ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ: ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Αξηζκφο Μεηξψνπ: 6097 Θέκα: ΥΔΓΗΑΖ-ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (AUTOCAD) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΒΔΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ. Δπηβιέπνπζα: ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΤΡΓΗΧΣΖ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Πάηξα: Ηνχληνο

2 ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ Πηζηνπνηείηαη φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα: «ΥΔΓΗΑΖ-ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (AUTOCAD) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΒΔΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ» ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Μ.: 6097 Παξνπζηάζηεθε δεκφζηα θαη εμεηάζζεθε ζην Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ζηηο / / Ζ επηβιέπνπζα: Ο Γηεπζπληήο ηνπ Σνκέα: Διεπζεξία Ππξγηψηε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αληψληνο Αιεμαλδξίδεο Καζεγεηήο - 2 -

3 Δπραξηζηίεο: Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ θαζεγήηξηά κνπ θαη επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θ. Διεπζεξία Ππξγηψηε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θνηηεηηθψλ κνπ ρξφλσλ

4 Αξηζκφο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο: Σίηινο: ΥΔΓΗΑΖ-ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΜΔ ΣΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (AUTOCAD) ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΒΔΖ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ Φνηηεηήο: ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Δπηβιέπνπζα: ΠΤΡΓΗΧΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ Κάζε θηίξην πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη απαξαίηεην λα έρεη ηε ζηνηρεηψδε πξνζηαζία έλαληη ππξθαγηάο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ απηφ ην θηίξην είλαη έλαο ρψξνο πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη εθαηνληάδεο αλζξψπνπο θαζεκεξηλά ζε δηάθνξεο εθδειψζεηο. θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα απνηππσζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο ηνπ πλεδξηαθνχ & Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κε ην AutoCAD. ηφρνο ηεο είλαη λα δηαπηζηψζεη αλ ηθαλνπνηνχληαη νη θαλνληζκνί ππξαζθάιεηαο πνπ έρεη ζέζεη ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο ππξνπξνζηαζίαο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία απεπζχλεηαη ζε άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ ππξαζθάιεηαο, είηε είλαη θνηηεηέο, είηε κεραληθνί, είηε ζηειέρε ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο θαη αλαθέξνληαη ηα είδε ησλ ππξαληρλεπηψλ, θαζψο θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδεηαη ε κειέηε ηεο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο, δίλνληαη ππνινγηζκνί θαη αλάινγα παξαδείγκαηα. Αθνινπζεί ε ελεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία, φπνπ αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ ππξθαγηψλ. Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα κέζα ππξφζβεζεο, φπσο θαη νη βαζηθφηεξεο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ γηα ηελ ελεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία, αλά είδνο θηηξίνπ. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνπκε ηηο κειέηεο ππξαζθάιεηαο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ην πλεδξηαθφ Κέληξν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξψηα παξνπζηάδνπκε ηε κειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο φπσο απηή ζπληάρζεθε απφ ηνλ αξκφδην κεραληθφ. ηε ζπλέρεηα ππάξρνπλ νη ηερληθέο πεξηγξαθέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηνηρείσλ ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πλεδξηαθφ Κέληξν. Δπίζεο παξνπζηάδεηαη ε κειέηε παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη ηα ππξνδηακεξίζκαηα ηνπ θηηξίνπ κε ηνπο ζεσξεηηθνχο πιεζπζκνχο θαη ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο. ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη φια ηα ζρέδηα ησλ ρψξσλ ηνπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ ζηα νπνία είλαη απνηππσκέλα ηα ζηνηρεία ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο κε ην πξφγξακκα AutoCAD. ηε ζπλέρεηα εμεγνχκε ην ζθεπηηθφ κε ην νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα ζηνηρεία ηεο ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο ζε θάζε ρψξν, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη θαλνληζκνί. Παξάιιεια ειέγρνπκε αλ ην θηίξην θαιχπηεη ηνπο θαλνληζκνχο ππξαζθάιεηαο θαη είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε ή ππάξρνπλ θάπνηεο ειιείςεηο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ

5 Σέινο ζην παξάξηεκα παξνπζηάδνληαη νη θαλνληζκνί ππξαζθάιεηαο θαη ππξνπξνζηαζίαο φπσο απηνί έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα. Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα «Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ (Π.Γ. 71/88)», ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ δηάηαγκα ζχκθσλα κε ην νπνίν γίλνληαη φιεο νη κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο. ABSTRACT Each building that is being built is necessary to have the elementary protection in a case of fire. That is most important if a building can host everyday hundreds of people on several exhibitions. The main purpose of this work is to design the fire safety and fire protection systems of the installations in the Conference and Cultural Center of the University of Patras using the AutoCAD. The purpose of this work is to ascertain if the fire protection regulations instituted by the Fire Brigade are satisfied and the Center is safe on the part of the fire safety system. This work is addressed to people working on fire safety studies, such as students, engineers and members of the Fire Brigade. In the first chapter a fire detection system is described and various types of fire detectors are reported, as well as their choice criteria. Then, passive fire safety study determination is introduced, giving calculations and related examples. The description of energetic fire safety follows, where the categories of fires are reported. The means of firefighting are analytically presented, as well as the basic requirements of Regulations on the energetic fire safety, related to the building type. In the second chapter we present the fire safety studies that have been designed on the Conference and Cultural Center of the University of Patras by the Technical Service of the University. Firstly, we present the energetic fire safety study made by the engineer. Next, we present the technical rules, which report the characteristics of the fire safety elements in the Conference Center. Then, we present the passive fire safety study on which the fire compartments of the building are described, including the design populations and escape ways. In the third chapter all the drawing of the installations in the Conference and Cultural Center of the University of Patras are presented, on which all the fire safety and fire protection elements are designed using the AutoCAD. Then, we explain the reasons of why each element is installed in each room, using the Fire Brigade regulations. We also check if the regulations are accomplished and the building is safe for use or else if there are a few deficiencies to cope with. Finally, in the appendix we present the fire safety and fire protection regulations instituted by the Fire Brigade

6 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ 1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ Βαζηθέο έλλνηεο Αηηίεο ππξθαγηψλ Ππξαλίρλεπζε πλαγεξκφο Απαηηήζεηο Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο Μέηξα Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ θνπφο ηεο Δγθαηάζηαζεο Ππξαλίρλεπζεο ηνηρεία πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο Κξηηήξην Δπηινγήο ηνπ Δίδνπο ηνπ Ππξαληρλεπηή Ππθλφηεηα Ππξαληρλεπηψλ ηνηρεία κειέηεο Ππξαλίρλεπζεο ΑΦΑΛΔΗΑ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Παζεηηθή Ππξνπξνζηαζία Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο ηνηρεία Μειέηεο ηεο Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο Τπνινγηζκνί Μειέηεο ηεο Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο Δλεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία Σα Μέζα Ππξφζβεζεο Σα Τιηθά Καηάζβεζεο Οη Βαζηθφηεξεο Απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ αλά είδνο Κηηξίνπ Καηνηθίεο Ξελνδνρεία Κηίξηα Δθπαίδεπζεο Κηίξηα Γξαθείσλ Καηαζηήκαηα

7 Υψξνη πλάζξνηζεο Κνηλνχ Ννζνθνκεία θαη Φπιαθέο Υψξνη ηάζκεπζεο Απηνθηλήησλ θαη Πξαηήξηα Τγξψλ Καπζίκσλ Βηνκεραλίεο, Βηνηερλίεο θαη Απνζήθεο.. 48 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΜΔΛΔΣΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 2.1 ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Οηθνδνκηθή ζχζηαζε Μέηξα ππξνπξνζηαζίαο Σερληθέο πεξηγξαθέο Σερληθέο πεξηγξαθέο κφληκσλ ζπζηεκάησλ Υεηξνθίλεην ειεθηξηθφ ζχζηεκα Μφληκν ππξνζβεζηηθφ δίθηπν ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ Υεηξνθίλεην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο Κέληξν ππξαλίρλεπζεο θηεξίνπ Αληρλεπηέο ηνληζκνχ Θεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο Φσηνειεθηξηθφο αληρλεπηήο ζπκβαηηθνχ ηχπνπ Αληρλεπηήο θαπλνχ νπηηθήο δέζκεο Φσηεηλνί επαλαιήπηεο Αγγειηήξεο κε πίεζε θνπκπηνχ εηξήλεο κε θσο πνπ αλαβνζβήλεη Γξακκέο εγθαηαζηάζεσο ππξαληρλεχζεσο Απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο Μεγαθσληθφ ζχζηεκα χζηεκα ηνπηθήο θαηάζβεζεο χζηεκα αλίρλεπζεο χζηεκα θαηάζβεζεο

8 2.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Ηζρχνληεο θαλνληζκνί Σαμηλφκεζε ηνπ θηηξίνπ Πεξηγξαθή ηνπ θηηξίνπ Ππξνδηακεξίζκαηα Σκήκα Η Σκήκα ΗΗ Σκήκαηα ΗΗΗ θαη IV Γνκηθή ππξνπξνζηαζία Τπφκλεκα κειέηεο ππξνπξνζηαζίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 3.1 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΥΔΓΗΧΝ ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΥΔΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΡΧΝ Όξνθνο (ηκήκαηα ΗΗ-ΗV) Ηζφγεην (ηκήκαηα ΗΗ-ΗV) Τπφγεην(ηκήκαηα ΗΗ-ΗV) ηάζκε (ηκήκα Η) ηάζκε (ηκήκα Η) ηάζκε (ηκήκα Η) ηάζκε (ηκήκα Η) ηάζκε (ηκήκα Η) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ (Π.Γ. 71/88) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗA ΚΣΗΡΗΧΝ 1.1 Δηζαγσγή [9] Βαζηθέο έλλνηεο [2] Ππξθαγηά είλαη ε αλεμέιεγθηε θαχζε κε ην νμπγφλν, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ έθιπζε κεγάισλ πνζψλ ζεξκφηεηαο θαη θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, θαη έρεη σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνγφλα θαηαζηξνθή ηνπ θαηφκελνπ πιηθνχ. ε θάζε ρψξν ππάξρεη ε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ππξθαγηάο ή/θαη έθξεμεο φηαλ δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Γηα λα κε δεκηνπξγεζεί αιιά θαη γηα λα ζβήζεη κηα θσηηά πξέπεη λα εκπνδηζηεί ε ζπλχπαξμε ηξηψλ παξαγφλησλ, πνπ απνηεινχλ ην ιεγφκελν «ηξίγσλν ηεο θσηηάο»: θαχζηκε χιε αέξαο (νμπγφλν) ζεξκφηεηα (γηα ηελ αλάθιεμε) Αλ θάπνηνο απφ ηνπο παξάγνληεο ιείπεη δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ππξθαγηά θαη ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, αλ αθαηξέζνπκε θάπνηνλ απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο, ζηακαηάεη ακέζσο ε ππξθαγηά. Όιεο νη κέζνδνη θαηάζβεζεο βαζίδνληαη ζ απηήλ αθξηβψο ηελ παξαηήξεζε. Ομπγόλν Θεξκόηεηα Φσηηά Καύζηκν Ομπγόλν Θεξκόηεηα Κακία θσηηά σήμα 1.1: Ζ θσηηά δελ κπνξεί λα εθδεισζεί εάλ νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ ηξηγψλνπ απνκαθξπλζεί.[9] - 9 -

10 Ζ ζεξκνθξαζία πνπ απαηηείηαη γηα λα μεθηλήζεη θαη λα δηαηεξεζεί κηα θσηηά εμαξηάηαη απφ ην θαχζηκν πιηθφ (ζημείο ή θεπμοκπαζία ανάθλεξηρ). Ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηα εχθιεθηα πγξά θαη αέξηα, γηα λα μεθηλήζεη κηα θσηηά ζα πξέπεη νη αηκνί ηνπ εχθιεθηνπ πγξνχ ή αεξίνπ λα βξίζθνληαη ζε θαηάιιειε ζπγθέληξσζε ζηνλ αέξα ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ (φξηα αλαθιεμηκφηεηαο ή εθξεθηηθφηεηαο). πλήζσο, γηα λα μεθηλήζεη κία θσηηά απαηηείηαη κηα πεγή έλαπζεο (ππάξρνπλ βέβαηα θαη πεξηπηψζεηο φπνπ κπνξεί ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία λα ππάξμεη θαη απηαλάθιεμε, ρσξίο ηε ζπλδξνκή εμσηεξηθήο θιφγαο). Όηαλ ην θαηλφκελν ηεο θαχζεο εμειίζζεηαη κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ (π.ρ. φηαλ ππάξρεη κεγάιε ζπγθέληξσζε αηκψλ ή φηαλ ην εχθιεθην πιηθφ βξίζθεηαη εληφο πεξηνξηζκέλσλ ρψξσλ) αληί γηα απιή θσηηά ην θαηλφκελν πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί είλαη έθξεμε. απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνχλ ζε βάζνο ηα ηξία απηά ζηνηρεία ηνπ ηξηγψλνπ ηεο ππξθαγηάο. Σν θαύζηκν: αλ θαχζηκν, αλαθέξεηαη νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ κπνξεί λα θαεί. Όπσο είλαη γλσζηφ, ε χιε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ηεξεά, πγξά θαη αέξηα. Σα ζηεξεά θαύζηκα: Σα ζηεξεά θαχζηκα, ζην πεξηβάιινλ είλαη άθζνλα: μχιν, πιαζηηθφ, ραξηί, χθαζκα θ.ι.π., είλαη φκσο δχζθνιν λα έξζνπλ ζε θαηάζηαζε αλάθιεμεο. Γηα λα θζάζεη έλα ζηεξεφ ζε θαηάζηαζε αλάθιεμεο, πξέπεη πξψηα λα κεηαηξαπεί ζε εχθιεθην αηκφ, αθνχ ζεξκαλζεί απφ κηα εμσηεξηθή πεγή ζεξκφηεηαο. Μειεηψληαο ην μχιν, είλαη γλσζηφ φηη φηαλ απηφ βξίζθεηαη ζε ζηεξεά θαηάζηαζε, απνηειείηαη απφ άλζξαθα, πδξνγφλν, νμπγφλν, άδσην θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία, φπσο θπηηαξίλε, ζάθραξα, ξεηίλεο, ειαζηηθφ θφκκη, εζηέξεο θαη κέηαιια. Όηαλ ζεξκαίλεηαη, ε θπηηαξίλε θαηαζηξέθεηαη θαη φηαλ θαίγεηαη, ν άλζξαθαο, ην πδξνγφλν θαη ην άδσην ζπκκεηέρνληαο ζηελ θαχζε ζρεκαηίδνπλ λέεο ελψζεηο, ελψ ηα ζάθραξα, νη ξεηίλεο, ην ειαζηηθφ θφκκη, νη εζηέξεο θαη ηα κέηαιια παξάγνπλ ηελ ηέθξα. Σν μχιν κπνξεί λα αληέμεη ζηε ζέξκαλζε ρσξίο λα παξάγεη εχθιεθηα αέξηα, κέρξη ηε ζεξκνθξαζία ησλ 100 C. Αλ ε ζέξκαλζε ζπλερηζηεί, αξρίδεη ε παξαγσγή εχθιεθησλ αηκψλ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ ζηελ αξρή θαη κεηά απφ φιε ηνπ ηε κάδα. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία θζάζεη ζηνπο

11 204 C, νη αηκνί απηνί είλαη αξθεηνί θαη κπνξνχλ λα αλαθιεγνχλ, κε ηελ πξνυπφζεζε νηη ζηελ πεξηνρή φπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη ηε ζεξκνθξαζία αλαθιέμεσο απηψλ ησλ αηκψλ. Σα ζηεξεά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, δελ θαίγνληαη ππφ ηελ επξέσο γλσζηή κνξθή ηνπο, πξέπεη λα γίλνπλ αέξηα. Απηφ γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ ζηεξενχ ζε εχθιεθην αηκφ κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκφηεηαο, νλνκάδεηαη ππξφιπζε. Απηφ δελ ηζρχεη φκσο, κφλν γηα ηα ζηεξεά. Ο θαλφλαο είλαη γεληθφο: Ζ χιε πξέπεη λα έξζεη ζε αέξηα θαηάζηαζε γηα λα θαεί. Όζνλ αθνξά ηα ζηεξεά, νξηζκέλα ππξνιχνληαη επθνιφηεξα θαη άιια δπζθνιφηεξα. Δπθνιφηεξα ππξνιχνληαη ηα πνξψδε πιηθά (φπσο ν θειιφο) θαη πην δχζθνια ηα ζπκπαγή πιηθά (φπσο ε ζθιεξή μπιεία, νη ξφδνη ηνπ μχινπ θ.ι.π.). Δπθνιφηεξα, επίζεο, ππξνιχνληαη ηα ζηεξεά πνπ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επηθάλεηα ζηνλ αέξα, αλά κνλάδα κάδαο. Σν θιάζκα (πειίθνλ) ηεο επηθάλεηαο ελφο ζψκαηνο πξνο ηε κάδα ηνπ, νλνκάδεηαη ειδική επιθάνεια ηος ςλικού (Specific Surface) θαη ε ηηκή ηνπ, είλαη αλάινγε κε ηνλ βαζκφ επθνιίαο ηεο αλάθιεμεο ηνπ πιηθνχ. Ζ εηδηθή επηθάλεηα εθθξάδεηαη ζε ηεηξαγσληθά εθαηνζηά αλά γξακκάξην. Όζν πην κεγάιε είλαη ε εηδηθή επηθάλεηα, ηφζν πην εχθνια αλαθιέγεηαη ην πιηθφ. Δηδηθή επηθάλεηα = Δμσηεξηθή επηθάλεηα ζώκαηνο Οιηθή κάδα ζώκαηνο Σα ρνληξά νγθψδε θαχζηκα θαίγνληαη αξγά. Οη κεγάιεο επηθάλεηεο θαίγνληαη γξήγνξα. Σα ιεπηνθαηακεξηζκέλα. θαχζηκα θαίγνληαη εμαηξεηηθά γξήγνξα, κεξηθέο θνξέο κε εθξεθηηθή δχλακε σήμα 1.2: Ο ξπζκφο θαχζεσο απμάλεη αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ θαπζίκνπ.[9]

12 Παξαηεξείηαη επίζεο νηη νξηζκέλα πιηθά, πνπ έρνπλ πεξίπνπ ίδηα εηδηθή επηθάλεηα θαη είλαη ζηνλ ίδην πεξίπνπ βαζκφ πνξψδε, έρνπλ ηειείσο δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά σο πξνο ηελ παξαγσγή εχθιεθησλ αηκψλ ιφγσ θχζεσο, π.ρ. έλα θνκκάηη έβελνο (πνιχ ζθιεξφ μχιν) θαη κηα πέηξα. Όζν πεξηζζφηεξν άλζξαθα ή θάπνην άιιν ζηνηρείν πνπ ελψλεηαη εχθνια κε ην νμπγφλν πεξηέρεη ε χιε ε νπνία εμεηάδεηαη, ηφζν πην εχθιεθηε είλαη. πλνςίδνληαο φζα εηπψζεθαλ πην πάλσ γηα ηα ζηεξεά, αλαθέξεηαη νηη: Ζ θαχζε ησλ ζηεξεψλ πξνυπνζέηεη ηε θάζε ηεο ππξφιπζεο (ρεκηθή απνζχλζεζε ηνπ ζηεξενχ κε ηελ επίδξαζε εμσηεξηθήο ζεξκφηεηαο) θαηά ηελ νπνία ην ζηεξεφ κεηαηξέπεηαη ζε θαχζηκν αηκφ. Αλ ν αηκφο αλακηρζεί επαξθψο κε αέξα θαη ζεξκαλζεί ζε αξθεηά πςειή ζεξκνθξαζία, ηφηε πξνθχπηεη ε θαχζε. Πεξηζζφηεξν δε εχθιεθηα, είλαη ηα ζηεξεά πνπ: Έρνπλ ζηε ρεκηθή ηνπο ζχζηαζε ζηνηρεία, πνπ ελψλνληαη εχθνια κε ην νμπγφλν (φπσο ν άλζξαθαο). Δίλαη πνξψδε θαη Έρνπλ κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα. Η έλλνηα ηεο ζεξκηθήο αμίαο: Δίλαη επλφεην, νηη άιιε απφδνζε ζε ζεξκηθή ελέξγεηα ζα έρεη ε θαχζε ελφο θηινχ θαπζφμπισλ, άιιε ελφο θηινχ άλζξαθα, άιιε ελφο θηινχ ραξηηνχ θαη άιιε ελφο θηινχ πεηξειαίνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη, νηη ε ζεξκηθή αμία ηνπ μχινπ ηνπ πεχθνπ, είλαη 8200 BTU/lb, ελψ ηνπ ζπλεζηζκέλνπ θαη γλσζηφηεξνπ ηχπνπ πιαζηηθνχ (ληηξνθπηηαξίλε) είλαη πεξηζζφηεξν απφ δηπιάζηα. Φηάλεη ηα BTU/lb. Σα πεξηζζφηεξα δε εχθιεθηα πγξά, παξάγνπλ 2,5 θνξέο πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα απφ ην μχιν θαη ε ελέξγεηα απηή εθιχεηαη 3 10 θνξέο ηαρχηεξα, απ φηη ζηα ζηεξεά. Ο ππνινγηζκφο ηεο ζεξκηθήο αμίαο ησλ δηαθφξσλ θαπζίκσλ, γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα, κε κεηξήζεηο αθξηβείαο. Tα εύθιεθηα πγξά: Tα εχθιεθηα πγξά ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Σα πηεηηθά θαη ηα κε πηεηηθά

13 Σα πηεηηθά, είλαη πγξά πνπ παξάγνπλ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπο κεγάιε πνζφηεηα εχθιεθησλ αηκψλ ζε ζπλεζηζκέλεο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο (-20 C εψο +50 C ). Οη παξαγφκελνη αηκνί ζεσξνχληαη εχθιεθηνη, αλ πξνέξρνληαη απφ πγξφ ην νπνίν είλαη εχθιεθην. Δχθιεθηα πγξά, ζεσξνχληαη νη ελψζεηο πδξνγφλνπ θαη άλζξαθα, νη γλσζηνί πδξνγνλάλζξαθεο. Απηνί ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θιάζεηο. Κιάζε Α Κιάζε Β Κιάζε Γ εκείν αλαθιέμεσο κηθξφηεξν ησλ 23 C. (Λείαλ εχθιεθηα) (π.ρ. πεηξέιαην, νηλφπλεπκα) εκείν αλαθιέμεσο απφ 23 C έσο 66 C. (Δχθιεθηα) (π.ρ. θεξνδίλεο) εκείν αλαθιέμεσο κεγαιχηεξν ησλ 66 C. (π.ρ. καγεηξηθφ ιάδη, ιηπαληηθφ ιάδη, πεηξέιαην Diesel) Πίνακαρ 1.1: Κιάζεηο δηαρσξηζκνχ ησλ εχθιεθησλ πγξψλ.[9] Ζ πνζφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ αηκψλ είλαη αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη αλάθιεμε ζηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ, αλ κηα πεγή αλάθιεμεο πιεζηάζεη εθεί. Γεληθά, φια ηα πγξά παξνπζηάδνπλ έλα λέθνο, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Αλ ην πγξφ είλαη πηεηηθφ ή φρη - αλ απφ κφλν ηνπ έρεη ηελ ηάζε λα εμαηκίδεηαη ή φρη. Απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ην πγξφ. Απφ ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ πγξνχ. Απφ ηελ πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο. Απφ ηα ππάξρνληα ξεχκαηα αέξα (νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα), ζην ρψξν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ην λέθνο ησλ αηκψλ. Έηζη, ε βελδίλε θαη ην αζεηφλ πνπ ζεσξνχληαη πηεηηθά πγξά, έρνπλ ζρεδφλ κφληκα πάλσ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπο έλα λέθνο εχθιεθησλ αηκψλ. Απηφ ζπκβαίλεη π.ρ. ζηνπο 15 C, πνπ είλαη κηα ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία, αιιά θαη ζηνπο -15 C, πνπ είλαη αξθεηά ρακειή θαη ζπλεζηζκέλε κφλν ζε πνιηθέο πεξηνρέο. Αληίζεηα, ην πεηξέιαην, παξάγεη αξθεηνχο εχθιεθηνπο αηκνχο απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ, ηθαλνχο λα πξνθαιέζνπλ ηελ αλάθιεμή ηνπ, κφλν αλ βξεζεί ζε αθχζηθα πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πνπ ζπλαληψληαη ζηα πνιχ ζεξκά κέξε ηεο γεο

14 Ζ πηεηηθφηεηα ησλ πγξψλ, κεηξηέηαη κε ηελ Πίεζη αημών καηά Reid. H πίεζη αημών καηά Reid είλαη έλαο ηξφπνο κεηξήζεσο ηεο πηεηηθφηεηαο ή ηάζεσο πξνο εμάηκηζε ελφο πγξνχ. Μηα κηθξή πνζφηεηα πγξνχ ηνπνζεηείηαη ζ έλα δνρείν κε καλφκεηξν. Σν δνρείν θιείλεηαη εξκεηηθά θαη ην πγξφ ζεξκαίλεηαη ζηνπο 37,8 C (100 F) θαη κεηξάηαη ε πίεζε ησλ αηκψλ επάλσ απφ ην πγξφ. H πίεζη αημών καηά Reid, κεηξάηαη ζε p.s.i.a. Μηα απιή αλαδξνκή ζηε Φπζηθή, ζα έθαλε πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην ζέκα ηεο εμάηκηζεο ηεο χιεο. Θεσξείηαη, ινηπφλ, νηη ηα κφξηα ηεο χιεο δελ παξακέλνπλ πνηέ αθίλεηα. Αληίζεηα, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα. Απηή παξαηεξείηαη θαη ζηα ζηεξεά θαη ζηα πγξά θαη ζηα αέξηα. Σα ζηεξεά ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ ζψκαηα πνπ έρνπλ πνιχ λνζξά (ηεκπέιηθα) θαη πνιχ θνληά ην έλα ζην άιιν κφξηα, ηα πγξά ζαλ ζψκαηα πνπ ηα κφξηά ηνπο είλαη αξθεηά δσεξά θαη πεξηζζφηεξν απνκαθξπζκέλα κεηαμχ ηνπο απφ ηα κφξηα ησλ ζηεξεψλ θαη ηα αέξηα ζαλ ζψκαηα, ησλ νπνίσλ ηα κφξηα είλαη πνιχ άηαθηα, αεηθίλεηα θαη πνιχ απνκαθξπζκέλα. Ζ θηλεηηθφηεηα ησλ κνξίσλ ζ έλα ζψκα, απμάλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί δίλνληαο ζεξκηθή ελέξγεηα ζ έλα ζψκα, απηή κεηαηξέπεηαη ελ κέξεη ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ κνξίσλ πνπ πάιινληαη ηψξα ηαρχηεξα. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ηα κφξηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο νπζίαο αξρίδνπλ λα μεθνιινχλ απφ ηελ επηθάλεηά ηεο θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ αέξηα, είλαη γλσζηή ζαλ ζεξκνθξαζία ή ζεκείν εμαηκίζεσο γηα ηα πγξά θαη ζαλ ζεξκνθξαζία ή ζεκείν ππξνιχζεσο ζηα ζηεξεά. Γηα ηα αέξηα, θπζηθά, δε γελλάηαη ζέκα, γηαηί βξίζθνληαη ήδε ζηελ αέξηα θαηάζηαζε. Δπνκέλσο, φζν ρακειφηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία εμάηκηζεο, ηφζν γξεγνξφηεξα έλα εχθιεθην πγξφ γίλεηαη επηθίλδπλν. Καη θπζηθά, φζν ρακειφηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία εμάηκηζήο ηνπ, ηφζν πεξηζζφηεξν πηεηηθφ ζεσξείηαη έλα πγξφ. Σα εχθιεθηα πγξά απειεπζεξψλνπλ θαχζηκν αηκφ κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν πνπ απειεπζεξψλνπλ θαη ηα ζηεξεά. Ο ξπζκφο απειεπζέξσζεο ηνπ αηκνχ ζηα πγξά είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ εθείλν ησλ ζηεξεψλ, δεδνκέλνπ νηη ηα κφξηά ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλα πην ραιαξά θα κπνξνχλ λα απειεπζεξψζνπλ αηκφ ζε κηα πνιχ επξχηεξε ζεξκνθξαζηαθή πεξηνρή (π.ρ. ε βελδίλε αλαδίδεη αηκφ ζηνπο -43 C). Ζ θάπζε ησλ εχθιεθησλ πγξψλ γίλεηαη πνιχ πην εχθνια θαη κάιηζηα ζε ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο. Ο αηκφο πνπ παξάγεηαη απφ έλα εχθιεθην πγξφ είλαη ζπλήζσο βαξχηεξνο απφ ηνλ

15 αέξα θαη απηφ ηνλ θαζηζηά πνιχ επηθίλδπλν, γηαηί θαηαιακβάλεη ηηο ρακειέο πεξηνρέο, δηαρέεηαη αξγά θαη ηαμηδέπεη ζε κηα απνκαθξπζκέλε πεγή αλαθιέμεσο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη κηα ηξνκαθηηθή έθξεμε ή ππξθαγηά. Ζ ζεξκηθή αμία ησλ εχθιεθησλ πγξψλ είλαη πεξίπνπ 2,5 θνξέο κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκηθή αμία ηνπ μχινπ θαη ε ζεξκφηεηα απηή εθιχεηαη 3 10 θνξέο ηαρχηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα ζηεξεά. Οη ξπζκνί θαχζεσο ησλ πγξψλ κεηξνχληαη ζε cm βάζνο ηνπ πγξνχ πνπ θαίγεηαη αλά ψξα. Ο ηξφπνο απηφο κέηξεζεο είλαη βαζηθφο, γηαηί ε ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ πγξνχ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή κάδα ηνπ πγξνχ πνπ θαίγεηαη. Παξάδεηγκα: αλ παξαδείγκαηα ησλ ξπζκψλ θαχζεσο, αλαθέξνληαη: Βελδίλε 15,2 30,5 cm/ώξα Κεξνδίλε 12,7 20,3 cm/ώξα Έλα βαξέιη πνπ πεξηέρεη βελδίλε ζε βάζνο 1 κέηξν, θαίγεηαη ζε 4 ψξεο θαη 23 ιεπηά, ελψ αλ πεξηέρεη θεξνδίλε θαίγεηαη ζε 6 ψξεο θαη 4 ιεπηά. πλνςίδνληαο φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηα πγξά, απηά δηαρσξίδνληαη ζε: θαχζηκα θαη κε θαχζηκα εχθιεθηα θαη κε εχθιεθηα πηεηηθά θαη κε πηεηηθά. Σα θαύζηκα αέξηα: Σα θαχζηκα αέξηα, δειαδή ε πξψηε πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ ηεο ππξθαγηάο, ζπλαληψληαη ζπζθεπαζκέλα ππφ πίεζε, ζε θηάιεο πηέζεσο κεγάιεο αληνρήο ή πάιη ππφ πίεζε ζε δεμακελέο εηδηθήο θαηαζθεπήο. Γηα λα δεκηνπξγήζνπλ εχθιεθην ζχλλεθν, πξέπεη λα ειεπζεξσζνχλ ζηελ αηκφζθαηξα (ιφγσ δηαξξνήο απφ ην ρψξν απνζήθεπζεο ηνπο) θαη λα αλακεηρζνχλ κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο. Σα αέξηα θαχζηκα φηαλ ειεπζεξσζνχλ ζηελ αηκφζθαηξα, βξίζθνληαη δηαξθψο ζε αλαθιεμηκε θαηάζηαζε. Γηα κηα... θαιή ππξθαγηά, ρξεηάδεηαη κφλν ε θαηάιιειε αλάκεημή ηνπο κε νμπγφλν θαη επαξθήο ζεξκφηεηα. Ζ θαχζε ησλ αεξίσλ πξνυπνζέηεη ηελ θαηάιιειε αλάκεημε αεξίνπ-αέξα γηα ην ζρεκαηηζκφ αλαθιέμηκνπ κείγκαηνο. Σα αέξηα δηαρσξίδνληαη ζε: θαχζηκα θαη κε θαχζηκα εχθιεθηα θαη κε εχθιεθηα

16 Σν νμπγόλν: Σν νμπγφλν απνηειεί ηε δεχηεξε πιεπξά ηνπ ηξηγψλνπ ηεο ππξθαγηάο θαη είλαη αέξην άρξσκν, άνζκν θαη απαξαίηεην γηα ηε δσή. Σν αέξην απηφ βξίζθεηαη ζηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα ζε ζπγθέληξσζε 21% θαη φγθνλ θνληά ζηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο θαη αξαηψλεη φζν απμάλεη ην πςφκεηξν. Βξίζθεηαη, φκσο, θαη ζηε ρεκηθή ζχζηαζε νξηζκέλσλ ελψζεσλ θαη ζε νξηζκέλεο κάιηζηα φπσο ηα νμείδηα θαη ηα ππεξνμείδηα, ζε αθζνλία. Σν νμπγφλν, παξ φιν πνπ δελ θαίγεηαη, απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαχζε. Σν νμπγφλν, ππάξρεη θαη ζηε ρεκηθή ζχζηαζε νξηζκέλσλ νπζηψλ, πνπ νλνκάδνληαη νμεηδσηηθά κέζα. Απηά είλαη πιηθά πνπ απειεπζεξψλνπλ νμπγφλν φηαλ ζεξκαίλνληαη ή ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ έξρνληαη ζε επαθή κε λεξφ ή θάπνηνα άιιε νπζία. Σν νμπγφλν θαη ηα άιια νμεηδσηηθά αέξηα, είλαη άθαπζηα. Ομείδσζε ζεκαίλεη έλσζε θάπνηνπ ρεκηθνχ ζηνηρείνπ κε ην νμπγφλν θαη είλαη έλα θαηλφκελν πνπ εμαξηάηαη βαζηθά απφ ηε θχζε ηνπ πιηθνχ πνπ νμεηδψλεηαη θαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ζηελ νπνία ζπληειείηαη. Ζ νμείδσζε κπνξεί λα γίλεηαη κε πνιχ αξγφ ξπζκφ, φπσο ην ζθνχξηαζκα κηαο ιακαξίλαο ή κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ, νπφηε θαιείηαη θαχζε ή πην απιά, θσηηά. Όηαλ γίλεηαη κε πνιχ γξήγνξν ξπζκφ, παξάγνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο, θσο, θαπλφο θαη αέξηα. Όια ηα ρεκηθά ζηνηρεία νμεηδψλνληαη, αλ βξεζνχλ ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, ε νπνία είλαη ην βαζηθφ κέηξν, γηα λα ραξαθηεξηζηεί θάπνην πιηθφ ζαλ εχθιεθην θαη ζαλ θαχζηκν ή κε θαχζηκν. Οξηζκέλεο «θξίζηκεο ζπγθεληξψζεηο» νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα, αλαθέξνληαη παξαθάησ. 21% Φπζηνινγηθή ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα. 16% Διάρηζηε ζπγθέληξσζε γηα θσηηά κε θιφγεο. 15% ηε ζπγθέληξσζε απηή «πέθηεη ν κπτθφο ηφλνο» θαη ειαηηψλεηαη ν έιεγρνο ηνπ κπτθνχ ζπζηήκαηνο % Διαηηψλεηαη ε θξίζε θαη επέξρεηαη θφπσζε % Ο άλζξσπνο ιηπνζπκά. 10 9% Δπέξρεηαη ν ζάλαηνο. 9% βήλνπλ νη πεξηζζφηεξεο ζπλεζηζκέλεο θσηηέο. 3% πληεξνχληαη νη αηειείο θαχζεηο (ρσξίο θιφγεο). Πίνακαρ 1.2: Κξίζηκεο ζπγθεληξψζεηο ηνπ νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα.[9]

17 Πξέπεη, ηέινο, λα δηεπθξηληζζεί, νηη νη απαηηήζεηο ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ ζε νμπγφλν είλαη δηαθνξεηηθέο γηα λα είλαη δπλαηή ε ζπληήξεζε ηεο θαχζεο ηνπο. Παξάδεηγκα: Ζ λάθζα, απαηηεί γηα ηελ θαχζε ηεο, ηνπιάρηζηνλ 15% ζπγθέλησζε νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Αλ ε ζπγθέληξσζε είλαη κηθξφηεξε, ε θσηηά ηεο λάθζαο ζβήλεη, ελψ νη πεξηζζφηεξεο ζπλεζηζκέλεο θσηηέο, ζβήλνπλ φηαλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα, πέζεη θάησ απφ ην 9%. Η ζεξκόηεηα: Ζ ζεξκφηεηα απνηειεί ην ηξίην ζθέινο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο ππξθαγηάο. Πξηλ δηεπθξηληζζεί πνηα αθξηβψο είλαη απηή ε ζεξκφηεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην ηξίγσλν ηεο ππξθαγηάο, ζεσξείηαη απαξαίηεην λα δνζνχλ κεξηθνί νξηζκνί θαη δηεπθξηλίζεηο. Οη νξηζκνί γηα ηηο έλλνηεο ζεξκνθξαζία, ζεξκφηεηα, ζεξκίδα, ηαρχηεηα θαχζεο, ζεξκνθξαζία ππξνιχζεσο, ηήμεσο, εμαηκίζεσο, αλαθιέμεσο, θαχζεο θαη απηνκάηνπ αλαθιέμεσο, αλαθέξνληαη ζην Κεθάιαην «Οξηζκνί». Λέγνληαο ηηο ιέμεηο ζεξκφηεηα θαη ζεξκνθξαζία, κεξηθέο θνξέο γίλεηαη ζχγρπζε θαη δελ είλαη εχθνινο ν δηαρσξηζκφο ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη δχν ηειείσο δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη γηα λα γίλεη εχθνιφηεξνο ν δηαρσξηζκφο ηνπο αλαθέξεηαη ην παξαθάησ παξάδεηγκα. Παξάδεηγκα 1: Λέγεηαη νηη ρξεηάδεηαη αξθεηή ζεξκφηεηα (ζεξκηθή ελέξγεηα), γηα λα αλέβεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζηνπο 100 C θαη λα αξρίζεη ν βξαζκφο ηνπ. Απφ ην παξαπάλσ παξάδεηγκα γίλεηαη ζαθέο νηη ε ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα, ελψ ε ζεξκνθξαζία είλαη κηα ηηκή πνπ δείρλεη, κε αθξίβεηα, πφζν ζεξκφ ή ςπρξφ είλαη έλα ζψκα. Πνιχ ζπρλά ζπλαληάηαη ε νξνινγία ζεκείν αλαθιέμεσο αηκώλ πνπ αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε πγξά θαη θαχζηκα αέξηα. Απηφο ν φξνο είλαη ζπλψλπκνο κε ηε ζεξκνθξαζία αλαθιέμεσο, ζηελ νπνία ην θαχζηκν αλαδχεη αξθεηφ αηκφ, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα αλαθιέμηκν κείγκα θνληά ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Έλα ηέηνην κείγκα ζπλίζηαηαη απφ αηκφ θαη αέξα θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαθιεγεί (θαη κάιηζηα εθξεθηηθά) απφ κηα πεγή αλαθιέμεσο, αιιά δελ είλαη επαξθέο γηα λα ζπληεξήζεη ηελ

18 θαχζε. Ζ θαχζε ζπληεξείηαη ζε κηα ειαθξά πςειφηεξε ζεξκνθξαζία, ε νπνία αλαθέξεηαη ζαλ ζεκείν ή ζεξκνθξαζία θαχζεο. Οη ζεξκνθξαζίεο ή ζεκεία αλαθιέμεσο, θαχζεσο θαη απηνκάηνπ αλαθιέμεσο, νλνκάδνληαη κε έλαλ γεληθφ φξν θξίζηκεο ζεξκνθξαζίεο. Οη ζεξκνθξαζίεο απηέο, πξνζδηνξίδνληαη εξγαζηεξηαθά, κε ειεγρφκελεο δνθηκέο. Παξάδεηγκα 2: Μηα ζηαγφλα ιαδηνχ, ε νπνία πέθηεη ζην αλακκέλν θαη ππέξζεξκν κάηη ηεο θνπδίλαο, αηκνπνηείηαη αθαξηαία θαη νη αηκνί ηνπ ιαδηνχ επξηζθφκελνη ζε ζεξκνθξαζία θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία απηαλάθιεμεο ηνπ ιαδηνχ, αλαθιέγνληαη ζαλ αζηξαπή, ρσξίο ηελ χπαξμε άιιεο εμσηεξηθήο πεγήο αλαθιέμεσο. Ζ ηαρχηεηα θαχζεο, εμαξηάηαη απφ ηξία βαζηθά πξάγκαηα: Απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαχζεο ηνπ θαπζίκνπ, απφ ηελ εηδηθή επηθάλεηά ηνπ θαη απφ ηελ ζεξκηθή αμία ηνπ. Ζ ηαρχηεηα θαχζεο είλαη αλάινγε ηεο εηδηθήο επηθάλεηαο, αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαχζεο θαη αλάινγε ηεο ζεξκηθήο αμίαο. Σειεηψλνληαο κε ηνπο νξηζκνχο, γίλεηαη κηα δηεπθξίληζε, ηνπ ηη αθξηβψο ζεκαίλεη ν φξνο ζεξκνθξαζία, φηαλ απηφο αλαθέξεηαη ζην ηξίγσλν ηεο ππξθαγηάο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, φια ηα πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ αλαθιέγνληαη. Δπίζεο, είλαη δεδνκέλε ε χπαξμε νμπγφλνπ, ζε φινπο ηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο, αιιά θαη ζηνπο πεξηζζφηεξν θιεηζηνχο. ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εμαεξίδνληαη ζσζηά ή αλ δελ γίλνληαη δηαξθψο νμεηδψζεηο, κπνξεί λα παξαηεξεζεί έιιεηςε ή θαη ζπαληφηεξα απνπζία νμπγφλνπ. Ο ιφγνο, γηα ηνλ νπνίν δελ δεκηνπξγνχληαη ζπλερείο αλαθιέμεηο, είλαη απιφο. Γηφηη γηα λα αλαθιεγνχλ ηα πιηθά, πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ζεξκνθξαζία γηα ηελ αλάθιεμή ηνπο. Ζ ζεξκνθξαζία απηή είλαη δηαθνξεηηθή γηα ην θάζε πιηθφ θαη εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηνπ (ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε). Αλαθέξεηαη, επίζεο, νηη απηή ε ζεξκνθξαζία, είλαη ε ειάρηζηε γηα λα αλαθιεγεί ην πιηθφ θαη κάιηζηα ζηηγκηαία. Γηα λα γίλεη θαχζε ηνπ πιηθνχ θαη φρη ζηηγκηαία αλάθιεμε, είλαη απαξαίηεηε ε ζεξκνθξαζία θαχζεο. Απηέο είλαη, ινηπφλ, νη ηξεηο πιεπξέο ηνπ ηξηγψλνπ ηεο ππξθαγηάο, νη νπνίεο είλαη νη πξνυπνζέζεηο γηα λα μεζπάζεη ππξθαγηά θαη πνιιέο θνξέο θαζεκεξηλά ζπλαληψληαη, ρσξίο λα παξαηεξείηαη ε εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαηεξείηαη ην ηξίγσλν ηεο ππξθαγηάο, φηαλ κε ηε βνήζεηα κηαο δπλαηήο ιάκπαο είλαη δπλαηή ε παξαθνινχζεζε ηεο εμάηκηζεο ζε έλα θνκκάηη θακθνξά έλα δνρείν κε βελδίλε λα παξάγεη εχθιεθηνπο αηκνχο ζε ζεξκνθξαζία

19 πεξηβάιινληνο ή έλαο ιακπηήξαο αεξίνπ, ηνπ νπνίνπ παηάηαη ε βαιβίδα, λα ειεπζεξψλεη ην αέξηφ ηνπ, ρσξίο λα αλαθιέγεηαη. Όκσο δελ είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγία θιφγαο, δηφηη φπσο πξναλαθέξζεθε, ην ηξίγσλν ηεο ππξθαγηάο, εθθξάδεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα μεζπάζεη ε θσηηά θαη φρη ηελ ίδηα ηε θσηηά. Γηα λα εθδεισζεί ε θσηηά κε θιφγεο θαη πςειή ζεξκνθξαζία, είλαη απαξαίηεηε θαη κηα πεγή αλάθιεμεο (θπζηθή, βηνινγηθή, ρεκηθή ή ειεθηξηθή), ε νπνία ζα δεκηνπξγήζεη ηε ζπίζα ή ηε θιφγα ή ζα απμήζεη ηε ζεξκνθξαζία ζην ζεκείν απηαλάθιεμεο, νπφηε ζα μεθηλήζεη ε θσηηά. Παξάδεηγκα 3: Έλα δνρείν αλνηρηφ, πεξηέρεη βελδίλε. Ζ βελδίλε, φπσο είλαη γλσζηφ, εμαηκίδεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλα ζχλλεθν απφ εχθιεθηνπο αηκνχο, πάλσ απφ ηελ επηθάλεηά ηεο. Σν ζχλλεθν, φκσο, απηφ ελψ είλαη πνιχ εχθνιν λα αλαθιεγεί αλ πιεζηάζεη κηα ζπίζα ή κηα γπκλή θιφγα θνληά ηνπ, παξαηεξείηαη νηη δελ αλαθιέγεηαη. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, ην ηξίγσλν ηεο ππξθαγηάο: εχθιεθηνη αηκνί άθζνλν νμπγφλν θαη ζεξκνθξαζία αξθεηή γηα λα παξάγεη απφ ηελ πγξή βελδίλε, απηνχο ηνπο αηκνχο. Μφιηο κηα πεγή αλαθιέμεσο πιεζηάζεη θνληά ζηνπο αηκνχο, νη θιφγεο ζα εθδεισζνχλ ακέζσο. Παξάδεηγκα 4: Έλα θνκκάηη μχινπ, ζε πεξηβάιινλ κε άθζνλν νμπγφλν. Σν μχιν γηα λα αλαθιεγεί πξέπεη, αξρηθά, λα αξρίζεη λα παξάγεη απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ εχθιεθηνπο αηκνχο. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα εμσηεξηθή πεγή, ε νπνία λα ζεξκάλεη ην μχιν, γηα λα αξρίζεη ε ππξφιπζή ηνπ. Σν απαξάηηεην πνζφ ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα θαηαλαισζεί, είλαη κεγάιν. Γηα λα αξρίζεη ε ππξφιπζε ηνπ μχινπ, πξέπεη απηφ λα ζεξκαλζεί πεξίπνπ ζηνπο 171 C, ψζηε λα μεθηλήζεη κηα αμηφινγε παξαγσγή αηκψλ. απηή ηε ζεξκνθξαζία (171 C), νη αηκνί δελ είλαη αξθεηνί γηα λα πξνθιεζεί αλάθιεμε, αθφκα θαη αλ βξεζνχλ θνληά ζε θάπνηα πεγή αλάθιεμεο. Πξέπεη, ινηπφλ, κε ηελ θαηαλάισζε αξθεηήο αθφκε ελέξγεηαο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ μχινπ λα απμεζεί, ψζηε λα θηάζεη ζηνπο 204 C πεξίπνπ (αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπ μχινπ), ψζηε ε ππξφιπζε λα γίλεη βίαηε θαη λα παξαρζνχλ άθζνλνη εχθιεθηνη αηκνί. Σφηε κφλν ην μχιν, ζα έρεη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπ έλα ζχλλεθν εχθιεθησλ αηκψλ, ην νπνίν ζα κπνξεί λα αλαθιεγεί απφ κηα πεγή αλάθιεμεο

20 1.1.2 Αηηίεο ππξθαγηψλ [5] Οη θπξηφηεξεο αηηίεο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ ππξθαγηέο είλαη: 1. Οη γπκλέο θιφγεο (ιπρληψλ, θεξηψλ, ζπίξησλ, αλαπηήξσλ, εζηηψλ ππξφο θ.ι.π.) εξρφκελεο ζε επαθή κε θαχζηκα πιηθά. 2. Ο ειεθηξηζκφο (ζπηλζήξεο, βξαρπθχθισκα) φηαλ ε εγθαηάζηαζε είλαη πιεκειήο. 3. Αλακκέλεο ζεξκάζηξεο πεηξειαίνπ, μχινπ ή καγθάιηα. 4. Σα ππνιείκκαηα θαπλίζκαηνο (απνηζίγαξα, πνχξα θ.α.). 5. Ζ ηξηβή, θξνχζε, πίεζε. 6. Φπζηθά θαηλφκελα (θεξαπλφο - ζεηζκφο - εθαίζηεηα). 7. Οη ειηαθέο αθηίλεο πνπ πέθηνπλ ζε γπαιηά ή ζπγθεληξψλνληαη. 8. Ζ απηφκαηε αλάθιεμε (ιφγσ νμεηδψζεσο ή δπκψζεσο). 9. Οη ζπηλζήξεο ή ε ππεξζέξκαλζε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ζπζθεπψλ ή κεραλεκάησλ (αηκνκεραλψλ, ιεβήησλ, θαπζηήξσλ, θιηβάλσλ θ.α.). Οη ππξθαγηέο, αλάινγα κε ηελ πξφζεζε ή ηελ ππαηηηφηεηα θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: Απφ Ακέιεηα: Δδψ αλήθνπλ φιεο νη ππξθαγηέο πνπ νθείινληαη ζε ακέιεηα ή απξνζεμία ησλ αλζξψπσλ. Π.ρ. αλαηξνπή αλακκέλεο ιάκπαο, πέηαγκα ηζηγάξνπ, θαθή ζπληήξεζε κεραλήκαηνο, κε ιήςε κέηξσλ πξνθχιαμεο θαηά ην θάςηκν μεξψλ ρφξησλ, άλακκα θσηηάο ζην δάζνο γηα ςήζηκν θ.α. Γηαθξίλεηαη ειαθξηά ή βαξηά ακέιεηα. Απφ Γφιν: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη ν εκπξεζκφο απφ πξφζεζε. Σα θίλεηξα ηνπ εκπξεζκνχ είλαη δηάθνξα: είζπξαμε αζθάιεηαο, εθδίθεζε, θαηαζηξνθή πεηζηεξίσλ άιισλ εγθιεκάησλ θ.α. Ο εκπξεζκφο απφ πξφζεζε είλαη ζνβαξφ έγθιεκα γηαηί θηλδπλεχεη ε δσή θαη ε πεξηνπζία ησλ αλζξψπσλ, αθφκα θαη νιφθιεξσλ πεξηνρψλ. Σπραίεο: Ολνκάδνληαη νη ππξθαγηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ειεθηξηθφ βξαρπθχθισκα, απφ ηξηβή, θξνχζε ή πίεζε, απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο, απφ απηαλάθιεμε θ.α. Μπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε ππξθαγηέο απφ ειαθξά ακέιεηα, νη νπνίεο αλ εξεπλεζνχλ ζην βάζνο, ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ εάλ είραλ παξζεί ηα ζσζηά κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ

21 Απφ Aλψηεξε βία: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ νη ππξθαγηέο απφ θεξαπλνχο, ζεηζκνχο, εθαίζηεηα θαη απφ πνιεκηθά γεγνλφηα. Γελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ, φκσο ε ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ θαηαζηξνθηθή επέθηαζή ηνπο Ππξαλίρλεπζε πλαγεξκφο [4] Όπνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο (βλ. ΠΓ 71/88 ή ζσεηικέρ Πςπ/κέρ Γ/ξειρ) γηα θάζε θαηεγνξία θηηξίσλ, γίλεηαη εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ηεο ππξθαγηάο κε παξνρή ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ ή ειέγρνπ ή θαη βιάβεο. θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο είλαη λ αληρλεχζεη έγθαηξα ηελ ππξθαγηά θαη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ, κε ερεηηθά ή νπηηθά κέζα ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ή ζ έλα πίλαθα ελδείμεσλ ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθφ ρψξν ειέγρνπ Απαηηήζεηο Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο [5] Οη απαηηήζεηο παζεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο κηαο εγθαηάζηαζεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία, εηλαη νη εμήο: 1. Οδεχζεηο δηαθπγήο είλαη ηξφπνη θαη κέζα δηαθπγήο απφ ην θηίξην πξνο αζθαιή ρψξν εθηφο ηνπ θηηξίνπ. 2. Γείθηεο ππξαληίζηαζεο νξίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή αληίζηαζε ζηε δηάδνζε ησλ θινγψλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηνίρνπο θαη νξνθέο, ψζηε φηαλ θαίγνληαη λα εκθαλίδνπλ πεξηνξηζκέλν ξπζκφ απειεπζέξσζεο ζεξκφηεηαο. 3. Ππξνδηακεξίζκαηα είλαη ε δηακεξηζκαηνπνίεζε ηνπ θηηξίνπ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε εζσηεξηθή δηάδνζε ηεο ππξθαγηάο Μέηξα Δλεξγεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο [5] Χο κέηξα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ κέηξσλ κε ηα νπνία εμαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε απηφκαηε αλίρλεπζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ ζεκείσλ φπνπ εθδειψζεθε ππξθαγηά, ε ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη ε απηφκαηε ή ρεηξνθίλεηε θαηάζβεζε. 1.2 Ππξαλίρλεπζε [9]

22 Όπνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα θάζε θαηεγνξία θηηξίσλ, γίλεηαη εγθαηάζηαζε απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ηεο ππξθαγηάο κε παξνρή ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ ή ειέγρνπ ή θαη βιάβεο θνπφο ηεο Δγθαηάζηαζεο Ππξαλίρλεπζεο [3] θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο είλαη λ αληρλεχζεη έγθαηξα ηελ ππξθαγηά θαη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ (εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά) ζηνλ ρψξν, θαζψο θαη λα ελεξγνπνηήζεη ηα κέζα ππξφζβεζεο. Ο ζπλαγεξκφο δίλεηαη κε ερεηηθά ή νπηηθά κέζα ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ή ζ έλα πίλαθα ελδείμεσλ ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθφ ρψξν ειέγρνπ ηνηρεία πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο [3] Έλα ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά ζηνηρεία: Ππξαληρλεπηέο Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξα απφ δχν είδε ππξαληρλεπηψλ. 1. Ηονιζμού 2. Θεπμοκπαζίαρ (π.ρ 70 C ζην ιεβεηνζηάζην) 3. Φλόγαρ 4. Καπνού 5. Αεπίων 6. Θεπμοδιαθοπικοί (π.ρ ΓΘ = 10 C) Πιήθηξα (κπνπηόλ) ελεξγνπνίεζεο ή αγγειηήξεο ππξθαγηάο Οη ειεθηξηθνί αγγειηήξεο ππξθαγηάο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζηηά θαη θαλεξά ζεκεία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, ζε θνπηί κε ζηαζεξφ γπάιηλν θάιπκκα. Οη αγγειηήξεο ηνπνζεηνχληαη θνληά ζην θιηκαθνζηάζην ή ζηελ έμνδν θηλδχλνπ. ε θηίξηα πνιπψξνθα, κε επαλαιακβαλφκελνπο ηππηθνχο νξφθνπο, ηνπνζεηνχληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο ζε θάζε φξνθν

23 Ο αξηζκφο ησλ αγγειηήξσλ ζε θάζε φξνθν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη, θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ δελ πξέπεη λ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50 κέηξα απφ ηνλ αγγειηήξα. Κεληξηθόο Πίλαθαο πκπεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ: ΤΜΒΑΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΣΑΒΔΖ 1. Ζιεθηξνδφηεζε απφ ηε ΓΔΖ. 2. Δθεδξηθή ειεθηξνδφηεζε (κπαηαξία ή Ζ/Ε). 3. Δλδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππξαληρλεπηψλ πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ. 4. Απηφκαην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ. 5. Υεηξνθίλεην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ Κξηηήξην Δπηινγήο ηνπ Δίδνπο ηνπ Ππξαληρλεπηή [3] Σν βαζηθφηεξν θξηηήξην επηινγήο ηνπ είδνπο ηνπ ππξαληρλεπηή είλαη ε κεγάιε αμηνπηζηία, θαη φρη ηφζν ε κεγάιε επαηζζεζία. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο, ν ππξαληρλεπηήο λα κελ ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία απφ δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ

24 Ζιεθηξνζπγθφιιεζε Ομπγνλνθφιιεζε Αηκφο Αεξφζεξκν Δμάηκεζε απηνθηλήηνπ Καπλφο ηζηγάξνπ Ζιηαθή αθηηλνβνιία Αλάθιαζε ειηαθψλ αθηίλσλ ζε ιεπθέο επηθάλεηεο ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά είδε ππξαληρλεπηψλ θαη νη δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο είλαη επαίζζεηνη, φηαλ απηέο δηεμάγνληαη ζηνλ ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπο. Δίδνο Ππξαληρλεπηή Ηνληζκνχ Θεξκηθφο Φιφγαο Πίνακαρ 1.3: Σα βαζηθά είδε ππξαληρλεπηψλ θαη νη δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο είλαη επαίζζεηνη.[9] Γηα έλαλ ππξαληρλεπηή ή κία νκάδα ππξαληρλεπηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ επαηζζεζία ζηελ ειεθηξνζπγθφιιεζε, έλαο ηξφπνο εμάιεηςεο ηεο επαηζζεζίαο ηνπο, ζην ηκήκα ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ ελφο εξγνζηαζίνπ, ζα ήηαλ ε απνκφλσζή ηνπο θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο, Ππθλφηεηα Ππξαληρλεπηψλ [3] Ζ ππθλφηεηα ησλ ππξαληρλεπηψλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ππξαληρλεπηή θαη ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζήο ηνπ. ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνηαη ηα βαζηθά είδε ππξαληρλεπηψλ, ν ρψξνο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ε ππθλφηεηά ηνπο, ζηελ πξάμε. Δίδνο Ππξαληρλεπηή Έλαο Ππξαληρλεπηήο αλά: Ηνληζκνχ m 2 Καπλνχ m 2 Φιφγαο m 2 Θεξκνδηαθνξηθφο m 2 Πίνακαρ 1.4: Σα βαζηθά είδε ππξαληρλεπηψλ θαη ε ππθλφηεηά ηνπο ζην ρψξν.[9]

25 Γεληθά Σειεθσληθά Κέληξα Υψξνη Τπνινγηζηψλ Υψξνη πγθέληξσζεο Δίδνο Ππξαληρλεπηή Έλαο Ππξαληρλεπηήο ην πνιχ αλά: Aπφζηαζε κεηαμχ Ππξαληρλεπηψλ ην πνιχ: Μέγηζηε απφζηαζε απφ ηνίρν: Θεξκηθφο 100 m 2 13 m 6 m Καπλνχ 50 m 2 10 m 3.5 m Καπλνχ m 2 < 10 m < 6 m Πίνακαρ 1.5: Σα είδε ππξαληρλεπηψλ, ν ρψξνο εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ε ππθλφηεηά ηνπο, ζηελ πξάμε.[9] ηνηρεία κειέηεο Ππξαλίρλεπζεο [3] Μία κειέηε ππξαλίρλεπζεο πεξηιακβάλεη: Έλα απινπνηεκέλν κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηεο εγθαηάζηαζεο Σα ζρέδηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ θάηνςε ησλ νξφθσλ. 1.3 Αζθάιεηα [5,9] πζηήκαηα ζπλαγεξκνύ Σα ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνχ ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ ηελ Κχξηα Μνλάδα Διέγρνπ πνπ είλαη πξνγξακκαηηδφκελε, ην πιεθηξνιφγην, ηα αηζζεηήξηα δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ (π.ρ, καγλεηηθέο επαθέο, παζεηηθνί αληρλεπηέο ππεξχζξσλ, θ.ι.π.) θαη ηηο νπηηθέο ή ερεηηθέο ζπζθεπέο αλαγγειίαο ζπλαγεξκνχ (ζεηξήλεο, αλαιάκπνληα θψηα). Ζ δηαζχλδεζε ησλ επί κέξνπο ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη είηε ελζχξκαηα, είηε αζχξκαηα. πλήζσο, θάζε πξνζπάζεηα παξαβίαζεο ηεο

26 πξνζηαηεπφκελεο ηδηνθηεζίαο κεηαδίδεηαη κέζσ ζηαζεξνχ ή θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε έλα Κέληξν ιήςεο ζεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ε αληίδξαζε ηεο ππεξεζίαο εθείλεο πνπ είλαη εληεηαικέλε λα ιάβεη ηα πξνβιεπφκελα κέηξα αζθαιείαο ( Αζηπλνκία, ή θάπνηα Ηδησηηθή εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ αζθαιείαο). πζηήκαηα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο Έλα ζχζηεκα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο είλαη έλα πην πεξίπινθν θαη εθηεηακέλν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ην νπνίν πξνζηαηεχεη κία πνιχ κεγαιχηεξε πεξηνρή θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρεη "Άκπλα ζε Βάζνο". Ζ πξνζηαηεπφκελε πεξίκεηξνο ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη θαη πεξηθιείεηαη απφ καλδξφηνηρν ή θξάρηε. Τπάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία πχιε γηα ηελ είζνδν θαη έμνδν ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ αηφκσλ θαη νρεκάησλ. Σν ζχζηεκα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο ζηεξίδεηαη ζε κία ή ζπλδπαζκφ πεξηζζνηέξσλ ηερλνινγηψλ, ηνπνζεηείηαη επί ή πιεζίνλ ηνπ ηνίρνπ ή θξάρηε, (πάληνηε κέζα απφ ην εμσηεξηθφ φξην ηεο πεξηκέηξνπ), θαη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηεί θαη ππνζχζηεκα CCTV γηα νπηηθή επηβεβαίσζε ησλ ζπλαγεξκψλ. Σα δηάθνξα αηζζεηήξηα κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ζηξψκαηα, εμαζθαιίδνληαο έηζη "πξνζηαζία ζε βάζνο". Σν θέληξν ειέγρνπ βξίζθεηαη, ζπλήζσο, κέζα ζηελ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή θαη είλαη εμνπιηζκέλν κε έλαλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη ηα παξειθφκελά ηνπ, θαη ην θαηάιιειν ινγηζκηθφ γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαγεξκψλ θαη παξνρή εληνιψλ πξνο ηνλ ρξήζηε. Οη γλσζηέο ηερλνινγίεο ζπζηεκάησλ πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο πεξηιακβάλνπλ: Αηζζεηήξηα Φξαγκνχ (Barrier sensors), Oγθνκεηξηθά αηζζεηήξηα (Volumetric sensors), Αηζζεηήξηα πνπ ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηνλ θξάρηε (Fence Mounted Sensors) θαη Οπηηθά αηζζεηήξηα εληνπηζκνχ θίλεζεο (Video Motion Detection Sensors)

27 πζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο Έλα ζχζηεκα ειέγρνπ πξφζβαζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο αηφκσλ ή/θαη νρεκάησλ ζε έλα πξνζηαηεπφκελν ρψξν. Ζ πχιε πξφζβαζεο είλαη εθνδηαζκέλε κε ειεθηξηθή θιεηδαξηά πνπ ιακβάλεη ειεθηξηθά ζήκαηα απφ έλα πίλαθα ειέγρνπ. Με ηε ζεηξά ηνπ ν πίλαθαο ειέγρνπ ιακβάλεη ειεθηξηθά ζήκαηα απφ ηνπο θαξηαλαγλψζηεο φηαλ ν θάηνρνο "παξνπζηάδεη" ηελ θάξηα ηνπ ζηνλ θαξηαλαγλψζηε. Δάλ ν αξηζκφο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ θάξηα ηαηξηάδνπλ κε έλα πξν-πξνγξακκαηηζκέλν ζελάξην, ν πίλαθαο ειέγρνπ ζηέιλεη ην θαηάιιειν ζήκα ζηελ ειεθηξηθή θιεηδαξηά θαη ε πχιε αλνίγεη επηηξέπνληαο ηελ πξφζβαζε. Αληηζέησο εάλ νη πιεξνθνξίεο δελ ηαηξηάδνπλ, ε πξφζβαζε δελ επηηξέπεηαη. Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα ηζρχεη θαη θαηά ηελ έμνδν. Με ηνλ φξν Κάξηα ελλννχκε θάζε εμάξηεκα ην νπνίν κπνξεί λα απνζεθεχζεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ειεθηξνληθά, φηαλ ην εμάξηεκα απηφ "παξνπζηαζηεί" ζηνλ θαξηαλαγλψζηε. Σν εμάξηεκα απηφ κπνξεί λα είλαη πιαζηηθή θάξηα (Μαγλεηηθή, Έμππλε δειαδή κε ηζηπ), ή ζε κνξθή κπξειφθ θιπ. Γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα, Βηνκεηξηθέο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα ή ζε ζπλδπαζκφ κε θάξηεο γηα έιεγρν πξφζβαζεο. Απνηχπσκα δαθηχινπ ή παιάκεο, Αλαγλψξηζε ίξηδαο καηηνχ ή θσλήο, απνηεινχλ γλσζηέο θαη εγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο βηνκεηξηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα έιεγρν πξφζβαζεο. Ζ απφθαζε γηα λα επηηξαπεί ή απαγνξεπζεί ε πξφζβαζε ζηεξίδεηαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζηελ Μνλάδα Διέγρνπ. Έλαο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο είλαη ζπλδεδεκέλνο ζπλερψο κε ηελ κνλάδα ειέγρνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ έθδνζε αλαθνξψλ θιπ

28 Κιεηζηό θύθισκα ηειεόξαζεο: Έλα θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο (CCTV) ρξεζηκνπνηείηαη γηα επηηήξεζε, γηα νπηηθή επηβεβαίσζε ζπλαγεξκψλ θαη γηα εληνπηζκφ εηζβνιέσλ (Δάλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ δπλαηφηεηα Video). ηελ απινχζηεξε κνξθή ηνπ έλα ζχζηεκα CCTV απνηειείηαη απφ: 1. Κάμεπα και θακό (ζπλδεδεκέλε κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ θαισδίνπ). 2. Οθόνερ. 3. Αναλογικόρ ή Φηθιακόρ καηαγπαθέαρ VIDEO, γηα ζθνπνχο θαηαγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο. 4. ςζκεςή ελέγσος γηα θηλεηέο θάκεξεο, πνπ ειέγρεη ηελ θάκεξα θαηά ζηξνθή, χςσζε θαη άλνηγκα ηνπ θαθνχ (ΕΟΟΜ). 5. Εεύγη πομπού και δέκηη γηα ηελ κεηάδνζε ηεο εηθφλαο. 6. Κένηπα ελέγσος γηα ηελ ιήςε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ εηθφλσλ πνπ ζηέιλνπλ νη θάκεξεο. Όια ηξνθνδνηεκέλα κε ηελ θαηάιιειε ηάζε. Σν ζχζηεκα θιεηζηνχ θπθιψκαηνο ηειεφξαζεο παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απεηθνλίζεηο ηνπ ρψξνπ, φπνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη θάκεξεο θαη έρεη ζεκάλεη ζπλαγεξκφο, ζπληειψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο

29 σήμα 1.3: Απεηθφληζε ελεξγνπνίεζεο ππξαληρλεπηή.[9] σήμα 1.4: Απεηθφληζε θαηαγξαθήο θαη αλαπαξαγσγήο video.[9]

30 1.4 Ππξνπξνζηαζία [9] Παζεηηθή Ππξνπξνζηαζία [3] Οη δηαηάμεηο ηεο Γνκηθήο Ππξνπξνζηαζίαο απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ κεξηθήο ή νιηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ θηηξίνπ εμαηηίαο ππξθαγηάο, εμάπισζεο ηεο θσηηάο κέζα ζην θηίξην θαη κεηάδνζεο ηεο ππξθαγηάο ζε γεηηνληθά θηίξηα ή άιιεο θαηαζθεπέο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο [4] Σα θηίξηα ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ζε 9 θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα. Καηεγνξία Δίδε θηηξίσλ Α. Καηνηθίεο Κηίξηα δηακεξηζκάησλ, Ξερσξηζηέο θαηνηθίεο, Οηθνηξνθεία. Β. Ξελνδνρεία Ξελνδνρεία, Ξελψλεο. Γ. Δθπαηδεπηήξηα ρνιηθά Κηίξηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Γ. Γξαθεία Κηίξηα κε δεκφζηα ή θαη ηδησηηθά γξαθεία. Δ. Καηαζηήκαηα Κηίξηα γηα απνζήθεπζε, έθζεζε θαη πψιεζε εκπνξεπκάησλ. Σ Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπλάζξνηζε αηφκσλ, γηα θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πλεπκαηηθέο, ςπραγσγηθέο ή αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ε. Βηνκεραλίεο - Απνζήθεο Ζ. Ννζειεπηηθέο εγθαηαζηάζεηο - θπιαθέο Θ. Υψξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ & πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ Κηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απνζήθεπζε πξψησλ πιψλ & βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. Ννζνθνκεηαθά θηίξηα, Γεξνθνκεία, Παηδνβξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί (κε χπλν), Κηίξηα ζσθξνληζκνχ (θπιαθέο - αλακνξθσηήξηα). Τπαίζξηα, ππφγεηα θαη ππέξγεηα θηίξηα ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ. Πίνακαρ 1.6: Σαμηλφκεζε θηηξίσλ ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο.[9] ηνηρεία Μειέηεο ηεο Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο [3] Ππξνδηακεξίζκαηα (θαηά ηνλ Καλνληζκφ)

31 Οδνί δηαθπγήο - 15 Lux (2 θσηηζηηθά αλά ζπλήζε ρψξν). - Παξνρή ηάζεο απφ Γ.Δ.Ζ θαη εθεδξηθή κέζσ θνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ ή Ζ/Ε. - Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 1,5 ψξεο. Τιηθά πεξηνξηζκέλεο αλαθιεμηκφηεηαο Τπνινγηζκνί Μειέηεο ηεο Παζεηηθήο Ππξνπξνζηαζίαο [3] Πηζαλή Γηάξθεηα Ππξθαγηάο Ο ρξφλνο (t) πνπ απαηηείηαη γηα λα γεκίζεη έλαο ρψξνο (ή έλα θηίξην) απφ θαπλφ δίλεηαη θαηά Hinkley απφ ηελ ζρέζε: t = [(20 A) / (O g 1/2 )] [(1/h 1/2 ) (1/H 1/2 )] ζε sec φπνπ: Α ε επηθάλεηα ζε m 2 O ε πεξίκεηξνο ηεο θσηηάο ζε m g = 9,81 m/sec 2 h ε απφζηαζε ηνπ δαπέδνπ απφ ηελ ρακειφηεξε επηθάλεηα ηνπ θαπλνχ ζε m H ην χςνο ηνπ ρψξνπ (ή ηνπ θηηξίνπ) ζε m Σν Ππξνζεξκηθφ Φνξηίν Q = m q A ζε Μcal/m 2 φπνπ: m ε κάδα ζε Kg q ε ζεξκφηεηα θαχζεο (ή ζεξκνγφλνο δχλακε) ηνπ πιηθνχ ζε Μcal/ Kg Α ε επηθάλεηα ζε m

32 Παξάδεηγκα: Τπνινγηζκφο Ππξνζεξκηθνχ Φνξηίνπ Απνζήθεο Τπάξρνπλ θαηά ηνλ θαλνληζκφ 3 θαηεγνξίεο βηνκεραληψλ θαη απνζεθψλ: 1. Z 1 (ρακεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ): Q < 1000 MJ/m 2 2. Z 2 (κέζνπ βαζκνχ θηλδχλνπ): Q = MJ/m 2 3. Z 3 (πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ): Q > 2000 MJ/m 2 Απνζήθε 6000 m 2 Πξντφλ Πνζφηεηα Θεξκνγφλνο Γχλακε [MJ/ Kg] [Kg] [MJ] Διαηφιαδν Αξαβνζηηέιαην, Ζιηέιαην θαη νγέιαην Όζπξηα Ρχδη Εάραξε χλνιν Δπνκέλσο, ην ππξνζεξκηθφ θνξηίν ηεο απνζήθεο είλαη: Q = / 6000 = 2428 Μcal/m 2 πλεπψο, ε απνζήθε αλήθεη ζηελ θαηεγνξία Z 3 (πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ) θαη πξέπεη λα δηαζέηεη θαηά ηνλ Καλνληζκφ: χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο. Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο θαη κφληκν ππξνζβεζηηθφ δίθηπν λεξνχ, θαη Σξία ππξνδηακεξίζκαηα Δλεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία [2] Δίλαη πξνθαλέο νηη αλ απνηξαπεί ε δεκηνπξγία ηξηγψλνπ ππξθαγηάο ζε θάπνην ρψξν, δελ ζα ππάξμεη θίλδπλνο αλάθιεμεο. Ζ βαζηθή αξρή γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο είλαη απιψο ε αθαίξεζε ηεο κηαο πιεπξάο ηνπ ηξηγψλνπ. Οη ηξεηο αληίζηνηρνη ηξφπνη θαηάζβεζεο είλαη νη εμήο:

33 Η ςήμε: Με ηε κέζνδν απηή αθαηξείηαη ε πιεπξά ηεο ζεξκφηεηαο. Η θαηάπλημε: Με ηε κέζνδν απηή, νη αηκνί ηνπ πιηθνχ παγηδεχνληαη (π.ρ. θάησ απφ έλα ζηξψκα αθξνχ), δελ κπνξνχλ λα ηξνθνδνηήζνπλ ηελ ππξθαγηά, θαη ε θσηηά ζβήλεη ιφγσ ειιείςεσο θαπζίκσλ. Η απνκάθξπλζε θαη ε αξαίσζε ηνπ νμπγόλνπ: Με ηε κέζνδν απηή, ην νμπγφλν απνκαθξχλεηαη εληειψο απφ ηελ πεξηνρή ηεο ππξθαγηάο, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην αδξαλέο αέξην ή αξαηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα ζε νμπγφλν, πάιη κε θάπνην αδξαλέο αέξην, έηζη ψζηε λα πέζεη θάησ ηνπ 9%, νπφηε ε ππξθαγηά ζα ζβήζεη, ιφγσ ειιείςεσο ή αλεπάξθεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί ε δηάζπαζε ηνπ ηξηγψλνπ ηεο ππξθαγηάο, απαξαίηεηα είλαη ηα ππξνζβεζηηθά πιηθά ή ππξνζβεζηηθά κέζα, ηα νπνία επεκβαίλνπλ ζην ηξίγσλν θαη εμαιείθνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπ, κε απνηέιεζκα ην ζβήζηκν ηεο ππξθαγηάο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί, αλαθέξεη ηηο θαηεγνξίεο ηεο ππξθαγηάο, ηα πιηθά πνπ εκπιέθνληαη, θαζψο θαη ην θαηαιιειφηεξν θαηαζβεζηηθφ κέζν γηα ηνλ θάζε ηχπν ππξθαγηάο. αλ θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ έρνπλ ιεθζεί ππφςε ε νηθνλνκία, ε παξερφκελε αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαζελφο απφ απηά. Καηεγνξία Ππξθαγηάο Α Yιηθά πνπ εκπιέθνληαη ηεξεά θαχζηκα (μχιν, ραξηί, άρπξν, χθαζκα, ιάζηηρν, πιαζηηθφ) Καηαζβεζηηθφ πιηθφ Νεξφ Β Τγξά θαχζηκα Αθξφο C Αέξηα θαη αεξηνπνηεκέλα ζηεξεά Ξεξά ρεκηθά ζθφλε D E Καχζηκα κέηαιια (θάιην, λάηξην, καγλήζην, ηηηάλην) A, B, C θαη D ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, ή πιεζίνλ ηνπο. θφλεο ηχπνπ D Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα Πίνακαρ 1.10: Καηεγνξίεο ππξθαγηψλ, πιηθά πνπ εκπιέθνληαη, θαη ην θαηαζβεζηηθφ κέζν γηα ηνλ θάζε ηχπν ππξθαγηάο.[9]

34 Σα Μέζα Ππξφζβεζεο [3] Σα κέζα ππξφζβεζεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: - θηλεηά - κόληκα - βνεζεηηθά Α. Σα θηλεηά κέζα ππξόζβεζεο (ππξνζβεζηήξεο) Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ππξνζβεζηήξεο CO 2 θαη ππξνζβεζηήξεο ζθόλεο (ζπαλίσο ππάξρνπλ επίζεο λεξνχ, Halon θαη αθξνχ) Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο ππξθαγηάο ρξεζηκνπνηνχληαη: Ππξνζβεζηήξεο θόλεο: γηα θαηεγνξίεο ππξθαγηάο A, B, C (θαη κε εηδηθή γφκσζε γηα D). Όρη ζε ρψξνπο κε ειεθηξνληθά ή άιια κεραλήκαηα πνπ κπνξεί λα ππνζηνχλ βιάβε απφ ηε ζθφλε. Ππξνζβεζηήξεο CO 2 : γηα θαηεγνξίεο ππξθαγηάο B, C, D θαη Δ (θαη γηα Α κε κηθξά απνηειέζκαηα) Οη ππξνζβεζηήξεο σο πξνο ην βάξνο ηνπο δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: Φοπηηοί κέρξη 20 Kgr. Πςποζβεζηικοί ζηαθμοί Kgr. Σποσήλαηοι κέρξη 300 Kgr. Ρςμοςλκούμενοι κέρξη 750 Kgr. Πςποζβεζηικά οσήμαηα. Β. Σα κόληκα κέζα (εγθαηαζηάζεηο) ππξόζβεζεο Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θαιχπηνπλ, ζπλήζσο, πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο ή εγθαηαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα κφληκα κέζα ππξφζβεζεο, πνπ ελεξγνπνηνχληαη απηνκάησο. Οη ππφινηπνη ρψξνη, πνπ δελ δηαζέηνπλ κφληκα κέζα ππξφζβεζεο, πξνζηαηεχνληαη κε ππξνζβεζηήξεο θαη κε εθηφμεπζε λεξνχ κέζσ θαηάιιεισλ θνξεηψλ ζσιήλσλ. Σα κόληκα κέζα ππξόζβεζεο είλαη: Δγθαηαζηάζεηο θαηαηνληζκνχ λεξνχ κε δίθηπν ζσιελψζεσλ ζηελ νξνθή θαη αθξνθχζηα Sprinkler. Σα αθξνθχζηα Sprinkler ιεηηνπξγνχλ απηνκάησο ζε ζεξκνθξαζία ηεο ηάμεσο ησλ C. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειαηεξίνπ κηαο βαιβίδαο, κέζσ εχηεθηνπ κεηαιιηθνχ ειάζκαηνο ή κε ηελ ζξάπζε θηαιηδίνπ πνπ πεξηέρεη δηαζηαιηηθφ πγξφ

35 Δγθαηαζηάζεηο νκίριεο λεξνύ (πνιχ ιεπηά ζηαγνλίδηα λεξνχ) κε δίθηπν λεξνχ θαη εηδηθά αθξνθχζηα. πζηνηρία θηαιψλ CO 2 κε δίθηπν ζσιελψζεσλ θαη αθξνθχζηα εθηφμεπζεο CO 2. θόλε κε πεπηεζκέλν άδσην (πεξίπνπ 15 bar). Αληελδείθλπηαη ζε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο εγθαηαζηάζεηο. Αθξόο θπξίσο γηα λα κελ εμαπισζεί ε θσηηά ζηελ επηθάλεηα ρπκέλσλ πγξψλ. Αληελδείθλπηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ππφ ηάζε θαη ζε δηαξξνέο επί δεμακελψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο κε Sprinkler εθαξκφδνληαη: - ζε μεγάλα καηαζηήμαηα - ζε εμποπικέρ εγκαηαζηάζειρ - ζε βιομησανικέρ εγκαηαζηάζειρ Οη εγθαηαζηάζεηο ππξφζβεζεο κε CO 2 εθαξκφδνληαη: - ζε σώποςρ ηλεκηπολογικού εξοπλιζμού (ππνζηαζκνί, πίλαθεο, γελλήηξηεο, θηλεηήξεο, θ.ι.π.) - ζε σώποςρ ηλεκηπονικού εξοπλιζμού (ειεθηξνληθά κεραλήκαηα, ηειεθσληθά θέληξα, θ.ι.π.) - ζε μησανέρ εζωηεπικήρ καύζεωρ (Ζ/Ε, θ.ι.π.) - ζε σώποςρ με ςγπά ή αέπια καύζιμα ή ζςνήθη ζηεπεά καύζιμα (μχια, πθάζκαηα, ραξηηά) Γ. Σα βνεζεηηθά κέζα ππξόζβεζεο ε πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ κε κφληκν ππξνζβεζηηθφ δίθηπν λεξνχ πξνβιέπνληαη βνεζεηηθά κέζα ππξφζβεζεο, φπσο: θάδνη κε λεξφ, δνρεία κε άκκν, θηπάξηα, ινζηνί, θφθηεο, ζθάιεο, ζρνηληά, γάληδνη, θαθνί, κπαιαληέδεο, θ.ι.π. Απηά θπιάζζνληαη ζε εηδηθέο ληνπιάπεο, πνπ νλνκάδνληαη ζηαζκνί (1 νο ηαζκφο, 2 νο ηαζκφο, θ.ι.π.). χκθσλα, κάιηζηα, κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 7755/160 ΦΔΚ Β 241/ (φπνπ αθνξά βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο θαη απνζήθεο) θαζνξίδνληαη πξφζζεηα βνεζεηηθά κέζα αλά 6 θαη αλά 12 Ππξνζβεζηηθέο Φσιηέο Σα Τιηθά Καηάζβεζεο [2] Σα πιηθά θαηάζβεζεο ππξθαγηάο, θαζψο θαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ. ΝΔΡΟ

36 Σν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη κε πέληε ηξφπνπο ζηελ ππξφζβεζε: 1. Με ζπκπαγή βνιή. 2. Με νκίριε πςειήο ηαρχηεηαο. 3. Με νκίριε ρακειήο ηαρχηεηαο. 4. Με ηε κέζνδν ηεο θαηάθιπζεο ρψξνπ. 5. αλ αηκφο ( 1 ιίηξν λεξνχ παξάγεη 1700 ιίηξα αηκνχ). Όζνλ αθνξά ηηο ςπθηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο, ην λεξφ είλαη θπξίσο ςπθηηθφ κέζν. Απνξξνθά ζεξκφηεηα θαη ςχρεη ηα θαηφκελα πιηθά, κε ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν ηξφπν απφ φια ηα άιια ςπθηηθά κέζα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ απμάλεηαη, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ, ιφγσ ηεο απνξξφθεζεο ζεξκφηεηαο, αλέβεη ζηνπο 100 C. απηή ηε ζεξκνθξαζία, ην λεξφ απνξξνθά αθφκα κεγαιχηεξε ζεξκφηεηα απφ ην θαηφκελν ζψκα, θαζψο κεηαηξέπεηαη ζε αηκφ. Σν λεξφ έρεη θαη κηα δεπηεξεχνπζα δξάζε, κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο. Καηά ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε αηκφ, πεξλά απφ ηελ πγξή θαηάζηαζε ζηελ αέξηα θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο κεηαβνιήο ηνπ δηαζηέιιεηαη πεξφπνπ ζε φγθν θαηά 1700 θνξέο. Απηφ ην κεγάιν ζχλλεθν πνπ δεκηνπξγείηαη, πεξηβάιιεη ηε θσηηά, εθηνπίδεη ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα γηαηί έρεη κεγαιχηεξν βάξνο απφ απηφλ, εθηνπίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην νμπγφλν πνπ ηξνθνδνηεί ηε θσηηά, παξέρνληαο έηζη θαη κηα θαηαπληθηηθή δξάζε, ηαπηφρξνλα κε ηελ ςπθηηθή. ηελ ππξφζβεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαιαζζηλφ λεξφ, γιπθφ λεξφ, λεξφ κεησκέλεο επηθαλεηαθήο ηάζεο, λεξφ κεγάινπ ημψδνπο ή λεξφ κεησκέλνπ ημψδνπο. Σν νεπό μειωμένηρ επιθανειακήρ ηάζηρ (ιέγεηαη θαη πγξφ λεξφ) είλαη επεμεξγαζκέλν κε έλα ρεκηθφ κέζν, έηζη ψζηε ε επηθαλεηαθή ηνπ ηάζε λα κεησζεί. Σν λεξφ απηφ δηεηζδχεη ζε πνξψδε πιηθά, φπσο κπάιεο βακβαθηνχ θαη ξνιά πθαζκάησλ, πην εχθνια απφ ην θνηλφ λεξφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα δηαπεξάζεη κέζα θαη λα ζβήζεη θσηηέο, πνπ έρνπλ εμαπισζεί ζην εζσηεξηθφ ηεο κπάιαο ή ηνπ ξνινχ. Σν νεπό μεγάλος ιξώδοςρ είλαη επεμεξγαζκέλν έηζη ψζηε λα κεησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα ξέεη. Σν λεξφ απηφ δεκηνπξγεί έλα παρχ ζηξψκα, πνπ πξνζθνιιάηαη ζην θαηφκελν πιηθφ θαη παξακέλεη ζηε ζέζε ηνπ γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην θνηλφ λεξφ. Όκσο δελ δηεηζδχεη ηφζν εχθνια, φπσο ην λεξφ κεησκέλεο επηθαλεηαθήο ηάζεσο ή ην λεξφ πνπ δελ έρεη ππνζηεί θακία επεμεξγαζία. Σν λεξφ κεγάινπ ημψδνπο θαζηζηά ηα θαηαζηξψκαηα νιηζζεξά, κε απνηέιεζκα λα θάλεη ην πεξπάηεκα επάλσ ζε απηά δχζθνιν. ην νεπό μειωμένος ιξώδοςρ (ιέγεηαη θαη γξήγνξν ή γιηζηεξφ λεξφ) έρνπλ

37 πξνζηεζεί κηθξέο πνζφηεηεο νμεηδίνπ ηνπ πνιπαηζπιελίνπ. Ζ ρεκηθή απηή νπζία κεηψλεη ην ημψδεο ηνπ λεξνχ θαη ηηο απψιεηεο πηέζεσο ιφγσ ηξηβψλ ζηηο κάληθεο. Σν απνηέιεζκα είλαη κηα αχμεζε ζηελ αθηίλα ελέξγεηαο ηνπ ξεχκαηνο. Σν θαλαζζινό νεπό είλαη εμίζνπ θαηάιιειν κε ην γλςκό νεπό γηα ηελ ππξφζβεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην ζθιεξφ λεξφ, ην καιαθφ, ην ζαιάζζην θαη ην γιπθφ, θαζψο θαη ην απεζηαγκέλν, είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά ζηηο ππξθαγίεο ηχπνπ Α. Ζ πην ζπλεζηζκέλε ζπζθεπή εθηφμεπζεο λεξνχ είλαη ην αθξνθχζην. Σν ζπλδπαζδεκέλν αθξνθχζην παξάγεη έλα ζπλερέο ξεχκα λεξνχ ή έλα εθλεθψκελν ξεχκα λεξνχ πςειήο ηαρχηεηαο, αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο ρεηξνιαβήο ηνπ. Σα ζπλδπαζκέλα αθξνθχζηα είλαη δηαζέζηκα γηα ρξήζε κε κάληθα 3,8 θαη 6,4 cm (1 ¼ & 2 ¼ in). Σξαβψληαο ηε ρεηξνιαβή ηνπ αθξνθπζίνπ εληειψο πίζσ πξνο ην ρεηξηζηή, πξνθχπηεη ζπλερέο ξεχκα λεξνχ. Σξαβψληαο ηε ρεηξνιαβή πξνο ηα πίζσ θαηά ην ήκηζπ θαη θέξνληάο ηελ θαζέησο πξνο ην επίπεδν ηνπ αθξνθπζίνπ, πξνθχπηεη εθλεθψκελν ξεχκα λεξνχ. Σν αθξνθχζην θιείλεη εληειψο ζπξψρλνληαο ηε ρεηξνιαβή πξνο ηα εκπξφο, φζν κπνξεί λα πάεη. Σα εθλεθψκελα θαη επζχγξακκα ξεχκαηα λεξνχ κπνξνχλ λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθά, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ππξθαγηέο θαηεγνξίαο Α θαη Β, ζηα ρέξηα επηδέμησλ ρεηξηζηψλ. πλνςίδνληαο, ε ρξήζε ηνπ λεξνχ ζαλ ππξνζβεζηηθφ κέζν είλαη εχθνιε θαη απνηειεζκαηηθή, πξψηνλ δηφηη ππάξρεη άθζνλν λεξφ ζην πεξηβάιινλ, θαη δεχηεξνλ γηα ηηο άξηζηεο θαηαζβεζηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, πνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο εμήο: ηελ ςήμε ηεο θαηφκελεο χιεο θάησ ηνπ ζεκείνπ αλάθιεμεο. ηηο θαηαπληθηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ λεξνχ, πνπ θαιχπηνληαο ηελ θαηφκελε χιε, απαγνξεχεη ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο. ηηο θαηαπληθηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηκνχ, πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εμάηκηζε ηνπ ππξνζβεζηηθνχ λεξνχ. Ο αηκφο βαξχηεξνο απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα θαζψο είλαη, εθηνπίδεη θαη ζηεξεί απφ ηελ θαηφκελε χιε ην νμπγφλν. Ζ ζηαηηζηηθή έρεη δείμεη πσο νη πην πηζαλνί θίλδπλνη πνπ παξνπζηάδνληαη απφ ηε ρξήζε λεξνχ είλαη: H βιάβε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ κηαο εγθαηάζηαζεο. Ζ αληίδξαζε ηνπ λεξνχ κε πιηθά πνπ παξάγνπλ εχθιεθηα ή ηνμηθά αέξηα. CO 2 Σν CO 2 είλαη έλα άξηζην θαηαζβεζηηθφ πιηθφ. Υξεζηκνπνηείηαη είηε κε θνξεηφ ππξνζβεζηήξα, είηε κε κφληκν ζχζηεκα. Απνζεθεχεηαη πγξνπνηεκέλν ππφ πίεζε, ζε θηάιεο

38 κε ηζρπξά ηνηρψκαηα θαη εθηνμεχεηαη κέζσ ζσιήλνο, πνπ απνιήγεη ζε ρσάλε εθηφλσζεο, ε νπνία δηαζέηεη μχιηλε ρεηξνιαβή, γηα πξνζηαζία απφ εγθάπκαηα ςχρνπο πνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ ηελ ηαρχηαηε εθηφλσζε ηνπ πγξνχ δηνμεηδίνπ ζε αέξηα θαηάζηαζε. Οη ρεκηθέο θαη νη ππξνζβεζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ CO 2 είλαη νη παξαθάησ: Δίλαη άθαπζην. Γε ζπληεξεί ηελ θαχζε, νχηε θαη ηε δσή. Δίλαη 1,5 θνξά βαξχηεξν ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα. Δίλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κέρξη ηα Volt. Γηα πξνζηαζία απφ ειεθηξνπιεμία ζε κεγαιχηεξα Volt, πξέπεη ν ςεθακφο λα εθαξκφδεηαη απφ απφζηαζε ελφο (1) ηνπιάρηζηνλ κέηξνπ θαη ν ππξνζβεζηήξαο λα θξαηείηαη κφλν απφ ηελ μχιηλε ρεηξνιαβή ηνπ. Δίλαη άρξσκν. Δίλαη άνζκν. Γελ είλαη δειεηεξηψδεο, αιιά είλαη αζθηθηηθφ γηα θάζε δσληαλφ νξγαληζκφ. Δίλαη αέξην, αιιά κπνξεί λα πγξνπνηεζεί ή λα ζηεξενπνηεζεί, φηαλ ζπκπηεζηεί. Ζ θξίζηκε ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη 31 C. Δπάλσ απφ απηήλ, είλαη πάληνηε αέξην, αλεμαξηήησο πηέζεσο. Καη εμαίξεζηλ, αληηδξά κε ην θαηφκελν καγλήζην θαη ζρεκαηίδεη άλζξαθα, νμπγφλν θαη νμείδην ηνπ καγλεζίνπ, ζπληεξψληαο έηζη ηελ ππξθαγηά. Γελ είλαη απνηειεζκαηηθφ ζαλ θαηαζβεζηηθφ κέζν ζην λάηξην, ην θάιην, ην καγλήζην θαη ην δηξθφλην. ε ζεξκνθξαζία -78 C βξίζθεηαη ζε ζηεξεά θαηάζηαζε θαη νλνκάδεηαη Ξεξφο Πάγνο. ΑΦΡΟΙ Οη αθξνί δηαθξίλνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Ο νπζηαζηηθφηεξνο δηαρσξηζκφο ηνπο είλαη απηφο πνπ ηνπο μερσξίδεη, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο ηνπο, ζε: Μεραληθνχο Υεκηθνχο εκαληηθφο δηαρσξηζκφο, επίζεο, είλαη απηφο πνπ μερσξίδεη ηνπο Μεραληθνχο Αθξνχο, ζε: Υακειήο δηαζηνιήο ή εθηφλσζεο Μέζεο δηαζηνιήο ή εθηφλσζεο Τςειήο δηαζηνιήο ή εθηφλσζεο

39 Ο αθξφο πςειήο δηαζηνιήο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηάθιπζε κεγάισλ ρψξσλ πνπ πήξαλ θσηηά. Ο αθξφο γεκίδεη ην ρψξν, εθηνπίδεη ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα, δηψρλεη καδί θαη ην νμπγφλν θαη ε θσηηά ζβήλεη. Ζ θχξηα πξνθχιαμε, γηα ηελ θαηάθιπζε θάπνηνπ ρψξνπ κε αθξφ πςειήο δηαζηνιήο, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαθπγήο ησλ θαπζαεξίσλ καθξηά απφ ην ρψξν απηφ, πξηλ αξρίζεη ε θαηάθιπζε. Άιιεο πξνθπιάμεηο έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ αθξνχ, ν νπνίνο θαηά 94 97% απνηειείηαη απφ λεξφ. Πξέπεη λα κελ πέζεη αθξφο επάλσ ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη πίλαθεο, πξηλ απνκνλσζεί ε ηάζε. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί αθξφο ζε θσηηέο θαηεγνξίαο D (δξαζηηθψλ κεηάιισλ), γηαηί ηα ιεπηφηαηα ζηαγνλίδηα ηνπ λεξνχ πνπ πεξηέρεη, θαζψο ζα πέζνπλ ζηελ ππέξζεξκε επηθάλεηα ηνπ θαηφκελνπ κεηάιινπ ζα εηζρνξήζνπλ ζηε κάδα ηνπ, ζα κεηαηξαπνχλ αθαξηαία ζε αηκφ θαη ζα εθζθελδνληζηνχλ γχξσ γχξσ παξαζχξνληαο καδί ηνπο θαη θνκκάηηα ηνπ ππξαθησκέλνπ κεηάιινπ. Αθφκε δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ππφ πςειή πίεζε ζην θέληξν θσηηάο πεηξεινεηδψλ, γηαηη κπνξεί λα δηαζθνξπίζεη θειίδεο ηεο θαχζηκεο χιεο, νη νπνίεο ζα πξνθαιέζνπλ λέεο εζηίεο ππξθαγηάο. Ο αθξφο κέζεο θαη ρακειήο δηαζηνιήο, ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ πεηξειαηνεηδψλ. Καζψο είλαη πην ειαθξχο απφ ην πγξφ θαχζηκν, επηπιέεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ θαη δελ επηηξέπεη ζηνπο ζεξκνχο αηκνχο ηνπ θαπζίκνπ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο θαη λα αλαθιεγνχλ. πλνςίδνληαο γηα ηνπο αθξνχο: Ζ θχξηα θαηαζβεζηηθή ηνπο δξάζε είλαη λα δεκηνπξγνχλ κηα θνπβέξηα πνπ ζθεπάδεη ηελ ππξθαγηά θαη δελ επηηξέπεη ζηνπο αηκνχο ηεο χιεο λα μεθνιιήζνπλ απφ απηήλ, λα απειεπζεξσζνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη λα θανχλ. Απαηηείηαη ε θαιή ρξήζε ηνπ, ρσξίο ζπαηάιε. Γηλέηαη ε επηινγή παξαγσγήο αθξνχ ρακειήο, κέζεο ή πςειήο δηαζηνιήο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Κάζε έλαο απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο αθξνχο, φκσο, έρεη ην δηθφ ηνπ ηξφπν παξαγσγήο θαη απαηηεί ην δηθφ ηνπ εμάξηεκα εθηφμεπζεο (αθξνθχζην, αθξνγελλήηξηα, θ.ι.π.) Οη αθξνί πςειήο δηαζηνιήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν ζε θιεηζηνχο ρψξνπο. Ο αθξφο, ιφγσ ηνπ φ,ηη απνηειείηαη απφ λεξφ θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ, έρεη θαη κηα ζεκαληηθή ςπθηηθή επίδξαζε ζηελ ππξθαγηά. Ο αθξφο πξνθαιεί ηηο ίδηεο πεξίπνπ θαηαζηξνθέο κε ην λεξφ θαη πξέπεη λα παίξλνληαη νη ίδηεο πξνθπιάμεηο

40 ΚΟΝΔ Οη ζθφλεο ή μεξέο ρεκηθέο ζθφλεο είλαη δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Οη μεξέο ρεκηθέο ζθφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππξφζβεζε, κπνξεί λα είλαη: Γηζαλζξαθηθφ Νάηξην Γηζαλζξαθηθφ Κάιην Υισξηνχρν Κάιην Οπξία + Γηζαλζξαθηθφ Κάιην Φσζθνξηαθφ Μνλνακκψλην Ξεξέο θφλεο Σχπνπ D Οη θαηαζβεζηηθέο ηδηφηεηεο ησλ μεξψλ ρεκηθψλ θφλεσλ είλαη πνιππνίθηιεο. Μεξηθέο απφ απηέο αλαθέξνληαη παξαθάησ: Κάλνπλ ςχμε, γηαηί φηαλ εθηνμεχνληαη έρνπλ κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία απφ ην θαηφκελν πιηθφ. Κάλνπλ θαηάπλημε κε ηελ παξαγσγή CO 2 θαη πδξαηκψλ. Παξεκπνδίδνπλ ηελ αθηηλνβνινχκελε ζεξκφηεηα, δεκηνπξγψληαο έλα ζεξκναπνξξνθεηηθφ ζχλλεθν. Οη δηάθνξνη ηχπνη θφλεσλ, έρνπλ δηαθνξεηηθή θαηαζβεζηηθή ηζρχ. Απφ ηε κειέηε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζθφλεο, πξνθχπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Απνηειεζκαηηθφηεξε ζθφλε είλαη ε Οπξία ζε ζπλδπαζκφ κε Γηζαλζξαθηθφ Κάιην. Πην ζπλεζηζκέλε είλαη ην Γηζαλζξαθηθφ Νάηξην, θαη Ζ κνλαδηθή πνπ κπνξεί λα ζβήζεη θσηηέο ζηεξεψλ θαπζίκσλ, είλαη ην Φσζθνξηθφ Μνλνακκψλην. Οη ζθφλεο ηχπνπ D, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηάζβεζε ππξθαγηψλ θαηεγνξίαο D, δειαδή ησλ δξαζηηθψλ κεηάιισλ, φπσο ην Μαγλήζην, Κάιην, Νάηξην, ηα θξάκαηά ηνπο, Σηηάλην, Εηξθφλην, Αινπκηλφζθνλε θ.ι.π. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε ππξνζβεζηήξεο ή θηπάξηα θαη θνπβάδεο, ρχκα. Καζψο ζθεπάδνπλ ηα πιηθά πνπ θαίγνληαη, δεκηνπξγνχλ επάλσ ηνπο κηα θξνχζηα θαη κε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπο παξάγεηαη καχξνο, βαξχο, δηεηζδπηηθφο θαπλφο, πνπ ζβήλεη ηε θσηηά κε ρεκηθή δηαδηθαζία. Γηα ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα, πξέπεη ε θξνχζηα λα κελ ζπάζεη ζε θαλέλα ζεκείν. πλνςίδνληαο, γηα ηηο μεξέο ρεκηθέο ζθφλεο πξνθχπηεη: Ζ θχξηα ππξνζβεζηηθή ηνπο δξάζε είλαη ε δηαθνπή ηεο ζεηξάο ησλ γεγνλφησλ πνπ νδεγνχλ ζε αλάθιεμε ηεο χιεο θαη δηαηεξνχλ ηελ ππξθαγηά ζε εμέιημε

41 Ζ ρξήζε ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο άζθνπε ζπαηάιε. Πξνθαινχλ θαηαζηξνθέο ζηα ειεθηξηθά θαη ειεθηξνινγηθά εμαξηήκαηα. Ζ ρξήζε ελφο κεκνλσκέλνπ ππξνζβεζηηθνχ πιηθνχ δελ είλαη πάληα ε θαιχηεξε ιχζε γηα ηελ θαηάζβεζε κηαο ππξθαγηάο. Σα ππξνζβεζηηθά πιηθά, έρνπλ πιενλεθηήκαηα αιιά θαη κεηνλεθηήκαηα. πλνςίδνληαο ηα ζπνπδαηφηεξα απφ απηά ζρεκαηίζηεθε ν παξαθάησ Πίλαθαο. Ππξνζβεζηηθφ Τιηθφ Νεξφ Πιενλεθηήκαηα Μεγάιε ςπθηηθή ηθαλφηεηα. Μεγάιε εκβέιεηα εθηφμεπζεο. Αθξνί Κάιπςε ησλ θαηνκέλσλ πιηθψλ. Φχμε. Καηάπλημε. CO 2 Γελ αθήλεη θαηάινηπα. Απνκαθξχλεη ην Ο 2. θφλεο Δθηνμεχνληαη πνιχ καθξπά. Αλαραηηίδνπλ άκεζα ηε ρεκηθή αληίδξαζε θαη ηηο θιφγεο. Μεηνλεθηήκαηα Αχμεζε εθηνπίζκαηνο. Κίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο. Μηθξή εκβέιεηα εθηφμεπζεο. Ζιεθηξνπιεμία. Γελ είλαη εχθνιν λα κείλεη ζθξαγηζκέλν ζην ρψξν θαη ε θαηαζβεζηηθή δξάζε ηνπ είλαη πνιχ βξαδεία. Γελ ςχρνπλ θαη δεκηνπξγείηαη πηζαλφηεηα επαλάθιεμεο. Πίνακαρ 1.11: Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ππξνζβεζηηθψλ πιηθψλ.[9] Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ππξνζβεζηηθψλ πιηθψλ είλαη παξάγνληεο πνπ απαηηνχλ ηε ρξήζε ζπλδπαζκνχ δχν ππξνζβεζηηθψλ πιηθψλ, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε ελφο κφλν πιηθνχ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή

42 Οη Βαζηθφηεξεο Απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ γηα ηελ Δλεξγεηηθή. Ππξνπξνζηαζία αλά είδνο Κηηξίνπ [1, 3, 4] Καηνηθίεο ε φινπο ηνπο ρψξνπο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, φπνπ ππάξρνπλ αηηίεο ππξθαγηάο (π.ρ. ιεβεηνζηάζηα, δεμακελέο πεηξειαίνπ θ.ι.π.) ηνπνζεηνχληαη 2 θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο. ε πνιπθαηνηθίεο κε αξηζκφ νξφθσλ Ν 4 θαη κε εκβαδφλ αλά φξνθν Α > 500 m 2 θαη ζε πνιπθαηνηθίεο κε Ν 5, ηα ιεβεηνζηάζηα, νη απνζήθεο θαπζίκσλ θαη ηα κεραλνζηάζηα πξέπεη λα έρνπλ απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο θαη θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο. ε πνιπθαηνηθίεο κε Ν = 6 8 θαη κε εκβαδφλ αλά φξνθν Α > 300 m 2 θαζψο θαη ζε πνιπθαηνηθίεο πεξηζζνηέξσλ νξφθσλ (αλεμαξηήησο ηνπ εκβαδνχ αλά φξνθν) απαηηείηαη αλά φξνθν ρεηξνθίλεηνο ζπλαγεξκφο, εγθαηεζηεκέλνο ζε θνηλφρξεζην θαη εχθνια πξνζπειάζηκν ρψξν Ξελνδνρεία Όια ηα μελνδνρεηα πξέπεη λα έρνπλ ρεηξνθίλεην ζπλαγεξκφ θαη 2 ηνπιάρηζηνλ θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο αλά φξνθν ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ην πνιχ ΓL max = 25m θαη ζε απφζηαζε ην πνιχ απφ ην πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηνπ νξφθνπ ΓL = 15m. Γηα αξηζκφ νξφθσλ Ν > 2 θαη αξηζκφ θξεβαηηψλ Κ > 50 απαηηείηαη κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν. Σν δίθηπν απηφ πξέπεη λα θαιχπηεη νπνζδήπνηε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο. Γηα Ν = 2 ή Ν = 3 θαη εκβαδφλ αλά φξνθν Α > 50 m 2 θαζψο θαη γηα Ν > 3 αιιά θαη γηα Κ 50 απαηηείηαη απηφκαηε ππξαλίρλεπζε, ε νπνία πξέπεη λα θαιχπηεη νπνζδήπνηε ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο. Γηα Ν 4 δελ απαηηείηαη απηφκαηε ππξαλίρλεπζε, φηαλ ππάξρεη κφληκν πδξνδνηηθφ δίθηπν. Ο ζπλαγεξκφο πξέπεη λα έρεη 2 ζήκαηα (έλα αξρηθά γηα ην πξνζσπηθφ θαη αθνινχζσο έλα γα ηνπο ελνίθνπο). Ο ζπλαγεξκφο πξέπεη λα εηδνπνηεί απηφκαηα ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Λεβηηοζηάζια:

43 1. Σν ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πξέπεη λα δηαθφπηεη απηφκαηα ηελ παξνρή θαπζίκνπ πξνο ηνλ θαπζηήξα. 2. Πξέπεη λα ππάξρεη έμσ απφ ην ιεβεηνζηάζην ρεηξνθίλεηνο κεραληζκφο (δηαθφπηεο) γηα ηελ απνθνπή ιεηηνπξγίαο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ. 3. Γηα θαπζηήξα Ρ > 75 ΚW απαηηείηαη μερσξηζηφο ρψξνο. Κλιμαηιζμόρ: 1. Πξέπεη λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία απηφκαηα αιιά θαη ρεηξνθίλεηα. 2. Σα θαλάιηα αεξηζκνχ πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηε κεηάδνζε θινγψλ θαη θαπλνχ. Οκάδα ππξαζθάιεηαο {πνπ εμαζθείηαη κία εκέξα αλά έηνο} θαη ελεκεξσηηθέο νδεγίεο (απινπνηεκέλεο θαηφςεηο αλά φξνθν θαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γξακκέλεο θαη ζηε γιψζζα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ μέλσλ ελνίθσλ) Κηίξηα Δθπαίδεπζεο Όια ηα θηίξηα εθπαίδεπζεο πξέπεη λα έρνπλ ρεηξνθίλεην ζπλαγεξκφ θαη 2 ηνπιάρηζηνλ θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο αλά φξνθν, έηζη ψζηε θάζε ζεκείν ηνπ νξφθνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m. Γηα αξηζκφ νξφθσλ Ν 4 απαηηείηαη κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν. Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο απαηηείηαη: 1. ε πεξίπησζε παηδηψλ θάησ ησλ 6 εηψλ θαη αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 2. Γηα Ν > 3 ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ζηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο. 3. ε ρψξνπο εηδηθήο ζεκαζίαο (ΖΤ, αξρεία, βηβιηνζήθεο θαη εξγαζηήξηα). Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο απαηηείηαη: 1. ηα ππφγεηα κε Α > 250 m ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη ζηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο Κηίξηα Γξαθείσλ Όια ηα θηίξηα γξαθείσλ πξέπεη λα έρνπλ θνληά ζηηο ζθάιεο θαη ηηο εμφδνπο θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο αλά φξνθν, έηζη ψζηε θάζε ζεκείν ηνπ νξφθνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m

44 ε θηίξηα άλσ ησλ 150 αηφκσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ: 1. Υεηξνθίλεηνο ζπλαγεξκφο. 2. Απηφκαηε ππξαλίρλεπζε ή ππξφζβεζε ζηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο. ε θηίξηα άλσ ησλ 300 αηφκσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ: 3. Υεηξνθίλεηνο ζπλαγεξκφο. 4. Απηφκαηε ππξαλίρλεπζε. Γηα χςνο θηηξίνπ Ζ > 20 m πξέπεη λα ππάξρεη κφληκν πδξνδνηηθφ δίθηπν θαη γηα άλσ ησλ 400 αηφκσλ εγθαηάζηαζε Sprinkler Καηαζηήκαηα Όια ηα θηίξηα θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα έρνπλ θνληά ζηηο ζθάιεο θαη ηηο εμφδνπο 2 ηνπιάρηζηνλ θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο αλά φξνθν, έηζη ψζηε θάζε ζεκείν ηνπ νξφθνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15 m. ε πνιπφξνθα θαηαζηήκαηα κε ζπλνιηθή επηθάλεηα Α νι > 500 m 2 ρεηξνθίλεηνο ζπλαγεξκφο. πξέπεη λα ππάξρεη Γηα Α νι > 1000 m 2 θαη εθ φζνλ ππάξρνπλ απνζήθεο (κε πξνζηηέο ζην θνηλφ θαη ρσξίο λπρηεξηλφ θχιαθα) κε Α > 50 m 2 απαηηείηαη απηφκαην (θαη ρεηξνθίλεην) ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο κε απηφκαηε εηδνπνίεζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Πξέπεη λα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ κε λεξφ (Sprinkler), ή κε άιιν θαηαζβεζηηθφ πιηθφ, γηα ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 1. ε θηίξηα κε εκβαδφλ αλά φξνθν Α > 1000 m ε θηίξηα κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ Α νι > 2500 m ε ππφγεηα κε εκβαδφλ Α > 250 m ε επηθίλδπλνπο ρψξνπο. Γηα χςνο θηηξίνπ Ζ > 15 m θαη ζπλνιηθή επηθάλεηα Α νι > 1500 m 2 εγθαζίζηαηαη πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν εθ φζνλ δελ ππάξρεη εγθαηάζηαζε Sprinkler

45 Υψξνη πλάζξνηζεο Κνηλνχ Γηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο: 1 : Θέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ζπλεδξηαθά θέληξα, ρψξνη δηαιέμεσλ, αίζνπζεο δηθαζηεξίσλ, θ.ι.π. 2 : Δθζεζηαθνί ρψξνη, κνπζεία, εθθιεζίεο, θ.ι.π. 3 : Δζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, θέληξα δηαζθέδαζεο, ιέζρεο, θ.ι.π. 4 : ηάδηα, γπκλαζηήξηα, θνιπκβεηήξηα, θ.ι.π. (θιεηζηνί ή αλνηρηνί ρψξνη) Όινη νη ρψξνη ζπλάξζξνηζεο θνηλνχ πξέπεη λα έρνπλ θνληά ζηηο ζθάιεο θαη ηηο εμφδνπο ηνπιάρηζηνλ 2 θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο, έηζη ψζηε θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15 m. ε φια ηα θηίξηα ζπλάζξνηζεο θνηλνχ κε αξηζκφ αηφκσλ Ν > 100 πξέπεη λα ππάξρεη απηφκαηε εηδνπνίεζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. ε φια ηα θηίξηα ησλ θαηεγνξηψλ 1 θαη 2 απαηηείηαη ρεηξνθίλεηνο ζπλαγεξκφο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο 3 κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ Α νι > 300 m 2, θαζψο θαη γηα θιεηζηά γπκλαζηήξηα. ηα ζέαηξα θαη ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο ηα θσηεηλά θαη ερεηηθά ζήκαηα πξέπεη λα γίλνληαη αληηιεπηά εληφο ηεο αίζνπζαο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη κεγαθσληθή εγθαηάζηαζε γηα θαζνδήγεζε ηνπ θνηλνχ πξνο ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ. ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο πξέπεη λα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο πξέπεη λα ππάξρεη: 1. ηε ζθελή θαη ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο ζεάηξσλ. 2. ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο. 3. ε θέληξα δηαζθέδαζεο κε ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ ρψξσλ ζπλάζξνηζεο Α νι > 300 m 2. Δπηηξέπεηαη ε ζχλδεζε δηθηχνπ θαηαηνλεζηήξσλ κε ιηγφηεξα απφ 6 αθξνθχζηα ζην δίθηπν λεξνχ ηνπ θηηξίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νηη ε παξνρή ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 lit/(min.m 2 ). Μφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν πξέπεη λα ππάξρεη: 1. Γηα αξηζκφ αηφκσλ Ν > Όηαλ ε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ βξίζθεηαη ζε χςνο Ζ > 20 m. 3. Όπνπ ππάξρεη αληηθεηκεληθή δπζθνιία πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ κε εχθακπηνπο ζσιήλεο απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ

46 ε ρψξνπο κε αξηζκφ αηφκσλ Ν < 250 πξέπεη λα ππάξρεη θξνπλφο κε εχθακπην ζσιήλα Φ19 κήθνπο 15 m κε θαηάιιειν αθξνθχζην. Μαγεηξία, θαπλαγσγνί θαη εμαεξηζηήξεο καγεηξείσλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη ηνπηθά κε απηφκαην ζχζηεκα CO 2 (ή άιιν εγθεθξηκέλν πιηθφ θαηάζβεζεο). Δηδηθέο απαηηήζεηο γηα ηε ζθελή ζεάηξνπ: 1. Γηα επηθάλεηα ζθελήο Α > 60 m 2 απαηηείηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κέζσ ζεξκνδηαθνξηθψλ ππξαληρλεπηψλ, ην νπνίν λα θαιχπηεη θαη φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζθελήο (θακαξίληα, απνζήθεο, θ.ι.π.). 2. Σν άλνηγκα ηεο ζθελήο πξέπεη λα θιέηλεη απηφκαηα (κέζσ ζεξκνδηαθνξηθνχ ππξαληρλεπηή) θαη λα απνηειείηαη απφ ππξάληνρν πιηθφ κε δείθηε ππξνπξνζηαζίαο 10 min, ή απφ άθαπζην χθαζκα πνπ λα ςεθάδεηαη απηφκαηα κε λεξφ (κέζσ ζεξκνδηαθνξηθνχ ππξαληρλεπηή) επί 30 min. 3. Ο ζπλαγεξκφο πξέπεη λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα απφ ηελ βαιβίδα παξνρήο λεξνχ Ννζνθνκεία θαη Φπιαθέο Γηαθξίλνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο: Ζ 1 : Ννζνθνκεία, ςπρηαηξεία, ηδξχκαηα ρξφλησλ παζήζεσλ, θέληξα πγείαο, θ.ι.π. Ζ 2 : Φπιαθέο, αλακνξθσηήξηα, θ.ι.π. Όια ηα θηίξηα πξέπεη λα έρνπλ θνληά ζηηο ζθάιεο θαη ηηο εμφδνπο 2 ηνπιάρηζηνλ θνξεηνχο ππξνζβεζηήξεο αλά φξνθν, έηζη ψζηε θάζε ζεκείν ηνπ νξφθνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15 m. Όια ηα θηίξηα πξέπεη λα έρνπλ ρεηξνθίλεην ζπλαγεξκφ θαη επηπιένλ ζηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο απαηηείηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. ε φια ηα θηίξηα ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα εηδνπνηεί απηνκάησο ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. Ζρεηηθφο ζπλαγεξκφο πξέπεη λα ππάξρεη: 1. Γηα ηα θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ζ 1 ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο: Σειεθσληθφ θέληξν. Θπξσξεία

47 Γξαθείν Πξντζηακέλεο. Γξαθείν Σερληθψλ. Γξαθείν Ππξαζθάιεηαο. ε ρψξνπο δηακνλήο πξνζσπηθνχ. 2. Γηα ηα θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ζ 2 ζηνπο παξαθάησ ρψξνπο: Σειεθσληθφ θέληξν. Θπξσξεία. Γξαθείν Δπνπηψλ. Γξαθείν Ππξαζθάιεηαο. ε ρψξνπο δηακνλήο πξνζσπηθνχ ε ρψξνπο αζζελψλ κε αθνπζηηθή αλεπάξθεηα πξέπεη λα ππάξρνπλ νπηηθά ζήκαηα. Γηα αξηζκφ αηφκσλ Ν > 150 ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ πξέπεη λα δηαζέηεη εθεδξηθή ειεθηξνδφηεζε γηα 24 ψξεο. ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο απαηηείηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Δμαηξνχληαη: 1. Υψξνη κε επηθάλεηα Α < 30 m 2, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νηη δηαζέηνπλ ππξαληρλεπηή. 2. Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο κε Α < 100 m 2, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νηη δηαζέηνπλ ππξαληρλεπηή. 3. Μαγεηξία κε αξηζκφ κεξίδσλ θαγεηνχ < 150. Δπηηξέπεηαη ε ζχλδεζε δηθηχνπ θαηαηνλεζηήξσλ κε ιηγφηεξν απφ 6 αθξνθχζηα ζην δίθηπν λεξνχ ηνπ θηηξίνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε νηη ε παξνρή ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 lit/(min.m 2 ). Μφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν πξέπεη λα ππάξρεη: 1. ε θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ζ 1 γηα αξηζκφ θιηλψλ Κ > ε θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ζ 2 γηα αξηζκφ αηφκσλ Ν > ε φια ηα θηίξηα κε χςνο Ζ > 15 m. Ζ απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη, φηαλ ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο. ε θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ζ 1 κε Κ < 100 θαη θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ζ 2 κε Ν < 150 πξέπεη λα ππάξρνπλ έμσ απφ απηά ζηφκηα πδξνιεςίαο γηα ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία

48 Υψξνη ηάζκεπζεο Απηνθηλήησλ θαη Πξαηήξηα Τγξψλ Καπζίκσλ Γηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: Θ 1 : Μνλψξνθα ή θαη εκηππαίζξηα. Θ 2 : Πνιπψξνθα ππέξγεηα. Θ 3 : Τπφγεηα. ε φια ηα θηίξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεινη ζε αξηζκφ θαη είδνο, θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο. ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο πξέπεη λα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. ε ππφγεηα κε επηθάλεηα Α > 300 m 2, εγθαζίζηαηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο. ε πνιπψξνθα θηίξηα (θαηεγνξία Θ 2 ) θαη ζε ππφγεηα Parking (θαηεγνξία Θ 3 ) εγθαζίζηαηαη κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν. ηα θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Θ 1 πξέπεη λα ππάξρεη ζηφκην ιήςεο λεξνχ Φ Βηνκεραλίεο, Βηνηερλίεο θαη Απνζήθεο Γηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: Ε 1 : Υακεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ, ππξνζεξκηθφ θνξηίν Q < 1000 MJ/m 2. Ε 2 : Μέζνπ βαζκνχ θηλδχλνπ, ππξνζεξκηθφ θνξηίν Q = MJ/m 2. Ε 3 : Τςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ, ππξνζεξκηθφ θνξηίν Q > 2000 MJ/m 2. ε φια ηα θηίξηα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαηάιιεινη ζε αξηζκφ θαη είδνο, θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο. Απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο πξέπεη λα ππάξρεη: 1. ε πνιπψξνθα θηίξηα κε ζπλνιηθφ αξηζκφ αηφκσλ Ν νι > ε πνιπψξνθα θηίξηα κε αξηζκφ αηφκσλ αλά φξνθν Ν > ε απνζήθεο ηεο θαηεγνξίαο Ε 2 κε ζπλνιηθή επηθάλεηα Α νι > 2000 m ε φια ηα θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ε ηνπο επηθίλδπλνπο ρψξνπο. Όηαλ ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο δελ απαηηείηαη ρεηξνθίλεην ζχζηεκα. Σφζν ην απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, φζν θαη ην ρεηξνθίλεην πξέπεη λα δίλνπλ ερεηηθφ ζήκα ζε ζέζε φπνπ βξίζθεηαη κφληκν πξνζσπηθφ. Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο πξέπεη λα ππάξρεη:

49 1. ε φια ηα θηίξηα ηεο θαηεγνξίαο Ε ε απνζήθεο ηεο θαηεγνξίαο Ε 2 κε ζπλνιηθή επηθάλεηα Α νι > 2000 m 2. Όηαλ ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο. Σν αληίζηξνθν φκσο δελ ηζρχεη. Μφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν πξέπεη λα ππάξρεη ζε θηίξηα πάλσ απφ 3 νξφθνπο κε εκβαδφλ αλά φξνθν Α > 500 m 2. Ο ηδηνθηήηεο θαη ν δηεπζπληήο είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηελ ζπγθξφηεζε θαη εθπαίδεπζε ηεο νκάδαο ππξαζθάιεηαο

50 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΜΔΛΔΣΔ ΠΤΡΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 2.1 Μειέηε ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο [6] ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΧΟΤ ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε.ην Π.Γ 71/88, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο, απνθ 81813/5428, θαη 312/ /2498 ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ απφ ηνλ.. Βαξζ. Βνπξινχκε Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ.αξ. Σ.Δ.Δ Υξήζε θηηξίνπ : Κεληξηθφ πγθξφηεκα Ακθηζεάηξσλ θαη Αηζνπζψλ Γηδαζθαιίαο Θέζε θηηξίνπ. Πφιε: Κάησ Καζηξίηζη. Οδφο... Αξ... Σ.Κ... Αξηζ. θχιινπ ράξηνπ...oηθνδ. ηεηξαγ...παλεπηζηεκηνχπνιε Ηδηνθηήηεο: Παλεπηζηήκην Παηξψλ... Σει Σει 2... Σει. αλάγθεο Ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο :... (Μφλν γηα πθηζηάκελα μελνδνρεία) Tει Σει 2... Σει. αλάγθεο

51 2.1.1 Οηθνδνκηθή ζχζηαζε 1. Αξηζκφο νξφθσλ θηίζκαηνο :...[ 4 ] 2. πλνιηθή επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ :...[ 6.801,75]m 2 3. Ύςνο θηηξίνπ :...[ 12,63] m 4. Πιεζπζκφο θηηξίνπ :... [4.873] άηνκα 5. Δίδνο θέξνληνο νξγαληζκνχ [Ο] [Σ] [Ο] [_] * * Δπεμεγήζεηο ζην ΔΗΓΟ ΦΔΡΟΝΣΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ. Φέξνπζα θαηαζθεπή [Υ] [.] [.] [.] Σνηρνπνηία [.] [.] [Υ] [.] Φέξνπζα θαηαζθεπή ζηέγεο [Υ] [.] [,] [.] [.] Δπηθάιπςε ηέγεο [.] [.] [.] [.] [.] ΦΔΡΟΤΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ ΚΑΣΑΚ. ΣΔΓΖ ΔΠΤΚΑΛΤΦΖ ΣΔΓΖ ΚΧΓ Οπιηζκέλν θπξφδεκα... Άνπιν θπξφδεκα... Ληζνδνκή(Σερλ.Ληζ.)... Ληζνδνκε (Φπζ.Ληζ.)... Μεηαιιηθή... Ξχιηλε Μηθηή... Αιινπ Σχπνπ... Οπι/λν θπξνδ.. Ανπιν θπξνδ... Σερλ. Λίζνη... Φπζ. Ληζνη... Μεηαιιηθή... Ξπιφπεθηε Μηθηή... Αιινπ Σχπνπ... Οπι/λν θπξνδ Μεηαιιηθή... Ξπιηλε Μηθηή... Αιινπ Σχπνπ Φχιια... Φχιια Πιαζηηθνχ... Λακαξίλα -Σζίγθνο... Ακηαληνηζηκέλην... Κεξακίδηα... Λίζηλεο Πιάθεο... Σερληθέο... Μηθηή... Αιινπ... Πεξηγξαθή άιινπ ηχπνπ... 6.Αξηζκφο εμφδσλ θηλδχλνπ...[ 11 ] Ολνκαζία Οδνχ & αξηζκφο Δμνδνο (1 ) :.Τπαηζξν...Δμνδνο ( 7)...Τπαηζξν Eμνδνο (2 )...Τπαηζξν...Δμνδνο (8)...Τπαηζξν... Δμνδνο (3 )...Τπαηζξν...Δμνδνο (9)...Τπαηζξν... Δμνδνο (4 )...Τπαηζξν...Δμνδνο (10)...Τπαηζξν... Δμνδνο (5 )...Τπαηζξν...Δμνδνο (11)...Τπαηζξν... Δμνδνο (6)...Τπαηζξν... Κιηκαθνζηάζην ή αλειθπζηήξαο γηά πξφζβαζε ππξνζβεζηψλ ( Ναί / Ορη )...[ ΟΥΗ ] 7. Φσηηζκφο αζθαιείαο (Ναί / Ορη ) [ ΝΑΗ ] χκθσλα κε ηελ παξ ησλ Γ.Γ απαηηείηαη θσηηζκφο αζθαιείαο, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νη φξνη : 1. Ζ ελαιιαγή απφ ηελ κία πεγή ελέξγεηαο ζε άιιε λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 δεπηεξφιεπηα 2. Ζ ηξνθνδφηεζε ηνπ θσηηζκνχ ελεξγείαο λα είλαη απφ ζίγνπξε εθεδξηθή ελεξγείαο θαη ν θσηηζκφο ζηα ζεκεία δαπέδνπ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ 10 Lux. 3. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ θαλνληθνχ θσηηζκνχ ν θσηηζκφο αζθαιείαο λα δηαηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν θσηηζκφ κηάκηζε ηνπιάρηζηνλ ψξα. 8. Γεηηλίαζε Αλαηνιηθά Γεηηνληθφο Υψξνο ηεο επηρείξεζεο..τπαηζξν... Γπηηθά...Τπαηζξν Βφξεηα...Τπαηζξν Νφηηα...Τπαηζξν Τπεξθείκελνο Οξνθνο..Γελ Τπάξρεη... Τπνθείκελνο Οξνθνο.Γελ Τπάξρεη... - Ο - - Α - - Σ - - Φ - - Μ - - Ξ - - L - - Π - - Ε - - Δ - - Κ - - Θ - - Γ - - Η - - Λ

52 Ζ ΤΣΑΖ 9. Οδφο Πξνζπέιαζεο Ππξ/θψλ Ορεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο : Κνξίλζνπ - Νέα Δζληθή νδφο Παηξψλ Αζελψλ-Γηγελή Αθξίηα- Παλεπηζηεκίνπ- Παλεπηζηεκηνχπνιε Yδξνζηφκηα : 1) Οδφο :..Τδξνζηφκηα Παλεπηζηεκηνππφιεσο... Αξηζκ. :... 2) Οδφο :... Αξηζκ. : Θέζε Ζι. Πίλαθα : ην Τπφγεην ηνπ θηηξίνπ Σκήκαηνο ΗΗ Υξήζε Τγξαεξίνπ (Ναί/ Ορη )... [ ΟΥΗ ] Πνζφηεηα :... [ ] lit 13 Υξήζε Φσηαεξίνπ (Ναί /Ορη )...[ ΟΥΗ ] Μέηξα ππξνπξνζηαζίαο 1. Πξνιεπηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο Απηφκαην χζηεκα Ππξαλίρλεπζεο ( Ναί /Ορη ) _ [ ΝΑΗ ] Πεξηνρή πνπ θαιχπηεη:. Όινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ... Απηφκαην χζηεκα Αλίρλεπζεο Δθξεθηηθψλ Μηγκάησλ (Ναί/ Ορη ) _ [ ΟΥΗ ] Απιφο Αληρλεπηήο Δθξεθηηθψλ Μηγκάησλ (Ναη /Ορη) _ [ ΟΥΗ ] Απηφκαηε _ Υεηξνθίλεηε Φχμε ( Ναί / Ορη ) _ [ ΟΥΗ ] χζηεκα Υεηξνθίλεηεο Αλαγγειίαο Ππξθαγηάο ( Ναί / Ορη ) _ [ ΝΑΗ ] Καηαζηαιηηθά κέηξα ππξνπξνζηαζίαο : Σχπνο Καηαηνληζκνχ ΤΓΡΟΤ ΣΤΠΟΤ [Υ] Απηφκαην χζηεκα Καηαηνληζκνχ ( Ναί / Ορη ) [ ΝΑΗ ] { Σχπνο Καηαηνληζκνχ ΞΖΡΟΤ ΣΤΠΟΤ [_] Απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ κε παξνρή απφ ην δίθηπν πφιεο (Ναί/Ορη)...[ΝΑΗ] Πεξηνρή πνπ θαιχπηεη :.Γηαδξφκνπο, Μεγάιν Ακθηζέαηξν, Υψξνη θελήο,... Mφληκν Τδξνδνηηθφ Ππξ/θφ Γίθηπν (Ναη/Ορη) [ ΝΑΗ ] Καηεγνξία I/II/III [ ΗΗ ] ΓΗΚΣΤΟ ΠΟΛΖ [Υ} Παξνρή Τδαηνο : { ANΣΛΖΣΗΚΟ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ [_] Αξηζκφο ππξ/θσλ θσιεψλ : Απιφ Τδξνδνηηθν Ππξ/θφ Γίθηπν (Ναί / Ορη) [ ΟΥΗ ] Αξηζκφο ππξπ/θψλ εξκαξίσλ :... Απηφκαην - Υεηξνθίλεην πζηεκα θαηάζβεζεο Σνπηθήο Δθαξκνγήο (Ναί /Ορη ) [ ΟΥΗ ]

53 Ππξνζβεζηήξαο θαη ινηπά κέζα Α/Α Δίδνο ππξνζβεζηήξα ή κέζνπ 1 Ξεξήο ζθφλεο θνξεηφο 6 ριγ. 2 Ξεξήο ζθφλεο θνξεηφο 12 ριγ 3 Ξεξήο ζθφλεο ηξνρήιαηνο 25 ριγ. 4 Ξεξήο ζθφλεο ηξνρήιαηνο 50 ριγ. 5 Ξεξήο ζθφλεο νξνθήο 6 ριγ 6 Ξεξήο ζθφλεο νξνθήο 12 ριγ 7 Γηνμεηδίνπ άλζξαθα θνξεηφο 6 ριγ. 8 Γηνμεηδίνπ άλζξαθα θνξεηφο 12 ριγ. 9 Γηνμεηδίνπ άλζξαθα νξνθήο 6 ριγ 10 Γηνμείδην άλζξαθα νξνθήο 12 ριγ 11 Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο νμπγφλνπ 12 Αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο πεπηεζκέλνπ αέξνο 13 Αηνκηθέο πξνζσπίδεο κε θίιηξν 14 ηνιέο ακηάληνπ πξνζέγγηζεο 15 ηνιέο ακηάληνπ δηέιεπζεο 16 ηνιέο ακκσλίαο Γηεζλέο χκβνιν Πνζφηεηα Σξφπνο ιεηηνπξγίαο P 128 Eθηφμεπζε κε πίεζε αδξαλνχο αεξίνπ P 2 Eθηφμεπζε κε πίεζε αδξαλνχο αεξίνπ P Δθηφμεπζε κε πίεζε αδξαλνχο αεξίνπ P Eθηφμεπζε κε πίεζε αδξαλνχο αεξίνπ P Δθηφμεπζε κε πίεζε αδξαλνχο αεξίνπ P Δθηφμεπζε κε πίεζε αδξαλνχο αεξίνπ C 45 Δθηφμεπζε, εθηφλσζε αεξίνπ θαη ρηφλνο C Δθηφμεπζε, εθηφλσζε αεξίνπ θαη ρηφλνο C Δθηφμεπζε, εθηφλσζε αεξίνπ θαη ρηφλνο C Δθηφμεπζε, εθηφλσζε αεξίνπ θαη ρηφλνο Υξφλνο επηζεψξ. αλα 12κελφλ αλα 12 κελνλ αλα 12 κελνλ αλα 12 κελνλ αλα 12 κελνλ αλα 12 κελνλ αλα 6κελνλ αλα 6 κελνλ αλα 6 κελνλ αλα 6 κελνλ Παξαηεξήζεηο 17 Φηπάξηα 18 θαπάλεο 19 Σζεθνχξηα 20 θεπάξληα 21 Λνζηνί δηάξξεμεο 22 Πξνζηαηεπηηθά θξάλε 23 Κνπβέξηεο δηάζσζεο δχζθειεθηεο 24 Ζιεθηξηθνί θαλνί ρεηξφο 25 Ξεξήο ζθφλεο θξεκαζηφο απηφκαηνο 6 ριγ

54 2.1.3 Σερληθέο πεξηγξαθέο Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή ηνπ Μνλίκνπ Ππξνζβεζηηθνχ Γηθηχνπ, ηνπ Απηνκάηνπ πζηήκαηνο Καηάζβεζεο, ηνπ Απηνκάηνπ πζηήκαηνο Ππξαλίρλεπζεο, ηνπ Υεηξνθηλήηνπ πζηήκαηνο πλαγεξκνχ, ηνπ Μεγαθσληθνχ πζηήκαηνο, θαίλνληαη ζην Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί... ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΤΔ ΥΡΖΔΗ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ Α/Α Γεπηεξεχνπζα ρξήζε Αξηζκ. ρψξσλ Δ. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΓΗΑ ΤΦΗΣΑΜΔΝΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ Σ. ΠΗΝΑΚΔ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ Πάηξα Ο πληαθηεο Δγθξίλεηαη Πάηξα Ολνκαηεπψλπκν ηδηφηεηα Ο Γηνηθεηήο Π.Τ Ολνκαηεπψλπκν Βαζκφο θξαγίδα - Τπνγξαθή

55 2.1.4 Σερληθέο πεξηγξαθέο κφληκσλ ζπζηεκάησλ ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Δγθαζίζηαηαη ρεηξνθίλεην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ησλ Γεληθψλ Γηάηάμεσλ. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο : Υεηξνθίλεην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, αλαγγειίαο ζπλαγεξκνχ, ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ κε θιαο, παιφθξαθηα θνπκπηά αλαγγειίαο ππξθαγηάο. Γηα ηελ ρεηξνθίλεηε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζα εγθαηαζηαζνχλ θαηεπζπληηθνί ζηαζκνί αλαγγειίαο (κπνπηφλ) ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θνληά ζε θάζε έμνδν δηαθπγήο ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ηνπ 1,50 κ. Γηα ηελ αλαγγειία ζα εγθαηαζηαζνχλ ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ κε ελζσκαησκέλν θιαο, ζε ζέζεηο ηέηνηεο ζην θηίξην ψζηε λα θαιχπηεηαη φιε ε έθηαζε ηνπ θηηξίνπ. Σν δίθηπν θαισδηψζεσλ ησλ βξφρσλ ηεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο θαη δηεπζχλζεσλ ζα θαηαζθεπαζζεί απφ θαιψδην 2Υ1 mm2 ηχπνπ L/Y CY ΜΟΝΗΜΟ ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ Σν θηίξην ζα ηξνθνδνηεζεί απφ δίθηπν χδξεπζεο - ππξφζβεζεο ηεο Παλεπηζηεκηνππφιεσο. Σν δίθηπν χδξεπζεο ππξφζβεζεο ηξνθνδνηείηαη απφ λεξφ πνπ ππάξρεη ζε δεμακελή m3 θαη βξίζθεηαη ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο Παλεπηζηεκηνππφιεσο. Σν λεξφ κε θπζηθή ξνή ηξνθνδνηεί φια ηα θηίξηα ζε χδξεπζε θαη ππξφζβεζε. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ ζε θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζέζεηο έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηεο θάηνςεο λα κελ απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 30 κ απφ απηέο. Σν χςνο ηνπνζέηεζεο ηεο δεμακελήο εμαζθαιίδεη πίεζε ζηνλ απιφ ησλ Ππξνζβεζηηθψλ Φσιηψλ ηνπιάρηζηνλ 4,4 bar. Κάζε ππξνζβεζηηθή θσιηά ζα απνηειείηαη απφ : 1. Απφ βάλα νξζνγσληθήο θαηαζθεπήο 2. Απφ θνξκφ κε ηνλ εκηζχλδεζκν 3. Απφ ηελ ηπιηθηήξα γηα λα δέρεηαη δηπισκέλν ή ηπιηγκέλν ηνλ εχθακπην ζσιήλα 4. Απφ ηνλ εχθακπην ζσιήλα, κε εζσηεξηθή επίζηξσζε ειαζηηθνχ θαη κήθνπο 20 κέηξσλ. 5. Απφ ηνλ απιφ (αθξνθχζην), ηνπ νπνίνπ ε δηάκεηξνο ηνπ πξνζηνκίνπ λα απμάλεη ή λα κεηνχηαη θαη λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εθηνμεχζεσο επζείαο δέζκεο θαη πξνπεηάζκαηνο χδαηνο FOG. 6. Απφ ην εξκάξην (ληνπιάπη), θαηαζθεπαζκέλν απφ άθαπζηα πιηθά, θφθθηλνπ ρξψκαηνο, εληφο ηνπ νπνίνπ λα πεξηέρνληαη φια η αλσηέξσ. Γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ κνλίκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ κε λεξφ απφ ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ζηελ πεξίπησζε αλάγθεο, ζα ππάξρεη ζχλδεζε ηνπ ζπιιέθηε ππξνζβέζεσο κε δχθξνπλν θξνπλφ, εμσηεξηθά ηνπ

56 θηηξίνπ, δηακέηξνπ 65 mm θάζε ζηφκην. Ο ζσιήλαο ζπλδέζεσο ηνπ δίζηνκνπ κε ηνλ ζπιιέθηε ζα είλαη δηακέηξνπ 4 θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλνο κε βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, ε νπνία επηηξέπεη ηελ ξνή λεξνχ πξνο ηηο Ππξνζβεζηηθέο Φσιηέο. Σν λεξφ αληιείηαη απφ δχν πνκψλεο πνπ βξίζθνληαη ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο θαη ηξνθνδνηνχλ δεμακελή εμηζνξξνπήζεσο. Απφ ηελ δεμακελή εμηζνξξφπεζεο κεηαθέξεηαη κε δχν αληιίεο λεξνχ παξνρήο 100 m3/h έθαζηε, ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο, ψζηε ε αλαπιήξσζε ηεο δεμακελήο ζα γίλεηαη εληφο 6 σξψλ. Σν λεξφ κε βαξχηεηα ηξνθνδνηεί φια ηα θηίξηα. Σν εμσηεξηθφ δίθηπν ησλ ζσιήλσλ είλαη θνηλφ, χδξεπζεο θαη ππξφζβεζεο. Δληφο ησλ θηηξίσλ ηα δίθηπα δηαρσξίδνληαη ζε ζπιιέθηε χδξεπζεο θαη ζπιιέθηε ππξφζβεζεο. Οη δεμακελέο λεξνχ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη κεγάιν κέξνο ησλ είλαη επηρσκαηνκέλν θαη δελ ππάξρεη θίλδπλνο λα ζπάζνπλ ιφγσ παγεηνχ

57 2.2 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΔΡΗΓΡΑΦΔ [7] ΥΔΗΡΟΚΗΝΖΣΟ ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΑΝΗΥΝΔΤΖ Κέληξν ππξαλίρλεπζεο Κηηξίνπ Ο πίλαθαο ζα είλαη ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο, ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, κεγάισλ δπλαηνηήησλ θαη θηιηθφο πξνο ηνλ ρξήζηε. Θα έρεη νζφλε κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη επθξίλεηαο LCD, ζα παξέρεη ζηνλ ρξήζηε φιεο ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο ζε πεξίπησζε εθηάθηνπ αλάγθεο. Ο πίλαθαο ζα έρεη 16-bits κηθξνεπεμεξγαζηή κε απνηέιεζκα λα έρνπκε, έλα «γξήγνξν» θαη αμηφπηζην ζχζηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε επθνιία ζηηο αλάγθεο κεγάισλ θαη πνιχπινθσλ εγθαηαζηάζεσλ. Γεληθά ζα παξέρεη: «Καζαξέο» θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζε νζφλε κεγάισλ δηαζηάζεσλ θαη πςειήο επθξίλεηαο. Διεγρνη θαζνδεγνχκελνη απφ κελνχ θαη ιεηηνπξγίεο ππεξεζηψλ. Πιήξεο ελζσκαησκέλν πιεθηξνιφγην. Πιήξεο πξφγξακκα upload / download γηα απνκαθξπζκέλν πξνγξακκαηηζκφ. Υσξεηηθφηεηα 8 βξφρσλ. 4 έσο 24 πξνγξακκαηηδφκελεο εμφδνπο. Ηζρπξή, κεηαιιηθή ζπζθεπή. «Απαινί δηαθφπηεο» πνπ θαζνδεγνχλ ηνλ ρξήζηε. ρεδηαζκέλνη ζχκθσλα κε EN54, Part 2. Οη βξφρνη πξνζηίζεληαη ζε δεχγε, ρξεζηκνπνηψληαο βπζκαησηά PCB s. Οη 4 πξνγξακκαηηδφκελεο έμνδνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ζεηξήλεο, είηε γηα volt-free επαθέο θαη κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ έσο θαη ηηο 24. Ο πίλαθαο ζα είλαη πιήξσο πξνγξακκαηηδφκελνο, είηε κέζσ ηνπ πιεθηξνινγίνπ είηε κέζσ θνξεηνχ Ζ/Τ

58 ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ: Ο πίλαθαο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ μερσξηζηφ ηξνθνδνηηθφ / θνξηηζηή, ην νπνίν θέξεη ρψξν γηα εθεδξηθνχο ζπζζσξεπηέο. Καη ν πίλαθαο αιιά θαη ην ηξνθνδνηηθφ ζα κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη θαισδησζνχλ απιά, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο βπζκαηηθέο κνλάδεο. Ζ εμαηξεηηθά πςειψλ δπλαηνηήησλ «θαηάζηαζε ιεηηνπξγηψλ», πνπ θαζνδεγείηαη απφ κελνχ, πξνζθέξεη ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη απφδεημεο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα ηππσζνχλ, ζε ζεξκηθφ εθηππσηή. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ: Ζ δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πίλαθα ζα είλαη ηέηνηα, έηζη ψζηε, λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αθξηβείο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο. Με ηελ ρξήζε Ζ/Τ (ή «ηξέρνληαο» ην ίδην πξφγξακκα ζηελ ελζσκαησκέλε νζφλε θαη ην πιεθηξνιφγην), ν ζρεδηαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα εηζάγεη κελχκαηα ζε απιά Αγγιηθά, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ αθξηβνχο ζεκείνπ ππξθαγηάο. Δπηπιένλ, ην matrix «ειέγρνπ θαηά γεγνλφο», επηηξέπεη ηελ επίηεπμε πνιχπινθσλ εμφδσλ απφ απεξηφξηζην ζηελ νπζία ζπλδπαζκφ γεγνλφησλ. Σν πξφγξακκα πξνγξακκαηηζκνχ ζα είλαη απιφ θαη εχθνιν ζηελ θαηαλφεζή ηνπ θαη ιεηηνπξγία ηνπ. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Σάζε ιεηηνπξγίαο (Σξνθνδνηηθφ) : 230/240VAC, 50Hz (Πίλαθαο) : 24 VDC Αξηζκφο βξφρσλ : 8 Αξηζκφο ζεκείσλ : 99 αληρλεπηέο θαη 99 ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή /θαη εληνιψλ αλά βξφρν Αξηζκφο δσλψλ : 120 θσηηάο βνεζεηηθέο Αξηζκφο εμφδσλ ζεηξελψλ /ξειέ : 4, επεθηάζηκνπο ζηνπο 24 Αξηζκφο επαλαιεπηηθψλ πηλάθσλ : 32 (RS485 link) Γηαζέζηκνη δηαθφπηεο ειέγρνπ «Απαινί» δηαθφπηεο : 5 Κχξηεο ιεηηνπξγίεο : 10 Πιήξεο πιεθηξνιφγην : 54 πιήθηξα Κχξηα νζφλε ελδείμεσλ : θσηηδφκελε LCD, 640 x 280 ζηνηρείσλ Δλδείμεηο LED : 1 x θφθθηλε - αλά δψλε θσηηάο 1 x θφθθηλε - Κνηλή θσηηάο 1 x θίηξηλε - Βιάβε, Απνκνλσκέλν, Βιάβε πίλαθα, Βιάβε ηξνθνδνηηθνχ, Βιάβε ζεηξήλαο, Απνκαθξπζκέλε βιάβε, Βιάβε δψλεο, Απνκφλσζε

59 ζεηξήλαο, Απνκαθξπζκέλε απνκφλσζε, Δπαλαιεηηνπξγία πίλαθα, Διεγρνο, Δηδνπνίεζε ζπληήξεζεο, Πξνζπλαγεξκφο. 1 x πξάζηλε - ηξνθνδνζία. Interfaces γηα δίζθν : Uninet θαη RS Αληρλεπηέο ηνληζκνχ Ο αληρλεπηήο θαπλνχ -ηνληζκνχ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε πξνεγκέλα πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο, γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξνηφλησλ ηεο θαχζεο θαη γηα λα αλαθέξεη ην επηκεηξνχκελν επίπεδν ησλ πξνηφλησλ απηψλ ζε αλαινγηθά κέξε, ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα. Θα ρξεζηκνπνηεί αλαινγηθέο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ ρξήζηε, εγθαηαζηάηε θαη ζπληεξεηή. Δπηπιένλ, ν αληρλεπηήο ζα είλαη θαη δηεπζπλζηνδνηεκέλνο, ζα επηηξέπεη έηζη, ηνλ αθξηβή εληνπηζκφ ηεο θσηηάο θαηά ηα πξψηα ζηάδηά ηεο. Ο αληρλεπηήο ζα δηαζέηεη δηπιφ ζάιακν ηνληζκνχ, θαη έηζη ζα παξέρεη εμαηξεηηθή ζηαζεξφηεηα. Ο αληρλεπηήο ζα είλαη ξπζκηζκέλνο ζην 1,5% ηεο νλνκαζηηθήο επαηζζεζίαο γηα ην νξηαθφ επίπεδν ζπλαγεξκνχ ηνπ πίλαθα. Ο αληρλεπηήο ζα αληαπνθξίλεηαη ζε ηαθηηθνχο ειέγρνπο απφ ην ζχζηεκα θαη ζα αλαθέξεη ηνλ ηχπν ηνπ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην αλαινγηθφ επίπεδν ηνπ ζαιάκνπ ηνπ. Δάλ ιάβεη εληνιή ειέγρνπ απφ ηνλ πίλαθα, ηφηε, αλαθέξεη ην αλαινγηθφ επίπεδν ηνπ ζαιάκνπ. Κάζε θνξά πνπ ν αληρλεπηήο ειέγρεηαη απφ ηνλ πίλαθα, ζα αλαβνζβήλνπλ ηα LEDs ηνπ θαη αλάβεη ζηαζεξά ηα LEDs φηαλ ιάβεη ζρεηηθή εληνιή. O δηπιφο ζάιακνο ηνληζκνχ ηνπ αληρλεπηή ζα αληαπνθξίλεηαη γξήγνξα θαη νκνηφκνξθα ζε κηα επξεία γθάκα θαηαζηάζεσλ θαπλνχ θαη αλζίζηαηαη ζε ηαρχηεηεο ηνπ αέξα κέρξη 2.500ft/min, ρσξίο λα ελεξγνπνηεί ζήκα ζπλαγεξκνχ. Ο αληρλεπηήο ζα δηαζέηεη δχν (2) LEDs, δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ απφ ηνλ πίλαθα, ελζσκαησκέλν δηαθφπηε ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ελεξγνπνηείηαη ζην εμσηεξηθφ καγλήηε, ρακειφ ξεχκα εξεκίαο, κεραληζκφ αζθαιείαο, απνζπψκελν πεξίβιεκα, εηδηθφ πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα γηα πξνζηαζία απφ έληνκα, μερσξηζηή βάζε πνπ επηηξέπεη ηελ ελαιιαγή αληρλεπηψλ θαπλνχ-ηνληζκνχ, θσηνειεθηξηθψλ θαη ζεξκνδηαθνξηθψλ θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα UL-268 & ΔΝ

60 ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Σάζε ιεηηνπξγίαο : 15-28VDC Ρεχκα εξεκίαο : 200κ Α κέγηζην Δπαηζζεζία : 1,5% νλνκαζηηθή Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : 0 έσο 49 C ρεηηθή πγξαζία : 10% έσο 93% Θεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο Ο ζεξκνδηαθνξηθφο αληρλεπηήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξνεγκέλα πνιππιεθηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζεξκηθψλ επηπέδσλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ θσηηά θαη γηα ηελ αλαθνξά ηνπ αλαινγηθνχ επηπέδνπ ηεο ζεξκηθήο κέηξεζεο ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα. Ζ ρξήζε αλαινγηθψλ πιεξνθνξηψλ ζα παξέρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηνλ ρξήζηε, ηνλ εγθαηαζηάηε θαη ηνλ ζπληεξεηή. Δπηπιένλ, ν αληρλεπηήο ζα είλαη δηεπζπλζηνδνηεκέλνο, ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ηεο αθξηβνχο ζέζεο ηεο θσηηάο θαηά ηα πξψηα ζηάδηά ηεο. Κάζε αληρλεπηήο ζα ρξεζηκνπνηεί κηα απφ ηηο 99 δηαζέζηκεο δηεπζχλζεηο ελφο βξφρνπ ηνπ πίλαθα. Θα αληαπνθξίλεηαη ζε ηαθηηθνχο ειέγρνπο απφ ηνλ πίλαθα θαη ζα αλαθέξεη ηνλ ηχπν ηνπ θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ην αλαινγηθφ επίπεδν ησλ ζεξκηθψλ αηζζεηεξίσλ ηνπ. Δάλ ιάβεη εληνιή ειέγρνπ απφ ηνλ πίλαθα, ζα αλαθέξεη έλα αλαινγηθφ επίπεδν ζπλαγεξκνχ. Θα αλαβνζβήλεη ηα LEDs ηνπ φηαλ ειέγρεηαη απφ ηνλ πίλαθα θαη ζα αλάβεη ζηαζεξά ηα LEDs φηαλ ιακβάλεη ζρεηηθή εληνιή απφ ηνλ πίλαθα. Ο αληρλεπηήο ζα θέξεη δηπιφ ζεξκηθφ αηζζεηήξην, ζα είλαη ξπζκηζκέλνο ζηνπο 58 0 C, ν ξπζκφο αλφδνπ είλαη 9,4 C αλά ιεπηφ, δηαζέηεη δχν (2) LEDs, δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ απφ ηνλ πίλαθα, ελζσκαησκέλν δηαθφπηε ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ εμσηεξηθφ καγλήηε, κεραληζκφ αζθαιείαο, ρακειφ ξεχκα εξεκίαο θαη είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα UL-521. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Σάζε ιεηηνπξγίαο : 14,5-28VDC, 7mA ξεχκα γηα LEDs αλακκέλα Ρεχκα εξεκίαο : 150κ Α κέγηζην Αηζζεηήξαο : Ζιεθηξνληθφο, δηπιά ζεξκηθά αηζζεηήξηα ρεηηθή πγξαζία : 10% έσο 93%

61 2.2.2 ΦΧΣΟΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ηελ νξνθή πάλσ απφ ηα ζεσξεία ζα ηνπνζεηεζνχλ θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο ζπκβαηηθνχ ηχπνπ. σκαηίδηα θαπλνχ απφ κία ηεξάζηηα γθάκα πεγψλ θαχζεο, αληρλεχνληαη απφ ηνλ νπηηθνχ ηχπνπ. Ο αληρλεπηήο επεμεξγάδεηαη ην ζήκα ηνπ, πξηλ δψζεη ζπλαγεξκφ ζηφλ θεληξηθφ πίλαθα, κεηψλνληαο έηζη ηνπο ςεπδνζπλαγεξκνχο. Ο αληρλεπηήο εκπεξηέρεη θχθισκα δείγκαηνο/θαηαθξάηεζεο, ην νπνίν απινπνηεί ηελ κέηξεζε ηεο επηηφπηαο επαηζζεζίαο ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ ΚΑΠΝΟΤ ΟΠΣΗΚΖ ΓΔΜΖ ηελ νξνθή ηεο κεγάιεο αηζνχζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ αληρλεπηέο θαπλνχ νπηηθήο δέζκεο. Ο αληρλεπηήο δέζκεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα παξέρεη πιήξε πξνζηαζία ζε αλνηθηνχο, κεγάινπο χςνπο ρψξνπο, ζηνπο νπνίνπο ε απφδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ αληρλεπηψλ είλαη κεησκέλε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο " επηζθφηεζεο" θαη ν αληρλεπηήο είλαη ηθαλφο λα αληρλεχεη κία επξεία γθάκα ηχπσλ θσηηάο, απφ αξγέο ππνβφζθνπζεο έσο ηαρείαο θιφγαο θσηηάο. Ο αληρλεπηήο δέζκεο είλαη ζρεδηαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ BS5839 Part 5, Απφζηαζε θάιπςεο απφ 10κ έσο 100κ - κέρξη 1500 m 2. LEDο επζπγξάκκηζεο, ηα νπνία απινπνηνχλ ηελ εγθαηάζηαζε Απηφκαηνο έιεγρνο "θέξδνο" Ο αληρλεπηήο δέζκεο απνηειείηαη απφ μερσξηζηέο κνλάδεο πνκπνχ θαη δέθηε, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη ζηηο απέλαληη πιεπξέο ηνπ ππφ πξνζηαζία ρψξνπ - κέγηζηε απφζηαζε 100κ. Μία ππέξπζξε δέζκε θσηφο εθπέκπεηαη απφ ηνλ πνκπφ πξφλ δέθηε, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ, επηηεξεί ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο ηνπ θσηφο. Καπλφο, ν νπνίνο εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή θάιπςεο απφ ηελ δέζκε, κεηψλεη ηελ έληαζε ηνπ ζήκαηνο θαη δίδεηαη ζπλαγεξκφο φηαλ ην επίπεδν θζάλεη ζε θάπνην πξνθαζνξηζκέλν φξην ζπλαγεξκνχ. Ο αληρλεπηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ κηθξνεπεμεξγαζηψλ, έηζη ψζηε, θαη λα απινπνηείηαη ε εγθαηάζηαζε αιιά θαη λα απμάλεηαη ε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ επζπγξάκκηζε ησλ κνλάδσλ γίλεηαη κέζσ ηεζζάξσλ ελδείμεσλ LED, νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ ηζρχ ηνπ ιακβαλνκέλνπ ζήκαηνο, εμαιείθνληαο έηζη, ηελ αλάγθε γηα εηδηθά εξγαιεία. Γηαηίζεληαη ξειέ θσηηάο θαη βιάβεο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνλ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο. Καη ν πνκπφο θαη ν δέθηεο

62 πεξηιακβάλνπλ βάζεηο επίηνηρεο θαη βάζεηο ζηήξημεο ζηελ νξνθή, δίλνληαη έηζη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο. Μεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ, ν αληρλεπηήο δέζκεο απην-βαζκνλνκείηαη. Ο θίλδπλνο ςεπδνζπλαγεξκνχ κεηψλεηαη, θαζψο ε κνλάδα αληηζηαζκίδεη αξγέο αιιαγέο ζην ιακβαλφκελν ζήκα, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζπγθέληξσζε ζθφλεο θαη βξσκηάο επάλσ ζηνπο θαθνχο. Δπηπιένλ, πιήξεο παξεκπφδηζε ηεο δέζκεο απφ θάπνην αληηθείκελν, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ έλδεημε βιάβεο θαη φρη θσηηάο. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Βάξνο δέθηε : 0,66 Kg Βάξνο πνκπνχ : 0,60 Kg Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : -30 έσο C Τγξαζία : 95% Απφζηαζε θάιπςεο : 10 έσο 100κ Δπαηζζεζία ; 1,5dB επηζθφπηζε (30%) ή 3,5dB (55%) - επηιεγφκελε κε δηαθφπηε Σάζε ιεηηνπξγίαο δέθηε : 20 έσο 32VDC Ρεχκα δέθηε (ζηα 24 V) : 10 ma κέγηζην Ζξεκίαο πλαγεξκνχ/βιάβεο : 29mA κέγηζην Υξφλνο επαλαθνξάο δέθηε : 0,60 sec Σάζε ιεηηνπξγίαο πνκπνχ : 18,8 έσο 32 VDC Ρεχκα πνκπνχ (ζηα 24V) : 10mA κέγηζην Φσηεηλνί επαλαιήπηεο Ο θσηεηλφο επαλαιήπηεο ζα είλαη πςειήο εληαζεο, ζρεδηαζκέλνο γηα εθαξκνγή ζε κηα γθάκα εθαξκνγψλ. Θα δηαηίζεηαη εηδηθή βάζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θσηεηλνχ επαλαιήπηε καδί κε ηελ ζεηξήλα. Ηζρχο ιεηηνπξγίαο : 1W Σξνθνδνζία : 24 V % Καηαλάισζε : 42mA Ρπζκφο θιάο : 1/sec Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο : έσο

63 Αγγειηήξεο κε πίεζε θνπκπηνχ Σν κπνπηφλ ρεηξνθίλεηνπ ζπλαγεξκνχ ππξθαγηάο ζα είλαη δηεπζπλζηνδνηεκέλν απνδεδεηγκέλεο ζρεδίαζεο θαη ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε κνλάδα επηθνηλσλίαο γηα απεπζείαο ζχλδεζε ζηνλ αλαινγηθφ βξφρν αλίρλεπζεο. Θα δηαζέηεη άκεζε δεθαδηθή δηεπζπλζηνδφηεζε, ελζσκαησκέλα ειεθηξνληθά γξήγνξα απφθξηζε, LED ελεξγνπνίεζεο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ BS5839, Part 2. Ζ δηεπζπλζε ηνπ κπνπηφλ ζα θαζνξίδεηαη απιά κε ηελ ρξήζε ησλ πεξηζηξνθηθψλ δηαθνπηψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπνπηφλ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ κπνπηφλ ζα ζηεξίδεηαη ζε έλα κηθξνδηαθφπηε, ν νπνίνο «θξαηείηαη» απφ ηελ άθξε ηνπ ηδακηνχ. Οηαλ ην ηδάκη ζπάζεη ν δηαθφπηεο απειεπζεξψλεηαη θαη κεηαδίδεηαη έλα ζήκα ζηνλ θεληξηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηεί ηνλ ζπλαγεξκφ. Σν κπνπηφλ ζα δηαζεηεη επίζεο, εηδηθφ θιεηδί ειέγρνπ, ην νπνίν κπνξεί λα πηεζηεί ζην πιατλφ κέξνο ηνπ κπνπηφλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα απειεπζεξσζεί ν κηθξνδηαθφπηεο θαη έηζη λα γίλεη έλαο πιήξεο ιεηηνπξγηθφο έιεγρνο ηνπ κπνπηφλ. ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ: Σάζε ιεηηνπξγίαο : 24VDC Σάζε βξφρνπ (κέγηζηε) : 28 VDC Ρεχκα βξφρνπ (κέγηζην) : 210 κα Αξηζκφο κπνπηφλ αλά βξφρν : 99 Γηαζηάζεηο (επίηνηρνπ κπνπηφλ) : 87 ρ 87 ρ 52mm (εκηρσλεπηνχ) : 87 ρ 87 ρ 33mm Υξψκα : Κφθθηλν εηξήλεο κε θσο πνπ αλαβνζβήλεη Θα είλαη ρακειήο ηάζεσο 6 ή 12 V DC ηζρχνο πεξίπνπ 96 κέρξη 100 PHON ζε απφζηαζε ελφο κέηξνπ, ζα έρνπλ θαηάιιειε βάζε γηα ζηεξέσζε πάλσ ζηνλ ηνίρν θαη ζα είλαη θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε ζε εζσηεξηθφ ρψξν. Ζ ζεηξήλα ζα έρεη θαη θσο ην νπνίν ζα αλαβνζβήλεη. Δίλαη απνδεθηφ ε ζεηξήλα θαη ην θσο λα απνηεινχλ δχν αλεμάξηεηα θνκκάηηα αιιά πξνζαξκνζκέλα πάλσ ζηελ ίδηα βάζε

64 Γξακκέο εγθαηαζηάζεσο ππξαληρλεχζεσο Οη γξακκέο ηεο εγθαηαζηάζεσο ππξαληρλεχζεσο ζα θαηαζθεπαζζνχλ κε θαιψδηα NYY. Οη γξακκέο ππξαληρλεχζεσο ζηηο κεγάινπ κήθνπο νδεχζεηο ηνπο, ζα ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηηο θιεηζηέο ζράξεο αζζελψλ ξεπκάησλ θαη, ζηηο κεκνλσκέλεο δηαδξνκέο, κέζα ζε ραιπβδνζσιήλεο ΑΤΣΟΜΑΣΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΗΟΝΗΜΟΤ ην ππφγεην ρψξν ηεο ζθελήο, πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην ππάξρεη ζπιιέθηεο ηεο ππξφζβεζεο, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ απφ ηνλ θεληξηθφ ζπιιέθηε χδξεπζεο ηνπ θηηξίνπ. Σν δίθηπν χδξεπζεο εμαζθαιίδεη ηελ επαξθή πίεζε λεξνχ γηα ην δίθηπν ππξφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. Απφ ηνλ θεληξηθφ ζπιιέθηε ππξφζβεζεο αλαρσξνχλ δχν αλεμάξηεηα δίθηπα ζσιελψζεσλ (κεζσ ζπιιεθηψλ), έλα γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ θσιεψλ θαη sprinklers ηνπ grid θαη ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ ηεο ζθελήο, Σν Απηφκαην χζηεκα Καηαηνληζκνχ πεξηιακβάλεη ηηο θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, ηηο ζσιελψζεηο, θαη ινηπά φξγαλα θαη εμαξηήκαηα γηα ηελ θαιή θαη ζχκθσλε κε ηελ 3 ε Π.Γ παξάξηεκα Γ, αλαιπηηθά ζα ππάξρνπλ.: 1. Σν λεξφ εμαζθαιίδεηαη απφ ην πδξνδνηηθφ δίθηπν ηεο Παλεπηζηεκηνππφιεσο, ππάξρεη δεμακελή λεξνχ ζην πςειφηεξν ζεκείν ηεο Παλεπηζηεκηνππφιεσο m 3, θαη ζην ζπιιέθηε ππξφζβεζεο ζα ζπλδεζεί ν ζπιιέθηεο Sprinklers. Απφ ηνλ ζπιιέθηε ησλ Sprinklers ζα αλαρσξνχλ ζσιελψζεηο πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ηηο θεθαιέο θαηαηνληζκνχ ησλ ρψξσλ. 2. Βαιβίδα (βάλα) ειέγρνπ 3. χλδεζε απνζηξάγγηζεο, κε βάλα ειέγρνπ, θαηάιιεινπ κεγέζνπο, ε νπνία ζα εμαζθαιίδεη ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ θαη ηελ δηνρέηεπζε ηνπ λεξνχ εθηφο θηηξίνπ. 4. Μεηξεηή πηέζεσο γηα ηελ έλδεημε ηεο πίεζεο. 5. πζθεπή αληρλεχζεσο ξνήο, ε νπνία ζα είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ πίλαθα ηνπ ρεηξνθηλήηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ. 6. σιήλεο θαηαιιήινπ δηακέηξσλ, γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θαηαηνλεηήξσλ

65 7. Κεθαιέο (SPRINKLER) 8. χλδεζε γηα ηελ δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ, ζε κία απφ ηηο πιένλ απνκαθξπζκέλεο δηαθιαδψζεηο θαηαηνληζηψλ, απνιήγνπζα ζε δηάκεηξν 1, κέζσ βάλαο ειέγρνπ, ζε αθξνθχζην ηδίαο δηακέηξνπ κε ηελ ησλ θαηαηνληζηψλ. Ζ ζχλδεζε ζα θαηαιήγεη ζε πξνζηηφ ζεκείν θαη ην λεξφ ηεο δνθηκήο ζα δηνρεηεχεηαη θαηαιιήισο ρσξίο δεκηέο. 9. Θα ππάξρεη εξκάξην θαη εληφο απηνχ αξηζκφο θαηαηνληζηψλ θαη εηδηθφ θιεηδί αληηθαηαζηάζεσο θεθαιψλ. Ζ εγθαηάζηαζε θαηαηνληζκνχ είλαη πγξνχ ηχπνπ θαη νη ζσιελψζεηο έρνπλ δηαξθψο λεξφ ππφ πίεζε. Οη ρψξνη ηνπ θηηξίνπ είλαη κέζνπ βαζκνχ θηλδχλνπ θαη ε απφζηαζε κεηαμχ θαηαηνληζηψλ κηάο δηαθιαδψζεσο δελ ππεξβαίλεη ηα 4,50 κ θαη ε ζπλνιηθή θάιπςε ηεο επηθαλείαο δαπέδνπ γηα θάζε θαηαηνληζηή δελ ππεξβαίλεη ηα 12,0 η.κ ΦΟΡΖΣΟΗ ΠΤΡΟΒΔΣΖΡΔ ε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπνζεηνχληαη ππξνζβεζηήξεο ΡΑ 6 Kg, ψζηε θαλέλα ζεκείν ηεο θάηνςεο λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15 κέηξα απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ππξνζβεζηήξα ΜΔΓΑΦΧΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Ζ κεγαθσληθή εγθαηάζηαζε θαιχπηεη φιν ην θηίξην θαη ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ ηνπηθά κεγαθσληθά θέληξα, ψζηε λα ππάξρνπλ θνηλέο ή επηιεγκέλεο κεηαδφζεηο ζε φιν ην θηίξην. Aξρίδεη απφ ην Κέληξν Διέγρνπ ηνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλν ην Κεληξηθφ Μεγαθσληθφ Κέληξν (Κ.Μ.Κ.). Απφ ην Κ.Μ.Κ. ειέγρνληαη φια ηα Σνπηθά Μ.Κ. θαη είλαη δπλαηή ε κεηάδνζε κελπκάησλ, αγγειηψλ ή κνπζηθήο πξνο φιεο ηηο δψλεο ρσξηζηά ή θαη ηαπηφρξνλα. Κεληξηθφ Μεγαθσληθφ Κέληξν (Κ.Μ.Κ.) Σν Κ.Μ.Κ. πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δψλεο: Εψλε Γηαδξφκσλ ηζνγείνπ ηκεκάησλ ΗΗΗ θαη ΗV κε κεγάθσλα ςεπδνξνθήο ηζρχνο 30W ην θάζε έλα

66 Εψλε Γηαδξφκσλ νξφθνπ ηκεκάησλ ΗΗΗ θαη IV κε κεγάθσλα ςεπδνξνθήο ηζρχνο 30W ην θάζε έλα. Εψλε ηζνγείνπ Φνπαγηέ ηκήκαηνο ΗΗ κε κεγάθσλα ςεπδνξνθήο ηζρχνο 30W ην θάζε έλα. Εψλε νξφθνπ Φνπαγηέ ηκήκαηνο ΗΗ κε κεγάθσλα ςεπδνξνθήο ηζρχνο 30W ην θάζε έλα. Εψλε κεραλνζηαζίνπ κε θφξλεο επίηνηρεο ηζρχνο 15 W. Σέζζεξηο (4) δψλεο γηα θάζε κηα απφ ηηο Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο, φπνπ ε θάζε κηα απνηειείηαη απφ έλα απηφλνκν Μεγαθσληθφ Κέληξν (Μ.Κ.) κε εηδηθά κεγάθσλα ζηελ νξνθή. Σέζζεξηο (4) δψλεο γηα θάζε κηα απφ ηηο Αίζνπζεο εκηλαξίσλ, φπνπ ε θάζε κηα απνηειείηαη απφ έλα απηφλνκν Μεγαθσληθφ Κέληξν (Μ.Κ.) κε εηδηθά κεγάθσλα ζηελ νξνθή Μηα δψλε Αίζνπζαο Πνιιαπιψλ Υξήζεσλ, ε νπνία απνηειεί θαη απηφλνκν Μεγαθσληθφ Κέληξν (Μ.Κ.) κε εηδηθά κεγάθσλα ζηελ νξνθή. Μηα δψλε κηθξνχ Ακθηζεάηξνπ, ε νπνία απνηειεί θαη απηφλνκν Μεγαθσληθφ Κέληξν (Μ.Κ.). (πξφβιεςε θαισδηψζεσλ) Μηα δψλε κεγάινπ Ακθηζεάηξνπ ε νπνία απνηειεί θαη απηφλνκν Μεγαθσληθφ Κέληξν (Μ.Κ.). (πξφβιεςε θαισδηψζεσλ) πλνιηθά νη δψλεο ηνπ Κεληξηθνχ Μεγαθσληθνχ Κέληξνπ (Κ.Μ.Κ.) είλαη 16. Σφζν ην Κ.Μ.Κ φζν θαη ηα Σνπηθά Μ.Κ. πεξηιακβάλνπλ ην θάζε έλα δηάθνξεο ζπζθεπέο (εληζρπηέο, πξνεληζρπηέο, κίθηεο θ.ι.π.) αλάινγα ηνλ ρψξν πνπ εμππεξεηνχλ. Όιεο νη κεγαθσληθέο δψλεο ζα θαηαιήγνπλ ζε θαηαλεκεηή ζηνλ νπνίν ζα ζπλδένληαη νη έμνδνη ησλ εληζρπηψλ. Όιεο νη ζπζθεπέο ηνπ κεγαθσληθνχ θέληξνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε κεηαιιηθφ ηθξίσκα (RACK) 19 αξίζηεο εκθάληζεο θαη ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο ΤΣΖΜΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΑΣΑΒΔΖ Σo ζχζηεκα Ππξoπξoζηαζίαο γηα θάζε αίζoπζα απoηειείηαη απφ: Α. ηo ζχζηεκα Αvίρvεπζεο θαη Β. ηo ζχζηεκα Καηάζβεζεο

67 ΤΣΖΜΑ ΑΝIΥΝΔΤΖ Πεξηιακβάvεη ηα θάησζη πιηθά : 1. Αvηρvεπηέο θαπvoχ-ηovηζκoχ. Ζ αvίρvεπζε ηoπ ππφ πξoζηαζία ρψξoπ θαιχπηεηαη απφ αvηρvεπηέο θαπvoχ-ηovηζκoχ oη oπoίoη έρoπv ηεv ηδηφηεηα vα αvηρvεχoπv ηα oξαηά πξoτφvηα ηεο θαχζεο ζηα πξψηα ζηάδηα πξηv αθφκε εθδεισζεί θιφγα. Σoπoζεηoχvηαη ζε δηπιή δψvε (CROSS ZONING) πξoο απoθπγή ιαvζαζκέvσv ζπvαγεξκψv oη oπoίoη ζα είραv ζπvέπεηα ηεv άζθoπε εθθέvσζε ηoπ θαηαζβεζηηθoχ πιηθoχ κέζα ζηεv αίζoπζα. 2. Ταιφθξαθηα θoκβία. Υξεζηκεχoπv γηα ηε ρεηξoθίvεηε εvεξγoπoίεζε ηoπ ζπζηήκαηoο θαηαζβέζεσο, ζε πεξίπησζε πoπ θάπoηo άηoκo αvηηιεθζεί ηε θσηηά πξηv αθφκε εvεξγoπoηεζoχv oη αvηρvεπηέο. Σα θoκβία είvαη δπvαηφv vα ζπvδεζoχv ζηε δψvε ησv αvηρvεπηψv ή vα απoηειέζoπv αvεμάξηεηε δψvε εvεξγoπoίεζεο. 3. εηξήvα. Δρεη ηάζε ιεηηoπξγίαο 24 VDC θαη είvαη θαηάιιειε γηα επίηoηρo ηoπoζέηεζε αθoπζηηθήο ηζρχoο 95 DB ζηα 3 κ. θαη εvεξγoπoηείηαη ζε πεξίπησζε ζπvαγεξκoχ. 4. Φσηεηvφο επαvαιήπηεο ππξαvίρvεπζεο. O θσηεηvφο επαvαιήπηεο είvαη πςειήο έvηαζεο, ζρεδηαζκέvoο γηα εθαξκoγή ζε κία γθάκα εθαξκoγψv. Γηαηίζεηαη εηδηθή βάζε γηα ηεv ηoπoζέηεζε ηoπ θσηεηvoχ επαvαιήπηε καδί κε ηεv ζεηξήvα. 5. Φσηηζηηθφ STOP CO2. To θσηηζηηθφ είvαη θαηαζθεπαζκέvo γηα επίηoηρo ηoπoζέηεζε θαη θέξεη έvδεημε STOP CO2. ε πεξίπησζε εvεξγoπoίεζεο ηoπ ζπζηήκαηoο θαηαζβέζεσο αvάβεη ε εζσηεξηθή ιπρvία γηα vα γίvεηαη εκθαvήο ε έvδεημε STOP CO2. 6. Γηαθφπηεο απoκφvσζεο εvηoιήο CO2. Ο δηαθφπηεο ηoπoζεηείηαη ζε επίθαηξεο ζέζεηο ησv πξoζηαηεπoκέvσv ρψξσv γηα ηεv απoκφvσζε εvηoιήο CO2 ηoπ ζπζηήκαηoο θαηάζβεζεο. Σo θoκβίo θέξεη έvδεημε θφθθηvoπ ρξψκαηoο γηα ηεv πεξίπησζε εvεξγoπoηήζεσο θαη ιεπθή γηα ηεv θαηάζηαζε εξεκίαο. Ζ απoθαηάζηαζε ηoπ δηαθφπηε απoκφvσζεο εvηoιήο θαηάζβεζεο είvαη δπvαηή κε έvα εηδηθφ θιεηδί πoπ ρoξεγείηαη

68 7. Κεvηξηθφο Πίvαθαο Αvίρvεπζεο. Ζ ζεηξά FP ησλ ζπκβαηηθψλ πηλάθσλ Ππξαλίρλεπζεο είλαη ηδαληθή γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο, εχθνινη ζηελ εγθαηάζηαζή ηνπο, κε πξφζνςε πνπ αλαζεθψλεηαη θαη είλαη απνιχησο ζπκβαηνί κε ηηο απαηηήζεηο BS5839 Part 4. Γηαηίζεληαη ζε 2, 4, 6, 8, 10, 12 θαη 14 δψλεο. Γηαζέηνπλ έλδεημε βιάβεο αλνηθηνχ θπθιψκαηνο ή βξαρπθπθιψκαηνο γηα θάζε δψλε, δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο απφ έλαλ ρξήζηε (one man test), απνκφλσζε δσλψλ θαη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο επαλαιεπηηθψλ πηλάθσλ. Οη πίλαθεο δηαζέηνπλ εμσηεξηθά θνκβία ειέγρνπ (ελεξγνπνηνχκελα κέζσ θιεηδνδηαθφπηε) γηα ηελ Δπαλαθνξά / Δπαλήρεζε / Διέγρνπ Δλδεηθηηθψλ Λπρληψλ Εσλψλ, Δθθέλσζεο, ηψπεζεο ζεηξελψλ πλαγεξκνχ θαη ηψπεζεο εηξελψλ βιάβεο. Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ ελδείμεηο Βιάβεο εηξελψλ, πζζσξεπηψλ / Βιάβεο ηξνθνδνηηθνχ, Παξνπζίαο ηάζεο 220 VAC, πλαγεξκνχ Εψλεο θαη Βιάβεο Εψλεο. Σέινο, νη πίλαθεο δηαζέηνπλ 2 θπθιψκαηα ζεηξελψλ κε δπλαηφηεηα επέθηαζήο ηνπο, κε ηελ πξνζζήθε θαηάιιειεο επέθηαζεο. Σα θχξηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηλάθσλ εηξάο FP C-TEC είλαη ηα αθφινπζα: ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ Σξνθνδνζία Δοσηεξηθφ ηξνθνδνηηθφ πλνιηθφ ξεχκα εμφδνπ Σξνθνδνζία ειεγρφκελε γηα αζηνρία Φνξηηζηήο ειεγρφκελνο γηα αζηνρία πζζσξεπηέο ειεγρφκελνη γηα απνζχλδεζε θαη αζηνρία FP4 230V+ 10VAC 27VDC 1400mA ζηα 240VAC NAI NAI NAI Αξηζκφο δσλψλ 4 ή 6 Μέγηζηνο αξηζκφο αληρλεπηψλ αλά δψλε 20 Βιάβε γξακκήο ειεγρφκελε γηα αλνηθηφ θχθισκα ή βξαρπθχθισκα Βιάβε γξακκήο ειεγρφκελε γηα αθαίξεζε αληρλεπηή Σεξκαηηθή αληίζηαζε ΝΑΗ ΝΑΗ, εάλ ηνπνζεηεζεί ε ηεξκαηηθή αληίζηαζε ζηελ ζέζε ηεο ηεξκαηηθήο κνλάδαο ειέγρνπ 6800Χ, κε αλνρή 5%, 0,25W Αξηζκφο θπθισκάησλ ζεηξελψλ

69 Δμνδνο 1Amp Μέγηζηνο αξηζκφο ζεηξελψλ θαηαλάισζεο 25mΑ εθάζηε 56 Μέγηζηνο αξηζκφο ειεθηξνληθψλ ζεηξελψλ 70 Γηαζηάζεηο (πιάηνο x χςνο x βάζνο) 405 x 267 x 92mm Βάξνο (ρσξίο ζπζζσξεπηέο) 5,0kg ΤΣΖΜΑ ΚΑΣΑΒΔΖ Χο θαηαζβεζηηθφ πιηθφ ρξεζηκoπoηείηαη ηo CO2. To CO2 είvαη αέξηo άρξoπv, άoζκo θαη ειεθηξηθφ κε αγψγηκo, απoζεθεχεηαη δε ζε θηάιεο ππφ πίεζε ζηoπο 21 C ππφ κoξθή πγξoπoηεκέvoπ αεξίoπ. Ζ αξρή ιεηηoπξγίαο ηoπ ζηεξίδεηαη ζηεv ρεκηθή δηάζπαζε ηεο αιπζίδαο ησv αvηηδξάζεσv oη oπoίεο δεκηoπξγoχv ηε θσηηά. To CO2 είvαη "θαζαξφ" θαηαζβεζηηθφ κέζo κε ηεv έvvoηα φηη δεv αθήvεη ίρvε ηεο επίδξαζεο ηoπ πάvσ ζηo πξoζηαηεπφκεvo πιηθφ. Ζ(Οη) θηάιε(εο) θέξεη(oπv) θιείζηξo ειεθηξηθήο θαη πvεπκαηηθήο εvεξγoπoίεζεο κε ζπιιέθηε. Ζ εθθέvσζε ηoπ CO2 επηηπγράvεηαη κέζσ ζσιεvψζεσv ηχπoπ Schedule 40 θαηαιιήιoπ δηαηoκήο αθξoθπζίσv ηoπoζεηεκέvσv ζε θαηάιιεια ζεκεία ηoπ ππφ πξoζηαζία ρψξoπ. Θα πξέπεη vα γίvεη κειέηε γηα ηov θαζoξηζκφ ηεο αθξηβoχο πoζφηεηαο ηoπ θαηαζβεζηηθoχ πιηθoχ θαζψο θαη ηηο δηαηνκέο ησλ ζσιελψζεσλ αθξνθπζίσλ. Ο ΜΖΥΑΝΗΚΟ

70 2.3 ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ [8] Ηζρχνληεο Καλνληζκνί Δθαξκφδεηαη, ν Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ (ΚΠΚ) Π.Γ. 71/88 θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα ηνπ 1, 2, 3, 4, 7 θαη 10, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ / 5428 / 93 (Φ.Δ.Κ. 647 Β ηεο , θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 8 παξ θαη 11 παξ εδαθ. Β. Δπίζεο ιακβάλεηαη ππ' φςε ε ππ αξηζ / 91, ΦΔΚ.208Γ , Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα "Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ αλέγεξζεο γηα ηελ δεκηνπξγία πλεδξηαθψλ Κέληξσλ θ.ι.π Σαμηλφκεζε ηνπ θηηξίνπ: Σν θηίξην ζχκθσλα κε ηελ ρξήζε ηνπ θαηά ηνλ Κ.Π.Κ. θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξίεο 5 : α. Σ. Υψξνη πλάζξνηζεο Κνηλνχ θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαηεγνξία 1 φπνπ ππάγνληαη Κηίξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζέαηξα, Κηλεκαηνγξάθνη, πλεδξηαθά Κέληξα, Αίζνπζεο Γηαιέμεσλ, πλαπιηψλ θ.ι.π. β. Γ. Δθπαηδεπηήξηα. ρνιηθά θηίξηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ θαη βαζκίδσλ εθπαίδεπζεο. Γαλείδεηαη δε θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο απφ: γ. Γ. Γξαθεία δ. Ε. Απνζήθεο Πεξηγξαθή ηνπ Κηηξίνπ: Πξφθεηηαη γηα πγθξφηεκα πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα Σκήκαηα ηα Η, II, III. IV, ηα νπνία δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ εληαία αιιά θαη αλεμάξηεηα, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ: ΣΜΖΜΑ Η. Πεξηιακβάλεη: 1. Ακθηζέαηξν 1026 αηφκσλ, πνπ εθηείλεηαη: ε ηζφγεηα αίζνπζα ρσξεηηθφηεηαο 738 ζέζεσλ. ε εζσηεξηθφ εμψζηε ρσξεηηθφηεηαο 288 ζέζεσλ. 2. θελή επηθαλείαο κ2, βνεζεηηθνί, ρψξνη ζθελήο εθαηέξσζελ απηήο ζπλνιηθήο επηθαλείαο , ππφγεην ρψξν ζθελήο επηθαλείαο κ2. (Γελ έρεη νινθιεξσζεί) 3. Κακαξίληα θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο πνπ εθηείλνληαη ζε 4 επίπεδα, φπηζζελ ηεο ζθελήο. (Γελ έρεη νινθιεξσζεί) 4. Οθηψ κεηαθξαζηηθνχο ζαιάκνπο. 5. Σέζζεξηο Αίζνπζεο εκηλαξίσλ θαη γεληθά εμππεξεηήζεσλ ζπλεδξίσλ.(γελ έρεη νινθιεξσζεί) ΣΜΖΜΑ II. Πεξηιακβάλεη: 1. Ακθηζέαηξν 250 αηφκσλ. 2. θελή θαη Παξαζθήληα. 3. Σέζζεξηο κεηαθξαζηηθνχο ζαιάκνπο. 4. Θάιακν πξνβνιψλ 5. Κεληξηθφ Υσι (Φνπαγηέ) πνπ εθηείλεηαη:

71 ε ρψξν Ηζνγείνπ αλακνλήο - εθηφλσζεο επηθαλείαο κ2. ε ρψξν Οξφθνπ γηα ζπλδπαζκφ εθζέζεσλ θαη αλακνλήο - εθηφλσζεο επηθαλείαο κ2. 6. Κπιηθείν επηθαλείαο κ2. 7. Τπφγεην ρψξν κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζπλνιηθήο επηθαλείαο κ2. ΣΜΖΜΑ III. Πεξηιακβάλεη: 1. Αίζνπζα πνιιαπιψλ Υξήζεσλ, επηθαλείαο κ2. ζην Ηζφγεην θαη 2 Γξαθεία ζηνλ Όξνθν. 2. Μηθξφ Πιαλεηάξην ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί κειινληηθά θαη εθηείλεηαη ζην Ηζφγεην θαη ζηνλ Όξνθν. ΣΜΖΜΑ IV. Πεξηιακβάλεη: ην Ηζφγεην. 1. Σξείο Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο επηθαλείαο κ2 πεξίπνπ εθάζηε. 2. Μία Αίζνπζα δηδαζθαιίαο επηθαλείαο κ2. Καη ζηνλ Όξνθν. 1. Σέζζεξεο Αίζνπζεο εκηλαξίσλ επηθαλείαο κ2 πεξίπνπ εθάζηε. 2. Έμη Γξαθεία. Οη ρψξνη φισλ ησλ Σκεκάησλ πιαηζηψλνληαη θαη κε έλαλ αξηζκφ βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ρψξσλ θπθινθνξίαο, πνπ νινθιεξψλνπλ ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. εκεηψλεηαη φηη νη, αλαθεξφκελεο επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ αθνξνχλ ζε σθέιηκεο επηθάλεηεο ρψξσλ ΠΤΡΟΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΑ Με ηνλ ζπλππνινγηζκφ θπξίσλ ρψξσλ, βνεζεηηθψλ ρψξσλ, ρψξσλ θπθινθνξίαο, δνκηθψλ ζηνηρείσλ θ.ι.π., θαλέλα ππξνδηακέξηζκα δελ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 2000 κ2 ζην Ηζφγεην ή 1500 κ2 ζηνλ Όξνθν. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ιφγσ ησλ εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ φινπ πγθξνηήκαηνο πξνηηκάηαη φκσο γηα ηελ θαιχηεξε αζθάιεηά ηνπ, λα δηαηξεζεί ζε ελλέα (9) ππξνδηακεξίζκαηα σο εμήο : ΣΜΖΜΑ Η. Α. Ππξνδηακέξηζκα 1. Πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο απηνί ππνινγίδνληαη. ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΑΣΟΜΑ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ Μ2 738 * ΜΔΣΑΦΡΑΣΗΚΟΗ Υ( ** ΘΑΛΑΜΟΗ ( 8 ) ) = Μ2-71 -

72 ΔΞΧΣΖ έσο Μ2 288 * ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟΤ ΚΖΝΖ Μ2 30 **** ΤΝΟΛΟ ΠΤΡΟΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ 1.069,02 m ΑΣΟΜΑ Παξαδνρή: * Ο πιεζπζκφο είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ θαζηζκάησλ ** Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη, 1 άηνκν / 9 Μ2 πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο γξαθείσλ. *** Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη, 1 άηνκν / 2 Μ2 πνπ πξνβιέπεηαη, γηα Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο. **** Τπνινγίδνληαη θαη' εθηίκεζε ηα άηνκα ηεο Οξρήζηξαο. Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη, νη απαηηήζεηο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 738 άηνκα ζην Ηζφγεην. 9 άηνκα ζηνπο κεηαθξαζηηθνχο ζαιάκνπο. 288 άηνκα ζηηο δχν ζηάζκεο πνπ εμππεξεηνχληαη κε θιίκαθεο. 30 άηνκα ζηε ζθελή άηνκα ζην χλνιν Α. ΚΤΡΗΟ ΑΗΘΟΤΑ ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ. Ζ παξνρή φδεπζεο δηαθπγήο αλά κνλάδα πιάηνπο (0.60) ηνπ κέηξνπ θαζνξίδεηαη ζε 100 άηνκα γηα ηηο νξηδφληηεο νδεχζεηο. Άξα = 7.38 κνλ. ρ 0.60 = 4.43 κ. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο πνπ παξέρνληαη ζην Ηζφγεην ηνπ Ακθηζεάηξνπ ησλ 738 αηφκσλ, είλαη: 3 εγθάξζηνη κε πιάηνο απφ 1.90 κ. κέρξη 3.50 κ. ν θαζέλαο, θαη 4 δηακήθεηο δηάδξνκνη κε πιάηνο απφ 1.12 κ. κέρξη 3.80 κ. ν θαζέλαο. Καλέλα ζεκείν ησλ δηακεθψλ δηαδξφκσλ ηεο Αίζνπζαο δελ απέρεη απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 20 κέηξσλ απφ ηελ πιεζηέζηεξε έμνδν. Δπίζεο ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο θαζηζκάησλ αλά ζεηξά πνπ πξνβιέπεηαη είλαη 14 θαζίζκαηα. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞΟΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ. Πιελ ησλ Δηζφδσλ ζην Ακθηζέαηξν, δειαδή, 3 ρ 1.80 = 5.40 κ ππάξρνπλ αθφκε 3 έμνδνη θηλδχλνπ πιάηνπο 1.80 ρ 3 = πλνιηθφ πιάηνο παξερνκέλσλ εμφδσλ είλαη = > Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Πίλαθα Σ. 1. ηεο παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ, γηα ην κέγεζνο απηφ ηεο Αίζνπζαο ζα επαξθνχζαλ 3 έμνδνη πιάηνπο 1.60 κ. Γειαδή 3 ρ 1.60 = 4.8 κ

73 Άξα > 4.8 κ. ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ. Ζ παξνρή φδεπζεο δηαθπγήο αλά κνλάδα πιάηνπο (0.60) ηνπ κέηξνπ) θαζνξίδεηαη ζε 60 άηνκα γηα ηηο θαηαθφξπθεο νδεχζεηο. Άξα γηα ην βπζηδφκελν ηκήκα ηεο ζθελήο. 60 άηνκα / 0.60 = 1.00 κ. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞΟΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ. Παξέρεηαη, δηαθπγή κέζσ 2 θιηκαθνζηαζίσλ πιάηνπο 1.10 κ. έθαζηνλ. Β. ΔΞΧΣΔ - ΜΔΣΑΦΡΑΣΗΚΟΗ ΘΑΛΑΜΟΗ. ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ. Γηα ηνπο εμψζηεο 297 / 60 = 4,95 κνλ. ρ 0.60 = 2,97 κ. Παξέρεηαη δηαθπγή απφ ηα ζεσξεία: ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞ0ΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ. Παξέρεηαη δηαθπγή κέζσ 6 Δμφδσλ πιάηνπο 2 ρ( ) = 9.20κ. θαη κέζσ 4 θιηκαθνζηαζίσλ πιάηνπο 2 ρ ( )=5.40 κ. έθαζηνλ. Άξα Γηα ηελ ηειηθή δηαθπγή ησλ πιεζπζκψλ απφ ην ππξνδηακέξηζκα 1, πξνο ηνλ ειεχζεξν πεξηβάιινληα ρψξν θαη πξνο ην Υσι (FΟΤΔR) ππνινγίδνληαη: Γηα ηελ ηειηθή δηαθπγή ησλ πιεζπζκψλ απφ ην δηακέξηζκα 1, πξνο ηνλ ειεχζεξν πεξηβάιινληα ρψξν πξφ Δίζνδνη - Έμνδνη ζην Ακθηζέαηξν 3Υ1.80 = 5,50 κ 3 έμνδνη θηλδχλνπ 3Υ1.80 = 5,40 κ 2 έμνδνη πξνο Υσι (FOYER) 2Υ1.80 = 3,60κ χλνιν 14,40κ Άξα πιάηνο παξερνκέλσλ εμφδσλ, εμφδσλ ηειηθήο δηαθπγήο : κ. > ( ) = 8.85 κ. Β. ΠΤΡΟΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 2. Πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο απηνί ππνινγίδνληαη

74 ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΟΤ ΘΑΛΑΜΟ ΠΡΟΒΟΛΧΝ ΣΑΘΜ ΔΠΗΦΑΝΔΗ ΑΣΟΜ Ζ Α Α * * Παξαδνρή : O πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 9m2 πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο γξαθείσλ. Ζ δηαθπγή ησλ αηφκσλ απηψλ ζπλππνινγίζηεθε ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ Ππξνδηακεξίζκαηνο

75 ΣΜΖΜΑ II. Σ. Ππξνδηακέξηζκα 6. Πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο απηνί ππνινγίδνληαη. ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΑΣΟΜΑ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ έσο * ΚΖΝΖ ** ΚΑΜΑΡΗΝΗΑ Υ = *** ΜΔΣΑΦΡΑΣΗΚΟΗ ρ 6.00 = Μ2 4 **** ΘΑΛΑΜΟΗ ( 4 ) ΤΝΟΛΟ * Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαζεξψλ θαζηζκάησλ. ** Παξαδνρή: Τπνινγίδνληαη θαη'εθηίκεζε ηα άηνκα κηαο Υνξσδίαο ή κηαο Οξρήζηξαο. *** Παξαδνρή: Τπνινγίδνληαη θαη'εθηίκεζε ηα άηνκα πνπ ζα αλακέλνπλ φξζηνη, φηαλ δελ ζα βξίζθνληαλ ζηελ ζθελή. **** Παξαδνρή: Τπνινγίδνληαλ έλα άηνκν αλά Μεηαθξαζηηθφ ζάιακν. Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 314 άηνκα. ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ. Ζ παξνρή φδεπζεο δηαθπγή αλά κνλάδα πιάηνπο (0.60) ηνπ κέηξνπ θαζνξίδεηαη ζε 100 άηνκα γηα ηηο νξηδφληηεο νδεχζεηο. Άξα 314 / 100 = 3.14 κνλ. ρ 0.60 = 1.88 κέηξα. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο πνπ παξέρνληαη, ζην Ακθηζέαηξν ησλ 250 ζηαζεξψλ θαζηζκάησλ, είλαη 4 εγθάξζηνη θαη 2 δηακήθεηο δηάδξνκνη κε πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1.50 κ. ν θαζέλαο. ηνπο δηακήθεηο θαη εγθαξζίνπο δηαδξφκνπο δελ δεκηνπξγνχληαη αδηέμνδα κεγαιχηεξα ησλ 12 κέηξσλ. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞΟΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ. Πιελ ησλ Δηζφδσλ ζην Ακθηζέαηξν απηφ, 2 ρ 1.80 = 3.60κ ππάξρνπλ αθφκε 2 έμνδνη θηλδχλνπ πιάηνπο 1.40 κ. = 2.80 κ. Απφ ηνλ Πίλαθα Σ.1. ηεο παξ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ απαηηνχληαη 2 έμνδνη θηλδχλνπ πιάηνπο 1.40 κ. = 2.80 κ. εθάζηε

76 Άξα = 6.40 κ. > 2.80 κ. Ε. Ππξνδηακέξηζκα 7. Πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο απηνί ππνινγίδνληαη. ΥΧΡΟ ΑΝΑΜΟΝΖ * (FOYER) ΗΟΓΈΗΟ ΚΤΛΗΚΔΗΟ ** ΑΗΘΟΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ *** ΣΜΖΜΑΣΟ III ΥΧΡΟ ΔΚΘΔΔΧΝ (FOYΔR) ΟΡΟΦΟ **** ΤΝΟΛΟ * Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 0.30 κ. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο αλακνλήο θαη, γεληθφηεξα γηα ρψξνπο ζπλαζξνίζεσλ πνιιψλ φξζησλ αηφκσλ. ** Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη, 1 άηνκν / 1.10 κ. πνπ πξνβιέπεηαη, γηα ρψξνπο εζηηαηνξίσλ, θαθελείσλ. *** Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 2.00 κ. πνπ πξνβιέπεηαη, γηα ρψξνπο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. **** Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 3.00 κ. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο θαιιηηερληθψλ εθζέζεσλ. Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 2394 άηνκα

77 ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ. Ζ παξνρή φδεπζεο δηαθπγήο αλά κνλάδα πιάηνπο (0.60) ηνπ κέηξνπ) θαζνξίδεηαη ζε 100 άηνκα γηα ηηο νξηδφληηεο νδεχζεηο / 100 = ρ 0.60 = κ. Οη ρψξνη φκσο εληφο ηνπ Υσι (FOYER) είλαη εληαίνη θαη θαηεπζχλνπλ ηνλ πιεζπζκφ πξνο ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞΟΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ. Έμνδνη δηαθπγήο πξνο ηνλ ειεχζεξν πεξηβάιινληα ρψξν 4 ρ 1.80 = ρ 1.00 = 8.20κ. Έμνδνη δηαθπγήο πξν 2 άιια ππξνδηακεξίζκαηα (1 θαη 9) ή ππξνπξνζηαηεπφκελα θιηκαθνζηάζηα ζην Ηζφγεην. 8 ρ 1.80 = ρ 150 = 15.90κ. Έμνδνη δηαθπγήο πξνο άιια ππξνδηακεξίζκαηα (1 θαη 9) ή ππξνπξνζηαηεπφκελα θιηκαθνζηάζηα ζηνλ φξνθν. 3 ρ 1.80 = 5.40 κ. Άξα ζχλνιν = κ.> κ. Γηεπθξηλίδεηαη επίζεο φηη θαη ηα δχν Ακθηζέαηξα εθηνλψλνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηνπο απ' επζείαο ζηνλ ειεχζεξν πεξηβάιινληα ρψξν θαη φηαλ ιεηηνπξγνχλ δελ ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ρψξσλ ηνπ Υσι (FOYER.) γηα ηελ παξνρή εμφδσλ δηαθπγήο. Αλ θαη, ζχκθσλα κε ηελ ππ' αξηζ / 91, ΦΔΚ.208Γ , Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ζέκα "Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ αλέγεξζεο γηα ηελ δεκηνπξγία πλεδξηαθψλ Κέληξσλ θ. ι. π. " θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ παξάγξαθν ε θαηεγνξία ηνπ πλεδξηαθνχ Κέληξνπ νξίδεηαη, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλέδξσλ πνπ κπνξεί λα δερζεί ε θπξία ζπλεδξηαθή αίζνπζα θαη φρη αζξνηζηηθά ην ζχλνιν ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αηζνπζψλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο 7 έγηλε κε βάζε ηελ δπζκελέζηεξε πεξίπησζε ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαη φρη κε ηνπο πιεζπζκνχο πνπ εθηνλψλνληαη απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Ζ. Ππξνδηακέξηζκα 8. Πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο απηνί ππνινγίδνληαη, ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΖΥΑΝΟΣΑΗΟ κ2 19 * ΤΠΟΓΔΗΟ ΣΜΖΜΑΣΟ II * Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην β. παξ ηνπ άξζξνπ 11 φπνπ γηα απνζήθεο ππνινγίδεηαη 1 άηνκν αλά 40 κ2. Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 19 άηνκα :

78 ΟΓΔΤΔΙ ΓΙΑΦΤΓΗ Ζ παξνρή φδεπζεο δηαθπγήο αλά κνλάδα πιάηνπο (0.60) ηνπ κέηξνπ) θαζνξίδεηαη ζε 75 άηνκα γηα ηηο θαηαθφξπθεο νδεχζεηο. Άξα 19 / 75 = ρ 0.60 = κ. Οη ρψξνη φκσο ζην Τπφγεην Μεραλνζηάζην είλαη εληαίνη θαη θαηεπζχλνπλ ηνλ πιεζπζκφ πξνο ηηο εμφδνπο θηλδχλνπ. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞΟΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ. Σν ειάρηζην πιάηνο εμφδνπ δηαθπγήο νξίδεηαη ζε 0.85 κ. Παξέρεηαη δηαθπγή κέζσ κηαο ζχξαο εμφδνπ πιάηνπο 3.35 κ. θαη ελφο θιηκαθνζηαζίνπ πιάηνπο 1.20 κ. = 4.45 κ ΣΜΖΜΑ III θαη IV. Ε. Ππξνδηακέξηζκα 9. Πεξηιακβάλεη ηνπο ρψξνπο ησλ Σκεκάησλ III θαη IV πνπ πεξηγξάθνληαη θαη ηνπο ζεσξεηηθνχο πιεζπζκνχο φπσο απηνί ππνινγίδνληαη. εκεηψλεηαη φηη ε Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ έρεη ζπλππνινγηζηεί θαη ζην Ππξνδηακέξηζκα 7. ΣΜΖΜΑ III ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΑΣΟΜΑ ΑΗΘΟΤΑ * ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟ Σκήκα III III ΓΡΑΦΔΗΟ Σκήκα III ΓΡΑΦΔΗΟ Σκήκα III ΓΡΑΦΔΗΑ ΜΔ ρ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ Σκήκα III ΓΡΑΦΔΗΟ Σκήκα III ΓΡΑΦΔΗΟ Σκήκα III ΓΡΑΦΔΗΟ Σκήκα III ΓΡΑΦΔΗΟ Σξήκα III ΤΝΟΛΟ ΓΡΑΦΔΗΧΝ **

79 ΤΝΟΛΟ * Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 2.00 κ. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. ** Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 9.00 κ. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο γξαθείσλ

80 ΣΜΖΜΑ IV ΑΗΘΟΤΔ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Σκήκα IV ρ = * ΑΗΘΟΤΑ * ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Σκήκα IV ΑΗΘΟΤΑ * ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Σκήκα IV ΜΔΣΑΦΡΑΣΗΚΟΗ ρ ** ΘΑΛΑΜΟΗ Σκήκα IV ΘΑΛΑΜΟΗ ρ = ** ΠΡΟΒΟΛΖ Σκήκα IV ΑΗΘΟΤΔ ρ ~ ** ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Σκήκα IV ΑΗΘΟΤΑ ** ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ Σκήκα IV ΓΡΑΦΔΗΑ ΜΔ ρ = *** ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ Σκήκα IV ΤΝΟΛΟ * Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 2.00 κ. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο. ** Παξαδνρή: Ο πιεζπζκφο είλαη 1 άηνκν / 9.00 κ. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ρψξνπο γξαθείσλ. Αλαιπηηθά παξνπζηάδνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο ησλ Κηηξίσλ. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 376 άηνκα ζην Ηζφγεην ησλ Σκεκάησλ III θαη IV. 208 άηνκα ζηνλ Όξνθν ησλ Σκεκάησλ III θαη IV. 584 άηνκα ζην χλνιν ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ ΣΟ ΗΟΓΔΗΟ Ζ παξνρή φδεπζεο δηαθπγήο αλά κνλάδα πιάηνπο (0.60 ηνπ κέηξνπ) θαζνξίδεηαη ζε 100 άηνκα γηα ηηο νξηδφληηεο νδεχζεηο. Άξα 376 / 100 = 3.76 ρ 0.60 = 2.26 κ. Απαηηνχληαη 2,26 κ. νδεχζεηο δηαθπγήο θαη παξέρεηαη φδεπζε πιάηνπο 2.40 έσο 3.60 κ.> 2.26κ. Οη πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο απξνζηάηεπησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο είλαη κηθξφηεξεο ησλ 40κ

81 12 κ. Οη άκεζεο απνζηάζεηο κέζα ζηηο Αίζνπζεο κέρξη ηηο πφξηεο είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞΟΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ην Ππξνδηακέξηζκα 9 ππάξρνπλ 2 ηειηθέο έμνδνη πξνο ηνλ ειεχζεξν πεξηβάιινληα ρψξν πιάηνπο = 3.40 κ. θαη κία έμνδνο πξνο ην ππξνδηακέξηζκα 7 πιάηνπο 1.60 κ. Άξα = 5.00 κ.> 2.26 κ., θαη κία έμνδνο κέζσ θιηκαθνζηαζίνπ πιάηνπο 1.10 κ. Δπίζεο γηα θάζε Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο απαηηνχληαη 2 έμνδνη, ειαρίζηνπ πιάηνπο 1.10 κ. ε θάζε κία. Ζ απαίηεζε απηή θαιχπηεηαη ζε θάζε Αίζνπζα. ηελ Αίζνπζα κε επηθάλεηα κ2 ππάξρνπλ 3 έμνδνη, ειαρίζηνπ πιάηνπο 1.10 κ. ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ ΣΟΝ ΟΡΟΦΟ Ζ παξνρή φδεπζεο δηαθπγήο αλά κνλάδα πιάηνπο (0.60 ηνπ κέηξνπ) θαζνξίδεηαη, ζε 60 άηνκα γηα ηηο θαηαθφξπθεο νδεχζεηο. Άξα 208 / 60 = 3.46 ρ 0.60 = κ. Οη πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο απξνζηάηεπησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο είλαη κηθξφηεξεο ησλ 40 κ. Οη άκεζεο απνζηάζεηο κέζα ζηηο Αίζνπζεο κέρξη ηηο πφξηεο ηνπο είλαη κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 12 κ. ΑΡΗΘΜΟ ΚΑΗ ΠΛΑΣΖ ΔΞΟΓΧΝ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ην Ππξνδηακέξηζκα 9 θαη ζην Όξνθν ππάξρνπλ 3 ηειηθέο έμνδνη πιάηνπο (θιηκαθνζηάζην) = 4.40 κ. Άξα 4.50 > κ. Δπίζεο γηα θάζε Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο - εκηλαξίσλ απαηηνχληαη 2 έμνδνη ειαρίζηνπ πιάηνπο 1.10 κ. ε θάζε κία. Ζ απαίηεζε απηή θαιχπηεηαη ζε θάζε Αίζνπζα εκηλαξίσλ ΓΟΜΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Οη Διάρηζηνη επηηξεπφκελνη δείθηεο ππξαληίζηαζεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ Ππξνπξνζηαζίαο, επεηδή ην Κηίξην είλαη Ηζφγεην είλαη 30 ιεπηψλ. Οη ππξνπξνζηαηεπφκελεο νδεχζεηο δηαθπγήο πξέπεη λα έρνπλ πεξηβιήκαηα θαη πφξηεο κε δείθηε ππξαληίζηαζεο 30 ιεπηψλ

82 Γηα θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπνζεηνχληαη πφξηεο κε δείθηε ππξαληίζηαζεο 60 ιεπηψλ. Οιφθιεξε ε θαηαζθεπή ζα γίλεη κε πιηθά πνπ απνδίδνπλ δείθηεο ππξαληίζηαζεο κεγαιχηεξνπο απφ ηνπο απαηηνχκελνπο. Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο κεγαιχηεξν απφ ηνλ απαηηνχκελν απφ ηνλ Κ.Π.Κ. 30 ιεπηψλ. Οη ηνίρνη είλαη πιηλζνδνκέο ρσξίο δηακπεξείο νπέο θαη ζηνηρεία απφ κπεηφλ κε ππξαληίζηαζε 240 ιεπηψλ θαη 120 ιεπηψλ αληίζηνηρα. Όια ηα ππφινηπα εζσηεξηθά ηειεηψκαηα φπσο: δάπεδν απφ κάξκαξν, επηρξηζκέλνη ηνίρνη, ςεπδνξνθέο απφ νξπθηέο ίλεο, θ.ι.π. έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο θαηά πνιχ κεγαιχηεξν απφ ηνλ απαηηνχκελν. Σν πιεζηέζηεξν θηίξην βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 70 κ. ΠΑΣΡΑ Ο πληάμαο πχξνο Λενλάξδνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο

83 2.3.6 ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΜΔΛΔΣΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ 1. ΠΤΡΟΓΗΑΜΔΡΗΜΑ 2. Β Γ ΑΜΔΔ ΑΠΟΣΑΔΗ ΔΝΣΟ ΑΗΘΟΤΧΝ Β Γ < 12 κέηξα 3. Β Γ ΑΜΔΔ ΑΠΟΣΑΔΗ ΔΝΣΟ ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΧΝ Β Γ < 20 κέηξα 4. Α Δ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΑΠΟΣΑΖ ΑΠΡΟΣΑΣΔΤΣΖ ΟΓΔΤΖ ΓΗΑΦΤΓΖ Α Δ < 40 κέηξα. 5. Α Β ΑΜΔΖ ΑΠΟΣΑΖ ΔΝΣΟ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΧΝ Α Β < 35 κέηξα 6. ΠΟΡΣΑ ΜΔ ΠΤΡΑΝΣΗΣΑΖ 60 ιεπηψλ

84 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΣΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΚΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ 3.1 ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΥΔΓΗΧΝ α) Όξνθνο (ηκήκαηα ΗΗ-ΗV) β) Ηζφγεην (ηκήκαηα ΗΗ-ΗV) γ) Τπφγεην (ηκήκαηα ΗΗ-ΗV) δ) ηάζκε (ηκήκα Η) ε) ηάζκε (ηκήκα Η) ζη) ηάζκε (ηκήκα Η) δ) ηάζκε (ηκήκα Η) ε) ηάζκε (ηκήκα Η)

85 3.2 ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΥΔΓΗΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΥΧΡΧΝ ΟΡΟΦΟ Υψξνο εθζέζεσλ (Foyer) επηθάλεηαο 470.4m 2. Πεξηιακβάλεη 11 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο εθ ησλ νπνίσλ ν θαζέλαο θαιχπηεη θαηά κέζν φξν επηθάλεηα 40m 2 πεξίπνπ. Οη θαλνληζκνί επηβάιινπλ λα ππάξρεη έλαο αλά 15-30m 2 θαη νπσζδήπνηε φρη πεξηζζφηεξν απφ 50m 2. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη θαηά κέζν φξν 7m θαη ππεξθαιχπηεη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ επηβάιινπλ κέγηζηε απφζηαζε δχν ππξαληρλεπηψλ ηα 13m. Δπίζεο θαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε λα κελ απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 6m απφ ηνπο ηνίρνπο. Πεξηιακβάλεη 7 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο. Οη θαλνληζκνί αλαθέξνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη έλαο αλά 50m 2 θαη ηνπιάρηζηνλ δχν θνληά ζηηο ζθάιεο θαη ζηηο εμφδνπο ψζηε θάζε ζεκείν λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m. Οη ππάξρνληεο ππξνζβεζηήξεο θαιχπηνπλ απηέο ηηο απαηηήζεηο. Πεξηιακβάλεη 1 θνκβίν (κπνπηφλ) ζπλαγεξκνχ δίπια ζην θιηκαθνζηάζην, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί, ελψ ην άιιν κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ βξίζθεηαη θνληά ζην λφηην θιηκαθνζηάζην. Έηζη θαιχπηεηαη ε απαίηεζε λα κελ απέρεη θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ. Δθεί ππάξρεη αθφκα έλαο θάξνο θαη κηα ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ. Πεξηιακβάλεη 1 ππξνζβεζηηθή θσιηά δίπια ζην θιηκαθνζηάζην, ε νπνία θαιχπηεη αθηίλα 30m, φπσο επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί, ζπλεπψο είλαη πιήξσο πξνζηαηεπκέλνο ν ρψξνο ηνπ Foyer. 3 γξαθεία κε πξνζάιακν επηθάλεηαο 28m 2 (έθαζην). ε θάζε γξαθείν ππάξρνπλ 2 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, νη νπνίνη ππεξθαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε λα ππάξρεη έλαο αλά 25-30m 2. 2 γξαθεία επηθάλεηαο 28m 2 (έθαζην). ε θάζε γξαθείν ππάξρνπλ 2 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, νη νπνίνη ππεξθαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε λα ππάξρεη έλαο αλά 25-30m 2. 4 γξαθεία επηθάλεηαο 15.34m 2, 12.69m 2, 11.2m 2, 25m 2 αληίζηνηρα. ε θάζε γξαθείν ππάξρεη 1 ππξαληρλεπηήο ηνληζκνχ, ν νπνίνο θαιχπηεη ηελ απαίηεζε λα ππάξρεη έλαο αλά 25-30m 2. Γηάδξνκνο ηκήκαηνο ΗΗΗ επηθάλεηαο 43m 2. Πεξηιακβάλεη 2 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο, έθαζηνο εθ ησλ νπνίσλ θαιχπηεη πεξίπνπ 21m 2, δειαδή ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε λα ππάξρεη έλαο αλά 15-30m 2. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη 13.4m, ε νπνία θξίλεηαη αλεθηή, αθνχ νη θαλνληζκνί επηβάιινπλ σο κέγηζηε απφζηαζε ηα 13m. Σέινο, ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε λα κελ απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 6m απφ ηνπο ηνίρνπο, αθνχ απέρνπλ κφιηο 1.2m

86 Πεξηιακβάλεη 4 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ (Sprinkler) πνπ ε θαζεκία θαιχπηεη επηθάλεηα πεξίπνπ 11m 2, απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 4.3m θαη απέρνπλ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ηνίρν 1.2m. Οη ηηκέο απηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, επεηδή ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ θαη νη ελδεδεηγκέλεο ηηκέο γηα ηα Sprinklers είλαη: Μέγηζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηα 4.5m, κέγηζηε απφζηαζε απφ ηνίρν 2.25m θαη κέγηζηε θαιππηφκελε επηθάλεηα αλά Sprinkler ηα 20.25m 2. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη ν δηάδξνκνο απηφο απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο απφ ηνλ φξνθν ζηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ κηα αθηίλα 15m, φπσο επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί, ζπλεπψο θαιχπηνπλ θαη ηα επηθείκελα γξαθεία ηνπ ηκήκαηνο ΗΗΗ. Σέινο ππάξρεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε έλδεημε Έμνδνο, πνπ πιεξνθνξεί γηα ηελ έμνδν ηεο φδεπζεο δηαθπγήο. Γηάδξνκνο ηκήκαηνο ΗV επηθάλεηαο 83m 2. (Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ ηκήκαηνο ΗΗΗ.) Πεξηιακβάλεη 3 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο, έθαζηνο εθ ησλ νπνίσλ θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 28m 2. Ζ ηηκή απηή είλαη απνδεθηή, δηφηη νη ζεξκνδηαθνξηθνί ππξαληρλεπηέο επηηξέπεηαη λα θαιχπηνπλ έσο θαη 50m 2. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 13m θαη δελ απέρνπλ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ηνίρνπο πεξηζζφηεξν απφ 6m. Πεξηιακβάλεη 9 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ (Sprinkler) πνπ ε θαζεκία θαιχπηεη επηθάλεηα πεξίπνπ 9m 2, απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 4.3m θαη δελ απέρνπλ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ηνίρν πεξηζζφηεξν απφ 2.25m, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί ππξαζθάιεηαο. Οη ηηκέο απηέο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, επεηδή ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ θαη νη ελδεδεηγκέλεο ηηκέο γηα ηα Sprinklers είλαη: Μέγηζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηα 4.5m, κέγηζηε απφζηαζε απφ ηνίρν 2.25m θαη κέγηζηε θαιππηφκελε επηθάλεηα αλά Sprinkler ηα 20.25m 2. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη ν δηάδξνκνο απηφο απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο απφ ηνλ φξνθν ζηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Πεξηιακβάλεη 4 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνηα κέξε ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ δηαδξφκνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ έλαλ ππξνζβεζηήξα. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηηθέο θσιηέο κε ηελ θαζεκία λα θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m, νπφηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηάδξνκν, ζηα παξαθείκελα γξαθεία θαη αίζνπζεο. Γίπια ζην λφηην θιηκαθνζηάζην ππάξρνπλ 1 θνκβίν (κπνπηφλ) ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη κηα ζεηξήλα, έηζη ψζηε λα κελ απέρεη θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ. Σέινο ζηελ έμνδν πξνο ην θιηκαθνζηάζην ππάξρεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε έλδεημε Έμνδνο, πνπ πιεξνθνξεί γηα ηελ έμνδν ηεο φδεπζεο δηαθπγήο. Σέηνην θσηηζηηθφ ππάξρεη θαη ζηηο εμφδνπο απφ ηηο ηνπαιέηεο. 6 γξαθεία κε πξνζάιακν επηθάλεηαο 27.4m 2 (έθαζην). ε θάζε γξαθείν ππάξρνπλ 2 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, έλαο ζηνλ πξνζάιακν θαη έλαο ζην γξαθείν, πνπ θαιχπηνπλ επηθάλεηεο 9.75m 2 θαη 17.65m 2 αληίζηνηρα

87 4 αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ 50 ζέζεσλ επηθάλεηαο 90.42m 2, 90.5m 2, 88.13m 2, 90.46m 2 αληίζηνηρα. ε θάζε αίζνπζα ππάξρνπλ 4 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 23m 2, πνπ είλαη θαη ε ελδεδεηγκέλε έθηαζε γηα ηνπο ππξαληρλεπηέο. Δπίζεο ζε θάζε αίζνπζα ππάξρνπλ 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, επεηδή πξέπεη λα ππάξρεη έλαο αλά 50m 2. Σέινο ζε θάζε αίζνπζα ππάξρεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε έλδεημε Έμνδνο ΗΟΓΔΗΟ Γηάδξνκνο ηκήκαηνο ΗΗΗ επηθάλεηαο 43m 2. Πεξηιακβάλεη 2 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 21m 2. Ζ ηηκή απηή είλαη απνδεθηή, δηφηη νη ζεξκνδηαθνξηθνί ππξαληρλεπηέο επηηξέπεηαη λα θαιχπηνπλ έσο θαη 50m 2. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε δελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 13m θαη δελ απέρνπλ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ηνίρνπο πεξηζζφηεξν απφ 6m. Πεξηιακβάλεη 6 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ (Sprinkler) πνπ ε θαζεκία θαιχπηεη επηθάλεηα πεξίπνπ 7m 2, απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 4.3m θαη απέρνπλ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ηνίρν 1.2m. Οη ηηκέο απηέο είλαη νξηαθά απνδεθηέο, επεηδή ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ θαη νη ελδεδεηγκέλεο ηηκέο γηα ηα Sprinklers είλαη: Μέγηζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηα 4.5m, κέγηζηε απφζηαζε απφ ηνίρν 2.25m θαη κέγηζηε θαιππηφκελε επηθάλεηα αλά Sprinkler ηα 20.25m 2. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη ν δηάδξνκνο απηφο απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί θνληά ζηελ έμνδν θαη ζην θιηκαθνζηάζην, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ δηαδξφκνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ έλαλ ππξνζβεζηήξα. Πεξηιακβάλεη 1 ππξνζβεζηηθή θσιηά, ε νπνία θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m, ζπλεπψο φιν ην δηάδξνκν ηνπ ηκήκαηνο ΗΗΗ, ηα δηπιαλά γξαθεία θαη ηελ αίζνπζα. Κνληά ζηηο εμφδνπο ππάξρνπλ 2 θνκβία (κπνπηφλ) ζπλαγεξκνχ θαη κηα ζεηξήλα, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ. Σέινο ζηελ έμνδν ππάξρεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε έλδεημε Έμνδνο. Γηάδξνκνο ηκήκαηνο ΗV επηθάλεηαο 83m 2. (Απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ ηκήκαηνο ΗΗΗ.) Πεξηιακβάλεη 3 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 28m 2. Ζ ηηκή απηή είλαη ηθαλνπνηεηηθή, επεηδή νη ζεξκνδηαθνξηθνί ππξαληρλεπηέο επηηξέπεηαη λα θαιχπηνπλ έσο θαη 50m 2. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ 13m θαη απέρνπλ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ηνίρνπο ιηγφηεξν απφ 6m. Πεξηιακβάλεη 7 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ (Sprinkler) πνπ ε θαζεκία θαιχπηεη επηθάλεηα πεξίπνπ 12m 2, απέρνπλ κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 4.3m θαη δελ απέρνπλ απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ηνίρν πεξηζζφηεξν απφ 2.25m, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί ππξαζθάιεηαο. Οη ηηκέο απηέο είλαη απνδεθηέο, επεηδή ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ

88 θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ θαη νη ελδεδεηγκέλεο ηηκέο γηα ηα Sprinklers είλαη: Μέγηζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε ηα 4.5m, κέγηζηε απφζηαζε απφ ηνίρν 2.25m θαη κέγηζηε θαιππηφκελε επηθάλεηα αλά Sprinkler ηα 20.25m 2. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη ν δηάδξνκνο απηφο απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Πεξηιακβάλεη 3 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ηέηνηα κέξε ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ δηαδξφκνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ έλαλ ππξνζβεζηήξα. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηηθέο θσιηέο κε ηελ θαζεκία λα θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m, νπφηε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην δηάδξνκν, ζηνπο δηπιαλνχο ζαιάκνπο θαη αίζνπζεο. Κνληά ζην λφηην θιηκαθνζηάζην ππάξρεη 1 θνκβίν (κπνπηφλ) ζπλαγεξκνχ, έηζη ψζηε λα κελ απέρεη θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ. Σέινο ζηελ έμνδν ππάξρεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε έλδεημε Έμνδνο. 1 αίζνπζα παξάιιεισλ ζπλεδξηάζεσλ 120 ζέζεσλ κε επηθάλεηα m 2. Πεξηιακβάλεη 6 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα θαιχπηεη κηα επηθάλεηα 30m 2 πεξίπνπ, εθφζνλ νη θαλνληζκνί ππαγνξεχνπλ λα ππάξρεη έλαο αλά 25-30m 2. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο λα κελ απέρεη απφ απηνχο πεξηζζφηεξν απφ 15m, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί ππξνπξνζηαζίαο. Ζ αίζνπζα έρεη ηξεηο εμφδνπο ζηηο νπνίεο είλαη ηνπνζεηεκέλα ηξία θσηηζηηθά ζψκαηα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο. 3 αίζνπζεο παξάιιεισλ ζπλεδξηάζεσλ 100 ζέζεσλ κε επηθάλεηα 112m 2 έθαζηε. ε θάζε αίζνπζα ππάξρνπλ 4 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, έηζη ψζηε ν θαζέλαο λα θαιχπηεη κηα επηθάλεηα 28m 2, ε νπνία είλαη ε βέιηηζηε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Κάζε αίζνπζα πεξηιακβάλεη επίζεο 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο λα κελ απέρεη απφ απηνχο πεξηζζφηεξν απφ 15m, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί ππξνπξνζηαζίαο. Κάζε αίζνπζα έρεη δχν εμφδνπο ζηηο νπνίεο είλαη ηνπνζεηεκέλα δχν θσηηζηηθά ζψκαηα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο. 5 απνζήθεο επηθάλεηαο 5.10m 2 πεξίπνπ έθαζηε. Κάζε απνζήθε πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. Γελ έρεη θαη νχηε επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ππξνπξνζηαζίαο θάπνηνο ππξνζβεζηήξαο θφλεσο θαζψο δελ ππάξρεη ηαθηηθή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 4 ρψξνη κε 2 κεηαθξαζηηθνχο ζαιάκνπο θαη πξνζάιακν ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 22.4m 2 πεξίπνπ έθαζηνο. Κάζε ρψξνο πξνζηαηεχεηαη απφ 3 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ (έλαο ζηνλ πξνζάιακν θαη έλαο ζε θάζε κεηαθξαζηηθφ ζάιακν)

89 ε θάζε ρψξν ππάξρεη επίζεο θαη έλαο ππξνζβεζηήξαο πνπ θαιχπηεη ηνπο δχν εξγαδφκελνπο ζηνπο κεηαθξαζηηθνχο ζαιάκνπο. Σέινο ππάξρεη κία έμνδνο κε έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο. 4 ζάιακνη πξνβνιήο επηθάλεηαο 12.14m 2 πεξίπνπ έθαζηνο. Κάζε ζάιακνο πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ θαζψο θαη απφ έλαλ ππξνζβεζηήξα θφλεσο. 1 αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ επηθάλεηαο 195m 2. Πεξηιακβάλεη 6 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ εθ ησλ νπνίσλ ν θαζέλαο θαιχπηεη κηα επηθάλεηα ίζε κε 32.5m 2, κηα ηηκή πνπ είλαη απνδεθηή θαζψο δελ ππεξβαίλεη ηα 50m 2 (αλψηαηε ηηκή γηα ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ). Πεξηιακβάλεη 6 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη ππεξθαιχπηνπλ ηελ απαίηεζε λα ππάξρεη έλαο θάζε 50m 2 θαη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ψζηε λα κελ απέρνπλ πάλσ απφ 15m απφ θαλέλα ζεκείν ηεο αίζνπζαο. Σέινο ππάξρεη κία έμνδνο κε έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο. 1 γξαθείν νξγαλσηηθήο επηηξνπήο επηθάλεηαο 15.1m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ θαη απφ έλαλ ππξνζβεζηήξα θφλεσο. 1 απνζήθε πιηθνχ επηθάλεηαο 12.2m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. 1 ηαηξείν επηθάλεηαο 15m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ θαη απφ έλαλ ππξνζβεζηήξα θφλεσο. Υψξνο ππνδνρήο (Foyer) επηθάλεηαο m 2. Πεξηιακβάλεη 13 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν θαζέλαο λα θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 30m 2, φπσο επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί. Πεξηιακβάλεη 10 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ Foyer λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ππξνζβεζηήξα. Δπίζεο ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε λα ππάξρεη έλαο αλά 50m 2, αθνχ ππάξρεη αθάιππηνο ρψξνο 100m 2 ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ ππνδνρήο. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m, ζπλεπψο είλαη πξνζηαηεπκέλν φιν ην Foyer θαη ην θπιηθείν. Πεξηιακβάλεη 1 θνκβίν (κπνπηφλ) ζπλαγεξκνχ, έηζη ψζηε λα κελ απέρεη θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ

90 Σέινο ζηηο εμφδνπο ππάξρνπλ ηξία θσηηζηηθά ζψκαηα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο. Απνζήθε ηνπ Foyer επηθάλεηαο 3.8m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. Κπιηθείν επηθάλεηαο m 2. Πεξηιακβάλεη 4 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη έθηαζε 38m 2 πεξίπνπ, κηα ηηκή πνπ δελ μεπεξλά ηα 50m 2 πνπ είλαη θαη ε αλψηαηε επηηξεπηή. Πεξηιακβάλεη 3 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο λα ππάξρεη έλαο αλά 50m 2 θαη θαλέλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m. Απνζήθε θπιηθείνπ επηθάλεηαο 6.2m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. Θάιακνο πξνβνιήο επηθάλεηαο 12.83m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. Απνζήθε επηθάλεηαο 4.31m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. 4 κεηαθξαζηηθνί ζάιακνη επηθάλεηαο 6m 2 έθαζηνο. Κάζε ζάιακνο πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. Γηάδξνκνο επηθάλεηαο 16.79m 2. Πεξηιακβάλεη 3 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 5.5m 2. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ 13m θαη απέρνπλ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ηνίρνπο ιηγφηεξν απφ 6m. Πεξηιακβάλεη 3 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη ππεξθαιχπηνπλ ηφζν ην δηάδξνκν, φζν θαη ηνπο δηπιαλνχο ζαιάκνπο. Σέινο ππάξρεη κία έμνδνο κε έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο. Ακθηζέαηξν 250 αηφκσλ επηθάλεηαο m 2. Πεξηιακβάλεη 13 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη έθηαζε 27m 2 πεξίπνπ, κηα ηηκή πνπ δελ μεπεξλά ηα 50m 2 πνπ είλαη θαη ε αλψηαηε επηηξεπηή. Πεξηιακβάλεη αθφκα θαη 1 ζεξκνδηαθνξηθφ ππξαληρλεπηή, έηζη ψζηε αλ δελ ελεξγνπνηεζεί θάπνηνο ππξαληρλεπηήο ηνληζκνχ, λα ελεξγνπνηεζεί ν ζεξκνδηαθνξηθφο. Πεξηιακβάλεη 6 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε θαλέλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ έλαλ εμ απηψλ

91 Σέινο ππάξρνπλ 4 έμνδνη, κε ηελ θαζεκηά λα θέξεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο. θελή επηθάλεηαο 56.14m 2. Πεξηιακβάλεη 4 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη επηθάλεηα πεξίπνπ ίζε κε 14m 2, ηηκή ε νπνία είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. Γελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ Sprinklers θαη ζεξκνδηαθνξηθνί ππξαληρλεπηέο, επεηδή ε ζθελή έρεη επηθάλεηα κηθξφηεξε απφ 60m 2. Τπάξρνπλ επίζεο 2 ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, κία ζε θάζε πιεπξά ηεο ζθελήο, φπσο επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί ππξνπξνζηαζίαο. 2 θακαξίληα επηθάλεηαο 15.46m 2 έθαζην. Κάζε θακαξίλη πξνζηαηεχεηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ, αθνχ ε έθηαζή ηνπο είλαη ζρεηηθά κηθξή. Γηάδξνκνο θαη ρσι εμφδνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 36.7m 2. Πεξηιακβάλεη 3 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη έθηαζε πεξίπνπ 12m 2. Ζ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ 13m θαη απέρνπλ απφ ηνπο πιεζηέζηεξνπο ηνίρνπο ιηγφηεξν απφ 6m. Πεξηιακβάλεη 4 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε θαλέλα ζεκείν ηνπ δηαδξφκνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ έλαλ εμ απηψλ. Σέινο θαζεκηά απφ ηηο 2 εμφδνπο ηνπ ρσι θέξεη έλα θσηηζηηθφ ζψκα αλάγθεο κε ηελ έλδεημε Έμνδνο ΤΠΟΓΔΗΟ Τπφγεηνο ρψξνο ηκήκαηνο ΗΗΗ έθηαζεο 235m 2. Πεξηιακβάλεη 6 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη κηα έθηαζε 39m 2 πεξίπνπ. Οη ππξαληρλεπηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 9.6m θαη απέρνπλ απφ ηνπο ηνίρνπο 2.1m. Οη ηηκέο απηέο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, δηφηη ε κέγηζηε θαιππηφκελε επηθάλεηα αλά ππξαληρλεπηή νξίδεηαη σο 50m 2, κέγηζηε ελδηάκεζε απφζηαζε ηα 13m θαη δελ πξέπεη λα απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 6m απφ ηνλ πιεζηέζηεξν ηνίρν. Πεξηιακβάλεη επίζεο έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ θαη κηα ζεηξήλα, δηφηη θαλέλα ζεκείν ηνπ ππνγείνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m απφ έλα θνκβίν ζπλαγεξκνχ. Τπφγεηνο ρψξνο ηκήκαηνο ΗΗ έθηαζεο 640m 2. Πεξηιακβάλεη 24 ππξαληρλεπηέο ηνληζκνχ κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ησλ 27m 2 πεξίπνπ, ελψ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο ιηγφηεξν απφ 10m (4m έσο 5m πεξίπνπ). Πεξηιακβάλεη 5 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ ππνγείνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ θάπνηνλ ππξνζβεζηήξα

92 Πεξηιακβάλεη 2 κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ ππνγείνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m απφ έλα θνκβίν ζπλαγεξκνχ. Πεξηιακβάλεη 5 ζεηξήλεο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή κηα ππξθαγηά αθφκα ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλνληαη εξγαζίεο ζην ρψξν ηνπ ππνγείνπ θαη ππάξρεη κεγάινο ζφξπβνο. Λέβεηαο 20m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ 2 ππξαληρλεπηέο, έλα ζεξκνδηαθνξηθφ θαη έλαλ ηνληζκνχ έηζη ψζηε αλ δελ ελεξγνπνηεζεί ν έλαο λα ελεξγνπνηεζεί ν άιινο. Πξνζηαηεχεηαη επίζεο απφ 2 Sprinklers, επεηδή ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξνο πςεινχ θηλδχλνπ. Κάζε Sprinkler θαιχπηεη 10m 2, ηηκή ε νπνία είλαη αλεθηή θαζψο νη θαλνληζκνί επηβάιινπλ σο κέγηζηε επηθάλεηα ηα 9m 2. Απέρνπλ δε 3m κεηαμχ ηνπο, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Γεμακελή πεηξειαίνπ 20m 2. Παξαθνινπζείηαη απφ έλαλ ππξαληρλεπηή ηνληζκνχ. Αίζνπζα ηνπ πίλαθα ξεχκαηνο 33m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ έλα ζεξκνδηαθνξηθφ ππξαληρλεπηή θαη απφ 2 Sprinklers, επεηδή ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξνο πςεινχ θηλδχλνπ. Κάζε Sprinkler θαιχπηεη πεξίπνπ 16m 2, ηηκή ε νπνία είλαη δελ είλαη αλεθηή θαζψο νη θαλνληζκνί επηβάιινπλ σο κέγηζηε επηθάλεηα ηα 9m 2. Καιφ ζα ήηαλ ινηπφλ λα ηνπνζεηεζεί άιιν έλα ηνπιάρηζηνλ Sprinkler. Αίζνπζα ηνπ κεηαζρεκαηηζηή κέζεο ηάζεο 33m 2. Πξνζηαηεχεηαη απφ 2 ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο θαη απφ 4 Sprinklers, επεηδή ραξαθηεξίδεηαη σο ρψξνο πςεινχ θηλδχλνπ. Κάζε Sprinkler θαιχπηεη 8m 2, ηηκή ε νπνία είλαη ηδαληθή θαζψο νη θαλνληζκνί επηβάιινπλ σο κέγηζηε επηθάλεηα ηα 9m 2. Απέρνπλ δε 3m κεηαμχ ηνπο θαηά κέζν φξν, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί ΤΠΟΓΔΗΟ ΥΧΡΟ ΣΜΖΜΑΣΟ Η (ΣΑΘΜΖ -9.10) ηνλ ππφγεην ρψξν ππάξρεη κηα ζθελή επηθάλεηαο 719.2m 2, ε νπνία φκσο δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί. Παξφι απηά πάλσ απφ απηή έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί 5 ζεηξέο απφ 8 Sprinklers ζε θάζε ζεηξά (ζχλνιν 40 Sprinklers). Κάζε Sprinkler θαιχπηεη δειαδή πεξίπνπ 18m 2, ηηκή ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηα 20.25m 2 ησλ θαλνληζκψλ. Απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο επηβάιιεηαη λα ππάξρεη ζηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ θαηψηεξν φξνθν εθθέλσζεο. ηνλ ίδην ρψξν ππάξρνπλ αθφκα 5 ππξνζβεζηηθέο θσιηέο πνπ είλαη αξθεηέο γηα ην ρψξν απηφ. Σν παξαθείκελν ειεθηξνζηάζην έθηαζεο 43.3m 2 πξνζηαηεχεηαη απφ 2 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη κηα έθηαζε 21.6m 2 πεξίπνπ. ηνλ ππφγεην ρψξν ηνπ ηκήκαηνο Η ππάξρνπλ επίζεο ζπιιέθηεο ηεο ππξφζβεζεο, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχληαη κε λεξφ απφ ηνλ θεληξηθφ ζπιιέθηε χδξεπζεο ηνπ θηηξίνπ

93 Απφ απηνχο ηνπο ζπιιέθηεο μεθηλνχλ είηε ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη Sprinkler, είηε ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ, νη νπνίνη ηξνθνδνηνχλ κε λεξφ ηα Sprinklers θαη ηηο ππξνζβεζηηθέο θσιηέο αληίζηνηρα ζε φιν ην θηίξην. Τπάξρνπλ επίζεο 5 modules εληνιήο, δηαζχλδεζεο, πιεξνθνξίαο, ησλ νπνίσλ ν ξφινο είλαη λα δηνρεηεχνπλ ζσζηά ην λεξφ εληφο ηνπ θηηξίνπ, δειαδή ζηα Sprinklers θαη ζηηο ππξνζβεζηηθέο θσιηέο. ην βφξεην ηκήκα ηνπ ππνγείνπ, φπνπ ππάξρνπλ 2 ειεθηξηθνί πίλαθεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί 7 Sprinklers πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 4m θαη θαιχπηνπλ πεξίπνπ 12m 2 ην θαζέλα. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη ν δηάδξνκνο απηφο απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο απφ ην ππφγεην πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Σέινο, ζηνπο ρψξνπο θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα έρνπλ ηνπνζεηεζεί 2 ππξνζβεζηήξεο θαη 2 κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, φπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί. Τπάξρνπλ επίζεο κία ππξνζβεζηηθή θσιηά θαη κηα ζεηξήλα πνπ θαιχπηνπλ ην βφξεην ηκήκα ηνπ ππνγείνπ ΗΟΓΔΗΟ ΣΜΖΜΑΣΟ Η (ΣΑΘΜΖ -3.70) 2 πξνζάιακνη ηεο θχξηαο αίζνπζαο επηθάλεηαο 11.99m 2 έθαζηνο. Κάζε πξνζάιακνο πξνζηαηεχεηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 2 πξνζάιακνη ηεο θχξηαο αίζνπζαο επηθάλεηαο 7.61m 2 έθαζηνο. Κάζε πξνζάιακνο πξνζηαηεχεηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 2 ρσι εμφδνπ θηλδχλνπ επηθάλεηαο 18.89m 2 έθαζην. Κάζε ρσι πξνζηαηεχεηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Δπίζεο ππάξρεη θαη έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ ζε θάζε ρσι, δηφηη απφ ηνπο θαλνληζκνχο επηβάιιεηαη λα ππάξρεη έλα θνκβίν ζπλαγεξκνχ θνληά ζε θάζε έμνδν θηλδχλνπ. 2 ρσι εμφδνπ θηλδχλνπ επηθάλεηαο 16.84m 2 έθαζην. Κάζε ρσι πξνζηαηεχεηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. ε θάζε ρσι ππάξρεη επίζεο έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, επεηδή πξέπεη λα ππάξρεη έλα θνληά ζε θάζε έμνδν θηλδχλνπ. Δπίζεο θάζε ρσι εμφδνπ θηλδχλνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ θαζψο θαη κηα ππξνζβεζηηθή θσιηά πνπ θαιχπηνπλ κηα αθηίλα 30m. Οη 4 έμνδνη θηλδχλνπ πνπ ππάξρνπλ ζε απηφ ην ρψξν ηθαλνπνηνχλ ηελ απαίηεζε ησλ θαλνληζκψλ ππξνπξνζηαζίαο λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 έμνδνη θηλδχλνπ. 2 βνεζεηηθνί ρψξνη ηεο ζθελήο επηθάλεηαο m 2 έθαζηνο

94 ε θάζε βνεζεηηθφ ρψξν ηεο ζθελήο ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο, φπσο επηβάιινπλ νη θαλνληζκνί ππξνπξνζηαζίαο. Κάζε ρψξνο πεξηιακβάλεη 29 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, κε ηελ θάζε θεθαιή λα θαιχπηεη πεξίπνπ 4.96m 2 θαηά κέζν φξν, ελψ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 1.7m, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Κάζε ρψξνο πεξηιακβάλεη έλαλ ππξνζβεζηήξα θφλεσο, ν νπνίνο θαιχπηεη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο κηα αθηίλα 15m. Κάζε ρψξνο πεξηιακβάλεη επίζεο κηα ππξνζβεζηηθή θσιηά, δηφηη νη θαλνληζκνί επηβάιινπλ λα ππάξρεη κηα θσιηά ζε θάζε πιεπξά ηεο ζθελήο. Σέινο ππάξρνπλ αθφκα κηα ππξνζβεζηηθή ζεηξήλα θαη έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ. 3 γξαθεία επηθάλεηαο 21.26m 2 έθαζην. Κάζε γξαθείν πεξηιακβάλεη έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 1 θακαξίλη επηθάλεηαο 21.76m 2. Πεξηιακβάλεη έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 4 W.C. επηθάλεηαο 3.6m 2 πεξίπνπ έθαζην. ε θάζε πξνζάιακν ησλ W.C. ππάξρεη έλαο ζεξκνδηαθνξηθφο αληρλεπηήο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Γηάδξνκνο κεηαμχ ηεο ζθελήο θαη ησλ γξαθείσλ επηθάλεηαο 37.06m 2. Πεξηιακβάλεη 3 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Οη ππξαληρλεπηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 6.8m, ελψ θάζε ππξαληρλεπηήο θαιχπηεη κηα έθηαζε 12.3m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Πεξηιακβάλεη 8 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 3.8m, ελψ θάζε Sprinkler θαιχπηεη πεξίπνπ 5m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, αθνχ ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη ν δηάδξνκνο απηφο απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο 2 εμφδνπο ηνπ δηαδξφκνπ θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη επίζεο κηα ζεηξήλα κε θιαο, ε νπνία εηδνπνηεί γηα ηπρφλ εθδήισζε ππξθαγηάο θαη ελεξγνπνηείηαη απφ έλα module εληνιήο. 2 ρψξνη πνπ νδεγνχλ ζηα θιηκαθνζηάζηα επηθάλεηαο 21.08m 2. Κάζε ρψξνο πεξηιακβάλεη κηα ππξνζβεζηηθή θσιηά, ε νπνία θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m θαη έρεη ηνπνζεηεζεί θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, φπσο ζπληζηνχλ νη θαλνληζκνί ππξνπξνζηαζίαο. ε θάζε ρψξν ππάξρεη αθφκα έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, δηφηη θαλέλα ζεκείν δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, φπσο ζπληζηνχλ νη θαλνληζκνί. Σέινο, θάζε ρψξνο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξήλα addressable ηξνθνδνηνχκελε απφ ην βξφρν, πνπ εηδνπνηεί γηα εθδήισζε ππξθαγηάο

95 3.2.6 ΗΟΓΔΗΟ ΣΜΖΜΑΣΟ Η (ΣΑΘΜΖ +0.00) 8 κεηαθξαζηηθνί ζάιακνη επηθάλεηαο 9m 2 θαηά κέζν φξν πεξίπνπ έθαζηνο. Κάζε κεηαθξαζηηθφο ζάιακνο παξαθνινπζείηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 2 βνεζεηηθνί ρψξνη επηθάλεηαο 12.41m 2 έθαζηνο. Κάζε ρψξνο πξνζηαηεχεηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 2 πξνζάιακνη ησλ κεηαθξαζηηθψλ ζαιάκσλ επηθάλεηαο 8.92m 2 έθαζηνο. Κάζε ρψξνο πξνζηαηεχεηαη απφ 2 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 2 δηάδξνκνη πέξημ ησλ κεηαθξαζηηθψλ ζαιάκσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 79.44m 2 έθαζηνο. Κάζε δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη 3 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ησλ 26.5m 2 πεξίπνπ. ε θάζε δηάδξνκν έρεη ηνπνζεηεζεί κία ππξνζβεζηηθή θσιηά, ε νπνία βξίζθεηαη θνληά ζην θιηκαθνζηάζην θαη θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m. Κάζε ρψξνο έρεη αθφκα έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ θνληά ζην θιηκαθνζηάζην, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή. Σέινο θάζε δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη θαη κηα ζεηξήλα addressable ηξνθνδνηνχκελε απφ ην βξφρν, πνπ εηδνπνηεί γηα εθδήισζε ππξθαγηάο. 4 θακαξίληα επηθάλεηαο 20.5m 2 πεξίπνπ έθαζην. Κάζε θακαξίλη παξαθνινπζείηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 4 W.C. επηθάλεηαο 3.5m 2 πεξίπνπ έθαζην. ε θάζε πξνζάιακν ησλ W.C. ππάξρεη έλαο ζεξκνδηαθνξηθφο αληρλεπηήο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Γηάδξνκνο κεηαμχ ηεο ζθελήο θαη ησλ θακαξηληψλ επηθάλεηαο 37.06m 2. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη 3 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Οη ππξαληρλεπηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 6.8m, ελψ θάζε ππξαληρλεπηήο θαιχπηεη κηα έθηαζε 12.3m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη 8 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 3.8m, ελψ θάζε Sprinkler θαιχπηεη πεξίπνπ 5m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, αθνχ ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ

96 Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο 2 εμφδνπο ηνπ δηαδξφκνπ θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m. ηηο εμφδνπο ηνπ δηαδξφκνπ θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα ππάξρνπλ δχν ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m. ην δηάδξνκν ππάξρνπλ αθφκα δχν κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, δηφηη θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, φπσο ζπληζηνχλ νη θαλνληζκνί. Σέινο ν δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη έλαλ ειεθηξηθφ πίλαθα θαη κηα ζεηξήλα κε θιαο, ε νπνία εηδνπνηεί γηα ηπρφλ εθδήισζε ππξθαγηάο θαη ελεξγνπνηείηαη απφ έλα module εληνιήο ΟΡΟΦΟ ΣΜΖΜΑΣΟ Η (ΣΑΘΜΖ +5.04) Κχξηα ακθηζεαηξηθή αίζνπζα & ζεσξεία ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 774.3m 2. ηελ θχξηα ακθηζεαηξηθή αίζνπζα έρνπλ ηνπνζεηεζεί 6 ζπλνιηθά ππξαληρλεπηέο δέζκεο νη νπνίνη αλά δχν ζρεκαηίδνπλ έλα δεχγνο ην νπνίν επηηεξεί εγθάξζηα φιε ηελ αίζνπζα. Έλα δεχγνο έρεη ηνπνζεηεζεί θνληά ζηε ζθελή, έλα ζηε κέζε ηεο αίζνπζαο θαη έλα πάλσ απφ ηα ζεσξεία. Απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 22m, ηηκή ε νπνία είλαη ζηα επηηξεπηά φξηα (10m έσο 100m). Απηνί νη ππξαληρλεπηέο είλαη θαηάιιεινη γηα ρψξνπο κε κεγάιν χςνο, φπνπ είλαη δχζθνιε ε ηνπνζέηεζε θαη ζπληήξεζε ζπκβαηηθψλ αληρλεπηψλ. 2 ρσι ζεσξείσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο m 2 έθαζην. Κάζε ρσι πεξηιακβάλεη 4 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη ηνλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ ησλ 30m 2 πεξίπνπ. Κάζε ρσι πεξηιακβάλεη κία ζεηξήλα κε θιαο θαη κία ζεηξήλα addressable, ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηή ζηα ζεσξεία ε εθδήισζε ππξθαγηάο. ε θάζε ρσι ππάξρεη αθφκα κηα ππξνζβεζηηθή θσιηά, ε νπνία θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m. Σέινο, ζε θάζε ρσι ζεσξείσλ ππάξρεη έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή. Παξφι απηά παξαηεξνχκε φηη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο δελ ππάξρεη θαλέλαο ππξνζβεζηήξαο. Καιφ ζα ήηαλ λα ηνπνζεηεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 1 ή 2 ππξνζβεζηήξεο ζε ηέηνηα ζεκεία, ψζηε θαλέλα ζεκείν λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν 15m. Αίζνπζα πξνβνιήο 23.67m 2. Πεξηιακβάλεη έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ, θαζψο θαη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο. Παξαηεξνχκε φκσο φηη έλαο ππξνζβεζηήξαο ζα ήηαλ αξθεηφο, δηφηη ε αίζνπζα πξνβνιήο είλαη ζρεηηθά κηθξή. ηελ αίζνπζα ππάξρεη αθφκα έλα κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ. ην κπξνζηηλφ κέξνο ηεο ζθελήο, εθηφο απφ ηελ απιαία ππξαζθάιεηαο, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα απφ Sprinklers, ηα νπνία κπαίλνπλ απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο απφ ζεξκνδηαθνξηθνχο ππξαληρλεπηέο. Δδψ ππάξρεη φλησο έλα ζχζηεκα απφ 8 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ

97 2 βνεζεηηθνί ρψξνη ηεο ζθελήο επηθάλεηαο m 2 έθαζηνο. Κάζε ρψξνο πεξηιακβάλεη 2 ζπκβαηηθνχο ζεξκνδηαθνξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ θαη 2 ζπκβαηηθνχο θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ, κε ηνλ θαζέλα λα θαιχπηεη πεξίπνπ 36m 2, κηα ηηκή πνπ είλαη απνδεθηή. Γίλεηαη ζπλδπαζκφο ζεξκνδηαθνξηθψλ θαη θσηνειεθηξηθψλ αληρλεπηψλ επεηδή εδψ έρνπκε ρψξν κε κεγάιν χςνο. 4 θακαξίληα επηθάλεηαο 20.5m 2 πεξίπνπ έθαζην. Κάζε θακαξίλη πξνζηαηεχεηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 4 W.C. επηθάλεηαο 3.5m 2 πεξίπνπ έθαζην. ε θάζε πξνζάιακν ησλ W.C. ππάξρεη έλαο ζεξκνδηαθνξηθφο αληρλεπηήο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Γηάδξνκνο κεηαμχ ζθελήο θαη θακαξηληψλ επηθάλεηαο 37.06m 2. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη 3 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Οη ππξαληρλεπηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 6.8m, ελψ θάζε ππξαληρλεπηήο θαιχπηεη κηα έθηαζε 12.3m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη 8 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 3.8m, ελψ θάζε Sprinkler θαιχπηεη πεξίπνπ 5m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, δηφηη ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο 2 εμφδνπο ηνπ δηαδξφκνπ θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ έλαλ εμ απηψλ. ηηο εμφδνπο ηνπ δηαδξφκνπ θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα ππάξρνπλ δχν ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m. ην δηάδξνκν ππάξρνπλ αθφκα δχν κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, δηφηη θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, φπσο ζπληζηνχλ νη θαλνληζκνί. Σέινο ν δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξήλα κε θιαο, ε νπνία εηδνπνηεί γηα εθδήισζε ππξθαγηάο ΟΡΟΦΟ ΣΜΖΜΑΣΟ Η (ΣΑΘΜΖ +7.40) θελή επηθάλεηαο m 2. Πεξηιακβάλεη 4 ζπκβαηηθνχο ζεξκνδηαθνξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ θαη 4 ζπκβαηηθνχο θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ. Κάζε αληρλεπηήο θαιχπηεη δειαδή κηα επηθάλεηα 30m 2 πεξίπνπ, πνπ είλαη θαη ε ηδαληθή ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο. Δδψ έρνπκε θαη ηα δχν είδε ππξαληρλεπηψλ, δηφηη ν ρψξνο ηεο ζθελήο

98 έρεη κεγάιν χςνο θαη αλ δελ ελεξγνπνηεζεί ην έλα είδνο ππξαληρλεπηψλ, ζα ελεξγνπνηεζεί ην άιιν. Πεξηιακβάλεη 52 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, κε ην θάζε Sprinkler λα θαιχπηεη κηα επηθάλεηα ησλ 4.7m 2 πεξίπνπ θαηά κέζν φξν. Απέρνπλ δε κεηαμχ ηνπο 2.5m θαηά κέζν φξν. Οη ηηκέο απηέο θξίλνληαη ηθαλνπνηεηηθέο, δηφηη ε ζθελή αλήθεη ζηνπο ρψξνπο πςεινχ θηλδχλνπ θαη ε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ Sprinklers νξίδεηαη ζηα 3m θαη ε κέγηζηε θαιππηφκελε επηθάλεηα αλά Sprinkler ζηα 9m 2. ε απηή ηε ζθελή επηβάιιεηαη λα ππάξρνπλ θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, δηφηη ε επηθάλεηά ηεο είλαη κεγαιχηεξε ησλ 60m 2. 2 αίζνπζεο πξφβαο εθαηέξσζελ ηεο ζθελήο επηθάλεηαο 87.91m 2 έθαζηε. Δδψ επηβάιιεηαη λα ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο, δηφηη ν ρψξνο απηφο αλήθεη ζηνπο βνεζεηηθνχο ηεο ζθελήο. Πεξηιακβάλεη ινηπφλ 27 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, κε ηελ θάζε θεθαιή λα θαιχπηεη πεξίπνπ 3.26m 2 θαηά κέζν φξν, ελψ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 1.7m, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 4 θακαξίληα επηθάλεηαο 20.5m 2 πεξίπνπ έθαζην. Κάζε θακαξίλη πξνζηαηεχεηαη απφ έλα θσηνειεθηξηθφ αληρλεπηή θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. 4 W.C. επηθάλεηαο 3.5m 2 πεξίπνπ έθαζην. ε θάζε πξνζάιακν ησλ W.C. ππάξρεη έλαο ζεξκνδηαθνξηθφο αληρλεπηήο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Γηάδξνκνο κεηαμχ ζθελήο θαη θακαξηληψλ επηθάλεηαο 37.06m 2. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη 3 θσηνειεθηξηθνχο αληρλεπηέο θαπλνχ δηεπζ/λνπ ηχπνπ. Οη ππξαληρλεπηέο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 6.8m, ελψ θάζε ππξαληρλεπηήο θαιχπηεη κηα έθηαζε 12.3m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη 8 θεθαιέο θαηαηνληζκνχ, νη νπνίεο απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 3.8m, ελψ θάζε Sprinkler θαιχπηεη πεξίπνπ 5m 2, ηηκέο νη νπνίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθέο, δηφηη ν δηάδξνκνο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ρακεινχ θηλδχλνπ. Σν απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο ζην δηάδξνκν θξίλεηαη απαξαίηεην, δηφηη απνηειεί κέξνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο πξνο ηηο εμφδνπο ηνπ θηηξίνπ. Πεξηιακβάλεη 2 ππξνζβεζηήξεο θφλεσο, νη νπνίνη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο 2 εμφδνπο ηνπ δηαδξφκνπ θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, έηζη ψζηε θαλέλα ζεκείν ηνπ ρψξνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 15m απφ έλαλ εμ απηψλ. ηηο εμφδνπο ηνπ δηαδξφκνπ θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα ππάξρνπλ δχν ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ θαιχπηεη κηα αθηίλα 30m. ην δηάδξνκν ππάξρνπλ αθφκα δχν κπνπηφλ ζπλαγεξκνχ, δηφηη θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50m ζε επζεία γξακκή απφ έλα κπνπηφλ. Δίλαη ηνπνζεηεκέλα θνληά ζηα θιηκαθνζηάζηα, φπσο ζπληζηνχλ νη θαλνληζκνί. Ο δηάδξνκνο πεξηιακβάλεη επίζεο κηα ζεηξήλα κε θιαο, ε νπνία εηδνπνηεί γηα εθδήισζε ππξθαγηάο θαη ελεξγνπνηείηαη απφ έλα module εληνιήο, δηαζχλδεζεο, πιεξνθνξίαο

99 Σέινο, ζην δηάδξνκν ππάξρεη έλαο ηνπηθφο πίλαθαο αλίρλεπζεο-θαηάζβεζεο ηξηψλ εληνιψλ, ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη απφ έλα module ειέγρνπ-παξαθνινχζεζεο

100 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ (Π.Γ. 71/88)

101 ΑΘΖΝΑ 17 ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟΤ 1988 ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 32 ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ ΑΡΗΘ. 71 ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΚΣΗΡΗΧΝ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν.Γ. 8/1973 «Πεξί Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ» πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρχ κε ην άξζξν 31 παξάγξαθνο 1α ηνπ Ν. 1577/1985 (ΦΔΚ 210/Α), ηνπ νπνίνπ παξαηάζεθε ε ηζρχο κε ηελ ππ αξηζ. 296/68/1987 απφθαζε (ΦΔΚ 31/Β/ ). 2. Σελ ππ αξηζ. Τ. 1291/1987 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «χζηαζε ζέζεο αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ζηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαη Τθππνπξγνχ ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο» (ΦΔΚ 526/Β). 3. Σελ ππ αξηζ. Τ. 1436/1987 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ Μαλφιε Παπαζηεθαλάθη (ΦΔΚ 549/Β). 4. Σελ ππ αξηζ. 65/1988 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, απνθαζίδνπκε:

102 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΝΔΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 [Όπωρ ζςμπληπώθηκε με ηη Τ.Α /5428/1993 (ΦΔΚ 647 η. Α )] Οξηζκνί - Σαμηλφκεζε θηηξίσλ 1.1. Οξηζκνί Αδηέμνδν ραξαθηεξίδεηαη κία θνηλφρξεζηε πεξηνρή ηνπ νξφθνπ απφ θάζε ζεκείν ηεο νπνίαο ε δηαθπγή κπνξεί λα γίλεη κφλν πξνο κία θαηεχζπλζε. Άθαπζην δνκηθό πιηθό ραξαθηεξίδεηαη εθείλν πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο δνθηκαζίαο αθαπζηφηεηαο. Αθεξαηόηεηα απέλαληη ζηελ θσηηά ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα εκπνδίδεη ην πέξαζκα ησλ θινγψλ θαη ησλ ζεξκψλ θαπζαεξίσλ ζηε κε εθηεζεηκέλε πιεπξά ηνπ, ζηελ πεξίπησζε πξνζβνιήο θσηηάο απφ ηελ κία πιεπξά. Άκεζε απόζηαζε δηαθπγήο ιέγεηαη ην κήθνο ηεο επζείαο γξακκήο απφ ηπρφλ ζεκείν ελφο νξφθνπ, κεηξνχκελε κέζα ζην πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ, πξνο ηελ πιεζηέζηεξε έμνδν θηλδχλνπ, αγλνψληαο ηα ελδηάκεζα ρσξίζκαηα θαη ηνπο ηνίρνπο, εθηφο απφ απηνχο ηνπ ππξνπξνζηαηεπκέλνπ θιηκαθνζηαζίνπ. Αληρλεπηέο ππξθαγηάο ιέγνληαη ηα φξγαλα ελφο ζπζηήκαηνο απηφκαηεο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο, ηα νπνία ζπλερψο ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα παξαθνινπζνχλ ηελ ηπρφλ εκθάληζε θπζηθψλ ή θαη ρεκηθψλ θαηλνκέλσλ, επαθφινπζσλ ηεο θσηηάο, ζε κηα νξηζκέλε πεξηνρή ηνπ θηηξίνπ θαη κεηαδίδνπλ ηα αληίζηνηρα ζήκαηα ζπλαγεξκνχ ή ειέγρνπ. Αληίζηαζε ζηελ δίνδν ηεο ζεξκόηεηαο ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα εκπνδίδεη ηε κεηάδνζε δηα κέζνπ ηεο κάδαο ηνπ ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ πνζνχ ζεξκφηεηαο. Απξνζηάηεπηε όδεπζε δηαθπγήο ιέγεηαη ην πξψην ηκήκα κηαο φδεπζεο δηαθπγήο, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ δνκηθά ζηνηρεία ρσξίο εηδηθέο απαηηήζεηο ππξαληίζηαζεο θαη θαηαιήγεη ζ έλα ρψξν ζρεηηθά ή απφιπηα αζθαιή. Απηνθιεηόκελν θνύθσκα ιέγεηαη εθείλν πνπ είλαη εμνπιηζκέλν κε θαηάιιειν κεραληζκφ επαλαθνξάο ηνπ ζηελ θιεηζηή ζέζε. Απηόκαηνο θαηαηνλεηήξαο ιέγεηαη ζπζθεπή ζπλδεδεκέλε κε ην δίθηπν παξνρήο λεξνχ, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεξκνθξαζία θαη εθηνμεχεη λεξφ. Έμνδνο θηλδύλνπ είλαη ην άλνηγκα εηζφδνπ ζε ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε δηαθπγήο, ή θαηεπζείαλ ζε αζθαιή ππαίζξην ρψξν. Δμσηεξηθό θιηκαθνζηάζην ιέγεηαη εθείλν πνπ θαηαζθεπάδεηαη έμσ απφ ην πεξίγξακκα ηνπ θηηξίνπ. Δπηθίλδπλνο ρώξνο ιέγεηαη θάζε ρψξνο ελφο θηηξίνπ φπνπ, παξάγνληαη ή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ή θαη απνζεθεχνληαη ηδηαίηεξα εχθιεθηα θαη εθξεθηηθά πιηθά, πγξά, εκπνξεχκαηα θ.ιπ. Δπηθαλεηαθή εμάπισζε θιόγαο είλαη εθείλε πνπ γίλεηαη κε νξηζκέλε ηαρχηεηα πάλσ ζηελ επηθάλεηα ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ ή πιηθνχ, αθνχ απηφ αλαθιεγεί. Δζσηεξηθά ηειεηώκαηα ιέγνληαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία κε ηα νπνία γίλεηαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ, φπσο επηρξίζκαηα, επελδχζεηο, επηζηξψζεηο, ρξσκαηηζκνί, αξκνινγήκαηα, κνλψζεηο θ.ιπ. Δπζηάζεηα ζε θσηηά ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα κελ θαηαξξέεη ή λα κελ μεπεξλά φξηα παξακφξθσζεο, φηαλ θνξηηζκέλν κε πξνθαζνξηζκέλν θνξηίν, εθηίζεηαη ζηελ επίδξαζε ηεο θσηηάο. Καπζηό δνκηθό πιηθό ιέγεηαη νπνηνδήπνηε πιηθφ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο δνθηκαζίαο αθαπζηφηεηαο. Όδεπζε δηαθπγήο ιέγεηαη κία ζπλερήο θαη ρσξίο εκπφδηα πνξεία γηα ηε δηαθπγή απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ελφο θηηξίνπ πξνο έλα αζθαιή, ππαίζξην ζπλήζσο ρψξν, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο

103 Οηθνδνκηθό δηάθελν ιέγεηαη ην θελφ πνπ πεξηθιείεηαη απφ δνκηθά ζηνηρεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ςεπδνξνθήο) ή πεξηέρεηαη κέζα ζ έλα δνκηθφ ζηνηρείν. ηα δηάθελα δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αίζνπζεο, ηα ληνπιάπηα, ηα πξνζηαηεπκέλα θξεάηηα, νη θαπλνδφρνη θαη νη δηάθνξνη αγσγνί. Οξηδόληηα έμνδνο ιέγεηαη κία έμνδνο δηα ηεο νπνίαο παξέρεηαη δπλαηφηεηα δηαθπγήο απφ έλα ππξνδηακέξηζκα πξνο άιιν ππξνδηακέξηζκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ίδην φξνθν ή απφ έλαλ φξνθν θηηξίνπ πξνο φξνθν γεηηνληθνχ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ίδηα πεξίπνπ ζηάζκε. Οξηδφληηεο έμνδνη επηηξέπεηαη λα ππνθαζηζηνχλ κέρξη θαη ηηο κηζέο απφ ηηο απαηηνχκελεο εμφδνπο θηλδχλνπ». Όξνθνο εθθέλσζεο είλαη ν φξνθνο ηνπ θηηξίνπ, απφ ηνλ νπνίν εμέξρνληαη πξνο αζθαιή ρψξν νη νδεχζεηο δηαθπγήο. Παξνρή όδεπζεο δηαθπγήο είλαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαθχγεη έγθαηξα, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, ρξεζηκνπνηψληαο απηή ηελ φδεπζε. Πξαγκαηηθή απόζηαζε απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο ιέγεηαη ην κήθνο ηεο πνξείαο πνπ θπζηνινγηθά ζα δηαλχζεη έλα άηνκν γηα λα δηαθχγεη, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, απφ ηπρφλ ζεκείν ελφο νξφθνπ κέρξη ηελ πιεζηέζηεξε έμνδν θηλδχλνπ. Ππξαληίζηαζε ιέγεηαη ε ηθαλφηεηα κηαο θαηαζθεπήο ή ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ λ αληηζηέθεηαη γηα έλα θαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ νλνκάδεηαη δείθηεο ππξαληίζηαζεο, ζηα ζεξκηθά απνηειέζκαηα κηαο θσηηάο, ρσξίο απψιεηα ηεο επζηάζεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο αληίζηαζεο ζηε δίνδν ηεο ζεξκφηεηαο. Ππξάληνρν θνύθσκα ιέγεηαη θάζε θνχθσκα, πνπ δνθηκαδφκελν καδί κε ηηο δηαηάμεηο ζηήξημήο ηνπ ζε δνθηκαζία ππξαληίζηαζεο, παξνπζηάδεη έλα θαζνξηζκέλν δείθηε ππξαληίζηαζεο. Ππξνδηακέξηζκα: ηκήκα θηηξίνπ ή θαη νιφθιεξν θηίξην πνπ πεξηθιείεηαη εξκεηηθά απφ δνκηθά ζηνηρεία κε πξνθαζνξηδφκελν, θαηά πεξίπησζε, δείθηε ππξαληίζηαζεο. Ππξνζεξκηθό θνξηίν: ην πνζφ ηεο εθιπφκελεο ζεξκφηεηαο απφ ηελ θαχζε φισλ ησλ πιηθψλ κέζα ζ έλα ρψξν θηηξίνπ. Ππξνπξνζηαηεπκέλε όδεπζε δηαθπγήο ιέγεηαη εθείλν ην ηκήκα ηεο φδεπζεο (θιηκαθνζηάζην, δηάδξνκνο, πξνζάιακνο θ.ι.π.) πνπ πεξηθιείεηαη απφ ππξάληνρα δνκηθά ζηνηρεία κε πξνθαζνξηζκέλν δείθηε ππξαληίζηαζεο. Ππξνθξαγκόο ιέγεηαη θάζε θαηαζθεπή πνπ άθαπζηα ή πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο πιηθά, πνπ δηαθφπηεη νηθνδνκηθφ δηάθελν ή γεκίδεη αξκνχο θαη ράζκαηα νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε θαπλνχ θαη θινγψλ κέζα απ απηά. Σειηθή έμνδνο είλαη ε θαηάιεμε κηαο φδεπζεο δηαθπγήο απφ έλα θηίξην, πνπ νδεγεί ζε κηα νδφ ή ζ έλαλ αλνηθηφ ρψξν αζθαιή απφ ηνλ θίλδπλν ηεο θσηηάο ή θαη ηνπ θαπλνχ. ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΖ Οια ηα θηίξηα, αλεμαξηήησο ηεο ρξήζεο ηνπο, δηαθξίλνληαη απφ άπνςε ππξνπξνζηαζίαο ζε πθηζηάκελα θαη λέα. Οξηαθφ ζεκείν γηα ηελ δηάθξηζή ηνπο απηή, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 71/1988 Καλνληζκφο Ππξνπξνζηαζίαο Κηηξίσλ Χο Τθηζηάκελα θηίξηα ζεσξνχληαη εθείλα φπνπ ε ππνβνιή αίηεζεο γηά έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο έγηλε πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ Πξνεδξηθνχ Γ/ηνο, ελψ σο λέα ζεσξνχληαη εθείλα ηα θηίξηα πνπ ε αίηεζε γηά έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο ππνβιήζεθε κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ. Γηα φιεο ηηο ρξήζεηο θηηξίσλ, πιελ απηήο ησλ Ξελνδνρείσλ, ε έλαξμε ηζρχνο ηνπ Π.Γ. 71/88 θαζνξίζζεθε λα είλαη δψδεθα (12) κήλεο κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, δειαδή ηελ , γηα δε ηα λέα θαη πθηζηάκελα Ξελνδνρεία νξίζζεθε έλα (1) κήλα κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ, δειαδή ηελ Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ έλα θηίξην είλαη λέν ή πθηζηάκελν γηα λα εθαξκνζζεί ε αληίζηνηρε λνκνζεζία ππξνπξνζηαζίαο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ηνπ θηηξίνπ ή ελαιιαθηηθά νπνηνδήπνηε έγγξαθν ζηνηρείν (π.ρ. βεβαίσζε Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, άδεηα Δ.Ο.Σ, κηζζσηήξην ζπκβφιαην, ινγαξηαζκφ Γ.Δ.Ζ. θ.ι.π.) πνπ λα απνδεηθλχεη αλ ην θηίξην είλαη πθηζηάκελν ή λέν

104 1.2. ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΣΗΡΗΧΝ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ηα θηίξηα ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ζε 9 θαηεγνξίεο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα Λεπηνκεξέζηεξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζε θάζε θαηεγνξία δίλεηαη ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ελφο θηηξίνπ, αξκφδηα γηα ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηε ζπγγελέζηεξε θαηεγνξία είλαη ε ειέγρνπζα Γεκφζηα Αξρή. Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο θαηεγνξίαο αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ην θηίξην ή ζ έλα ηκήκα ηνπ ή ζ έλα ππξνδηακέξηζκα. Αθνξά ζηελ θπξία ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Σπρφλ δεπηεξεχνπζα άιιε ρξήζε πνπ ζπλππάξρεη ζην θηίξην εμεηάδεηαη ρσξηζηά, αλ πξφθεηηαη γηα θαηνηθία ή αλ θαηαιακβάλεη επηθάλεηα κεγαιχηεξε ηνπ 1/4 ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ Αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ, έλα θηίξην ή έλα ηκήκα θηηξίνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ απφ ηε θχζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. πγθεθξηκέλα, φηαλ ηα πεξηερφκελα παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλαθιεμηκφηεηα, ηαρχηεηα επηθαλεηαθήο εμάπισζεο ηεο θιφγαο θαη έθιπζε ζεξκφηεηαο ή παξάγνπλ πνιιά ηνμηθά θαπζαέξηα ή έρνπλ θίλδπλν έθξεμεο. Ο ραξαθηεξηζκφο «πςεινύ βαζκνύ θηλδύλνπ» ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε ππθλφηεηα ηνπ ππξνζεξκηθνχ θνξηίνπ ηνπ θηηξίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ MJ/m 2 (πεξίπνπ 100 Kg/m 2 ηζνδχλακν μχινπ). ηελ πεξίπησζε κεκνλσκέλσλ επηθίλδπλσλ ρψξσλ (π.ρ. ιεβεηνζηάζηα, δεμακελέο θαπζίκσλ θ.ι.π.) ηζρχνπλ ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο Γνκηθήο Ππξνπξνζηαζίαο. ηελ πεξίπησζε θηηξίνπ ή ηκήκαηνο θηηξίνπ, κε πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ, εθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο θχξηαο ρξήζεο ηζρχνπλ θαη ηα παξαθάησ:

105 α) Σν επηηξεπφκελν κέγηζην κήθνο ηεο πξαγκαηηθήο απφζηαζεο απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο είλαη 20 κέηξα. β) Ζ παξνρή αλά κνλάδα πιάηνπο θαζνξίδεηαη ζε 30 άηνκα γηα ηηο ζθάιεο θαη ζε 50 άηνκα γηα ηα νξηδφληηα ηκήκαηα ηεο φδεπζεο δηαθπγήο. γ) Δπηβάιιεηαη ε εγθαηάζηαζε απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο. Άξζξν 2 [Όπωρ ηποποποιήθηκε με ηην Τ.Α /5428/1993 (ΦΔΚ 647 η. Α )] ΟΓΔΤΔΗ ΓΗΑΦΤΓΖ ηόρνο: Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο ζ έλα θηίξην είλαη ε επίηεπμε αζθαινχο εθθέλσζεο φισλ ησλ ελνίθσλ, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο πξέπεη λα παξακέλνπλ αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ρξεηάδνληαη θαη λα είλαη ζαθψο αληηιεπηέο θαη πξνζπειάζηκεο απ φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη νη αλάγθεο ησλ ελνίθσλ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ζρεδηαζκνχ, ηελ δηαζηαζηνιφγεζε, θαζψο θαη ηε ζέζε ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο Μεηξηθά ζηνηρεία Ζ παξνρή ηεο φδεπζεο δηαθπγήο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ππνινγίδεηαη γηα θάζε φξνθν αλάινγα κε ην ζεσξεηηθφ πιεζπζκφ ηνπ. Ο φξνθνο κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ ελνίθσλ (πιεζπζκφ) θαζνξίδεη ηελ παξνρή ηεο θαηαθφξπθεο φδεπζεο δηαθπγήο (θιηκαθνζηαζίνπ). ε πεξίπησζε θηηξίσλ κε πεξηζζφηεξνπο ησλ 6 νξφθσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηζνγείνπ) ε παξνρή ηεο θαηαθφξπθεο φδεπζεο δηαθπγήο - θιηκαθνζηαζίνπ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ παξνρψλ δχν δηαδνρηθψλ νξφθσλ. Σν πιάηνο ησλ ηειηθψλ εμφδσλ ζηνλ φξνθν ή ην επίπεδν εθθέλσζεο πξέπεη λα επαξθεί γηα ην άζξνηζκα ησλ παξνρψλ α + β + γ φπνπ: α): παξνρή θιηκαθνζηαζίσλ θαη ξακπψλ απφ ππεξθείκελνπο νξφθνπο ή επίπεδα. β): παξνρή θιηκαθνζηαζίσλ θαη ξακπψλ απφ ππνθείκελνπο νξφθνπο ή επίπεδα. γ): παξνρή απφ ηνλ ίδην φξνθν ή επίπεδν εθθέλσζεο Πιάηνο θαη χςνο: σο πιάηνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο νξίδεηαη ην ειεχζεξν πιάηνο ζην ζηελφηεξν ζεκείν θαη κέρξη χςνπο 2.00 κέηξσλ. Ζ κνλάδα πιάηνπο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο νξίδεηαη ζε 0,60 ηνπ κέηξνπ. Σν ειάρηζην πιάηνο νπνηαζδήπνηε φδεπζεο δηαθπγήο δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 0,70 ηνπ κέηξνπ. Σν πιάηνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο δελ επηηξέπεηαη λα κεηψλεηαη, ζε θακκηά πεξίπησζε, ζηελ πνξεία πξνο ηελ ηειηθή έμνδν. Σν απαηηνχκελν πιάηνο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο, γηα φια ηα ζηάδηα, πξνζδηνξίδεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ελνίθσλ, αλάινγα κε ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (εηδηθέο δηαηάμεηο) θαη εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο πιάηνπο (0,60 κ.). Όηαλ απαηηείηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ, πξνζηίζεηαη κηζή κνλάδα πιάηνπο (0,30 κ.) θαη φρη θιάζκαηα. Ο πεξηνξηζκφο απηφο δελ ηζρχεη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ειαρίζηνπ επηηξεπνκέλνπ πιάηνπο. Σν ειεχζεξν χςνο ησλ ρψξσλ, φπνπ πεξλά φδεπζε δηαθπγήο, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,20 κέηξα, ελψ γηα ηηο ζθάιεο, δνθνχο, αλψθιηα ζπξψλ κπνξεί λα είλαη 2,00 κέηξα Τςνκεηξηθέο δηαθνξέο δαπέδσλ Πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζην δάπεδν κέρξη 0,40 κέηξνπ, εμππεξεηνχληαη κε ζθαινπάηηα ή ξάκπεο θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο νξηδφληηεο νδεχζεηο δηαθπγήο

106 2.2.Σν πξψην ζηάδην ηεο φδεπζεο δηαθπγήο (ΑΒΓ) νλνκάδεηαη απξνζηάηεπηε φδεπζε δηαθπγήο θαη αθνξά ζηελ πνξεία απφ έλα ηπρφλ ζεκείν ηνπ θηηξίνπ κέρξη έλα ρψξν αζθαιή ή ζρεηηθά αζθαιή, πνπ κπνξεί λα είλαη: α) κηα ηειηθή έμνδνο πξνο ππαίζξην ρψξν. β) κηα έμνδνο θηλδχλνπ νξφθνπ πξνο κία ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε δηαθπγήο. γ) κία νξηδφληηα έμνδνο Απφζηαζε δηαθπγήο - Γηάηαμε εμφδσλ Πξαγκαηηθή απφζηαζε, απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο, ιέγεηαη ην κήθνο ηεο πξαγκαηηθήο πνξείαο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηψλ επίπισλ, πνπ πξέπεη λα δηαζρίζεη ην άηνκν απφ ηπρφλ ζεκείν ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ, κέρξη λα θζάζεη ζηελ πην θνληηλή έμνδν θηλδχλνπ, δειαδή ζηελ αξρή κηαο ππξνπξνζηαηεπκέλεο φδεπζεο δηαθπγήο (ζρ. 2.2). Ζ πξαγκαηηθή απφζηαζε, φπσο θαη ε άκεζε απφζηαζε απξνζηάηεπηεο φδεπζεο, αλαθέξνληαη ζπλήζσο ζε νξηδφληηα δηαδξνκή. Όηαλ φκσο παξεκβάιιεηαη ζηελ φδεπζε απξνζηάηεπην θιηκαθνζηάζην, πξνζηίζεηαη ην αλάπηπγκα ηεο ζθάιαο ζηε γξακκή αλάβαζεο, επαπμεκέλν θαηά 50%. Σα κέγηζηα, θαηά πεξίπησζε, επηηξεπόκελα κήθε ησλ παξαπάλσ απνζηάζεσλ (πξαγκαηηθήο - άκεζεο) θαζνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο Δηδηθέο δηαηάμεηο αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ

107 Αλ έλα ηκήκα (π.ρ. ΒΓ ζρ. 2.1) απηνχ ηνπ ζηαδίνπ αλήθεη ζε θνηλφρξεζην δηάδξνκν κεξηθά ππξνπξνζηαηεπκέλν (κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ), ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο απφζηαζεο απηφ ην ηκήκα ιακβάλεηαη ίζν κε ην κηζφ ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ κήθνπο, αλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο Δηδηθέο δηαηάμεηο. Όηαλ ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, ε απξνζηάηεπηε απφζηαζε δηαθπγήο επηηξέπεηαη λ απμάλεηαη, φπσο θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο. Γεληθά πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε πξνζπέιαζε πξνο δχν ηνπιάρηζηνλ ελαιιαθηηθέο εμφδνπο θηλδχλνπ (ζρ. 2.3), απφ ρψξνπο κε πιεζπζκφ πεξηζζφηεξν ησλ 10 αηφκσλ ή φξνθν κε πιεζπζκφ πεξηζζφηεξν ησλ 50 αηφκσλ. Οη έμνδνη θηλδχλνπ απφ θάζε ζεκείν ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζέζεηο ζαθψο αληηιεπηέο απφ ηνπο έλνηθνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κία κφλν πνξεία δηαθπγήο, ην αλαθεξφκελν πην πάλσ κέγηζην φξην απξνζηάηεπηεο φδεπζεο είλαη κηθξφηεξν θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο δηαηάμεηο. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο απφ ηπρφλ ζεκείo ελφο ρψξνπ πξνο ηηο δχν ελαιιαθηηθέο εμφδνπο πξέπεη λα ζρεκαηίδνπλ γσλία κεγαιχηεξε ησλ 45 (ζρ. 2.4), γηα λα ζεσξεζεί φηη απνηεινχλ δχν μερσξηζηέο νδεχζεηο. Όηαλ ππάξρνπλ δχν ελαιιαθηηθέο νδεχζεηο δηαθπγήο, αξθεί κφλν ε κία απφ απηέο λα πιεξεί ην κέγηζην φξην κήθνπο ηεο πξαγκαηηθήο απφζηαζεο (ζρ. 2.3). Οη πφξηεο εμφδνπ πξέπεη λα αλνίγνπλ ππνρξεσηηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο φδεπζεο δηαθπγήο, φηαλ ζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ αληηζηνηρεί πιεζπζκφο κεγαιχηεξνο απφ 50 άηνκα ή ν ρψξνο παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ. Οη νδεχζεηο δηαθπγήο δελ πξέπεη γεληθά λα πεξλνχλ θνληά ζε ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ, πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ, εθηφο εμαηξέζεσο, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ειέγρνπζαο αξρήο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ππάξρεη επηπιένλ θαη πεξηνξηζκφο γηα ηελ απφζηαζε ηνπ ηπρφληνο ζεκείνπ ηεο αίζνπζαο απφ ηελ ελδηάκεζε πφξηα (απφζηαζε ΑΒ, ζρ. 2.5). ε θάζε πεξίπησζε ε απφζηαζε απηή πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηα 2/3 ηνπ επηηξεπνκέλνπ κήθνπο ηεο πξαγκαηηθήο απφζηαζεο απξνζηάηεπηεο φδεπζεο δηαθπγήο

108 2.2.2.Τπαίζξηα ηκήκαηα: ε φδεπζε δηαθπγήο κπνξεί λα πεξλά απφ εμσηεξηθνχο εμψζηεο, βεξάληεο ή δψκαηα ππφ ηνλ φξν φηη ην κέγηζην κήθνο ηνπ ππαίζξηνπ ηκήκαηνο είλαη ην 1/2 ηεο ζπλνιηθήο επηηξεπνκέλεο απφζηαζεο, πξνθεηκέλνπ γηα απξνζηάηεπηε φδεπζε δηαθπγήο θαη δελ δεκηνπξγνχληαη αδηέμνδα Σν δεύηεξν ζηάδην (ΓΓ) αθνξά ζηελ πνξεία απφ κηα έμνδν θηλδχλνπ (ηέινο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ), κέρξη ηελ έμνδν ζην επίπεδν ηνπ νξφθνπ εθθέλσζεο. Όιε απηή ε πνξεία είλαη ππξνπξνζηαηεπκέλε, πεξηβάιιεηαη δειαδή απφ δνκηθά ζηνηρεία κε πξνθαζνξηζκέλν δείθηε ππξαληίζηαζεο. Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο φδεπζεο δηαθπγήο απνηειείηαη, ζπλήζσο, απφ ππξνπξνζηαηεπκέλα θιηκαθνζηάζηα (ηκήκα ΓΓ, ζρ. 2.1), αιιά κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ππξνπξνζηαηεπκέλνπο νξηδφληηνπο δηαδξφκνπο (ηκήκα ΒΓ) ή ππξνπξνζηαηεπκέλν πξνζάιακν Ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε δηαθπγήο. Ο δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ππξνπξνζηαηεπκέλεο φδεπζεο δηαθπγήο είλαη ίζνο κε ηνλ απαηηνχκελν γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο, αλάινγα κε ηελ εηδηθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηηο αληίζηνηρεο Δηδηθέο Γηαηάμεηο. Όπνπ δελ πξνβιέπνληαη απφ ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο ηηκέο γηα ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηεο ππξνπξνζηαηεπκέλεο φδεπζεο, νη ηνίρνη θαη ηα δάπεδα απηήο ηεο φδεπζεο πξέπεη λα έρνπλ ηνπο παξαθάησ δείθηεο ππξαληίζηαζεο: α) φηαλ ε ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε εμππεξεηεί 3 ή ιηγφηεξνπο νξφθνπο, ηνπιάρηζην 30 ιεπηψλ. β) φηαλ ε ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε εμππεξεηεί 4-8 νξφθνπο, ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηψλ. γ) φηαλ ε ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε εμππεξεηεί 9 ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο, ηνπιάρηζηνλ 90 ιεπηψλ. Σα αλνίγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο είζνδνο θαη έμνδνο ηεο πξνζηαηεπκέλεο φδεπζεο δηαθπγήο θαιχπηνληαη κε πφξηεο απηνθιεηφκελεο, κε δείθηε ππξαληίζηαζεο πνπ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ην πνιχ 30 ιεπηά απφ ηνλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ησλ ππφινηπσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Σα θνπθψκαηα ησλ παξαζχξσλ ηνπ πεξηβιήκαηνο πξέπεη λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ. Σα εζσηεξηθά ηειεηψκαηα ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθψλ ηεο ππξνπξνζηαηεπκέλεο φδεπζεο δηαθπγήο πξέπεη λα αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 0 ή 1, απφ ηελ άπνςε ηεο επηθαλεηαθήο δηάδνζεο ηεο θιφγαο. σιελψζεηο πνπ κεηαθέξνπλ πγξά ή αέξηα αλαθιέμηκα απαγνξεχεηαη λα δηαπεξλνχλ ππξνπξνζηαηεπκέλεο νδεχζεηο δηαθπγήο Δζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα. Ο αξηζκφο θαη ε ζέζε ησλ απαηηνπκέλσλ θιηκαθνζηαζίσλ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην πξψην ζηάδην (Η) θαη θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. Όια ηα εζσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα πνπ απνηεινχλ ππξνπξνζηαηεπκέλε φδεπζε δηαθπγήο πξέπεη λα είλαη κφληκεο θαηαζθεπήο θαη λα πεξηβάιινληαη απφ δνκηθά ζηνηρεία κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο

109 ε θηίξηα κε 3 ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο ηα ζθαινπάηηα θαη ηα πιαηχζθαια ππνρξεσηηθά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ άθαπζηα πιηθά. Γηα θηίξηα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 6 νξφθνπο θαη ππθλφηεηα πιεζπζκνχ πάλσ απφ 50 άηνκα αλά φξνθν απαηηείηαη εηδηθφο πξνζάιακνο γηα θάζε φξνθν, κε δχν ππξάληνρεο πφξηεο ζηελ είζνδν ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ (lobby) έηζη, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ είζνδν θαπλνχ (ζρ.2.6). Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβιήκαηνο απηνχ ηνπ πξνζαιάκνπ πξέπεη λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 60 ιεπηψλ θαη νη πφξηεο ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ Δμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα. ε πεξηπηψζεηο αλάγθεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο φδεπζε δηαθπγήο εμσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην κφληκεο θαηαζθεπήο. ε θηίξηα κε 4 ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο ηα εμσηεξηθά θιηκαθνζηάζηα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ην θηίξην κε δνκηθά ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ίζν κε ηνλ απαηηνχκελν γηα ην ππξνδηακέξηζκα ηνπ θηηξίνπ. Ζ πξνζηαζία απηή ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ πξέπεη λα επεθηείλεηαη εθαηέξσζελ ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαηά 2 κέηξα. Γηα θηίξηα πάλσ απφ 3 νξφθνπο ηα ζθαινπάηηα θαη ηα πιαηχζθαια πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη απφ άθαπζηα πιηθά Κιηκαθνζηάζηα γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηψλ. ε θηίξηα κε χςνο κεγαιχηεξν απφ 25 κέηξα θαη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πάλσ απφ 500 άηνκα θαη φπνπ απφ ηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο απαηηείηαη, θαηαζθεπάδεηαη πξφζζεην εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηψλ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο φδεπζε δηαθπγήο ησλ ελνίθσλ. Σν θιηκαθνζηάζην ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη εμσηεξηθφ κφληκεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ εμππεξεηείηαη θαιχηεξα ε πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηψλ Ράκπεο. Γηα ηηο ξάκπεο εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο ηζρχνπλ νη ίδηεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα θιηκαθνζηάζηα. Όηαλ ε θιίζε ηεο ξάκπαο είλαη κεγαιχηεξε απφ 1:15 παξεκβάιιεηαη ππνρξεσηηθά πιαηχζθαιν, κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50 κέηξνπ, αλά δηαθνξά ζηάζκεο 3,50 κέηξσλ Κπιηφκελεο ζθάιεο - Αλειθπζηήξεο. Γεληθά απαγνξεχεηαη ε ρξήζε θπιηνκέλσλ θιηκάθσλ ή δηαδξφκσλ, θαζψο θαη ησλ αλειθπζηήξσλ σο νδεχζεσλ δηαθπγήο. 2.4.Σν ηξίην ζηάδην (ΓΔ) απνηειεί ηελ νξηδφληηα φδεπζε πξνο ηελ ηειηθή έμνδν θαη ηελ εθθέλσζε ησλ ελνίθσλ ζε ρψξν απφιπηα αζθαιή, θνηλφρξεζην δξφκν ή χπαηζξν (ζρ. 2.1). Δίλαη ε ζπλέρεηα ησλ πξνζηαηεπκέλσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο απφ ηνπο ππέξγεηνπο (ή ππφγεηνπο) νξφθνπο πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαη απφ εθεί, αλ απαηηείηαη ζε πεξηνρή ειεχζεξε θαη αζθαιή. Ζ φδεπζε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ κέζα ζην θηίξην πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκε, επζεία θαη ππξνπξνζηαηεπκέλε

110 ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη πξνζάιακνο (lobby) πξέπεη θαη απηφο λα είλαη πιήξσο ππξνπξνζηαηεπκέλνο. Ζ ηειηθή έμνδνο ή νη ηειηθέο έμνδνη πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηάιιεια ζηελ θάηνςε ηνπ θηηξίνπ, έηζη ψζηε λα είλαη ζαθήο ε θαηεχζπλζε δηαθπγήο πξνο ην χπαηζξν. Κιηκαθφζηαζηα πνπ ζπλερίδνληαη θάησ απφ ηνλ φξνθν εθθέλσζεο πξέπεη λα δηαθφπηνληαη κε θαηάιιεια δηαρσξηζηηθά ζηνηρεία (πφξηεο), γηα λα κή δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε, φζνλ αθνξά ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηειηθήο εμφδνπ. Γέθπξεο, ππαίζξηνη εμψζηεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε έμνδνο πνπ νδεγεί απφ ην θηίξην ζε άιιν θηίξην ή ζε ρψξν αζθαιέζηεξν (αθάιππην, εζσηεξηθή απιή, αίζξην θ.ι.π.) κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ άιιεο απαηηνχκελεο ηειηθέο εμφδνπο, αιιά φρη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%. Σν ηκήκα ηεο φδεπζεο ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ (ΗΗΗ), πνπ βξίζθεηαη έμσ απφ ην θηίξην, πξέπεη λα νδεγεί κε αζθάιεηα καθξηά απφ ην θηίξην θαη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αθηηλνβνιία, ηνλ θαπλφ θαη ηηο θιφγεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα αλνίγκαηα (ζρ. 2.7) Καηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο Πφξηεο - Γεληθά. Κάζε πφξηα πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έμνδνο θηλδχλνπ, πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζέζε θαηάιιειε έηζη, ψζηε ε πνξεία δηαθπγήο λα είλαη πξνθαλήο θαη πξαγκαηνπνηήζηκε. ε θάζε άλνηγκα πφξηαο, απ φπνπ πεξλά φδεπζε δηαθπγήο, πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζην έλα ζπξφθπιιν κε πιάηνο ίζν ή κεγαιχηεξν απφ 0,70 κέηξνπ. Καλέλα ζπξφθπιιν, απφ ην νπνίν πεξλά φδεπζε δηαθπγήο, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 1,20 κέηξα. Σν δάπεδν θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θάζε πφξηαο πξέπεη λα είλαη επίπεδν θαη λα βξίζθεηαη ζηελ ίδηα ζηάζκε. Καη εμαίξεζε, φηαλ ε πφξηα νδεγεί πξνο ζην χπαηζξν ή πξνο εμσηεξηθφ εμψζηε ή πξνο ηελ ηειηθή έμνδν, επηηξέπεηαη ε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο πφξηαο λα βξίζθεηαη κέρξη θαη 0,20 κέηξνπ ρακειφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ εζσηεξηθή ζηάζκε Καηεχζπλζε πεξηζηξνθήο. Κάζε πφξηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο έμνδνο θηλδχλνπ, πξέπεη λα αλνίγεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθπγήο παξέρνληαο ην πιήξεο πιάηνο ηνπ αλνίγκαηφο ηεο

111 Μπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ πφξηεο πνπ εμππεξεηνχλ ρψξνπο κε ρακειφ βαζκφ θηλδχλνπ θαη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ πνπ δελ μεπεξλά ηα 50 άηνκα. Απηέο νη πφξηεο επηηξέπεηαη λα αλνίγνπλ πεξηζηξεθφκελεο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε ηεο φδεπζεο δηαθπγήο. Κάζε πφξηα πνπ έρεη άκεζε πξφζβαζε πξνο θιηκαθνζηάζην, πξέπεη θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηεο λα κελ θξάζζεη ζθαινπάηηα ή πιαηχζθαια θαη λα κελ κεηψλεη ην πιάηνο ηεο ζθάιαο ή ηνπ πιαηχζθαινπ, δηαζθαιίδνληαο κία ηνπιάρηζην κνλάδα πιάηνπο νδεχζεσο δηαθπγήο (ζρ. 2.8). Πφξηεο κεραλνθίλεηεο, φπσο π.ρ. πφξηεο πνπ αλνίγνπλ κε ην πιεζίαζκα ελφο αηφκνπ θαη παξεκβάιινληαη ζε νδεχζεηο δηαθπγήο, πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λ αλνίγνληαη θαη κε ην ρέξη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο ελέξγεηαο Δμνπιηζκφο. Κάζε πφξηα πξέπεη λα έρεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ, έηζη ψζηε λα αλνίγεη ακέζσο πξνο ηελ πιεπξά ηεο φδεπζεο δηαθπγήο. χξηεο ή άιια κέζα αζθαιίζεσο ηεο πφξηαο πξέπεη λα έρνπλ ρεηξνιαβέο επθνιφρξεζηεο αθφκε θαη ζην ζθνηάδη. Οη θιεηδαξηέο, αλ ππάξρνπλ, πξέπεη λα είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ ψζηε λα κελ απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θιεηδηνχ γηα λ αλνίμνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαθπγήο. Κάζε πφξηα πνπ πξνβιέπεηαη λα παξακέλεη θιεηζηή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο (π.ρ. πφξηα ζε πεξίβιεκα θιηκαθνζηαζίνπ), πξέπεη λα είλαη απηνθιεηφκελε θαη δελ επηηξέπεηαη λα ζηεξεψλεηαη ζε ζέζε αλνηρηή Πφξηεο πεξηζηξεθφκελεο γχξσ απφ θεληξηθφ άμνλα - πεξηζηξνθηθνί θξαγκνί. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πφξηαο πεξηζηξεθφκελεο γχξσ απφ θεληξηθφ άμνλα ζε νδεχζεηο δηαθπγήο. Δπίζεο απαγνξεχνληαη πεξηζηξνθηθνί θξαγκνί ή άιιεο παξφκνηεο δηαηάμεηο, πνπ έρνπλ πξννξηζκφ λα πεξηνξίζνπλ ηελ πνξεία πξνο κηα δηεχζπλζε ή ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ, εθφζνλ παξεκπνδίδεηαη ε θίλεζε ζηελ φδεπζε δηαθπγήο. Δμαίξεζε γίλεηαη ζε εηδηθά θηίξηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο νη πφξηεο δελ θαιχπηνπλ πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50%, απφ ην ζχλνιν ησλ απαηηνπκέλσλ κνλάδσλ πιάηνπο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο. Γηα θάζε πφξηα πεξηζηξεθφκελε γχξσ απφ θεληξηθφ άμνλα ή πεξηζηξνθηθφ θξαγκφ πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κφλν κηζή κνλάδα πιάηνπο, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνλάδσλ πιάηνπο ηεο φδεπζεο δηαθπγήο Παξάζπξα. Γεληθά ηα παξάζπξα δελ ζεσξνχληαη ηκήκαηα νδεχζεσλ δηαθπγήο. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ηζνγείνπ ρψξνπ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ελαιιαθηηθέο έμνδνη, εθφζνλ έρνπλ δηαζηάζεηο ηνπιάρηζηνλ 0,60 ηνπ κέηξνπ πιάηνο, θαη 0,85 ηνπ κέηξνπ χςνο (θαζαξφ άλνηγκα) θαη χςνο ζηάζκεο θαησθιίνπ απφ ην δάπεδν φρη κεγαιχηεξν απφ 1,00 κέηξν. Σα παξάζπξα ησλ ππξνπξνζηαηεπκέλσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο δελ πξέπεη λα είλαη αλνηγκέλα, εθηφο εμαηξέζεσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ειέγρνπζαο αξρήο, ην πιαίζηφ ηνπο λα είλαη ραιχβδηλν θαη νη παινπίλαθεο εληζρπκέλνη κε ζπξκάηηλν πιέγκα θαη λα παξνπζηάδνπλ ππξαληίζηαζε ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ ηεζαία θαη θνππαζηέο. Οη ζθάιεο, ηα πιαηχζθαια, νη εμψζηεο, νη ξάκπεο, πνπ απνηεινχλ ηκήκαηα νδεχζεσλ δηαθπγήο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια πξνζηαηεπκέλα κε ζηεζαία ζηηο αλνηρηέο πιεπξέο. Σα ζηεζαία θαη νη θνππαζηέο πξέπεη λα είλαη ζπλερή ζε φιν ην κήθνο ηνπ θιάδνπ ηεο ζθάιαο ή ηεο ξάκπαο. Οη ζθάιεο θαη νη ξάκπεο πνπ απνηεινχλ ηκήκαηα ηεο ηειηθήο εμφδνπ θαη δελ έρνπλ κεγάιε πςνκεηξηθή δηαθνξά (0,80 κ.) επηηξέπεηαη λα κελ έρνπλ ζηεζαία θαη θνππαζηέο. Σν χςνο ησλ ζηεζαίσλ (εθφζνλ δελ ππάξρεη θηγθιίδσκα) πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,00 κέηξν, κεηξνχκελν απφ ην πάηεκα ησλ βαζκίδσλ ηεο ζθάιαο. Σν χςνο ηνπνζέηεζεο ησλ θνππαζηψλ πνπ απαηηνχληαη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,00 κέηξν, κεηξνχκελν απφ ην πάηεκα ησλ βαζκίδσλ ηεο ζθάιαο. ε θάζε ζθάια, φπνπ απαηηείηαη πιάηνο κεγαιχηεξν απφ 1,80 κέηξα, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ελδηάκεζεο θνππαζηέο, έηζη ψζηε ην κέγηζην άλνηγκα θάζε ηκήκαηνο ηεο ζθάιαο λα είλαη 1,80 κέηξα, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη σο φδεπζε δηαθπγήο Σερλεηφο θσηηζκφο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο

112 Γεληθά. Αλάινγα κε ηηο Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ, φηαλ απαηηείηαη θσηηζκφο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: Ο θσηηζκφο ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο (ηερλεηφο ή θπζηθφο) πξέπεη λα είλαη ζπλερήο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ην θηίξην βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, παξέρνληαο ηελ ειάρηζηε έληαζε θσηηζκνχ ησλ 15 lux, ηδηαίηεξα ζηα δάπεδα ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γσληψλ, ησλ δηαζηαπξψζεσλ δηαδξφκσλ, ησλ θιηκαθνζηαζίσλ θαη θάζε πφξηαο εμφδνπ δηαθπγήο Πεγέο θσηηζκνχ. Ο ηερλεηφο θσηηζκφο πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ ζίγνπξεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ηελ Γ.Δ.Ζ. Απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζπζζσξεπηέο θαη ε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζηνηρείσλ γηα ηνλ θαλνληθφ θσηηζκφ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, φκσο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο, γηα ηνλ θσηηζκφ αζθαιείαο. Απαγνξεχεηαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θσζθνξίδνληα ή αλαθιαζηηθά ηνπ θσηφο ζηνηρεία σο ππνθαηάζηαηα ησλ απαηηνπκέλσλ ειεθηξηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Φσηηζκφο αζθαιείαο. Γηα θάζε θηίξην, φπνπ ζχκθσλα κε ηηο Δηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ, απαηηείηαη θσηηζκφο αζθαιείαο ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζεο παξάγξαθνη: α. Ζ δηαθνπή ηνπ θσηηζκνχ, ζηε δηάξθεηα αιιαγήο απφ κηα πεγή ελέξγεηαο ζε άιιε, πξέπεη λα είλαη ειάρηζηε. Ζ επηηξεπφκελε δηαθνπή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10 δεπηεξφιεπηα. β. Ο θσηηζκφο αζθαιείαο πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ ζίγνπξε εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ δαπέδνπ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο ε ειάρηζηε ηηκή ησλ 10 lux, κεηξνχκελε ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. γ. Σν ζχζηεκα ηνπ θσηηζκνχ αζθαιείαο πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν θσηηζκφ γηα 1½ ηνπιάρηζηνλ ψξα, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ θαλνληθνχ θσηηζκνχ ήκαλζε νδεχζεσλ δηαθπγήο Δπηγξαθέο θαη ζήκαηα εμφδσλ δηαθπγήο. Ζ ζήκαλζε ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο γηα φια ηα ζηάδηα, εθφζνλ νη εηδηθέο δηαηάμεηο ησλ θηηξίσλ ην απαηηνχλ, πξέπεη λα γίλεηαη κε ζήκαηα θαη επαλάγλσζηεο επηγξαθέο. Απηή ε ζήκαλζε επηβάιιεηαη ηδηαίηεξα φηαλ ε έμνδνο ή ε φδεπζε δηαθπγήο δελ είλαη άκεζα νξαηή ή αληηιεπηή. Κάζε ζήκαλζε πνπ απαηηείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π. Γηαηάγκαηνο 422/ "Πεξί ζπζηήκαηνο ζεκαηνδνηήζεσο αζθαιείαο εηο ηνπο ρψξνπο εξγαζίαο" κε ηηο ζπκπιεξψζεηο ησλ παξαθάησ παξαγξάθσλ: Κάζε επηγξαθή ή ζήκα, πνπ δείρλεη κηα έμνδν ή πξφζβαζε δηαθπγήο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλε έηζη ψζηε λα είλαη άκεζα νξαηή. Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθφζκεζεο ή άιινπ εμνπιηζκνχ, πνπ εκπνδίδεη ηελ νξαηφηεηα. ε θάζε ζέζε, φπνπ ε θαηεχζπλζε ηεο φδεπζεο δηαθπγήο πξνο ηελ πιεζηέζηεξε έμνδν δελ είλαη νξαηή, πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ην ζήκα δηάζσζεο γ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην Π.Γηάηαγκα 422/ Σν κέγεζνο θαη ην ρξψκα ηνπ ζήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 3, παξάγξ. 1γ ηνπ ίδηνπ Γηαηάγκαηνο. Δπάλσ απφ θάζε πφξηα εμφδνπ δηαθπγήο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ην ζήκα δηάζσζεο ε ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π. Γηαηάγκαηνο 422/ , κε χςνο πξνζαπμεκέλν, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ρψξνο γηα ηελ ιέμε "ΔΞΟΓΟ", θάησ απφ ην ζχκβνιν. ηα ζεκεία εηζφδνπ θπιηφκελεο ζθάιαο ή θπιηφκελνπ δηαδξφκνπ, πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε φδεπζε δηαθπγήο, πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζήκαηα δηάζσζεο πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ πιεζηέζηεξε έμνδν. Κάζε πφξηα, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ πξέπεη λα παξακέλεη θιεηζηή ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα θέξεη ηελ επηγξαθή "Ζ ΠΟΡΣΑ ΝΑ ΜΔΝΔΗ ΚΛΔΗΣΖ"

113 Άξζξν 3 [Όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο Π.Γ 374/1988 (ΦΔΚ. 168 η. Α ) και ζςμπληπώθηκε με ηην Τ.Α 58185/2474/1991 (ΦΔΚ. 360 η. Α )] ΓΟΜΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ κεξηθήο ή νιηθήο θαηάξξεπζεο ηνπ θηηξίνπ εμαηηίαο ππξθαγηάο, εμάπισζεο ηεο θσηηάο κέζα ζην θηίξην θαη κεηάδνζεο ηεο ππξθαγηάο ζε γεηηνληθά θηίξηα ή άιιεο θαηαζθεπέο Φέξνληα δνκηθά ζηνηρεία. Ο θέξσλ νξγαληζκφο ησλ θηηξίσλ πξέπεη, ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο, λα είλαη ηθαλφο λα θέξεη ηα θνξηία γηα ηα νπνία πξννξίδεηαη, γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην δείθηε ππξαληίζηαζεο ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ. Ζ απαίηεζε απηή εθαξκφδεηαη ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, φζν θαη ζηα επί κέξνπο δνκηθά ζηνηρεία πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. ε πνιπψξνθα θηίξηα, χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 20 κέηξσλ, ηα θξίζηκα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία πξέπεη λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 120 ιεπηψλ Δμάπισζε ππξθαγηάο κέζα ζην θηίξην. Ο έιεγρνο εμάπισζεο ηεο ππξθαγηάο κέζα ζην θηίξην επηδηψθεηαη κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ θηηξίνπ ζε ππξνδηακεξίζκαηα θαη ηε ρξήζε πιηθψλ πεξηνξηζκέλεο αλαθιεμηκφηεηαο θαη θαπζηφηεηαο, ζηα δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία θαη ζηα εζσηεξηθά ηειεηψκαηα Ο δηαρσξηζκφο ελφο θηηξίνπ ζε ππξνδηακεξίζκαηα έρεη ζηφρν λα πεξηνξίζεη ηελ ππξθαγηά κέζα ζην ρψξν πνπ εθδειψζεθε θαη λα αλαζρέζεη ηελ νξηδφληηα ή/θαη θαηαθφξπθε εμάπισζή ηεο ζην ππφινηπν θηίξην. Γηα θάζε θαηεγνξία θηηξίσλ θαζνξίδεηαη έλα κέγηζην εκβαδφ νξφθνπ ή νξφθσλ ή/θαη φγθνπ θηηξίνπ, πέξα απφ ην νπνίν ν φξνθνο ή ην θηίξην ππνδηαηξείηαη ζε ππξνδηακεξίζκαηα (ζρ 3.1). Σα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ πεξηβιήκαηνο ελφο ππξνδηακεξίζκαηνο, δειαδή νη ηνίρνη, ηα παηψκαηα θαη ηα θνπθψκαηα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο πνπ θαζνξίδεηαη επίζεο ζηηο Δηδηθέο Γηαηάμεηο γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο γηα δείθηε ππξαληίζηαζεο ηζρχνπλ επίζεο γηα πεξηβιήκαηα ππξνπξνζηαηεπκέλσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο ή ππξνπξνζηαηεπκέλσλ πξνζαιάκσλ (φπνπ απαηηνχληαη), θαζψο θαη γηα ηνίρνπο πνπ δηαρσξίδνπλ ηκήκαηα δηαθνξεηηθήο ηδηνθηεζίαο ή δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ηνίρνο δελ επηηξέπεηαη λα έρεη δείθηε ππξαληίζηαζεο κηθξφηεξν ησλ 60 ιεπηψλ Σα κέγηζηα φξηα εκβαδψλ ππξνδηακεξίζκαηνο κπνξνχλ λα απμεζνχλ θαηά 25% θαη 50% αληίζηνηρα, φηαλ 50% ή 100% ηεο πεξηκέηξνπ ηνπ θηηξίνπ είλαη ειεχζεξν γηα ηελ πξνζπέιαζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, κε ηε πξνυπφζεζε χπαξμεο άξηηα νξγαλσκέλεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο ζηελ πεξηνρή

114 Σν ππξνδηακέξηζκα, ζε θηίξηα χςνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 15 κέηξσλ, δελ πξέπεη γεληθά λα θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο ησλ δχν (2) νξφθσλ, εθηφο εμαηξέζεσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ειέγρνπζαο Αξρήο Δπηθίλδπλνη ρψξνη ή ηκήκαηα θηηξίσλ κε πςειφ βαζκφ θηλδχλνπ απφ ηα πεξηερφκελα (παξάγξαθνο ) πξέπεη ππνρξεσηηθά λα απνηεινχλ ππξνδηακέξηζκα, κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνλ απαηηνχκελν γηα ην ππφινηπν θηίξην θαη φρη κηθξφηεξν ησλ 60 ιεπηψλ Οη ηνίρνη ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ πξέπεη λα επεθηείλνληαη θαζ χςνο, δηα κέζνπ ησλ θελψλ νξνθήο - ζηέγεο ή νηθνδνκηθνχ δηαθέλνπ, πάλσ απφ ηελ επηθάιπςε ηεο ζηέγεο ηνπιάρηζηνλ θαηά 0,50 κέηξνπ (ζρ. 3.2). ε πεξίπησζε δψκαηνο, φπνπ δελ είλαη δπλαηή απηή ε πξνεμνρή, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη απφ ηελ κία θαη ηελ άιιε κεξηά ηνπ ηνίρνπ, ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 1,50 κέηξνπ, θαηάιιειε πξνζηαζία επηθάιπςεο απφ άθαπζηα πιηθά Οη ηνίρνη θαη ηα παηψκαηα ππξνδηακεξηζκάησλ, θαζψο θαη νη εμσηεξηθνί ηνίρνη πξέπεη λα δνκνχληαη έηζη, ψζηε λα εκπιέθνληαη ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο, γηα λα κελ είλαη εχθνιε ε δηείζδπζε ησλ θινγψλ «Μέρξη ηεο ζέζπηζεο ειιεληθνχ πξνηχπνπ δνθηκαζίαο (ΔΛΟΣ) ή ηεο πηνζέηεζεο αληηζηνίρνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ (ΔΛΟΣ-ΔΝ) ή ηεο πηνζέηεζεο αληηζηνίρνπ πξνηχπνπ άιινπ θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Ο.Κ. γηα ηελ θαηάηαμε δηαθφξσλ πιηθψλ επηθάιπςεο επηζηεγάζεσλ, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ θσηηά, δελ πξέπεη ζηηο επηθαιχςεηο ρακειψλ θηηξίσλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εχθιεθηα πιηθά, εθηφο εμαηξέζεσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ειέγρνπζαο αξρήο, ηδηαίηεξα φηαλ ην θηίξην είλαη θνληά ζε δαζηθή πεξηνρή ή ζε ππθλνδνκεκέλν νηθηζκφ Αλνίγκαηα παησκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη αλαγθαζηηθά κεηαμχ ησλ νξφθσλ, απφ ην πέξαζκα ζθάιαο, ξάκπαο, αλειθπζηήξα, θσηαγσγνχ, αεξαγσγνχ θιπ. πξέπεη λα πεξηθιείνληαη απφ θαηαθφξπθα θξέαηα ππξνπξνζηαηεπκέλα, πνπ απνηεινχληαη απφ δνκηθά ζηνηρεία κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ απαηηνχκελν γηα ην ππξνδηακέξηζκα, αλάινγν κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ παξαπάλσ απαίηεζε αλνίγκαηα ζε παηψκαηα θηηξίσλ δχν ή ηξηψλ νξφθσλ, φηαλ ην θηίξην δηαζέηεη απηφκαην ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο θαη ζπλαγεξκνχ. Δπίζεο απαιιάζζνληαη ηα αλνίγκαηα γηα θπιηφκελεο ζθάιεο, εθφζνλ πξνζηαηεχνληαη απφ απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο κε λεξφ ή απφ απηνθιεηφκελν ζθέπαζηξν. Σα παξαπάλσ ππξνπξνζηαηεπκέλα θαηαθφξπθα θξέαηα δελ επηηξέπεηαη ζε θακκηά πεξίπησζε λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο κηθξφηεξν ησλ 30 ιεπηψλ. Σνίρνη θαη θνπθψκαηα εζσηεξηθψλ θσηαγσγψλ ή αεξαγσγψλ, πνπ δηαπεξλνχλ παηψκαηα, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ππξαληίζηαζεο εμσηεξηθψλ ηνίρσλ (παξάγξαθνο 3.3) Όια ηα θνπθψκαηα ζε ηνίρνπο ππξνδηακεξηζκάησλ ή ζε ππξνπξνζηαηεπκέλα θξέαηα (παξάγξαθνο ) πξέπεη λα είλαη ππξάληνρα, κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνλ απαηηνχκελν γηα ηνλ αληίζηνηρν ηνίρν. ε πεξίπησζε πνπ ε επηθάλεηα φισλ ησλ θνπθσκάησλ ελφο νξφθνπ είλαη κηθξφηεξε απφ ην 25% ηεο αληίζηνηρεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ησλ ηνίρσλ θαη ν απαηηνχκελνο δείθηεο ππξαληίζηαζεο είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ησλ 90 ιεπηψλ, επηηξέπεηαη λα κεηψλεηαη ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο ησλ ππξάληνρσλ θνπθσκάησλ θαηά 30 ιεπηά

115 Σα ππξάληνρα θνπθψκαηα πξέπεη λα είλαη απηνθιεηφκελα. Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε παινπηλάθσλ, κε ελζσκαησκέλν ζπξκαηφπιεγκα, ζε ππξάληνρα θνπθψκαηα, έηζη ψζηε ζε θακκηά πεξίπησζε ν δείθηεο ππξαληίζηαζεο λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 30 ιεπηψλ σιήλεο θαη θαιψδηα επηηξέπεηαη λα δηαπεξλνχλ ην θέιπθνο ηνπ ππξνδηακεξίζκαηνο ή ησλ ππξνπξνζηαηεπκέλσλ θξεάησλ, εθφζνλ ε εζσηεξηθή δηάκεηξφο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 40 ρηιηνζηά. Αλ είλαη θαηαζθεπαζκέλoη απφ άθαπζηα πιηθά, κε ζεκείν ηήμεο πάλσ απφ C, επηηξέπεηαη ε δηέιεπζή ηνπο θαη γηα εζσηεξηθέο δηακέηξνπο κέρξη 160 ρηι. σιήλεο απφ δηάθνξα πιηθά (κνιχβη, pvc, αινπκίλην θ.ι.π.) κε εζσηεξηθή δηάκεηξν κέρξη 160 ρηι. επηηξέπεηαη λα δηαπεξλνχλ δνκηθά ζηνηρεία ππξνδηακεξίζκαηνο, εθφζνλ, ζε κήθνο ηνπιάρηζηνλ ελφο κέηξνπ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πεξηβάιινληαη απφ άθαπζην πεξίβιεκα (ζρ. 3.3). Σν δηάθελν πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ζσιήλα θαη δνκηθνχ ζηνηρείνπ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν θαη λα θξάδεηαη κε θαηάιιειν ππξνθξαγκφ (ζρ. 3.3) Όηαλ έλαο αεξαγσγφο θπζηθνχ ή ηερλεηνχ ειθπζκνχ ζρεκαηίδεη ή πεξηέρεηαη κέζα ζ έλα ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην, πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απφ πιηθά άθαπζηα ή πεξηνξηζκέλεο θαπζηφηεηαο θαη λα δηαζέηεη θαηάιιειν ζχζηεκα πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ εμάπισζεο ηεο θσηηάο απφ έλα ππξνδηακέξηζκα ζ έλα άιιν (π.ρ. shunt). Όηαλ ην ππξνπξνζηαηεπκέλν θξεάηην έρεη θάπνηα άιιε ρξήζε, ν αεξαγσγφο πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη κε θαηάιιειν ππξνθξαγκφ (ζρ. 3.4)

116

117

118

119

120 Άξζξν 4 Δλεξγεηηθά κέηξα Ππξνπξνζηαζίαο 4.1. Ππξαλίρλεπζε. Όπνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα θάζε θαηεγνξία θηηξίσλ, γίλεηαη εγθαηάζηαζε απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ηεο ππξθαγηάο κε παξνρή ζεκάησλ ζπλαγεξκνχ ή θαη ειέγρνπ ή θαη βιάβεο. θνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο είλαη λ αληρλεχζεη έγθαηξα ηελ ππξθαγηά θαη λα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ, πνπ δίλεηαη κε ερεηηθά ή νπηηθά κέζα ζηελ ειεγρφκελε πεξηνρή ή ζ έλα πίλαθα ελδείμεσλ ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθφ ρψξν ειέγρνπ. Δθηφο ησλ αληρλεπηψλ ππξθαγηάο, άιια απηφκαηα κέζα πξφθιεζεο ζεκάησλ είλαη νη ζπζθεπέο δηαπίζησζεο ξνήο ζε απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο, νη ζπζθεπέο παξαθνινχζεζεο ηεο εηνηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο θ.ά Ζ εγθαηάζηαζε ελφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο ππξθαγηάο γίλεηαη θαηφπηλ κειέηεο ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Α ηεο 3/81 ππξνζβεζηηθήο δηάηαμεο (ΦΔΚ 20/Β/1981) "Βαζηθά ζηνηρεία ζπζηήκαηνο αληρλεχζεσο ππξθαγηάο". Έλα ζχζηεκα απηφκαηεο ππξαλίρλεπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: α) Πίλαθα β) Καισδηψζεηο γ) Αληρλεπηέο δ) Φσηεηλνχο επαλαιήπηεο ε) εηξήλεο ζπλαγεξκνχ ζη) Έλδεημε ελεξγνπνίεζεο ρεηξνθίλεηνπ ζπζηήκαηνο δ) Δθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο Δπηηξέπεηαη ε αηηηνινγεκέλε ρξήζε φισλ ησλ θπθινθνξνχλησλ, ζχκθσλα κε εγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, αληρλεπηψλ, φπσο αληρλεπηψλ ζεξκφηεηαο, θαπλνχ (ηχπνπ ηνληζκνχ ή θσηνειεθηξηθνχ), θιφγαο, αεξίσλ, ζεκεηαθψλ, πνιπζεκεηαθψλ ή γξακκηθψλ θιπ. Κάζε θεθαιή ζεκεηαθνχ αληρλεπηή ζεξκφηεηαο δελ πξέπεη λα θαιχπηεη επηθάλεηα δαπέδνπ κεγαιχηεξε ησλ 100 η.κ. Ζ κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν αληρλεπηψλ είλαη 13 κέηξα ελψ ε κέγηζηε απφζηαζε ηνπνζέηεζεο απφ ηνλ ηνίρν είλαη 6 κέηξα. Αλάινγα, θάζε ζεκεηαθφο αληρλεπηήο θαπλνχ δελ κπνξεί λα θαιχπηεη επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 50 η.κ. ε δε κέγηζηε απφζηαζε κεηαμχ δχν αληρλεπηψλ είλαη 10 κέηξα (15 κέηξα γηα δηαδξφκνπο) θαη ε κέγηζηε απφζηαζε απφ ηνλ ηνίρν 3,5 κέηξα. ε ρψξνπο κε κεγάιν ειεχζεξν χςνο γίλεηαη ζπλδπαζκφο αληρλεπηψλ ζεξκφηεηαο - θαπλνχ, έηζη ψζηε αλ δελ ελεξγνπνηεζεί ν αληρλεπηήο θαπλνχ λα ελεξγνπνηεζεί ν αληρλεπηήο ζεξκφηεηαο, εθηφο εμαηξέζεσλ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ειέγρνπζαο αξρήο πλαγεξκφο. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο ν ζπλαγεξκφο πξνθαιείηαη: α) κε θσλεηηθή επηθνηλσλία β) κε ρεηξνθίλεηα κέζα γ) κε απηφκαηα κέζα Οη ζπζθεπέο ζπλαγεξκνχ πνπ εθπέκπνπλ ερεηηθά ζήκαηα πξέπεη λα έρνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα είλαη θαηαλεκεκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ηα ζήκαηα λα ππεξηζρχνπλ ηεο κέγηζηεο ζηάζκεο ζνξχβνπ πνπ ππάξρεη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη λα μερσξίδνπλ απφ ηα ερεηηθά ζήκαηα άιισλ ζπζθεπψλ ζηνλ ίδην ρψξν. 3.2 πζηήκαηα ζπλαγεξκνχ

121 3.2.1 Απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/88 επηβάιιεηαη ζηα θηίξηα δηαθφξσλ ρξήζεσλ ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπλαγεξκνχ είηε απηή γίλεηαη κε ηνπο ειεθηξηθνχο αγγειηήξεο, είηε κε ηα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο λα κεηαβηβάδεηαη απηφκαηα ζηελ πιεζηέζηεξε Ππξ/θή Τπεξεζία. Δμππαθνχεηαη φηη ε ππνρξέσζε απηή ζα πξαγκαηνπνηείηαη εθφζνλ θαη νη Ππξ/θέο Τπεξεζίεο δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε ηερληθή ππνδνκή πνπ απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ. ε πεξηπηψζεηο πνπ ε ζχλδεζε είλαη ηερληθά αδχλαηε, ιφγσ ειιείςεσο ππνδνκήο ηεο Ππξ/θήο Τπεξεζίαο, δελ πξέπεη ηνχην λα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα κε ρνξήγεζεο πηζηνπνηεηηθνχ ππξνπξνζηαζίαο, εθφζνλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη φια ηα άιια κέηξα θαη κέζα ελεξγεηηθήο ππξνπξνζηαζίαο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία Υεηξνθίλεηα ειεθηξηθά κέζα. Οη ειεθηξηθνί αγγειηήξεο ππξθαγηάο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε πξνζηηά θαη θαλεξά ζεκεία ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο, ζε θνπηί κε ζηαζεξφ γπάιηλν θάιπκκα. Οη αγγειηήξεο ηνπνζεηνχληαη θνληά ζην θιηκαθνζηάζην ή ζηελ έμνδν θηλδχλνπ. ε θηίξηα πνιπψξνθα, κε επαλαιακβαλφκελνπο ηππηθνχο νξφθνπο, ηνπνζεηνχληαη ζηηο ίδηεο ζέζεηο ζε θάζε φξνθν. Ο αξηζκφο ησλ αγγειηήξσλ ζε θάζε φξνθν θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκφ φηη, θαλέλα ζεκείν ηνπ νξφθνπ δελ πξέπεη λ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 50 κέηξα απφ ηνλ αγγειηήξα. Ζ πίεζε ηνπ ειεθηξηθνχ θνπκπηνχ κεηά απφ ζπάζηκν ηνπ θαιχκκαηνο ελεξγνπνηεί ζεηξήλα ζπλαγεξκνχ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην θχθισκα Σα απηφκαηα κέζα πξφθιεζεο ζπλαγεξκνχ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξάγξαθν 4.1 (αληρλεπηέο θιπ.) ελεξγνπνηνχληαη κε ηελ εκθάληζε ππξθαγηάο ή ηελ πξφθιεζε βιάβεο ζην αληίζηνηρν ζχζηεκα θαη κεηαδίδνπλ ερεηηθά ζήκαηα κε ζεηξήλεο ζπλαγεξκνχ Όπνπ απφ εηδηθέο δηαηάμεηο απαηηείηαη ε απηφκαηε εηδνπνίεζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο, πξέπεη ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο ππξθαγηάο λα πξνβιέπεη απηφκαηε δηαβίβαζε ηνπ ζήκαηνο ζπλαγεξκνχ ζηνλ πιεζηέζηεξν Ππξνζβεζηηθφ ηαζκφ Ππξφζβεζε Όπνπ απαηηείηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο, εγθαζίζηαηαη απηφκαην ζχζηεκα ππξφζβεζεο. Σν απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνλεηήξσλ (SPRINKLERS) εγθαζίζηαηαη θαηφπηλ κειέηεο, ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα Γ ηεο ππξνζβεζηηθήο δηάηαμεο 3/81 "Βαζηθά ζηνηρεία εγθαηαζηάζεσλ απηνκάηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ χδαηνο". Σν ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη εμνπιηζκφ γηα ηελ ηξνθνδνζία λεξνχ (αληιίεο, εθεδξηθή δεμακελή λεξνχ ή πηεζηηθφ δνρείν ή/θαη ζχλδεζε κε ην πδξνδνηηθφ δίθηπν ηεο πφιεο) θαη μερσξηζηφ πδξαπιηθφ δίθηπν ζσιελψζεσλ πνπ θαηαιήγεη ζε εηδηθέο θεθαιέο εθηφμεπζεο λεξνχ, ηνπο θαηαηνλεηήξεο. Δπίζεο ην ζχζηεκα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη βάλα ειέγρνπ, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, κεηξεηή πίεζεο, ζπζθεπή δηαπίζησζεο ξνήο λεξνχ ζπλδεδεκέλεο κε ην ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ ηνπ θηηξίνπ θαη ζχλδεζε δνθηκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε θηίξηα πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ, ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν θεθαιψλ θαηαηνλεηήξσλ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 3 κέηξα θαη ε κέγηζηε θαιππηφκελε επηθάλεηα αλά θεθαιή λα είλαη 9 η.κ. ην ππφινηπν θηίξην ηα κεγέζε απηά είλαη 4,5 κέηξα θαη η.κ. αληίζηνηρα. ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΖ: Γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θαηαηνληζκνχ χδαηνο (SPRINGLER) απαηηείηαη είηε ε χπαξμε δεμακελήο χδαηνο αλάινγεο ρσξεηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρψξνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεπζεί, είηε αγσγφο δηθηχνπ πφιεο πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηα δχν άθξα ηνπ κε αγσγνχο κεγάισλ δηαηνκψλ, νη νπνίνη φκσο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα έρνπλ θαη δχν δηαθνξεηηθέο πεγέο ηξνθνδφηεζεο, ήηνη κία (1) γηά θάζε άθξν. απηέο δε ηηο πεξηπηψζεηο ζα δεηείηε έγγξαθε βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία χδξεπζεο (π.ρ. Δ.Τ.Γ.Α.Π. θ.ι.π.) φηη ν αγσγφο ηνπ δηθηχνπ πφιεο ηξνθνδνηείηαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο πεγέο ηξνθνδφηεζεο, κία (1) γηά θάζε άθξν

122 Αλάινγα κε ην εηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαπζίκσλ πιηθψλ ησλ ρψξσλ, ηνπνζεηνχληαη θαη άιια απηφκαηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, μεξή ζθφλε, αθξφ, αινγνλνχρεο ελψζεηο θιπ. Όηαλ κεξηθέο απφ ηηο παξαπάλσ νπζίεο είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ πγεία ησλ αηφκσλ (ηνμηθέο, αζθπμηνγφλεο, θιπ.) επηβάιιεηαη ε ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, φπσο: θαηάιιειε ζήκαλζε, απηφκαην ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο, γξαπηέο νδεγίεο γηα ηνπο θηλδχλνπο, αλαξηεκέλεο ζε εκθαλή ζεκεία, θαζψο θαη νξηζκέλεο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο γηα ηα κέιε ηεο Οκάδαο Ππξαζθάιεηαο. Όπνπ απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο απαηηείηαη εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε εγθαηάζηαζε ρεηξνθίλεησλ αγγειηήξσλ ππξθαγηάο Γηα θηίξηα χςνπο κεγαιπηέξνπ ησλ 28 κέηξσλ ή φπνπ απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο απαηηείηαη, εγθαζίζηαηαη κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν. Οη απαηηήζεηο εγθαηάζηαζεο θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ πδξνδνηηθνχ απηνχ δηθηχνπ πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα είλαη ζχκθσλεο κε ην Παξάξηεκα Β ηεο Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο 3/1981 "Βαζηθά ζηνηρεία πδξνδνηηθνχ Ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ". ΓΗΔΤΚΡΗΝΖΖ: ε φια ηα θηίξηα κε ζπλνιηθφ χςνο άλσ ησλ 28 κέηξσλ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ Οπνπ απφ ηνλ Καλνληζκφ αλαθέξεηαη ε παξάκεηξνο χςνο θηηξίνπ σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή ηεο εγθαηάζηαζεο κφληκσλ κέζσλ ππξνπξνζηαζίαο (π.ρ. κφληκν ππξνζβεζηηθφ πδξνδνηηθφ δίθηπν) ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θηηξίνπ κφλν γηα ηα θηίξηα ακηγνχο ρξήζεο. Οηαλ φκσο ζην θηίξην ζπλππάξρνπλ θαη άιιεο ρξήζεηο, εθηφο ηεο θπξίαο ρξήζεο, ηφηε θξηηήξην γηα ηελ επηβνιή ησλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξνπξνζηαζίαο απνηειεί ε πςνκεηξηθή ζηάζκε ηεο νξνθήο ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ κε ηε ρξήζε πνπ απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 71/88 πξνθχπηεη ε επηβνιή κνλίκσλ ζπζηεκάησλ σο ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο θηηξίνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε θηίξην φπνπ ε ρξήζε ηνπ ηζνγείνπ είλαη θαηαζηήκαηα θαη νη ππέξγεηνη φξνθνη έρνπλ ρξήζε θαηνηθία ην δε ζπλνιηθφ χςνο ηνπ θηηξίνπ ππεξβαίλεη ηα 15 κέηξα ρσξίο λα μεπεξλά ηα 28 κέηξα, δελ απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε κνλίκνπ ππξνζβεζηηθνχ πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ Όπνπ απαηηείηαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ ή άιιεο ππξνζβεζηηθέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, εγθαζίζηαηαη κφληκν δίθηπν γηα δηνρέηεπζε άιινπ ππξνζβεζηηθνχ κέζνπ εθηφο απφ λεξφ, θαζψο θαη θνξεηνί ππξνζβεζηήξεο ή άιια θνξεηά κέζα ππξφζβεζεο. 3.1 Μφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν Ζ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ην εδάθην (δ) ηεο παξαγξ. 6 ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηεο 3/81 Ππξ/θήο Γηάηαμεο (ΦΔΚ Β 20), χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο Ππξ/θήο Αξρήο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ πξνο πξνζηαζία ρψξνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ έθξεμεο ππξθατάο εληφο απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαηεγνξίεο κνλίκνπ πδξνδνδηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ Η θαη ΗΗΗ πξέπεη λα επηβάιινληαη ζπλήζσο ζε βηνκεραληθνχο-βηνηερληθνχο θαη απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο πνπ ζπζζσξεχεηαη κεγάιν ππξνζεξκηθφ θνξηίν θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο νξγαλσκέλεο νκάδαο ππξνπξνζηαζίαο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ Οπνπ ε πεγή χδαηνο δελ εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ θαη πίεζε γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ην εδάθην (ε) ηεο παξαγξ. 6 ηνπ ηδίνπ παξαξηήκαηνο, πξέπεη λα θαηαζθεπάδεηαη απνζήθε (δεμακελή) ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δηθηχνπ επί 30 ιεπηά ηεο ψξαο ηνπιάρηζηνλ ε θακία δηάηαμε ηνπ αλαθεξφκελνπ παξαξηήκαηνο ή ζε βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ην ζέκα, δελ θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ηαπηφρξνλεο ιεηηνπξγίαο ππξνζβεζηηθψλ

123 θσιεψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο χδαηνο κνλίκνπ πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ. Ζ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ζαλ αξκφδηα Αξρή γηα ηελ έγθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ηνπ κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξ/θνχ δηθηχνπ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ, ζα θαζνξίδεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππξ/θψλ θσιεψλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ζε θάζε πεξίπησζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην ζεξκηθφ θνξηίν, απφζηαζε απφ ηελ πιεζηέζηεξε Π.Τ., αλαπιήξσζε δεμακελήο, γεηηλίαζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο θ.ι.π Οη Ππξνζβεζηηθέο Τπεξεζίεο ζα απνδέρνληαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο παξνρήο χδαηνο ζε κφληκν πδξνδνηηθφ ππξ/θφ δίθηπν ησλ θαηεγνξηψλ Η θαη ΗΗΗ, απηέο πνπ δηαιακβάλνληαη ζηελ Δ Ζ1/455/ Απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ 2451/86 ΦΔΚ 632 Β/ ) θαζψο ζην Παξάξηεκα Β ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γηάηαμεο, δειαδή 1900 ιίηξα αλά ιεπηφ ηεο ψξαο γηα ρξνληθή πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηψλ. Οπνπ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ζηήιεο, ε ειάρηζηε παξνρή λεξνχ πξέπεη λα είλαη 1200 ιίηξα αλά ιεπηφ ζηελ πξψηε ζηήιε θαη 750 ιίηξα ην ιεπηφ ζε θάζε πξφζζεηε ζηήιε γηα ρξνληθή πεξίνδν 30 ιεπηψλ, ε δε ζπλνιηθή παξνρή δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα ιίηξα αλά ιεπηφ Ζ ηξνθνδνζία κφληκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ απφ αγσγφ δηθηχνπ πφιεο γίλεηαη απνδεθηή, απηέο δε ηηο πεξηπηψζεηο ζα δεηείηε έγγξαθε βεβαίσζε απφ ηελ εηαηξεία χδξεπζεο (π.ρ. Δ.Τ.Γ.Α.Π. θ.ι.π.) χκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξάγξαθν ηνπ Κεθ.Β ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2451/1986, δηαθαίλεηαη φηη δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί πιαζηηθφο ζσιήλαο ζε ππξνπξνζηαηεπκέλε (επηρσκέλε-ππφγεηα) δηαδξνκή δηθηχνπ ζσιελψζεσλ απηνκάησλ ζπζηεκάησλ θαηαηνληζκνχ χδαηνο. ηελ πεξίπησζε ρξήζεο πιαζηηθψλ ζσιήλσλ, απηή λα γίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη παξνπζηάδεη κεραληθέο ηδηφηεηεο-αληνρέο πνπ ππεξθαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη θαη επίζεο είλαη επαξθψο επηρσκέλνη θαη ππξάληνρα θαιπκκέλνη, ψζηε λα κελ πξνζβάιινληαη απφ ηελ ζεξκφηεηα πνπ ελδερνκέλσο αλαπηπρζεί ζηνλ ρψξν δηέιεπζήο ηνπο. ε κφληκα πδξνδνηηθά ππξνζβεζηηθά δίθηπα εληφο θηηξίσλ, επεηδή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο θαηά ηελ νπνία εθηεζεί κία ππξνζβεζηηθή θσιηά θαη ηα ζπλδεδεκέλα κεηαιιηθά κέξε ηνπ δηθηχνπ ζσιελψζεσλ δηαλνκήο, ε ζεξκφηεηα ζα κεηαθεξζεί ηαρχηαηα θαη ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ κεηαιιηθνχ κε ην πιαζηηθφ ηκήκα ηνπ ζσιήλα, κε πηζαλή ζπλέπεηα ηελ αζηνρία ηεο ζηεγαλφηεηαο ηεο ζχλδεζεο, ε ρξήζε πιαζηηθνχ ζσιήλα θξίλεηαη κή αζθαιήο θαη θαηά ζπλέπεηα κή απνδεθηή. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε νδεγνχλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ Κεθ.Α ηεο Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2451/86 θαη 6.3 ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ 664/2, φπνπ σο πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ αλαθέξνληαη ν ράιπβαο θαη ν ρπηνζίδεξνο, ελψ επίζεο ζηνλ Κψδηθα ΝFPA 14/1990 «Πξφηππν γηα ηελ εγθαηάζηαζε πδξνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ (κε ππξνζβεζηηθέο θσιηέο)» ν ζρεηηθφο πίλαθαο κε πξνηεηλφκελα πιηθά πεξηέρεη κφλν κεηαιιηθνχο ζσιήλεο. Άιινη ηχπνη ζσιήλσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά κφλν εθφζνλ έρνπλ εμεηαζζεί θαη θαηαρσξεζεί ζε θαηαιφγνπο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε απφ εξγαζηήξηα θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο ειέγρσλ θαη επηπιένλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Αξρή Οη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο (πηζίλεο), δελ γίλνληαη απνδεθηέο σο θχξηεο πεγέο πδξνδφηεζεο ησλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο, γηαηί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ππξνπξνζηαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ηηο απαηηήζεηο ησλ κνλίκσλ ζπζηεκάησλ ππξφζβεζεο, θαζνξίδνληαη ζαθέζηαηα νη απνδεθηέο πεγέο πδξνδφηεζεο ρσξίο ζ απηέο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη δεμακελέο θνιχκβεζεο (πηζίλεο) θαη ζπγθεθξηκέλα:

124 ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β Βαζηθά ζηνηρεία πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ ηεο 3/1981 Ππξνζβεζηηθήο Γηάηαμεο, ζηηο παξαγξάθνπο 2.2 θαη 4.1 ηεο Σερληθήο Οδεγίαο Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Σ.Ο.Σ.Δ.Δ.) 2451/86 ζηελ παξάγξαθν 2.5 ηεο Ππξνζβεζηηθήο Δθδνζεο 7/1981 Μφληκα Ππξνζβεζηηθά πζηήκαηα ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ζηελ παξάγξαθν ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛ.Ο.Σ. 664 πζηήκαηα ππξνζβεζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κε λεξφ Μία (1) πεγή χδαηνο γηα ηελ ηξνθνδνζία ελφο κνλίκνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ είλαη επαξθήο, εάλ δχλαηαη λα ηξνθνδνηήζεη απηνκάησο απηφ, κε ηελ πνζφηεηα χδαηνο, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ θαη κε ηηο πηέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε πεξίπησζε. Σνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο πεγέο χδαηνο γηα ην κφληκν ππξνζβεζηηθφ δίθηπν λα είλαη ζε ζέζε λα ηξνθνδνηήζεη απηφ κε ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο χδαηνο, κέρξη λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία δεπηεξεχνπζεο πεγέο ηξνθνδφηεζεο. Δπνκέλσο νη θνιπκβεηηθέο δεμακελέο (πηζίλεο) κπνξνχλ λα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν σο εθεδξηθέο πεγέο πδξνδφηεζεο Σν κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν κηαο επηρείξεζεο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηεο αλάγθεο, θαζφηη απηφ πξέπεη λα είλαη απηφλνκν θαη αλεμάξηεην απφ ηηο ινηπέο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο, ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ επηηξέπεηαη ε θαηαλάισζε λεξνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ππξφζβεζεο, νχηε ε κεηαβνιή βαζηθψλ παξακέηξσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, φπσο ηεο πίεζεο ή ηεο παξνρήο Γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλίκσλ πδξνδνηηθψλ ππξνζβεζηηθψλ δηθηχσλ, ζρεηηθά κε ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ θχξησλ θαη εθεδξηθψλ αληιηψλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ζα εθαξκφδεηε ηα εμήο: α.- ε φ,ηη αθνξά ηηο αληιίεο ησλ κνλίκσλ πδξνδνηηθψλ ππξνζβεζηηθψλ δηθηχσλ λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππνβάιινπλ γηα πξψηε θνξά κειέηε ππξνπξνζηαζίαο θαη δεηνχλ πηζηνπνηεηηθφ ππξνπξνζηαζίαο, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξ. 7 ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γ/μεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαγξ 4.1 ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηεο Σερληθήο Οδεγίαο Σ.Δ.Δ. 2451/1986. β.- ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επηρεηξήζεηο δεηνχλ αλαλέσζε πηζηνπνηεηηθψλ ππξνπξνζηαζίαο κε βάζε κειέηεο πνπ είραλ εγθξηζεί θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κνλίκσλ πδξνδνηηθψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηνχζαλ, σο θχξηα αληιία κία απηφλνκε εζσηεξηθήο θαχζεο, ρσξίο εθεδξηθή ειεθηξνθίλεηε, ηφηε εθφζνλ είλαη απηφκαηε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5α ηνπ Παξαξηήκαηνο Β ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γ/μεο θαη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξ.6α ηνπ ελ ιφγσ Παξαξηήκαηνο, ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη ίδηεο ξπζκίζεηο. Δπίζεο νη ίδηεο ξπζκίζεηο ζα εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθή κειέηε κε επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο κνλίκνπ πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ ή φηαλ ππνβάιιεηαη λέα κειέηε ππξνπξνζηαζίαο ιφγσ αιιαγήο ρξήζεο ή θαηεγνξίαο θηλδχλνπ ππξθαγηάο θαη ε επηρείξεζε θαιχπηεηαη απφ ην ππάξρνλ κφληκν πδξνδνηηθφ δίθηπν ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, εθφζνλ φκσο παξακέλνπλ ίδηεο νη απαηηήζεηο ζε πίεζε θαη παξνρή λεξνχ. γ.- Απφ ηα Παξαξηήκαηα Β θαη Γ ηεο 3/1981 Ππξ/θήο Γ/μεο, ηελ Σερληθή Οδεγία Σ.Δ.Δ. 2451/86, ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 664 θαη ηε ινηπή βηβιηνγξαθία, δελ πξνθχπηεη ξεηή δηάηαμε πνπ λα ππνρξεψλεη ην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπ κνλίκνπ πδξνδνηηθνχ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ λα βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ ρψξν. Πέξα ησλ αλσηέξσ φκσο θαη κε βάζε ηελ ππξνζβεζηηθή δενληνινγία, επλφεην είλαη φηη ην αληιηνζηάζην πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν, ψζηε λα

125 πξνθπιάζζεηαη απφ ηα δηάθνξα θαηξηθά θαηλφκελα θαη άιινπο αζηάζκεηνπο παξάγνληεο θαη επηπιένλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αληιηνζηαζίνπ λα δηαηεξείηαη ζηα επηζπκεηά επίπεδα πζηήκαηα ηνπηθήο εθαξκνγήο To απηφκαην ζχζηεκα ηνπηθήο εθαξκνγήο εγθαζίζηαηαη γηα ηελ πξνζηαζία κεκνλσκέλσλ επηθίλδπλσλ ρψξσλ θαη πξέπεη ηνπιάρηζην λα απνηειείηαη απφ: α) Δλα (1) ηνπιάρηζηνλ ππξνζβεζηήξα μεξάο θφλεσο ή άιινπ θαηά πεξίπησζε ελδεηθλπφκελνπ θαη εγθεθξηκέλνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ, ζε πνζφηεηα πνπ επαξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζηαηεχζεη. β) Δλα (1) ηνπιάρηζηνλ αθξνθχζην άλσζελ ησλ εζηηψλ γηα ηελ εθηφμεπζε ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ θαηά ηελ ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία, απφ ηνλ κνριφ ρεηξνθίλεηεο ελεξγνπνίεζεο πνπ βξίζθεηαη ζηε θηάιε. γ) Μία (1) ηνπιάρηζηνλ θεθαιή SPRINGLER C, άλσζελ ησλ ππφ πξνζηαζία επηθαλεηψλ γηα απηφκαηε ιεηηνπξγία, φηαλ ε ζεξκνθξαζία αλέιζεη ζηνπο C. δ) σιελψζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θαηαζβεζηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο ππξνζβεζηήξεο πξνο ηα αθξνθχζηα θαη ηα SPRINGLER. ε) Μνριφ γηα ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Άξζξν 7 [Όπωρ ηποποποιήθηκε με ηην Τ.Α /2474/1991 (ΦΔΚ 360 η. Α )] Δθπαηδεπηήξηα 1.Γεληθά. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα θηίξηα φισλ ησλ βαζκίδσλ δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο, ηα θξνληηζηήξηα, ηα λεπηαγσγεία θαη νη παηδηθνί ζηαζκνί. 2.Οδεχζεηο δηαθπγήο ρεδηαζκφο Ο ζεσξεηηθφο πιεζπζκφο ησλ θηηξίσλ εθπαίδεπζεο ππνινγίδεηαη σο εμήο: α) Γηα ηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαζηζκάησλ ρσξίο φκσο λα ππνιείπεηαη ηελ αλαινγία 1 αηφκνπ / 2 ηεηξ. κέηξα θαζαξνχ εκβαδνχ δαπέδνπ ηεο αίζνπζαο. β) Γηα ηα εξγαζηήξηα θαη παξφκνηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη φρη κηθξφηεξνο απφ ηελ αλαινγία 1 αηφκνπ / 4,5 ηεηξ. κέηξα θαζαξνχ εκβαδνχ δαπέδνπ. γ) Γηα ηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο ππνινγίδεηαη κε αλαινγία 1 αηφκνπ / 6 ηεηξ. κέηξα θαζαξνχ εκβαδνχ δαπέδνπ. Γηα μερσξηζηέο κεγάιεο αίζνπζεο γπκλαζηεξίσλ, εζηηαηνξίσλ, δηαιέμεσλ θιπ., φπνπ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πάλσ απφ 100 άηνκα, ηζρχνπλ γηα ηηο νδεχζεηο δηαθπγήο νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Σ γηα ηνπο ρψξνπο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ Ζ παξνρή ηεο φδεπζεο δηαθπγήο αλά κνλάδα πιάηνπο (0,60 κέηξνπ) θαζνξίδεηαη ζε: α) 100 άηνκα γηα ηηο νξηδφληηεο νδεχζεηο (δηάδξνκνη - πφξηεο) β) 60 άηνκα γηα ηηο θαηαθφξπθεο νδεχζεηο (ζθάιεο - ξάκπεο) Γεληθά απαηηνχληαη δχν ελαιιαθηηθέο νδεχζεηο δηαθπγήο κε ηηο αληίζηνηρεο εμφδνπο θηλδχλνπ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Γ

126

127 * Οη δηάδξνκνη κέζα ζε αίζνπζεο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 50 καζεηέο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο γηα ηηο αίζνπζεο ζπλάζξνηζεο θνηλνχ (παξάγξαθνο 2.13 Κεθαιαίνπ Σ ) Οη πφξηεο ζηηο αίζνπζεο απηέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ειεχζεξν πιάηνο κηθξφηεξν απφ 1 κέηξν. Κάζε πφξηα πνπ αλήθεη ζηηο νδεχζεηο δηαθπγήο θαη πξνέξρεηαη απφ αίζνπζα κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν ησλ 30 αηφκσλ, πξέπεη λ αλνίγεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε δηαθπγήο θαη λα είλαη ππξάληνρε, κε δείθηε ππξαληίζηαζεο ηνπιάρηζηνλ 20 ιεπηψλ. Όηαλ ε πφξηα εμππεξεηεί πεξηζζφηεξα απφ 50 άηνκα, απαγνξεχεηαη λα έρεη νπνηνδήπνηε ζχζηεκα θιεηδψκαηνο, εθηφο απφ εηδηθφ εμνπιηζκφ θαηάιιειν γηα ζπλζήθεο παληθνχ. Κάζε αίζνπζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζην κία πφξηα ή έλα παξάζπξν κε εκβαδφ ηνπιάρηζην 0,50 η. κέηξνπ ζε εμσηεξηθφ ηνίρν. Σν χςνο ηεο πνδηάο ηνπ παξαζχξνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 1,20 κέηξα Σν πιάηνο ηεο ή ησλ ηειηθψλ εμφδσλ δηαθπγήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ απαηηνπκέλσλ κνλάδσλ πιάηνπο γηα φινπο ηνπο νξφθνπο, επάλσ απφ ηνλ φξνθν εθθέλσζεο. Σν κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ ηεο ηειηθήο εμφδνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 12 κέηξα. 2.2.Ππξνπξνζηαζία. Σα δνκηθά ζηνηρεία ησλ ππξνπξνζηαηεπκέλσλ νδεχζεσλ δηαθπγήο (πξνζάιακνη, θιηκαθνζηάζηα, δηάδξνκνη), νη νπνίεο απαηηνχληαη, φηαλ εμαληιείηαη ην φξην ηεο απφζηαζεο ηεο απξνζηάηεπηεο φδεπζεο, πξέπεη λα έρνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πίλαθα Γ.2 (βι. παξάγξαθν 3.1. απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ). ε θηίξηα εθπαίδεπζεο κε 3 ή πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο ηα αλνίγκαηα ησλ παησκάησλ ππξνδηακεξίζκαηνο πξέπεη λα πεξηθιείνληαη απφ ππξνπξνζηαηεπκέλα θξέαηα (παξάγξαθνο ησλ Γελ. Γηαηάμεσλ). ε θηίξηα εθπαίδεπζεο πςειφηεξα ησλ 15 κέηξσλ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θιηκαθνζηάζην (παξάγξαθνο ησλ Γελ. Γηαηάμεσλ) ή αλειθπζηήξαο (παξάγξαθνο ησλ Γελ. Γηαηάμεσλ) γηα ηελ πξφζβαζε ησλ ππξνζβεζηψλ Φσηηζκφο - ήκαλζε. ε θάζε θηίξην εθπαίδεπζεο πξέπεη λα ππάξρεη θσηηζκόο ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.6. ησλ Γελ. Γηαηάμεσλ. Φσηηζκόο αζθαιείαο πξέπεη λα ππάξρεη, φηαλ ην θηίξην ιεηηνπξγεί θαη κεηά ηελ δχζε ηνπ ειίνπ (παξάγξαθνο ησλ Γελ. Γηαηάμεσλ). Δπίζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζήκαλζε φισλ ησλ νδεχζεσλ δηαθπγήο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.7. ησλ Γελ. Γηαηάμεσλ. 3. ΓΟΜΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Σα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβιήκαηνο ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ δελ επηηξέπεηαη λα παξνπζηάδνπλ δείθηε ππξαληίζηαζεο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλαθεξφκελν ζηνλ πίλαθα Γ

128 3.3. Δπηθίλδπλνη ρώξνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν ησλ Γελ. Γηαηάμεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ καγεηξείσλ, πιπληεξίσλ, ρψξσλ ζπγθέληξσζεο απνξξηκάησλ θ.ι.π., πξέπεη λ απνηεινχλ απηνηειή ππξνδηακεξίζκαηα αλεμαξηήησο εκβαδνχ, λα δηαζέηνπλ αλνίγκαηα εμαεξηζκνχ θαη λα κελ ηνπνζεηνχληαη θάησ ή δίπια απφ ηηο ηειηθέο εμφδνπο Γηα ηα εζσηεξηθά ηειεηώκαηα ηζρχεη ν Πίλαθαο ΗΗ ηεο παξαγξάθνπ ησλ Γελ. Γηαηάμ&epsi