ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30"

Transcript

1 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Γ/Η ΟΣΑ Γηοηθήζεης Σαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 27 β)γήκοσς ηες Υώρας Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΗΝΑ Σειέθσλα: Β) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Γ/ΝΗ 39 ε ΦΟΡΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σαρ. Κψδηθαο: ΑΘΗΝΑ Σειέθσλα: Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΘΔΜΑ : Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ 194/Α) ζηνπο δήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ. ΥΔΣ. : Δγθχθιηνο Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010. ην ΦΔΚ 194/Α/2010 δεκνζηεχζεθε ην ΠΓ 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο», ην νπνίν εθδφζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν 3871/2010 θαη ηζρχεη απφ 1/1/2011 (άξζξν 13 ΠΓ 113/2010) ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 113/2010 ζηνπο δήκνπο θαη ζηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ δηεπθξηλίδνπκε ηα αθφινπζα : 1. Πεδίο εθαρκογής. Οη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010 εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο (άξζξν 1 παξ. 1 ΠΓ 113/2010). 1

2 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν 3871/2010, ε γεληθή θπβέξλεζε πεξηιακβάλεη ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ηνπο ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηελ έλλνηα δε ησλ ΟΣΑ εκπεξηέρνληαη νη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο. 2. Ορηζκοί. «Αλάιεςε ππνρξέσζεο» είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία γελλάηαη ή βεβαηψλεηαη ππνρξέσζε ηνπ δεκνζίνπ ή ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο έλαληη ηξίησλ (λνκηθή δέζκεπζε - άξζξν 21 παξ. 1 Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ Ν 3871/2010, άξζξν 2 παξ. 1 ΠΓ 113/2010). Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, απαηηείηαη ζρεηηθή απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ αξκφδηνπ δηαηάθηε, κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ε αλαγθαία πίζησζε (δεκνζηνλνκηθή δέζκεπζε - άξζξν 21 παξ.2 Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ Ν 3871/2010, άξζξν 2 παξ. 2 ΠΓ 113/2010). Οπζηαζηηθά ε αλάιεςε ππνρξέσζεο είλαη ε δηνηθεηηθή πξάμε κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη (εγθξίλεηαη) ε πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλεο δαπάλεο θαη δηαηίζεηαη (δεζκεχεηαη) ε αλαγθαία πίζησζε γηα ηελ πιεξσκή ηεο (Δ Σκ. VII 114/2010). Τπφ ηελ έλλνηα απηή ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ αληηζηνηρεί ζηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα 11 έσο 19 ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ ΟΣΑ (ΒΓ 17/5-15/6/1959), φπνπ νη φξνη «αλάιεςε ππνρξεψζεσλ» θαη «αλάιεςε δαπαλψλ» ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά κε ην ίδην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν. Η αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο είλαη ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία αθνινπζείηαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη ησλ ΟΣΑ. Αθνινπζνχλ δηαδνρηθά ε εθθαζάξηζε, ε εληνιή θαη ε πιεξσκή ηεο δαπάλεο. Όπσο δηεπθξηλίζακε παιαηφηεξα (Δγθχθιηνη 6347/ θαη 38135/ ), νη πηζηψζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί, αλ δελ 2

3 δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα ηηο πηζηψζεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ρσξίο απφθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (απνδνρέο πξνζσπηθνχ, αληηκηζζία αηξεηψλ, κηζζψκαηα αθηλήησλ, ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο) θαη νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο (άξζξν 21 παξ.9 Ν 2362/95, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν 3943/2011). Δηδηθφηεξα γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 113/2010, νη δαπάλεο ηνπο αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ απηψλ κε πίλαθεο πνπ θαηαξηίδνληαη, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ κηζζσηηθψλ ζπκβάζεσλ. Καηά θαλφλα ζην δεκφζην «αλάιεςε ππνρξέσζεο» θαη «δηάζεζε πίζησζεο» ελλνηνινγηθά ζπκπίπηνπλ, ρξνληθά ηαπηίδνληαη θαη απνηεινχλ ην πεξηερφκελν εηδηθήο αξκνδηφηεηαο, ε νπνία αλήθεη ζηα φξγαλα πνπ ν λφκνο νξίδεη σο «δηαηάθηεο». χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 20 ηνπ Ν 3871/2010 «δηαηάθηεο είλαη ν ππνπξγόο ή ην πξνβιεπόκελν από ηηο νξγαλσηηθέο δηαηάμεηο όξγαλν ηνπ θνξέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ην νπνίν αλαιακβάλεη ππνρξεώζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ θνξέα ηνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε βάξνο ηνπ». ηνπο δήκνπο ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ εκθαλίδεη ηελ αθφινπζε ηδηαηηεξφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία πνπ ηζρχεη γηα ηηο δαπάλεο ηνπ δεκνζίνπ: Η αξκνδηφηεηα δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ θαη έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ αλήθεη θαηά θαλφλα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 72 παξ. 1 πεξίπη. δ Ν 3852/2010) θαη θαη εμαίξεζε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ζην δήκαξρν (άξζξν 158 παξ. 3 θαη 4 Ν 3463/2006), ελψ ε αλάιεςε ησλ ππνρξεψζεσλ (αλάιεςε δαπαλψλ θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ ΟΣΑ) απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ (άξζξν 11 ΒΓ 17/5-15/6/1959). πλεπψο ζηνπο δήκνπο, δηαηάθηεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 2362/95 είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ν δήκαξρνο, θαηά πεξίπησζε, ην έγγξαθν φκσο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ππνγξάθεηαη πάληα απφ ην δήκαξρν (άξζξν 12 παξ. 3 ΒΓ 17/5-15/6/1959) ή απφ ηνλ αληηδήκαξρν ζηνλ νπνίν απηφο έρεη κεηαβηβάζεη ηε ζρεηηθή 3

4 αξκνδηφηεηα (άξζξν 59 παξ. 1 Ν 3852/2010). Γειαδή, ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα ζην δεκφζην φπνπ ην ίδην φξγαλν αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη δηαζέηεη (δεζκεχεη) ηελ πίζησζε, ζηνπο δήκνπο ην φξγαλν πνπ δηαζέηεη (δεζκεχεη) ηελ πίζησζε δηαθνξνπνηείηαη θαηά θαλφλα απφ ην φξγαλν πνπ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε. Γηα ην ιφγν απηφ, φπσο ζα εθηεζεί αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, ε εθαξκνγή ηνπ ΠΓ 113/2010 ζηνπο δήκνπο πξέπεη λα γίλεη κε ηξφπν πνπ αθ ελφο κελ δελ ζα ζίγεη ηηο λνκνζεηεκέλεο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηνπο, αθ εηέξνπ δε ζα ιακβάλεη ππ φςε ηε ρξνληθή αιιεινπρία κε ηελ νπνία αζθνχληαη νη αξκνδηφηεηεο απηέο. Η δηάθξηζε κεηαμχ «θχξησλ δηαηαθηψλ» θαη «δεπηεξεπφλησλ δηαηαθηψλ» (άξζξν 20 παξ. 1 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη) δελ ελδηαθέξεη ηνπο δήκνπο, αθνχ ε λνκνζεζία απφ ηελ νπνία δηέπνληαη δελ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ησλ δηαηαθηψλ (δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δεκάξρνπ) λα κεηαβηβάδνπλ πηζηψζεηο ζε άιια φξγαλα, κε ζθνπφ λα δηαηίζεληαη νη κεηαβηβαζζείζεο πηζηψζεηο απφ ηα φξγαλα απηά. 3. Γηαδηθαζία αλάιευες σποτρεώζεφλ. α. Πξηλ απφ θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ ζπληάζζεη: - ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010, εάλ πξφθεηηαη γηα πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην δήκαξρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, - ΠΡΟΣΑΗ (Η ΔΚΘΔΗ) ΑΝΑΛΗΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΗ, φηαλ πξφθεηηαη γηα πηζηψζεηο πνπ δηαηίζεληαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή. εκεηψλεηαη φηη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην έγγξαθν ηεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο δελ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή απφθαζεο, δεδνκέλνπ φηη ππνγξάθεηαη κελ απφ ην δήκαξρν, ε αξκνδηφηεηα φκσο έγθξηζεο ηεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο ηεο πίζησζεο αλήθεη ζε άιιν φξγαλν. Δπεηδή εμάιινπ θαηά ην ρξφλν πνπ εθδίδεηαη ε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί ηφζν ε χπαξμε ή ε επάξθεηα 4

5 ηεο πίζησζεο φζν θαη ε λνκηκφηεηα ηεο δαπάλεο ( άξζξν 4 ΠΓ 113/2010), ην έγγξαθν αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο απαηηείηαη λα έρεη ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί πξηλ εθδνζεί ε απφθαζε απηή. Η «πξφηαζε (ή έθζεζε) αλάιεςεο ππνρξέσζεο» πεξηέρεη ηα ζηνηρεία ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 113/2010, ηα ίδηα δειαδή ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη θαη ε «απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο», επεηδή φκσο είλαη έγγξαθν εηζεγεηηθνχ ραξαθηήξα πξνζαξκφδεηαη ζηνλ θαηάιιειν ηχπν. Πξσηνθφιιεζε δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή. Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ηήξεζε ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, νη εηζεγήζεηο πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ πξέπεη λα θνηλνπνηνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία πξηλ απφ ηελ εγγξαθή ηνπο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ή πξηλ απφ ηε ζπδήηεζή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε. Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε ζχληαμε ησλ εγγξάθσλ αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ (απνθάζεσλ ή πξνηάζεσλ) είλαη ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ (άξζξα 1 παξ. 1 θαη 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). πλεπψο νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 πνπ νξίδνπλ σο αξκφδηα ηελ θάζε ππεξεζία, δειαδή ηελ θάζε νξγαληθή κνλάδα επηπέδνπ δηεχζπλζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ πίζησζε, αλάινγα κε ην αληηθείκελφ ηεο, δελ έρνπλ πιένλ εθαξκνγή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηάηαμε ηεο παξ. 3 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ πνπ πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ππνγξαθήο ηνπ εγγξάθνπ απφ ην δηεπζπληή ηεο αξκφδηαο εθάζηνηε ππεξεζίαο. Γελ εθαξκφδνληαη επίζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ηήξεζε «βηβιίνπ θαηαρψξεζεο ησλ εθζέζεσλ δαπαλψλ» απφ θάζε ππεξεζία (δηεχζπλζε) ηνπ δήκνπ, δεδνκέλνπ φηη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πνξεία δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ γίλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ή απφ ηελ ΤΓΔ ζηνπο δήκνπο φπνπ απηή έρεη ζπζηαζεί (άξζξν 6 πεξίπη. γ ΠΓ 113/2010). β. Η δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά φισλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). Η εθ ησλ πζηέξσλ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο, ε έγθξηζε δειαδή ηεο δαπάλεο θαη ε δηάζεζε ηεο αλαγθαίαο πίζησζεο ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο, δελ κπνξεί λα ηε λνκηκνπνηήζεη αλαδξνκηθά (Δ Σκ. VII 209/2010, 114/2010). Καηά κείδνλα ιφγν παξάλνκε είλαη επίζεο ε δαπάλε φηαλ δηελεξγείηαη ζε ρξφλν θαηά ηνλ 5

6 νπνίν δελ ππάξρεη πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε κεηαγελέζηεξε δε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε εθ ησλ πζηέξσλ έγθξηζε ηεο δαπάλεο δελ ζεξαπεχνπλ ηελ παξαλνκία απηή (Δ Σκ. VII 342/2001), κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξίπη. β ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ (άκεζε απνθαηάζηαζε απξφβιεπησλ δεκηψλ ζε δξφκνπο θαη δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη θσηηζκνχ). Οη δαπάλεο πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο, νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά ζην άξζξν 21 παξ. 9 ηνπ Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, θαη ζην άξζξν 9 ηνπ ΠΓ 113/2010. πλεπψο, ε ηαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ νξηζκέλνη δήκνη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε κία απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο, δελ είλαη λφκηκε. Η ηαθηηθή απηή δελ είλαη λφκηκε θαη γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν, φηη νη πηζηψζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ ή ηε δηελέξγεηα πξνκεζεηψλ, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη ε εθπφλεζε κειέηεο, δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ ζπληαρζεί ε ζρεηηθή κειέηε, απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο νπνίαο ζα πξνθχπηεη θαη ην χςνο ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο (Δγθ. Τπ. Δζση / ). γ. Η απφθαζε ή ε πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα αθφινπζα ζηνηρεία (άξζξν 3 ΠΓ 113/2010): - Σηο δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ ή ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δαπάλε, ή αλ δελ ππάξρεη ξεηή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο (θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 3801/2009) θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). - Σν είδνο θαη ηελ αηηία ηεο δαπάλεο. - Σν χςνο ηεο απαηηνχκελεο ζπλνιηθήο δαπάλεο (αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο) θαη, αλ πξφθεηηαη γηα πνιπεηείο ππνρξεψζεηο, ηελ θαηαλνκή ηεο ζην ηξέρνλ θαη ζηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε. - Σν νηθνλνκηθφ έηνο (ή ηα νηθνλνκηθά έηε) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δαπάλεο. - Σνλ θσδηθφ αξηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνλ νπνίν βαξχλεη ε δαπάλε. Η απφθαζε ή ε πξφηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπληάζζεηαη γηα θάζε δαπάλε θαη γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο πίζησζεο πνπ δηαηίζεηαη (δεζκεχεηαη) κε ηελ απφθαζε ηνπ δηαηάθηε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ηεο δαπάλεο ζα εθδίδεηαη κία απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο 6

7 ππνρξέσζεο θαη φρη ρσξηζηή απφθαζε ή πξφηαζε γηα θάζε επί κέξνπο (ηκεκαηηθή) πιεξσκή (άξζξν 5 ΠΓ 113/2010). ε πεξίπησζε π.ρ. ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ε νπνία πξνβιέπεη ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε θαη πιεξσκή ησλ πιηθψλ, ε απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο εθδίδεηαη άπαμ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ ή ηεο αλάζεζεο θαη φρη γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε, ηηκνιφγην θ.ι.π. Η απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζπληάζζεηαη ζε δχν αληίηππα απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη απφ ην δήκαξρν ή ηνλ αληηδήκαξρν, ζηνλ νπνίν ηπρφλ κεηαβηβάζζεθε ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα. Η ππνγξαθή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηίζεηαη θάησ απφ ζρεηηθή πξάμε ειέγρνπ, ην πεξηερφκελν θαη ε κνξθή ηεο νπνίαο πεξηέρεηαη ζην ππφδεηγκα ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010. ηνπο δήκνπο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΤΓΔ αθνινπζείηαη επαθξηβψο ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 113/2010. Πξηλ ππνγξάςεη ην έγγξαθν αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, ν πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ειέγμεη αλ ε δαπάλε είλαη λφκηκε θαη αλ ππάξρεη γη απηή επαξθήο πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). 1 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, ζην βαζκφ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ εθφζνλ δελ ζπγθξνχνληαη κε ηηο λεφηεξεο απηέο δηαηάμεηο. πλεπψο, ν πξντζηάκελνο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο νθείιεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε λα αξλεζεί ηελ ππνγξαθή θαη ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ή ηεο πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: - Δάλ ε δαπάλε δελ είλαη λφκηκε, δειαδή δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ή έκκεζα απφ δηάηαμε λφκνπ νχηε εμππεξεηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ή ζπληειεί ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ δήκνπ (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). - Δάλ ε δαπάλε δελ κπνξεί λα θαιπθζεί απφ δηαζέζηκε πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 1 Ο έιεγρνο ηνπ πνζνζηνχ δηάζεζεο ησλ πηζηψζεσλ δελ αθνξά ηνπο δήκνπο, αθνχ ηέηνην πνζνζηφ νξίδεηαη κφλν γηα ηηο πηζηψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ (άξζξν 19 Ν 2362/95). 7

8 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε έιιεηςε αληηζηνηρίαο κεηαμχ ηεο δαπάλεο θαη ηεο πίζησζεο ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ην ρξεκαηηθφ έληαικα γηα ηελ πιεξσκή ηεο, ηζνδπλακεί κε έιιεηςε πίζησζεο, ε νπνία θαζηζηά ηε δαπάλε παξάλνκε θαη θαηαινγηζηέα ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ νξγάλσλ (Δ Σκ. IV 140/2010, Δ Σκ. V 22/2010, Δ Σκ. VII 359/2009, 26/2009, 5/2008, 173/2007, Δ Κιηκ. Β 850/2004). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πιεξψλνληαη θαζ ππέξβαζε ηεο πίζησζεο πνπ έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ (Δ Σκ. IV 2384/2007, Δ Κιηκ. Β 226/2010), θαζψο θαη γηα ηηο δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, νη νπνίεο αλαηίζεληαη ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη εμαζθαιηζζεί ε απαηηνχκελε πίζησζε, θαηά παξάβαζε ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ (Δ Σκ. VII 263/2010, 254/2010, 132/2010). Μφλν ε έγγξαθε δηαηαγή ηνπ δεκάξρνπ αίξεη ηελ επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ν νπνίνο ππνρξενχηαη ζηελ πεξίπησζε απηή λα ππνγξάςεη ην έγγξαθν, επηζπλάπηνληαο ζε απηφ αληίγξαθν ηεο δηαηαγήο ηνπ δεκάξρνπ (άξζξν 14 παξ. 2 ΒΓ 17/5-15/6/1959). 2 ηνπο δήκνπο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΤΓΔ, ε πξάμε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, φηαλ ε δαπάλε θξίλεηαη αηηηνινγεκέλα σο κε λφκηκε ή φηαλ δελ ππάξρεη πίζησζε, επηζηξέθεηαη κε έγγξαθν ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 113/2010. δ. Η απφθαζε ή πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο, θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ θαη ιακβάλεη αχμνληα αξηζκφ κε ηελ θαηαρψξεζε απηή (άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). Με εμαίξεζε ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΤΓΔ, ζηνπο ινηπνχο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε βηβιίνπ Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο. Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ή πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο επηζπλάπηεηαη ζην ρξεκαηηθφ έληαικα, πνπ ππνβάιιεηαη γηα πξνιεπηηθφ έιεγρν ζηνλ νηθείν Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ (άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). 2 Απφ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξντζηακέλσλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 3Β ηνπ Ν 2362/95, ε εληνιή ηνπ δεκάξρνπ θνηλνπνηείηαη απφ ηνλ ίδην ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, ζηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο (άξζξν 3Β παξ. 3 Ν 2362/95, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν 3871/2010). 8

9 Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο απφθαζεο ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ δεζκεχεηαη ηζφπνζε πίζησζε κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (άξζξν 4 παξ 1α ΠΓ 113/2010). Σν ίδην ηζρχεη θαη φηαλ θαηαρσξείηαη ε πξφηαζε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο, ππφ ηελ αίξεζε φκσο ηεο έθδνζεο απφθαζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε δαπάλε θαη ζα δηαηίζεηαη ε αλάινγε πίζησζε. Δάλ ηέηνηα απφθαζε δελ εθδνζεί, ε θαηαρσξεζείζα δέζκεπζε δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ κε ζρεηηθή πξάμε αληηινγηζκνχ. Σν κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεξείηαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ κε επζχλε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο θαη πεξηέρεη μερσξηζηή κεξίδα γηα θάζε θσδηθφ αξηζκφ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζην αλαιπηηθφηεξν επίπεδν κε ην νπνίν έρεη εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηηο ζηήιεο ηνπ κεηξψνπ θαηαρσξνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ΠΓ 113/2010. Τπφδεηγκα ηνπ βηβιίνπ θαη νδεγίεο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ πεξηέρνληαη ζηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010. ηελ πξψηε ζηήιε ηνπ βηβιίνπ (α/α) ζπκπιεξψλεηαη ν αχμσλ αξηζκφο θαηαρψξεζεο ηεο απφθαζεο ή ηεο πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο. Όπσο αλαθέξζεθε, ν αξηζκφο απηφο κλεκνλεχεηαη ζηελ πξάμε πνπ ζπληάζζεηαη επί ηεο απφθαζεο ή ηεο πξφηαζεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Όπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ αλσηέξσ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηα πεδία «Φνξέαο», «Δηδηθφο θνξέαο» φπσο θαη ε ζηήιε 7 «Πνζνζηφ δηάζεζεο πηζηψζεσλ» δελ αθνξνχλ ηνπο δήκνπο θαη ζπλεπψο δελ ζπκπιεξψλνληαη. ηε ζηήιε 8 «Αξηζκφο Απφθαζεο Αλάιεςεο» αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο απφθαζεο ηνπ δεκάξρνπ, αλ πξφθεηηαη γηα πίζησζε πνπ δηαηίζεηαη απφ απηφλ, ή ν αξηζκφο ηεο απφθαζεο ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο. Σν κεηξψν δεζκεχζεσλ ηεξείηαη θαηά νηθνλνκηθφ έηνο θαη, αλ είλαη ρεηξφγξαθν, αξηζκείηαη, κνλνγξάθεηαη θαη ζεσξείηαη απφ ην δήκαξρν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 27 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν 2503/ Δηδηθές θαηεγορίες δαπαλώλ. 4.1 Πηζηώζεης ποσ δηαηίζεληαη τφρίς απόθαζε (άρζρο 158 παρ. 5 Ν 3463/2006). 9

10 Οη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ αθνξνχλ: α) απνδνρέο θάζε είδνπο πξνζσπηθνχ, β) αληηκηζζία ησλ αηξεηψλ θαη ηνπ ζπκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε, γ) κηζζψκαηα αθηλήησλ, δ) έμνδα θίλεζεο εηζπξαθηφξσλ θαη ε) ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο πεξίπη. ηγ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζήκεξα κε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 55327/1989 (ΦΔΚ 894/Β), δηαηίζεληαη ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (άξζξν 158 παξ. 5 Ν 3463/2006). πλεπψο, ζηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο νη εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πηζηψζεηο ή νη πηζηψζεηο πνπ εγγξάθνληαη χζηεξα απφ αλακφξθσζε, ζεσξνχληαη δεζκεπκέλεο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε ζρεηηθήο πξάμεο. ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ζπκπιεξψλνληαη γηα ηηο δαπάλεο απηέο φιεο νη ζηήιεο κε εμαίξεζε ηε ζηήιε κε αξηζκφ 8 «Αξηζκφο απφθαζεο αλάιεςεο», δεδνκέλνπ φηη απφθαζε γηα ηε δέζκεπζε ησλ πηζηψζεσλ απηψλ δελ εθδίδεηαη. 4.2 Γαπάλες πάγηοσ ταραθηήρα. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 113/2010 θαη ηνπ άξζξνπ 21 παξ. 7 θαη 9 ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ ηζρχεη, θαζνξίδνπλ εηδηθή δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, νη νπνίεο είηε αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηνπο (άξζξν 9 παξ. 1 ΠΓ 113/2010) είηε αλαιακβάλνληαη ζε ρξφλν δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη γηα ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ (άξζξν 9 παξ. 2 ΠΓ 113/2010). Δηδηθά γηα ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ, δελ εθδίδεηαη πξάμε αλάιεςεο ππνρξέσζεο αιιά νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο φπσο πξνθχπηνπλ απφ αληίζηνηρνπο πίλαθεο κηζζσκάησλ, δεζκεχνληαη νιφθιεξεο απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (άξζξν 9 παξ. 3 ΠΓ 113/2010). Γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δαπαλψλ παξαηεξνχκε αλαιπηηθά ηα εμήο: α. Οη απνδνρέο θαη ηα κηζζψκαηα αθηλήησλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ θαη ζπλεπψο, φπσο πξναλαθέξακε, δελ εθδίδεηαη γη απηέο πξάμε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. β. Μεηαμχ ησλ δαπαλψλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηνπο, πεξηιακβάλνληαη νη «δαπάλεο 10

11 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95» (άξζξν 21 παξ. 9 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, άξζξν 9 παξ. 1 ΠΓ 113/2010). Γαπάλεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95 είλαη απηέο πνπ κπνξεί λα πιεξψλνληαη απφ ην ηακείν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο (πξνπιεξσκέο). ηνπο ΟΣΑ αληίζηνηρεο είλαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 38 θαη 39 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, φπνπ απαξηζκνχληαη νη ίδηεο πεξίπνπ θαηεγνξίεο δαπαλψλ κε απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95 (έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο νθεηιεηψλ). Δπεηδή φκσο ζηε δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεηαη θαη «θάζε άιιε δαπάλε πνπ νξίδεηαη κε εηδηθό λόκν» (άξζξν 37 παξ. 1 πεξίπη. ζη Ν 2362/95), ζηνπο δήκνπο ε ελ ιφγσ ξχζκηζε αθνξά ηηο δαπάλεο, πνπ έρνπλ ππαρζεί θαηά θαηξνχο κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο ζηε δηαδηθαζία πξνπιεξσκήο ησλ άξζξσλ 38 θαη 39 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959. πλεπψο σο «δαπάλεο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν 2362/95» λννχληαη ζηνπο δήκνπο: - Οη ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο ησλ δαλείσλ (Απφθ. Τπ. Δζση /1959, ΦΔΚ 364/Β), γηα ηηο νπνίεο άιισζηε γίλεηαη ξεηή αλαθνξά θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΠΓ 113/ Οη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ, ησλ ηειψλ ραξηνζήκνπ θαη ησλ ππέξ ηξίησλ εζφδσλ, ηα νπνία ζπλεηζπξάηηνληαη κε ηνπο δεκνηηθνχο θφξνπο (άξζξν 39 παξ. 1 πεξίπη. β ΒΓ 17/5-15/6/1959). Δθφζνλ φκσο πξφθεηηαη γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (εξγαδνκέλνπ θαη εξγνδφηε) ή θξαηήζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 55327/1989, φπσο είλαη ε θξάηεζε 0,5% επί ησλ ινηπψλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ππέξ ηνπ ινγαξηαζκνχ «Κεθάιαηα πξνο ηερληθφλ εμνπιηζκφλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ άξζξνπ 68 ΝΓ 3033/54», δελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. - Σα έμνδα δηνηθεηηθήο εθηέιεζεο ζε βάξνο ησλ νθεηιεηψλ ηνπ δήκνπ (άξζξν 39 παξ. 1 πεξηπη. ε θαη ζη ΒΓ 17/5-15/6/1959, άξζξν 37 παξ. 1 πεξηπη. β θαη γ Ν 2362/95). - Οη εηζθνξέο ησλ δήκσλ πξνο ηνπο ζπλδέζκνπο ΟΣΑ ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ θαζψο θαη νη νθεηιέο ηνπο πξνο ην ζχλδεζκν απφ αληαπνδνηηθά ηέιε (Απφθ. Τπ. Δζση /1992, ΦΔΚ 544/Β). 11

12 - Η δαπάλε θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα νπνηαδήπνηε ρξήζε (Απφθ. Τπ. Δζση /1986, ΦΔΚ 741/Β). - Η εηήζηα ππνρξεσηηθή εηζθνξά ζην ΣΔΑΓΤ-ΣΑΓΚΤ θαη ζην ΣΠΓΤ- ΣΑΓΚΤ (Απφθ. Τπ. Δζση /1959, ΦΔΚ 364/Β), ε νπνία φκσο πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/1989 θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. - Η εξγνδνηηθή εηζθνξά 8% ππέξ ζχληαμεο ησλ πξψελ θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ ε νπνία εμαθνινπζεί λα θαηαβάιιεηαη ζην δεκφζην θαη κεηά ηε ζπλέλσζε ησλ θνηλνηήησλ κε δήκνπο ή ζε δήκνπο, κέρξη ηελ έμνδν ησλ ππαιιήισλ απφ ηελ ππεξεζία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 παξ. 7α ηνπ Ν 2768/99 (Απφθ. Τπ. Δζση /1961). Καη απηή φκσο ε εξγνδνηηθή εηζθνξά πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/1989 θαη ζπλεπψο εμαηξείηαη ηεο δηαδηθαζίαο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. - Η δαπάλε πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ, αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ηξνθίκσλ γηα παηδηθέο θαηαζθελψζεηο θαη βξεθηθνχο ζηαζκνχο (Απφθ. Τπ. Δζση /1051/1974, ΦΔΚ 462/Β). - Οη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζηνλ ΟΠΑΓ ΣΤΓΚΤ (Απφθ. Τπ. Δζση /1959), γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ φζα αλαθέξακε παξαπάλσ γηα φιεο ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. γ. Οη δαπάλεο πάγηνπ ραξαθηήξα, φπσο είλαη νη δαπάλεο χδξεπζεο, ηα ηέιε ηαρπδξνκηθψλ θαη ηειεπηθνηλσληαθψλ ππεξεζηψλ, ε δαπάλε θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ θ.ι.π., αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην εηήζην πνζφ ηνπο κε αληίζηνηρεο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, δειαδή ηνπ δεκάξρνπ αλ πξφθεηηαη γηα επηθνηλσλίεο (άξζξν 158 παξ. 4 ΓΚΚ) θαη ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο (άξζξν 72 παξ.1 πεξίπη. δ Ν3852/2010). Γηα ηνλ ίδην ιφγν κπνξεί λα αλαιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηνπο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ: α) πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά ή ειεθηξνληθέο βάζεηο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο άιισζηε είλαη θαηά θαλφλα εηήζηεο β) Σαθηηθέο επηρνξεγήζεηο δεκνηηθψλ ΝΠΓΓ πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ζπζηαηηθή πξάμε γ) Υξεκαηηθέο εηζθνξέο ζε αζηηθέο εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο ηπρφλ ζπκκεηέρεη ν δήκνο δ) Δπηρνξεγήζεηο ζρνιηθψλ επηηξνπψλ απφ ηνπο ΚΑΠ, νη νπνίεο κάιηζηα πξέπεη λα απνδίδνληαη ζε απηέο κέζα ζε πνιχ 12

13 ζχληνκε πξνζεζκία ε) Σέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ θαη ηέιε ρξήζεο κεραλεκάησλ έξγνπ ζη) Κνηλφρξεζηα πνιπθαηνηθηψλ. Γηα ηηο δαπάλεο γηα ηηο νπνίεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο δελ είλαη δπλαηή ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο (π.ρ. έμνδα θεδείαο αηξεηψλ ή ππαιιήισλ, εθηέιεζε δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ θ.ι.π.), ε απφθαζε γηα ηε δέζκεπζε (δηάζεζε) ηεο πίζησζεο ζα γίλεηαη ακέζσο κφιηο γλσζηνπνηεζνχλ ζην δήκν ηα ζηνηρεία ηεο δαπάλεο (άξζξν 21 παξ. 7 Ν 2362/95, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν 3943/2011, άξζξν 9 παξ. 2 ΠΓ 113/2010). Αλαθεθαιαηψλνληαο ζεκεηψλνπκε φηη: - Γελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα απνδνρέο, αληηκηζζία αηξεηψλ, κηζζψκαηα αθηλήησλ, έμνδα θίλεζεο εηζπξαθηφξσλ, αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, θξαηήζεηο ή άιιεο δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/89. - Αλαιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιφθιεξν ην πξνυπνινγηδφκελν πνζφ ηεο νη δαπάλεο γηα ηνθνρξεσιπηηθέο δφζεηο δαλείσλ, θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ηεο ΤΑ 55327/89, έμνδα δηνηθεηηθή εθηέιεζεο, εηζθνξέο ζε ζπλδέζκνπο, θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνκήζεηα θαπζίκσλ, πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ απηνθηλήησλ, πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα παηδηθνχο ζηαζκνχο. - Γελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο, φηαλ ε θχζε ηεο δαπάλεο δελ επηηξέπεη ηελ αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο ζε πξνγελέζηεξν ρξφλν. 5. Τπόιοηπα αλεηιεκκέλφλ σποτρεώζεφλ προεγοσκέλφλ εηώλ. ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν 2362/95, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 21 ηνπ Ν 3871/2010, νξίδνληαη ηα αθφινπζα: «Με ηελ έλαξμε θάζε νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη πξηλ από ηελ αλάιεςε νπνηαζδήπνηε λέαο ππνρξέσζεο, κεηαθέξνληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ θνξέα θαη δεζκεύνληαη πηζηώζεηο ηζόπνζεο κε ην αλεμόθιεην κέξνο ησλ αλαιήςεσλ ππνρξεώζεσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο Νέεο ππνρξεώζεηο αλαιακβάλνληαη ζε βάξνο ηνπ ελαπνκέλνληνο ππνινίπνπ κεηά ηηο θαηά ηα αλσηέξσ δεζκεύζεηο πηζηώζεσλ». 13

14 Δπίζεο ζηελ πεξίπη. ε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22Α ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο απηφ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν 3871/2010, νξίδεηαη φηη νη πξντζηάκελνη ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ φισλ ησλ θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ, κε πξνζσπηθή ηνπο επζχλε (άξζξν 3Β παξ.4 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, άξζξν 10 ΠΓ 113/2010), φηη «όιεο νη εθθξεκείο ππνρξεώζεηο θαη ηα απιήξσηα ηηκνιόγηα ζην ηέινο ηνπ έηνπο ζα κεηαθέξνληαη ζην επόκελν νηθνλνκηθό έηνο θαη ζα εθθαζαξίδνληαη κε ηεξαξρεκέλν ηξόπν». Απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ζπλάγεηαη ζαθψο ε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε λα ζεζπίζεη γηα φινπο ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηελ ππνρξέσζε λα δεζκεχνπλ θαηά ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα ηηο νθεηιέο ηνπο θαη λα κελ αλαιακβάλνπλ λέεο ππνρξεψζεηο, ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν εθθξεκνχλ θαη δελ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί νη παιαηφηεξεο (Δγθ. Τπ. Οηθνλ. 2/91118/0026/2010). Δθφζνλ θαηά ζπλέπεηα νη πηζηψζεηο πνπ δεζκεχζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο, ρσξίο λα έρνπλ αλαισζεί (εθηακηεπζεί) κέρξη ηε ιήμε ηνπ, εγγξάθνληαη ζηνπο ίδηνπο ή ζε αληίζηνηρνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, δεζκεχνληαη εθ λένπ κε ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο, έηζη ψζηε λέεο ππνρξεψζεηο λα αλαιακβάλνληαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ απνκέλεη ππφινηπν ηεο ζπλνιηθήο πίζησζεο πνπ έρεη γξαθεί ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ. Με άιια ιφγηα νη δεζκεχζεηο πνπ ζπλήζσο ζηνπο δήκνπο απνθαινχληαη «επαλαςεθίζεηο πηζηψζεσλ», πξνεγνχληαη ρξνληθά φισλ ησλ άιισλ δεζκεχζεσλ πνπ κπνξνχλ λα απνθαζηζζνχλ γηα ηνλ ίδην θσδηθφ αξηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απφ ην πξνεγνχκελν ή ηα πξνεγνχκελα έηε έρεη απνθαζηζζεί λα βαξχλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (π.ρ. πξνκήζεηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΠ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο κε ηνλ φξν λα βαξχλνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ππνρξέσζε αλαιεθζείζα κε πξνγξακκαηηθή ή άιιε ζχκβαζε κε ηνλ φξν λα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ ηξέρνληνο ή θαη ησλ επφκελσλ εηψλ θ.ι.π.). Δάλ φκσο πξφθεηηαη γηα ππνρξεψζεηο πνπ δελ κεηαθέξνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ, ζηνπο ίδηνπο δειαδή ΚΑ φπνπ αξρηθά είραλ αλαιεθζεί, αιιά απνηππψλνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο 81 «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ, νη 14

15 αλσηέξσ πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ πξνηεξαηφηεηα αλαιήςεσο ησλ ππνρξεψζεσλ δελ βξίζθνπλ έδαθνο εθαξκνγήο, αθνχ εμ νξηζκνχ φιεο νη πηζηψζεηο ησλ θσδηθψλ απηψλ αξηζκψλ αθνξνχλ εμ νινθιήξνπ ππνρξεψζεηο πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν ή θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε θαη νη νπνίεο αλαιακβάλνληαη εθ λένπ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πάλησο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή παξακέλεη ε ππνρξέσζε ησλ δήκσλ λα πξνηάζζνπλ ρξνληθά ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ παιαηφηεξσλ νθεηιψλ έλαληη απηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηδίσο φηαλ αλαθέξνληαη ζην ίδην είδνο δαπάλεο ή βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν πξνηεξαηφηεηαο. Π.ρ. ζηελ θαηεγνξία εμφδσλ 63 «Φφξνη Σέιε», ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνληαη κε λέεο απνθάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο νη ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ αθνξνχλ «Φφξνπο Σέιε» θαη πνπ ζηνπο Ο.Σ.Α. α βαζκνχ εγγξάθνληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηεο θαηεγνξίαο 81 «Πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ» θαη εηδηθφηεξα ζηνλ ΚΑΔμφδνπ 8114 «Φφξνη Σέιε». Η γεληθή απηή ππνρξέσζε ηεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ηαθηνπνίεζεο ησλ παιαηφηεξσλ δεζκεχζεσλ δελ επηηξέπεηαη λα νδεγεί ηνπο ΟΣΑ ζε άξλεζε ή αδπλακία εθπιήξσζεο άιισλ, εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ, πνπ επηβάιινληαη ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο επζέσο απφ ην λφκν. Έηζη, ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ηνπ Ν 3871/2010 θαη ηνπ ΠΓ 113/2010 δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αηηία, γηα λα κε πιεξψλεη έλαο δήκνο ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο πνπ απαξηζκνχληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ ΓΚΚ, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε δηάθξηζε ησλ δαπαλψλ ζε ππνρξεσηηθέο θαη πξναηξεηηθέο απαληάηαη κφλν ζηε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ζηνπο δήκνπο. 6. Αλαηροπή αλαιήυεφλ θαη δηαγραθή δεζκεύζεφλ. Με ηελ θαηαρψξεζε ηεο πξάμεο αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ δεζκεχεηαη ηζφπνζε πίζησζε κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαη πιεξσκή ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο (άξζξν 21 παξ. 5 Ν 2362/95, φπσο ηζρχεη, άξζξν 4 παξ. 1α ΠΓ 113/2010). Η δεζκεπζείζα πίζησζε δελ κπνξεί λα δηαηεζεί γηα άιιε δαπάλε, εθηφο αλ ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο αλαηξαπεί θαη ε δέζκεπζε ηεο πίζησζεο δηαγξαθεί απφ ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ δήκνπ. 15

16 Δηδηθφηεξα, ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο αλαηξέπεηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ θαηά πεξίπησζε νξγάλνπ δηάζεζεο ηεο πίζησζεο (δεκάξρνπ, νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ) ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο (άξζξν 4 παξ.1β θαη 5 ΠΓ 113/2010): α. Όηαλ ε δαπάλε καηαησζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν. β. Όηαλ ε αλάιεςε ηεο ππνρξέσζεο δελ εθηειεζζεί ελ φισ ή ελ κέξεη κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο ζην νπνίν αλαθέξεηαη. Δδψ δελ πξφθεηηαη γηα δαπάλε πνπ έρεη καηαησζεί, αιιά γηα δαπάλε πνπ δελ έρεη πιεξσζεί κέρξη ηε ιήμε ηνπ έηνπο, κε ζπλέπεηα ε ζρεηηθή ππνρξέσζε λα κεηαθέξεηαη ζην επφκελν έηνο. Γηα ην ιφγν απηφ νη πηζηψζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο αλαηξαπείζεο (κε εθηειεζζείζεο) αλαιήςεηο, δεζκεχνληαη κε λέεο απφθαζεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, έηζη ψζηε λέεο ππνρξεψζεηο λα αλαιακβάλνληαη κφλν αλ απνκέλεη ππφινηπν ζηνλ νηθείν θσδηθφ αξηζκφ (άξζξν 4 παξ. 5 ΠΓ 113/2010). χκθσλα κε ηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/91118/0026/2010, απφθαζε αλαηξνπήο ηεο αλάιεςεο απαηηείηαη επίζεο φηαλ απηή επηζηξέθεηαη ζην δηαηάθηε, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 113/2010, γηα ιφγνπο έιιεηςεο ή αλεπάξθεηαο ηεο πίζησζεο ή κε λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο. Δπεηδή φκσο ζηνπο δήκνπο, φηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απηνί, δελ ππνγξάθεηαη ε πξάμε αλάιεςεο ηεο ππνρξέσζεο απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ζπλεπψο δελ θαηαρσξείηαη ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ, ε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αλαηξνπήο δελ έρεη εθαξκνγή. Γελ εθδίδεηαη απφθαζε αλαηξνπήο ηεο αλάιεςεο, φηαλ κέλεη αδηάζεην ππφινηπν ηεο δεζκεπζείζαο πίζησζεο, ρσξίο λα έρεη κεζνιαβήζεη καηαίσζε ηεο δαπάλεο ή αλεθηέιεζηε νιηθψο ή κεξηθψο αλάιεςε ππνρξέσζεο. Σα αδηάζεηα απηά ππφινηπα αλαηξέπνληαη ινγηζηηθά, ρσξίο λα απαηηείηαη δειαδή ζρεηηθή απφθαζε, θαη ιακβάλνληαη ππ φςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαζέζηκεο πίζησζεο ζε θάζε θσδηθφ αξηζκφ. 7. Λοηπά ζέκαηα. α. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010 αλαθέξεηαη «βηβιίν εγθξίζεσλ θαη εληνιψλ πιεξσκήο», λνείηαη ζηνπο δήκνπο ην κεηξψν δεζκεχζεσλ ηνπ 16

17 άξζξνπ 7 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα δήκνπο φπνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ΤΓΔ. β. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ΠΓ 113/2010 πνπ ξπζκίδνπλ ηηο αλαιήςεηο δαπαλψλ ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, δελ αθνξνχλ ηνπο δήκνπο. γ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΓ 113/2010, πνπ ξπζκίδνπλ ηε δηαδηθαζία αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ γηα δαπάλεο κέρξη 300 επξψ θαη γηα δαπάλεο θνηλνρξήζησλ, ηειεθσλίαο θαη ινγαξηαζκψλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, δελ αθνξνχλ ηνπο δήκνπο ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη ζπζηαζεί ΤΓΔ. δ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2362/1995, φπσο ηζρχεη, θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 113/2010, νη νπνίεο πξνβιέπνπλ ηελ έγθξηζε ησλ πξάμεσλ αλάιεςεο πνιπεηψλ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ επνπηεχνληα Τπνπξγφ, δελ εθαξκφδνληαη ζηνπο ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ, νη πξάμεηο ησλ νπνίσλ ππφθεηληαη θαηά ην χληαγκα θαη ην λφκν κφλν ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, πνπ αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο γηα απηνχο δηαηάμεηο. Καηά ηα ινηπά, γηα ηελ αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δήκνπο, ηηο ζπλέπεηεο πνπ επηζχξεη ε κε ηήξεζε ηεο λφκηκεο δηαδηθαζίαο θαη ηηο επζχλεο ησλ αηξεηψλ θαη ησλ ππαιιήισλ, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 113/2010, φπσο εξκελεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 2/21118/0026/2010. Δπηζπλάπηνληαη ππνδείγκαηα «Απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο» θαη «Πξφηαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο». Τποσργείοσ Δζφηερηθώλ, Αποθέληρφζες & Ηιεθηροληθής Γηαθσβέρλεζες Οη Γεληθοί Γρακκαηείς Τποσργείοσ Οηθολοκηθώλ Γεληθής Γρακκαηείας Γεκοζηολοκηθής Ποιηηηθής Γεκήηρες ηεθάλοσ Ηιίας Πεληάδος 17

18 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 1. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 39 ε Γ/λζε Φνξέσλ Γελ. Κπβέξλεζεο Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ 2. Διεγθηηθφ πλέδξην Σζφρα θαη Βνπξλάδνπ 4 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ 3. ΚΔΓΚΔ Αθαδεκίαο 65 & Γελλαδίνπ 8 Σ.Κ ΑΘΗΝΑ 4. ΔΔΣΑΑ Α.Δ. Μπιιέξνπ Σ.Κ ΑΘΗΝΑ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ: 1. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 2. Γξαθεία Γελ. Γηεπζπληψλ 3. Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ ΟΣΑ α) Σκήκα Οηθνλνκηθήο Γ/ζεο ΟΣΑ β) Σκήκα Φνξνινγηθφ 4. Λνηπέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 18

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΑΙΙΛΗ-Ε6 Αζήλα 29 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξηζ. πξση. : 2/91118/0026. ΠΡΟ: Χο Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΕΛΕΓΦΟΤ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.10/2011 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από ηο ππακηικό ηηρ απιθ.1/211 ηακηικήρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παπανεζηίος. Αξηζ.Απφθ 2/211 ΘΔΜΑ: ύνηαξη έκθεζηρ εζόδων-εξόδων Β ηπιμήνος πποϋπολογιζμού έηοςρ 211

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 20 Γεθεκβξίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/114747/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΘΖΑΤΡΟΦΤΛΑΚΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων)

Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) Διαηάξειρ ηος Ν. 4070/2012 πος ηποποποιούν ηο Ν. 3669/2008 (Κωδικοποίηζη νομοθεζίαρ καηαζκεςήρ δημοζίων έπγων) ΝΟΜΟΣ 4070/2012 (ΦΕΚ Α 82) Άξζξν 133 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 1. Η παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΟΛ. 1022. ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ 1) ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΛΔΓΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΡΑΞΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ Γ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ TMHMAΣA: Α Γ Γ ΣΗΛ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΡΕΠΣΕΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΟΠ. ΑΤΣΟΓ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΟΣΑ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Γ/Ζ ΟΣΑ Αζήλα 2 Γεθεκβξίνπ 2011 Αξηζκ. Πξση.: νηθ.50698

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ

Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα 15 Ηνπλίνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αξηζ. πξση.:2/40404/γπγκ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΗΜ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟNOMIΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ «ΜΔΡΟ Α ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 16 Ιαλνπαξίνπ 2017 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο Γηνηθεηήο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ Γηψξγνο Πηηζηιήο ππέγξαςε Απφθαζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ, ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη. Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: N. 3871/10 (ΦΔΚ 141 Α/17-8-2010) : Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Άπθπο 1 Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α ) αληηθαζίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ, ΣΖΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΟΓΖΓΗΑ 2009/50/ΔΚ ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΖΝ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ,

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ππνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή ΣΔΛΙΟ ΙΧΑΝΝΗ απφ ηελ ζπνπδάζηξηα ΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΙΧΑΝΝΑ

ππνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή ΣΔΛΙΟ ΙΧΑΝΝΗ απφ ηελ ζπνπδάζηξηα ΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΙΧΑΝΝΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΘΔΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΧΗ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ ΔΝΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΣΗΜΑ - ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ - ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα