Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση"

Transcript

1 Απρίλιος 2012 Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίησή τους στο Διαδίκτυο Διαθέτουν τα σχολεία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της online ασφάλειας στο πρόγραμμα σπουδών τους και πέραν αυτού; Επιθέσεις με την πρακτική του phishing: μια σκληρή δοκιμασία για το μέλλον Στην Πράξη Το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας μας διδάσκει Ανακαλύπτοντας τον ψηφιακό κόσμο από κοινού, με ασφάλεια και κριτική σκέψη Υποστηρίζοντας τους ψηφιακούς μετανάστες. Online μαθήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τους δασκάλους στην Αυστρία Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης σε Ασφαλή Συστήματα Πληροφοριών είλαη κία έθδνζε ηεο elearningeuropa.info, ηεο δηθηπαθήο πύιεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΤΠΔ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Έθδνζε θαη παξαγσγή: P.A.U. Education, S.L. ISSN Τα θείκελα πνπ δεκνζηεύνληαη ζε απηή ηελ πεξηνδηθή έθδνζε, θαη εθ όζνλ δελ αλαθέξεηαη ην αληίζεην, ππόθεηληαη ζηελ άδεηα Creative Commons Αλαθνξά ζηνλ αξρηθό δεκηνπξγό-με εκπνξηθή ρξήζε-όρη παξάγσγα έξγα 2.5. Η αληηγξαθή, δηαλνκή θαη έθζεζή ηνπο επηηξέπεηαη κόλν ππό ηνλ όξνλ όηη αλαθέξεηαη ν ζπγγξαθέαο θαη ε ειεθηξνληθή πεξηνδηθή έθδνζε πνπ ηα δεκνζηεύεη, δει. ε. Απαγνξεύεηαη ε εκπνξηθή ρξήζε θαη ε δεκηνπξγία παξαγώγσλ έξγσλ. Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ηελ πιήξε άδεηα εδώ

2 Κύριο Άρθρο Ασφάλεια του Κυβερνοχώρου και Εκπαίδευση Η ταχύτητα με την οποία τα παιδιά και οι νέοι αποκτούν πρόσβαση στα online, συγκλίνοντα, κινητά και δικτυωμένα μέσα είναι πρωτοφανής στα χρονικά της τεχνολογικής καινοτομίας. Δύο βασικές εστίες συγκεντρώνουν σήμερα το ενδιαφέρον της έρευνας στον χώρο της ψηφιακής ασφάλειας (e-security). Η πρώτη αφορά την προστασία των πληροφοριών στρατηγικής και οικονομικής φύσης, και η δεύτερη ην προστασία των ατόμων και κυρίως των νέων. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για αλληλένδετες εστίες ενδιαφέροντος, η παρούσα ειδική έκδοση είναι αφιερωμένη στη δεύτερη. Η επικέντρωση του ερευνητικού ενδιαφέροντας στην ψηφιακή ασφάλεια είναι επίκαιρη δεδομένου ότι απηχεί την ολοένα αυξανόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια κυρίως των νέων καθώς περνούν όλο και μεγαλύτερο μέρος ζωής τους στον κυβερνοχώρο ή σε εικονικούς κόσμους. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο έχει αυξήσει την ευαισθητοποίηση στο θέμα της ασφάλειας, καταπολεμώντας το παράνομο περιεχόμενο, εμπλέκοντας την κοινωνία των πολιτών σε θέματα που αφορούν την online ασφάλεια των παιδιών και δημιουργώντας μία αξιόπιστη βάση δεδομένων με πληροφορίες που σχετίζονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τους νέους. Παράλληλα, το Πρόγραμμα έχει αναπτύξει ένα δίκτυο Κέντρων για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, παρόν σήμερα σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες. Το δίκτυο περιλαμβάνει ένα κέντρο ευαισθητοποίησης και γραμμή βοηθείας, καθώς επίσης και ανοικτή γραμμή στις περισσότερες χώρες για την καταγγελία παράνομου περιεχομένου. Ορισμένα από τα Κέντρα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο παρουσιάζουν στην παρούσα έκδοση της τις δικές τους εμπειρίες σε αυτόν τον τομέα προωθώντας την online ασφάλεια μέσω της εκπαίδευσης. Ο ψηφιακός αλφαβητισμός και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Ορισμένες από τις απαιτούμενες δεξιότητες θεωρούνται ως απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν οι νέοι προκειμένου να διαχειρίζονται σωστά την ασφάλεια online. Τα προσόντα αυτά περιλαμβάνουν την ικανότητα των νέων να χρησιμοποιούν τα νέα μέσα με κρίση (περιλαμβανομένης της ικανότητάς τους για πρόσβαση σε πηγές), την κατανόηση του πώς πρέπει να παρουσιάζουν τον εαυτό τους online, από πλευράς ατομικής ζωής, ταυτότητας και διαχείρισης της φήμης, και την ανάπτυξη εκ μέρους των νέων μίας υπεύθυνης και ηθικής online συμπεριφοράς. Παρά την συναίνεση που επικρατεί ως προς την πιεστική φύση των κινδύνων, η ένταξη της ασφάλειας του Κυβερνοχώρου στα προγράμματα σπουδών αποτελεί, στην καλύτερη περίπτωση, μία νέα πρακτική. Η ίδια η φύση του κινδύνου θα πρέπει να εξετάζεται περαιτέρω και να γίνεται πιο κατανοητή, απαντώντας σε ερωτήματα όπως: Τι αποτελεί κίνδυνο όταν εργάζεται κανείς με ψηφιακά μέσα; Οι κίνδυνοι online ισοδυναμούν με τους κινδύνους offline; Πού κρύβεται η δυνατότητα μείωσης του κακού που υφίστανται οι νέοι; Διαθέτουν το σπίτι, ISSN:

3 το σχολείο ή η κοινωνία τις απαιτούμενες ικανότητες για την αποτελεσματική προστασία των μαθητευόμενων; Ο κίνδυνος μπορεί να θεωρηθεί ως μία σειρά αλληλοσχετιζόμενων συστατικών στοιχείων: απειλή, ρίσκο και ζημιά. Για παράδειγμα, η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εισαγωγή των παιδιών στο σεξ (απειλή), έχει σχετικά μικρή πιθανότητα (ρίσκο), αλλά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά σε ένα μικρό παιδί. Αντίθετα, η χρήση ιστοχώρων για την παράνομη καταφόρτωση μουσικής (απειλή) είναι πολύ πιθανόν να συμβεί ανάμεσα στους εφήβους, αλλά η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει, παρά το γεγονός ότι είναι πραγματική, δεν είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή τους, εκτός εάν η Ομοσπονδία Ενάντια της Κλοπής Λογισμικού (FAST - Federation Against Software Theft) ασκήσει δίωξη εναντίον τους. Μπροστά στον μεγάλο αριθμό μεταβλητών που επηρεάζουν το ρίσκο, το πεδίο αυτό χρειάζεται σενάρια βέλτιστης πρακτικής και εις βάθος συζητήσεις γύρω από το πώς μπορούν να ενθαρρύνονται οι μαθητές προκειμένου να κάνουν ασφαλή χρήση του Διαδικτύου. Μία εκπαιδευτική προσέγγιση στην ασφάλεια του Κυβερνοχώρου σημαίνει ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κινδύνους και τις συνέπειες των online πρακτικών τους. Θα πρέπει να μας παρέχει μία πλατφόρμα που να διδάσκει τους μαθητές πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους πραγματικούς κινδύνους, όπως είναι ο κυβερνοεκφοβισμός, η υποκλοπή ταυτότητας ή η σεξουαλική παρενόχληση, και να τους παρουσιάζει τα υπάρχοντα μέσα πρόληψης του κινδύνου, όπως είναι η Online Αστυνομία. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της άλλους υπεύθυνους παράγοντες, όπως ο ρόλος των γονέων και των κηδεμόνων, οι ειδικοί φορείς (όπως τα Υπουργεία Παιδείας), και η ίδια η «βιομηχανία». Παρά το γεγονός ότι η παρούσα έκδοση της e-learning αναγκαστικά εστιάζει το ενδιαφέρον της στις αρνητικές πλευρές της ψηφιακής τεχνολογίας και συμπεριφοράς, σε καμία περίπτωση δεν παραβλέπονται τα οφέλη της τεχνολογίας στη ζωή των μαθητευόμενων, ηλικιωμένων και νέων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2010 από το θεματικό πολύ-εθνικό δίκτυο EU Kids Online, με την αύξηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα online περιβάλλοντα αυξάνεται αναπόφευκτα και το επίπεδο επικινδυνότητας, αλλά μειώνοντας απλώς τον κίνδυνο θα περιορίζονταν οι ευκαιρίες που παρέχονται στα παιδιά. Η παροχή στους χρήστες του Διαδικτύου κριτικών δεξιοτήτων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη δραστηριότητά τους online, αποτελεί μία σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία για τη διαχείριση του κινδύνου, ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να αναπτύσσονται και να πειραματίζονται online. Jean Underwood, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Tapio Koskinen,, Διευθυντής της Συντακτικής Επιτροπής ISSN:

4 Εις Βάθος e-learning: Η σκοτεινή πλευρά; Συγγραφείς Philip Banyard, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent του Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο Jean Underwood, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Trent Νότιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο κίνδυνος, μάθηση, ηθικός πανικός, ψηφιακός πολίτης, κυβερνοεκφοβισμός Υπάρχουν ανησυχίες ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πηγή νέων κινδύνων για την κοινωνία μας και πιο συγκεκριμένα για τους νέους. Κατά τη γνώμη μας, ο τρόπος με τον οποίο πλαισιώνουμε αυτούς τους κινδύνους επηρεάζεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους νέους, και πιο συγκεκριμένα την ωριμότητα και την ικανότητά τους να παίρνουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους. Μία επαναλαμβανόμενη μεταφορά αφορά τη «σκοτεινή πλευρά» του Διαδικτύου που αντλείται από αρχαίους και σύγχρονους μύθους για τη φύση του καλού κα του κακού. Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο διαφορά των γνώσεων μεταξύ ενηλίκων και νεολαίας έχει αναπτυχθεί σε σχέση με τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών. Όσοι είναι γεννημένοι στην ψηφιακή εποχή είναι ικανοί να αλλάξουν την ισορροπία των δυνάμεων στην κοινωνία μας. Κάτι τέτοιο αποτελεί απειλή για το κατεστημένο και επομένως έχει δημιουργήσει ηθικό πανικό. Οι βασικοί τομείς ανησυχίας περιλαμβάνουν κινδύνους που σχετίζονται με τον κυβερνοεκφοβισμό, τα παιχνίδια, την κοινωνική δικτύωση, τη σεξουαλική προσέλκυση και τη συμπεριφορά που οδηγεί σε εθισμό. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι τομείς παρουσιάζουν πραγματικούς κινδύνους, παρατηρούμε ότι οι νέοι μετριάζουν τη συμπεριφορά τους καθώς αναπτύσσεται η ικανότητά τους να κατανοούν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Η απάντηση στις ανησυχίες μας δεν θα πρέπει να επιδιώκει τον έλεγχο των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά μάλλον την εκπαίδευση των ενηλίκων και των νέων στο τι είναι εφικτό και κατάλληλο, ούτως ώστε να μπορούν να επιλέγουν να γίνουν υπεύθυνοι, ψηφιακοί πολίτες του 21ου αιώνα. Πλήρες κείμενο: ISSN:

5 Εις Βάθος Οι εμπειρίες των παιδιών από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίησή τους στο Διαδίκτυο Συγγραφείς Antikainen, J. Forss, M. Manninen, M. Ομάδα Αστυνόμευσης Εικονικών Κοινοτήτων του Ελσίνκι, Φιλανδία Laiho, M. Lampainen, K. Save the Children, Φιλανδία σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, online σεξουαλική κακοποίηση, ασφάλεια του Διαδικτύου, online διεπαφή, σεξουαλική παρενόχληση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την ΜΚΟ Save the Children και την Ομάδα Αστυνόμευσης Εικονικών Κοινοτήτων του Ελσίνκι, τα παιδιά στη Φιλανδία είναι πολύ συχνά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο. Η ανώνυμη αυτή έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2011 σε τέσσερις online κοινότητες. Η σχετική έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις απαντήσεις των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών (62% κορίτσια, 38% αγόρια), που αντιστοιχούν στο 54% (2.3) του συνόλου των απαντήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην online διεπαφή των παιδιών με ενήλικες ή με άτομα σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας. Το 33% των παιδιών είχε λάβει μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο, γεγονός που εκλαμβάνεται ως παρενόχληση από έναν ενήλικα ή ένα σαφώς μεγαλύτερο σε ηλικία τους άτομο. Το 24% των παιδιών είχε πάρει μέρος σε συζητήσεις σεξουαλικής φύσης, ενώ το 20% είχε σεξουαλική επαφή μέσω κάμερας με έναν ενήλικα ή ένα άτομο σαφώς μεγαλύτερης ηλικίας. Το 11% των παιδιών είχε εμφανιστεί στην κάμερα με ελάχιστο ρουχισμό ή και γυμνό. Εάν λάβουμε υπόψη μας τους περιορισμούς στις έρευνες online, τα αποτελέσματα θα πρέπει να μας ανησυχούν. Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών online είτε εκλαμβάνεται ως παρενόχληση είτε όχι αποτελεί εκτεταμένο πρόβλημα το οποίο απαιτεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις που επιβάλλονται από τον νόμο και ενέργειες για την προστασία των παιδιών. Πλήρες κείμενο: ISSN:

6 Εις Βάθος Διαθέτουν τα σχολεία εξοπλισμό για την αντιμετώπιση της online ασφάλειας στο πρόγραμμα σπουδών τους και πέραν αυτού; Συγγραφείς Prof Andy Phippen, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο David Wright, Φιλανθρωπική οργάνωση για τη μάθηση South West Grid, Ηνωμένο Βασίλειο Tanya Ovenden-Hope, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο παιδεία στα μέσα, online ασφάλεια, αυτοαξιολόγηση σχολείων Η παρούσα δημοσίευση εξετάζει τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από περισσότερα από σχολεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για την πρακτική και την πολιτική τους στον τομέα της online ασφάλειας. Συγκρίνοντας τα στοιχεία αυτά με τα στοιχεία των προηγούμενων ετών, εξετάζουμε την παρούσα κατάσταση πρακτικής ανάμεσα στα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου και αναλύουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε περίοδο 12 μηνών. Από την ανάλυση είναι σαφές ότι οι πλευρές που χρησιμοποιούν τεχνολογικές παρεμβάσεις (δηλ. φίλτρα) και χάραξη πολιτικής, αποδίδουν σε γενικές γραμμές καλύτερη από αυτές που απαιτούν μακροχρόνια επένδυση στην έρευνα (όπως η κατάρτιση) ή συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου (όπως η εκπαίδευση των γονέων ή η κατανόηση της κοινότητας). Η απόδοση είναι επίσης χαμηλή στην παρατήρηση και την αναφορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και με σχεδόν διπλάσιο αριθμό συμμετεχόντων ιδρυμάτων, οι πλευρές που παρουσιάζουν την καλύτερη και τη χειρότερη απόδοση παραμένουν σχεδόν σταθερές κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011, με ελαφρά μόνο βελτίωση. Το εργαλείο ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε στη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιείται τώρα σε πιλοτικά σχέδια στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Όταν φτάσει να χρησιμοποιείται πλήρως σε αυτές τις περιοχές, θα έχουμε για πρώτη φορά στη διάθεσή μας λεπτομερή ανάλυση της διεθνούς απόδοσης. Αυτό μας δίνει τη συναρπαστική ευκαιρία να κατανοήσουμε σε διεθνές επίπεδο πώς αντιμετωπίζουν τα σχολεία την online ασφάλεια και πώς εξασφαλίζουν προστασία στους μαθητές τους, το προσωπικό τους και την ευρύτερη κοινότητα. Πλήρες κείμενο: ISSN:

7 Εις Βάθος Επιθέσεις με την πρακτική του phishing: μια σκληρή δοκιμασία για το μέλλον Συγγραφέας Sandeep K. Sood, Περιφερειακό Πανεπιστήμιο GNDU, Ινδία επαλήθευση με κωδικό πρόσβασης, phishing, δείκτες φυλλομετρητή, cookies, δυναμική ταυτότητα Ο κωδικός πρόσβασης (password) είναι μια απλή και εύκολη μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών που χρησιμοποιείται στις online διαδικτυακές εφαρμογές. Η επαλήθευση της νομιμότητας των τηλεχρηστών, ή της προέλευσης των δεδομένων σε ένα μη ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, απαιτεί αποτελεσματικά συστήματα επαλήθευσης της ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης, τα οποία είναι πολύ ευάλωτα στις επιθέσεις από την πρακτική του phishing. Οι επιθέσεις από την πρακτική του phishing εξελίσσονται όλο και περισσότερο γι αυτό και απαιτούνται ισχυρά μέτρα άμυνας, κάτι ιδιαίτερα πολύπλοκο δεδομένου ότι είναι από τη φύση τους δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Οι ιστοχώροι phishing μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, αφού εμφανίζονται online και εξαφανίζονται. Τέτοιου είδους επιθέσεις προκαλούν άμεση ζημιά στην οικονομική βιομηχανία, ενώ επηρεάζουν ταυτόχρονα και την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce). Έτσι λοιπόν, οι οικονομικές συναλλαγές στις διαδικτυακές εφαρμογές απαιτούν ιδιαίτερα ασφαλή πρωτόκολλα επαλήθευσης και χρειάζονται μέτρα άμυνας κατά της πρακτικής του phishing, ούτως ώστε οι online συναλλαγές να μπορούν να πραγματοποιούνται με αξιοπιστία και ασφάλεια. Στην παρούσα δημοσίευση, παρουσιάζουμε μία έρευνα σε διαφορετικές τεχνικές κατά τις πρακτικής του phishing με βάση ορισμένα κρίσιμα κριτήρια. Η μελέτη αυτή μας βοηθά να αναπτύξουμε διαφορετικές τεχνικές καταπολέμησης της πρακτικής του phishing στην επαλήθευση της ταυτότητας μέσω κωδικού πρόσβασης για δικτυακές εφαρμογές. Πλήρες κείμενο: ISSN:

8 Στην Πράξη Το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας μας διδάσκει Συγγραφείς Birgy Lorenz, Ινστιτούτο Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο του Τάλλιν, Εσθονία Kaido Kikkas, Σχολή Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Εσθονίας, Εσθονία ευαισθητοποίηση, κατάρτιση, βέλτιστες πρακτικές, προτάσεις για τη χάραξη πολιτικής, νεολαία Τα παιδιά της Εσθονίας αποτελούν δημογραφική ομάδα η οποία κατέχει μία από τις 5 πρώτες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάμεσα στους χρήστες του Διαδικτύου που εκμεταλλεύονται τις νέες λύσεις που τους προσφέρουν οι ΤΠΕ, ενώ παράλληλα αντιλαμβάνονται τα μειονεκτήματά τους (διαφόρων ειδών απειλές online). Στη χώρα αυτή, οι συντονισμένες προσπάθειες με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ψηφιακή ασφάλεια είναι σχετικά πρόσφατες. Οι προηγούμενες δραστηριότητες ήταν κακώς συντονισμένες, στερούνταν διάρκειας και βασίζονταν ως επί το πλείστον σε εθελοντές. Τα τελευταία χρόνια, το Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Εσθονίας περιλαμβάνει μία προσέγγιση συντονισμού που ήταν πραγματικά απαραίτητη. Στόχος μας είναι να προσδιορίσουμε ποια θέματα καλύπτονται από το πρόγραμμα και ποια όχι, να εντοπίσουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του προγράμματος, να αναλύσουμε τις επιπτώσεις του, και να προτείνουμε νέες προσεγγίσεις για το μέλλον. Έχουμε αναλύσει το περιεχόμενο (υλικό σπουδών και ηλεκτρονικό μάθημα) που δημιουργήθηκε από το σχέδιο, τις εμπειρίες των εκπαιδευτών, και την εποικοδομητική κριτική στο μάθημα. Με βάση αυτά τα στοιχεία έχουμε εκπονήσει προτάσεις (από τη σκοπιά του σχεδίου, της διεύθυνσης του σχολείου, των γονέων και των Κυβερνητικών φορέων) για το επόμενο στάδιο αυτής της πρωτοβουλίας. Πλήρες κείμενο: Ανακαλύπτοντας τον ψηφιακό κόσμο από κοινού, με ασφάλεια και κριτική σκέψη Συγγραφέας Maija Katkovska, Σύλλογος Διαδικτύου της Λετονίας, Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, Λετονία κριτικός ψηφιακός αλφαβητισμός, παιδεία στα μέσα, εθνικό πρόγραμμα σπουδών, προτάσεις για χάραξη πολιτικής Μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο, οργανώθηκε στη Λετονία Ημερίδα Ασφαλέστερου Διαδικτύου, με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε γονείς, δασκάλους και νέους να ανακαλύψουν μαζί και με ασφάλεια τον ψηφιακό κόσμο. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, με ασφάλεια σημαίνει με κριτική σκέψη, δεδομένου ότι οι δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ικανότητα κριτικής αξιολόγησης του online περιεχομένου, που σχετίζεται αυτόματα με την προσωπική ασφάλεια online. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το θεματικό πολύεθνικό δίκτυο EU Kids Online το 2010, μόνο το 54% των παιδιών και των νέων λένε ότι έχουν την ικανότητα και πραγματικά συγκρίνουν τις πληροφορίες από διαφορετικές online πηγές πριν τις δεχθούν ως αληθινές και αξιόπιστες. Προκειμένου να επιβεβαιώσει την υπόθεση αυτή, το Κέντρο για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο της Λετονίας, μαζί με τον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Λετονίας Draugiem.lv, πραγματοποίησε ένα πείραμα για να ελέγξει πόσο προσεχτικοί είναι οι νέοι όταν δίνουν προσωπικές τους πληροφορίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για πιο δραστικά μέτρα αντιμετώπισης και βελτίωσης του κριτικού ψηφιακού αλφαβητισμού των νέων. Πλήρες κείμενο: ISSN:

9 Στην Πράξη Υποστηρίζοντας τους ψηφιακούς μετανάστες. Online μαθήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο για τους δασκάλους στην Αυστρία Συγγραφέας Barbara Buchegger, Αυστριακό Κέντρο Ευαισθητοποίησης Saferinternet.at, Αυστρία κατάρτιση εκπαιδευτικών, online ασφάλεια, παιδεία στα μέσα Παρότι η παιδεία στα μέσα είναι μάθημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών των σχολείων της Αυστρίας, δεν αποτελεί μέρος της τυπικής εκπαίδευσης των δασκάλων. Οι δάσκαλοι που κατέχουν καλές ψηφιακές δεξιότητες είναι πολύ πιο πρόθυμοι να συζητήσουν με τους μαθητές τους μέσα στην τάξη το θέμα της online ασφάλειας. Επομένως, η βελτίωση των προσόντων αυτών ανάμεσα στους δασκάλους προάγει σε τελική ανάλυση την εισαγωγή αυτού του αντικειμένου στο επικρατούν εκπαιδευτικό σύστημα. Προκειμένου να βοηθήσει τους δασκάλους να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της online ασφάλειας και να εντάξουν το αντικείμενο αυτό στα μαθήματά τους, το εκπαιδευτικό σύστημα της Αυστρίας έχει εισάγει ορισμένα ισχυρά εργαλεία e-learning. Έχουμε ανακαλύψει ότι προσεγγίζουμε καλύτερα τους εκπαιδευτές με ποιοτικό περιεχόμενο e-learning για την online ασφάλεια, όταν τους το προσφέρουμε σε συνεργασία με αναγνωρισμένους παρόχους υπηρεσιών κατάρτισης εκπαιδευτικών ή με ιστοχώρους τους οποίους συνηθίζουν να επισκέπτονται οι δάσκαλοι. Αυτό τους εξασφαλίζει ότι τα προσφερόμενα μέσα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και τους εγγυάται τη βιωσιμότητα της βάσης των γνώσεων. Αυτά είναι τα συμπεράσματα στα οποία οδηγήθηκε η Saferinternet.at, η χρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αυστριακή πρωτοβουλία Πρόγραμμα για Ασφαλέστερο Διαδίκτυο για την online ασφάλεια η οποία, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, παρέχει κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς σε αυτό το αντικείμενο. Πλήρες κείμενο: ISSN:

10 Στην Πράξη Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες Συνεργατικής Μάθησης σε Ασφαλή Συστήματα Πληροφοριών Συγγραφείς Jorge Miguel Moneo Santi Caballé Josep Prieto Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας, Ισπανία συστήματα διαχείρισης μάθησης, e-learning, τεχνολογία των πληροφοριών, ασφάλεια των πληροφοριών, δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης Το ερευνητικό πεδίο των εφαρμογών της τεχνολογίας των πληροφοριών για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων συνεργατικής μάθησης με την υποστήριξη υπολογιστή παρουσιάζει ιδιαίτερα πολύπλοκα σενάρια τα οποία θα πρέπει να εξετάζονται από διαφορετικές προσεγγίσεις. Μία προσέγγιση αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών, αλλά όχι μόνο από τεχνολογική άποψη. Στην παρούσα δημοσίευσης τα υπάρχοντα συστήματα e-learning που υποστηρίζουν την online συνεργατική μάθηση δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ουσιαστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια. Ένας τέτοιος περιορισμός μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τις διαδικασίες συνεργατικής μάθησης. Με στόχο την ελάφρυνση αυτών των προβλημάτων προτείνουμε μία προσέγγιση βασιζόμενη σε μοντέλα Υποδομής με Δημόσιο Κλειδί (Public Key Infrastructure, PKI), τα οποία προσφέρουν ουσιαστικές ιδιότητες ασφάλειας και υπηρεσίες σε online συνεργατική μάθηση, όπως διαθεσιμότητα, ακεραιότητα, αναγνώριση και επαλήθευση ταυτότητας, έλεγχος πρόσβασης, εμπιστευτικότητα, μη απόρριψη, χρονοσήμανση, υπηρεσία ελέγχου και έλεγχος βλάβης. Πλήρες κείμενο: ISSN:

Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin

Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Αρ. 21 Σεπτέµβριος 2010 elearning Papers Κύριο Άρθρο: Η καινοτοµία στη δια βίου µάθηση Seija Kulkki, Tapio Koskinen, Lluis Tarin Καινοτοµία, γνώσεις πληροφορικής και δια βίου µάθηση: δηµιουργώντας µια

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας

Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Ιούλιος 2011 Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Κύριο Άρθρο Μάθηση με Βάση το Παιχνίδι: νέες πρακτικές, νέες αίθουσες διδασκαλίας Εις Βάθος Η πλατφόρμα Language Campus:

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr

Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Αξιοποίηση του ιστοχώρου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» από την εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο τους γονείς και τα παιδιά Άρης Π. Λούβρης http://internet-safety.sch.gr Η Ασφάλεια στη χώρα του Διαδικτύου όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Διαφάνεια 1 Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου Ο ρόλος της εκπαίδευσης Δρ. Ναλμπάντη Θεοδώρα Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Θράκης Σελ. 1 από 50 Διαφάνεια 2 Τα παιδιά σήμερα. Κινητό Κονσόλα παιχνιδιού Ποντίκι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση

Μαθησιακά Αποτελέσματα Matrix Ελληνική Έκδοση , Matrix, Ελληνική έκδοση Matrix Ελληνική Έκδοση Συντάχθηκε από: LMETB Μεταφράστηκε από: CARDET , Matrix Εισαγωγικό Επίπεδο (για μαθητές ηλικίας 12 14 χρονών) Προσωπικό προφίλ ( ) (να θεωρηθούν από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από την πολυετή παρουσία του στην καθημερινότητα των παιδιών, έχει αναπτύξει ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. http://internet-safety.sch.gr Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://internet-safety.sch.gr Θεμελιώδεις Αρχές (αναφορικά με τους μαθητές): Διαδίκτυο: Βασικά Σημεία Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους.

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είναι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος από τη συχνή χρήση του υπολογιστή;

Ποιοι είναι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος από τη συχνή χρήση του υπολογιστή; Ποιοι είναι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος από τη συχνή χρήση του υπολογιστή; Ένας κίνδυνος της συχνής χρήσης του υπολογιστή είναι ο εθισμός. Εθισμό παθαίνει κάποιος όταν μένει πολύ ώρα μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία

Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ηλεκτρονική Μάθηση στην Προσχολική Ηλικία Αγνή Χ. Λιάππα Επιβλέποντες Καθηγητές: Ταραμπάνης Κων/νος Ταμπούρης Ευθύμιος Εξεταστές: Σατρατζέμη Μαρία Ξυνόγαλος Στυλιανός Το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 6: Η προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας

Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Εσπερίδα «Προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα» Ρόδος, 22 Μαρτίου 2012 Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα Παιδεία Οδικής Ασφάλειας Γ. Κανελλαΐδης,

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών

Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Το τέλος της αθωότητας? Νέες τεχνολογίες στην καθηµερινότητα των παιδιών Λίζα Τσαλίκη Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης Visiting Research Associate,

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών Κεφάλαιο 2: Πλατφόρµες και είδη παιχνιδιών...47

Πρόλογος Μια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών Κεφάλαιο 2: Πλατφόρµες και είδη παιχνιδιών...47 Περιεχόµενα Πρόλογος...11 Τι πραγµατεύεται αυτό το βιβλίο;... 11 Οργάνωση του βιβλίου... 12 Επιπλέον υλικό... 14 Επικοινωνήστε µαζί µας... 14 Ευχαριστίες... 14 Σχετικά µε το συγγραφέα... 15 Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης»

Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» Πράξη «Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ενίσχυσης Ψηφιακής Εμπιστοσύνης» Καθ. Σωτήρης Νικολετσέας (Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου) ΙΤΥΕ «Διόφαντος» και Πανεπιστήμιο Πατρών Ημερίδα με Καθηγητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 10. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο http://users.sch.gr/galexiad galexiad@gmail.com 2 Περιεχόμενα Επικοινωνία & Ιδιωτικότητα Πληροφορία στο Διαδίκτυο Παιχνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Α) Διάταξη χώρου (γενικά): Β) Διάταξη χώρου (ως προς τις ΦΕ): Γ) Δυναμικό τάξης (αριθμός μαθητών, φύλο μαθητών, προνήπια-νήπια, κλπ): Δ) Διάρκεια διδασκαλίας: Ε) Ήταν προϊδεασμένοι οι μαθητές για το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή

Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Πειραματικό εργαστήρι στη βιωματική μάθηση και στη σχολική θρησκευτική αγωγή Εργαστήριο Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου Διδάσκουν: Πολύκαρπος Καραμούζης, (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech

RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RE-ACTIVE YOUTH I Against Online Hate Speech RECOGNISING Issues and Opportunities in Combating Online Hate Speech Αναθεώρηση της εθνικής Ελληνικής Στρατηγικής για την Στρατηγική Διακυβέρνησης του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και δικτύων Εργασία για το μάθημα: Τεχνολογίες Εκπαίδευσης Αλαμπάνου Αγγελική Απιτιαγοπούλου Αγγελική Κολιός Ιωάννης Κουμής Μιχαήλ Μαραβέλης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟ ΦΟΡΙΑΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει

Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει Χρήση του Διαδικτύου και κατανόηση των δυνατοτήτων και κινδύνων που περιλαμβάνει (Διερεύνηση με ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια ανοικτής εκδήλωσης για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου) Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους

Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ασφαλής χρήση διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου σε παιδιά και εφήβους Ι. Τσιάντης MD, DPM, FRC Psych. Αν. Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΨΥΠΕ Ψυχαναλυτικός Ψυχοθεραπευτής Πρόεδρος Ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα».

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». «Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 ης ΠΕΡΙΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο Σήμερα, σχεδόν όλοι συμφωνούν πως τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια.

Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Στο ΕΚΤ υποστηρίζουμε τις Σχολικές Βιβλιοθήκες με υποδομές και εργαλεία εδώ και 17 χρόνια. Προσφέρουμε σημαντική τεχνογνωσία στην κοινότητα των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Διαθέτουμε ανοικτά καταλόγους με το

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφία και Βιολογία. 24 μαθητές. Ψηφιακά μέσα. Έγγραφα Google. Φιλανδία

Γεωγραφία και Βιολογία. 24 μαθητές. Ψηφιακά μέσα. Έγγραφα Google. Φιλανδία Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, Νέες τεχνολογίες στη συνεργατική εκπαίδευση μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach)

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να

Διαβάστε περισσότερα

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία

Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Προσόντα με υψηλή αξία για τους εργοδότες σε σχέση με την αναπηρία Απρίλιος 2013 Χαρακτηριστικά που ζητούν οι εργοδότες αναπηρία Πως θα όριζες τη λέξη προσόν ή τη λέξη δεξιότητα ; Και τι εννοούν οι εργοδότες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Πληροφορικής

Διδακτική Πληροφορικής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διδακτική Πληροφορικής Ενότητα 10: Πληροφορική και γενική παιδεία Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου

Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου Παιδί και Διαδίκτυο στο Σχολείο και στο Σπίτι: Η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Εκπαιδευτικής Μηχανικής, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ A. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 1 Διαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών) 2 Αξιοποίηση διδακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΑ Μαρίνα Παγιάτσου Ελένη Δημητρίου Μάρω Ριαλά Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΙΑ ΤΙΜΟΦΤΙ ΣΟΝΑ ΣΑΡΓΚΣΙΑΝ ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΦΕΝΤΟΡΟΒΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΑΡΚΙΑ Ασφάλεια και Κοινωνικά δίκτυ Ποιοι είναι οι κίνδυνοι; Η ηλεκτρονική παρενόχληση είναι οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού

Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Δραστηριότητες & Υλικό για τα Μαθηματικά του Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης kliapis@sch.gr 1 Ο Ρόλος του εκπαιδευτικού Αξιολογεί την αρχική μαθηματική κατάσταση κάθε παιδιού, ομαδοποιεί τα παιδιά σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην ημερίδα για την «Επικοινωνία και την Εκπαίδευση»

Ομιλία Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην ημερίδα για την «Επικοινωνία και την Εκπαίδευση» Ομιλία Διευθυντή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου στην ημερίδα για την «Επικοινωνία και την Εκπαίδευση» «Προγράμματα εκπαίδευσης στα Μέσα στα σχολεία της Κύπρου. Η εμπειρία της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής πλοήγηση: Συναλλαγές & ανταλλαγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Ασφαλής πλοήγηση: Συναλλαγές & ανταλλαγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο Ασφαλής πλοήγηση: Συναλλαγές & ανταλλαγή πληροφοριών στο Διαδίκτυο Μιλούνε για το ίντερνετ μ άνθρωπος δε γνωρίζει φυτό αν είναι αγκαθωτό ή βιόλα που μυρίζει. (Αντώνης Κουράκης, μαθητής Γ Λυκείου του ΓΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών

Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Συνεργατικές πρακτικές: Συνεργασία μεταξύ γενικών και ειδικών παιδαγωγών Αναστασία Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Γιατί η συνεργασία είναι αναγκαία;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής

Χρήση Διαδικτύου στο μάθημα της μουσικής ΜΟΥΣΙΚΗ & Τ.Π.Ε. Πρόσβαση στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook, Skype, oovoo, msn) Download φωτογραφίες, βίντεος, audios, μουσικά παιγνίδια

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες:

1. Παρακαλούμε αξιολογήστε την σπουδαιότητα του θέματος των διαδικτυακών ταυτοτήτων για τις παρακάτω ομάδες: Καλώς ήρθατε Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, ο όρος "Διαδικτυακή ταυτότητα" περιγράφει το πλήρες σύνολο των χαρακτηριστικών που σας χαρακτηρίζουν και τα οποία μοιράζεστε μέσω του διαδικτύου (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών

Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Κρατική παρέμβαση στην αγορά - Επιβολή i) ανώτατων τιμών και ii) κατώτατων τιμών Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: Γιώργος Παπαβασιλείου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 2008/0047(COD) 30.6.2008 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων

Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ομιλία του Γεν. Διευθυντή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF κ. Ηλία Λυμπέρη στο Συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 5 Φεβρουαρίου 2013 Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εκπαιδευτικά υπερμεσικά περιβάλλοντα Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα