ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Διεύθυνση: Ι. Κωλέττη 25Δ Θεσσαλονίκη, 24/12/10 Ταχ. Κώδικας:54627 Αρ. Πρωτ.: 7378/Φ Πληροφορίες: Α. Ράπτου Τηλέφωνο: Fax: Προς: Υπηρεσίες Κ. Μακεδονίας, Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης, Δυτ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας Θέμα: «Προγραμματισμός Επιμορφωτικού Έργου ΙΝ.ΕΠ. Ιανουαρίου Ιουλίου 2011» Σας αποστέλλουμε την με Αριθμ. Πρωτ /Φ / εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), σχετικά με τον προγραμματισμό του επιμορφωτικού έργου του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου Ιουλίου Παρακαλούμε για την προώθηση της εγκυκλίου και την ενημέρωση των υπαλλήλων σας για τις νέες διαδικασίες που καθιερώνονται για τη συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος και ο αναλυτικός κατάλογος με όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα που θα διεξαγάγει το ΙΝ.ΕΠ. την ανωτέρω χρονική περίοδο είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (www.ekdd.gr), απ όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αντλήσουν όλες τις σχετικές πληροφορίες. Σύνολο σελίδων: (9) Πληροφορίες: Ράπτου Α., Τηλ.: , fax: , Ταχ. Διεύθυνση:I. Κωλέττη 25Δ, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627

2 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5,6) Aζήλα, 21 / 12 /2010 Αξ.πξση / Φ Πξνο: α. Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Γξακκαηείο β. Αλεμάξηεηεο Αξρέο γ. Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο & Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνχ Όπσο Πίλαθαο Απνδεθηψλ (Με ηελ επζχλε ελεκέξσζεο ησλ Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ ηνπο) Δπιμοπθωηικά ππογπάμμαηα ηος Ινζηιηούηος Δπιμόπθωζηρ (ΙΝ.ΔΠ.) Ππογπαμμαηιζμόρ εξαμήνος Ιανοςαπίος-Ιοςλίος Νέοι πποζαναηολιζμοί ζηην επιμόπθωζη Οη πνιηηηθέο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θξάηνπο, απαηηεί ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο. Σν λέν απηφ κνληέιν πξνυπνζέηεη ηελ αιιαγή ηεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο, ηελ αλάπηπμε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο επαγγεικαηηθήο εζηθήο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Γηα λα αληαπνθξηζεί ε δηνίθεζε ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ εξγαιείσλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηελ αλάπηπμε λέσλ κεζνδνινγηψλ αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ην ζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηελ πξνζαξκνγή θαη έληαμή ηνπο ζην ζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 1

3 Σν Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΙΝ.ΔΠ.) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Κ.Γ.Γ.Α.), ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζρεδηάδεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ππαιιήισλ ησλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ, κε ζηφρν λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Πξνο ηνχην δηνξγαλψλεη πηζηνπνηεκέλα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνξέσλ απηψλ. Σα πξνγξάκκαηα παξέρνληαη ζην πιαίζην ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ..Π.Α ) θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » (Πξάμε 2.2). 2. Η νέα ζηπαηηγική για ηην επιμόπθωζη Ο λένο πξνγξακκαηηζκφο επηκφξθσζεο πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο αιιαγέο αλαθνξηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηε κεζνδνινγία θαη ηελ νξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο. Οη αιιαγέο απνβιέπνπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο, ν ζεβαζκφο ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηαξηίδνληαη ρέδηα Δθπαίδεπζεο ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ησλ νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ θάζε θνξέα, απνηππψλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο-ζηφρνπ, γίλεηαη ζπζρέηηζε ησλ αλσηέξσ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ θνξέα θαη ηέινο πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλνη ηίηινη επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλσηέξσ εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα: 2.1. Εμβάθσνζη ηης ζσνεργαζίας με ηις σπηρεζίες α. Με ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πξαγκαηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επηκφξθσζε ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο απνβιέπεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ πξνο φθεινο ησλ εμππεξεηνχκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. β. Καζηεξψλεηαη ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, κέζσ θνηλψλ νκάδσλ εξγαζίαο, γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξαγκαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο ηνπ θάζε θνξέα θαη εθαξκφδεηαη ζηαδηαθά νινθιεξσκέλν ζχζηεκα αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη 2

4 κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζε θάζε ππεξεζία. γ. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ, νη εθπαηδεπφκελνη πξνβιέπεηαη λα ζπληάζζνπλ Έκθεζη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. Η έθζεζε αθνξά ζηελ αηνκηθή αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα απνηχπσζεο, πξφηαζεο ή /θαη εθαξκνγήο νξγαλσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο. Η Έθζεζε ζα απνζηέιιεηαη εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζην Δ.Κ.Γ.Γ.Α. πξνο αμηνιφγεζε. Τπφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Έθζεζεο ζα παξέρεηαη Πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. κε ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, αμηνπνηνχληαη νη γλψζεηο θαη νη εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη δηεπθνιχλεηαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ Πεδία επιμόρθωζης Σα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΙΝ.ΔΠ εληάζζνληαη ζηνπο παξαθάησ θεμαηικούρ κύκλοςρ πος ζςνδέονηαι με ηομείρ Γημόζιων Πολιηικών: Απνηειεζκαηηθφηεηα θαη Γηαθάλεηα ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη Απνθέληξσζε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δθαξκνζκέλεο Σερλνινγίεο Βηψζηκε Αλάπηπμε Οηθνλνκία θαη Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή Κνηλσληθή Πνιηηηθή : ηκήκα Α Τγεία θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ηκήκα Β Κνηλσληθή Αιιειεγγχε θαη Ιζφηεηα Δπθαηξηψλ Δηζαγσγηθή Δθπαίδεπζε 2.3. Οργάνωζη ηης επιμόρθωζης α. Καζηεξψλεηαη ε ηλεκηπονική αίηηζη ησλ επηκνξθσλφκελσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. β. Καζηεξψλεηαη ε ελεκέξσζε ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπ ΙΝΔΠ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαζψο θαη κέζσ απνζηνιήο 3

5 κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνπο επηκνξθσλφκελνπο. γ. Παξέρεηαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε ςεθηαθή κνξθή κε ζθνπφ ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ άκεζε θαη επέιηθηε εμππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. δ. Σίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην λέν κεηξψν εθπαηδεπηψλ ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη πξαγκαηηθέο επηζηεκνληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο απαηηήζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ εθπαηδεπηψλ. ε. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα νινθιεξσκέλεο επηκνξθσηηθήο παξέκβαζεο κε δηαδηθαζίεο αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζρεδηαζκνχ, πινπνίεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο. 3. Γιαδικαζίερ ζςμμεηοσήρ ζηα επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα ηος ΙΝΔΠ 3.1. Υποβολή αίηηζης α. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ην δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ-Ινπιίνπ 2011 έρεη ήδε αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. (www.ekdd.gr) σο «αθξηβέο αληίγξαθν εγθπθιίνπ» ζε εθηππψζηκε κνξθή. ην πιαίζην ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη έγθπξε πξνο ρξήζε. β. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ απφ ην Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο απφ 01/01/2011, ςποβάλλεηαι μόνο ηλεκηπονικά ζηην ηλεκηπονική διεύθςνζη Πποζοσή! εκεηψλεηαη φηη πξηλ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο ν ελδηαθεξφκελνο λα έρεη ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, ε νπνία ζ απνηππψλεηαη ζηελ αίηεζε κε ηελ αλαγξαθή αξηζκνχ πξση. έγθξηζεο. Οη ππάιιεινη πνπ επηιέγνληαη ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηελ πξψηε εκέξα παξαθνινχζεζεο ζα θέξλνπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζε έληππε κνξθή ζπκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε δε ζα γίλνληαη δεθηνί ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα. γ. Γηα θάζε πξφγξακκα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νκάδα-ζηφρν, ην ζθνπφ θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη, ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α (www.ekdd.gr) ζε ζρεηηθφ link. 4

6 3.2. Περιοριζμοί καηά ηην σποβολή αίηηζης και σποτρεώζεις ηων επιμορθωνόμενων Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ΙΝ.ΔΠ. αθνξά φιε ηε ρψξα θαη έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαηά πεξηθέξεηα. α. Οη ελδηαθεξφκελνη ππάιιεινη ππνβάιινπλ αίηεζε γηα λα παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία πινπνηνχληαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. β. Μπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζε άιιε πεξηθέξεηα κφλν φηαλ ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα δελ παξέρεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. γ. Κάζε ππάιιεινο κπνξεί λα επηιέγεη μέσπι ηέζζεπα επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα αλά επηκνξθσηηθή πεξίνδν (επηέκβξηνο - Γεθέκβξηνο θαη Ιαλνπάξηνο Ινχιηνο), ηα νπνία πξέπεη λα ζρεηίδνληαη κε ηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο ηεο ζέζεο ηνπ ή κε ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί. δ. Μεηά ην πέξαο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, ν θάζε εθπαηδεπφκελνο ππνβάιιεη Έθζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ (ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2.1γ ηεο παξνχζεο εγθπθιίνπ). ε. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΙΝ.ΔΠ. (απνπζίεο, πηζηνπνίεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, θιπ.) Προϋποθέζεις ζσμμεηοτής ζηα επιμορθωηικά προγράμμαηα: α. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ομάδαρ-ζηόσος, φπσο θαηαγξάθεηαη ζην ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ επηζπλάπηεηαη γηα θάζε επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα ζηνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ έρεη αλαξηεζεί ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. β. Οη αηηνχληεο/ζεο πξέπεη λα έρνπλ ζπκπιεξσκέλα φια ηα δεηνχκελα ζηνηρεία ζηελ Αίηεζε πκκεηνρήο (αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν). γ. Η αίηεζε ζπκκεηνρήο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνο επηκφξθσζε ππαιιήινπο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Α Δμακήλνπ 2011, πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ζε ειεθηξνληθή κνξθή. Η ημεπομηνία αποζηολήρ θα ζςνεκηιμάηαι ζηα κπιηήπια επιλογήρ για ζςμμεηοσή ζε επιμοπθωηικά ππογπάμμαηα Ενημέρωζη για ηην επιλογή ηων επιμορθωνόμενων α. Όζνη εθ ησλ ππνςεθίσλ επηιεγνχλ, εηδνπνηνχληαη θαη αξρήλ ειεθηξνληθά ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε κήλπκα SMS ζην θηλεηφ ηειέθσλν πνπ έρεη δεισζεί θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., ψζηε λα επηβεβαηψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 5

7 β. ηε ζπλέρεηα, ην αξγφηεξν 30 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, εηδνπνηείηαη εγγξάθσο ε Γηεχζπλζε Πξνζσπηθνχ ή Γηνηθεηηθνχ ηεο Τπεξεζίαο ηνπο. γ. Η ζςμμεηοσή ησλ ππαιιήισλ ζηα πξνγξάκκαηα, εθφζνλ επηιεγνχλ, είλαη ςποσπεωηική (Π.Γ. 57, ΦΔΚ 59/Α ) θαη ζπλεπάγεηαη ηελ απνδέζκεπζή ηνπο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα. δ. Σν ΙΝ.ΔΠ. δχλαηαη ζε πεξίπησζε πιεζψξαο αηηήζεσλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο νκάδαο ζηφρνπ, λα επαλαιάβεη ην ελ ιφγσ επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, αμηνπνηψληαο ηηο αηηήζεηο απηέο ρσξίο ηε δεκνζηνπνίεζε λέαο εγθπθιίνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ππνβνιή λέαο αίηεζεο. ε. Σν Δ.Κ.Γ.Γ.Α. θαιχπηεη ην θφζηνο δηακνλήο θαη δηαηξνθήο φζσλ εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ππαιιήισλ δηθαηνχληαη αλάινγε θάιπςε, ελψ ην θφζηνο κεηαθίλεζήο ηνπο βαξχλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Οη ππνςήθηνη/εο ππάιιεινη νθείινπλ λα επηζεκάλνπλ ζηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο φηη αηηνχληαη ηελ εμαζθάιηζε δηαηξνθήο θαη δηακνλήο. 4. Δνημέπωζη Δνδιαθεπομένων Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνγξάκκαηα κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηνλ εθάζηνηε Δπηζηεκνληθά θαη Οξγαλσηηθά Τπεχζπλν πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ αλαξηεκέλν πξνγξακκαηηζκφ, ελψ γηα πξνβιήκαηα θαηαρψξηζεο ησλ ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ κπνξείηε λα ζηείιεηε ζην Η εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνψζεζε γεληθφηεξα ησλ απαξαίηεησλ Γηνηθεηηθψλ Μεηαξξπζκίζεσλ ζηε ρψξα καο. Παξαθαιείζηε ζπλεπψο λα ζπκβάιεηε ζηελ απξφζθνπηε ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ησλ ππαιιήισλ ησλ επνπηεπφκελσλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ ζαο, γηα ην λέν ζρεδηαζκφ επηκφξθσζεο θαη ηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Η παξνχζα εγθχθιηνο αλαξηάηαη ζην site ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α. Ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ Νικόλαορ Γ. Γεωπγαπάκηρ 6

8 πλ. 1. Πίλαθαο Απνδεθηψλ Eζσηεξηθή Γηαλνκή: 1. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 2. Γξαθείν Γηεπζπληή ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 3. Γξαθείν Γηεπζπληή Δ..Γ.Γ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 4. Γξαθείν Γηεπζπληή Δ..Σ.Α. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 5. Γξαθείν Γηεπζπληή Πξνγξακκαηηζκνχ & Αλάπηπμεο (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 6. χκβνπιν Δπηζηεκνληθνχ Έξγνπ ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 7. Απηνηειέο Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 8. Απηνηειέο Σκήκα Πηζηνπνίεζεο, Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) 9. Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Τπνζηήξημεο ΙΝ.ΔΠ. 10. Σκήκα πληνληζκνχ ΙΝ.ΔΠ. (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) ΤΠΟΤΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΙΚΔ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΔ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ-ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΙΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΧΜΑΣΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ (.Δ.Δ.Γ.) ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΔΘΝΙΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟ 2.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ & ΣΔΛΧΝΔΙΑΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΠΟΚΡΑΣΙΚΟΠΟΙΗΔΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ & ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠ. Δ. Δ. (ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ) 3.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΔΘΝΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΥΔΔΧΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΠΟΓΗΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ & ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ (ΔΤΥΔΠ) 4.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ (ΓΔΔΘΑ) ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ (ΓΔ) 7

9 ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (ΓΔΝ) ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ (ΓΔΑ) 5.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΜΠΡΑΞΔΧΝ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ & ΓΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΔΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 6.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΥΧΡΟΣΑΞΙΑ & ΑΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΑΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΧΝ 7.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΧΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΗΡΙΞΗ ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΘΔΜΑΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ, ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΛΛΗΝΟΠΑΙΓΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ, ΓΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ & ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ 8.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΔΡΓΧΝ 9.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ & ΑΛΛΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΝΔΑ ΓΔΝΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΧΜΑΣΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ ΔΡΓΑΙΑ (.ΔΠ.Δ.) 10.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ ΧΜΑ ΔΠΙΘΔΧΡΗΣΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ (.Δ.Τ.Τ.Π.) Δ.Ο.Φ. 1 Η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 2 Η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΙΡΑΙΧ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 11.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΓΙΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΓΟΜΧΝ 8

10 12.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΧΜΑΣΟ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΧΝ ΚΡΑΣΗΗ 13.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ 14.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (Δ.Ο.Σ.) ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ (Ο.Σ.Δ.Κ.) ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (Δ.Σ.Α.) 15.ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ, ΝΗΩΝ & ΑΛΙΔΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΙΓΑΙΟΤ & ΝΗΙΧΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΛΙΜΔΝΧΝ & ΛΙΜΔΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΝΑΤΙΠΛΟΙΑ ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΙΟΝΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ (Κ.Δ.Γ.Κ.Δ) ΓΗΜΟΙ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ 1. ΑΡΥΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ (Α.Γ.Α.Δ.) 2. ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 3. ΑΡΥΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 4. ΔΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΡΑΓΙΟΣΗΛΔΟΡΑΗ (Δ..Ρ.) 5. ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (Α..Δ.Π.) 6. ΔΘΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ & ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΧΝ (Δ.Δ.Σ.Σ.) 7. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ 8. ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 9. ΔΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ 10. ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ 9

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 5 / 4 /2011 Αξ.πξση. 3637/ Φ. 234.03 Πξνο: 1. Γ/λζεηο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ Ειδικός Στόχος(2.2) Κατηγορία Πράξης (2.2.2) Άξονας Προτεραιότητας(4,5, 6) Aζήλα 2/2/2011 Αξ.πξση. 1058 /Φ.234.03 Πξνο: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Οικονοµικό Έτος 2015 Κωδικός Αριθµός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 &ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 10.07.2015 ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ Απιθμ. Ππυη.: 771 & ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΜΗΣΔΙΑ Πληποθοπίερ: Διπήνη Σπικοίλη e-mail: irini@aua.gr Σασ. Γ/νζη: Ιεπά Οδόρ 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 17 Οθησβξίνπ 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΗΛ. ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Αξ. Πξση.: Γ2Γ 1140263 ΔΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας. Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα «Επίδοση & Πρόοδος των Μαθητών»

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟ ΥΡΟΝΙΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ «Ο ΝΔΟΜΑΡΣΤ ΓΔΧΡΓΙΟ»ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ 31-12-2011 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΡΙΟΤ ε ζ π λ έ ρ ε η α η ν π κ η θξνύ η ζ η ν ξ η θ ν ύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ

ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ ΙΣΟΡΙΚΟ Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», ε 1 ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα