*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "*. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ"

Transcript

1 *. 'i-t* *. * ΕυΙΑ * )':(.λ.. {:( ),.{i;({;τ ΔΙ::ΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟεϊοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) 453/2010. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 'Εκδοση: 1.0/ΕΛ ΤΑΥΤΟΠΟ!ΗΣΗ ΟΥΣ!ΑΣιΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣιΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Ανοννωρισηκόξ Κωδικός Προϊόνπ»; Ονομασία Ουσίας --fi:tvώvutla: Χημική Ονομασία & Τύπος Εμπορική Ονομασία:. CAS: EINECS: Μοριακό Βάρος Αριθμός Καταχώρισης REACH: Διάλυμα υδροξειδίου του ασβεστίου ΕVtJΟθτωμtνος Ασβέστης, Σβησμένος Αάβέστης,' ttydrated lime, Calcium dihydroχide, Slaked Iime, Air slaked lime, Βuildίng lime, Fat Iime, Chemicallime, Finishing Iime, Mason's Iime, CaIcium dihydroχide, CaIcium hydroxide, Calcium hydrate, Lίme, Lίme water. Παρακαλώ σημειώσατε ότι ο κατάλογος μπορεί να μην είναι πλήρης. Υδροξείδιο του ασβεστίου - Ca(OH)2 Ασ βεστοπολ g/moi τός. ECHA-f8b2cc7f-ca28-48e8-bdf e3cc9 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Παρακαλώ ελέγξτε τις προσδιοριζόμενες χρήσεις του πίνακα 1 του Παραρτήματος του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Αντενδεικνυόμενες χρήσεις Δεν υπάρχουν αντενδεικνυόμενες χρήσεις. 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλεlας ΕπωνυμΙα: ΑΦΟ/ ΔΕΛ/ΟΠΟΥΛΟ/ ΟΕ Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Fax: Υπεύθυνος για το ΔΔΑ: 10 χλμ Αλεξάνδρειας-Κατερίνης _ Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Αθανάσιος Δελιόπουλος Ευρωπαϊκός αριθμό; επεlγουσας ανάγκης Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: Αριθμός τηλεφώνου Διαθεσιμότητα εkτάkτo~σνάγκηξ εταιρείας εκτός ωρών εφγασίας: ι Να συμπληρωθε! Ο Ναι από την εταιρεία Ο Όχι ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Σελ1/18

2 (ι ***** ΕυΙΑ ***'k* προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ι/ του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό αρ (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 'Έκδοση: 1.0/ΕΛ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC) 1272/2008 SΙΟ.Τ-SE.-3.,-ΩΩός-έκθεαqς:..lΞιo:mιo4 Ερεθισμός του δέρματος 2 Οφθαλμική βλάβη Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/EEC Χί - ερεθιστικό 2.2 Στοιχεία επισήμανσης Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP (EC) 1272/2008 Προειδοποιητική Εικονογράμματα λέξη: Κ,νδυνος κινδύνου: φ Δηλώσεις επικινδυνότητας: Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Η335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού Δηλώσεις προφύλαξης: Ρ102: Μακριά από παιδιά Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γόvτιαjπρoστατευtlkά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασιας για τα μάτια/το πρόσωπο Ρ305+Ρ351+Ρ310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤιΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη Ιεκνεφώματα Ρ304+Ρ340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεkoυ~αστεl σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Ρ501: Διάθεση του περιεχoμένoυjπεριέkτη σύμφωνα με την τοπική/εθνική/διεθνή νομοθεσία ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥ ΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛ ΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΜΕIΑΣ Σελ 2/18

3 ~**** r EULA ~**** ~o πριmoιμασμivo σ6μφωvα με τα Παράρτημα II του Κανονlσμο(ι REACH (EC) , τον Κσι.'Οlιισμό αρ (fc) 12721'2008 και ΥονΚανονισμό (EC) ,~-~ ΔΕ '&5o..."'IΊ: 1.lfJj'U. HμιoPOμiiVW,A~ώpηoης: i'ίαέμβρ~ 201~ Eπισ~μανση σύμφωνα μf. την Οδηγfa 67/548/EEC Χί ερεθιστικό Φράσεις κινδύνου (ΦράσΕlς R): R37: Ερεθιστικό για το αναηνευστικό σύστημα 38: Ερεθισηκό για το δέρμα R.41: Κfνοuνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών ΦΟΟσεις ασ~αλε:ιας (Φρόiσεις S): 82: Μακριααπό παιδιά 525: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάtlςι 26: Σε περfmt:jοη επαφής με τα μάηα πλύνετέ. τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήmε ιατρική υμβουλή 837: Να φοράτε κατάλληλα γάντια 39: ΧρησιμοποlεΙτε συσκευή προστασιας ματιών Ι προσώπου 2.3 Άλλο, κτνδυνοl υσiα δεν πληρο! τα κριτήρια ΑΒΤ ή ααοβ ουσκκ.εν έχουν αναγνωρισθει άλλοι κfνδυνoi 3 ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΠΑΤιΚΑ 3.1 Oυσfα Βασικό συσταηκό ΟνομααΙα: CAS: EINECS: Περιοχή συγκεvτρώσεων αι6.ιρημα Υ'δροξεΙδlο ί-3 ενερvj1ς ουσιας στο του ασβεστιου 30-55% ~ Δvι υπόρχοιιν προσμιξεις σχεπκές με την ταξ!νόμγ,ση και επισήμανση της oυσfας ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛΤιΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σελ3Ι18

4 * *** * *.Α. 14.** * * EULA προ'ετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) , τον. Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές συμβουλές Δεν υπάρχουν γνωστές καθυστερημένες επιδράσεις. Συμβουλευτείτε ιατρό γισ όλα τα περιστατικά έκθεσης, εκτό; από τις ασήμαντες mpmτώσεις. Έπειτα από εισπνοή Μετακινήστε την πηγή της σκόνης ή μετακινήστε το άτομο σε μέρος με καθαρό αέρα. Ζητήστε άμεσα τη συμβουλή ιατρού. Έπειτα από επαφή με το δέρμα Να βουρτσιστούν προσεκτικά και ήπια οι επιφάνειες του σώματος που έχουν λερωθεί, προκειμένου να απομακρυνθεί κάθε ίχνος του προϊόντος. Να πλυθεί η περιοχή που έχει επηρεαστεί αμέσως με άφθονο νερό. Να απομακρυνθεί ο λερωμένοι; ρουχισμός. Αν είναι απαραίτητο, να αναζητηθεί η συμβουλή ιατρού. Έπειτα από επαφή με τα μάτια Να ξεπλυθούν αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό και να ζητηθεί η συμβουλή ιατρού. Έπειτα από κατάποση Καθαριομό; του στόματος με νερό και, στη συνέχεια πόση άφθονου νερού. Να ΜΗΝ προκληθεί έμετος. Να ζητηθεί ιατρική βοήθεια. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν είναι ουσία οξείας τοξικότητας μέσω της στοματικής, δερματικής ή αναπνευστικής οδού. Η ουσία ταξινομείται ως ερεθιστική για το δέρμα και το την αναπνευστική οδό και συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρής οφθαλμικής βλάβης. Δεν υπάρχει ανησυχία για δυσμενείς μεταγενέστερες επιδράσεις καθώς ο κύριος κίνδυνος για την υγεία είναι οι τοπικές (σχετιζόμενες με το ρη) επιδράσεις Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Ακολουθήστε τις οδηγίες του τμήματος ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓιΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: ΤΟ προϊόν δεν είναι αναφλέξιμο. Χρησιμοποιήστε πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, αφρού ή CO 2 για την αντιμετώπιση της περιβάλλουσας πυρκαγιάς. Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης τα οποία να είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το γύρω περιβάλλον. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ4/18

5 !:l** -(:( -(:(!:l EULA.Ί tι *-f.r l.r ΔΕΛΤιΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προετοιμασμένο σύμφωνα με το Πσράρ'τημσ /Ι του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κσνονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: Ι.Ο/ΕΛ Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Μη χρησιμοποιειτε νερό. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Δεν uπάρχου.v 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Αποφύγετε την πρόκληση σκόνης. Χρησιμοποιήστε αναπνευστική συσκευή. Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης τα οποία να είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το γύρω περιβάλλον. 6 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤιΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτη; ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Διατηρείστε τα επίπεδα σκόνης στο ελάχιστο. Κρατήστε μακριά τα άτομα χωρίς προστασία. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα - φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης - εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιείται επαρκής εξαερισμός ή κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού, φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8) Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό. Διατηρείστε τα επίπεδα σκόνης στο ελάχιστο. Κρατήστε μακριά τα 'άτομα χωρίς προστασία. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τα ρούχα - φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). Αποφύγετε την εισπνοή σκόνης - εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιείται επαρκής εξαερισμός ή κατάλληλος εξοπλισμός προστασίας του αναπνευστικού, φοράιε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (βλ. τμήμα 8). 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Περιορίστε τη διαρροή. Αν είνα: δυνότόν, διατηρείστε το ττροϊόν στεγνό. Αν έιναι δυνατόν καλύψτε την περιοχή για την αποφυγή έκθεσης σε σκόνη. Αποφύγετε την ανεξέλεγκτη διαρροή σε επιφανειακό ή υπόγεια ύδατα και την αποχέτευση, καθώς μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ρη. Ενδεχόμενη εκτεταμένη διαρροή σε υδατικούς αποδέκτες πρέπει να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛΤιΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ 5/18

6 * 'i.r * * * * ΕυΙΑ γ~ 1.τ -:'-:.* προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 1/ του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛlσπσΥΛΟI οε Έκδοση: 1.0/ΕΛ. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Σε κάθε περίπτωση, αποφύγετε τη δημιουρνίο σκόνης. Αν είναι δυνατόν, διατηρείστε Απομακρύνετε το ΠΡΟΊ'όνστεγνό το υλικό στεγνό με κάποιον μηχανικό τρόπο σε ξηρή μορφή ΧΡ!lcrψ<?ποlεlστε.κάποια συσκ_ευή αναρρόφηση; 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα (ι φτυαριστε σε σάκους. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον έλεγχο της έκθεσης, τα μέτρα προσωπικής προστασίας ή τα στοιχεία σχετικά με τη διάθεση, παρακαλούμε ανατρέξτε στα τμ_ήματα 8 και 13 και στο Παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Μέτρα προστασίας Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (ανατρέξτε στο τμήμα 8 του δελτίου δεδομένων ασφαλειας). Μη φοράτε φακούς επαφής όταν διαχειριζεστε αυτό το προί'όν. Ενδείκνυτα: να έχετε ατομική συσκευή πλυσίματος μαιιών. Διατηρήστε τα επίπεδα σκόνης σε ελάχιστα επίπεδα. Απομονώστε τις πηγές σκόνης, χρησιμοποιείστε εξαερισμό (συλλέκτες σκόνης στα σημεία χειρισμού). Τα ουσιήματα χειρισμού προτείνεται να είνα: κεκλεισμένα. Όταν διακινούνται σάκοι, οι συνήθεις προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται εν όψει των κινδύνων που αναφέρονται στην Οδηγία /EEC Συστάσεις για τη γενική επαγγελματική υγιεινή Αποφύγετε την εισπνοή ή κατάποση και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Απαιτείται η εφαρμογή γενικών μέτρων επαγγελματικής υγιεινής για την διασφάλιση ασφαλούς χειρισμού της ουσίας. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν τις καλές πρακτικές ηροσωηικήξ και οικιακής καθαριότητας (τακτικός καθαρισμός με κατάλληλες συσκευές), την αποφυγή καπνίσματος και κατανάλωσης φαγητού και ποτού στους χώρους εργασίας. Κάνετε μπάνιο και αλλάξετε ρούχα στο τέλος της βάρδιας. Μη φοράτε λερωμένα ρούχα στο σπίτι. 7.2 Συνθήκεξ για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Η ουσία θα πρέπει να αποθηκεύεται κάτω από ξηρές συνθήκες. Επαφή με τον αέρα και την υγρασ!α θα πρέπει να αποφεύγεται. Η σηοθήκευση θα πρέπει να γινεται σε ειδικά κατασκευασμένα σιλό. Διατηρε!στε μακριά αηό οξέα, μεγάλες ποσότητες χαρτιού, άχυρου και αζωτούχων συστατικών. Κρατήστε μακριά από παιδιά. Να μην χρησιμοποιε!ται αλουμίνιο για μεταφορά ή αποθήκευση, εφόσον υπάρχει κινδυνος επαφής μέ νερό. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Σελ 6 f 18

7 1:l"t(1:l <:r <:r * ευια 'i1 <:r 1:l~'i1 προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ Ημερομηνία Αvαθεώρησης: Νοέμβριος Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Παρακαλώ ελέγξτε τις προσδιοριζόμενες χρήσεις του πίνακα 1 του παρατήματος του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας και ελέγξτε το τμήμα 2.1: Έλεγχος της έκθεσης των εργ.αζομένων 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράμετροι ελέγχου Σύσταση SCOEL (SCOEl!SUM/137 February 2008; βλ. Τμήμα 16.6): OccupationaI Exposure lίmit (ΟΕΙ), 8 h TWA: 1 mg/m' αναπνεύσιμης σκόνης υδροξειδίου του ασβεστίου Short-term exposure Iimit (STEL), 15min: 4mg/m J αναπνεύσιμης σκόνης υδροξειδίου του ασβεστίου PNEC aqua = 490 μg/ι PNEC soil/groundwater 8.2 Έλεγχοι έκθεσης = 1080 mg/i Για τον έλεγχο πιθανής έκθεσης, η δημιουργία σκόνης πρέπει να αποφεύγεται. Επίσης, συνίσταται η χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. Πρέπει να χρησιμοποιείται εξοπλισμός προστασίας των ματιών (πχ. γυαλιά ή μάσκα), εκτός αν η ενδεχόμενη επαφή με τα μάτια μπορεί να αποφευχθεί λόγω της φύσης και του τύπου της εφαρμογής (δηλ. κλειστή διεργασία). Επιπροσθέτως, προστασία του προσώπου, προστατευτικός ρουχισμός και παπούτσια ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου αυτό είνσ: απαραίτητο. Παρακαλώ ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Αν οι ενέργειες του χρήστη δημιουργούν σκόνη, η χρήση θα πρέπει να περιορίζεται, να χρησιμοποιείται τοπικός εξαερισμός ή άλλα μηχανικό μέσα για να διατηρηθούν τα επίπεδα σκόνης κάτω από τα προτεινόμενα όρια έκθεσης Μέτρα ατομικής προστασίσς, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός Προστασία των ματιών/του προσώπου Μην φοράτε φακούς.επαφής. Χρησιμοποιείστε προστατευτική μάσκα η οποία θα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά και να έχει.κσ: πλάγια προστατευτικά τοιχώματα ή ανάλογα προστατευτικά γυαλιά ευρείας όρασης. Ενδείκνυται να έχετε μαζί σας ατομική συσκευή πλυσίματος ματιών. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥ ΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛ ΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ7/18

8 ,γ::r-/:r "* -/:( -/:( EULA "*..λ. ).(-/:r** προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό αρ (EC) Q8 και τον Κανονισμό (EC) 453/2010 ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ ΗμερομηνΙα Αναθεώρησης:.Νοέμβριος Προσισσία του δέρματος Δεδομένου ότι το υδροξείδιο του ασβεστίου ταξινομείται ως ερεθιστικό για το δέρμα, η έκθεση του δέρματος θα πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο είναι τεχνικά δυνατό. Απαιτείται να. χρησιμοποιούνται προστατευτικά γάντια (νιτριλfου), κατάλληλος εργατικός ρουχισμός ο οποfος να καλύπτει πλήρως το δέρμα, μακριά παντελόνια, εργατικές φόρμες με μακριά μανίκια και στενή εφαρμογή στα ανοίγματα και uποδr'tμο-τ.qανθεκηκά σε K{/υOHKά yλfκ-ό τα οποία να μην επηρέπουν τη.διείσ.δυση σκόwκ Προστασία των αναπνευστικών οδών Προτείνεται ο τοπικός εξαερισμός έτσι ώστε τα επίπεδα σκόνης να διατηρηθούν κάτω από τις καθορισμένες τιμές. Προτείνεται η χρήση κατάλληλης μόσκας φιλτραρfσματος των σωματιδfων, ανάλογα με τα αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης - παρακαλούμε ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας Θερμικοί κίνδυνοι Η ουσία δεν παρουσιάζει θερμικό κίνδυνο και ως εκ τούτου δεν απς:ιιτείται η λήψη ειδικών μέτρων Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Όλα τα συστήματα εξαερισμού θα πρέπει να φιλτράρονται πριν την απόρριψη στο περιβάλλον. Να αποφεύγεται η απόρριψη στο περιβάλλον. Περιορίστε τη διαρροή. Ενδεχόμενη εκτεταμένη διαρροή σε υδατικούς αποδέκτες πρέπει να αναφερθεί στις αρμόδιες αρχές. Για αναλυτικές πληροφορfες αναφορικά με τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου έτσι ώστε να ελεγθεί επαρκώς η έκθεση του περιβάλλοντος στην ουαία, παρακαλούμε ελέγξτε το σχετικό σενάριο έκθεσης που δίνεται στο Παράρτημα ή από τον προμηθευτή σας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξατε στο Παράρτημα του δελτίου δεδομένων ασφαλείας. 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη: Οσμή: Όριο οσμής ρη: ΣημεΙο τήξεως Σημείο βρασμού: ΣημεΙο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτμισης: Αναφλεξιμόιηισ: Όρια εκρηκτικότητας λευκή ή υπόλευκη (μπεζ) λεπτόκοκκη άοσμη μη εφαρμόσιμο 12.4 (κορεσμένο διάλυμα στους 20 C) σκόνη > 450 C (αποτέλεσμα μελέτης, μέθoδo~ Ευ Α.1) μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού> 450 C) μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού> 450 C) μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού> 450 C) μη εφαρμόσιμο (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος Ευ Α.1 Ο) όχι εκρηκτικό (στερείται χημικών δομών κοινώς συνδεδεμένων με εκρηκτικές ιδιότητες) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ 8118

9 u*{:{ {:{ {:{ 11 ΕυΙΑ {:{ {:( ιτ i? *... προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 1/ του Κανονισμού REACH (EC) 1907/2006, τον Κανονισμό αρ (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦσι ΔΕΛlσΠΟΥΛΟI οε Έκδοση: 1.0/ΕΛ Πίεση ατμών: Πυκνότητα ατμών: Σχετική πυκνότητα: Διαλυτότητα στο νερό: Συντελεστής κατανομής Θερροκρασία αυτανάφλεξης: Θερμοκρασία αποσύνθεσης: Ιξώδες Οξειόωηκέτ; ιδιότητες μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού> 450 C) μη εφαρμόσιμο 2.24 (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος Ευ Α.3) mg/l (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος Ευ Α.6) μη εφαρμόσιμο (ανόργανη ουσία) μη σχετική θερμοκρασία αυτανάφλεξηο : κάτω των 400 QC (αποτέλεσμα μελέτης, μέθοδος Ευ Α.16) Όταν θερμανθεί σε θερμοκρασίες άνω των 580 C, το υδροξείδιο του ασβεστίου αποσυντίθεται και παράγει οξεlδιο του ασβεστίου (CaO) και νερό (Η 2 Ο) μη εφαρμόσιμο (στερεό με σημείο βρασμού> 450 C) δεν έχει οξειδωtlκές ιδιότητες (Με βάση την χημική δομή της, η ουσία δεν περιέχει πλεόνασμα οξυγόνου ή άλλων δομικών ομάδων γνωστών για τη σχέση τους με τόση να αντιδρούν εξώθερμα με αναφλέξιμες ύλες) 9.2 Άλλες πληροφορίες Δεν υπάρχουν 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡc\ΣΤιΚΟΤΗΤΑ 10.1 Δραστικότητα Σε υδατικά μέσα, το Ca(OH)2 διίσταται σχηματίζοντας κατιόντα ασβεστίου και ανιόντα υδροξυλlου (όταν είνοι κάτω από το όριο υδατοδιαλυτότας) 10.2 Χημική σταθερότητα Κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης και αποθήκευσης, το υδροξείδιο του ασβεστlου είναι σταθερό Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά εξώθερμα με τα οξέα. Όταν θερμανθεί σε θερμοκρασίες άνω των 580 C, το υδροξείδιο του ασβεστlου αποσυντίθεται και παράγει οξείδιο του ασβεστlου (CaO) και νερό (Η2Ο): Ca(OH)2 ~ CaO + H2Q. Το οξείδιο του ασβεστίοψ αντιδρό με το νερό παράγοντας θερμότητα. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για ευφλεκια υλικό Συνθήκες προς αποφυγήν Να ελαχισιοηοιείιο: η έκθεση στον αέρα και την υγρασlα για να αποφευχθεί η υποβάθμιση του υλικού. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛΤΙΟ ~EΔOMENΩN ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ 9/18

10 ***** * EULA,'Ζ**** προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛlοπον ΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ 10.5 Μη συμβατά υλικά Το υδροξειδιο του ασβεστίου αντιδρά εξώθερμα με τα οξέα σχηματίζοντας άλατα. Το υδροξείδιο του ασβεστιου αντιδρά με το αλουμίνιο και τον ορείχαλκο παρουσία υγρασίας, σχηματίζοντας αέριο υδρογόνο: Ca(OH) ΑΙ + 6 Η2Ο -7 Ca[AI(OH)4J2 + 3 Η Ι;:πικίνδυνα προϊόντα αηοσύνθεση; Δεν υπάρχ!?υν.επιπρόσθετες πληροφορίες Το υδροξείδιο του ασβεστίου αντιδρά με το διοξείδιο. του άνθρακα, σχηματίζοντας ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αποτελεί κοινό φυσικό υλικό. 11 TOΞIKOΛOΓlKEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιmώσεις Το υδροξείδιο του ασβεστίου ταξινομείται ως ερεθιστικό για το δέρμα και το αναπνευστικό και συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρής οφθαλμικής βλάβης. Το όριο επαγγελματικής έκθεσης για την πρόληψη της τοπικής αισθητήριας ενόχλησης και τη μείωση των παραμέτρων λειτουργίας πνευμόνων ως κρίσιμα αποτελέσματα είναι ΟΕL (8 h) = 1 mg/m 3 αναπνεύσιμης σκόνης. Απορρόφηση Η πρωτεύουσα επίπτωση του υδροξειδίου του ασβεστίου στην υγεία είναι ο τοπικός ερεθισρόξ λόγω' μετατόπισης του ρη. Ως εκ τούτου, η απορρόφηση δεν αποτελει σχετική παράμετρο για την αξιολόγηση επιπτώσεων. Οξεία τοξικότητα Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν είναι ουσία οξείας τοξικότητας Στόμα Δέρμα LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, αρουραίος) LD50 > 2500 mg/kg bw (OECD 402, κουνέλι) Εισττvo ή δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα Δεν προκύπτει ταξινόμηση ως ουσία οξείας τοξικότητας Για τις ερεθιστικές επιπτώσεις στην αναπνευστική οδό, πόρακαλούμε δείτε παρακάτω. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ 10/18

11 τ) 1:.r* {Τ 1:< -/< ΕυΙΑ 1:< 't( *-/<f: προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα JI του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) 453/2010 ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ ;t,:tη ;η!3:~i:~?f~~.~~~~ι}~f~\~~~~~~~~~'1;f~~1f~~jι~f~~;11:ψ:t!:r.~!j~~r~:j.~~lf:?~~ :~.~".:..:'..; :.\...,.{,.:,., "".,...;, i.;,,t.!...\;c".,'.~m. ~J A."";'ii;~ti.,f.~~: ~,,..~..,I:".,~)'!~1, Iι..'t~\!:~"' t,... ι'..~"~'.~',)'!ii',.~".:,{..,. ι. t"i"j""'~'\'''~' ''.'-,.,.,.1; "\ i~~~j}ι~~:,~i;μit,~(tj'~~~~f~~~~h~~~~~iiι~r;ll%~ik\t~ιijti~~~~ &~~~~~1t~~~;~~ >.;,~.::.~~ Ερεθισμός/ Διάβρωση Ερεθισμός των οφθαλμών: Το υδροξείδιο του ασβεστίου συνεπιφέρει κίνδυνο σοβαρών οφθαλμικών βλαβών (μελέτες ερεθισμού των οφθαλμών - in νίνο, κουνέλι). -ΕρεθlσΥό(-τοlJ δέwaτ-ος Το υδ-βοξ fδιο του ασβεστίου είνω ερεθισηκό-οα το δέρμα (in Υίνο, κουνέλι). Ερεθισμόc του αναπνευστικού: Από δεδομένα σε ανθρώπους προκύπτει ότι το Ca(OH)2 είναι ερεθιστικό για την αναπνευστική οδό Βάσει ττειραμαηκών δεδομένων, το υόροξείόιο του ασβεστίου ταξινομειτ91 ως ερεθιστικό για το δέρμα [R38, ερεθιστικό για το δέρμα, Ερεθισμός του δέρματος 2 (Η315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)] και ως έντονα ερεθιστικό για τα μάτια [R41, Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών, Οφθαλμική βλάβη 1 (Η318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη)]. Όπως συνοψίζεται και αξιολογείται στην σύσταση SCOEL (Anonymus, 2008), βάσει δεδομένων. σε ανθρώπους, το υδροξείδιο του ασβεστίου ταξινομείται ως ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα (R37, Ερεθιστικό για το αναπνευστικό ουοτημο,. STOT SE 3 (Η335 - ΜπορεΙ να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού)]. Ευοισθητοποίηση Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν θεωρείται ότι ευαισθητοποιεί το δέρμα, με βάση την φύση της επιπτωσής του (μετατόπιση του.ρη) και της ουσιαστικής απαίτησης του ασβεστίου για την ανθρώπινη διατροφή. Δεν προκύπτει ταξινόμηση ως προς την ευαισθητοποίηση. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛΤιΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σελ11/18

12 -i:r τ'7.'7 -i:l -i:r 1:t EULA }':; t( 1:< 1:t 'ti προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα /Ι του Κανονισμού REACH (EC) ,τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛlσ.πσΥΛΟI οε!κδοση: 1.0/ΕΛ Ημερομηνία Αvαθεώρησης: Νοέμβριος 2010 ~:~Ξ~Ί~Ψt~~~~!;[;~!~;'fδ~~~:::~~!~l~~;;!t~f;,~~~F~)~%~~~:~j1~f~.. :':;~.:~:.. ::.:τ. :.. :: ~~~:;\i.χ~..1~,:~;:::~ ~~~~,~f7ό~ξ~:~~.~j ~~,~:1~1~~~~i~tξ~~~~~I~~~~~~.~Mi~f~\1;;1tt~~~#.~~~i~~~~:~~t~~~...~:'::"':\~., :~.~:,,. Ι' "1.'1'\..'<:" 1/. ~.t-.,",,,~,f ~~"... I;... ' c",.'7', ~~"'''. '...-' ιι.~όiu.. \,;.,,,.. '-~t,... 1.: Μ..ι..t.~~,."' ~!fjif".jf ~~. ~,):.. _:lί'i.wιj., -":Λ)~""':t ~'ii.-.- Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Δεν προκύπτει ταξινόμηση για γενοτοξικότητα..if~'... Y"".,r..,...,.,-...,.,,,.,,'J.'.., Η τοξικότητα του ασβεστίου από τη στοματική οδό προσεγγίζεται από το ανώτατο ανεκτό επίπεδο πρόσληψης (upper intake levels - υι) για ενήλικες, καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή τροφίμων fscientίfi~ C.Qml1liH?eon Food.- SCF) και είνα: υl = 2500 mg/d, που αντιστοιχεί σε 36 mg/kg bw/d (άτομο 70 kg) για. το ασβέστιο. Η τοξικότητα του Ca(OH)2 από την δερματική οδό δεν θεωρείται σχετική λόγω της προβλεπόμενης ασήμαντης προσρόφησης μέσω του δέρματος και καθώς ο τοπικός ερεθισμός του δέρματος είναι η πρωτεύουσα επιπτωση (μετατόπιση του ρη). Η τοξικότητα του Ca(OH)2 από την αναπνευστική οδό (τοπική επίπτωση, ερεθισμός βλεννωδών μεμβρανών) προσεγγίζεται από μία 8-h ΤWA η οποία έχει προσδιοριστεί από την Επιστημονική Επιτροπή Επαγγελματικών Ορίων Έκθεσης (Scientific Committee on Occupational Exposure Lίmits - SCOEL) ως 1 mg/m 3 αναπνεύσιμης σκόνης (βλ.τμήμα 8.1 ). Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται ταξινόμηση του Ca(OH)2 ως προς την τοξικότητα παρατεταμένης έκθεσης. Μεταλ/αξιγένεση Δοκιμή αντίστροφης βακτηριακής μετόλλαξης (Δοκιμή Ames, OECD 471): Αρνητική Δοκιμή παρέκκλισης χρωμοσωμάτων θηλαστικών: Αρνητική Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία και τη σπουδαιότητα του Ca και την φυσιολογική μη-σχετικότητας οποιασδήποτε μετατόπισης ρη που προκαλείται από τον ασβέστη στα υδάτινα μέσα, ο ασβέστης προφανώς στερείται οποιασδήποτε γενοτοξικής δυνατότητας Καρκινογένεση Το ασβέσηο (χορηγούμενο ως Ca-Iactate) δεν είναι καρκινογόνο (πειραματικό αποτέλεσμα, αρουραίος). Η επίδραση ρη του υδροξειδιου του ασβεστιου δεν δινει προκαλεί κάποιον καρκινογόνο κίνδυνο. Τα ανθρώπινα επιδημιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν την έλλειψη οποιασδήποτε καρκινογόνοu δυνατότητας του υδροξειδιου του ασβεστίου. Δεν προκύπτει ταξινόμηση για καρκινογένεση. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Σελ12/18

13 ~':ι'j..'r* * 'tr f:r ΕUΙΑ )'r f.( 'i:<'iγ'c< ΔΕΛΤιΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό αρ (EC) και τον Κανονισμό (EC) 453/2010 Αφσι ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ ~~I~i~;iri.lI1Iif~tBitiAi(i1i2~;~1~~) Τοξικότητα αναπαραγωγή για την Το ασβέστιο (χορηγούμενο ως Ca-carbonate) δεν είναι τοξικό στην αναπαραγωγή (πειραματικό αποτέλεσμα, ποντίκι). Η επίδρ~ση του ρη δεν. προκαλεί κσποιον σνσηαρσγωνικό ~.ίνδlj.νο. Τα ανθρώπινα επιδημιολογικά στοιχεία υποστηρίζουν την έλλειψη οποιασδήποτε δυνατότητας για την αναπαραγωγική τοξικότητα του υδροξειδίου του ασβεστίου. Τόσο σε μελέτες σε ζώα, όσο και σε ανθρώπινες κλινικές μελέτες για διάφορα άλατα του ασβεστίου, δεν ανιχνεύτηκε καμία επιδραση στην αναπαραγωγή ή την ανάπτυξη. Ανατρέξτε επίσης στην Επιστημονική Επιτροπή Τροφίμων (Τμήμα 16.6). Κατά συνέπεια, το υδροξείδιο του ασβεστίου δεν είναι τοξικό για την αναπαραγωγή ή/και την ανάπτυξη. Δεν απαιτείται ταξινόμηση για τοξικότητα για την αναπαραγωγή σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) 1272/2008 δεν απαιτείται. 12 OIKOΛOΓlKEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα Οξεία/χρόνια τοξικότητα σε ψάρια LCso (96h) για ψάρια του γλυκού νερού: 50.6 mgii LCso (96h) για θαλάσσια ψάρια: 457 mg/i ξεία/χρόνια τοξικότητα σε υδατικά ασπόνδυλα ECso (48h) για ασπόνδυλα του γλυκού νερού: 49.1 mgii LCso (96h) για θαλάσσια ασπόνδυλα: 158 mg/i ξείαΙχρόνια τοξικότητα σε υδρόβια φυτά ECso (72h) για άλγη του γλυκού νερού: mgii NOEC (72h) για θαλάσσια άλγη: 48 mgif Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς πχ βακτήρια Σε μεγάλες συγκεντρώσεις, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και του ρη, το υδροξείδιο του ασβεστίου χρησιμοποιείται για. την απολύμανση λυματολάσπης Χρόνια τοξικότητα σε υδατικούς οργανισμούς NOEC (14d) για θαλάσσια ασπόνδυλα: 32 mg/i ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Σελ 13/16

14 14{:( ΕUΙΑ f:! {( 14f-r "f:! προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παραρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 'Εκδοση: 1.0/ΕΛ Τοξικότητα σε μικροοργανισμούς και μακροοργανισμούς του εδόφους EC,oILC,o ή NOEC για μακροοργανισμούς του εδάφους 2000 mg/kg soil dw EC,oILC,o ή NOEC για μικροοργανισμούς του εδάφους mg/kg soil dw 12.1.?Τοξικότητα σε γήινα φυτά NOEC (21d) για γήινα φυτά: 1080 mg/kg Γενική επίπτωση Οξεία επίπτωση του ρη. Αν και το ΠΡΟΊόν είναι χρήσιμο για να διορθώσει την οξύτητα του νερού, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 1 g/i μπορεί να είναι επιβλαβές για την υδατική ζωή. Τιμές ρη > 12 θα μειωθούν γρήγορα λόγω διάλυσης και ενανθράκωσης Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Μη σχετικό για ανόργανες ουσίες 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Το υδροξείδιο του ασβεστίου, που είναι ελάχιστα διαλυτό, παρουσιάζει χαμηλή κινητικότητα στα περισσότερα εδόφη Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Μη σx~τιkόγια ανόργανες ουσίες 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν έχουν αναγνωριστεί άλλες αρνητικές επιπτώσεις. 13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Η διάθεση του υδροξειδίου του ασβεστίου θα πρέπει να γίνεται σε συμφωνία με την τοπική και εθνική νομοθεσία. Η διαχείριση, χρήση και επιμόλυνση αυτού του προϊόντος μπορεί να επηρεάσουν τις επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων. Η απόρριψη του ηεριέκτη και του αχρησιμοποίητου περιεχόμενου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές απαιτήσεις. Η χρησιμοποιημένη συσκευασία προορίζεται μόνο για συσκευασια αυτού του προϊόντος, δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους. Μετά τη χρήση, αδειάστε εντελώς τη συσκευασία.. ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥ ΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛ ΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ14/18

15 * fr-ir U f;:( * ΕυΙΑ 1. -t< f;:(f;:(t:. προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα // του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) 453/2010 ΑΦΟΙ ΔΕΛlσπσΥΛΟI οε Έκδοση: 1.0!EJι > 14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤιΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Το υδροξειδιο του ασβεστίου δεν ταξινομείται ως επικίνδυνο για τη μεταφορά (ADR (Οδική), RID (Σιδηροδρομική), IMDG / GGVSea (Θαλάσσια) Αριθμός ΟΗΕ (UN-Number) Δεν υπάγεται 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Δεν υπάγεται 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Δεν υπάγεται 14.4 Ομάδα συσκευασίας Δεν υπάγεται 14.5 ΠεριβαλλοντικοΙ κίνδυνοι Κανένας 14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Αποφύγετε την απελευθέρωση σκόνης κατά τη μεταφορά, χρησιμοποιώντας αεροστεγεις δεξαμενές 14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα 11της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδ. IBC Δεν υπάγεται 15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείνμα Αδειοδοτήσεις Περιορισμοί χρήσης Άλλοι Ευρωηαϊκοί ΚανονισμοΙ : ΕθνικοΙ κανονισμοί; Δεν απαιτούνται Κανένας Το υδροξειδιο του ασβεστιου δεν αποτελει ουσία SEVESO, δεν προκαλεί μείωση του όζοντος και δεν ανήκει στους επίμονους οργανικούς ρύπους. Water endangering class 1 (Γερμανία) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ 15/18

16 r.'r :-1 r.'r * -{:; -{:; EULA.;:.. * -{:;'tr 1; ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ. προετοιμασμένο σύμφωνα με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό αρ (EC) και τον Κανονισμό (EC) Έκδοση: 1.0/ΕΛ Ημερομηνία Αvαθεώρησης: Νοέμβριος Αξιολόγηση χημικής σσφάλειας Έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για την ουσία. 16 ΜΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τα στοιχεία είναι βασισμένα ατις πιό πρόσφατες γνωσεκ; μας αλλό δεν αποτελούν εγγύηqη για οποιαδήποτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ηροϊόνιων και δεν καθιερώνουν. μια νόμιμα έγκυρη συμβατική σχέση Δηλώσεις επικινδυνότητας Η315: Η318: Η335: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 16.2 Δηλώσεις προφύλαξης Ρ102: Ρ280: Ρ305+Ρ351 +Ρ31 Ο: Ρ302+Ρ352: Ρ261: Ρ304+Ρ340: Ρ501 Μακριά από παιδιά Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤιΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη /εκνεφώματα ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την τοπική/εθνική/διεθνή νομοθεσία 16.3 Φράσεις κινδύνου (Φράσεις R) R37: Ερεθιστικό για το αναπνευστικό σύστημα R38: Ερεθιστικό για το δέρμα R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών 16.4 Φράσεις ασφαλεfας (Φράσεις 8) 82: Μακριά από παιδιά 825: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια 826: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή 837: Να φοράτε κατάλληλα γάντια ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥ ΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛ ΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σελ 16/18

17 *>'7* 1:< 1:< * ευια * * '* τ:( * προετοιμσσμtνοσύμφωναμε τοπαράρτημα1/τουκανονισμούreach (EC) 1907/2006, τον Κανονισμόαρ (EC) και τον Κανονισμό (EC) 453/2010 ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ Ημερομηνία Αναθεώρησητ: Νοέμβριος : ΧρησιμοποιεΙτε συσκευή προστασίας ματιών Ι προσώπου 16.5 Συντμήσεις ECso: median effective concentration LCso: median lethal concentration ΙOso: median lethal σοεε NOEC: no observable effect concentration ΟΕL: occupational exposure limit PNEC: predicted no-effect concentration 8ΤΕL: short-term exposure limit ΤΙΝΑ: time weighted average ΑΒΤ: ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες και τοξικές ουσίες αααβ: άκρως ανθεκτικές και άκρως βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες 16.6 Σημαντικές βιβλιογραφικέτ; αναφορές Anonymous, 2006: To/erab/e upper intake /eveis (οτ vitamins and minerals Scientific Committee οπ Food, European Food Safety Authority, ΙΞΒΝ: [SCF document) Anonymous, 2008: RecοmmθndaΙίοn from the Scientific Committee οπ Occupational Exposure Lίmits (SCOEL) (οτ calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH):), European Commission, DG Emp/oyment, Socia/ Affairs and Equa/ Opportunities, SCOEUSUMI137 February Αναθεώρηση Αποποίηση Αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας φύλλο στοιχειων ασφάλειας (ΞΟΞ) είναι βασισμένο στις νομικές διατάξεις του κανονισμού REACH (EC 1907/2006 άρθρο 31 και παράρτημα 1/), όπως τροποποιε[ται. Το περιεχόμενό του προορίζεται ως οδηγός για τον κατάλληλο προληπτικό χειρισμό του υλικού. ΕΤναι ευθύνη των παραληπτών αυτού του ΔΔΑ να εξασφαλιστεj ότι οι πληροφοριες που περιλαμβάνονται διαβάζονται πλήρως και κατανοούνται από όλους τους ανθρώπους που μπορε! να χρησιμοποιήσουν, να χειριστούν, να διαθέσουν ή να έρθουν με κάθε τρόπο σε επαφή με το προϊόν. Οι πληροφοριες και οι οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το ΔΔΑ είναι βασισμένες στις τρέχουσες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις κατά την ημερομηνία έκδοσης που υποδεικνύεται, παρέχονται δε καλή τη πιστει, ενώ ως προς την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών δεν διατυπώνεται εγγύηση ή δήλωση. Δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από την υποχρέωση να ξέρει και να εφαρμόζει όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του. Δεν πρέπει να ληφθε! ως οποιασδήποτε μορφής εγγύηση της τεχνικής απόδοσης, της καταλληλότητας Υια τις ιδιαίτερες εφαρμογές, και δεν καθιερώνει μια νομικά έγκυρη συμβατική σχέση. Με αποκλειστική ατομική του ευθύνη ο καταναλωτής ή ο χρήστης θα κρινει αν ικανοποιειται από την καταλληλότητα των πληροφοριών αυτών για την συγκεκριμένη χρήση του υλικού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να λάβει όλα τα ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥ ΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛ ΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ

18 τ:ζ '-τ τ:ζ "* 1{ * EULA ~,:< t( τ:ζ {r -{. ΔΕΛΤιΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ προετοιμασμένο σύμφωνσ με το Παράρτημα 11του Κανονισμού REACH (EC) , τον Κανονισμό CLP (EC) και τον Κανονισμό (EC) ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ Έκδοση: 1.0/ΕΛ Ημερομηνία Ανα.θεώρησης: Νοέμβριος 2010 απαραιτητα μέτρα προστασίας καθώς χρησιμοποιεί αυτ6 το ΠΡΟί6ν. Αυτή η έκδοση του SDS υπερισxιjει 6λων των προηγούμενων εκδ6σεων. εκτοπίζει 6λες τις πρoηγoιjμενες εκδ6σεις. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ... Προσθήκη των κατάλληλων σεναρίων έκθεσης Τέλος Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας ΑΦΟΙ ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΔΕΛΤιΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΜΕΙΑΣ Σελ 18/18

Complesal Solub 7-12-40

Complesal Solub 7-12-40 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Complesal Fluid Red 5-8-10

Complesal Fluid Red 5-8-10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ GRAFFITI REMOVER FOR SENSITIVE SURFACES ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) Ημερομηνία αναθεώρησης APRIL 2013 Aναθεώρηση 7 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ FLUXCLENE CLEANING SOLVENT (Combi) ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις Οδηγίες και νομικές απαιτήσεις της Ελλάδας και δεν ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στις απαιτήσεις άλλων χωρών. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002

Fluxa Baktericid Art.-Nr. 9002 Σελίδα 1/9 Ασφαλείας σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος περαιτέρω πληροφορίες: E-Mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC

ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) REBEL 10 EC ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ( Material Safety Data Sheet ) ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος (MSDS) Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1907/2006/ΕΚ Έκδοση: 1 Έτος : 2011 REBEL 10 EC 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN Ημερομηνία αναθεώρησης 30/09/14 Aναθεώρηση 9 Ημερομηνία αντικατάστασης 22/01/13 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ STYCCOBOND F81 RESIN ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME

STARTER NUTRIVANT 11-36-24 + ME 1. Στοιχεία ουσίας / παρασκευάσµατος και εταιρείας Χηµική ονοµασία Συνώνυµα Χηµικός τύπος Αριθµός CAS Χηµική οµάδα Μοριακό βάρος Είδος προϊόντος και χρήση ιεύθυνση Παραγωγού: Επικοινωνία: Τηλέφωνα ανάγκης:,

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 Σελίδα: 1/7 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης - Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος - - Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΟ-ΑΣΑΦΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Εκπόνηση Πατεράκης Νικόλαος ΑΜ:2003010006

Διαβάστε περισσότερα

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15

6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 6.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 710/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Αυγούστου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 1.1 Εισαγωγή Η Ασφάλεια Εργασίας περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αντιδρούν στη δηµιουργία επικίνδυνων καταστάσεων για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM

Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Τεύχος 1.2 EL Οδηγός χρήσης Nokia X Dual SIM Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Ξεκινώντας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Τοποθέτηση της κάρτας SIM, της μπαταρίας και της κάρτας μνήμης 4 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης

Ανιχνευτής TEEx. Εγχειρίδιο χρήσης Ανιχνευτής TEEx Εγχειρίδιο χρήσης 0086 SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 Η.Π.Α. Τηλ.: +1-888-482-9449 ή +1-425-951-1200 Φαξ: 1+-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα