ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο πνπδάζηξηα: Σζόκπνπ Θενδώξα ΑΘΖΝΑ 2008

2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί αθελφο ζηελ παξνπζίαζε ηεο θηινζνθίαο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ), θαη αθεηέξνπ, ζηελ αλάιπζε ηεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ σο έλα ζηξαηεγηθφ δήηεκα πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε νιφθιεξνπ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Καηά ηε ζπγγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ηεο εξγαζίαο κειεηήζεθε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη επίζεκα έγγξαθα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο κε εηζεγεηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε εκπεηξία ζηα ππφ δηαπξαγκάηεπζε ζέκαηα θαη αλαδεηήζεθαλ ζηνηρεία θαη δεκνζηεχκαηα ζε επίζεκνπο δηθηπαθνχο θφκβνπο. ε απηφ ην πιαίζην, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ, ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία θαη νη κέζνδνη ελζσκάησζήο ηεο ζηελ ειιεληθή δηνηθεηηθή πξαθηηθή. Ο νξηζκφο θαη νη πξνυπνζέζεηο επίηεπμεο ηεο πνηφηεηαο παξνπζηάδνληαη κέζα απφ ηε θεληξηθή ζεψξεζε φηη ε πνηφηεηα απνηειεί έλα ζηξαηεγηθφ δήηεκα πνπ δηαπεξλά φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ ιεηηνπξγία θαη ε νξγάλσζε ησλ ΚΔΠ αλαιχεηαη κε βάζε ηηο αξρέο θαη ηα εξγαιεία ηεο ΓΟΠ. Παξνπζηάδνληαη ηα δπλαηά ζεκεία θαζψο θαη νη αδπλακίεο ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο απηψλ ησλ αξρψλ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη κηα κηθξήο έθηαζεο δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα ζηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζεί ν βαζκφο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο ζηε θαζεκεξηλή πξαθηηθή. Παξαηεξείηαη ε αλαγλψξηζε πειαηνθεληξηθψλ ζηνηρείσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα ηνλίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο ηνπο θαηάξηηζεο ζε ζχγρξνλα ζέκαηα νξγάλσζεο. πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξνχκε φηη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ/πνιηηψλ θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ πξνο ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο, απαηηείηαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, ζπζηεκαηηθφηεξε επηκφξθσζε ησλ ππαιιήισλ ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο ζπλεξγαηηθήο δηνίθεζεο θαη, ηέινο, αμηνπνίεζε φισλ ησλ εξγαιείσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο (απινχζηεπζε, ΚΠΑ, αμηνιφγεζε κέζσ δεηθηψλ παξαγσγηθφηεηαο). 2

3 ABSTRACT This paper is aiming at, on the one hand, present the Total Quality Management (TQM) philosophy, and on the other, analyze the quality management of Citizen Service Centers as being a strategic issue which concerns the entire Public organization and management. During the writing of the theoretical part of this study, the current institutional framework, Greek and foreign literature and official documents were examined. In addition, experienced executives of the Ministry of Interior were interviewed. Also, articles and other material were browsed on the web and the local press. In this framework, an analysis of the Total Quality Management philosophy is carried out by presenting its components and methods, and the implications for the commitment for continuous improvement in order to incorporate it to the Greek administrative practice. The definition of quality and the prerequisites for achieving the services quality are presented through a global vision. This is consisting of the approach that quality constitutes a strategic issue traversing the entire Public Administration operation. The organization and operation of Citizen Service Centers (CSC) is elaborated according to basic principles and tools of TQM. In an effort to incorporate these principles in the Greek public administration, we present the strong points and the weaknesses of their application in CSC. Furthermore, a sampling survey was conducted. It included a sample of CSC employees, in order to explore the degree of knowledge and understanding of TQM principles and their exploitation in their daily practice. According to the results, the sample identifies customer-centered elements in their operation, but also underlines the lack of specialized training. To sup up, the fulfillment of citizen s needs and the activation of working force towards quality improvement require specific changes in the organization of public administration. Principally, we identified the need for methodological record and process of citizen s needs, education of employees and exploitation of tools contributing to quality improvement (Common Assessment Framework, simplification and productivity rates). 3

4 ΛΔΞΔΗ - ΚΛΔΗΓΗΑ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη Πνηόηεηα Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλωλίαο Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ Αληαπνθξηηηθή Γεκόζηα Γηνίθεζε Κύθινο Πνηόηεηαο Ηθαλνπνίεζε πνιίηε / πειάηε πλεξγαηηθή δηνίθεζε Δθπαίδεπζε Απινύζηεπζε Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο 4

5 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΡΑΦΔΗΟΚΡΑΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟ ΝΔΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΣΗ ΑΡΥΔ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΣΖ ΓΟΠ Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΓΟΠ Ζ ΓΟΠ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΓΟΠ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΟΠ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ, ΚΔΠ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΚΔΠ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΑΡΥΧΝ - ΣΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΣΖ ΓΟΠ ΓΟΠ - ΠΔΛΑΣΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο ησλ ΚΕΠ Έξεπλα αλαγλσξηζηκόηεηαο αληαπνθξηζηκόηεηαο ΚΕΠ Σπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ Πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε θαη αλάπηπμε θαηλνηνκηώλ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΧΝ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΑ ΚΔΠ Εθαξκνγή ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ πιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγίαο Έιεγρνο αμηνιόγεζε αλαηξνθνδόηεζε: Εθαξκνγή Δεηθηώλ παξαγσγηθόηεηαο Απινύζηεπζε Δηαδηθαζηώλ, θαηάξγεζε δηθαηνινγεηηθώλ, αληηθαηάζηαζή ηνπο κε ππεύζπλε δήισζε Κνηλό Πιαίζην Αμηνιόγεζεο ΓΔΗΓΜΑΣΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΣΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΣΧΝ ΚΔΠ ΥΔΓΗΟ ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟ ΚΑΗ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΛΛΟΓΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ, ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΔΗΖΓΖΔΗ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

6 Δηζαγωγή Ο ζρεδηαζκφο ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) είλαη βαζηζκέλνο ζε αξρέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο (ΓΟΠ) (πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε, αληαπνθξηηηθή δηνίθεζε, ζπκκεηνρή ησλ ππαιιήισλ) θαζψο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Χζηφζν, θξίλεηαη ρξήζηκν λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρνπλ νξγαλσζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ηα ΚΔΠ αμηνπνηψληαο ηηο αξρέο θαη ηα εξγαιεία ηεο ΓΟΠ. Δπνκέλσο, ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζηα ΚΔΠ, ηα νπνία απνηεινχλ κία πξφζθαηε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ πειαηψλ. Ζ εξγαζία έρεη δηηηφ ραξαθηήξα, ζεσξεηηθφ θαη εκπεηξηθφ. Αξρηθά, έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ζεσξεηηθή απεηθφληζε ησλ αξρψλ θαη ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηεο ΓΟΠ. ε απηφ ην πιαίζην, εηδηθή αλαθνξά ζα γίλεη θαη ζηελ ελζσκάησζε πξαθηηθψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή. Δπίζεο, ζα ζηεξηρζνχκε ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ρξήζεο εξγαιείσλ Οιηθήο Πνηφηεηαο (Κνηλφ πιαίζην Αμηνιφγεζεο, δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο απνδνηηθφηεηαο) ζηελ πξαθηηθή ησλ ΚΔΠ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ηα ζηνηρεία έρνπλ αληιεζεί απφ ζπδεηήζεηο κε ηα ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ 1, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο κνπ ζηελ ελ ιφγσ ππεξεζία. πλεπψο, ε εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηηο δηαδηθαζίεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο πνηφηεηαο. Αθνινπζεί ε πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ηελ πξψηε ελφηεηα εμεηάδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο πνηφηεηαο. Αθνχ πξνεγεζεί ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη αλαιπζεί ν φξνο πνηφηεηα, ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη νη πξνζπάζεηεο 1 Ζ ΓΟΛ ΚΔΠ ζπλίζηαηαη ην 2006 κε ην λφκν 3448/2006 (ΦΔΚ 57/Β/ ), «Πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξχζκηζε ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο». Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε, ηελ επνπηεία, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμήο ηνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε κεηεμέιημή ηνπο ζε θέληξα νινθιεξσκέλσλ δηνηθεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 6

7 ελζσκάησζεο ηνπο ζην Γεκφζην Σνκέα (Γ.Σ.). ε απηή ηελ ελφηεηα ζπζρεηίδεηαη ε ΓΟΠ κε ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε πξψηε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο ζην Γεκφζην Σνκέα, «Πξφγξακκα Αζηεξίαο», ην νπνίν ζπλδπάδεη ηελ ειεθηξνληθή δηνίθεζε κε ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο. Σα ΚΔΠ απνηεινχλ ηε κεηεμέιημε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. ηε δεχηεξε ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κε βάζε ην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ θαη νξγαλψζεθαλ ηα ΚΔΠ. ηελ ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία νη πνιίηεο αμηνινγνχλ ηα ΚΔΠ σο πξνο ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζή ηνπο θαη ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήγαγε ε VPRC. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ πηνζεηνχλ ζηε πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη ηα εξγαιεία ηεο πνηφηεηαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηα ΚΔΠ, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηνπο πξνο ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Σέινο, αλαιχεηαη κηα κηθξήο έθηαζεο δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζε ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο ΓΟΠ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην, επηρεηξείηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ. ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Παλαγηψηε Αξζέλν, ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο θαη Γηαδηθαζηψλ Δπαγγειία Βαζηιείνπ, ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ Παλαγηψηε Κξνκκχδα, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Σκήκαηνο Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ Κψζηα Καπαξφ θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ ησλ ΚΔΠ Θαλάζε θιαπάλε. Δπραξηζηψ, επίζεο, φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηεο Γηεχζπλζεο Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠ θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ ΚΔΠ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα γηα ην ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζαλ θαη ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 7

8 Κεθάιαην 1 Γεληθό Μέξνο: Θεωξεηηθό Πιαίζην 1.1 Από ηελ γξαθεηνθξαηηθή νξγάλωζε ζην Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη ηηο αξρέο ηεο πνηόηεηαο Ζ Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηελ Διιάδα βαζίζζεθε ζηε γξαθεηνθξαηία σο βαζηθή κνξθή νξγάλσζεο, φπνπ ην κνληέιν απηφ ιεηηνπξγνχζε σο έλα βαζκφ απνηειεζκαηηθά γηα ηε δηαρείξηζε απιψλ θαη εχθνια ειεγρφκελσλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ. Όκσο, ε ππεξθφξησζε ηνπ θξάηνπο κε πξνγξάκκαηα θαη πνιχπινθα ζέκαηα δηαρείξηζεο δνθίκαζε ηα φξηα ιεηηνπξγίαο ελφο γξαθεηνθξαηηθνχ κνληέινπ δηνίθεζεο 2. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν Γεκφζηνο Σνκέαο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο 3 : 1. Ζ δηάξζξσζε ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχπινθν θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη πνιπδηάζπαζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ κεγάινπ αξηζκνχ ππεξεζηψλ θαη επηπέδσλ δηνίθεζεο. 2. Ζ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, παξά ηηο επηκέξνπο παξεκβάζεηο, εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη απφ εγγελείο αδπλακίεο (κεησκέλε ππνθίλεζε, ηππνιαηξία) πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζθνξά πςειφηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 3. Οη κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ρσξίο λα έρνπλ αθνκνηψζεη θαη αμηνπνηήζεη πιήξσο ζχγρξνλα θαη απνδνηηθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο δελ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηελ αλάπηπμε κηαο νηθνλνκίαο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 2 ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήζεια λα πξνζζέζσ ηελ νπηηθή ηνπ Γ.Α. σηεξφπνπινπ, (2007, ζει ), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζηε Νόηηα Επξώπε ην βεκπεξηαλό κνληέιν νξγάλσζεο έιαβε εκηηειείο θαη αλνινθιήξσηεο κνξθέο, σο απνηέιεζκα ηεο βαζύηαηεο εμάξηεζεο ηεο δηνίθεζεο από ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία θαη ησλ πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ θξάηνπο θαη πνιηηώλ. Τν ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20 νπ αηώλα, ηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα απηώλ ησλ ρσξώλ ήξζαλ αληηκέησπα κε όια ηα επείγνληα εγρεηξήκαηα (νξγαλσζηαθόο εθζπγρξνληζκόο, πξνζαξκνγή ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη κεζόδνπο, πηνζέηεζε ηερληθώλ ηνπ Νένπ δεκόζηνπ κάλαηδκελη, πξνζαλαηνιηζκό ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε) θαη πηέζηεθαλ λα πξνβνύλ άκεζα ζηηο αλάινγεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο. 3 Γελαμάο Ν.Η., «Μνληέια Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», δηπισκαηηθή εξγαζία, Αζήλα, 2008, ζει

9 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αλαπηχρζεθε ε ηάζε γηα δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλαζρεδηαζκφ ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλακφξθσζε ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνχ γξαθεηνθξαηηθνχ θξάηνπο. Ζ πηνζέηεζε πην επέιηθησλ κνξθψλ νξγάλσζεο θξίζεθε αλαγθαία γηα ηελ παξνρή απνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ, κηα δηαδηθαζία πνπ πξνυπέζεηε ηελ απηνλφκεζε ηεο Γηνίθεζεο απφ ηελ απζηεξή ηεξαξρηθή ππξακίδα, ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα παξαθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο δίλνληαο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθππηαλ. Οη κεηαξξπζκίζεηο θηλήζεθαλ πξνο ηελ πηνζέηεζε κηα πην επέιηθηεο δνκήο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο κηαο ζεηξάο παξακέηξσλ πνπ έσο πξφζθαηα ζπλδεφηαλ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (έκθαζε ζε έλλνηεο φπσο πνηφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα). Δπηπιένλ, κέζα ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, ε αλάγθε γηα δηνηθεηηθή ζχγθιηζε εθθξάζηεθε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θνηλψλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπζηεκάησλ. ε απηφ ην πιαίζην, εκθαλίζηεθε ην Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη σο πιεξέζηεξε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θαηλφκελνπ. χκθσλα κε ηνλ Π. Καξθαηζνχιε, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην ΝΓΜ απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια δηνίθεζεο θαη δίλνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο εζσζηξέθεηαο θαη ηεο κεησκέλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ ζηνπο πνιίηεοπειάηεο ησλ δεκνζίσλ νξγαλώζεσλ, κε ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, θαη ε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθόηεηα ησλ δηνηθεηηθώλ δξάζεσλ 4. χκθσλα κε ηελ ειιεληθή εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΝΓΜ, νη θπξηφηεξεο κεηαξξπζκηζηηθέο δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ είλαη νη εμήο: Οη ηειεθσληθέο αηηήζεηο, Ζ εηζαγσγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ (ηειενκνηφηππν, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ειεθηξνληθνί ηφπνη δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζην δηαδίθηπν), Ζ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε θαηάξγεζε δηθαηνινγεηηθψλ ησλ θνξέσλ, Ζ εληαηνπνίεζε θαη ςεθηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ εληχπσλ, Ζ δεκηνπξγία ππεξεζηώλ κηαο ζηάζεο, 4 Καξθαηζνχιεο Π., «Σν Κξάηνο ζε κεηάβαζε: Απφ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ην λέν δεκφζην κάλαηδκελη ζηε δηαθπβέξλεζε», εθδφζεηο ηδέξε, Αζήλα, 2004a, ζει

10 Ζ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, Ζ έθδνζε ραξηψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, Οη θσδηθνπνηήζεηο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, Ζ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη ππαιιήισλ. 1.2 Ιζηνξηθή αλαζθόπεζε ηεο ΓΟΠ Γηα ηε Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο έρεη δηαηππσζεί πιήζνο νξηζκψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε νξηζκέλνπο βαζηθνχο νξηζκνχο: Καηά ηνλ Β. Κεθή «ε Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο απνηειεί κηα ιεηηνπξγηθή θηινζνθία πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε 5», Ο Α. παλφο 6 αλαθέξεη φηη «είλαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κεζφδσλ πνπ εθαξκφδεηαη απφ έλα νξγαληζκφ, κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηελ ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε φινπ ηνπ δπλακηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο» χκθσλα κε ηνλ Κ. Γεξβηηζηψηε 7 είλαη «έλαο λένο ηξφπνο κάλαηδκελη, κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο» Όκσο, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε ζηελ αλάπηπμε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ν ηξφπνο νξγάλσζεο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ νξγαλψζεσλ πέξαζε απφ πιήζνο ζηαδίσλ. χκθσλα κε ηνλ P. James 8, κπνξνχκε λα νξηνζεηήζνπκε ηέζζεξα επίπεδα εμέιημεο ηεο δηνίθεζεο πνηφηεηαο: 5 Κεθήο Β., «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο: Θεσξίεο θαη Πξφηππα», εθδφζεηο Κξηηηθή, 2005, Αζήλα. 6 παλφο Α., «Οιηθή Πνηφηεηα», εθδφζεηο Γαιαίνο, Αζήλα, 1993, ζει Βνχδαο Φ., «Γηεξεχλεζε νξγαλσζηαθψλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο: ε πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο Βηνκεραλίαο», Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, ηεχρνο 22, Ηαλνπάξηνο 2002, ζει James P., «Μάλαηδκελη Οιηθήο Πνηφηεηαο», εθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα, 1998, ζει Έλαλ αλάινγν δηαρσξηζκφ ηεο ηζηνξίαο ηνπ πνηνηηθνχ κάλαηδκελη ζε 5 ζηάδηα επηρεηξεί ν Loffller ζην «Defining Quality in Public Administration», 2001, ζει

11 1. Ζ επηζεψξεζε, πνπ απνηεινχζε κηα απιή ζχγθξηζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε ηηο δεδνκέλεο πξσηνγελείο κνξθέο πξνδηαγξαθψλ. Ζ επηζεψξεζε, φκσο, δελ απνηεινχζε άξηζην ηξφπν εμαζθάιηζεο κε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη ήηαλ ρξνλνβφξα θαη δαπαλεξή. 2. Ο έιεγρνο πνηφηεηαο πνπ αθνινχζεζε έδσζε έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο δηεξγαζίαο παξαγσγήο θαη φρη ζηνλ έιεγρν ηνπ πξντφληνο. Απνηεινχζε ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ επηβεβαίσλαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ πξνδηαγξαθψλ. 3. Ζ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, κεηαζέηεη ηελ επζχλε γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζην πξνζσπηθφ, δεδνκέλνπ φηη ε πνηφηεηα κπνξνχζε λα δηαζθαιηζηεί ζηνλ ηφπν παξαγσγήο. ε απηφ ην πιαίζην, εμεηάδεηαη ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νδεγεί ζην ηειηθφ πξντφλ ή ππεξεζία κε βάζεη ζπγθεθξηκέλα επίπεδα πνηφηεηαο. Αλαπηχζζεηαη έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο δεδνκέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη φηη ηα πξντφληα παξάγνληαη ζχκθσλα κε πξνδηαγξαθέο θαη αληρλεχνληαη ηα ζθάικαηα. Σν ζχζηεκα απηφ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηνλ θχθιν βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο. 4. Σν κάλαηδκελη νιηθήο πνηφηεηαο, ην νπνίν απνηειεί κία θηινζνθία πνπ επηδηψθεη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ απνηεινχλ ε πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε θαηαλφεζε θαη ε απνδνρή ησλ αξρψλ θαη ησλ ΣΑΓΗΑ ΔΜΦΑΖ 1. Δπηζεψξεζε Πνηφηεηαο Έιεγρνο ηειηθνχ πξντφληνο κε βάζε ηερληθά πξνζδηνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο. Υξήζε κηθξψλ δεηγκάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθψλ. 2. ηαηηζηηθφο έιεγρνο πνηφηεηαο Δπεξεαζκέλε απφ ηελ ζεσξία ηνπ Deming. Υξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ φπσο ε δεηγκαηνιεςία. Δζηηαζκέλε θαη απηή ζην ηειηθφ πξντφλ. 3. Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ζχζηεκα Έκθαζε ζην ζχζηεκα παξαγσγήο θαη εκπινθή φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο. Δπεξεαζκέλε απφ ηε ζεσξία ηνπ Juran, πνηόηεηα είλαη ε θαηαιιειόηεηα γηα ρξήζε από ηελ 4.Έιεγρνο πνηφηεηαο πνπ εκπεξηέρεη φιν ην ζχζηεκα (εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πειάηεο) νπηηθή ηνπ πειάηε. Όια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο επηθεληξψλνληαη ζηε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πειαηψλ. 5. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο Θέηεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε ζε χζηαην ζηφρν θάζε δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Απαηηεί ηελ επέλδπζε ζε εθπαίδεπζε πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο. Πεγή: Loffler El., «Defining Quality in Public Administration»,

12 κεζφδσλ ηεο ΓΟΠ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε αιιαγή λννηξνπίαο ζηνλ νξγαληζκφ κε ηελ απνδνρή ηεο αμίαο ηεο ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη ηεο επειημίαο. 1.3 Η έλλνηα ηεο πνηόηεηαο Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ΓΟΠ είλαη ε απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο. Ζ πνηφηεηα παξφιν πνπ έρεη ζεηηθή ρξνηά δελ είλαη εχθνιν λα νξηζηεί κε ζαθήλεηα. χκθσλα κε θάζε ζπγγξαθέα 9, ε πνηφηεηα νξίδεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν: ηνπ πειάηε». Καηά ηνλ Deming: «Πνηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ Καηά ηνλ Crosby: «Πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε». Καηά ηνλ Juran: «Πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα ελφο πξντφληνο ή αγαζνχ πξνο ρξήζε». Καηά ηνλ Tagushi: «Πνηφηεηα είλαη ε απψιεηα πνπ πξνμελεί έλα πξντφλ ζηελ θνηλσλία» πλαθήο είλαη θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεη ν Ν. Μηραιφπνπινο 10, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε πνηφηεηα πνηθίιεη απφ ηελ νξηνζέηεζε ηεο σο αμία, σο ζπλψλπκν ηεο αληαπφθξηζεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζε νξηζκέλεο πξνζδηνξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη, ηέινο, σο ε ηθαλνπνίεζε νξηζκέλσλ ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. χκθσλα, φκσο, κε ηνλ Gower δελ αξθεί κφλν ε επίηεπμε ηεο ζπκθσλίαο κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηνύλ αθξηβώο θαη ζαθώο κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε ηνπ πειάηε 11. ρεηηθά κε ηελ νξηνζέηεζε ηεο πνηφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, έκθαζε δίλεηαη ζηελ εζηίαζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηεο Γεκφζηαο 9 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο βιέπε Εαβιαλφο Μ., «Ζ πνηφηεηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα», εθδφζεηο ηακνχιε, Αζήλα, 2006, ζει Μηραιφπνπινο Ν., «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο: φςεηο ελφο ζχλζεηνπ θαηλφκελνπ», Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, ηεχρνο 14, Αζήλα, 1999, ζει Gower, «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο», επηκέιεηα Dennis Lock, εθδφζεηο «Έιιελ», Αζήλα, 2001, ζει

13 Γηνίθεζεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. Δπνκέλσο, ε Γ.Γ. νθείιεη λα αληηκεησπίδεη ηνπο πνιίηεο σο πειάηεο θαη λα θαζνδεγείηαη ε δξάζε ηεο απφ ηηο αλάγθεο ηνπο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή θαη πνηνηηθή ηθαλνπνίεζή ηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, ε πνηφηεηα κηαο ππεξεζίαο θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ηδηφηεηεο ηεο εμππεξέηεζεο πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ νη πειάηεο αλαγλσξίδνληαη θαη ελζσκαηψλνληαη ζηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο θαη απφ ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη φηη νη αλάγθεο απηέο έρνπλ ηθαλνπνηεζεί πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ΓΟΠ Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ΓΟΠ είλαη ηξεηο 13 : I. Ζ εζηίαζε ζηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, ε ηθαλνπνίεζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε αιιαγήο ηνπ νξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη, αιιά θαη κε ηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο. II. Ζ ζπλερήο βειηίσζε, φπνπ ζην κάλαηδκελη ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ επίηεπμε θαηλνηνκηψλ θαη ζηελ αλεχξεζε βειηηψζεσλ. Ζ εθαξκνγή ηνπ θχθινπ Plan, Do, Check, Act (Πξνγξακκάηηζε, Δθάξκνζε, Έιεγμε, Δλήξγεζε) 14 ζε θάζε δηαδηθαζία κπνξεί λα επηθέξεη ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο. III. Ζ νκαδηθή εξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ, κέζσ ηεο απνδνρήο ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ κε βαζηθφ ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ. Φπζηθά, εθηφο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο αξρέο ππάξρνπλ θαη θξίζηκα ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηεο ΓΟΠ, φπσο ε αλάγθε γηα δέζκεπζε ηεο εγεζίαο, γηα επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, γηα αιιαγή ηεο λννηξνπίαο θαη γηα κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη αλαηξνθνδφηεζε. Ζ θηινζνθία ηεο ΓΟΠ φπσο αλαπηχρζεθε έσο ηψξα αληιεί ζηνηρεία απφ ηηο απφςεηο ησλ πξσηνπφξσλ ηεο πνηφηεηαο (Edward Deming, Joseph Juran, Philip Crosby). Χζηφζν, ρξήζηκν θξίλεηαη λα αλαιχζνπκε ελ ζπληνκία ηηο απφςεηο ησλ αηφκσλ πνπ 12 Murdick R.G., Render B., Russell R. S., «Service Operations Management», Newton, Mass.: Allyn & Bacon, χκθσλα κε ηνλ Εαβιαλφ Μ., 2006, ν.π., ζει Γηα ηνλ θχθιν ηνπ Deming βιέπε Κεθήο Β., 2005, φ.π., ζει. 43 θαη Εαβιαλφο Μ., 2006, ν.π., ζει

14 ζπλέβαιιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο θηινζνθίαο απηήο έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. Αξρηθά, ε θηινζνθία ηνπ Deming απνηέιεζε θαηαιπηηθφ παξάγνληα αλαζπγθξφηεζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο Ηαπσληθήο βηνκεραλίαο, θαζψο εηζήγαγε ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν δηεξγαζηψλ, ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ πξνζσπηθή επζχλε θάζε αηφκνπ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο. Βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζεσξίαο ηνπ απνηεινχλ ηα 14 ζεκεία 15 πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη λα αιιάμεη ε θνπιηνχξα ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο θαη νη επηά ζαλάζηκεο αζζέλεηεο 16 πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ. Δπίζεο, ν Deming βειηίσζε ηελ θπθιηθή δηαδηθαζία ηνπ Shewhart δεκηνπξγψληαο ηνλ θχθιν Deming (Plan-Do-Study-Act), ν νπνίνο απνηειεί κέζν γηα ηελ βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Juran ε πνηφηεηα νξίδεηαη σο θαηαιιειόηεηα πξνο ρξήζε απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ρξήζηε. Δπνκέλσο, ππνζηεξίδεη φηη κφλν ν πειάηεο κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, ν ίδηνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνύ πειάηε, δειαδή ηνπ αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη έρεη σο πξνκεζεπηή πξνεγνχκελεο δηεξγαζίεο. Σέινο, ππήξμε ν εηζεγεηήο ηεο ιεγφκελεο «ηξηινγίαο ηεο πνηφηεηαο»: πξνγξακκαηηζκφο πνηφηεηαο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη βειηίσζε πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα λα εηζαρζεί έλα ζχζηεκα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ε δηαζθάιηζε ηεο δέζκεπζεο θαη πξνζήισζεο ζε απηή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηειερψλ. 15 Σα 14 ζεκεία ηνπ Deming απνηεινχλ ηε βάζε πηνζέηεζεο πξνγξακκάησλ νιηθήο πνηφηεηαο θαη ζπλνπηηθά είλαη ηα εμήο: πλέρεηα θαη ζπλέπεηα ζηε δηαηχπσζε ζθνπνχ, πηνζέηεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο απφ ηε δηνίθεζε, αλεμαξηεηνπνίεζε απφ ηελ απιή επηζεψξεζε, θαηάξγεζε ηεο πξαθηηθή γηα ηελ επηινγή πξνκεζεηψλ κε κφλν θξηηήξην ηε ηηκή, ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζέζπηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαλεθπαίδεπζεο, απνηειεζκαηηθή εγεζία, εθδίσμε ηνπ θφβνπ, θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ελζάξξπλζε νκαδηθήο πξνζέγγηζεο, θαηάξγεζε ησλ ζπλζεκάησλ αθηζψλ πξνηξνπψλ πνπ δεηνχλ λέα επίπεδα παξαγσγηθφηεηαο ρσξίο λα παξέρνπλ θαιχηεξεο κεζφδνπο, θαηάξγεζε αξηζκεηηθψλ πνζνζηψζεσλ, επηβξάβεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ελζάξξπλζε ηεο ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη απηνβειηίσζεο γηα θάζε εξγαδφκελν, δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ αηφκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζεκείσλ ηεο λέαο θηινζνθίαο. Γηα κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο ησλ 14 ζεκείσλ ηνπ Deming, βιέπε Εαβιαλφο Μ., 2006, ν.π., ζει θαη James P., 1998, ν.π., ζει Οη αζζέλεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη σο εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ηεο πνηφηεηαο είλαη νη εμήο: έιιεηςε ζηαζεξφηεηαο ζθνπνχ, έκθαζε ζε βξαρππξφζεζκα νθέιε, αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο επίδνζεο, κεηαθίλεζε ησλ κάλαηδεξ, δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νξαηψλ κφλν αξηζκψλ, ππεξβνιηθφ θφζηνο λνζειείαο, ππεξβνιηθφ θφζηνο εγγπήζεσλ, βιέπε Εαβιαλφο Μ., 2006, ν.π., ζει

15 Σέινο, ζα θάλνπκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ζεσξία ηνπ Crosby, θαζψο ππήξμε ν εηζεγεηήο ηεο ζεσξίαο ησλ «κεδέλ ιαζψλ» ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ πξφιεςε. Ηδηαίηεξε κλεία νθείινπκε λα θάλνπκε θαη ζηε ζπλεηζθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΓΟΠ ησλ Ηαπψλσλ Dr. K. Ishikawa θαη A. V. Feigenbaum. Ο Dr. K. Ishikawa εηζήγαγε ηνπο «θχθινπο πνηφηεηαο», νη νπνίνη απνηεινχλ έλα εξγαιείν πξνσζεκέλνπ ζπκκεηνρηθνχ κάλαηδκελη 17. Οινθιεξψλνληαο απηφ ην θεθάιαην, παξαηεξνχκε φηη νη ζεσξίεο ησλ «πξσηνπφξσλ» ηεο πνηφηεηαο ζπγθιίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία. πγθεθξηκέλα, ηα βαζηθά θνηλά ζηνηρεία 18 πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε έκθαζε ζηνλ πειάηε, ε αλάγθε γηα δέζκεπζε ηεο εγεζίαο θαη πξνζήισζε φισλ ησλ ζηειερψλ ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, ε αλάγθε γηα θαζνιηθή ζπκκεηνρή νκαδηθή εξγαζία, ε ρξεζηκφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο. 1.5 Η ΓΟΠ ζην Γεκόζην Σνκέα ηελ παξνχζα εξγαζία ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο ΓΟΠ ζην πιαίζην ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ έλλνηα ηεο νιηθήο πνηφηεηαο αλαδχζεθε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ε πηνζέηεζε ηεο απφ ηνπο Γεκφζηνπο νξγαληζκνχο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (παξνρή πξντφλησλ ππνρξεσηηθήο θαηαλάισζεο, δέζκην θνηλφ κνλνπσιηαθψλ ππεξεζηψλ, αλππαξμία ελαιιαθηηθψλ πξνκεζεπηψλ, αλππαξμία κεραληζκνχ εληνπηζκνχ ηεο δπζαξέζθεηαο αληίζηνηρν κε ηελ αγνξά θέξδε, αληηζηάζεηο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο) θαη λα κελ επαθίεηαη ζηε κεραληζηηθή κεηαθνξά ελφο πξνηχπνπ πνπ πξνζηδηάδεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ρσξίο ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο. ην πιαίζην απηφ 17 Σζέθνο Θ., «Ζ εξγαζηαθή εζηθή σο παξάκεηξνο ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο: απφ ηελ εκπεηξία ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζεο ζηηο πξννπηηθέο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε», Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, ηεχρνο 1, Ηαλνπάξηνο 1995, ζει Ζ αλίρλεπζε θνηλψλ ζεκείσλ θαη νκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ ζεσξηψλ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην Μηραιφπνπινο Ν., «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο: φςεηο ελφο ζχλζεηνπ θαηλφκελνπ», Γηνηθεηηθή Δλεκέξσζε, ηεχρνο 14, Αζήλα, 1999, ζει

16 κπνξνχκε λα εληάμνπκε θαη ην πξφβιεκα κεηαθνξάο 19 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην δεκφζην ηνκέα. Ζ αλάδεημε ηεο ΓΟΠ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρεη ηηο ξίδεο ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα παξαγσγήο πξντφλησλ, φπνπ ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο μεθηλά απφ ηα πξψηα ζηάδηα θαη δηαρέεηαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. ηελ πεξίπησζε ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ είλαη ην πξνθείκελν ζην Γεκφζην ηνκέα, ε παξαγσγή θαη ε «θαηαλάισζε» ησλ ππεξεζηψλ ζπλππάξρνπλ θαη, ζε απηφ ην ζηάδην, ην ελδηαθέξνλ ζηξέθεηαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία. Χζηφζν, νη θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο επηβάιινπλ ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζεο ηελ πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνηνηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Ζ λέα ηάζε επηβάιιεη ηελ επίηεπμε ελφο εμσζηξεθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ησλ αξρώλ ηεο αλνηθηήο, δηαθαλνύο, πνηνηηθήο, απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο δηνίθεζεο 20. χκθσλα κε ηνλ Β. Κεθή γηα λα επηηεπρζεί ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ πνιηηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ ζα απνηειέζνπλ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην, ζα επηηεπρζεί ε πξνζέγγηζε ηνπ θξάηνπο κε ηνπο πνιίηεο έηζη ψζηε λα αξζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο. Όκσο ε πηνζέηεζε κηαο πνιηηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ε απνκάθξπλζε απφ ηελ γξαθεηνθξαηηθή αληίιεςε ηεο Γ.Γ. πξνυπνζέηεη ηα εμήο βήκαηα 21 : Αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο θαη δξάζεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ, Αλάδεημε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνηθεηηθήο ππξακίδαο, Δηζαγσγή κεζφδσλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, 19 Ζ πξνβιεκαηηθή απηή ζα καο απαζρνιήζεη ηδηαίηεξα ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, φπνπ ζα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο έληαμεο ηεο ΓΟΠ ζε κηα ππεξεζία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο θαη έρεη άκεζε επαθή κε ην θνηλφ. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο πξνβιεκαηηθήο απηήο ζην Loffler El., «Defining Quality in Public Administration», 2001, ζει Μηραιφπνπινο Ν., «Μέζνδνη δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο πνιίηε», ζην πειησηφπνπινο Δ.Π. θαη Μαθξπδεκήηξεο Α., Η Δεκόζηα Δηνίθεζε ζηελ Ειιάδα, εθδφζεηο άθθνπια, 2001, ζει Κεθήο Β., «Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο: Θεσξίεο θαη Πξφηππα», εθδφζεηο Κξηηηθή, Αζήλα, 2005, ζει

17 Αμηνπνίεζε φισλ ησλ πιηθψλ, άπισλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ, Οξηνζέηεζε ησλ εθηθηψλ ζηφρσλ κε ηαπηφρξνλε θαηαλφεζε απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο, Βειηηζηνπνίεζε ηεο ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο κέζσ ηεο θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο, Δθαξκνγή εζσηεξηθψλ ειέγρσλ σο κεραληζκψλ βειηίσζεο θαη φρη εθθνβηζκνχ. Φπζηθά, βαζηθά επηπξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα απνηεινχλ: ε δέζκεπζε απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, ε θαιιηέξγεηα ηεο αληίζηνηρεο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο έηζη ψζηε λα θακθζνχλ νη αληηζηάζεηο, ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζε βαζηθέο αξρέο ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη θαζψο θαη ζε λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο. 1.6 Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ΓΟΠ χκθσλα κε ηνλ Π. Καξθαηζνχιε 22 ε ζύγρξνλε ηερλνινγία δηνίθεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ επηθνηλσληώλ απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ Νένπ Δεκόζηνπ Μάλαηδκελη. Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηνηθεηηθή πξαθηηθή κεηαθξάδεηαη κε επίηεπμε νηθνλνκηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη πνηφηεηαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε ειεθηξνληθή δηνίθεζε 23 πξνζηδηάδεη ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ θαζψο ζηνρεχεη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα θαιπθζνχλ κε άκεζν ηξφπν νη αλάγθεο ηνπο θαη λα αξζνχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα. Ζ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο ζηελ Δπξψπε δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε, ρξήζε θαη εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο e-europe Ζ ζεκαζία ηεο ρξήζεο Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσλίαο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε δελ εκπεξηέρεη κφλν ηελ 22 Καξθαηζνχιεο Π., «Σν Κξάηνο ζε κεηάβαζε: απφ ηελ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζην λέν δεκφζην κάλαηδκελη», εθδφζεηο ηδέξε, Αζήλα, 2004a, ζει Ο φξνο «e-government» εκπεξηέρεη ηφζν ηελ ειεθηξνληθή δηνίθεζε φζν θαη ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε. Ζ ειεθηξνληθή δηνίθεζε αθνξά ηελ ειεθηξνληθή παξνρή ππεξεζηψλ θαη επηθνηλσλία ελψ ε ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ιήςε απνθάζεσλ. 24 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ην πξφγξακκα ζηελ ηζηνζειίδα: ( ). 17

18 βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο αιιά, επηπιένλ, ππνζηεξίδεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δηνηθήζεσλ θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Σξεηο βαζηθνί ζηφρνη πινπνηνχληαη κε ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε: ε επθνιφηεξε πξφζβαζε θαη δηαθάλεηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ε αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ δηαζέζηκσλ ζε φινπο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ηελ φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 25. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλνληαη δχν βαζηθνί ζηφρνη ηεο νιηθήο πνηφηεηαο: νη νξγαληζκνί έξρνληαη πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο παξέρνληαο θαιύηεξεο πνηόηεηαο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο θαη, ηαπηόρξνλα, επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηωλ δηαθόξωλ δηνηθεηηθώλ θνξέωλ γηα ηε ζπγθέληξωζε πιεξνθνξηώλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από δηαθνξεηηθέο πεγέο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα επηρεηξνχληαη δηάθνξα πξνγξάκκαηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ΣΠΔ. πγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα «Αξηάδλε» θαη «χδεπμηο» απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο. Αξρηθά, κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή δξάζεσλ γηα κηα «Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε», ην Τ.Π.Δ..Γ.Γ.Α ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο», κέηξν 2.2, ην πξφγξακκα «Αξηάδλε: χζηεκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο», κέζσ ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ΚΔΠ θαη ε βάζε δεδνκέλσλ e-kep. Έλα εμίζνπ βαζηθφ έξγν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα είλαη ην «χδεπμηο», ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο». θνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ηελ αλαβάζκηζε ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο κέζσ ηεο παξνρήο πξνεγκέλσλ ηειεκαηηθψλ ππεξεζηψλ κε ρακειφ θφζηνο θαη ε ελνπνηεκέλε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ κε απηνκαηνπνηεκέλα θαη θηιηθά πξνο ην ρξήζηε ζπζηήκαηα 25 Βαιήιε Α., «Οη ζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ ησλ ΚΔΠ απέλαληη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο», πηπρηαθή εξγαζία, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα, 2007, ζει

19 πιεξνθφξεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην Γεκφζην 26. Καηαιήγνληαο, βαζηθή επηδίσμε ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ είλαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή εκπεξηέρεη ηελ πξνζπάζεηα κεηαζηξνθήο ηνπ εζσζηξεθνχο δηνηθεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε έλα ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πνπ ην ραξαθηεξίδεη ε εμσζηξέθεηα θαη κεηαηνπίδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιίηε. Ζ δεχηεξε κεγάιε πξφθιεζε ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο ε αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 1.7 Δπηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα θαη ΓΟΠ θφπηκν είλαη λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζε νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο ελζσκάησζεο ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ ζην δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα. Αξρηθά, ζε κηα πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ αξρψλ ηνπ ζχγρξνλνπ κάλαηδκελη εθπνλήζεθε ην πξφγξακκα «Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε» απφ ην ΤΠΔΓΓΑ, ην νπνίν έζεζε σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζρέζεσλ θξάηνπο-πνιίηε 27. ηαζκφο ζηελ πξνζπάζεηα παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο απνηειεί ην πξφγξακκα «Αζηεξίαο» 28, κε βάζε ην νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ ηα «Γξαθεία ηνπ Πνιίηε» ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Δπξφθεηην γηα «θέληξα πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ» θαζψο θαη «ππεξεζίεο κηαο ζηάζεο», ζηα νπνία είραλ εληαρζεί δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο αξκνδηφηεηαο ηφζν ησλ θεληξηθψλ φζν θαη ησλ απηνδηνηθνχκελσλ ππεξεζηψλ. Σν πξφγξακκα απηφ επεθηάζεθε ζε εζληθφ επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. 26 Ζ ζηνρνζεζία ηνπ έξγνπ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην Κνκλελφο., «Οη ρέζεηο θξάηνπο-πνιίηε ζηε ζχγρξνλε Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε: Με έκθαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο», κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Αζήλα, 2002, ζει Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, «Πνηφηεηα γηα ηνλ Πνιίηε, πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη δεκφζηνη θνξείο», Αζήλα, Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα «Αζηεξίαο» βιέπε Καξθαηζνχιεο Π., 2004a, ν.π., ζει

20 Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε πιήξεο απνγξαθεηνθξαηηθνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ησλ ΚΔΠ θαη ηε κεηεμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ ζε Κέληξα Οινθιεξσκέλσλ πλαιιαγψλ, δειαδή ζε κνλάδεο ζηηο νπνίεο νη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ην δεκφζην κε κία κφλν επίζθεςε θαη ηελ ππνβνιή κηαο απιήο αίηεζεο. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηηο επηρεηξήζεηο κε νηθνλνκηθφηεξν, απνηειεζκαηηθφηεξν θαη δηαθαλή ηξφπν. ην πιαίζην αλάιπζεο εξγαιείσλ πνηφηεηαο εκπεξηέρνληαη νη ράξηεο δηθαησκάησλ πνιηηψλ, ε έθδνζε θαη θπθινθνξία ηνπ «Οδεγνχ ηνπ Πνιίηε», ε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ε εθαξκνγή βξαβείσλ πνηφηεηαο θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ Αμηνιφγεζεο. Οξηζκέλα απφ απηά ηα ζηνηρεία ζα αλαιπζνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building)

Ανάπηςξη Ικανοηήηων ηων ΟΤΑ για ηη λειηοςπγική αξιοποίηζη ηων ΤΠΕ (ICT Capacity Building) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3.

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 3 Πξφινγνο... 3 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2... 5 2.1. Οξηζκφο ηεο Πνηφηεηαο... 5 2.2. πλνπηηθή Ηζηνξηθή Αλαζθφπεζε... 7 2.3. Οη «Gurus» ηεο Πνηφηεηαο... 8 2.3.1. Ζ Πξνζέγγηζε ηνπ Dr. Edward W.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Δηοίθεζε κέζω Σηότωλ: Ο προϋποιογηζκός προγρακκάηωλ ζηο πιαίζηο ηοσ δηαρθούς εθζσγτροληζκού ηες ειιεληθής δεκόζηας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ»

«ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ «ΤΓΚΡΗΖ ΣΧΝ ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΧΝ ΜΔ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ» Κπξηαθή Αλαγλσζηνύδε ΑΔΜ: 4924 ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79)

ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) ΦΑΚΔΛΟ ΝΔΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΤΠ. Δ. Α. Ζ. Γ. 1. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟΤ (ει. 2 79) 2. ΔΗΖΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΝΔΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟ 4 Ο ΣΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ (11 & 12 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2011) (ει. 80 82) 1 3. ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ( e Government)... 26

1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ( e Government)... 26 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Δηζαγσγή... 2 1. Ζ Ζιεθηξνληθή αλαδόκεζε ηνπ Κξάηνπο... 4 1.1 Νέεο πξνθιήζεηο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε... 4 1.1.1 Ο Ρφινο ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε... 7 1.1.2

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ην δηνηθεηηθό κεηαζρεκαηηζκό κε βάζε ζηνηρεία ησλ Κέληξσλ Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ

Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ην δηνηθεηηθό κεηαζρεκαηηζκό κε βάζε ζηνηρεία ησλ Κέληξσλ Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Αλάπηπμε εξγαιείνπ ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ην δηνηθεηηθό κεηαζρεκαηηζκό κε βάζε ζηνηρεία ησλ Κέληξσλ Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ. ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη

ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ. ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Σν Νέν Γεκόζην Μάλαηδκελη θαη νη Μεηαξξπζκίζεηο ησλ πζηεκάησλ Τγεηνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ. ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΥΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ- H.A.C.C.P. Ε ΕΣΑΙΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα:

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ. ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Δθαπμογή ςζηημάηων Γιασείπιζηρ ηηρ Ποιόηηηαρ ζηιρ Τπηπεζίερ Αιμοδοζίαρ. Οι πεπιπηώζειρ ηων Σμημάηων

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΘΔΜΑ Ο ξόινο ηεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ ζηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Μειέηε πεξίπησζεο: Σα μελνδνρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ

υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ υςτήματα Διαχείριςησ Ποιότητασ και Ελληνικέσ Επιχειρήςεισ : Κίνητρα και Οφέλη εφαρμογήσ Διπλωματική Εργαςία Υαρϊςογλου Ελϋνη Α. Μ. 2004010030 Τπό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ)

ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΑΝΩΣΑΣΖ ΥΟΛΖ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΘΖΝΩΝ (Α..ΠΑΗ.ΣΔ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ (ΠΔΤΠ) ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ πγθξηηηθή Αμηνιφγεζε Ιθαλνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ Πειαηψλ ζε Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ ΔΙΡΗΝΗ Ι. ΠΑΠΟΤΣΗ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Φεθηαθόο ρεδηαζκόο ζε ηνκείο άζθεζεο πνιηηηθήο: Η ρξήζε εθαξκνγώλ Web 2.0 γηα ηελ παξαγσγή πνιηηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7

Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδα Δηζαγσγή 6 Κεθάιαην 1: Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 7 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ζήκεξα φζν πνηέ άιινηε αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ Γηεζλή αθαδεκατθή, επαγγεικαηηθή θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζαλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηβίσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα