Νίκος Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Νίκος Θωμαΐδης Εργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 1

2 Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -1 Ανίχνευση ρύπανσης Μπορούννα ανιχνευτούνστοιχεία και χημικές ουσίες που δενβρίσκονται φuσιολογικά σε μη ρυπασμένοπεδίο; π.χ. Είναιτοβιοκτόνοατραζίνηπαρόνσε αυτό τοπόσιμονερό; Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -2 Ορισμός συγκεντρώσεωνυποβάθρου (ποια είναι τα φυσιολογικάεπίπεδα συγκεντρώσεων τωνστοιχείωνκαιτωνχημικώνενώσεων) Μέτρηση ήεκτίμησητης συγκέντρωσης απουσία ανθρώπινηςπαρέμβασης ( control study). 2

3 Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -3 Περιγραφή της κατανομής του ρυπαντή στο χώρο (spatial distribution) Γεωχημική χαρτογράφηση Εντοπισμός σημείων υψηλών συγκεντρώσεων, hot-spots, (π.χ. για ρυπασμένα ιζήματα και μελέτες ρύπανσης εδάφους). Εφαρμόζεται για την επιλογή περιοχών στις οποίες θα ακολουθήσουν περαιτέρω μελέτες. Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -4 Χρονική διακύμανση της συγκέντρωσης του ρύπου (temporal distribution) Διερεύνηση κατά πόσο υπάρχει πραγματική αύξηση της ρύπανσης ήμείωση εξαιτίας κάποιων «διορθωτικών ενεργειών» (πχ απαγόρευση χρήσης) ή κατά πόσο υπάρχει περιοδικότητα. Π.χ. Η μείωση της συγκέντρωσης του TBΤ είναι αποτέλεσμα της απαγόρευσης της χρήσης του; Οι συγκεντρώσεις του Irgarol αυξάνουν το καλοκαίρι και μεώνονται το χειμώνα; 3

4 Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -5 Ταυτοποίηση των πηγών των ρύπων Αποτροπή εκπομπών Νομική ευθύνη (ο υπεύθυνος για την ρύπανση οφείλει να επωμιστεί το κόστος) Απαιτείται χάρτης χωρικής κατανομής αλλά και γεωχημικής διασποράς. Χρήση GIS για διαχωρισμό φυσιολογικών επιπέδων από ανθρωπογενή ρύπανση. Χρήση διάφορων δεικτών, π.χ. σταθερά ισότοπα, στεροειδή κοκ. Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -6 Μελέτη των γεωχημικών διεργασιών ελέγχοντας την κινητικότητα των ρύπων Ηικανότητα να προβλέπουμε τη μελλοντική κινητικότητα των ρύπων Απαιτούνται: Μέτρηση της συγκέντρωσης του ρύπου στις διαφορετικές φάσεις (νερό, ίζημα, οργανισμοί) Μελέτη της διεργασίας αποικοδόμησης Μελέτη επίδρασης παραγόντων, όπως ph, Eh, οργανικό φορτίο, αργιλοπυριτικά (clays), ανόργανο περιεχόμενο, κοκ 4

5 Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -7 Μελέτη επιπτώσεων των ρύπων στα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο (Ποια είναι τα ασφαλή επίπεδα;) Πολλές οργανικές ουσίες έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Εκτίμηση επικινδυνότητας: πηγή (π.χ. διατροφική, περιβαλλοντική έκθεση) τρόπος έκθεσης (απορρόφηση, εισπνοή, δερματική επαφή, διατροφή) υποδοχέας (π.χ. αίμα, συκώτι). Στόχος Περιβαλλοντικής Μελέτης -8 Νομοθετική ρύθμιση της ρύπανσης Ηικανότητα των κυβερνήσεων να προστατέψουν και να βελτιώσουν το περιβάλλον εξαρτάται από τα επιβαλλόμενα νομοθετικά ανώτατα όρια των συγκεντρώσεων των ρύπων στα διάφορα μέσα (π.χ. νερό, αέρας, έδαφος, τροφή). Ηρύθμιση των ανώτατων ορίων πρέπει να βασίζεται σε καθορισμένο επίπεδο επικινδυνότητας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα φυτά (π.χ. το TDI για το Cd είναι 1 µg/day/kg body weight),.. όμως συχνά είναι αυθαίρετο και βασίζεται στα ισχύοντα όρια ανίχνευσης των υπαρχουσών μεθόδων (π.χ.10 µg/l για το As στο πόσιμο νερό). 5

6 ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ: Γενική πορεία 1. Δειγματοληψία 2. Φύλαξη και συντήρηση δείγματος 3. Αρχική προκατεργασία: ξήρανση, άλεση, κοσκίνισμα, διήθηση, φυγοκέντριση, κοκ 4. Ζύγιση ήογκομέτρηση 5. Χώνευση ήεκχύλιση Δείγματος 6. Ανάλυση 7. Αποτελέσματα: Τυφλά (αντιδραστηρίων και δείγματος), πρότυπα διαλύματα, επιφορτισμένα δείγματα και CRMs (ανακτήσεις), άγνωστα δείγματα (επαναληψιμότητα) 8. Στατιστικήεπεξεργασία - Χημειομετρία ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: Τυχαία (random) ή στοχευόμενη (purposeful/targeted) δειγματοληψία. Στην τυχαία δειγματοληψία δεν υπάρχει επιλεκτικότητα στα δείγματα. Σε κάθε πρωτόκολλο δειγματοληψίας περιλαμβάνεται: 1. Επιλογή θέσεων στην περιοχή δειγματοληψίας 2. Μέγεθος και σχήμα της περιοχής δειγματοληψίας 3. Αριθμός υποδειγμάτων σε κάθε δείγμα Χωρίς αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι άχρηστα 6

7 Κατανομή ρυπαντή στην περιοχή δειγματοληψίας: a) Τυχαία b) Ομοιογενής c) Ανομοιόμορφη d) Διαστρωματώσεις e) Βαθμωτή Πριν από κάθε δειγματοληψία Ερωτήσεις: 1. Έχουν γίνει οι απαραίτητες διευθετήσεις ώστε να πραγματοποιηθεί η δειγματοληψία (άδειες από αρμόδιους φορείς, ιδιοκτήτες περιοχής κτλ); 2. Απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τη δειγματοληψία και αν ναι, είναι διαθέσιμος; 3. Πόσα δείγματα και πόσα υποδείγματα απαιτούνται; 4. Τα δείγματα προορίζονται για ποιοτική ήποσοτική ανάλυση; 5. Ποιες είναι οι φυσικές ήοι χημικές αναλύσεις που θα ακολουθήσουν; 6. Ποιες αναλυτικές μέθοδοι θα πραγματοποιηθούν και τι εξοπλισμός απαιτείται; 7

8 Πριν από κάθε δειγματοληψία Ερωτήσεις: 7. Τι ποσότητα (μάζα ή όγκος) απαιτείται; 8. Ακολουθείται κάποια πορεία διασφάλισης ποιότητας; 9. Τι είδους περιέκτες απαιτούνται για τη φύλαξη των δειγμάτων και διαθέτονται αρκετοί; 10. Απαιτείται κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία καθάρισμα των περιεκτών πριν τη χρήση και αν ναι, έχει γίνει; 11. Απαιτείται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση των δειγμάτων και αν ναι, τι είδους; Μέθοδοι δειγματοληψίας Τυχαία δειγματοληψία: Τοποθετείται ένα δισδιάστατο πλέγμα συντεταγμένων στην περιοχή δειγματοληψίας και η επιλογή των δειγμάτων γίνεται εντελώς στην τύχη. Κάθε σημείο έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεχθεί για δειγματοληψία. Ιδανική στρατηγική, αν ο ρυπαντής κατανέμεται ομοιόμορφα στο πεδίο. 8

9 Μέθοδοι δειγματοληψίας Συστηματική δειγματοληψία: Το πρώτο σημείο επιλέγεται τυχαία και τα υπόλοιπα λαμβάνονται σε σταθερές αποστάσεις και θέσεις.προκύπτουν πιο ακριβή δεδομένα. Αν όμως ηκατανομή του ρυπαντή ακολουθεί μια περιοδική διακύμανση τότε μπορεί να προκύψουν συστηματικά σφάλματα στη δειγματοληψία (μεροληψία). Μέθοδοι δειγματοληψίας Δειγματοληψία σε διαστρωματώσεις: Χρησιμοποιείται αν ορυπαντής δεν είναι ομοιογενώς κατανεμημένος (η πιο συνήθης περίπτωση). Η περιοχή διαιρείται σε μικρότερες περιοχές οι οποίες εμφανίζουν σχετική ομοιογένεια. Κάθε υπο-περιοχή δειγματοληπτείται τυχαία. Η διαίρεση δίνει είτε ισοδύναμες υπο-περιοχές είτε σταθμισμένες περιοχές. 9

10 Δειγματοληψία αέρα Όπως στα αιωρούμενα σωματίδια: 1. Μεγάλου όγκου (Hi-Vol) 2. Μικρού όγκου (Low-Volume) Hi-Vol Φίλτρα από: 1. Κυτταρίνη 2. Teflon 3. Υαλονήματα To τυφλό του φίλτρου καθορίζει συχνά το όριο ανίχνευσης ΤΥΦΛΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Φίλτρα από υαλονήματα 10

11 ΤΥΦΛΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Φίλτρα από χαρτί ΤΥΦΛΑ ΦΙΛΤΡΩΝ Φίλτρα από teflon 11

12 Δειγματοληψία βροχής Αυτόματος δειγματολήπτης υγρής ξηρής εναπόθεσης: Αισθητήρας κατακρήμνισης ενεργοποιεί τη δειγματοληψία βροχής. Το υλικό συλλογής αδρανές: PTFE ή PE (αντικαθίσταται στο έτος) Καταγράφεται πάντοτε οόγκος βροχής. Γνωστή είναι επίσης η επιφάνεια του δειγματολήπτη. Εναπόθεση ΒΜ ήεπιφανειακή συγκέντρωση σε μg m -2. Δειγματοληψία υδάτων To νερό είναι ανομοιογενές δείγμα (χωρικά και χρονικά). Η στρωματοποίηση ποικίλει με τη ροή, τη θερμοκρασία και τη χημική σύσταση. Δειγματολήπτες: Αυτόματοι ή μη αυτόματοι. Αυτόματοι δειγματολήπτες: Χρησιμοποιούνται συνήθως σε ποτάμια ήσε σημειακές πηγές (π.χ. έξοδος αποβλήτων) και συλλέγουν δείγματα χρονικά σταθμισμένα (σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα) ή ανάλογα με τη ροή. 12

13 Δειγματοληψία υδάτων Χειροκίνητος δειγματολήπτης για επιφανειακά ήθαλάσσια ύδατα: Αποτελούνται από ένα σωλήνα από αδρανές πλαστικό υλικό γνωστού όγκου (1-30 L). Χρησιμοποιούνται σε ανοικτά ύδατα (ωκεανοί, πελάγη, λίμνες). Συγκρατείται με βαθμονομημένο σχοινί (για μέτρηση βάθους) και κλείνει πάνω-κάτω όταν συλλεχθεί το δείγμα. Δειγματοληψία υδάτων Ένας χειροκίνητος δειγματολήπτης ύδατος θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να έχει αρκετό βάρος ώστε να βυθίζεται ταχύτατα και κάθετα (χωρίς να ολισθαίνει οριζόντια) 2. Να έχει κατάλληλο μηχανισμό κλεισίματος και σφραγίσματος ώστε να μην επιτρέπει τη διαρροή του δείγματος ήτην είσοδο του περιβάλλοντος νερού 3. Να είναι αδρανής, ώστε να μη επιμολύνεται το δείγμα 4. Να είναι εύκολος στη χρήση και στην επισκευή, και 5. Να έχει ικανοποιητική χωρητικότητα. 13

14 Δειγματοληψία ιζημάτων Τα ιζήματα δημιουργούνται από την κατακρήμνιση των αιωρούμενων σωματιδίων στο νερό. Δρουν ως αποθήκη βαρέων μετάλλων και «καταγράφουν» την ιστορία της υδάτινης στήλης στους πυρήνες του. Το βάθος του πυρήνα είναι ανάλογο του χρόνου. Χρησιμοποιούνται ποικιλία από δειγματολήπτες. Σε μικρά βάθη και για επιφανειακά ιζήματα χρησιμοποιούμε μικρά πλαστικά φτυάρια ήσέσουλες. Αν γίνει δειγματοληψία πυρήνα μαλακού ιζήματος τότε χρησιμοποιούνται κύλινδροι από PVC και το δείγμα τεμαχίζεται ανάλογα με το βάθος. Δειγματοληψία ιζημάτων Για δειγματοληψία σε μεγαλύτερα βάθη, χρησιμοποιούνται: 1. είτε κύλινδροι με μηχανισμό σφραγίσματος πάνω-κάτω και καταγραφή του βάθους για δειγματοληψία πυρήνων, 2. είτε οδειγματολήπτης ιζήματος Eckman, για δειγματοληψία λασπώδους ήαμμώδους ιζήματος από συγκεκριμένο βάθος 14

15 Δειγματοληψία χωμάτων Το χώμα είναι κατεξοχήν ανομοιογενές δείγμα. L- ήο-ορίζοντας: οργανικό τμήμα. Προέρχεται από την αποσύνθεση φυτών και ζώων. Α-ορίζοντας: Μίγμα ανόργανης ύλης και οργανικής ύλης από τον Ο- ορίζοντα. Β-ορίζοντας: Μικρότερη περιεκτικότητα σε οργανική ύλη. C-ορίζοντας: Σχεδόν απουσιάζει η οργανική ύλη. Βρίσκεται πάνω από τον πετρώδη ορίζοντα (Rορίζοντας). Δειγματοληψία χωμάτων Επιφανειακά δείγματα (χαρακτηριστικά ρύπανσης) συλλέγονται με πλαστικές αξίνες και φαράσια ή κουτάλια. Το προφίλ του χώματος (πυρήνας) δειγματοληπτείται με κυλίνδρους από PVC (corers) για μαλακά χώματα, και με τρυπάνια χώματος (augers), για σκληρά χώματα. Δυο ειδών τρυπάνια υπάρχουν: (a) Διπλής λεπίδας (twin blade auger) (b) Σπειροειδή (corkscrew) 15

16 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: Τα φίλτρα μετά τη δειγματοληψία φυλάσσονται σε πλαστικά τρυβλία στους 4 C ή και στην κατάψυξη μέχρι 6 μήνες. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΒΡΟΧΗΣ Συντηρούνται με οξίνιση σε ph <2 με ΗΝΟ 3. Μεταφέρονται στο εργαστήριο με φορητά ψυγεία. Φυλάσσονται σε πλαστικά δοχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ήπολυπροπυλένιο, στο ψυγείο στους 4 C. Για τα περισσότερα μέταλλα ηανάλυση μπορεί να γίνει μέχρι και 6 μήνες μετά, αλλά επειδή οι συγκεντρώσεις κάποιων τοξικών μετάλλων είναι πολύ χαμηλές (<μg L -1 ) επιβάλλεται ηανάλυση να γίνει εντός μηνός. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΔΑΤΩΝ: ΓΙΑ ΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ: Συντηρούνται με οξίνιση σε ph <2 με ΗΝΟ 3 (1,5 ml σε 1L δείγματος). Φυλάσσονται σε πλαστικά δοχεία από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ήπολυπροπυλένιο, στο ψυγείο στους 4 C. ΤΟ ΔΙΑΛΥΤΟ ΚΛΑΣΜΑ: Προηγείται διήθηση (in situ) με φίλτρα μεμβρανών 0,45 μm. Συντήρηση-φύλαξη ως ανωτέρω. ΤΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΟ ΚΛΑΣΜΑ: Το φίλτρο φυλάσσεται σε τρυβλία, ως ανωτέρω. 16

17 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΩΝ: Τα δείγματα τοποθετούνται σε πλαστικά σακουλάκια ή υάλινα βαζάκια. Μεταφέρονται στο εργαστήριο υπό ψύξη. Ακολουθεί ξήρανση στον αέρα στους 40 C και μετά κοσκίνισμα (2 mm). Τοποθετούνται σε σακουλάκια από πολυαιθυλένιο και συντηρούνται στην κατάψυξη. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΜΑΤΩΝ: Αρχικά ακολουθείται παρόμοια πορεία με τα δείγματα ιζημάτων από τη μεταφορά μέχρι την ξήρανση στον αέρα στους 40 C. Επειδή συχνά το δείγμα χώματος είναι έντονα ανομοιογενές πραγματοποιείται κονιορτοποίηση μηχανικά ήχειρωνακτικά. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΜΑΤΩΝ (συν.): Τα κονιορτοποιημένα δείγματα πρέπει να αναμιχθούν προσεκτικά με διαδικασία coning and quartering: Φτιάχνουμε έναν κώνο σε γυάλινη επιφάνεια, το συμπιέζουμε για να γίνει επίπεδο, με μια σπάτουλα χωρίζουμε το δείγμα στα τέσσερα και απορρίπτουμε τα δυο απέναντι τμήματα. Τα εναπομείναντα τμήματα αναμιγνύονται και κοσκινίζονται με κόσκινο 2mm. Τοποθετούνται σε σακουλάκια από πολυαιθυλένιο και συντηρούνται στους 4 C ή στην κατάψυξη. 17

18 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ Χώνευση ήεκχύλιση Δείγματος Τα στερεά δείγματα απαιτούν χώνευση (digestion) ή διαλυτοποίηση (dissolution) με μίγμα οξέων/οξειδωτικών. Χώνευση σημαίνει πλήρη καταστροφή του μητρικού υλικού, ενώ στη διαλυτοποίηση παραμένει υπόλειμμα το οποίο δε μας ενδιαφέρει (θεωρούμε ότι τα βαρέα μέταλλα που προέρχονται από τη ρύπανση δεν εισχωρούν στην κρυσταλλική δομή του μητρικού υλικού, αλλά συνδέονται με αυτό επιφανειακά). Πραγματοποιούνται υπό ατμοσφαιρική πίεση σε θερμαντική πλάκα ήσε θερμαντικούς μανδύες ήυπό πίεση σε κοινά πυριαντήρια ήφούρνους μικροκυμάτων. Οξέα χώνευσης HCl (bp 110 C): Διαλυτοποιεί ανθρακικά και φωσφορικά άλατα, μερικά οξείδια και σουλφίδια. Ασθενές αναγωγικό, δε χρησιμοποιείται για τη χώνευση οργανικής ύλης. ΗΝΟ 3 (bp 122 C): Οξειδωτικό, χρησιμοποιείται πιο συχνά όπου δε δρα το HCl, χρήσιμο για τη χώνευση μετάλλων και οργανικής ύλης. Η 2 SO 4 (bp 338 C): Παραγωγή πτητικών προϊόντων. Οξειδωτικό, χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το ΗΝΟ 3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε χρησιμοποιείτε ποτέ σε δοχεία από PTFE. HClO 4 (bp 203 C): Οι ατμοί του είναι ισχυρό οξειδωτικό της οργανικής ύλης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκρηκτικό, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του. Χρήση μετά από κατεργασία με ΗΝΟ 3. 18

19 Οξέα χώνευσης ΗF (bp 112 C): Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται πλήρη χώνευση πυριτικών δειγμάτων. Σχηματίζονται SiF ΠΡΟΣΟΧΗ: Επικίνδυνο, απαιτείται ιδιαίτερη προφύλαξη κατά τη χρήση του. Δε χρησιμοποιείται ποτέ με γυάλινα σκεύη! Βασιλικό νερό (μίγμα 1:3 v/v HNO 3 :HCl): Σχηματίζει το δραστικό ενδιάμεσο ΝΟCl. Προσβάλει μέταλλα (ακόμη και τα ευγενή), κράματα, θειούχα μεταλλεύματα. Συχνά χρησιμοποιείται για διαλυτοποίηση του δείγματος και το διαλυθέν τμήμα χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπευτικό της ρύπανσης από βαρέα μέταλλα (aqua regia soluble fraction) Μέθοδοι χώνευσης Tα δείγματα χωνεύονται σε δοχεία από TEFLON, PFA ή από χαλαζία (σε ειδικές εφαρμογές) Χώνευση σε ανοικτά δοχεία (EPA Method 350B): Απλή, φθηνή, δεν απαιτείται ειδική οργανολογία, αλλά απαιτεί την προσοχή του αναλυτή, έχουμε συχνά επιμολύνσεις και απώλειες πτητικών μετάλλων. Ηχώνευση με θερμαντικό μανδύα επιτρέπει την ταυτόχρονη χώνευση πολλών δειγμάτων (6-24) 19

20 Μέθοδοι χώνευσης Χώνευση σε φούρνους μικροκυμάτων Εστιασμένος, ανοικτού τύπου φούρνος μικροκυμάτων (open-focused microwave digestion system) Μέθοδοι χώνευσης Χώνευση σε φούρνους μικροκυμάτων Κλειστά συστήματα, ελεγχόμενης πίεσης (μέχρι 800 psi) και θερμοκρασίας (μέχρι 300 C) EPA Methods 3051 &

21 Mέθοδοι εκχύλισης Στην ανάλυση υδάτων (κυρίως θαλασσινού) πραγματοποιείται εκχύλιση των μετάλλων με τη βοήθεια συμπλεκτικού αντιδραστηρίου σε οργανικό διαλύτη (ΜΙΒΚ) για προσυγκέντρωση ή/και για απομάκρυνση των παρεμποδιστών. Τα κυριότερα συμπλεκτικά αντιδραστήρια είναι: Τεχνικές προσδιορισμού Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης (AAS: FAAS, ETAAS, HGAAS, CVAAS, κ.ά.) Φλογοφωτομετρία Ατομικής Εκπομπής (FAES) Ατομικός Φθορισμός (AFS) Φθορισμός Ακτίνων Χ(XRF) Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-AES) Φασματομετρία ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-ΜS) Βολταμμετρικές τεχνικές Στην περιβαλλοντική ανάλυση προτιμούμε πολυστοιχειακές τεχνικές 21

22 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΑΖΩΝ H ανάλυση με φασματομετρία ατομικών μαζών περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 1) Ατομοποίηση 2) Ιοντισμός, παράγοντας δέσμη μονοφορτισμένων θετικών ιόντων 3) Διαχωρισμός των ιόντων με βάση το λόγο m/z 4) Απαρίθμηση ιόντων ήμέτρηση του ρεύματος κατάλληλου μεταλλάκτη Τα στάδια (1) + (2) πραγματοποιούνται στο ICP Tα στάδια (3) + (4) πραγματοποιούνται σε αναλυτή MS Συζευγμένη τεχνική : ICP-MS Αρχή λειτουργίας ICP-MS Ιοντικοί φακοί Αναλυτής μάζας (τετράπολο) Κώνοι: Α) sample cone B) skimmer cone Πηγή ιοντισμού (πλάσμα Ar) A) Πυρσός B) Πηνίο Γ) Βοηθητικές παροχές αερίων Σύστημα εισαγωγής δείγματος : Α) Εκνεφωτής Β) Θάλαμος ψεκασμού Αντλίες κενού (Διάχυσης) Ανιχνευτής (Ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστής) 22

23 Σημείο διασύνδεσης του ICP με το MS Στάδιο διαστολής: Διασύνδεση ICP (ατμ. Πίεση) με QMS (υπό κενό) Κώνος δειγματοληψίας: Ni ή Pt Λόγω διαστολής το αέριο ψύχεται Ένα τμήμα αερίου από τον αποκορυφωτή μεταφέρεται στους φακούς ιόντων. Τα θετικά ιόντα διαχωρίζονται από τα e, τα φωτόνια και τα ουδέτερα σωματίδια με εφαρμογή αρνητικού δυναμικού Σημείο διασύνδεσης του ICP με το MS 23

24 ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΜΑΖΩΝ Μικρό μέγεθος Το μικρότερο κόστος Υψηλή ταχύτητα σάρωσης (<100ms) Μόνο τα ιόντα με συγκεκριμένο m/z φτάνουν στον μεταλλάκτη ιόντων Διακριτική ικανότητα: ~1amu Φίλτρο μαζών Αναλυτές μαγνητικού ήηλεκτρικού τομέα Μαγνητικός Αναλυτής Πηγή Ιόντων Ανιχνευτής Διαχωρισμός των ιόντων επιτυγχάνεται με σάρωση της έντασης του μαγνητικού πεδίου (V, r: σταθερά) Φασματόμετρα Απλής Εστίασης (Single focusing MS) [R 2000] Ηλεκτροστατικός Αναλυτής 24

25 Αναλυτές μαγνητικού τομέα διπλής εστίασης Γεωμετρία Nier -Johnson MS υψηλής διακριτικής ικανότητας R = Αναλυτές μαγνητικού τομέα αντίστροφης διπλής εστίασης : (HR)-ICP-SFMS conversion dynode dual mode detector electrostatic analyzer differential pumping system (5 stages) magnet transfer optics plasma 25

26 Schematic of the ELEMENT2 ICP-MS Ion Detection Energy Focusing Mass Separation 8kV Ion Acceleration & Focusing Atmospheric Pressure Ion Source 5-Stage Vacuum System Mass Spectrometer Ion Production 10 ng/l Fe 40 Ar 16 O 40 Ca 16 O 56 Fe 26

27 Μεταλλάκτες: Ηλεκτρονιοπολλαπλασιαστές ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΙΣ Πλεονέκτημα ICP-MS: Απλότητα φάσματος Φασματικές παρεμποδίσεις: Ισοβαρικές παρεμποδίσεις: 40 Αr + στο 40 Ca + Παρεμποδίσεις πολυατομικών ιόντων: 40 Αr 16 Ο + στο 56 Fe + Παρεμποδίσεις από οξείδια και υδροξείδια: 40 Ca 16 O στο 56 Fe + 27

28 AΡΣH ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΕΩΝ σε ICP-QMS Κυψελίδες αντιδράσεων ήσυγκρούσεων: Δραστικά αέρια NH 3, CH 4, H 2, αλλά και He, αντιδρούν με τα πολυατομικά ιόντα. Άρση παρεμπόδισης 40 Αr στο 40 Ca με ΝΗ 3 : Μείωση σήματος, αλλά βελτίωση λόγου S/N (HR) ICP-SF-MS: R= Ar 35 Cl? 75 As ~ 5 ppt 28

29 Ποσοτικές και ημιποσοτικές εφαρμογές της τεχνικής ICP-MS Πολυστοιχειακή ποσοτική ανάλυση : 73 στοιχεία (> 75% του Περιοδικού Πίνακα) Καμπύλες ταυτόχρονης βαθμονόμησης για ιχνοστοιχεία και κύρια στοιχεία Ταχύτατη ημιποσοτική ανάλυση Ισοτοπική ανάλυση Τεχνική ισοτοπικής αραίωσης: υψηλή ακρίβεια και ανθεκτικότητα Οικονομικά ασύμφορη για ανάλυση ενός μόνο στοιχείου ανά δείγμα (εκτός από ισοτοπική ανάλυση ήανάλυση σπανίων γαιών) Πλεονεκτήματα της τεχνικής ICP-MS (σε σχέση με όλες τις άλλες τεχνικές) Το ICP-MS παρέχει: Τα χαμηλότερα όρια ανίχνευσης (<ppt) Τη μεγαλύτερη ταχύτητα: 150 δείγματα x 72 στοιχεία /8 ώρες = αναλύσεις ανά 8h Αποκλειστική δυνατότητα ισοτοπικής ανάλυσης Ανάλυση σπανίων γαιών Μηδενικές χημικές παρεμποδίσεις Τη μεγαλύτερη δυναμική περιοχή (8-9 τάξεις μεγέθους) Μειονέκτημα: Υψηλό κόστος λειτουργίας, εκτός αν εκτελούνται πολλοί προσδιορισμοί 29

30 Συγκριτικός πίνακας τεχνικών ΑΦ LODs (ppb) Κόστος Ταχύτητα ICP-OES ICPMS FAA GFAA Ευαισθησία Τεχνικές προσδιορισμού BM Flame AA ICP -Emission Hydride Gen. AA GF -AA ICP -MS Περιοχή Ορίων Ανίχνευσης (μg/l) 30

31 Τεχνικές προσδιορισμού BM Flame AA GF -AA ICP -Emission ICP -MS Χαμηλό-----Σχετικό Κόστος Συστήματος-----Ψηλό Σύγκριση τεχνικών Ατομικής Φασματομετρίας Flame AAS: Υψηλή εκλεκτικότητα Ευκολία χειρισμού Χαμηλού κόστους RSDs 0.3-1% Μόνο υγρά δ/τα ICP AES: Υψηλή θερμοκρασία πλάσματος, προσδιορισμός «δύσκολων» στοιχείων Πολυστοιχειακή Μεγάλη δυναμική περιοχή RSDs 0.5-2% Ασφαλής, ταχεία και εύκολη ανάλυση Φασματικές παρεμποδίσεις GF AAS: Υψηλή εκλεκτικότητα Χαμηλά όρια ανίχνευσης Στερεά δείγματα Χημικές παρεμποδίσεις Αργή τεχνική ICP MS: Χαμηλότατα όρια ανίχνευσης Μεγάλη δυναμική περιοχή Πολυστοιχειακή Ταχεία ημιποσοτική ανάλυση Ισοτοπική ανάλυση Απλότητα φάσματος Ισοβαρικές παρεμποδίσεις Υψηλό κόστος 31

32 Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία ENVIROMETRICS: Ηχρήση στατιστικών μεθόδων και χημειομετρίας για την ανάλυση πολλών περιβαλλοντικών παραμέτρων Διερεύνηση πηγών (source apportionment) Διακυμάνσεις (εποχιακές, κλιματικές, κοκ) ANOVA Μη παραμετρικές συσχετίσεις (Spearman) Παραγοντική Ανάλυση (PCA, Cluster analysis) Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία μέταλλα: As, Cd, Pb, Cr, Ni, Cu, Zn, Fe, Mn, V, Mo, Co & Ba σε 14 σημεία (επιφανειακά νερά) σε τρείς δειγματοληψίες Ανάλυση διαλυτούκαι ολικούκλάσματος τωνμετάλλων 1092 μετρήσεις!

33 Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία Στατιστική κατανομών: Κατανομή, Μεση τιμή, διάμεσος, εύρος, τυπική αποκλιση 9 Histogram: Cd(diss) K-S d=.11876, p>.20 Expected Normal 16 Variable: Mo(diss), Distribution: Log-normal Kolmogorov-Smirnov d = , p = n.s. Chi-Square: , df = 0, p = No. of obs No. of observations X <= Category Boundary Category (upper limits) Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία Μη παραμετρική συσχέτιση: Spearman Correlations (Spreadsheet_perpa(Ave_diss)noPS,AL,AS) Cr(diss) Ni (diss) 33

34 Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ...Συνδυάζοντας μεταβλητές Ηερμηνεία πολλών πολυπαραμετρικών προβλημάτων μπορεί να απλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη μας όχι μόνο τις αρχικές μεταβλητές, αλλά επίσης και ένα γραμμικό συνδυασμό αυτών. Έτσι μια νέα ομάδα μεταβλητών δημιουργείται, καθεμιά από τις οποίες περιέχει ένα άθροισμα των αρχικών μεταβλητών. Οποιαδήποτε μέθοδος και να χρησιμοποιηθεί γι αυτό, ο σκοπός είναι να μειωθεί οαριθμός των μεταβλητών και να ληφθεί μια βελτιωμένη αναπαράσταση των αρχικών δεδομένων. Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία Principal Components analysis (Ανάλυση κυρίων συνιστωσών) Αποκαλύπτει εκείνες τις μεταβλητές ή συνδυασμό των μεταβλητών που περιγράφουν κάποια πρωταρχική και εσωτερική δομή των δεδομένων και που μπορεί να απεικονίζεται σε χημικούς ήφυσικοχημικούς όρους. Τα δυο βασικά εργαλεία απεικόνισης για την PCA, είναι οι πίνακες των loadings και τα διαγράμματα scores (score-plots). Ο πίνακας των loadings αναδεικνύει την συσχέτιση παλαιών και νέων μεταβλητών και τα φορτία των πρώτων που περιέχονται στις δεύτερες. Το score-plot χρησιμοποιεί επίσης σαν συντεταγμένες συνήθως τις δυο πρώτες από τις βασικές συνιστώσες και κάθε σημείο του (δείγμα) απεικονίζεται κοντά στα περισσότερο με αυτό συσχετιζόμενα σημεία. Έτσι διαφαίνονται συνήθως οι αρχικές ομάδες δειγματοληψίας (συσχετισειςμεταξύτων μεταβλητών). 34

35 Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Οπροσδιορισμός 12 μετάλλων (12 μεταβλητές) στους ταμιευτήρεςτης Αθήνας (Υλίκη, Μόρνος καιμαραθώνας) οδήγησε την μείωσητωναρχικών μεταβλητών σε πέντε (5), μετις φορτίσεις (loadings) πουφαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Fe 0, , , , , B -0, , , , , Al 0, , , , , V -0, , , , , Cr -0, , , , , Mn 0, , , , , Ni 0, , , , , Cu 0, , , , , Zn 0, , , , , As 0, , , , , Ba 0, , , , , Pb 0, , , , , Totl.Var% 36,3 25,5 16,7 8,71 3,89 Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία Ι: Υλίκη Ο: Μόρνος Α: Μαραθώνας Factor 2: 25,48% A Projection of the cases on the factor-plane ( 1 x 2) Cases with sum of cosine square >= 0,00 Labelling variable: S ample I I I A A O OA O O O O O A Factor 1: 36,28% 35

36 Στατιστική επεξεργασία - Χημειομετρία Cluster Analysis (Ανάλυση Συστάδων) Αν και ηpca, μπορεί να αποκαλύψει ομάδες αντικειμένων, δεν αποδεικνύεται πάντα επιτυχής για τον σκοπό αυτό. Αντίθετα η Cluster analysis (CA) είναι μια μη επιτηρούμενη (unsupervised) μέθοδος που αποκαλύπτει τις εσωτερικές διαφορές ήαπλά υπογραμμίζει στοιχεία στην συμπεριφοράτωνδεδομένων, έτσι ώστε να επιτευχθεί ομαδοποίηση των αντικειμένων με βάση την γειτονία ήτηνομοιότητα. Tree Diagram for 14 Cases Ward`s method Euclidean distances I1 I3 I2 A3 O1 O4 O6 O7 O2 O5 A2 O3 A4 A Linkage Distance 36

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΑΖΩΝ Ίσως η τεχνική με τη μεγαλύτερη ποικιλία εφαρμογών και την εντυπωσιακότερη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Η τεχνική MS παρέχει πληροφορίες σχετικά με: Τη στοιχειακή σύσταση του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΑ Η Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης είναι μια μέθοδος ΑΤΟΜΙΚΗΣ φασματομετρίας. Προσδιορίζεται η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA)

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) H ιστορική εξέλιξη των αυτόµατων µεθόδων ανάλυσης Κλασική ανάλυση Ασυνεχής αυτόµατη ανάλυση Ανάλυση συνεχούς ροής? Τα πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα νερού

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού

Έλεγχοι. Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Έλεγχοι Τη συγκέντρωση του φαρμάκου σε δείγμα ιστού ή βιολογικού υγρού Το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου από το σκεύασμα Έλεγχο ταυτότητας και καθαρότητας της πρώτης ύλης και των εκδόχων( βάση προδιαγραφών)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Εισαγωγή Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Γεωχημείας Στοιχεία βιογεωχημείας Μονάδες σύστασης διαλυμάτων/ μετατροπές ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Αναλυτική υποδομή χαρακτηρισμού αερολύματος για ερευνητικό έργο και παροχή υπηρεσιών Δειγματολήπτες Αιωρούμενων Σωματιδίων με φίλτρο High Volume Impactor Κρουστικός διαχωριστής που συλλέγει σωματίδια διαμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου

Οργανική Χημεία. Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου Οργανική Χημεία Κεφάλαια 12 &13: Φασματοσκοπία μαζών και υπερύθρου 1. Γενικά Δυνατότητα προσδιορισμού δομών με σαφήνεια χρησιμοποιώντας τεχνικές φασματοσκοπίας Φασματοσκοπία μαζών Μέγεθος, μοριακός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου

1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου 1. ΣΓΕ 10: Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου γαλβανική επικάλυψη νικελίου και γαλβανοπλαστική νικελίου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Κατεργασία επιφάνειας μετάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ. Χυτοσίδηρος (C>2%) (Cast Iron) Χάλυβας (C 2%) (Steel)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ. Χυτοσίδηρος (C>2%) (Cast Iron) Χάλυβας (C 2%) (Steel) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: Νίκος Θωμαΐδης ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙ - ΚΕΡΑΜΙΚΑ Εργ. Αναλυτικής Χημείας Τμ. Χημείας ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ Κράματα Σιδήρου: Χυτοσίδηρος (C>2%) (Cast Iron) Χάλυβας (C 2%) (Steel) Κοινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Ποια από τις παρακάτω τετράδες κβαντικών αριθµών αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΜΤΝ4 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα υγρού

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων

Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Φασματοσκοπία SIMS (secondary ion mass spectrometry) Φασματοσκοπία μάζης δευτερογενών ιόντων Ιόντα με υψηλές ενέργειες (συνήθως Ar +, O ή Cs + ) βομβαρδίζουν την επιφάνεια του δείγματος sputtering ουδετέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ

1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ 1, ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ 20: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ Κύκλος ζωής Τελική χρήση ΜΧ μετάλλου νικελίου Σύντομος ελεύθερος τίτλος Χρήση υλικού επαφής Ag/Ni (Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ηλεκτρικά αγώγιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Mercury & Cosmetics Προέλευση Ως θειούχοορυκτό (κιννάβαρι) Συχνάσυνοδεύεται από ελεύθερο μέταλλο υπό μορφήσταγονιδίων Με θέρμανση, αποβάλλεταιτο θείο και μετατρέπεταισε μεταλλικό υδράργυρο Φυσικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο. Εξοπλισμός. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο Εξοπλισμός Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να διαθέτει χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής

Συνδυασµός Θερµοχηµικής και Βιοχηµικής Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων (ΕΚΕΤΑ / ΙΤΕΣΚ) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών & Θερµικών Εγκαταστάσεων (ΕΜΠ / ΕΑ&ΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Ποιοτική Ανάλυση/ Ποσοτική Ανάλυση) Κλασσική Χημική Ανάλυση Ενόργανη Χημική Ανάλυση Σταθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου. Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ε. Ατσαλάκη ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (2000-2011) Χημεία Γ Λυκείου Α) Να επιλέξετε σε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις τη σωστή απάντηση: 1. To στοιχείο που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ Ορισµός ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ - Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µικρού µήκους κύµατος (10-5 - 100 Å) - Συνήθως χρησιµοποιούνται ακτίνες Χ µε µήκος κύµατος 0.1-25

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου

Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Περιβαλλοντική Διαχείριση Εκβολών & Παράκτιας Ζώνης π. Νέστου Γ. Συλαίος 1, Ν. Καμίδης 1,2, & Β. Τσιχριντζής 1 1 Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός υλικών με ιόντα

Χαρακτηρισμός υλικών με ιόντα Χαρακτηρισμός υλικών με ιόντα 1. Secondary ion mass spectroscopy (SIMS) Φασματοσκοπία μάζας δευτερογενών ιόντων. Rutherford backscattering (RBS) Φασματοσκοπία οπισθοσκέδασης κατά Rutherford Secondary ion

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό

Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Παγκόσμιο πείραμα για το Διεθνές Έτος Χημείας Δραστηριότητα 2: Το αλμυρό νερό Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού στον πλανήτη, για την ακρίβεια το 95% είναι αλμυρό νερό, δηλ. περιέχει άλατα. Σε αυτή τη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Ο όρος «ποιότητα» συχνά χρησιµοποιείται χωρίς την πραγµατική της έννοια. ηλαδή δεν προσδιορίζεται αν το προϊόν στο οποίο αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA

«Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙ «Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ HIRAYAMA 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ Τρεις τύποι φιλτραρίσµατος χρησιµοποιούνται στα αυτόνοµα

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου

2. Συνθήκες λειτουργίας και μέτρα διαχείρισης κινδύνου 1. Τίτλος ΣΓΕ 7: Ολοκληρωμένη παραγωγή χάλυβα και σιδήρου Κύκλος ζωής Σύντομος ελεύθερος τίτλος Τυποποίηση ΜΧ μετάλλου νικελίου Ολοκληρωμένη παραγωγή χάλυβα και σιδήρου Συστηματικός τίτλος βασισμένος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ Νίκος Θωμαΐδης Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ Επισκόπηση ύλης Εισαγωγή στην Ατομική Φασματομετρία ΑΑS Θεωρητικές Αρχές: Αρχή λειτουργίας Οργανολογία ΑΑS στην πράξη: Έλεγχος καταλληλότητας συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7

Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 Κωδικός: ΜΤΝ1 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα επεξεργασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΟΥ Τι θα μάθουμε στην άσκηση αυτή Στην άσκηση αυτή θα πραγματοποιήσουμε μια τυπική ηλεκτροσταθμική ανάλυση. Θα προσδιορίσουμε χαλκό σε δείγματα οξειδίου του. Ο προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεργασίεςπου εφαρµόζονται συνήθως στην επεξεργασία του πόσιµου νερού Κροκίδωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 09/07/2012 Εισήγηση : ρ. Στυλιανός Παπαδόπουλος Γενικός ιευθυντής INTERGEO Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ Y ΑΤΙΚΑ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Χ. Πολατίδης, Γ. Κυριάκου Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αυτή µελετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΥΨΟΥΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΗ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α H εταιρεία Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ, ως ηγέτης

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα