ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΝΖ Β2 ΣΜ. ΔΘΝ. ΚΑΗ ΣΡΑΣ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΚΛ. ΥΟΛΩΝ Σηλέυ Φ.337.1/ (ΦΔΚ 2310 τ. Β'/ ) ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ «Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπνπδαζηψλ -ηξηψλ πνπ ζα εηζαρζνχλ ζηα Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ) θαη ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ (ΑΤ) θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο » ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ Έρνληαο ππφςε : α. Σν Ν.1294/1982 «πκπιήξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ''Πεξί ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ'' πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηε ρνιή.» (ΦΔΚ 122/ Σεχρνο Α') β. Σα άξζξα 1 θαη 4 ηνπ Ν.1351/1983 «Δηζαγσγή ζπνπδαζηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο (ΦΔΚ 56/ Σεχρνο Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. γ. Σν άξζξν 31 ηνπ Ν.1481/84 «Οξγαληζκφο Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο», (ΦΔΚ 152/ Σεχρνο Α ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.2018/92 «Ρχζκηζε ζεκάησλ αζηπλνκηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκνζίαο Σάμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 33/ Σεχρνο Α'). δ. Σν άξζξν 22 ηνπ Ν.2362/95 «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 247/ Σεχρνο Α'). ε. Σν άξζξν 12 ηνπ Ν.2552/1997 «Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 266/ Σεχρνο Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. ζη. Σν άξζξν 6 ηνπ Ν.2913/2001 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Μεηνρηθψλ Σακείσλ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 102/ Σεχρνο Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα.

2 δ. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν.3257/2004 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» (ΦΔΚ 143/ Σεχρνο Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. ε. Σν άξζξν 31 ηνπ Ν.3320/2005 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη γηα ηνπο ΟΣΑ» (ΦΔΚ 48/ Σεχρνο Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. ζ. Σν άξζξν 11 ηνπ Ν.3648/2008 Ν.3648/2008 «Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αλαπήξσλ πνιέκνπ, πξνζσπηθνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Άκπλαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 38/ Σεχρνο Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. η. Σν άξζξν 59 ηνπ Ν.3966/2011 «Θεζκηθφ πιαίζην ησλ Πξνηχπσλ Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ... θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 118/ Σεχρνο Α'). ηα. Σν ΠΓ.86/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (ΦΔΚ 141 Σεχρνο Α'). ηβ. Σν ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194 Σεχρνο Α'). ηγ. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο, γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα πνπ θπξψζεθε κε ην 1ν άξζξν ηνπ ΠΓ 63/2005 (ΦΔΚ 98 Σεχρνο Α'). ηδ. Σελ ππ αξηζκ. Τ48/ Απφθαζε θαζνξηζκνχ αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα (ΦΔΚ 2105 Σεχρνο Β'). ηε. Σηο εηζεγήζεηο ησλ Κιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη ηεο ΔΛΑ. ηζη. Σελ ππ αξηζκ.1 γλσκάηεπζε ΑΑΔ ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ ηδ. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο, πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Π/Τ χςνπο πεξίπνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012, πεξίπνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013, πεξίπνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2014, πεξίπνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015, πεξίπνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 θαη πεξίπνπ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο Η ελ ιφγσ δαπάλε ζα θαιπθζεί γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012 απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤΠΔΘΑ. Δ.Φ.: (Αξκνδηφηεηαο ΓΔΔΘΑ), ΚΑΔ: 0861, 0869, 1321, 1329, 0899, 0871, 0873, 1111, 1121, 1231, Δ.Φ.: (Αξκνδηφηεηαο ΓΔ), ΠΓ 407/80 (Μέιε ΓΔΠ) θαη ΚΑΔ: 200, 400, 411, 412, 421, 422, 424, 433, 435, 437, 517, 821, 813, 828, 831, 869, 871, 875, 899, 1111, 1121, 1131, 1211, 1231, 1411, 1421, 1423, 1424, 1431, 1432, 1699, 1500, Δ.Φ: , (Αξκνδηφηεηαο ΓΔΝ), ΚΑΔ: 0411, 0412, 0421, 0422, 0424, 0432, 0433, 0435, 0437, 0711, 0831, 0833, 1411, 1421, 1423, 1511, Δ.Φ: , (Αξκνδηφηεηαο ΓΔΑ), ΚΑΔ: 0415, 0434, 0863, 1421, 1423, 1411, 1325, 1511, 1699, Η αλσηέξσ δαπάλε ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε ζα θαιχπηεηαη απφ ηηο πηζηψζεηο πνπ ζα εγγξάθνληαη πξνο ην ζθνπφ απηφ ζηνπο αλσηέξσ Πξνυπνινγηζκνχο.

3 ηε. Σηο ππ αξηζκ. Φ.831.1/21/166105/.376/23 Ηαν 2012/ΓΔΔΘΑ/Γ3 με α/α και Φ.831.1/50/166946/.556/07 Φεβ 2012/ΓΔΔΘΑ/Γ3 με α/α βεβαηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ΓΔΔΘΑ, ηηο ππ αξηζκ. Φ.813/1/841779/.22/05 Ηαν 2012/ΓΔ/ΓΟΗ/2ο με α/α βεβαηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ΓΔ, ηηο ππ αξηζκ /9/12/.99001/04 Ηαν 2012/ΓΔΝ/ΓΝΖ Π/Τ και 815.1/14/12/.99006/04 Ηαν 2012.ΓΔΝ/ΓΝΖ Π/Τ βεβαηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ΓΔΝ θαη ηηο ππ αξηζκ. Απ. Ππωτ. 35/03 Ηαν 2012/ΓΔΑ/Γ6/3α και 43/03 Ηαν 2012/ΓΔΑ/Γ6/3α βεβαηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ΓΔΑ, γηα ηελ δέζκεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ πηζηψζεσλ. ηζ. Σν ππ Αξηζ. Πξση. 2/26951 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο) απφ 25/5/12. θ. Σελ ππ αξηζ. ΓΙΠΠ/Φ.ΔΓΚΡ.3/47/7817/ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξ. 1 ηεο Π.Τ.. 33/2006, φπσο ηζρχεη. ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ Άπθπο 1 Απιθμόρ Δισακτέων 1. Να εηζαρζνχλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο , θαηά ρνιή Σκήκα, ζπνπδαζηέο, σο εμήο: α. ηα Αλψηαηα ηξαηησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ) Α/Α ΥΟΛΔ ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΩΝ 1. ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΤΔΛΠΙΓΧΝ (Δ) (1) ΟΠΛΑ (2) ΧΜΑΣΑ (3) Μ.ΤΠΞΚΟΙ Ξ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ ΧΜΑΣΑ) 2. ΥΟΛΗ ΝΑΤΣΙΚΧΝ ΓΟΚΙΜΧΝ (ΝΓ) (1) ΜΑΥΙΜΟΙ (2) ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ 3. ΥΟΛΗ ΙΚΑΡΧΝ (Ι) (1) ΙΠΣΑΜΔΝΟΙ (2) ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ (3) ΔΛΔΓΚΣΔ ΑΔΡΑΜΤΝΑ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΗ ΥΟΛΗ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΧΜΑΣΧΝ (Α) 4. (1) ΙΑΣΡΙΚΟ (2) ΟΓΟΝΣΙΑΣΡΙΚΟ (3) ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟ (4) ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΟ (5) ΣΜΗΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ (6) Ν (ΣΡΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΧΝ ΝΟΜΙΚΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ) (24 6)

4 (7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΛΗ ΑΞΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ (ΑΝ) 39 β. ηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ (ΑΤ) Α/Α ΥΟΛΔ ΣΜΖΜΑΣΑ ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΑΚΣΔΩΝ 1 ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΞΚΧΝ Ξ (ΜΤ) (1) ΟΠΛΑ (2) ΧΜΑΣΑ ΥΟΛΗ ΜΟΝΙΜΧΝ ΤΠΞΚΧΝ ΝΑΤΣΙΚΟΤ (ΜΤΝ) 108 (1) ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΔΓΙΟ Α (2) ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΔΓΙΟ Β (3) ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΔΓΙΟ Γ (4) ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΠΔΓΙΟ Γ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΞΚΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ (ΣΤΑ) ΥΟΛΗ ΤΠΞΚΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ (ΤΓ) 53 5 ΥΟΛΗ ΙΠΣΑΜΔΝΧΝ ΡΑΓΙΟΝΑΤΣΙΛΧΝ (ΙΡ) 8 (πλνιηθά 1170 εηζαθηένη). Άπθπο 2 Καηεγνξίεο Πνζνζηά Τπνςεθίσλ 1. ηνλ νξηδφκελν ζπλνιηθφ αξηζκφ εηζαθηέσλ ησλ ρνιψλ, ηνπ άξζξνπ 1, πεξηέρνληαη νη εμήο εηδηθέο θαηεγνξίεο κε ηα αληίζηνηρα πνζνζηά : α. Σεο πεξηπηψζεσο ηεο παξαγξ. 1α ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3648/08 πνπ αθνξά ζηα ηέθλα πνιπηέθλσλ θαη ηξηηέθλσλ νηθνγελεηψλ, ηα νπνία εηζάγνληαη ζε πνζνζηφ κέρξη 35% επί ηνπ εθάζηνηε θαζνξηδνκέλνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαηά ζεηξά επηηπρίαο. Ν.3648/08 πνπ αθνξνχλ: β. Σσλ πεξηπηψζεσλ ηεο παξάγ. 1β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ (1) Σέθλα - αδειθνχο αλαπήξσλ θαη ηξαπκαηηζζέλησλ ζηξαηησηηθψλ (ζε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67%) πνπ ηξαπκαηίζηεθαλ ζε πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ή ζε εηξεληθή πεξίνδν, ιφγσ παζήζεψο ηνπο ζε δηαηεηαγκέλε ππεξεζία θαη έλεθα απηήο.

5 (2) Σέθλα Διιήλσλ κφληκσλ ζηξαηησηηθψλ εθέδξσλ θαη θιεξσηψλ νπιηηψλ πνπ ζπκκεηείραλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηα πνιεκηθά γεγνλφηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 20 Ινπιίνπ έσο ηελ 20 Απγνχζηνπ 1974 ζηελ Κχπξν, θαζψο θαη ζηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ην 1964 ζηελ Σπιεξία θαη Λεπθσζία θαη ην 1967 ζηελ Κνθίλνπ θαη Αγ. Θενδψξνπο ηεο Κχπξνπ. (3) Σέθλα ζαλφλησλ ζηξαηησηηθψλ ησλ ΔΓ ζηνλ πφιεκν ή ζηελ εηξήλε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο θαη έλεθα απηήο. Οη πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξ. 1β εηζάγνληαη ζε πνζνζηφ κέρξη 10% επί ηνπ πνζνζηνχ 35%, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) άηνκν. γ. Σεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξ. 1γ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 3648/08 πνπ αθνξά ζηνπο Έιιελεο Δμσηεξηθνχ ζε πνζνζηφ κέρξη 3%, (επηπιένλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ Ν. 2552/97 (φπσο ηζρχεη ζήκεξα). δ. Σεο πεξίπησζεο ηνπ Ν.1294/1982, πνπ αθνξά ζε εηζαγσγή Μνλίκσλ Τπαμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο, ζε πνζνζηφ 20% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζηνλ ίδην λφκν θαζνξίδνληαη. 2. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα ππαρζνχλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο 1α θαη β (35%), ζα θξηζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο κε βάζε ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζηηο παλειιαδηθέο γξαπηέο εμεηάζεηο ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ θαη ηε δήισζε πξνηίκεζήο ηνπο, θαηά πξψηνλ σο ππνςήθηνη ηεο γεληθήο ζεηξάο θαη εθφζνλ δελ ζπγθεληξψλνπλ ηε βάζε ηεο γεληθήο ζεηξάο θξίλνληαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ εηδηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. 3. ε πεξίπησζε χπαξμεο θελψλ ζέζεσλ ηεο εηδηθήο θαηεγνξίαο 1α θαη β (35%), απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ ππνςεθίνπο ηεο γεληθήο ζεηξάο. Αληίζηνηρεο θελέο ζέζεηο ηεο πεξίπησζεο 1δ, κεηαθέξνληαη αλαινγηθά ζηε γεληθή ζεηξά θαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 α θαη β. Κελέο ζέζεηο ηεο παξαγξ. 1γ ( Έιιελεο Δμσηεξηθνχ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζε θακία πεξίπησζε δε κεηαθέξνληαη θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ππνςήθηνπο νπνηαζδήπνηε άιιεο ζεηξάο ή θαηεγνξίαο. 4. Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ εηζαθηέσλ ζην Ιαηξηθφ Σκήκα ηεο Α, ηνπ άξζξνπ 1, ηέζζεξηο (4) ζπνπδαζηέο εηζάγνληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΔΛ.Α.) Άπθπο 3 Ποσοστά Απουοίτων Λςκείος Πεπασμένων Δτών ΔΠΑΛ Α'/ΣΔΔ 1. Ο αξηζκφο εηζαθηέσλ, ζα θαιπθζεί θαηά ην 90% απφ φζνπο ππνςεθίνπο δηαγσληζζνχλ ην έηνο 2012 ζηα καζήκαηα ηεο Γ Σάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζε εζληθφ επίπεδν. Σν ππφινηπν 10% ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ, λα θαιπθζεί απφ φζνπο δηαγσλίζηεθαλ ζηα καζήκαηα ηεο Γ Σάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, ζε εζληθφ επίπεδν, ηα δχν πξνεγνχκελα έηε (2010 θαη 2011). ε πεξίπησζε κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο, νη θελέο ζέζεηο ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ θαηεγνξία ηνπ 90 %. 2. Πνζνζηφ 8% επί ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζηα ΑΤ, θαιχπηεηαη απφ ππνςεθίνπο Α Οκάδνο εκεξήζησλ Δπαγγεικαηηθψλ Λπθείσλ (ΔΠΑΛ Α'). Σν πνζνζηφ

6 απηφ ππνινγίδεηαη επί ησλ ζέζεσλ, πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε Γεληθή εηξά θαη ζηηο Δηδηθέο Καηεγνξίεο ησλ πεξηπηψζεσλ 1α θαη 1β ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ 2. Άπθπο 4 Λοιπέρ Γιατάξειρ 1. ηα ΑΔΙ ΑΤ δελ είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή ππνςεθίσλ σο επηιαρφλησλ, γηα πιήξσζε ηπρφλ θελψλ ζέζεσλ νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ κε παξνπζηάζεσο, παξαηηήζεσο ή απνκαθξχλζεσο ππνςεθίσλ, πνπ έρνπλ θξηζεί εηζαθηένη ζηηο ρνιέο απηέο, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ εθδφζεθαλ απφ ην ΤΠΘΠΑ. 2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξ. 1.β., θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνζνζηψλ ηεο παξαγξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο παξνχζεο, ηα θιαζκαηηθά ππφινηπα απφ 0,5 θαη άλσ, ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα άλσ ζηελ επφκελε κνλάδα, ελψ ηα θιαζκαηηθά ππφινηπα απφ 0,49 θαη θάησ ζηξνγγπινπνηνχληαη πξνο ηα θάησ, ζηελ πξνεγνχκελε κνλάδα ή ζην κεδέλ. Ο παξαπάλσ ηξφπνο ππνινγηζκνχ δελ εθαξκφδεηαη, εάλ πξνθχπηεη ππέξβαζε ή κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ. 3. Έλαξμε ηζρχνο, απφ δεκνζηεχζεσο. Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο Αζήλα 06 Απγνχζηνπ 2012 ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛ. ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ ΥΡΗΣΟ ΣΑΨΚΟΤΡΑ ΠΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΧΣΟΠΟΤΛΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ ΑΡΒΑΝΙΣΟΠΟΤΛΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΝΙΚ.-Γ. ΓΔΝΓΙΑ

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ

Τ Ο Μ Ο Σ ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Τ Ο Μ Ο Σ 5 ( 3 6 Δ ) Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ Ξ Η Ρ Α Σ 1 Δθπαίδεπζε ηειερψλ 36.Ρ.α.1-5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ρ ΣΤΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΦΟΛΕΣ ΘΕΜΑ α Εθπαίδεπζε Σηειερώλ 1. ΝΟΜΟ ΒΥΜ ηης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Θέκα: «Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ Καηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (αλδξώλ - γπλαηθώλ) έηνπο 2014».

ΑΠΟΦΑΖ. Θέκα: «Πξνθήξπμε Γηαγσληζκνύ Καηάηαμεο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ. (αλδξώλ - γπλαηθώλ) έηνπο 2014». ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΖ ΚΛΑΓΟ ΓΗΟΗΚΖΖ, ΟΡΓΑΝΧΖ &ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σαρ. Γηεύζπλζε : Αθηή Βαζηιεηάδε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014. «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Aξηζκ.: 223.10-2 /5386/2014 -ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ- «Καηάηαμε Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθώλ Ληκεληθνύ ώκαηνο Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο» Έρνληαο ππόςε: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ)

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2013 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΚΓ Δθνξεία Πξντζηνξηθψλ & Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ (ΚΓ ΔΠ&ΚΑ) ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο 2-04-203 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Αριθ. Πρωτ. : Υ2/942 ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΓ ΕΥΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΩΝ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12.

Θέκα:Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή ηωλ εηζαγνκέλωλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2011-12. 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΜΑΡΟΤΗ 7-9 - 2011 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ.

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 1 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΔΠΑ ΓΔ / ΓΟΔΔ 20 / ΗΟΤΛΗΟ 2013 «Έιεγρνο Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ηεο ΠΑ» ΔΚΣΤΠΩΖ ΤΑΔ ΗΟΤΛΗΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζχλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Η ΔΦΟΡΔΙΑ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ EΦOPEIA APXAIOTHTΧN ΓΧΓΔΚΑΝΗΟΤ Tαρ. Γ/λζε: Iππνηψλ-Pφδνο 85100 Πιεξνθνξίεο: Δ.Υαηδεζηεθαλή

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ.Φαθ.:223.10-3/2014/Αξηζκ.ρεδίνπ: 6681/18-06-2014 «Καηάηαμε Γνθίκσλ εκαηνθόξσλ Ληκεληθνύ ώκαηνο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ

Αξηζκ.Φαθ.:223.10-3/2014/Αξηζκ.ρεδίνπ: 6681/18-06-2014 «Καηάηαμε Γνθίκσλ εκαηνθόξσλ Ληκεληθνύ ώκαηνο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Αξηζκ.Φαθ.:223.10-3/2014/Αξηζκ.ρεδίνπ: 6681/18-06-2014 «Καηάηαμε Γνθίκσλ εκαηνθόξσλ Ληκεληθνύ ώκαηνο» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.1256/1982 «Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αζήλα, 8 Απξηιίνπ 2009 Αξηζ. πξση.: 2974 Αξίζ. Απφθαζεο: 710 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΠΑΑ Δηδηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ».

«Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». 15 Φεβξνπαξίνπ 2012 ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΓΗΑ «Ρςθμίζειρ θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ, θαπμάκων, θαπμακείων και άλλερ διαηάξειρ». ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ρύθμιζη θεμάηων Δθνικού ςζηήμαηορ Τγείαρ και εποπηεςόμενων θοπέων

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα