Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, Αθήνα Τηλ: , Fax: Site: ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/ & 9/572/ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ εφεξής Εταιρεία, καθορίζει στόχους και πολιτικές ως προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, ανάλογους µε τους κινδύνους που αναλαµβάνει και το περιβάλλον λειτουργίας της. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει ορίσει Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων µε τις εξής αρµοδιότητες : Α. Θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, το κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Β. Παρακολούθηση της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη ιαχείριση των Κινδύνων. Γ. Μέριµνα ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκεια της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται µε τη λειτουργία της.. Τήρηση της Εσωτερικής ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) της Εταιρείας (Αποφάσεις 8/459/ & 8/572/ ) όπως τροποποιήθηκαν από την πρόσφατη απόφαση 28/606/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2012 Η Εταιρεία υποβάλει σε τρίµηνη βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στοιχεία για την κεφαλαιακή της επάρκεια. Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας συγκρίνει τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας µε το σταθµισµένο ενεργητικό έναντι του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου. Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας ήταν 65,833 % κατά την 31/12/2012, σε σχέση µε το ελάχιστο 8% που απαιτείται. (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ. ) ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.026,393 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.635,098 ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 65,833 % Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία υπερκαλύπει το ελάχιστο ύψος του 8% που απαιτείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, στόχος της εταιρείας είναι ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας να είναι τουλάχιστον ο διπλάσιος του ελαχίστου (8%), ώστε να καλύπτονται και οι λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι αναφέρονται στο παράρτηµα I της απόφασης E.K 8/459/

3 Επιµέρους κίνδυνοι Πιστωτικός κίνδυνος (credit risk) Είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρεία να µην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις της ή ακόµα, σε µερικές περιπτώσεις, να µην τις εισπράξει ποτέ. Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε το νόµο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. προβαίνει στο διαχωρισµό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγµάτων σε: α) απαιτήσεις υπό καθυστέρηση και β) επισφαλείς απαιτήσεις. εφαρµόζει την πολιτική των προσεγγίσεων και των µεθόδων υπολογισµού της αξίας των ανοιγµάτων και της προσαρµογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. προσδιορίζει τις τεχνικές µείωσης του πιστωτικού κινδύνου προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίµησης και διαχείρισης των εξασφαλίσεων και το είδος των εξασφαλίσεων που αποδέχεται η Εταιρεία. προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ή είδος αντισυµβαλλοµένου (π.χ. Τράπεζες, επιχειρήσεις, ιδρύµατα κτλ.) προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητα τους. αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρείας. εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλοµένου και τον κίνδυνο διακανονισµού. Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρείας πραγµατοποιείται καθηµερινά και γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Οι κυριότερες ανάγκες σε ρευστότητα εντοπίζονται: Στην καθηµερινή χρηµατοδότηση των θέσεων πελατών της στα πλαίσια παροχής πιστώσεων προς διενέργεια συναλλαγών από αυτούς. Στην καθηµερινή χρηµατοδότηση των θέσεων που «ανοίγει» ή διατηρεί η εταιρεία στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών της. Στις κατά καιρούς έκτακτες χρηµατικές απαιτήσεις που προκύπτουν από λάθη κατά την εκτέλεση εντολών πελατών της. Στο σύνολο των καθηµερινών λειτουργικών της εξόδων (µισθοδοσίες, αγορές πάγιων, συνδροµές κ.α.). Κίνδυνος αγοράς (market risk) Ο Κίνδυνος Αγοράς αναφέρεται στην πιθανή ζηµία που µπορεί να προέλθει από τις µεταβολές των µεταβλητών της αγοράς (επιτόκια, συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τιµές µετοχών, τιµές προϊόντων/εµπορευµάτων) και µεταβλητότητες αυτών των παραγόντων κινδύνου. 3

4 Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του προκείµενου κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως µεριµνά ώστε η επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση µε τα ανοίγµατα της Εταιρείας να κινείται στα νόµιµα όρια. Συναλλαγµατικός Κίνδυνος Η Εταιρεία δεν αναλαµβάνει επί του παρόντος τον κίνδυνο αυτό διότι το νόµισµα αναφοράς των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών είναι το Ευρώ και δεν προβαίνει σε συναλλαγές µε νοµίσµατα πλην του Ευρώ. Κίνδυνος Φήµης Η Εταιρεία µέχρι σήµερα δεν έχει εκτεθεί στο συγκεκριµένο κίνδυνο δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν αρνητικά δηµοσιεύµατα στο τύπο ή στο διαδίκτυο και καταγγελίες/παράπονα από πελάτες ή και από την εποπτική αρχή. Κίνδυνος Συγκέντρωσης Ο κίνδυνος συγκέντρωσης είναι αυτός που απορρέει από : i) ανοίγµατα έναντι µεµονωµένων αντισυµβαλλόµενων, οµάδων συνδεδεµένων αντισυµβαλλοµένων ή αντισυµβαλλόµενων που εντάσσονται στον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή γεωγραφική περιοχή ή ii) την ίδια δραστηριότητα ή iii) το ίδιο βασικό εµπόρευµα ή iv) την εφαρµογή τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου, και ιδίως του κινδύνου συγκέντρωσης που συνδέεται µε µεγάλα έµµεσα πιστωτικά ανοίγµατα Η Εταιρεία χρησιµοποιεί λογισµικό πρόγραµµα βάσει του οποίου ελέγχει τις άνω περιπτώσεις. Επιπλέον ελέγχεται διεξοδικά το πελατολόγιο για περιπτώσεις συνδεδεµένων πελατών οι οποίες καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστηµα προκειµένου να είναι δυνατός ο υπολογισµός του κινδύνου συγκέντρωσης. Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) Ο λειτουργικός κίνδυνος γεννάται λόγω εφαρµογής ανεπαρκών ή αποτυχηµένων εσωτερικών διαδικασιών, προσωπικού και πληροφορικών ή επικοινωνιακών συστηµάτων, καθώς και λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως φυσικές καταστροφές ή τροµοκρατικές επιθέσεις, που θέτουν εκτός λειτουργίας τα συστήµατα διακανονισµού των συναλλαγών ή µειώνουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείµενα της συναλλαγής (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης των τεχνικών συστηµάτων µιας οργανωµένης αγοράς ή µιας ΕΠΕΥ, κίνδυνος ακατάλληλης διοίκησης µίας εταιρείας µε τίτλους εισηγµένους σε χρηµατιστήριο κλπ). Στο πλαίσιο της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρείας οφείλει να διαµορφώσει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, οφείλει ιδίως να: προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. αναπτύσσει και να εφαρµόζει εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης του λειτουργικού κινδύνου και να προβαίνει σε ανάλυση των εσωτερικών και των εξωτερικών παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του. να καταγράφει και να κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο συµπεριλαµβανοµένων των ζηµιών που προκαλούνται στα συστήµατα πληροφορικής (π.χ. µη εξουσιοδοτηµένη δραστηριότητας, κλοπή µηχανογραφικού εξοπλισµού, κακόβουλή χρήση κτλ.). 4

5 να ενηµερώνει τα αρµόδια υπηρεσιακά τµήµατα (κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου) για την αποτελεσµατικότερη καταγραφή και αντιµετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. να προβαίνει στην αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων µε τους επιχειρηµατικούς τοµείς µε βάση τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ της Απόφασης 6/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (σε περίπτωση επιλογής εκ µέρους της Εταιρείας της τυποποιηµένης µεθόδου). να διαµορφώνει πολιτική ασφαλείας ως προς τα συστήµατα πληροφορικής και προβλέπονται συγκεκριµένα πρότυπα και διαδικασίες, βάσει των οποίων θα διενεργούνται έλεγχοι του τηρούµενου επιπέδου ασφαλείας. Το περιεχόµενο της πολιτικής ασφαλείας θα κοινοποιείται στο προσωπικό της Εταιρείας και θα υπάρχει έγγραφη αποδοχή του από αυτό. 2. Πεδίο Εφαρµογής Οι πληροφορίες του παρόντος αφορούν την Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρεία δεν έχει θυγατρικές εταιρείες και δεν συντάσσει ενοποιηµένες καταστάσεις. Η πολιτική συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις δηµοσιοποίησης γνωστοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως. Η Εταιρεία υιοθετεί την πολιτική συµµόρφωσης και καθορίζει την καταλληλότητά της λαµβάνοντας υπόψη τις πιθανές τροποποιητικές αποφάσεις της Ε.Κ. καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, το µέγεθος και τις κατηγορίες των εργασιών της. Προς το παρόν δεν απαιτείται συχνότερη υποβολή της στην υµετέρα υπηρεσία. Επισηµαίνεται ότι σε καµία περίπτωση η εν λόγω υποβολή δεν εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωση δηµοσιοποίησης. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τη ακρίβεια της δηµοσιοποίησης πληροφοριών που ορίζονται στο Παράρτηµα Ι της απόφασης 9/459/ καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούµενων πληροφοριών. Στόχος της Εταιρείας είναι οι δηµοσιοποιούµενες πληροφορίες να διατυπώνονται µε τρόπο σαφή και κατανοητό και να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές, µε σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά. Με απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι δυνατόν να ανατίθεται σε εξωτερικούς ελεγκτές ο έλεγχος ή η επισκόπηση των εν λόγω πληροφοριών. Προς το παρόν η Εταιρεία κρίνει ότι τα ειδικά χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων της, το µέγεθος και οι κατηγορίες των εργασιών της δεν απαιτούν τέτοια ανάθεση. 3. Ίδια Κεφάλαια Στην παρούσα παράγραφο αναφέρονται το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς και των επιµέρους συστατικών στοιχείων κάθε κατηγορίας που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ Ο βασικός διαχωρισµός είναι σε Βασικά ίδια κεφάλαια και Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια. Παρατίθεται πίνακας µε την διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων της Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ στις 31/12/2012 (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ.) Α. Βασικά Ίδια Κεφάλαια Α.1 Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων Α.1.α Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 4.833,945 ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο: 0,0 Α.1.β Αποθεµατικά και ιαφορές αναπροσαρµογής -898,207 Α.1.γ Αποτελέσµατα (Κέρδη/Ζηµίες)εις νέον 557,731 Το τυχόν σχηµατισµένο, πριν την εφαρµογή των ΛΠ κεφάλαιο για 5

6 Γενικούς Κινδύνους που µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση κατά την α εφαρµογή των ΛΠ Σχετικές παρατηρήσεις -Σηµ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Α.1.δ Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου(κέρδη υπό όρους/ζηµίες) 532,924 Α.1.ε ικαιώµατα µειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων) Σύνολο Α ,393 Α.2 Πρόσθετα στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση Σύνολο Α2 0,00 Α.3 Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Α.3.α Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 0,00 Α.3.β Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία(σε διαρκή βάση) των άυλων περιουσιακών στοιχείων 0,00 Α.3.γ Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών 0,00 Σύνολο Α3 0,00 Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2-Α3) 5.026,393 Β. Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια Β.1 Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων Β.1.α. Αποθεµατικά αναπροσαρµογής κατά την α εφαρµογή των ΛΠ στην εύλογη αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων Β.1.β. Β.1.γ. Β.1.δ Β.1.ε. 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων σε µόνιµη βάση, στην εύλογη αξία 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών τίτλων άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, αόριστης διάρκειας Η θετική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και αντίστοιχης αναµενόµενης ζηµίας για ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ Σύνολο Β1 0,00 Β.2 Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, ορισµένης διάρκειας Σύνολο Β2 0,00 Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ.(Β1+Β2) 0,00 Γ. Στοιχεία που αφαιρούνται κατά 50% από τα βασικά Ίδια Κεφάλαια και κατά 50% από τα συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια Γ.1 Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων καιχρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στα οποία η ΕΠΕΥ συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών Γ.2 Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 6

7 10% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΠΕΥ. Γ.3 Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιριών χαρτοφυλακίου, µε ποσοστό άνω του 20% του κεφαλαίου τους Γ.4 Αρνητική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων (αφορά τις ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Π /ΤΕ 2589/ "Υπολογισµός Κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την "Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσεων" Γ.5 Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, που προκύπτουν από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους. Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων Ε Συµπληρωµατικά Ιδια Κεφάλαια για κάλυψη κινδύνου αγοράς άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ για κάλυψη κινδύνου αγοράς ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)]+ [Β1+Β2-(50%*Γ)] ,393 Σηµείωση : Οι µεταβολές που επήλθαν µε το άρθρο 3 της απόφ. 9/572/ συµπεριλαµβανοµένων των υβριδικών τίτλων, δεν αφορούν την Εταιρεία µας λόγω του αντικειµένου των εργασιών της. 4. Ύψος Κεφαλαιακών απαιτήσεων Η Εταιρεία υπολογίζει τα αναγκαία για την κάλυψη των κινδύνων της ίδια κεφάλαια ως εξής : α) για τον πιστωτικό κίνδυνο έχει επιλέξει την τυποποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ 3/459/ β) για τον κίνδυνο αγοράς σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ 4/459/ γ) για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ 5/459/ δ) για τον λειτουργικό κίνδυνο έχει επιλέξει την µέθοδο του βασικού δείκτη σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ 6/459/ Όπως έχουν τροποποιηθεί από τις αποφάσεις 27 & 29/606/ του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το κεφάλαιο που κρίνεται αναγκαίο µε ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2012 είναι: 7

8 (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ.) Κίνδυνος Κεφάλαιο Κεφαλαιακές απαιτήσεις Αγοράς 2.726, ,082 Πιστωτικός 4.011, ,902 Λειτουργικός 897,795 71,824 Σύνολο 610, Πιστωτικός κίνδυνος Ορισµός Είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρεία να µην εισπράξει έγκαιρα τις απαιτήσεις της ή ακόµα, σε µερικές περιπτώσεις, να µην τις εισπράξει ποτέ Περιγραφή των προσεγγίσεων και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, το Τµήµα ιαχείρισης Κινδύνων διαµορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, µεριµνά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των προβλεποµένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθµίσεων και ιδίως: - προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρείας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του πιστωτικού κινδύνου, σύµφωνα µε το νόµο και τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. - αξιολογεί σε καθηµερινή βάση τους κινδύνους που προκύπτουν για την Εταιρεία από τις παρασχεθείσες απ' αυτήν πιστώσεις. Οι κίνδυνοι υπολογίζονται, από την άποψη αυτή, συνολικά και όχι επιµεριστικά για κάθε πελάτη, δεδοµένου ότι το θεσµοθετηµένο σύστηµα του περιθωρίου διασφαλίζει την Εταιρεία για τον ανά πελάτη αναλαµβανόµενο κίνδυνο. Σχετικά λαµβάνονται υπόψη αφενός το ενδεχόµενο σύµπτωσης όλων των πιθανών κινδύνων κατά την ίδια χρονική περίοδο και αφετέρου η δυνατότητα αντιστάθµισης των κινδύνων, που αντιµετωπίζονται σε µια θέση από τις θετικές κινήσεις σε µια άλλη θέση ή αγορά. - παρακολουθεί καθηµερινώς τις εντολές που δίδονται από πελάτες της Εταιρείας για αγορά κινητών αξιών χωρίς να έχει προκαταβληθεί το τίµηµα ή χωρίς να υφίσταται επαρκές χρηµατικό υπόλοιπο στο λογαριασµό του πελάτη τόσο σε σχέση µε τους τίτλους που φυλάσσονται από την Εταιρεία για λογαριασµό του πελάτη όσο και σε σχέση µε τις γραµµές πιστώσεως που έχει η Εταιρεία έναντι τραπεζών, ούτως ώστε να µην τίθεται ποτέ σε κίνδυνο η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας έναντι του συστήµατος εκκαθάρισης συναλλαγών, π.χ. σε περίπτωση που ο πελάτης δεν καταβάλλει µέχρι την ηµέρα χρηµατιστηριακής εκκαθάρισης το αντίτιµο των αγορασθέντων τίτλων. Σχετικώς, αναλόγως της εµπορευσιµότητας της µετοχής, δύναται να ζητήσει την άµεση λήψη µέτρων από τη διοίκηση της Εταιρείας. 8

9 5.1.3 Συνολικό ποσό ανοιγµάτων (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ.) Κατηγορία Συντελεστής στάθµισης Άνοιγµα Σταθµισµένο άνοιγµα Ελάχιστη Κεφαλαιακή απαίτηση κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών πελατών λιανικής, margin πελατών λιανικής πελατών λιανικής-σε καθυστέρηση Στοιχεία Ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και επιχειρήσεων 0,00% 375, ,347 30, ,00% ,00% 67,96 50,97 4, ,00% ,00% 5,802 5,802 0, ,00% 2.537, , ,98328 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 100,00% 54,958 54,958 4,39664 Επενδύσεις σε ακίνητα 100,00% 271, ,847 21,74776 Λοιπά ανοίγµατα 0,00% 4, Λοιπά ανοίγµατα 100,00% 704, ,535 56,3628 Λοιπά ανοίγµατα 100,00% 10,53 10,53 0,8424 ΣΥΝΟΛΑ 4.033, , , Γεωγραφική κατανοµή ανοιγµάτων (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ.) Κατηγορία Σύνολο Σταθµισµένου ανοίγµατος Ελλάδα Ευρώπη Εκτός Ευρώπης κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών πελατών λιανικής πελατών λιανικής πελατών λιανικής-σε καθυστέρηση 375, ,347 0,00 0, ,00 0,00 50,97 50,97 0,00 0,

10 Στοιχεία Ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και επιχειρήσεων 5,802 5,802 0,00 0, , ,29 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 54,958 54,958 0,00 0,00 Επενδύσεις σε ακίνητα 271, ,847 Λοιπά ανοίγµατα 0 0 0,00 0,00 Λοιπά ανοίγµατα 704, ,535 0,00 0,00 Λοιπά ανοίγµατα 10,53 10,53 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ 4.011, ,280 0,00 0, Ανάλυση ανοιγµάτων ανά κλάδο (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ.) Κατηγορία Σύνολο Σταθµισµένου ανοίγµατος Ιδρύµατα Ιδιώτες κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών πελατών λιανικής πελατών λιανικής πελατών λιανικής-σε καθυστέρηση Στοιχεία Ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων και επιχειρήσεων 375, , ,97 50, ,802 5, , ,291 0,00 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 54,96 0,00 54,96 Επενδύσεις σε ακίνητα 271,85 0,00 271,85 Λοιπά ανοίγµατα 0,00 0,00 0,00 Λοιπά ανοίγµατα 704,54 704,54 0,00 Λοιπά ανοίγµατα 10,53 0,00 10,53 ΣΥΝΟΛΑ 4.011, , ,305 10

11 5.1.6 Ανάλυση ανοιγµάτων µε βάση τη ληκτότητα τους (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ.) 31/12/2011 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-12 µήνες 1-5 έτη Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα πάγια στοιχεία 54,958 54,958 Επενδύσεις σε ακίνητα 271, ,847 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.011, , ,891 Απαιτήσεις από πελάτες 227,146 42,272 24, ,176 52,426 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1363, ,011 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 2.467, , ,000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.396, , , , , Τυποποιηµένη µέθοδος Η Εταιρεία υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των ΕΠΕΥ σύµφωνα µε την τυποποιηµένη προσέγγιση»,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 της απόφασης 29/606/ εφόσον και εάν υφίσταται λόγος. Για την εφαρµογή της τυποποιηµένης µεθόδου χρησιµοποιούνται οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις αναγνωρισµένων Ε.Ο.Π.Α (Εξωτερικοί Οργανισµοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης). Κατηγορίες ανοιγµάτων για τις οποίες χρησιµοποιούνται Ε.Ο.Π.Α είναι τα ανοίγµατα κατά ιδρυµάτων και επιχειρήσεων. 6. Τεχνικές µείωσης κινδύνου Κατά την επένδυση των διαθεσίµων της και των διαθεσίµων των πελατών της η Εταιρεία κατά κανόνα προτιµά την δέσµευση χρηµατικών ποσών µικρής χρονικής διάρκειας ώστε να διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου. Φροντίζει να συνεργάζεται µε µεγάλα και αξιόπιστα τραπεζικά ιδρύµατα στα οποία κατανέµει τα διαθέσιµα έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι συγκέντρωσης σε ολιγάριθµες τράπεζες. Όσον αφορά τους πελάτες της, ο µεγάλος αριθµός ιδιωτών πελατών εξασφαλίζει την διασπορά των ανοιγµάτων της. Σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο ο πελάτης πρέπει στο T+3 να εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς των µετοχών, αλλιώς η Εταιρεία προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση στο T+4. Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της πίστωση, αποκλειστικά για την εξόφληση κατά τη χρηµατιστηριακή διαδικασία του τιµήµατος και κάθε σχετικής νόµιµης επιβάρυνσης, χρηµατιστηριακών αγορών µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών που θα πραγµατοποιεί η Εταιρεία για λογαριασµό του Πελάτη µετά από εντολή του. 11

12 Η Εταιρεία µεριµνά ώστε το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων να µην υπερβαίνει την ικανότητα εξόφλησης των πελατών. Για την εξασφάλιση της χορηγούµενης πίστωσης ο Πελάτης παρέχει στην Εταιρεία «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας», ικανό να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του πελάτη. Το «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας» αποτελείται από αξίες αποδεκτές σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η αποτίµηση τους γίνεται σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ανοίγµατα και εξασφαλίσεις κατά την 31/12/12 (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ. ) Είδος Αξία ανοίγµατος Αποτίµηση χαρτοφυλακίου ασφαλείας Πελάτες margin 47,378 84,525 Πελάτες 3dc 11, , Πιστωτικός κίνδυνος αντισυµβαλλόµενου Η Εταιρεία υπολογίζει τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ 5/459/ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 της απόφασης 29/606/ εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. Η Εταιρεία δεν έχει Πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλόµενου κατά την 31/12/ Κίνδυνος αγοράς Η Εταιρεία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς σύµφωνα µε την απόφαση Ε.Κ 4/459/ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 της απόφασης 27/606/ του ιοικητικού Συµβουλίου της ιδίας υπηρεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 31/12/12 (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ. ) 1. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ 218, ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 3. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 4. ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Μ.Χ.Α 0 ΣΥΝΟΛΟ 218, Λειτουργικός κίνδυνος Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου γίνεται µε τη µέθοδο του βασικού δείκτη µε βάση την Απόφαση 6/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 12

13 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 31/12/2012 (ΜΕΘΟ ΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΙΚΤΗ) (Σηµείωση : Τα ποσά είναι σε χιλ. ) ΕΤΟΣ 2009 ΕΤΟΣ 2010 ΕΤΟΣ 2011 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ AVG (1+2+3) X 15% ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 478,824 0,00 0,00 71,824 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 71,824 Χ 12,5 897,795 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 71, Ανοίγµατα υπό τη µορφή µετοχών που δεν περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών εν υπάρχουν. 11. Πολιτική Αποδοχών ηµοσιοποίηση πληροφοριών πολιτικής αποδοχών βάσει του Παράρτηµα I απόφασης 9/459/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 2 της απόφασης 26/606/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. δηµοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά µε την πολιτική και πρακτική αποδοχών που έχει υιοθετήσει, για τις κατηγορίες εκείνες του προσωπικού των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της. Η δηµοσιοποίηση περιλαµβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: α) πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που εφαρµόζεται για: i) τον καθορισµό της πολιτικής αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, των πληροφοριών σχετικά µε τη σύνθεση και τα καθήκοντα της επιτροπής αποδοχών, ii) την επωνυµία τυχόν εξωτερικού συµβούλου, ο οποίος συµµετείχε στη διαµόρφωση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, καθώς και iii) το ρόλο των λοιπών εµπλεκόµενων µερών, Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση, εφαρµογή και αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής. Η Εταιρεία θεωρεί ότι το µέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση, το πεδίο και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της δεν καθιστά απαραίτητη την συγκρότηση επιτροπής αποδοχών του άρθρου 1 παρ της απόφασης 28/606/ του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν.3606/2007. εν χρησιµοποιήθηκε εξωτερικός σύµβουλος, ο οποίος συµµετείχε στη διαµόρφωση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας. 13

14 β) πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο σύνδεσης της αµοιβής µε τις επιδόσεις: Σε περίπτωση που οι αµοιβές συνδέονται µε τις επιδόσεις, το συνολικό ποσό των παροχών βασίζεται σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόµου και των συνολικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας. Κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια. γ) τα κύρια χαρακτηριστικά σχεδιασµού του συστήµατος αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση των επιδόσεων, την προσαρµογή των αµοιβών στον κίνδυνο και τα κριτήρια πολιτικής για την αναβολή και κατοχύρωση των αµοιβών: γ1) Κατά την αξιολόγηση λαµβάνονται υπ όψιν µεταξύ άλλων: - Πιστή εφαρµογή θεσµικού πλαισίου - Τήρηση εσωτερικού κανονισµού της Εταιρείας (κώδικας συµπεριφοράς προσωπικού, αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων, κανονισµός παροχής πιστώσεων, κανονισµός συναλλαγών προσωπικού, κανονισµός ξεπλύµατος, διαχείρισης κινδύνων, λήψης και εκτέλεσης εντολών κ.λ.π.) - Ικανοποίηση πελατών (µακροχρόνια συνεργασία πελάτη µε την Εταιρεία, µικρός αριθµός παραπόνων κ.λ.π.) - Γενικότερη συµπεριφορά του εργαζοµένου γ2) Η πολιτική αποδοχών συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους της Εταιρείας. Η πολιτική αποδοχών είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Εταιρείας και ενσωµατώνει µέτρα µε τα οποία αποθαρρύνεται η σύγκρουση συµφερόντων. δ) πληροφορίες σχετικά µε τα κριτήρια επίδοσης, στα οποία βασίζονται το δικαίωµα απόκτησης µετοχών, δικαιωµάτων προαίρεσης ή οι µεταβλητές συνιστώσες των αποδοχών Προς το παρόν δεν υφίσταται ε) τις βασικές παραµέτρους και το σκεπτικό για τη χρήση µεταβλητών συνιστωσών, καθώς και κάθε άλλης µη χρηµατικής παροχής, στο σύστηµα αποδοχών, Όλες οι µεταβλητές αµοιβές καταβλήθηκαν σε µετρητά. Η αξιολόγησή τους γίνεται σε ετήσια βάση και υπολογίζονται επί τη βάσει προµηθειών αφού αφαιρεθεί το κόστος λειτουργίας της Εταιρείας. Τέλος, ανεξάρτητα από τη συχνότητα καταβολής τους, εφόσον για µια περίοδο δεν επιτυγχάνονται οι απαιτούµενοι στόχοι, οι µεταβλητές αµοιβές καταβάλλονται στην επόµενη περίοδο µε την προϋπόθεση ότι οι στόχοι θα επιτευχθούν σωρευτικά, εκτός αν άλλως αποφασίσει το.σ. της Εταιρείας. στ) το ύψος των οφειλόµενων υπό αναστολή αµοιβών, µε διάκριση σε κατοχυρωµένες και µη κατοχυρωµένες αµοιβές, εν υπάρχουν οφειλόµενες υπό αναστολή αµοιβές. 14

15 ζ) το ύψος των υπό αναστολή αµοιβών, που ενώ είχαν καταβληθεί κατόπιν απόφασης στη συνέχεια µειώθηκαν λόγω προσαρµογής των αµοιβών µε βάση την επίδοση εν υπάρχουν υπό αναστολή αµοιβές η) Οι συνολικές ποσοτικές πληροφορίες επί των αποδοχών για το 2012 είναι: ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΟΧΩΝ (3 ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ) ,46 Στη διάρκεια του 2012 το σύνολο των αποδοχών αφορά µόνο σταθερές αποδοχές καθώς δεν καταβλήθηκαν µεταβλητές αποδοχές. 12. Πληροφόρηση σε περιόδους οικονοµικών κρίσεων (άρθρο 1 της απ. 9/572/ του.σ. της Ε.Κ.) Λόγω της περιόδου ύφεσης που διανύει η χώρα και µε την έντονη υποχώρηση που σηµείωσαν το οι τιµές των µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), ο κύκλος εργασιών και η κερδοφορία της Εταιρείας παρουσίασαν κάµψη. Ωστόσο, για τη χρήση του 2012 η Εταιρεία σηµείωσε σηµαντική αύξηση των εσόδων της ακολουθώντας τη πορεία του Γενικού είκτη του Χ.Α., ο οποίος µετά την πτώση που σηµείωσε το α εξάµηνο του 2012, στη διάρκεια του β εξαµήνου κατέγραψε σηµαντική άνοδο. Συνολικά το 2012 ο Γενικός είκτης του Χ.Α. σηµείωσε άνοδο κατά 33%. Ανάλογα κινήθηκαν τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας παρουσιάζοντας 11,5% αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και µε προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης στην επόµενη χρήση. Η Εταιρεία προβαίνει σε συντηρητική διαχείριση των ανοιγµάτων σε τραπεζικά ιδρύµατα εσωτερικού, επιτυγχάνοντας πάντα µεγάλη διασπορά των διαθεσίµων της. Επιπλέον, τα διαθέσιµα της επενδύονται σε βραχυπρόθεσµες, άµεσα ρευστοποιήσιµες τοποθετήσεις µε αποτέλεσµα τη διατήρηση της ρευστότητας σε υψηλά επίπεδα. Αξίζει εδώ να µνηµονευθεί ότι παρόλη την αντίξοη οικονοµική συγκυρία, η Εταιρεία δεν έχει δανειακά ανοίγµατα ώστε να την εκθέτουν σε περαιτέρω κίνδυνο. Ο είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας είναι άνω του 60%, µειωµένος σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση που ήταν σταθερά άνω του 90%. Η πτώση αυτή οφείλεται στην αύξηση των προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Εντούτοις, ο είκτης υπερκαλύπτει το ελάχιστο από τη νοµοθεσία ποσοστό (8%) εξασφαλίζοντας τη βιωσιµότητα της Εταιρείας σε δυνητικές περιόδους ύφεσης. Η Εταιρεία έχοντας εξορθολογήσει ήδη από τα προηγούµενα έτη το κόστος λειτουργίας της, χωρίς αυτό να επηρεάσει την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών της, µερίµνησε ώστε οι αρνητικές εξελίξεις να µην διαταράξουν τη λειτουργία της και φυσικά να µην καταλήξουν εις βάρος των πελατών της. Αυτή θα είναι και η πολιτική της για το µέλλον, το οποίο εκτιµά ότι θα είναι ευοίωνο για τις χρηµαταγορές και τη κεφαλαιαγορά. 15

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ε) την Οδηγία 2010/76/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2655/19.3.2012 Θέμα: Τεχνικά κριτήρια σχετικά με τη διαφάνεια και τις δημοσιοποιήσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών Αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007,

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις

Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις Δημοσιοποιήσεις Πληροφοριών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010, 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στα πλαίσια του νόμου με αριθμό 4261/2014 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.Έκθεση διαχείρισης ιοικητικού Συµβουλίου 4 Β. Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007

Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 Όµιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Νόµου 3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) ηλώσεις Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου. 2) Ετήσια Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα