Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ"

Transcript

1 Κοινι Αγροτικι Πολιτικι και οι περιβαλλοντικζσ προοπτικζσ Ιωάννθσ Φερμαντηισ Γεν. Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ και Διεκνϊν Σχζςεων New LIFE in AgroEnvironment Electra Palace Athens 1 θ Ιουνίου 2012

2 Περίλθψθ 2 Αναςκόπθςθ των μεταρρυκμίςεων τθσ ΚΑΠ Θ διαδικαςία των μεταρρυκμίςεων Τρζχουςα δομι τθσ ΚΑΠ Εργαλεία πολιτικισ Ενςωμάτωςθ περιβαλλοντικϊν κεμάτων ςτθν ΚΑΠ ΚΑΠ με ορίηοντα το 2020 Δθμόςια αγακά Πράςινθ ςυνιςτϊςα Τελικζσ Παρατθριςεισ

3 3 Κοινι Αγροτικι Πολιτικι Μια Ευρωπαϊκι πολιτικι μια ςυνεχισ μεταρρφκμιςθ

4 Κοινι Αγροτικι Πολιτικι 4 Θ Κοινι Αγροτικι Πολιτικι (ΚΑΠ) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι ζνα ςφςτθμα επιδοτιςεων και προγραμμάτων για τθ γεωργία Στόχοι τθσ αρχικισ ΚΑΠ: αφξθςθ παραγωγικότθτασ, υιοκετϊντασ τθν τεχνολογικι πρόοδο, εξαςφάλιςθ διακεςιμότθτασ αγακϊν, εξαςφάλιςθ ενόσ δίκαιου βιοτικοφ επιπζδου για τθν κοινωνία τθσ υπαίκρου, ςτακεροποίθςθ των αγορϊν, παροχι τροφίμων ςτουσ καταναλωτζσ ςε λογικζσ τιμζσ.

5 Κοινι Αγροτικι Πολιτικι 5 Επιτυχθμζνθ ωσ πολιτικι, αλλά : Πλεονάςματα Υψθλό κόςτοσ διατιρθςθσ τθσ πολιτικισ Διεκνείσ προςτριβζσ (προβλιματα με εμπόριο) Στρεβλϊςεισ ςτθν γεωργικι παραγωγι Ζντονθ πίεςθ ςτο περιβάλλον

6 Κοινι Αγροτικι Πολιτικι 6 Θ μεταρρφκμιςθ του 1992 (MacSharry) Βελτίωςθ ανταγωνιςτικότθτασ (ελεφκερθ αγορά) Στακεροποίθςθ γεωργικοφ ειςοδιματοσ Ζλεγχοσ/μείωςθ πλεοναςμάτων Διαςφάλιςθ φιλικότθτασ προσ το περιβάλλον

7 Κοινι Αγροτικι Πολιτικι 7 Θ μεταρρφκμιςθ του 1999 (Agenda 2000) Στακεροποίθςθ των δαπανϊν για τθ γεωργία Υιοκζτθςθ τθσ ςθμερινισ μορφισ των 2 πυλϊνων (I-Στιριξθ παραγωγισ, II-Αγροτικι ανάπτυξθ) Αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα υπό τον Πυλϊνα II

8 Κοινι Αγροτικι Πολιτικι 8 Θ μεταρρφκμιςθ του 2003 Μια κεμελιϊδθσ μεταρρφκμιςθ τθσ ΚΑΠ, με βάςθ τθν αποςφνδεςθ των επιδοτιςεων από τθν παραγωγι. Θ νζα ενιαία αποδεςμευμζνθ ενίςχυςθ βαςίηεται ςτθν ζκταςθ. Ειςαγωγι ενόσ νζου κακεςτϊτοσ που ονομάηεται πολλαπλι ςυμμόρφωςθ. Σφνδεςθ μεταξφ επιδοτιςεων και του ςεβαςμοφ του περιβάλλοντοσ, τθν αςφάλεια των τροφίμων και των προτφπων καλισ διαβίωςθσ των ηϊων και τισ απαιτιςεισ που ςε επίπεδο ΕΕ και ςε εκνικό επίπεδο.

9 9 Τρζχουςα δομι τθσ ΚΑΠ Πολλαπλι Συμμόρφωςθ Αγροπεριβαλλοντικά Πυλϊνα II

10 Ετιςιοσ προχπολογιςμόσ Ε.Ε. 10 Φυςικοί πόροι ςφνολο: 43,6% Άμεςεσ ενιςχφςεισ και μζτρα ςτιριξθσ αγοράσ 33,2% Συνολικζσ διοικθτικζσ δαπάνεσ 6,2% Αγροτικι Ανάπτυξθ, Περιβάλλον, Αλιεία 10,4% Θ Ε.Ε. ωσ παγκόςμιοσ εταίροσ 5,5% Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γ.Δ. Προχπολογιςμοφ Υπθκοότθτα, ελευκερία, αςφάλεια και δικαιοςφνθ 1,1% Συνοχι και ανταγωνιςτικότθτα για τθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ 43,5% Σφνολο: δισ ςε πιςτώςεισ πληρωμών για το 2012

11 Τα εργαλεία πολιτικισ τθσ ΚΑΠ 11 Πυλϊνασ Ι Πυλϊνασ ΙΙ Οι άμεςεσ πλθρωμζσ αποτελοφν ζνα δίχτυ αςφαλείασ για το ειςόδθμα των αγροτϊν και τα μζτρα αγοράσ αποτελοφν ζνα δίχτυ αςφαλείασ για τθ λειτουργία τθσ αγοράσ και των τιμϊν. Θ αυξανόμενθ ςθμαςία των προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ δείχνει τθν προςαρμογι τθσ γεωργίασ ςε ζνα πιο βιϊςιμο μοντζλο.

12 ΚΑΠ και περιβάλλον 12 Αρχι του ο ρυπαίνων πλθρϊνει Ο ρυπαίνων πρζπει να φζρει το κόςτοσ για τθν αποκατάςταςθ περιβαλλοντικϊν ηθμιϊν Αρχι του ο παρζχων λαμβάνει Ο παροχζασ αμείβεται για εκελοντικζσ περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ που υπερβαίνουν τθ ςυνικθ πρακτικι Επίπεδο αναφοράσ Base Line Πολλαπλι Συμμόρφωςθ

13 Πολλαπλι Συμμόρφωςθ - Αγροπεριβαλλοντικά 13 Πολλαπλι Συμμόρφωςθ ζνασ μθχανιςμόσ που ςυνδζει τισ άμεςεσ ενιςχφςεισ ςτουσ αγρότεσ με τθ ςυμμόρφωςθ με τα βαςικά πρότυπα ςχετικά με το περιβάλλον, τθν αςφάλεια των τροφίμων, τθν υγεία των ηϊων και των φυτϊν και τθν καλι διαβίωςθ των ηϊων, κακϊσ και τισ απαιτιςεισ για διατιρθςθ τθσ γθσ ςε καλι γεωργικι και περιβαλλοντικι κατάςταςθ. Αγροπεριβαλλοντικό μζτρο Τα αγροπεριβαλλοντικά είναι εκελοντικζσ δράςεισ που προβλζπουν πλθρωμζσ ςε δικαιοφχουσ γεωργοφσ, που τθροφν δεςμεφςεισ που ςχετίηονται με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διατιρθςθ τθσ υπαίκρου.

14 Πρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ % 1% 8% 37% % Άξονασ 1 Άξονασ 2 Άξονασ 3 Άξονασ 4 Τεχνικι Βοικεια

15 15 ΚΑΠ με ορίηοντα το 2020 Θ αντιμετϊπιςθ των μελλοντικϊν προκλιςεων όςον αφορά ςτθ διατροφι, ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και ςτο ζδαφοσ

16 16

17 Ακόμα μια μεταρρφκμιςθ; 17 Απαραίτθτθ για τθν αντιμετϊπιςθ των νζων προκλιςεων Οικονομικζσ προκλιςεισ Επιςιτιςτικι αςφάλεια Διακφμανςθ τιμϊν Οικονομικι κρίςθ Αυξθμζνο κόςτοσ παραγωγισ Παγκοςμιοποίθςθ (αφξθςθ ανταγωνιςμοφ) Περιβαλλοντικζσ προκλιςεισ Κλιματικι Αλλαγι (εκπομπζσ GHG) Υποβάκμιςθ εδαφών Ποιότθτα νεροφ/αζρα Βιοποικιλότθτα και βιότοποι Εδαφικζσ προκλιςεισ Ηωτικότθτα αγροτικϊν περιοχϊν Ποικιλομορφία ευρωπαϊκισ γεωργίασ Ευρωπαϊκό γεωργικό μοντζλο Συμβολι ςτθ ςτρατθγικι «Ευρώπθ 2020»

18 Κλιματικι αλλαγι - πικανζσ επιπτϊςεισ 18 Κίνδυνοσ πλθμμυρϊν Θερμότερα και ξθρότερα καλοκαίρια Στάκμθ τθσ κάλαςςασ Κίνδυνοσ για τισ καλλιζργειεσ από επιβλαβείσ οργανιςμοφσ, αςκζνειεσ Απόδοςθ καλλιεργειϊν, κτθνοτροφικϊν φυτϊν Υγεία και καλι διαβίωςθ των ηϊων Θερινζσ βροχοπτϊςεισ Χειμερινζσ καταιγίδεσ, πλθμμφρεσ Διάρκεια καλλιεργθτικισ περιόδου, αποδόςεισ Κατάλλθλεσ γεωργικζσ εκτάςεισ Επιβλαβείσ οργανιςμοί, κίνδυνοι αςκενειϊν Διακζςιμοι υδατικοί πόροι Κίνδυνοσ ξθραςίασ, καφςωνεσ Κίνδυνοσ διάβρωςθσ του εδάφουσ Καλλιεργθτικι περίοδοσ, απόδοςθ καλλιεργειϊν Βζλτιςτεσ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ Πηγή: ΓΔ Γεωργίασ και Αγροτικήσ Ανάπτυξησ, με βάςη εκθζςεισ του ΕΟΠ, μελζτεσ του ΚΚΕρ καθώσ και κάποιεσ ακαδημαϊκζσ μελζτεσ των ΚΜ. Χειμερινζσ βροχοπτϊςεισ, πλθμμφρεσ Θερινζσ βροχοπτϊςεισ Κίνδυνοσ ξθραςίασ, λειψυδρία Κίνδυνοσ διάβρωςθσ του εδάφουσ Αποδόςεισ, φάςμα καλλιεργειϊν

19 Δθμόςια αγακά 19 Πωσ μπορεί να δικαιολογθκεί θ δαπάνθ ενόσ ςθμαντικοφ ποςοφ για τθν ςτιριξθ τθσ γεωργίασ ςτθν Ευρϊπθ; Δθμόςια αγακά Ζνασ όροσ από τθν οικονομικι κεωρία - δεν χρθςιμοποιείται πάντα κατά τρόπο ςυνεπι ςε ςτο πλαίςιο τθσ δθμόςιασ πολιτκισ Ζνα αγακό το οποίο είναι: Μθ ανταγωνίςιμο: αν το αγαθό καταναλωθεί από ζνα άτομο δεν μειώνεται η ποςότητα που είναι διαθζςιμη ςε άλλουσ Μθ εξαιρετζο: αν το αγαθό είναι διαθζςιμο ςε ζνα άτομο, δεν αποκλείονται και άλλοι από τα οφζλη που παρζχει

20 Δθμόςια αγακά ςτθ γεωργία 20 Γεωργικι βιοποικιλότθτα (ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ) Γεωργικά τοπία Ποιότθτα νεροφ (μείωςθ τθσ ρφπανςθσ των υδάτων) Διακεςιμότθτα νεροφ (αειφόροσ χριςθ των υδάτινων πόρων) Λειτουργικότθτα του εδάφουσ (βιϊςιμθ διαχείριςθ του εδάφουσ) Στακερότθτα κλίματοσ - αποκικευςθ άνκρακα Στακερότθτα κλίματοσ - εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου Ποιότθτα αζρα Προςαρμογι τθσ γθσ ςε αφξθςθ του κινδφνου πλθμμυρϊν Πθγι: Cooper, T., Hart, K. and Baldock, D. (2009) The Provision of Public Goods Through Agriculture in the European Union, Report for DG Agriculture and Rural Development, Contract No 30-CE /00-28, Institute for European Environmental Policy: London.

21 Δθμόςια αγακά ςτθ γεωργία 21 Λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα των δθμόςιων αγακϊν, θ παροχι τουσ δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί μζςω των αγορϊν. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ μθ-ανταγωνιςιμότθτα και θ μθ-εξαίρεςθ ςτθν κατανάλωςθ ςθμαίνουν ότι οι χριςτεσ δεν πλθρϊνουν για τα δθμόςια αγακά, που ςυχνά οδθγεί ςε υπερεκμετάλλευςθ. Από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ, οι αγρότεσ ζχουν ελάχιςτα κίνθτρα για να παρζχουν δθμόςια αγακά, επειδι δεν πλθρϊνονται για να το πράξουν. Ανάγκη για τη δημόςια παρζμβαςη Για να επιτευχθεί ζνα επιθυμητό επίπεδο των δημόςιων αγαθών

22 Φψοσ άμεςθσ ενίςχυςθσ Φψοσ άμεςθσ ενίςχυςθσ Ιςόρροπθ ςτοχευόμενθ και βιϊςιμθ ςτιριξθ 22 Πυλώνασ Ι Μζχρι το 2013 Μετά το 2013 Ειδικι ςυνδεδεμζνθ ενίςχυςθ Συνδεδεμζνθ ενίςχυςθ Φυςικά μειονεκτιματα Greening Ενιαία ενίςχυςθ Βαςικι ενίςχυςθ

23 Ιςόρροπθ ςτοχευόμενθ και βιϊςιμθ ςτιριξθ 23 Πυλώνασ ΙΙ Οι αγροπεριβαλλοντικζσ και κλιματικζσ ενιςχφςεισ πρζπει να εξακολουκιςουν να διαδραματίηουν εξζχοντα ρόλο ςτθ ςτιριξθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των αγροτικϊν περιοχϊν και ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυξανόμενθσ ηιτθςθσ τθσ κοινωνίασ για περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ. Κάκε κ-μ οφείλει να διακζςει τουλάχιςτον το 25 % τθσ ςυνολικισ ςυνειςφοράσ του ΕΓΤΑΑ για τον μετριαςμό τθσ αλλαγισ του κλίματοσ, τθν προςαρμογι και τθ διαχείριςθ γθσ, μζςω των αγροοπεριβαλλοντικϊν και κλιματικϊν ενιςχφςεων, των ενιςχφςεων ςτθ βιολογικι γεωργία και των ενιςχφςεων ςε περιοχζσ που αντιμετωπίηουν φυςικά ι άλλα ειδικά μειονεκτιματα.

24 Θ απουςία τθσ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ 24 Ζλλειψθ ςτιριξθσ ειςοδιματοσ για τουσ παραγωγοφσ Εντατικοποίθςθ των μεκόδων παραγωγισ για να αντιςτακμιςτεί θ ζλλειψθ ςτιριξθσ ι / και εγκατάλειψθ τθσ γεωργίασ Συνολικά: μικρότερθ παροχι δθμόςιων αγακϊν και δυςκολία αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ

25 Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ 25 Τομείσ πολιτικήσ: Γεωργία Η ΚΑΠ μετά το Statistical factsheets - Agriculture in the EU and the Member States

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ;

ΟΝΝΕΔ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΘΕΕΙ; Η πρϊτθ οργάνωςθ νζων ςτθν Ελλάδα ζχει αναδείξει ςθμαντικά ηθτιματα και κζςεισ πρϊτθ από όλουσ. Πρϊτθ θ ΟΝΝΕΔ ζχει ςυμπεριλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ

τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ 2013 τρατθγικό χζδιο Καταπολζμθςθσ τθσ Διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι& Σελωνειακι Διοίκθςθ Τπουργείο Οικονομικϊν Ομάδα εργαςίασ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαφκοράσ ςτθ Φορολογικι & Σελωνειακι Διοίκθςθ 30/01/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ

Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ Το Όραμα μας για μια καινούργια Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ ESC Η γεωργία αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς για την ευημερία της κοινωνίας μας, καθώς εκτός από την συμβολή της στην οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΧΟΛΙΟ 1 Φωτίου Βακάκη Δροσ Γεωπόνου, Γεωργοοικονομολόγου Ο ςχολιαςμόσ μου εντάςςεται ςτα πλαίςια τθσ δθμόςιασ ςυηιτθςθσ που διεξάγεται και αφορά ςτθν φορολογία των «αγροτεμαχίων»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ

ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ ΙΔΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΡΑΛΛΑΪΚΟΥ ΜΕΤΩΡΟΥ Η χϊρα οδθγικθκε εδϊ και πάνω από ζνα χρόνο ςε ζνα αςφυκτικό κακεςτϊσ νζασ κατοχισ. Ρρϊτθ πράξθ αυτοφ του κακεςτϊτοσ ιταν θ κατάλυςθ κάκε ζννοιασ δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ

ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ ΣΟ ΝΕΡΟ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΟΤ ΜΝΗΜΟΝΙΟΤ Εδϊ και δφο χρόνια, ςτα χωριά του Ρθλίου που εντάχτθκαν ςτον Διμο Βόλου λόγω Καλλικράτθ, υπάρχει μια μόνιμθ ζνταςθ ανάμεςα ςτουσ κατοίκουσ και τθν ΔΕΥΑΜΒ που οφείλεται ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα