ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και το ΤΕΥΧΟΣ Β στο οποίο δηµοσιεύονται αντίστοιχα, σε µηνιαία βάση, τα Σχέδια και Υποδείγµατα που προστατεύονται στην Ελλάδα µε αποκλειστικά δικαιώµατα εκµετάλλευσης. Τα δύο αυτά τεύχη, ενώ αποτελούν µέρη ενός ενιαίου ελτίου, λειτουργούν και διατίθενται σαν ξεχωριστές εκδόσεις, ακολουθώντας ως προς το περιεχόµενό τους τις επιταγές της σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας. 1

2 2

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : i ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ii ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ iii ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων...23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων...50 SEPTEMBER 2002 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: i PATENT ii UTILITY MODEL APPLICATIONS iii SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants...23 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee

4 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών...55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...55 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F01C 1/356 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μιχαλακοπούλου 162, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μιχαλακοπούλου 162, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟ- ΗΣ Στην εφεύρεση της στροβιλοµηχανής παλµικής ροής έχουµε εναλλαγή ενέργειας µεταξύ ρευστού και ατράκτου µε διακοπτόµενη περιοδική ροή του ρευστού µορφής παλµού. Συνδιάζει τις αρχές των παλινδροµικών µηχανών (θάλαµοι, περιοδική ροή) µε την κυκλική κίνηση των στοβιλοµηχανών. Το ρευστό κινέιται σε θαλάµους (µεγάλα διάκενα οδόντων) που σχηµατίζονται µεταξύ στροφείου στάτη και εµβολοβαλβίδας. Η σχέση στροφείου και εµβολοβαλβίδας είναι σχέσις οδοντοτροχών σε εµπλοκή, θυµίζει την ολίσθηση µηχανικού αναστολέα σε οδοντοτροχό. Η εµβολοβαλβίδα χωρίζει τον θάλαµο σε δύο µέρη σε έκαστο απο τα οποία το ρευστό βρίσκεται σε διαφορετική κατάσταση µε αποτέλεσµα την άσκηση ροπής στην άτρακτο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F16H 33/04 IPC7: F16H 47/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τριανταφυλλοπούλου 11, ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΠΡΟ- ΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗ- ΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑ ΜΕΤΑ- ΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΧΩΣ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αυτοπροσαρµοζόµενο στίβαρο µηχανικό σύστηµα µεταφοράς απεριόριστης ισχύος συνεχούς µεταβαλλόµενης µετάδοσης όπου δι ενός πλανητικού συστή- µατος τριών στοιχείων, καθώς και ποικίλων µηχανικών ή υδραυλικών συστη- µάτων ανάδρασης µε την συνεργασία µηχανικού µετρητή ροπής ή υδραυλοµηχανικών αισθητήρων καταγραφής της ταχύτητας του άξονα (6) εξόδου της ισχύος συντίθεται ποκίλα συστήµατα γραµµικής µεταφοράς ισχύος µε µετρητή ή δίχως µετρητή ροπής. Τα µηχανικά αυτά συστήµατα είναι αυτοπροσαρµοζόµενα ωςπρός τις γωνιακές τους µεταβολές δίχως την χρήση ηλεκτρονικών συστηµάτων. Λόγω των στιβαρών µηχανικών στοιχείων, εκ των οποίων αποτελούνται, δεν έχουν όρια ώς πρός την µεταβιβάσιµη ισχύ. Εναντι άλλων προγενέστερων λύσεων ο αριθµός των εξαρτηµάτων τους και η συνολική τους µάζα έχει µειωθεί αισθητά όπου σε συνάρτηση και µε την στιβαρότητα τους, η περιοχή λειτουργίας τους µπορεί να έχει εφαρµογή σε κάθε τοµέα µαταφοράς ισχύος της σύγχρονης τεχνολογίας. 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C02F 1/14 IPC7: B01D 3/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΝΑΣ Στάθη Γεροδήµου 23, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΝΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε σύστηµα αφαλάτωσης νερού µε ηλιακή ενέργεια, η οποία δεν βασίζεται απλώς στην παθητική αξάτµιση του νερού µε την πρόσληψη ηλιακής θερµότητας, αλλά µε όλους τους εφικτούς τρόπους που προκαλούν την εξάτµιση του νερού, όπως η µοριοποίηση ή η ελάχιστοποίηση του πάχους του στρώµατος του νερού για ελάττωση των δυνάµεων συνοχής του, η θέρµανση του νερού, η θέρµανση των υγρών επιφανειών εξάτµισης, η έντονη προθέρµανση του αέρα του κινείται πάνω απο τις επιφάνειες του νερού για αύξηση της χωρητικότητας του σε υδρατµούς και η δηµιουργία συνθηκών βαροµετρικής υποπίεσης µε ρεύµα αέρα σηµαντικής ταχύτητας ροής. Η φάση της συµπύκνωσης των υδρατµών δεν γίνεται απλώς µε διέλευση των υδρατµών επάνω απο ψυχρότερες επιφάνειες, αλλά µε σύγχρονη ψύξη και σύνθλιψη µε την αύξηση της ταχύτητας ροής του κεκορεσµένου ρεύµατος αέρα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G01L 1/14 IPC7: G01L 9/12 IPC7: H01H 35/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)NORMAND PASCAL Ινστ.Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ " ηµόκριτος", ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑ Α 2)ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΕΛΛΑ Α 3)ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ινστ.Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ " ηµόκριτος", ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)NORMAND PASCAL 2)ΓΟΥΣΤΟΥΡΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 3)ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 4)ΧΑΤΖΑΝ ΡΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Αποκαλύπτεται µια µέθοδος για την κατασκευή αισθητήρων πίεσης τύπου χωρητικότητας και διακοπτών πίεσης σε πυρίτιο µε υψηλή µακροχρόνια σταθερότητα και η οποία περιλαµβάνει την συγκόλληση ενός δισκιδίου πυριτίου υπόβαθρου µε ένα άλλο δισκίδιο πυριτίου, στο οποίο καθορίζεται ένα διάφραγµα υψηλής νόθευσης µε βόριο µε χρήση µιάς αυτο-ευθυγραµµιζόµενης διαδικασίας νόθευσης µέσα απο ένα άνοιγµα σε ένα µονωτικό στρώµα. Η µακροχρόνια σταθερότητα της διάταξης επιτυγχάνεται µόνο εάν το άνοιγµα έχει εγχαραθεί µε ανισοτροπική εγχάραξη, για παράδειγµα µε εγχάραξη ενεργών ιόντων, σχηµατίζοντας έτσι κάθετα πλάγια τοιχώµατα. Η επιπεδότητα του διαφράγµατος εξασφαλίζεται µε την παρουσία ενός µονωτικού υµενίου στην πίσω πλευρά του υπόβαθρου δισκιδίου, το οποίο αντοσταθµίζει την µηχανική τάση στο διάφραγµα πυριτίου που δηµιουργείται απο το µονωτικό υµένιο ανάµεσα στα δύο δισκίδια. Η κοιλότητα που σχηµατίζεται από το άνοιγµα µπορεί να περιέχει αέριο ή µπορεί να είναι κενωµένη οπότε στην περίπτωση αυτή η µέθοδος κατασκευής µπορεί να περιλαµβάνει ένα βήµα το οποίο να διευκολύνει την εκκένωση της κοιλότητας και το σφράγισµα της χρησιµοποιώντας το µέταλλο που χρησιµοποιείται και για τις ηλεκτρικές συνδέσεις. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B64D 47/08 IPC7: B64D 43/00 IPC7: H04N 7/18 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ελένης Ζωγράφου 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑ Α 2)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ελένης Ζωγράφου 8, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2)ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ Ενα εφεδρικό σύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης διά τον έλεγχο εάν έχουν κατεβεί οι τροχοί του αεροπλάνου για την προσγειωσή του. Το σύστηµα αυτό λειτουργεί µε δύο (2) ηλεκτρικούς συσσωρευτές συνεχούς ρεύµατος των 12 volt έκαστος, κλειστού τύπου των 75 αµπερωρίων και 400 αµπέρ έκαστος, οι οποίοι επαναφορτίζονται συνεχώς απο ενσωµατωµένους στο κύκλωµα ηλεκτρονικούς φορτιστές κατά την λειτουργία των κινητήρων του αεροπλάνου. Οι συσσωρευτές δίνουν ενέργεια σε ένα κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης όπου σε κάθε τροχό επάνω υπάρχει ένας προβολέας των 12 volt και µια κάµερα τηλεόρασης και στον θάλαµο των πιλότων ένα µόνιτορ 7" ιντσών. Ανοίγοντας τον διακόπτη των 12 volt οι τρείς προβολείς που παίρνουν ενέργεια απο τους δύο συσσωρευτές φωτίζουν τους τροχούς εάν είναι νύχτα. Ανοίγοντας και τον διακόπτη του κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης, αυτοµάτως στο µόνιτορ παρουσιάζεται η εικόνα των τριών τροχών, ότι έχουν κατέβει. Τώρα ο πιλότος προσγειώνει το αεροπλάνο µε ασφάλεια και σιγουριά. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B62J 17/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-1, Minami Aoyama 2-Chome, Minato-Ku, ΑΠΟΡΗΤΗ, ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):31/12/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): /01/2001-JP ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)OTSUBO MAMORU 2)TAKADA YASUHIRO 3)TANAKA JUN 4)YAMAGUCHI MASAAKI ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ Κουµπάρη 2,10674 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ Ενα συγκρότηµα προστατευτικού καλύµµατος ποδιών που συνδέεται σε ένα εµπρόσθιο τµήµα ενός πλαισίου σώµατος µίας µοτοσυκλέτας για να προστατεύει το πόδι ενός επιβάτη επί ενός καθίσµατος, περιλαµβάνειένα πλευρικό κάλυµµα (22) κυρίως σωλήνα στερεωµένο σε ένα πλαίσιο σώµατος (F) για να καλύπτει ένα πλευρό του κυρίως σωλήνα (2) του πλαισίου σώµατος (F), στερεώνεται ένα προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) στο πλευρικό κάλυµµα (22) του κυρίως σωλήνα. Το προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) σχηµατίζεται µε κοίλη διαµόρφωση µε ένα εσωτερικό προστατευτικό κάλυµµα (21) στερεωµένο σε µία ανοικτή εσωτερική πλευρική επιφάνεια ενός σώµατος (20) του προστατευτικού καλύµµατος ποδών που σχηµατίζεται από ένα τµήµα εµπρόσθιου τοιχώµατος (20α) και ένα τµήµα οπίσθιου τοιχώµατος (20b) έτσι ώστε να έχει εγκάρσια διατοµή σχήµατος V. Το προστατευτικό κάλυµµα ποδών παρέχεται µε στερεοσκοπική διαµόρφωση ώστε να βελτιώνεται το αποτέλεσµα του σχεδιασµού και να αυξάνεται η ακαµψία και εκτός αυτού να διευκολύνεται η επικάλυψη χρωµατισµού του προστατευτικού καλύµµατος ποδών και επιπλέον να βελτιώνεται η εµφάνιση σε συνδεδεµένη κατάσταση του προστατευτικού καλύµµατος ποδών επί του πλαισίου του σώµατος. Επίσης όταν χρησιµοποιείται η µοτοσυκλέτα ενώ έχει αφαιρεθεί το προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) από το πλευρικό κάλυµµα (22) του κυρίως σωλήνα, το προστατευτικό κάλυµµα ποδών (Ls) παρέχει καλή εµφάνιση. 11

12 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) 06/02/2001 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 07/02/2001 ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕ- ΣΕΩΝ ΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΧΩΣ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΙ- ΒΑΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13/02/2001 ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13/02/2001 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙ- ΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" NORMAND PASCAL 15/02/2001 ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 31/12/2001 HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAI- SHA ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟ- ΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 12

13 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAI- SHA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΟ ΙΩΝ ΣΕ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 31/12/ NORMAND PASCAL ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 13/02/ /02/ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΗ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 06/02/ ΙΩΣΗΦΙ ΗΣ ΜΗΝΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13/02/ ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΓΟΡΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑ- ΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕ ΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑ- ΣΗΣ ΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΑΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΕΒΕΙ ΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙ- ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΕΙΡΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΙΧΩΣ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑ- ΒΙΒΑΣΙΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΙΕΣΗ ΤΥΠΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ 15/02/ /02/ /02/ /02/

14 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πάροδος Χελµού 15, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πάροδος Χελµού 15, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Γωνιά από βέργα αλουµινίου η οποία αποτελείται από δύο όµοιους βραχίονες (1) και (2) που συνδέονται µε µία βίδα (3) και ένα παξιµάδι (4). Η γωνιά προσαρµόζεται στα χαντρώµατα των προφίλ του αλουµινίου. Σφίγγοντας τη γωνιά ενώνονται και σφίγγουν τα προφίλ µεταξύ τους δηµιουργώντας έτσι πλαίσια. Τα τµήµατα (5) και (6) του κάθε βραχίονα προσαρµόζονται εξωτερικά στο προφίλ ενώ το υπόλοιπο τµήµα του βραχίονα φωλιάζει στο χάντρωµα. Κατά τη διέλαση η µήτρα δίνει στη βέργα του αλουµινίου τη µορφή του βραχίονα. Κατόπιν η βέργα κόβεται και τρυπιέται. Στον ένα από τους δύο βραχίονες προσαρµόζεται παξιµάδι. Η παραγωγή αυτή είναι εύκολη και οικονοµική. εν απαιτείται βαρύς µηχανολογικός εξοπλισµός ούτε ακριβά κοπτικά και διαµορφωτικά καλούπια ενώ επίσης δεν υπάρχουν συχνές φθορές και ζηµιές στα καλούπια. Οι γωνιές από βέργα αλουµινίου δεν σκουριάζουν, δεν οξειδώνονται, δεν δηµιουργούν ηλεκτρολυτικά φαινόµενα µε τα προφίλ. Σφίγγουν άψογα, δεν στρεβλώνουν, δεν σπάνε και δεν λυγίζουν. Επειδή δεν υπάρχουν προεξοχές σαν φτερά δεξιά και αριστερά στους βραχίονες δεν ξεχειλώνουν τα προφίλ κατά το σφίξιµο ενώ επιπροσθέτως δεν απαιτείται να υπάρχουν δύο γωνίες αφού η ίδια κάνει για όλα τα προφίλ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αναλήψεως 50Α, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Τ.Θ. 1103, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):23/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ιωνος ραγούµη 14, ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΤΟ 50 Κ.Ε. Πατάκια µικρών δικύκλων που αποτελούνται από µεταλική κατασκευή σχήµατος Π µε µεγάλη την οριζόντια πλευρά που φέρει δύο τρύπες και κοντές τις κάθετες που είναι κολληµένες λοξά και έχουν από µια βίδα στο άνω άκρο που βιδώνεται από ένα πατάκι συνηθισµένου τύπου. Ανεστραµµένη αυτή η µεταλλική κατασκευή σχήµατος Π τοποθετείται κάτω από το πάτωµα του δικύκλου και βιδώνεται πάνω στον σκελετό µε περαστές βίδες. Με το τρόπο αυτό ο δεύτερος αναβάτης δικύκλου πατάει τα πόδια του µε άνεση, δεν αιωρούνται πια δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος από την αιτία αυτή, ο δε πρώτος αναβάτης ουδέποτε ενοχλείται ούτε κατά την οδήγηση ούτε κατά την στάση. 14

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λεχουρίτη 29, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ Έλασµα στήριξης µε προεξωχές χωνευτού φωτιστικού αποτελούµενο από ένα εξάρτηµα µε διαµορφώσεις (1), πλαϊνές προεξωχές (4), οπές (3, 4) οδόντωση (2). Το άνω έλασµα στήριξης µε προεξωχές έχει το πλεονέκτηµα ότι προσφέρει µεγάλη ευκολία και εξοικονόµιση χρόνου στον τεχνίτη ο οποίος τοποθετεί τα χωνευτά φωτιστικά, χωρίς να χρειάζεται να χρησιµοποιεί πρόσθετα εργαλεία (π.χ. κατσαβίδια, κλπ.) για την εργασία αυτή. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κυβέλης 22, ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ - ΣΩΣΙΒΙΟ ΝΑΥΑ- ΓΩΝ. Μία φόρµα στεγανή ναυαγών, που το άνοιγµα της 4 κλείνει µε στεγανό φερµουάρ, και το κάλυµµα 5 κλείνει µε στεγανό φερµουάρ 8 επάνω στη φόρµα, και που περιέχει δοχείο νερού 11, το οποίο αναρροφά ο ναυαγός µε το σωληνάκι 10 και φέρει τσέπη στεγανή 13 εξωτερικά στον ώµο για την φύλαξη κινητού τηλεφώνου και άλλων αντικειµένων. 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Πατησίων 4, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):02/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΣ ΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΩΝ Περιγράφεται µονάδα και µέθοδος παραγωγής κινήσεως για οχήµατα εν γένει και ειδικότερα για διαστηµόπλοια, προτείνοντας συγκεκριµένα µία µονάδα προωθήσεως της οποίας η λειτουργία βασίζεται σε αξιοποίηση της δυνάµεως που προκύπτει σαν αποτέλεσµα της χρονοκαθυστερήσεως που υφίσταται κατά την εκδήλωση δυνάµεως δράσεως και δυνάµεως αντιδράσεως του 3ου Αξιώµατος του Νεύτωνος. Η προτεινόµενη µονάδα περιλαµβάνει κατάλληλο πλήθος από συσκευές, όπου εκάστη συσκευή είναι βαγονέτο µε το οποίο επιδιώκεται ηπαραγωγή προώσεως, όπου µε επανειληµµένες κρούσεις µιας µάζας στερεάς επί µιας άλλης µάζας, όσο το δυνατόν µε µικρότερο συντελεστή ελαστικότητας, γεννάται χρονικώς µια µηχανική συνιστώσα αποτέλεσµα του αθροίσµατος των καθυστερήσεων των δυνάµεων αντιδράσεως, που δηµιουργούνται σε κάθε κρούση µε κατεύθυνση αντίθετης φοράς προς εκείνες τις εφαρµοζόµενες κατά την κατεύθυνση κρούσεως. Εφαρµοζόµενη σε διαστηµόπλοια η µονάδα δέχεται το αναγκαίο για τη λειτουργία της ρεύµα από διάταξη κατάλληλων στοιχείων συλλογής της ηλιακής ενέργειας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λεχουρίτη 29, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕ Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙ- ΣΤΙΚΑ Επίπεδη ασφάλεια λαµπτήρων για χωνευτά αποτελούµενη από το επίπεδο σώµα της ασφάλειας (1), µε περιφερειακές προεξωχές (2). Η άνω επίπεδη ασφάλεια στήριξης έχει το πλεονέκτηµα ότι προσφέρει καλύτερη και σταθερότερη στήριξη στους λαµπτήρες των χωνευτών φωτιστικών. 16

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρεβέζης 26, ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΡΑΧΑΜΙ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑ Α 2)ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ναυάρχου Αποστόλη 19, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):06/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2)ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΣ αποκόπτει και αφαιρεί το δέρµα του ζώου. Τα ασφάλιστρα 6 εξασφαλίζουν ακινησία στην κοπτική λάµα 10 και στον άξονα 9. Εάν τα αφαιρέσουµε η συσκευή αποσυναρµολογείται εύκολα και µας επιτρέπει τον καθαρισµό της και τη συντήρησή της. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ Συσκευή γδαρσίµατος ζώων κινούµενη µε τον κινητήρα 1 πεπιεσµένου αέρος και η οποία αποτελείται από το σώµα 2 επί του οποίου συγκρατείται ο κινητήρας 1 µε τον κοχλία 3, ένας οδοντωτός τροχός 8 και ένας οδοντωτός άξονας 7 ο οποίος στηρίζεται στον άξονα 9. Επί του σώµατος προσαρµόζεται η κοπτική λάµα 10 σε µια µικρή απόσταση από τον οδοντωτό άξονα 7, η απόσταση αυτή είναι ίση µε το πάχος του δέρµατος που επιθυµούµε να αφαιρέσουµε. Ένας ατέρµονας κοχλίας όπου είναι συνδεδεµένος στον άξονα του κινητήρα 1 καθώς ενεργοποιείται ο κινητήρας 1 µεταφέρει την κίνηση στον οδοντωτό τροχό 8 ο οποίος βρίσκεται επί του οδοντωτού άξονος 7. Καθώς περιστρέφεται ο οδοντωτός άξονας 7 η συσκευή αναρριχάται επί του σώµατος του ζώου και έλκει την κοπτική λάµα 10 ηοποία ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ Τσαλδάρη 42, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΠΟΝΤΙΚΑΣ Γ. ΠΕΤΡΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ Τσαλδάρη 42, ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΘΥΜΙΑ- ΤΟΥ Το ηλεκτρικό καρβουνάκι θυµιατού αποτελείται: από ευθερµαγωγό υλικό µέταλλο ή πέτρωµα σε όγκο και σχήµα ανάλογα µε την ποσότητα του λιβανιού που θέλουµε να καεί, µε την ιδιότητα να διατηρεί την κατάλληλη θερµοκρασία προκειµένου να καεί το λιβάνι. Ταπλεονεκτήµατα αυτής της εφεύρεσης είναι ό,τι µε το ηλεκτρικό καρβουνάκι δεν δηµιουργείται δυσοσµία, καπνός, ακαταστασία, σπινθιρισµοί. εν υγραίνεται και δεν φθείρεται. 17

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φανοµάχου 3, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):19/02/2001 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείτου 6,10673 ΑΘΗΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙΟΥ ΘΕ- ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑ- ΓΝΩΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓ- ΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑ- ΓΝΩΡΙΣΗ. Η συσκευή 1 περιλαµβάνει µπαταρία, ποµπό σήµατος ηλεκτροµαγνητικού ο οποίος εκπέµπει ανά ορισµένα χρονικά διαστήµατα καθορισµένο το οποίο λαµβάνεται από τα συνεργεία διάσωσης προσδιορίζεται η θέση του αγνοουµένου. 18

19 1.5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) 02/02/2001 ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΣ ΙΑΣΤΗ- ΜΟΠΛΟΙΩΝ 05/02/2001 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 06/02/2001 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 14/02/2001 ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 15/02/2001 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΘΥΜΙΑΤΟΥ 16/02/2001 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ - ΣΩΣΙΒΙΟ ΝΑΥΑΓΩΝ. 19/02/2001 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙ- ΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. 23/02/2001 ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΤΟ 50 Κ.Ε. 28/02/2001 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕ Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 19

20 1.6 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Π.Υ.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΣ ΙΑΣΤΗ- ΜΟΠΛΟΙΩΝ 02/02/ ΖΗ ΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΟΤΟ 50 Κ.Ε. 23/02/ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΣΗΜΕΙ- ΟΥ ΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΦΥΓΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. 19/02/ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 06/02/ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ - ΣΩΣΙΒΙΟ ΝΑΥΑΓΩΝ. 16/02/ ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΘΥΜΙΑΤΟΥ 15/02/ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗ Γ ΑΡΣΙΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ 06/02/ ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΒΕΡΓΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 14/02/ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΑΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 05/02/ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΠΕ Η ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 28/02/

21 1.7 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤ. ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) (71): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): NOVARTIS AG Lichtstrasse 35, 4056 Basel, ΕΛΒΕΤΙΑ. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ GLIVEC-Imatinib (ως µεσυλικό άλας)=µεθανοσουλφονικό άλας ή ένα εκ των φαρµακευτικώς ανεκτών όξινων αλάτων προσθήκης του, ιδίως το µονοµεθανοσουλφονικό άλας. E.E.(C) (2001)3511/ / /CH/LI ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ικηγόρος Στουρνάρη 37, ΑΘΗΝΑ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ικηγόρος Στουρνάρη 37, ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤ. ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) (71): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): SCOTIA HOLDINGS PLC Efamol House Woodbridge Meadows, Guildford Surrey GU1 1BA, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ FOSCAN -TEMOPORFIN E.E.(C) (2001)2897/ ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΙΤ. ΣΠΠΦ (21): ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22): ΑΙΤΩΝ(-ΟΥΝΤΕΣ) (71): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΡΙΟΥ Ε..Ε. (68): ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (95): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (92): ΑΡΙΘ./ΗΜΕΡ. ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (93): ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): MEDEVA HOLDINGS B.V ED Amsterdam, ΟΛΛΑΝ ΙΑ ΠΕΠΤΙ ΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Β HEPACARE - Εµβόλιο τριπλού αντιγόνου κατά της ηπατίτιδας Β (ανασυνδυασµένο) E.E.(C) (2000)2373/ ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ικηγόρος Κουµπάρη 2, ΑΘΗΝΑ 21

22 1.8 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦAΡΜΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΙΤΩΝ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) NOVARTIS AG ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ SCOTIA HOLDINGS PLC ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ MEDEVA HOLDINGS B.V. ΠΕΠΤΙ ΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟ- ΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Β

23 1.9 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦAΡΜΑΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΙΤΩΝ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) MEDEVA HOLDINGS B.V. NOVARTIS AG SCOTIA HOLDINGS PLC ΠΕΠΤΙ ΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΓΟ- ΝΟ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ Β ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΥΡΙΜΙ ΙΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΦΥΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F03B 17/04 (73):1)ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ή ΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΛΛΥΒΑΣ ΓΑΖΙΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/11/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ή ΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ Νέα µηχανή που η κίνησή της θα προέρχεται από τη δύναµη του εκτοξεόµενου υγρού Η µηχανή θα αποτελείται: 1) από µια δεξαµενή 2) από ένα σιδερένιο τροχό µε τον άξονα και τα πτερύγια 3) από µια αντλία νερού και 4) από µια γεννήτρια ρεύµατος 'Οταν συναρµολογιθούν όλα µαζί όπως δείχνει το σχέδιο και δώσοµε ρεύµα στην αντλία που θα εκτοξεύει το νερό στα πτερύγια ο τροχός θα γυρίσει και η ενέργεια που θα πάρουµε από τον άξωνά του θα είναι πολλαπλάσια της ενέργειας που χρειάζεται ο εκτοξευτήρας για τηνάντλιση του νερού. Μαζί µε τον τροχό θα γυρίσει και η γεννήτρια για να τροφοδοτεί την αντλία ρεύµα. 2.1 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61F 5/41 (73):1)ΒΑ ΕΝ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Τ.Θ ,10033 ΑΘΗΝΑ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/03/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΑ ΕΝ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ - ΜΕΓΕ- ΘΥΝΣΗΣ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝ ΡΙΚΟΥ ΠΕΟΥΣ Συσκευή εκγύµνασης-φυσικοθεραπείας-µεγέθυνσης του ανδρικού πέους καινοτόµος ως προς την εµφάνιση και τον ταυτόχρονο ή επιλεκτικό συνδυασµό α) κυµαινόµενης-ρυθµιζόµενης µειωµένης πίεσης µε την βοήθεια αισθητήρα της συχνότητας και είδους των παλµών της καρδιάς, β) ρυθµιζόµενων δονήσεων, γ) µαγνητικού πεδίου, δ) σχήµατος το οποίο διεγείρει αισθητικά την ερωτική διάθεση, ε) χρήσης µη τοξικού υλικού κατασκευής το οποίο επιτρέπει εύκολο καθαρισµό και αποστείρωση και στ) λεπτοµερών οδηγιών όσον αφορά την θεωρία και τον τρόπο χρήσης. Η συσκευή, παράλληλα µε τυχόν άλλες µεθόδους, βοηθά στην αποκατάσταση και βελτίωση της λειτουργίας του πέους όσον αφορά την αύξηση του µεγέθους, την ένταση και διάρκεια της στύσης, την ερωτική διέγερση, την πρόωρη εκσπερµάτιση, την αιµάτωση και την επίτευξη οργασµού. 24

25 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F24B 5/08 IPC7: F24B 1/26 (73):1)ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Λεωφ. Καλοκαιρινού 231, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):22/05/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πατρόκλου 13, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΟΜΠΑΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΤΕ- ΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΧΩΡΟ ΨΗΣΙ- ΜΑΤΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ Το ειδικό πυρίµαχο υλικό (2) µε ειδικά διαµορφωµένο σχήµα (3) είναι τοποθετηµένο στο χώρο ανάµεσα στο θάλαµο καύσης (1) και χώρο ψησίµατος φαγητού (4), µε διαµορφωµένο σχήµα (3) τέτοιο ώστε να προφυλάσσει την επάνω µεταλλική επιφάνεια του χώρου (4) αλλά και συγχρόνως να περνούν τα καυσαέρια από τη κάτω πλευρά του ιδίου χώρου (4) για καλύτερη εκµετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων για το ψήσιµο του φαγητού. Το ειδικής κατασκευής πορτάκι (5) µε το διπλό πυρίµαχο τζάµι (8) για µείωση των απωλειών, µε εσωτερική επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα για υγιεινή και αντοχή στο χρόνο και µε θερµόµετρο ελέγχου θερµοκρασίας του χώρου (4) φέρει την υπογραφή του κατασκευαστή, ανοίγει προς τη µεριά του δαπέδου για µεγαλύτερη ευκολία στη χρήση. Ο κυκλικήςδιατοµής αγωγός απαγωγής (17) µε τις διαστάσεις : πάχος ελάσµατος 0,8 εκατοστών, διάµετρος εσωτερική 9,5 εκατοστά, ύψος 4,5 εκατοστά και κωνικό σχήµα προς τη βάση του επιτρέπει τη σωστή εκµετάλλευση της θερµοκρασίας των καυσαερίων από τη σόµπα ενώ µε το κωνικό σχήµα του επιτρέπει σταθερή ένωση µε τον καπναγωγό. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47K 11/00 (73):1)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ Ελλησπόντου 10, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):30/04/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΙΝΗΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥΑ- ΛΕΤΑΣ Η αυτόνοµη κινητή λεκάνη τουαλέτας, είναι πλαστική λεκάνη αφόδευσης. Περίπου στο µέγεθος συνιθησµένης λεκάνης τουαλέτας. Αποτελείται από το επάνω µέρος, που είναι κώνος µε ανοικτές τις βάσεις του. Η µεγάλη περιφέρεια είναι προς τα επάνω. Εσωτερικά οκώνος καλύπτεται µε σακκούλα µιας χρήσης, που το άνοιγµά της στηρίζεται στα άγκιστρα της µεγάλης περιφέρειας. Η µικρή περιφέρεια κλείνει µε κλαπέ µε ελατήριο. Ανοίγει προς τα κάτω το κλαπέ µε περιστροφή του άξονά του. Το κλαπέ την χωρίζει στεγανά από το κάτω µέρος. Το κάτω µέρος είναι ένα καζανάκι, όπου και στηρίζεται το πάνω µέρος. Στο κενό που έχει το καζανάκι, τοποθετούµε καλαθάκι κάτω από το κλαπέ. Το καλαθάκι καλύπτεται εσωτερικά µε σακκούλα όπου συγκεντρώνονται οι σακκούλες µιας χρήσης από το πάνω µέρος. Οι σακκούλες στο άνοιγµά τους έχουν θηλειά µε περασµένη κλωστή και αυτοκόλλητη ταινία. Μετά από αφόδευση στην σακκούλα µιας χρήσης, κλείνουµε αεροστεγός το άνοιγµά της. Ανοίγουµε το κλαπέ και κατευθύνεται στο καλαθάκι. Μετά από ορισµένες χρήσεις, κλείνεται αεροστεγός και η σακκούλα από το καλαθάκι. Είναι υγιεινή, η λεκάνη δεν έρχεται σε επαφή µε το δέρµα µας. εν µυρίζει, δεν χρειάζεται νερό ή χηµικά. Μεταφέρεται και πλένεται εύκολα. 25

26 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04G 17/00 (73):1)ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ηµητρίου Μόσχα 4,15124 ΜΑΡΟΥΣΙ,GR ΕΛΛΑ Α 2)ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλέκτρας Αποστόλου 81,14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ GR ΕΛΛΑ Α 3)ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηριδανού 16,11528 ΑΘΗΝΑ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/01/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΣΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2)ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3)ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΠΑΝΙΑ ΕΛΕΝΗ ηµητρίου Μόσχα 4,15124 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑ- ΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Επαναχρησιµοποιούµενος µεταλλότυπος για την κατασκευή δοµικών µονάδων από προκατασκευασµένα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος υψηλής επιτελεστικότητας, (High Performance Concrete) µε στόχο αφενός τηνεπίτευξη βέλτιστης ολόσωµης σύνδεσης της κατασκευής(µονολιθική κατασκευή) και αφετέρου την " βιοµηχανοποίηση της δόµησης". Ο προτεινόµενος επαναχρησιµοποιούµενος µεταλλότυπος (Σχ. 2 ) αποτελεί τρισδιάστατο µεταλλικό στοιχείο και συνίσταται από δύο ορθογώνιες µεταλλικές πλάκες (1) συνδεδεµένες αρθρωτά µεταξύ τους (2) κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µεταβάλλεται η γωνία θ (4) µεταξύ των δύο επιπέδων και µία ορθογώνια πλάκα (7) κατάλληλα συνδεδεµένη επί της µία µεταλλικής πλάκας από υλικό κατάλληλης ελαστικότητας (µηδενική κράτυνση) έτσι ώστε να µπορείνα επιτευχθεί καµπύλωση αυτής. Στα κύρια πλεονεκτήµατα του προτεινόµενου µεταλλότυπου µπορούν να αναφερθούν αφενός η σηµαντική µείωση του κόστους της προκατασκευής και αφετέρου η ουσιαστική συµβολή στην επίτευξη καλύτερης σύνδεσης µε τα συνορεύοντα επιφανειακά στοιχεία µε αποτέλεσµα την διαµόρφωση κόµβων ικανής αντοχής. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A21C 3/02 IPC7: A21C 11/00 (73):1)ΧΙΟΤΟΓΛΟΥ. ΦΩΤΙΟΣ Κολοκοτρώνη 2,57004 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):09/01/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΧΙΟΤΟΓΛΟΥ. ΦΩΤΙΟΣ από µια ηλεκτροµαγνητική βάνα (Νο 13) που είναι τοποθετηµένη επάνω στην σωλήνα τροφοδοσίας (Νο 16). Η τροφοδοσία γίνεται µε την περιστροφή του τύµπανου ή την κίνηση της θερµαινόµενης επιφάνειας (Νο!) που παρασύροντας τον χυλό (Νο 19) σε όλο το πλάτος της επιφάνειας του τύµπανου ή της θερµαινόµενης επιφάνειας (Νο 1) επιτυγχάνεται η άµεση µορφοποίηση σε φύλλο (Νο 22) επιθυµητού πάχους. Στη συνέχεια µε την αποβολή επιθυµητού ποσοστού υγρασίας κατά την περιστροφή του τύµπανου ή την κίνηση της θερµαινόµενης επιφάνειας (Νο 1) παίρνουµε το µορφοποιηµένο φύλλο σε συνεχή ροή. ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΕΡΤΣΙΝΙ ΟΥ Ι. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ Αντικείµενο της παρούσας εφεύρεσης αποτελεί η εφαρµογή ενός καινοτόµου τρόπου για την παραγωγή φύλλου σε συνεχή ροή σε διάφορα µεγέθη και ποικιλία στο πάχος, αποτρέποντας έτσι την πολυπλοκότητα των προηγούµενων µεθόδων. Η µηχανή παραγωγής φύλλου συνεχούς ροής σύµφωνα µε την παρούσα εφεύρεση χαρακτρηρίζεται ότι από την επαφή του ρευστού µίγµατος (χυλού) επάνω στις θερµαινόµενες επιφάνειες (οι οποίες µπορεί να είναι κυλινδρικές - τύµπανο περιστροφής ή επίπεδες - ταινία µεταφοράς) επιτυγχάνεται η άµεση µορφοποίηση σε φύλλο, µε έναν απλοποιηµένο και εύκολο τρόπο. Η µηχανή παρασκευής φύλλου συνεχούς ροής αποτελείται από το τύµπανο ή την κινούµενη θερµαινόµενη επιφάνεια (Νο 1), από τον τροφοδότη υγρής ζύµης (χυλό) (Νο 3) και την µεταφορική ταινία (Νο 18). Μέσω µιας σωλήνας τροφοδοσίας (Νο 16) διοχετεύεται ο χυλός µέσα στον τροφοδότη (Νο 3). Η ροή του χυλού ρυθµίζεται 26

27 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G01N 33/18 IPC7: G01N 31/22 (73):1)ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ Μετρών 17,55132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/10/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΕΣΚΙΤΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΗΤΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μετρών 17, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟ- ΟΣ ΠΡΟ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΡΩΜΙΚΩΝ ΜΕ ΦΑΙΝΟ ΙΑΖΙΝΕΣ Μια αναλυτική χηµική φασµατοφωτοµετρική µέθοδος προσδιορισµού των βρωµικών ιόντων µε χρήση φαινοδιαζινών σε φυσικά και οζονισµένα νερά. Σε όξινο περιβάλλον οι φαινοδιαζίνες αντιδρούν µε τα βρώµικα ιόντα σχηµατίζοντας ένα σταθερό έγχρωµο κατιόν. Η αντίδραση αυτή παρουσιάζει δύο ισχυρά θετικές παρεµποδίσεις από τα νιτρώδη ιόντα και τις χηµικές ενώσεις του νερού. Για τον έλεγχο των παρεµποδίσεων τα νιτρώδη ιόντα καταστρέφονται µε σουλφαµικό οξύ και οι χηµικές ενώσεις κροκιδώνονται-ιζηµατοποιούνταιµε βασικό οξικό µόλυβδο και αποµακρύνονται κατά τη διήθηση του ιζήµατος. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A45D 24/00 (73):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 29, ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΙΟΥ,54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):24/04/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1) ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΤΕΝΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΥ- ΓΕΙΕΣ Χτένα κοµµωτικής για ανταύγειες που αποτελείται από συρόµενα άγκιστρα µε ακίδες, τα προστατευτικά µέρη, την ουρά για χωρίστρες και τα δόντια χτενίσµατος. Η ουρά της χτένας ετοιµάζει τις χωρίστρες στα χτενισµένα µαλλιά και τα άγκιστρα µε τις ακίδες βγάζουν τουφίτσες των µαλλιών που θα γίνουν ανταύγειες. Το πλεονέκτηµα αυτής της εφεύρεσης είναι ότι µ' αυτήν την χτένα βγάζουµε πολύ γρήγορα τα µαλλιά που θα γίνουν ανταύγειες και µε µεγάλη ακρίβεια και τα άγκιστρα τοποθετούνται στις αποστάσεις που εµείς θέλουµε. 27

28 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61F 2/44 IPC7: A61F 2/30 IPC7: A61F 2/46 (73):1)ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Ν.Εγνατία 203, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α 2)ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γαµβέττα 66-68, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,GR ΕΛΛΑ Α 3)LEMAIRE JEAN-PHILIPPE Point Medical, Pond-Point De La Nation,21000 DIJON,FR ΓΑΛΛΙΑ ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/08/2000 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)LEMAIRE JEAN-PHILIPPE 2)ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ 3)ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΚΕ- ΡΑΙΑΣ ΣΠΟΝ ΥΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΟΣ Η νέα πρόθεση αντικατάστασης ακέραιας σπονδυλικής µονάδος που έχει δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα οπίσθιας σπονδυλοδεσίας, αποτελείται από το εµπρός τµήµα, σχήµατος οκτάγωνου όπως στο Σχ. 1 και τις βίδες 31 που µπορούν να το συνδέσουν µε το τµήµα της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας και να δηµιουργήσουν έτσι µια ενιαία κατασκευή που έχει σκοπό να λύσει το πρόβληµα της µετακίνησης σε αντικατάσταση µιας ολόκληρης σπονδυλικής µονάδος. Αποφεύγεται έτσι ο κίνδυνος δύο ανεξάρτητων σπονδυλοδεσιών, οι οποίες χρησιµοποιούνται σήµερα και οι οποίες δεν είναι αρκούντως σταθερές όταν για κάποιο λόγο, συνήθως όγκο ΣΣ, έχουν καταστραφεί εκτός από το σώµα και οι αυχένες, οι αρθρώσεις και τα πέταλα. Σ' αυτήν την περίπτωση η αστάθεια είναι µεγάλη και απαιτεί ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετακίνησης. Η σύνδεση της οπίσθιας διαυχενικής σπονδυλοδεσίας µε την πρόθεση εµπρός, καθώς και ο νέου τύπου τρόπος ανάπτυξης του µήκους της µε οδοντωτό µηχανισµό και στα δύο άκρα που ακουµπούν στις τελικές πλάκες, εξασφαλίζει γρήγορη τοποθέτηση και µεγάλη σταθερότητα που είναι απαραίτητη σε αυτού του είδους επεµβάσεις. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 33/02 (73):1)ΚΙΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ.Παλαιολόγου 13,18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ,GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/04/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΙΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΜ- ΜΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΩΝ ΧΟΛΟΣΤΑΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΥΣΠΡΑΓΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Είναι µια δραστική ουσία-ανόργανο χηµικό άλας που χρησιµοποιείται για την θεραπεία της οξείας ηπατικής νέκρωσης και εγκεφαλοπάθειας καθώς επίσης για την θεραπεία των ενδοηπατικών χολοστάσεων οφειλοµένων εις δυσπραγία δηλ. Βλάβη του ηπατικού κυττάρου. Επίσης για την θεραπεία των προκιρρωτικών και κιρρωτικών καταστάσεων που σαν εξέλιξη έχουν τον καρκίνο του ήπατος. Η δοσολογία είναι συγκεκριµένη 600 mg/kg ηµερησίως. 28

29 ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B29C 73/00 (73):1)ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ.Παρασκευής 3,56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α 2)ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ Αγ.Παρασκευής 3,56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α 3)ΜΙΧΑΗΛΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ Αγ.Παρασκευής 3,56123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ),GR ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):16/01/2002 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΜΟΥΙΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Σίνα 9, ΑΘΗΝΑ (74):ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σίνα 9,10680 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΠΙ ΙΟΡΘΩΣΗΣ (ΣΥΓΚΟΛ- ΛΗΣΗΣ) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ- ΝΩΝ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται σε µέθοδο επιδιόρθωσης (συγκόλλησης) παραµορφωµένων ή ρηγµατωµένων πλαστικών αντικειµένων ή ακόµα και πλαστικών αντικειµένων από τα οποία λείπουν ολόκληρα κοµµάτια µε δυνατότητα επιλογής µιας από τις τρεις περιγραφόµενες τεχνικές. Ανήκει στον τοµέα της τεχνολογίας πλαστικών. Με τα χρησιµοποιούµενα υλικά και την ακολουθούµενη τεχνική επιλύεται το πρόβληµα επισκευής βλαβών σε πλαστικά εξαρτήµατα επιτυγχάνοντας την αποφυγή αντικαταστάσεως από καινούργια. Κύρια εφαρµογή της µεθόδου είναι η επισκευή πλαστικών εξαρτηµάτων αυτοκινήτων. ΑΡΙΘΜΟΣ.Ε. (11): ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F23L 5/02 IPC7: F23L 17/00 IPC7: F24H 1/28 (73):1)KITURAMI GAS BOILER CO., LTD Gajwa-dong, Seo-Gu, Inchon-Shi,KR ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ (ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ) ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):14/06/2001 ΗΜΕΡΟΜ. ΑΠΟΝΟΜΗΣ (47): ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)CHOI JIN-MIN ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ήλου 12, ΚΗΦΙΣΙΑ (74):ΚΥΠΡΗΣ ΦΕΙ ΙΑΣ ήλου 12,14562 ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΛΕΒΗΤΑΣ ΚΑΥΣΗΣ Η παρούσα εφεύρεση αφορά έναν λέβητα καύσης που έχει ένα τµήµα ανεµιστήρα που παρέχεται µε έναν κινητήρα µετάδοσης κίνησης, ένα ανεµιστήρα αναρρόφησης που ασφαλίζεται σε έναν περιστροφικό άξονα του κινητήρα µετάδοσης κίνησης και εκτίθεται σε µια γραµµή αναρρόφησης, για την αναρρόφηση µε πίεση του αέρα στο χώρο ή από το εξωτερικό, και έναν ανεµιστήρα εκτόνωσης που ασφαλίζεται στον περιστροφικό άξονα του κινητήρα µετάδοσης κίνησης και εκτίθεται σε µια γραµµή εκτόνωσης, για την µε πίεση εκτόνωση ενός αερίου εκτόνωσης στο εξωτερικό. Εποµένως, ο αέρας στο χώρο ή από το εξωτερικό αναρροφάται µε πίεση στη γραµµή αναρρόφησης µε τη βοήθεια του ανεµιστήρα αναρρόφησης και το αέριο εκτόνωσης εκτονώνεται µε πίεση στη γραµµή εκτόνωσης µε τη βοήθεια του ανεµιστήρα εκτόνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η ροή του αέρα διατηρείται σταθερή σε όλες τις γραµµές αναρρόφησης, καύσης και εκτόνωσης. 29

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS

22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Τα πάντα για τις ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ 375 22. ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ PELLETS Ο καυστήρας pellet είναι μία συσκευή που αποστολή έχει την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο, του άναμμα της φλόγας, την παροχή του αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Εκτός από τις οδηγίες στα φυλλάδια που συνοδεύουν τις αντλίες και τους ηλεκτρικούς πίνακες που αποτελούν τα αντλητικά συγκροτήµατα της WILO πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αµµοχάλικα, νερό, και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ MODEL 300 A MODEL 280-1 MODEL 230 ΤΥΠΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ MODEL 300 Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,20 Χ 0,80 Χ 1,80 4 ΦΟΥΡΝΟΙ, 2 ΕΣΤΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών

Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - διαφάνεια 1 - Bασική διάταξη τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών ιαµορφωτής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικό Σήµα Οπτική Ίνα διαµορφωτής: διαµορφώνει τη φέρουσα συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη 5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 Αυτορυθμιζόμενες θερμαντικές ταινίες Διατηρούν την θερμοκρασία στην επιφάνεια σωληνώσεων και δοχείων αντισταθμίζοντας τις απώλειες θερμότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΑ ΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 2. ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 4 3.1. Στήριξη υλικών 4 3.2. Επεκτασιµότητα 4 3.3. Εξαερισµός 4 3.4. Προστασία από είσοδο σκόνης ή άλλων αντικειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι

VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι VIEGA FONTERRA Συστήµατα Θέρµανσης και Ψύξης απέδου Όλα από ένα χέρι Η απαίτηση για µια ευχάριστη θερµική άνεση κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου, όλο και αυξάνεται. Το σύστηµα θέρµανσης και ψύξης απέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου

Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο. Viega Fonterra. Θέρµανση & Ψύξη απέδου Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Α Π Ο Τ Ο Ν Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Ο Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Viega Fonterra Θέρµανση & Ψύξη απέδου Viega Fonterra Συστήµατα Θέρµανσης & Ψύξης απέδου για ανεβασµένο επίπεδο ζωής.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος

Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος Βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος 1. Θέρμανση και δροσισμός: το σύστημα επαναπροσδιορίζεται διαρκώς, επιτυγχάνοντας έτσι τις καλύτερες συνθήκες σε όλες τις εποχές του χρόνου. 2. Καλύτερη θερμική άνεση:

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού

ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού ROTEX Sanicube Το µπόιλερ υγιεινού ζεστού νερού Όσο υγιεινό ζεστό νερό θέλετε Μια µεγάλη συµβολή στην ποιότητα της ζωής σας Το ζεστό νερό έχει γίνει απαραίτητο στοιχείο άνεσης σε κάθε σπίτι είτε για ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 2010 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προµήθεια κάδων απορριµµάτων για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΪΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Ενότητα 2.3 Κεφάλαιο 2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να αναφέρετε την αρχή λειτουργίας των πνευματικών αυτοματισμών. Να περιγράφετε τα δομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min

Date: 24/05/12. ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Date: 24/05/12 ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 60-240 min Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα ρολά πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Γιάννη Σταυρουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2)

Ψυκτικές Μηχανές 21/10/2012. Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης ΠΝ 1. Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές (6.2) Ψυκτικές Μηχανές Εξατμιστές Επανάληψη - Εισαγωγή 1. Ποιός είναι ο σκοπός λειτουργίας του εξατμιστή; 4 3 1 2 Υποπλοίαρχος (Μ) Α.Δένδης Π.Ν. 1 2 Ρόλος Τύποι Εξατμιστών Ψύξης αέρα ( φυσικής εξαναγκασμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min

Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Υδραυλικές Αντλίες Αντλία οδοντωτών τροχών με εξωτερική οδόντωση (gear pump with external teeth), p=103,5±1,5 bar, 2750±40 rpm, Q=9,46 lt/min Παναγιώτης Ματζινός, Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Τμήμα Οχημάτων,

Διαβάστε περισσότερα