποχωρεί αυτοδίκαια από την υπηρεσία, χωρίς καμία αποζημίωση ή άλλη ειδοποίηση από την αιτία αυτή. Θ. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η αναγνώριση της σύμβασης ως αορίστου χρόνου. Ι. Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.yppo.gr ) και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα «Πρόγραμμα (http://diavgeia.gov.gr). Η Προϊσταμένη της 19 ης Ε.Β.Α. Κρυστάλλω Μαντζανά ΠΕ Αρχαιολόγων Σελίδα 4 από 5

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 1.Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού Πουλίου 6 Τ.Κ Αθήνα Για την ανακοίνωση της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 (αρ. πρωτ. 1678/ ) αποστέλλονται συνημμένα: α. η αρ. πρωτ. 1945/ περίληψη της ανακοίνωσης, η οποία απεστάλη για δημοσίευση στις στις ημερήσιες εφημερίδες Ν. Τρικάλων «Έρευνα» & «Πρωινός Λόγος». β. αντίγραφα των πρακτικών ανάρτησης της ανακοίνωσης και των αναπόσπαστων παραρτημάτων της, με σήμανση έκδοσης & στα δημοτικά καταστήματα των Δήμων Τρικκαίων & Καλαμπάκας γ. το πρακτικό ανάρτησης στις της ανακοίνωσης υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 στην έδρα της Υπηρεσίας. δ. τους θεωρημένους ονομαστικούς Πίνακες Κατάταξης/Πρόσληψης και Απορριφθέντων, ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα, οι οποίοι αναρτήθηκαν στις στην έδρα της Υπηρεσίας και διαδικτυακά στην εφαρμογή με τους αντίστοιχους ΑΔΑ. ε. το πρακτικό ανάρτησης των Πινάκων Κατάταξης/Πρόσληψης και Απορριφθέντων, ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα, στην έδρα της Υπηρεσίας. στ. την παρούσα απόφαση πρόσληψης. 2.Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού) Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού (αποστολή με ) Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ Αθήνα 3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού α) Γραφείο κ. Υπουργού (αποστολή με & fax) β) Γραφείο κ. Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού (αποστολή με ) γ) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς (αποστολή με ) δ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Διεύθυνση Διοικητικού (αποστολή με ) Γραφείο Μηχανογράφησης και Διαχείρισης Στοιχείων του Ωρομίσθιου και του με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Προσωπικού ε) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων (αποστολή με ) Μπουμπουλίνας Τ.Κ Αθήνα 4. Αναφερόμενοι στην απόφαση Σελίδα 5 από 5

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως

Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Υπηρεσία «NT Bulk SMS» Οδηγίες Χρήσεως Περιεχόµενα Οδηγίες Χρήσεως για την υπηρεσία «NT BULK SMS»...3 1. Είσοδος στην Υπηρεσία...3 2. Περιγραφή Λειτουργικών Περιοχών Οθόνης...3 3. Αρχική Σελίδα Υπηρεσίας...4

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα