(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 37/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγκαίο να καθοριστεί κανένα ανώτατο όριο καταλοίπων, στο παράρτημα ΙΙΙ περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων και στο παράρτημα IV περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες δεν καθορίζεται κανένα ανώτατο όριο λόγω του ότι τα κατάλοιπα των εν λόγω ουσιών, ανεξαρτήτως ορίων, συνιστούν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 1, (2) Για λόγους απλούστευσης, είναι αναγκαίο οι εν λόγω φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων να ενσωματωθούν σε κανονισμό της Επιτροπής. Επειδή η εν λόγω ταξινόμηση ακολουθεί το σύστημα ταξινόμησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 470/2009, η ταξινόμηση πρέπει επίσης να συνεκτιμάται όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης αυτών των φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών σε ζώα. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Για να προστατεύεται η δημόσια υγεία, οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες, με βάση την επιστημονική αξιολόγηση της ασφάλειας των εν λόγω ουσιών, ταξινομήθηκαν σε τέσσερα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης ( 2 ). Στο παράρτημα Ι περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες έχουν καθοριστεί ανώτατα όρια καταλοίπων, στο παράρτημα ΙΙ περιλαμβάνονταν ουσίες για τις οποίες δεν είναι ( 1 ) ΕΕ L 152 της , σ. 11. ( 2 ) ΕΕ L 224 της , σ. 1. (3) Οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπευτική ταξινόμηση των φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/1990 πρέπει να ενσωματωθούν σε μία στήλη της θεραπευτικής ταξινόμησης των ουσιών. (4) Για να διευκολύνεται η χρήση, όλες οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες πρέπει να αναφέρονται σε ένα παράρτημα με αλφαβητική σειρά. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταρτιστούν δύο ξεχωριστοί πίνακες: ένας για τις επιτρεπόμενες ουσίες, που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I, ΙΙ και III του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, και ένας για τις απαγορευμένες ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV του εν λόγω κανονισμού.

2 L 15/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) Τα προσωρινά ανώτατα όρια καταλοίπων για τις φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90, η περίοδος εφαρμογής των οποίων έχει λήξει, δεν πρέπει να ενσωματωθούν στον παρόντα κανονισμό. (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής κτηνιατρικών φαρμάκων, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Οι φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και η ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2009 Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων () Πίνακας Ι. Επιτρεπόμενες ουσίες Αβαμεκτίνη Αβερμεκτίνη B1α Βοοειδή 10 μg/kg 20 μg/kg παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 470/2009) κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων Πρόβατα 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg γάλα για κατανάλωση Αβιλαμυκίνη Διχλωροϊσοεβερνινικό οξύ Χοίροι, πουλερικά, κουνέλια Για τους χοίρους και τα πουλερικά αυτό το αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Αδενοσίνη και τα 5 -μονο-, 5 -δι- και 5 - τριφωσφορικά άλατά της ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Αζαγλυναφαρελίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Salmonidae σε ψάρια που παράγουν αβγά για κατανάλωση Αζαμεθιφός ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Salmonidae Αζαπερόνη Άθροισμα της αζαπερόνης και της αζαπερόλης Χοίροι Δέρμα και λιπώδης ιστός Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα/φάρμακα που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα Αιθανόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Αιθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ και άλατα ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

4 L 15/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ακετυλοκυστεΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ακετυλομεθειονίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ακετυλοσαλικυλικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ πλην των ψαριών γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ πλην των ψαριών γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. α-κυπερμεθρίνη Κυπερμεθρίνη (άθροισμα των ισομερών) Βοοειδή, πρόβατα 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Για το στο γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 98/82/ΕΚ. κατά των εκτοπαρασίτων Αλανίνη AΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Άλας νατρίου του 4-υδροξυβενζοϊκού βενζυλίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Άλατα αμμωνίου και νατρίου βιτουμινοθειικών ενώσεων ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Αλβενδαζόλη Άθροισμα του σουλφοξειδίου της αλβενδαζόλης, της σουλφόνης της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης της αλβενδαζόληςεκφραζομένων ως αλβενδαζόλη Όλα τα μηρυκαστικά μg/kg 500 μg/kg κατά των ενδοπαρασίτων Αλκοόλες λανολίνης (wood alcohols) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Αλλαντοΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/5 Αλόες των Μπαρμπάντος και του Ακρωτηρίου, το τυποποιημένο ξηρό εκχύλισμά τους, και παρασκευάσματα αυτού ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Αλοφουγινόνη Αλοφουγινόνη Βοοειδή 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg γάλα για κατανάλωση Παρασιτοκτόνα/ Αντιπρωτοζωικοί παράγοντες Αλτρενογέστη Αλτρενογέστη Χοίροι 1 μg/kg 0,4 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Μόνον για ζωοτεχνική χρήση και τις διατάξεις της οδηγίας 96/22/ΕΚ Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα Ιπποειδή 1 μg/kg 0,9 μg/kg Αλφακαλσιδόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο για επίτοκες αγελάδες. Αλφαπροστόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, χοίροι, κουνέλια, ιπποειδή 2-Αμινοαιθανόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Αμιτράζη Άθροισμα της αμιτράζης και όλων των μεταβολιτών της που περιέχουν την 2,4- διμεθυλαμινομάδα, εκφραζόμενο ως αμιτράζη Βοοειδή Πρόβατα 10 μg/kg 400 μg/kg 10 μg/kg κατά των εκτοπαρασίτων Αίγες 10 μg/kg Χοίροι 400 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Μέλισσες Μέλι

6 L 15/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμοξικιλλίνη Αμοξικιλλίνη 4 μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Αμπικιλλίνη Αμπικιλλίνη 4 μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Αμπρόλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πουλερικά Μόνο για χρήση από το στόμα. Ανθρακικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ανθρακικό κοβάλτιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ανθρακικό μαγγάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Ανθρακικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

7 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/7 Ανθρώπειος μετεμμηνοπαυστική γοναδοτροφίνη ούρων ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Ανθρώπειος χοριακή γοναδοτροφίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ανθρώπειος χοριακή γοναδοτροφίνη (φυσική HCG και τα συνθετικά της ανάλογα) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Απραμυκίνη Απραμυκίνη Βοοειδή μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg γάλα για κατανάλωση ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πρόβατα, χοίροι, κοτόπουλα, κουνέλια Μόνο για χρήση από το στόμα. γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Αργινίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ασβεστιούχος καρβασαλάτη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ πλην των ψαριών γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ασπαραγίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ασπαρτικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ασπαρτικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ασπαρτικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ασπαρτικός ψευδάργυρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

8 L 15/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ατροπίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βακιλοπρίμη Βακιλοπρίμη Βοοειδή 10 μg/kg 1 30 μg/kg λοιμώξεων/χημειοθεραπευτικά Χοίροι 40 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Βακιτρακίνη Άθροισμα της βακιτρακίνης A, της βακιτρακίνης B και της βακιτρακίνης C Βοοειδή Κουνέλια ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος. Για ενδομαστική χρήση μόνο σε αγελάδες κατά τη γαλακτοπαραγωγή. Βαλίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βαλνεμουλίνη Βαλνεμουλίνη Χοίροι 500 μg/kg Βασικό οξικό αργίλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βασικό σαλικυλικό αργίλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο για χρήση από το στόμα. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. πλην των ψαριών

9 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/9 Βεδαπροφαίνη Βεδαπροφαίνη Ιπποειδή 20 μg/kg μg/kg Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες Βενζοϊκό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βενζοϊκό βενζύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βενζοϊκό μεθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βενζοκαΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση ως τοπικό αναισθητικό. Salmonidae Βενζυλική αλκοόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο Βενζυλοπενικιλλίνη Βενζυλοπενικιλλίνη 4 μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Βεταΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

10 L 15/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βηταμεθαζόνη Βηταμεθαζόνη Βοοειδή, χοίροι 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg Κορτικοειδή/ Γλυκοκορτικοειδή Βοοειδή 0,3 μg/kg Βινκαμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο για χρήση σε νεογέννητα ζώα Βιοτίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη A ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη B1 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη B12 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη B2 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη B3 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη B5 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη B6 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη D ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βιταμίνη E ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ 17β-οιστραδιόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Μόνο για θεραπευτική και ζωοτεχνική χρήση.

11 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/11 Βορικό οξύ και βορικές ενώσεις ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βορογλυκονικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βορομυρμηκικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βουσερελίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βουταφωσφάνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο για ενδοφλέβια χρήση. Βρωμεξίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, χοίροι, πουλερικά γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Βρωμιούχο κάλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βρωμιούχο νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Βρωμιούχος βουτυλοσκοπολαμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βρωνοπόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ψάρια Βρωτιζολάμη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο για θεραπευτικές χρήσεις. Γαλακτικό αιθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γαλακτικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

12 L 15/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γαμιθρομυκίνη Γαμιθρομυκίνη Βοοειδή 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg γάλα για κατανάλωση Γενταμικίνη Άθροισμα της γενταμικίνης C1, γενταμικίνης C1α, γενταμικίνης C2 και γενταμικίνης C2α Βοοειδή, χοίροι 7 Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Βοοειδή 100 µg/kg Γλουταμικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλουταμικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλουταμικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλουταμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλουταραλδεΰδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ 7-γλυκερινοκοκοϊκή πολυαιθυλενογλυκόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκεροφωσφορικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκεροφωσφορικό κάλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκεροφωσφορικό μαγγάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκεροφωσφορικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

13 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/13 Γλυκεροφωσφορικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκοεπτονικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκοεπτονικός σίδηρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονικό κοβάλτιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονικό μαγγάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Γλυκονικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονικό νικέλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονικός χαλκός ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονικός ψευδάργυρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονο-γαλακτικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκονο-γλυκοεπτονικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

14 L 15/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γλυκουρονική 2-αμινοαιθανόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκουρονική βεταΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γλυκουρονικό κάλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γοναδοτροφίνη ορού εγκύου φοράδας ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γουαϊακόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Γουανοσίνη και τα 5 -μονο-, 5 -δι- και 5 - τριφωσφορικά άλατά της ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Δανοφλοξακίνη Δανοφλοξακίνη Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, πουλερικά Όλα τα άλλα είδη Βοοειδή, πρόβατα, αίγες 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Για τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δεκοκινάτη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα Μόνο για χρήση από το στόμα. Να μην χρησιμοποιείται σε ζώα που παράγουν γάλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

15 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/15 Δελταμεθρίνη Δελταμεθρίνη Όλα τα μηρυκαστικά 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg κατά των εκτοπαρασίτων Ψάρια 10 μg/kg και δέρμα σε φυσική αναλογία Δεμβρεξίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Δεναβερίνη υδροχλωρική ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Δεξαμεθαζόνη Δεξαμεθαζόνη Βοοειδή, αίγες, χοίροι, ιπποειδή 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg Κορτικοειδή/ Γλυκοκορτικοειδή Βοοειδή, αίγες 0,3 μg/kg Δεξπανθενόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Δεξτρανικός σίδηρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Δετομιδίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Μόνο για θεραπευτική χρήση Διαζινόνη Διαζινόνη Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική κατά των εκτοπαρασίτων Βοοειδή, πρόβατα, αίγες 20 μg/kg 3,5-Διιωδο-L-θυροσίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Δικλαζουρίλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι Μόνο για χρήση από το στόμα.

16 L 15/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικλοξακιλλίνη Δικλοξακιλλίνη 30 μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Δικλοφενάκη Δικλοφενάκη Βοοειδή 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες Χοίροι 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Δικυκλανίλη Άθροισμα δικυκλανίληςκαι 2, 4, 6-τριαμινο-πυρι-μιδινο- 5-καρβονιτριλίου Πρόβατα μg/kg 400 μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των εκτοπαρασίτων Διμεθικόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διμεθυλακεταμίδιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διμεθυλοσουλφοξείδιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Δινοπρόστη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Δινοπρόστη τρομεθαμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά

17 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/17 Δινοπροστόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Διοκτυλοσουλφοηλεκτρικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διοπροπιονική βεκλομεθαζόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για χρήση εισπνοών. Διπροφυλλίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διστεατικό αργίλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διυδρογονοφωσφορικό 2-αμινοαιθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διυδροστρεπτομυκίνη Διυδροστρεπτομυκίνη Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, κουνέλια 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Όλα τα μηρυκαστικά Διυδροχλωρική πιπεραζίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κοτόπουλα για όλους τους ιστούς πλην των αβγών

18 L 15/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διφλοξακίνη Διφλοξακίνη Βοοειδή, πρόβατα, αίγες Χοίροι Πουλερικά 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Δέρμα και λιπώδης ιστός Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. γάλα για κατανάλωση αβγά για κατανάλωση Όλα τα άλλα είδη 800 μg/kg 600 μg/kg Διφλουβενζουρόνη Διφλουβενζουρόνη Salmonidae μg/kg και δέρμα σε φυσική αναλογία κατά των εκτοπαρασίτων Διχλωρίδιο του κοβαλτίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διχλωριούχος σίδηρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, αίγες Δοξαπράμη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Δοξυκυκλίνη Δοξυκυκλίνη Βοοειδή 600 μg/kg γάλα για κατανάλωση Χοίροι, πουλερικά 600 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός αβγά για κατανάλωση

19 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/19 Δοραμεκτίνη Δοραμεκτίνη Όλα τα θηλαστικά 1 40 μg/kg 60 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική γάλα για κατανάλωση κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων Εκχύλισμα Absinthium ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Εκχύλισμα Centellae asiaticae ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Εκχύλισμα Medicago sativa ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Εκχύλισμα Piceae turiones recentes ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Εκχύλισμα pyrethrum ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Εκχύλισμα καρδάμου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ελαϊκό αιθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ελαϊκός ελαϋλεστέρας ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ελαϊκός ψευδάργυρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Εμαμεκτίνη Εμαμεκτίνη Β1α Ψάρια και δέρμα σε φυσική αναλογία κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων Εμβονική πυραντέλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή

20 L 15/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εναμμώνιος κιτρικός σίδηρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ενιλκοναζόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Ενροφλοξακίνη Άθροισμα της ενροφλοξακίνης και της κιπροφλοξακίνης Βοοειδή, πρόβατα, αίγες Χοίροι, κουνέλια Πουλερικά Δέρμα και λιπώδης ιστός Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Όλα τα άλλα είδη Ένυδρη τερπίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι Εξετιδίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Επινεφρίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Επρινομεκτίνη Επρινομεκτίνη B1α Βοοειδή μg/kg 20 μg/kg κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων Επταμινόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

21 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/21 Επτονικός χαλκός ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ερυθρομυκίνη Ερυθρομυκίνη Α 40 μg/kg 1 Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Εσπεριδίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Εταμσυλάτη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ετιπροστόνη τρομεθαμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, χοίροι Ευθύγραμμα αλκυλοβενζυλοσουλφονικά οξέα με αλκυλοαλυσίδες μήκους από C 9 έως C 13, που περιέχουν λιγότερο από 2,5 % αλυσίδες μεγαλύτερες από C 13 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα Ευκαλυπτόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ηπαρίνη και τα άλατά της ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειαβενδαζόλη Άθροισμα θειαβενδαζόλης και 5- υδροξυθειαβενδαζόλης Βοοειδή, αίγες κατά των ενδοπαρασίτων Θειαμυλάλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση.

22 L 15/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θειαμφαινικόλη Θειαμφαινικόλη Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Θειικό αμμώνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειικό κοβάλτιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειικό μαγγάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Θειικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειικό νικέλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειικός σίδηρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειικός χαλκός ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειικός ψευδάργυρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

23 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/23 Θείο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειοθειικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειοκτικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θειομερσάλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε εμβόλια πολλαπλών δόσεων, σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,02 %. Θεοβρωμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θεοφυλλίνη Δεν εφαρμόζεται. Θρεονίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θρυψίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θυμιδίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Θυμόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιβερμεκτίνη 22, 23-διυδροαβερμεκτίνη Β1α Όλα τα θηλαστικά 30 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική γάλα για κατανάλωση κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων

24 L 15/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιμιδοκάρβη Ιμιδοκάρβη Βοοειδή μg/kg μg/kg Παρασιτοκτόνα/ Αντιπρωτοζωικοί παράγοντες Πρόβατα μg/kg μg/kg γάλα για κατανάλωση Ινοσίνη και τα 5 -μονο-, 5 -δι- και 5 -τριφωσφορικά άλατά της ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ινοσιτόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ισοβουτάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ισολευκίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ισοξσουπρίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Για θεραπευτική χρήση μόνον, την οδηγία 96/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Ισοπροπανόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ισοφλουράνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Για χρήση μόνο ως αναισθητικό. Ιστιδίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιώδιο και ανόργανες ιωδιούχες ουσίες συμπεριλαμβανομένων: ιωδιούχου νατρίου και καλίου, ιωδικού νατρίου και καλίου ιωδοφόρων συμπεριλαμβανομένων, ιωδιούχου πολυβινιλπυρολιδόνης ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

25 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/25 Καμσυλική εταμιφυλλίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Καμφορά ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση μόνο στα ομοιοπαθητικά συγκεντρώσεις στα προϊόντα που δεν υπερβαίνουν το ένα μέρος ανά εκατό. Καναμυκίνη Καναμυκίνη Α πλην των ψαριών 600 μg/kg μg/kg 1 Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Καραζολόλη Καραζολόλη Βοοειδή 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα/φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα Χοίροι 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Καρβετοκίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Καρνιτίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Καρπροφαίνη Άθροισμα καρπροφαίνης και συζευγμένων γλυκουρονιδίων της καρπροφαίνης Βοοειδή, ιπποειδή 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή για το γάλα

26 L 15/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καφεΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κεταμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κετοπροφαίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή Κετοστεαρυλικό θειικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κετοστεατυλική αλκοόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κετριμίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κεφαζολίνη Κεφαζολίνη Βοοειδή, πρόβατα, αίγες ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, αίγες για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος. Για ενδομαστική χρήση, εκτός εάν ο μαστός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο που προορίζεται για τον άνθρωπο. Κεφακετρίλη Κεφακετρίλη Βοοειδή 125 μg/kg Μόνο για ενδομαστική χρήση. ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος Κεφαλεξίνη Κεφαλεξίνη Βοοειδή μg/kg Κεφαλόνιο Κεφαλόνιο Βοοειδή 20 μg/kg Μόνο για ενδομαστική χρήση και θεραπεία των οφθαλμών. ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος.

27 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/27 Κεφαπιρίνη Άθροισμα κεφαπιρίνης και δεσακετυλοκεφαπιρίνης Βοοειδή 60 μg/kg Κεφκινόμη Κεφκινόμη Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Βοοειδή 20 μg/kg Κεφοπεραζόνη Κεφοπεραζόνη Βοοειδή Για ενδομαστική χρήση μόνο σε αγελάδες κατά τη γαλακτοπαραγωγή. ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος. Κεφτιοφούρη Άθροισμα όλων των καταλοίπων που διατηρούν τη δομή των βηταλακταμινών εκφρασμένο ως δεσφυρουλκεφτιοφούρη Όλα τα θηλαστικά μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Κιτρικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κιτρικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κιτρουλλίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κλαβουλανικό οξύ Κλαβουλανικό οξύ Βοοειδή, χοίροι 400 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Βοοειδή Κλαζουρίλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Περιστέρια

28 L 15/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κλοξακιλλίνη Κλοξακιλλίνη 30 μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Κλοπροστενόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, χοίροι, αίγες, ιπποειδή Κλορσουλόνη Κλορσουλόνη Βοοειδή 35 μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των ενδοπαρασίτων Κλοσαντέλη Κλοσαντέλη Βοοειδή μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των ενδοπαρασίτων Πρόβατα μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Κοκοαλκυλοδιμεθυλοβεταΐνες ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Κολιστίνη Κολιστίνη Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική

29 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/29 Κορτικοτροπίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κουατρεσίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε συγκεντρώσεις έως 0,5 %. Κουμαφός Κουμαφός Μέλισσες Μέλι κατά των εκτοπαρασίτων Κυαλοθρίνη Κυαλοθρίνη (άθροισμα των ισομερών) Βοοειδή 500 μg/kg Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 94/29/ΕΚ. κατά των εκτοπαρασίτων Κυπερμεθρίνη Κυπερμεθρίνη (άθροισμα των ισομερών) Όλα τα μηρυκαστικά 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 98/82/ΕΚ.. κατά των εκτοπαρασίτων Salmonidae και δέρμα σε φυσική αναλογία. Κυρομαζίνη Κυρομαζίνη Πρόβατα γάλα για κατανάλωση κατά των εκτοπαρασίτων Κυστεΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κυτιδίνη και τα 5 -μονο-, 5 -δι- και 5 -τριφωσφορικά άλατά της ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Κυφλουθρίνη Κυφλουθρίνη (άθροισμα των ισομερών) Βοοειδή, αίγες 10 μg/kg 50 µg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 94/29/ΕΚ. κατά των εκτοπαρασίτων Λανολίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

30 L 15/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λασαλοσίδη Λασαλοσίδη A Πουλερικά 20 μg/kg 1 Δέρμα και λιπώδης ιστός Αβγά Λαυριλοθειικό αμμώνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Λαυρυλοσουλφονικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Λεβαμισόλη Λεβαμισόλη Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, πουλερικά 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. κατά των ενδοπαρασίτων Λεβοθυροξίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Λεβομεθαδόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για ενδοφλέβια χρήση. Λεκιρελίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή, κουνέλια Λεκτίνη που λαμβάνεται ως εκχύλισμα από φασόλια κόκκινα κοινά (Phaseolus vulgaris) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χοίροι Μόνο για χρήση από το στόμα. Λευκίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Λιδοκαΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για τοπικήπεριφερειακή αναισθησία.

31 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/31 Λινκομυκίνη Λινκομυκίνη 500 μg/kg μg/kg 1 Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Λοβελίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Λουπροστιόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Λυσίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μαννιτόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μαρβοφλοξακίνη Μαρβοφλοξακίνη Βοοειδή, χοίροι Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Βοοειδή 75 μg/kg Μεβενδαζόλη Άθροισμα μεβενδαζόλης, καρβαμιδικού μεθυλο-[5-(1- υδροξυ-1-φαινυλο)με- θυλο1h-βενζιμιδαζολ- 2-υλίου) και (2-αμινο- 1H-βενζιμιδαζολ-5-υλο) φαινυλομεθανόνης, εκφραζομένων ως ισοδυνάμων μεβενδαζόλης Πρόβατα, αίγες, ιπποειδή 60 μg/kg 60 μg/kg 400 μg/kg 60 μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των ενδοπαρασίτων Μεθειονικός χαλκός ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

32 L 15/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεθειονίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μεθυλιδινογλυκερόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μεθυλοπρεδνιζολόνη Μεθυλοπρεδνιζολόνη Βοοειδή 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg γάλα για κατανάλωση Κορτικοειδή/ Γλυκοκορτικοειδή 1-μεθυλο-2-πυρρολιδόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ 2-μεθυλο-2-φαινοξυπροπανοϊκό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, χοίροι, αίγες, ιπποειδή Μεκιλλινάμη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο για ενδομητρική χρήση. Μελατονίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πρόβατα, αίγες Μελοξικάμη Μελοξικάμη Βοοειδή, αίγες, χοίροι, κουνέλια, ιπποειδή 20 μg/kg 65 μg/kg 65 μg/kg Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες Βοοειδή, αίγες 15 μg/kg Μεναδιόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μενβουτόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι, ιπποειδή Μεπιβακαΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για ενδοαρθρική και επισκληρίδειο χρήση ως τοπικό αναισθητικό. Μεσιλική τρικαΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ψάρια Μόνο για διυδατική χρήση.

33 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/33 Μεταμιζόλη 4-Μεθυλαμινοαντιπυρίνη Βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες Βοοειδή Μηλεϊνική εργομετρίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Μόνο για χρήση σε επίτοκα ζώα Μηλικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μηλικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Μινθόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μονενσίνη Μονενσίνη A Βοοειδή 2 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg 2 μg/kg 2 μg/kg Μονεπαντέλη Σουλφόνη της μονεπαντέλης Πρόβατα 700 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των ενδοπαρασίτων Μονοαιθυλαιθέρας της διαιθυλενογλυκόλης ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα μηρυκαστικά και οι χοίροι Μονοελαϊκή και τριελαϊκή πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μονοθειογλυκερόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μονοστεατικό αργίλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μοντανίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

34 L 15/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μοξιδεκτίνη Μοξιδεκτίνη Βοοειδή, πρόβατα, ιπποειδή 500 μg/kg κατά των ενδο- και εκτοπαρασίτων Βοοειδή, πρόβατα 40 μg/kg Mοραντέλη Άθροισμα καταλοίπων, τα οποία μπορούν να υδρολυθούν σε Ν-μεθυλο-1,3-προπανοδιαμίνη, εκφραζόμενο ως ισοδύναμο μοραντέλης Όλα τα μηρυκαστικά 800 μg/kg κατά των ενδοπαρασίτων Μυγλυόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μυρμηκικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ναταμυκίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Νατριούχος θειοπεντάλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση. Νατριούχος τοσυλοχλωραμίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Ψάρια Μόνο για διυδατική χρήση. Ναφκιλλίνη Ναφκιλλίνη Όλα τα μηρυκαστικά 30 μg/kg Μόνο για ενδομαστική χρήση. ν-βουτάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ ν-βουτανόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο.

35 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/35 Νεομυκίνη (συμπεριλαμβανομένης της φραμυκετίνης) Νεομυκίνη Β 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg μg/kg 500 μg/kg Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Νεοστιγμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Νετοβιμίνη Άθροισμα του οξειδίου της αλβενδαζόλης, της σουλφόνης της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης της αλβενδαζόλης, εκφραζόμενο ως αλβενδαζόλη Βοοειδή, πρόβατα μg/kg 500 μg/kg Μόνο για χρήση από το στόμα. κατά των ενδοπαρασίτων Νικοβοξίλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Νικοτινικό μεθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Νιτρικό κάλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Νιτροξινίλη Νιτροξινίλη Βοοειδή, πρόβατα 400 μg/kg 20 μg/kg 400 μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των ενδοπαρασίτων Νιτρώδες νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Νοβοβιοκίνη Νοβοβιοκίνη Βοοειδή Μόνο για ενδομαστική χρήση. ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος

36 L 15/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νονιβαμίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για τοπική χρήση Nοργεστομέτη Nοργεστομέτη Βοοειδή 0,2 μg/kg 0,2 μg/kg 0,2 μg/kg 0,2 μg/kg 0,12 μg/kg Μόνο για θεραπευτικούς και ζωοτεχνικούς σκοπούς. Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα Ομεπραζόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για χρήση από το στόμα. Οξακιλλίνη Οξακιλλίνη 30 μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Οξαλικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μέλισσες λοιμώξεων Οξείδιο της αλβενδαζόλης Άθροισμα του οξειδίου της αλβενδαζόλης, της σουλφόνης της αλβενδαζόλης και της 2-αμινοσουλφόνης της αλβενδαζόλης, εκφραζόμενο ως αλβενδαζόλη Βοοειδή, πρόβατα μg/kg 500 μg/kg κατά των ενδοπαρασίτων Οξείδιο του ασβεστίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οξείδιο του κοβαλτίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οξείδιο του μαγγανίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα.

37 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/37 Οξείδιο του μαγγανίου (ΙΙΙ) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Οξείδιο του μαγνησίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οξείδιο του χαλκού ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οξείδιο του ψευδαργύρου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οξιβενδαζόλη Οξιβενδαζόλη Χοίροι 500 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός κατά των ενδοπαρασίτων Οξική δεσλορελίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Οξική μεδροξυπρογεστερόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πρόβατα Για ενδοκολπική χρήση, μόνο για ζωοτεχνικούς σκοπούς. Οξική φερτιρελίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Οξική φλουγεστόνη Οξική φλουγεστόνη Πρόβατα, αίγες 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Για ενδοκολπική χρήση, μόνο για ζωοτεχνικούς σκοπούς Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα Οξικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οξικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οξικός ψευδάργυρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

38 L 15/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οξολινικό οξύ Οξολινικό οξύ 1 1 Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Οξυκλοζανίδη Οξυκλοζανίδη Όλα τα μηρυκαστικά 20 μg/kg 20 μg/kg 500 μg/kg 10 μg/kg κατά των ενδοπαρασίτων Οξυτετρακυκλίνη Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του 600 μg/kg Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Οξυτοκίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Οξφαινδαζόλη Σύνολο εκχυλίσιμων καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν σε σουλφόνη οξφαινδαζόλης Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, ιπποειδή 500 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική κατά των ενδοπαρασίτων Όλα τα μηρυκαστικά 10 μg/kg Οργανικές ενώσεις του ιωδίου - ιωδόμορφα, ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οργοτεΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

39 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/39 Ορμόνη που ελευθερώνει γοναδοτροφίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ορνιθίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οροτικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Οροτικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ορυκτοί ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ υδρογονάνθρακες, χαμηλού ή υψηλού ιξώδους, συμπεριλαμβανομένων μικροκρυσταλλικών κηρών, περίπου C10-C60: αλειφατικές, διακλαδισμένες αλειφατικές και αλεικυκλικές ενώσεις Εξαιρούνται αρωματικές και ακόρεστες ενώσεις. Ουρία ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ουριδίνη και τα 5 -μονο-, 5 -δι- και 5 -τριφωσφορικά άλατά της ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ουσίες που ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ χρησιμοποιούνται σε ομοιοπαθητικά φάρμακα Όλες οι ουσίες που χρησιμοποιούνται στα ομοιοπαθητικά φάρμακα, εφόσον η συγκέντρωσή τους στο προϊόν δεν υπερβαίνει το ένα μέρος ανά δέκα χιλιάδες. Παγκρεατίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Παντοθενικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Παπαβερίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο νεογέννητοι μόσχοι.

40 L 15/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παπαΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Παρακεταμόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χοίροι Μόνο για χρήση από το στόμα. Παρκοναζόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φραγκόκοτες Παρομομυκίνη Παρομομυκίνη 500 μg/kg μg/kg μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. γάλα ή αβγά για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Πενεθαμάτη Βενζυλοπενικιλλίνη Όλα τα θηλαστικά 4 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Περμεθρίνη Περμεθρίνη (άθροισμα των ισομερών) Βοοειδή 500 μg/kg Για το γάλα πρέπει να τηρούνται οι περαιτέρω διατάξεις της οδηγίας 98/82/ΕΚ. κατά των εκτοπαρασίτων Πεφορελίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χοίροι Πεψίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πιδολικό μαγγάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Πιπεραζίνη Πιπεραζίνη Χοίροι 400 μg/kg 800 μg/kg μg/kg μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός κατά των ενδοπαρασίτων Κοτόπουλα μg/kg Αβγά

41 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/41 Πιπερονυλοβουτοξείδιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, ιπποειδή Πιρλιμυκίνη Πιρλιμυκίνη Βοοειδή μg/kg 400 μg/kg Πολοξαλένιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πολοξαμέρη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πολυαιθυλενογλυκόλες (μοριακό βάρος κυμαινόμενο από 200 έως ) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πολυθειική γλυκοσαμινογλυκάνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Πολυκρεσουλένη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πολυοξυλο-καστορέλαιο με 30 έως 40 μονάδες οξυαιθυλενίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Πολυοξυλο-υδρογονωμένο καστορέλαιο με 40 έως 60 μονάδες οξυαιθυλενίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Πολυσορβάτη 80 ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πολυφωσφορικά άλατα του ασβεστίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πραζικουαντέλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πρόβατα Ιπποειδή

42 L 15/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρεδνιζολόνη Πρεδνιζολόνη Βοοειδή 4 μg/kg 4 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 6 μg/kg Κορτικοειδή/Γλυκοκορτικοειδή Πρεθκαμίδιο (κροτεθαμίδιο και κροπροπαμίδιο) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Προγεστερόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, ιπποειδή (θηλυκά) Μόνο για ενδοκολπική θεραπευτική ή ζωοτεχνική χρήση και σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 96/22/ΕΚ. Προϊόντα οξείδωσης του Terebinthinae oleum ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι Προκαΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Προλίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Προπάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Προπιονικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Προπιονικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Προπυλενογλυκόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

43 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/43 Πρόσθετα (ουσίες με έγκυρο αριθμό Ε που έχουν εγκριθεί ως πρόσθετα προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο ουσίες που έχουν εγκριθεί ως πρόσθετα προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο, με εξαίρεση τα συντηρητικά που απαριθμούνται στο μέρος Γ του παραρτήματος III της οδηγίας 95/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πυριτικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πυριτικό μαγνήσιο - αργίλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Πυροθειώδες νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ 2- πυρρολιδόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σε παρεντερικές δόσεις έως 40 mg/kg σωματικού βάρους Ραφοξανίδη Ραφοξανίδη Βοοειδή 30 μg/kg 30 μg/kg 10 μg/kg 40 μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των ενδοπαρασίτων Πρόβατα Ριβοζονουκλεϊνικό μαγγάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα.

44 L 15/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ριφαξιμίνη Ριφαξιμίνη Βοοειδή 60 μg/kg ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή για όλους τους ιστούς πλην του γάλακτος Για ενδομαστική χρήση, εκτός εάν ο μαστός ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί ως τρόφιμο που προορίζεται για τον άνθρωπο, και για ενδομήτρια χρήση μόνο. Όλα τα θηλαστικά Σαλικυλικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ πλην των ψαριών Σαπωνίνες quillaia ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σαραφλοξακίνη Σαραφλοξακίνη Κοτόπουλα 10 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός αβγά για κατανάλωση Salmonidae 30 μg/kg και δέρμα σε φυσική αναλογία Σεβακικό διαιθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σεληνικό βάριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα Σεληνικό κάλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σεληνικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σεληνώδες νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σερίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

45 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/45 Σεροτονίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σεσκιελαϊκή σορβιτάνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σουλφογαϊακόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σουλφοναμίδες (Όλες οι ουσίες που ανήκουν στην ομάδα των σουλφοναμιδών) Μητρικό φάρμακο Βοοειδή, πρόβατα, αίγες Το σύνολο των καταλοίπων από όλες λοιμώξεων/ μαζί τις ουσίες της Χημειοθεραπευτικά/ ομάδας των σουλφοναμιδών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα. Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. αβγά για κατανάλωση Σπεκτινομυκίνη Σπεκτινομυκίνη Πρόβατα 500 μg/kg μg/kg μg/kg Όλα τα άλλα είδη 500 μg/kg μg/kg μg/kg Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση

46 L 15/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπιραμυκίνη Άθροισμα της σπιραμυκίνης και της νεοσπιραμυκίνης Βοοειδή Κοτόπουλα 400 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός αβγά για κατανάλωση Σπιραμυκίνη 1 Χοίροι μg/kg μg/kg Στεατική πολυαιθυλενογλυκόλη με 8-40 μονάδες οξυαιθυλενίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Στεατικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Στεατικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Στεατικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Στεατικός ψευδάργυρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Στρεπτομυκίνη Στρεπτομυκίνη Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, κουνέλια 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Όλα τα μηρυκαστικά Στρυχνίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Μόνο για χορήγηση από το στόμα σε δόση έως 0,1 mg/kg σωματικού βάρους. Σωματοσάλμη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Σολομοί

47 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/47 Τετρακαΐνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση ως αναισθητικό. Τετρακυκλίνη Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του 600 μg/kg Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Τεφλουβενζουρόνη Τεφλουβενζουρόνη Salmonidae 500 μg/kg και δέρμα σε φυσική αναλογία κατά των εκτοπαρασίτων Τιαμουλίνη Άθροισμα μεταβολιτών που μπορούν να υδρολυθούν σε 8-αυδροξυμουτιλίνη Χοίροι, κουνέλια 500 μg/kg Κοτόπουλα μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Γαλοπούλες Δέρμα και λιπώδης ιστός Τιαμουλίνη Κοτόπουλα μg/kg Αβγά Τιαπρόστη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, ιπποειδή Τιλμικοσίνη Τιλμικοσίνη Πουλερικά 75 μg/kg 75 μg/kg μg/kg 2 Όλα τα άλλα είδη μg/kg μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά «το δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση

48 L 15/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιλουδρονικό οξύ (με τη μορφή δινατρίου άλατος) ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για ενδοφλέβια χρήση. Πουλερικά Για παρεντερική χρήση μόνο και για χρήση μόνο σε ωοτόκα πουλερικά και πουλερικά κρεατο. Τιμερφονάτη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση ως συντηρητικό σε εμβόλια πολλαπλών δόσεων, σε συγκέντρωση που δεν υπερβαίνει το 0,02 %. Τολδιμφός ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Τολτραζουρίλη Τολτραζουρίλη σουλφόνη Όλα τα θηλαστικά μg/kg 2 Πουλερικά 600 μg/kg 400 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά «το δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική γάλα για κατανάλωση αβγά για κατανάλωση Παρασιτοκτόνα/ Αντιπρωτοζωικοί παράγοντες Τολφεναμικό οξύ Τολφεναμικό οξύ Βοοειδή, χοίροι 400 μg/kg Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες Βοοειδή Τουλαθρομυκίνη (2R,3S,4R,5R,8R,10R, 11R,12S,13S,14R)-2- αιθυλ-3,4,10,13-τετρα- υδροξυ- 3,5,8,10,12,14- εξαμεθυλ-11-[[3,4,6- τριδεοξυ-3-(διμεθυλαμινο)-β-d-ξυλοεξοπυρανοζυλ]οξυ]- 1-οξα-6- αζακυκλοδεκαπενταν- 15-όνη, εκφραζόμενοως ισοδύναματουλαθρομυκίνης Βοοειδή Χοίροι μg/kg μg/kg µg/kg µg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός γάλα για κατανάλωση Τραγακάνθη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

49 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/49 Τριελαϊκή σορβιτάνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Τρικλαβενδαζόλη Άθροισμα εκχυλίσιμων καταλοίπων που μπορούν να οξειδώνονται σε κετοτρικλαβενδαζόλη Όλα τα μηρυκαστικά 225 μg/kg 2 1 γάλα για κατανάλωση κατά των ενδοπαρασίτων Τριμεθοπρίμη Τριμεθοπρίμη Ιπποειδή Όλα τα άλλα είδη Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση λοιμώξεων/ Χημειοθεραπευτικά Τριμεθυλοφλωρογλυκινόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Τριοξείδιο του κοβαλτίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Τριπυριτικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Τριστεατικό αργίλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Τριχλωρομεθειαζίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Τρυγική βουτορφανόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση. Τρυγική κετανσερίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή

50 L 15/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τρυπτοφάνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Τυλβαλοσίνη Άθροισμα τυλβαλοσίνης και 3-Oακετυλοτυλοσίνης Χοίροι Δέρμα και λιπώδης ιστός Πουλερικά Δέρμα και λιπώδης ιστός αβγά για κατανάλωση Τυλοσίνη Τυλοσίνη Α Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το λιπώδη ιστό, το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Για τους χοίρους και τα πουλερικά το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική Τυροσίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ T- φλουβαλινάτη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μέλισσες Υαλουρονικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υδροκορτιζόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υδροξείδιο του αργιλίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υδροξείδιο του ασβεστίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υδροξείδιο του μαγνησίου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

51 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/51 Υδροξυαιθυλοσαλικυλικό ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ πλην των ψαριών 4-υδροξυβενζοϊκό βουτύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ 8-υδροξυκινολίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Μόνο για τοπική χρήση σε νεογέννητα ζώα. 15-υδροξυστεατική πολυαιθυλενογλυκόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Υδροχλωρική βετραβουτίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χοίροι Υδροχλωρική κλενβουτερόλη Κλενβουτερόλη Βοοειδή, ιπποειδή 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg Φάρμακα που δρουν στο νευρικό σύστημα/φάρμακα που δρουν στο αυτόνομο νευρικό σύστημα Βοοειδή 0,05 μg/kg Υδροχλωρική μερκαπταμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά Υδροχλωρική ξυλαζίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Υδροχλωρική φενπιπραμίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Μόνο για ενδοφλέβια χρήση. Υδροχλωρικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Για χρήση ως έκδοχο. Υδροχλωροθειαζίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Υπεροξείδιο του υδρογόνου ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υπεροξικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

52 L 15/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποανθρακικό βισμούθιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Υπογαλλικό βισμούθιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Υπονιτρικό βισμούθιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Βοοειδή Μόνο για ενδομαστική χρήση. Υποξείδιο του χαλκού ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υποσαλικυλικό βισμούθιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Υποφωσφορώδες ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υποφωσφορώδες μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Υποφωσφορώδες νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φαιβαντέλη Σύνολο εκχυλίσιμων καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν σε σουλφόνη οξφαινδαζόλης Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, ιπποειδή 500 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική κατά των ενδοπαρασίτων Όλα τα μηρυκαστικά 10 μg/kg Φαινβενδαζόλη Σύνολο εκχυλίσιμων καταλοίπων που είναι δυνατόν να οξειδωθούν σε σουλφόνη οξφαινδαζόλης Όλα τα μηρυκαστικά, χοίροι, ιπποειδή 500 μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική κατά των ενδοπαρασίτων Όλα τα μηρυκαστικά 10 μg/kg

53 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/53 Φαινόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φαινοξυμεθυλοπενικιλλίνη Φαινοξυμεθυλοπενικιλλίνη Χοίροι 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Πουλερικά 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός αβγά για κατανάλωση Φαινυλαλανίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φενβαλεράτη Φενβαλεράτη (άθροισμα ισομερών RR, SS, RS και SR) Βοοειδή 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg κατά των εκτοπαρασίτων Φθαλικό διαιθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φθαλικό διμεθύλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φιροκοξίμπη Φιροκοξίμπη Ιπποειδή 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες Φλορογλυκινόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

54 L 15/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φλορφαινικόλη Άθροισμα της φλορφαινικόλης και των μεταβολιτών της εκφραζομένων ως φλορφαινικολαμίνη Βοοειδή, πρόβατα, αίγες Χοίροι μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός γάλα για κατανάλωση αβγά για κατανάλωση Πουλερικά μg/kg 7 Δέρμα και λιπώδης ιστός Ψάρια μg/kg και δέρμα σε φυσική αναλογία. Όλα τα άλλα είδη μg/kg Φλουαζουρόνη Φλουαζουρόνη Βοοειδή μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των εκτοπαρασίτων Φλουβενδαζόλη 4 Άθροισμα φλουβενδαζόλης και (2-αμινο- 1Η-βενζιμιδαζολ-5-υλ)- 4(φθοροφαινυλο) μεθανόνη Πουλερικά, χοίροι 400 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός κατά των ενδοπαρασίτων Φλουβενδαζόλη Πουλερικά 400 μg/kg Αβγά Φλουμεθρίνη Φλουμεθρίνη (άθροισμα των trans-z ισομερών) Βοοειδή 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg κατά των εκτοπαρασίτων Πρόβατα 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg γάλα για κατανάλωση ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μέλισσες

55 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/55 Φλουμεκίνη Φλουμεκίνη Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι Βοοειδή, πρόβατα, αίγες 500 μg/kg μg/kg Για τους χοίρους, το για το λιπώδη ιστό αφορά το «δέρμα και το λιπώδη ιστό σε φυσική αβγά για κατανάλωση Πουλερικά 400 μg/kg μg/kg μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Ψάρια 600 μg/kg και δέρμα σε φυσική αναλογία Όλα τα άλλα είδη μg/kg μg/kg Φλουνιξίνη Φλουνιξίνη Βοοειδή 20 μg/kg 30 μg/kg Αντιφλεγμονώδεις ουσίες/μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις ουσίες Χοίροι 10 μg/kg 30 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Ιπποειδή 10 μg/kg 20 μg/kg 5-υδροξυ-φλουνιξίνη Βοοειδή 40 μg/kg Φολικό οξύ ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φορμαλδεΰδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φορμαλδεϋδοσουλφοξυλικό νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

56 L 15/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φουμαρικός σίδηρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φουροσεμίδη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή, ιπποειδή Μόνο για ενδοφλέβια χορήγηση. Φυτομεναδιόνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φωξίμη Φωξίμη Πρόβατα 400 μg/kg γάλα για κατανάλωση κατά των εκτοπαρασίτων Χοίροι 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Κοτόπουλα 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg Δέρμα και λιπώδης ιστός Αβγά Φωσφορικό αργίλιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φωσφορικό ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Φωσφορικό μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χαλκονομεθυλοεσπεριδίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Ιπποειδή Χλωρεξιδίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χλωριούχο αμμώνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ

57 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 15/57 Χλωριούχο ασβέστιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χλωριούχο βενζαλκόνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση ως έκδοχο σε συγκεντρώσεις μόνο έως 0,05 %. Χλωριούχο μαγγάνιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Μόνο για χρήση από το στόμα. Χλωριούχο μαγνήσιο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χλωριούχο νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χλωριούχος χαλκός ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χλωριούχος ψευδάργυρος ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χλωριώδες νάτριο ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Βοοειδή Χλωρμαδινόνη Χλωρμαδινόνη Βοοειδή 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Μόνο για ζωοτεχνική χρήση. Φάρμακα που δρουν στο αναπαραγωγικό σύστημα Χλωροκρεσόλη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Χλωροτετρακυκλίνη Άθροισμα του μητρικού φαρμάκου και του 4-επιμερούς του 600 μg/kg Αβγά Για τα ψάρια τα για τους μύες αφορούν τους «μύες και το δέρμα σε φυσική Τα για το ήπαρ και τους νεφρούς δεν ισχύουν για τα ψάρια. Χλωροφαιναμίνη ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙ Όλα τα θηλαστικά

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1990R2377 EL 02.09.2009 060.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. L 314/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1170/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19)

(EE L 052 της 22.2.2001, σ. 19) 2001L0015 EL 11.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΊΑ 2001/15/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 15ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τις ουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

148 Κ.Δ.Π. 56/2004. E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805,

148 Κ.Δ.Π. 56/2004. E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805, E.L. Παρ. Ιΐΐ(ϊ) Αρ. 3805, 6.2.2004 148 Κ.Δ.Π. 56/2004 Αριθμός 56 Οι περί Προστιθέμενων Ουσιών για Ειδικούς Διατροφικούς Σκοπούς σε Τρόφιμα που Προορίζονται για Ειδική Διατροφή Κανονισμοί του 2004, οι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο

Αριθ. Ε Όνομα Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο ΜΕΡΟΣ Γ ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Ομάδα I Συγκεκριμένο ανώτατο επίπεδο E 170 Ανθρακικό ασβέστιο E 260 Οξικό οξύ E 261 Οξικά κάλια E 262 Οξικά άλατα του νατρίου E 263 Οξικό ασβέστιο E 270 Γαλακτικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Στην περίπτωση μίας από τις ουσίες που εμφαίνονται υπό. αριθ. 2032/2003. 15.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 355/63 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1849/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 για τη δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17)

(EE L 49 της 28.2.1996, σ. 17) 1996L0005 EL 06.03.2003 003.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για τις μεταποιημένες τροφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 L 154/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 505/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουνίου 2012 για την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014

L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 L 89/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 298/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12.7.2002 L 183/51 Ο ΗΓΙΑ 2002/46/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Ιουνίου 2002 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής (Κείµενο που

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1925 EL 21.12.2009 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.5.2015 EL L 115/25 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/724 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 5ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για το οξικό ρετινύλιο, το παλμιτικό ρετινύλιο και το προπιονικό ρετινύλιο ως πρόσθετων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.1.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 25/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη

E 553α Ε 352. Άγαρ -άγαρ Αδιπικό κάλιο Αδιπικό νάτριο. Αδιπικό οξύ Αζωρουμπίνη, Καρμοϊσίνη E101 E 586* E 553α Ε 425 Ε 920 Ε 214 Ε 216 Ε955 Ε 406 Ε 357 Ε 356 (i) Ριβοφλαβίνη (ii) 5 φωσφορική ριβοφλαβίνη 4-Εξυλορεσορκινόλη i) Ορθοπυριτικό µαγνήσιο ii) Τριπυριτικό µαγνήσιο Konjac ι) Κόμμι konjac

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 14 Φεβρουαρίου 2001 2000/0080(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Φεβρουαρίου 2001 εν όψει

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II

Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II P6_TA(2006)0199 Προσθήκη βιταµινών και ανόργανων συστατικών και ορισµένων άλλων ουσιών στα τρόφιµα ***II Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 18.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 463/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013

L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 EL L 129/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.5.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 438/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα

Σελίδα 1 από 16. Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) 13. Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 13.1.1 Παρασκευάσματα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0640/2001 2000/0080(COD) EL 10/12/2001 Κοινή θέση του Συµβουλίου της 3ης εκεµβρίου 2001 ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 816/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την τροποποίηση, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 C6-0017/2006 2003/0262(COD) 19/01/2006 Κοινή θέση Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 8 εκεµβρίου 2005 για την έκδοση του κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη

E 220 228 Διοξείδιο του θείου - θειώδη άλατα 20 (3) μόνο σιρόπι γλυκόζης, αφυδατωμένο ή μη Αριθμός κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l ή mg/kg ανάλογα με την περίπτωση) Υποσημειώσεις περιορισμοί/εξαιρέσεις 11 Σάκχαρα, σιρόπια, μέλι και επιτραπέζια γλυκαντικά 11.1 Σάκχαρα και σιρόπια

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 295/178 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.11.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1130/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.10.2016 L 280/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1832 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση παρασκευασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2003 L 285/33 Ο ΗΓΙΑ 2003/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Οκτωβρίου 2003 για την τροποποίηση του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις ανεπιθύµητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στον. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.9.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 237/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 914/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Σεπτεμβρίου 2011 για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 449/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3850 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 449 Οι περί Συμπληρωμάτων Διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 17.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 43/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 137/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάλογος πρόσθετων τροφίμων που επιτρέπεται η χρήση τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γλυκαντικά Ε 420 Ε 421 Ε 953 Ε 965 Ε 966 Ε 967 Ε 950 Ε 951 Ε 952 Ε 954 Ε 955 Ε 957 Ε 959 E 962 Ε 968* Σορβιτόλη (i) σορβιτόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 174 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια

Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια 09 Ψάρια και προϊόντα αλιείας 09.1 Μη επεξεργασμένα προϊόντα αλιείας 09.1.1 Μη επεξεργασμένα ψάρια Ομάδα IV Πολυόλες μόνο κατεψυγμένα και βαθείας κατάψυξης, μη επεξεργασμένα ψάρια, για άλλους σκοπούς εκτός

Διαβάστε περισσότερα

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να

(3) Είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν τα πρόσθετα που. (4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 πρέπει να 25.5.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 780/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαΐου 2006 για την τροποποίηση του παρατήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 17 διατροφής, όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, εξαιρουμένων των συμπληρωμάτων διατροφής για βρέφη και μικρά παιδιά 17.1 στερεά μορφή, και συμπεριλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. σελίδα Πρόλογος 11. περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών ουσιών 16 2.2 Πίνακας µε παραδείγµατα 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελίδα Πρόλογος 11 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι 1. Χηµικές ουσίες 14 1.1 Γενικά 14 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 14 2. Μορφή και τύπος των χηµικών ουσιών στο εργασιακό περιβάλλον 16 2.1 Μορφή χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl

ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Η 2 SO 4 + BaCl 2 2HCl + BaSO 4. 2HCl + Na 2 CO 3 CO 2 + H 2 O + 2NaCl. 2HCl + Na 2 SO 3 SO 2 + H 2 O + 2NaCl ΙΠΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης γίνονται ανάµεσα σε ηλεκτρολύτες µε ανταλλαγή ιόντων. Για να πραγµατοποιηθεί µια αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα τουλάχιστον από τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18.1.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/59 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/3/EE ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιανουαρίου 2011 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 160/14 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 579/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2014 για την παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ 1. Χρωστικές ουσίες Αριθ. Ε E 100 E 101 E 102 E 104 E 110 E 120 E 122 E 123 E 124 E 127 E 129 E 131 E 132 E 133 E 140 E 141 E 142 E 150a E 150b E 150c Όνομα Κουρκουμίνη Ριβοφλαβίνη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5073/17 AGRILEG 10 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16 / 02 / 2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α.1 έως Α.5 να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση δίπλα στον αριθμό της ερώτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2002 ; '~ Ε.Ε. Παρ. III(I) 2523 Κ.Δ.Π. 266/2002 Αρ. 3608, 31.5.2002 Αριθμός 266 Οι περί Τροφίμων που Προορίζονται για Χρήση σε Δίαιτα Μειωμένων θερμίδων για Απώλεια Βάρους Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία

εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ή διατίθενται ( 3 ) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία L 303/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.11.2005 ΟΔΗΓΙΑ 2005/80/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Νοεμβρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι

Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια 07.1.1 Άρτος παρασκευασμένος μόνον με τα εξής συστατικά: αλεύρι από σιτάρι, νερό, μαγιά ή προζύμι, αλάτι 07 Αρτοσκευάσματα 07.1. Άρτος και αρτίδια Ομάδα I Πρόσθετα εκτός από προϊόντα που εμπίπτουν στις κατηγορίες 7.1.1 και 7.1.2 E 150a-d Καραμελοχρώματα quantum satis μόνο άρτος βύνης E 200 203 Σορβικό οξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7

29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 29.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 230/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 817/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Αυγούστου 2013 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine!

Καρδιαγγειακή*υγεία! Διατροφή!&!Αντιγήρανση! Δημήτρης!Συκιανάκης! Gerontology & Antiaging Medicine! Καρδιαγγειακή*υγεία Διατροφή&Αντιγήρανση ΔημήτρηςΣυκιανάκης Gerontology & Antiaging Medicine Χτυπώ&χτυπώ,&δίχως&να&σε&πονώ,&μ'&αν&πάψω& να&χτυπώ,&χάθηκες&στο&λεπτό. && &Τι&είναι&; Μαφυσικά ηκαρδιά. -Τοόργανοτης«ζωής»όλωνμας,τοόργανοπουσυμπάσχει&μετοάγχοςμας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (5) Η μέθοδος προσδιορισμού της μη μεταναστευτικότητας των 30.6.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 172/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/42/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2007 περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα

Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Όγδοη Διάλεξη Οξέα - Βάσεις - Άλατα Οξέα Είναι οι χημικές ενώσεις οι οποίες όταν διαλυθούν στο νερό, ελευθερώνουν κατιόντα υδρογόνου (Η + ) Ιδιότητες Οξέων 1. Έχουν όξινη γεύση. 2. Επιδρούν με τον ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Όνομα: GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΥΩΝ

GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Όνομα: GRS-5 PROTEIN SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΥΩΝ 0 GRS-5 PROTEIN SYSTEM Όνομα: GRS-5 PROTEIN SYSTEM Περιγραφή Κατηγορίας: ΜΕΓΕΘΟΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΥΩΝ Περιγραφή Προϊόντος: Προηγμένη πρωτεΐνη σταδιακής απελευθέρωσης για μέγεθος, δύναμη και διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα

Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα Άρθρο 80α (1) Διατηρημένα γάλατα, μερικά ή ολικά αφυδατωμένα 1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα μερικά ή ολικά αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι. 2. Διαγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL L 273/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.10.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 985/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4952 Κ.Δ.1Ι. 501/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 501 Οι περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Παρασκευασμάτων Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

MASS SYSTEM. Όνομα: MASS SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: MAZA, ΟΓΚΟΣ & ΔΥΝΑΜΗ

MASS SYSTEM. Όνομα: MASS SYSTEM. Περιγραφή Κατηγορίας: MAZA, ΟΓΚΟΣ & ΔΥΝΑΜΗ 0 MASS SYSTEM Όνομα: MASS SYSTEM Περιγραφή Κατηγορίας: MAZA, ΟΓΚΟΣ & ΔΥΝΑΜΗ Περιγραφή Προϊόντος: Επιστημονικά προηγμένη πρωτεΐνη αύξησης μάζας, για αύξηση μεγέθους, όγκου και δύναμης ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Στηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής»

Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» Οι όροι χρήσης της ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής» KΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 665/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 EL 7.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 328/79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1274/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση και τη διόρθωση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα

Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων. Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Λευκωσία, 11 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Καλλυντικών Προϊόντων Τροποποίηση του Κανονισμού 1223/2009 για τα καλλυντικά προϊόντα Κυρία/ε, Συνημμένα θα βρείτε τον Κανονισμό αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας.

Λιποδιαλυτές: Βιταμίνη Α (ρετινόλη, καροτινοειδή) Επιδρά στην όραση & το δέρμα. Αποθηκεύεται στο συκώτι μας. Είναι οργανικές ενώσεις απαραίτητες για την λειτουργία του οργανισμού μας, που είτε δεν μπορεί να τις συνθέσει μόνος του, είτε τις συνθέτει αλλα σε μικρότερες από τις αναγκαίες ποσότητες. Ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

(3) Από 1ης Δεκεμβρίου 2007, καιδυνάμειτων διατάξεων του. (4) Ως εγγύηση ότι ορισμένα βοηθητικά μέσα του καταλόγου

(3) Από 1ης Δεκεμβρίου 2007, καιδυνάμειτων διατάξεων του. (4) Ως εγγύηση ότι ορισμένα βοηθητικά μέσα του καταλόγου 13.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 38/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 123/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.10.2016 L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1784 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός E. κατηγορίας

Αριθμός E. κατηγορίας Αριθμός E Όνομα Ανώτατα επίπεδα (mg/l 01 Γαλακτοκομικά προϊόντα και ανάλογα προϊόντα 01.1 Μη αρωματισμένο παστεριωμένο και αποστειρωμένο γάλα (συμπεριλαμβανομένου του αποστειρωμένου σε εξαιρετικά υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html

2 ΕΕΚΥΖ Λυκόβρυσης E-mail: ve46u015@minagric.gr Σοφοκλή Βενιζέλου 1 www.minagric.gr/greek/zootrofes.html ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5//00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 98 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 4 Προς: Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 L 44/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.2.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 143/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΒΑΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Αριθμητικά... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/06/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... Ολογράφως..... ΤΑΞΗ: Γ Υπ. Καθηγητή... ΧΡΟΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1

ΜΕΡΟΣ Α: (μονάδες 4) Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με δύο (2) μονάδες. Ερώτηση 1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA (20/100) ΤΑΞΗ: Γ Γυμνασίου ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/6/2015 ΧΡΟΝΟΣ: 2 Ώρες (Χημεία + Βιολογία) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμητικά:.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ

ΙΑΦΑ Φ ΝΕΙ Ε ΕΣ Ε ΧΗΜΕ Μ Ι Ε ΑΣ ΓΥΜΝ Μ ΑΣΙΟΥ Οξέα Βάσεις Άλατα τάξη Γ γυµνασίου Τα οξέα έχουν ξινή γεύση Οξέα και ανθρακικό ασβέστιο Τα οξέα µεταβάλλουν το χρώµα των δεικτών Οξέα και µέταλλα Τα οξέα αντιδρούν µε πολλά µέταλλα και πολλές φορές παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σεπτέμβριος 2016 Αντωνία Ματάλα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βασικά στοιχεία Πρωτεΐνες και διατροφή Οργανικά μεγαλομόρια τα οποία αποτελούνται από αμινοξέα (περιέχουν C, H, O & Ν) Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και.

Σας αποστέλλονται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή: 1.το ενοποιηµένο κείµενο της απόφασης της Επιτροπής 2000/572/ΕΚ καθώς και. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 24-10-2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 3390/118332 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2015 L 161/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σεπτέμβριος 2015 Αντωνία Ματάλα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τι είναι οι πρωτεΐνες Βασικά σημεία Οργανικά μεγαλομόρια που αποτελούνται από αμινοξέα (περιέχουν C, H, O & Ν) Απαραίτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ Ανασκόπηση μεταβολισμού πρωτεϊνών & αμινοξέων Ιστοί ΤΡΟΦΗ Αλανίνη & Γλουταμίνη Αμινοξέα Κυκλοφορία Πρωτεΐνες Αμινοξέα Αποκαρβοξυλίωση Βιογενείς αμίνες (νευροδιαβιβαστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:... ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ XHMEIAΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05 /06 /15 ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Χημεία Βιολογία 2 ώρες ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:. ΑΡ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2010 (26.04) (OR. fr) 8924/10 AGRILEG 45 ENV 237 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Απριλίου 2010 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. 82 / 2016 Κατάργηση της υπ αριθ. 1901/85 απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 49/Β/19.02.1986), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (ΦΕΚ 788/Β/31.12.1987),

Διαβάστε περισσότερα

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο.

Αν το αρνητικό µέρος του µορίου είναι H, S, N, P ή C τότε µπορεί να έχουµε τους όρους υδρίδιο, σουλφίδιο, νιτρίδιο, φωσφίδιο ή καρβίδιο. Η ονοµασία των περισσότερων ανόργανων ενώσεων προκύπτει από το συνδυασµό των ονοµάτων του «αρνητικού» και του «θετικού» µέρους του µορίου. Σχεδόν πάντοτε κατά την γραφή του µοριακού τύπου το µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜO Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 82 23.03.2007, σ. 27. (α) «Οδηγία 2007/17/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Κωδικοποιημένη έκδοση) (3) Τα αέρια συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για τη L 27/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.1.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 8 η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Γενική Μικροβιολογία. Ενότητα 8 η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Γενική Μικροβιολογία Ενότητα 8 η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Όνομα καθηγητή: Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Όνομα καθηγητή: Γ. ΖΕΡΒΑΚΗΣ Όνομα καθηγητή: ΑΝ. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ Τμήμα: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1996L0022 EL 18.12.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 96/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της 29ης Απριλίου 1996 περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΗΣ Χαμηλότερο κόστος σίτισης ανά ζώο.. Απόσβεση σε 9-18 μήνες.. Χωρίς χρήματα για ζωοτροφές.. Ένα Containers 20 τμ για 20 στρέμματα καλλιεργούμενης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2014 EL L 166/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 601/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση ΕΦΕΤ/Δνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση Δρ.Αγγελική Καρπούζα Προϊσταμένη Δ/νσης Αξιολόγησης-Εγκρίσεων Κανονισμός (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 4 ο AMINOΞΕΑ-ΠΕΠΤΙ ΙΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

MAΘΗΜΑ 4 ο AMINOΞΕΑ-ΠΕΠΤΙ ΙΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ MAΘΗΜΑ 4 ο AMIΞΕΑ-ΠΕΠΤΙ ΙΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Αλανίνη (Αla) Αλανυλοσερίνη (Αla-Ser) Αλβουµίνη ρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χηµικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr AMIΞΕΑ 2 λειτουργικές οµάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3

ΟΝΟΜΑΣΙΑ F - HF Υδροφθόριο S 2- H 2 S Υδρόθειο Cl - HCl Υδροχλώριο OH - H 2 O Οξείδιο του Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3. Νιτρικό οξύ SO 3 H 2 SO 3 1 Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακα οξέων: ΟΝΟΜΑΣΙΑ F HF Υδροφθόριο S 2 H 2 S Υδρόθειο Cl HCl Υδροχλώριο OH H 2 O Υδρογόνου (Νερό) NO 3 HNO 3 οξύ SO 3 H 2 SO 3 Θειώδε οξύ Br HBr Υδροβρώμιο 2 SO 4 H 2 SO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II L 116/14 I EL I Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 0.4.2 0 1 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ζιζανιοκτόνα Προϊόντα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο 1) Όλες οι ουσίες που αναφέρονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης.

τα αντιδρώντα και τα προϊόντα τους κατάλληλους συντελεστές, ώστε τα άτοµα κάθε στοιχείου να είναι ισάριθµα στα δύο µέλη της χηµικής εξίσωσης. 1 3.5 Χηµικές αντιδράσεις Πως συµβολίζονται οι χηµικές αντιδράσεις; Κάθε χηµική αντίδραση συµβολίζεται µε µία χηµική εξίσωση. Στη χηµική αυτή εξίσωση διακρίνουµε δύο µέλη, που συνδέονται µεταξύ τους µε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το

Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το κρεας, γίνεται και χρήση άλλων αλατων όπως νιτρικών και νιτρωδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ. Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ Δρ. Κ.Μπαρμπέρης, Δρ. Β.Αβραμοπούλου, Ν.Ηλιόπουλος (M.Sc.) Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΦΕΤ 1 Περιεχόμενα: 1. Πρόσθετα και άλλοι κίνδυνοι από δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα