ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: Καλώηα Δλεσθερία ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Αζημακόποσλος Κωνζηανηίνος Σαηαρίδοσ Ιλόνα ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ

2 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ: Καλώηα Δλεσθερία ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Αζημακόποσλος Κωνζηανηίνος Σαηαρίδοσ Ιλόνα ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 3 ABSTRACT 4 EΗΑΓΧΓΖ 5 ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Έλλνηα θαη Υαξαθηεξηζηηθά Κηλεηώλ πζθεπώλ Οξηζκόο θαη Υξήζε ησλ Μεζώλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο Σν Facebook θαη νη Λόγνη πνπ Χζνύλ ζηε Υξήζε ηνπ Ζ Αμία Υξήζεο ησλ Κηλεηώλ πζθεπώλ θαη ησλ Μέζσλ Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο Ζ Αμία σο πξνο ηνπο Καηαλαισηέο Ζ Αμία σο πξνο ηηο Δπηρεηξήζεηο Πξνζσπηθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ Υξεζηώλ Αζθάιεηα Πξόζβαζεο ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηύσζεο 24 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 26 ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΠΛΖ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΗ ΣΔΣ 65 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 137 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 140 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 142 2

4 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία δηεξεπλά θαη θαηαγξάθεη ηηο απόςεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Δπίζεο κειεηά πσο ην Facebook σο έλα από ηα πην δεκνθηιή θνηλσληθά δίθηπα ζπκβάιεη ζηελ έληαζε ρξήζεο ηνπ mobile internet. Γη απηό ην ζθνπό, επηιέρηεθε λα γίλεη πξσηνγελήο έξεπλα κέζσ ειεθηξνληθήο ζπλέληεπμεο, έρνληαο σο εξγαιείν έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη 200 εξσηώκελνη. Δπίζεο ζηελ εξγαζία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο κε έκθαζε ζε ζρεηηθέο έλλνηεο, ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ, ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηώλ αιιά θαη ζηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Σέινο, ε γξαθή ηεο βηβιηνγξαθίαο βαζίδεηαη ζε πξνηάζεηο ηνπ Harvard University USA. πλνπηηθά κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξσηνγελήο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη νη ρξήζηεο ζπλδένληαη ζην δηαδίθηπν πνιιέο θνξέο κέζα ζηελ εκέξα κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπο ζπζθεπήο. Οη ρξήζηεο επηζπκνύλ κελ λα δνθηκάδνπλ ηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιά όρη κε ζθνπό λα ηνπο θαηαζηήζνπλ κνλαδηθνύο θαη πξσηνπόξνπο. Οη εξσηώκελνη πξνηηκνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ην mobile internet γηα πνηθίινπο ιόγνπο, όπσο είλαη ε επθνιία πξόζβαζεο, ε ςπραγσγία θαη γηα πξνζσπηθή ρξήζε. Φαίλεηαη όηη νη ρξήζηεο έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο ηδησηηθήο δσήο γηα απηό θαη νη απόςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ ρξεζηώλ δηίζηαληαη. Απ ηε κία ζεσξεηηθά επηζπκνύλ λα πξνζηαηεύνπλ πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία αιιά από ηελ άιιε αλαξηνύλ θσηνγξαθίεο ζηα δηάθνξα θνηλσληθά δίθηπα. Σν Facebook απνηειεί πιένλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο δσήο ησλ ρξεζηώλ ελώ παξάιιεια δελ ζεσξνύλ όηη ηνπο απνκαθξύλεη από ηνπο θίινπο θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Έλα ζεκαληηθό κέξνο ησλ ρξεζηώλ ελώ θάλεη έξεπλα αγνξάο γηα θάπνην πξντόλ κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο δελ πξαγκαηνπνηεί αγνξέο δηόηη δελ ηε ζεσξεί αζθαιή. Σέινο ηα άηνκα απηά θάλνπλ hide ζε δηαθεκίζεηο πνπ ηνπο ελνρινύλ, ρσξίο ζπλήζσο λα αμηνινγνύλ ηνπο ιόγνπο πνπ ην θάλνπλ. 3

5 ABSTRACT This tesis investigates and records the opinions and attitudes of respondents about the use of mobile internet. Also this research considers how Facebook as one of the most popular social networks contribute to the use intensity of mobile internet. For this purpose, was selected to do a primary data collection via online interview, having as a tool structured questionnaire which was posted on the Internet. In this paper have been interviewed 200 people. This paper includes the study of literature with emphasis on related concepts, characteristics of mobile devices, the personal characteristics of users but also the security and privacy. Finally, literature based on recommendations of the Harvard University USA. Summary up after the completion of the primary research it is known that users are connected to the internet several times a day via their mobile device. Users want to try new technologies, but not in order to make them unique and pioneering. Respondents prefer to use the mobile internet for various reasons, such as ease of access, entertainment and personal use. The opinions and attitudes of users about security of internet is divided. Although theoretically they want to protect their personal information, on the other side they post photos to various social networks. Facebook is now one of the most important parts of users life while they don't believe that it takes them away from their friends and family. A significant proportion of users while doing market research for a product via mobile device doesn't make markets shop because they don't considers safe that. Finally these people do hide to advertisements that bother them, usually without assessing reasons for doing it. 4

6 ΔΗΑΓΧΓΖ θνπόο: Ο ζθνπόο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ησλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ mobile internet θαη πσο ζπκβάιεη ην Facebook ζηελ ξύζκηζε ηεο έληαζεο ρξήζεο απηνύ. Δξέζηζκα: Ζ δεκνηηθόηεηα θαη ε έληνλε ρξήζε ηνπ mobile internet θαη ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θπξίσο ηνπ Facebook παξαηεξήζεθε έληνλα ηα ηειεπηαία έηε. Γεληθόο ηόρνο: Ζ θαηαγξαθή θαη ε αμηνιόγεζε ησλ απόςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηε ρξήζε ηνπ mobile internet θαη ε ζπκβνιή ηνπ Facebook ζηελ ξύζκηζε ηεο έληαζεο ρξήζεο. Δηδηθνί ηόρνη: 1. Ζ θαηαγξαθή ηνπ πξνθίι ησλ εξσηώκελσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην mobile internet. 2. Ζ δηεξεύλεζε ησλ θύξησλ ιόγσλ πνπ νδεγνύλ ηνπο εξσηώκελνπο ζηε ρξήζε ηνπ mobile internet. 3. Ζ δηεξεύλεζε ησλ ζειίδσλ πνπ επηζθέπηνληαη ζπλήζσο νη εξσηώκελνη κέζσ ηνπ mobile internet. 4. Ζ δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ mobile internet. 5. Ζ δηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ mobile internet. 6. Ζ δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Facebook κέζσ ηνπ mobile internet. 7. Ζ δηεξεύλεζε ησλ ελεξγεηώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ νη εξσηώκελνη ζην Facebook κέζσ ηνπ mobile internet. 8. Ζ δηεξεύλεζε ηεο αληίιεςεο ησλ εξσηώκελσλ γηα ηε ζεκαζία πνπ έρεη ην mobile internet σο κέζσ πξνώζεζεο. 5

7 9. Ζ δηεξεύλεζε ηνπ βαζκνύ ζπκβνιήο ηνπ facebook ζηε πξνώζεζε κέζσ ηνπ mobile internet. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Ζ ελόηεηα ηεο κεζνδνινγίαο πεξηιακβάλεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ. Ζ κνλάδα πιεζπζκνύ θαη ν ρξόλνο Μνλάδα Πιεζπζκνύ: Άλδξεο, Γπλαίθεο. Υξόλνο: Οθηώβξηνο- Φεβξνπάξηνο Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε είλαη ε δεηγκαηνιεςία κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Ζ δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο Γεκηνπξγήζεθε έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη εζηάιε ζε κέιε ηνπ Facebook θαη κέζσ . Μνλάδα Γεηγκαηνιεςίαο Μνλάδα δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί ν θάζε άλδξαο θαη γπλαίθα ειηθίαο 15 εηώλ θαη άλσ πνπ είλαη ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Μέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκόζηεθε είλαη ε δεηγκαηνιεςία κέζσ δηαδηθηύνπ θαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο είλαη ηπραία. 6

8 Μέγεζνο δείγκαηνο Σν κέγεζνο δείγκαηνο νξίζηεθε ζε 200 άλδξεο, γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπο ζπζθεπήο. Πιάλν δεηγκαηνιεςίαο Οη ζπλεληεύμεηο κέζσ δηαδηθηύνπ πάξζεθαλ από άλδξεο, γπλαίθεο νη νπνίνη είλαη ρξήζηεο ηνπ mobile internet θαη ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Ζ κέζνδνο ζπγθέληξσζεο ησλ πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ Χο κέζνδνο ζπγθέληξσζεο πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε δεκνζθόπεζε κέζσ δηαδηθηύνπ. Ζ δεκνζθόπεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ δηαηύπσζε εξσηήζεσλ πξνο ηνλ/ηελ εξσηώκελν/ε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ πνπ δίλεη ν/ε ίδηνο/α ρξεζηκνπνηώληαο σο όξγαλν έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε δεκνζθόπεζε είλαη ε δηαδηθηπαθή ζπλέληεπμε. Ζ δηαδηθαζία ζύληαμεο θαη ην πεξηερόκελνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ Σν εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο έρεη ζρεδηαζηεί ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη 21 εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη 4 εξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. Μέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηεξεπλνύληαη νη απόςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ mobile internet θαη ηνπ Facebook. Ζ εξώηεζε 1 αθνξά ηελ ζπρλόηεηα ζύλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Οη εξσηήζεηο 2-7 αθνξνύλ ην ρώξν ρξήζεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Ζ εξώηεζε 8 αθνξά ηελ ζπρλόηεηα αιιαγήο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Οη εξσηήζεηο 9-14 αθνξνύλ ηνπο πηζαλνύο ιόγνπο αιιαγήο ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. ην εξσηεκαηνιόγην ππάξρνπλ θαη πνιπζεκαηηθά κέηξα ζηάζεσο όπσο ε εξώηεζε 15 πνπ κεηξηέηαη ζε θιίκαθα Likert θαη αθνξά ηηο απόςεηο ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ 7

9 mobile internet. Σέηνηα είλαη θαη ε εξώηεζε 16 πνπ κεηξηέηαη επίζεο ζε θιίκαθα Likert θαη αθνξά ηηο απόςεηο ησλ εξσηώκελσλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ smartphone θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Ζ εξώηεζε 17 είλαη θαη απηή πνιπζεκαηηθή, κεηξηέηαη ζε Likert θαη αθνξά ηηο απόςεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Ζ εξώηεζε 18 είλαη ζε θιίκαθα πνζνζηώλ θαη αθνξά ηελ έληαζε ρξήζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο όπσο είλαη θαη ε εξώηεζε 20 πνπ αθνξά ηελ έληαζε ρξήζεο ησλ ελεξγεηώλ ζην Facebook κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεύεο. Ζ εξώηεζε 19 είλαη επίζεο πνιπζεκαηηθή, κεηξηέηαη ζε θιίκαθα Likert θαη αθνξά ηηο απόςεηο ζρεηηθά κε ην Facebook κέζσ ηνπ θηλεηήο ζπζθεπήο. Σέηνηα είλαη θαη ε εξώηεζε 21 ζε θιίκαθα Likert θαη αθνξά ην mobile internet σο εξγαιείν πξνώζεζεο θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Facebook ζε απηό. Οη επόκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο απνηεινύλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηεζέλησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε εξώηεζε 22 αθνξά ην θύιν, ε εξώηεζε 23 αθνξά ηελ ειηθία, ε εξώηεζε 24 αθνξά ην κνξθσηηθό επίπεδν θαη ηέινο ε εξώηεζε 25 αθνξά ην επάγγεικα. Γνκή ηεο εξγαζίαο ηε ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία έρνπκε σο ζθνπό λα δηεξεπλήζνπκε ηηο απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ αηόκσλ γηα ηε ρξήζε ηνπ mobile internet θαη ηνπ Facebook. Σν βηβιηνγξαθηθό κέξνο ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη από έμη θεθάιαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην πξώην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο έλλνηεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Σν δεύηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεη ζρεηηθνύο νξηζκνύο πνπ αθνξνύλ ηα θνηλσληθά δίθηπα θαη ηε ρξήζε ηνπ. Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ηελ αμία ρξήζεο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ππνδηαηξείηαη ζε δύν ππνθεθάιαηα. Σν πξώην αλαθέξεηαη ζηελ αμία σο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο όπνπ αλαιύνληαη απηέο νη αμίεο θαη ζην δεύηεξν ζηελ αμία σο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο όπνπ αλαιύνληαη νη αμίεο αληίζηνηρα. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Έπεηηα ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην Facebook θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη θαη ζηνπο ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ζηε ρξήζεο απηνύ. Σέινο, ην έθην 8

10 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ αζθάιεηα ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο θαη ζηελ ζηάζε ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο κνλήο εηζόδνπ θαη νη ζρνιηαζκνί ηνπο θαη παξαθάησ παξαηίζεληαη νη πίλαθεο δηαζηαπξώζεσο θαη νη ζρνιηαζκνί ηνπο. Έπεηηα δηεμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία πξνθύπηνπλ από ηα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ. Δλ ηέιεη παξνπζηάδνληαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη ην εξσηεκαηνιόγην ηεο έξεπλαο ζε παξάξηεκα. 9

11 ΜΔΛΔΣΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ Σα smartphones, ηα tablets θαη ηα laptop είλαη παξαδείγκαηα θηλεηώλ, δηθηπσκέλσλ ζπζθεπώλ. πλδπάδνπλ ηηο ηερλνινγίεο πιηθνύ, ινγηζκηθνύ θαη δηθηύσλ κέζα ζε έλα ζρεηηθά κηθξό πξντόλ. Σν κηθξό κέγεζνο ησλ ζπζθεπώλ απηώλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ην κεηαθέξνπλ νπνπδήπνηε θαη λα ζπλδένληαη κε ην δηαδίθηπν κέζσ δηθηύνπ WI-FI θαη λα εθηεινύλ κε απηό ηνλ ηξόπν πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο. Αλ θαη ε ηζηνξία ραξαθηεξίδεηαη από πνιιέο εθεπξέζεηο πνπ έρνπλ επηηξέςεη ηε δηάδνζε επηθνηλσλίαο, ςπραγσγίαο ή ελεκέξσζεο, ν ζπλδπαζκόο όισλ απηώλ ησλ ιεηηνπξγηώλ βξίζθεηαη ζε κηα εληαία κηθξή θαη ζπλδεδεκέλε ζπζθεπή, έηνηκε λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε (Larivie`re, θ.α. 2013). Οη ρξήζηεο θηλεηώλ ππεξεζηώλ έρνπλ δηάθνξεο αλάγθεο θαη γεληθά ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ζπζθεπέο ηνπο κε ζθνπό λα επηηύρνπλ έλα επξύ θαη πνηθίιν θάζκα παξνρώλ. Αζηεξηζκνί (ζπλδπαζκόο πνιιαπιώλ αιιεινεμαξηώκελσλ ππεξεζηώλ) νη νπνίνη θαίλεηαη λα είλαη πην νινθιεξσκέλνη, κε κηα κεγαιύηεξε αλάγθε γηα ζαθή ζπληνληζκό κεηαμύ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ, είλαη νη αζηεξηζκνί θηλεηώλ ππεξεζηώλ νη νπνίνη κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ γύξσ από ηα θηλεηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα όπσο ην Android, ην Windows Mobile, ή ην ios (Riel, θ.α 2013). Πέληε ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ είλαη ηα αθόινπζα: θνξεηόο, πξνζσπηθόο, δηθηπσκέλνο, θεηκεληθόο/νπηηθόο θαη ζπλδπαζκόο πνιιαπιώλ ιεηηνπξγηώλ. ΦΟΡΖΣΟ Ζ θνξεηόηεηα είλαη ε επηηξεπόκελε πηπρή ησλ θηλεηώλ πιαηθόξκσλ, όπνπ κηα ζπζθεπή έρεη νπζηαζηηθά ηελ δπλαηόηεηα λα κεηαθεξζεί νπνπδήπνηε θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί όπνηε είλαη απαξαίηεην. Ο βαζκόο θνξεηόηεηαο εμαξηάηαη από ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ηεο ζπζθεπήο. Σα smartphones είλαη πην εύθνια θνξεηά από ηα tablets, ελώ ηα laptop είλαη ιηγόηεξν θνξεηά θαη 10

12 από ηα δπν παξαπάλσ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηνπνζεηήζεη πςειή αμία ζηελ θνξεηόηεηα θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο αξρίδνπλ λα αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο κέζσ ησλ θηλεηώλ πιαηθόξκσλ. Έλα παξάδεηγκα πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαληηθόηεηαο ησλ θηλεηώλ πιαηθόξκσλ είλαη ην Facebook, όπνπ από ηνπο 1 δηζεθαηνκκύξην ελεξγνύο ρξήζηεο νη 600 εθαηνκκύξηα ρξεζηκνπνηνύλ ην Facebook κέζσ ησλ θηλεηώλ ηνπο ζπζθεπώλ (Larivie`re, θ.α. 2013). ΠΡΟΧΠΗΚΟ Οη θηλεηέο ζπζθεπέο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ δσή ησλ θαηαλαισηώλ σο εμαηξεηηθά πξνζσπηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα απνζεθεύζνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν κεγάιε πνζόηεηα πξνζσπηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη νη θύξηνη ρξήζηεο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ηείλνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνύλ ζε ζηαζεξή βάζε. Δπηπιένλ απνδεηθλύεηαη όηη νη θηλεηέο ζπζθεπέο απνηεινύλ ζεκαληηθό πξνζσπηθό αληηθείκελν δηόηη επελδύνπλ ζε απηέο κέζα από ηηο αγνξέο δηαθόξσλ εμαξηεκάησλ (αμεζνπάξ) (Larivie`re, θ.α. 2013). ΓΗΚΣΤΧΜΔΝΟ Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πηπρέο κηαο θηλεηήο ζπζθεπήο είλαη ε όιν θαη γξεγνξόηεξε ζπλδεζηκόηεηα ζην δηαδίθηπν θαη επνκέλσο ε πξόζβαζε ζε κηα απέξαληε ζεηξά πεγώλ πιεξνθνξηώλ. Μηα αζύξκαηε ζύλδεζε επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ απεπζείαο ζύλδεζε ζην δηαδίθηπν, νπνπδήπνηε θαη όπνηε επηζπκεί (Larivie`re, θ.α. 2013). ΚΔΗΜΔΝΗΚΟ/ΟΠΣΗΚΟ Ζ δπλαηόηεηα λα επηθνηλσλήζεη ν ρξήζηεο κέζσ θεηκέλνπ ή νπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, εθηόο από ηνπ ήρνπ, αληαιιαγή ελεξγνπνηεκέλε από ηελ παξαδνζηαθή ηειεθσλία, είλαη έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Έλα παξάδεηγκα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ είλαη ην Instagram όπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο ηνπο παγθνζκίσο. Σέηνηνπ είδνπο νπηηθά ζηνηρεία έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ηα κνηξάδνληαη θαη κέζσ ησλ θηλεηώλ ηνπο ζπζθεπώλ (Larivie`re, θ.α. 2013). 11

13 ΤΝΓΤΑΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΧΝ Ζ ζύγθιηζε ησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ έρεη επηηξέςεη ζηνπο ρξήζηεο λα απνθηήζνπλ κία ζπζθεπή από ηελ νπνία ζα έρνπλ πξόζβαζε ζε κηα ζεηξά ιεηηνπξγηώλ θαη ππεξεζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαλαισηέο κπνξνύλ λα ζηέιλνπλ κελύκαηα, λα ειέγρνπλ ην ηνπο, λα νινθιεξώλνπλ αγνξέο από ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιιεο εθαξκνγέο. Οη θαηαλαισηέο όκσο δελ ρξεηάδεηαη λα αγνξάδνπλ ζπζθεπέο κε πεξηηηέο ιεηηνπξγίεο πνπ δελ ρξεηάδνληαη αιιά λα δηαιέμνπλ ζπζθεπέο πνπ ηνπο παξέρνπλ όηη πξαγκαηηθά επηζπκνύλ. Απηό δεκηνπξγεί κηα κνλαδηθή θαη πξνθιεηηθή επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο δεδνκέλνπ όηη επηηξέπεη ηηο ζρέζεηο πνιιαπιώλ θαλαιηώλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο (Larivie`re, θ.α. 2013). 2. ΟΡΗΜΟ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο αλαθέξνληαη ζηε ρξήζε web-based ηερλνινγηώλ ώζηε λα κεηαηξέςνπλ ηελ επηθνηλσλία ζε δηαδξαζηηθό δηάινγν (Παπαδόπνπινο, 2011, ζ. 7). Γπν ζρεηηθνί όξνη κπνξνύλ λα δώζνπλ κηα εηθόλα γηα ηνλ επίζεκν νξηζκό ησλ social media θαη είλαη ην Web 2.0 θαη ην πεξηερόκελν ην νπνίν παξάγεηαη από ηνπο ρξήζηεο (Kaplan and Haenlein, 2010). Web 2.0 είλαη έλαο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ην 2004 γηα λα πεξηγξάςεη έλα λέν ηξόπν κε ηνλ νπνίν πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνύ θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο άξρηζαλ λα αμηνπνηνύλ ην World Wide Web, δειαδή σο πιαηθόξκα όπνπ ην πεξηερόκελν θαη νη εθαξκνγέο δελ δεκηνπξγνύληαη θαη δεκνζηεύνληαη κόλν από ηδηώηεο αιιά νη ρξήζηεο έρνπλ πιένλ ηελ δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ θαη νη ίδηνη ελεξγά ζηηο ζπλερόκελεο δεκηνπξγίεο θαη αιιαγέο ησλ εθαξκνγώλ απηώλ (Kaplan and Haenlein, 2010). Δθόζνλ ην Web 2.0 απνηειεί ηελ ηδενινγηθή θαη ηερλνινγηθή βάζε ησλ social media, ην πεξηερόκελν πνπ παξάγεηαη από ηνπο ρξήζηεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην άζξνηζκα όισλ ησλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη 12

14 θάλνπλ ρξήζε ησλ social media. Ο νξηζκόο απηόο εθαξκόδεηαη ζπλήζσο γηα λα πεξηγξάςεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ κέζσλ πνπ είλαη δηαζέζηκν ζην θνηλό θαη έρεη δεκηνπξγεζεί από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο (Kaplan and Haenlein, 2010). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο απνηεινύληαη από νκάδεο αλζξώπσλ νη νπνίνη αληαιιάζνπλ απόςεηο θαη ηδέεο κέζα από ηνπο ινγαξηαζκνύο όπνπ αλήθνπλ νη ρξήζηεο (Massoma and Tamer, 2013). Μέζα από απηά ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγνύλ θαη λα κνηξάδνληαη πεξηερόκελν, λα επηθνηλσλνύλ ν έλαο κε ηνλ άιιν θαη λα αλαπηύζζνπλ ζρέζεηο κε άιινπο ρξήζηεο (Hennig-Thurau, θ.α. 2010). ε αληίζεζε κε ηα παξαδνζηαθά κέζα ελεκέξσζεο, ηα νπνία παξέρνπλ κόλν ην πεξηερόκελν, αιιά δελ επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα ζπκκεηέρεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάδνζε ηνπ πεξηερνκέλνπ (McGuire, 2011). Ζ γεληά πνπ έρεη πεξάζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηεο γύξσ από ηα social media είλαη ειηθίαο κεηαμύ 1981 θαη 1999, νη ιεγόκελνη σο Generation Y. Σα κέζα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο νη λένη είλαη ηα blogs, νη δηθηπαθνί ηόπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο, νη απεπζείαο ζπλδέζεηο αλαζεώξεζεο/ βαζκνινγίεο sites, νη εηθνληθνί θόζκνη παηρληδηώλ, ε θνηλή ρξήζε βίληεν sites θαη νη δηαδηθηπαθέο θνηλόηεηεο. Σα παξαπάλσ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα παξάγνπλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα δεκνζηεύνπλ, θαη λα επεμεξγάδνληαη ην πεξηερόκελν (Bolton, θ.α. 2013). 3. ΣΟ FACEBOOK ΚΑΗ ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΧΘΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ε απηό ην ζεκείν ζα γίλεη κηα κηθξή αλαθνξά ζρεηηθά κε έλα από ηα πην δηαδεδνκέλα θνηλσληθά κέζα, ην νπνίν απαζρόιεζε ηελ πξσηνγελή καο έξεπλα, ην Facebook. Ηδξύζεθε από ηνλ Μαξθ Εάθεξκπεξγθ, κέινο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard. ήκεξα νη ελεξγνί ρξήζηεο απηνύ ηνπ θνηλσληθνύ κέζνπ μεπεξλνύλ ηνπο 500 εθαηνκκύξηα (Παπαδόπνπινο, 2011, ζ. 8). Μέζα από ην Facebook ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη ην δηθό ηνπ 13

15 πξνθίι θαη λα ζπλδέεηαη κε ην πξνθίι ησλ άιισλ κειώλ. Αθόκε νη ζπλδεδεκέλνη «θίινη» κπνξνύλ λα δνπλ ηηο δηάθνξεο αλαξηήζεηο ηνπ όπσο ηα links, ηα ζρόιηα, ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα. Δπίζεο έρεη πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αλαξηνύλ άιινη ρξήζηεο ζην πξνθίι ησλ θίισλ ηνπ θαη λα ελεκεξώλεηαη γηα όζα θνηλνπνηεί ην θάζε κέινο ζηνλ «ηνίρν» ηνπ. Σν Facebook απνηειεί έλα πνιύ δεκνθηιέο δίθηπν θπξίσο γηα ηνπο λένπο (Christofides, θ.α. 2010, ζ. 8). Οη ιόγνη πνπ σζνύλ ζηε ρξήζε ηνπ Facebook κπνξεί λα είλαη πνηθίινη. Μεξηθνί από απηνύο κπνξεί λα είλαη θνηλνί κε ηνπο ιόγνπο ρξήζεο θαη ησλ ππόινηπσλ παξαδνζηαθώλ κέζσλ, όπσο ε ραιάξσζε θαη ε ςπραγσγία. Άιινη ιόγνη κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεπθόιπλζε πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ internet, όπσο είλαη ε εύθνιε θαη άκεζε επηθνηλσλία ή ε επηθνηλσλία ιόγσ απνζηάζεσλ κε άηνκα πνπ επηζπκνύλ λα ζπλνκηιήζνπλ (Αλαγλσζηόπνπινο, 2012, ζ. 22). Αθόκε κεξηθνί από ηνπο ιόγνπο ρξήζεο ηνπ Facebook κπνξεί λα είλαη ε δηαζθέδαζε θαη έλαο ηξόπνο γηα λα πεξλάεη ν ρξήζηεο επράξηζηα ην ρξόλν ηνπ, ε θνηλσληθή αλαγλώξηζε πνπ πξνζθέξεη θαη ε θαιύηεξε παξνπζίαζε ηεο εηθόλαο ηνπ (Αλαγλσζηόπνπινο, 2012, ζ. 23). Αθόκε κεξηθνί από ηνπο ιόγνπο ρξήζεο ηνπ Facebook κπνξεί λα είλαη ώζηε λα δηαζθεδάζεη ν ρξήζηεο θαη λα πεξάζεη πην επράξηζηα ην ρξόλν ηνπ, λα γίλεη πην δεκνθηιήο θαη λα εθθξάζεη θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπ (Αλαγλσζηόπνπινο, 2012, ζ. 23). 4. Ζ ΑΞΗΑ ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ 4.1 ΑΞΗΑ Χ ΠΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΔ Ζ θαηαλόεζε ηνπ πώο νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύλ ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηα θνηλσληθά κέζα αλαιύνληαη κέζα από ηέζζεξηο θύξηεο πεξηνρέο: 14

16 Πιεξνθνξίεο: ε ελεκέξσζε γηα ζρεηηθά γεγνλόηα θαη ζπλζήθεο ζην άκεζν πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ θόζκν, ε αλαδήηεζε ζπκβνπιώλ γηα πξαθηηθά ζέκαηα, γλώκεο ή επηινγέο, ε ηθαλνπνίεζε ηεο πεξηέξγεηαο θαη ηνπ γεληθνύ ζπκθέξνληνο, ε κάζεζε θαη ε απηνεθπαίδεπζε, ε αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο κέζσ ηεο γλώζεο. Πξνζσπηθή ηαπηόηεηα: ε ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο αμίαο, ν εληνπηζκόο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αμίαο ησλ άιισλ, ε εύξεζε ησλ κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο θαη ε απόθηεζε ηεο εηθόλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Έληαμε θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε: ε θαηαλόεζε ησλ ζπλζεθώλ ησλ άιισλ, δειαδή ε θνηλσληθή εκπάζεηα, ε ηαύηηζε κε άιινπο θαη ε αίζζεζε ηεο έληαμεο ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, ν εληνπηζκόο θαη ε ζπκκεηνρή ζε κηα βαζηθή ζπδήηεζε, ην ππνθαηάζηαην ηεο πξαγκαηηθήο δσήο θαη ζπληξνθηάο, ε βνήζεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλσληθώλ ξόισλ, ε δηεπθόιπλζε γηα λα ζπλδεζεί ν ρξήζηεο κε ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο θίινπο θαη ηελ θνηλσλία. Γηαζθέδαζε: ε απνθπγή από πξνβιήκαηα, ε ραιάξσζε, ε εγγελή πνιηηηζηηθή ή αηζζεηηθή απόιαπζε, ε πιήξσζε ρξόλνπ, ε ζπλαηζζεκαηηθή απειεπζέξσζε θαη ε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε (Larivie`re, θ.α. 2013). Από ηα παξαπάλσ πξνθύπηνπλ νη παξαθάησ αμίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη κέζα από ηελ ρξήζε ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ: Δλεκεξσηηθή αμία Ζ θηλεηή ηερλνινγία πξνζθέξεη ζηνλ πειάηε ηελ επθαηξία λα ςάμεη θαη λα βξεη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ θαηαλάισζεο. Οη ρξήζηεο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ζπλήζσο ιακβάλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο από θξηηηθέο γηα ην πξντόλ, ηε ραξηνγξάθεζε, ηηο εθαξκνγέο πινήγεζεο θαη ηηο ηζηνζειίδεο ηεο εηαηξίαο. Ο πειάηεο εάλ επηζπκεί λα είλαη ηόζν πεπεηξακέλνο όζν έλαο πσιεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ην θάλεη. Δπίζεο κπνξεί λα ειέγρεη ή λα αληηθξνύεη νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο δεκηνπξγνύληαη 15

17 από ην πξνζσπηθό ζπληήξεζεο ή από πσιεηέο. Ο πειάηεο αηζζάλεηαη ηελ εμνπζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηαλάισζεο (Larivie`re, θ.α. 2013). Αμία ηαπηόηεηαο Οη θηλεηέο ππεξεζίεο είλαη έλαο ηξόπνο λα εθθξαζηεί ε πξνζσπηθόηεηα, ε ζέζε θαη ε εηθόλα ηνπ αηόκνπ κέζα ζε έλα δεκόζην πιαίζην (Leung and Wei, 2000). Πνιιέο από ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ Smartphone εζηηάδνπλ ζηελ ηαπηόηεηα, γηα παξάδεηγκα έλα iphone πξνβάιιεη δηαθνξεηηθή ηαπηόηεηα από όηη έλα Android ή από έλα Blackberry. Ζ πξάμε ηεο «πξνηίκεζεο» ελόο πξντόληνο ή κηαο θαηάζηαζεο επηβεβαηώλεη ηελ έληαμε ελόο αηόκνπ ζε κηα νκάδα (Larivie`re, θ.α. 2013). Κνηλσληθή αμία Οη θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ηα θνηλσληθά κέζα δηεπθνιύλνπλ ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Οη θηλεηέο ζπζθεπέο κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα απνθηήζνπλ θνηλσληθή έγθξηζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απηό-εηθόλαο κεηαμύ άιισλ αηόκσλ. Δθαξκνγέο θαη ππεξεζίεο όπσο ην Facebook θαη ην Twitter, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλαξηνύλ θαη λα κνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο, ζθέςεηο θαη εκπεηξίεο νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε επηζπκνύλ κε ηνπο άιινπο. Σα κέζα κπνξνύλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ηαπηηζηνύλ νη ρξήζηεο κεηαμύ ηνπο, γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ζπκπάζεηα θαη λα απνθηήζνπλ ηελ αίζζεζε ηεο έληαμεο (Larivie`re, θ.α. 2013). Φπραγσγία θαη ζπλαηζζεκαηηθή αμία Ζ αμία ηεο ςπραγσγίαο έρεη πνιιέο πηπρέο. Από κηα θηλεηή ζπζθεπή νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δηαζθεδάζνπλ κέζσ ξνήο κνπζηθώλ ηξαγνπδηώλ ή βίληεν, παίδνληαο παηρλίδηα ή ξίρλνληαο κηα καηηά ηνπο ηίηινπο εηδήζεσλ. πλαηζζεκαηηθή αμία είλαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη από ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έλα πξντόλ παξάγεη. Πνιινί ρξήζηεο ησλ θηλεηώλ όηαλ είλαη δηθηπσκέλνη αηζζάλνληαη άκεζε επραξίζηεζε από ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. 16

18 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή αμία κπνξεί επίζεο λα αθνξά ηελ απνθπγή αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (Larivie`re, θ.α. 2013). Αμία επθνιίαο Ζ αμία επθνιίαο είλαη ε αμία ηεο επίηεπμεο ελόο ζηόρνπ εύθνια, γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά (Anderson and Srinivasan, 2003). Γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο ηεο επθνιίαο πξνζδηνξίδνληαη νη εμήο 6 δηαζηάζεηο: αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ, πξνζβαζηκόηεηα θαη θνξεηόηεηα, θαηαιιειόηεηα, επρξεζηία θαη ηέινο απνθπγή δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ. Ζ θηλεηή ηερλνινγία πξνζθέξεη ηελ αμία επθνιίαο πειαηώλ επεηδή δηεπθνιύλεη ηνπο πειάηεο λα βξνπλ ζρεηηθέο, ζηνρεπόκελεο, κε βάζε ηελ ηνπνζεζία θαη έγθαηξα πιεξνθνξίεο, δίλνληαο ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο πξνζθνξέο θαη λα θάλνπλ αγνξέο νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε (Larivie`re, θ.α. 2013). Μηα άιιε πηπρή ηεο επθνιίαο είλαη όηη νη θηλεηέο ζπζθεπέο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα επηηύρνπλ δηάθνξεο εξγαζίεο ηαπηόρξνλα. Οη θηλεηέο ζπζθεπέο επίζεο δηεπθνιύλνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγγειίαο θαη πιεξσκήο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. Οη πειάηεο κπνξνύλ λα θαηεβάζνπλ θαη λα πιεξώζνπλ γηα εθαξκνγέο ή παηρλίδηα κέζα από ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή, κπνξνύλ αθόκε θαη λα πιεξώζνπλ γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ δελ παξαδίδνληαη κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο. Σν θηλεηό εκπόξην επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε εκπνξηθά ζπζηήκαηα θαηαζθεπαζηώλ, ιηαλνπσιεηώλ θαη θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηώλ νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. Μία ηειεπηαία πηπρή ηεο επθνιίαο είλαη ε εμαηνκίθεπζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε πξνζαξκνγή ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζην ζηπι θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Οη πεξηζζόηεξεο θηλεηέο ζπζθεπέο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζαξκόζνπλ νη ίδηνη ηνπο ήρνπο θιήζεο, ηηο ηειεθσληθέο επαθέο, ην ζηπι θαη ην θόλην (Larivie`re, θ.α. 2013). Ννκηζκαηηθή αμία Οη θηλεηέο ζπζθεπέο πξνζθέξνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο πειάηεο λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε αληαγσληζηηθέο πξνζθνξέο θαη ηελ ελαιιαθηηθή ιύζε πνπ είλαη θαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ή θάπνην άιιν ραξαθηεξηζηηθό όπσο ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αληνρή. Λόγσ ηνπ ζπζηήκαηνο παγθόζκηαο πινήγεζεο 17

19 (Global Positioning System- GPS) νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα εληνπίδνπλ κέζα από ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο ηνπο πειάηεο θαη λα ζηέιλνπλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο όπνηε είλαη πνιύ θνληά ζηελ επηρείξεζε (Larivie`re, θ.α. 2013) ΑΞΗΑ Χ ΠΡΟ ΣΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ Δίλαη απαξαίηεηε ε εξκελεία ησλ επηρεηξήζεσλ δηόηη πνιιέο από απηέο είλαη κέξνο ηνπ θηλεηνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη πνιιέο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ όηη ε αμία ηνπ ρξήζηε δεκηνπξγείηαη ράξεο ηεο επηρείξεζεο θαη όρη ηνπ πειάηε (Larivie`re, θ.α. 2013). Δπηπξόζζεηα, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ λα αλαπηύζζνπλ κηα πηζηή πειαηεηαθή βάζε θαη λα θάλνπλ όηη θαιύηεξν κπνξνύλ ώζηε λα ηθαλνπνηνύλ ζπλερώο ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα αλαπηύζζνπλ καθξνπξόζεζκεο ζρέζεηο καδί ηνπο (Anderson and Srinivasan, 2003). Οη εηαηξίεο κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο αμηώλ από ηηο θηλεηέο ηερλνινγίεο πνπ είλαη νη παξαθάησ: Πξόζζεην εηζόδεκα κέζσ ησλ βαζύηεξσλ ζρέζεσλ Ζ θνηλσληθή ζύλδεζε παξέρεη ζηνπο ιηαλνπσιεηέο ηελ απεπζείαο πξόζβαζε ζε πνηθίια δεκνγξαθηθά θαη ςπρνγξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία βαζίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνύο ησλ κέζσλ θαη ηνπο βνεζνύλ λα αλαπηύμνπλ κηα θαιύηεξε εηθόλα ησλ πειαηώλ θαη λα βειηηώζνπλ ηηο πξνζθνξέο(shankar, θ.α. 2010). Οη mobile εθαξκνγέο πξνζθέξνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πεξηζζόηεξα ζεκεία ζύλδεζεο θαη παξνρήο ππεξεζηώλ κε ηνλ πειάηε θαη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο λα απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο. Ο εθαξκνγέο απηέο ρξεζηκεύνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο θαη ηεο εκπηζηνζύλεο σο πξνο ην ζήκα (Bellman, 2011). Μείσζε ησλ δαπαλώλ Ζ θηλεηή ηερλνινγία κπνξεί λα κεηώζεη ην θόζηνο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ ζε ζρέζε κε άιια κέζα, όπνπ κέζσ απηώλ κεηώλνληαη νη δαπάλεο ησλ πειαηώλ (Larivie`re, θ.α. 2013). 18

20 πλεηζθνξά ηνπ πειάηε ζηελ δεκηνπξγία Έλαο πειάηεο ν νπνίνο ηνπνζεηεί ηελ άπνςε ηνπ γηα έλα πξντόλ ή κηα ππεξεζία κέζα από κηα θηλεηή ζπζθεπή ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνώζεζε ηνπ θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εκπνξηθνύ ζήκαηνο. Οη πειάηεο ζπλήζσο έρνπλ ηελ θηλεηή ζπζθεπή καδί ηνπο, νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ εθαξκνγέο κέζα από απηέο, δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ πειάηε λα ζπκκεηέρεη άκεζα ζηελ δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηώλ (Kleijnen, θ.α. 2009). Δηθόλα ηεο αγνξάο θαη ηεο γλώζεο ησλ πειαηώλ Ζ ζύλδεζε ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ ζην δίθηπν, παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο εθαξκνγέο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ ελεκέξσζε ηεο εηθόλαο ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ηθαλόηεηα ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ λα κπνξνύλ λα ζπιιέμνπλ από έλαλ θαηαλαισηή ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εηαηξίεο θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο κέζα από ηελ επθαηξία πνπ ηνπ δίλεηαη λα κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ (Kumar, θ.α. 2013). Παξαθνινύζεζε/έιεγρνο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν Ζ κεηαθνξά πιεξνθνξηώλ από ηελ θηλεηή ζπζθεπή εθαξκόδεηαη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Απηό παξνπζηάδεη ηηο επθαηξίεο ζηηο επηρεηξήζεηο λα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πειαηώλ ηνπο ζρεηηθά κε ηηο mobile εθαξκνγέο ηνπο αιιά θαη λα αληηδξάζνπλ έγθαηξα όζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο (Larivie`re, θ.α. 2013). Δπηξξνή ησλ θαηαλαισηώλ Οη θηλεηέο ζπζθεπέο δηεπθνιύλνπλ ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηελ επίδξαζε θξηηηθήο, παξαπνκπώλ, δήισζε ζεηηθώλ απόςεσλ (like) θαη άιισλ εηδώλ δεκνζηεύζεσλ από ππάξρνληεο πειάηεο. Όηαλ νη πειάηεο βξίζθνληαη ζε απεπζείαο ζύλδεζε κέζα από πιαηθόξκεο θαη θηλεηέο ηερλνινγίεο, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θνληά ζηελ επηρείξεζε (Larivie`re, θ.α. 2013). 19

21 5. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΥΡΖΣΧΝ Μέζα από ηελ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ησλ πξνζσπηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ όζνλ αθνξά ηελ απόθηεζε κηαο ζέζεο ζην δίθηπν (Ahuja, θ.α, 2003). ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε αλήθνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ε αληίιεςε, ε εκπεηξία θαη νη αμίεο. Όζνλ αθνξά ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηόκνπ, ζε απηό αλήθεη ην πεξηβάιινλ γύξσ από απηόλ (Pagani, 2011). Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε επίζεο επεξεάδνπλ ηα πξόηππα επηθνηλσλίαο κε απνηέιεζκα λα επεξεάδνπλ θαη ηελ ζέζε ηνπ ρξήζηε ζην δίθηπν (Kleijnen, θ.α. 2009). Σν WOM (word-of-mouth) είλαη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο κέζα από ην νπνίν θπξηαξρνύλ νη θαηαλαισηέο όπνπ ν απνζηνιέαο είλαη αλεμάξηεηνο από ηελ αγνξά. Σν θαλάιη απηό ζεσξείηαη πην αμηόπηζην σο κέζν επηθνηλσλίαο ζηνπο θαηαλαισηέο ζε ζύγθξηζε κε ηηο εηαηξίεο. Μηα παξαδνζηαθή ζεσξία ζρεηηθά κε ηελ επηθνηλσλία ζεσξεί ην WOM σο κηα ηζρπξή επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ, θπξίσο όζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ. Παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ελόο πξντόληνο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλέπεηεο όζνλ αθνξά ηελ απόδνζε αγνξάο (Brown, θ.α. 2007). Έλα από απηά ηα θύξηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιεη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ είλαη ε εγεζία. Οη ρξήζηεο νη νπνίνη είλαη γλώζηεο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ηερλνγλσζίαο είλαη θαη πξόζπκνη λα κεηαθέξνπλ απηέο ηνπο ηηο γλώζεηο ζε άιινπο. Λόγσ αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, πνιινί ρξήζηεο ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απηνύο (Kleijnen, θ.α. 2009). Οη ρξήζηεο απηνί είλαη ζπλήζσο ηα άηνκα πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θνηλή γλώκε (Brown, θ.α. 2007). Παξόκνηα είλαη ε εηθόλα θαη ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ κέζσ ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Παξαηεξείηαη όηη νη θαηαλαισηέο αλαδεηνύλ ηηο απόςεηο άιισλ κειώλ ζρεηηθά κε ζπλαθή ζέκαηα κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο από ηελ θηλεηή ηνπο ζπζθεπή (Ling, 2005). Σα θνηλσληθά δίθηπα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα ηθαλνπνηήζεη ηαπηόρξνλα ηόζν ηηο αλάγθεο ηνπ γηα εύξεζε πιεξνθνξηώλ θαη 20

22 παξαθνινύζεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο άιισλ, όζν θαη ηηο αλάγθεο πνπ αθνξνύλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε (Αλαγλσζηόπνπινο, 2012, ζ. 21). Οη εγέηεο θνηλήο γλώκεο επηθνηλσλνύλ ζπρλά γηα λα κεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα εηδίθεπζεο ηνπο έηζη ώζηε λα κνηξαζηνύλ ηηο γλώζεηο ηνπο. Ζ αλάγθε ηνπο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ, ε επηζπκία ηνπο λα αιιειεπηδξνύλ ζπρλά κε άιινπο ρξήζηεο θαη ηα ζπρλά αηηήκαηα πνπ δέρνληαη γηα ζπκβνπιέο θάλεη ηνπο δηακνξθσηέο λα επηθνηλσλνύλ κε όιν θαη πεξηζζόηεξα κέιε ηνπ δηθηύνπ (Kleijnen, θ.α. 2009). Ζ εκπεηξία θαη ε πξνθαηάιεςε ησλ ρξεζηώλ είλαη ηα δύν θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία κπνξνύλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο πεγήο. Ζ πεγή πνπ βαζίδεηαη ζηε ηερλνγλσζία αλαθέξεηαη ζηελ αληηιεπηή αξκνδηόηεηα απηήο, πνπ παξέρεη ηηο πιεξνθνξίεο. Ζ πεγή πνπ βαζίδεηαη ζηελ πξνθαηάιεςε αλαθέξεηαη ζηελ πηζαλή πξνθαηάιεςε πνπ κπνξεί λα αληαλαθιάηαη από ηηο πιεξνθνξίεο απηήο. Μία πεγή ζεσξείηαη αμηόπηζηε όηαλ ν ρξήζηεο δηαζέηεη κεγαιύηεξε εκπεηξία θαη είλαη ιηγόηεξν επηξξεπήο ζηελ πξνθαηάιεςε (Brown, θ.α. 2007). Σν αλ ν απνζηνιέαο ηνπ κελύκαηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί εηδηθόο θαζνξίδεηαη από ηελ αμηνπηζηία ησλ γλώζεσλ πνπ ην πξόζσπν θαηέρεη, θαζώο θαη ην επάγγεικα ηνπ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ (Brown, θ.α. 2007). Δπνκέλσο, ε θήκε είλαη βαζηθή γηα ηελ αμηνπηζηία κίαο πιεξνθνξίαο παξόιν πνπ νξηζκέλεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο online κεραληζκνύο ηεο θήκεο γηα πξνζσπηθά ηνπο ζπκθέξνληα είηε νη ίδηνη ή κέζσ ρξεκαηνδόηεζεο άιισλ (Dellarocas, 2003). Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρξήζε ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ είλαη ε νκνηόηεηα κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ (Kleijnen, θ.α. 2009). Οξηζκέλα από ηα παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειώλ είλαη ε ειηθία, ην θύιν, ε εθπαίδεπζε θαη ν ηξόπνο δσήο (Pagani, 2011). Σα θνηλά ζπκθέξνληα, νη αμίεο θαη ην πάζνο είλαη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνθαινύλ ηνπο ρξήζηεο λα αιιειεπηδξνύλ (Bowler and Brass, 2006). Δπνκέλσο ε ζέζε ελόο ρξήζηε ζε έλα δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο πξνζδηνξίδεηαη από ηα θνηλά ελδηαθέξνληα πνπ έρεη κε άιινπο. Δπίζεο κειέηεο γηα ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο θαη ηα 21

23 θνηλσληθά δίθηπα δείρλνπλ όηη νη θνηλνί ζηόρνη θαη νη θνηλέο αμίεο νδεγνύλ ζηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ δηθηύνπ, ζηελ δεκηνπξγία επηθνηλσλίαο θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ (Kleijnen, θ.α. 2009). Πέξα από ηα θνηλά ζπκθέξνληα παξαηεξείηαη νκνηόηεηα θαη πξνο ην ηερλνινγηθό ζπκθέξνλ, δειαδή πσο θαη κέζσ πνηνύ δηθηύνπ πξνηηκνύλ λα επηθνηλσλνύλ. Έξεπλα γηα ηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο αλαθέξεη όηη αλεμάξηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κελύκαηνο νη ρξήζηεο επηιέγνπλ ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα επηθνηλσλίαο κόλν θαη κόλν επεηδή δείρλνπλ πξαγκαηηθό ελδηαθέξνλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θαλάιη. Παξόκνηα θαηάζηαζε είλαη δπλαηόλ λα ζπκβαίλεη θαη ζε ιάηξεηο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ. Γηα ηνπο λένπο εηδηθόηεξα ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπο ζπζθεπήο γίλεηαη έλα κε ηελ δσή ηνπο (Kleijnen, θ.α. 2009). Ζ νκνηόηεηα πξνο ην γεληθό ζπκθέξνλ θαη ε νκνηόηεηα πξνο ην ηερλνινγηθό ζπκθέξνλ επεξεάδνπλ ηελ ζέζε ηνπ δηθηύνπ ελόο αηόκνπ κε έλα ζπγθξίζηκν ηξόπν. Ζ νκνηόηεηα πξνο ην ζπκθέξνλ δεκηνπξγεί λέεο ζρέζεηο επεηδή πξνζθέξεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ επθαηξία γηα θνηλσληθή αλαγλώξηζε. Σα παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηώλ ηνπο δηεγείξεη λα δεκηνπξγνύλ ζρέζεηο έηζη ώζηε ηα όκνηα ελδηαθέξνληα ηνπο λα νδεγνύλ ζε κεγαιύηεξε αηνκηθή ζπλεθηηθόηεηα. Άλζξσπνη κε θνηλά ελδηαθέξνληα είλαη πηζαλό λα αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο, δεδνκέλνπ όηη θαηλνκεληθά κνηξάδνληαη ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. Δπνκέλσο, όηαλ νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηα θνηλά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά απμάλνπλ ην επίπεδν αιιειεπίδξαζεο αιιά επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη ηελ αηνκηθή ηνπο έληαμε (Kleijnen, θ.α. 2009). Ζ νκνηόηεηα νξίδεη ηνλ θνηλσληθό θόζκν κε ηξόπν πνπ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκό ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη, ζηε ζπκπεξηθνξά πνπ δηακνξθώλνπλ θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ βηώλνπλ. Ζ νκνηόηεηα ησλ κειώλ πξνδηαζέηεη πξνο έλα πςειό επίπεδν δηαπξνζσπηθή έιμεο, θαηαλόεζε θαη εκπηζηνζύλε, ζε αληίζεζε κε άηνκα πνπ έρνπλ αλόκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Έηζη ηα άηνκα ηείλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε αλζξώπνπο πνπ έρνπλ θνηλά ελδηαθέξνληα ή βξίζθνληαη ζε παξόκνηα θαηάζηαζε. Όζν πην ηζρπξή είλαη ε ζρέζε κηαο νκάδαο ζηα θνηλσληθά κέζα, ηόζν πην θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαίλεηαη όηη έρνπλ (Brown, θ.α. 2007). 22

24 Απηό γίλεηαη γηαηί νη άλζξσπνη πξνηηκνύλ λα αιιειεπηδξνύλ κε εθείλνπο πνπ έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα δηθά ηνπο, ίζσο επεηδή ε νκνηόηεηα δηεπθνιύλεη ηελ επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγεί εκπηζηνζύλε θαη ακνηβαηόηεηα (Kleijnen, θ.α. 2009). Σέινο, έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ησλ ρξεζηώλ είλαη ε πξνηίκεζε ηνπο πξνο θαηλνηόκεο ππεξεζίεο κέζσ ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ θαη θνηλσληθώλ δηθηύσλ. Σα άηνκα απηά είλαη πην πξόζπκα λα θαηαλαιώλνπλ ην πεξηερόκελν ησλ άιισλ ρξεζηώλ θαη λα δεκηνπξγνύλ λέν πεξηερόκελν. Οπόηε ε θαηλνηνκία ζπλδέεηε ζεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ θαη ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ώζηε λα πεξηεγεζνύλ θαη λα δηαβάζνπλ ην πεξηερόκελν αιιά θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ελεξγά ηα ζρόιηα θαη ηηο ελεκεξώζεηο, λα αλαξηήζνπλ εηθόλεο θαη άιια πεξηερόκελα (Pagani, 2011). πλήζσο νη θαηαλαισηέο επηζπκνύλ λα κάζνπλ γηα ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ππεξεζηώλ, όπσο ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζώο θαη ζέκαηα ηηκνιόγεζεο (Kleijnen, θ.α. 2007). Οη θαηαλαισηέο ελεκεξώλνληαη ζπλήζσο γηα ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά από πεγέο ζηα θνηλσληθά δίθηπα πνπ ρξεζηκεύνπλ σο ην πην ζεκαληηθό νδεγό γηα ηελ πξόζεζε ρξήζεο. Ζ επηθνηλσλία κέζα από ηα θηλεηά θνηλσληθά δίθηπα δε απνηεινύλ πιένλ έλαλ απιό ζπληνληζκό πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα κελύκαηα αιιά ππόθεηηαη ζε κηα πνηθηιία ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε πέξα από ην θνηλσληθά πξνζαλαηνιηζκέλν πεξηερόκελν (Ling, 2005). Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ κελπκάησλ πνπ απνζηέιινληαη θαη ιακβάλνληαη από ηνπο θαηαλαισηέο αθνξνύλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ. Δπνκέλσο, νη θαηαλαισηέο καζαίλνπλ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ από ην θνηλσληθό δίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, ην νπνίν επεξεάδεη θαη ηελ ρξήζε θαηλνηόκσλ ππεξεζηώλ (Kleijnen, θ.α. 2009). 23

25 6. ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΡΟΒΑΖ ΣΑ ΜΔΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΚΣΤΧΖ Ζ δεκνηηθόηεηα ησλ θνηλσληθώλ εθαξκνγώλ παξνπζηάδεη ζηαζεξή αύμεζε ζην δηαδίθηπν ηα ηειεπηαία έηε αιιά δεκηνπξγεί ζνβαξέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ ειεγρόκελε πξόζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ. Ζ πην θξίζηκε πηπρή είλαη όηη απηέο νη θνηλσληθέο εθαξκνγέο ησλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ δηαρεηξίδνληαη βαζηδόκελνη ζηα ζπκθξαδόκελα ζηνηρεία, όπσο ηα πξνζσπηθά πεξηερόκελα, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ ρξεζηώλ θαη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο, νη νπνίεο είλαη επαίζζεηεο απηό θαζ' απηό, γηα λα κπνξέζνπλ επηπιένλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην ζπκπέξαζκα θάπνηαο επαίζζεηεο πιεξνθνξίαο (Hachem, 2011). Οη ηζηόηνπνη θνηλσληθήο δηθηύσζεο πεξηγξάθνληαη σο αλώλπκνη θαη ελώ νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο, νη πιεξνθνξίεο πνπ αλαξηνύλ ζπλδένληαη κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηαπηόηεηα. Eθόζνλ νη άλζξσπνη επηζπκνύλ λα θξαηήζνπλ θάπνηεο πιεξνθνξίεο αλώλπκεο ζα πξέπεη λα είλαη πην επηθπιαθηηθνί. Ζ ζηξαηεγηθή απόθξπςεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρξήζηε είλαη δύζθνιε γηα ρξήζε ζε ηζηόηνπνπο θνηλσληθήο δηθηύσζεο, δηόηη πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε άιινπο (Christofides, θ.α. 2010, ζ. 14). Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζα από ην Facebook πξνθύπηνπλ πνηθίινη θαη άγλσζηνη παξάγνληεο πνπ αθνξνύλ ηνλ ηξόπν πνπ νη ρξήζηεο πξνζηαηεύνπλ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή. Οη λένη κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα κεγάιν κέξνο ηεο πξνζσπηθήο ηνπο δσήο δεκόζηα. Κάπνηεο από απηέο ηηο πιεξνθνξίεο είλαη ε θαηάζηαζή ηεο ζρέζε ηνπο, ε δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, θαζώο θαη ηα γελέζιηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ παξέρνπλ πξαγκαηηθά νλόκαηα, πιήξεηο γελέζιηα, ζαθείο εηθόλεο θσηνγξαθηώλ ζην πξνθίι ηνπο θαη ελεκεξώζεηο θαηαζηάζεσλ. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκνζηεύνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηόπν πνπ βξίζθνληαη θαη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, θαζώο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα. Οη άλζξσπνη κπνξνύλ επίζεο λα δεκνζηεύνπλ ηα βίληεν θαη 24

26 ηηο θσηνγξαθίεο ηόζν ησλ ίδησλ όζν θαη ησλ θίισλ ηνπο, έζησ θαη αλ νη θίινη είλαη ή όρη ρξήζηεο ηνπ Facebook (Christofides, θ.α. 2010, ζ. 12). Πνιινί ρξήζηεο απνθαιύπηνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ εαπηό ηνπο ζην Facebook από όηη ζε γεληθέο γξακκέο, αιιά επίζεο ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο είλαη ζεκαληηθό θνκκάηη γηα απηνύο. Οη ρξήζηεο ηνπ Facebook ελδηαθέξνληαη κελ λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή, αιιά έρνπλ δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο ηδησηηθήο δσήο θαη ηνπ ειέγρνπ. Έρνπλ ηελ ηάζε λα δεκνζηεύνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εαπηό ηνπο ιόγσ ηεο αλάγθεο γηα δεκνηηθόηεηα. Οη ρξήζηεο πνπ έρνπλ πςειή απηνεθηίκεζε θαη ρακειά επίπεδα εκπηζηνζύλεο κπνξνύλ λα ειέγρνπλ θαιύηεξα ηελ ηδησηηθή ηνπο δσή (Christofides, θ.α. 2010, ζ. 13). ε πεξηβάιινληα όπσο ην Facebook, νη άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κέζα από ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ όπσο είλαη νη θσηνγξαθίεο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Απηή είλαη ε δηαθνξά από ηα άιια δίθηπα, όπνπ νη άλζξσπνη κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα κηιήζνπλ ζηνπο άιινπο γηα ηνλ εαπηό ηνπο. Από απηή ηελ άπνςε, ε ηαπηόηεηα δελ είλαη απιώο έλα κεκνλσκέλν ραξαθηεξηζηηθό, αιιά είλαη επίζεο έλα θνηλσληθό πξντόλ. Απηό ην θνηλσληθό πξντόλ έρεη δεκηνπξγεζεί όρη κόλν από όηη κνηξάδεηε ν ίδηνο ν ρξήζηεο, αιιά θαη απ όηη νη άιινη δεκνζηεύνπλ θαη ιέλε γηα απηόλ. Απηό ην γεγνλόο πξνσζεί ηελ πξνζσπηθή παξνπζίαζε σο θάηη θπζηνινγηθό θαη απαξαίηεην (Christofides, θ.α. 2010, ζ. 14). 25

27 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΠΗΝΑΚΑ 1: Πόζν ζπρλά ζπλδέεζηε ζην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζαο ζπζθεπήο; Λίγεο θνξέο ην κήλα ,5 12,5 12,5 Λίγεο θνξέο ηελ εβδνκάδα ,5 1 θνξά ηελ εκέξα ,5 19,5 41 Πάλσ απν 3 θνξέο ηελ εκέξα ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ην 12,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ ζπλδέεηαη ιίγεο θνξέο ην κήλα κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο, ην 9% ηνπ ζπλόινπ ζπλδέεηαη ιίγεο θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην 19,5% κία θνξά ηελ εκέξα θαη ην 59% απηνύ πάλσ από ηξείο θνξέο ηελ εκέξα. ΠΗΝΑΚΑ 2: Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζαο ζπζθεπήο ζην ζπίηη; Ναη ,5 79,5 79,5 Ορη ,5 20,5 100 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ 79,5% ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο ζην ζπίηη, ζε αληίζεζε κε ην ππόινηπν 20,5% πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηεί. ΠΗΝΑΚΑ 3: Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζαο ζπζθεπήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν/ζέαηξν; Ναη Ορη Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην 25% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν/ζέαηξν, ελώ ην ππόινηπν 75% δελ ην ρξεζηκνπνηεί. 26

28 ΠΗΝΑΚΑ 4: Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζαο ζπζθεπήο ζην café/club; Ναη ,5 81,5 81,5 Όρη ,5 18,5 100 ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό ην ζεκαληηθό πνζνζηό 81,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο ζην cafe/club, ζε αληίζεζε κε ην ππόινηπν 18,5% πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηεί. ΠΗΝΑΚΑ 5: Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζαο ζπζθεπήο ζηε δνπιεηά; Ναη Ορη ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ην 53% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο ζηε δνπιεηά, ελώ ην ππόινηπν 47% δελ ην ρξεζηκνπνηεί. ΠΗΝΑΚΑ 6: Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζαο ζπζθεπήο ζηελ ζρνιή/ζρνιείν; Ναη Ορη ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη ην 64% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο ζηε ζρνιή/ζρνιείν, ελώ ην ππόινηπν 36% δελ ην ρξεζηκνπνηεί. 27

29 ΠΗΝΑΚΑ 7: Υξεζηκνπνηείηαη ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ζαο ζπζθεπήο ζηα ηαμίδηα; Ναη ,5 83,5 83,5 Ορη ,5 16,5 100 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ εξσηεζέλησλ, όπνπ ην 83,5% ηνπ ζπλόινπ απηώλ ρξεζηκνπνηεί ην δηαδίθηπν κέζσ ηεο θηλεηήο ηνπ ζπζθεπήο ζηα ηαμίδηα, ελώ ην ππόινηπν 16,5% δελ ην ρξεζηκνπνηεί ζηα ηαμίδηα. ΠΗΝΑΚΑ 8: Κάζε πόηε αιιάδεηε ηελ θηλεηή ζαο ζπζθεπή; < 1 ρξόλν ,5 5,5 5,5 2-1 ρξόληα ,5 37, ρξόληα ,5 45,5 88,5 >5 ρξόληα ,5 11,5 100 Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ην 5,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ αιιάδεη ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ζε ιηγόηεξν από έλα ρξόλν, ην 37,5% ζε 1-2 ρξόληα, ην 45,5% ζε 3-4 ρξόληα θαη ην 11,5% πάλσ από 5 ρξόληα. ΠΗΝΑΚΑ 9: Θα αιιάδαηε ηελ θηλεηή ζαο ζπζθεπή ιόγσ θζνξάο; Ναη ,5 85,5 85,5 Ορη ,5 14,5 100 Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην ζεβαζηό πνζνζηό 85,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη ζα άιιαδε ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιόγσ θζνξάο, ελώ ην 14,5% όρη. 28

30 ΠΗΝΑΚΑ 10: Θα αιιάδαηε ηελ θηλεηή ζαο ζπζθεπή ιόγσ θπθινθνξίαο λένπ κνληέινπ ζηελ αγνξά; Ναη Ορη ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη ην 25% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη ζα άιιαδε ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιόγσ θπθινθνξίαο λένπ κνληέινπ ζηελ αγνξά, ελώ ην 75% όρη. ΠΗΝΑΚΑ 11: Θα αιιάδαηε ηελ θηλεηή ζαο ζπζθεπή ιόγσ δηαθνξεηηθνύ ινγηζκηθνύ; Ναη ,5 30,5 30,5 Όρη ,5 69,5 100 Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη ην 30,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη ζα άιιαδε ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιόγσ δηαθνξεηηθνύ ινγηζκηθνύ, ελώ ην 69,5% όρη. ΠΗΝΑΚΑ 12: Θα αιιάδαηε ηελ θηλεηή ζαο ζπζθεπή ιόγσ θαιύηεξσλ πξνδηαγξαθώλ; Ναη Όρη ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην 54% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη ζα άιιαδε ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιόγσ θαιύηεξσλ πξνδηαγξαθώλ ζηελ αγνξά, ελώ ην ππόινηπν 46% όρη. ΠΗΝΑΚΑ 13: Θα αιιάδαηε ηελ θηλεηή ζαο ζπζθεπή ιόγσ εκθάληζεο; Ναη

31 Όρη ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ην 30% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη ζα άιιαδε ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιόγσ εκθάληζεο, ελώ ην ππόινηπν 70% όρη. ΠΗΝΑΚΑ 14: Θα αιιάδαηε ηελ θηλεηή ζαο ζπζθεπή ιόγσ επηξξνήο από θίινπο; Ναη ,5 13,5 13,5 Όρη ,5 86,5 100 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη έλα κηθξό πνζνζηό 13,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ δειώλεη όηη ζα άιιαδε ηελ θηλεηή ηνπ ζπζθεπή ιόγσ επηξξνήο από θίινπο, ελώ ην 86,5% όρη. ΠΗΝΑΚΑ 15: Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα επθνιία πξόζβαζεο Γηαθσλώ πάξα πνιύ Γηαθσλώ ,5 5,5 7,5 Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 πκθσλώ ,5 54,5 84 πκθσλώ πάξα πνιύ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη έλα κηθξό πνζνζηό7,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 2% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 5,5% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα επθνιία πξόζβαζεο», ην 22% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 70,5% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 54,5% ζπκθσλεί θαη ην 16% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). 30

32 ΠΗΝΑΚΑ 16: Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα πξνζσπηθή ρξήζε Γηαθσλώ πάξα πνιύ Γηαθσλώ Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 13,5 18,5 πκθσλώ ,5 πκθσλώ πάξα πνιύ ,5 22,5 100 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη έλα κηθξό πνζνζηό 5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 1% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 4% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα πξνζσπηθή ρξήζε», ην 13,5% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 81,5% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 59% ζπκθσλεί θαη ην 22,5% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). ΠΗΝΑΚΑ 17: Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα ςπραγσγία Γηαθσλώ πάξα πνιύ 1 7 3,5 3,5 3,5 Γηαθσλώ ,5 Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 17,5 27 πκθσλώ πκθσλώ πάξα πνιύ ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη ην 9,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 3,5% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 6% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα ςπραγσγία», ην 17,5% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 73% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 55% ζπκθσλεί θαη ην 18% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). 31

33 ΠΗΝΑΚΑ 18: Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο Γηαθσλώ πάξα πνιύ ,5 6,5 6,5 Γηαθσλώ ,5 Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 32,5 55 πκθσλώ ,5 32,5 87,5 πκθσλώ πάξα πνιύ ,5 12,5 100 ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ην 22,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 6,5% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 16% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα επαγγεικαηηθνύο ιόγνπο», ην 32,5% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 45% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 32,5% ζπκθσλεί θαη ην 12,5% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). ΠΗΝΑΚΑ 19: Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηα γξήγνξε ελεκέξσζε Γηαθσλώ πάξα πνιύ Γηαθσλώ Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 15,5 23,5 πκθσλώ ,5 πκθσλώ πάξα πνιύ ,5 24,5 100 Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη ην 8% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (νπνύ ην 3% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 5% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε άπνςε «ρξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο ζπζθεπήο γηα γξήγνξε ελεκέξσζε», ην 15,5% θξαηάεη νπδέηεξε θαη ην 76,5% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 52% ζπκθσλεί θαη ην 24,5% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). 32

34 ΠΗΝΑΚΑ 20: Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο αθόκε θαη όηαλ βξίζθνκαη κε θίινπο Γηαθσλώ πάξα πνιύ Γηαθσλώ Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 22,5 52,5 πκθσλώ ,5 39,5 92 πκθσλώ πάξα πνιύ Με βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη όηη ην 30% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 9% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 21% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο αθόκε θαη όηαλ βξίζθνκαη κε θίινπο», ην 22,5% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 47,5% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 39,5% ζπκθσλεί θαη ην 8% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). ΠΗΝΑΚΑ 21: Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηαηί κε δηεπθνιύλεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο κνπ Γηαθσλώ πάξα πνιύ Γηαθσλώ Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ πκθσλώ πκθσλώ πάξα πνιύ ύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξείηαη όηη ην 14% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 4% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 10% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Υξεζηκνπνηώ ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαδηθηύνπ κέζσ ηεο θηλεηήο κνπ ζπζθεπήο γηαηί κε δηεπθνιύλεη ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο θίινπο κνπ», ην 17% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 69% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 38% ζπκθσλεί θαη ην 31% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). 33

35 ΠΗΝΑΚΑ 22: Σν smartphone κνπ έρεη έλα εκπλεπζκέλν ζρεδηαζκό Γηαθσλώ πάξα πνιύ Γηαθσλώ ,5 12,5 16,5 Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 πκθσλώ ,5 32,5 91 πκθσλώ πάξα πνιύ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην 16,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 4% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 12,5% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Σν smartphone κνπ έρεη έλα εκπλεπζκέλν ζρεδηαζκό», ην 42% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 41,5% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 32,5% ζπκθσλεί θαη ην 9% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). ΠΗΝΑΚΑ 23: Σν smartphone κνπ έρεη έλα παξαγσγηθό ζρεδηαζκό Γηαθσλώ πάξα πνιύ 1 7 3,5 3,5 3,5 Γηαθσλώ ,5 Ούηε ζπκθσλώ/ούηε δηαθσλώ ,5 πκθσλώ ,5 35,5 95 πκθσλώ πάξα πνιύ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην 15,5% ηνπ ζπλόινπ ησλ εξσηεζέλησλ (όπνπ ην 3,5% δηαθσλεί πάξα πνιύ θαη ην 12% δηαθσλεί) θξαηάεη αξλεηηθή ζηάζε ζηε θξάζε «Σν smartphone κνπ έρεη έλα παξαγσγηθό ζρεδηαζκό», ην 44% θξαηάεη νπδέηεξε ζηάζε θαη ην 40,5% θξαηάεη ζεηηθή ζηάζε (όπνπ ην 35,5% ζπκθσλεί θαη ην 5% ζπκθσλεί πάξα πνιύ). ΠΗΝΑΚΑ 24: Σν smartphone κνπ έρεη έλα ζαπκάζην ζρεδηαζκό Γηαθσλώ πάξα πνιύ Γηαθσλώ ,5 16,5 21,5 Ούηε ζπκθσλώ/ούηε ,5 50,

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα