ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το ΤΕΥΧΟΣ Β στο οποίο δηµοσιεύονται αντίστοιχα, σε µηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν µέρη ενός ενιαίου ελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 1

2 2

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : i ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων...50 SEPTEMBER 2002 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: i PATENT ii UTILITY MODEL APPLICATIONS iii SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants...23 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών...55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...55 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F01C 1/356 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μιχαλακοπούλου 162, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μιχαλακοπούλου 162, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟ- ΗΣ Στην εφεύρεση της στροβιλοµηχανής παλµικής ροής έχουµε εναλλαγή ενέργειας µεταξύ ρευστού και ατράκτου µε διακοπτόµενη περιοδική ροή του ρευστού µορφής παλµού. Συνδιάζει τις αρχές των παλινδροµικών µηχανών (θάλαµοι, περιοδική ροή) µε την κυκλική κίνηση των στοβιλοµηχανών. Το ρευστό κινέιται σε θαλάµους (µεγάλα διάκενα οδόντων) που σχηµατίζονται µεταξύ στροφείου στάτη και εµβολοβαλβίδας. Η σχέση στροφείου και εµβολοβαλβίδας είναι σχέσις οδοντοτροχών σε εµπλοκή, θυµίζει την ολίσθηση µηχανικού αναστολέα σε οδοντοτροχό. Η εµβολοβαλβίδα χωρίζει τον θάλαµο σε δύο µέρη σε έκαστο απο τα οποία το ρευστό βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση µε αποτέλεσµα την άσκηση ροπής στην άτρακτο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F16H 33/04 IPC7: F16H 47/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τριανταφυλλοπούλου 11, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΠΡΟ- ΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗ- ΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑ ΜΕΤΑ- ΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΧΩΣ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αυτοπροσαρµοζόµενο στίβαρο µηχανικό σύστηµα µεταφοράς απεριόριστης ισχύος συνεχούς µεταβαλλόµενης µετάδοσης όπου δι ενός πλανητικού συστή- µατος τριών στοιχείων, καθώς και ποικίλων µηχανικών ή υδραυλικών συστη- µάτων ανάδρασης µε την συνεργασία µηχανικού µετρητή ροπής ή υδραυλοµηχανικών αισθητήρων καταγραφής της ταχύτητας του άξονα (6) εξόδου της ισχύος συντίθεται ποκίλα συστήµατα γραµµικής µεταφοράς ισχύος µε µετρητή ή δίχως µετρητή ροπής. Τα µηχανικά αυτά συστήµατα είναι αυτοπροσαρµοζόµενα ωςπρός τις γωνιακές τους µεταβολές δίχως την χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων. Λόγω των στιβαρών µηχανικών στοιχείων, εκ των οποίων αποτελούνται, δεν έχουν όρια ώς πρός την µεταβιβάσιµη ισχύ. Εναντι άλλων προγενέστερων λύσεων ο αριθµός των εξαρτηµάτων τους και η συνολική τους µάζα έχει µειωθεί αισθητά όπου σε συνάρτηση και µε την στιβαρότητα τους, η περιοχή λειτουργίας τους µπορεί να έχει εφαρµογή σε κάθε τοµέα µαταφοράς ισχύος της σύγχρονης τεχνολογίας. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C02F 1/14 IPC7: B01D 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΝΑΣ Στάθη Γεροδήµου 23, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα αφαλάτωσης νερού µε ηλιακή ενέργεια, η οποία δεν βασίζεται απλώς στην παθητική αξάτµιση του νερού µε την πρόσληψη ηλιακής θερµότητας, αλλά µε όλους τους εφικτούς τρόπους που προκαλούν την εξάτµιση του νερού, όπως η µοριοποίηση ή η ελάχιστοποίηση του πάχους του στρώµατος του νερού για ελάττωση των δυνάµεων συνοχής του, η θέρµανση του νερού, η θέρµανση των υγρών επιφανειών εξάτµισης, η έντονη προθέρµανση του αέρα του κινείται πάνω απο τις επιφάνειες του νερού για αύξηση της χωρητικότητας του σε υδρατµούς και η δηµιουργία συνθηκών βαροµετρικής υποπίεσης µε ρεύµα αέρα σηµαντικής ταχύτητας ροής. Η φάση της συµπύκνωσης των υδρατµών δεν γίνεται απλώς µε διέλευση των υδρατµών επάνω απο ψυχρότερες επιφάνειες, αλλά µε σύγχρονη ψύξη και σύνθλιψη µε την αύξηση της ταχύτητας ροής του κεκορεσµένου ρεύµατος αέρα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G01L 1/14 IPC7: G01L 9/12 IPC7: H01H 35/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)NORMAND PASCAL Ινστ.Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ " ηµόκριτος", ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑ Α 2)ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΛΑ Α 3)ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ινστ.Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ " ηµόκριτος", ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)NORMAND PASCAL 2)ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4)ΧΑΤΖΑΝ ΡΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αποκαλύπτεται µια µέθοδος για την κατασκευή αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας και διακοπτών πίεσης σε πυρίτιο µε υψηλή µακροχρόνια σταθερότητα και η οποία περιλαµβάνει την συγκόλληση ενός δισκιδίου πυριτίου υπόβαθρου µε ένα άλλο δισκίδιο πυριτίου, στο οποίο καθορίζεται ένα διάφραγµα υψηλής νόθευσης µε βόριο µε χρήση µιάς αυτο-ευθυγραµµιζόµενης διαδικασίας νόθευσης µέσα απο ένα άνοιγµα σε ένα µονωτικό στρώµα. Η µακροχρόνια σταθερότητα της διάταξης επιτυγχάνεται µόνο εάν το άνοιγµα έχει εγχαραθεί µε ανισοτροπική εγχάραξη, για παράδειγµα µε εγχάραξη ενεργών ιόντων, σχηµατίζοντας έτσι κάθετα πλάγια τοιχώµατα. Η επιπεδότητα του διαφράγµατος εξασφαλίζεται µε την παρουσία ενός µονωτικού υµενίου στην πίσω πλευρά του υπόβαθρου δισκιδίου, το οποίο αντοσταθµίζει την µηχανική τάση στο διάφραγµα πυριτίου που δηµιουργείται απο το µονωτικό υµένιο ανάµεσα στα δύο δισκίδια. Η κοιλότητα που σχηµατίζεται από το άνοιγµα µπορεί να περιέχει αέριο ή µπορεί να είναι κενωµένη οπότε στην περίπτωση αυτή η µέθοδος κατασκευής µπορεί να περιλαµβάνει ένα βήµα το οποίο να διευκολύνει την εκκένωση της κοιλότητας και το σφράγισµα της χρησιµοποιώντας το µέταλλο που χρησιµοποιείται και για τις ηλεκτρικές συνδέσεις. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B64D 47/08 IPC7: B64D 43/00 IPC7: H04N 7/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ελένης Ζωγράφου 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ελένης Ζωγράφου 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ Ενα εφεδρικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης διά τον έλεγχο εάν έχουν κατεβεί οι τροχοί του αεροπλάνου για την προσγειωσή του. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί µε δύο (2) ηλεκτρικούς συσσωρευτές συνεχούς ρεύµατος των 12 volt έκαστος, κλειστού τύπου των 75 αµπερωρίων και 400 αµπέρ έκαστος, οι οποίοι επαναφορτίζονται συνεχώς απο ενσωµατωµένους στο κύκλωµα ηλεκτρονικούς φορτιστές κατά την λειτουργία των κινητήρων του αεροπλάνου. Οι συσσωρευτές δίνουν ενέργεια σε ένα κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης όπου σε κάθε τροχό επάνω υπάρχει ένας προβολέας των 12 volt και µια κάµερα τηλεόρασης και στον θάλαµο των πιλότων ένα µόνιτορ 7" ιντσών. Ανοίγοντας τον διακόπτη των 12 volt οι τρείς προβολείς που παίρνουν ενέργεια απο τους δύο συσσωρευτές φωτίζουν τους τροχούς εάν είναι νύχτα. Ανοίγοντας και τον διακόπτη του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης, αυτοµάτως στο µόνιτορ παρουσιάζεται η εικόνα των τριών τροχών, ότι έχουν κατέβει. Τώρα ο πιλότος προσγειώνει το αεροπλάνο µε ασφάλεια και σιγουριά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B62J 17/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minami Aoyama 2-Chome, Minato-Ku, ΑΠΟΡΗΤΗ, ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/12/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /01/2001-JP ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)OTSUBO MAMORU 2)TAKADA YASUHIRO 3)TANAKA JUN 4)YAMAGUCHI MASAAKI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουµπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Ενα συγκρότηµα προστατευτικού καλύµµατος ποδιών που συνδέεται σε ένα εµπρόσθιο τµήµα ενός πλαισίου σώµατος µίας µοτοσυκλέτας για να προστατεύει το πόδι ενός επιβάτη επί ενός καθίσµατος, περιλαµβάνειένα πλευρικό κάλυµµα (22) κυρίως σωλήνα στερεωµένο σε ένα πλαίσιο σώµατος (F) για να καλύπτει ένα πλευρό του κυρίως σωλήνα (2) του πλαισίου σώµατος (F), στερεώνεται ένα προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) στο πλευρικό κάλυµµα (22) του κυρίως σωλήνα. Το προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) σχηµατίζεται µε κοίλη διαµόρφωση µε ένα εσωτερικό προστατευτικό κάλυµµα (21) στερεωµένο σε µία ανοικτή εσωτερική πλευρική επιφάνεια ενός σώµατος (20) του προστατευτικού καλύµµατος ποδών που σχηµατίζεται από ένα τµήµα εµπρόσθιου τοιχώµατος (20α) και ένα τµήµα οπίσθιου τοιχώµατος (20b) έτσι ώστε να έχει εγκάρσια διατοµή σχήµατος V. Το προστατευτικό κάλυµµα ποδών παρέχεται µε στερεοσκοπική διαµόρφωση ώστε να βελτιώνεται το αποτέλεσµα του σχεδιασµού και να αυξάνεται η ακαµψία και εκτός αυτού να διευκολύνεται η επικάλυψη χρωµατισµού του προστατευτικού καλύµµατος ποδών και επιπλέον να βελτιώνεται η εµφάνιση σε συνδεδεµένη κατάσταση του προστατευτικού καλύµµατος ποδών επί του πλαισίου του σώµατος. Επίσης όταν χρησιµοποιείται η µοτοσυκλέτα ενώ έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) από το πλευρικό κάλυµµα (22) του κυρίως σωλήνα, το προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) παρέχει καλή εµφάνιση. 11

12 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) 06/02/2001 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 07/02/2001 ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕ- ΣΕΩΝ ΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΧΩΣ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙ- ΒΑΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13/02/2001 ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13/02/2001 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" NORMAND PASCAL 15/02/2001 ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 31/12/2001 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAI- SHA ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟ- ΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 12

13 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAI- SHA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 31/12/ NORMAND PASCAL ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 13/02/ /02/ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 06/02/ ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13/02/ ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑ- ΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑ- ΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΧΩΣ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑ- ΒΙΒΑΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 15/02/ /02/ /02/ /02/

14 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάροδος Χελµού 15, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πάροδος Χελµού 15, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γωνιά από βέργα αλουµινίου η οποία αποτελείται από δύο όµοιους βραχίονες (1) και (2) που συνδέονται µε µία βίδα (3) και ένα παξιµάδι (4). Η γωνιά προσαρµόζεται στα χαντρώµατα των προφίλ του αλουµινίου. Σφίγγοντας τη γωνιά ενώνονται και σφίγγουν τα προφίλ µεταξύ τους δηµιουργώντας έτσι πλαίσια. Τα τµήµατα (5) και (6) του κάθε βραχίονα προσαρµόζονται εξωτερικά στο προφίλ ενώ το υπόλοιπο τµήµα του βραχίονα φωλιάζει στο χάντρωµα. Κατά τη διέλαση η µήτρα δίνει στη βέργα του αλουµινίου τη µορφή του βραχίονα. Κατόπιν η βέργα κόβεται και τρυπιέται. Στον ένα από τους δύο βραχίονες προσαρµόζεται παξιµάδι. Η παραγωγή αυτή είναι εύκολη και οικονοµική. εν απαιτείται βαρύς µηχανολογικός εξοπλισµός ούτε ακριβά κοπτικά και διαµορφωτικά καλούπια ενώ επίσης δεν υπάρχουν συχνές φθορές και ζηµιές στα καλούπια. Οι γωνιές από βέργα αλουµινίου δεν σκουριάζουν, δεν οξειδώνονται, δεν δηµιουργούν ηλεκτρολυτικά φαινόµενα µε τα προφίλ. Σφίγγουν άψογα, δεν στρεβλώνουν, δεν σπάνε και δεν λυγίζουν. Επειδή δεν υπάρχουν προεξοχές σαν φτερά δεξιά και αριστερά στους βραχίονες δεν ξεχειλώνουν τα προφίλ κατά το σφίξιµο ενώ επιπροσθέτως δεν απαιτείται να υπάρχουν δύο γωνίες αφού η ίδια κάνει για όλα τα προφίλ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αναλήψεως 50Α, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Θ. 1103, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ιωνος ραγούµη 14, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΤΟ 50 Κ.Ε. Πατάκια µικρών δικύκλων που αποτελούνται από µεταλική κατασκευή σχήµατος Π µε µεγάλη την οριζόντια πλευρά που φέρει δύο τρύπες και κοντές τις κάθετες που είναι κολληµένες λοξά και έχουν από µια βίδα στο άνω άκρο που βιδώνεται από ένα πατάκι συνηθισµένου τύπου. Ανεστραµµένη αυτή η µεταλλική κατασκευή σχήµατος Π τοποθετείται κάτω από το πάτωµα του δικύκλου και βιδώνεται πάνω στον σκελετό µε περαστές βίδες. Με το τρόπο αυτό ο δεύτερος αναβάτης δικύκλου πατάει τα πόδια του µε άνεση, δεν αιωρούνται πια δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος από την αιτία αυτή, ο δε πρώτος αναβάτης ουδέποτε ενοχλείται ούτε κατά την οδήγηση ούτε κατά την στάση. 14

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λεχουρίτη 29, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Έλασµα στήριξης µε προεξωχές χωνευτού φωτιστικού αποτελούµενο από ένα εξάρτηµα µε διαµορφώσεις (1), πλαϊνές προεξωχές (4), οπές (3, 4) οδόντωση (2). Το άνω έλασµα στήριξης µε προεξωχές έχει το πλεονέκτηµα ότι προσφέρει µεγάλη ευκολία και εξοικονόµιση χρόνου στον τεχνίτη ο οποίος τοποθετεί τα χωνευτά φωτιστικά, χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιεί πρόσθετα εργαλεία (π.χ. κατσαβίδια, κλπ.) για την εργασία αυτή. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κυβέλης 22, ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ - ΣΩΣΙΒΙΟ ΝΑΥΑ- ΓΩΝ. Μία φόρµα στεγανή ναυαγών, που το άνοιγµα της 4 κλείνει µε στεγανό φερµουάρ, και το κάλυµµα 5 κλείνει µε στεγανό φερµουάρ 8 επάνω στη φόρµα, και που περιέχει δοχείο νερού 11, το οποίο αναρροφά ο ναυαγός µε το σωληνάκι 10 και φέρει τσέπη στεγανή 13 εξωτερικά στον ώµο για την φύλαξη κινητού τηλεφώνου και άλλων αντικειµένων. 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πατησίων 4, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΣ ΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ Περιγράφεται µονάδα και µέθοδος παραγωγής κινήσεως για οχήµατα εν γένει και ειδικότερα για διαστηµόπλοια, προτείνοντας συγκεκριµένα µία µονάδα προωθήσεως της οποίας η λειτουργία βασίζεται σε αξιοποίηση της δυνάµεως που προκύπτει σαν αποτέλεσµα της χρονοκαθυστερήσεως που υφίσταται κατά την εκδήλωση δυνάµεως δράσεως και δυνάµεως αντιδράσεως του 3ου Αξιώµατος του Νεύτωνος. Η προτεινόµενη µονάδα περιλαµβάνει κατάλληλο πλήθος από συσκευές, όπου εκάστη συσκευή είναι βαγονέτο µε το οποίο επιδιώκεται ηπαραγωγή προώσεως, όπου µε επανειληµµένες κρούσεις µιας µάζας στερεάς επί µιας άλλης µάζας, όσο το δυνατόν µε µικρότερο συντελεστή ελαστικότητας, γεννάται χρονικώς µια µηχανική συνιστώσα αποτέλεσµα του αθροίσµατος των καθυστερήσεων των δυνάµεων αντιδράσεως, που δηµιουργούνται σε κάθε κρούση µε κατεύθυνση αντίθετης φοράς προς εκείνες τις εφαρµοζόµενες κατά την κατεύθυνση κρούσεως. Εφαρµοζόµενη σε διαστηµόπλοια η µονάδα δέχεται το αναγκαίο για τη λειτουργία της ρεύµα από διάταξη κατάλληλων στοιχείων συλλογής της ηλιακής ενέργειας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λεχουρίτη 29, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕ Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙ- ΣΤΙΚΑ Επίπεδη ασφάλεια λαµπτήρων για χωνευτά αποτελούµενη από το επίπεδο σώµα της ασφάλειας (1), µε περιφερειακές προεξωχές (2). Η άνω επίπεδη ασφάλεια στήριξης έχει το πλεονέκτηµα ότι προσφέρει καλύτερη και σταθερότερη στήριξη στους λαµπτήρες των χωνευτών φωτιστικών. 16

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρεβέζης 26, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α 2)ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναυάρχου Αποστόλη 19, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2)ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ αποκόπτει και αφαιρεί το δέρµα του ζώου. Τα ασφάλιστρα 6 εξασφαλίζουν ακινησία στην κοπτική λάµα 10 και στον άξονα 9. Εάν τα αφαιρέσουµε η συσκευή αποσυναρµολογείται εύκολα και µας επιτρέπει τον καθαρισµό της και τη συντήρησή της. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ Συσκευή γδαρσίµατος ζώων κινούµενη µε τον κινητήρα 1 πεπιεσµένου αέρος και η οποία αποτελείται από το σώµα 2 επί του οποίου συγκρατείται ο κινητήρας 1 µε τον κοχλία 3, ένας οδοντωτός τροχός 8 και ένας οδοντωτός άξονας 7 ο οποίος στηρίζεται στον άξονα 9. Επί του σώµατος προσαρµόζεται η κοπτική λάµα 10 σε µια µικρή απόσταση από τον οδοντωτό άξονα 7, η απόσταση αυτή είναι ίση µε το πάχος του δέρµατος που επιθυµούµε να αφαιρέσουµε. Ένας ατέρµονας κοχλίας όπου είναι συνδεδεµένος στον άξονα του κινητήρα 1 καθώς ενεργοποιείται ο κινητήρας 1 µεταφέρει την κίνηση στον οδοντωτό τροχό 8 ο οποίος βρίσκεται επί του οδοντωτού άξονος 7. Καθώς περιστρέφεται ο οδοντωτός άξονας 7 η συσκευή αναρριχάται επί του σώµατος του ζώου και έλκει την κοπτική λάµα 10 ηοποία ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ Τσαλδάρη 42, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ Τσαλδάρη 42, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΘΥΜΙΑ- ΤΟΥ Το ηλεκτρικό καρβουνάκι θυµιατού αποτελείται: από ευθερµαγωγό υλικό µέταλλο ή πέτρωµα σε όγκο και σχήµα ανάλογα µε την ποσότητα του λιβανιού που θέλουµε να καεί, µε την ιδιότητα να διατηρεί την κατάλληλη θερµοκρασία προκειµένου να καεί το λιβάνι. Ταπλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι ό,τι µε το ηλεκτρικό καρβουνάκι δεν δηµιουργείται δυσοσµία, καπνός, ακαταστασία, σπινθιρισµοί. εν υγραίνεται και δεν φθείρεται. 17

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φανοµάχου 3, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕ- ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑ- ΓΝΩΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓ- ΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑ- ΓΝΩΡΙΣΗ. Η συσκευή 1 περιλαµβάνει µπαταρία, ποµπό σήµατος ηλεκτροµαγνητικού ο οποίος εκπέµπει ανά ορισµένα χρονικά διαστήµατα καθορισµένο το οποίο λαµβάνεται από τα συνεργεία διάσωσης προσδιορίζεται η θέση του αγνοουµένου. 18

19 1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) 02/02/2001 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΣ ΙΑΣΤΗ- ΜΟΠΛΟΙΩΝ 05/02/2001 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 06/02/2001 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 14/02/2001 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15/02/2001 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΘΥΜΙΑΤΟΥ 16/02/2001 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ - ΣΩΣΙΒΙΟ ΝΑΥΑΓΩΝ. 19/02/2001 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙ- ΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. 23/02/2001 ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΤΟ 50 Κ.Ε. 28/02/2001 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕ Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 19

20 1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΣ ΙΑΣΤΗ- ΜΟΠΛΟΙΩΝ 02/02/ ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΤΟ 50 Κ.Ε. 23/02/ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙ- ΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. 19/02/ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 06/02/ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ - ΣΩΣΙΒΙΟ ΝΑΥΑΓΩΝ. 16/02/ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΘΥΜΙΑΤΟΥ 15/02/ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 06/02/ ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14/02/ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 05/02/ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕ Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 28/02/

21 1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤ. ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) (71): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): NOVARTIS AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ GLIVEC-Imatinib (ως µεσυλικό άλας)=µεθανοσουλφονικό άλας ή ένα εκ των φαρµακευτικώς ανεκτών όξινων αλάτων προσθήκης του, ιδίως το µονοµεθανοσουλφονικό άλας. E.E.(C) (2001)3511/ / /CH/LI ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ικηγόρος Στουρνάρη 37, ΑΘΗΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ικηγόρος Στουρνάρη 37, ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤ. ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) (71): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): SCOTIA HOLDINGS PLC Efamol House Woodbridge Meadows, Guildford Surrey GU1 1BA, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ FOSCAN -TEMOPORFIN E.E.(C) (2001)2897/ ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤ. ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) (71): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): MEDEVA HOLDINGS B.V ED Amsterdam, ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΠΕΠΤΙ ΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Β HEPACARE - Εµβόλιο τριπλού αντιγόνου κατά της ηπατίτιδας Β (ανασυνδυασµένο) E.E.(C) (2000)2373/ ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ 21

22 1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦAΡΜΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΙΤΩΝ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) NOVARTIS AG ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ SCOTIA HOLDINGS PLC ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ MEDEVA HOLDINGS B.V. ΠΕΠΤΙ ΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟ- ΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Β

23 1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦAΡΜΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΙΤΩΝ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) MEDEVA HOLDINGS B.V. NOVARTIS AG SCOTIA HOLDINGS PLC ΠΕΠΤΙ ΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟ- ΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Β ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03B 17/04 (73):1)ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ή ΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΥΒΑΣ ΓΑΖΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/11/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ή ΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ Νέα µηχανή που η κίνησή της θα προέρχεται από τη δύναµη του εκτοξεόµενου υγρού Η µηχανή θα αποτελείται: 1) από µια δεξαµενή 2) από ένα σιδερένιο τροχό µε τον άξονα και τα πτερύγια 3) από µια αντλία νερού και 4) από µια γεννήτρια ρεύµατος 'Οταν συναρµολογιθούν όλα µαζί όπως δείχνει το σχέδιο και δώσοµε ρεύµα στην αντλία που θα εκτοξεύει το νερό στα πτερύγια ο τροχός θα γυρίσει και η ενέργεια που θα πάρουµε από τον άξωνά του θα είναι πολλαπλάσια της ενέργειας που χρειάζεται ο εκτοξευτήρας για τηνάντλιση του νερού. Μαζί µε τον τροχό θα γυρίσει και η γεννήτρια για να τροφοδοτεί την αντλία ρεύµα. 2.1 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61F 5/41 (73):1)ΒΑ ΕΝ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Τ.Θ ,10033 ΑΘΗΝΑ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/03/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΑ ΕΝ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ - ΜΕΓΕ- ΘΥΝΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΙΚΟΥ ΠΕΟΥΣ Συσκευή εκγύµνασης-φυσικοθεραπείας-µεγέθυνσης του ανδρικού πέους καινοτόµος ως προς την εµφάνιση και τον ταυτόχρονο ή επιλεκτικό συνδυασµό α) κυµαινόµενης-ρυθµιζόµενης µειωµένης πίεσης µε την βοήθεια αισθητήρα της συχνότητας και είδους των παλµών της καρδιάς, β) ρυθµιζόµενων δονήσεων, γ) µαγνητικού πεδίου, δ) σχήµατος το οποίο διεγείρει αισθητικά την ερωτική διάθεση, ε) χρήσης µη τοξικού υλικού κατασκευής το οποίο επιτρέπει εύκολο καθαρισµό και αποστείρωση και στ) λεπτοµερών οδηγιών όσον αφορά την θεωρία και τον τρόπο χρήσης. Η συσκευή, παράλληλα µε τυχόν άλλες µεθόδους, βοηθά στην αποκατάσταση και βελτίωση της λειτουργίας του πέους όσον αφορά την αύξηση του µεγέθους, την ένταση και διάρκεια της στύσης, την ερωτική διέγερση, την πρόωρη εκσπερµάτιση, την αιµάτωση και την επίτευξη οργασµού. 24

25 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24B 5/08 IPC7: F24B 1/26 (73):1)ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ. Καλοκαιρινού 231, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/05/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρόκλου 13, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΕ- ΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΨΗΣΙ- ΜΑΤΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Το ειδικό πυρίµαχο υλικό (2) µε ειδικά διαµορφωµένο σχήµα (3) είναι τοποθετηµένο στο χώρο ανάµεσα στο θάλαµο καύσης (1) και χώρο ψησίµατος φαγητού (4), µε διαµορφωµένο σχήµα (3) τέτοιο ώστε να προφυλάσσει την επάνω µεταλλική επιφάνεια του χώρου (4) αλλά και συγχρόνως να περνούν τα καυσαέρια από τη κάτω πλευρά του ιδίου χώρου (4) για καλύτερη εκµετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων για το ψήσιµο του φαγητού. Το ειδικής κατασκευής πορτάκι (5) µε το διπλό πυρίµαχο τζάµι (8) για µείωση των απωλειών, µε εσωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα για υγιεινή και αντοχή στο χρόνο και µε θερµόµετρο ελέγχου θερµοκρασίας του χώρου (4) φέρει την υπογραφή του κατασκευαστή, ανοίγει προς τη µεριά του δαπέδου για µεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Ο κυκλικήςδιατοµής αγωγός απαγωγής (17) µε τις διαστάσεις : πάχος ελάσµατος 0,8 εκατοστών, διάµετρος εσωτερική 9,5 εκατοστά, ύψος 4,5 εκατοστά και κωνικό σχήµα προς τη βάση του επιτρέπει τη σωστή εκµετάλλευση της θερµοκρασίας των καυσαερίων από τη σόµπα ενώ µε το κωνικό σχήµα του επιτρέπει σταθερή ένωση µε τον καπναγωγό. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47K 11/00 (73):1)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Ελλησπόντου 10, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/04/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑ- ΛΕΤΑΣ Η αυτόνοµη κινητή λεκάνη τουαλέτας, είναι πλαστική λεκάνη αφόδευσης. Περίπου στο µέγεθος συνιθησµένης λεκάνης τουαλέτας. Αποτελείται από το επάνω µέρος, που είναι κώνος µε ανοικτές τις βάσεις του. Η µεγάλη περιφέρεια είναι προς τα επάνω. Εσωτερικά οκώνος καλύπτεται µε σακκούλα µιας χρήσης, που το άνοιγµά της στηρίζεται στα άγκιστρα της µεγάλης περιφέρειας. Η µικρή περιφέρεια κλείνει µε κλαπέ µε ελατήριο. Ανοίγει προς τα κάτω το κλαπέ µε περιστροφή του άξονά του. Το κλαπέ την χωρίζει στεγανά από το κάτω µέρος. Το κάτω µέρος είναι ένα καζανάκι, όπου και στηρίζεται το πάνω µέρος. Στο κενό που έχει το καζανάκι, τοποθετούµε καλαθάκι κάτω από το κλαπέ. Το καλαθάκι καλύπτεται εσωτερικά µε σακκούλα όπου συγκεντρώνονται οι σακκούλες µιας χρήσης από το πάνω µέρος. Οι σακκούλες στο άνοιγµά τους έχουν θηλειά µε περασµένη κλωστή και αυτοκόλλητη ταινία. Μετά από αφόδευση στην σακκούλα µιας χρήσης, κλείνουµε αεροστεγός το άνοιγµά της. Ανοίγουµε το κλαπέ και κατευθύνεται στο καλαθάκι. Μετά από ορισµένες χρήσεις, κλείνεται αεροστεγός και η σακκούλα από το καλαθάκι. Είναι υγιεινή, η λεκάνη δεν έρχεται σε επαφή µε το δέρµα µας. εν µυρίζει, δεν χρειάζεται νερό ή χηµικά. Μεταφέρεται και πλένεται εύκολα. 25

26 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04G 17/00 (73):1)ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ηµητρίου Μόσχα 4,15124 ΜΑΡΟΥΣΙ,GR ΕΛΛΑ Α 2)ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλέκτρας Αποστόλου 81,14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ GR ΕΛΛΑ Α 3)ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηριδανού 16,11528 ΑΘΗΝΑ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/01/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2)ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3)ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ηµητρίου Μόσχα 4,15124 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Επαναχρησιµοποιούµενος µεταλλότυπος για την κατασκευή δοµικών µονάδων από προκατασκευασµένα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος υψηλής επιτελεστικότητας, (High Performance Concrete) µε στόχο αφενός τηνεπίτευξη βέλτιστης ολόσωµης σύνδεσης της κατασκευής(µονολιθική κατασκευή) και αφετέρου την " βιοµηχανοποίηση της δόµησης". Ο προτεινόµενος επαναχρησιµοποιούµενος µεταλλότυπος (Σχ. 2 ) αποτελεί τρισδιάστατο µεταλλικό στοιχείο και συνίσταται από δύο ορθογώνιες µεταλλικές πλάκες (1) συνδεδεµένες αρθρωτά µεταξύ τους (2) κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µεταβάλλεται η γωνία θ (4) µεταξύ των δύο επιπέδων και µία ορθογώνια πλάκα (7) κατάλληλα συνδεδεµένη επί της µία µεταλλικής πλάκας από υλικό κατάλληλης ελαστικότητας (µηδενική κράτυνση) έτσι ώστε να µπορείνα επιτευχθεί καµπύλωση αυτής. Στα κύρια πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου µεταλλότυπου µπορούν να αναφερθούν αφενός η σηµαντική µείωση του κόστους της προκατασκευής και αφετέρου η ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη καλύτερης σύνδεσης µε τα συνορεύοντα επιφανειακά στοιχεία µε αποτέλεσµα την διαµόρφωση κόµβων ικανής αντοχής. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A21C 3/02 IPC7: A21C 11/00 (73):1)ΧΙΟΤΟΓΛΟΥ. ΦΩΤΙΟΣ Κολοκοτρώνη 2,57004 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/01/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΙΟΤΟΓΛΟΥ. ΦΩΤΙΟΣ από µια ηλεκτροµαγνητική βάνα (Νο 13) που είναι τοποθετηµένη επάνω στην σωλήνα τροφοδοσίας (Νο 16). Η τροφοδοσία γίνεται µε την περιστροφή του τύµπανου ή την κίνηση της θερµαινόµενης επιφάνειας (Νο!) που παρασύροντας τον χυλό (Νο 19) σε όλο το πλάτος της επιφάνειας του τύµπανου ή της θερµαινόµενης επιφάνειας (Νο 1) επιτυγχάνεται η άµεση µορφοποίηση σε φύλλο (Νο 22) επιθυµητού πάχους. Στη συνέχεια µε την αποβολή επιθυµητού ποσοστού υγρασίας κατά την περιστροφή του τύµπανου ή την κίνηση της θερµαινόµενης επιφάνειας (Νο 1) παίρνουµε το µορφοποιηµένο φύλλο σε συνεχή ροή. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΟΥ Ι. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ Αντικείµενο της παρούσας εφεύρεσης αποτελεί η εφαρµογή ενός καινοτόµου τρόπου για την παραγωγή φύλλου σε συνεχή ροή σε διάφορα µεγέθη και ποικιλία στο πάχος, αποτρέποντας έτσι την πολυπλοκότητα των προηγούµενων µεθόδων. Η µηχανή παραγωγής φύλλου συνεχούς ροής σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση χαρακτρηρίζεται ότι από την επαφή του ρευστού µίγµατος (χυλού) επάνω στις θερµαινόµενες επιφάνειες (οι οποίες µπορεί να είναι κυλινδρικές - τύµπανο περιστροφής ή επίπεδες - ταινία µεταφοράς) επιτυγχάνεται η άµεση µορφοποίηση σε φύλλο, µε έναν απλοποιηµένο και εύκολο τρόπο. Η µηχανή παρασκευής φύλλου συνεχούς ροής αποτελείται από το τύµπανο ή την κινούµενη θερµαινόµενη επιφάνεια (Νο 1), από τον τροφοδότη υγρής ζύµης (χυλό) (Νο 3) και την µεταφορική ταινία (Νο 18). Μέσω µιας σωλήνας τροφοδοσίας (Νο 16) διοχετεύεται ο χυλός µέσα στον τροφοδότη (Νο 3). Η ροή του χυλού ρυθµίζεται 26

27 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G01N 33/18 IPC7: G01N 31/22 (73):1)ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ Μετρών 17,55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/10/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΕΣΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μετρών 17, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟ- ΟΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΜΕ ΦΑΙΝΟ ΙΑΖΙΝΕΣ Μια αναλυτική χηµική φασµατοφωτοµετρική µέθοδος προσδιορισµού των βρωµικών ιόντων µε χρήση φαινοδιαζινών σε φυσικά και οζονισµένα νερά. Σε όξινο περιβάλλον οι φαινοδιαζίνες αντιδρούν µε τα βρώµικα ιόντα σχηµατίζοντας ένα σταθερό έγχρωµο κατιόν. Η αντίδραση αυτή παρουσιάζει δύο ισχυρά θετικές παρεµποδίσεις από τα νιτρώδη ιόντα και τις χηµικές ενώσεις του νερού. Για τον έλεγχο των παρεµποδίσεων τα νιτρώδη ιόντα καταστρέφονται µε σουλφαµικό οξύ και οι χηµικές ενώσεις κροκιδώνονται-ιζηµατοποιούνταιµε βασικό οξικό µόλυβδο και αποµακρύνονται κατά τη διήθηση του ιζήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A45D 24/00 (73):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 29, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΙΟΥ,54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/04/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΤΕΝΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΥ- ΓΕΙΕΣ Χτένα κοµµωτικής για ανταύγειες που αποτελείται από συρόµενα άγκιστρα µε ακίδες, τα προστατευτικά µέρη, την ουρά για χωρίστρες και τα δόντια χτενίσµατος. Η ουρά της χτένας ετοιµάζει τις χωρίστρες στα χτενισµένα µαλλιά και τα άγκιστρα µε τις ακίδες βγάζουν τουφίτσες των µαλλιών που θα γίνουν ανταύγειες. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µ' αυτήν την χτένα βγάζουµε πολύ γρήγορα τα µαλλιά που θα γίνουν ανταύγειες και µε µεγάλη ακρίβεια και τα άγκιστρα τοποθετούνται στις αποστάσεις που εµείς θέλουµε. 27

28 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61F 2/44 IPC7: A61F 2/30 IPC7: A61F 2/46 (73):1)ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ν.Εγνατία 203, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γαµβέττα 66-68, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α 3)LEMAIRE JEAN-PHILIPPE Point Medical, Pond-Point De La Nation,21000 DIJON,FR ΓΑΛΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2000 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)LEMAIRE JEAN-PHILIPPE 2)ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 3)ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΕ- ΡΑΙΑΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ Η νέα πρόθεση αντικατάστασης ακέραιας σπονδυλικής µονάδος που έχει δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα οπίσθιας σπονδυλοδεσίας, αποτελείται από το εµπρός τµήµα, σχήµατος οκτάγωνου όπως στο Σχ. 1 και τις βίδες 31 που µπορούν να το συνδέσουν µε το τµήµα της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας και να δηµιουργήσουν έτσι µια ενιαία κατασκευή που έχει σκοπό να λύσει το πρόβληµα της µετακίνησης σε αντικατάσταση µιας ολόκληρης σπονδυλικής µονάδος. Αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος δύο ανεξάρτητων σπονδυλοδεσιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται σήµερα και οι οποίες δεν είναι αρκούντως σταθερές όταν για κάποιο λόγο, συνήθως όγκο ΣΣ, έχουν καταστραφεί εκτός από το σώµα και οι αυχένες, οι αρθρώσεις και τα πέταλα. Σ' αυτήν την περίπτωση η αστάθεια είναι µεγάλη και απαιτεί ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετακίνησης. Η σύνδεση της οπίσθιας διαυχενικής σπονδυλοδεσίας µε την πρόθεση εµπρός, καθώς και ο νέου τύπου τρόπος ανάπτυξης του µήκους της µε οδοντωτό µηχανισµό και στα δύο άκρα που ακουµπούν στις τελικές πλάκες, εξασφαλίζει γρήγορη τοποθέτηση και µεγάλη σταθερότητα που είναι απαραίτητη σε αυτού του είδους επεµβάσεις. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 33/02 (73):1)ΚΙΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ.Παλαιολόγου 13,18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/04/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΙΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΜ- ΜΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΟΣΤΑΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Είναι µια δραστική ουσία-ανόργανο χηµικό άλας που χρησιµοποιείται για την θεραπεία της οξείας ηπατικής νέκρωσης και εγκεφαλοπάθειας καθώς επίσης για την θεραπεία των ενδοηπατικών χολοστάσεων οφειλοµένων εις δυσπραγία δηλ. Βλάβη του ηπατικού κυττάρου. Επίσης για την θεραπεία των προκιρρωτικών και κιρρωτικών καταστάσεων που σαν εξέλιξη έχουν τον καρκίνο του ήπατος. Η δοσολογία είναι συγκεκριµένη 600 mg/kg ηµερησίως. 28

29 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B29C 73/00 (73):1)ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ.Παρασκευής 3,56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α 2)ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Αγ.Παρασκευής 3,56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α 3)ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ Αγ.Παρασκευής 3,56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΟΥΙΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σίνα 9, ΑΘΗΝΑ (74):ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σίνα 9,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ (ΣΥΓΚΟΛ- ΛΗΣΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο επιδιόρθωσης (συγκόλλησης) παραµορφωµένων ή ρηγµατωµένων πλαστικών αντικειµένων ή ακόµα και πλαστικών αντικειµένων από τα οποία λείπουν ολόκληρα κοµµάτια µε δυνατότητα επιλογής µιας από τις τρεις περιγραφόµενες τεχνικές. Ανήκει στον τοµέα της τεχνολογίας πλαστικών. Με τα χρησιµοποιούµενα υλικά και την ακολουθούµενη τεχνική επιλύεται το πρόβληµα επισκευής βλαβών σε πλαστικά εξαρτήµατα επιτυγχάνοντας την αποφυγή αντικαταστάσεως από καινούργια. Κύρια εφαρµογή της µεθόδου είναι η επισκευή πλαστικών εξαρτηµάτων αυτοκινήτων. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F23L 5/02 IPC7: F23L 17/00 IPC7: F24H 1/28 (73):1)KITURAMI GAS BOILER CO., LTD Gajwa-dong, Seo-Gu, Inchon-Shi,KR ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ) ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/06/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)CHOI JIN-MIN ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ήλου 12, ΚΗΦΙΣΙΑ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙ ΙΑΣ ήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αφορά έναν λέβητα καύσης που έχει ένα τµήµα ανεµιστήρα που παρέχεται µε έναν κινητήρα µετάδοσης κίνησης, ένα ανεµιστήρα αναρρόφησης που ασφαλίζεται σε έναν περιστροφικό άξονα του κινητήρα µετάδοσης κίνησης και εκτίθεται σε µια γραµµή αναρρόφησης, για την αναρρόφηση µε πίεση του αέρα στο χώρο ή από το εξωτερικό, και έναν ανεµιστήρα εκτόνωσης που ασφαλίζεται στον περιστροφικό άξονα του κινητήρα µετάδοσης κίνησης και εκτίθεται σε µια γραµµή εκτόνωσης, για την µε πίεση εκτόνωση ενός αερίου εκτόνωσης στο εξωτερικό. Εποµένως, ο αέρας στο χώρο ή από το εξωτερικό αναρροφάται µε πίεση στη γραµµή αναρρόφησης µε τη βοήθεια του ανεµιστήρα αναρρόφησης και το αέριο εκτόνωσης εκτονώνεται µε πίεση στη γραµµή εκτόνωσης µε τη βοήθεια του ανεµιστήρα εκτόνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η ροή του αέρα διατηρείται σταθερή σε όλες τις γραµµές αναρρόφησης, καύσης και εκτόνωσης. 29

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Προµήθεια κάδων απορριµµάτων έως 770 λιτ πλαστικών. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.962,65 ΚΑΕ 2016: 20.7135.02 ποσού 45.000,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια πλαστικών κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 240 λίτρων και 770 λίτρων πλαστικών για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ, ΚΟΥΤΙΑ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΝ Ο ΑΠΕ ΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 2 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΟΥΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 3 3. ΕΠΙ ΑΠΕ Α ΚΟΥΤΙΑ 4 4. 4 1 1. Ενδοδαπέδια κουτιά Τα ενδοδαπέδια κουτιά θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα NF EN 60-670-1 και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 8 : Γεωργικός Ελκυστήρας Σύστημα Διεύθυνσης - Σύστημα Πέδησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 8 ο ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry.

Αυτά τα πειράµατα έγιναν από τους Michael Faraday και Joseph Henry. Επαγόµενα πεδία Ένα µαγνητικό πεδίο µπορεί να µην είναι σταθερό, αλλά χρονικά µεταβαλλόµενο. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν το 1831 έδειξαν ότι ένα µεταβαλλόµενο µαγνητικό πεδίο µπορεί να επάγει ΗΕΔ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ

ÁÎÉÁ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου Απαντήσεις στις ερωτήσεις του 3 ου κεφαλαίου 1 η. Πώς διακρίνονται τα συστήματα ψεκασμού ανάλογα με την κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας τους ; διακρίνονται σε : * μηχανικά ( μηχανοϋδραυλικά ) * συνδυασμένα

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΕΠΩΗ 1. Ευθύγραμμος αγωγός μήκους L = 1 m κινείται με σταθερή ταχύτητα υ = 2 m/s μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β = 0,8 Τ. Η κίνηση γίνεται έτσι ώστε η ταχύτητα του αγωγού να σχηματίζει γωνία

Διαβάστε περισσότερα

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ηλεκτρικό φορτίο Ηλεκτρικό πεδίο 1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 10 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αντικείµενο εξέτασης: Όλη η διδακτέα ύλη Χρόνος εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ MODEL 300 A MODEL 280-1 MODEL 230 ΤΥΠΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ MODEL 300 Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,20 Χ 0,80 Χ 1,80 4 ΦΟΥΡΝΟΙ, 2 ΕΣΤΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΜΩΡΟΥ Xi - Meng ΚΩ.: ΚΟΥΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΙΧΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος

Σύστημα. Θόρυβος. Σχήμα 1.1 Παράσταση ενός ανοιχτού συστήματος Ενότητα1: Εισαγωγή Σύστημα Σύστημα είναι ένα σύνολο φυσικών στοιχείων, πραγμάτων, ατόμων, μεγεθών ή εννοιών, που σχηματίζουν μιαν ενότητα και λειτουργούν ως μια ενότητα. Ένα σύστημα που επικοινωνεί με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Θέμα: Τρόπος σύνταξης αιτήσεων για ΔΕ, ΔΤ, και ΠΥΧ. Δρ Κουτίβας Στράτος Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) Δίπλωμα Τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010

Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 Οδηγίες εγκατάστασης Flow Box Solar 8010 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! -Πριν την εγκατάσταση, ο εγκαταστάτης θα πρέπει να μελετήσει και κατανοήσει καλά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο. -Το flow box solar 8010 θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση.

δ. έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση. Διαγώνισμα ΦΥΣΙΚΗ Κ.Τ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑ 1 ον 1.. Σφαίρα, μάζας m 1, κινούμενη με ταχύτητα υ1, συγκρούεται μετωπικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα μάζας m. Οι ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση α. έχουν

Διαβάστε περισσότερα

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΣ: Ν. ΑΤΜΑΤΖΙ ΗΣ ΑΤΕΒΕ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ '0λα τα προσφερόµενα όργανα, συσκευές και πειραµατικές διατάξεις: 1. Εξυπηρετούν τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2004-2005 ΕΞΑΜΗΝΟ: Ζ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: 08/01 ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εικόνα 1 ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΙΩΝ 0 Οι Ταχυκίνητες Πόρτες (ταχυπόρτες) είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, κατάλληλα κατασκευασμένες για βιομηχανικούς χώρους, αποθήκες και χώρους υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης!

Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Μην ψάχνετε για δείκτη στάθμης λιπαντικού στην νέα γενιά συστημάτων λίπανσης! Όλο και περισσότεροι κατασκευαστές σήμερα, ιδιαίτερα στα νέα ακριβά μοντέλα της μάρκας τους χρησιμοποιούν νέα συστήματα λίπανσης

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κάδων 120-240-360 και 500 λίτρα. Ηράκλειο 31/08/2010 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω αναφερόμενες Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ»

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ «ΤΟΞΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ» Τα χαρακτηριστικά του τόξου Πλάσματος Το Πλάσμα ορίζεται ως «το σύνολο από φορτισμένα σωματίδια, που περιέχει περίπου ίσο αριθμό θετικών ιόντων και ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιο σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση. Ένας ακίνητος τρoχός δέχεται σταθερή συνιστάμενη ροπή ως προς άξονα διερχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΚΑΜΨΗ Οι μηχανουργικές κατεργασίες έχουν στόχο την μορφοποίηση των υλικών (σχήμα, ιδιότητες) ώστε αυτά να είναι πιο εύχρηστα και αποτελεσματικά. Η μορφοποίηση μπορεί να γίνει: με αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου

ΑΣΚΗΣΗ 11. Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου ΑΣΚΗΣΗ 11 Προσδιορισμός του πηλίκου του φορτίου προς τη μάζα ενός ηλεκτρονίου Σκοπός : Να προσδιορίσουμε μια από τις φυσικές ιδιότητες του ηλεκτρονίου που είναι το πηλίκο του φορτίου προς τη μάζα του (/m

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΥΧΟΣ Β ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos

Διαβάστε περισσότερα

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς.

Φρεζάρισμα. Με το φρεζάρισμα μπορούμε να κατεργαστούμε επίπεδες ή καμπύλες επιφάνειες, εσοχές, αυλάκια ακόμα και οδοντωτούς τροχούς. ΦΡΕΖΕΣ ΦΡΕΖΕΣ Είναι εργαλειομηχανές αφαίρεσης υλικού από διάφορες εργασίες με μηχανική κοπή. Η κατεργασία διαμόρφωσης των μεταλλικών υλικών στη φρέζα, ονομάζεται φρεζάρισμα. Φρεζάρισμα Με το φρεζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Η υδραυλική ράμπα αποτελείται από τέσσερα (4) τμήματα: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΡΑΜΠΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ HDL 0 Οι Υδραυλικές Ράμπες Φορτοεκφόρτωσης είναι ηλεκτροϋδραυλικά κινούμενες διατάξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την γεφύρωση του κενού χώρου, που δημιουργείται

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ KOMOTHNΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 16REQ005549552 2016-12-11 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λιτ πλαστικών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ. Σχήμα 1: Ηλεκτρικός μετρητής με πλωτήρα

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ. Σχήμα 1: Ηλεκτρικός μετρητής με πλωτήρα 1) Ηλεκτρικός μετρητής με πλωτήρα ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΣΤΑΘΜΗΣ Ένας ηλεκτρικός μετρητής με πλωτήρα είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε να ακολουθεί την μεταβαλλόμενη στάθμη ενός υγρού. Όταν αυτή αλλάζει η κίνηση του πλωτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Δρ. Α. ΦΑΤΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα

Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα Συστήματα Ψεκασμού Για να ικανοποιηθούν οι σημερινές απαιτήσεις αναπτύχθηκε ένα σύστημα συνεχούς ψεκασμού βενζίνης, στο οποίο η ποσότητα της βενζίνης που ψεκάζεται βρίσκεται σε άμεση σχέση με την ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2007

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2007 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2007 Θέμα 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από

Διαβάστε περισσότερα

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία.

Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Ένα βασικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας του οχήματος γίνεται ολοένα και περισσότερο εξαρτώμενο από τη ηλεκτρονική τεχνολογία. Το «αμορτισέρ» ή ελληνιστί «Αποσβεστήρας Ταλαντώσεων» αποτελεί τον «συνεργάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση

Συστήματα δροσισμού. Υδρονέφωση Συστήματα δροσισμού Η ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του θερμοκηπίου είναι απαραίτητη για την σωστή ανάπτυξη μιας καλλιέργειας κηπευτικών. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στην περιοχή της Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5

Διαβάστε περισσότερα