Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση"

Transcript

1 Απρίλιος 2012 Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίησή τους στο Διαδίκτυο Διαθέτουν τα σχολεία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της online ασφάλειας στο πρόγραμμα σπουδών τους και πέραν αυτού; Επιθέσεις με την πρακτική του phishing: μια σκληρή δοκιμασία για το μέλλον Στην Πράξη Το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας μας διδάσκει Ανακαλύπτοντας τον ψηφιακό κόσμο από κοινού, με ασφάλεια και κριτική σκέψη Υποστηρίζοντας τους ψηφιακούς μετανάστες. Online μαθήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τους δασκάλους στην Αυστρία Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης σε Ασφαλή Συστήματα Πληροφοριών είλαη κία έθδνζε ηεο elearningeuropa.info, ηεο δηθηπαθήο πύιεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Έθδνζε θαη παξαγσγή: P.A.U. Education, S.L. ISSN Τα θείκελα πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηή ηελ πεξηνδηθή έθδνζε, θαη εθ όζνλ δελ αλαθέξεηαη ην αληίζεην, ππόθεηληαη ζηελ άδεηα Creative Commons Αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό-με εκπνξηθή ρξήζε-όρη παξάγσγα έξγα 2.5. Η αληηγξαθή, δηαλνκή θαη έθζεζή ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ππό ηνλ όξνλ όηη αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ε ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε πνπ ηα δεκνζηεύεη, δει. ε. Απαγνξεύεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε θαη ε δεκηνπξγία παξαγώγσλ έξγσλ. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε άδεηα εδώ

2 Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Η ταχύτητα με την οποία τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν πρόσβαση στα online, συγκλίνοντα, κινητά και δικτυωμένα μέσα είναι πρωτοφανής στα χρονικά της τεχνολογικής καινοτομίας. Δύο βασικές εστίες συγκεντρώνουν σήμερα το ενδιαφέρον της έρευνας στον χώρο της ψηφιακής ασφάλειας (e-security). Η πρώτη αφορά την προστασία των πληροφοριών στρατηγικής και οικονομικής φύσης, και η δεύτερη ην προστασία των ατόμων και κυρίως των νέων. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αλληλένδετες εστίες ενδιαφέροντος, η παρούσα ειδική έκδοση είναι αφιερωμένη στη δεύτερη. Η επικέντρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντας στην ψηφιακή ασφάλεια είναι επίκαιρη δεδομένου ότι απηχεί την ολοένα αυξανόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια κυρίως των νέων καθώς περνούν όλο και μεγαλύτερο μέρος ζωής τους στον κυβερνοχώρο ή σε εικονικούς κόσμους. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο θέμα της ασφάλειας, καταπολεμώντας το παράνομο περιεχόμενο, εμπλέκοντας την κοινωνία των πολιτών σε θέματα που αφορούν την online ασφάλεια των παιδιών και δημιουργώντας μία αξιόπιστη βάση δεδομένων με πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους νέους. Παράλληλα, το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο Κέντρων για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, παρόν σήμερα σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο περιλαμβάνει ένα κέντρο ευαισθητοποίησης και γραμμή βοηθείας, καθώς επίσης και ανοικτή γραμμή στις περισσότερες χώρες για την καταγγελία παράνομου περιεχομένου. Ορισμένα από τα Κέντρα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο παρουσιάζουν στην παρούσα έκδοση της τις δικές τους εμπειρίες σε αυτόν τον τομέα προωθώντας την online ασφάλεια μέσω της εκπαίδευσης. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Ορισμένες από τις απαιτούμενες δεξιότητες θεωρούνται ως απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι νέοι προκειμένου να διαχειρίζονται σωστά την ασφάλεια online. Τα προσόντα αυτά περιλαμβάνουν την ικανότητα των νέων να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα με κρίση (περιλαμβανομένης της ικανότητάς τους για πρόσβαση σε πηγές), την κατανόηση του πώς πρέπει να παρουσιάζουν τον εαυτό τους online, από πλευράς ατομικής ζωής, ταυτότητας και διαχείρισης της φήμης, και την ανάπτυξη εκ μέρους των νέων μίας υπεύθυνης και ηθικής online συμπεριφοράς. Παρά την συναίνεση που επικρατεί ως προς την πιεστική φύση των κινδύνων, η ένταξη της ασφάλειας του Κυβερνοχώρου στα προγράμματα σπουδών αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση, μία νέα πρακτική. Η ίδια η φύση του κινδύνου θα πρέπει να εξετάζεται περαιτέρω και να γίνεται πιο κατανοητή, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Τι αποτελεί κίνδυνο όταν εργάζεται κανείς με ψηφιακά μέσα; Οι κίνδυνοι online ισοδυναμούν με τους κινδύνους offline; Πού κρύβεται η δυνατότητα μείωσης του κακού που υφίστανται οι νέοι; Διαθέτουν το σπίτι, ISSN:

3 το σχολείο ή η κοινωνία τις απαιτούμενες ικανότητες για την αποτελεσματική προστασία των μαθητευόμενων; Ο κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί ως μία σειρά αλληλοσχετιζόμενων συστατικών στοιχείων: απειλή, ρίσκο και ζημιά. Για παράδειγμα, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εισαγωγή των παιδιών στο σεξ (απειλή), έχει σχετικά μικρή πιθανότητα (ρίσκο), αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε ένα μικρό παιδί. Αντίθετα, η χρήση ιστοχώρων για την παράνομη καταφόρτωση μουσικής (απειλή) είναι πολύ πιθανόν να συμβεί ανάμεσα στους εφήβους, αλλά η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματική, δεν είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή τους, εκτός εάν η Ομοσπονδία Ενάντια της Κλοπής Λογισμικού (FAST - Federation Against Software Theft) ασκήσει δίωξη εναντίον τους. Μπροστά στον μεγάλο αριθμό μεταβλητών που επηρεάζουν το ρίσκο, το πεδίο αυτό χρειάζεται σενάρια βέλτιστης πρακτικής και εις βάθος συζητήσεις γύρω από το πώς μπορούν να ενθαρρύνονται οι μαθητές προκειμένου να κάνουν ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Μία εκπαιδευτική προσέγγιση στην ασφάλεια του Κυβερνοχώρου σημαίνει ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κινδύνους και τις συνέπειες των online πρακτικών τους. Θα πρέπει να μας παρέχει μία πλατφόρμα που να διδάσκει τους μαθητές πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους πραγματικούς κινδύνους, όπως είναι ο κυβερνοεκφοβισμός, η υποκλοπή ταυτότητας ή η σεξουαλική παρενόχληση, και να τους παρουσιάζει τα υπάρχοντα μέσα πρόληψης του κινδύνου, όπως είναι η Online Αστυνομία. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της άλλους υπεύθυνους παράγοντες, όπως ο ρόλος των γονέων και των κηδεμόνων, οι ειδικοί φορείς (όπως τα Υπουργεία Παιδείας), και η ίδια η «βιομηχανία». Παρά το γεγονός ότι η παρούσα έκδοση της e-learning αναγκαστικά εστιάζει το ενδιαφέρον της στις αρνητικές πλευρές της ψηφιακής τεχνολογίας και συμπεριφοράς, σε καμία περίπτωση δεν παραβλέπονται τα οφέλη της τεχνολογίας στη ζωή των μαθητευόμενων, ηλικιωμένων και νέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2010 από το θεματικό πολύ-εθνικό δίκτυο EU Kids Online, με την αύξηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα online περιβάλλοντα αυξάνεται αναπόφευκτα και το επίπεδο επικινδυνότητας, αλλά μειώνοντας απλώς τον κίνδυνο θα περιορίζονταν οι ευκαιρίες που παρέχονται στα παιδιά. Η παροχή στους χρήστες του Διαδικτύου κριτικών δεξιοτήτων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη δραστηριότητά τους online, αποτελεί μία σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία για τη διαχείριση του κινδύνου, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να αναπτύσσονται και να πειραματίζονται online. Jean Underwood, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Tapio Koskinen,, Διευθυντής της Συντακτικής Επιτροπής ISSN:

4 Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Συγγραφείς Philip Banyard, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent του Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Jean Underwood, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο κίνδυνος, μάθηση, ηθικός πανικός, ψηφιακός πολίτης, κυβερνοεκφοβισμός Υπάρχουν ανησυχίες ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή νέων κινδύνων για την κοινωνία μας και πιο συγκεκριμένα για τους νέους. Κατά τη γνώμη μας, ο τρόπος με τον οποίο πλαισιώνουμε αυτούς τους κινδύνους επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους νέους, και πιο συγκεκριμένα την ωριμότητα και την ικανότητά τους να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους. Μία επαναλαμβανόμενη μεταφορά αφορά τη «σκοτεινή πλευρά» του Διαδικτύου που αντλείται από αρχαίους και σύγχρονους μύθους για τη φύση του καλού κα του κακού. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο διαφορά των γνώσεων μεταξύ ενηλίκων και νεολαίας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Όσοι είναι γεννημένοι στην ψηφιακή εποχή είναι ικανοί να αλλάξουν την ισορροπία των δυνάμεων στην κοινωνία μας. Κάτι τέτοιο αποτελεί απειλή για το κατεστημένο και επομένως έχει δημιουργήσει ηθικό πανικό. Οι βασικοί τομείς ανησυχίας περιλαμβάνουν κινδύνους που σχετίζονται με τον κυβερνοεκφοβισμό, τα παιχνίδια, την κοινωνική δικτύωση, τη σεξουαλική προσέλκυση και τη συμπεριφορά που οδηγεί σε εθισμό. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι τομείς παρουσιάζουν πραγματικούς κινδύνους, παρατηρούμε ότι οι νέοι μετριάζουν τη συμπεριφορά τους καθώς αναπτύσσεται η ικανότητά τους να κατανοούν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Η απάντηση στις ανησυχίες μας δεν θα πρέπει να επιδιώκει τον έλεγχο των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά μάλλον την εκπαίδευση των ενηλίκων και των νέων στο τι είναι εφικτό και κατάλληλο, ούτως ώστε να μπορούν να επιλέγουν να γίνουν υπεύθυνοι, ψηφιακοί πολίτες του 21ου αιώνα. Πλήρες κείμενο: ISSN:

5 Εις Βάθος Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίησή τους στο Διαδίκτυο Συγγραφείς Antikainen, J. Forss, M. Manninen, M. Ομάδα Αστυνόμευσης Εικονικών Κοινοτήτων του Ελσίνκι, Φιλανδία Laiho, M. Lampainen, K. Save the Children, Φιλανδία σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, online σεξουαλική κακοποίηση, ασφάλεια του Διαδικτύου, online διεπαφή, σεξουαλική παρενόχληση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την ΜΚΟ Save the Children και την Ομάδα Αστυνόμευσης Εικονικών Κοινοτήτων του Ελσίνκι, τα παιδιά στη Φιλανδία είναι πολύ συχνά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο. Η ανώνυμη αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011 σε τέσσερις online κοινότητες. Η σχετική έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών (62% κορίτσια, 38% αγόρια), που αντιστοιχούν στο 54% (2.3) του συνόλου των απαντήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην online διεπαφή των παιδιών με ενήλικες ή με άτομα σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας. Το 33% των παιδιών είχε λάβει μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, γεγονός που εκλαμβάνεται ως παρενόχληση από έναν ενήλικα ή ένα σαφώς μεγαλύτερο σε ηλικία τους άτομο. Το 24% των παιδιών είχε πάρει μέρος σε συζητήσεις σεξουαλικής φύσης, ενώ το 20% είχε σεξουαλική επαφή μέσω κάμερας με έναν ενήλικα ή ένα άτομο σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας. Το 11% των παιδιών είχε εμφανιστεί στην κάμερα με ελάχιστο ρουχισμό ή και γυμνό. Εάν λάβουμε υπόψη μας τους περιορισμούς στις έρευνες online, τα αποτελέσματα θα πρέπει να μας ανησυχούν. Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών online είτε εκλαμβάνεται ως παρενόχληση είτε όχι αποτελεί εκτεταμένο πρόβλημα το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις που επιβάλλονται από τον νόμο και ενέργειες για την προστασία των παιδιών. Πλήρες κείμενο: ISSN:

6 Εις Βάθος Διαθέτουν τα σχολεία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της online ασφάλειας στο πρόγραμμα σπουδών τους και πέραν αυτού; Συγγραφείς Prof Andy Phippen, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο David Wright, Φιλανθρωπική οργάνωση για τη μάθηση South West Grid, Ηνωμένο Βασίλειο Tanya Ovenden-Hope, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο παιδεία στα μέσα, online ασφάλεια, αυτοαξιολόγηση σχολείων Η παρούσα δημοσίευση εξετάζει τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από περισσότερα από σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πρακτική και την πολιτική τους στον τομέα της online ασφάλειας. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, εξετάζουμε την παρούσα κατάσταση πρακτικής ανάμεσα στα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και αναλύουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε περίοδο 12 μηνών. Από την ανάλυση είναι σαφές ότι οι πλευρές που χρησιμοποιούν τεχνολογικές παρεμβάσεις (δηλ. φίλτρα) και χάραξη πολιτικής, αποδίδουν σε γενικές γραμμές καλύτερη από αυτές που απαιτούν μακροχρόνια επένδυση στην έρευνα (όπως η κατάρτιση) ή συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου (όπως η εκπαίδευση των γονέων ή η κατανόηση της κοινότητας). Η απόδοση είναι επίσης χαμηλή στην παρατήρηση και την αναφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και με σχεδόν διπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων ιδρυμάτων, οι πλευρές που παρουσιάζουν την καλύτερη και τη χειρότερη απόδοση παραμένουν σχεδόν σταθερές κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011, με ελαφρά μόνο βελτίωση. Το εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιείται τώρα σε πιλοτικά σχέδια στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Όταν φτάσει να χρησιμοποιείται πλήρως σε αυτές τις περιοχές, θα έχουμε για πρώτη φορά στη διάθεσή μας λεπτομερή ανάλυση της διεθνούς απόδοσης. Αυτό μας δίνει τη συναρπαστική ευκαιρία να κατανοήσουμε σε διεθνές επίπεδο πώς αντιμετωπίζουν τα σχολεία την online ασφάλεια και πώς εξασφαλίζουν προστασία στους μαθητές τους, το προσωπικό τους και την ευρύτερη κοινότητα. Πλήρες κείμενο: ISSN:

7 Εις Βάθος Επιθέσεις με την πρακτική του phishing: μια σκληρή δοκιμασία για το μέλλον Συγγραφέας Sandeep K. Sood, Περιφερειακό Πανεπιστήμιο GNDU, Ινδία επαλήθευση με κωδικό πρόσβασης, phishing, δείκτες φυλλομετρητή, cookies, δυναμική ταυτότητα Ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι μια απλή και εύκολη μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που χρησιμοποιείται στις online διαδικτυακές εφαρμογές. Η επαλήθευση της νομιμότητας των τηλεχρηστών, ή της προέλευσης των δεδομένων σε ένα μη ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, απαιτεί αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης της ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης, τα οποία είναι πολύ ευάλωτα στις επιθέσεις από την πρακτική του phishing. Οι επιθέσεις από την πρακτική του phishing εξελίσσονται όλο και περισσότερο γι αυτό και απαιτούνται ισχυρά μέτρα άμυνας, κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο δεδομένου ότι είναι από τη φύση τους δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Οι ιστοχώροι phishing μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού εμφανίζονται online και εξαφανίζονται. Τέτοιου είδους επιθέσεις προκαλούν άμεση ζημιά στην οικονομική βιομηχανία, ενώ επηρεάζουν ταυτόχρονα και την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Έτσι λοιπόν, οι οικονομικές συναλλαγές στις διαδικτυακές εφαρμογές απαιτούν ιδιαίτερα ασφαλή πρωτόκολλα επαλήθευσης και χρειάζονται μέτρα άμυνας κατά της πρακτικής του phishing, ούτως ώστε οι online συναλλαγές να μπορούν να πραγματοποιούνται με αξιοπιστία και ασφάλεια. Στην παρούσα δημοσίευση, παρουσιάζουμε μία έρευνα σε διαφορετικές τεχνικές κατά τις πρακτικής του phishing με βάση ορισμένα κρίσιμα κριτήρια. Η μελέτη αυτή μας βοηθά να αναπτύξουμε διαφορετικές τεχνικές καταπολέμησης της πρακτικής του phishing στην επαλήθευση της ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης για δικτυακές εφαρμογές. Πλήρες κείμενο: ISSN:

8 Στην Πράξη Το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας μας διδάσκει Συγγραφείς Birgy Lorenz, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Τάλλιν, Εσθονία Kaido Kikkas, Σχολή Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Εσθονίας, Εσθονία ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, βέλτιστες πρακτικές, προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής, νεολαία Τα παιδιά της Εσθονίας αποτελούν δημογραφική ομάδα η οποία κατέχει μία από τις 5 πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στους χρήστες του Διαδικτύου που εκμεταλλεύονται τις νέες λύσεις που τους προσφέρουν οι ΤΠΕ, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται τα μειονεκτήματά τους (διαφόρων ειδών απειλές online). Στη χώρα αυτή, οι συντονισμένες προσπάθειες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια είναι σχετικά πρόσφατες. Οι προηγούμενες δραστηριότητες ήταν κακώς συντονισμένες, στερούνταν διάρκειας και βασίζονταν ως επί το πλείστον σε εθελοντές. Τα τελευταία χρόνια, το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας περιλαμβάνει μία προσέγγιση συντονισμού που ήταν πραγματικά απαραίτητη. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε ποια θέματα καλύπτονται από το πρόγραμμα και ποια όχι, να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του προγράμματος, να αναλύσουμε τις επιπτώσεις του, και να προτείνουμε νέες προσεγγίσεις για το μέλλον. Έχουμε αναλύσει το περιεχόμενο (υλικό σπουδών και ηλεκτρονικό μάθημα) που δημιουργήθηκε από το σχέδιο, τις εμπειρίες των εκπαιδευτών, και την εποικοδομητική κριτική στο μάθημα. Με βάση αυτά τα στοιχεία έχουμε εκπονήσει προτάσεις (από τη σκοπιά του σχεδίου, της διεύθυνσης του σχολείου, των γονέων και των Κυβερνητικών φορέων) για το επόμενο στάδιο αυτής της πρωτοβουλίας. Πλήρες κείμενο: Ανακαλύπτοντας τον ψηφιακό κόσμο από κοινού, με ασφάλεια και κριτική σκέψη Συγγραφέας Maija Katkovska, Σύλλογος Διαδικτύου της Λετονίας, Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, Λετονία κριτικός ψηφιακός αλφαβητισμός, παιδεία στα μέσα, εθνικό πρόγραμμα σπουδών, προτάσεις για χάραξη πολιτικής Μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, οργανώθηκε στη Λετονία Ημερίδα Ασφαλέστερου Διαδικτύου, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε γονείς, δασκάλους και νέους να ανακαλύψουν μαζί και με ασφάλεια τον ψηφιακό κόσμο. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, με ασφάλεια σημαίνει με κριτική σκέψη, δεδομένου ότι οι δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης του online περιεχομένου, που σχετίζεται αυτόματα με την προσωπική ασφάλεια online. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το θεματικό πολύεθνικό δίκτυο EU Kids Online το 2010, μόνο το 54% των παιδιών και των νέων λένε ότι έχουν την ικανότητα και πραγματικά συγκρίνουν τις πληροφορίες από διαφορετικές online πηγές πριν τις δεχθούν ως αληθινές και αξιόπιστες. Προκειμένου να επιβεβαιώσει την υπόθεση αυτή, το Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Λετονίας, μαζί με τον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Λετονίας Draugiem.lv, πραγματοποίησε ένα πείραμα για να ελέγξει πόσο προσεχτικοί είναι οι νέοι όταν δίνουν προσωπικές τους πληροφορίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πιο δραστικά μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης του κριτικού ψηφιακού αλφαβητισμού των νέων. Πλήρες κείμενο: ISSN:

9 Στην Πράξη Υποστηρίζοντας τους ψηφιακούς μετανάστες. Online μαθήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τους δασκάλους στην Αυστρία Συγγραφέας Barbara Buchegger, Αυστριακό Κέντρο Ευαισθητοποίησης Saferinternet.at, Αυστρία κατάρτιση εκπαιδευτικών, online ασφάλεια, παιδεία στα μέσα Παρότι η παιδεία στα μέσα είναι μάθημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων της Αυστρίας, δεν αποτελεί μέρος της τυπικής εκπαίδευσης των δασκάλων. Οι δάσκαλοι που κατέχουν καλές ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ πιο πρόθυμοι να συζητήσουν με τους μαθητές τους μέσα στην τάξη το θέμα της online ασφάλειας. Επομένως, η βελτίωση των προσόντων αυτών ανάμεσα στους δασκάλους προάγει σε τελική ανάλυση την εισαγωγή αυτού του αντικειμένου στο επικρατούν εκπαιδευτικό σύστημα. Προκειμένου να βοηθήσει τους δασκάλους να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της online ασφάλειας και να εντάξουν το αντικείμενο αυτό στα μαθήματά τους, το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστρίας έχει εισάγει ορισμένα ισχυρά εργαλεία e-learning. Έχουμε ανακαλύψει ότι προσεγγίζουμε καλύτερα τους εκπαιδευτές με ποιοτικό περιεχόμενο e-learning για την online ασφάλεια, όταν τους το προσφέρουμε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης εκπαιδευτικών ή με ιστοχώρους τους οποίους συνηθίζουν να επισκέπτονται οι δάσκαλοι. Αυτό τους εξασφαλίζει ότι τα προσφερόμενα μέσα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και τους εγγυάται τη βιωσιμότητα της βάσης των γνώσεων. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκε η Saferinternet.at, η χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αυστριακή πρωτοβουλία Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο για την online ασφάλεια η οποία, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, παρέχει κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς σε αυτό το αντικείμενο. Πλήρες κείμενο: ISSN:

10 Στην Πράξη Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης σε Ασφαλή Συστήματα Πληροφοριών Συγγραφείς Jorge Miguel Moneo Santi Caballé Josep Prieto Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, Ισπανία συστήματα διαχείρισης μάθησης, e-learning, τεχνολογία των πληροφοριών, ασφάλεια των πληροφοριών, δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης Το ερευνητικό πεδίο των εφαρμογών της τεχνολογίας των πληροφοριών για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης με την υποστήριξη υπολογιστή παρουσιάζει ιδιαίτερα πολύπλοκα σενάρια τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται από διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών, αλλά όχι μόνο από τεχνολογική άποψη. Στην παρούσα δημοσίευσης τα υπάρχοντα συστήματα e-learning που υποστηρίζουν την online συνεργατική μάθηση δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ουσιαστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια. Ένας τέτοιος περιορισμός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις διαδικασίες συνεργατικής μάθησης. Με στόχο την ελάφρυνση αυτών των προβλημάτων προτείνουμε μία προσέγγιση βασιζόμενη σε μοντέλα Υποδομής με Δημόσιο Κλειδί (Public Key Infrastructure, PKI), τα οποία προσφέρουν ουσιαστικές ιδιότητες ασφάλειας και υπηρεσίες σε online συνεργατική μάθηση, όπως διαθεσιμότητα, ακεραιότητα, αναγνώριση και επαλήθευση ταυτότητας, έλεγχος πρόσβασης, εμπιστευτικότητα, μη απόρριψη, χρονοσήμανση, υπηρεσία ελέγχου και έλεγχος βλάβης. Πλήρες κείμενο: ISSN:

Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin

Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Αρ. 21 Σεπτέµβριος 2010 elearning Papers Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Καινοτοµία, γνώσεις πληροφορικής και δια βίου µάθηση: δηµιουργώντας µια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας

Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Ιούλιος 2011 Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Κύριο Άρθρο Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Εις Βάθος Η πλατφόρμα Language Campus:

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»

Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου) ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και Πανεπιστήμιο Πατρών Ημερίδα με Καθηγητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RECOGNISING Issues and Opportunities in Combating Online Hate Speech Αναθεώρηση της εθνικής Ελληνικής Στρατηγικής για την Στρατηγική Διακυβέρνησης του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους

Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Η ανάκαμψη προϋποθέτει ψηφιακές δεξιότητες... από όλους Μαρία Καραβελάκη Διευθύνουσα Σύμβουλος INTE*LEARN Μάιος 2010 e-skills week 2010 conference Περιεχόμενα Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας INTE*LEARN

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη

ένα σύμφωνο για την εξάλειψη Πόλεις και περιφέρειες: ένα σύμφωνο για την εξάλειψη της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών Υπολογίζεται ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας. Δεδομένης της έκτασης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

EU Kids Online II: Ευρήματα. Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών EU Kids Online II: Ευρήματα Δρ. Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Το πρόγραμμα EU Kids Online II Το θεματικό δίκτυο EU Kids Online II: Enhancing Knowledge Regarding European Children

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου

Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου Κίνδυνοι και κανόνες ασφάλειας Διαδικτύου Το Διαδίκτυο θα μπορούσε εύκολα να διεκδικήσει τον τίτλο ενός από τα θαύματα του σύγχρονου κόσμου. Πρόκειται για ένα μέσο που δίνει σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 2007-2013 Υποέργο 1 ΠΥΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ Ασφάλεια και Κοινωνικά δίκτυ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» Τζιμόπουλος Νίκος 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Προβελέγγιος Πέτρος 3 1. Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σύρου ntzimop@sch.gr 2. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2008/2173(INI) 20.11.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, ιδίως των ανηλίκων, όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της Κοινωνίας της Γνώσης Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010 Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση 2007-2013 Ευρωπαϊκές πολιτικές H Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις:

Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους 21 Days of Y ello Care Διαβάζοντας αυτόν τον ενημερωτικό οδηγό, θα μάθεις: Ασφάλεια στο διαδίκτυο για έφηβους Το διαδίκτυο είναι πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Είναι πηγή πληροφοριών, ενημέρωσης και δικτύωσης και είναι σίγουρα απαραίτητο σε όλους μας. Όλοι απολαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων

Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Ο νέος ρόλος των προσόντων και η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η περίπτωση των διεθνών προσόντων Πάτρα 16 Νοεμβρίου 2012 Λουκάς Ζαχείλας, Ανώτερος εμπειρογνώμων,cedefop E-mail: loukas.zahilas@cedefop.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013.

Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Μετανάστευση, ευρωπαϊκές κοινωνικές αξίες και γλώσσα: συγκριτική αποτύπωση συμπερασμάτων του προγράμματος GRUNDTVIG MIVAL 2011-2013. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια Κατάρτισης του ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2013 2014» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα Διαγωνισμός : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης

Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης Σάκης Ευαγγέλου Θόδωρος Θεμελής Σάκης Τζιουμάκης 11η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day) σε περισσότερες από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο Διαδίκτυο! Let s create a

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ Φύση και Μαθηματικά Η χρυσή τομή φ Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Βασιλική Κώττη Φύση και Μαθηματικά 2 Τι είναι η χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP

Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Eπιμορφωτικό πλαίσιο έργου ESTEP Ενίσχυση της αποτελεσματικής συμμετοχής των γονέων μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Birmingham City University 1. Εισαγωγή Το E-STEP στοχεύει στην ανάπτυξη, την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)

Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.) Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών Έκδοση 4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Διαδικτυακό Σχολείο (ΔΙΑ.Σ.)...1 Εγχειρίδιο βασικών λειτουργιών...1 Συγγραφείς...3 Διορθωτές...3 1. Το Διαδικτυακό

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013

Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης. Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση ΕΠΠΑΙΚ ΑΣΠΑΙΤΕ Παράρτημα Κρήτης Μιχαηλίδη Αφροδίτη 2013 Θέματα Ψηφιακός Αλφαβητισμός Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Πολυμέσα Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Εκπαιδευτικό Λογισμικό Applets

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Ε Δημοτικού

Μαθηματικά Ε Δημοτικού Μαθηματικά Ε Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 2014 Πέτρος Κλιάπης 12η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα