Operating instructions NEPTUNE E

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Operating instructions NEPTUNE E"

Transcript

1 Operating instructions NEPTUNE E C

2 psi bar

3 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία Χρήση για την οποία προορίζεται Στοιχεία χειρισμού Μεταφορά/Τοποθέτηση Εφαρμογή φρένων Πλήρωση δοχείωνκαθαριστικού μέσου Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης Σύνδεση σωλήνα νερού Ηλεκτρική σύνδεση Συλλογή αντιψυκτικού μέσου Χειρισμός/ λειτουργία 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 6 Μετά από την εργασία 7 Συντήρηση 8 Άρση βλαβών 9 Διάφορα 4.1 Σύνδεση σωλήνα ψεκασμού στο πιστολέτο ψεκασμού Ενεργοποίηση συσκευής Χρήση καθαριστικών μέσων Γενικές υποδείξεις Μαλάκωμα Ψεκασμός μέσου καθαρισμού και αφρού Θερμοκρασία Μηχανική επίδραση Υψηλή παροχή νερού και υψηλή πίεση Χαρακτηριστικές χρήσεις Γεωργία Οχήματα Οικοδομές και βιομηχανία Απενεργοποίηση συσκευής Αποσύνδεση αγωγών τροφοδοσίας Φύλαξη (προστασία από ψύχος) Σχέδιο συντήρησης Εργασίες συντήρησης Καθαρισμός φίλτρου νερού Ελεγχος λαδιού αντλίας Αλλαγή λαδιού αντλίας Ενδείξεις στην οθόνη Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Περαιτέρω βλάβες Επανακύκλωση υλικών συσκευής Εγγύηση Τεχνικά στοιχεία Δήλωση Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης

4 Σ μαν ση υποδείξε ν Οι υποδείξεις ασφάλειας που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο, οι οποίες αν δεν τηρο - νται, μπορεί να προκαλέσουν κινδ νους για τη σωματική ακεραιότητα ατόμων, επισημαίνονται ιδιαίτερα με το παρόν σ μβο λο κινδ νου. Συνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία για τη μηχανή καθαρισμο υψηλής πίεσης σε μία εγκατάστα- Στο σημείο αυτό αναφέρονται συμβουλές ή υποδείξεις, οι οποίες διευκολ νουν την εργασία και διασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία. Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα καθαρισμο υψηλής πίεσης, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας και διαφυλάξτε αυτές σε προσιτή θέση για να μπορείτε να τις ξαναδιαβάσετε αργότερα. Το σ μβολο αυτό το βρίσκεται σε υποδείξεις ασφάλειας, οι οποίες αν δεν τηρο - νται, μπορεί να προκαλέσουν κινδ νους για τη συσκευή και τη λειτουργικότητά της. 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Για την ασφάλειά σας Το μηχάνημα καθαρισμο υψηλής πίεσης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό που έχει γνώση του εγχειριδίου λειτουργίας και έχει λάβει ρητή εντολή για τον χειρισμό της μηχανής. Αν και η συσκευή είναι ευκολοχείριστη, δεν επιτρέπεται να φτάσει σε παιδικά χέρια. Γενικά Η χρήση της μηχανής καθαρισμο υψηλής πίεσης υπόκειται στους ισχ οντες εθνικο ς κανονισμο ς. Παράλληλα με τις οδηγίες λειτουργίας και τις υποχρεωτικές διατάξεις πρόληψης ατυχημάτων που ισχ ουν στη χώρα χρήσεως, πρέπει να τηρο νται και οι αναγνωρισμένοι τεχνικοί κανονισμοί για τον ασφαλή τρόπο εργασίας. Πρέπει να αποφε γεται κάθε επικίνδυνος τρόπος εργασίας. Δεν επιτρέπεται η χρήση της μηχανής καθαρισμο υψηλής πίεσης σε δημόσιους δρόμους. Xρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν την έγκριση της Nilfisk-Alto. Μεταφο ά Η συσκευή μεταφέρεται ε κολα με τη βοήθεια των μεγάλων τροχών της. Για την ασφαλή μεταφορά μέσα και πάνω σε άλλα οχήματα συνιστο με τη χρήση ιμάντων στερέωσης προς αποφυγή ολίσθησης και ανατροπής της συσκευής, επίσης πρέπει να χρησιμοποιείται και το φρένο ακινητοποίησης. Αν η μεταφορά της συσκευής και των εξαρτημάτων της γίνεται σε θερμοκρασίες γ ρω ή κάτω των 0 C, συνιστο με τη χρήση αντιψυκτικο μέσου όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. Π ιν από την θ έση σε λειτου - γία Πριν από τη θέση σε λειτουργία ελέγξτε τη μηχανή καθαρισμο υψηλής πίεσης για την άψογη κατάστασή της. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας για τυχόν βλάβες ή φθορές που προέρχονται από το πέρασμα του χρόνου. Η λειτουργία της μηχανής καθαρισμο υψηλής πίεσης επιτρέπεται μόνο εάν ο ρευματολήπτης είναι σε άψογη κατάσταση. (Σε περίπτωση βλάβης υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!). Πριν συνδέσετε τη μηχανή καθαρισμο υψηλής πίεσης με το ρε μα, ελέγχετε την ονομαστική τάση της συσκευής. Σιγουρευτείτε ότι η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τ που της συσκευής είναι ίδια με την τοπική ηλεκτρική τάση. 256

5 ση με διακόπτη κυκλώματος βλάβης γείωσης. Ο διακόπτης αυτός είτε διακόπτει την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το ρεύμα διαρροής προς τη γη υπερβεί τα 30 ma για 30 ms, είτε διαθέτει ελεγκτικό κύκλωμα γείωσης. Λάβετε υπόψη σας τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Πριν από κάθε θέση σε λειτουργία πρέπει να ελέγχονται με επιθεώρηση τα ορατά τμήματα της μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η υψηλή πίεση είναι επικίνδυνη όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Η ακτίνα υψηλής πίεσης απαγορεύεται να στοχεύει άτομα, ζώα, εγκαταστάσεις υπό πίεση ή ακόμα και την ίδια τη συσκευή. Φοράτε προστατευτική στολή και προστατευτικά γυαλιά Μην κατευθύνετε την ακτίνα ψεκασμού προς το μέρος σας ή προς το μέρος άλλων ανθρώπων για να καθαρίσετε ρούχα ή παπούτσια. Κατά τη λειτουργία της μηχανής παρουσιάζονται στο σύστημα ψεκασμού δυνάμεις ανάκρουσης, και σε περίπτωση που ο σωλήνας ψεκασμού έχει σχηματίσει γωνία, εμφανίζεται επιπρόσθετα και ροπή στρέψεως. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να κρατάτε το σύστημα ψεκασμού σταθερά με τα δύο χέρια. Μην χρησιμοποιείτε τη μηχανή οταν παρευρίσκονται άλλα άτομα χωρίς προστατευτική στολή. Το αντικείμενο καθαρισμού πρέπει να ελέγχεται, αν κατά τη διαδικασία καθαρισμού ελευθερώνονται επικίνδυνες για το περιβάλλον ύλες, π.χ. αμίαντο, λάδια. Ευαίσθητα εξαρτήματα από λάστιχο, ύφασμα κ.λπ. δεν επιτρέπεται να καθαρίζονται με τη στρογγυλή ακτίνα ψεκασμού. Κατά το καθάρισμα πρέπει να φροντίζετε ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ ακροφυσίου υψηλής πίεσης και επιφάνειας, για να αποφεύγονται ζημιές στην επιφάνεια καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε το λάστιχο υψηλής πίεσης σαν σχοινί έλξεως! Η μέγιστες τιμές επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας και θερμοκρασίας είναι εκτυπωμένες στο λάστιχο υψηλής πίεσης. Μην συνεχίζετε τη λειτουργία της μηχανής, εάν υπάρχει κάποια βλάβη στο καλώδιο σύνδεσης ή στο λάστιχο υψηλής πίεσης. Πρέπει να εξασφαλίζετε επαρκή κυκλοφορία αέρα. Μην σκεπάζετε τη μηχανή και μην την λειτουργείτε σε χώρους με ανεπαρκή κυκλοφορία αέρα! Αποθηκεύετε τη μηχανή σε χώρο χωρίς πάγους! Μην λειτουργείτε τη μηχανή ποτέ χωρίς νερό. Ακόμα και βραχύχρονες ελλείψεις νερού προκαλούν σοβαρές ζημιές στα περιλαίμια της αντλίας. Λειτουργία Κατά τη διάρκεια της λειτουρ γίας κρατήστε κλειστά όλα τα καλύμματα και τις πόρτες της μηχανής. Συνδέετε τη συσκευή μόνο άμεσα σε πρίζα δικτύου. Μη χρησιμοποιείτε αγωγούς επιμήκυνσης. Μην προκαλείτε βλάβες στο καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης (π.χ. με σύνθλιψη, τέντωμα ή πάτημα). Η εξαγωγή του καλωδίου από την ηλεκτρική πρίζα να γίνεται τραβώντας απευθείας το βύσμα (και όχι τραβώντας το καλώδιο σύνδεσης). Ηλεκτρικά ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καταβρ χετε ποτ ηλεκτρικ ς συσκευ ς με νερό: Κίνδυνος για ανθρώπους, κίνδυνος βραχυκυκλώματος. Η συσκευή επιτρέπεται να συνδέεται μόνο σε άψογη και σύμφωνα με τους κανονισμούς εκτελεσθείσα ηλεκτρική εγκατάσταση. Οι διαδικασίες ενεργοποίησης προκαλούν για σύντομο χρονικό διάστημα μεταπτώσεις τάσης. Σε περίπτωση αντιστάσεων δικτύου (ατομική παροχή) μικρότερων των 0,15Ω wδεν προκύπτουν βλάβες. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με την αρμόδια υπηρεσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Συντήρηση και επισκευή ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από εργασίες καθαρισμού και συντήρησης της μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης, πρ πει να βγάζετε οπωσδήποτε το καλώδιο από την πρίζα. Να εκτελείτε μόνο τις εργασίες συντήρησης που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας. Μετά να χρησιμοποιείτε οπωσδήποτε γνήσια ανταλλακτικά. Μην κάνετε καμία τεχνική τροποποίηση στη μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης. ΠΡΟΣΟΧΗ! Λάστιχα υψηλής πίεσης, εξαρτήματα συναρμογής και συζεύξεις είναι πολύ σημαντικά για την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα υψηλής πίεσης που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή. Για περαιτέρω εργασίες συντήρησης και επισκευής, απευθυνθείτε στην υπηρεσία σέρβις της Nilfisk- Alto ή σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο! Ελεγχος Η μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης ανταποκρίνεται στη γερμανική»οδηγία για συστήματα με εκτοξευτήρα υγρού«. Πρέπει να γίνεται έλεγχος της μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης από ειδικό για λειτουργική ασφάλεια σύμφωνα με τους Κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων»εργασίες με συστήματα με εκτοξευτήρα υγρού (BGV D15)«σύμφωνα με τις ανάγκες, τουλάχιστον μία φορά κάθε 12 μήνες. 257

6 Επίσης είναι υποχρεωτικό, μετά από κάθε εργασία συντήρησης ή μετατροπής σε ηλεκτρικές συσκευές, να γίνεται μέτρηση της αντίστασης του σύρματος γης, της αντίστασης μόνωσης και του ρεύματος εργασίας. Επιπλέον πρέπει να γίνεται ένας οπτικός έλεγχος των αγωγών σύνδεσης, μία μέτρηση της τάσης και του ρεύματος και ένας έλεγχος λειτουργικότητας. Οι ειδικοί τεχνίτες της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας είναι στη διάθεσή σας. Οι πλήρεις οδηγίες UVV Εργασία με ψεκαστήρες υγρών μπορούν να παραγγελθούν στον εκδοτικό οίκο Carl Heymanns-Verlag KG, Luxemburger Straίe 449, Kφln, ή στον αρμόδιο επαγγελματικό συνεταιρισμό. Τα τμήματα που φέρουν πίεση της παρούσας μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης κατασκευάζονται σύμφωνα με τη διάταξη περί δοχείων υπό πίεση 9 και υποβάλλονται σε σχετικό έλεγχο πίεσης. Διάταξη ασφάλειας Βαλβίδα ασφάλειας: Ανεπίτρεπτα υψηλή πίεση επιστρέφεται με ενεργοποίηση της διάταξης ασφάλειας μέσω αγωγού διακλάδωσης χωρίς υπόλοιπη πίεση στον αγωγό αναρρόφησης της αντλίας. Ασφαλιστικός περιοριστής θερμοκρασίας: Σε περίπτωση υπέρβασης της μέγιστης επιτρεπτής θερμοκρασίας στο δοχείο η θέρμανση απενεργοποιείται πλήρως. Ελεγχος στάθμης πλήρωσης στο δοχείο: Σε περίπτωση που η στάθμη νερού στο δοχείο υποβιβάζεται κάτω από ένα καθορισμένο ύψος πλήρωσης, η συσκευή απενεργοποιείται. Το δοχείο προστατεύεται από υπερθέρμανση. Η αντλία προστατεύεται από έλλειψη νερού. Οι διατάξεις ασφάλειας έχουν ρυθμιστεί και σφραγιστεί στο εργοστάσιο και δεν επιτρέπεται να μεταρρυθμιστούν. 2 Περιγραφή 2.1 Χρήση για την οποία προορίζεται Αυτή η μηχανή καθαρισμού υψηλής πίεσης προβλέπεται για επαγγελματικές χρήσεις στους τομείς - γεωργίας - βιομηχανίας παραγωγής - προγραμματισμού επιχειρήσεων - καθαρισμού οχημάτων - δημόσιων εγκαταστάσεων - βιομηχανίας καθαρισμού - οικοδομών - βιομηχανίας τροφίμων κ.τ.λ. Το κεφάλαιο 5 περιγράφει τη χρήση μηχανής καθαρισμού υψηλής πίεσης για διάφορες απαιτήσεις καθαρισμού. Η χρήση της μηχανής επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με την περιγραφή που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας. Η μη προβλεπόμενη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στη συσκευή ή στις προς καθαρισμό επιφάνειες και να επιφέρει σοβαρές σωματικές βλάβες σε άτομα. 2.2 Στοιχεία χειρισμού 1 Πιστολέτο ψεκασμού 2 Εγκατάσταση σωλήνα ψεκασμού 3 Πεδίο χειρισμού 4 Ενδειξη στάθμης πλήρωσης δοχείου απορρυπαντικού 5 Στόμια πλήρωσης καθαριστικού Βλέπε σελίδα 2 στο μπροστινό μέρος αυτών των οδηγιών λειτουργίας. μέσου A 6 Μανδάλωση καλύμματος 7 Μανδάλωση πόρτας 8 Σύνδεση σωλήνα υψηλής πίεσης 9 Κεντρικός διακόπτης 10 Οθόνη (θερμοκρασία/ κωδικοί) 11 Ρυθμιστής θερμοκρασίας 12 Θέρμανση δοχείου σε λειτουργία 13 Σημειώθηκε θερμοκρασία εργασίας 14 Συντήρηση από την Nilfisk-Alto- Service 15 Συμπλήρωση λαδιού αντλίας 16 Καθαριστικό μέσο-δοσολογία 17 Μανόμετρο 18 Ενδείξεις ετοιμότητας 19 Τιμόνι με φρένο 20 Σύνδεση νερού 21 Δοχείο για καθαριστικό μέσο B 22 Λαβή για άνοιγμα καλύμματος 258

7 NEPTUNE E 3 Πριν από τη θέση σε λειτουργία 3.1 Μεταφορά/Τοποθέτηση 1. Ο ασφαλέστερος τρόπος για την αν ψωση του μηχανήματος είναι η χρήση περονοφόρου ανυψωτικο οχήματος. Τα βέλη στην απεικόνιση χαρακτηρίζουν τα πιο ευνοϊκά σημεία για να περάσουν οι περόνες. 2. Eπίσης είναι εφικτή η αν ψωση του μηχανήματος από την παλέτα με τα χέρια. Επειδή όμως το μηχάνημα είναι βαρ, την εργασία αυτή θα πρέπει να την αναλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανυψώνετε το μηχάνημα από τα πλαστικά δοχεία, διότι ενδέχεται να λυθο ν από το πλαίσιο. Τα καλ τερα σημεία για την αν ψωση είναι στη χειρολαβή στο πλαίσιο, ανάμεσα στους μπροστινο ς τροχο ς και στους τροχο ς οδήγησης 3.2 Εφαρμογ φρέν ων 1. Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία ελέγ τε προσεκτικά τη συσκευή για ελλείψεις ή φθορές και εφόσον διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, δηλώστε το άμεσα στον έμπορο της Nilfisk- Alto. 2. Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή μόνο εφόσον αυτή βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. 3. Εφαρμόστε τα φρένα. 3.3 Πλ ρωση δοχείωνκαθαριστικο μέσου 1. Γεμίστε τα δοχεία καθαριστικο μέσου (A) και (B) με καθαριστικό μέσο Nilfisk-Alto. Για ποσότητα πλήρωσης βλέπε κεφάλαιο 9.3 Τεχνικά δεδομένα. A B 3.4 Σ νδεση σωλ να υψηλ πίε ση 1. Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης με την ταχεία ζε η στην υποδοχή υψηλής πίεσης. 259

8 EU ΥΠΟΔΕΙΞΗ! Για απαραίτητη ποσότητα πλήρωσης και πίεση νερού βλέπε κεφάλαιο 9.3 Τεχνικά δεδομένα. Σε περίπτωση κακής ποιότητας νερού (αλλουβιακή άμμος) συνιστούμε την εγκατάσταση φίλτρου νερού στην είσοδο νερού. Συνιστούμε επίσης τη χρήση ενισχυμένου λάστιχου νερού με ονομαστικό εύρος τουλάχιστον 3/4 (19 mm). 3.5 Σύνδεση σωλήνα νερού 1. Συναρμολογήστε το συνημμένο σωλήνα εκροής στο σωλήνα νερού 2. Πριν συνδέσετε το λάστιχο νερού στη συσκευή, ξεπλύνετέ το για λίγο με νερό, ώστε να μην εισέλθουν στη συσκευή άμμος και άλλα μόρια ακαθαρσιών. 3. Συνδέστε το λάστιχο υψηλής πίεσης με την ταχεία ζεύξη στην υποδοχή υψηλής πίεσης. 4. Ανοίξτε τη βάνα. 3.6 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη ηλεκτρική εγκατάσταση. 1. Λάβετε υπόψη σας τις υποδείξεις ασφάλειας στο κεφάλαιο Εισάγετε το βύσμα στην πρίζα. 3.7 Συλλογή αντι υκτικού μσου Το σύστημα αγωγών της συσκευής είναι γεμάτο εργοστασιακά με αντιψυκτικό μέσο. Το υγρό που θα εξέλθει αρχικά (περ. 3 λίτρα) πρέπει να συλλεχθεί σε ένα δοχείο για να χρησιμοποιηθεί ξανά στο μέλλον. 4 Χειρισμός / λειτουργία 4.1 Σύνδεση σωλήνα εκ ασμού στο ιστ ολ το εκασμού ΥΠΟ ΕΙΞΗ! Να καθαρίζετε πάντα το ενωτικό από ενδεχόμενα μόρια ακαθαρσιών, πριν ενωθεί ο σωλήνας ψεκασμού με το πιστολέτο ψεκασμού. C A B 1. Τραβήξτε προς τα εμπρός την μπλε λαβή ταχείας ζεύξης του πιστολέτου ψεκασμού και ασφαλίστε στρέφοντας προς τα αριστερά. 2. Εισάγετε το ενωτικό του σωλήνα ψεκασμού στην ταχεία ζεύξη και στρέψτε την μπλε λαβή ταχείας ζεύξης προς τα δεξιά. 3. Τραβήξτε το σωλήνα ψεκασμού (ή άλλο εξάρτημα) προς τα εμπρός, για να βεβαιωθείτε αν συνδέθηκε σταθερά με το πιστολέτο ψεκασμού. 260

9 NEPTUNE E 4.2 Ενεργοποίηση συσκευής Aυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας Η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη βαλβίδα μίξης ρυθμίζει την προεπιλεγμένη θερμοκρασία εργασίας, εφόσον υπάρχει επαρκές ζεστό νερό στο δοχείο. Αν το νερό στο δοχείο δεν είναι πλέον αρκετά ζεστό, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία εργασίας υποβιβάζεται και η ένδειξη σβήνει. 1. Περιμένετε έως ότου το δοχείο επαναθερμάνει πάλι το νερό (η ένδειξη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θέρμανσης). ή: 2. Μπορείτε να συνεχίσετε την εργασία με μικρότερη από την προεπιλεγμένη θερμοκρασία εργασίας. Οταν πρόκειται για συνεχή εργασία η θερμοκρασία εργασίας περνάει ΥΠΟΔΕΙΞΗ! 20 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο του πιστολέτου ψεκασμού απενεργοποιείται αυτόματα η συσκευή. Η συσκευή μπορεί να μπει ξανά σε λειτουργία με την ενεργοποίηση του πιστολέτου ψεκασμού. 4.3 Χρήση καθαρισ ικ ών A 0 I M B 60 στις ακόλουθες τιμές: NEPTUNE Θερμοκρασία εργασίας E C E C Οι αναφερόμενες τιμές αναφέρονται σε θερμοκρασία νερού προσαγωγής 12 C. Σε περίπτωση που γίνει τροφοδοσία θερμότερου νερού (επιτρεπτό έως μέγ. 70 C) επιτυγχάνονται υψηλότερες τιμές. 1. Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση. Τα ηλεκτρονικά ελέγχου διε ά- γουν έναν αυτοέλεγχο. Στην οθόνη εμφαν ζεται για 1 περ. δευτερόλεπτο η ένδει η ---. Ξεκινάει ο κινητήρα. Λει ουργία κρ ου νερο : 2. Περιστρέψτε διακόπτη επιλογή θερμοκρασ α νερο (A) τελε ω αριστερά μέχρι τέρμα. 3. Ρυθμ στε τον κεντρικό διακόπτη (B) σε θέση. Λει ουργία θερμο νερο : 2. Ρυθμ στε θερμοκρασ α νερο στο διακόπτη επιλογή (A). Η ένδει η αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια προθέρμανση. Οταν σημειωθε η ρυθμισμένη θερμοκρασ α, η ένδει η ανάβει. 3. Ρυθμ στε τον κεντρικό διακόπτη (B) σε θέση. 4. Απασφαλ στε το πιστολέτο ψεκασμο και ενεργοποιήστε το. 5. Εφαρμόζετε τον ασφαλιστικό δακτ λιο ακόμα και όταν πρόκειται για σ ντομε διακοπέ εργασ α. 3% 5% ca. 1% 1% 3% 5% ca. μσ ν 1. Ρυθμ στε την επιθυμητή συγκέντρωση καθαριστικο μέσου (A) ή (B) στη δοσιμετρική διάτα η. 2. Ψεκάστε το αντικε μενο προ καθαρισμό. 3. Αφήστε το να δράσει ανάλογα από το βαθμό ακαθαρσιών. Τελικά επλ νετε με ακτινοβολ α υψηλή π ε ση. A B ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα καθαριστικά μέσα δεν πρέπει να στεγνώνουν πάνω στα αντικείμενα. Οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν ίσως φθαρούν. Τα ποσοστιαία στοιχεία στην απεικόνιση αποτελούν τιμές κατά προσέγγιση. Για ειδικές εφαρμογές (π.χ. απολύμανση), η ποσότητα καθαριστικού μέσου εξακριβώνεται μέσω παροχής ψεκαστικού υγρού. Για παροχή νερού βλέπε κεφάλαιο 9.3 Τεχνικά δεδομένα. 261

10 5 Τομείς εφαρμογής και μέθοδοι εργασίας 5.1 Γενικές υποδείξεις Το πλέον αποτελεσματικό καθάρισμα με υψηλή πίεση επιτυγχάνεται εφόσον τηρηθούν μερικές οδηγίες σε συνδυασμό με την πείρα σας σε ειδικούς τομείς. Τα εξαρτήματα και τα μέσα καθαρισμού είναι σε θέση να βελτιώσουν το αποτέλεσμα του καθαρισμού εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά. Ακολουθούν μερικές βασικές υποδείξεις Μαλάκωμα Παχειά στρώματα με ισχυρή κρούστα βρωμιάς μπορεί να διαλυθούν ή να μαλακώσουν μετά από επίδραση αρκετής ώρας. Είναι η ιδανική μέθοδος ιδιαίτερα για τη γεωργία - π.χ. στα χοιροστάσια. Το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη χρήση αλκαλικών μέσων καθαρισμού και μέσων καθαρισμού με ισχυρή δημιουργία αφρού. Ψεκάζετε την επιφάνεια με διάλυμα μέσου καθαρισμού και αφήνετε να δράσει 30 λεπτά. Κατόπιν ο καθαρισμός μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης Ψεκασμός μέσου καθαρισμού και αφρού Το μέσο καθαρισμού και ο αφρός θα πρέπει να ψεκάζονται σε στεγνή επιφάνεια, έτσι ώστε το μέσο καθαρισμού να έρχεται σε επαφή με τη βρωμιά χωρίς άλλη αραίωση. Σε κάθετες επιφάνειες η εργασία πρέπει να γίνεται από κάτω προς τα πάνω, για να αποφεύγονται γλιστρήματα κατά την εκροή του μέσου καθαρισμού. Αφήνετε να δράσει μερικά λεπτά πριν αρχίσετε το καθάρισμα με τη δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Μην αφήνετε το μέσο καθαρισμού να ξεραθεί Θερμοκρασία Το αποτέλεσμα καθαρισμού ενισχύεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Ιδιαίτερα λίπη και λάδια διαλύονται ευκολότερα και γρηγορότερα. Οι πρωτεϊνες διαλύονται καλύτερα στους 60 C, λίπη και λάδια στους 70 C έως 90 C Μηχανική επίδραση Για να διαλυθούν ισχυρά στρώματα βρωμιάς είναι απαραίτητες επιπλέον μηχανικές επιδράσεις. Ειδικοί σωλήνες ψεκασμού και (περιστρεφόμενες βούρτσες) πλυσίματος προσφέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για να διαλυθεί το στρώμα βρωμιάς Υψηλή παροχή νερού και υψηλή πίεση H υψηλή πίεση δεν αποτελεί πάντα την καλύτερη λύση καθώς πολύ υψηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε επιφάνειες. Το αποτέλεσμα καθαρισμού εξαρτάται επίσης και από την παροχή νερού. Η πίεση της τάξης των 100 bar είναι αρκετή για το καθάρισμα αυτοκινήτων (σε συνδυασμό με ζεστό νερό). Μεγαλύτερη παροχή νερού διευκολύνει το ξέπλυμα και την απομάκρυνση της διαλυμένης βρωμιάς. 262

11 5.2 Χαρακτηριστικές χρήσεις Γεωργία Χρήση Εξαρτήματα Μέθοδος Στ βλοι χοιροστασίων Καθάρισμα τοίχων, δαπέδων, εξοπλισμο Απολ μανση Γεωργικ μηχανήματα Τρακτέρ, αλέτρια κ.λπ. Ψεκαστήρας αφρο Κοντάρι αφρο Powerspeed Floor Cleaner Μέσο καθαρισμο Universal Alkafoam Απολ μανση DES 3000 Κοντάρι στάνταρτ Ψεκαστήρας μέσου καθαρισμο Κοντάρι Powerspeed Κυρτό κοντάρι και σ τημα πλυσίματος κάτω μέρους οχημάτων Βο ρ τσες 1. Μαλάκωμα - ψεκάστε αφρό σε όλες τις επιφάνειες (από κάτω προς τα πάνω) και αφήστε να δράσει 30 λεπτά. 2. Απομακρ νετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εν ανάγκη με τα κατάλληλα εξαρτήματα. Σε κάθετες επιφάνειες οι εργασίες να εκτελο νται πάλι από κάτω προς τα πάνω. 3. Για την απομάκρυνση μεγαλ τερων ποσοτήτων βρωμιάς ρυθμίστε τη μεγαλ τερη δυνατή παροχή νερο. 4. Προς εξασφάλιση του τομέα υγιεινής, να χρησιμοποιείτε μόνο τα μέσα απολ μανσης που συνιστο με. Η στρώση του απολυμαντικο μέσου επιτρέπεται μόνο μετά την απομάκρυνση της βρωμιάς. 1. Ψεκάστε μέσο καθαρισμο στην επιφάνεια για να διαλυθεί η βρωμιά. Οι εργασίες εκτελο νται από κάτω προς τα πάνω. 2. Ξεπλένετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εργάζεστε πάλι από κάτω προς τα πάνω. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που διευκολ νουν την πρόσβαση σε δ - σκολα σημεία. 3. Καθαρίζετε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως κινητήρες και ελαστικά με χαμηλή πίεση για να αποφ γετε βλάβες Οχήματα Επιφάνειες οχημάτων Χρήση Εξαρτήματα Μέθοδος Κοντάρι στάνταρτ Ψεκαστήρας μέσου καθαρισμο Κυρτό κοντάρι και σ τημα πλυσίματος κάτω μέρους οχημάτων Βο ρ τσες Μέσο καθαρισμο Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Ψεκάστε μέσο καθαρισμο στην επιφάνεια για να διαλυθεί η βρωμιά. Οι εργασίες εκτελο νται από κάτω προς τα πάνω. Για την απομάκρυνση υπολειμμάτων από έντομα προψεκάζετε π.χ. Allosil, κατόπιν ξεπλένετε με χαμηλή πίεση και καθaρίζετε ολόκληρο το όχημα προσθέτοντας μέσο καθαρισμο. Αφήστε το μέσο καθαρισμο να δράσει 5 λεπτά περίπου. Οι μεταλλιές επιφάνειες μπορο ν να καθαριστο ν με Rim Top. 2. Ξεπλένετε τις βρωμιές με υψηλή πίεση και εργάζεστε πάλι από κάτω προς τα πάνω. Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που διευκολ νουν την πρόσβαση σε δ σκολα σημεία. Χρησιμοποιείτε βο ρτσες. Χρησιμοποιείτε κοντο ς σωλήνες για το καθάρισμα κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων. 3. Καθαρίζετε ευαίσθητα εξαρτήματα όπως κινητήρες και ελαστικά με χαμηλή πίεση για να αποφ γετε βλάβες. 4. Ψεκάστε με τη συσκευή καθαρισμο υψηλής πίεσης υγρό κερί για να μειώσετε το βαθμό επανασυγκέντρωσης βρωμιάς. 263

12 5.2.3 Οικοδομ ς και βιομηχανία Χρήση Ε αρτήματα Μ θοδος Επιφάνειες Μεταλλικά αντικείμενα Ψεκαστήρας αφρού Κοντάρι στάνταρτ Κυρτό κοντάρι Κεφαλή καθαρισμού ντεπόζιτων Ο ειδωμένες, φθαρμένες επιφάνειες πριν την επε εργασία Μέσο καθαρισμού Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Απολύμανση DES 3000 Διάτα η υγρής δέσμης Αυτά αποτελούν μόνο μερικά παραδείγματα ρήσεων. Κάθε εργασία καθαρισμού είναι διαφορετική. Σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Nilfisk-Alto για να πληροφορηθείτε την καλύτερη λύση για την εκάστοτε εργασία καθαρισμού. 6 Μετά την εργασία 1. Ψεκάστε μία πυκνή στρ ση αφρού στη στεγνή επιφάνεια. Σε κάθετες επιφάνειες οι εργασίες εκτελούνται από κάτω προς τα πάνω. Αφήστε το μέσο καθαρισμού να δράσει 30 λεπτά για ιδανικό αποτέλεσμα. 2. Ξεπλένετε τις βρωμιές με δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ε αρτήματα. Χρησιμοποιείτε υψηλή πίεση για να διαλυθεί η βρωμιά. Χρησιμοποιείτε αμηλή πίεση και υψηλή παρο ή νερού για να απομακρύνετε τις βρωμιές. 3. Ψεκάστε απολυμαντικό μέσο μόνο εφόσον γίνει πλήρης απομάκρυνση τις βρωμιάς. Ισ υρέ ς βρωμιές, π.. σε σφαγεία, μπορούν να απομακρυνθούν με μεγάλη παρο ή νερού. Οι κεφαλές καθαρισμού ντεπόζιτων ε υπηρετούν στο καθάρισμα βαρελι ν, μπουκαλι ν, δε αμεν ν κ.λπ. Οι κεφαλές καθαρισμού ντεπόζιτων κινούνται με υδραυλικό ή ηλεκτρικό σύστημα και καθιστούν δυνατό το αυτόματο καθάρισμα ωρίς συνε ή έλεγ ο. 1. Συνδέστε τη διάτα η υγρής δέσμης με τη συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης και εισάγετε το λάστι ο αναρρόφησης στο δο είο άμμου. 2. Κατά τη διάρκεια της εργασίας να φοράτε προστατευτικά γυαλιά και προστατευτική στολή. 3. Με το μείγμα άμμου/νερού μπορείτε να απομακρύνετε σκουριές και ρ ματα. 4. Μετά την αμμοριπή σφραγίστε τις επιφάνειες έναντι ο είδωσης (μέταλλα) και σαπίλας ( ύλο). 6.1 Απενεργοποίηση συσκευής 0 I M 1. Απενεργοποίηση κεντρικού διακόπτη, διακόπτης σε θέση OFF. 2. Κλείστε τη βάνα. 3. Ενεργοποιήστε το πιστολέτο ψεκασμού έως ότου η συσκευή δεν βρίσκεται υπό πίεση. 4. Εφαρμόστε μάνδαλο ασφάλειας στο πιστολέτο ψεκασμού. 6.2 Αποσ νδεση αγ γών τροφοδοσίας 1. Κλείστε τη βάνα. 2. Αποσυνδέστε το σωλήνα νερού από τη συσκευή. 3. Προς αποφυγή ατυ ημάτων, θα πρέπει ο αγωγός σύνδεσης και ο σωλήνας υψηλής πίεσης να έ ουν ετυλι τεί πλήρως. 4. Τοποθετήστε σωλήνα ψεκασμού και ε αρτήματα στα στηρίγματα. 6.3 Φ λα η (προστασία από ψ χος) Εναποθηκεύστε τη μη ανή σεερό και ασφαλή από παγετόρο.

13 7 Συντήρηση 7.1 Σχέδιο συντήρησης Εβδομαδιαία μετ τις ρ τες 50 ρες λειτουργίας Κ θε 6 μήνες ή κ θε 500 ρες λειτουργίας Σύμφ να με τις αν γκες Καθαρισμ ς φίλτρου νερού Ελεγχος λαδιού αντλίας Αλλαγή λαδιού αντλίας 7.2 Εργασίες συντήρησης Καθαρισμός φίλτρου νερού Στην τροφοδοσία νερού υπάρχουν δύο πλέγματα τα οποία συγκρατούν τα μεγάλα σωματίδια ακαθαρσιών και αποτρέπουν τη συσσώρευσή τους στην αντλία υψηλής πίεσης. 1. Ξεβιδώστε τη ζεύξη. 2. Αφαιρέστε το φίλτρο με ένα εργαλείο και καθαρίστε το. 3. Καθαρίστε το φίλτρο στην εισαγωγή αντλιών υψηλής πίεσης Ελεγχος λαδιού αντλίας 1. Ελέγξτε το χρώμα λαδιού αντλίας. Σε περίπτωση που το χρώμα του λαδιού αντλίας είναι γκρι ή άσπρο, διεξάγετε αλλαγή λαδιού πως περιγράφεται στο κεφάλαιο Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο συμπληρώστε λάδι αντλίας σε κρύα μηχανή. Για είδη λαδιών βλέπε κεφάλαιο 9.3 Τεχνικά δεδομένα. 265

14 7.2.3 Αλλαγή λαδιού αντλίας 1. Ανοίξτε τη βίδα εκκένωσης λαδιού (A) στην κάτω πλευρά του περιβλήματος αντλίας, συλλέξτε το λάδι που εκρέει σε ένα κατάλληλο δοχείο και αποσύρετέ το σύμφωνα με τους κανονισμούς. 2. Ελέγξτε στεγανοποιητικό και A εφαρμόστε ξανά τη βίδα. 3. Συμπληρώστε με λάδι και κλείστε την τάπα πλήρωσης λαδιού. Για είδη και ποσότητα λαδιού βλέπε κεφάλαιο 9.3 Τεχν. δεδομένα. 8 Αρ η βλαβ ν 8.1 Ενδεί εις την οθόνη Ενδείξεις στην οθόνη Hop HOS LEA LLH LLP POL S1C, S2C, S10, S20 UPC Αιτία Αρση > Υπερθέρμανση κινητήρα Φέρτε κεντρικό διακόπτη σε θέση OFF, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει ενδεχόμενη πτώση φάσης, ελέγξτε ηλεκτρική σύνδεση > Δοχείο υπερθερμάνθηκε Αφήνετε συσκευή να κρυώσει, αν το σφάλμα επαναλαμβάνεται, απευθυνθείτε στο Σέρβις της Nilfisk-Alto Εφικτή η λειτουργία κρύου νερού > Διαρροή Φέρτε τον κεντρικό διακόπτη σε θέση OFF, μετά εκκινήστε εκ νέου τη συσκευή. > Μη στεγανό πιστολέτο ψεκασμού Ελέγξτε πιστολέτο ψεκασμού > Μη στεγανό σωλήνας υψηλής πίεσης, κοχλιωτή σύνδεση υψηλής πίεσης ή αγωγός Σφίξτε τις συνδέσεις, ανανεώστε το σωλήνα υψηλής πίεσης ή τον αγωγό > Δοχείο απορρυπαντικού άδειο Γεμίστε δοχείο απορρυπαντικού ή ρυθμίστε βαλβίδα δοσημέτρησης στη θέση OFF > Λερωμένο φίλτρο σε τροφοδοσία Καθαρίστε το φίλτρο (βλέπε κεφάλαιο 7.2. νερού > Αντλία υψηλής πίεσης αναρροφά αέρα Αντιμετωπίστε τις διαρροές > Δεν υπάρχει νερό στο δοχείο Ελέγχετε τροφοδοσία νερού > Κλειστή βάνα ή ελάχιστη τροφοδοσία νερού Για απαιτήσεις βλέπε κεφάλαιο 9.3 Τεχνικά δεδομένα > Ελαττωματικός αισθητήρας Συμπληρώστε λάδι αντλίας (βλέπε κεφάλαιο θερμοκρασίας 7.2.2) > Temperatursensor defekt Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk-Alto Δυνατή η λειτουργία κρύου νερού > Βλάβη μικροεπεξεργαστή Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk-Alto 266

15 8.2 Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Ενδείξεις στο πεδίο χειρισμού Αιτία Αρση αναβοσβήνει > βλέπε LLP βλέπε LLP αναβοσβήνει > Δοχείο θερμαίνει Κανονική λειτουργία ανάβει > Σημειώθηκε επιλεγμένη θερμοκρασία νερού αναβοσβήνει > Διάστημα σέρβις: σέρβις στις επόμενες 20 ώρες ανάβει > Παράλειψη διαστήματος σέρβις ανάβει Κανονική λειτουργία Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk-Alto Επικοινωνήστε με το σέρβις της Nilfisk-Alto > Ελάχιστο λάδι αντλίας Συμπληρώστε λάδι αντλίας 8.3 Περαιτέρω βλάβες Βλάβη Αιτία Αρση δεν ανάβει > Το β σμα δεν είναι μέσα στην πρίζα Πολ χαμηλή πίεση > Φθαρμένο ακροφ σιο υψηλής πίεσης > Δοχείο απορρυπαντικού άδειο Ανεπάρκεια καθαριστικο μέσου > Αδεια δεξαμενή καθαριστικο μέσου > Λερωμένη δεξαμενή καθαριστικο μέσου > Λερωμένη βαλβίδα αναρρόφησης σωλήνα αναρρόφησης καθαριστικο μέσου Εισάγετε το β σμα στην πρίζα Ελέγξτε για επαρκή ασφάλεια (βλέπε κεφάλαιο 9.3 Τεχνικά δεδομένα) Αντικατάσταση ακροφ σιου υψηλής πίεσης Γεμίστε δοχείο απορρυπαντικού ή ρυθμίστε βαλβίδα δοσημέτρησης στη θέση OFF Συμπληρώστε δεξαμενή καθαριστικο μέσου Καθαρίστε δεξαμενή καθαριστικο μέσου Αποσυναρμολογήστε βαλβίδα αναρρόφησης και καθαρίστε 9 Διάφορα 9.1 Επανακύκλωση λικ ν σσκε ς Η άχρηστη συσκευή θα πρέπει να αποσυρθεί αμέσως. 1. Τραβήξτε το β σμα δικτ ου και κόψτε το καλώδιο ηλεκτρικής σ νδεσης. Μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές σε οικιακά απορρίμματα! Σ μφω να με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/E.Κ. περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οι μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να αποσ ρονται για οικολογική επανακ κλωση. Αν έχετε απορίες, παρακαλο με απευθυνθείτε στη διοίκηση της κοινότητάς σας ή στην πλησιέστερη αντιπροσωπεία. 267

16 9.2 Εγγύηση Για εγγύηση και ευθύνη ισχύουν οι γενικοί όροι συναλλαγών μας. Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών λόγω τεχνικών καινοτομιών. 9.3 Τεχνικά στοιχεία NEPTUNE E 12 E24 Τάση 400 V / 3~/ 50Hz EU EU Ασφάλεια A Τιμ ηλ εκτρικ ς σύ νδεσης kw Θερμικ α όδοση kw Πίεση εργασίας bar/mpa 150/15 Ειτ ρετ ίε ση bar/mpa 250/25 Παροχ ό γκου (μέγ.) l/h 750 Παροχ ό γκου Q IEC l/h 720 Ε ιτ ρε τ θερμοκρα σία C 80 Mέγ. θερμοκρασία εισόδου C 70 Mέγ. ίε ση εισόδου νερού bar/mpa 10/1 Διαστάσεις ΜxΠxΥ mm 1150 x 702 x 987 Βάρος συσκευ ς kg 131,5 134,5 Στάθμη ηχητικ ς ίεσης σε α όσταση db(a) 70,4 1m EN Στάθμη ηχητικ ς ισχύος LW A db(a) 85,4 Δόνηση χεριού-βραχίονα m/s² <2,5 Ισχύς ανάκρουσης N 36 Δοχείο l 74 Δε αμεν καθαριστικού μέσου l 35 Ποσότητα λ ρωσης λαδιού αντλίας l 1,0 υηλς ίε σης Είδη λαδιών SAE 15W Δήλωση Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης Δήλωση Ευρωπαϊκής Συμμόρφωσης Προϊόν: Τύπος: Ο σχεδιασμός της μονάδας συμμορφώνεται με τους κάτωθι σχετικούς κανονισμούς: Μηχάνημα Πλύσης Υψηλής Πίεσης NEPTUNE E Οδηγία Μηχανημάτων Ε.Ε. Οδηγία Χαμηλής Τάσης Ε.Ε. Οδηγία EMV E.E. Οδηγία RoHS E.E. 2006/42/EC 2006/95/EC 2004/108/EC 2011/65/EC Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN ISO , EN ISO , EN , EN (2002), EN (200, EN (2006) Εφαρμοσμένα εθνικά πρότυπα και τεχνικές IEC προδιαγραφές: Όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου ατόμου για τη συγγραφή του τεχνικού αρχείου: Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Ιδιότητα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου για τη σύνταξη της δήλωσης εκ μέρους του κατασκευαστή: Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Τοποθεσία και ημερομηνία της δήλωσης: Hadsund, 12 Οκτώβριος,

17 HEAD QUARTER DENMARK Nilfi sk-advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) sk-advance.com SALES COMPANIES ARGENTINA Nilfi sk-advance srl. Herrera 1855, 6 fl oor, Of. A-604 ZC 1293 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina sk-alto.com AUSTRALIA Nilfi sk-alto Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Australia sk-alto.com.au AUSTRIA Nilfi sk-alto Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstraße 68 A-5101 Bergheim/Salzburg sk-alto.at BELGIUM Nilfi sk-advance NV/SA Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel sk.be CHILE Nilfi sk-advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago sk.com CHINA Nilfi sk-advance Cleaning Equipment (Shanghai) Co Ltd. No. 4189, Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai sk.cn CZECH REPUBLIC Nilfi sk-advance s.r.o. Do Certous 1 VGP Park Horní Pocernice, Budova H2 CZ Praha 9 sk.cz DENMARK Nilfi sk-alto Danmark Industrivej 1 Hadsund, DK sk-alto.dk FINLAND Nilfi sk-advance OY Ab Koskelontie 23E Espoo, FI sk.fi FRANCE Nilfi sk-advance SAS Division ALTO BP Courtaboeuf Cedex GERMANY Nilfi sk-alto Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG Guido-Oberdorfer-Straße Bellenberg sk-alto.de GREECE Nilfi sk-advance A.E. 8, Thoukididou Str. Argiroupoli,Athens, GR sk.gr HOLLAND Nilfi sk-advance B.V. Versterkerstraat AN ALMERE HONG KONG Nilfi sk-advance Ltd HK Worsted Mills Ind l Bldg Wo Tong Tsui St. Hong Kong, Kwai Chung, N.T. HUNGARY Nilfi sk-advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. INDIA Nilfi sk-advance India Limited Pramukh Plaza, B Wing, 4th fl oor, Unit No. 403 Cardinal Gracious Road, Chakala Andheri (East), Mumbai IRELAND Nilfi sk-advance 1 Stokes Place St. Stephen s Green Dublin 2, Ireland ITALY Nilfi sk-advance S.p.A. Strada Comunale Della Braglia, 18 Guardamiglio, Lombardia, I JAPAN Nilfi sk-advance Inc Kita-Shinyokohama Kouhoku-Ku Yokohama KOREA NIlfi sk-advance Korea 471-4, Kumwon B/D 2F, Gunja-Dong, Gwangjin-Gu, Seoul MALAYSIA Nilfi sk-advance Sdn Bhd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara Kuala Lumpur Malaysia MEXICO Nilfi sk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. Agustin M. Chavez 1, PB-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P México, D.F. NEW ZEALAND Nilfi sk-advance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose Auckland NZ NORWAY Nilfi sk-advance AS Bjørnerudvejen 24 Oslo, N POLAND Nilfi sk-advance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 Pruszków, PL PORTUGAL Nilfi sk-advance, Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1o A Sintra, P sk.pt RUSSIA Nilfi sk-advance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st fl oor Moscow, sk.ru SOUTH AFRICA WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park SINGAPORE Nilfi sk-advance Pte Ltd 22 Tuas Avenue 2 Singapore sk.com SPAIN Nilfi sk-advance, S.A. Torre D Ara Passeig del Rengle, 5 Plta.10ª Mataró, E sk.es SWEDEN Nilfi sk-alto Aminogatan 18 Mölndal, S sk-alto.se SWITZERLAND NA Sondergger AG Nilfi sk-alto Generalvertretung Mühlestrasse 10 CH-9100 Herisau sk-alto.ch TAIWAN Nilfi sk-advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei sk-advance.com.tw THAILAND Nilfi sk-advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak Bangkok sk.com TURKEY Nilfi sk-advance A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, Istanbul sk.com.tr UNITED KINGDOM Nilfi sk-alto Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria GB-CA11 9BQ sk-alto.co.uk UNITED ARAB EMIRATES Nilfi sk-advance Middle East Branch SAIF-Zone, P. O. Box Sharjah sk.com USA Nilfi sk-advance st Ave. North Plymouth MN sk-alto.us VIETNAM Nilfi sk-advance Co., Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward Ba Dinh Dist. Hanoi sk.com

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

NEPTUNE 4. ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας...325-342

NEPTUNE 4. ελληνικά Οδηγίες λειτουργίας...325-342 english Operating Instructions...1-18 deutsch Betriebsanleitung...19-36 français Notice d utilisation...37-54 nederlands Gebruiksaanwijzing...55-72 italiano Istruzioni sull uso...73-90 norsk Driftsinstruks...91-108

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων

Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Nilfisk P 130.2/150.2/160.2 Үхειριδιο οδηуιων Printed in China Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο Nilfisk P 130.2 / P 150.2 / P 160.2 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...6

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 5 BATTERY MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107402570 D INSTRUCTIONS FOR USE ORIGINAL INSTRUCTION BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 5 BATTERY INSTRUCCIONES DE USO English... 08 Deutsch... 13 Français... 18 Nederlands... 23 Italiano...

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA

Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 Nilfisk P 130.1/150.1/160.1 X-TRA Үхειριδιο οδηуιων 128303204 c Printed in China Copyright 2010 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας

Διαβάστε περισσότερα

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO

Printed in China Copyright 2008 Nilfisk-ALTO POSEIDON 1-20 XT Operating Instructions...3-13 Betriebsanleitung...14-26 Notice d utilisation...27-39 Gebruiksaanwijzing...40-51 Istruzioni sull uso...52-62 Driftsinstruks...63-73 Bruksanvisning...74-84

Διαβάστε περισσότερα

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el

ATTIX 30 / BATT / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC. Οδηγίες λειτουργίας. um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30 / BTT / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC Οδηγίες λειτουργίας um_attix30-40-50_2008-08-01_el TTIX 30-40-50 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων

CONTRACTOR DIESEL. Үхειριδιο οδηуιων CONTRACTOR DIESEL Үхειριδιο οδηуιων Συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας ONTRACTOR DIESEL. Είμαστε βέβαιοι τι θα εκπληρώσει τις προσδοκίες σας. Για καλ τερα αποτελέσματα και ασφαλή χρησιμοποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruction manual... 3-8 Manual de Instrucciones... 9-14 Manual de Instruções... 15-20 γχειριδιο οδηγιων... 21-27 Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Үхειριδιο οδηуιων Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Ευρετήριο 1 Προφυλάξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις...3 2 Περιγραφή...5 3 Πριν

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637400 (08/12) 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12

KM 130/300 R LPG. Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 KM 130/300 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59641380 05/12 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ σκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας KM 170/600 R LPG 59641340 03/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15

KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 KM 150/500 R Bp 59641280 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - Οδηγίες λειτουργίας 51040423 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 g ήλωση συμμόρφωσης Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Κατασκευαστής ή αντιπρόσωπος με

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή

Διαβάστε περισσότερα

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15

KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 KM 130/300 R Bp 59641400 03/15 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για

Διαβάστε περισσότερα

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R P KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG Register and win! www.kaercher.com 59637740 03/12 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε

Διαβάστε περισσότερα

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13

KM 90/60 R LPG Adv. www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 KM 90/60 R LPG Adv www.kaercher.com/register-and-win 59646800 08/13 Πίνακας περιεχομένων Γενικές υποδείξεις........ EL.. 1 Προστασία περιβάλλοντος EL.. 1 Εγγύηση............ EL.. 1 Εξαρτήματα και ανταλλακτικά

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 Register and win! www.kaercher.com 59627660 03/12 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λει τουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A

PROFI GX. Πλυντήρια ποτηριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΞΕΠΛΎΜΑΤΟΣ Πλυντήρια ποτηριών PROFI GX GX-10A GX-11A GXS-11A GXC-11A GXCS-11A Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας EL DSN: FX-12-01 Από τον σειριακό αριθμό: 86 66 10001 9. Ιουλ. 2015 EL PROFI

Διαβάστε περισσότερα

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08

DFG/TFG 425/430/435. Οδηγίες λειτουργίας 07.04- 52025757 02.08 DG/TG 425/430/435 07.04- Οδηγίες λειτουργίας g 52025757 02.08 Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του µεταφορέα διαδρόµου απαιτούνται γνώσεις που παρέχονται από τις παρούσες ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής σας, διαβάστε τις πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και τις συνημμένες υποδείξεις ασφαλείας για συσκευές καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14

SB MB. www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 SB MB www.kaercher.com/register-and-win 59638780 2/3 12/14 2 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h.

Οδηγίες λειτουργίας *D1170386-1001* FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001. Ελληνικά. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h. Οδηγίες λειτουργίας FBX Μεταφορικός ιμάντας D1170386 - - 1001 *D1170386-1001* Ελληνικά Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Κατασκευαστής Κατασκευαστής POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Διαβάστε περισσότερα