Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)"

Transcript

1 Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική Στολή ΔΠΘ Ερεσνηηική Ομάδα: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αγγελάκογλοσ Κομνηνός, PhD candidate Λσμπερόποσλος Κων/νος, M.Sc., PhD candidate Τσανάκας Ιωάννης, PhD

2 Τι είναι το ΣΔΑΕ; Σχζδιο το οποίο περιλαμβάνει τισ δράςεισ και τθν πολιτικι του Διμου για τθν επίτευξθ του ςτόχου μείωςθσ του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ ζωσ το 2020 κατά 20%. Ορίηει ςυγκεκριμζνεσ υλοποιιςιμεσ παρεμβάςεισ, ποςοτικοποιθμζνεσ περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά, και ςυγκεκριμζνθ οργανωτικι δομι για τθν μετατροπι τθσ ςτρατθγικισ ςε δράςεισ. Ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO 2 προκφπτει από τθν υπογραφι του Συμφώνου των Δημάρχων. Αποτελεί δυναμικό ζγγραφο ςτρατθγικισ και οδθγιϊν, το οποίο απαιτεί ςυνεχι παρακολοφκθςθ, ανακεϊρθςθ και προςαρμογι. Οι υπογράφοντεσ το Σφμφωνο των Δθμάρχων αναλαμβάνουν τθν εκπόνθςθ ΣΔΑΕ εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ προκειμζνου να μετατρζψουν τθν πολιτικι τουσ δζςμευςθ ςε ςυγκεκριμζνα μζτρα και ζργα.

3 Αντικειμενικοί Στόχοι και Οφζλθ Εφαρμογισ Συνειςφορά ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ Βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ Ορκολογικι διαχείριςθ των πόρων και προςιλωςθ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ Ελάττωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και των ορυκτϊν καυςίμων Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ και τθσ ατομικισ περιβαλλοντικισ ευκφνθσ Ενκάρρυνςθ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν Πρόςβαςθ ςε Ευρωπαϊκζσ και Εκνικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ Συνεργαςία με άλλουσ Διμουσ, Πανεπιςτιμια, Ειδικζσ Ομάδεσ για τθν βελτίωςθ ςε περιβαλλοντικά και ενεργειακά κζματα

4 Αντικειμενικοί Στόχοι και Οφζλθ Εφαρμογισ Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του Διμου Οικονομικά πλεονεκτιματα και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ Αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και μείωςθ των εξόδων θλεκτρικοφ ρεφματοσ και κζρμανςθσ Απόκτθςθ μιασ πλιρουσ εποπτικισ εικόνασ τθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ και των διάφορων ενεργειακϊν ροϊν του Διμου, και του κόςτουσ που απορρζει από αυτζσ Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων του Διμου Στρατθγικό πλεονζκτθμα ςε μελλοντικζσ αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία

5 Πραμα του ΣΔΑΕ Σιμερα (2011) -20% tn CO 2 ι 6 tn/κάτοικο Αφριο (2020) ,8 tn CO 2 ι 4,8 tn/κάτοικο Ρράςινθ Ρόλθ

6 Υποβλθκζντα ΣΔΑΕ ςτθν Ελλάδα Τριάντα τζςςερισ (34) Ελλθνικοί Διμοι ζχουν υποβάλει ΣΔΑΕ μζχρι ςιμερα Ενϊ εξιντα επτά (67) ζχουν υπογράψει το Σφμφωνο των Δθμάρχων

7 Ρικανά χρθματοδοτικά εργαλεία ELENA Ευρωπαϊκι βοικεια για τοπικά ενεργειακά προγράμματα Τεχνικι βοικεια για τθν προετοιμαςία μεγάλων προγραμμάτων/ζργων (>50εκ. ευρϊ) Απαιτεί τθν φπαρξθ ΣΔΑΕ Mobilizing Local Energy Investments Τεχνικι βοικεια για τθν προετοιμαςία και τθν κινθτοποίθςθ χρθματοδοτιςεων Ελάχιςτο κόςτοσ τεχνικισ βοικειασ ευρϊ που κα οδθγεί ςε επενδφςεισ τουλάχιςτον 6εκ. ευρϊ Local Energy Leadership Ηγεςία ςτθν τοπικι ενζργεια Απαιτείται διακρατικι ςυνεργαςία Ενιςχφεται από τθν φπαρξθ ΣΔΑΕ European Energy Efficiency Fund Ευρωπαϊκό ταμείο ενεργειακισ απόδοςθσ Ζργα προχπολογιςμοφ 5-25εκ. ευρϊ Λοιπά χρθματοδοτικά εργαλεία (εκνικά προγράμματα) Εναλλακτικζσ χρθματοδοτιςεισ (ΣΔΙΤ, ESCOs, κλπ)

8 Τομείσ Δράςθσ του ΣΔΑΕ Αλεξανδροφπολθσ 1. Δθμοτικά Κτίρια / Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ 2. Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 3. Οικιακόσ & Τριτογενισ τομζασ 4. Οχιματα και Μεταφορζσ 5. Δθμοτικζσ Προμικειεσ 6. Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ

9 Δθμοτικά Κτίρια / Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ tn CO 2 (1,7%) Στα πλαίςια αποτφπωςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ εκπονικθκαν ενεργειακζσ επικεωριςεισ ςε 15 δθμοτικά κτίρια. Προτείνονται παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε πζντε δθμοτικά κτίρια/εγκαταςτάςεισ: Δθμαρχείο Αλεξανδροφπολθσ πρϊθν Δθμαρχείο Φερϊν Δημαπσείο Αλεξανδπούποληρ Κλειςτό Γυμναςτιριο Αλεξανδροφπολθσ Σχολικό Συγκρότθμα 1 ο /3 ο ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ / ΣΕΚ Βιολογικόσ Κακαριςμόσ Δημοηικέρ Υπηπεζίερ (πλ.κύππος)

10 Δθμοτικά Κτίρια / Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ Δθμαρχείο Αλεξ/πολθσ Αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Αντικατάςταςθ παλαιϊν λεβιτων και παρεμβάςεισ ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ (τοποκζτθςθ κερμοςτατικϊν βανϊν) Προςκικθ ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ-διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ του κτιρίου (BMS) Πιλοτικι εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 5kWp με ενςωματωμζνα φωτοβολταϊκά πλαίςια ςε αντικατάςταςθ των υαλοπινάκων του αικρίου Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: , Εξοικονόμθςθ: 48 tn CO 2 Αίκριο με ενςωματωμζνα Φ/Β Σφνολο παρεμβάςεων ςε δθμοτικά κτίρια / εγκαταςτάςεισ Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: , Εξοικονόμθςθ: 276,9 tn CO 2

11 Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ tn CO 2 (0,75%) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων με νζασ τεχνολογίασ χαμθλισ εκπομπισ διόδου (LED). Περίπου λαμπτιρεσ. Εγκατάςταςθ 50 φωτοβολταϊκϊν ςτφλων ςε επιλεγμζνα ςθμεία μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ. Εκπόνθςθ μελζτθσ φωτιςμοφ για το ςφνολο του Διμου. Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: , Εξοικονόμθςθ: tn CO 2

12 Οικιακόσ & Τριτογενισ τομζασ tn CO 2 (69,5%) Δθμιουργία forum με εμπλεκόμενουσ φορείσ του Διμου Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων / Δράςεισ διανομισ λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ (διαφθμιςτικά ςποτ, φυλλάδια κ.α.) για τα οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ χαμθλοφ κόςτουσ ςτον οικιακό τομζα και τριτογενι τομζα Εςαζθηηοποίηζη Ζνταξθ δράςεων ςε εκνικά ι ευρωπαϊκά προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οικιακό/τριτογενι τομζα όπωσ το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ Ενημέπωζη ΟΙΚΟΝ» Μελζτθ των δυνατοτιτων ςτα πλαίςια του παρόντοσ εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: , Εξοικονόμθςθ: tn CO 2

13 Οχιματα & Μεταφορζσ 978 tn CO 2 (0,23%) Μετατροπι 5 οχθμάτων πετρελαίου για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων βιοκαυςίμου Αντικατάςταςθ 5 βαρζων οχθμάτων πετρελαίου με οχιματα φυςικοφ αερίου Αντικατάςταςθ 15 βενηινοκίνθτων οχθμάτων με υβριδικά ι θλεκτρικά οχιματα Υιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ οδθγϊν ςε νζεσ πρακτικζσ όπωσ το Eco- Driving Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων διαχείριςθσ ςτόλου, προγραμματιςμοφ δρομολογίων, κ.ά. Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: , Εξοικονόμθςθ: 129,5 tn CO 2

14 Οχιματα & Μεταφορζσ tn CO 2 (27,9%) Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν του Διμου για το Ecodriving και τθν χριςθ ΜΜΜ. Μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και δράςεων για τθν αφξθςθ χριςθσ των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ Υλοποίθςθ δράςεων για τθν αφξθςθ χριςθσ των δθμοτικϊν ςυγκοινωνιϊν και εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ Προϊκθςθ εκνικϊν και περιφερειακϊν Πολιτικϊν Εςαζθηηοποίηζη Ενημέπωζη Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: , Εξοικονόμθςθ: tn CO 2

15 Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ) Αξιοποίθςθ γεωκερμικοφ πεδίου χαμθλισ ενκαλπίασ Αριςτινου - Άνκειασ Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςε δθμοτικά κτίρια (20 αρχικά + 20 μελλοντικά) Μελζτθ μεγάλων καταναλωτϊν ενζργειασ ςτον Διμο (δθμόςια και ιδιωτικά κτίρια) και ςχεδίαςθ ςτρατθγικισ για τθν εγκατάςταςθ ΣΗΘ /ΑΡΕ/Ηλιακϊν ςυςτθμάτων Διοργάνωςθ γεγονότων για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των εμπλεκόμενων φορζων τθσ πόλθσ για κζματα κλιματικισ αλλαγισ και ΑΠΕ Εγκατάςταςθ μικρϊν Α/Γ ςυνολικισ ιςχφσ 150kW Διερεφνθςθ δυνατότθτασ για ανάπτυξθ ΑΠΕ με νζα χρθματοδοτικά εργαλεία (ΣΔΙΤ, ζργα λαϊκισ ςυμμετοχισ, κτλ) Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: , Εξοικονόμθςθ: 961,6 tn CO 2

16 Σφνοψθ Ρροτεινόμενων Δράςεων βάςει ΣΔΑΕ Κατθγορία εφαρμογισ Κόςτοσ ( ) Εξοικονόμθςθ (tn CO 2 ) Δθμοτικά κτίρια/εγκαταςτάςεισ ,9 Δθμοτικόσ φωτιςμόσ ,2 Οικιακόσ/Τριτογενισ τομζασ ,0 Οχιματα ,5 Μεταφορζσ ,0 Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ ,6 Σφνολο ,2 Τήρηζη ηης δέζμεσζης για 20% μείωζη έως ηο 2020

17 Συμπλθρωματικζσ Δράςεισ (μθ ποςοτικοποιθμζνεσ) Περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ Συμπαραγωγι ενζργειασ με καφςθ βιομάηασ Τεχνολογίεσ αποκικευςθσ τθσ ενζργειασ ςε υλικά με βάςθ το τςιμζντο Ζξυπνα δίκτυα Ηλιοκερμικόσ ςτακμόσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ Βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ Ψυχρά υλικά ςε πεηοδρόμια Πράςινα δϊματα Πράςινοι χϊροι ςτάκμευςθσ Χριςθ διαπερατϊν υλικϊν Αεροκερμογραφία & κερμοχαρτογράφθςθ Άλλα μζτρα Διαγωνιςμόσ κιπου, μπαλκονιοφ, ταράτςασ Μειωμζνθ τιμι ςτάκμευςθσ Σφςτθμα τθλεμζτρθςθσ ενεργειακϊν καταναλϊςεων Περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ μακθτικισ κοινότθτασ

18 Συμπεράςματα & Ρροτάςεισ Σθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 μπορεί να προζλκει από δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τόςο ςτον κτιριακό οικιακό και τριτογενι τομζα όςο και ςτισ ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ. Οι παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ που διαχειρίηεται ο Διμοσ (δθμ. κτίρια/εγκαταςτάςεισ, δθμ. οχιματα, δθμ. φωτιςμόσ) ςυνειςφζρουν μόλισ κατά 1% ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ςυνεπϊσ κα πρζπει να τονιςκεί ο επιδεικτικόσ τουσ χαρακτιρασ Οι παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ που διαχειρίηεται ο Διμοσ (πχ δθμ. φωτιςμό) ςυνοδεφονται από ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ. Σθμαντικι είναι θ προϊκθςθ τθσ τοπικισ θλεκτροπαραγωγισ από ΑΡΕ κακϊσ βελτιϊνει το υφιςτάμενο ενεργειακό μίγμα (μείωςθ του ςυντελεςτι εκμπομπϊν 1MWh = 1,013 tn CO2) Η εκπόνθςθ αξιόπιςτου και ρεαλιςτικοφ ΣΔΑΕ αυξάνει τισ πικανότθτεσ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ & ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

19 Σασ ευχαριςτϊ για τθν προςοχισ ςασ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική Στολή ΔΠΘ Ερεσνηηική Ομάδα: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αγγελάκογλοσ Κομνηνός, PhD candidate Λσμπερόποσλος Κων/νος, M.Sc., PhD candidate Τσανάκας Ιωάννης, PhD

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ

THINK GREEN ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Περιβάλλον Η προϊκθςθ των «πράςινων μεταφορϊν» ζχει ςαν ςτόχο τθ μείωςθ των αρνθτικϊν περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν επιπτϊςεων των μεταφορϊν με τθν ταυτόχρονθ λειτουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,

Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 μζςα από τθ προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ΟΜΙΛΙΑ-ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΜΕΛΕΣΙΟΤ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΕΔΕ, ΤΠΟ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: ΔΗΜΟ & ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΘΕΜΑ ΣΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ: «ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΣΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΘΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ

ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ 1 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 Ειςαγωγι... 3 1.2 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ... 5 1.2.1 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ... 5 1.2.2 Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων... 6 1.3 Σεριεχόμενο και

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ

4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4. ΤΟΟΠΣΙΜΘ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΣΘ ΠΕΡΙΒΑΝΝΟΟΣΙΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ ΠΟΤ ΕΠΘΡΕΑΗΕΙ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1 ΟΟΞΟΘΕΣΙΜΟ ΠΝΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΘ ΝΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΟ ΞΞΕ 4.1.1 ΕΤΡΩΠΑΛΜΘ ΟΟΞΟΘΕΙΑ Οριςμζνεσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΣΘΓΘΣΕΛΣ ΓΛΑ ΚΑΤΕΥΚΥΝΤΘΛΕΣ ΓΑΜΜΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΕΛΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΕΚ ΕΙΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ Μάρτιοσ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1 ΡΑΓΚΟΣΜΛΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.2 ΕΥΩΡΑΪΚΑ ΕΝΕΓΕΛΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ & ΑΝΑΝΕΩΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ανάλυςθ Κατάτμθςθσ τθσ Αγοράσ Βιομάηασ για τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete

Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Annex 7.2.26: Practical Guidelines for the Local Action Plan Implementation in the Regional Union of Chania, Crete Πρακτικόσ οδηγόσ εφαρμογήσ μζτρων Φορζασ υλοποίηςησ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Ο.Τ.Α.) Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020

Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Θ Ρ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2014-2020 Eνθμερωτικι Εκδιλωςθ ΤΕΕ «Χρθματοδοτικά Εργαλεία για τθν Υλοποίθςθ Δράςεων Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ» Τρίτθ 21 Απριλίου 2015 Χιωτάκθσ Νίκοσ Ρρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων

BusinessNews. Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα. 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα και τα Προγρϊμματα επιδοτόςεων Τ Ε Υ Φ Ο Σ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΜΘΝΛΑΛΟ NEWSLETTER ΓΛΑ ΤΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΩΝ & ΤΘΝ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ BusinessNews enewsletter / EPIXEIREIN.GR Υθινοπωρινό αιςιοδοξύα 25 Θϋματα για την επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά...

Αγωγόσ Επικοινωνίασ. Με μια ματιά... ΤΕΥΧΟΣ 6 Απρίλιοσ - Μάιοσ - Ιοφνιοσ 2011 Σριμθνιαία ενθμερωτικι ζκδοςθ Αγωγόσ Επικοινωνίασ ε αυτό το τεφχοσ Χαιρετιςμόσ Ρροζδρου 2 Χαιρετιςμόσ Διευκφνοντοσ Συμβοφλου 3 Δραςτθριότθτα Μεταφοράσ & Εκμετάλλευςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΜΥΩΝΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΦΕΗ 2014-2020 Ιούλιοσ 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΛΧΑΓΩΓΘ...5 1 ΦΩΚΠΛΧΕΛΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΚΩΓΦΑΠΠΛΧΘ ΨΘΧ ΞΩΥΦΣΩ ΠΕ ΨΘ ΧΨΦΑΨΘΓΛΞΘ ΨΘΧ ΕΡΩΧΘΧ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΩΥΡΘ, ΒΛΩΧΛΠΘ ΞΑΛ ΧΩΦΛΧ

Διαβάστε περισσότερα