ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 3669/194 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ βουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 2 παρ.1, (περιπτ. η) και παρ.2 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 34), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α 70) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101). β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). γ) Του Π.Δ. 28/2010 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 64). δ) Του Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμο διοτήτων του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και ιδίως του άρθρου 2, παρ. 1, περίπτωση γ, υποπερίπτωση ββ με το οποίο μεταφέρθηκε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Α 170). ε) Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 154). στ) Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α ) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ172 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομη χανίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα Π.Δ. 342/1990 (Α 135) και Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ Α 99), ζ) Των άρθρων 21 του Ν. 2367/1995 «Νέοι χρηματοπι στωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 261) και 1 του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α) «Ίδρυση λειτουργία βιο μηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». η) Του άρθρου 1, παρ.1α σε συνδιασμό με το άρθρο 1 παρ. 2 της αριθμ. Υ271/ απόφασης του Πρωθυ πουργού (ΦΕΚ Β 1595) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη τας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη». 2. Την αριθμ. Οικ. Β.6342/863/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 223) σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Την Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (EE L170 της , σ.1) 4. Τον κανονισμό (ΕΚ) Αριθμ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και επο πτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊό ντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 339/93 του Συμβουλίου (EE L218 της , σ. 30) 5. Την απόφαση αριθμ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κα τάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 6. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ΓΠ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 352) που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον τομέα των καλλυντικών. 7. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κα ταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (ΕΕ L396 της ) 8. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1272/ (EE L353 της , σελ.1), του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και την συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, σχετικά με την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ ΕΟΚ/ και 1999/45/ΕΚ/ και την τροποποί ηση του κανονισμού αρ. 1907/ Τον Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ Α 272)και ιδίως των άρθρων 1 και 2 αυτού «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους» όπως ισχύει, το Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» καθώς και τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 765/08 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμ βουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 και ιδίως τα Κεφάλαια Ι και ΙΙΙ αυτού σχετικά με τους ελέγχους της πιστότητας των προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων.

2 7776 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Tα Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α και 165 Α) και 543/1989(ΦΕΚ 229 Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 11. Το άρθρο 1 παρ.ιδ σε συνδιασμό με το άρθρο 2 παρ. δ της αριθμ. Δ6Α ΕΞ 2010 απόφασης του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725 Β ). 12. Το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) «Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 13. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα λείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (ειδ. Φ τον ΚΑΕ 0873 «αμοιβές νομικών προσώ πων») ή και του Π.Δ. Ε κατά περίπτωση, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η εν λόγω δαπάνη δεν μπορεί να προσδιορισθεί επα κριβώς, καθ όσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονό τα (αριθμός και τόπος πραγματοποιούμενων ελέγχων, βαθμός υλοποιούμενων δράσεων κ.λπ.). 14. Το άρθρο 2 παρ. 1 σε συνδιασμό με το άρθρο 4 παρ. α της αριθ. 2672/ ΚΥΑ του Πρωθυπουρ γού και του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορισμού Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη (ΦΕΚ Β 2408/ ). 15. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί κησης κ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 186 παράγραφος ΙΙ, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση δ, αριθ. 30 (ΦΕΚ 87 Α ). 16. Την Αριθ. Ζ3 2019/ ΚΥΑ (ΦΕκ Β 1221) «Από φαση απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά μαγνητικών παιχνιδιών τα οποία δεν φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών», όπως τροποποιήθηκε με την Αριθ. Ζ3 3219/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1427) σε συνδιασμό με την από (ENTR TOYS 2009/012) Ανακοίνω ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα μαγνητικά παιχνίδια θα διέπονται πλέον από την οικεία νομοθεσία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. 17. Το άρθρο 3 παρ. ΙΑ σε συνδιασμό με το άρθρο 5 παρ. 1 της αριθμ. 383/ κοινή υπουργική απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «καθορισμού αρμο διοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου» (ΦΕΚ Β 29/ ), αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπα ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την θέσπιση κανόνων για την ασφάλεια των παιχνιδιών και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην Κοινότητα. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλι κίας κάτω των 14 ετών, εφεξής καλούμενα «παιχνίδια». Τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα I δεν θεωρού νται ως παιχνίδια κατά την έννοια της παρούσας απόφασης. 2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα ακό λουθα παιχνίδια: α) εξοπλισμός παιδότοπων που προορίζεται για δη μόσια χρήση β) αυτόματες παιχνιδομηχανές, με ή χωρίς κερματο δέκτη, που προορίζονται για δημόσια χρήση γ) αυτοκινητάκια με κινητήρα εσωτερικής καύσης δ) παιχνίδια με ατμομηχανή ε) σφενδόνες και εκτοξευτές λίθων. Άρθρο 3 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφαρμό ζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προϊ όντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν 2) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα παιχνίδι καθίσταται διαθέσιμο στην κοινοτική αγορά 3) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα παιχνίδι ή που αναθέτει σε άλ λους τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ενός παιχνιδιού, και εμπορεύεται αυτό το παιχνίδι υπό την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του 4) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του για την εκτέλεση συγκεκρι μένων καθηκόντων 5) «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκα τεστημένο στην Κοινότητα που διαθέτει ένα παιχνίδι τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά 6) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσί δα του εφοδιασμού, πλην του κατασκευαστή ή του εισαγω γέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα παιχνίδι στην αγορά 7) «οικονομικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδο τημένος αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο διανομέας 8) «εναρμονισμένο πρότυπο»: το πρότυπο που εκδίδει ένας από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 39/ (ΦΕΚ Α 28) με βάση αίτημα που υποβάλλει η Επιτροπή 9) «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης»: κάθε κοινοτικό νομοθέτημα που εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των προϊόντων 10) «διαπίστευση»: βεβαίωση από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι εφαρμοστέο, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομέ νων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα τομεακά συστήματα, για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστη ριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης 11) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»: η διεργασία αξιολό γησης με την οποία αποδεικνύεται κατά πόσον πληρού νται οι ειδικές απαιτήσεις που αφορούν ένα παιχνίδι 12) «οργανισμός διαπίστευσης»: ο φορέας που εκτε λεί δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένης της δοκιμής, βαθμονόμησης, πιστο ποίησης και επιθεώρησης 13) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επι στροφή παιχνιδιού που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) «απόσυρση»: κάθε μέτρο που έχει ως σκοπό να αποτρέψει τη διαθεσιμότητα στην αγορά ενός παιχνι διού που βρίσκεται στην αλυσίδα του εφοδιασμού 15) «εποπτεία της αγοράς»: οι δραστηριότητες που διεξά γονται και τα μέτρα που λαμβάνονται από δημόσιες αρχές προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα παιχνίδια συμμορ φώνονται προς τις εφαρμοζόμενες απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης και ότι δεν θέ τουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή οιαδήποτε άλλη πτυχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος 16) «σήμανση CE»: η σήμανση με την οποία ο κατα σκευαστής δηλώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, που προβλέπει την επίθεση της σήμανσης 17) «λειτουργικό προϊόν»: το προϊόν που λειτουργεί και χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με ένα προϊόν, μια συσκευή ή μια εγκατάσταση που προορίζεται για ενη λίκους και μπορεί να αποτελεί ομοίωμα σε σμίκρυνση του προϊόντος, της συσκευής ή της εγκατάστασης 18) «λειτουργικό παιχνίδι»: το παιχνίδι που λειτουργεί και χρησιμοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο με ένα προϊόν, συσκευή ή εγκατάσταση που προορίζεται για ενηλίκους και μπορεί να αποτελεί μικρογραφία του προϊόντος, της συσκευής ή της εγκατάστασης 19) «παιχνίδι νερού»: το παιχνίδι που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ρηχά νερά, το οποίο μπορεί να με ταφέρει ή να κρατήσει ένα παιδί πάνω στο νερό 20) «ταχύτητα εκ κατασκευής»: η αντιπροσωπευτική δυνητική ταχύτητα λειτουργίας η οποία καθορίζεται από τον σχεδιασμό του παιχνιδιού 21) «παιχνίδι δραστηριότητας»: το παιχνίδι για οικιακή χρήση, η δομή στήριξης του οποίου παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και το οποίο προο ρίζεται να επιτρέψει σε ένα παιδί την πραγματοποίηση μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: σκαρφάλωμα, άλμα τα, κούνια, τσουλήθρα, ταλαντώσεις, περιστροφές, κίνηση έρπην ή οιονδήποτε συνδυασμό των κινήσεων αυτών 22) «χημικό παιχνίδι»: το παιχνίδι που προορίζεται για τον άμεσο χειρισμό χημικών ουσιών και μειγμάτων και για χρήση κατά τρόπο κατάλληλο για συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, υπό την επίβλεψη ενηλίκου 23) «οσφρητικό επιτραπέζιο παιχνίδι»: το παιχνίδι που έχει σκοπό να βοηθήσει ένα παιδί να μάθει να αναγνω ρίζει διαφορετικές οσμές ή γεύσεις 24) «σετ καλλυντικών»: το παιχνίδι που έχει σκοπό να βοηθήσει ένα παιδί να μάθει να κατασκευάζει προϊόντα, όπως αρώματα, σαπούνια, κρέμες, σαμπουάν, αφρόλουτρα, κραγιόν, μέικ απ, οδοντόκρεμες και μαλακτικές κρέμες 25) «παιχνίδι γεύσεων»: το παιχνίδι που έχει σκοπό να επιτρέψει στα παιδιά να παρασκευάζουν γλυκά ή φαγητά, με τη χρήση συστατικών τροφίμων, όπως γλυ καντικά, υγρά, σκόνες και αρώματα 26) «βλάβη»: ο σωματικός τραυματισμός ή κάθε άλλη προσβολή της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των μα κροπρόθεσμων συνεπειών στην υγεία 27) «κίνδυνος»: κάθε δυνητική πηγή βλάβης 28) «επικινδυνότητα/διακινδύνευση»: το ποσοστό της πι θανότητας εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου ικανής να προ καλέσει βλάβη και ο βαθμός σοβαρότητας της βλάβης 29) «που προορίζεται για χρήση»: σημαίνει ότι ο γονέας ή ο κηδεμόνας μπορεί ευλόγως να συμπεράνει βάσει της λειτουργίας, των διαστάσεων και των χαρακτηριστικών του παιχνιδιού ότι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από παιδιά της αναφερόμενης ηλικιακής ομάδας. Άρθρο 4 Αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης είναι η 1η Διεύθυνση Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιο μηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγω νιστικότητας και Ναυτιλίας. Η αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του ελέγχου της αγοράς των παιχνιδιών: 1) διενεργεί κατάλληλους ελέγχους προκειμένου να επαληθεύεται η συμμόρφωση της κυκλοφορίας των παι χνιδιών στην αγορά με τις διατάξεις της παρούσας από φασης και συνεργάζεται με τις άλλες αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως είναι οι δημοτικές και περιφερειακές υπηρεσίες, τα τελωνεία, οι υπηρεσίες του Γενικού Χημεί ου του Κράτους, η Ελληνική Αστυνομία, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή κ.α. με τη διάθεση προσωπικού για τον επιτόπιο έλεγχο του οικονομικού φορέα και την ανταλλαγή πληροφοριών. 2) υποχρεώνει τους οικονομικούς φορείς να αποσύ ρουν από την αγορά τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και επιβάλει τις αναγκαίες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 47 της παρούσας 3) απαιτεί την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφο ριών εκ μέρους των ενδιαφερομένων, όπως ορίζεται από τις παρακάτω διατάξεις, τηρουμένου του απορρήτου 4) λαμβάνει δείγματα των παιχνιδιών και τα υποβάλλει σε εργαστηριακούς ελέγχους σύμφωνα με τις απαιτή σεις της παρούσας 5) τηρεί ενήμερη την Επιτροπή ως προς τα αποτελέ σματα της επιτήρησης της αγοράς, 6) διασφαλίζει ότι παρέχεται η δυνατότητα στους καταναλωτές και τους λοιπούς ενδιαφερομένους να υποβάλλουν παρατηρήσεις προς αυτήν σχετικά με τη συμμόρφωση των παιχνιδιών. Όπου στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ανα φέρεται ο όρος «αρμόδια αρχή», θεωρείται η «αρμόδια αρχή» που ορίζεται στο παρόν άρθρο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Άρθρο 5 Υποχρεώσεις κατασκευαστών 1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των παιχνιδιών τους στην αγορά, τα παιχνίδια είναι σχεδι ασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα II. 2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον απαιτούμενο τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 22 και διενεργούν ή αναθέτουν σε τρίτους να διενεργήσουν, τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται σύμ φωνα με το άρθρο 20. Όταν η συμμόρφωση ενός παι χνιδιού με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται με την διαδικασία αυτή, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, και επιθέτουν τη σήμανση CE, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18, παράγραφος Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά. 4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι διαδικασίες ώστε να διατηρείται η συμμόρφωση της εν σειρά παραγωγής. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό ή τα

4 7778 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χαρακτηριστικά του παιχνιδιού και οι αλλαγές στα εναρ μονισμένα πρότυπα με βάση τις οποίες δηλώνεται η συμ μόρφωση ενός παιχνιδιού λαμβάνονται δεόντως υπόψη. Όταν κρίνεται σκόπιμο λόγω των κινδύνων που παρου σιάζει ένα παιχνίδι, οι κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της υγείας και της ασφαλείας των καταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και διατη ρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις αποσύρσεις παιχνιδιών και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους. 5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα παιχνίδια τους φέρουν αριθμό τύπου, παρτίδας, σειράς ή μοντέ λου ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του παιχνιδιού, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυ τές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. 6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το όνομα, την κατα χωρημένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο παιχνίδι ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του παιχνι διού ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. Η διεύθυν ση υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή. 7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες που συ ντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και αφορούν την ασφάλεια των χρηστών / καταναλωτών. 8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν τηρεί τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Περαι τέρω, όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατα σκευαστές ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή στην οποία κατέστησαν διαθέσιμο το παιχνίδι και παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν. 9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πλη ροφορίες και την τεκμηρίωση που συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. Συνεργάζονται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διαθέσει στην αγορά. Άρθρο 6 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 1. Ο κατασκευαστής μπορεί να διορίζει, με γραπτή εντολή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σύμφωνα με τον ορισμό στο άρθρο 3 παρ Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 5, παρά γραφος 1, και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 3. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθή κοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμ βάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: α) να τηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και την τε χνική τεκμηρίωση στη διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του παι χνιδιού στην αγορά. β) να παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολο γημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμ μόρφωση του παιχνιδιού γ) να συνεργάζεται με την αρμόδια αρχή, κατόπιν αι τήματός της, για την τυχόν δράση που έχει αναληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχουν τα παιχνίδια που καλύπτει η εντολή τους. Άρθρο 7 Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην κοινοτική αγορά μό νον συμμορφούμενα παιχνίδια. 2. Οι εισαγωγείς πριν να διαθέσουν ένα παιχνίδι στην αγορά, διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το παιχνίδι φέρει την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης και συνοδεύεται από τα απαιτού μενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παράγραφοι 5 και 6. Εφόσον ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα II, δεν διαθέτει το παιχνίδι στην αγορά αν αυτό δεν έχει συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχε τικά τον κατασκευαστή καθώς και την αρμόδια αρχή όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο. 3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, την καταχω ρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το καταχωρημένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση στην οποία μπο ρεί κανείς να έρθει σε επαφή μαζί τους στο παιχνίδι ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το παιχνίδι. 4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το παιχνίδι συνο δεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας που συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και αφορούν την ασφάλεια των χρηστών / καταναλωτών. 5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το παιχνίδι βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευ σης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφω σή του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα ΙΙ. 6. Όποτε ενδείκνυται, λόγω των κινδύνων που πα ρουσιάζει ένα παιχνίδι, οι εισαγωγείς διενεργούν, χάριν προστασίας της υγείας και της ασφαλείας των κα ταναλωτών, δοκιμές με δειγματοληψία στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και, εφόσον απαιτείται, διατηρούν αρχείο με τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα παιχνίδια και τις αποσύρσεις παιχνιδιών, και τηρούν ενήμερους τους διανομείς για τις έρευνές τους. 7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύ ουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνι διού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή και παρέχουν λεπτομέρειες, ιδίως για τη μη συμ μόρφωση και για τα διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους. 9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κα τόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληρο φορίες και την τεκμηρίωση που συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. Συνεργάζονται με την αρχή αυτή, κατόπιν αιτήματός της, για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διαθέσει στην αγορά. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις των διανομέων 1. Όταν οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμο ένα παιχνίδι στην αγορά ενεργούν με τη δέουσα προσοχή σε σχέση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. 2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα παιχνίδι διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το παιχνίδι φέρει την απαιτούμενη σήμανση, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και πληρο φορίες ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα. και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 7 παράγραφος Όταν ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα II, τότε μπορεί να καθιστά διαθέσιμο το παιχνίδι στην αγορά μόνο αφού αυτό συμμορφωθεί με τις εφαρμο στές απαιτήσεις. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, καθώς και την αρμόδια αρχή, όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο. 4. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το παιχνίδι βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευ σης ή μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφω σή του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα ΙΙ. 5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περί πτωση. Περαιτέρω, όταν το παιχνίδι παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά την αρμόδια αρχή στην οποία καθιστούν διαθέσιμο το παιχνίδι και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση και τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν έλαβαν. 6. Οι διανομείς παρέχουν στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση, που συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμ μόρφωση ενός παιχνιδιού. Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για τη δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα παι χνίδια που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά. Άρθρο 9 Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατα σκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς Ένας εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται κατασκευ αστής για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και, συνεπώς, υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευα στή σύμφωνα με το άρθρο 5, όταν διαθέτει ένα παιχνίδι στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ένα παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπον που μπορεί να θίξει τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Άρθρο 10 Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων Οι οικονομικοί φορείς, κατόπιν αιτήματος, αναφέρουν στην αρχές εποπτείας της αγοράς την ταυτότητα των κάτωθι: α) κάθε οικονομικού φορέα ο οποίος τους έχει προ μηθεύσει παιχνίδι. β) κάθε οικονομικού φορέα στον οποίο έχουν προμη θεύσει παιχνίδι. Οι οικονομικοί παράγοντες πρέπει να είναι ικανοί να παρέχουν τις πληροφορίες του πρώτου εδαφίου για περίοδο 10 ετών από τη διάθεση του παιχνιδιού στην αγορά., στην περίπτωση του κατασκευαστή, και για πε ρίοδο 10 ετών από την προμήθεια του παιχνιδιού, στην περίπτωση των λοιπών οικονομικών παραγόντων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Άρθρο 11 Βασικές απαιτήσεις ασφαλείας 1. Η αρμόδια αρχή, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα παιχνίδια μπορούν να διατί θενται στην αγορά μόνο εφόσον συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται, όσον αφορά τη γενική απαίτηση ασφαλείας, στην πα ράγραφο 2 του παρόντος, και, όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας, στο παράρτημα II. 2. Τα παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχουν, δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφά λεια ή την υγεία των χρηστών ή τρίτων όταν χρησιμο ποιούνται με τον προβλεπόμενο ή με προβλέψιμο τρό πο, με γνώμονα τη συνήθη συμπεριφορά των παιδιών. Λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα των χρηστών και, κατά περίπτωση, των προσώπων που τους επιβλέπουν, ιδίως στην περίπτωση παιχνιδιών που προορίζονται να χρη σιμοποιηθούν από παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών ή από άλλες προσδιορισμένες ηλικιακές ομάδες. Οι ετικέτες που τοποθετούνται σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 2, και οι συνοδευτικές οδηγίες χρήσης των παιχνιδιών εφιστούν την προσοχή των χρηστών ή των προσώπων που τους επιβλέπουν στους εγγενείς κινδύνους εξαιτίας της χρήσης των παιχνιδιών, καθώς και στους τρόπους αποφυγής των κινδύνων αυτών. 3. Τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά συμμορ φώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας κατά την προβλέψιμη και κανονική περίοδο χρήσης. Άρθρο 12 Προειδοποιήσεις 1. Όταν ενδείκνυται για λόγοuς ασφαλούς χρήσης, οι προ ειδοποιήσεις που δίδονται για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 2 καθορίζουν τα ενδεικνυόμενα όρια για τους χρήστες, σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος V. Όσον αφορά τις κατηγορίες παιχνιδιών που παρα τίθενται στο μέρος Β του παραρτήματος V, χρησιμο

6 7780 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποιούνται οι εκεί προβλεπόμενες προειδοποιήσεις. Οι προειδοποιήσεις που περιγράφονται στα σημεία 2 έως 10 του μέρους Β του παραρτήματος V χρησιμοποιούνται, όπως διατυπώνονται στα σημεία αυτά. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να φέρουν μία ή περισσότε ρες από αυτές τις συγκεκριμένες προειδοποιήσεις, που αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος V, εάν η προειδοποίηση έρχεται σε αντίθεση με την προοριζόμενη χρήση του παιχνιδιού, όπως προσδιορίζεται από τις λει τουργίες, τις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά του. 2. Ο κατασκευαστής αναγράφει τις προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο, ευνόητο και ακριβή τρόπο στο παιχνίδι, σε επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία και, εάν κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύ ουν το παιχνίδι. Τα μικρά παιχνίδια που πωλούνται χωρίς συσκευασία φέρουν κατάλληλες προειδοποιήσεις. Πριν από τις προειδοποιήσεις αναγράφεται η λέξη «ΠΡΟΣΟΧΗ!». Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι καθοριστικές για την απόφαση αγοράς του παιχνιδιού, όπως εκεί νες που καθορίζουν τα κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για τους χρήστες και οι λοιπές εφαρμοστέες προειδοποιήσεις που περιγράφονται στο παράρτημα V, τοποθετούνται στη συσκευασία που προορίζεται για τον καταναλωτή ή είναι με άλλον τρόπο ευδιάκριτες για τον καταναλωτή πριν από την αγορά, ακόμη και όταν η αγορά γίνεται μέσω του Διαδικτύου. 3. Σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 7, οι προ ειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να συ ντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 13 Ελεύθερη κυκλοφορία Η αρμόδια αρχή δεν εμποδίζει τη διάθεση στην ελλη νική αγορά των παιχνιδιών τα οποία ανταποκρίνονται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 14 Τεκμήριο συμμόρφωσης Τα παιχνίδια που συμμορφώνονται προς τα εναρμονι σμένα πρότυπα ή με μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπα ϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις των εν λόγω προτύπων ή μερών τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα ΙΙ. Άρθρο 15 Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου προτύπου 1. Όταν η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι εναρμονισμένο πρότυπο δεν πληροί απολύτως τις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα ΙΙ, παραπέ μπει το ζήτημα στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ και υποβάλλει τα επιχειρήματά της. Η επιτροπή αυτή, αφού ζητήσει τη γνώμη των αρμοδίων ευρωπαϊκών οργανισμών τυπο ποίησης, γνωμοδοτεί άμεσα. 2. Με βάση τη γνωμοδότηση της εν λόγω επιτροπής, η Επιτροπή αποφασίζει να δημοσιεύσει, να μην δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει υπό περιορισμούς, να διατηρήσει, να διατη ρήσει υπό περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία αναφο ράς του σχετικού εναρμονισμένου προτύπου στην (ή από την) Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Η Επιτροπή ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό ορ γανισμό τυποποίησης και, εφόσον απαιτείται, ζητεί την αναθεώρηση των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων. Άρθρο 16 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 1. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ αναφέρει ότι πληρού νται αποδεδειγμένα οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα ΙΙ. 2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ περιλαμβάνει τουλάχι στον τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης και στις σχετικές ενότητες του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αριθμ. 768/2008/ΕΚ και προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του υποδείγ ματος που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης και συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα ή με ταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή. 3. Με την κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμ μόρφωση του παιχνιδιού. Άρθρο 17 Γενικές αρχές της σήμανσης CE 1. Τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά φέρουν τη σήμανση CE. 2. H σήμανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/ Η αρμόδια αρχή τεκμαίρει ότι τα παιχνίδια που φέ ρουν τη σήμανση CE συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση. 4. Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE ή δεν πλη ρούν με άλλον τρόπο την παρούσα απόφαση μπορούν να παρουσιάζονται και να χρησιμοποιούνται σε εμπορι κές εκθέσεις και για σκοπούς εμπορικής παρουσίασης και δειγματισμού, με τον όρο ότι συνοδεύονται από ένα διακριτικό που δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και ότι δεν θα καταστούν διαθέσιμα στην Κοινότητα πριν να συμμορφωθούν. Άρθρο 18 Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE 1. Η σήμανση CE επιτίθεται κατά τρόπο εμφανή, ευανά γνωστο και ανεξίτηλο στο παιχνίδι, ή σε τοποθετημένη ετικέτα, είτε στη συσκευασία. Στην περίπτωση μικρών παιχνιδιών και παιχνιδιών που αποτελούνται από μικρά εξαρτήματα, η σήμανση CE μπορεί εναλλακτικά να επι τίθεται σε ετικέτα ή σε συνοδευτικό φυλλάδιο. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικώς εφικτό στην περίπτωση παιχνιδιών που πωλούνται σε εκθετήρια παρουσίασης (stand), και υπό την προϋπόθεση ότι το εκθετήριο χρησιμοποιείτο αρχικά για τη συσκευασία του παιχνιδιού, η σήμανση CΕ επιτίθεται στο εκθετήριο. Εάν η σήμανση CE δεν είναι ευδιάκριτη από την εξω τερική πλευρά της συσκευασίας, τίθεται τουλάχιστον πάνω στη συσκευασία. 2. Η σήμανση CE επιτίθεται πριν να διατεθεί το παι χνίδι στην αγορά. Μπορεί επίσης να συνοδεύεται από άλλο γραφικό σύμβολο ή εικονόγραμμα που υποδεικνύει ειδικό κίν δυνο ή χρήση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 19 Αξιολόγηση της ασφαλείας Οι κατασκευαστές, πριν να διαθέσουν ένα παιχνίδι στην αγορά, αναλύουν τους χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7781 ηλεκτρικούς κινδύνους, τον κίνδυνο ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο για την υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας που ενδέχεται να παρουσιάζει το παιχνίδι. Επιπλέον, αξιολο γούν τη δυνητική έκθεση στους παραπάνω κινδύνους. Άρθρο 20 Εφαρμοστέες διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 1. Οι κατασκευαστές, πριν να διαθέσουν το παιχνίδι στην αγορά, εφαρμόζουν τις διαδικασίες για την αξιο λόγηση της συμμόρφωσης οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος για να αποδείξουν ότι το παιχνίδι πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα II. 2. Εάν ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει τα εναρ μονισμένα πρότυπα, των οποίων ο αριθμός αναφοράς δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊ κής Ένωσης, και τα οποία καλύπτουν όλες τις σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας για το παιχνίδι, ακολουθεί τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου της παραγωγής, όπως ορίζεται στην ενότητα A του παραρτήματος ΙΙ της από φασης αριθμ. 768/2008/ΕΚ και παρατίθεται στο παράρ τημα VII της παρούσας απόφασης. 3. Το παιχνίδι υποβάλλεται σε εξέταση τύπου ΕΚ όπως αναφέρεται στο άρθρο 21, σε συνδυασμό με τη διαδι κασία συμμόρφωσης προς τον τύπο που προβλέπεται στην ενότητα Γ του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αριθμ. 768/2008/ΕΚ και παρατίθεται στο παράρτημα VII της παρούσας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων ο αριθμός αναφοράς έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία κα λύπτουν όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας για το οικείο παιχνίδι. β) υπάρχουν τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέ ρονται στο στοιχείο α), αλλά ο κατασκευαστής δεν τα έχει εφαρμόσει ή τα έχει εφαρμόσει μόνον εν μέρει. γ) ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα στο στοι χείο α) εναρμονισμένα πρότυπα έχει δημοσιευτεί με περιορισμούς. δ) ο κατασκευαστής φρονεί ότι η φύση, ο σχεδιασμός, η κατασκευή ή ο σκοπός του παιχνιδιού απαιτούν επα λήθευση από τρίτους. Άρθρο 21 Εξέταση τύπου ΕΚ 1. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ, η διενέργεια αυτής της εξέτασης και η έκδοση της βεβαίωσης εξέτασης τύ που ΕΚ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην ενότητα B του παραρτήματος ΙΙ της απόφασης αριθμ. 768/2008/ΕΚ και παρατίθεται στο παράρτημα VII της παρούσας απόφασης. Η εξέταση τύπου ΕΚ διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 δεύτερη περίπτωση της ενότητας Β. Επί πλέον αυτών των διατάξεων, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος. 2. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ περιλαμβάνει πε ριγραφή του παιχνιδιού και αναφορά του τόπου κατα σκευής καθώς και της διεύθυνσης. 3. Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρ φωσης που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 23, στο εξής καλούμενος «κοινοποιημένος οργανισμός», διενεργεί εξέταση τύπου ΕΚ, αξιολογεί, κατά περίπτωση, από κοινού με τον κατασκευαστή, την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 19 όσον αφορά τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιάζει το παιχνίδι. 4. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ περιλαμβάνει ανα φορά στην παρούσα απόφαση, έγχρωμη εικόνα και σαφή περιγραφή του παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομέ νων των διαστάσεών του, καθώς και κατάλογο των δοκιμών που διενεργήθηκαν με αναφορά στη σχετική έκθεση δοκιμών. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ επανεξετάζεται όποτε απαιτείται, ιδίως εάν τροποποιούνται η διαδικασία κατα σκευής, οι πρώτες ύλες ή τα συστατικά του παιχνιδιού και, σε κάθε περίπτωση, ανά πενταετία. Η βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ αποσύρεται εάν το παιχνίδι δεν πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα II. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί δεν χορηγούν βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σε παιχνίδια των οποίων η βεβαίωση έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί. 5. Η τεχνική τεκμηρίωση και η αλληλογραφία σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ συντάσσονται στην Ελληνική ή μεταφράζονται στην Ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή. Άρθρο 22 Τεχνικός Φάκελος 1. Ο τεχνικός φάκελος που αναφέρεται στο άρθρο 5, παράγραφος 2 περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πλη ροφορίες ή λεπτομέρειες για τα μέσα που χρησιμο ποιήθηκαν από τον κατασκευαστή ώστε να εξασφα λίζεται ότι τα παιχνίδια πληρούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα II, και, ιδίως, περιλαμβάνει τα έγγραφα που παρατίθενται στο παράρτημα IV. 2. Ο τεχνικός φάκελος συντάσσεται στην Ελληνική ή με ταφράζεται στην Ελληνική γλώσσα από επίσημη αρχή. 3. Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτή ματος από την αρμόδια αρχή, παρέχει μετάφραση των σχετικών μερών του τεχνικού φακέλου στην ελληνική γλώσσα. Όταν η αρμόδια αρχή ζητεί τον τεχνικό φάκελο ή μετάφραση των μερών του από τον κατασκευαστή, δύναται να ορίζει προθεσμία 30 ημερών για την ικα νοποίηση του αιτήματός της, εκτός εάν δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία λόγω σοβαρού και άμεσου κινδύνου. 4. Εάν ο κατασκευαστής αθετεί τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρό ντος, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί από τον κα τασκευαστή τη διενέργεια δοκιμής από κοινοποιημένο οργανισμό με έξοδα του κατασκευαστή εντός καθορι σμένης περιόδου, ώστε να επαληθεύεται η συμμόρφωση με τα εναρμονισμένα πρότυπα και τις βασικές απαιτή σεις ασφαλείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 23 Κοινοποίηση Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β κοινο ποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση

8 7782 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο του άρθρου 21. Ο κοινοποιημένος οργανισμός στην Ελλάδα που έχει λάβει έγκριση για τα ανωτέρω καθήκοντα, επιπλέον συμ μετέχει στις Ευρωπαϊκές Διαδικασίες τυποποίησης και συντονισμού σύμφωνα με το Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ Α 28), εί ναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.) Άρθρο 24 Κοινοποιούσα Αρχή 1. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β, είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό και τη διεξαγωγή των ανα γκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και κοινοποίησης των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης και για την παρακο λούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών, συμπεριλαμ βανομένης της συμμόρφωσης με το άρθρο Η παραπάνω αρχή μπορεί να αποφασίζει ότι η αξι ολόγηση και η παρακολούθηση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διεξάγονται από το Εθνικό Σύστημα Δια πίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 και σύμφωνα με αυτόν. 3. Εφόσον η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την παρακολούθηση κατά τα αναφε ρόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος σε οργανισμό που δεν είναι κρατική υπηρεσία, ο οργανισμός στον οποίο εκχωρήθηκαν ή ανατέθηκαν με άλλο τρόπο τα εν λόγω καθήκοντα πρέπει να είναι νομικό πρόσωπο και να συμμορφώνεται, τηρουμένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα VI, τμήμα 1, παράγραφοι α) έως ε). Επιπροσθέτως, αυτός ο οργανι σμός διαθέτει την υποδομή για την κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. 4. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β ανα λαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελεί ο οργανισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Άρθρο 25 Υποχρέωση ενημέρωσης για την κοινοποιούσα αρχή Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β ενημε ρώνει την Επιτροπή σχετικά με τις διαδικασίες της για την αξιολόγηση και την κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. Η Επιτροπή δημοσι οποιεί αυτές τις πληροφορίες. Άρθρο 26 Τεκμήριο συμμόρφωσης Αν ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποδεικνύει ότι πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ή σε μέρη αυτών, τα στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο Παραρτήματος VI τμήμα 2, εφόσον τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα πληρούν τις απαιτήσεις αυτές. Άρθρο 27 Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου προτύπου Όταν η αρμόδια αρχή έχει επίσημη ένσταση κατά των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 26, εφαρμόζεται το άρθρο 15. Άρθρο 28 Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών 1. Όταν κοινοποιημένος οργανισμός αναθέτει υπερ γολαβικά συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγα τρική πληρούν τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα VI τμήμα 2 και ενημερώνει την κοινοποιούσα αρχή αναλόγως. 2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολά βοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστημένοι. 3. Οι δραστηριότητες μπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από θυγατρική μόνον αφού συμφωνήσει ο πελάτης. 4. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί τηρούν στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει του άρθρου 21 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 29 Αίτηση για κοινοποίηση Κάθε οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εγκατεστημένος στην Ελληνική επικράτεια, υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης δυνάμει της παρούσας απόφασης στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β. Επί της αίτησης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. 3354/91/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 149) όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Άρθρο 30 Διαδικασία Κοινοποίησης 1. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β μπορεί να κοινοποιεί μόνο τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του Παραρ τήματος VI τμήμα Η παραπάνω αρχή γνωστοποιεί τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη μέσω του ηλεκτρονικού μέσου κοι νοποίησης που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Επιτροπή. 3. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το παιχνίδι ή τα παιχνίδια και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. 4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης, η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β παρέχει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη τεκμηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανι σμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις υφιστά μενες ρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι ο οργανισμός ελέγχεται τακτικά και συνεχίζει να πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI τμήμα Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί τις δρα στηριότητες κοινοποιημένου οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο (2) εβδομάδων από την κοινοποίηση εάν χρησιμοποιείται πιστοποιητικό διαπί

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7783 στευσης ή εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση εάν δεν χρησιμοποιείται διαπίστευση. Μόνον ένας τέτοιος οργανισμός θεωρείται κοινοποι ημένος οργανισμός για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη ενημερώνονται για τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β. Άρθρο 31 Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών α) Η Επιτροπή χορηγεί αριθμό μητρώου στους κοινο ποιημένους οργανισμούς. Χορηγεί έναν και μόνο αριθμό μητρώου ακόμη και αν ο ίδιος οργανισμός είναι κοινο ποιημένος βάσει διαφόρων κοινοτικών πράξεων. β) Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β. ενη μερώνει την Επιτροπή, η οποία δημοσιοποιεί τον κα τάλογο των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών μητρώου που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει για την ενημέρωση του κατα λόγου αυτού. Άρθρο 32 Αλλαγές στην κοινοποίηση 1. Όταν η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ διαπι στώνει ή πληροφορείται ότι ένας κοινοποιημένος οργανι σμός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VI, Τμήμα 2 ή ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τότε περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινο ποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της αδυναμίας πλήρωσης των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη αναλόγως. 2. Στην περίπτωση περιορισμού, αναστολής ή από συρσης της κοινοποίησης ή εάν ο κοινοποιημένος ορ γανισμός παύσει τη δραστηριότητά του, η αρχή αυτή προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του οργανισμού αυτού είτε αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης άλλου κοινοποιημένου οργανι σμού είτε καθίστανται διαθέσιμα σε αυτήν. Άρθρο 33 Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών 1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αμφιβολίες ή περιέρχονται σε γνώση της αμφιβολίες όσον αφορά την επάρκεια ενός κοινοποιη μένου οργανισμού ή για την ικανότητα συνεχούς εκπλή ρωσης από κοινοποιημένο οργανισμό των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει. 2. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β παρέχει στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος, όλες τις πληροφο ρίες σχετικά με την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή της επάρκειας του εν λόγω οργανισμού. 3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτή ρα όλων των ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει από τις έρευνες αυτές. 4. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ένας κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, ενημερώνει την Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β αναλόγως και ζητεί να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπε ριλαμβανομένης της άρσης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο. Άρθρο 34 Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών Οι Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων ορ γανισμών παρατίθενται στο παράρτημα VI, τμήμα 3. Άρθρο 35 Υποχρέωση ενημέρωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς 1. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ενημερώνουν τη Διεύ θυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β για τα ακόλουθα: α) κάθε άρνηση, περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ β) τις συνθήκες που επηρεάζουν το πεδίο εφαρμογής και τους όρους της κοινοποίησης γ) κάθε τυχόν αίτημα για ενημέρωση το οποίο έλαβαν από την αρχή εποπτείας της αγοράς σχετικά με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης δ) κατόπιν αιτήματος, τις δραστηριότητες αξιολόγη σης της συμμόρφωσης που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριό τητα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών δρα στηριοτήτων και υπεργολαβιών. 2. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί παρέχουν στους άλ λους κοινοποιημένους δυνάμει της παρούσας απόφασης οργανισμούς που διεξάγουν παρόμοιες δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια παιχνίδια, τις σχετικές πληροφορίες για ζητήματα που αφορούν αρνητικά και, κατόπιν αιτήματος, θετικά, απο τελέσματα αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Άρθρο 36 Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι θεσμοθετείται κατάλληλος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που κοινοποιούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης, και ότι αυτοί λειτουργούν σωστά με τη μορφή τομεα κής ομάδας ή τομεακών ομάδων των κοινοποιημένων οργανισμών. Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β εξασφαλίζει ότι οι οργανισμοί τους οποίους έχει κοινο ποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες της εν λόγω ομάδας ή των εν λόγω ομάδων, απευθείας ή μέσω διορισθέντων αντιπροσώπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Άρθρο 37 Αρχή της προφύλαξης Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ εφαρμογή της πα ρούσας απόφασης, και ιδίως εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 38, πρέπει λαμβάνουν δεόντως υπόψη την αρχή της προφύλαξης. Άρθρο 38 Γενική υποχρέωση για οργάνωση εποπτείας της αγοράς Η εποπτεία των παιχνιδιών που διατίθενται στην αγο ρά, οργανώνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 29 του

10 7784 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008. Επιπροσθέτως των εν λόγω άρθρων, εφαρμόζεται το άρθρο 39 της παρούσας απόφασης. Άρθρο 39 Οδηγίες προς τον κοινοποιημένο οργανισμό 1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να καλέσει έναν κοινοποι ημένο οργανισμό να παρέχει πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ την οποία εξέδωσε ή ανακάλεσε ο εν λόγω οργανισμός, ή η οποία αφορά οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης τέτοιας βεβαί ωσης, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών και του τεχνικού φακέλου. 2. Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ένα συγκε κριμένο παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 και στο παράρτημα II, συνιστά, κατά περίπτωση, στον κοινοποιημένο οργα νισμό να ανακαλέσει τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ όσον αφορά το εν λόγω παιχνίδι. 3. Εάν απαιτείται, και ιδίως στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 21, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, η αρμόδια αρχή της αγοράς συνιστά στον κοι νοποιημένο οργανισμό να αναθεωρήσει τη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Άρθρο 40 Διαδικασία αντιμετώπισης των παιχνιδιών που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο 1. Εάν η αρμόδια αρχή έχει ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 ή όταν έχει επαρκείς λόγους να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι που καλύπτεται από την παρούσα απόφαση παρουσιάζει κίν δυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, τότε, από κοινού με τους σχετικούς οικονομικούς παράγοντες, αξιολογούν το εν λόγω παιχνίδι με βάση όλες τις απαι τήσεις της παρούσας απόφασης. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται με την αρμόδια αρχή. Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι το παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, ζητεί άμεσα από τον σχετικό οικονομικό παράγοντα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να θέσει το παιχνίδι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, να το αποσύρει από την αγορά, ή να το ανακαλέσει, ανάλογα προς τη φύση του κινδύνου, εντός προθεσμίας, όχι μεγαλύτερης των δέκα (10) ημερών. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον σχετικό κοινοποιη μένο οργανισμό, αναλόγως. Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 ισχύει για τα αναφερόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μέτρα. 2. Εάν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι η μη συμμόρφωση δεν περιορίζεται στην ελληνική επικράτεια, ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα αποτε λέσματα της αξιολόγησης και τα μέτρα που ζήτησε να ληφθούν από το σχετικό οικονομικό φορέα. 3. Ο σχετικός οικονομικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα διορθωτικά μέτρα για τα παιχνίδια που ο εν λόγω φορέας έχει καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά της Κοινότητας. 4. Εάν ο σχετικός οικονομικός φορέας δεν λάβει ικα νοποιητικά διορθωτικά μέτρα εντός της αναφερομένης στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος χρονικής περιόδου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα για να απαγορεύσει ή να περιορίσει την διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά του παιχνιδιού ή να αποσύρει το παιχνίδι από την αγορά ή να το ανακαλέσει. Ενημερώνει άμεσα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα αυτά. 5. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 4 του παρόντος πληροφορίες περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου παιχνιδιού, την καταγωγή του, τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που ελήφθησαν καθώς και τα επιχειρήματα που προ βάλλει ο σχετικός οικονομικός φορέας. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή αναφέρει σε ποιους λό γους από τους κατωτέρω οφείλεται η μη συμμόρφωση: α) το παιχνίδι δεν πληροί τις απαιτήσεις που σχετίζο νται με την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, ή, β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 και στα οποία βασίζεται το τεκμήριο της συμμόρφωσης. 6. Η αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις που η σχετική διαδικασία κινήθηκε από άλλο κράτος μέλος, ενημερώ νει άμεσα την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έλαβε και παρέχει τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του παι χνιδιού και, σε περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις τυχόν αντιρρήσεις τους. 7. Εάν, εντός τριών (3) μηνών από την λήψη των πλη ροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του πα ρόντος, δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από ένα κράτος μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με προσωρινό μέτρο που έχει λάβει ένα κράτος μέλος για το εν λόγω παι χνίδι, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. 8. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι λαμβάνονται άμε σα τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά το σχετικό προϊόν, όπως η απόσυρση του παιχνιδιού από την αγορά της. Άρθρο 41 Ανταλλαγή πληροφοριών Κοινοτικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών Εάν ένα μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 40 πα ράγραφος 4 είναι ένα είδος μέτρου το οποίο απαιτεί ται δυνάμει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008 να κοινοποιηθεί μέσω του κοινοτικού συστή ματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών δεν είναι ανα γκαίο να γίνεται ξεχωριστή κοινοποίηση δυνάμει του άρθρου 40, παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης, με τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:. α) η κοινοποίηση μέσω του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών αναφέρει ότι η κοι νοποίηση του μέτρου απαιτείται και από την παρούσα απόφαση β) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 5 επισυνάπτονται στην κοινοποίηση μέσω του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών. Άρθρο 42 Τυπική μη συμμόρφωση 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 40, όταν η αρμόδια αρχή προβαίνει σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις,

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/48/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας:

Παρατίθεται πιο κάτω το κείμενο της Οδηγίας: ΟΔΗΓΙΑ 2013/53/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη και την κατάργηση της οδηγίας 94/25/ΕΚ Στις 28-ΔΕΚ-2013 δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 31/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ A.Π.: οικ.12044/2ηδκβπ662/φ.24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Προς: Υπουργείο Οικονομικών 1 η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γεν. Γραμματεία Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2659 9 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ.Δ/Φ.14.3 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση

9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ Η διαρκώς παρατηρούμενη σύγχυση στο πρόβλημα της αναγνώρισης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις των ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE

Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE Οδηγός για την απόκτηση σήμανσης CE 1 Εισαγωγή Θεμελιώδης στόχος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων εντός των συνόρων της Ευρώπης και η εξάλειψη των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων

Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Απόσυρση Ανάκληση Προϊόντων Τροφίμων Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Τεχνολογίας Τροφίμων Επιχειρείται να δοθεί το υφιστάμενο καθεστώς ανάκλησης απόσυρσης των προϊόντων τροφίμων με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014

1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 9/ 10 /2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4-14620 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014)

Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Απόφαση 27934 (ΦΕΚ 2029/Β/25-07-2014) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1871 24 Αυγούστου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 67487 Τροποποίηση της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3α/ΓΠ 132979 (352/ Β /2005) Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 12ης Δεκεμβρίου 2006 L 374/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2006 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 22223/4073/88 Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών. (ΦΕΚ 792/Β/1-11-88)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. 1/9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ

CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ CLP ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1272/2008/ΕΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 1 Τi είναι ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4237, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2006 Προοίμιο. Για σκοπούς ΕΕ: L 165, 30.4.2004, σ. 1. L 191, 28.5.2004, σ. 1. L 278, 21.10.2008, σ. 6. (α) αποτελεσματικότερης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013)

Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163 (ΦΕΚ 586/Β/14-03-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 3 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. (1) Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδι

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Χημικός, Προϊστάμενος Χημικής Υπηρεσίας Πατρών Γενικού Χημείου του Κράτους Πάτρα, 5-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21.

ΕΕ αριθ. C 69 της 20. 3. 1989, σ. 72. (2) ΕΕ αριθ. C 262 της 10. 10. 1988, σ. 82. (4) ΕΕ αριθ. L 217 της 5. 8. 1986, σ. 21. Κείµενο της Οδηγίας EMC 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε από: την Οδηγία 91/263/ΕΟΚ σχετικά µε τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με:

Μεριμνά, μέσω πρόσκλησης, για την παροχή στους δυνητικούς δικαιούχους λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (i) Διασφαλίζει την επιλογή των προς χρηματοδότηση πράξεων σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα καθώς και τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα

Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - Βρυξέλλες 1.2.2010 Έγγραφο καθοδήγησης 1 Εφαρµογή του κανονισµού αµοιβαίας αναγνώρισης στα όπλα και στα πυροβόλα όπλα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική

2. (1) Στο παρόν Διάταγμα εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 97(1) του 2001. 156(1) του 2002. Πεδίο εφαρμογής. Μετρήσεις και πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 878 Κ.Δ.Π. 222/2003 Αρ. 3694,14.3.2003 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε- 103 Αθήνα, 2-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ.Δ. ΚΑΙ Ε.Ε. 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Ε.Α.Ρ.Θ. ΑΠ. Οικ. 21523/763/Ε-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1371 29 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 108073/13οικ. Οργάνωση της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανηλίκους και Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3837, 16/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα