ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ"

Transcript

1 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά ηε δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία Να δηαπηζηώζνπλ όηη ε δηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία είλαη δπλαηή θαη ζην θελό. Να δηαπηζηώζνπλ γηαηί ε δηάδνζε ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία είλαη ν κόλνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν είλαη δπλαηή ε ξνή ελέξγεηαο από ηνλ Ήιην ζηε Γε. Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά όηη ηα πιηθά ζώκαηα απνξξνθνύλ ζεξκόηεηα θαη ηα ζθνπξόρξσκα ζώκαηα πεξηζζόηεξν από ηα αλνηρηόρξσκα.

2 2 Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ Πεηξάκαηα πνπ πξνηείλνληαη: πγγξαθή: ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο Γάζθαινο πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ Π/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Φσηνγξάθηζε Ζιεθηξνληθή επεμεξγαζία: Γηαλλελάθεο Κσλ/λνο - Γάζθαινο

3 3 Π 1 ν : Με πνην ηξόπν δεζηαίλεηαη ε παιάκε ζνπ; Μπαιαληέδα κε ιάκπα δηάθαλε Θεξκόκεηξν ηνίρνπ Πιεζίαζε ηελ παιάκε ζνπ ζην θάησ κέξνο ηεο αλακκέλεο ιάκπαο ζε απόζηαζε 5 εθ. Ση παξαηεξείο; Δηθόλα 1 Σν ρέξη κνπ δεζηαίλεηαη. Δπαλάιαβε ην ίδην πείξακα αιιά αληί γηα ηελ παιάκε ζνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ζεξκόκεηξν. εκείσζε ηελ αξρηθή ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνκέηξνπ θαη κεηά από 4-5 ιεπηά ζεκείσζε πάιη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ. 21 ο C 30 ο C Δηθόλα 1 Δηθόλα 2

4 4 Ζ αξρηθή ζεξκνθξαζία είλαη 21 ν C θαη κεηά από 4-5 ιεπηά, αλέβεθε ζηνπο 30 ν C. Δίλαη δπλαηή ε ξνή ηεο ζεξκόηεηαο κε ηνπο δύν ηξόπνπο πνπ έρεηο κάζεη κέρξη ηώξα; Ζ κεηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε αγσγή δελ είλαη δπλαηή, γηαηί ν αέξαο είλαη θαθόο αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο, κνλσηήο. Ζ κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο κε ξεύκαηα δελ είλαη δπλαηή, γηαηί ν αέξαο πνπ βξίζθεηαη θάησ από ηε ιάκπα δεζηαίλεηαη θαη αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ. πκπέξαζκα:( ρξεζηκνπνίεζε ηηο ιέμεηο: ζεξκόηεηα, δηαδίδεηαη, αθηηλνβνιία, θελό) Ζ ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη θαη κε αθηηλνβνιία. Ζ δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο κε αθηηλνβνιία είλαη δπλαηή θαη ζην θελό.

5 5 Π 2 ν : Απνξξόθεζε ζεξκόηεηαο Δηζαγσγηθό εξέζηζκα Γηαηύπσζε αληηιήςεσλ Πόηε δεζηαίλεζαη πεξηζζόηεξν ην θαινθαίξη, όηαλ θνξάο αλνηρηόρξσκα ή ζθνπξόρξσκα ξνύρα; Μαύξν ραξηόλη Α4 Λεπθό ραξηόλη Α4 Φσηηζηηθό γξαθείνπ ή ηνλ ήιην Γύν ζεξκόκεηξα ηνίρνπ Γύν θνκκάηηα ραξηί 8Υ8εθ. καύξν θαη άζπξν ή δύν θνκκάηηα ύθαζκα καύξν θαη άζπξν εινηέηπ Σνπνζέηεζε ην έλα ραξηόλη δίπια ζην άιιν ζην θσο ηνπ θσηηζηηθνύ ζε απόζηαζε 5 εθ. ή ζηνλ ήιην γηα 5 ιεπηά. Αθνύκπεζε ηηο παιάκεο ζνπ ηαπηόρξνλα θαη ζηα δπν ραξηόληα. Ση παξαηεξείο; Δηθόλα 1 Δηθόλα 2 Σν καύξν ραξηόλη είλαη πην δεζηό από ην άζπξν. Δίλαη δπλαηόλ λα θάλνπκε ιάζνο εθηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε ηηο αηζζήζεηο καο. Δπαλάιαβε ην πξνεγνύκελν πείξακα αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο

6 6 Βάιε ηα δύν ζεξκόκεηξα ζην ζξαλίν ζνπ, ην έλα δίπια ζην άιιν, ζθέπαζε κε ηα δύν ραξηηά ηηο άθξεο ηνπο, ζηεξεώλνληάο ηα κε ην ζεινηέηπ ή ηύιημέ ηα κε ηα δπν πθάζκαηα θαη άλαςε πάλσ ηνπο ζε απόζηαζε 10 εθ. ηε ιάκπα ηνπ θσηηζηηθνύ ή έθζεζέ ηα ζηνλ ήιην. Ση παξαηεξείο κεηά από 5-6 ιεπηά; Δηθόλα 3 Δηθόλα 4 Σν ζεξκόκεηξν πνπ είλαη ζθεπαζκέλν κε ην καύξν ραξηόλη ή ην καύξν ύθαζκα δείρλεη κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία. πκπέξαζκα:( ρξεζηκνπνίεζε ηηο ιέμεηο: ζεξκόηεηα, δηαδίδεηαη, αθηηλνβνιία, απνξξνθά, ζώκα, ρξώκα εμαξηάηαη) Ζ ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη θαη κε αθηηλνβνιία. Ζ ζεξκόηεηα πνπ απνξξνθά έλα ζώκα εμαξηάηαη από ην ρξώκα ηνπ.

7 7 Π 3 ν : Γνρεία κεηαβιεηήο ζεξκνθξαζίαο Γύν όκνηα κεηαιιηθά δνρεία, καύξν- άζπξν θαη γπαιηζηεξό Γύν όκνηα ζεξκόκεηξα ηνίρνπ Σνπνζέηεζε ηα δύν ζεξκόκεηξα κέζα ζηα δνρεία, ζηεξέσζέ ηα κε έλα ραξηνλάθη θαη έθζεζέ ηα ζηνλ ήιην ή ζην αλακκέλν θσηηζηηθό ζε απόζηαζε 15εθ. γηα 5-6 ιεπηά ηη παξαηεξείο; Δηθόλα 1 Ζ ζεξκνθξαζία πνπ δείρλεη ην ζεξκόκεηξν ζην καύξν δνρείν είλαη κεγαιύηεξε απ` όηη ζην άζπξν. πκπέξαζκα:( ρξεζηκνπνίεζε ηηο ιέμεηο: ζεξκόηεηα, δηαδίδεηαη, αθηηλνβνιία, απνξξνθά, ζώκα, ρξώκα εμαξηάηαη) Ζ ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη θαη κε αθηηλνβνιία. Ζ ζεξκόηεηα πνπ απνξξνθά έλα ζώκα εμαξηάηαη από ην ρξώκα ηνπ.

8 8 Π4ν: Σα καύξα θαη γεληθά ηα ζθνπξόρξσκα ζώκαηα όρη κόλν απνξξνθνύλ αιιά θαη εθπέκπνπλ πεξηζζόηεξε αθηηλνβνιία από ηα αλνηρηόρξσκα. Γύν όκνηα κεηαιιηθά δνρεία, καύξν- άζπξν θαη γπαιηζηεξό Γύν όκνηα ζεξκόκεηξα ηνίρνπ Κακηλέην Μπξίθη Εέζηαλε 200 ml λεξό ζηνπο 50 ν C, κνίξαζέ ην ζηα δπν δνρεία θαη ηνπνζέηεζε ζ` απηά ηα δπν ζεξκόκεηξα, παίξλνληαο ηηο ελδείμεηο ηνπο. Μεηά από 2-3 ιεπηά μαλαπάξε ηηο ελδείμεηο ησλ ζεξκνκέηξσλ. Ση παξαηεξείο; Δηθόλα 1 ην καύξν δνρείν ε ζεξκνθξαζία είλαη κηθξόηεξε απ` όηη ζην άζπξν.

9 9 Π 5 ν : πζθεπή απνξξόθεζεο αθηηλνβόινπ ζεξκόηεηαο Οξζνζηάηεο Λαβίδα Γύν θνκκάηηα από αινπκίλην καύξν θαη άζπξν Γύν κηθξνύο θειινύο Κακηλέην Κεξί Κόιιεζε κε ζηαγόλεο θεξί ηνπο δύν θειινύο ζηα δύν αινπκίληα Δηθόλα 1 ηεξέσζε ηε ζπζθεπή ζηνλ νξζνζηάηε θαη ηνπνζέηεζε ηε θιόγα ηνπ θακηλέηνπ ή ηνπ θεξηνύ αλάκεζα ζηα αινπκίληα. Ση παξαηεξείο κεηά από ιίγν; Δηθόλα 2 Δηθόλα 3 Δηθόλα 4

10 10 Πξώηα πέθηεη ν θειιόο από ην καύξν αινπκίλην θαη κεηά από αξθεηή ώξα από ην άζπξν. πκπέξαζκα:( ρξεζηκνπνίεζε ηηο ιέμεηο: ζεξκόηεηα, δηαδίδεηαη, αθηηλνβνιία, απνξξνθά, ζώκα, ρξώκα, εμαξηάηαη) Ζ ζεξκόηεηα δηαδίδεηαη θαη κε αθηηλνβνιία. Ζ ζεξκόηεηα πνπ απνξξνθά έλα ζώκα εμαξηάηαη από ην ρξώκα ηνπ.

11 11 Π 6 ν : Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ Γύν ζεξκόκεηξα ηνίρνπ Έλα βάδν γπάιηλν (λα ρσξά ην ζεξκόκεηξν) Πιαζηηθή ζαθνύια δηάθαλε Λαζηηράθη Φσηηζηηθό γξαθείνπ ή ηνλ ήιην Βάιε ην έλα ζεξκόκεηξν ζην βάδν θαη ζθέπαζέ ην ρξεζηκνπνηώληαο ηε ζαθνύια κε ην ιαζηηράθη. Πάξε θαη ην άιιν ζεξκόκεηξν θαη έθζεζέ ηα ζηνλ ήιην ή ζην θσηηζηηθό, θξνληίδνληαο ν ήιηνο λα κε πέθηεη πάλσ ηνπο, ηα ζεξκόκεηξα λα έρνπλ πιάηε ζηνλ ήιην. Ση παξαηεξείο κεηά από 5-6 ιεπηά; Δηθόλα 1 Σν ζεξκόκεηξν πνπ είλαη κέζα ζην βάδν δείρλεη κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία απ` όηη ην άιιν. Δμήγεζε Οη ππέξπζξεο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πεξλάλε ην γπαιί θαη ζεξκαίλνπλ ηνλ αέξα θαη ηα ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην βάδν. Σα ζώκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην βάδν αθνύ ζεξκαλζνύλ, εθπέκπνπλ θαη απηά κε ηε ζεηξά ηνπο ππέξπζξε αθηηλνβνιία αιιά επεηδή είλαη αζζελέζηεξε από ηελ αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ (έρεη πην κεγάιν κήθνο θύκαηνο), δελ κπνξεί λα πεξάζεη ην γπαιί. Έηζη ε αθηηλνβνιία εγθισβίδεηαη κέζα ζην βάδν θαη ε ζεξκνθξαζία κέζα ζ `απηό αλεβαίλεη πνιύ. πγγξαθή: ηπιηαλαθάθεο Γηάλλεο Γάζθαινο πλεξγάηεο ηνπ ΔΚΦΔ Υαλίσλ γηα ηελ Π/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Φσηνγξάθηζε Ζιεθηξνληθή επεμεξγαζία: Γηαλλελάθεο Κσλ/λνο - Γάζθαινο

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε

Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Μελομακάρονα ζσνηαγή 1ε Γηα ηε δύκε: 2 πνηήξηα ηνπ λεξνύ θαιήο πνηόηεηαο ειαηόιαδν 1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε (όρη γεκάην) Μηζό πνηήξη ηνπ λεξνύ λεξό 1 πνηήξη ηνλ λεξνύ θξέζθν ρπκό πνξηνθάιη 1 θνπηαιηά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΚΗΗ: ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΠΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑ1: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΔΙΑΘΛΑΗ ΤΓΡΟΤ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΗ ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ε απηό ην πείξακα ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε δηάηαμε πνπ θαίλεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης

Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης Νόμος Φωηομεηρίας Απόδοζη λαμπηήρα πσράκηωζης 1. θνπόο θνπόο ηεο παξνύζαο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά θσηνκεηξηθά κεγέζε, ε θαηαλόεζε ηνπ λόκνπ ηεο θσηνκεηξίαο κέζα από ηελ πεηξακαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή

Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Σ.Ε.Ι. Πάτρας τολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Σοσριστικών Επιτειρήσεων Δπαγγεικαηηθή Μαγεηξηθή Χ ρ υ σ ο ύ λ α Λάζαρη Β ασιλική Δημητροπούλου 1 2 Α Εξάμηνο 1 ε Δβδνκάδα Αζθάιεηα θαη πγηεηλή ζην ρώξν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο

ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο ΤΟ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (1971) Θα πενθώ πάνηα μ' ακούς; για ζένα, μόνος, ζηον Παράδειζο Θα γπξίζεη άιινπ ηηο ραξαθηέο Τεο παιάκεο, ε Μνίξα, ζαλ θιεηδνύρνο Μηα ζηηγκή ζα ζπγθαηαηεζεί ν Καηξόο Πσο αιιηώο, αθνύ αγαπηνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ:

ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ. Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ΓΙΑΓΟΗ ΤΠΔΡΗΥΩΝ ΣΟΝ ΑΔΡΑ [1] ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΚΗΗ Δμνηθείσζε κε πεηξακαηηθέο ζπζθεπέο ππεξήρσλ θαη κειέηε ηεο δηάδνζεο ηνπ ήρνπ: ύζηεκα πνκπνύ-δέθηε Γηάδνζε ππεξήρσλ ζηνλ αέξα Αλάθιαζε ζε ζηεξεά ζώκαηα Μέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα