Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ AΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Tαχ. Διεύθυνση : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2 Ταχ.Κώδ : (Λιμένας Πειραιώς) Πληροφορίες : Κστης ΛΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Ι. Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πειραιάς, Αριθμ. Φακ. : / 2013 Αριθμ. Σχεδίου: ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (0 3) αλεξίσφαιρων φυλακίων και τριών ( 03) μεταλλικών βάσεων τοποθέτησης, προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ΕΥΡΩ #46.500,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%)». Α Π Ο Φ Α ΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α /95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Του Π.Δ.118/07 (ΦΕΚ 150 Α /07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». γ. Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α /10) «περί Ενίσχυσης Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια». δ. Του Ν. 3871/10 (ΦΕΚ 141 Α /10) άρθρ. 21 «περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης Ανάληψης Υποχρέωσης». ε. Του Ν.3922/11 (ΦΕΚ 35 Α /11) «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις». στ. Του Π.Δ. 67/11 (ΦΕΚ 149 Α /11) «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής». ζ. Του ΠΔ 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α /12), «Ίδρυση & μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ. 94/2012 (ΦΕΚ 149Α /12).

2 η. Του Ν. 4150/13 (ΦΕΚ 102 Α /13), «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις». θ. Της αριθμ. 218/2013 (ΦΕΚ 1199 Β / ) Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας & Αιγαίου, περί «Καθορισμός καθηκόντων των Υπαρχηγών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής». ι. Του ΠΔ 119/13 (ΦΕΚ 153 Α / ), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών & Υφυπουργών». 2. Την αριθμ / 13 / (Αριθμ. Σχεδ: 543) Απόφαση ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ περί «Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ( ) έτους ΥΝΑ/Α.ΛΣ ΕΛ.ΑΚΤ.». 3. Το αριθμ /05/13/ (Αριθμ. Σχεδίου: 5177) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠ 3 ο (Επιστασία). 4. Το αριθμ /2013/ (Αριθμ. Σχεδίου:1090) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3ο. 5. Την αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου: 25942) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΟΣΠΑΣΠ Α, η οποία καταχωρήθηκε με α.α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. 6. Το αριθμ /2013/ (Αριθμ. Σχεδίου:1392) ΦΕΣ ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΙΠΡΟΜ 3ο. 7. Την αριθμ / (Αριθμ. Σχεδίου: 26128) Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΟΣΠΑΣΠ Α, η οποία καταχωρήθηκε με α.α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Α π ο φ α σ ί ζουμε 1. Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ για την προμήθεια τριών (03) αλεξίσφαιρων φυλακίων και τριών (03) βάσεων τοποθέτησης αυτών, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #46.500,00 # (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α 23%), σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και το επισυναπτόμενο παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ I ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΦΥΛΑΚΙΑ ,00 II ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ,00

3 2. Οι σφραγισμένες προσφορές, να κατατεθούν εις διπλούν σε έντυπη μορφή (Πρωτότυπο- Αντίγραφο, το Πρωτότυπο υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφοράς τους) με τα οικονομικά στοιχεία όπως ζητούνται κατωτέρω. Οι φάκελοι των προσφορών δύναται να αποσταλούν, είτε στην ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. / ΔΙ. ΠΡΟΜ., μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, είτε να προσκομισθούν την ημέρα και ώρα που θα διενεργηθεί δημόσια, ο διαγωνισμός στην Επιτροπή Προμηθειών Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Προχείρων Διαγωνισμών, απευθείας ή με νόμιμο εκπρόσωπο, ήτοι την: Ημ/νία: 04/09/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 Τόπος Διεξαγωγής: Aκτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Δραπετσώνα (Λιμάνι Πειραιά), Όροφος 3 ος αίθουσα συνεδριάσεων αρ Προσφορές, που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους, για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και οι οποίες ενδέχεται να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα επισυναπτόμενα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 5. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά γ. συνεταιρισμοί δ. κοινοπραξίες προμηθευτών 6. Σε κάθε φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η φράση: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «..». β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό (ΥΝΑ /Α.Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ 3 Ο ). γ) Ο αριθμός της Απόφασης διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. στ) Η ένδειξη: ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

4 7. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία: Υπεύθυνη Δήλωση (παρ.19 της παρούσας Απόφασης) και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα «Τεχνικών Προδιαγραφών» της παρούσας. 8. Τα οικονομικά στοιχεία επί ποινή απόρριψης τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει και την ένδειξη του κυρίως φακέλου. 9. Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών θα αποσφραγισθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών εφόσον έχουν προσκομισθεί και αξιολογηθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών θα ενημερώνει τους υποψήφιους προμηθευτές για το χρόνο και τον τόπο ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. 10.Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλύουν το τίμημα της προσφοράς τους ως εξής: Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ ανά τεμάχιο για κάθε είδος. Τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ για τη συνολική ποσότητα όλων των ειδών του πίνακα (παρ. 1). Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11. Το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή μικρότερη κατά ποσοστό 50%. 12.Η δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ #46.500,00 # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και των νόμιμων κρατήσεων επί της καθαρής αξίας και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό ΥΝΑ έτους 2013 ΚΑΕ 41/140/1911. Η προμήθεια υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: M.T.N. 4% ΕΛΟΑΝ 2% (πρώην Τ.Α.Ν.) Χαρτόσημο 2% επί των ανωτέρω κρατήσεων (Μ.Τ.Ν. + ΕΛΟΑΝ) ΕΑΑΔΣ 0,10% Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΣ ΟΓΑ χαρτοσήμων 20% Επί της καθαρής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%.

5 13.Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο. 14.Η πληρωμή θα γίνει σε EΥΡΩ, καταβάλλοντας το 100% της αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 15.Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών του πίνακα της παρ Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον ανωτέρω απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 17.Ως τόπος παράδοσης ορίζεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, επί της Ακτής Μιαούλς 50, για το ένα (01) αλεξίσφαιρο φυλάκιο και το ΥΝΑ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΚΕΦ, επί της Ακτής Βασιλειάδη, για τα υπόλοιπα είδη που περιγράφονται στην παράγραφο 1 της παρούσας. Για την οριστική παραλαβή της προμήθειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των όρων ελέγχου παραλαβής, όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 18.Οι προσφέροντες υποχρεούνται μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή απορρίψεως και Υπεύθυνη Δήλωση, με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι: (α) Έλαβαν γνώση γενικά των όρων και προδιαγραφών του διαγωνισμού, τους οποίους αποδέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και αναλυτικά οι τυχόν αποκλίσεις. (β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Επιχείρησης. (γ) Δεν έχουν αποκλεισθεί από την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου (δ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. (ε) Δεν έχουν προβεί σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. (στ) Θα είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, που ζητούνται από την Υπηρεσία. 19.Η αρμόδια Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τους προσφέροντες να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Α 150). 20.Οι φάκελοι των Οικονομικών Προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 21.Η σύμβαση υπογράφεται από εκείνον στον οποίο ανατίθεται η προμήθεια, το νόμιμο εκπρόσωπό του ή άλλο πρόσωπο με νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση αυτού στα γραφεία του ΥΝΑ/Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.ΠΡΟΜ. 3 Ο (Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2, Λιμάνι Πειραιά).

6 22.Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έγγραφη εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής των ειδών, με την οποία θα αναλαμβάνει την ευθύνη και τις δαπάνες για την αποκατάσταση, εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών από την αναγγελία, τυχόν βλαβών-δυσλειτουργιών, που δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση ή πλημμελή συντήρηση των ειδών ή ανώτερη βία. 23.Σχετική Ανακοίνωση να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Α.ΛΣ-ΕΛ. ΑΚΤ., μαζί με το σώμα των τεχνικών προδιαγραφών για δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες. 24.Να κοινοποιηθεί για άμεση εκτέλεση.- Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: Τεχνικές Προδιαγραφές (σελ. 09). ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόεδρος Β Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Πρόχειρων Διαγωνισμών Αντιπλοίαρχος ΛΣ ΜΠΑΓΔΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. (ΔΕΚΝ) ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (μέσω ηλ/κου ταχυδρομείου): 1. Γραφ. κ. Υπουργού 2. Γραφ. κ. Γ.Γ. 3. Γραφ. κ. ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 4. Γραφ. κ. Α Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 5. Γραφ. κ. Β Υ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ 6. Γραφ. κ. ΔΚΒ 7. Γραφ. κ. Δ ΚΓ 8. Γραφ. κ. Επόπτη ΔΙΠΡΟΜ 9. ΔΠ 3 ο (ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ) 10. ΔΙΠΡΟΜ 1 ο -2 ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

7 Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΣΚΟΠΙΑ) - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Κάθε φυλάκιο κατασκευάζεται και εγκαθίσταται προκειμένου να καλύψει ανάγκες φρούρησης στόχων Λιμενικού ενδιαφέροντος που η αρμοδιότητα ανήκει στο Λιμενικό Σώμα (Λιμενικά καταστήματα, λοιπές Λιμενικές υποδομές). Εγκαθίσταται σε χώρο επί υπάρχοντος δαπέδου ή με ανάλογη υπερύψωση, για να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ορατότητα και προσβασιμότητα στο φρουρούμενο χώρο. Η όλη κατασκευή πρέπει να εξασφαλίζει προστατεύει τον σκοπό από τις καιρικές - κλιματολογικές συνθήκες, πυρκαγιά και τυχόν έκνομες ενέργειες (Τρομοκρατικές ενέργειες κλπ). Να διαθέτει την αναγκαία υποδομή - λειτουργικότητα, για άνετη και ασφαλή παραμονή του φρουρού εντός αυτής. Στο χώρο εγκατάστασης του φυλακίου, θα πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία δίκτυα παροχών (Τηλεφωνική Παροχή, Ηλεκτρική παροχή από ΔΕΗ και Η/Ζ εφόσον υφίσταται). Η Αρχιτεκτονική της κατασκευής, πρέπει να προσαρμόζεται με τους κατά τόπους ισχύοντες όρους και το περιβάλλον που θα εγκατασταθεί (Εμφανή οικοδομικά στοιχεία Επενδύσεις-, Οροφή, Χρωματισμός κλπ). Οι ενδεικτικές διαστάσεις να είναι κατά κανόνα: 1,5m X 1,5m με ελάχιστο ελεύθερο (εσωτερικό) ύψος. 2,2m. Αναλόγως του φρουρούμενου χώρου, να εγκαθίσταται ανάλογος αριθμός φυλακίων προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκής επιτήρηση - φρούρηση. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΩΜΑ (Σκελετός Πλευρές Οροφή Δάπεδο) Α. Κυρίως σώμα. Το κυρίως σώμα (Σκελετός πλευρών, δαπέδου και οροφής -Κάθετα και οριζόντια- καθώς και οι γωνιακοί ορθοστάτες του φυλακίου) κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκούς (100 Χ 100 χιλ) πάχους τουλάχιστον 4mm. Το κάτω μέρος του δαπέδου να είναι υπερυψωμένο κατά 7 εκ περίπου από την τελική στάθμη του δαπέδου στήριξης του φυλακίου και στο κάτω μέρος των ορθοστατών ηλεκτροσυγκολάται λαμαρίνα (πλάκα - πάτημα) διαστάσεων 15 Χ 15 εκ. περίπου και πάχους 1 εκ. με δύο τρύπες Φ:13 για ασφαλή στερέωση του φυλακίου, σημειακά σε σκυρόδεμα, στο έδαφος, σε άσφαλτο κλπ. Στην περίπτωση ασταθούς ή κεκλιμένου δαπέδου στήριξης του φυλακίου, η εγκατάσταση του φυλακίου θα γίνεται με την παρεμβολή κατάλληλων παρεμβυσμάτων (Τακάκια) για ασφαλή στερέωσή του. Για ασφαλή ανύψωση, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση του φυλακίου, στις δύο γωνίες της οροφής (διαγώνια), ηλεκτροσυγκολάται στους ορθοστάτες, κρίκ ος με στέλεχος (μπράτσο) κατάλληλα διαμορφωμένος από σίδηρο στρογγυλό τουλάχιστον Φ:20, άνοιγμα οπής περίπου 40 χιλ. και μήκος τουλάχιστον 25 εκ.. Ο κρίκος περνιέται σε τρύπα Φ:20 στο αντίστοιχο σημείο του panel πολυουρεθάνης της οροφής, η οποία σφραγίζεται κατάλληλα με σιλικόνη (Να αποκλείεται η είσοδος ομβρίων υδάτων στο εσωτερικό του φυλακίου), και το ευθύ τμήμα του κρίκου (στέλεχος - μπράτσο) ηλεκτροσυγκολλάται με ραφή στον ορθοστάτη κοιλοδοκό, έτσι ώστε να προεξέχει της οροφής ο κρίκος. Όλοι οι κοιλοδοκοί του σκελετού, θα πληρωθούν στο εσωτερικό τους με άμμο και θα κλείσουν οι τυχόν οπές πλήρωσής τους.

8 Όλοι οι οριζόντιοι κοιλοδοκόι των πλευρών και θύρας θα είναι διπλοί {(100Χ50χ4 mm) X 2 }, τοποθετημένοι κολλημένοι ο ένας πίσω από τον άλλο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται θωράκιση σε μεγαλύτερο βαθμό. Η όλη κατασκευή μπορεί να ενισχύεται στατικά, με ευθύνη και δαπάνες του κατασκευαστή, για την ασφάλεια της κατασκευής εγκατάστασης. Β. Πλευρές. Οι πλευρές περιμετρικά (Εκτός πλευράς θύρας): α) Το κάτω τμήμα των πλευρών, από τον συνδετήριο κοιλοδοκό δαπέδου και μέχρι ύψους 70 εκ από αυτόν, καλύπτεται με πλάκα εμφανούς οπλισμένου σκυρόδεματος πάχους: 9 εκ., κατηγορίας: C 20/25 τουλάχιστον με οπλισμό χαλύβδινης σχάρας 10 Χ 10 εκ./ Φ:8. Η πλάκα σκυροδέματος κατασκευάζεται κατά 1 εκ. μικρότερη από το μήκος και πλάτος του φατνώματος και στη συνέχεια τοποθετείται στο φάτνωμα στην εσωτερική πλευρά του οποίου έχει κολληθεί περιμετρικά πρόσωπο λάμα πλάτους 25 χιλ και πάχους 5 χιλ. Το περιμετρικό κενό πληρούται με έγχυση ακρυλικού στόκου. Στην εσωτερική πλευρά του φατνώματος, περιμετρικά και σε επαφή με την πλάκα σκυροδέματος, κολιέται λάμα πλάτους 40 χιλ και πάχους 5 χιλ. Η περίμετρος του φωτνώματος (Εσωτερικά και εξωτερικά) και στα σημεία επαφής των λαμών με τον κοιλοδοκό και την πλάκα σκυροδέματος, περνιέται ακρυλικός στεγανωτικός στόκος. Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται και έγχυση του σκυροδέματος αφού προηγουμένως έχει τοποθετηθεί κολληθεί ο προβλεπόμενος χαλύβδινος οπλισμός. Όλη η εσωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος επενδύεται με πλακίδια πορσελάνης (Επιλογής της Υπηρεσίας) πλήρως με αρμολόγηση κλπ. σε συνέχεια των πλακιδίων του δαπέδου. β) Στο μεσαίο τμήμα των πλευρών, από ύψος 80 εκ. και μέχρι ύψος 140 εκ. από το δάπεδο, κατασκευάζεται σταθερό χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό πλαίσιο υπερβαρέως τύπου κατασκευασμένο με σιδηρογωνιές 30Χ30Χ5 χιλ. που θα φέρει υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών. Το παραπάνω υαλοστάσιο τοποθετείται στο πλαίσιο από κοιλοδοκούς του σκελετού φυλακίου πρόσωπο εξωτερικά και στερέωσή του με κολλητή χαλύβδινη λάμα (40mm Χ 3mm) σε όλη την περίμετρο του πλαισίου και εσωτερικά στερεωμένο με χαλύβδινη γωνία πάχους 3mm βίδωμένη σε όλη την περίμετρο του πλαισίου με βίδες πάχους 6mm ανα 10 cm περίπου για να είναι εφικτή η αντικατάσταση του υαλοπίνακα και ταυτόχρονα να προσφέρει προστασία στην περίπτωση έκρηξης (Ωστικό κύμα). Τοποθετούνται επίσης τα ανάλογα τακάκια και περιμετρική στεγάνωση με διάφανη σιλικόνη. Τα υαλοστάσια θα φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών. γ) Στο άνω τμήμα των πλευρών, από ύψος 150 εκ. και μέχρι ύψος 180 εκ. από το δάπεδο του φυλακίου, κατασκευάζεται χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό - πλαίσιο υπερβαρέως τύπου πάχους τουλάχιστον 3,5 mm. Θα αποτελείται από τρία τμήματα τα δύο εκ των οποίων θα είναι σταθερά με υαλοστάσιο (στερέωση του υαλοπίνακα όπως και προηγούμενα) και το τρίτο μεσαίο τμήμα θα έχει μήκος περίπου 60 cm, θα είναι ανακλινόμενο με άνοιγμα από κάτω και προς τα έξω με γωνία ανοίγματος τουλάχιστον 60 0 και ενδιάμεσες τουλάχιστον δύο (2) στάσεις στερέωσής του, οι μηχανισμοί λειτουργίας ανάκλισης θα είναι υπερβαρέως τύπου και κατάλληλοι για το σκοπό που προορίζονται, θα περιλαμβάνει εσωτερικά και σύρτη ασφάλισης καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά για πλήρη στεγάνωση και κανονική λειτουργία έτσι ώστε να αποκλείεται η είσοδος ομβρίων υδάτων, να εξασφαλίζεται στεγανότητα και καλαισθησία (Ανάλογη προσοχή να δοθεί σε όλη την κατασκευή). Εναλλακτικά, όλο το άνω τμήμα των πλευρών μπορεί να αποτελείται από μονοκόμματο ανακλινόμενο παράθυρο με υαλοπίνακες ασφαλείας και με ανάλογο ιδιαίτερης κατασκευής μηχανισμό ανάκλισης. Τα υαλοστάσια θα φέρουν υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών. δ) Το τελείωμα της πλευράς, από το υαλοστάσιο και μέχρι τον συνδετήριο κοιλοδοκό οροφής (ύψος περίπου 20 εκ), ηλεκτροσυγκολάται περιμετρικά κοιλοδοκός ιδίου τύπου για κλείσιμο του ανοίγματος.

9 Η πλευρά της θύρας: Το σταθερό τμήμα της πλευράς που βρίσκεται η θύρα εισόδου, κατασκευάζεται όπως και οι άλλες πλευρές και τα υαλοστάσια είναι όλα σταθερά με υαλοπίνακες ασφαλείας. Θύρα: Θα έχει διάσταση: 70 εκ. πλάτος, 210 εκ. ύψος και ανάλογο πλάτος. Θα είναι κατασκευασμένη για έξω άνοιγμα (Αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας). Αναρτάται επί κασώματος, με τρεις τουλάχιστον χαλύβδινους μεντεσέδες υπερβαρέως τύπου διαμέτρου 25 χιλ. με ρουλεμάν. Ως κάσωμα χρησιμοποιείται το πλαίσιο κοιλοδοκών του ανοίγ ματος θύρας. Στην εξωτερική πλευρά και περιμετρικά της θύρας, ηλεκτροσυγκολάται χαλύβδινη λάμα πλάτους 40 χιλ. (πατούρα για περιμετρική σφράγιση στο κλείσιμο) επί της οποίας τοποθετείται πυράντοχο και ηχομονωτικό λάστιχο προς εξασφάλιση κανονικού και στεγανού κλεισίματος. Θα περιλαμβάνει: Κλειδαριά ασφαλείας με τρεις πύρους (τύπου τρίαινας) και πόμολο ορυχάλκινο μασίφ βαρέως τύπου. Κατωκάσι (Πάτημα) από φύλο ανωδειομένου αλουμινίου πάχους 2 χιλ. με ραβδώσεις (κριθαράκι) κατασκευασμένο σε γωνία 10 χ 10 εκ. σε όλο το μήκος του ανοίγματος της θύρας. α) Το κάτω τμήμα της θύρας, και μέχρι ύψους 70 εκ, κατασκευάζεται με χαλύβδινο σκελετό υπερβαρέως τύπου και επενδύεται εσωτερικά και εξωτερικά με χαλυβδόφυλα πάχους τουλάχιστον 8 χιλ.. Ενδιάμεσα των χαλυβδοφύλων τοποθετείται μοριοσανίδα (Νοβοπάν) πάχους 18 χιλ. και το υπόλοιπο κενό πληρούται με άμμο. β) Το μεσαίο τμήμα της θύρας, από ύψος 80 εκ. και μέχρι ύψος 140 εκ., κατασκευάζεται με σταθερό χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό - πλαίσιο υπερβαρέως τύπου που θα φέρει υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών. Το παραπάνω υαλοστάσιο τοποθετείται στο πλαίσιο του σκελετού θύρας όπως και παραπάνω. γ) Το άνω τμήμα της θύρας, από ύψος 150 εκ. και μέχρι ύψος 190 εκ., κατασκευάζεται με σταθερό χαλύβδινο υαλοστάσιο με σκελετό πλαίσιο υπερβαρέως τύπου. Το υαλοστάσιο θα φέρει υαλοπίνακες ασφαλείας τύπου σάντουιτς κρυστάλλων και μεμβρανών και στερεώνεται όπως και παραπάνω. δ) Στο τελείωμα της θύρας, από το υαλοστάσιο και μέχρι τον άνω συνδετήριο κοιλοδοκό θύρας (ύψος περίπου 20 εκ), ηλεκτροσυγκολάται περιμετρικά, κοιλοδοκός ιδίου τύπου για κλείσιμο του ανοίγματος. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Θα πρέπει να αντέχουν σε βολίδες πυροβόλου όπλου όπως αυτό προκύπτει από το επίπεδο προστασίας IΙΙ του προτύπου NIJ ή το επίπεδο BR7 του προτύπου ΕΝ 1063/ Επίσης θα πρέπει να αντέχουν σε βολή από τυφέκιο AK-47, φυσιγγίων Μ-1943 PS, μέγιστου βάρους 7,9 γρ και μέγιστης ταχύτητας 700m/sec. Θα αποτελούνται από σειρά κρυστάλλων που συγκολλούνται μεταξύ τους με πολλαπλές κατάλληλες μεμβράνες ασφαλείας διαφανείς PVB (Σάντουϊτς). Ο εξωτερικός υαλοπίνακας, να είναι αντηλιακός / ανακλαστικός τύπου καθρέπτου. Θα έχουν ενδεικτικό συνολικό πάχος περίπου 6 εκ

10 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ: (Κ12-2Μ -Κ10-2Μ- Κ10-2Μ-Κ8-3M- K8-6M-K4). (12 +0, , ,76+8+1,14+8+2,28+4) Όπου: Κ12 = Κρύσταλλο πάχους 12 mm. Κ10 = Κρύσταλλο πάχους 10 mm. Κ8 = Κρύσταλλο πάχους 8 mm. Κ4 = Κρύσταλλο πάχους 4 mm. Μ = Ειδική συγκολλητική μεμβράνη ασφαλείας PVB πάχους: 0.38mm. Μεταξύ υαλοπίνακα και κάτω τμήματος του πλαισίου, παρεμβάλλονται κατάλληλα ελαστικά πλαστικά παρεμβύσματα (Τακάκια) και όλη η περίμετρος του υαλοπίνακα (Συμπεριλαμβανομένου και του κάτω τμήματος του πλαισίου) σφραγίζεται με σιλικόνη, έτσι ώστε να μην υπάρχει επαφή υαλοπίνακα με μέταλλο. Γ. Οροφή. Η οροφή να είναι κατά κανόνα επίπεδη και πρόβολο 10cm περίπου με απορροή ομβρίων υδάτων μέσω χαλύβδινων συλλεκτών (Λούκια), κατάλληλα διαμορφωμένων, και εξωτερικής υδρορροής από χαλύβδινο γαλβανισμένο σωλήνα βαρέως τύπου (Πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 2,5 ιντσών από συλλέκτη μέχρι το δάπεδο με γύρισμα καμπύλης στο τελείωμα. Η οροφή καλύπτεται από χαλυβδόφυλο πάχους 10mm και panel πολυουρεθάνης πάχους τουλάχιστον 40 χιλ. Επί της οροφής κατασκευάζεται βάση για στήριξη εξωτερικής μονάδας κλιματιστικής συσκευής (Split), από κοιλοδοκούς 40Χ60 χιλ. που ηλεκτροσυγκολούνται διαγώνια - χιαστί στους ορθοστάτες του σκελετού. Στην οροφή του φυλακίου να υπάρχουν δύο κατάλληλα σημεία ανάρτησης (Διαγώνια) για την μεταφορά του, όπως περιγράφεται στο κυρίως σώμα. Δ. Δάπεδο. Το δάπεδο να είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25 τουλάχιστον, συνολικού πάχους περίπου 8 εκ. (χαλύβδινη σχάρα 10 Χ 10 εκ./ Φ:8), με παρεμβολή σιδηρογωνίας (30Χ30Χ3 χιλ.) περιμετρικά. Τα σίδερα της σχάρας και η γωνιά, ηλεκτροσυγκολούνται περιμετρικά στον σκελετό. Το σκυρόδεμα θα είναι κατάλληλα επεξεργασμένο για τελική επένδυση του δαπέδου με πλακίδια πορσελάνης Group 5 (Επιλογής της Υπηρεσίας) πλήρως με αρμολόγηση κλπ. 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ A.- Να διαθέτουν πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία, η οποία να περιλαμβάνει: Ηλεκτρικό μονοφασικό πίνακα εξωτερικό με καπάκι και θα αποτελείται από: Γενικό διακόπτη 2Χ40Α, Ενδεικτικό, Relle διαφυγής 40 Α /30mΑ, Γενική ασφάλεια πλήκτρου 1Χ25Α, Ασφάλεια πλήκτρου 10 Α για ασφάλιση του Εσωτερικού Φωτισμού, Ασφάλεια πλήκτρου 10 Α για ασφάλιση του Εξωτερικού Φωτισμού και Ασφάλεια πλήκτρου 16 Α για ασφάλιση της κλιματιστικής συσκευής ή του θερμαντικού σώματος. 2 Χ Ρευματοδότες (πρίζες) σούκο για τοποθέτηση σε κανάλι συνεχόμενες, για τροφοδοσία του θερμαντικού ή της κλιματιστικής συσκευής, κλπ. Φωτιστικό οροφής μεταβαλλόμενης έντασης με ροοστάτη. Ένα επίτοιχο πολύπριζο τριών θέσεων με διακόπτη. Τετρασύρματη γραμμή τηλεφώνου και επίτοιχη μπρίζα τηλεφώνου. Κομβίο εκτάκτου ανάγκης (Εσωτερικά του φυλακίου και σε κατάλληλο σημείο) το οποίο θα προστατεύεται με περίβλημα κατάλληλου κυτίου κόκκινου χρώματος, ώστε να μην είναι δυνατή η κατά λάθος πίεσή του και θα επικολληθεί ταινία με ένδειξη «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ». Το κομβίο θα συνδέεται με χρήση κατάλληλου καλωδίου, εντοιχισμένου ή εντός σωλήνα

11 βαρέως τύπου με τον πίνακα συναγερμού στο γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας και άμεσα με την ενεργοποίησή του θα δίνει εντολή στον πίνακα. Δύο εξωτερικούς προβολείς (Κομπλέ με λυχνίες) περιστρεφόμενους, ενδεικτικού τύπου PHILIPS MNF 210/400 (Ασύμμετρος προβολέας, στεγανός από χυτό αλουμίνιο, κατάλληλος για ένα λαμπτήρα ατμών υδραργύρου με μεταλλικά αλογονίδια ισχύος 400W. Τα όργανα αφής και λειτουργίας -πηνίο, ηλεκτρονικός εναυστήρας και πυκνωτές διορθώσεως συνημιτόνου- θα είναι τοποθετημένα σε ειδικό κουτί στερεωμένο στο κάτω τμήμα του προβολέα). Μία κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου ( Split),ενδεικτικού τύπου Fujitsu, mitsubishi,carrier ή sharp τοίχου (Πάνω από το υαλοστάσιο), ψύξης - θέρμανσης ικανότητας btu/h στην ψύξη, πλήρως εγκατεστημένη, με πλήρη στεγάνωση της οπής εξόδου όδευση των σωληνώσεων προς την οροφή όπου εγκαθίσταται η εξωτερική μονάδα. Και ένα θερμαντικό σώμα (Θερμοπομπός τύπου Panel) ισχύος 2 KW εγκατεστημένο στον τοίχο. Οι ηλεκτρικές και τηλεφωνικές γραμμές θα είναι κατάλληλου τύπου και διατομών και να τοποθετούνται σε πλαστικά κανάλια τύπου LEGRAND όπως οι ρευματοδότες και οι διακόπτες. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις να τοποθετούνται μέσα σε κατάλληλους σωλήνες βαρέως τύπου. B.- Να διαθέτει στη μία πλευρά ξύλινο πάγκο μοριοσανίδας με επένδυση Laminate πάχους 3 εκ. και πλάτους 30 εκ. περίπου, με κουρμπαριστό τελείωμα Laminate ή ταινία PVC πάχους 3 χιλ., κατάλληλα στερεωμένο σε ύψος 70 εκ. περίπου από το δάπεδο. Γ.- Στο κάτω τμήμα των ορατών πλευρών θα τοποθετείται, από την Υπηρεσία, αυτοκόλλητο έμβλημα του Λιμενικού Σώματος ανάλογων διαστάσεων. 3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ α) Όλα τα εμφανή μεταλλικά στοιχεία (Μέσα Έξω Πάνω & Κάτω), αφού τριβούν επαρκώς για απομάκρυνση τυχόν οξειδώσεων, ανωμαλιών κλπ, βάφονται με δύο στρώσεις αντισκωριακό η primer και τουλάχιστον δύο στρώσεις σφυρήλατου χρώματος (Βερνικοχρωματισμός) επιλογής της Υπηρεσίας. Όλοι οι χρωματισμοί των μεταλλικών επιφανειών να γίνονται με πιστόλι αέρος και μέχρι επίτευξης άριστου αισθητικά αποτελέσματος. Όλα τα χαλύβδινα στοιχεία (Γωνιές, λάμες κλπ), χρωματίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τον μεταλλικό σκελετό πριν την ηλεκτροσυγκόλλησή τους στον σκελετό. Η επιφάνεια στο panel πολυουρεθάνης οροφής, να είναι βαμμένη εργοστασιακά (Χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας) και χρωματίζονται κατάλληλα και τα περιμετρικά τελειώματα αυτής. β) Το εμφανές σκυρόδεμα, αφού γίνει η κατάλληλη προεργασία (Τρίψιμο, στοκάρισμα, σπατουλάρισμα κλπ) για αποκατάσταση τυχόν ατελειών, περνιέται με αστάρι και στη συνέχεια βάφεται με τουλάχιστον τρεις στρώσεις χρώματος Πλαστικού Ακρυλικού (Επιλογής της Υπηρεσίας), μέχρι επίτευξης άριστου αισθητικά αποτελέσματος. Εναλλακτικά δύναται στην εξωτερική πλευρά του σκυροδέματος να τοποθετείται, στη φάση της κατασκευής του, επένδυση με ανθυργά συνθετικά μονοκόμματα φύλλα (Π.Χ. τύπου simex) έγχρωμα ή να χρωματίζονται πλήρως. 4. ΛΟΙΠΑ. Η παρούσα συνοδεύεται από ενδεικτικά σχέδια σκαριφήματα (Πρόσοψη, πλάγια όψη, εσωτερικός χώρος, τρισδιάστατη απεικόνιση) για πληρέστερη εικόνα του περιγραφόμενου φυλακίου. Στην παρούσα συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλη μικροεργασία και μικροϋλικό, απαραίτητων για την κανονική και ασφαλή λειτουργία του φυλακίου, έστω και αν δεν περιγράφεται. Δεν αποκλείεται και κάθε άλλη ανάλογη κατασκευή φυλακίου η οποία δεν επηρεάζει αρνητικά την ασφάλεια, τη λειτουργία και την αισθητική του φυλακίου.

12 Κάθε άλλη κατασκευή ή διαφοροποίηση από τα όσα ορίζονται στην παρούσα, θα πρέπει να εγκρίνεται από τη Δ/νση Τεχνικών Α.Ε.Α. μέχρι και το στάδιο αξιολόγησης της προσφοράς. Κατά την παράδοση, ο κατασκευαστής προμηθευτής του φυλακίου, πρέπει υποχρεωτικά να παραδίδει στην Υπηρεσία: α) Βεβαίωση Πιστοποιητικό δοκιμών των υαλοπινάκων ασφαλείας που τοποθέτησε στο φυλάκιο, από αναγνωρισμένο εργαστήριο φορέα και από το οποίο να προκύπτει ότι αυτοί καλύπτουν το επίπεδο προστασίας IΙΙ του προτύπου NIJ ή το επίπεδο BR7 του προτύπου ΕΝ 1063/ 1999., β) Δείγμα του υαλοπίνακα ασφαλείας που τοποθέτησε στο φυλάκιο, διαστάσεων περίπου 50 Χ 50 εκ., σφραγισμένο (σε αυτοκόλλητο κολλημένο στ ο δείγμα) από τον ίδιο και τον κατασκευαστή των υαλοπινάκων, γ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τοποθέτησε τους συγκεκριμένους υαλοπίνακες στο φυλάκιο & δ) Την κατά νόμο Υπεύθυνη δήλωση αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου (Σχέδιο Εγκατάστασης) για ηλεκτροδότηση του φυλακίου.

13

14

15 II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 1. Οι μεταλλικές βάσεις θα έχουν διαστάσεις 3,40m μήκος X 2,75m πλάτος X 1,80m ύψος. 2. Το πάχος της λαμαρίνας όπου θα τοποθετηθεί το αλεξίσφαιρο φυλάκιο θα είναι το λιγότερο 5mm με κάγκελο περιμετρικά ύψους 1,00 m και συνοδευόμενο από σκάλα. 3. Οι μεταλλικές βάσεις θα παραδοθούν βαμμένες και οι προδιαγραφές της βαφής θα ανταποκρίνονται στις αντοχές και τις απαιτήσεις των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν (π.χ. έντονη υγρα σία) στην ευρύτερη περιοχή του κτιρίου του Αρχηγείου Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη. Επιπροσθέτως, πριν την βαφή θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί επαρκή τριβή για την απομάκρυνση τυχόν οξειδώσεων, ανωμαλιών κτλ. Οι βάσεις θα βαφτούν με δύο στρώσεις αντισκωρικό η primer και τουλάχιστον δύο στρώσεις σφυρήλατου χρώματος (Βερνικοχρωματισμός) επιλογής της Υπηρεσίας μας. Όλοι οι χρωματισμοί των μεταλλικών επιφανειών να γίνονται με πιστόλι αέρος και μέχρι επίτευξης άριστου αισθητικά αποτελέσματος. 4. Με μέριμνα αναδόχου εταιρείας θα γίνει τοποθέτηση οπλισμένου σκυροδέματος 3,50 x 3,50 στην Β.Α. και Ν.Α. γωνία εντός του περιφραγμένου χώρου του κτιρίου, που θα ανταποκρίνεται στη στατικότητα, προκειμένου να γίνει εναπόθεση των μεταλλικών βάσεων για τα αλεξίσφαιρα φυλάκια, κατόπιν εγκρίσεως σκοπιμότητας από αρμόδια Υπηρεσία Κτηριακών Εγκαταστάσεων κτιρίου Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΔΙΚΥΕΕΦ). 5. Η τοποθέτηση μεταλλικών βάσεων θα γίνει κατόπιν υποδείξεως της Αρμόδιας Υπηρεσίας, από την ανάδοχο εταιρεία. 6. Ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτοψία στην ήδη υπάρχουσα τοποθετημένη μεταλλική βάση η οποία βρίσκεται στην Ν.Α. πλευρά του περιφραγμένου χώρου του κτιρίου Α/ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επί της Ακτής Βασιλειάδη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826475 2015-06-05

15PROC002826475 2015-06-05 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45 -Τ.Θ. 14103 Τ.Κ. 11510 - Αθήνα Α.Φ.Μ. : 090038188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 8203.911 FAX: 210 8226.204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 79/2011 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΔΑΜ: 15PR0C002750871 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΩΓΚΛ465ΦΘΘ-ΦΥ7 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 Μαϊου 2015 Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα