PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission"

Transcript

1 PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/ Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ , PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission S. DAVAKI 1 & KIFISIAS AVE., GR ATHENS, GREECE (+30) , (+30) ηµοσιοποιούµενες πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της 31/12/2013 της Prelium ΑΕΠΕΥ και τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους σε εφαρµογή των αποφάσεων 9/459/ και 26/606/ του Σ της Ε.Κ. 1

2 1. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η δηµοσιοποίηση των πληροφοριών λαµβάνει χώρα σε ετήσια βάση και ενδέχεται να επικαιροποιείται στο ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα αναλόγως της πορείας των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Η παρούσα δηµοσιοποίηση έχει ως ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/2013. Τα στοιχεία της παρούσας δηµοσιοποίησης, προέρχονται από τις επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον τακτικό ορκωτό λογιστή της εταιρίας. Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες που εµφανίζονται στον ατοµικό ισολογισµό έχουν ως εξής: 2012 Είδος Ποσοστό Αξία Απομειώσεις Εύλογη αξία Επωνυμία Επιχείρησης Συμμετοχής Συμμετοχής Κτήσης Δ.Λ.Π. 31/12/2012 FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.Δ Συγγενής 20,70% (174.00) Υπόλοιπο 31/12/ (174.00) 2013 Επωνυμία Επιχείρησης Είδος Συμμετοχής Ποσοστό Συμμετοχής Αξία Κτήσης Απομειώσεις Δ.Λ.Π. Εύλογη αξία 31/12/2013 FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.Δ Συγγενής 20,70% (174.00) Υπόλοιπο 31/12/ (174.00) FINANCIAL ANALYTICS Α.Ε.Ε.Δ Η συµµετοχή της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ποσού αφορά ειδική συµµετοχή ποσοστού 30% επί του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας FINANCIALANALYTICS Α.Ε.Ε., η οποία εγκρίθηκε µε την υπ αριθµό 17/877/ Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, µετά την από Απόφαση του Σ της εταιρείας για την απόκτηση της εν λόγο συµµετοχής. Στις (Εγκριτική Απόφαση 23099/09 Υπουργού Εµπορίου) η FINANCIALANALYTICS Α.Ε.Ε. συγχωνεύτηκε µε την εταιρεία WORTHFINANCE Α.Ε.Ε.. µε αποτέλεσµα το ποσοστό της συµµετοχής της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. να ανέλθει σε 20,7% επί του µετοχικού κεφαλαίου. Το Φεβρουάριο του 2012 η επιτροπή κεφαλαιαγοράς ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της εταιρείας "FINANCIAL ANALYTICS ΑΕΕ ", µε έδρα την Αθήνα, καθώς διαπιστώθηκαν σοβαρές ενδείξεις παράβασης της νοµοθεσίας που καθιστά τη λειτουργία της επικίνδυνη για τους επενδυτές και για το λόγο αυτό η ιοίκηση της Εταιρείας προχώρησε σε πλήρη αποµείωση της λογιστικής της αξίας. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι της FINANCIALALALYTICS Α.Ε.Ε.. την 31/12/2013 παραµένουν ίδιες µε την 31/12/2012 και ανέρχονται στο ποσό των ,14. Το ιοικητικό Συµβούλιο (.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει ορίσει υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων, η οποία είναι επιφορτισµένη, επιπλέον των ανωτέρω µε : Α) τη διαµόρφωση της πολιτικής της Εταιρίας όσων αφορά στα όρια και τους όρους (pricing) ανάληψης κινδύνων της εταιρίας, Β) τη µέριµνα ώστε τα κεφάλαια της Εταιρίας να διατηρούνται σε επίπεδα που να ανταποκρίνονται στους αναλαµβανόµενους κινδύνους και Γ) την επιβεβαίωση της επάρκειας των εκάστοτε αποδεκτών ορίων ανάληψης κινδύνου και των ορίων διακοπής ζηµιογόνων δραστηριοτήτων ή λήψης άλλων διορθωτικών µέτρων. 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ. Οι ιαδικασίες διαχείρισης κινδύνων είναι αποτέλεσµα αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας κατόπιν εισηγήσεων των ανώτατων στελεχών αυτής. Η τήρηση των διαδικασιών ιαχείρισης κινδύνων είναι ευθύνη όλων των στελεχών και είναι στην εποπτεία του Τµήµατος ιαχείρισης Κινδύνων. 2

3 Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων είναι αρµόδια για τη θέσπιση και εφαρµογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισµό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται µε τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήµατα λειτουργίας της Εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί συστηµατικά την καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθµίσεων που εφαρµόζει η Εταιρεία σχετικά µε τη ιαχείριση των Κινδύνων. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων µεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκεια της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων. Μεριµνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και µηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και την τήρηση εφαρµογής των διαδικασιών για τον υπολογισµό της κεφαλαιακής επάρκειάς της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της. Στα πλαίσια της Εσωτερικής ιαδικασίας Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας η εταιρεία, σαν γενικές δικλείδες ασφαλείας έναντι των κινδύνων που εκτιµά πως αντιµετωπίζει, ορίζει τους παρακάτω παράγοντες : - H PRELIUM ΑΕΠΕΥ διαθέτει εγκεκριµένο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. Βασικό αντικείµενο του ως άνω Κανονισµού αποτελεί το Οργανόγραµµα της Εταιρίας και η περιγραφή και ανάλυση αρµοδιοτήτων και καθηκόντων τόσο των επιµέρους τµηµάτων της εταιρίας καθώς και των επικεφαλής των υπηρεσιών. - Για κάθε εργαζόµενο υπάρχει, ελεγµένο και πλήρες, JOB DESCRIPTION όπου ορίζονται τα καθήκοντα οι αρµοδιότητες. -O υπάλληλος τµήµατος Ξένων Αγορών είναι αρµόδιος για το τµήµα της διαχείρισης κινδύνων (RISK MANAGEMENT) - Υπάρχουν Όρια εισαγωγής εντολών για τους ιαπραγµατευτές Αξιών και Συµβούλους. - Η χρήση των ηλεκτρονικών συστηµάτων της PRELIUM ΑΕΠΕΥ γίνεται µε την χρήση προσωπικών Passwords και κάθε εργαζόµενος γνωρίζει πως µέσω χρήσης audit trails ανιχνεύεται κάθε ενέργεια στα αρχεία πελατών της εταιρίας. (για την υποπερίπτωση Λειτουργικού Κινδύνου από λάθος ή δόλο εργαζοµένου) - Η άµεση ενηµέρωση των Πινάκων Υπολογισµού Κεφαλαιακής Επάρκειας Ιδίων Κεφαλαίων, µε στάθµιση Ενεργητικού σύµφωνα µε Γενικούς και Ειδικούς Κινδύνους σε κάθε εµφάνιση νέου ποιοτικού ή ποσοτικού γεγονότος. Το ανεκτό επίπεδο κινδύνου καθορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στο ν.3606/2007 και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (βλ. Ιδίως τις αποφάσεις 1/459/ έως 8/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Ο υπεύθυνος της ιαχείρισης Κινδύνων και ο ιευθύνων Σύµβουλος συνέρχονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και εκτιµούν την πορεία της εταιρίας από άποψη έκθεσης σε νέους κινδύνους και από άποψη ελέγχου των υπαρχόντων κινδύνων. Μεταξύ άλλων, σε κάθε συνάντηση της Επιτροπής περιέχονται τα εξής θέµατα : 1) Έλεγχος του φακέλου καταγγελιών πελατών (συνοπτική αναφορά από αρµόδιο στέλεχος) 2) Έλεγχος της πληρότητας των φακέλων συµβάσεων νέων πελατών (εκτιµά την πιστοληπτική ικανότητα του νέου πελάτη,συνοπτική αναφορά στο αρµόδιο στέλεχος) 3) Έλεγχος χρεωστικών υπολοίπων 4) Έλεγχος ύπαρξης µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων. 5) Έλεγχος πιστώσεων πελατών (Margin account) 6) Έλεγχος εξέλιξης ιδίων κεφαλαίων (συνοπτική αναφορά από αρµόδιο στέλεχος) 7) Ανάλυση και µελέτη των πινάκων κεφαλαιακής επάρκειας µε τα τρέχοντα στοιχεία. Ο ιευθύνων Σύµβουλος καλεί τους παραπάνω για ενηµέρωση του ιοικητικού Συµβουλίου όταν συντρέχουν λόγοι. Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιµέρους κίνδυνο, είναι οι εξής : Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυµβαλλόµενο µέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Η ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται ορθολογικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/

4 Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και αποφάσεις υπ. Αριθµ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρίας, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους πελάτες της σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ξένο νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού. Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας. Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών διαθεσίµων. Κίνδυνος αγοράς Οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους. 3. Ί ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Για να υπολογιστούν τα Εποπτικά Κεφάλαια, τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές προσαρµογές, όπως αφαίρεση άϋλων πάγιων στοιχείων & υπεραξίας (goodwill), αφαίρεση κερδών από αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία επενδύσεων σε ακίνητα, και την αφαίρεση συµµετοχής στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και σύµφωνα την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/459/ αναλύονται ως ακολούθως. Βασικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό προσόδου µείον προτεινόµενα µερίσµατα, το αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό προσόδου µείον προτεινόµενα µερίσµατα, το αποθεµατικό και τις διαφορές αναπροσαρµογής και τα αποτελέσµατα εις νέον. Από τα βασικά ίδια κεφάλαια αφαιρούνται η λογιστική αξία των άϋλων στοιχείων ενεργητικού και άλλες εποπτικές προσαρµογές όπως η συµµετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών. Συµπληρωµατικά ίδια κεφάλαια, τα οποία περιλαµβάνουν δανειακό κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης και αποθεµατικά επανεκτίµησης. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ βάσει της απόφ..σ. Της Ε.Κ. 2/459/ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Α Βασικά Ίδια Κεφάλαια Α1 Κύρια στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων Α1.α Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο ,41 Α1.α ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Α1.β Αποθεµατικά και ιαφορές αναπροσαρµογής ,22 Α1.γ Κέρδη εις νέον (τρέχουσας χρήσης & παρελθουσών χρήσεων) ,35 Το τυχόν σχηµατισµένο, πριν την εφαρµογή των ΛΠ κεφάλαιο για Γενικούς Κινδύνους που Α1.γ µεταφέρεται στη λογιστική καθαρή θέση κατά την α εφαρµογή των ΛΠ Α1.γ Ζηµιές είς νέον (τρέχουσας χρήσης & παρελθουσών χρήσεων) Ενδιάµεσα αποτελέσµατα περιόδου(ενδιάµεσα κέρδη περιόδου υπό όρους/ενδιάµεσες ζηµίες Α1.δ περιόδου) ,70 Α1.ε ικαιώµατα µειοψηφίας (στην περίπτωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων) Σύνολο Α ,58 Α2 Πρόσθετα στοιχεία των βασικών Ιδίων κεφαλαίων Α2 Υβριδικοί τίτλοι εκδόσεως θυγατρικών εταιριών της ΕΠΕΥ που κατόπιν ειδικής έγκρισης της Επιροπής Κεφαλαιαγοράς περιλαµβάνονται στα βασικά ίδια κεφάλαια σε ενοποιηµένη ή/και ατοµική βάση Σύνολο Α2 Α3 Αφαιρετικά στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Α3.α Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία ,20 Η θετική διαφορά αποτίµησης στην εύλογη αξία (σε διαρκή βάση) των άυλων περιουσιακών Α3.β στοιχείων Α3.γ Συµµετοχή σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών 4

5 Σύνολο Α ,20 Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Α1+Α2-Α3) ,78 Β Β1 Β1.α Β1.β Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια Κύρια στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων Αποθεµατικά αναπροσαρµογής κατά την α εφαρµογή των ΛΠ στην εύλογη αξία ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων 45% καθαρών κερδών από αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων περιουσιακών στοιχείων σε µόνιµη βάση, στην εύλογη αξία Β1.γ 45% καθαρών κερδών από αποτίµηση στην εύλογη αξία διαθεσίµων προς πώληση µετοχικών τίτλων άνεια µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος, Β1.δ αόριστης διάρκειας Β1.ε Προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος Η θετική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και αντίστοιχης Β1.στ αναµενόµενης ζηµίας για ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ Σύνολο Β1 Β2 Πρόσθετα στοιχεία Συµπληρωµατικών Ιδίων Κεφαλαίων Β2.α Προνοµιούχες µετοχές ορισµένης διάρκειας µε δικαίωµα σωρευτικού µερίσµατος Β2.β άνεια µειωµένης εξασφάλισης ορισµένης διάρκειας Σύνολο Β2 Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ.(Β1+Β2) Στοιχεία που αφαιρούνται κατά 50% από τα βασικά Ίδια Κεφάλαια και κατά 50% από τα συµπληρωµατικά Ίδια Γ Κεφάλαια Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων καιχρηµατοδοτικών ιδρυµάτων στα Γ1.α οποία η ΕΠΕΥ συµµετέχει µε ποσοστό άνω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων άλλων ιδρυµάτων ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, Γ1.β ποσοστού κάτω του 10% του κεφαλαίου των ιδρυµάτων αυτών, που υπερβαίνουν συνολικά το 10% των ιδίων κεφαλαίων της ΕΠΕΥ Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών εταιριών Γ1.γ χαρτοφυλακίου, µε ποσοστό άνω του 20% του κεφαλαίου τους άνεια,εκδοθέντες τίτλοι µειωµένης εξασφάλισης και προνοµιούχες µετοχές σωρευτικού Γ1.δ µερίσµατος Αρνητική διαφορά µεταξύ λογιστικών προβλέψεων (αφορά τις ΕΠΕΥ που εφαρµόζουν την ΠΕ ), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Π /ΤΕ 2589/ "Υπολογισµός Κεφαλαιακών Γ1.ε απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου σύµφωνα µε την "Προσέγγιση Εσωτερικών ιαβαθµίσε Χρεωστικά υπόλοιπα πελατών, που προκύπτουν από συναλλαγές για τις οποίες έχει παρέλθει Γ1.στ διάστηµα 12 µηνών από την εκκαθάρισή τους, κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα αξία τίτλων τους Σύνολο αφαιρετικών στοιχείων Συµπληρωµατικά Ιδια Κεφάλαια για κάλυψη κινδύνου αγοράς 1 άνεια µειωµένης εξασφάλισης βραχυπρόθεσµης διάρκειας Σύνολο Συµπληρωµατικών Ι.Κ για κάλυψη κινδύνου αγοράς Ε ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ [Α1+Α2-Α3-(50%*Γ)]+[Β1+Β2-(50%*Γ)] ,38 Πολιτική της εταιρίας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης για την ανάπτυξή της και την διασφάλιση των συναλλαγών της. Η κεφαλαιακή της επάρκεια, εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προς την οποία υποβάλλονται στοιχεία της κεφαλαιακής επάρκειας σε τριµηνιαία βάση. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας µε το σταθµισµένο ενεργητικό έναντι των κινδύνων αγοράς, πιστωτικού και λειτουργικού. Παρατίθεται πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας και η διάρθρωσή τους, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31/12/

6 Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας κατά την υπολογίστηκε σε 18,35% σε σχέση µε το ελάχιστο 8% που απαιτεί η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς : Συνολικά Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια ,38 Σύνολο Σταθμισμένου Ενεργητικού ,30 είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 18,35 35% 4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Η Εταιρεία υπολογίζει τα αναγκαία ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαµβάνει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ως εξής : Α) για τον πιστωτικό κίνδυνο, έχει επιλέξει την τυποποιηµένη µέθοδο σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27 : «Υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» Β) για τον λειτουργικό κίνδυνο, έχει επιλέξει την µέθοδο του βασικού δείκτη σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ : «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου» Γ) για τον κίνδυνο αγοράς, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ : «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» Ο υπολογισµός της συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας πραγµατοποιείται µε την µέθοδο της Προσαύξησης. Η Εταιρία χρησιµοποιεί την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς και την Μέθοδο του Βασικού είκτη για τον υπολογισµό του λειτουργικού κινδύνου. Το ιοικητικό Συµβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση των κινδύνων που εκτίθεται η εταιρεία καθώς και την ευθύνη της παρακολούθησης της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας. Ο συντελεστής κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρίας κατά την 31/12/2013 υπολογίσθηκε σε σχέση µε το ελάχιστο ύψος του 8% που απαιτείται. Συγκεκριµένα µε 31/12/2013 υπολογίσθηκε ως εξής : ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΘΕΣΗΣ 3,7300 ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 23,5800 ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 00 ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 00 ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Μ.Χ.Α. 00 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 152,2800 ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 179,5900 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛ/ΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 4.180,1300 ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΦ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΚΕΦ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 341, ,5000 ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.425,0050 ΕΠΟΠΤΙΚΑ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ε.Π.Ε.Υ ,9204 ΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΟΣ 18,3489 % 6

7 Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρίας µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31η εκεµβρίου 2013 είχαν ως εξής : Το 8% του σταθµισµένου ποσού για καθεµία από τις κατηγορίες ανοιγµάτων, που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση» ανέρχεται συνολικά την 31/12/2013 στο ποσό των ,30 ευρώ. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Κινδύνου Αγοράς, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς» είναι 3.732,12 ευρώ Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου, σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/459/ «Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του Λειτουργικού Κινδύνου» ανέρχονται την 31/12/2013 σε ,88 ευρώ. Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του Συναλλαγµατικού Κίνδυνου ανέρχονται την 31/12/2013 σε Ευρώ. 5. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν ο πελάτης αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην εταιρία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσµα. Η Εταιρεία εξετάζει διαρκώς τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών για να αξιολογήσει κατά πόσο έχουν υποστεί αποµείωση. Προβλέψεις αποζηµίωσης αναγνωρίζονται για ζηµιές που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής αρχής (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς). Η εταιρεία έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της µε το ποσό των ,65 ευρώ που αφορά στην πρόβλεψη επισφαλών πελατών των οποίων τα ακάλυπτα χρεωστικά υπόλοιπα υπερβαίνουν το έτος. Για τη µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και οι εξασφαλίσεις που έχει παράσχει στην Prelium ΑΕΠΕΥ. Το Τµήµα Πιστώσεων (Margin), σε συνεργασία µε το Τµήµα Συναλλαγών (σε µετοχές και παράγωγα) είναι υπεύθυνα για τη συνεχή παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της Εταιρίας. Η υπηρεσία ιαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί τους προβληµατικούς λογαριασµούς και λαµβάνει µέρος στον καθορισµό των προβλέψεων που γίνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία ακολουθεί τη νοµοθεσία της κεφαλαιαγοράς όσων αφορά στην χορήγηση πιστώσεων για την διενέργεια χρηµατιστηριακών συναλλαγών (Αποφάσεις ΕΚ 2/213/ και 8/370/ ) που µεταξύ άλλων προβλέπουν και τις σχετικές εξασφαλίσεις από τους πελάτες (Χαρτοφυλάκια Ασφαλείας). Τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα της εταιρίας και ιδίως των συνδεδεµένων µεταξύ τους πελατών παρακολουθούνται περαιτέρω, ούτως ώστε να τηρούνται συνεχώς οι διατάξεις της νοµοθεσίας για τα Μεγάλα Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα και τη Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων, σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ , ενώ ελέγχεται και η συνολική έκθεση της Εταιρίας σε µεµονωµένους τίτλους για λογαριασµούς πελατών πίστωσης έτσι ώστε να αποφεύγεται η ύπαρξη κίνδυνου συγκέντρωσης επί των εξασφαλίσεων. Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/459/ Το συνολικό άθροισµα των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της εταιρίας δε µπορεί να υπερβαίνει το 800% των ιδίων εποπτικών κεφαλαίων της, ενώ κάθε µεγάλο χρηµατοδοτικό άνοιγµα της Εταιρίας έναντι ενός πελάτη της ή µίας οµάδας συνδεδεµένων πελατών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν.2843/2000 και τις αποφάσεις αριθµ. 2/363/ και 8/370/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το πέρας του Τ+3, ο πελάτης να έχει ξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το µέλος του Χ.Α. προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ηµέρα Τ+4. 7

8 Σε διαρκή βάση παρακολουθούνται οι χρηµατοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρίας καθώς και τα ρευστά διαθέσιµά της, προκειµένου, µε κατάλληλο χειρισµό και αυξοµειώσεις των παρεχοµένων από την Εταιρεία και των παρεχοµένων σ αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων. Για τη µείωση και αντιστάθµιση των κινδύνων που προκύπτουν από την παροχή πιστώσεων από την Εταιρεία, το µοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στην γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται µόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύµβασης µεταξύ της Εταιρίας και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στην Εταιρεία αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας συνίσταται νόµιµο ενέχυρο («Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»). Περαιτέρω, για την παροχή πίστωσης αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων πελατών µε βάση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πελάτη. Σε καθηµερινή βάση παρακολουθείται ο αναλαµβανόµενος πιστωτικός κίνδυνος ανά πελάτη, βάσει της κείµενης νοµοθεσίας και ιδίως των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/363/ αποτελείται µόνο από αποδεκτές αξίες, όπως ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της εποπτεύουσας αρχής, αφετέρου η διασπορά των χαρτοφυλακίων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ισχύοντος εποπτικού και ρυθµιστικού πλαισίου. Η Εταιρεία υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση». Για σκοπούς εφαρµογής της Τυποποιηµένης Μεθόδου, η εταιρεία έχει επιλέξει από τους αναγνωρισµένους από την Τράπεζα της Ελλάδος «Εξωτερικούς Οργανισµούς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» (ΕΟΠΑ), τους οίκους Standard and Poor s Rating Services και Fitch Ratings. Επίσης σε συνεργασία µε το τµήµα ανάλυσης και των οικονοµικών υπηρεσιών ελέγχονται οι οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών. Ως προς την χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων από τους ΕΟΠΑ : Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τους ΕΟΠΑ στην αξιολόγηση των ιδρυµάτων. Η χρήση των ΕΟΠΑ συµµορφώνεται προς τις οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως του άρθρου 4 της αποφάσεως υπ αριθ. 3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, χρησιµοποιούνται συστηµατικά κατά τρόπο συνεπή, σε συνεχή βάση και διαχρονικά, για όλα τα ανοίγµατα που ανήκουν στην ίδια κλάση. Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου υπάρχει συνεχής αναθεώρηση των πιστωτικών πολιτικών της ΑΕΠΕΥ και παρακολούθηση της συµµόρφωσης των σχετικών υπηρεσιών και µονάδων µε τις πολιτικές αυτές. Η υπηρεσία εκδίδει επίσης οδηγίες στις διάφορες υπηρεσιακές µονάδες της εταιρίας µε βάση την διάθεση για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου σε συγκεκριµένους τοµείς αγοράς, δραστηριότητες αλλά και σε συγκεκριµένα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Όταν κριθεί αναγκαίο, υιοθετούνται περιορισµοί σχετικά µε την ανάληψη καινούργιων δραστηριοτήτων ανάλογα µε την εκτίµηση του κινδύνου που θα αναληφθεί και τις µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες. Η υπηρεσία παρακολουθεί στενά τις αξιολογήσεις των µεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλά και διατηρεί συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές για θέµατα που αφορούν την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Το κυριότερο είδος εξασφάλισης είναι τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας σε περιπτώσεις πελατών µε πίστωση περιθωρίου. Παραθέτουµε κατωτέρω την κατάσταση των ανοιγµάτων µε εξασφαλίσεις την 31/12/2013. Κατάσταση ανοιγµάτων µε εξασφαλίσεις Είδος ανοίγµατος πελατών Πιστώσεις βραχυπρόθεσµης διάρκειας (3D) Πιστώσεις αορίστου χρόνου (margin) Αξία ανοιγµάτων που Αποτίµηση σταθµισµένων καλύπτονται από εξασφαλίσεις χαρτοφυλακίων ασφάλειας , ,19 28,66 46,20 Συνολικό ποσό των ανοιγµάτων, µετά από τους λογιστικούς συµψηφισµούς (µη λαµβανοµένων υπόψη των τεχνικών µείωσης του πιστωτικού κινδύνου) και µέσο ποσό κάθε κατηγορίας ανοίγµατος. Την : 8

9 Κατηγορία Ανοίγµατος Συντελεστής Στάθµισης Συνολικό Ποσό σε Σταθµισµένο Ποσό σε Α1. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών % ,56 Α4. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά ιδρυµάτων 38,66 % , ,00 Α9. Απαιτήσεις ή ενδεχόµενες απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής 77,35 % , ,89 Α11. Στοιχεία σε καθυστέρηση 15 % 6.260, ,27 Α.17 Λοιπά ανοίγµατα 10 % , ,14 Σύνολα , ,30 Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγµάτων, µε βάση την εναποµένουσα ληκτότητά τους ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έως 1 µήνα 1-3 µήνες 3-6 µήνες 6-12 µήνες Πάνω από 5 έτη Σύνολο Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Άσωµατες ακινητοποιήσεις , ,79 Αυλα στοιχεία ενεργητικού Λοιπές απαιτήσεις , ,30 Συµµετοχές σε εγγυητικά ταµείa- Επενδύσεις σε Συγγενείς εταιρίες , ,77 Κυκλοφορούν Ενεργητικό Πελάτες-χρηµατιστήριο ,32 753,35 493, , , ,76 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , , , ,32 Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών Ταµειακά ιαθέσιµα και ισοδύναµα , ,59 Απαιτήσεις από πράξεις πώλησης χρεογράφων µε συµφωνία επαναγοράς πελατών Σύνολο Ενεργητικου , , , , , ,53 Τυποποιηµένη Μέθοδος Η Εταιρεία συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά µε τη Βασιλεία ΙΙ, η οποία καθορίζει τρεις µεθόδους για τον υπολογισµό του ύψους των σταθµισµένων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων για τον πιστωτικό κίνδυνο : την Τυποποιηµένη Μέθοδο, την Απλή και την Αναβαθµισµένη Μέθοδο των Εσωτερικών ιαβαθµίσεων. Η Απλή και Αναβαθµισµένη Μέθοδος Εσωτερικών ιαβαθµίσεων απαιτούν τη χρήση υποδειγµάτων που αναπτύσσονται εσωτερικά για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου για τον πιστωτικό κίνδυνο και χρειάζεται η έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εφαρµογή τους. Στην Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου έναντι του πιστωτικού κινδύνου απαιτείται η κατάταξη των ανοιγµάτων σε κλάσεις ανοιγµάτων, και προτείνεται η χρήση συγκεκριµένων συντελεστών στάθµισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως µε την κλάση στην οποία ανήκουν τα ανοίγµατα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθµιση. Για σκοπούς εφαρµογής της Τυποποιηµένης Μεθόδου οι καθορισµένοι Εξωτερικοί Οργανισµοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ- Εxternal Credit Assessment Institutions/ECAI) που έχουν αναγνωριστεί είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services, Moody s Investor Service. 9

10 Για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης για ανοίγµατα έναντι Ιδρυµάτων, χρησιµοποιείται η πιστοληπτική διαβάθµιση της έκδοσης και εν απουσία αυτής του εκδότη. Η χρήση των πιστοληπτικών αξιολογήσεων των ΕΟΠΑ για τον προσδιορισµό των συντελεστών στάθµισης και των κεφαλαιακών απαιτήσεων συµµορφώνεται µε τις οδηγίες των εποπτικών αρχών, αφού έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο συνεπή για όλα τα ανοίγµατα που ανήκουν σε αυτή την κλάση και θα χρησιµοποιούνται σε συνεχή βάση και µε διαχρονική συνέπεια. Τέλος, αφού βρεθεί η αξιολόγηση των επιλέξιµων ΕΟΠΑ γίνεται αντιστοίχηση σε βαθµίδα πιστοληπτικής ικανότητας σύµφωνα µε την Απόφαση 250/4/ της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων. Η Εταιρεία υπολογίζει τα σταθµισµένα ποσά σύµφωνα µε τη Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/ «Υπολογισµός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Τυποποιηµένη Προσέγγιση». Τεχνικές Μείωσης Κινδύνου Η πολιτική της ΑΕΠΕΥ είναι όπως το ύψος των παρεχόµενων πιστώσεων δεν πρέπει να ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης των πελατών. Για το λόγο αυτό εφαρµόζονται πολιτικές για την αντιστάθµιση και µείωση των πιστωτικών κινδύνων µέσω της λήψης εξασφαλίσεων. Τα είδη εξασφαλίσεων για τον τοµέα ιδιωτών επενδυτών αφορούν τα χαρτοφυλάκια ασφαλείας τους. Η αποτίµηση των χαρτοφυλακίων ασφαλείας καθώς και η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (και ειδικά 8/370/ ). Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται αποκλειστικά από τις αποδεκτές αξίες που ορίζονται στην 8/370/ απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι πολιτικές για τη λήψη εξασφαλίσεων αναθεωρούνται συχνά για να είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες των εποπτικών αρχών και της Βασιλείας ΙΙ ενώ παράλληλα παρακολουθείται η διασπορά των χαρτοφυλακίων ασφαλείας µε σκοπό την µείωση του κινδύνου αποτίµησης. 6. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ REPO, REVERSE REPO. Για την διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυµβαλλοµένου η εταιρεία δίδει µεγάλη σηµασία στην αξιολόγηση της ποιότητας των χαρτοφυλακίων περιθωρίου των πελατών για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι πιστωτικοί κίνδυνοι αναγνωρίζονται και αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά. Η εταιρεία επίσης για την σύναψη συµφωνιών επαναγοράς (ρέπος ) επιλέγει την overnight δέσµευση των χρηµατικών ποσών προκειµένω να διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα τον κίνδυνο του αντισυµβαλλοµένου.επιπλέον προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των πιστωτικών ιδρυµάτων µε βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα. 7. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Ο κίνδυνος αγοράς αφορά την πιθανότητα απωλειών από τις µεταβολές στην αξία των θέσουν που κατέχει η εταιρεία στο χαρτοφυλάκιο της που επέρχονται λόγω µεταβολής στο επίπεδο ή στη µεταβλητότητα των τιµών αγοράς, όπως είναι οι τιµές µετοχών, επιτοκίων ή συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Ο κίνδυνος αγοράς προκύπτει από ανοικτές θέσεις της Εταιρίας σε µετοχικά ή παράγωγα προϊόντα που διαπραγµατεύονται στην ελληνική αγορά, και τα οποία εκτίθενται σε γενικές και συγκεκριµένες διακυµάνσεις στην αγορά. Η Εταιρεία µε κατείχε µηδενικής αξίας µετοχές στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών που διαπραγµατεύονται στο ΧΑ. Σε κάθε περίπτωση, η ενδεχόµενη διαµόρφωση χαρτοφυλακίου συναλλαγών και η συµπερίληψη οποιουδήποτε νέου χρηµατοπιστωτικού µέσου σε αυτό, θα υπόκειται σε έγκριση από το ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο και θα θέτει ποιοτικούς περιορισµούς και όρια, βάσει τεκµηριωµένης και έγγραφης στρατηγικής συναλλαγών και διαδικασιών για τη διαχείριση των θέσεων του χαρτοφυλακίου. Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία υπολογίζει τον κίνδυνο αγοράς σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 4/459/ : «Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς». 10

11 8. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται µε τη δυνατότητα της εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. 9. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Λειτουργικός κίνδυνος σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 18 του Ν. 3601/2007 είναι "ο κίνδυνος επέλευσης ζηµιών οφειλόµενων είτε στην ανεπάρκεια ή στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων ή συστηµάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα, ο οποίος περιλαµβάνει και τον νοµικό κίνδυνο". Ειδικότερα, για την Εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο : α) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας, β) η δυσλειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής, δ) η µη εφαρµογή ή η λανθασµένη εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας. Ενδεικτικά έχει καταρτίσει σχέδιο αντιµετώπισης έκτακτης ανάγκης που διασφαλίζει τη δυνατότητά της να συνεχίζει τη λειτουργία της και να περιορίζει τις ζηµίες σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς της, έχει συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια για ζηµίες που ενδέχεται να υποστεί λόγω φυσικών καταστροφών, τροµοκρατικών επιθέσεων, κακόβουλων ενεργειών κλπ, λαµβάνει µέτρα για την ασφάλεια των συστηµάτων πληροφορικής και την ασφάλεια των δεδοµένων, ενώ µεριµνά για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος ιαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας, στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιολόγησης των διαδικασιών και πολιτικών για την αποτελεσµατική πρόληψη και διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου : προβαίνει σε εκτίµηση των αναγκών της Εταιρίας σε ίδια κεφάλαια για την αντιµετώπιση του λειτουργικού κινδύνου. αξιολογεί τα γεγονότα που δηµιουργούν λειτουργικό κίνδυνο και µεριµνά για την έγκαιρη λήψη µέτρων για την ελαχιστοποίησή του αξιολογεί σε συνεργασία µε το τµήµα µηχανογράφησης, την πολιτική ασφαλείας ως προς τα συστήµατα πληροφορικής και ασφάλειας των δεδοµένων. Προς το σκοπό της διαχειρίσεως του λειτουργικού κινδύνου η Εταιρεία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους ως προς την τήρηση και την εφαρµογή των εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών της, καθώς επίσης και ως προς τη λειτουργία των Συστηµάτων Πληροφορικής της. Εταιρεία προβαίνει σε τακτική βάση στη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµατικής λειτουργίας των συστηµάτων πληροφορικής της καθώς και των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών, ενώ διαθέτει σχεδιασµό για την εύρυθµη και αδιάκοπη συνέχιση της λειτουργίας της σε κατάσταση ανάγκης. Ο υπολογισµός των κεφαλαιακών απαιτήσεων έγινε µε τη µέθοδο του Βασικού είκτη σύµφωνα µε την απ. Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρ. 6/459/ Η κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται επί του 15% του µέσου όρου των ακαθάριστων λειτουργικών της εσόδων κατά την τελευταία τριετία από την ηµεροµηνία αναφοράς, όταν αυτές είναι κερδοφόρες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010 ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Σύνολο Εσόδων , , ,92 Σύνολο Εξόδων , , ,11 ιαφορά Εσόδων - Εξόδων , , ,81 Μέσος Όρος 3ετίας ,56 Συντελεστής Λειτουργικού Κινδύνου 0,15 Λειτουργικός Κίνδυνος ,88 0,1250 Κεφαλαιακή Απαίτηση ,61 11

12 10. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ως συναλλαγµατικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή µετακίνηση της ισοτιµίας µεταξύ δύο νοµισµάτων. Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρίας, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε τους πελάτες της σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ξένο νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά λόγο βραχυχρόνια στοιχεία του Ισολογισµού. Οι συναλλαγές της εταιρίας διενεργούνται κυρίως σε Ευρώ µέσω του ΧΑΑ. Μικρό µέρος των Συναλλαγών της εταιρίας και πελατών διενεργείται σε ξένα Νοµίσµατα. Η έκθεση επίσης της εταιρίας σε Συναλλαγµατικών κίνδυνο ιαθεσίµων είναι µικρός λαµβάνοντας υπόψη την µικρή συµµετοχή των Ίδιων Συναλλαγµατικών ιαθεσίµων µας επί των Συνολικών ιαθεσίµων της Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο διακανονισµού/παράδοσης και πιστωτικό κίνδυνο αντισυµβαλλόµενο. ΚΙΝ ΥΝΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ( Απόφαση Ε.Κ. 4/459/ ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Ενεργητικά στοιχεία (Θετική θέση) 90,25 χιλ. ευρώ Παθητικά στοιχεία (Αρνητική θέση) 42,01 χιλ. ευρώ Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 1.178,92 χιλ. ευρώ Κεφαλαιακή Απαίτηση 23,58 χιλ. ευρώ 12

13 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΗΣ PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών (στο εξής «Πολιτική») περιλαµβάνει όλες τις διαδικασίες και πρακτικές αποδοχών που εφαρµόζει η Εταιρία µε σκοπό τόσο την συµµόρφωσή προς την Απόφαση 8/459/2007 ΕΚ (εφεξής Απόφαση) και τη σχετική νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και την προαγωγή της ορθής και αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων. Ι. Καλυπτόµενα πρόσωπα Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα (στο εξής «καλυπτόµενα πρόσωπα»): α) ανώτερα διοικητικά στελέχη, β) πρόσωπα τα οποία αναλαµβάνουν κινδύνους, γ) πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου, δ) κάθε εργαζόµενο οι συνολικές αποδοχές του οποίου τον εντάσσουν στο ίδιο επίπεδο αµοιβών µε τα υπό (α) και (β) ανωτέρω πρόσωπα, και γενικότερα ε) τα πρόσωπα των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου το οποίο αναλαµβάνει ή πρόκειται να αναλάβει η Εταιρία. Η Εταιρία αξιολογεί και καθορίζει µε απόφαση του διοικητικού της συµβουλίου σε ετήσια βάση τις κατηγορίες του προσωπικού της των οποίων η φύση των δραστηριοτήτων τους έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου της. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού ως προς το βαθµό επίδρασης των δραστηριοτήτων του στο προφίλ κινδύνου της, η Εταιρία λαµβάνει υπόψη της µεταξύ άλλων: (α) το είδος και τη φύση της επενδυτικής υπηρεσίας, (β) το βαθµό συµµετοχής του υπό αξιολόγηση προσωπικού στην παροχή της επενδυτική υπηρεσίας, και (γ) τις εν γένει διαδικασίες που τηρούνται σε κάθε στάδιο για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Η δραστηριότητα προσώπων, που ακολουθούν τη στρατηγική της Εταιρίας και των οποίων οι αµοιβές εξαρτώνται από το ύψος των συναλλαγών πελατών για λογαριασµό των οποίων µεσολαβούν ή έχουν συστήσει στην Εταιρία, εκτιµάται ότι δεν έχει ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας, εκτός αν η Εταιρία κρίνει διαφορετικά ή τα πραγµατικά περιστατικά αποδεικνύουν το αντίθετο. Με βάση την ανωτέρω οριοθέτηση του πεδίου εφαρµογής της, η Πολιτική δεν εφαρµόζεται στα ακόλουθα πρόσωπα-εργαζοµένους της εταιρίας δεδοµένου ότι οι επαγγελµατικές τους δραστηριότητές έχουν µόνον αντανακλαστικό και µη-ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Εταιρίας: -υπάλληλος Λογιστηρίου -υπάλληλος Ταµείου Χρηµάτων - υπάλληλος Ταµείο Τίτλων - υπάλληλος εξυπηρέτησης πελατών -Γραµµατεία -Συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι -Υπάλληλος τµήµατος Μηχανογράφησης Ως «αποδοχές» νοούνται οι οποιασδήποτε µορφής αµοιβές και παροχές λαµβάνουν τα καλυπτόµενα πρόσωπα, άµεσα ή έµµεσα µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων, σε αντάλλαγµα των παρεχοµένων από αυτά επαγγελµατικών υπηρεσιών µέσω εξαρτηµένης ή µη σχέσης εργασίας, όπως µισθοί, προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές, µεταβλητές 13

14 αποδοχές ή παροχές που εξαρτώνται από τις επιδόσεις του εργαζοµένου ή από συµβατικούς όρους, εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές και πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης. Οι αποδοχές αυτές δύνανται να αποτελούνται από στοιχεία άµεσα εκπεφρασµένα σε νοµισµατική αξία, όπως µετρητά, µετοχές, δικαιώµατα προαίρεσης κλπ., καθώς επίσης και από λοιπά στοιχεία πρόσθετων παροχών όπως κάλυψη υγειονοµικής περίθαλψης, εκπτώσεις, χρήση αυτοκινήτων, κινητών τηλεφώνων κλπ. Σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές οι οποίες παρέχονται ανεξαρτήτως κριτηρίων απόδοσης του προσωπικού. Μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οι αποδοχές που παρέχονται επί τη βάσει κριτηρίων απόδοσης του προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων πληρωµών. Επικουρικές πληρωµές ή παροχές, οι οποίες αποδίδονται χωρίς διακρίσεις στο προσωπικό, αποτελούν µέρος της γενικής πολιτικής της Εταιρίας και δεν παρέχουν κίνητρα για την ανάληψη κινδύνων, δεν εντάσσονται στον ορισµό των µεταβλητών αποδοχών της παρούσας Πολιτικής. Προαιρετικές συνταξιοδοτικές παροχές νοούνται οι αυξηµένες συνταξιοδοτικές παροχές που χορηγούνται σε προαιρετική βάση από την Εταιρία σε καλυπτόµενο πρόσωπο ως µέρος του συνόλου των µεταβλητών αποδοχών του, οι οποίες δεν περιλαµβάνουν τις δουλευµένες αµοιβές που παρέχονται στο καλυπτόµενο πρόσωπο δυνάµει του ενδεχόµενου συνταξιοδοτικού προγράµµατος της Εταιρίας. ΙΙ. Γενικές αρχές της Πολιτικής Αποδοχών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας καθορίζει την Πολιτική Αποδοχών. Κατά τη διαµόρφωση της Πολιτικής η Εταιρία λαµβάνει υπόψη της τις ακόλουθες αρχές: 1. Κατά τον καθορισµό και την εφαρµογή της Πολιτικής σύµφωνα µε την Απόφαση 8/459/2007 ΕΚ και τη σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το µέγεθος, η εσωτερική οργάνωση, η φύση, το αντικείµενο και η πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραµµίζεται ότι η Εταιρία δεν παρέχει τις υπηρεσίες του άρθρου 10 2 του ν. 3606/2007 (διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό, αναδοχή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης, λειτουργία ΠΜ ), ούτε απασχολεί προσωπικό άνω των 100 προσώπων. Συνεπώς, η Πολιτική είναι ανάλογη (α) του σχετικά µικρού µεγέθους της Εταιρίας, (β) της συγκριτικά απλής εσωτερικής οργάνωσής της, (γ) των διαθέσιµων πόρων που αντανακλούν τα ανωτέρω στοιχεία (α) και (β), και κυρίως (γ) των περιορισµένων κινδύνων που επάγονται οι προσφερόµενες από την Εταιρία υπηρεσίες. 2. Η Πολιτική συνάδει και προάγει την ορθή και αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων και δεν ενθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων εκ µέρους της Εταιρίας. 3. Η Πολιτική είναι σύµφωνη προς την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της Εταιρίας και ενσωµατώνει µέτρα µε τα οποία αποθαρρύνεται η σύγκρουση συµφερόντων. 4. Οι συνολικές αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές και µεταβλητές. Η Εταιρία προσδιορίζει η ίδια τη δέουσα αναλογία µεταξύ σταθερών και µεταβλητών αποδοχών. Οι σταθερές αποδοχές αντιπροσωπεύουν ένα αρκετά υψηλό µέρος των συνολικών αποδοχών, ώστε να καθίσταται εφικτή η εφαρµογή µιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας µη καταβολής τους. 5. Τα καλυπτόµενα πρόσωπα υποχρεούνται να µην χρησιµοποιούν προσωπικές στρατηγικές αντιστάθµισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεµένη µε αµοιβή ή ευθύνη για να καταστρατηγούνται οι περιλαµβανόµενοι στις ρυθµίσεις περί αποδοχών µηχανισµοί ευθυγράµµισης µε τον κίνδυνο. 14

15 ΙΙΙ. Βασικές αρχές διαµόρφωσης των µεταβλητών αποδοχών καλυπτόµενων προσώπων 1. Το συνολικό ποσό των µεταβλητών παροχών βασίζεται σε ένα συνδυασµό αξιολόγησης των επιδόσεων του ατόµου, της υπηρεσιακής µονάδας στην οποία ανήκει και των συνολικών αποτελεσµάτων της Εταιρίας. Κατά την αξιολόγηση των ατοµικών επιδόσεων λαµβάνονται υπόψη χρηµατοοικονοµικά και ποιοτικά κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, τα κέρδη της Εταιρίας, το σύνολο των προµηθειών που παράγει το καλυπτόµενο πρόσωπο ή υπηρεσιακή µονάδα ή η Εταιρία, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων, η απόδοση των υπό διαχείριση κεφαλαίων. 2. Λαµβάνοντας υπόψη (α) το µέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το αντικείµενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, όπως περιγράφηκε ανωτέρω λεπτοµερώς υπό ΙΙ.1, (β) την τρέχουσα, ιδιάζουσα οικονοµική συγκυρία και ιδίως την εξαιρετικά δυσµενή κατάσταση στον τοµέα της κεφαλαιαγοράς, γεγονός µε προφανείς δυσµενείς συνέπειες για την καθηµερινή λειτουργία και τη βιωσιµότητα των χρηµατοοικονοµικών διαµεσολαβητών εν γένει και της Εταιρία ειδικότερα, (γ) το γεγονός ότι, ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Εταιρίας υπό (α) αλλά και λόγω των ιδιαζουσών οικονοµικών συνθηκών υπό (β), ο επιχειρηµατικός κύκλος της εταιρίας ολοκληρώνεται σε ετήσια βάση, η Εταιρία έχει περιορίσει την καταβολή µεταβλητών αποδοχών στα καλυπτόµενα πρόσωπα και φροντίζει ώστε αυτές (όπου καταβάλλονται) να αποτελούν περιορισµένο τµήµα των συνολικών αποδοχών ώστε να αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά η δηµιουργία στρεβλών κινήτρων. Η δε αξιολόγηση των επιδόσεων (όπου καταβάλλονται µεταβλητές αποδοχές) γίνεται (i) σε ετήσια βάση, όπου συµπληρώνεται ένας επιχειρηµατικός κύκλος της Εταιρίας, για τα στελέχη της ανώτερης διοίκησης, ήτοι του Προέδρου και (β) σε µηνιαία βάση επί των προµηθειών για τους brokers των οποίων η δραστηριότητα σε κάθε περίπτωση δεν επιδρά σηµαντικά στο εταιρικό προφίλ κινδύνου. Η Εταιρία θεωρεί ότι η παραπάνω προσέγγιση (όπως ποσοτικά αποτυπώνεται και στο τέλος της Πολιτικής) εξασφαλίζει, µε βάση τα χαρακτηριστικά της και την τρέχουσα συγκυρία, την απαραίτητη ισορροπία ανάµεσα στην ανάγκη ορθολογικής κινητροδότησης των υπαλλήλων ώστε να διασφαλίζεται τουλάχιστον η βιωσιµότητά της, αφενός, και στον περιορισµό έκθεσης της Εταιρίας σε µη λελογισµένους κινδύνους, αφετέρου. Η Εταιρία, ανάλογα µε την εξέλιξη της οικονοµικής συγκυρίας αλλά και της ίδιας δραστηριότητάς της, διατηρεί την ευελιξία να µεταβάλει την παραπάνω πολιτική ώστε να εξασφαλίζει την ανωτέρω ισορροπία βάσει των µεταβαλλόµενων συνθηκών. 3. Η αξιολόγηση των επιδόσεων, για τον υπολογισµό των ατοµικών και των οµαδοποιηµένων συνιστωσών των µεταβλητών αποδοχών, προσαρµόζεται προς κάθε είδους τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων και λαµβάνει υπόψη το κόστος κεφαλαίου και την απαιτούµενη ρευστότητα. Επίσης, η κατανοµή των συνιστωσών για τις µεταβλητές αποδοχές εντός της Επιχείρησης Εταιρίας λαµβάνει υπόψη το πλήρες φάσµα των τρεχόντων και µελλοντικών κινδύνων. 4. Στις περιπτώσεις αµοιβών που υπολογίζονται επί τη βάσει προµηθειών στελέχους, υπηρεσιακής µονάδας ή της Εταιρίας οι µεταβλητές αποδοχές υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί το κόστος λειτουργίας της Εταιρίας. 5. Το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών δεν περιορίζει τη δυνατότητα της Εταιρίας να ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση. Η Εταιρία δύναται να αναστέλλει πλήρως ή εν µέρει την καταβολή πρόσθετων αποδοχών όταν δεν ικανοποιούνται συγκεκριµένοι δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας κλπ.) ή όταν η οικονοµική της κατάσταση επιδεινώνεται σηµαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη η οµαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της. 15

16 6. Οι µεταβλητές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένου του υπό αναστολή µέρους τους, καταβάλλεται ή κατοχυρώνεται µόνο εφόσον είναι αποδεκτές βάσει της συνολικής χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της Εταιρίας και δικαιολογηµένες βάσει των επιδόσεων της Εταιρίας, της υπόψη επιχειρησιακής µονάδας και του υπόψη καλυπτόµενου προσώπου. Με την επιφύλαξη των γενικών αρχών του εθνικού εργατικού δικαίου, το σύνολο των µεταβλητών αποδοχών θα συρρικνώνεται σε γενικές γραµµές σηµαντικά, όταν η Εταιρία παρουσιάζει χαµηλές ή αρνητικές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις. 7. Οι εγγυηµένες µεταβλητές αποδοχές απαγορεύονται. Κατ εξαίρεση επιτρέπονται µόνο σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού και περιορίζονται στο πρώτο έτος απασχόλησης. 8. Λαµβάνοντας υπόψη: (α) τις προαναφερθείσες υπό 1-7 βασικές αρχές για τις µεταβλητές αποδοχές, και, (β) το µέγεθος, την εσωτερική οργάνωση, τη φύση, το αντικείµενο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, όπως περιγράφηκε ανωτέρω λεπτοµερώς υπό ΙΙ.1, και (γ) το γεγονός ότι, ακριβώς λόγω των ιδιαιτεροτήτων της Εταιρίας όπως καταδεικνύονται από τα αναφερόµενα λεπτοµερώς υπό ΙΙ.1, η εφαρµογή των υποπεριπτώσεων (ιδ) και (ιε) της παραγράφου 11.5 του Παραρτήµατος Ι της Απόφασης 8/459/2007 ΕΚ θα ήταν ιδιαιτέρως επαχθής για την Εταιρία και, συνεπώς, απολύτως δυσανάλογη σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της, ιδίως δε διότι θα υπονόµευε σοβαρά τη διαχρονικά προσαρµοσµένη στα χαρακτηριστικά της Εταιρίας κεφαλαιακή δοµή-διάρθρωσή της και µεθόδους χρηµατοδότησής της, η Εταιρία δεν εφαρµόζει τις υποπεριπτώσεις (ιδ) και (ιε) της παραγράφου 11.5 του Παραρτήµατος Ι της Απόφασης 8/459/2007 ΕΚ. Η µη εφαρµογή των ως άνω διατάξεων υπόκειται σε ετήσια επαναξιολόγηση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. ΙV. Καταγγελία σύµβασης και πληρωµές Οι πληρωµές που συνδέονται µε την πρόωρη καταγγελία σύµβασης αντικατοπτρίζουν τις επιδόσεις που επετεύχθησαν σε βάθος χρόνου και είναι σχεδιασµένες κατά τρόπο ώστε να µην ανταµείβεται η αποτυχία. Εννοείται ότι ο παρών όρος εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της σχετικής εργατικής νοµοθεσίας περί της υποχρεωτικής αποζηµίωσης σε περίπτωση καταγγελίας σύµβασης αορίστου χρόνου. V. Συνταξιοδοτικές παροχές Η Εταιρία δεν έχει υιοθετήσει ειδικό συνταξιοδοτικό πρόγραµµα για τα καλυπτόµενα πρόσωπα τους και δεν υφίσταται πολιτική προαιρετικών συνταξιοδοτικών παροχών. VI. Επαναξιολόγηση και έλεγχος Πολιτικής Αποδοχών Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας κατά την άσκηση της εποπτικής του αρµοδιότητας υιοθετεί και περιοδικά αναθεωρεί τις γενικές αρχές της Πολιτικής και είναι υπεύθυνο για την εφαρµογή της. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής είναι ανεξάρτητος από τις επιχειρηµατικές µονάδες τις οποίες εποπτεύει, έχει τις κατάλληλες εξουσίες και αµείβεται µε βάση την επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε τα καθήκοντά του, ανεξαρτήτως των επιχειρηµατικών τοµέων που ελέγχει. 16

17 VII. Επιτροπή Αποδοχών Η Εταιρία δεν συγκροτεί Επιτροπή Αποδοχών καθώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 3606/2007 και δεν απασχολεί πάνω από 100 άτοµα προσωπικό. VIII. Ισχύς Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται και στις αµοιβές που οφείλονται βάσει συµβάσεων που συνήφθησαν πριν από τη δηµοσίευση της Απόφασης 28/606/ ΕΚ, και συµφωνήθηκε να αποδοθούν ή καταβλήθηκαν µετά την 1η Ιανουαρίου Σχετικά µε την τηρούµενη από την εταιρεία µας πολιτική αποδοχών των εργαζόµενων µας που απασχολούνται στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και λαµβάνοντας υπόψη τη φύση, το µέγεθος, καθώς και το συγκεκριµένο πεδίο δραστηριοτήτων της εταιρείας µας, όπως άλλωστε απαιτεί η σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα θέλαµε να σας πληροφορήσουµε τα παρακάτω: Ο αριθµός των ατόµων που απασχολούνταν στην εταιρία µας στις ως µισθωτοί ανέρχονταν σε 26. Οι παρακάτω περιγραφόµενοι άξονες αµοιβών προσωπικού εφαρµόζονται κατά πάγια τακτική από την εταιρεία µας και σύµφωνα µε τις καταλαµβανόµενες θέσεις στο οργανόγραµµα αυτής καθώς και των παρεχόµενων επενδυτικών υπηρεσιών των εργαζόµενων στους πελάτες: 1. Ο υπεύθυνος εργαζόµενος της διεύθυνσης επενδύσεων αµείβεται µε σταθερές αποδοχές πλέον ποσοστού επί των ετήσιων κερδών της εταιρίας. 2. Η υπεύθυνη εργαζόµενη του τµήµατος ανάλυσης αµείβεται µε σταθερές αποδοχές χωρίς πρόσθετες αµοιβές. 3. Το υπεύθυνο στέλεχος της εταιρείας που διευθύνει την εταιρία αµείβεται µε τακτικές αποδοχές και µε παροχή οχήµατος πλέον ποσοστού επί των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρείας. 4. Οι υπεύθυνοι των υποκαταστηµάτων αµείβονται µε σταθερές αµοιβές πλέον πρόσθετων αµοιβών από την επίτευξη ετήσιων στόχων. 5. Οι συνεργαζόµενοι µε την εταιρεία µας συνδεδεµένοι αντιπρόσωποι και ΑΕΕ αµείβονται σύµφωνα µε τις επιτευχθείσες µηνιαίες χρηµατιστηριακές συναλλαγές και προµήθειες και σύµφωνα πάντοτε µε τις συµβάσεις συνεργασίας. 6. Οι πρόσθετες µεταβλητές αποδοχές υπολογίζονται σύµφωνα µε τις συµβάσεις συνεργασίας και εγκρίνονται από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας. 7. Εν γένει, η πολιτική αποδοχών της εταιρείας µας ευθυγραµµίζεται µε την επιχειρηµατική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα της εταιρείας µας, όπως οι προοπτικές βιώσιµης ανάπτυξης, και συνάδει µε τις αρχές που σχετίζονται µε την προστασία των πελατών και των επενδυτών κατά την παροχή των υπηρεσιών. 17

18 Αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω οι αποδοχές προσωπικού της εταιρίας των οποίων οι επαγγελµατικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της εταιρίας και αφορούν το οικονοµικό έτος 2013: ΑΠΟ ΟΧΕΣ PRELIUM ΑΕΠΕΥ 2013 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ( ) ,92 ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ 31 ΑΤΟΜΩΝ , ,36 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ , , , ,34 -Το συνολικό ποσό νέων πληρωµών λόγω πρόσληψης ανέρχεται σε ,12 και αφορά 8 µέλη προσωπικού ενώ συνολικό ποσό που καταβλήθηκε λόγω αποχώρησης υπολογίζεται σε ,38 και αφορά 12 µέλη προσωπικού. -Το συνολικό ποσό αποζηµιώσεων που δόθηκε µέσα στο 2013 αφορά 3 µέλη προσωπικού και ανέρχεται σε ,67 µε µέγιστο ποσό αποζηµίωσης που λογίστηκε σε µεµονωµένο άτοµο 4.666,67. 18

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αριθ. Αδείας 8/507/28.04.2009 Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission

PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. MEMBER OF ATHENS EXCHANGE Supervised by the Capital Market Commission PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.Αριθ.Αδείας 8/507/28.04.2009. Α.Φ.Μ. 099552993,.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46697/06/Β/00/76 Σ. ΑΒΑΚΗ 1 & ΚΗΦΙΣΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σοφοκλέους 5, 105 59 Αθήνα Τηλ: 2103216730, 2103240185 Fax: 2103217767 Site: www.mavrikis.gr E-mail: info@mavrikis.gr ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Ορισµός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ S I L K CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης

VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης VΙΙΙ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ 4. Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης Εξελιγµένη µέθοδος µέτρησης. Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ Παράρτηµα Χ 49. (1) Οι τράπεζες δύνανται να χρησιµοποιούν εξελιγµένες µεθόδους µέτρησης βάσει

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠOΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12 12.201 2014 ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς I.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, 1999 Ο ΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2014 (περίοδος 1.1.2014 30.6.2014) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται -

(3) Στα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα δεν συµπεριλαµβάνονται - IX. ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ «Χρηµατοδοτικά Ανοίγµατα» για σκοπούς του παρόντος Τµήµατος. 50. (1) (α) «Χρηµατοδοτικά ανοίγµατα», για τους σκοπούς του παρόντος Τµήµατος, είναι τα στοιχεία ενεργητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Η01: Στοιχεία Ενεργητικού Κωδικός A. Στοιχεία Ενεργητικού Αναφορές σε ΔΛΠ - ΔΠΧΠ 1 Ταμείο και διαθέσιμα σε κεντρικές τράπεζες (1) 2 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για εμπορική

Διαβάστε περισσότερα