ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Γεληίο Σύποσ Μαρούζι, Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Σριηοβάθμια Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος Από ην πνπξγεϋν Ξνιηηηζκνύ, ΞαηδεΫαο θαη ΘξεζθεπκΨησλ αλαθνηλώλεηαη ν αξηζκόο εηζαθηωσλ ζηελ ΡξηηνβΨζκηα ΔθπαΫδεπζε γηα ην αθαδεκατθό Ωηνο Ν γεληθόο αξηζκόο εηζαθηωσλ αλωξρεηαη ζε ζωζεηο θαη αλαιπηηθψ: ζωζεηο ζηα ΞαλεπηζηΪκηα θαη ζηηο Αλώηαηεο ΔθθιεζηαζηηθΩο ΑθαδεκΫεο ζωζεηο ζηα ΡΔΗ, Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. θαη Α.Π.Ρ.Δ. Ππγθξηηηθόο ΞΫλαθαο ΔηζαθηΩσλ αθαδ. Ωηνπο θαη Αθαδ. Ωηνο Ππλνιηθόο αξηζκόο εηζαθηωσλ ΞαλεπηζηΪκηα ΡΔΗ/ΑΠΞΑΗΡΔ/ΑΠΡΔ Πηνλ αλσηωξσ αξηζκό εηζαθηωσλ ( ζωζεηο) δελ ζπκπεξηιακβψλνληαη θαη Ψξα πξνζηϋζεληαη νη ζωζεηο εηζαθηωσλ: 1. Γηα ηηο ΠηξαηησηηθΩο ΠρνιΩο 2. Γηα ηηο ΠρνιΩο ηεο ΑζηπλνκηθΪο ΑθαδεκΫαο θαη ηεο ΞπξνζβεζηηθΪο ΑθαδεκΫαο 3. Γηα ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ 4. Νη ζωζεηο πνπ νξϋδνληαη θαζ ππωξβαζε ηνπ αλαθεξόκελνπ αξηζκνύ εηζαθηωσλ γηα ηηο εηδηθωο θαηεγνξϋεο ππνςεθϋσλ, όπσο αζιεηωο κε δηαθξϋζεηο, Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ, αιινδαπνϋαιινγελεϋο, πψζρνληεο από ζνβαξωο παζϊζεηο θιπ. Κε ηελ ζρεηηθϊ πνπξγηθϊ Απόθαζε πνπ Ϊδε ππνγξψθεθε, θαζνξϋδνληαη νη ζωζεηο θαζ ππωξβαζε ηνπ αλαθεξόκελνπ αξηζκνύ εηζαθηωσλ θαη ε πνζνζηηαϋα θαηαλνκϊ ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ γηα ην αθαδεκατθό Ωηνο

2 Ρηο αλσηωξσ ζωζεηο εηζαθηωσλ αλακωλεηαη λα ηηο δηεθδηθϊζνπλ νη ππνςϊθηνη πνπ ππωβαιαλ ΑΫηεζε γηα ζπκκεηνρϊ ζηηο παλειιαδηθωο εμεηψζεηο ΓΔΙ θαη ΔΞΑΙ θαη όζνη ππνςϊθηνη ππνβψινπλ κεραλνγξαθηθό δειηϋν ρσξϋο λωα εμωηαζε γηα ην 10% ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ. Από ηον ανωηέρω ζσνολικό αριθμό ηων θέζεων διαηίθενηαι: πνζνζηό 90% ησλ ζωζεσλ ησλ ΞαλεπηζηεκΫσλ θαη ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ θαη πνζνζηό 69% ησλ ζωζεσλ ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, ζηνπο καζεηωο ηεο Γ ηψμεο ηνπ εκεξϊζηνπ Γεληθνύ ΙπθεΫνπ θαη ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β ) θαη ηνπο απνθνϋηνπο ΙπθεΫσλ πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο θεηηλωο παλειιϊληεο εμεηψζεηο. Γηα ηηο ΠηξαηησηηθΩο θαη ΑζηπλνκηθΩο ΠρνιΩο, ηηο ΠρνιΩο ηεο ΞπξνζβεζηηθΪο ΑθαδεκΫαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απνθψζεηο ησλ αληϋζηνηρσλ πνπξγεϋσλ. πνζνζηό 10% ησλ ζωζεσλ ησλ ΞαλεπηζηεκΫσλ, ησλ ΡΔΗ, ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, ζε ππνςϊθηνπο πνπ δε ζπκκεηωρνπλ ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ην Ωηνο 2015 θαη εϋλαη θψηνρνη απνιπηεξϋνπ δεπηεξνβψζκηαο εθπαϋδεπζεο πνπ Ωιαβαλ κωξνο ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ησλ εκεξϊζησλ Γεληθώλ ΙπθεΫσλ Ϊ ΖκεξΪζησλ ΔΞΑΙ ηα Ωηε 2013 Ϊ Γηα ηηο ΠηξαηησηηθΩο θαη ΑζηπλνκηθΩο ΠρνιΩο, ηηο ΠρνιΩο ηεο ΞπξνζβεζηηθΪο ΑθαδεκΫαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απνθψζεηο ησλ αληϋζηνηρσλ πνπξγεϋσλ. Ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ππνςεθϋσλ ζα γλσζηνπνηεζεϋ κεηψ ηελ ππνβνιϊ ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηϋσλ. πνζνζηό 20% ησλ ζωζεσλ ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ, ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο ζηνπο ππνςεθϋνπο ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α ) πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ησλ ηεζζψξσλ καζεκψησλ. Γηα ηηο Αλώηεξεο ΠηξαηησηηθΩο ΠρνιΩο παμησκαηηθώλ, ηηο ΠρνιΩο ΑζηπθπιΨθσλ ηεο ΑζηπλνκΫαο θαη ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απνθψζεηο ησλ αληϋζηνηρσλ πνπξγεϋσλ. πνζνζηό 1% ησλ ζωζεσλ ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο ζηνπο ππνςεθϋνπο Δζπεξηλώλ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α) πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ησλ δύν καζεκψησλ. Γηα ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απόθαζε ηνπ αληϋζηνηρνπ πνπξγεϋνπ. Ξνζνζηό 1% πωξα από ηνλ αξηζκό εηζαθηωσλ ησλ ΞαλεπηζηεκΫσλ, ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ, ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, δηαηϋζεληαη γηα ηνπο καζεηωο θαη απνθνϋηνπο ησλ Δζπεξηλώλ Γεληθώλ ΙπθεΫσλ θαζώο θαη ηνπο ππνςεθϋνπο Δζπεξηλώλ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β ) πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο αληϋζηνηρεο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ηεο Γ ηψμεο ησλ ΙπθεΫσλ απηώλ. Γηα ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απόθαζε ηνπ αληϋζηνηρνπ πνπξγεϋνπ. Νη πϋλαθεο κε ηνλ αξηζκό εηζαθηωσλ αλψ Ϋδξπκα :

3 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΘΔΥΟΗΑΠ ΘΑΗ ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ 80 ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 95 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΓΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 160 ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 115 ΓΑΙΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ 120 ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ 245 ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 115 ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 125 ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 120 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) 145 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ (ΠΔΟΟΔΠ) 120 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 150 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 200 ΘΔΑΡΟΝ 70 ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 190 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΗΡΑΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 90 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ 80 ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 85 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 170 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ 105 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 60 ΛΝΚΗΘΖΠ 370 ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 85 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 320 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 220 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 100 ΞΝΗΚΑΛΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 130 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 170 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 100 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 235 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ & ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ 175 ΦΠΗΘΖΠ 190 ΣΖΚΔΗΑΠ 160 ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 160

4 ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 110 ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ 120 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ 110 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ & ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΡΝ ΑΛΘΟΥΞΝ 110 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 160 ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 210 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 125 ΓΙΥΠΠΑΠ, ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 150 ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ 150 ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 310 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ 190 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 230 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 150 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΔΘΛΝΙΝΓΗΑΠ 200 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 150 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 120 ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΔΛΔΡΗΘΖΠ 130 ΛΝΚΗΘΖΠ 420 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 270 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 200 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 210 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

5 ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΓΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΑΙΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 140 ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ & ΓΔΥΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 115 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΑΓΥΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ 135 ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ 125 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 120 ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 85 ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 180 ΗΠΞΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 80 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 200 ΗΡΑΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 80 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 250 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑΠ, ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΘΔΥΟΗΑΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 140 ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΛΝΚΗΘΖΠ 420 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 120 ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 95 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 335 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 200 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 180 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 225 ΠΙΑΒΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 120 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 310 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ - ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 270 ΦΠΗΘΖΠ 200 ΣΖΚΔΗΑΠ 105

6 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 145 ΡΝΟΘΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΘΑΗ ΠΓΣΟΝΛΥΛ ΑΠΗΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 110 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ & ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 170 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 230 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΔΡΑΙΙΔΗΥΛ ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΥΛ 110 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 90 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 140 ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 140 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΟΣΔΗΝΛΝΚΗΑΠ, ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ 125 ΗΠΡΝΟΗΑΠ 170 ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 100 ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΑΠ 120 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΡΔΣΛΥΛ ΖΣΝ & ΔΗΘΝΛΑΠ 100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΔΘΛΥΛ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 140 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 150 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ & ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 230 ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 150 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 220 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 260 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ 115

7 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ 200 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 300 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ & ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 130 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ 105 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 270 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ 200 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ 200 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 150 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 125 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 220 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 125 ΛΑΡΗΙΗΑΠ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 160 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 230 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 100 ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 140 ΚΑΘΖMΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 230 ΚΑΘΖMΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ - ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 180 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 120 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 140 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 150 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 170 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ 160 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 60 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΒΗΝΣΖΚΔΗΑΠ & ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ, ΗΣΘΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 160

8 ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ, ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 140 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 160 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 180 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 95 ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ 105 ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 85 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 120 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 130 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 205 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 160 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΔΗΓΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 120 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 140 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΚΔ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΠΡΖ ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖ 150 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 130 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ 125 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 145 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 280 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 280 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΘΥΛ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 230 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 210 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ 250 ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ & ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ 110 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 230 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ, ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 280 ΦΠΗΘΖΠ 210 ΣΖΚΔΗΑΠ 200 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 40

9 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 135 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΙΗΘΥΛ 145 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 150 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 125 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 165 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 260 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 185 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 180 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 220 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΥΛ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 185 ΦΠΗΘΖΠ 170 ΣΖΚΔΗΑΠ 130 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ, ΠΙΑΒΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΡΝΙΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 180 ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 160 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 160 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ & ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 180 ΚΝΠΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΖΠ 80 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 260 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 260

10 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 115 ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 150 ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ 180 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ 160 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ 120 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 270 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 170 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ 140 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΑΗ ΑΓΥΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ 170 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 280 ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 100 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 170 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 310 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 180 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ & ΑΔΟΝΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 160 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 270 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 190 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 210 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 160 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ 170 ΦΠΗΘΖΠ 200 ΣΖΚΔΗΑΠ 170 ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 140 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 135 ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 150 ΛΑΡΗΙΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 195 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 270 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 290

11 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 150 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ & ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 220 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 160 ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 175 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 140 ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΥΛ ΑΓΑΘΥΛ 140 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 140 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 140 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 280 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 135 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 190 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ 125 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 300 ΓΗΔΘΛΥΛ, ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 160 ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ, ΚΔΠΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 150 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 130 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 200 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ 160 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 115 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 180 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΟΘΡΥΛ ΞΝΟΥΛ 120 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 175

12 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 130 ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ 90 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 70 ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ 90 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΚΑΡΗΘΖΠ 70 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΥΛ ΘΔΗΚΖΙΗΥΛ 50 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΘΑΗ ΤΑΙΡΗΘΖΠ 60 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 60 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΘΑΗ ΤΑΙΡΗΘΖΠ 90 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 80 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΥΛ ΘΔΗΚΖΙΗΥΛ 60 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΡΔΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΑΛΥΡΔΟΖ ΠΣΝΙΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΟΝΓΝ (ΑΠΡΔΟ) 75 ΑΛΥΡΔΟΖ ΠΣΝΙΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΟΖΡΖΠ (ΑΠΡΔΘ) 75 ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ & ΘΝΠΚΖΡΝΙΝΓΗΑΠ 105

13 ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 105 ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 105 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ, ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ 90 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 90 ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 105 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 105 ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ 105 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔ 105 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔ 90 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 110 ΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 90 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 180 ΝΓΝΛΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 105 ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ 105 ΝΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΞΡΝΚΔΡΟΗΑΠ 105 ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 105 ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ 105 ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΥΛ ΡΔΣΛΖΠ 65 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 105 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 105 ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ & ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ 90 ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ 90 ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΟΑΦΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 90 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 90 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ 105 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ

14 ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 190 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 380 ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 170 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 220 ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΚΔΠΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΔ 170 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΘΝΕΑΛΖ) 330 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΟΔΒΔΛΑ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΟΔΒΔΛΑ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ ΙΑΦΘΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ 110 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 220 ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 120 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 200 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 190 ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 120 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 170 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 150 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 100 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

15 ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ & ΘΝΠΚΖΡΝΙΝΓΗΑΠ 120 ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 120 ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 160 ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 110 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 160 ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ 110 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΡΔ 110 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 150 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΡΔ 125 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 110 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 120 ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 100 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 110 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 220 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 110 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 140 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 110 ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ & ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ 170 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 170 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΡΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 170 ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΚΔΠΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΔ 190 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 190 ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 120

16 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 120 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 190 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ 140 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 140 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 170 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΑΓΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ) 180 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΖΟΑΘΙΔΗΝ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΖΟΑΘΙΔΗΝ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 135 ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 110 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 180 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 220 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 135 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 150 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ (ΙΑΟΗΠΑ) 160 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ (ΡΟΗΘΑΙΑ) 110 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΜΙΝ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝ ΡΔ 110 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 140 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 220 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 170 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 140

17 ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 180 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 160 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΡΔ 100 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΡΔ 120 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 110 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 110 ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 95 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 95 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΔΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 145 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 320 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 220 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 280 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 160 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 200 ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ 110 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ & ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ & ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ & ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ

18 ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 170 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 200 ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 100 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 165 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 135 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 170 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 110 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ - ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ 130 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 165 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 120 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΞΑΡΟΑ) 200 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ) 230 ΣΔΙ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 220 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ 150 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 220 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 130 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 130 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΛΓΠΖΠ 120 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ ΣΔΙ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 170 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 140 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 130 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 160 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 150

19 ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 150 ΣΔΙ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 130 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ 220 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 150 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 180 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 130 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 280 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΡΔ 220 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 130 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΥΛ ΡΔ 130 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 170 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 170 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 110

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012

Γεληίο Σύποσ. Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Ανώηαηη Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα

Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΡΝ ΛΔΝ ΙΘΔΗΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ (9 ΩΟΔΠ) Α' ΙΘΔΗΝ Ωξνιόγην πξόγξακκα ΞΝΣΟΔΩΡΗΘΑ ΚΑΘΖΚΑΡΑ Αξραία Διιεληθή Γιώζζα θαη Γξακκαηεία Ινγνηερλία Λέα Διιεληθή Γιώζζα Άιγεβξα (5 ΩΟΔΠ) Γεωκεηξία Φπζηθή ΦΠΗΘΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΔΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ ηαζερής 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ

Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Γιακήπςξη Γιαγωνιζμού για ηο Έπγο ΔΞΤΠΝΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΑΘΜΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Αναθέηοςζα Απσή: ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑ Πποϋπολογιζμόρ: 217.781,30 (ρσξίο ΦΠΑ) Γιάπκεια: 10 κήλεο Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ

πνπδέο θαη επαγγέικαηα κε επξύηεξεο επαγγεικαηηθέο δηεμόδνπο ΔΔΔ Οη πξννπηηθέο γηα επαγγέικαηα ζε ζρέζε κε ζπνπδέο ζε ΕΙ θαη ΣΕΙ ην 2010 γηα ηα επόκελα 5-10 ρξόληα ( Ινύληνο 2010) πό ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θαζεγεηή εόδωξνπ Καηζαλέβα θαη ηελ Career Gate Test (www.careergatetest.com)

Διαβάστε περισσότερα

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ

Σηκοθαηάιογος ύληοκφλ Θφδηθώλ θαη κε Γεφγραθηθώλ Αρηζκώλ 100 ΑΚΔΠΖ ΓΟΑΠΖ ΑΡΔΙΥΠ 108 ΑΚΔΠΖ ΔΞΔΚΒΑΠΖ ΙΗΚΔΛΗΘΝ ΠΥΚΑΡΝΠ ΑΡΔΙΥΠ 109 ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΥΜΖΠ ΛΑΟΘΥΡΗΘΥΛ 0,100 αλά θιήζε Αλά θιήζε 112 ΝΡΔ - ΞΖΟΔΠΗΑ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΑΛΑΓΘΖΠ/ΠΖΚΑ ΘΗΛΓΛΝ ΑΡΔΙΥΠ 166 ΔΘΑΒ - ΔΘΛΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό

2. Πεξηγξαθή ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ. 3. Επεξεπγασία τηρ Αίτησηρ για Πιστοποιητικό Σύκβαζε Σπλδξνκεηή γηα SSL Πηζηνπνηεηηθό Δπηρεηξήζεωλ Τάμεο 3 [Secure Server ID, Global Server ID θαη Shared Hosting Encryption ID (Shared Certification)] ΘΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΓΗΑΒΑΠΔΡΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΠΚΒΑΠΖ ΠΛΓΟΝΚΖΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ

Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ Ζ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΡΩΛ ΔΛΝΞΙΩΛ ΓΛΑΚΔΩΛ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΓΔΛΗΘΑ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖ ΠΠΑΠ Ζ ΦΝΗΡΖΠΖ ΠΡΖΛ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ ΡΖΠ ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΞΝΓΔΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΝΗ ΚΝΛΑΓΔΠ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΡΖΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ. ΚΔ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΡΖΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΒ-6ΗΘ Δ Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα 29-3-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Απιθμ. Ππυη.: 284/39147 Γ/ΝΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟ Κ.Ο.Α. Σασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ

ΡΔΣΛΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 2011 ΓΔΛΗΘΑ Α/Α ΡΗΡΙΝΠ ΔΟΓΝ - ΚΔΙΔΡΖΠ - ΑΡΔΞΗΠΡΑΠΗΑΠ ΓΑΞΑΛΖ ΛΔΑ ΔΟΓΑ ΓΔΛΗΘΑ 1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην Γήκνπ Σεξζνλήζνπ 665.000,00 2 Ξνιενδνκηθή κειέηε νηθηζκνύ Καιίσλ 200.000,00 3 Αλάπιαζε νδώλ Γξακκαηηθάθε θαη Ξαπά Ξ. Εαραξηάδε νηθηζκνύ Καιίσλ 290.000,00 4 Αλάπιαζε Ξιαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα