Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin"

Transcript

1 Αρ. 21 Σεπτέµβριος 2010 elearning Papers Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Καινοτοµία, γνώσεις πληροφορικής και δια βίου µάθηση: δηµιουργώντας µια νέα κουλτούρα M. J. Hernandez-Serrano, B. Jones Μικροµάθηση: µια στρατηγική διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης Ilona Buchem, Henrike Hamelmann Η σηµασία της κριτικής σκέψης στα φόρουµ συζήτησης Dr Susan Wilkinson, Amy Barlow Απεικόνιση των εµπειριών από την καινοτόµο µάθηση στο Ηνωµένο Βασίλειο P. M. Gannon-Leary, Stephen Farrier Η χρήση της e-learning στα Πανεπιστήµια: πότε θα γίνει πραγµατικότητα; Ann-Louise Davidson, David Waddington Η συµµετοχή των φοιτητών στη διαχείριση της µάθησής τους Malinka Ivanova, Tatyana Ivanova elearning Papers elearning Papers είλαη κία έθδνζε ηεο elearningeuropa.info, ηεο δηθηπαθήο πύιεο ηεο πξσπατθήο πηηξνπήο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Έθδνζε θαη παξαγσγή: P.A.U. Education, S.L. ISSN Τα θείκελα πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηή ηελ πεξηνδηθή έθδνζε, θαη εθ όζνλ δελ αλαθέξεηαη ην αληίζεην, ππόθεηληαη ζηελ άδεηα Creative Commons Αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό-με εκπνξηθή ρξήζε-όρη παξάγσγα έξγα 2.5. Η αληηγξαθή, δηαλνκή θαη έθζεζή ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ππό ηνλ όξνλ όηη αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ε ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε πνπ ηα δεκνζηεύεη, δει. ε elearning Papers. Απαγνξεύεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε θαη ε δεκηνπξγία παξαγώγσλ έξγσλ. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε άδεηα εδώ

2 Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Μάθηση και καινοτοµία βαδίζουν χέρι µε χέρι. Και ενώ τη µάθηση τη χαρακτηρίζει µια αλλαγή στη συµπεριφορά των µαθητευόµενων, η καινοτοµία προϋποθέτει µια αλλαγή στη διαδικασία της σκέψης τους. Και οι δύο πάντως συνεπάγονται µια αλλαγή προς το καλύτερο. Σήµερα, καθώς οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση, νέα µέσα για την πρόσβαση στις γνώσεις, την κατανοµή τους και την συνεργασία µε αυτές µας προτρέπουν να αναλογιστούµε µε ποιο τρόπο προάγουµε τη µάθηση και την καινοτοµία τόσο στην τυπική όσο και στην άτυπη εκπαίδευση. Η 21 η έκδοση της elearning Papers προτείνει µια ευρεία προσέγγιση στο θέµα της καινοτοµίας στη δια βίου µάθηση. Η έκδοση ασχολείται αφενός µε το πώς η καινοτοµία µεταβάλλει τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές και αφετέρου εξετάζει πώς οι εκπαιδευτικές πρακτικές µπορούν να υποστηρίξουν την καινοτοµία στο ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα, κυρίως µέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των ενηλίκων. Με την αυξανόµενη διαθέσιµη τεχνολογία, σε συνδυασµό µε ένα όλο και πιο ποικίλο φάσµα µαθησιακών διατάξεων, οι ρόλοι του παιδαγωγού και του µαθητή αλλάζουν. Οι δάσκαλοι σήµερα δεν παρέχουν απλά γνώσεις, αλλά µάλλον προσφέρουν πληροφοριακές στρατηγικές µάθησης, καθοδηγώντας τους µαθητές κατά τη διαδικασία αναζήτησης και εντοπισµού των πληροφοριών, την αµφισβήτηση της ορθότητάς τους, την κατανόησή τους και την µετατροπή των πληροφοριών σε γνώσεις. Αυτός ο τρόπος χρήσης του µαθησιακού περιβάλλοντος και των προγραµµάτων σπουδών, προτρέπει τους µαθητευόµενους να αρχίσουν να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν. Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτή την έκδοση, εξετάζοντας τις ευοίωνες προόδους και, σε άλλες περιπτώσεις, ασκώντας κριτική ανάλυση στην προόδου σε ορισµένους τοµείς, εξετάζει την ικανότητά µας να µαθαίνουµε κάτω από διαφορετικές συνθήκες και διευκρινίζει ποιες είναι οι προκλήσεις και οι δυνατότητες των ΤΠΕ για βελτίωση της ικανότητάς µας να αναπτυσσόµαστε ως δια βίου µαθητευόµενοι. Σήµερα, για να είναι πετυχηµένοι, µαθητευόµενοι και επαγγελµατίες χρειάζεται να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις και τα προσόντα τους, προκειµένου να αντιµετωπίσουν άµεσα προβλήµατα, συµµετέχοντας σε µια διαδικασία διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η παρούσα έκδοση της elearning Papers αντιµετωπίζει αυτή την πραγµατικότητα εξετάζοντας τις νέες στρατηγικές και τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στη µάθηση. Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin elearning Papers ISSN

3 M. J. Hernandez-Serrano Πανεπιστήµιο της Σαλαµάνκα (Ισπανία) B. Jones Πανεπιστήµιο του Μάντσεστερ (Ηνωµένο Βασίλειο) Είµαστε πεπεισµένοι ότι η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση βαδίζει χέρι-χέρι µε την επιτυχή εκµετάλλευση των νέων δυνατοτήτων της πληροφορικής. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές στους ρόλους των παιδαγωγών και να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα δια βίου µάθησης. πληροφορική, ψηφιακός αλφαβητισµός, ρόλος εκπαιδευτικού και µαθητευόµενου nfo/files/media/media Καινοτοµία, γνώσεις πληροφορικής και δια βίου µάθηση: δηµιουργώντας µια νέα κουλτούρα Το παρόν άρθρο αναφέρεται στον αντίκτυπο των καινοτοµιών στον χώρο της πληροφορικής και την αλληλεξάρτησή τους µε τη δια βίου µάθηση. Σήµερα, το αντικείµενο της γνώσης και της µάθησης βασίζεται όλο και περισσότερο στις ψηφιακές πληροφορίες. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια προκειµένου να οικοδοµηθεί µια νέα κουλτούρα δια βίου µάθησης. Αφενός, οι τεχνολογικές και πληροφοριακές δυνατότητες δηµιουργούν νέες ευκαιρίες για µάθηση, προσφέροντας πρόσβαση σε έναν κόσµο ανοικτής και ευέλικτης γνώσης. Αφετέρου, είναι υψίστης σηµασίας για τα άτοµα να µαθαίνουν µε ποιο τρόπο µπορούν να προσεγγίσουν αυτή την ανοικτή γνώση. Είναι σαφές ότι µέσα σε αυτό το πλαίσιο εµφανίζονται σηµαντικές προκλήσεις για την εκπαίδευση. Πέρα από τις νέες δεξιότητες, η κουλτούρα µιας καινοτόµου δια βίου µάθησης απαιτεί νέους ρόλους στη µαθησιακή διαδικασία. Αυτή η νέα πραγµατικότητα προϋποθέτει ουσιαστικές αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς φορείς, δεδοµένου ότι θεωρεί τις ικανότητες στον τοµέα της πληροφορικής ως τις κύριες ικανότητες που απαιτεί η δια βίου µάθηση. Οι συλλογισµοί µας για τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των µαθητευόµενων µας οδήγησαν στην επανερµηνεία του παραδοσιακού τριγώνου διδασκαλίας. Στην παρούσα δηµοσίευση επιχειρούµε να επιληφθούµε µιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, η οποία βασίζεται στις δυνατότητες που προσφέρει το ιαδίκτυο για τη γένεση και την κατανοµή της γνώσης. Η σύλληψη της έννοιας για τις νέες σχέσεις εκπαιδευτικών και µαθητευόµενων βασίζεται στην ιδέα ενός αυτάρκους µαθητευόµενου και ενός εκπαιδευτικού σε ρόλο υποστηρικτή, ο οποίος καθοδηγεί τους µαθητευόµενους στην επιτυχή πρόσβαση και χρήση των πληροφοριών που τους παρέχονται on-line. Είµαστε πεπεισµένοι ότι η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση βαδίζει χέρι-χέρι µε την επιτυχή εκµετάλλευση των νέων δυνατοτήτων της πληροφορικής. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να επέλθουν αλλαγές στους ρόλους των παιδαγωγών και να δηµιουργηθεί µια κουλτούρα δια βίου µάθησης. elearning Papers ISSN

4 Ilona Buchem Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών, Βερολίνο (Γερµανία) Henrike Hamelmann Πανεπιστήµιο Εφαρµοσµένων Επιστηµών, Μόναχο (Γερµανία) Ισχυριζόµαστε ότι το µικροπεριεχόµενο και η µικροµάθηση, υποβοηθούµενα από το Web 2.0, προσφέρουν µια εφικτή λύση στα σηµερινά µαθησιακά και εργασιακά πρότυπα, που εξελίσσονται µε ταχύ ρυθµό και προσανατολίζονται προς την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. άτυπη µάθηση, µικροµάθηση, µικροπεριεχόµενο, κοινότητες on-line, Web 2.0 nfo/files/media/media Μικροµάθηση: µια στρατηγική διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης Στην παρούσα δηµοσίευση παρουσιάζουµε τη µικροµάθηση στις κοινότητες on-line ως µια µαθησιακή προσέγγιση που πυροδοτείται από τα σηµερινά πρότυπα χρήσης των µέσων και υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες, όπως το Web 2.0 και το κοινωνικό λογισµικό. Σκιαγραφούµε τη µικροµάθηση σαν µια «πραγµατιστική καινοτοµία» για τη δια βίου µάθηση χάρη στην ικανότητά της να υποστηρίζει µια ευέλικτη µάθηση που µπορεί να ενσωµατωθεί εύκολα στις καθηµερινές δραστηριότητες των µαθητευόµενων, βοηθώντας τους να πετύχουν τους στόχους τους και καλύπτοντας τις ανάγκες τους. Εξετάζουµε πρώτα τις έννοιες του µικροπεριεχοµένου και της µικροµάθησης στα πλαίσια του Web 2.0, του κοινωνικού λογισµικού, της e-learning 2.0, του προσωπικού µαθησιακού περιβάλλοντος, της άτυπης µάθησης και της µάθησης µε βάση την εργασία, παρατηρώντας τις καινοτόµους προσεγγίσεις τους στη δια βίου µάθηση και παρουσιάζοντας τις ανάγκες των σηµερινών χρηστών του Παγκόσµιου ιστού. Στη συνέχεια εντοπίζουµε τις βασικές αρχές σχεδιασµού και κάνουµε διάκριση µεταξύ δύο βασικών πλευρών του παιδαγωγικού σχεδιασµού, δηλ. (1) σχεδιασµός µικροπεριεχοµένου και (2) σχεδιασµός δραστηριοτήτων µικροµάθησης. Κατόπιν, παρουσιάζουµε τα δέκα βασικά χαρακτηριστικά που µας βοηθούν να ξεχωρίσουµε τη µικροµάθηση από τις πιο παραδοσιακές µορφές e-learning, όπως είναι η κατάρτιση η βασιζόµενη στον Παγκόσµιο ιστό, γνωστή µε τον όρο «µακροµάθηση» (macrolearning). Μετά από αυτή τη γενική θεώρηση, εξηγούµε µε ποιο τρόπο η µικροµάθηση µπορεί να συµβάλλει στη δια βίου µάθηση γεφυρώνοντας το κενό ανάµεσα στην τυπική και την άτυπη µάθηση και παρουσιάζουµε µια µελέτη περίπτωσης µε θέµα τη µικροµάθηση. Ισχυριζόµαστε ότι το µικροπεριεχόµενο και η µικροµάθηση, υποβοηθούµενα από το Web 2.0, προσφέρουν µια εφικτή λύση στα σηµερινά µαθησιακά και εργασιακά πρότυπα, που εξελίσσονται µε ταχύ ρυθµό και προσανατολίζονται προς την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Η µικροµάθηση, ευθυγραµµισµένη µε την τυπική µάθηση και ενσωµατωµένη στις κοινότητες on-line, µπορεί να ενισχύσει την διαρκή επαγγελµατική ανάπτυξη των ατόµων. elearning Papers ISSN

5 Dr Susan Wilkinson Πανεπιστήµιο της Ουαλίας, Κάρντιφ (Ηνωµένο Βασίλειο) Amy Barlow Πανεπιστήµιο του Πόρτσµουθ (Ηνωµένο Βασίλειο) Προσπαθεί να ερευνήσει τους µηχανισµούς που κρύβονται πίσω από την οικοδόµηση της γνώσης και τη σκέψη υψηλού επιπέδου κατά τη χρήση των φόρουµ συζήτησης εκ µέρους ενός λιγότερου παραδοσιακού και συνεχώς αυξανόµενου πληθυσµού εξ αποστάσεως και µε βάση την εργασία µαθητευόµενων. εικονικό µαθησιακό περιβάλλον, φόρουµ συζήτησης, µάθηση µε βάση την εργασία, εξ αποστάσεως µάθηση, κριτική σκέψη nfo/files/media/media Η σηµασία της κριτικής σκέψης στα φόρουµ συζήτησης Η παρούσα δηµοσίευση υιοθετεί µια κονστρουκτιβιστική άποψη για τη µάθηση. Προσπαθεί να ερευνήσει τους µηχανισµούς που κρύβονται πίσω από την οικοδόµηση της γνώσης και τη σκέψη υψηλού επιπέδου κατά τη χρήση των φόρουµ συζήτησης εκ µέρους ενός λιγότερου παραδοσιακού και συνεχώς αυξανόµενου πληθυσµού εξ αποστάσεως και µε βάση την εργασία µαθητευόµενων. Σύµφωνα µε πρόσφατες µελέτες (JISC, 2008; 2009) υπάρχει σαφής ανάγκη να ενισχυθούν και να αξιολογηθούν οι σπουδές που επικεντρώνονται στην εµπειρία των µαθητευόµενων. Οι ίδιες µελέτες έχουν αποδείξει επίσης την ανάγκη των µαθητευόµενων να ελέγχουν και να είναι κύριοι του προσωπικού τους µαθησιακού περιβάλλοντος on-line προκειµένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία τους. Παρόλα αυτά, αυτές οι σπουδές αφορούσαν αποκλειστικά µαθητευόµενους πλήρους ωραρίου φοίτησης, που ανήκαν στην οµάδα ηλικίας 17 έως 19 ετών. Κατά συνέπεια, η παρούσα έρευνα στοχεύει να καλύψει αυτό το κενό διερευνώντας την ανάπτυξη µιας κοινότητας on-line στα πλαίσια µιας πιο διαφοροποιηµένης και ώριµης οµάδας µαθητευόµενων. Η δηµοσίευση παρουσιάζει µια εµπειρική µελέτη η οποία ερευνά ένα περιβάλλον on-line και εντοπίζει τους παράγοντες που απαιτούνται για να µπορέσουν οι εξ αποστάσεως και µε βάση την εργασία µαθητευόµενοι να µάθουν µοιραζόµενοι την επαγγελµατική τους εµπειρία. Οι συγγραφείς της δηµοσίευσης πιστεύουν ότι χρειάζεται να κατανοήσουµε µε ποιο τρόπο επικοινωνούν τα µέλη αυτής της υποοµάδας µαθητευόµενων, καθώς και τις ατοµικές τους εµπειρίες µέσα σε αυτήν. Εποµένως, η παρούσα δηµοσίευση θα ασχοληθεί µε το πώς το σχέδιο ερευνά τις διαδικασίες που βρίσκονται πίσω από τα θεµέλια µιας επιτυχηµένης κοινότητας on-line, µε την ελπίδα ότι αυτό θα µας βοηθήσει να διαχειριστούµε καλύτερα την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας στα πλαίσια µαθηµάτων on-line µε βάση την εργασία. Η δηµοσίευση λαµβάνει υπόψη της τις απόψεις αυτής της οµάδας µαθητευόµενων και επιχειρεί να προσφέρει λύσεις στα θέµατα που έχουν προκύψει σχετικά µε την ελλιπή χρήση αυτού του εργαλείου διάδρασης. Η έρευνα µπορεί εποµένως να αποδειχθεί χρήσιµη και ενδιαφέρουσα για όσους ασχολούνται µε τον σχεδιασµό µαθησιακών ενοτήτων e-learning µε βάση την εργασία. elearning Papers ISSN

6 P. M. Gannon-Leary Κύριος Ερευνητής, Moray House School of Education (MHSE), Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου (Ηνωµένο Βασίλειο) Stephen Farrier Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου (Ηνωµένο Βασίλειο) Τα αποτελέσµατα της έρευνας από το σχέδιο CREANOVA προβλέπεται ότι θα αφορούν την απόκτηση και ανάπτυξη καινοτόµων ικανοτήτων µέσα σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης µάθησης, όπως είναι η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.), η εκπαίδευση ενηλίκων και η µάθηση µε βάση την εργασία. άτυπη µάθηση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.), µάθηση µε βάση την εργασία, µικτή µάθηση, δηµιουργικά µαθησιακά περιβάλλοντα nfo/files/media/media Απεικόνιση των εµπειριών από την καινοτόµο µάθηση στο Ηνωµένο Βασίλειο Το CREANOVA είναι ένα σχέδιο που χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει στόχο την διεξαγωγή έρευνας για τις συγκεκριµένες συνθήκες και τους παράγοντες που συναντάµε στα δηµιουργικά µαθησιακά περιβάλλοντα και που προάγουν την καινοτοµία. Παρά το γεγονός ότι η καινοτοµία αποτελεί πλέον επιτακτική προϋπόθεση της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τη µάθηση, παρατηρείται έλλειψη ενός σαφούς προσδιορισµού του τι σηµαίνει ουσιαστική καινοτοµία και πώς µπορεί να προωθηθεί και να εφαρµοσθεί στη µάθηση. Τα αποτελέσµατα της έρευνας από το σχέδιο CREANOVA προβλέπεται ότι θα αφορούν την απόκτηση και ανάπτυξη καινοτόµων ικανοτήτων µέσα σε περιβάλλοντα τυπικής και άτυπης µάθησης, όπως είναι η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.), η εκπαίδευση ενηλίκων και η µάθηση µε βάση την εργασία. Η παρούσα δηµοσίευση απεικονίζει τους τρόπους µε τους οποίους 18 ιδρύµατα στο Ηνωµένο Βασίλειο χρησιµοποιούν την καινοτοµία στη µαθησιακή διαδικασία. Επειδή όµως θα ακολουθήσει περαιτέρω έρευνα, ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις προκλήσεις που αφορούν στο περιβάλλον µικτής µάθησης. Ο συνδυασµός υβριδικών παιδαγωγικών επιταγών και µεθόδων, µέσα σε φυσικά και εικονικά µαθησιακά περιβάλλοντα, έχει αυξήσει τις δυνατότητες πρόσβασης και την ευελιξία τόσο των µαθητευόµενων όσο και για την δηµιουργία χώρων καινοτόµου µάθησης. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις σε ότι αφορά την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου κατάλληλου για ένα αποδοτικό περιβάλλον µικτής µάθησης. Χρειάζεται να αναπτυχθεί µια αντίληψη για το τι σηµαίνει µικτή µάθηση, σε σχέση µε το πώς µαθαίνουν οι άνθρωποι και γιατί. Είναι επίσης απαραίτητο να αναρωτηθούµε εµείς, ως εκπαιδευτικοί φορείς, τι µπορούµε να µάθουµε από εκείνους που συµµετέχουν σε αυτά τα «προγράµµατα» µάθησης. Το παρόν άρθρο, και η έρευνα που το συνοδεύει, επιχειρεί να εξοµαλύνει τις σχέσεις που διέπουν τον δυϊσµό των εµπειριών τόσο του µαθητευόµενου/εκπαιδευόµενου όσο και του παιδαγωγού/ εκπαιδευτικού και να γεφυρώσει τον διαχωρισµό λαµβάνοντας υπόψη του την σηµερινή παιδαγωγική θεωρία µέσα στα πλαίσια της πραγµατικότητας των εκπαιδευτικών πρακτικών µε βάση την εργασία και την ανάπτυξη της µάθησης. elearning Papers ISSN

7 Ann-Louise Davidson David Waddington Παιδαγωγικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Concordia, Μόντρεαλ (Καναδάς) Μας επιτρέπουν οι τρόποι µε τους οποίους χρησιµοποιούµε σήµερα την εκπαιδευτική τεχνολογία να πετύχουµε γνήσια και ουσιαστική e- learning στα Πανεπιστήµια; e-learning, Τριτοβάθµια εκπαίδευση, κοινωνικά µέσα δικτύωσης, εκπαιδευτικές τεχνολογίες nfo/files/media/media Η χρήση της e-learning στα Πανεπιστήµια: πότε θα γίνει πραγµατικότητα; Η προοπτική που δίνει η e-learning στην εκπαίδευση είναι τεράστια και θα πρέπει επειγόντως να αρχίσουµε να εκτιµάµε τις δυνατότητες που µας παρέχει. Παρόλα αυτά, η έρευνα για την e-learning είναι ακόµα στα σπάργανα και η εννοιολογική σύγχυση που επικρατεί αρχίζει να γίνεται ενοχλητική. Είναι σαφές ότι ακόµα έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας και ότι υπάρχουν εµπόδια που θα πρέπει να ξεπεραστούν προκειµένου να µπορέσουµε εφαρµόσουµε ένα είδος e-learning που να ενσωµατώνει καινοτόµους παιδαγωγικές µεθόδους και ταυτόχρονα να έχει συνάφεια µε τις νέες τάσεις στις ψηφιακές τεχνολογίες. Η παρούσα δηµοσίευση αποτελεί µια κριτική εξέταση της e-learning που χρησιµοποιείται στα Πανεπιστήµια. Το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται στο εξής ερώτηµα: «Μας επιτρέπουν οι τρόποι µε τους οποίους χρησιµοποιούµε σήµερα την εκπαιδευτική τεχνολογία να πετύχουµε γνήσια και ουσιαστική e-learning στα Πανεπιστήµια;» Το ερώτηµα αναλύεται µε δύο τρόπους. Στην πρώτη µας κριτική ανάλυση, υπογραµµίζουµε την δυσαρµονία που υπάρχει ανάµεσα στις επίσηµα θεσπισµένες µαθησιακές τεχνολογίες και τον τρόπο µε τον οποίο οι φοιτητές χρησιµοποιούν την τεχνολογία έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας. Στην δεύτερη κριτική µας ανάλυση, εξετάζουµε την αποτελεσµατικότητα των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται σήµερα στα Πανεπιστήµια για ενίσχυση της µάθησης, της συνεργασίας και της ανάπτυξης των διαδικασιών της σκέψης υψηλού επιπέδου. Τελειώνουµε µε µια σειρά προτάσεων για όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν µε κριτική διάθεση µε την e-learning στα Πανεπιστήµια. elearning Papers ISSN

8 Malinka Ivanova Tatyana Ivanova Σχολή Ενεργειακών και Ηλεκτρονικών Σπουδών Τεχνικό Πανεπιστήµιο Σόφιας (Βουλγαρία) Σήµερα, για να είναι πετυχηµένοι, οι φοιτητές θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις και τα προσόντα τους, ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν άµεσα προβλήµατα και να συµµετάσχουν σε µια διαδικασία διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης. προσωπικό µαθησιακό περιβάλλον, Netvibes, Web 2.0, µαθησιακές εµπειρίες nfo/files/media/media Η συµµετοχή των φοιτητών στη διαχείριση της µάθησής τους Πρωταρχικός ρόλος των Πανεπιστηµίων είναι να εφοδιάσουν τους φοιτητές µε τις απαραίτητες γνώσεις και τα προσόντα που απαιτούνται για την επαγγελµατική τους καριέρα. Σήµερα, για να είναι πετυχηµένοι, οι φοιτητές θα πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις και τα προσόντα τους, ώστε να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν άµεσα προβλήµατα και να συµµετάσχουν σε µια διαδικασία διαρκούς επαγγελµατικής ανάπτυξης. Η συµµετοχή των φοιτητών στη διαχείριση της µάθησής τους µέσα σε διαφορετικά πλαίσια, όπως η δηµιουργία του δικού τους προσωπικού µαθησιακού περιβάλλοντος σύµφωνα µε τους στόχους και τα ενδιαφέροντά τους, είναι ένας τρόπος να αναπτύξουν τα προσόντα τους καθώς και κίνητρα που θα τους χρησιµεύσουν ως εργαλεία δια βίου µάθησης πέραν της τυπικής τους θεσµοθετηµένης εκπαίδευσης. Η παρούσα δηµοσίευση παρακολουθεί τα βήµατα της διαδικασίας δηµιουργίας προσωπικού µαθησιακού περιβάλλοντος από φοιτητές που σπουδάζουν για να πάρουν πτυχίο Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής. Η δηµοσίευση παρατηρεί τις µαθησιακές τους εµπειρίες από τη χρήση της αρχικής σελίδας του Netvibes και εξετάζει τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση του Netvibes στα πλαίσια των παιδαγωγικών στρατηγικών και την εκπόνηση τεχνικών λύσεων. Επιπλέον, προτείνει και εφαρµόζει ένα µοντέλο τελεσφόρου επικοινωνίας µε το σύστηµα διαχείρισης µάθησης του Πανεπιστηµίου και τα προσωπικά µαθησιακά περιβάλλοντα. Τέλος, οι γνώµες των φοιτητών για τη µάθηση που πραγµατοποιείται στα δικά τους προσωπικά µαθησιακά περιβάλλοντα εξετάζονται µε ερωτήσεις και στη συνέχεια συζητούνται. Οι περισσότεροι φοιτητές πιστεύουν ότι η δηµιουργία ενός προσωπικού µαθησιακού περιβάλλοντος είναι µια πολύ χρήσιµη διαδικασία για την µάθηση και την προσωπική ανάπτυξη. elearning Papers ISSN

Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση

Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Απρίλιος 2012 Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig

Χρήση της e-learning στις Κοινωνικές Επιστήµες: πρακτικά µαθήµατα από το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου Katharina Schiederig Nº 3 Μάρτιος 2007 elearning Papers Κύριο Άρθρο Μικτή µάθηση Roberto Carneiro και Lluís Tarín Άρθρα Επιτυχηµένα Σχέδια Μικτής Μάθησης το 2006: Εµπειρίες από διαφορετικά περιβάλλοντα τυπικής, µη τυπικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι κρυφές πτυχές της καινοτόµου e-learning: µια πρώτη ανεπίσηµη παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του σχεδίου HELIOS 2006/07 Claudio Dondi

Οι κρυφές πτυχές της καινοτόµου e-learning: µια πρώτη ανεπίσηµη παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης του σχεδίου HELIOS 2006/07 Claudio Dondi Αρ. 4 Μάιος 2007 elearning Papers Κύριο Άρθρο Παρατηρώντας το φαινόµενο elearning Roberto Carneiro και Fabio Nascimbeni Άρθρα Παρατηρώντας το φαινόµενο elearning Roberto Carneiro και Fabio Nascimbeni Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η e-learning και οι διαπολιτισμικές διαστάσεις των μαθησιακών θεωριών και των μοντέλων διδασκαλίας Claire Bélisle

Η e-learning και οι διαπολιτισμικές διαστάσεις των μαθησιακών θεωριών και των μοντέλων διδασκαλίας Claire Bélisle Αρ. 7 Φεβρουάριος 2008 elearning Papers Κύριο Άρθρο Μάθηση και διαπολιτισμικότητα Roberto Carneiro, Lluís Tarín & Elina Jokisalo Άρθρα Η μετανάστευση και το Δίκτυο: νέοι εικονικοί χώροι για το χτίσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΜΑΚΡΙ ΟΥ- ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ Ε-LEARNING ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών στο πλαίσιο της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Volume nº1 Νοέµβριος 2006

Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Volume nº1 Νοέµβριος 2006 Κύριο Άρθρο Πρώτη δηµοσίευση της έκδοσης elearning Papers Pierre-Antoine Ullmo Άρθρα mgbl Μάθηση µέσω παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα: προοπτικές και χρήση σε θέµατα µάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020

Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν της Μπριζ σχετικά με την ενισχυμένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης περίοδος 2011-2020 Ανακοινωθέν των ευρωπαίων Υπουργών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι

Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι Το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκδοση αυτή εκφράζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Γ. ΚΑΛΑΪΤΖΙ ΟΥ Επιβλέπων : Τζήµας ηµήτριος Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση

Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη. ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Θεµατική Έκδοση Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη ( Τόµος 2 ) ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Θεµατική Έκδοση Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2011-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 1. Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης...5 2. Γενικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης»

«Νέοι Ρόλοι και εξιότητες των Επαγγελματιών Πληροφόρησης» ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας «Διοίκηση & Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής

Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη. Αναπτύσσοντας. Βασικές Ικανότητες. στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Έκθεση ικτύου Ευρυδίκη Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες χάραξης Πολιτικής Αναπτύσσοντας Βασικές Ικανότητες Στο Σχολείο στην Ευρώπη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Leonardo da Vinci ΕΛΛΑ Α ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Leonardo da Vinci ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠΕ ΠΑΚΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη

Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Moodle: Διαδραστική αξιολόγηση στην πράξη...1 Εισαγωγή...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...6 Από την Τυπική εκπαίδευση στην ΑΑΕ...6 ΠΡΩΤΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ: Πώς ερμηνεύεται η

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks

Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet. LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks Δίκτυο για την Προώθηση της Ηλεκτρονικής μάθησης στον Αγροτικό χώρο e ruralnet LLP Transversal Programme Key Activity 3 ICT Networks ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα