HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS"

Transcript

1 HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

2 Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ καινοτομικζσ επιχειρθματικζσ δράςεισ Προςφζρεται θ δυνατότθτα δικτφωςθσ επιχειρθματιϊν-ερευνθτϊν-πανεπιςτθμιακϊννζων ανκρϊπων Δικτυϊνονται και επικοινωνοφν μεταξφ τουσ όλοι οι παράγοντεσ του οικοςυςτιματοσ καινοτομίασ τθσ πόλθσ Ενιςχφονται ςυςτθματικά προςπάκειεσ δθμιουργίασ και ανάπτυξθσ επιχειριςεων που επιδιϊκουν τθν καινοτομία

3 Που ςτεγάηεται: ε ζνα νεανικό χϊρο ζμπνευςθσ, ςτο πιο αναγνωρίςιμο τοπόςθμο τθσ Ακινασ, τθν ΣΕΧΝΟΠΟΛΘ, με περιςςότερουσ από επιςκζπτεσ το χρόνο. Αποτελεί ζναν υποδειγματικό τρόπο βιϊςιμθσ επανάχρθςθσ του ιςτορικοφ Αεριοφυλακίου 2 (ζτοσ καταςκευισ 1900). Ζχει μετατραπεί ς ζναν υπερςφγχρονα διαμορφωμζνο χϊρο, λειτουργεί ςαν ζνα ολοκλθρωμζνο κζντρο δικτφωςθσ, ανταλλαγισ γνϊςθσ και εμπειρίασ μεταξφ επιχειριςεων, ερευνθτϊν και νζων ανκρϊπων

4 Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του INNOVATHENS: κοπόσ του INNOVATHENS είναι μζςα από ζνα πολφμορφο ςυνδυαςμό δράςεων, που περιλαμβάνουν Παρουςιάςεισ Καλϊν Πρακτικϊν και Πρότυπων Επιχειρθματικϊν Παραδειγμάτων, Επαγγελματικζσ Συναντιςεισ, Ομιλίεσ, Σεμινάρια και Εργαςτιρια, Διαγωνιςμοφσ και Φεςτιβάλ Καινοτομίασ και Τποςτθρικτικζσ Ενζργειεσ Στοχευμζνθσ Συμβουλευτικισ να προςφζρει ςε νζουσ ανιςυχουσ και δθμιουργικοφσ ανκρϊπουσ τθν ευκαιρία να ζρκουν ςτθν πράξθ ςε επαφι με τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία καταξιωμζνων επιχειρθματιϊν, πανεπιςτθμιακϊν, ερευνθτϊν, ςυμβοφλων, δίνοντάσ τουσ ζτςι το ζναυςμα Να γνωριςτοφν, δικτυωκοφν και ςυνεργαςτοφν με άλλουσ νζουσ που ζχουν παρόμοιεσ ι ςυμπλθρωματικζσ προςδοκίεσ Να επωφελθκοφν από τισ υψθλοφ επιπζδου προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ και Ξεπερνϊντασ αναςτολζσ και ενδεχόμενεσ φοβίεσ να τολμιςουν, δθμιουργϊντασ τθ δικι τουσ επιχείρθςθ παραγωγισ και προςφοράσ καινοτομικϊν προϊόντων ι υπθρεςιϊν

5 Πωσ χρθματοδοτείται: Σο INNOVATHENS ζχει ενταχκεί ςτο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ATTIKH », ςτον Άξονα Προτεραιότθτασ (2): «ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΒΕΛΣΙΩΘ ΣΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΗΩΘ» του Π.Ε.Π. «Αττικισ », το οποίο ςυγχρθματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α. (Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ)

6 Η Τεχνόπολθ ςυνεργάηεται με: 6 ςυνδζςμουσ επιχειριςεων, που απαρικμοφν 317 μζλθ και αντιπροςωπεφουν τισ πιο καινοτομικζσ επιχειριςεισ τθσ πόλθσ: φνδεςμο Εταιρειϊν Κινθτϊν Εφαρμογϊν Ελλάδοσ (ΕΚΕΕ) Ζνωςθ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ Ημιαγωγϊν (ΕΝ.Ε.Β.Θ.) Ελλθνικι Ζνωςθ Βιοτεχνολογίασ (Hbio) Ζνωςθ Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν Διαςτθμικισ Τεχνολογίασ & Εφαρμογϊν (ΕΒΙΔΙΣΕ) Εταιρεία Ελεφκερου Λογιςμικοφ / Λογιςμικοφ Ανοιχτοφ Κϊδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ) Ελλθνικι Ζνωςθ Νεοφυϊν Επιχειριςεων (ΕΕΝΕ) Σισ Μονάδεσ Επιχειρθματικότθτασ και Καινοτομίασ (ΜΟΚΕ) των Πανεπιςτθμίων και Σον ςτρατθγικό ςυνεργάτθ του Innovathens, Samsung Electronics, πρωτοπόρο παγκοςμίωσ εταιρεία ανάπτυξθσ προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ

7 Σε ποιουσ απευκφνεται: ε νζουσ τθσ πόλθσ (κυρίωσ άνεργουσ) που φιλοδοξοφν να επιχειριςουν, καινοτομϊντασ ε ανκρϊπουσ ι ομάδεσ που ζχουν κάνει ιδθ τα πρϊτα τουσ επιχειρθματικά βιματα ε ομάδεσ τελειόφοιτων, απόφοιτων και γενικά νζων που ζχουν δθμιουργικζσ ιδζεσ και επικυμοφν να τισ μετατρζψουν ςε βιϊςιμεσ επιχειριςεισ ι προϊόντα ε νζουσ που κζλουν να επιχειριςουν ςε δυναμικοφσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ε υπό ςφςταςθ επιχειριςεισ ε καινοτομικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να εξελίξουν το επιχειρθματικό τουσ μοντζλο και να ανοιχτοφν ςτθν παγκόςμια αγορά

8 Τι προςφζρει το INNOVATHENS: Στον Κόμβο του INNOVATHENS παρζχεται υψθλοφ επιπζδου υλικοτεχνικι υποδομι και φιλοξενία: ςτουσ 6 ιδθ ςυνεργαηόμενουσ ςυνδζςμουσ ςε Οργανιςμοφσ και Δομζσ τθσ Ακαδθμαϊκισ και Ερευνθτικισ κοινότθτασ ςε κάκε ςφνδεςμο εταιριϊν που επικυμεί να ςυμβάλλει ςτθν βελτιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ ςε ομάδεσ νζων ανκρϊπων που επικυμοφν να επικοινωνιςουν και να δικτυωκοφν μεταξφ τουσ

9 Οι ςυμπράττοντεσ ςφνδεςμοι επιχειριςεων: Παίηουν βαςικό ρόλο ςτθ διαςφνδεςθ των ωφελοφμενων με επιχειριςεισ, ςτθν παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν και ςτθν από κοινοφ διοργάνωςθ δράςεων δικτφωςθσ Κινθτοποιοφν ενδιαφερόμενα μζλθ τουσ να ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ δικτφωςθσ και να παρζχουν υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν ανταλλαγι γνϊςθσ και εμπειρίασ προσ αμοιβαίο όφελοσ Ζχουν φυςικι παρουςία ςτον Κόμβο και παρζχουν άτυπεσ ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ / ωφελοφμενουσ του Κόμβου Προςφζρονται να υποβοθκιςουν καινοτομικζσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να ανοιχτοφν ςτθν παγκόςμια αγορά

10 Παρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ του INNOVATHENS: Οι ενθμερωτικζσ, εκπαιδευτικζσ και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ του INNOVATHENS αναπτφςςονται ςε δφο ςτάδια: Πρϊτθ Φάςθ: Δράςεισ Διάχυςθσ και Δθμοςιότθτασ Παροχι Τπθρεςιϊν Διαςφνδεςθσ Διοργάνωςθ Εκδθλϊςεων και Δράςεων Επιμορφωτικοφ Χαρακτιρα Οι Τπθρεςίεσ τθσ Πρϊτθσ Φάςθσ είναι ανοιχτζσ ςε κάκε ενδιαφερόμενο που κα ςυμπλθρϊνει τθ ςχετικι online αίτθςθ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ.

11 Οι ςτόχοι του INNOVATHENS: Δεφτερθ Φάςθ: Επιχειρθματικόσ Επιταχυντισ Χωρίηεται ςε κφκλουσ Κάκε κφκλοσ ζχει διάρκεια 12 εβδομάδων Ο κάκε κφκλοσ υποςτθρίηει ταυτόχρονα 9 επιχειρθματικζσ ομάδεσ (αποτελοφμενεσ κατά μζςο όρο από 3 άτομα εκάςτθ) Θ κάκε επιχειρθματικι ομάδα υποςτθρίηεται από επιλεγμζνο μζντορα και αναπτφςςει τθν ιδζα τθσ, χρθςιμοποιϊντασ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ του Κόμβου Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δεφτερθσ Φάςθσ οι ιδζεσ κα πρζπει να ζχουν μεταςχθματιςτεί ςε MVPs και οι επιχειρθματικζσ ομάδεσ ςε υπό ίδρυςθ εταιρείεσ. το τζλοσ του προγράμματοσ διοργανϊνεται DEMO DAY, όπου παρουςιάηονται οι επιχειρθματικζσ ιδζεσ και βραβεφονται οι καλφτερεσ.

12 Η λειτουργία του Επιταχυντι: τισ ομάδεσ που κα προκρίνονται (*) ςε κάκε κφκλο λειτουργίασ του επιχειρθματικοφ επιταχυντι κα προςφζρονται: υμβουλζσ για τθ φνταξθ Επιχειρθματικοφ χεδίου Χρθματοοικονομικι και Λογιςτικι Επιμόρφωςθ Νομικι υμβουλευτικι (με ζμφαςθ ςτθν πνευματικι ιδιοκτθςία) υμβουλευτικι ςε λογιςτικά, οικονομικά και φορολογικά κζματα Επιμόρφωςθ ςε κζματα Εξαγωγϊν & Διεκνοφσ Εμπορίου Ανάπτυξθ δεξιοτιτων - Soft Skills (*) Θ πρόκριςθ ςτθ φάςθ του επιχειρθματικοφ επιταχυντι κα γίνεται από επιτροπζσ ειδικϊν με γνωςτά και ςαφϊσ οριςμζνα κριτιρια αξιολόγθςθσ και με διαφανείσ διαδικαςίεσ που κα δθμοςιοποιοφνται ςτο portal του κόμβου

13 Απευκφνεται ςε πολλοφσ τομείσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ Δεν υφίςτανται περιοριςμοί ωσ προσ τουσ τομείσ καινοτομικότθτασ που κα ενιςχφονται. Αναφζρονται εδϊ απλϊσ ενδεικτικά οριςμζνοι από αυτοφσ: Εφαρμογζσ για μια καλφτερθ ηωι ςτθν πόλθ (διαχείριςθ ανοιχτϊν δεδομζνων) Πολιτιςμόσ - Σουριςμόσ Ενζργεια & Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Προθγμζνεσ Σεχνολογίεσ Πλθροφοριϊν και Επικοινωνίασ Ναυτιλιακζσ Μεταφορζσ Creative Industries Αγροτικά Προϊόντα Γαςτρονομία

14 Αναλυτικά οι δράςεισ : Θα διοργανωκοφν μζχρι τα τζλθ του 2015: 150 εκδθλϊςεισ διάχυςθσ και ενθμζρωςθσ 3 κφκλοι λειτουργίασ του επιχειρθματικοφ επιταχυντι 10 θμζρεσ καριζρασ & επιχειρθματικότθτασ 5 διαγωνιςμοί καινοτομίασ 5 διαγωνιςμοί venture capital academy 6 επιχειρθματικζσ αποςτολζσ ςτο εξωτερικό 8 εκκζςεισ καινοτομίασ 2 φεςτιβάλ καινοτομίασ

15 Το INNOVATHENS είναι ανοιχτό σε συνεργασίες και με άλλεσ επιχειρήςεισ και ςυνδζςμουσ, μονάδεσ καινοτομίασ των πανεπιςτημίων, ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ και πρωτοβουλίεσ που δραςτηριοποιοφνται για την προώθηςη τησ καινοτομίασ και τησ επιχειρηματικότητασ. Το INNOVATHENS τόςο ωσ χώροσ όςο και ωσ θεςμόσ ανάπτυξησ τησ ςυνεργατικότητασ και οικοδόμηςησ ςυνεργειών φιλοδοξεί να αποτελζςει το κοινό βήμα ζκφραςησ και προβολήσ για κάθε φορζα που προάγει την επιχειρηματικότητα ςε καινοτομικά προϊόντα ή/και υπηρεςίεσ.

16 Πρϊτοσ απολογιςμόσ: Ο Κόμβοσ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ Innovathens ζκλειςε 2 μινεσ λειτουργίασ και πραγματοποίθςε περίπου 40 δράςεισ, τισ οποίεσ παρακολοφκθςαν περιςςότερα από άτομα. τόχοσ των δράςεων είναι θ ανάδειξθ τθσ καινοτομίασ και θ ενκάρρυνςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ωσ ουςιαςτικόσ τρόποσ καταπολζμθςθσ των υψθλϊν ποςοςτϊν ανεργίασ των παραγωγικϊν θλικιϊν.

17 Πρϊτα ςτατιςτικά ςτοιχεία: Θλικιακζσ ομάδεσ που επιςκζπτονται το INNOVATHENS Επίπεδο εκπαίδευςθσ 24% 20% 3% 8% 47% 56% % ΜΕΣΗ ΤΕΦΝΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΦΙΑΚΟ

18 Πρϊτα ςτατιςτικά ςτοιχεία: Ζχουν ιδθ επιχειριςει Διάρκεια επιχείρθςθσ 30% 42% 70% ΝΑΙ ΟΦΙ 58% < 3 έτη > 3 έτη

19 HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEUSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΤΡΩΠΑΙ ΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Έκθεςη για την ενι ςχυςη των βαςικων δεξιοτη των των ενηλι κων ςτην Κυ προ (με ε μφαςη ςτισ ευα λωτεσ ομα δεσ πληθυςμου ) ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου. egg - enter grow go. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Συνέντευξη Τύπου. egg - enter grow go. Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 Αίθουσα «Ι.Σ. Λάτση», Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη egg - enter grow go Ένα πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να παρέχει σε νεανικές επιχειρηματικές ομάδες μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

Μριτικι αποτίμθςθ των προτάςεων τθσ Σράςινθσ Βίβλου για μια μελλοντικι Θαλάςςια Σολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 1 Copyright 2010 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Υολιτικισ (ΕΟΛΑΠΕΥ) Οεωφ. Βας. Χοφίασ 49, 106 76 Ακινα Ψθλ..: 210 7257 110 Fax: 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr Πε τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ 14Θ ΕΦΟΕΙΑ ΒΥΗΑΝΤΙΝΩΝ ΑΧΑΙΟΤΘΤΩΝ Α. ΡΩΤ. 556 ΜΥΤΙΛΘΝΘ, 14-03-2012 Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο {ΡΑΟΧΘ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΘΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΟΥ ΤΘΣ ΜΥΤΙΛΘΝΘΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα