ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαροφςι Ιςτοςελίδα: Γεληίο Σύποσ Μαρούζι, Ανακοίνωζη αριθμού ειζακηέων ζηην Σριηοβάθμια Δκπαίδεσζη για ηο ακαδημαϊκό έηος Από ην πνπξγεϋν Ξνιηηηζκνύ, ΞαηδεΫαο θαη ΘξεζθεπκΨησλ αλαθνηλώλεηαη ν αξηζκόο εηζαθηωσλ ζηελ ΡξηηνβΨζκηα ΔθπαΫδεπζε γηα ην αθαδεκατθό Ωηνο Ν γεληθόο αξηζκόο εηζαθηωσλ αλωξρεηαη ζε ζωζεηο θαη αλαιπηηθψ: ζωζεηο ζηα ΞαλεπηζηΪκηα θαη ζηηο Αλώηαηεο ΔθθιεζηαζηηθΩο ΑθαδεκΫεο ζωζεηο ζηα ΡΔΗ, Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. θαη Α.Π.Ρ.Δ. Ππγθξηηηθόο ΞΫλαθαο ΔηζαθηΩσλ αθαδ. Ωηνπο θαη Αθαδ. Ωηνο Ππλνιηθόο αξηζκόο εηζαθηωσλ ΞαλεπηζηΪκηα ΡΔΗ/ΑΠΞΑΗΡΔ/ΑΠΡΔ Πηνλ αλσηωξσ αξηζκό εηζαθηωσλ ( ζωζεηο) δελ ζπκπεξηιακβψλνληαη θαη Ψξα πξνζηϋζεληαη νη ζωζεηο εηζαθηωσλ: 1. Γηα ηηο ΠηξαηησηηθΩο ΠρνιΩο 2. Γηα ηηο ΠρνιΩο ηεο ΑζηπλνκηθΪο ΑθαδεκΫαο θαη ηεο ΞπξνζβεζηηθΪο ΑθαδεκΫαο 3. Γηα ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ 4. Νη ζωζεηο πνπ νξϋδνληαη θαζ ππωξβαζε ηνπ αλαθεξόκελνπ αξηζκνύ εηζαθηωσλ γηα ηηο εηδηθωο θαηεγνξϋεο ππνςεθϋσλ, όπσο αζιεηωο κε δηαθξϋζεηο, Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ, αιινδαπνϋαιινγελεϋο, πψζρνληεο από ζνβαξωο παζϊζεηο θιπ. Κε ηελ ζρεηηθϊ πνπξγηθϊ Απόθαζε πνπ Ϊδε ππνγξψθεθε, θαζνξϋδνληαη νη ζωζεηο θαζ ππωξβαζε ηνπ αλαθεξόκελνπ αξηζκνύ εηζαθηωσλ θαη ε πνζνζηηαϋα θαηαλνκϊ ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ γηα ην αθαδεκατθό Ωηνο

2 Ρηο αλσηωξσ ζωζεηο εηζαθηωσλ αλακωλεηαη λα ηηο δηεθδηθϊζνπλ νη ππνςϊθηνη πνπ ππωβαιαλ ΑΫηεζε γηα ζπκκεηνρϊ ζηηο παλειιαδηθωο εμεηψζεηο ΓΔΙ θαη ΔΞΑΙ θαη όζνη ππνςϊθηνη ππνβψινπλ κεραλνγξαθηθό δειηϋν ρσξϋο λωα εμωηαζε γηα ην 10% ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ. Από ηον ανωηέρω ζσνολικό αριθμό ηων θέζεων διαηίθενηαι: πνζνζηό 90% ησλ ζωζεσλ ησλ ΞαλεπηζηεκΫσλ θαη ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ θαη πνζνζηό 69% ησλ ζωζεσλ ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, ζηνπο καζεηωο ηεο Γ ηψμεο ηνπ εκεξϊζηνπ Γεληθνύ ΙπθεΫνπ θαη ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β ) θαη ηνπο απνθνϋηνπο ΙπθεΫσλ πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο θεηηλωο παλειιϊληεο εμεηψζεηο. Γηα ηηο ΠηξαηησηηθΩο θαη ΑζηπλνκηθΩο ΠρνιΩο, ηηο ΠρνιΩο ηεο ΞπξνζβεζηηθΪο ΑθαδεκΫαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απνθψζεηο ησλ αληϋζηνηρσλ πνπξγεϋσλ. πνζνζηό 10% ησλ ζωζεσλ ησλ ΞαλεπηζηεκΫσλ, ησλ ΡΔΗ, ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, ζε ππνςϊθηνπο πνπ δε ζπκκεηωρνπλ ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ην Ωηνο 2015 θαη εϋλαη θψηνρνη απνιπηεξϋνπ δεπηεξνβψζκηαο εθπαϋδεπζεο πνπ Ωιαβαλ κωξνο ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ησλ εκεξϊζησλ Γεληθώλ ΙπθεΫσλ Ϊ ΖκεξΪζησλ ΔΞΑΙ ηα Ωηε 2013 Ϊ Γηα ηηο ΠηξαηησηηθΩο θαη ΑζηπλνκηθΩο ΠρνιΩο, ηηο ΠρνιΩο ηεο ΞπξνζβεζηηθΪο ΑθαδεκΫαο θαη ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απνθψζεηο ησλ αληϋζηνηρσλ πνπξγεϋσλ. Ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ππνςεθϋσλ ζα γλσζηνπνηεζεϋ κεηψ ηελ ππνβνιϊ ησλ κεραλνγξαθηθώλ δειηϋσλ. πνζνζηό 20% ησλ ζωζεσλ ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ, ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο ζηνπο ππνςεθϋνπο ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α ) πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ησλ ηεζζψξσλ καζεκψησλ. Γηα ηηο Αλώηεξεο ΠηξαηησηηθΩο ΠρνιΩο παμησκαηηθώλ, ηηο ΠρνιΩο ΑζηπθπιΨθσλ ηεο ΑζηπλνκΫαο θαη ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απνθψζεηο ησλ αληϋζηνηρσλ πνπξγεϋσλ. πνζνζηό 1% ησλ ζωζεσλ ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο ζηνπο ππνςεθϋνπο Δζπεξηλώλ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α) πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ησλ δύν καζεκψησλ. Γηα ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απόθαζε ηνπ αληϋζηνηρνπ πνπξγεϋνπ. Ξνζνζηό 1% πωξα από ηνλ αξηζκό εηζαθηωσλ ησλ ΞαλεπηζηεκΫσλ, ησλ Αλώηαησλ Δθθιεζηαζηηθώλ Αθαδεκηώλ, ησλ ΡΔΗ, ηεο ΑΠΞΑΗΡΔ θαη ησλ Αλώηεξσλ Πρνιώλ ΡνπξηζηηθΪο ΔθπαΫδεπζεο, δηαηϋζεληαη γηα ηνπο καζεηωο θαη απνθνϋηνπο ησλ Δζπεξηλώλ Γεληθώλ ΙπθεΫσλ θαζώο θαη ηνπο ππνςεθϋνπο Δζπεξηλώλ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Β ) πνπ ζα ιψβνπλ κωξνο ζηηο αληϋζηνηρεο παλειιϊληεο εμεηψζεηο ηεο Γ ηψμεο ησλ ΙπθεΫσλ απηώλ. Γηα ηηο ΠρνιΩο ησλ Αθαδεκηώλ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ ν αθξηβϊο αξηζκόο ησλ ζωζεσλ εηζαθηωσλ θαζνξϋδεηαη κε απόθαζε ηνπ αληϋζηνηρνπ πνπξγεϋνπ. Νη πϋλαθεο κε ηνλ αξηζκό εηζαθηωσλ αλψ Ϋδξπκα :

3 ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΘΔΥΟΗΑΠ ΘΑΗ ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ 80 ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 95 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΓΓΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 160 ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 115 ΓΑΙΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ 120 ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ 245 ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 115 ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 125 ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 120 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) 145 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ (ΠΔΟΟΔΠ) 120 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 150 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 200 ΘΔΑΡΟΝ 70 ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 190 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΗΡΑΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 90 ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΝ 80 ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 85 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 170 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ & ΑΛΑΞΡΜΖΠ 105 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 60 ΛΝΚΗΘΖΠ 370 ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 85 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 320 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 220 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 100 ΞΝΗΚΑΛΡΗΘΖΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 130 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 170 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 100 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 235 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ & ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ 175 ΦΠΗΘΖΠ 190 ΣΖΚΔΗΑΠ 160 ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 160

4 ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 110 ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ ΘΑΗ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΚΖΣΑΛΗΘΖΠ 120 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΕΥΦΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ 110 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ & ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΡΝ ΑΛΘΟΥΞΝ 110 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ 160 ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 210 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 125 ΓΙΥΠΠΑΠ, ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ ΞΑΟΔΜΔΗΛΗΥΛ ΣΥΟΥΛ 150 ΓΑΠΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ 150 ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 310 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ 190 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 230 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 150 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΔΘΛΝΙΝΓΗΑΠ 200 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 150 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 120 ΚΝΟΗΑΘΖΠ ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΔΛΔΡΗΘΖΠ 130 ΛΝΚΗΘΖΠ 420 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 270 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 200 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 210 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

5 ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΓΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΑΙΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΓΔΟΚΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 140 ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ & ΓΔΥΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 115 ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ & ΑΓΥΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ 135 ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ & ΚΔΠΥΛ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖΠ 125 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 120 ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 85 ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 180 ΗΠΞΑΛΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 80 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 200 ΗΡΑΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ ΘΑΗ ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 80 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΘΔΝΙΝΓΗΑΠ 210 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 250 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑΠ, ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΘΔΥΟΗΑΠ ΡΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 140 ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΛΝΚΗΘΖΠ 420 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 120 ΝΓΝΛΡΗΑΡΟΗΘΖΠ 95 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 335 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 200 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 180 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 225 ΠΙΑΒΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 120 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 310 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ - ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 270 ΦΠΗΘΖΠ 200 ΣΖΚΔΗΑΠ 105

6 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 145 ΡΝΟΘΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΘΑΗ ΠΓΣΟΝΛΥΛ ΑΠΗΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 110 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 110 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ & ΦΠΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 170 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 230 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΔΡΑΙΙΔΗΥΛ ΚΔΡΑΙΙΝΟΓΥΛ 110 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 90 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 140 ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 140 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΟΣΔΗΝΛΝΚΗΑΠ, ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΚΝΠΔΗΝΙΝΓΗΑΠ 125 ΗΠΡΝΟΗΑΠ 170 ΚΝΠΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 100 ΜΔΛΥΛ ΓΙΥΠΠΥΛ ΚΔΡΑΦΟΑΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΟΚΖΛΔΗΑΠ 120 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΡΔΣΛΥΛ ΖΣΝ & ΔΗΘΝΛΑΠ 100 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΔΘΛΥΛ ΘΑΗ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 140 ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 150 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ & ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 230 ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 150 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 220 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 260 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ 115

7 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ 200 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 300 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ & ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 130 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ 105 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 270 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ 200 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ 200 ΚΔΠΝΓΔΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 150 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 125 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 220 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΠΣΔΓΗΑΠΖΠ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 125 ΛΑΡΗΙΗΑΠ & ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 160 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 230 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 100 ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ 140 ΚΑΘΖMΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 230 ΚΑΘΖMΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΑΛΑΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ - ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 180 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΗΘΑΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 120 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ & ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 140 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 150 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 170 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ 160 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 60 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 120 ΒΗΝΣΖΚΔΗΑΠ & ΒΗΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ, ΗΣΘΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΑΡΗΛΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 160

8 ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ, ΦΡΗΘΖΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΓΟΝΡΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 140 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΦΠΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ ΘΑΗ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 160 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 180 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 95 ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ 105 ΘΡΖΛΗΑΡΟΗΘΖΠ 85 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΥΟΝΡΑΜΗΑΠ, ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 120 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 130 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 205 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 160 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΔΗΓΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 120 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 140 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΚΔ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ ΠΡΖ ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖ 150 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 130 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΗΝΙΝΓΗΘΥΛ ΔΦΑΟΚΝΓΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ 125 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 145 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 280 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 280 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΙΗΘΥΛ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 230 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 210 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΛΖΞΗΑΓΥΓΥΛ 250 ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ & ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΡΔΣΛΖΠ 110 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 230 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ, ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ & ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 280 ΦΠΗΘΖΠ 210 ΣΖΚΔΗΑΠ 200 ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 40

9 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 135 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΙΗΘΥΛ 145 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 150 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 125 ΗΠΡΝΟΗΑΠ & ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ 165 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 260 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 185 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 180 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 220 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΥΛ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 185 ΦΠΗΘΖΠ 170 ΣΖΚΔΗΑΠ 130 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΥΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΑΙΘΑΛΗΘΥΛ, ΠΙΑΒΗΘΥΛ ΘΑΗ ΑΛΑΡΝΙΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 180 ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 160 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 160 ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 200 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ & ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 180 ΚΝΠΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΡΔΣΛΖΠ 80 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 260 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 260

10 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 115 ΒΗΝΙΝΓΗΑΠ 150 ΓΔΥΙΝΓΗΑΠ 180 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ 160 ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ & ΛΔΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ 120 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 270 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΑΓΟΝΡΗΘΥΛ ΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΘΑΗ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 170 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΡΥΛ ΙΗΘΥΛ 140 ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ ΡΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΑΗ ΑΓΥΓΖΠ ΠΡΖΛ ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖ ΖΙΗΘΗΑ 170 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 280 ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 100 ΗΑΡΟΗΘΖΠ 170 ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΥΛ 310 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 180 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ & ΑΔΟΝΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 160 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 270 ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΝ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 190 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 210 ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖΠ 160 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 180 ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ 170 ΦΠΗΘΖΠ 200 ΣΖΚΔΗΑΠ 170 ΣΖΚΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 140 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 135 ΓΗΔΘΛΥΛ & ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 150 ΛΑΡΗΙΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 195 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 270 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 290

11 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ 150 ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖΠ & ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ 220 ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΡΟΑΞΔΕΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ 160 ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ 175 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΘΔΑΡΟΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 140 ΗΠΡΝΟΗΑΠ ΑΟΣΑΗΝΙΝΓΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΥΛ ΑΓΑΘΥΛ 140 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 140 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 140 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 280 ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 135 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ 190 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΘΑΗ ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΣΔΠΔΥΛ 125 ΦΗΙΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 300 ΓΗΔΘΛΥΛ, ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΘΑΗ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 160 ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ, ΚΔΠΥΛ ΘΑΗ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 150 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΛΘΟΥΞΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 130 ΘΝΗΛΥΛΗΝΙΝΓΗΑΠ 170 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ & ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 200 ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ & ΗΠΡΝΟΗΑΠ 160 ΤΣΝΙΝΓΗΑΠ 130 ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 115 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΥΛ 180 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΝΟΘΡΥΛ ΞΝΟΥΛ 120 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΑΟΑΓΥΓΖΠ & ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 175

12 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 130 ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ 90 ΔΞΗΠΡΖΚΖΠ ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ 70 ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΝΗΘΝΙΝΓΗΑΠ 90 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΖΙΔΚΑΡΗΘΖΠ 70 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΥΛ ΘΔΗΚΖΙΗΥΛ 50 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΒΔΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΘΑΗ ΤΑΙΡΗΘΖΠ 60 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 60 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ ΘΑΗ ΤΑΙΡΗΘΖΠ 90 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 80 ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΘΘΙΖΠΗΑΠΡΗΘΥΛ ΘΔΗΚΖΙΗΥΛ 60 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΗΔΟΑΡΗΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ 70 ΡΔΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΥΟΛΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ ΑΛΥΡΔΟΖ ΠΣΝΙΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΟΝΓΝ (ΑΠΡΔΟ) 75 ΑΛΥΡΔΟΖ ΠΣΝΙΖ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΥΛ ΘΟΖΡΖΠ (ΑΠΡΔΘ) 75 ΣΔΙ ΑΘΗΝΑ ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ & ΘΝΠΚΖΡΝΙΝΓΗΑΠ 105

13 ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 105 ΔΟΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 105 ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖΠ, ΓΗΑΘΝΠΚΖΠΖΠ ΘΑΗ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ 90 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 90 ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 105 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 105 ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ 105 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΒΗΝΦΑΡΟΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔ 105 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΔ 90 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 110 ΛΑΞΖΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 90 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 180 ΝΓΝΛΡΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ 105 ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ 105 ΝΞΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΝΞΡΝΚΔΡΟΗΑΠ 105 ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 105 ΟΑΓΗΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΡΗΛΝΙΝΓΗΑΠ 105 ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ ΘΑΗ ΔΟΓΥΛ ΡΔΣΛΖΠ 65 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 105 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 105 ΦΥΡΝΓΟΑΦΗΑΠ & ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΥΛ 90 ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ 90 ΓΟΑΦΗΠΡΗΘΖΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΓΟΑΦΗΘΥΛ ΡΔΣΛΥΛ 90 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 90 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΝΡΗΘΖΠ ΓΔΗΑΠ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ 105 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ

14 ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 190 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 380 ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 170 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 220 ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΚΔΠΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΔ 170 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΛΡΗΟΟΞΑΛΠΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΓΔΥΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΘΝΕΑΛΖ) 330 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΟΔΒΔΛΑ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΓΟΔΒΔΛΑ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ ΙΑΦΘΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ 110 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 220 ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 120 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 200 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 190 ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 120 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 170 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 150 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 100 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

15 ΑΗΠΘΖΡΗΘΖΠ & ΘΝΠΚΖΡΝΙΝΓΗΑΠ 120 ΒΗΒΙΗΝΘΖΘΝΛΝΚΗΑΠ & ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ 120 ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 160 ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 110 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 160 ΚΑΗΔΡΗΘΖΠ 110 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΡΔ 110 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 150 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΡΔ 125 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 110 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 120 ΞΟΝΠΣΝΙΗΘΖΠ ΑΓΥΓΖΠ 100 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 110 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 220 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 110 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 140 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 110 ΣΔΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΖΣΝ & ΚΝΠΗΘΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ 170 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 170 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΠΛΡΖΟΖΠΖΠ ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖΠ ΘΙΖΟΝΛΝΚΗΑΠ ΡΔ ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 170 ΤΖΦΗΑΘΥΛ ΚΔΠΥΛ & ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΔ 190 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 190 ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 120

16 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ 120 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 190 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΚΝΠΗΘΖΠ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΘΝΠΡΗΘΖΠ ΡΔ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 140 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΦΠΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ & ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΡΔ 140 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 140 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 170 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΑΓΗΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ) 180 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΖΟΑΘΙΔΗΝ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΖΟΑΘΙΔΗΝ) - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ ΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ & ΓΗΑΗΡΝΙΝΓΗΑΠ 110 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 135 ΗΑΡΟΗΘΥΛ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΥΛ 110 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 180 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 220 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 135 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 150 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ (ΙΑΟΗΠΑ) 160 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ (ΡΟΗΘΑΙΑ) 110 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΜΙΝ ΘΑΗ ΔΞΗΞΙΝ ΡΔ 110 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 140 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 220 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 170 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 140

17 ΣΔΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΘΙΥΠΡΝΧΦΑΛΡΝΟΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 180 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 160 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΡΔ 100 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΡΔ 120 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 100 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 110 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΦΗΙΝΜΔΛΗΑΠ 110 ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 95 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 95 ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ & ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΥΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΣΔΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 145 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 320 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 220 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 280 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 160 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 200 ΝΗΛΝΙΝΓΗΑΠ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΝΡΥΛ 110 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ & ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ & ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΡΔ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ & ΦΠΗΘΝ ΑΔΟΗΝ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ

18 ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 170 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 140 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 200 ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 100 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 165 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 135 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 170 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 110 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΙΗΔΗΑΠ - ΓΑΡΝΘΑΙΙΗΔΟΓΔΗΥΛ 130 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 165 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 120 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΞΑΡΟΑ) 200 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ (ΚΔΠΝΙΝΓΓΗ) 230 ΣΔΙ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ 220 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ 150 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 220 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 130 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 130 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ & ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΔΛΓΠΖΠ 120 ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ ΘΑΗ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΝΞΝΓΟΑΦΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ ΣΔΙ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 170 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 140 ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 130 ΡΔΣΛΝΙΝΓΥΛ ΓΔΥΞΝΛΥΛ 160 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 150

19 ΚΝΛΑΓΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΥΛ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΥΛ - ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΖ ΘΑΡΔΘΛΠΖ: ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖΠ 150 ΣΔΙ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΑΠΝΞΝΛΗΑΠ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΦΠΗΘΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ 130 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΦΝΓΗΑΠΚΝ 220 ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ, ΝΗΘΝΛΝΚΗΑΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΡΝΟΗΠΡΗΘΥΛ ΚΝΛΑΓΥΛ 150 ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 180 ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 130 ΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 280 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ ΡΔ 220 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΔ 130 ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑΠ ΑΔΟΝΠΘΑΦΥΛ ΡΔ 130 ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΡΔ 170 ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ 170 ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ 110

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α

ΥΟΛΔ ΚΑΙ ΣΜΗΜΑΣΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΔΠΑΛ - ΟΜΑΓΑ Α Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr Παρακάηω παρο σζ ιάζο νηαι ο ι ζτολές και ηα ημή μαηα ζ ηα οπο ία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου

Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Τμήμα Διοίκηςησ Επιχειρήςεων Ανακοίνωςη για πτυχιακζσ εργαςίεσ Χειμερινοφ Εξαμήνου Σασ ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν τα θζματα πτυχιακών εργαςιών για το χειμερινό εξάμηνο 2014-15. Παρακαλοφνται οι ςπουδαςτζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ 21 ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝΠ Α.Δ.Η. (με αλυαβητική σειρψ) ΑΓΟΝΛΝΚΥΛ & ΡΝΞΝΓΟΑΦΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ Σε ηερληθέο εηαηξείεο, ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο. ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΟΑΘΖΠ Σην Υπ. Γεσξγίαο, ζηελ Αγξνηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ

ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011. Σομέας Α -Mέλη ΕΠ ΘΕΜΑΣΑ ΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ακ. Έτους 2010-2011 Σομέας Α -Mέλη ΕΠ Καθηγητής ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΦΙΑΘΡΝΠ ΓΖΚΖΡΟΖΠ 1. ΠΣΔΓΗΑΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΞΡΜΖ ΠΣΔΠΗΑΘΖΠ ΒΑΠΖΠ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ

Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ Ζ ΚΔΓΑΙΡΔΟΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΞΑΟΘΥΛ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΠΡΑ ΒΑΙΘΑΛΗΑ ΞΝΗΝΗ ΔΗΚΑΠΡΔ 2 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΑΓΟΡΔ & 11 ΙΥΘΤΟΚΑΛΔ ΠΔ ΝΙΖ ΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ΠΛΝΙΗΘΖ ΑΜΗΑ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ >45.000.000 ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ 33.946.900 ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011. Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΦΗ Πειραιάς, 19 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ- ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ 2011 Κατοικίες / Νοικοκυριά Ανέσεις Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και ελέγχου όλων των μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ

ΣΕΥΝΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΞΝΓΝΚΩΛ 1 ΚΔΟΝΠ Α : ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΝΞΠ) ΞΟΝΠΘΙΖΠΖΠ * ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΗΡΙΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΠΡΑ ΑΓΓΙΗΘΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΞΟΑΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Κτιρίων 2011

Απογραφή Κτιρίων 2011 ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΘΔΑΛΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΒΟΡΔΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α

ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α ΓΗΔΘΛΖΠ ΝΟΓΑΛΩΠΖ ΙΔΠΣΩΛ LIONS ΞΝΙΙΑΞΙΝ ΘΔΚΑ 117 ΔΙΙΑΠ ΘΞΟΝΠ ΘΔΚΑ 117 Α Θενηρικά Γραθεία: Ηπποκράηοσς 203 και Φαναριωηών, Αθήνα 11472 Ρηλ/Fax: 210-6427794, www.lionsclubs117.gr Θσβερνήηης ΔΙΞΗΓΑ ΒΑΞΡΗΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 1 Αζήλα, 30 Ηαλνπαξίνπ 2009 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Από ην πνπξγείν Δζληθήο Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2009-2010 ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηξία (3) λέα Σκήκαηα Παλεπηζηεκίωλ θαη δεθαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 17 Σεπηεμβπίος 2015 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤ 2.959 ΔΛΔΓΥΟΙ ΑΠΟ ΣΟ ΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ 07.09.2015 ΔΩ 13.09.2015 Οι μεπικοί επιηόπιοι έλεγσοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΣΟΜΕΝΧΝ ΣΗ ΟΥ 14/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤ Ν. ΥΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΟΗΘΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ ΔΠΥΡ. ΔΘΚ/ΠΖΠ ΔΠΥΡ. Α/Α Α.Μ. ΔΞΥΛΚΝ 1 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 ΓΗΑΛΝΚΔΥΛ ΓΔΛ ΘΑΡΔΘΔΠΔ ΑΓΔΗΑ ΝΓΖΓΖΠΖΠ ΚΝΡΝΠΗΘΙΔΡΑΠ Ζ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 2 95 ΑΟΣΑΛΗΥΡΖ ΓΔΥΟΓΗΑ ΖΙΗΑΠ ΑΖ836102 3 83 ΓΗΑΙΝΓΙΗΓΖΠ ΠΡΙΗΑΛΝΠ ΑΛΘΗΚΝΠ Σ491294 4 43

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΓΠΤ ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 10/3/2009 Πανελλήνια Κατανομή Δθελοντών Πυροσβεστών 2009 Πσνάδελθοι, ζας παραθέηοσμε ηην αναλσηική δύναμη ηων ενεργών Δθελονηών Ξσροζβεζηών ζε όλη ηην Δλλάδα όπως μας ηην απέζηειλε ηο Α.Ξ.Π. (20/02/2009)

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010)

Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Απόθαζη 16820/10 (ΦΔΚ 1515 Β/7-9-2010) Θέμα : Καθοριζμός ημερήζιων και εβδομαδιαίων νομαρτιακών και ηοπικών εθημερίδων ποσ έτοσν ηη δσναηόηηηα καηατώρηζης δημοζιεύζεων ηων θορέων ηοσ Γημοζίοσ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΠΑ 2007-2013 / ΔΠΑ 2014-2020 Πςλώνερ Ανάπηςξηρ για ηην Δλλάδα 2 ΔΠΑ 2007-2013 / Σι πεηύσαμε; εκαληηθή αύξηζη αποππόθηζηρ θνηλνηηθώλ πόξσλ Από 41,3% ηνλ Ινύλην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015

4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2014 - ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015 4η (δ ) ΓΟΗ 10% 1η ΑΝΑΡΣΗΗ 126 ΦΟΡΔΩΝ Ανάρτηση της Δεστέρας 14 Δεκεμβρίοσ 2015 Καλούνηαι όλοι οι παπακάηυ θοπείρ να ζηείλοςν Σιμολόγιο Παποσήρ Τπηπεζιών

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΘΕΛΟΝΣΩΝ ΠΤΡΟΒΕΣΩΝ ΑΝΑ ΠΤΡΟΒΕΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πσροσβεστικού Σώματος Αρ. Αποφ. Πρωτ. Αθηνών 7929/2008, Αρ.Φακ. Νομ.Αθ. 19035 Σωζοπόλεως 28, Αθήνα ΤΚ 10446 Τηλ:210-8044999, Fax 210-8044799 Website: www.vfu.gr E-Mail:info@vfu.gr

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA

ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ (ΡΓΞΞ) ΔTA 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΡΔΣΛΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΟΝΡΔΗΛΝΚΔΛΖΠ ΞΟΑΜΖΠ ΡΚΖΚΑ A: ΡΑΡΝΡΖΡΑ ΞΟΑΜΖΠ... 3 ΡΚΖΚΑ Β: ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ... 5 ΡΚΖΚΑ Γ: ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖΠ... 6 ΡΚΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ

ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝ ΘΑΙΡΠΑ ΞΝΙ. ΚΖΣΑΛΗΘΝ Ρ.Δ. - Δ.Γ.Δ ΞΟΝΔΓΟΝ Π.Δ.Γ.Δ. Λ. ΦΘ/ΓΑΠ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΑΚΟ ΥΟΡΕΑ ΜΕΛΕΣΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΕΡΓΩΝ ΛΗΘΝΙΑΝΠ Γ. ΘΑΙΡΠΑΠ Π Θ Ν Ξ Ν Η 1. ΞΑΡΑΜΖ ΓΗΑΞΙΝΘΖΠ ΘΑΗ ΑΓΗΑΦΑΛΔΗΑΠ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ

ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ (Γ.Γ.) ΠΔΡΙΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΑΗ ΜΔΣΡΟ ΔΣΑΛ Α.Δ. - ΑΞΟΝΑ 4-ΠΑΑ-LEADER ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΥΔΓΙΩΝ 1η Πρόζκληζη Δκδήλωζης Δνδιαθέρονηος, 3.08.2010-5.10.2010 1 12700 ΓΖΚΝΠ ΔΔΟΓΔΡΝΙΑ ΣΤΥΟΝ ΦΑΛΜΑΣΑ ΣΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΤΝ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ

ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΜΟΝΘΜΟ ΜΑΚΘΓΘΑΖ (1) 1. ΘΔΥΟΗΑ ΓΛΥΟΗΚΗΑ ΚΔ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ OΟΓΑΛΥΠΖ ΣΥΟΝ ΑΞΑΟΑΗΡΖΡΔΠ ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΓΗΔΗΛΖ ΣΥΟΝ ΑRTIST KANONEΠ ΓΗΔΗΛΖΠ ΞΟΗΛ ΘΑΗ ΚΔΡΑ ΡΝ ΚΑΘΗΓΗΑΕ ΣΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΖΛ ΖΙΗΘΗΑ & ΡΝ ΓΔΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ Η/Τ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 4.996,96EURO Κ.Α. : 70.01.6613.003 Ιφάλληλα, 17/11/014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΗΠΔΙΡΟΤ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΜ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σατ. Γλζε: Πιεροθορίες: Σει: FAX: Email: Διεσζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Σασ. Γ/νζη: Αζκληπιού & Παπαζηπάηος 14 Σασ. Κώδικαρ: 185 45 Πειπαιάρ Ηλεκ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΠΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩΠ... ΔΗΛΩΣΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2011 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παξαιήπηεο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ. ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΑΕΡΟΓΕΝΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΕΣΑΔΙΔΟΝΣΑΙ ΜΕ ΣΑΓΟΝΙΔΙΑ ΒΑΙΛΗ ΣΟΤΣΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ Υπεύθσνος Γρ. Φσματίωσης ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΕΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΞΝΗΝΓΖΞΝΡΔ ΓΔΓΝΛΝΠ ΑΞΑΗΡΔΗ ΓΟΖΓΝΟΖ ΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα