ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Γ/Η ΟΣΑ Γηοηθήζεης Σαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 27 β)γήκοσς ηες Υώρας Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΗΝΑ Σειέθσλα: Β) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Γ/ΝΗ 39 ε ΦΟΡΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΗΝΑ Σειέθσλα: Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΘΔΜΑ : Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α) ζηνπο δήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ. ΥΔΣ. : Δγθχθιηνο Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010. ην ΦΔΚ 194/Α/2010 δεκνζηεχζεθε ην ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», ην νπνίν εθδφζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν 3871/2010 θαη ηζρχεη απφ 1/1/2011 (άξζξν 13 ΠΓ 113/2010) ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 ζηνπο δήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ δηεπθξηλίδνπκε ηα αθφινπζα : 1. Πεδίο εθαρκογής. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010 εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (άξζξν 1 παξ. 1 ΠΓ 113/2010). 1

2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν 3871/2010, ε γεληθή θπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηελ έλλνηα δε ησλ ΟΣΑ εκπεξηέρνληαη νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο. 2. Ορηζκοί. «Αλάιεςε ππνρξέσζεο» είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο έλαληη ηξίησλ (λνκηθή δέζκεπζε - άξζξν 21 παξ. 1 Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ Ν 3871/2010, άξζξν 2 παξ. 1 ΠΓ 113/2010). Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, απαηηείηαη ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ε αλαγθαία πίζησζε (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε - άξζξν 21 παξ.2 Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ Ν 3871/2010, άξζξν 2 παξ. 2 ΠΓ 113/2010). Οπζηαζηηθά ε αλάιεςε ππνρξέσζεο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη (εγθξίλεηαη) ε πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο δαπάλεο θαη δηαηίζεηαη (δεζκεχεηαη) ε αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο (Δ Σκ. VII 114/2010). Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ αληηζηνηρεί ζηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 11 έσο 19 ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ ΟΣΑ (ΒΓ 17/5-15/6/1959), φπνπ νη φξνη «αλάιεςε ππνρξεψζεσλ» θαη «αλάιεςε δαπαλψλ» ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά κε ην ίδην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν. Η αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία αθνινπζείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ. Αθνινπζνχλ δηαδνρηθά ε εθθαζάξηζε, ε εληνιή θαη ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο. Όπσο δηεπθξηλίζακε παιαηφηεξα (Δγθχθιηνη 6347/ θαη 38135/ ), νη πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί, αλ δελ 2

3 δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηηο πηζηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ρσξίο απφθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (απνδνρέο πξνζσπηθνχ, αληηκηζζία αηξεηψλ, κηζζψκαηα αθηλήησλ, ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο) θαη νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο (άξζξν 21 παξ.9 Ν 2362/95, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν 3943/2011). Δηδηθφηεξα γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 113/2010, νη δαπάλεο ηνπο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ απηψλ κε πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνληαη, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ κηζζσηηθψλ ζπκβάζεσλ. Καηά θαλφλα ζην δεκφζην «αλάιεςε ππνρξέσζεο» θαη «δηάζεζε πίζησζεο» ελλνηνινγηθά ζπκπίπηνπλ, ρξνληθά ηαπηίδνληαη θαη απνηεινχλ ην πεξηερφκελν εηδηθήο αξκνδηφηεηαο, ε νπνία αλήθεη ζηα φξγαλα πνπ ν λφκνο νξίδεη σο «δηαηάθηεο». χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 20 ηνπ Ν 3871/2010 «δηαηάθηεο είλαη ν ππνπξγόο ή ην πξνβιεπόκελν από ηηο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο όξγαλν ηνπ θνξέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ππνρξεώζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ θνξέα ηνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπ». ηνπο δήκνπο ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ηηο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ: Η αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ αλήθεη θαηά θαλφλα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 72 παξ. 1 πεξίπη. δ Ν 3852/2010) θαη θαη εμαίξεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζην δήκαξρν (άξζξν 158 παξ. 3 θαη 4 Ν 3463/2006), ελψ ε αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ (αλάιεςε δαπαλψλ θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ ΟΣΑ) απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ (άξζξν 11 ΒΓ 17/5-15/6/1959). πλεπψο ζηνπο δήκνπο, δηαηάθηεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 2362/95 είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ν δήκαξρνο, θαηά πεξίπησζε, ην έγγξαθν φκσο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ππνγξάθεηαη πάληα απφ ην δήκαξρν (άξζξν 12 παξ. 3 ΒΓ 17/5-15/6/1959) ή απφ ηνλ αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίν απηφο έρεη κεηαβηβάζεη ηε ζρεηηθή 3

4 αξκνδηφηεηα (άξζξν 59 παξ. 1 Ν 3852/2010). Γειαδή, ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα ζην δεκφζην φπνπ ην ίδην φξγαλν αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη δηαζέηεη (δεζκεχεη) ηελ πίζησζε, ζηνπο δήκνπο ην φξγαλν πνπ δηαζέηεη (δεζκεχεη) ηελ πίζησζε δηαθνξνπνηείηαη θαηά θαλφλα απφ ην φξγαλν πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε. Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο ζα εθηεζεί αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 113/2010 ζηνπο δήκνπο πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν πνπ αθ ελφο κελ δελ ζα ζίγεη ηηο λνκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηνπο, αθ εηέξνπ δε ζα ιακβάλεη ππ φςε ηε ρξνληθή αιιεινπρία κε ηελ νπνία αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο απηέο. Η δηάθξηζε κεηαμχ «θχξησλ δηαηαθηψλ» θαη «δεπηεξεπφλησλ δηαηαθηψλ» (άξζξν 20 παξ. 1 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη) δελ ελδηαθέξεη ηνπο δήκνπο, αθνχ ε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηαηαθηψλ (δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δεκάξρνπ) λα κεηαβηβάδνπλ πηζηψζεηο ζε άιια φξγαλα, κε ζθνπφ λα δηαηίζεληαη νη κεηαβηβαζζείζεο πηζηψζεηο απφ ηα φξγαλα απηά. 3. Γηαδηθαζία αλάιευες σποτρεώζεφλ. α. Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ ζπληάζζεη: - ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010, εάλ πξφθεηηαη γηα πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην δήκαξρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, - ΠΡΟΣΑΗ (Η ΔΚΘΔΗ) ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ, φηαλ πξφθεηηαη γηα πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. εκεηψλεηαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην έγγξαθν ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δελ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή απφθαζεο, δεδνκέλνπ φηη ππνγξάθεηαη κελ απφ ην δήκαξρν, ε αξκνδηφηεηα φκσο έγθξηζεο ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο ηεο πίζησζεο αλήθεη ζε άιιν φξγαλν. Δπεηδή εμάιινπ θαηά ην ρξφλν πνπ εθδίδεηαη ε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί ηφζν ε χπαξμε ή ε επάξθεηα 4

5 ηεο πίζησζεο φζν θαη ε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο ( άξζξν 4 ΠΓ 113/2010), ην έγγξαθν αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο απαηηείηαη λα έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί πξηλ εθδνζεί ε απφθαζε απηή. Η «πξφηαζε (ή έθζεζε) αλάιεςεο ππνρξέσζεο» πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 113/2010, ηα ίδηα δειαδή ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη θαη ε «απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο», επεηδή φκσο είλαη έγγξαθν εηζεγεηηθνχ ραξαθηήξα πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θαηάιιειν ηχπν. Πξσηνθφιιεζε δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, νη εηζεγήζεηο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή πξηλ απφ ηε ζπδήηεζή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ (απνθάζεσλ ή πξνηάζεσλ) είλαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ (άξζξα 1 παξ. 1 θαη 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). πλεπψο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 πνπ νξίδνπλ σο αξκφδηα ηελ θάζε ππεξεζία, δειαδή ηελ θάζε νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ δηεχζπλζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πίζησζε, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηεο, δελ έρνπλ πιένλ εθαξκνγή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ εγγξάθνπ απφ ην δηεπζπληή ηεο αξκφδηαο εθάζηνηε ππεξεζίαο. Γελ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ηήξεζε «βηβιίνπ θαηαρψξεζεο ησλ εθζέζεσλ δαπαλψλ» απφ θάζε ππεξεζία (δηεχζπλζε) ηνπ δήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πνξεία δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ γίλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ή απφ ηελ ΤΓΔ ζηνπο δήκνπο φπνπ απηή έρεη ζπζηαζεί (άξζξν 6 πεξίπη. γ ΠΓ 113/2010). β. Η δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά φισλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). Η εθ ησλ πζηέξσλ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο, ε έγθξηζε δειαδή ηεο δαπάλεο θαη ε δηάζεζε ηεο αλαγθαίαο πίζησζεο ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, δελ κπνξεί λα ηε λνκηκνπνηήζεη αλαδξνκηθά (Δ Σκ. VII 209/2010, 114/2010). Καηά κείδνλα ιφγν παξάλνκε είλαη επίζεο ε δαπάλε φηαλ δηελεξγείηαη ζε ρξφλν θαηά ηνλ 5

6 νπνίν δελ ππάξρεη πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε κεηαγελέζηεξε δε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ηεο δαπάλεο δελ ζεξαπεχνπλ ηελ παξαλνκία απηή (Δ Σκ. VII 342/2001), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπη. β ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ (άκεζε απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ ζε δξφκνπο θαη δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη θσηηζκνχ). Οη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο, νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, θαη ζην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 113/2010. πλεπψο, ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νξηζκέλνη δήκνη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε κία απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο, δελ είλαη λφκηκε. Η ηαθηηθή απηή δελ είλαη λφκηκε θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν, φηη νη πηζηψζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ ή ηε δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε εθπφλεζε κειέηεο, δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ ζπληαρζεί ε ζρεηηθή κειέηε, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νπνίαο ζα πξνθχπηεη θαη ην χςνο ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο (Δγθ. Τπ. Δζση / ). γ. Η απφθαζε ή ε πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα αθφινπζα ζηνηρεία (άξζξν 3 ΠΓ 113/2010): - Σηο δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δαπάλε, ή αλ δελ ππάξρεη ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο (θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 3801/2009) θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). - Σν είδνο θαη ηελ αηηία ηεο δαπάλεο. - Σν χςνο ηεο απαηηνχκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) θαη, αλ πξφθεηηαη γηα πνιπεηείο ππνρξεψζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο ζην ηξέρνλ θαη ζηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. - Σν νηθνλνκηθφ έηνο (ή ηα νηθνλνκηθά έηε) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο. - Σνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνλ νπνίν βαξχλεη ε δαπάλε. Η απφθαζε ή ε πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπληάζζεηαη γηα θάζε δαπάλε θαη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πίζησζεο πνπ δηαηίζεηαη (δεζκεχεηαη) κε ηελ απφθαζε ηνπ δηαηάθηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ηεο δαπάλεο ζα εθδίδεηαη κία απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο 6

7 ππνρξέσζεο θαη φρη ρσξηζηή απφθαζε ή πξφηαζε γηα θάζε επί κέξνπο (ηκεκαηηθή) πιεξσκή (άξζξν 5 ΠΓ 113/2010). ε πεξίπησζε π.ρ. ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ε νπνία πξνβιέπεη ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε θαη πιεξσκή ησλ πιηθψλ, ε απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο εθδίδεηαη άπαμ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο αλάζεζεο θαη φρη γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε, ηηκνιφγην θ.ι.π. Η απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη απφ ην δήκαξρν ή ηνλ αληηδήκαξρν, ζηνλ νπνίν ηπρφλ κεηαβηβάζζεθε ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. Η ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηίζεηαη θάησ απφ ζρεηηθή πξάμε ειέγρνπ, ην πεξηερφκελν θαη ε κνξθή ηεο νπνίαο πεξηέρεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010. ηνπο δήκνπο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΤΓΔ αθνινπζείηαη επαθξηβψο ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 113/2010. Πξηλ ππνγξάςεη ην έγγξαθν αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, ν πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ειέγμεη αλ ε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη αλ ππάξρεη γη απηή επαξθήο πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). 1 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, ζην βαζκφ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ εθφζνλ δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο λεφηεξεο απηέο δηαηάμεηο. πλεπψο, ν πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο νθείιεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή θαη ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ή ηεο πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: - Δάλ ε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δειαδή δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ή έκκεζα απφ δηάηαμε λφκνπ νχηε εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ δήκνπ (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). - Δάλ ε δαπάλε δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ δηαζέζηκε πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 1 Ο έιεγρνο ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ δελ αθνξά ηνπο δήκνπο, αθνχ ηέηνην πνζνζηφ νξίδεηαη κφλν γηα ηηο πηζηψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (άξζξν 19 Ν 2362/95). 7

8 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έιιεηςε αληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο δαπάλεο θαη ηεο πίζησζεο ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα γηα ηελ πιεξσκή ηεο, ηζνδπλακεί κε έιιεηςε πίζησζεο, ε νπνία θαζηζηά ηε δαπάλε παξάλνκε θαη θαηαινγηζηέα ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ νξγάλσλ (Δ Σκ. IV 140/2010, Δ Σκ. V 22/2010, Δ Σκ. VII 359/2009, 26/2009, 5/2008, 173/2007, Δ Κιηκ. Β 850/2004). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψλνληαη θαζ ππέξβαζε ηεο πίζησζεο πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (Δ Σκ. IV 2384/2007, Δ Κιηκ. Β 226/2010), θαζψο θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αλαηίζεληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε απαηηνχκελε πίζησζε, θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ (Δ Σκ. VII 263/2010, 254/2010, 132/2010). Μφλν ε έγγξαθε δηαηαγή ηνπ δεκάξρνπ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα ππνγξάςεη ην έγγξαθν, επηζπλάπηνληαο ζε απηφ αληίγξαθν ηεο δηαηαγήο ηνπ δεκάξρνπ (άξζξν 14 παξ. 2 ΒΓ 17/5-15/6/1959). 2 ηνπο δήκνπο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΤΓΔ, ε πξάμε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, φηαλ ε δαπάλε θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα σο κε λφκηκε ή φηαλ δελ ππάξρεη πίζησζε, επηζηξέθεηαη κε έγγξαθν ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 113/2010. δ. Η απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο, θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ θαη ιακβάλεη αχμνληα αξηζκφ κε ηελ θαηαρψξεζε απηή (άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). Με εμαίξεζε ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΤΓΔ, ζηνπο ινηπνχο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε βηβιίνπ Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ή πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο επηζπλάπηεηαη ζην ρξεκαηηθφ έληαικα, πνπ ππνβάιιεηαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηνλ νηθείν Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). 2 Απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3Β ηνπ Ν 2362/95, ε εληνιή ηνπ δεκάξρνπ θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, ζηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (άξζξν 3Β παξ. 3 Ν 2362/95, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν 3871/2010). 8

9 Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ δεζκεχεηαη ηζφπνζε πίζησζε κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (άξζξν 4 παξ 1α ΠΓ 113/2010). Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ θαηαρσξείηαη ε πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, ππφ ηελ αίξεζε φκσο ηεο έθδνζεο απφθαζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε δαπάλε θαη ζα δηαηίζεηαη ε αλάινγε πίζησζε. Δάλ ηέηνηα απφθαζε δελ εθδνζεί, ε θαηαρσξεζείζα δέζκεπζε δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ κε ζρεηηθή πξάμε αληηινγηζκνχ. Σν κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεξείηαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ κε επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο θαη πεξηέρεη μερσξηζηή κεξίδα γηα θάζε θσδηθφ αξηζκφ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην αλαιπηηθφηεξν επίπεδν κε ην νπνίν έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηηο ζηήιεο ηνπ κεηξψνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 113/2010. Τπφδεηγκα ηνπ βηβιίνπ θαη νδεγίεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ πεξηέρνληαη ζηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010. ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ βηβιίνπ (α/α) ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θαηαρψξεζεο ηεο απφθαζεο ή ηεο πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο. Όπσο αλαθέξζεθε, ν αξηζκφο απηφο κλεκνλεχεηαη ζηελ πξάμε πνπ ζπληάζζεηαη επί ηεο απφθαζεο ή ηεο πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Όπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ αλσηέξσ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηα πεδία «Φνξέαο», «Δηδηθφο θνξέαο» φπσο θαη ε ζηήιε 7 «Πνζνζηφ δηάζεζεο πηζηψζεσλ» δελ αθνξνχλ ηνπο δήκνπο θαη ζπλεπψο δελ ζπκπιεξψλνληαη. ηε ζηήιε 8 «Αξηζκφο Απφθαζεο Αλάιεςεο» αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο απφθαζεο ηνπ δεκάξρνπ, αλ πξφθεηηαη γηα πίζησζε πνπ δηαηίζεηαη απφ απηφλ, ή ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. Σν κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεξείηαη θαηά νηθνλνκηθφ έηνο θαη, αλ είλαη ρεηξφγξαθν, αξηζκείηαη, κνλνγξάθεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ην δήκαξρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν 2503/ Δηδηθές θαηεγορίες δαπαλώλ. 4.1 Πηζηώζεης ποσ δηαηίζεληαη τφρίς απόθαζε (άρζρο 158 παρ. 5 Ν 3463/2006). 9

10 Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ: α) απνδνρέο θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ, β) αληηκηζζία ησλ αηξεηψλ θαη ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε, γ) κηζζψκαηα αθηλήησλ, δ) έμνδα θίλεζεο εηζπξαθηφξσλ θαη ε) ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο πεξίπη. ηγ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζήκεξα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 55327/1989 (ΦΔΚ 894/Β), δηαηίζεληαη ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (άξζξν 158 παξ. 5 Ν 3463/2006). πλεπψο, ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεηο ή νη πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη χζηεξα απφ αλακφξθσζε, ζεσξνχληαη δεζκεπκέλεο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο πξάμεο. ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ζπκπιεξψλνληαη γηα ηηο δαπάλεο απηέο φιεο νη ζηήιεο κε εμαίξεζε ηε ζηήιε κε αξηζκφ 8 «Αξηζκφο απφθαζεο αλάιεςεο», δεδνκέλνπ φηη απφθαζε γηα ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ δελ εθδίδεηαη. 4.2 Γαπάλες πάγηοσ ταραθηήρα. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 113/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 7 θαη 9 ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζνξίδνπλ εηδηθή δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, νη νπνίεο είηε αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηνπο (άξζξν 9 παξ. 1 ΠΓ 113/2010) είηε αλαιακβάλνληαη ζε ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ (άξζξν 9 παξ. 2 ΠΓ 113/2010). Δηδηθά γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ, δελ εθδίδεηαη πξάμε αλάιεςεο ππνρξέσζεο αιιά νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ αληίζηνηρνπο πίλαθεο κηζζσκάησλ, δεζκεχνληαη νιφθιεξεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (άξζξν 9 παξ. 3 ΠΓ 113/2010). Γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δαπαλψλ παξαηεξνχκε αλαιπηηθά ηα εμήο: α. Οη απνδνρέο θαη ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ θαη ζπλεπψο, φπσο πξναλαθέξακε, δελ εθδίδεηαη γη απηέο πξάμε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. β. Μεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηνπο, πεξηιακβάλνληαη νη «δαπάλεο 10

11 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95» (άξζξν 21 παξ. 9 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, άξζξν 9 παξ. 1 ΠΓ 113/2010). Γαπάλεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95 είλαη απηέο πνπ κπνξεί λα πιεξψλνληαη απφ ην ηακείν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (πξνπιεξσκέο). ηνπο ΟΣΑ αληίζηνηρεο είλαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 θαη 39 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, φπνπ απαξηζκνχληαη νη ίδηεο πεξίπνπ θαηεγνξίεο δαπαλψλ κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95 (έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο νθεηιεηψλ). Δπεηδή φκσο ζηε δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεηαη θαη «θάζε άιιε δαπάλε πνπ νξίδεηαη κε εηδηθό λόκν» (άξζξν 37 παξ. 1 πεξίπη. ζη Ν 2362/95), ζηνπο δήκνπο ε ελ ιφγσ ξχζκηζε αθνξά ηηο δαπάλεο, πνπ έρνπλ ππαρζεί θαηά θαηξνχο κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζηε δηαδηθαζία πξνπιεξσκήο ησλ άξζξσλ 38 θαη 39 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959. πλεπψο σο «δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95» λννχληαη ζηνπο δήκνπο: - Οη ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο ησλ δαλείσλ (Απφθ. Τπ. Δζση /1959, ΦΔΚ 364/Β), γηα ηηο νπνίεο άιισζηε γίλεηαη ξεηή αλαθνξά θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 113/ Οη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ησλ ππέξ ηξίησλ εζφδσλ, ηα νπνία ζπλεηζπξάηηνληαη κε ηνπο δεκνηηθνχο θφξνπο (άξζξν 39 παξ. 1 πεξίπη. β ΒΓ 17/5-15/6/1959). Δθφζνλ φκσο πξφθεηηαη γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε) ή θξαηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 55327/1989, φπσο είλαη ε θξάηεζε 0,5% επί ησλ ινηπψλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ππέξ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Κεθάιαηα πξνο ηερληθφλ εμνπιηζκφλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/54», δελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. - Σα έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ησλ νθεηιεηψλ ηνπ δήκνπ (άξζξν 39 παξ. 1 πεξηπη. ε θαη ζη ΒΓ 17/5-15/6/1959, άξζξν 37 παξ. 1 πεξηπη. β θαη γ Ν 2362/95). - Οη εηζθνξέο ησλ δήκσλ πξνο ηνπο ζπλδέζκνπο ΟΣΑ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη νη νθεηιέο ηνπο πξνο ην ζχλδεζκν απφ αληαπνδνηηθά ηέιε (Απφθ. Τπ. Δζση /1992, ΦΔΚ 544/Β). 11

12 - Η δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε (Απφθ. Τπ. Δζση /1986, ΦΔΚ 741/Β). - Η εηήζηα ππνρξεσηηθή εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ-ΣΑΓΚΤ θαη ζην ΣΠΓΤ- ΣΑΓΚΤ (Απφθ. Τπ. Δζση /1959, ΦΔΚ 364/Β), ε νπνία φκσο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/1989 θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. - Η εξγνδνηηθή εηζθνξά 8% ππέξ ζχληαμεο ησλ πξψελ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ ε νπνία εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη ζην δεκφζην θαη κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ κε δήκνπο ή ζε δήκνπο, κέρξη ηελ έμνδν ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ ππεξεζία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 7α ηνπ Ν 2768/99 (Απφθ. Τπ. Δζση /1961). Καη απηή φκσο ε εξγνδνηηθή εηζθνξά πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/1989 θαη ζπλεπψο εμαηξείηαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. - Η δαπάλε πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ηξνθίκσλ γηα παηδηθέο θαηαζθελψζεηο θαη βξεθηθνχο ζηαζκνχο (Απφθ. Τπ. Δζση /1051/1974, ΦΔΚ 462/Β). - Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζηνλ ΟΠΑΓ ΣΤΓΚΤ (Απφθ. Τπ. Δζση /1959), γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξακε παξαπάλσ γηα φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. γ. Οη δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα, φπσο είλαη νη δαπάλεο χδξεπζεο, ηα ηέιε ηαρπδξνκηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ε δαπάλε θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ θ.ι.π., αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, δειαδή ηνπ δεκάξρνπ αλ πξφθεηηαη γηα επηθνηλσλίεο (άξζξν 158 παξ. 4 ΓΚΚ) θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (άξζξν 72 παξ.1 πεξίπη. δ Ν3852/2010). Γηα ηνλ ίδην ιφγν κπνξεί λα αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηνπο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ: α) πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή ειεθηξνληθέο βάζεηο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο άιισζηε είλαη θαηά θαλφλα εηήζηεο β) Σαθηηθέο επηρνξεγήζεηο δεκνηηθψλ ΝΠΓΓ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζπζηαηηθή πξάμε γ) Υξεκαηηθέο εηζθνξέο ζε αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο ηπρφλ ζπκκεηέρεη ν δήκνο δ) Δπηρνξεγήζεηο ζρνιηθψλ επηηξνπψλ απφ ηνπο ΚΑΠ, νη νπνίεο κάιηζηα πξέπεη λα απνδίδνληαη ζε απηέο κέζα ζε πνιχ 12

13 ζχληνκε πξνζεζκία ε) Σέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη ηέιε ρξήζεο κεραλεκάησλ έξγνπ ζη) Κνηλφρξεζηα πνιπθαηνηθηψλ. Γηα ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο δελ είλαη δπλαηή ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο (π.ρ. έμνδα θεδείαο αηξεηψλ ή ππαιιήισλ, εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θ.ι.π.), ε απφθαζε γηα ηε δέζκεπζε (δηάζεζε) ηεο πίζησζεο ζα γίλεηαη ακέζσο κφιηο γλσζηνπνηεζνχλ ζην δήκν ηα ζηνηρεία ηεο δαπάλεο (άξζξν 21 παξ. 7 Ν 2362/95, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν 3943/2011, άξζξν 9 παξ. 2 ΠΓ 113/2010). Αλαθεθαιαηψλνληαο ζεκεηψλνπκε φηη: - Γελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα απνδνρέο, αληηκηζζία αηξεηψλ, κηζζψκαηα αθηλήησλ, έμνδα θίλεζεο εηζπξαθηφξσλ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θξαηήζεηο ή άιιεο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/89. - Αλαιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηεο νη δαπάλεο γηα ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο δαλείσλ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/89, έμνδα δηνηθεηηθή εθηέιεζεο, εηζθνξέο ζε ζπλδέζκνπο, θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ, πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο. - Γελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο, φηαλ ε θχζε ηεο δαπάλεο δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν. 5. Τπόιοηπα αλεηιεκκέλφλ σποτρεώζεφλ προεγοσκέλφλ εηώλ. ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ Ν 3871/2010, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: «Με ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη πξηλ από ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε λέαο ππνρξέσζεο, κεηαθέξνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ θνξέα θαη δεζκεύνληαη πηζηώζεηο ηζόπνζεο κε ην αλεμόθιεην κέξνο ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο Νέεο ππνρξεώζεηο αλαιακβάλνληαη ζε βάξνο ηνπ ελαπνκέλνληνο ππνινίπνπ κεηά ηηο θαηά ηα αλσηέξσ δεζκεύζεηο πηζηώζεσλ». 13

14 Δπίζεο ζηελ πεξίπη. ε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν 3871/2010, νξίδεηαη φηη νη πξντζηάκελνη ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ, κε πξνζσπηθή ηνπο επζχλε (άξζξν 3Β παξ.4 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, άξζξν 10 ΠΓ 113/2010), φηη «όιεο νη εθθξεκείο ππνρξεώζεηο θαη ηα απιήξσηα ηηκνιόγηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζα κεηαθέξνληαη ζην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο θαη ζα εθθαζαξίδνληαη κε ηεξαξρεκέλν ηξόπν». Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη ζαθψο ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε λα ζεζπίζεη γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηελ ππνρξέσζε λα δεζκεχνπλ θαηά ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ηηο νθεηιέο ηνπο θαη λα κελ αλαιακβάλνπλ λέεο ππνρξεψζεηο, ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν εθθξεκνχλ θαη δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νη παιαηφηεξεο (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). Δθφζνλ θαηά ζπλέπεηα νη πηζηψζεηο πνπ δεζκεχζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ρσξίο λα έρνπλ αλαισζεί (εθηακηεπζεί) κέρξη ηε ιήμε ηνπ, εγγξάθνληαη ζηνπο ίδηνπο ή ζε αληίζηνηρνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, δεζκεχνληαη εθ λένπ κε ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, έηζη ψζηε λέεο ππνρξεψζεηο λα αλαιακβάλνληαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ απνκέλεη ππφινηπν ηεο ζπλνιηθήο πίζησζεο πνπ έρεη γξαθεί ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ. Με άιια ιφγηα νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλήζσο ζηνπο δήκνπο απνθαινχληαη «επαλαςεθίζεηο πηζηψζεσλ», πξνεγνχληαη ρξνληθά φισλ ησλ άιισλ δεζκεχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνθαζηζζνχλ γηα ηνλ ίδην θσδηθφ αξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απφ ην πξνεγνχκελν ή ηα πξνεγνχκελα έηε έρεη απνθαζηζζεί λα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (π.ρ. πξνκήζεηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΠ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο κε ηνλ φξν λα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ππνρξέσζε αλαιεθζείζα κε πξνγξακκαηηθή ή άιιε ζχκβαζε κε ηνλ φξν λα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηξέρνληνο ή θαη ησλ επφκελσλ εηψλ θ.ι.π.). Δάλ φκσο πξφθεηηαη γηα ππνρξεψζεηο πνπ δελ κεηαθέξνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηνπο ίδηνπο δειαδή ΚΑ φπνπ αξρηθά είραλ αλαιεθζεί, αιιά απνηππψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο 81 «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ, νη 14

15 αλσηέξσ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα αλαιήςεσο ησλ ππνρξεψζεσλ δελ βξίζθνπλ έδαθνο εθαξκνγήο, αθνχ εμ νξηζκνχ φιεο νη πηζηψζεηο ησλ θσδηθψλ απηψλ αξηζκψλ αθνξνχλ εμ νινθιήξνπ ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ή θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαη νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη εθ λένπ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πάλησο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή παξακέλεη ε ππνρξέσζε ησλ δήκσλ λα πξνηάζζνπλ ρξνληθά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παιαηφηεξσλ νθεηιψλ έλαληη απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηδίσο φηαλ αλαθέξνληαη ζην ίδην είδνο δαπάλεο ή βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο. Π.ρ. ζηελ θαηεγνξία εμφδσλ 63 «Φφξνη Σέιε», ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη κε λέεο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξνχλ «Φφξνπο Σέιε» θαη πνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ εγγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο 81 «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ» θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ΚΑΔμφδνπ 8114 «Φφξνη Σέιε». Η γεληθή απηή ππνρξέσζε ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ηαθηνπνίεζεο ησλ παιαηφηεξσλ δεζκεχζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα νδεγεί ηνπο ΟΣΑ ζε άξλεζε ή αδπλακία εθπιήξσζεο άιισλ, εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο επζέσο απφ ην λφκν. Έηζη, ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ Ν 3871/2010 θαη ηνπ ΠΓ 113/2010 δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αηηία, γηα λα κε πιεξψλεη έλαο δήκνο ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε δηάθξηζε ησλ δαπαλψλ ζε ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο απαληάηαη κφλν ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ζηνπο δήκνπο. 6. Αλαηροπή αλαιήυεφλ θαη δηαγραθή δεζκεύζεφλ. Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξάμεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ δεζκεχεηαη ηζφπνζε πίζησζε κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (άξζξν 21 παξ. 5 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). Η δεζκεπζείζα πίζησζε δελ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα άιιε δαπάλε, εθηφο αλ ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο αλαηξαπεί θαη ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο δηαγξαθεί απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ. 15

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ 1 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΑΓΗΑΒΑΘΜΖΣΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΟΛΔΜΗΚΖ ΑΔΡΟΠΟΡΗΑ ΔΠΑ ΓΔ / ΓΟΔΔ 20 / ΗΟΤΛΗΟ 2013 «Έιεγρνο Τπεξεζηψλ θαη Οξγάλσλ Οηθνλνκηθήο Μέξηκλαο θαη Λνγηζηηθνχ ηεο ΠΑ» ΔΚΣΤΠΩΖ ΤΑΔ ΗΟΤΛΗΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο

Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία. Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Διαδικαςίεσ Σύςταςησ, Μετατροπήσ, Συγχώνευςησ Επιχειρήςεων του Νόμου 2190/1920. Πηπρηαθή Δξγαζία Δπηηεξεηήο : Παξραξίδεο Βαζίιεηνο Δηζεγεηήο : Παλίδεο Ισάλλεο 6/11/2007 Πεξηερφκελα Πξφινγνο πληνκνγξαθίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006)

N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) N. 3448/06 (ΦΔΘ Α 57/15-3-2006) Θέκα : «Γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηώλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη ηε ξύζκηζε ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο.» Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα