ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. May Mission Statement: ENROLING NOW FOR 2010 and 2011 (All year levels)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. May 2010. Mission Statement: ENROLING NOW FOR 2010 and 2011 (All year levels)"

Transcript

1 May 2010 Mission Statement: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. That within a dynamic Orthodox, Christian framework, a student may strive to achieve academic excellence, a love of learning, social responsibility, spiritual growth and respect. Strive for Excellence ENROLING NOW FOR 2010 and 2011 (All year levels) Enquiries: Phone: (02)

2 NEWS & FORTHCOMING EVENTS CHURCH ATTENDANCE Years 10-12: Sunday, 23 May, 9. 30am Years 7-9: Sunday, 30 May, 9.30am SWISSA CROSS COUNTRY The SWISSA Cross Country Carnival will take place on Monday, 3 May. As a result of the School s Cross Country Carnival, students will be selected to compete at this annual event representing the College. Good luck to all the competitors! SCHOOL BALL A date for all our diaries is the annual School Ball that will take place on Saturday, 21 August. More details at a later date! GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE NATIONAL SCHOOLS EVENT The annual Greek Orthodox Archdiocese Of Australia National Schools Event begins on Wednesday, 5 May till Friday, 7 May. This year, our College is hosting this auspicious event that unites all the students of the Orthodox schools from across Australia. We wish our students good luck as they compete in various sports, such as soccer, basketball and netball. The School will also host a Language and Social Evening that will provide an opportunity for fellowship and conviviality. LITERACY AND NUMERACY TESTS As part of the National Assessment Program, national tests in literacy and numeracy for Years 7 & 9, will take place over three days beginning on Tuesday, 11 May and finishing on Thursday, 13 May. Students will be preparing for these tests in English and Mathematics classes. HALF YEARLY EXAMINATIONS Years 11 examinations will take place from Monday, 17 May till Friday, 21 May. Years 7 & 8 examinations will begin on Monday, 24 May to Friday, 28 May. All students are advised to begin revising and summarising. The more information that is revised and summarised well in advance of examinations, will be better retained in long term memory, thus students will spend less time memorising and restudying. We wish all students good luck! HAPPY MOTHERS DAY! On Sunday, 9 May we honour all mothers for their love, support and dedication to their families! Good luck to all competitors!

3 2010 INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS The annual Independence Day celebrations were held on Sunday 22 March. It was a most convivial event whereby our students proudly represented the School at Martin Place and the march to the Opera House. At Monday morning s assembly, the Principal, Mr Hirakis, thanked all the students who participated in the march and congratulated them on their excellent conduct, appearance and support of the School. WENONA SCHOOL VISITS ST EUPHEMIA COLLEGE On Wednesday, 24 February, a group of students from Wenona School came to our School for an out of the box experience to learn about Greek culture. The students who came to our School were from North Sydney and were accompanied by their teachers, Ms Kintominas and Ms Munro. They chose to come to St. Euphemia College because Ms Kintominas is Greek and she has grown up in the Bankstown area. Our Greek teacher, Ms Papastamatis organized this educational experience. Fifteen girls from our School in Year 9 volunteered to show our visitors around our School and to tell them about ourselves and our Greek culture. Their knowledge of the Greek vocabulary ranged from «Γεια ςου for them to see our School and for us to try to teach them Greek words.

4 The highlight of the day was when they saw the food in our school canteen. Coming to a Greek canteen, they saw creamed potatoes, calamari, Greek salad, tiropites, fried rice and fish cocktails. If only they didn t come during Lent, the souvlakia and chicken schnitzel would have really amazed them! The girls kept reciting lines from the movie My Big Fat Greek Wedding and one of them asked me if I have drunk that clear alcoholic drink, which we told them was called Ouzo. We realised that despite attending different schools, both our Schools are multicultural and we share many similarities. We all like the same songs, T.V shows, movies and shops and after about half an hour, it seemed as if no body felt like complete strangers anymore. The girls were very friendly. The visit from Wenona School was a positive experience for both our Schools. We all learnt different things about each other, like what we enjoy doing on the weekends and about the different rules of our Schools. Our communication with each other didn t end when the girls left our school grounds thanks to modern technology enabling us to exchange and Facebook accounts. It was definitely an out of the box experience. In other words, it was an unusual experience, not only for the girls, but also for our own School. We all had a great time speaking to people our age that are not our school friends. Both schools, St. Euphemia and Wenona School, appreciated and enjoyed a fun day together. By Georgia Pupulas 9B

5 SWISSA REPRESENTATIVES SPORTS REPORT Well done to the following St Euphemia College students who have represented SWISSA across various sports throughout term 1 and early term 2. Touch Football OPEN GIRLS: Anastasia Mamounis, Kaitlin Walsh UNDER 15 BOYS: John Kostakis, Alex Savva Basketball BOYS: Dimitri Pupulas, Dejan Erceg, Damijan Borovina, Georgije Paravinja GIRLS: Stephanie Papaioannou, Angelique Souris, Danielle Dendrinos, Elli Kazangas, Elena Sklavenitis Swimming BOYS: Giorgio Tzortzis, Leo Bitas, Dimitri Boukouvalas, Yianni Sklavenitis GIRLS: Panoria Georgiou, Marie Malekkou, Constance Hionis, Joanna Hasouras, Dimitra Psarianos AICES SWIMMING CARNIVAL Mr Verghios attended the AICES swimming competition with the above students and was proud of how well each and every one of them performed against the best swimmers from the SWISSA region. A special mention must go out to Leo Bitas who has been selected to represent the AICES swimming team in the NSW Combined Independent School (CIS) competition on 29 April Leo finished age champion for AICES 12 year old boys on 97 points, 7 clear of second place. A truly fantastic result Leo, and we wish you the best of luck for the CIS competition. Mr Verghios and Ms Allison would also like to say a very big thank you to the following students who assisted during these events: Anh Vu, Evan Kohilas.

6 AICES School Basketball Championships for 2010 On Monday, 15 March 2010, St Euphemia College Senior Boys Basketball team represented the South Western Independent School Sports Association (SWISSA) in the AICES School Basketball Championships for Our boys represented SWISSA, as they finished in first place during the regular SWISSA Basketball season and despite not coming up with a win during the AICES tournament, played their heart out and performed their very best not only for themselves but for their School as well as SWISSA. Congratulations boys on your excellent efforts and lets aim to get there again next year. Mr Verghios PD/H/PE Department

7 St Euphemia Swimming Carnival The annual swimming carnival for 2010, was an eventful and exciting day for all. We were all entertained by those who swam competitively, those who did not swim and those who were courageous enough to take a dive into the water and give it their best. The results were very close, with the point difference being minimal, leaving first position to be determined by the uplifting chants and thrilling relays. In fourth place was Aphrodite on 89 points, followed by Zeus on 179 points. In was Apollo, on 185 points, with Athena taking first place on 192 points. A great achievement, as students showed great passion and commitment throughout the day, not only in the pool, but out of it too, with various banners and chants making an amazing spectacle in the grandstands. Overall, it was a successful and entertaining day that will be remembered by all students, teachers and parents alike. Dimitri Hursalas and Iliada Heretakis Yr 12

8 BANKSTOWN PLAZA SHOPPING CENTRE The property owner of Bankstown Shopping Plaza has requested that parents and students enter the car park via the front door or the ramp and not the fire exit. Please read the following letter:

9 ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΙΟΣ 2010 Εκκλησιασμός Οι υποχρεωτικζσ θμζρεσ εκκλθςιαςμοφ για τουσ μακθτζσ μασ είναι ωσ εξισ: Α - Γ Λυκείου Α - Γ Γυμναςίου Κυριακι 23 Μαΐου και ώρα 9.30 πμ Κυριακι 30 Μαΐου και ώρα 9.30 πμ Ετήσιος Σχολικός Χορός Ο Ετιςιοσ Σχολικόσ Χορόσ κα γίνει το Σάββατο, 21 Αυγοφςτου. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςτθν επόμενθ ζκδοςθ. Ετήσιοι Παναυστραλιανοί Αγώνες Ελληνορθόδοξων Κολλεγίων Οι ετιςιοι Παναυςτραλιανοί Αγώνεσ των Ελλθνορκόδοξων Κολλεγίων κα διεξαχκοφν από Τετάρτθ 5 Μαΐου μζχρι Παραςκευι 7 Μαΐου. Εφζτοσ το Κολλζγιο μασ ζχει τθν τιμι να διοργανώςει τουσ Αγώνεσ και να φιλοξενιςει τα άλλα ζξι Κολλζγια. Ευχόμαςτε ςε όλουσ τουσ μακθτζσ μασ καλι επιτυχία ςτα διάφορα ςπορ που κα λάβουν μζροσ, όπωσ το ποδόςφαιρο, τθν καλακοςφαίριςθ και το νζτμπολ. Το Κολλζγιο μασ κα διοργανώςει επίςθσ το Φεςτιβάλ Δθμόςιου Λόγου (Spoken Arts Festival) ωσ επίςθσ και το Δείπνο (Social Evening) το οποίο κα δώςει ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία για ςυναδζλφωςθ και καινοφριεσ φιλίεσ. Καλι επιτυχία ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Εξωτερικοί Διαγωνισμοί Αγγλικών και Αριθμητικής (Literacy and Numeracy) Τα παιδιά τθσ Πρώτθσ και Τρίτθσ Γυμναςίου κα διαγωνιςτοφν ςτα μακιματα των Αγγλικών (Literacy) και τθσ Αρικμθτικισ (Numeracy) από τθν Τρίτθ 11 Μαΐου μζχρι τθν Πζμπτθ 13 Μαΐου. Αυτζσ είναι Παναυςτραλιανζσ Εξετάςεισ που προετοιμάηονται από το Υπουργείο Παιδείασ. Οι μακθτζσ κα προετοιμαςτοφν για αυτζσ τισ εξετάςεισ ςτισ τάξεισ των Αγγλικών και Μακθματικών. Εξετάσεις Α Εξαμήνου Οι εξετάςεισ του Α εξαμινου ζχουν προγραμματιςτεί ωσ εξισ: Β Λυκείου, από τθ Δευτζρα 17 Μαΐου ζωσ τθν Παραςκευι 21 Μαΐου Α - Β Γυμναςίου, από τθ Δευτζρα 24 Μαΐου ζωσ τθν Παραςκευι 28 Μαΐου Συνιςτοφμε ςτουσ μακθτζσ μασ να αρχίςουν τθν προετοιμαςία τουσ εγκαίρωσ για να ζχουν καλφτερθ απόδοςθ. Ευχόμαςτε ςε όλουσ τουσ μακθτζσ καλι επιτυχία ςτισ εξετάςεισ τουσ.

10 Γιορτή της Μητζρας Τθν Κυριακι 9 Μαΐου τιμοφμε όλεσ τισ μθτζρεσ για τθν αγάπθ, τθν υποςτιριξθ και τθν αφοςίωςι τουσ ςτισ οικογζνειζσ τουσ. Χρόνια Πολλά ςε όλεσ τισ μθτζρεσ. Εορτασμός της 25 η Μαρτίου Η ετιςια εορτι τθσ 25 θσ Μαρτίου διεξιχκθ τθν Κυριακι 21 Μαΐου. ΟΙ μακθτζσ μασ με περθφάνεια αντιπροςώπευςαν το ςχολείο ςτο κενοτάφιο του Martin Place και μετά ςτθν παρζλαςθ προσ το Opera House. Ο διευκυντισ του ςχολείου μασ, κφριοσ Χειράκθσ, ευχαρίςτθςε τουσ μακθτζσ που πιραν μζροσ ςτθν παρζλαςθ και τουσ ςυγχάρθκε για τθν εξαιρετικι διαγωγι τουσ. Ο κφριοσ Χειράκθσ ευχαρίςτθςε όλουσ τουσ γονείσ για τθ βοικεια και τθν υποςτιριξι τουσ. Χ. Χειράκθσ Διευκυντισ

Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church.

Religious services will be conducted every evening throughout Holy Week at St. Euphemia church. April 2012 Mission Statement: That within a dynamic Orthodox, Christian framework, a student may strive to achieve academic excellence, a love of learning, social responsibility, spiritual growth and respect.

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294

VOICE THE. Wishing all of you a blessed Holy Week and a Glorious Pascha! THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 THE VOICE THE VOICE April 2015 - Volume No. 294 TABLE OF CONTENTS Father s Article... 1 Stewardship... 3 Great Lent... 4 Philoptochos... 5 Sunday of Orthodoxy... 6 Summer Camp... 7 P.T.A./Sunday School...

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Orthodox Archdiocese of Australia

The Greek Orthodox Archdiocese of Australia March 2009 Issue #2 The Greek Orthodox Archdiocese of Australia Νέα τού Ναού Ευαγγελισµού Τής Θεοτόκου Give thanks to the God of heaven. His love endures for ever. (Psalm 136:26) SUNDAY OF ORTHODOXY: The

Διαβάστε περισσότερα

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE...

DOXA. Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE INSIDE THIS ISSUE... Saint Katherine www.saint-katherines.org 3149 Glen Carlyn Road Falls Church, VA 22041 DOXA The monthly newsletter of Saint Katherine Greek Orthodox Church Volume 11, Number 6 JUNE 2013 WE SPEAK YOUR LANGUAGE

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

HOLY TRINITY. APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ. Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY APRIL 2009 Volume 39 Issue 4 THE MYSTICAL SUPPER ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom

Διαβάστε περισσότερα

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X

Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X Edition 32, April 2013 ISSN: 1450-328X website: www.kes.ac.cy/institute e-mail: institute@kes.ac.cy 1 Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες και παιδιά, Με μεγάλη χαρά σας χαιρετώ ξανά από ένα ακόμη τεύχος του Mind

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

Beheading of St. John the Baptist - August 29 Receive and Share the Light of Christ! Insert: August Calendar. Fr. Alex s Message 1

Beheading of St. John the Baptist - August 29 Receive and Share the Light of Christ! Insert: August Calendar. Fr. Alex s Message 1 August 2015 Fr. Alex s Message 1 Fr. Hector s Message 2 Focus on Philoptochos 3 Parish & Community News & Events 4-5 Kenya Mission Trip 6 AHEPA Scholarships 7 Pictures-Preschool, Summer Camp, Picnic 8-9

Διαβάστε περισσότερα

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA. Graduations, Pentecost, and Goals

THE HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA. Graduations, Pentecost, and Goals THE SOURCE June / July 2014 Issue # 6-14 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL CAMP HILL, PA Graduations, Pentecost, and Goals This year Pentecost falls around the same time as many graduation ceremonies.

Διαβάστε περισσότερα

JULY 2006 Volume 36 Issue 7 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware

JULY 2006 Volume 36 Issue 7 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware HOLY TRINITY JULY 2006 Volume 36 Issue 7 ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ Holy Trinity Greek Orthodox Church Wilmington, Delaware The Official Publication of Holy Trinity Greek Orthodox Church 808 N. Broom Street, Wilmington,

Διαβάστε περισσότερα

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe

Ê.Ð.Ã. PRACTICE TESTS. Succeed in B1& B2 LEVEL ATTENTION ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION. on the scale set by the Council of Europe Ê.Ð.Ã. Succeed in ÊÑÁÔÉÊÏ ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÃËÙÓÓÏÌÁÈÅÉÁÓ ENGLISH LANGUAGE CERTIFICATION LEVEL B1& B2 on the scale set by the Council of Europe PRACTICE TESTS 1 6 Mark your answers on your answer sheet. Respond

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς

KPHTH. Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org. PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year. ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς official publication of the pancretan association of america KPHTH PAA: KPHTH Magazine's Woman of the Year Ismene Kefaloyiannis June 2012 www.pancretan.org ΠΕΑ: Περιοδικό ΚΡΗΤΗ Γυναίκα της Χρονιάς KPHTH

Διαβάστε περισσότερα

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages

Pentecost Sunday, May 31st. One Gospel, Many Languages ST NICHOLAS MONTHLY NEWSLETTER ST NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH 4967 FOREST PARK AVENUE ST LOUIS, MO 63108-1495 ST NICHOLAS CHURCH FAMILY LIFE CENTER 12550 SOUTH 40 DRIVE ST LOUIS, MO 63141 Proistamenos:

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Ahepa in Victoria. March 2006 Volume 2 Issue 4. The Inauguration and Installation of the First District Lodge in Victoria.

Newsletter. Ahepa in Victoria. March 2006 Volume 2 Issue 4. The Inauguration and Installation of the First District Lodge in Victoria. Newsletter 16 8A Church Street, Hawthorn (Melbourne), Victoria, Australia, 3122 Web Site: www.ahepa.org.au email: ahepa@ahepa.org.au Editor: Bro. Theo Sapountzis PSP Tel: (03) 9874 6300 email: abacusts@bigpond.net.au

Διαβάστε περισσότερα

A WARM WELCOME TO ALL

A WARM WELCOME TO ALL NOVEMBER 2006 A WARM WELCOME TO ALL Dear students I would like to welcome all of you to a new semester, new friendships, a new chapter at Americanos College and Cyprus. At Americanos College, all staff

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

KYTHERA. Summer Edition 2015

KYTHERA. Summer Edition 2015 22 KYTHERA ISSUE Summer Edition 2015 FOUNDER/ΙΔΡΥΤΗΣ: METAXIA POULOS PUBLISHER: DIMITRIS KYRIAKOPOULOS EDITOR: DEBORAH PARSONS WRITERS: ELIAS ANAGNOSTOU, JEAN BINGEN, MARIANNE BOOTH, ANNA COMINOS, MARIA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα. FREE Καλό Πάσχα. Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 COMMUNITY PULSE ΤΕΥΧΟΣ 13 FREE Καλό Πάσχα Το διπλό μήνυμα της Επετείου της 25ης Μαρτίου Αναπτυξιακά έργα στην Κοινότητα ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Η Κοινότητα τιμά την Διεθνή Ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing

Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu. ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s. Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Editorial Team Nelly Kalliga Stella Bochori Sarah Yu ISBN: 978-960-6895-18-0 978-960-6895-17-3 Teacher s Παραγωγή - Copyright Supercourse Publishing Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: 23310 73777 Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά

LET S GO GREEK ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ. Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 LET S GO GREEK Η νέα εφαρμογή iphone και ipad του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών Ματιά στην αρχειοθέτηση της Κοινότητας Το Γκούντγουντ γλέντησε Ελληνικά Νέα από

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας

Lion s. Lion s. Voice. Roars. Teachers Voice CONTENTS. Issue 1 September 2009. Teacher s Corner. Cover Story. Απλά Μαθήµατα Σχολικής Ψυχολογίας The Newsletter of PEOPLECERT for City & Guilds English Language Lion s Issue 1 September 2009 Lion s Roars CONTENTS Teacher s Corner > When in doubt, look it up! 2 Cover Story > The City & Guilds International

Διαβάστε περισσότερα

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας

Odyssey2009 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ COMMUNITY PULSE. The event of the year kicks off next month! Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΥΧΟΣ 11 COMMUNITY PULSE FREE Ο Τίμιος Σταυρός και η σημασία του στις μέρες μας Άνοια και ευημερία μπορούν να συνυπάρξουν The event of the year kicks off next month!

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Index Page Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Class Photos and Graduates Photos 9-13 English 14-15 Drama 16 Poetry 17 Greek

Διαβάστε περισσότερα

41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels. Saints Peter & Paul June 29th. "O first-enthroned of the Apostles,

41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels. Saints Peter & Paul June 29th. O first-enthroned of the Apostles, St. Demetrios Parish Newsletter June 2015 41-47 Wisteria St., Perth Amboy, N.J. (732) 826-4466 Fr. Angelo J. Michaels Saints Peter and Paul June 29th June 2015 RELIGIOUS CALENDAR June 7 Epistle St. Paul's

Διαβάστε περισσότερα