ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 7 6 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ INFO DAYS «SMEs in Horizon 2020» 18 Οκτωβρίου και 25 Νοεµβρίου sme-techweb/index_en.cfm? pg=h2020_event European SMEs Week Νοεµβρίου 2013 Εγγραφές για διοργάνωση εκδηλώσεων σε εθνικό/ τοπικό επίπεδο enterprise/initiatives/smeweek/ Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές mariecurieactions/ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Ηµερολόγιο Ηµερολόγια ευρωπαϊκών Νοεµβρίου - εκεµβρίου εκδηλώσεων Περιβάλλον 5 Εκπαίδευση, Νεολαία, Αθλητισµός Επιχειρήσεις, Οικονοµικά και Νοµικά θέµατα Ιανουαρίου Το ΕΓΚ συµµετέχει σε έργο µεταφοράς καινοτοµίας στον τοµέα κατάρτισης στα εϖαγγέλµατα υγείας Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου έγκειται στην ανάγκη µιας (ΕΓΚ) συµµετέχει ως συνεχούς διαδικασίας κατάρ- εταίρος στο νέο έργο τισης για να εξασφαλιστεί η «Expero4Care - Expero συνεχής ενηµέρωση του ανθρώπινου model to assess the quality δυναµικού, ώστε of the learning outcome in να είναι σε θέση να εκτελέσει Healthcare trainings», το καλύτερα τη δουλειά του, καθώς οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα και στο ότι στις περισσό- προς χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του τερες χώρες της Ε.Ε. οι επαγγελµατίες στον προγράµµατος «ια βίου Μάθηση Leonardo τοµέα της υγείας έχουν ένα ελάχιστο υποχρε- Da Vinci Μεταφορά Καινοτοµίας». ωτικό ποσό πιστώσεων / ωρών για κατάρτι- Το διετές έργο έχει στόχο να αξιολογήσει ση. την ποιότητα του µαθησιακού αποτελέσµατος στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλ- Το µοντέλο «ExperoHC» δίνει απαντήσεις µεταξύ άλλων στις ανάγκες των οργανισµών ψης. υγειονοµικής περίθαλψης να εξατοµικεύσουν Πιο συγκεκριµένα, λόγω της αυξανόµενης τους µαθησιακούς στόχους και τις δεξιότητες, ζήτησης για κατάρτιση στον τοµέα της υγειονοµικής να αναλύσουν τις προσδοκίες των ενδιαφερότη περίθαλψης και λαµβάνοντας υπόψη µενων φορέων σχετικά µε επιλεγµένα µαθή- σηµασία που αποδίδεται στα µοντέλα διασφάλισης µατα κατάρτισης, να αναλύσουν την έννοια ποιότητας για τα µαθησιακά αποτε- και τις αξίες που αποδίδονται στην κατάρτιση λέσµατα στις πολιτικές της Ε.Ε., το Expero4Care και εκµάθηση στον εκάστοτε οργανισµό από στοχεύει να δηµιουργήσει ένα διε- εκπαιδευτές, εκπαιδευόµενους και τους ενδια- θνές πρότυπο πιστοποίησης της κατάρτισης φερόµενους φορείς. Η κοινοπραξία των 13 στον τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης, εταίρων θα επικυρώσει το µοντέλο εφαρµόζοντας το µοντέλο «ExperoHC» για «ExperoHC», δοκιµάζοντάς το σε διαφορετικούς την αξιολόγηση του µαθησιακού αποτελέσµατος. οργανισµούς, όπου η κατάρτιση των επαγγελµατιών του τοµέα της υγείας διοργα- Το άρθρο αυτό µπορεί να έχει Χάρη σε δύο προηγούµενα εγκεκριµένα έργα νώνεται στην υπηρεσία (νοσοκοµεία, κέντρα λέξεις. λέξεις. (Expero Πρόταση and Ευρωϖαϊκή Expero2eu), ϖροϋϖολογισµού το Expero Συνεργασία έγινε κατάρτισης, οργανισµοί υγειονοµικής περίθαλψης) των 2008: στον τοµέα αύξηση της Η Το και επιλογή υλικό θα θεµάτων δηµιουργήσει εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας υγειονοµικής ένα δίκτυο οργανισµών πρότυπο ποιότητας για την πιστοποίηση κέντρων και σχολείων κατάρτισης. Το νέο έργο κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% Εϖιστηµονικής δαϖανών για και την Τεχνικής έρευνα είναι περίθαλψης (COST) τρόπος δελτία που µοιράζονται τις ίδιες αξίες σχετικά µε την αξιολόγηση της κατάρτισης για την ανταλλαγή εµπει- Expero4Care απευθύνεται σε προγράµµατα είναι πρόσθεσης πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ένα ενηµερωτικό να συµπεριλάβετε δελτίο. άρθρα σε κατάρτισης για επαγγελµατίες του τοµέα υγειονοµικής περίθαλψης, όπως ιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικούς εργαστηρίων, κοινωνικούς Περισσότερες τοµίες στον πληροφορίες: στα τοµέα γραφεία σας. του στις Βρυξέλριών και ενίσχυση της εκµάθησης. σχετικά µε τεχνολογίες ή καινο- Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και λειτουργούς. λες παρουσίαση Η ιδιαιτερότητα για το δίκτυο του τοµέα EUREKA αυτού και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει που αφορά στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ-που δρα- Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες στηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. αναφέρετε σπαθείτε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προσπαθήστε να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε ή Σεµινάριο για Ευρωϖαϊκά οικονοµικές Προγράµµατα προβλέψεις εικόνες που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Το Προϊστάµενος ΕΓΚ διοργανώνει της Γραµµατείας εκπαιδευτικό του σεµινάριο EUREKA, µε ενώ για στη Ευρωπαϊκά συνάντηση Προγράµµατα γραφείων Χρηµατοδότησης έρευνας και ανάπτυξης, «Ετοιµασία που συµµετέ- Προτά- θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι χουν στο δίκτυο IGLO - Informal σεων Group και of RTD ιαχείριση Liaison Offices. Έργων Κεντρικών ράσεων του Προγράµµατος ια Βίου Μάθησης - ERASMUS+». Το σεµινάριο είναι διάρκειας 3 ηµερών και θα διεξαχθεί στις 4-6 Ο- κτωβρίου 2013 στον Πρωταρά της Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές:

2 ΣΕΛΙ Α 2 Ευρωϖαϊκό έργο «AlphaEu»: Πρώιµη Πολυγλωσσική Ευαισθητοϖοίηση Η επαφή των µικρών παιδιών µε τις ξένες γλώσσες µπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη εκ- µάθηση γλωσσών, σε βελτίωση των δεξιοτήτων στη µητρική τους γλώσσα και στην καλύτερη απόδοση σε άλλους τοµείς. Το ευρωπαϊκό σχέδιο µε τίτλο «AlphaEu-Alphabets of Europe: Ψηφιακά βιβλία της Αλφάβητου για Πρώιµη Πολυγλωσσική Ευαισθητοποίηση», το οποίο χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση Κύρια ραστηριότητα 2: Γλώσσες», στοχεύει να διοχετεύσει την ενεργή και δηµιουργική εκµάθηση γλωσσών µέσω των ψηφιακών µέσων ενηµέρωσης. Συντονιστής του σχεδίου είναι το Κέντρο για την Προώθηση Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία - CARDET από την Κύπρο, µε εταίρους από Αυστρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κύπρο, και Ρουµανία. Τα ψηφιακά βιβλία της αλφάβητου και οι διαδραστικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν τα παιδιά να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές γλώσσες και τα αλφάβητα µε ένα συγκριτικό τρόπο, να προσδιορίσουν τις διαφορές και τις οµοιότητες και να διατυπώσουν γενικές ιδέες για το πώς λειτουργούν οι γλώσσες. Ο οδηγός AlphaEU εισάγει τους νηπιαγωγούς, γονείς και τα άτοµα που παρέχουν φροντίδα (caregivers) στην προσέγγιση και στο υλικό του σχεδίου. Μοντέλα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ενηµερώνουν και εκπαιδεύουν ενήλικους διαµεσολαβητές (adult mediators) ως προς την αξιοποίηση των ψηφιακών βιβλίων της αλφάβητου και δραστηριοτήτων. Το σχέδιο ενθαρρύνει τη συµµετοχή των µελών της οικογένειας στην υποστήριξη της εκµάθησης γλωσσών, επιτρέποντας την αποτελεσµατική ενσωµάτωση µεταξύ σχολείου και κοινότητας. Τα ψηφιακά βιβλία της αλφάβητου και οι δραστηριότητες θα εφαρµοστούν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας σε όλες τις συµµετέχουσες χώρες. Μελέτες περιπτώσεων θα δηµοσιευθούν στην ιστοσελίδα του σχεδίου, καθώς και σε άλλους δικτυακούς τόπους. Τα ψηφιακά βιβλία AlphaEU και οι δραστηριότητες αναµένεται να είναι διαθέσιµα σε παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς στις αρχές του Επίσης, στο πλαίσιο του σχεδίου διοργανώνονται ενδιαφέροντα συνέδρια και διαδικτυακή κατάρτιση. Το σχέδιο AlphaEU αναµένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην προσχολική εκπαίδευση γλωσσών σε όλη την Ε.Ε. 6 ο Συνέδριο για Καινοτόµα Μαθησιακά Περιβάλλοντα Το Κέντρο για την Προώθηση Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία - CARDET ανακοινώνει τη διοργάνωση του 6 ου Συνεδρίου για Καινοτό- µα Μαθησιακά Περιβάλλοντα που θα πραγµατοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2013 στο Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. Το συνέδριο διοργανώνεται από το CARDET, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, το Κυπριακό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και το Πανεπιστή- µιο Λευκωσίας. Το Συνέδριο µε τίτλο «21 st Century Literacies: Reading, Creating, and Collaborating in Authentic Contexts» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ακαδηµαϊκούς, επαγγελµατίες και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τους τρόπους αύξησης της συµµετοχής των µαθητευοµένων και για την παροχή ευκαιριών µάθησης σε αυθεντικά περιβάλλοντα. Οι δεξιότητες του 21 ου αιώνα έχουν θεµελιώδη σηµασία για την προετοιµασία των νέων κατά την ένταξή τους σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και αβέβαιο κόσµο. Εκτός από τους παραδοσιακούς ορισµούς του γραµµατισµού (π.χ. ανάγνωση και γραφή), υπάρχουν νέα είδη γραµµατισµού που είναι εξίσου σηµαντικά. Πριν από µερικές δεκαετίες, ένας µεγάλος αριθµός επικοινωνιακών µηνυµάτων παρήχθη και µεταδόθηκε ζωντανά σε εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Τώρα, ο καθένας µπορεί να δηµιουργήσει µέσα ενηµέρωσης και µηνύµατα και να τα µοιραστεί µέσω του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. Τα παιδιά δεν είναι πλέον µόνο καταναλωτές, αλλά και παραγωγοί µηνυµάτων, µε σηµαντικές επιπτώσεις στους στόχους της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων που χρειάζονται στους τοµείς της ανάγνωσης, της γραφής και των νέων µορφών γραµµατισµού στα µέσα ενηµέρωσης. Από ένα απλό προφίλ στο facebook, σε ένα βίντεο και σε µια διαδραστική πύλη, όλα αυτά τα νέα µέσα παρέχουν ευκαιρίες για τα παιδιά να ασχοληθούν και να αναπτύξουν µια ιστορία και να την παρουσιάσουν µπροστά σε ένα µεγάλο κοινό µέσω του διαδικτύου. Το Συνέδριο υποστηρίζεται από τα τρία παρακάτω ερευνητικά προγράµµατα, για το καθένα από τα οποία θα παρουσιαστούν περιπτωσιολογικές µελέτες: Digital Latin Quarter (µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Lifelong Readers (µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Authentic Learning (µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου) Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα πραγµατοποιηθούν οµιλίες, περιπτωσιολογικές µελέτες, συζητήσεις, παρουσιάσεις αφίσας και εργαστήρια. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική και η συµµετοχή είναι δωρεάν.

3 ΣΕΛΙ Α 3 Ευρωϖαϊκό έργο «DICBDPEC» - Ανάϖτυξη και Εφαρµογή Κοινού Πτυχιακού Προγράµµατος Εϖαγγελµατικού Προσανατολισµού και Καθοδήγησης Το έργο «DICBDPEC - Ανάπτυξη και Εφαρµογή Κοινού Πτυχιακού Προγράµ- µατος εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου» (Development and Implementation of Common Bachelor s Degree Programme in the European Context DIC- BDPEC) υλοποιείται µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση - ERASMUS - Πολύπλευρα Προγράµµατα». Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και θα ολοκληρωθεί το Σεπτέµβριο του Το «DICBDPEC» συντονίζεται από το Σλοβακικό Πανεπιστήµιο Τεχνολογίας στη Μπρατισλάβα, ενώ το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας συµµετέχει στο έργο ως εταίρος µαζί µε πανεπιστήµια από την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, την Πολωνία, την Κροατία και την Εσθονία. Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των τελευταίων εξελίξεων στον τοµέα του επαγγελµατικού προσανατολισµού και καθοδήγησης συγκεκριµένα στις χώρες εταίρους, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, καθώς και η ανάπτυξη Πτυχίου 1 ου κύκλου σπουδών (Bachelor) στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και Καθοδήγηση. Το πτυχιακό πρόγραµµα σπουδών που θα αναπτυχθεί θα εγκριθεί από όλα τα πανεπιστήµια που συµµετέχουν στο έργο (συµπεριλαµβανοµένου και του Πανεπιστηµίου Λευκωσίας) και θα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), για απόκτηση κοινού ιπλώµατος / Συµπληρώµατος Σπουδών (Diploma Supplement). Το έργο «DICBDPEC» θα συµβάλλει στον εµπλουτισµό του ευρωπαϊκού χώρου ανώτερης εκπαίδευσης στον τοµέα του επαγγελµατικού προσανατολισµού και καθοδήγησης, βελτιώνοντας την ποιότητα συνεργασίας µεταξύ ιδρυµάτων ανώτερης εκπαίδευσης, τη διαφάνεια και τη σύγκριση προσόντων/διπλωµάτων στον τοµέα του επαγγελµατικού προσανατολισµού και καθοδήγησης και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και µεταφορά καινοτόµων διαδικασιών µεταξύ των χωρών του έργου, σε σχέση µε τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην ανώτερη ακαδηµαϊκή και επαγγελµατική εκπαίδευση στον τοµέα του επαγγελµατικού προσανατολισµού και καθοδήγησης. ή/και Καθ. Φίλιππος Πουγιούτας, Αντιπρύτανης, και ρ. Αιµίλιος Σολωµού, Αντιπρόεδρος ιοίκησης, Το Πανεϖιστήµιο Frederick συντονίζει 13 Ασιατικά και 6 Ευρωϖαϊκά Πανεϖιστήµια στο ϖλαίσιο του Προγράµµατος Erasmus Mundus Το Πανεπιστήµιο Frederick, δίνοντας εξέχουσα σηµασία στα ευρωπαϊκά προγράµµατα, τα οποία προάγουν τη διεθνοποίηση και εξέλιξη του Πανεπιστηµίου, έχει ανοίξει τους ορίζοντές του πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα συµµετέχοντας στο Ευρωπαϊκό πρόγραµµα «Erasmus Mundus». H πρόταση του Πανεπιστηµίου Frederick «INTACT- It s Time for CollaboratioN TowArds Close Coopera- Tion», είναι µία εκ των τεσσάρων προτάσεων που έχουν εγκριθεί για χρηµατοδότηση στη γεωγραφική οµάδα της Κεντρικής Ασίας. Στο έργο συµµετέχουν 13 κορυφαία πανεπιστήµια από 8 Ασιατικές χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, το Νεπάλ, το Μπουτάν, η Ταϊλάνδη και η Μαλαισία. Το Πανεπιστήµιο Frederick θα συντονίζει για τα επόµενα 4 χρόνια το έργο, στο οποίο συµµετέχουν άλλα έξι διακεκριµένα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια από το, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Κατά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου που θα διεξαχθεί τον ερχόµενο Νοέµβριο στο Πανεπιστήµιο της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, οι συντονιστές του έργου από το Πανεπιστήµιο Frederick θα αναλύσουν τις βασικές πτυχές του έργου ενώπιον των υπολοίπων εταίρων. Τα πεδία ενδιαφέροντος του προγράµµατος καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα του τοµέα της Μηχανικής, καθώς επίσης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Το πρόγραµµα προνοεί µετακινήσεις προπτυχιακών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, ερευνητών, καθώς επίσης ακαδηµαϊκού και διοικητικού προσωπικού, από τα ευρωπαϊκά προς τα ασιατικά πανεπιστήµια και αντίστροφα. Τέτοιες προσπάθειες ανοίγουν το δρόµο για µεγαλύτερα βήµατα, για στενότερη συνεργασία µεταξύ του Πανεπιστηµίου Frederick και των εµπλεκόµενων Ευρωπαϊκών και Ασιατικών Πανεπιστηµίων, καθώς και τη διεθνή προβολή των προγραµµάτων σπουδών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστηµίου.

4 ΣΕΛΙ Α 4 Πρόοδος στην ανοικτή ϖρόσβαση στις εϖιστηµονικές δηµοσιεύσεις Την παγκόσµια τάση προς τη δωρεάν διάθεση των αποτελεσµάτων ερευνητικών έργων στους αναγνώστες, τη λεγόµενη «ανοικτή πρόσβαση», επιβεβαίωσε στις 21 Αυγούστου 2013 µελέτη που χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η νέα µελέτη δείχνει ότι η ανοικτή πρόσβαση προχωρά µε γοργούς ρυθµούς, καθώς γύρω στο 50% των επιστηµονικών εκθέσεων που δηµοσιεύθηκαν το 2011 είναι σήµερα προσβάσιµες χωρίς χρέωση. Το ποσοστό αυτό είναι περίπου το διπλάσιο απ' αυτό που είχαν εκτιµήσει προηγούµενες µελέτες και οφείλεται στη βελτιωµένη µεθοδολογία και το διευρυµένο ορισµό της ανοικτής πρόσβασης. Σύµφωνα µε την τελευταία µελέτη, πάνω από το 40% των άρθρων που αξιολογήθηκαν από οµότιµους επιστήµονες και δηµοσιεύθηκαν παγκοσµίως την περίοδο είναι σήµερα διαθέσιµα στο διαδίκτυο χάρη στην ανοικτή πρόσβαση. Η µελέτη εξετάζει την κατάσταση που επικρατεί στο θέµα αυτό στην Ε.Ε. και ορισµένες γειτονικές της χώρες, καθώς και στη Βραζιλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Η έκθεση εξετάζει τη διαθεσιµότητα επιστηµονικών δηµοσιεύσεων σε 22 γνωστικά πεδία. Η δωρεάν προσβασιµότητα των περισσότερων άρθρων έχει επιτευχθεί στους τοµείς των γενικών επιστηµών και της τεχνολογίας, της βιοϊατρικής, της βιολογίας, των µαθηµατικών και της στατιστικής. Οι κλάδοι όπου η ανοικτή πρόσβαση είναι λιγότερο διαδεδοµένη είναι οι κοινωνικές, ανθρωπιστικές και εφαρµοσµένες επιστήµες, καθώς και ο κλάδος της µηχανολογίας. Ωστόσο, η ανοικτή πρόσβαση θα γίνει υποχρεωτική για όλες τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», το ευρωπαϊκό πρόγραµµα χρηµατοδότησης της έρευνας και της καινοτοµίας την περίοδο Στην ανακοίνωση, η Επιτροπή συνέστησε στα κράτη µέλη να ακολουθήσουν παρόµοια τακτική στα εθνικά τους προγράµµατα. Στρατηγική για τις Ευρωϖαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες: ΕΤΠ 2020 Οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες (ΕΤΠ) αποτελούν φόρουµ που ηγούνται από φορείς της βιοµηχανίας µε στόχο την ανάπτυξη βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων προγραµµάτων έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και χάρτες πορείας για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο που υποστηρίζονται από ιδιωτική και δηµόσια χρηµατοδότηση. Η «Στρατηγική για τις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρµες: ΕΤΠ 2020» που δηµοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιδιώκει να µεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των ΕΤΠ. Βασιζόµενο στις στρατηγικές για την Ευρώπη 2020 και για µια Ένωση Καινοτοµίας, το πρόγραµµα πλαίσιο της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτοµία «Ορίζοντας 2020» αναγνωρίζει το ρόλο των ΕΤΠ ως µέρος της εξωτερικής συµβουλευτικής και κοινωνικής που απαιτούνται για την εφαρµογή του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020». Οι ΕΤΠ θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού οικοσυστήµατος καινοτοµίας και θα συµβάλλουν στη µετατροπή της Ευρώπης σε Ένωση Καινοτοµίας. Η στρατηγική εξετάζει το όραµα και την αποστολή των ΕΤΠ, περιγράφει τη σχέση τους µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τις διάφορες άλλες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. και περιγράφει τις κεντρικές τους δραστηριότητες. Όσον αφορά το πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020», εκτιµάται ότι οι ΕΤΠ θα ασκήσουν επιρροή στον καθορισµό των ερευνητικών προτεραιοτήτων του προγράµµατος. Έκτη Έκθεση Παρακολούθησης του 7 ου ΠΠ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την έκτη Έκθεση Παρακολούθησης του 7 ου ΠΠ. Η έκθεση επικεντρώνεται στην υλοποίηση του προγράµµατος-πλαισίου το 2012, παρέχει µια ολοκληρωµένη άποψη για τις διαφορετικές δράσεις του 7 ου ΠΠ και παρουσιάζει µια συγκριτική ανάλυση της υλοποίησης του προγράµµατος την περίοδο Κατά τη διάρκεια των έξι ετών του 7 ου ΠΠ, στο πλαίσιο 379 προσκλήσεων υποβλήθηκαν περισσότερες από προτάσεις, εκ των οποίων πάνω από συµπεριλήφθησαν στη διαδικασία αξιολόγησης και πάνω από συµµετείχαν στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων, µε το ποσό χρηµατοδότησης της Ε.Ε. να φθάνει τα 32,8 δις ευρώ. Οι προτάσεις είχαν µέσο ποσοστό επιτυχίας 19%. Πάνω από τις µισές προσκλήσεις του 2012 δηµοσιεύθηκαν στο πλαίσιο του ειδικού προγράµµατος «Συνεργασία», µε τα ιδρύµατα ανώτερης εκπαίδευσης να παραµένουν οι κύριοι δικαιούχοι. Όσον αφορά τη συµµετοχή των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), εκτιµάται ότι κατά τα πρώτα έξι χρόνια εφαρ- µογής του 7 ου ΠΠ, το 17% όλων των συµµετεχόντων σε υπογεγραµµένες συµφωνίες επιχορήγησης ήταν ΜΜΕ. Στον το- µέα της διάστασης του φύλου στη συµµετοχή στο 7 ο ΠΠ, εκτιµάται ότι το 21,1% των ατόµων επαφής για τις επιστηµονικές πτυχές σε σχέδια που χρηµατοδοτούνται από το 7 ο ΠΠ είναι γυναίκες. Η έκθεση παρέχει λεπτοµερή στοιχεία για τα κορυφαία σε απορρόφηση κονδυλίων ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, ερευνητικούς οργανισµούς και βιοµηχανία.

5 ΣΕΛΙ Α 5 Εϖισκόϖηση της ϖεριβαλλοντικής ϖολιτικής της Ε.Ε. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δηµοσίευσε έκθεση η οποία παρέχει µια πιο λεπτοµερή επισκόπηση των βασικών στόχων της περιβαλλοντικής πολιτικής και νοµοθεσίας της Ε.Ε. για την περίοδο Η έκθεση µε τίτλο «Προς µια Πράσινη Οικονοµία στην Ευρώπη» επικεντρώνεται σε επιλεγµένους τοµείς πολιτικής για το περιβάλλον και τους πόρους, ιδίως στους τοµείς της ενέργειας, των ουσιών που καταστρέφουν το όζον, της ποιότητα του αέρα και της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου και των ατµοσφαιρικών ρύπων από τον τοµέα των µεταφορών, των αποβλήτων, των υδάτων, της βιώσιµης κατανάλωσης και παραγωγής, των χηµικών, της βιοποικιλότητας και της χρήσης της γης. Η έκθεση προσδιορίζει 63 νοµικά δεσµευτικούς στόχους και 68 µη δεσµευτικούς που καθορίζονται στην πολιτική της Ε.Ε. για την περίοδο Από τους 63 νοµικά δεσµευτικούς στόχους, οι προθεσµίες επίτευξης 62 στόχων λήγουν έως το Η Ε.Ε. έχει ως µη δεσµευτικό στόχο τη µείωση της χρήσης ενέργειας σε επίπεδα 20% έως το Τα κατά κεφαλήν παραγόµενα απόβλητα θα πρέπει να βρίσκονται σε απόλυτη µείωση έως το Αντιθέτως, η Ε.Ε. έχει σηµειώσει γενικά καλή πρόοδο ως προς τους στόχους για τις εκποµπές αερίου του θερµοκηπίου, όπως ορίζονται στη Θεµατική Στρατηγική για την Ατµοσφαιρική Ρύπανση. Η έκθεση αποτελεί µια ολοκληρωµένη βάση για την επισκόπηση της προόδου που επιτελέστηκε, καθώς και για την εξέταση των προοπτικών για την επίτευξη των µελλοντικών στόχων. Πρόοδος στον τοµέα της συλλογής και εϖεξεργασίας λυµάτων Σύµφωνα µε τελευταία στοιχεία, η συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων βελτιώθηκαν στην Ε.E. Τα κράτη µέλη µε τις καλύτερες επιδόσεις, όπως η Αυστρία, η Γερµανία και η Ολλανδία, πληρούν σε µεγάλο βαθµό τα πρότυπα που έχουν οριστεί για την επεξεργασία των λυµάτων, ενώ αρκετά άλλα κράτη µέλη είναι πολύ κοντά. Τα κράτη µέλη που προσχώρησαν τελευταία, τα οποία ξεκίνησαν από µια χαµηλότερη βάση, έχουν επίσης συνολικά βελτιώσει τη συλλογή και επεξεργασία των λυµάτων, παρά τα χαµηλότερα ποσοστά συµµόρφωσής τους προς τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση που καλύπτει την περίοδο , τα σηµαντικότερα πορίσµατα είναι τα εξής: Τα ποσοστά συλλογής των λυµάτων είναι πολύ υψηλά: 15 κράτη µέλη συλλέγουν το 100% του συνολικού ρυπαντικού τους φορτίου. Όλα τα κράτη µέλη διατήρησαν ή βελτίωσαν τις προηγούµενες επιδόσεις τους, αν και τα ποσοστά συµµόρφωσης παρέµειναν κάτω από το 30% στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβενία. Το ποσοστό συµµόρφωσης όσον αφορά τη δευτεροβάθµια επεξεργασία ανέρχεται στο 82%, δηλαδή 4 ποσοστιαίες µονάδες πάνω σε σχέση µε την προηγούµενη έκθεση. Παρατηρούνται όµως τεράστιες διαφορές α- νάµεσα στα κράτη της Ε.Ε.-15, όπου τα ποσοστά κυµαίνονταν στο % και στα κράτη της Ε.Ε.-12, όπου το µέσο ποσοστό συµµόρφωσης ήταν 39%. Το ποσοστό συµµόρφωσης όσον αφορά την αυστηρότερη επεξεργασία των λυµάτων ήταν 77% συνολικά. Στην Ε.Ε.-12 ο µέσος όρος ήταν µόλις 14%, ενώ στην Αυστρία, τη Γερµανία, την Ελλάδα και τη Φινλανδία το ποσοστό συµµόρφωσης έφθασε το 100%. Το ποσοστό των εδαφών της Ε.Ε. που χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητες περιοχές έφτασε σχεδόν το 75%. Η µεγαλύτερη αύξηση σηµειώθηκε στη Γαλλία και την Ελλάδα. Νέος ευρωϖαϊκός κανονισµός για τα βιοκτόνα Από 1 η Σεπτεµβρίου 2013 τίθεται σε ισχύ ένας νέος κανονισµός για τα βιοκτόνα, ο ο- ποίος αυξάνει σηµαντικά την ασφάλεια των προϊόντων αυτών και απλουστεύει τη διαδικασία αδειοδότησης των βιοκτόνων που χρησιµοποιούνται και διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε. Τα βιοκτόνα είναι χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται για να εµποδίζουν την ανάπτυξη βλαβερών οργανισµών, όπως παράσιτα και µικρόβια. Ο νέος κανονισµός καθιστά δυνατή την αδειοδότηση βιοκτόνων για το σύνολο της Ε.Ε., πράγµα που θα επιτρέψει στον κλάδο να θέτει άµεσα σε κυκλοφορία τα αδειοδοτούµενα προϊόντα σε ολόκληρη την αγορά της Ένωσης. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν επίσης µείωση των δοκιµών σε ζώα, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η ανταλλαγή δεδο- µένων και προωθείται µια πιο ευέλικτη και έξυπνη προσέγγιση όσον αφορά τις δοκιµές αυτές. Ειδική ηλεκτρονική πλατφόρµα (το Μητρώο Βιοκτόνων) που σήµερα χρησιµοποιείται για την υποβολή αιτήσεων και την αρχειοθέτηση αποφάσεων, θα χρησιµοποιείται εφεξής και για τη διάδοση πληροφοριών στο ευρύ κοινό. Ο νέος κανονισµός είναι επίσης η πρώτη νοµοθετική πράξη που ενσωµατώνει τον νέο ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα νανοϋλικά. hhttp://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:l:2012:167:0001:0123:el:pdf

6 ΣΕΛΙ Α 6 Μεταβαλλόµενο ϖαιδαγωγικό τοϖίο στην τριτοβάθµια εκϖαίδευση: νέοι τρόϖοι διδασκαλίας και µάθησης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού, ιά βίου µάθησης: ιεύθυνση Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και ιεθνών Υποθέσεων, Μονάδα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Erasmus, δηµοσίευσε προκήρυξη σύµβασης µε ανοικτή διαδικασία για εκπόνηση µελέτης σχετικά µε το «Μεταβαλλόµενο παιδαγωγικό τοπίο: νέοι τρόποι διδασκαλίας και µάθησης, και συνέπειές τους για την πολιτική τριτοβάθµιας εκπαίδευσης». Γενικός στόχος της µελέτης είναι να εξετάσει το κατά πόσο οι κυβερνητικές στρατηγικές και τα κανονιστικά πλαίσια και πλαίσια διαπίστευσης, χρηµατοδότησης, διασφάλισης της ποιότητας, αξιολόγησης και πιστοποίησης για την τριτοβάθµια εκπαίδευση υποστηρίζουν ή παρακωλύουν νέους τρόπους µάθησης, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αυξηµένη χρήση της τεχνολογίας στη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. Η έρευνα πρέπει επίσης να καταρτίσει συµπεράσµατα και συστάσεις σχετικά µε τον τρόπο κατά τον οποίο τα εν λόγω συστήµατα οι συνθήκες πλαισίου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση µπορούν να προσαρµοστούν κατά τον βέλτιστο τρόπο προκειµένου να υποστηρίξουν νέους τρόπους διδασκαλίας και µάθησης. Έως τις 22 Οκτωβρίου 2013, φυσικά και νοµικά πρόσωπα µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, οι οποίες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ. Μαθήµατα νέας ελληνικής γλώσσας αϖό αϖόσταση Παρά το γεγονός ότι η ελληνική είναι µία από τις λιγότερο διαδεδοµένες γλώσσες στην Ευρώπη, πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες περιέχουν λέξεις µε ελληνική ρίζα. Για το λόγο αυτόν πολλοί Ευρωπαίοι (αλλά και άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσµο) θέλουν να µάθουν ελληνικά, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις δικές τους γλώσσες, αλλά και για να µάθουν µία από τις αρχαιότερες γλώσσες. Ορισµένοι από αυτούς φτάνουν έως το προχωρηµένο επίπεδο ελληνοµάθειας. Το πρόγραµµα «ΓΛΩΣΣΑ - Τα ελληνικά ως όχηµα για την προώθηση της γλωσσικής ποικιλοµορφίας» υποστηρίζει εκπαιδευόµενους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν να µαθαίνουν ελληνικά, αλλά δεν έχουν στη διάθεσή τους ούτε κατάλληλα διδακτικά υλικά και πηγές, ούτε την ευκαιρία να επισκεφτούν την Ελλάδα. Το πρόγραµµα ΓΛΩΣΣΑ έχει αναπτύξει ένα διαδικτυακό µάθηµα µε πολυµέσα για τα επίπεδα Γ1 και Γ2, καθώς και δύο εκπαιδευτικές µεθοδολογίες: µία για την ανάπτυξη µαθηµάτων e-learning για προχωρηµένα επίπεδα γλωσσοµάθειας και µία για την αυτοδιδασκαλία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα. Τα online µαθήµατα σε µαθητές προχωρηµένων επιπέδων της ελληνικής γλώσσας αρχίζουν δύο φορές το χρόνο και είναι ανοικτά σε όλους τους σπουδαστές που ήδη βρίσκονται στο επίπεδο Β2. Τα µαθήµατα προσφέρονται σε χαµηλό κόστος και περιλαµβάνουν σύγχρονη και ασύγχρονη µάθηση. Νεανική εϖιχειρηµατικότητα - έκθεση καλών ϖρακτικών Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στο ανθρώπινο δυναµικό της, στις δεξιότητές του, στην ικανότητά του να προσαρµόζεται και να καινοτοµεί. Οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο όταν τα µέλη της αναπτύξουν την αίσθηση του τι σηµαίνει να είναι ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες της Ευρώπης. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι ανάγκη να ενθαρρυνθούν τα νέα άτοµα να αναπτύξουν ένα πνεύµα επιχειρηµατικότητας από νωρίς στη ζωή και να βοηθηθούν στη µετάβασή τους από το σχολείο στην ενηλικίωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την έκθεση καλών πρακτικών µε τίτλο «Young people and entrepreneurship», η οποία παρουσιάζει ένα ευρύ φάσµα πρωτοποριακών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράµµατος Νεολαία εν ράσει, τα ο- ποία συνδράµουν στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών δεξιοτήτων. Τα σχέδια απεικονίζουν τα οφέλη από τη διέγερση του ενδιαφέροντος στους νέους παρέχοντάς τους τα εργαλεία, τους πόρους ή το περιβάλλον για την πραγµατοποίηση των ιδεών τους. Μερικά από τα σχέδια αφορούν την παροχή νέων ευκαιριών σε νεότερα άτοµα µε λιγότερες ευκαιρίες µέσω της συµµετοχής τους σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Άλλα επικεντρώνονται στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων των νέων εργαζοµένων, στη διερεύνηση προτύπων κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, ή στη δηµιουργία γεφυρών µε τους επαγγελµατίες στον τοµέα της εκπαίδευσης, µε τις τοπικές αρχές ή την επιχειρηµατική κοινότητα. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων των σχεδίων είναι η «επιχειρηµατική µάθηση µέσω πρακτικής» (entrepreneurial learning by doing). Το έγγραφο περιλαµβάνει επίσης πολλά παραδείγµατα του µοντέλου κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, κυρίως µε στόχο τη συµβολή του στο γενικότερο καλό της κοινωνίας.

7 ΣΕΛΙ Α 7 Νέοι ϖολίτες της Ευρώϖης - ϖανόραµα δραστηριοτήτων Το 2013 έχει ανακηρυχθεί ως το Ευρωπαϊκό έτος των Πολιτών, µε στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των πολιτών της Ε.Ε. και να ενθαρρύνει τη συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης. Ο ρόλος των νέων παραµένει ζωτικής σηµασίας για τη διατήρηση των κοινών αξιών, στις οποίες έχει οικοδοµηθεί η Ευρώπη και για τη διασφάλιση της µελλοντικής της πορείας. Η έκθεση µε τίτλο «Νέοι Πολίτες της Ευρώπης: Ευρωπαϊκά σχέδια καλής πρακτικής» (Young Citizens of Europe: European good practice projects) παρουσιάζει ένα πανόραµα δραστηριοτήτων που αναλαµβάνονται από νέα άτοµα σε οµαδικό ή ατοµικό επίπεδο στην Ε.Ε. και πέρα αυτής. Η έκθεση περιλαµβάνει σχέδια στα οποία συµµετέχουν νέοι µε θέληση να κάνουν τη διαφορά στην κοινότητα ή στην κοινωνία γενικότερα, µέσω της καταπολέµησης της φτώχειας, των διακρίσεων και της παρενόχλησης στο σχολείο, ανταλλάσοντας εµπειρίες από τη ζωή τους σε µια διαιρεµένη κοινότητα και συζητώντας τρόπους για την επίλυση των συγκρούσεων χωρίς βία, ή βοηθώντας στην προστασία της κληρονοµιά µιας τοπικής κοινότητας. Άλλα σχέδια έρχονται ως απάντηση στην κριτική στάση των νέων απέναντι στον κόσµο, εκφράζοντας τη δέσµευσή τους στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, στη δηµοκρατία και στην ανεκτικότητα. Όλα τα σχέδια υποστηρίζονται από το πρόγραµµα Νεολαία εν ράσει. Πρωτοβουλία για την ϖροώθηση της σωµατικής άσκησης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 28 Αυγούστου 2013 µια πρωτοβουλία για τη σωµατική άσκηση για τη βελτίωση της υ- γείας, η οποία είναι η πρώτη πρόταση που έγινε ποτέ για σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε τον αθλητισµό. Τα σπορ και η γυµναστική βοηθούν τους ανθρώπους να διατηρούνται σε καλή σωµατική και ψυχική φόρµα µε την καταπολέµηση του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας και µε την πρόληψη συναφών βλαβών της υγείας. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η Ε.Ε. έχει προωθήσει τη σωµατική άσκηση µέσω των πολιτικών και των χρηµατοδοτικών µέσων της και µε τον τρόπο αυτό υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη µέλη. Παρά τις προσπάθειες αυτές, τα ποσοστά σωµατικής ακινησίας στην Ε.Ε. παραµένουν ανησυχητικά υψηλά µάλιστα, τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή δεν γυµνάζονται ποτέ ή σπάνια. Ανάϖτυξη λειτουργίας ϖαρακολούθησης στον τοµέα του αθλητισµού Στην ανακοίνωσή της «Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής ιάστασης στον Αθλητισµό», που εγκρίθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ξεκινήσει µια µελέτη σχετικά µε τη σκοπιµότητα της δηµιουργίας µιας λειτουργίας παρακολούθησης στον τοµέα του αθλητισµού στην Ε.Ε. για την ανάλυση τάσεων, συλλογή δεδοµένων, ερµηνεία στατιστικών, διευκόλυνση ερευνών, έναρξη µελετών, καθώς και για την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτή η µελέτη έχει ολοκληρωθεί και είναι πλέον διαθέσιµη στο κοινό. Η νέα πρωτοβουλία καλεί τα κράτη µέλη να αναπτύξουν µια εθνική στρατηγική και ένα αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την προώθηση της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε όλους τους τοµείς που να αντικατοπτρίζουν τις κατευθυντήριες γραµµές της Ε.Ε. για τη σωµατική άσκηση και να παρακολουθούν τα επίπεδα της σωµατικής άσκησης και την εφαρµογή των πολιτικών. Η Επιτροπή καλείται να συνδράµει τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους για την αποτελεσµατική προώθηση της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας µε την παροχή στήριξης για τη δηµιουργία του πλαισίου ελέγχου και την τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά µε την πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την εφαρµογή της σύστασης. Το Συµβούλιο θα ξεκινήσει τη συζήτηση της προτεινόµενης σύστασης από το Σεπτέµβριο και θα µπορούσε πιθανώς να εκδώσει τη σύσταση µέσα στο Η υποστήριξη της Ε.Ε. για την υλοποίηση των µέτρων προτείνεται να προέλθει από το Erasmus+, το οποίο προβλέπεται να ξεκινήσει το Η µελέτη έχει ως πρωταρχικό στόχο να αυξήσει την κατανόηση και τη γνώση σε σχέση µε τις ανάγκες δεδοµένων/πληροφοριών σχετικά µε τις υφιστάµενες διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και δικτύων (σε εθνικό, διακρατικό και ευρωπαϊκό επίπεδο) σε τρεις ευρείς τοµείς: αθλητισµός και υγεία (π.χ. σωµατική δραστηριότητα που προάγει την υγεία), κοινωνικές πτυχές του αθλητισµού (π.χ. συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες) και, οικονοµική διάσταση του αθλητισµού (π.χ. απασχόληση στον αθλητισµό). Η µελέτη προβαίνει σε συστάσεις για το µέλλον, τόσο βραχυπρόθεσµα / µεσοπρόθεσµα ( ), όσο και µακροπρόθεσµα (µετά το 2020).

8 ΣΕΛΙ Α 8 Ενίσχυση ϖροσβάσιµων διαδροµών τουρισµού Χρήση φορολογικών δαϖανών σε ϖεριόδους δηµοσιονοµικής εξυγίανσης Η Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρη- µατοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει στις 23 Οκτωβρίου 2013 στις Βρυξέλλες συνάντηση για να εξεταστεί η πολιτική οικονοµία των φορολογικών δαπανών, η πορεία τους µεταξύ των χωρών και οι σχετικές προκλήσεις µέτρησης. Στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής δράσης «Τουρισµός και προσβασιµότητα για όλους», η Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε σκοπό την υποστήριξη σχεδίων που αποσκοπούν στο σχεδιασµό, υλοποίηση, προώθηση και µάρκετινγκ προσβάσιµων διαδροµών τουρισµού. Στόχος είναι να επιτραπεί στους τουρίστες µε ειδικές ανάγκες πρόσβασης να απολαµβάνουν πλήρως τις συναρπαστικές και διαφορετικές τουριστικές εµπειρίες, στη σωστή αξία για τα χρήµατά τους (value-for-money) και σε ισότιµη βάση µε όλους τους τουρίστες. Θα χρηµατοδοτηθούν περίπου 8 σχέδια µε το µέγιστο ποσό χρηµατοδότησης για το καθένα να φθάνει τα ευρώ, τα οποία µεταξύ άλλων προωθούν την προσαρµογή των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών στις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες πρόσβασης, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ένταξη των ατόµων αυτών, βελτιώνουν τις δεξιότητες και την κατάρτιση σε σχέση µε την προσβασιµότητα στην αλυσίδα της τουριστικής προσφοράς και βοηθούν την ενσωµάτωση της διάστασης της προσβασιµότητας σε όλα τα τµήµατα της αλυσίδας εφοδιασµού του τουρισµού, ενώ την ίδια στιγµή δηµιουργούν µια ενιαία αλυσίδα προσβασιµότητας στον τουρισµό. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού έχουν στη διάθεσή τους µέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2013 για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Συνέδριο για έναν ϖιο φιλικό ϖρος τις εϖιχειρήσεις δηµόσιο τοµέα Η Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει στις 29 Οκτωβρίου 2013 συνέδριο υψηλού επιπέδου στις Βρυξέλλες, µε στόχο να βοηθήσει τις δηµόσιες διοικήσεις σε όλη την Ευρώπη να καταστούν πιο αποτελεσµατικές στην υποστήριξη της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων. Στόχος του συνεδρίου, «The Path to Growth: Achieving Excellence in Business Friendly Public Administration» είναι να προσδιοριστούν τα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία στις συναλλαγές της µε τις δηµόσιες διοικήσεις και να γίνει α- νταλλαγή ιδεών και εµπειριών για το πώς αυτές οι δυσκολίες µπορούν να ξεπεραστούν. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή: Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν οι δηµοσιονοµικές και οι µακροοικονοµικές επιπτώσεις των φορολογικών δαπανών και θα επανεξεταστούν πιο επίκαιρα θέµατα που σχετίζονται µε φορολογικές ελαφρύνσεις στην άµεση φορολογία. Οι παρουσιάσεις θα εστιαστούν στην οικονοµική βιβλιογραφία, σε διακρατικές αναλύσεις, σε αποτελέσµατα ενός πανευρωπαϊκού µοντέλου µικρο-προσοµοίωσης και σε ξεχωριστές εµπειρίες χωρών. Η συνάντηση θα συγκεντρώσει οµιλητές από τον ακαδηµαϊκό χώρο, τις εθνικές αρχές, τους διεθνείς οργανισµούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενίσχυση αϖοτελεσµατικότητας των συστηµάτων αϖονοµής δικαιοσύνης Η βελτίωση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων απονοµής δικαιοσύνης αποτελεί ήδη µια συνιστώσα της διαδικασίας συντονισµού της οικονοµικής πολιτικής της Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δροµολογήσει µία ευρύτερη διαβούλευση σχετικά µε το ρόλο της ικαιοσύνης στην Ε.Ε., αρχής γενοµένης µε ένα συνέδριο υψηλού επιπέδου µε τίτλο «Assises de la Justice», το οποίο θα διεξαχθεί στις Νοεµβρίου 2013 στις Βρυξέλλες. Το συνέδριο «Assises de la Justice» θα συγκεντρώσει επιφανείς δικαστές, δικηγόρους, οικονο- µολόγους και φιλοσόφους, µαζί µε φορείς χάραξης πολιτικής σε επίπεδο Ε.Ε. και σε εθνικό επίπεδο για να συζητήσουν ιδέες για τη διαµόρφωση της πολιτικής δικαιοσύνης της Ε.Ε. για τα επόµενα χρόνια. Τέσσερα πάνελ συζητήσεων έχουν προγραµµατιστεί για την ανταλλαγή ιδεών σχετικά µε το πώς θα επιτευχθεί ένας πραγµατικός ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών: αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων δικαιοσύνης ανεξαρτησία της δικαιοσύνης κράτος δικαίου ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης που βασίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. Η εγγραφή είναι ανοικτή για όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν.

9 ΣΕΛΙ Α 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Professionalisation of Adult Educators. International and Comparative Perspectives 2nd Annual Cell Culture & Bioprocessing Congress European Culture Forum International Conference on Regional Climate - CORDEX International Conference - Rethinking Education on arts and cultural management World Ocean Power Summit ICT 2013: Create, Connect, Grow 4th International Conference - The Future of Information Sciences (INFuture) International Conference Agricultural Engineering 6th European Public Health Conference Evaluation of STI policies, instruments and organisations: new horizons and new challenges https://conference.zsi.at/index.php/sti/estipionhnc Ε-nova International Congress - Sustainable Buildings Supply - Evaluation - Integration Brussels Innova - The world exhibition on interventions, research and new technologies The European Union and the promise of democracy: What can citizenship education and civil society contribute? 2nd GRF One Health Summit One Health - One Planet - One Future. Risks and Opportunities 6th International Conference of Education, Research and Innovation Assises de la Justice Conference: What role for Justice in the European Union? Pre-registration open 8th European Quality Assurance Forum SMEs in Horizon 2020: European Commission Info Day European SME Week 1-3 Νοεµβρίου Βόννη, Γερµανία 4-5 Νοεµβρίου Λονδίνο, 4-6 Νοεµβρίου 4-7 Νοεµβρίου 5-7 Νοεµβρίου Αµβέρσα, Βέλγιο 6-7 Νοεµβρίου Εδιµβούργο, 6-8 Νοεµβρίου Βίλνα, Λιθουανία 6-8 Νοεµβρίου Ζάγκρεµπ, Κροατία 8-9 Νοεµβρίου Ανόβερο, Γερµανία Νοεµβρίου Νοεµβρίου Βιέννη, Αυστρία Νοεµβρίου Pinkafeld, Αυστρία Νοεµβρίου Νοεµβρίου Χάγη, Ολλανδία Νοεµβρίου Νταβός, Ελβετία Νοεµβρίου Σεβίλλη, Ισπανία Νοεµβρίου Νοεµβρίου Gothenburg, Σουηδία 25 Νοεµβρίου Νοεµβρίου

10 ΣΕΛΙ Α 1 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 EHTEL 2013 Symposium Sustainable Partnerships for Well-being and ehealth Annual Polis Conference 19th International Conference on Technology Supported Learning & Training Mathematical Technology of Networks - QGraphs iminds The Conference Celebrating 20 Years of ATHE: The Future of Tourism in Higher Education 2nd Foreign Language Instructional Technology Conference: E-nnovative Learning Primary Immunodeficiency - Next Generation Thinking - CALL FOR ABSTRACTS 2nd Multidisciplinary Academic Conference Conference on Current Account Imbalances and International Financial Integration - World Congress on Parkinson's Disease and Related Disorders Experiencing higher education: Global Trends and Transformations Media & Learning nd International Conference on Environment, Chemistry and Biology (ICECB 2013) 2nd International Conference on Civil Engineering (ICCEN 2013) 1st Paris Financial Management Conference (PFMC-2013) Fundamental Groups in Arithmetic and Algebraic Geometry Business and Social Science Research Conference 2nd International Conference on Power Science and Engineering (ICPSE 2013) 4th International Conference on Nanotechnology and Biosensors (ICNB 2013) 6th International Conference on Computer Science and Information Technology (ICCSIT 2013) 2-3 εκεµβρίου Βέλγιο, Βρυξέλλες 4-5 εκεµβρίου Βέλγιο, Βρυξέλλες 4-6 εκεµβρίου Βερολίνο, Γερµανία 4-7 εκεµβρίου Bielefeld, Γερµανία 5 εκεµβρίου Βέλγιο, Βρυξέλλες 5-6 εκεµβρίου Kent, 5-7 εκεµβρίου Λευκωσία, Κύπρος 6-7 εκεµβρίου Λίβερπουλ, 6-7 εκεµβρίου Πράγα, Τσεχία 6-7 εκεµβρίου Βέλγιο, Βρυξέλλες 8-11 εκεµβρίου Γενεύη, Ελβετία εκεµβρίου Ουαλία, εκεµβρίου Βέλγιο, Βρυξέλλες εκεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία εκεµβρίου Στοκχόλµη, Σουηδία εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία εκεµβρίου Πίζα, Ιταλία εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία

11 ΣΕΛΙ Α 1 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Signalling and Acquired Resistance to Targeted Cancer Therapeutics 9th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications 2nd International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development 4th International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems 3rd International Conference on Sensor Networks 2nd International Conference on Photonics, Optics and Laser Technology World Universities Forum (WUF) European Winter Finance Conference 4th Central European Biomass Conference Social Entrepreneurs: Have Your Say 1st International Symposium on Nanoparticles-Nanomaterials and Applications (ISN2A-2014) 7th International Conference - Computers, Privacy & Data Protection: Reforming Data Protection 10th International Conference on Environmental, Cultural, Economic & Social Sustainability Geography of Innovation Conference th International Marketing Trends Conference Academic Publishing in Europe - APE 2013 Conference: The Funding of Publishing, Changes and Consequences for Science and Society Learning Technologies 2014 Conference and Exhibition 2nd International Conference on Nutrition and Growth 5-7 Ιανουαρίου Cambridge, 5-8 Ιανουαρίου Λισαβόνα, 7-9 Ιανουαρίου Λισαβόνα, 7-9 Ιανουαρίου Λισαβόνα, 7-9 Ιανουαρίου Λισαβόνα, 7-9 Ιανουαρίου Λισαβόνα, 9-10 Ιανουαρίου Λισαβόνα, Ιανουαρίου St Anton, Αυστρία Ιανουαρίου Graz, Αυστρία Ιανουαρίου Στρασβούργο, Γαλλία Ιανουαρίου Caparica, Ιανουαρίου Ιανουαρίου Split, Κροατία Ιανουαρίου Ουτρέχτη, Ολλανδία Ιανουαρίου Βενετία, Ιταλία Ιανουαρίου Βερολίνο, Γερµανία Ιανουαρίου Λονδίνο, 30 Ιανουαρίου- 1 Φεβρουαρίου Βαρκελώνη, Ισπανία

12 ΣΕΛΙ Α 1 2 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS UNIVERSITY OF NICOSIA FREDERICK UNIVERSITY NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

13 ΣΕΛΙ Α 1 3 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών έσποινα Τσικουδή Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.»

Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Παρουσίαση «Μίλητος Συµβουλευτική Α.Ε.» Η ΜΙΛΗΤΟΣ Α.Ε. είναι µια ξεχωριστή, δυναµική, ευρηµατική και σύγχρονη ελληνική εταιρεία συµβούλων, µε µακρά εµπειρία, που ήδη µετρά πολλές επιτυχίες και διακρίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία)

FREDERICK UNIVERSITY (Με έδρα τη Λευκωσία) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, µετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των τριών από τις πέντε αιτήσεις που εξετάζει µε βάση το Νόµο 109(1)/2005, παρέδωσε στον Υπουργό Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Κ Α Ι Ι Ε Θ Ν Ω Ν Σ Χ Ε Σ Ε Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 8 Εϖιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων

Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Προοπτικές των υπηρεσιών ηλεκτρονικής µάθησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Ιωάννης Ψυχογιός (Υπεύθυνος Γραφείου Υποστήριξης Ευρωπαϊκών και Ερευνητικών Προγραµµάτων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) ρ. Κωνσταντίνος Σιασιάκος (Ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής

Προγράμματα με έγκριση ποιότητας από την ΕΑΙΠ. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής Ενημέρωση: 11 Μαρτίου, 2015 Διευκρινίζεται ότι τα ΙΠ με «Άδεια Λειτουργίας» δικαιούνται να προσφέρουν προγράμματα, τα οποία αυτόματα αναγνωρίζονται από το κράτος, χωρίς να τα υποβάλουν στην αυστηρή διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US

λατινικά σημαίνει παιχνίδι & Συνέντευξη Τύπου Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US L U D U S στα λατινικά σημαίνει παιχνίδι Ημερίδα & Συνέντευξη Τύπου Ιωάννινα, 22/2/201 0 Κατερίνα Φιλίππου Κεραμίδα Δ/ ντρια B IC ΗΠΕΙΡΟΥ - Συντονίστρια LUD US SEE Πρόγραμμα South East Europe Transnational

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πρόγραμμα. Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή Σπανού. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Oι Νέες Διαδρομές στην Ελληνική Γλώσσα- elearning.greek-language.gr Πρόγραμμα Διαδρομές στη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, Άννα Κοκκινίδου, Yπεύθυνη του Προγράμματος, σε συνεργασία με την κ. Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS

LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2007-2013 LEONARDO DA VINCI MOBILITY-TRANSFER OF INNOVATION- PARTNERSHIPS Ρούλα Κυρίλλου-Ιωαννίδου Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας 2009 1 LEONARDO DA VINCI Το Πρόγραμμα Leonardo

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital

Digital. Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση. Women & Girls Go. Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης. Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση Women & Girls Go Digital Παντελής Νικολαΐδης Συντονιστής Δράσης Συνέδριο Women & Girls Go Digital Ψηφιακή Συμμαχία για την Γυναικεία Απασχόληση 2 Agenda Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE

Title. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΜμΕ Title Sub-title Δημήτρης Ευαγόρου Επιστημονικός Λειτουργός Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου Τομέας Καινοτομίας και Επιχειρήσεων Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας PLACE

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359

Συµφωνητικό nº: ES/09/LLP-LdV/TOI/149060 - Σχέδιο nº: 2009-1-ES1-LEO05-10359 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Μάρτιος 2011 Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, οι διάφορες δράσεις και δραστηριότητες οδήγησαν στα ακόλουθα αποτελέσµατα, τα οποία περιγράφονται εν συντοµία παρακάτω: With the support

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437

No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Nº 2 / MΑΙΟΣ 2012 Nº 1 / DIC 2011 No. 2011-1-ES1-LEO05-36437 Εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να αναπτύξουν και να αξιοποιήσουν εγκάρσιες ικανότητες που αναζητούν οι

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας

Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας Προσφέρουμε στους συνεργάτες μας την ασφάλεια και την δύναμη μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕIΡΙΑ EXPERT Το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Expert είναι το όνομά της. Παρέχει στους

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης

Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Λευκωσία, 27 εκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Λεωνίδα Πασχαλίδη, ιευθυντή Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης ΘΕΜΑ: ιερεύνηση με την αγορά για το σχεδιασμό των κατάλληλων σχεδίων χορηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy

EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy Μεθοδολογία Αντιστοίχισης των Προσόντων με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) EC-ASE: European Certificate for Consultants of Social Economy «European Certificate for Consultants of Social

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Social Business Excellence Awards 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαγωνισμός Βραβείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Social Business Excellence Awards 2014 Μάθετε περισσότερα για το θεσμό των βραβείων και δηλώστε συμμετοχή στο σύνδεσμο www.social-business-awards.gr

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF)

CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) CASE STUDY ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ INTERNET MARKETING: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ SAN FRANCISCO (USF) Αλεξανδρής Χρήστος Πιάκης Θεόδωρος Σπυρίδης Θεόδωρος 1 University of San Francisco Ιδρύθηκε το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ «We Μean Business» Τοµεακό Πρόγραµµα «Leonardo da Vinci» Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012 Αλεξάνδρα Μπάκα, ΙΚΥ-Ελληνική Εθνική Μονάδα Προγράµµατος «ια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ---

--- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- Πανευρωπαϊκή e-learning έκθεση Αναγνώρισης --- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ --- SMEs & e-learning (SMEELEARN) PROJECT ERASMUS+ KA2 [2014-1-UK01-KA202-001610] http://www.sme-elearning.net Σεπτέμβριος 2015 Η υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Έργο Le-MATH Μαθαίνοντας μαθηματικά μέσω νέων παραγόντων επικοινωνίας

Έργο Le-MATH Μαθαίνοντας μαθηματικά μέσω νέων παραγόντων επικοινωνίας Έργο Le-MATH Μαθαίνοντας μαθηματικά μέσω νέων παραγόντων επικοινωνίας Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κάτω από τη δράση Comenius MP) Νοέμβριος 2012 Οκτώβριος 2014 Το έργο Le-MATH μετά

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Παρουσίαση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management) Δρ. Κορίνα Κατσαλιάκη Λέκτορας Περιεχόμενα Αντικείμενο Σκοπός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δομή Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 3/ 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µεταφοράς, διατροφής, διαµονής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ηµοκρατική ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα