Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση"

Transcript

1 Απρίλιος 2012 Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίησή τους στο Διαδίκτυο Διαθέτουν τα σχολεία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της online ασφάλειας στο πρόγραμμα σπουδών τους και πέραν αυτού; Επιθέσεις με την πρακτική του phishing: μια σκληρή δοκιμασία για το μέλλον Στην Πράξη Το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας μας διδάσκει Ανακαλύπτοντας τον ψηφιακό κόσμο από κοινού, με ασφάλεια και κριτική σκέψη Υποστηρίζοντας τους ψηφιακούς μετανάστες. Online μαθήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τους δασκάλους στην Αυστρία Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης σε Ασφαλή Συστήματα Πληροφοριών είλαη κία έθδνζε ηεο elearningeuropa.info, ηεο δηθηπαθήο πύιεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Έθδνζε θαη παξαγσγή: P.A.U. Education, S.L. ISSN Τα θείκελα πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηή ηελ πεξηνδηθή έθδνζε, θαη εθ όζνλ δελ αλαθέξεηαη ην αληίζεην, ππόθεηληαη ζηελ άδεηα Creative Commons Αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό-με εκπνξηθή ρξήζε-όρη παξάγσγα έξγα 2.5. Η αληηγξαθή, δηαλνκή θαη έθζεζή ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ππό ηνλ όξνλ όηη αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ε ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε πνπ ηα δεκνζηεύεη, δει. ε. Απαγνξεύεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε θαη ε δεκηνπξγία παξαγώγσλ έξγσλ. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε άδεηα εδώ

2 Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Η ταχύτητα με την οποία τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν πρόσβαση στα online, συγκλίνοντα, κινητά και δικτυωμένα μέσα είναι πρωτοφανής στα χρονικά της τεχνολογικής καινοτομίας. Δύο βασικές εστίες συγκεντρώνουν σήμερα το ενδιαφέρον της έρευνας στον χώρο της ψηφιακής ασφάλειας (e-security). Η πρώτη αφορά την προστασία των πληροφοριών στρατηγικής και οικονομικής φύσης, και η δεύτερη ην προστασία των ατόμων και κυρίως των νέων. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αλληλένδετες εστίες ενδιαφέροντος, η παρούσα ειδική έκδοση είναι αφιερωμένη στη δεύτερη. Η επικέντρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντας στην ψηφιακή ασφάλεια είναι επίκαιρη δεδομένου ότι απηχεί την ολοένα αυξανόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια κυρίως των νέων καθώς περνούν όλο και μεγαλύτερο μέρος ζωής τους στον κυβερνοχώρο ή σε εικονικούς κόσμους. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο θέμα της ασφάλειας, καταπολεμώντας το παράνομο περιεχόμενο, εμπλέκοντας την κοινωνία των πολιτών σε θέματα που αφορούν την online ασφάλεια των παιδιών και δημιουργώντας μία αξιόπιστη βάση δεδομένων με πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους νέους. Παράλληλα, το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο Κέντρων για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, παρόν σήμερα σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο περιλαμβάνει ένα κέντρο ευαισθητοποίησης και γραμμή βοηθείας, καθώς επίσης και ανοικτή γραμμή στις περισσότερες χώρες για την καταγγελία παράνομου περιεχομένου. Ορισμένα από τα Κέντρα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο παρουσιάζουν στην παρούσα έκδοση της τις δικές τους εμπειρίες σε αυτόν τον τομέα προωθώντας την online ασφάλεια μέσω της εκπαίδευσης. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Ορισμένες από τις απαιτούμενες δεξιότητες θεωρούνται ως απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι νέοι προκειμένου να διαχειρίζονται σωστά την ασφάλεια online. Τα προσόντα αυτά περιλαμβάνουν την ικανότητα των νέων να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα με κρίση (περιλαμβανομένης της ικανότητάς τους για πρόσβαση σε πηγές), την κατανόηση του πώς πρέπει να παρουσιάζουν τον εαυτό τους online, από πλευράς ατομικής ζωής, ταυτότητας και διαχείρισης της φήμης, και την ανάπτυξη εκ μέρους των νέων μίας υπεύθυνης και ηθικής online συμπεριφοράς. Παρά την συναίνεση που επικρατεί ως προς την πιεστική φύση των κινδύνων, η ένταξη της ασφάλειας του Κυβερνοχώρου στα προγράμματα σπουδών αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση, μία νέα πρακτική. Η ίδια η φύση του κινδύνου θα πρέπει να εξετάζεται περαιτέρω και να γίνεται πιο κατανοητή, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Τι αποτελεί κίνδυνο όταν εργάζεται κανείς με ψηφιακά μέσα; Οι κίνδυνοι online ισοδυναμούν με τους κινδύνους offline; Πού κρύβεται η δυνατότητα μείωσης του κακού που υφίστανται οι νέοι; Διαθέτουν το σπίτι, ISSN:

3 το σχολείο ή η κοινωνία τις απαιτούμενες ικανότητες για την αποτελεσματική προστασία των μαθητευόμενων; Ο κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί ως μία σειρά αλληλοσχετιζόμενων συστατικών στοιχείων: απειλή, ρίσκο και ζημιά. Για παράδειγμα, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εισαγωγή των παιδιών στο σεξ (απειλή), έχει σχετικά μικρή πιθανότητα (ρίσκο), αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε ένα μικρό παιδί. Αντίθετα, η χρήση ιστοχώρων για την παράνομη καταφόρτωση μουσικής (απειλή) είναι πολύ πιθανόν να συμβεί ανάμεσα στους εφήβους, αλλά η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματική, δεν είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή τους, εκτός εάν η Ομοσπονδία Ενάντια της Κλοπής Λογισμικού (FAST - Federation Against Software Theft) ασκήσει δίωξη εναντίον τους. Μπροστά στον μεγάλο αριθμό μεταβλητών που επηρεάζουν το ρίσκο, το πεδίο αυτό χρειάζεται σενάρια βέλτιστης πρακτικής και εις βάθος συζητήσεις γύρω από το πώς μπορούν να ενθαρρύνονται οι μαθητές προκειμένου να κάνουν ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Μία εκπαιδευτική προσέγγιση στην ασφάλεια του Κυβερνοχώρου σημαίνει ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κινδύνους και τις συνέπειες των online πρακτικών τους. Θα πρέπει να μας παρέχει μία πλατφόρμα που να διδάσκει τους μαθητές πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους πραγματικούς κινδύνους, όπως είναι ο κυβερνοεκφοβισμός, η υποκλοπή ταυτότητας ή η σεξουαλική παρενόχληση, και να τους παρουσιάζει τα υπάρχοντα μέσα πρόληψης του κινδύνου, όπως είναι η Online Αστυνομία. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της άλλους υπεύθυνους παράγοντες, όπως ο ρόλος των γονέων και των κηδεμόνων, οι ειδικοί φορείς (όπως τα Υπουργεία Παιδείας), και η ίδια η «βιομηχανία». Παρά το γεγονός ότι η παρούσα έκδοση της e-learning αναγκαστικά εστιάζει το ενδιαφέρον της στις αρνητικές πλευρές της ψηφιακής τεχνολογίας και συμπεριφοράς, σε καμία περίπτωση δεν παραβλέπονται τα οφέλη της τεχνολογίας στη ζωή των μαθητευόμενων, ηλικιωμένων και νέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2010 από το θεματικό πολύ-εθνικό δίκτυο EU Kids Online, με την αύξηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα online περιβάλλοντα αυξάνεται αναπόφευκτα και το επίπεδο επικινδυνότητας, αλλά μειώνοντας απλώς τον κίνδυνο θα περιορίζονταν οι ευκαιρίες που παρέχονται στα παιδιά. Η παροχή στους χρήστες του Διαδικτύου κριτικών δεξιοτήτων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη δραστηριότητά τους online, αποτελεί μία σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία για τη διαχείριση του κινδύνου, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να αναπτύσσονται και να πειραματίζονται online. Jean Underwood, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Tapio Koskinen,, Διευθυντής της Συντακτικής Επιτροπής ISSN:

4 Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Συγγραφείς Philip Banyard, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent του Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Jean Underwood, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο κίνδυνος, μάθηση, ηθικός πανικός, ψηφιακός πολίτης, κυβερνοεκφοβισμός Υπάρχουν ανησυχίες ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή νέων κινδύνων για την κοινωνία μας και πιο συγκεκριμένα για τους νέους. Κατά τη γνώμη μας, ο τρόπος με τον οποίο πλαισιώνουμε αυτούς τους κινδύνους επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους νέους, και πιο συγκεκριμένα την ωριμότητα και την ικανότητά τους να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους. Μία επαναλαμβανόμενη μεταφορά αφορά τη «σκοτεινή πλευρά» του Διαδικτύου που αντλείται από αρχαίους και σύγχρονους μύθους για τη φύση του καλού κα του κακού. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο διαφορά των γνώσεων μεταξύ ενηλίκων και νεολαίας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Όσοι είναι γεννημένοι στην ψηφιακή εποχή είναι ικανοί να αλλάξουν την ισορροπία των δυνάμεων στην κοινωνία μας. Κάτι τέτοιο αποτελεί απειλή για το κατεστημένο και επομένως έχει δημιουργήσει ηθικό πανικό. Οι βασικοί τομείς ανησυχίας περιλαμβάνουν κινδύνους που σχετίζονται με τον κυβερνοεκφοβισμό, τα παιχνίδια, την κοινωνική δικτύωση, τη σεξουαλική προσέλκυση και τη συμπεριφορά που οδηγεί σε εθισμό. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι τομείς παρουσιάζουν πραγματικούς κινδύνους, παρατηρούμε ότι οι νέοι μετριάζουν τη συμπεριφορά τους καθώς αναπτύσσεται η ικανότητά τους να κατανοούν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Η απάντηση στις ανησυχίες μας δεν θα πρέπει να επιδιώκει τον έλεγχο των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά μάλλον την εκπαίδευση των ενηλίκων και των νέων στο τι είναι εφικτό και κατάλληλο, ούτως ώστε να μπορούν να επιλέγουν να γίνουν υπεύθυνοι, ψηφιακοί πολίτες του 21ου αιώνα. Πλήρες κείμενο: ISSN:

5 Εις Βάθος Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίησή τους στο Διαδίκτυο Συγγραφείς Antikainen, J. Forss, M. Manninen, M. Ομάδα Αστυνόμευσης Εικονικών Κοινοτήτων του Ελσίνκι, Φιλανδία Laiho, M. Lampainen, K. Save the Children, Φιλανδία σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, online σεξουαλική κακοποίηση, ασφάλεια του Διαδικτύου, online διεπαφή, σεξουαλική παρενόχληση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την ΜΚΟ Save the Children και την Ομάδα Αστυνόμευσης Εικονικών Κοινοτήτων του Ελσίνκι, τα παιδιά στη Φιλανδία είναι πολύ συχνά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο. Η ανώνυμη αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011 σε τέσσερις online κοινότητες. Η σχετική έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών (62% κορίτσια, 38% αγόρια), που αντιστοιχούν στο 54% (2.3) του συνόλου των απαντήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην online διεπαφή των παιδιών με ενήλικες ή με άτομα σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας. Το 33% των παιδιών είχε λάβει μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, γεγονός που εκλαμβάνεται ως παρενόχληση από έναν ενήλικα ή ένα σαφώς μεγαλύτερο σε ηλικία τους άτομο. Το 24% των παιδιών είχε πάρει μέρος σε συζητήσεις σεξουαλικής φύσης, ενώ το 20% είχε σεξουαλική επαφή μέσω κάμερας με έναν ενήλικα ή ένα άτομο σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας. Το 11% των παιδιών είχε εμφανιστεί στην κάμερα με ελάχιστο ρουχισμό ή και γυμνό. Εάν λάβουμε υπόψη μας τους περιορισμούς στις έρευνες online, τα αποτελέσματα θα πρέπει να μας ανησυχούν. Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών online είτε εκλαμβάνεται ως παρενόχληση είτε όχι αποτελεί εκτεταμένο πρόβλημα το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις που επιβάλλονται από τον νόμο και ενέργειες για την προστασία των παιδιών. Πλήρες κείμενο: ISSN:

6 Εις Βάθος Διαθέτουν τα σχολεία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της online ασφάλειας στο πρόγραμμα σπουδών τους και πέραν αυτού; Συγγραφείς Prof Andy Phippen, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο David Wright, Φιλανθρωπική οργάνωση για τη μάθηση South West Grid, Ηνωμένο Βασίλειο Tanya Ovenden-Hope, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο παιδεία στα μέσα, online ασφάλεια, αυτοαξιολόγηση σχολείων Η παρούσα δημοσίευση εξετάζει τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από περισσότερα από σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πρακτική και την πολιτική τους στον τομέα της online ασφάλειας. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, εξετάζουμε την παρούσα κατάσταση πρακτικής ανάμεσα στα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και αναλύουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε περίοδο 12 μηνών. Από την ανάλυση είναι σαφές ότι οι πλευρές που χρησιμοποιούν τεχνολογικές παρεμβάσεις (δηλ. φίλτρα) και χάραξη πολιτικής, αποδίδουν σε γενικές γραμμές καλύτερη από αυτές που απαιτούν μακροχρόνια επένδυση στην έρευνα (όπως η κατάρτιση) ή συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου (όπως η εκπαίδευση των γονέων ή η κατανόηση της κοινότητας). Η απόδοση είναι επίσης χαμηλή στην παρατήρηση και την αναφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και με σχεδόν διπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων ιδρυμάτων, οι πλευρές που παρουσιάζουν την καλύτερη και τη χειρότερη απόδοση παραμένουν σχεδόν σταθερές κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011, με ελαφρά μόνο βελτίωση. Το εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιείται τώρα σε πιλοτικά σχέδια στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Όταν φτάσει να χρησιμοποιείται πλήρως σε αυτές τις περιοχές, θα έχουμε για πρώτη φορά στη διάθεσή μας λεπτομερή ανάλυση της διεθνούς απόδοσης. Αυτό μας δίνει τη συναρπαστική ευκαιρία να κατανοήσουμε σε διεθνές επίπεδο πώς αντιμετωπίζουν τα σχολεία την online ασφάλεια και πώς εξασφαλίζουν προστασία στους μαθητές τους, το προσωπικό τους και την ευρύτερη κοινότητα. Πλήρες κείμενο: ISSN:

7 Εις Βάθος Επιθέσεις με την πρακτική του phishing: μια σκληρή δοκιμασία για το μέλλον Συγγραφέας Sandeep K. Sood, Περιφερειακό Πανεπιστήμιο GNDU, Ινδία επαλήθευση με κωδικό πρόσβασης, phishing, δείκτες φυλλομετρητή, cookies, δυναμική ταυτότητα Ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι μια απλή και εύκολη μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που χρησιμοποιείται στις online διαδικτυακές εφαρμογές. Η επαλήθευση της νομιμότητας των τηλεχρηστών, ή της προέλευσης των δεδομένων σε ένα μη ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, απαιτεί αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης της ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης, τα οποία είναι πολύ ευάλωτα στις επιθέσεις από την πρακτική του phishing. Οι επιθέσεις από την πρακτική του phishing εξελίσσονται όλο και περισσότερο γι αυτό και απαιτούνται ισχυρά μέτρα άμυνας, κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο δεδομένου ότι είναι από τη φύση τους δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Οι ιστοχώροι phishing μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού εμφανίζονται online και εξαφανίζονται. Τέτοιου είδους επιθέσεις προκαλούν άμεση ζημιά στην οικονομική βιομηχανία, ενώ επηρεάζουν ταυτόχρονα και την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Έτσι λοιπόν, οι οικονομικές συναλλαγές στις διαδικτυακές εφαρμογές απαιτούν ιδιαίτερα ασφαλή πρωτόκολλα επαλήθευσης και χρειάζονται μέτρα άμυνας κατά της πρακτικής του phishing, ούτως ώστε οι online συναλλαγές να μπορούν να πραγματοποιούνται με αξιοπιστία και ασφάλεια. Στην παρούσα δημοσίευση, παρουσιάζουμε μία έρευνα σε διαφορετικές τεχνικές κατά τις πρακτικής του phishing με βάση ορισμένα κρίσιμα κριτήρια. Η μελέτη αυτή μας βοηθά να αναπτύξουμε διαφορετικές τεχνικές καταπολέμησης της πρακτικής του phishing στην επαλήθευση της ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης για δικτυακές εφαρμογές. Πλήρες κείμενο: ISSN:

8 Στην Πράξη Το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας μας διδάσκει Συγγραφείς Birgy Lorenz, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Τάλλιν, Εσθονία Kaido Kikkas, Σχολή Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Εσθονίας, Εσθονία ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, βέλτιστες πρακτικές, προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής, νεολαία Τα παιδιά της Εσθονίας αποτελούν δημογραφική ομάδα η οποία κατέχει μία από τις 5 πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στους χρήστες του Διαδικτύου που εκμεταλλεύονται τις νέες λύσεις που τους προσφέρουν οι ΤΠΕ, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται τα μειονεκτήματά τους (διαφόρων ειδών απειλές online). Στη χώρα αυτή, οι συντονισμένες προσπάθειες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια είναι σχετικά πρόσφατες. Οι προηγούμενες δραστηριότητες ήταν κακώς συντονισμένες, στερούνταν διάρκειας και βασίζονταν ως επί το πλείστον σε εθελοντές. Τα τελευταία χρόνια, το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας περιλαμβάνει μία προσέγγιση συντονισμού που ήταν πραγματικά απαραίτητη. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε ποια θέματα καλύπτονται από το πρόγραμμα και ποια όχι, να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του προγράμματος, να αναλύσουμε τις επιπτώσεις του, και να προτείνουμε νέες προσεγγίσεις για το μέλλον. Έχουμε αναλύσει το περιεχόμενο (υλικό σπουδών και ηλεκτρονικό μάθημα) που δημιουργήθηκε από το σχέδιο, τις εμπειρίες των εκπαιδευτών, και την εποικοδομητική κριτική στο μάθημα. Με βάση αυτά τα στοιχεία έχουμε εκπονήσει προτάσεις (από τη σκοπιά του σχεδίου, της διεύθυνσης του σχολείου, των γονέων και των Κυβερνητικών φορέων) για το επόμενο στάδιο αυτής της πρωτοβουλίας. Πλήρες κείμενο: Ανακαλύπτοντας τον ψηφιακό κόσμο από κοινού, με ασφάλεια και κριτική σκέψη Συγγραφέας Maija Katkovska, Σύλλογος Διαδικτύου της Λετονίας, Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, Λετονία κριτικός ψηφιακός αλφαβητισμός, παιδεία στα μέσα, εθνικό πρόγραμμα σπουδών, προτάσεις για χάραξη πολιτικής Μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, οργανώθηκε στη Λετονία Ημερίδα Ασφαλέστερου Διαδικτύου, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε γονείς, δασκάλους και νέους να ανακαλύψουν μαζί και με ασφάλεια τον ψηφιακό κόσμο. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, με ασφάλεια σημαίνει με κριτική σκέψη, δεδομένου ότι οι δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης του online περιεχομένου, που σχετίζεται αυτόματα με την προσωπική ασφάλεια online. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το θεματικό πολύεθνικό δίκτυο EU Kids Online το 2010, μόνο το 54% των παιδιών και των νέων λένε ότι έχουν την ικανότητα και πραγματικά συγκρίνουν τις πληροφορίες από διαφορετικές online πηγές πριν τις δεχθούν ως αληθινές και αξιόπιστες. Προκειμένου να επιβεβαιώσει την υπόθεση αυτή, το Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Λετονίας, μαζί με τον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Λετονίας Draugiem.lv, πραγματοποίησε ένα πείραμα για να ελέγξει πόσο προσεχτικοί είναι οι νέοι όταν δίνουν προσωπικές τους πληροφορίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πιο δραστικά μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης του κριτικού ψηφιακού αλφαβητισμού των νέων. Πλήρες κείμενο: ISSN:

9 Στην Πράξη Υποστηρίζοντας τους ψηφιακούς μετανάστες. Online μαθήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τους δασκάλους στην Αυστρία Συγγραφέας Barbara Buchegger, Αυστριακό Κέντρο Ευαισθητοποίησης Saferinternet.at, Αυστρία κατάρτιση εκπαιδευτικών, online ασφάλεια, παιδεία στα μέσα Παρότι η παιδεία στα μέσα είναι μάθημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων της Αυστρίας, δεν αποτελεί μέρος της τυπικής εκπαίδευσης των δασκάλων. Οι δάσκαλοι που κατέχουν καλές ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ πιο πρόθυμοι να συζητήσουν με τους μαθητές τους μέσα στην τάξη το θέμα της online ασφάλειας. Επομένως, η βελτίωση των προσόντων αυτών ανάμεσα στους δασκάλους προάγει σε τελική ανάλυση την εισαγωγή αυτού του αντικειμένου στο επικρατούν εκπαιδευτικό σύστημα. Προκειμένου να βοηθήσει τους δασκάλους να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της online ασφάλειας και να εντάξουν το αντικείμενο αυτό στα μαθήματά τους, το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστρίας έχει εισάγει ορισμένα ισχυρά εργαλεία e-learning. Έχουμε ανακαλύψει ότι προσεγγίζουμε καλύτερα τους εκπαιδευτές με ποιοτικό περιεχόμενο e-learning για την online ασφάλεια, όταν τους το προσφέρουμε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης εκπαιδευτικών ή με ιστοχώρους τους οποίους συνηθίζουν να επισκέπτονται οι δάσκαλοι. Αυτό τους εξασφαλίζει ότι τα προσφερόμενα μέσα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και τους εγγυάται τη βιωσιμότητα της βάσης των γνώσεων. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκε η Saferinternet.at, η χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αυστριακή πρωτοβουλία Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο για την online ασφάλεια η οποία, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, παρέχει κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς σε αυτό το αντικείμενο. Πλήρες κείμενο: ISSN:

10 Στην Πράξη Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης σε Ασφαλή Συστήματα Πληροφοριών Συγγραφείς Jorge Miguel Moneo Santi Caballé Josep Prieto Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, Ισπανία συστήματα διαχείρισης μάθησης, e-learning, τεχνολογία των πληροφοριών, ασφάλεια των πληροφοριών, δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης Το ερευνητικό πεδίο των εφαρμογών της τεχνολογίας των πληροφοριών για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης με την υποστήριξη υπολογιστή παρουσιάζει ιδιαίτερα πολύπλοκα σενάρια τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται από διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών, αλλά όχι μόνο από τεχνολογική άποψη. Στην παρούσα δημοσίευσης τα υπάρχοντα συστήματα e-learning που υποστηρίζουν την online συνεργατική μάθηση δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ουσιαστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια. Ένας τέτοιος περιορισμός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις διαδικασίες συνεργατικής μάθησης. Με στόχο την ελάφρυνση αυτών των προβλημάτων προτείνουμε μία προσέγγιση βασιζόμενη σε μοντέλα Υποδομής με Δημόσιο Κλειδί (Public Key Infrastructure, PKI), τα οποία προσφέρουν ουσιαστικές ιδιότητες ασφάλειας και υπηρεσίες σε online συνεργατική μάθηση, όπως διαθεσιμότητα, ακεραιότητα, αναγνώριση και επαλήθευση ταυτότητας, έλεγχος πρόσβασης, εμπιστευτικότητα, μη απόρριψη, χρονοσήμανση, υπηρεσία ελέγχου και έλεγχος βλάβης. Πλήρες κείμενο: ISSN:

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΝΤΡΙ ΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕ.ΣΥ.Π.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «e-ασφαλεια ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR

Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση. Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Η Ευρωπαική Κατάσταση στο Φαινόµενο του Εκφοβισµού ιακρατική Έκθεση Αριθµός Έργου: 511645-2010-LLP-IT-KA1-KA1SCR Φορέας Υλοποίησης Έργου: Ινστιτούτο Don Milani (IT) Περίοδος Αναφοράς: 1 Νοεµβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το ψηφιακό χάσμα» υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Το ψηφιακό χάσμα» υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Το ψηφιακό χάσμα» Δοδοντσή Μαριλένα 1, Δοδοντσή Ιωάννα 2, Δοδοντσής Μιλτιάδης 3 1 Νηπιαγωγός, αποφ. ΜΙΘΕ ΠΤΠΑ Παν. Δυτ. Μακεδονίας, 2 εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education)

Teachers Guidelines PATHWAY. Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών. (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) PATHWAY Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ Προς Την Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας Των Επιστημών The PATHWAY to Inquiry-Based Science Teaching Teachers Guidelines (The PATHWAY to Inquiry Based Science Education) (The PATHWAY

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών

Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Δημιουργική και ασφαλής χρήση του διαδικτύου από νέους και νέες έως 18 ετών Πανελλαδική εμπειρική έρευνα σε μαθητές/μαθήτριες γυμνασίων και λυκείων Καταγραφή-διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επισκόπηση του Συνεδρίου και Αποτίμηση τςη Συμβολής του στο Διάλογο για την Καινοτομία στην Ελληνική Εκπαίδευση ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία Κοινό πλαίσιο αξιολόγησης (ΚΠΑ) Εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση Βελτιώνοντας μία δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής

Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής Οδηγός Καλών Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής www.eparticipation.eu Ο παρών οδηγός είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου έργου Interreg IVC ecitizen II Towards citizen-centered egovernment in European

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

ATLEC. Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος ATLEC Υποστηρικτική Τεχνολογία Μάθησης μέσω Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Προφίλ εργασίας του ICT-AT εκπαιδευτή Ivan TRAINA, Department of Education Studies - University of Bologna Evert-Jan HOOGERWERF,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF)

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK (CAF) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) COMMON

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1 www.pro-skills.eu ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για την προώθηση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες, αναγκαία προϋπόθεση για τη δια βίου εκπαίδευση ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2

Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας Εγχειρίδιο 05: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας Πακέτο Εργασίας No: 3, δράση 3.3.2 Υπεύθυνος εταίρος: ΕΟΠΠΕΠ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE. Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ SAGE Συγγραφείς Cristina Kunter, Regina Egger, Elizabeth Huber, Gerd Zimmer, Andrew Painter. To πρόγραμμα SAGE χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έκδοση εκφράζει τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα