Των εναγομένων: 1), 2) και 3)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Των εναγομένων: 1), 2) και 3)"

Transcript

1 Οργανωμένα ταξίδια. Συνιστά ματαίωση πτήσης και όχι καθυστέρηση η μεταφορά των επιβατών με άλλη πτήση, διαφορετική από την προγραμματισμένη ώρα και μέρα. Ευθύνη του διοργανωτή και του αερομεταφορέα. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σε καταναλωτές. Κρίθηκε ότι η συντόμευση οργανωμένου ταξιδιού για την παρακολούθηση αγώνων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν οφείλεται σε ανώτερη βία αλλά σε υπαιτιότητα τόσο του διοργανωτή όσο και της αεροπορικής εταιρίας. Ευθύνη όχι μόνο από αθέτηση της σύμβασης αλλά και από αδικοπραξία και επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω της συντόμευσης του προγραμματισμένου ταξιδιού. Αποζημίωση κατά το μέρος των υπηρεσιών που δεν εκτελέστηκαν. Αποζημίωση από τον αερομεταφορέα λόγω ματαίωσης πτήσης. Αριθμός 4799/13 Το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Ανδρεάτου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Λαμπροπούλου Χρυσάνθη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Μαϊου 2013 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων: Των εναγόντων: 1), κατοίκου ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Βίκτωρα Τσιαφούτη, 2), κατοίκου, 3), κατοίκου 4), κατοίκου 5), κατοίκου 6), κατοίκου 7), κατοίκου 8), κατοίκου 9) «

2 », κατοίκου 10), κατοίκου 11), κατοίκου 12), κατοίκου 13), κατοίκου 14), κατοίκου 15), κατοίκου 16), κατοίκου 17), κατοίκου 18), κατοίκου 19), κατοίκου που παραστάθηκαν δια του ιδίου ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου τους Βίκτωρα Τσιαφούτη, 20), κατοίκου και 21), κατοίκου. Των εναγομένων: 1), 2) και 3) Οι ενάγοντες με την από αγωγή τους κατά των εναγομένων προς το Δικαστήριο τούτο απευθυνομένη, με αύξοντα αριθμό 3645/ , ζήτησαν όσα αναφέρονται σ αυτήν. Με πράξη της Γραμματέως ορίστηκε δικάσιμος η και μετά από αναβολή η αναφερομένη στην αρχή. Ακολούθησε συζήτηση, όπως σημειώνεται στα πρακτικά. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» που αφορά τη συμβατική ευθύνη του διοργανωτή που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη εν λόγω σύμβαση, ασχέτως του αν οι υποχρεώσεις αυτές πρόκειται και να εκτελεσθούν από τους ίδιους ή από άλλους παρέχοντες υπηρεσίες, εφόσον αυτές αποτελούν τμήμα της σύμβασης και με την επιφύλαξη του δικαιώματος

3 αναγωγής του διοργανωτή και / ή του πωλητή κατά των παρεχόντων υπηρεσίες. Κατά την παρ. 2 ιδίου άρθρου: α) Όσον αφορά της ζημιές που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής φέρουν ευθύνη, εκτός εάν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική τους υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες. Διότι:. οι παραλήψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, παράγρ. 6, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή/πωλητή ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν είχε καταβληθεί ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής, ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν. Επίσης σε περίπτωση πλημμελούς εκπληρώσεως δεν αποκλείεται και η χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον επήλθε παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας των ταξιδιωτών (άρθρο 57, 59, 914, 932 ΑΚ, Ι. Καράκωστας, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή έκδ. 2004, σελ ). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 αρ /1994, όπως ισχύει, περί προστασίας του καταναλωτή, ο παρέχων υπηρεσίες, (όπως τέτοιος είναι και ο προμηθευτής τουριστικών υπηρεσιών), ευθύνεται για κάθε ζημία, που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου εναπόκειται στον ίδιο να αποδείξει την έλλειψη της υπαιτιότητάς του. Β) Στη δέκατη και στη δέκατη έβδομη αιτιολογική σκέψη του Κανονισμού αριθ.261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Φεβρουαρίου 2004 «για τη θέσπιση κοινών

4 κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης», που θεσπίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των επιβατών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αναφέρεται ότι: «(10) Οι επιβάτες στους οποίους επιβάλλεται παρά τη θέλησή τους άρνηση επιβιβάσεως θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να ματαιώσουν την πτήση τους, με επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους, είτε να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, θα πρέπει δε να απολαύσουν κατάλληλης φροντίδας κατά την αναμονή τους για επόμενη πτήση.(17) θα πρέπει να παρέχεται επαρκής φροντίδα σε επιβάτες των οποίων οι πτήσεις παρουσιάζουν συγκεκριμένη καθυστέρηση, οι ίδιοι, δε, θα πρέπει να είναι σε θέση να ματαιώσουν την πτήση τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να τη συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες». Περαιτέρω, το άρθρο 1, παρ. 1, του κανονισμού αυτού, με τίτλο «Αντικείμενο», προβλέπει ότι: «Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, υπό τους ακόλουθους προσδιοριζόμενους όρους, τα ελάχιστα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση: α) Αρνήσεως επιβιβάσεως παρά τη θέληση τους, β) ματαιώσεως της πτήσεως τους, γ) καθυστερήσεως της πτήσεως τους.» Το άρθρο 2, στοιχείο ιβ, του κανονισμού 261/2004 ορίζει τη «ματαίωση» ως «τη μη διενέργεια προηγουμένως προγραμματισθείσας πτήσεως για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία κράτηση θέσεως». Η πτήση συνίσταται, κατ ουσίαν, σε διενέργεια αερομεταφοράς, αποτελούσα, κατά κάποιο τρόπο, μία «μονάδα» της μεταφοράς αυτής, εκτελούμενη από έναν αερομεταφορέα ο οποίος και ορίζει το δρομολόγιο της (απόφαση ΔΕΚ, της 10 ης Ιουλίου 2008, C 173/07, Emirates Airlines, Συλλογή 2008, σ. Ι 5237, σκέψη 40). Το δρομολόγιο συνιστά βασικό στοιχείο της πτήσεως, η οποία διενεργείται βάσει προγραμματισμού που

5 έχει εκ των προτέρων καθοριστεί από τον αερομεταφορέα (απόφαση ΔΕΚ της 19 ης Νοεμβρίου 2009, C 402/07 και C 432/07,Sturgeon κ.λ.π.. Συλλογή 2009, σ. Ι 10923, σκέψη 30). Ο όρος «δρομολόγιο» καθορίζει τη διαδρομή που πρέπει να εκτελέσει το αεροσκάφος από τον αερολιμένα προελεύσεως στον αερολιμένα αφίξεως, σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συνεπώς, για να θεωρηθεί μια πτήση εκτελεσθείσα, πρέπει να αναχωρήσει το αεροσκάφος σύμφωνα με το προβλεπόμενο δρομολόγιο και να αφιχθεί στον προορισμό του, όπως προβλέπεται στο εν λόγω δρομολόγιο. Πέραν του γεγονότος ότι η αρχικώς προβλεπόμενη πτήση δεν εκτελέστηκε, για τη «ματαίωση» της πτήσεως αυτής, ατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, δεν απαιτείται έκδοση ρητής αποφάσεως περί της ματαιώσεώς της. Ακολούθως είναι δυνατόν κατ αρχήν, να συναχθεί ματαίωση όταν αρχικώς προγραμματισθείσα πτήση έχει καθυστέρηση και μεταφέρεται σε μία άλλη πτήση, τουτέστιν όταν εγκαταλείπεται ο προγραμματισμός της αρχικής πτήσεως και οι επιβάτες αυτής συνεπιβιβάζονται με επιβάτες άλλης, επίσης προγραμματισθείσας πτήσεως, τούτο δε ανεξαρτήτως της τπήσεως για την οποία οι μετεπιβιβασθέντες επιβάτες είχαν κάνει κράτηση (απόφαση Sturgeon κ.λ.π., προπαρατεθείσα, σκέψη 36). Στην κατάσταση αυτή, ουδόλως απαιτείται να μεταφερθούν σε άλλη πτήση όλοι οι επιβάτες που είχαν κρατήσει θέση στην αρχικώς προβλεπόμενη πτήση. Συναφώς, σημασία έχει μόνον η ατομική κατάσταση εκάστου, ούτως μεταφερόμενου, επιβάτη, δηλαδή το γεγονός ότι, όσον αφορά τον θιγόμενο επιβάτη, εγκαταλείφθηκε ο αρχικός προγραμματισμός της πτήσεως. Ακολούθως, το άρθρο 5, παρ. 1 έως 3, του ίδιου κανονισμού, με τίτλο «Ακυρώσεις», προβλέπει: «1. Σε περίπτωση ματαίωσης μία πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται: α) Βοήθεια από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το

6 άρθρο 8, β) βοήθεια από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, στοιχείο α, και παρ. 2 καθώς και βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, στοιχεία Β και γ, σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη πτήση, όταν ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως της νέας πτήσης είναι τουλάχιστον η επόμενη μέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για τη ματαιωθείσα πτήση, και γ) αποζημίωση από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 7, εκτός αν: ι) έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ή ιι) έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση μία έως δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρεται μεταφορά με εναλλακτική πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, ή ιιι) έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρεται μεταφορά με άλλη πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης. 2. Όταν γνωστοποιείται στους επιβάτες η ματαίωση, τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά με δυνατή εναλλακτική μεταφορά. 3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα». Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1, όταν γίνεται παραπομπή στο άρθρο 7, ο επιβάτης λαμβάνει αποζημίωση

7 α) 250,00 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και χιλιομέτρων, β) 400,00 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ και χιλιομέτρων, και γ) 600,00 ευρώ για όλες τις πτήσεις που εν εμπίπτουν στα στοιχεία α) και β). Περαιτέρω, στο άρθρο 12 του Κανονισμού ορίζεται ότι αυτός, (ο Κανονισμός), δεν θίγει τα δικαιώματα του επιβάτη για περαιτέρω αποζημίωση. Εξάλλου σύμφωνα με την 14 η αιτιολογική σκέψη του προοιμίου του Κανονισμού, η οποία επαναλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της κυρωθείσης με το ν.3006/2002 Σύμβασης του Μόντρεαλ , οι ως άνω θεσπιζόμενες με αυτόν υποχρεώσεις προς αποζημίωση του επιβάτη θα πρέπει να περιορίζονται ή και να μην ισχύουν όταν ένα συμβάν έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Τέτοιες περιστάσεις μπορούν ειδικότερα να προκύψουν σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του πραγματικού αερομεταφορέα. Από τα ανωτέρω οριζόμενα στο προοίμιο του Κανονισμού προκύπτει ότι κατά τον Κοινοτικό νομοθέτη τα ως άνω γεγονότα η απαρίθμηση των οποίων εξάλλου δεν είναι εξαντλητική, δεν συνιστούν αφεαυτών έκτακτες περιστάσεις, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία τέτοιων περιστάσεων. Κατά συνέπεια όλες οι περιστάσεις που συνδέονται με τέτοια γεγονότα δεν αποτελούν οπωσδήποτε αιτίες απαλλαγής από την υποχρέωση αποζημίωσης που προβλέπει ο Κανονισμός. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, ο οποίος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Από τη διάταξη

8 αυτή, συνδυασμένη με εκείνες των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι, α) ζημιογόνος συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), β) παράνομος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, γ) υπαιτιότητα που περιλαμβάνει το δόλο και την αμέλεια και δ) πρόσφορος αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς και αποτελέσματος, δηλαδή της ζημίας. Ο χαρακτηρισμός της παράλειψης ως παράνομης συμπεριφοράς προϋποθέτει την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης για επιχείρηση της θετικής ενέργειας που παραλείφθηκε. Τέτοια νομική υποχρέωση μπορεί να προκύψει είτα από δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη νόμου, είτε από την αρχή που απορρέει από τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ, ήτοι την αρχή της καλής πίστης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την παρούσα κοινωνική αντίληψη, η οποία αρχή σε περίπτωση που κάποιος δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία μπορούσε να προέλθει ζημία, που επιβάλλει την ενδεδειγμένη θετική ενέργεια προς αποφυγή της ζημίας (βλ. ΑΠ 380/2008 ΧρΙδΔ ). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση τέλεσης αδικοπραξίας αποκαθίσταται εκτός από την περιουσιακή ζημία και η μη περιουσιακή ή ηθική ζημία. Στα πλαίσια του άρθρου 932ΑΚ αποκατάσταση της ηθικής ζημίας είναι νοητή, τόσο στην περίπτωση που με την άδικη πράξη προκαλείται μία βλάβη σε ένα περιουσιακό έννομο αγαθό (π.χ. καταστροφή ή βλάβη πράγματος), όσο και στην περίπτωση που η βλάβη αφορά ένα από τα αγαθά της προσωπικότητας, όπως σωματική και ψυχική εν γένει ταλαιπωρία (βλ. και Καυκά ΕνΔ Β. σελ. 910, Καρακατσάνη σε ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου άρθρο 57 περ. αριθ. 4ρπ). Άλλωστε η χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικής ποινής και δεν αποσκοπεί στην επιβολή κύρωσης στον

9 ζημιώσαντα, αλλά στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε στον παθόντα, που θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσβολή της προσωπικότητας αυτού, από τη λύπη, τη στεναχώρια ή τον πόνο που του προκάλεσε η προσβολή ενός αγαθού, όπως είναι κυρίως τα αγαθά της υπέστη ηθική βλάβη και ποιο το επιδικαστέο ποσό της χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάσταση αυτής, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη, το είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσματος, την οικονομική, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών. Οι ενάγοντες και, με την από έγγραφη δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αγωγής που κατατέθηκε με αριθμό 795/2012, δήλωσαν ότι, παραιτούνται από το δικόγραφο της αγωγής ως προς τους πρώτο και δεύτερο των εναγομένων και ότι διατηρούν ακέραια τα δικαιώματά τους κατά της τρίτης εναγομένης. Επομένως, η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται ως προς αυτούς ως προς την πρώτη και δεύτερο των εναγομένων (άρθρ. 294, 295 παρ.α., 297 Κ.πολ.Δικ.). Με την υπό κρίση αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι προτιθέμενοι να μεταβούν στη Ν. Αφρική, προκειμένου να παρακολουθήσουν τρεις αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, που θα διεξαγόταν στη Ν. Αφρική, ο δεύτερος εναγόμενος σύλλογος φιλάθλων Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, μέσω της ιστοσελίδας του στο διαδίκτυο τους παρέπεμψε στη πρώτη εναγόμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «.» που εδρεύει στ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία είναι

10 διοργανώτρια και πωλήτρια οργανωμένων ταξιδιών. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, ανέλαβε να τους εξασφαλίσει τα αναγκαία αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβασή τους στη Νότια Αφρική και την επιστροφή τους και γενικά να τους παράσχει κάθε διευκόλυνση για την ακριβή τήρηση του οργανωμένου ταξιδιού που επέλεξε έκαστος έναντι της αναγραφόμενης στην αγωγή τιμής. Ότι σε εκτέλεση του προγράμματος, αυτή επέλεξε να συνεργαστεί με την Τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία με την επωνυμία.., από υπαιτιότητα της οποίας απομειώθηκε ο σκοπός του ταξιδιού τους, κατά τα διεξοδικότερα στην αγωγή αναφερόμενα. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητούν οι ενάγοντες να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος τούτων, να καταβάλει: στον: 1) το ποσό των [ ] ευρώ, 2) το ποσό των [ ] ευρώ, 3) το ποσό των [ ] ευρώ, 4) το ποσό των [ ] ευρώ, 5) το ποσό των [ ] ευρώ, 6) το ποσό των [ ] ευρώ, 7) το ποσό των [ ] ευρώ, 8) το ποσό των [ ] ευρώ, 9) το ποσό των [ ] ευρώ, 10) το ποσό των [ ] ευρώ, 11) το ποσό των [ ] ευρώ, 12) το ποσό των [ ] ευρώ, 13) το ποσό των [ ] ευρώ, 14) το ποσό των [ ] ευρώ, 15) το ποσό των [ ] ευρώ, 16) το ποσό των [ ] ευρώ, 17) το ποσό των [ ] ευρώ, 18) το ποσό των [ ]

11 ευρώ, 19) το ποσό των [ ] ευρώ, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από την αντισυμβατική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά που προξένησαν εις έκαστο των εναγόντων οι εναγόμενοι και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, που υπέστησαν από την αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγομένων και την εντεύθεν παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς τους. Η αγωγή με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση, {δεδομένου ότι καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου, με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις βλ. τα με αριθμούς , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , και /2013 δικαστικά ένσημα-αγωγόσημα, που προσκομίζονται με επίκληση-} ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που είναι αρμόδιο κατά την ύλη και το τόπο, (άρθρα 14 παρ. 1 και 25 παρ. 2 και 41 Κ.Πολ.Δικ), κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1,2,5 του ΠΔ 339/1996 «Περί Οργανωμένων ταξιδίων» των άρθρων 1, 2, 3, 5, 7, Κανονισμού αριθμ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 361, 330, 334, 297, 298, 299 ΑΚ, και στο άρθρο 8 παρ. 1,4 του ν.2251/1994 σε συνδυασμό με τα άρθρα 57, 59, 914, 932, 922, 288 ΑΚ, αφού τα περιγραφόμενα στην αγωγή πραγματικά περιστατικά συνιστούν αδικοπραξία και εντεύθεν παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας από την πρώτη και τρίτη των εναγομένων και όχι μόνο αθέτηση της ταξιδιωτικής σύμβασης και των κανόνων αποζημίωσης αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης. Συνεπώς τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τους εναγόμενους

12 είναι αβάσιμα και ως εκ τούτου απορριπτέα, σύμφωνα και με όσα έχουν αναπτυχθεί διεξοδικά στη μείζονα σκέψη. Αντίθετα, στην αγωγή δεν αναφέρεται συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη του δευτέρου των εναγομένων, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με την ένδικη ζημία εκάστου των εναγόντων. Επομένως, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί λόγω αοριστίας ως προς τον δεύτερο εναγόμενο σύλλογο φιλάθλων Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, και να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη για τους πρώτη και Τρίτη των εναγομένων. Κατά την προφορική διαδικασία στο ακροατήριο εμφανίστηκε η δικηγόρος Ολυμπία Λιναρδάτου, η οποία δήλωσε ότι εκπροσωπεί το Πανελλήνιο Σωματείο, με την επωνυμία Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής», συντομογραφικά ΕΚΠΟΙΖΩ και ασκεί πρόσθετης παρέμβαση υπέρ του πρώτου ενάγοντος «.», ο οποίος είναι μέλος της. Στη συνέχεια προσκόμισε το καταστατικό του εν λόγω σωματείου και την από έγγραφη βεβαίωση του εν λόγω προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ο πρώτος ενάγων είναι μέλος της. Κατόπιν τούτου, η εν λόγω πρόσθετη παρέμβαση, είναι παραδεκτή και νόμιμη (άρθρα 80, άρθρο 10 παρ. 15 του ν. 2251/1994). Από τις χωρίς όρκο καταθέσεις του πρώτου ενάγοντα και του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης εναγομένης, που λαμβάνονται υπόψη κατά την έννοια του άρθρου 415 Κ.Πολ.Δικ και εκτιμώνται ελεύθερα από το Δικαστήριο (άρθρο 420 ιδίου Κώδικα) και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως, που εμπεριέχονται στα ταυτάριθμα της

13 παρούσας πρακτικά συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, την με αριθμό 5142/ ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εμπεριέχει την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως «.», η οποία ελήφθη μετά από προφορική κλήση των εναγομένων στο ακροατήριο και προσκομίζεται από τους ενάγοντες με επίκληση, από τις προτάσεις των διαδίκων τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται και την εν γένει διαδικασία αποδείχτηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Κατά το χρονικό διάστημα από έως διεξήχθη στη Νότιο Αφρική το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου (ΜΟΥΝΤΙΑΛ). Οι ενάγοντες έχοντας σκοπό, ως φίλαθλοι, να παρακολουθήσουν τα τρία παιχνίδια ποδοσφαίρου, στα οποία θα συμμετείχε η εθνική ομάδα και συγκεκριμένα τα παιχνίδια της Εθνικής με την Κορέα στις , με τη Νιγηρία στις και με την Αργεντινή στις , κατόπιν υποδείξεως του δεύτερου εναγόμενου συλλόγου φιλάθλων Ελλάδος ποδοσφαίρου, έκαστος τούτων, επέλεξε και αγόρασε τελικά, το αναφερόμενο στην αγωγή οργανωμένο ταξίδι, που είχε προγραμματίσει η πρώτη εναγόμενη μονοπρόσωπη εταιρία, ως διοργανώτρια, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδίων, σύμφωνα με την Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225). Ειδικότερα η πρώτη εναγόμενη διοργάνωσε ομαδικό τουριστικό ταξίδι στο Γιοχάνεσμπουργκ για το χρονικό διάστημα από Ιουνίου 2010, με τιμή συμμετοχής 3.495,00 ευρώ και για το χρονικό διάστημα από Ιουνίου 2010 με τιμή συμμετοχής 2.500,00 ευρώ. Ανάλογα με το πρόγραμμα που είχε επιλέξει έκαστος των εναγόντων, η διοργανώτρια πρώτη εναγόμενη, με τη τιμή αυτή, ανέλαβε να εξασφαλίσει εις έκαστο τούτων αεροπορικά εισιτήρια αναχώρησης

14 και επιστροφής και επέλεξε προς τούτο να συνεργαστεί με την Τρίτη των εναγομένων αεροπορική εταιρεία με την επωνυμία «..», που εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα, να εξασφαλίσει τα εισιτήρια για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, για όσους δεν τα είχαν προμηθευτεί μόνοι τους, την διαμονή τους σε ξενοδοχείο και τις μετακινήσεις τους από και προς τα ξενοδοχεία, τις πόλεις ή τις περιοχές για επίσκεψη αρχαιολογικών και άλλων αξιοθέατων, την ενημέρωσή τους και γενικά την παροχή κάθε διευκόλυνσης για την ακριβή τήρηση του ταξιδιωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, θα αναχωρούσαν στις και ώρα 5:50 από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την πτήση ΗΤ107/11 ΙΟΥΝΙΟΥ, με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ και η επιστροφή, σύμφωνα επίσης με το εισιτήριο επιστροφής, ήταν η 25 η και ώρα 16:25, από Γιοχάνεσμπουργκ προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Αθήνα. Ακολούθως, προκειμένου ο «.», πρόεδρος του δεύτερου εναγόμενου και εκπρόσωπος και διαχειριστής της διοργανώτριας του ταξιδιού πρώτης εναγόμενης, να παραδώσει σε κάθε έναν από τους ενάγοντες τις συμβάσεις για υπογραφή και να κανονίσουν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, κατόπιν δικής του υποδείξεως, οι ενάγοντες προσήλθαν στις 1:00, δηλαδή πέντε ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα αναχωρήσεως, στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί όμως, δεν τους παρέδωσε ο ως άνω «.»σύμβαση, αλλά ένα κοινό συνοπτικό πρόγραμμα του ταξιδιού, τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και τα εισιτήρια για τους αγώνες για όσους δεν τα είχαν προμηθευτεί μόνοι τους, και πλήρωσαν το αντίτιμο στην υπ αυτού προστηθείσα «.». Κατόπιν τούτου οι ενάγοντες, δεδομένου ότι η προγραμματισμένη αναχώρηση σύμφωνα με τα

15 αεροπορικά εισιτήρια είχε προγραμματιστεί στις 5:50, πήγαν στο σημείο παράδοσης των αποσκευών της τρίτης εναγόμενης αεροπορικής εταιρίας «.», για να παραδώσουν τις αποσκευές τους και να υποβληθούν σε έλεγχο των εισιτηρίων τους (check in) στις 4:00. Εκεί όμως διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε υπάλληλος της τρίτης εναγομένης αλλά εμφανίστηκαν υπάλληλοι αυτής αρκετή ώρα μετά και ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης των αποσκευών, που ολοκληρώθηκε στις 5:30. Τότε μία υπάλληλος αυτής, (τρίτης εναγομένης αεροπορικής εταιρίας), τους ανακοίνωσε ότι η πτήση θα έχει καθυστέρηση, χωρίς να προσδιορίσει το χρόνο της καθυστέρησης, με τη δικαιολογία ότι το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ έκλεισε και δεν δέχεται καμία άφιξη ή αναχώρηση αεροπλάνου. Οι ενάγοντες αναστατώθηκαν και άρχισαν να επικοινωνούν με άλλους έλληνες που ήδη είχαν μεταβεί στη Ν. Αφρική, οι οποίοι τους πληροφόρησαν ότι το αεροδρόμιο προορισμού τους λειτουργούσε κανονικά. Μετά από διαμαρτυριές τους, εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος της τρίτης εναγομένης, ο οποίος τους ανακοίνωσε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια των πιλότων, ότι δεν είχαν κοινοποιηθεί κάποια έγγραφα και ότι προσπαθούν μέσω του γραφείου του αρμόδιου υπουργού να επικοινωνήσουν με τη Νότια Αφρική για να δοθεί ειδική άδεια για να γίνει η πτήση. Στη συνέχεια, τους έδωσαν νέα αναχώρηση για τις 12:00 το μεσημέρι και μετά από τις έντονες αντιδράσεις τους, τους οδήγησαν σε ξενοδοχείο έναντι του αεροδρομίου, όπου τους παρασχέθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο, γεύματα, αναψυκτικά, κ.λ.π. Περί ώρα 11:00 ξαναπήγαν στο σημείο που τους υπέδειξαν για να υποβληθούν σε έλεγχο, όμως και πάλι, μέχρι της 12:00 δεν είχε εμφανισθεί κανένας υπάλληλος ούτε από την πρώτη ούτε από την τρίτη των εναγομένων. Ο εκπρόσωπος της τρίτης εναγομένης τους ανακοίνωσε τελικά, ότι η πτήση θα

16 πραγματοποιηθεί μετά από 48 ώρες δηλαδή στις 5:50 της 13 ης Οι ενάγοντες κατόπιν τούτου δυσφόρησαν έντονα και παραπονέθηκαν τόσο στον νόμιμο εκπρόσωπο του ταξιδιωτικού γραφείου όσο και στον υπάλληλο της τρίτης εναγόμενης, ενώ βλέποντας άλλους επιβάτες με τον ίδιο προορισμό να αναχωρούν με άλλες πτήσεις, στενοχωρήθηκαν και αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι, ως ευρισκόμενοι σε μειονεκτική θέση, ενόψει και του σκοπού του ταξιδιού τους που ήταν η παρακολούθηση των αγώνων της Εθνικής ποδοσφαίρου. Κατόπιν τούτου και μετά από τις έντονες και πάλι διαμαρτυρίες των εναγόντων, αφού αυτοί είχαν ήδη χάσει τον πρώτο αγώνα της Εθνικής με την Κορέα, που διεξήχθη στις , η τρίτη εναγόμενη αναγκάστηκε να τους οδηγήσει στο ξενοδοχείο έναντι του αεροδρομίου όπου τελικά τους παρείχε όσα προβλέπει ο νόμος, (γεύματα, αναψυκτικά, κ.λ.π.). Στις , η πτήση πραγματοποιήθηκε, οι ενάγοντες μετέβησαν στη Νότιο Αφρική, όπου τηρήθηκε το πρόγραμμα χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Ακολούθως, όμως, ενώ είχε προγραμματιστεί να επιστρέψουν στην Ελλάδα στις και ώρα 16:25 με πτήση της τρίτης εναγόμενης, στις και περί ώρα 18:00, ενώ επέστρεφαν με το πούλμαν στο ξενοδοχείο τους, ο νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης εναγόμενης «.» τους ανακοίνωσε ότι η τρίτη εναγόμενη, ματαίωσε και πάλι την προγραμματισμένη πτήση επιστροφής και ότι θα αναχωρήσουν, νωρίτερα δηλαδή τα μεσάνυκτα της ίδιας ημέρα ( ), και ως εκ τούτου ότι, πρέπει να μαζέψουν τις αποσκευές τους και να μεταβούν στο αεροδρόμιο για αναχώρηση άμεσα, με αποτέλεσμα να χάσουν την τελευταία διανυκτέρευση καθώς και το πρωϊνό της επόμενης ημέρας στη Νότια Αφρική. Συνεπώς, ενώ οι ενάγοντες αγόρασαν το πλήρες πρόγραμμα και κατέβαλλαν το συμφωνημένο τίμημα στην πρώτη εναγόμενη, απώλεσαν από τη διάρκεια του

17 ταξιδιού τους δυόμιση ημέρες, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος και Εθνικής Κορέας που διεξήχθη στις , το δείπνο της 24 ης στο ξενοδοχείο και το πρωϊνό της 25 ης στη Ν. Αφρική. Η πρώτη και τρίτη των εναγομένων συνομολογούν τη συντόμευση του ταξιδιού των εναγόντων και ότι όλοι (οι ενάγοντες) μεταφέρθηκαν σε άλλες πτήσεις, προγραμματισθείσες, η μεν πτήση αναχώρησης μετά από δύο ημέρες από την προβλεπόμενη ημέρα αναχωρήσεως, η δε πτήση επιστροφής πριν από δέκα έξι ώρες από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής. Συνεπώς, οι αρχικώς προβλεπόμενες πτήσεις των εναγόντων πρέπει να θεωρηθούν «ματαιωθείσες», σύμφωνα και με όσα στη μείζονα σκέψη αναφέρονται λεπτομερώς. Τα ως άνω πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται πλήρως από τις χωρίς όρκο κατάθεση του πρώτου ενάγοντα, η οποία συμπορεύεται προς την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα «.». Οι καταθέσεις αυτές ενισχύονται εκτός των άλλων και από το από , ώρα 5:19:56π.μ. έγγραφο της εποπτεύουσας Διευθύντριας του Αεροδρομίου του Γιοχάνεσμπουργκ προς της Τρίτη εναγόμενη, που προσκομίζεται με επίκληση. Από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι «η προσγείωση αεροσκάφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο O.R. Tambo για το διάστημα από 10 Ιουνίου 11 Ιουλίου, επιτρέπεται μόνο αν η πτήση έχει καταχωρηθεί ως προγραμματισμένη από τις αρχές της Πολεμικής Αεροπορίας Νοτίου Αφρικής και μόνον εφόσον έχει αποκτηθεί κωδικός πτήσης από τις αερογραμμές». Από το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού συνάγεται ότι οι απαιτούμενες από τις αρχές της Νοτίου Αφρικής διατυπώσεις αφορούσαν όλες τις τακτικές πτήσεις όλων των αερογραμμών. Η ουσιαστική βασιμότητα των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων δεν μπορεί να ανατραπεί από την χωρίς όρκο κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης

18 εναγόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως, υπαλλήλου της τρίτης εναγομένης. Με βάση τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία συνάγεται ότι η ως άνω απομείωση του ταξιδιού των εναγόντων και η σωματική και ψυχική ταλαιπωρία τους, οφείλεται σε υπαιτιότητα της πρώτης και τρίτης των εναγομένων, η οποία συνίσταται στο ότι η μεν πρώτη εναγόμενη επέλεξε να συμπράξει με την Τρίτη των εναγομένων, αεροπορική εταιρία, η οποία ως πραγματικός αερομεταφορέας δεν επέδειξε την προσήκουσα επιμέλεια, προκειμένου να πληροφορηθεί εγκαίρως τη διαδικασία εξέτασης πτήσης, ώστε να καταχωρηθεί η πτήση ως προγραμματισμένη από τις αρχές της πολεμικής αεροπορίας της Νοτίου Αφρικής, να αποκτήσει κωδικό πτήσης, και να της δοθεί κωδικός εκκαθάρισης, ο οποίος θα επέτρεπε την αναχώρηση. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία συνάγεται ότι οι ισχυρισμοί των εναγομένων ότι η συντόμευση του ταξιδιού των εναγόντων δεν οφείλεται σε δικό τους πταίσμα, αλλά σε ανωτέρα βία και ότι δεν πρόκειται περί ματαιώσεως των πτήσεων αλλά περί καθυστερήσεως της πτήσεως αναχωρήσεως, κατά την διάρκεια της οποίας η τρίτη εναγόμενη παρείχε τη νόμιμη φροντίδα, πρέπει να απορριφθούν σαν νομικά και ουσιαστικά αβάσιμοι. Επομένως, η μη τήρηση του προγράμματος κατά δυόμιση ημέρες είχε σαν αποτέλεσμα να στερηθεί έκαστος των εναγόντων την απόλαυση του ταξιδιού του κατά τις ημέρες αυτές. Δεδομένου όμως ότι τις υπόλοιπες ημέρες, το πρόγραμμα του ταξιδιού τηρήθηκε με μικρές αποκλίσεις, αυτοί δεν υπέστησαν ζημία από την μη εκτέλεση όλης της σύμβασης, αλλά μόνον κατά το μέρος της που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε και αποτιμάται στη δαπάνη που υπέστησαν για να συμμετάσχουν σ αυτό κατά τις ημέρες αυτές. Η δαπάνη αυτή για έκαστο των εναγόντων ανέρχεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου

19 στα πιο κάτω ποσά: 1) Για τον στο ποσό των.. ευρώ, δηλαδή (. Ευρώ για το εισιτήριο του αγώνα με την Δημοκρατίας της Κορέας + το ποσό των ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 1) Για τον στο ποσό των.. ευρώ, δηλαδή (. Ευρώ για το εισιτήριο του αγώνα με την Δημοκρατία της Κορέας + το ποσό των ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 2) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 3) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 4) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 5) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 6) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 7) Για τον

20 του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 8) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 9) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 10) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 11) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 12) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 13) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 14) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 15) Για τον

21 του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 16) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 17) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 18) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 19) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε). Ακολούθως εξαιτίας της συμπεριφοράς της τρίτης εναγόμενης: α) ο. υπέστη ζημία ανερχόμενη στο ποσό των. Ευρώ δηλαδή του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε) και β) η υπέστη ζημία εξαιτίας της συμπεριφοράς της τρίτης εναγόμενης ανερχόμενη στο ποσό των. Ευρώ δηλαδή (. Ευρώ για το εισιτήριο του αγώνα με την Δημοκρατία της Κορέας + το ποσό των ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε). Εξάλλου, έκαστος των εναγόντων υπέστη

22 ηθική βλάβη εξαιτίας της συμπεριφοράς της πρώτης και τρίτης των εναγομένων. Το Δικαστήριο μετά την στάθμιση του είδους της προσβολής της προσωπικότητας των εναγόντων, τον βαθμό του πταίσματος των εναγομένων, τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών και ειδικότερα το γεγονός ότι οι ενάγοντες είναι μεσαίας οικονομικής κατάστασης, η δε πρώτη εναγόμενη καθιερωμένη στο χώρο των οργανωμένων ταξιδιών εταιρία, η δε τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία και με γνώμονα ότι η χρηματική ικανοποίηση δεν πρέπει να αποβαίνει σε πληγή πλουτισμού του δικαιούχου αυτής κατά την αρχή της αναλογικότητος, κρίνει ως εύλογο το ποσό των 500,00 ευρώ για τον καθένα από αυτούς. Συνεπώς, πρέπει: Α) να καταργηθεί η δίκη μεταξύ των 20 ου και 21 ης των εναγόντων και της πρώτης και δεύτερου των εναγομένων, Β) να απορριφθεί η αγωγή ως προς τον δεύτερο εναγόμενο αθλητικό σύλλογο και Γ) να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος η αγωγή ως προς τους πρώτη και τρίτων των εναγομένων και να υποχρεωθούν αυτές, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλλουν συνολικά εις έκαστον των εναγόντων τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά. Συγκεκριμένα : 1) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 2) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 3) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 4) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 5) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 6) Στον.. στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 7) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 8) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 9) Στον

23 στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 10) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 11) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 12) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 13) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 14) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 15) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 16) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 17) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 18) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 19) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ]. Δ) Η Τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία πρέπει να: α) να υποχρεωθεί να καταβάλει εις έκαστο εκ των 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 9 ου, 10 ου, 11 ου, 12 ου, 13 ου, 14 ου, 15 ου, 16 ου και 19 ου εναγόντων, αποζημίωση συνολικού ύψους [1.200,00] ευρώ, για τη ματαίωση της πτήσης, με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004, κατά τα αναφερόμενα στην αρχή ειδικότερα, δηλαδή (600,00) ευρώ για την ματαίωση της πτήσεως αναχωρήσεως και (600,00) ευρώ για την ματαίωση της πτήσεως επιστροφής. Ακολούθως, πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει εις έκαστο εκ των 17 ου, 18 ου, 20 ου, και 21 ης εκ των εναγόντων το ποσό των (600,00) ευρώ για την ματαίωση της πτήσης κατά την αναχώρηση και β) να υποχρεωθεί να καταβάλει στον 20 ο ενάγοντα.. και το ποσό των [ ] ευρώ, και στην 21 η ενάγουσα το ποσό των [ ] ευρώ επίσης, (δηλαδή ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε + ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη έκαστος τούτων). Στα ως άνω ποσά δεν επιδικάζονται

24 τόκοι, ελλείψει σχετικού αιτήματος. Εξάλλου στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, από την διάταξη του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 «σχέσεις κράτους πολίτη κλπ», σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 339 ΚΠολΔ, που ορίζει ποια είναι τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, προκύπτει ότι η πρώτη από τις διατάξεις αυτές δεν έχει εφαρμογή κατά την αποδεικτική διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, επί της οποίας έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί αποδείξεως διατάξεις του ΚΠολΔ και συνεπώς η κατά τη διάταξη αυτήν υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί επιτρεπτό αποδεικτικό μέσο και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, δύναται δε να χρησιμεύσει μόνον ως μαρτυρία τρίτου, εφόσον, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, δεν έγινε με το σκοπό να χρησιμοποιηθεί και στη δίκη κατά την οποία κρίνεται η συγκεκριμένη διαφορά (ΟλΑΠ 8/87, ΑΠ 1025/2007, ΑΠ 370/2004 Νόμος). Όμως οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (και παλαιότερα του ν.δ. 105/1969), όταν προέρχονται από τους διαδίκους μπορεί να εκτιμηθούν κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι περιέχουν εξώδικη ομολογία η οποία εκτιμάται ελεύθερα, κατ άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολΔ, και, εφόσον δεν ανταποκρίνεται προς την αλήθεια, μπορεί να χωρίσει ανταπόδειξη, κατ άρθρο 354 ΚΠολΔ (Εφθεσ 2906/1989 ΕλλΔνη ). Στην προκειμένη περίπτωση οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 ν. 1599/1986 των «.»,«.»,«.» καθώς και η απλή δήλωση του «.», τις οποίες προσκομίζει με επίκληση η πρώτη εναγόμενη, δεν εκτιμάται κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι περιέχουν εξώδικη ομολογία, καθόσον παραστάθηκαν στο Δικαστήριο και μάλιστα κατέθεσαν προτάσεις. Τέλος μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των εναγομένων κατά τον λόγο της νίκης και ήττας τους (άρθρο 178 Κ.Πολ.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

25 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α) Καταργεί τη δίκη μεταξύ των και. και τους πρώτο και δεύτερο εκ των εναγομένων. Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Β) Απορρίπτει την αγωγή ως προς τον δεύτερο εναγόμενο σύλλογο φιλάθλων Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου με την επωνυμία «.» που εδρεύει στ. Γ) Δέχεται την αγωγή κατά ένα μέρος ως προς τους λοιπούς εναγόμενους. Γα) Υποχρεώνει τους πρώτη και Τρίτη των εναγομένων και εις ολόκληρον εκάστη τούτων να καταβάλει εις έκαστο των εναγόντων τα εξής ποσά: 1) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 2) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 3) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 4) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 5) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 6) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 7) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 8) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 9) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 10) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 11) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 12) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 13) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 14) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 15) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 16) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 17) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 18) Στον

26 .. το ποσό των. Ευρώ, 19) Στον.. το ποσό των. Ευρώ. Δ) Υποχρεώνει την Τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία, να καταβάλει: Δα) εις έκαστο εκ των 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 9 ου, 10 ου, 11 ου, 12 ου, 13 ου, 14 ου, 15 ου, 16 ου και 19 ου εναγόντων το ποσό (1.200,00) ευρώ, Δβ) εις έκαστο εκ των 17 ου, 18 ου, 20 ου, και 21 ης εκ των εναγόντων το ποσό των (600,00) ευρώ και Δγ) πλέον των προαναφερομένων στην ως άνω διάταξη πρέπει να καταβάλει στον 20 ο εκ των ενάγοντων. το ποσόν των [1.405] ευρώ και στην 21 η τούτων.. το ποσόν των [1.405] ευρώ. Καταδικάζει τους πρώτη και Τρίτη των εναγομένων σε μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων την οποία ορίζει στο ποσό των [870,00] ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις , χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr

Αριθµός απόφασης 7765/2010 www,dikigoros.gr Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 7765/2010 Αριθµός κατάθεσης έφεσης /24.06.2008 Αριθµός κατάθεσης αγωγής /20.06.2007 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τακτική ιαδικασία Συγκροτήθηκε από τους ικαστές

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009

Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 Αριθμός απόφασης 23892/2009 Αριθμός κατάθεσης α' αίτησης 10534/2009 Αριθμός κατάθεσης β' αίτησης 10535/2009 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Μαρί Δεργαζαριάν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 27/06/2013 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.. 3709/2008 ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4150/2013 ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2004 L 46/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης / ) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Απόφασης 6249/2008 Αριθµός εκθέσεως καταθέσεως κλήσης /10-5-2005) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Μαγδαληνή Καρανάσιου, Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΕφΠειρ 301/2001 ΕφΠειρ 301/2001 Προστασία καταναλωτών. Ευθύνη παραγωγού για ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Αξίωση ζημιωθέντος καταναλωτή. Δεν απαιτείται η απόδειξη πταίσματος του ζημιώσαντος παραγωγού,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3 4. ΟΔΗΓΙΑ 90/314/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις (EE L 158/23.6.1990 59 επ) Άρθρο 1 Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225)

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) (Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αριθμός 63/2013 ΑσΜ 482/2012 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Όλγα Αρσλάνογλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 327/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Εκουσία δικαιοδοσία νόμος 3869/2010) Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας. και την Γραμματέα... Συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 1669/2003 ΠΠΡΑΘ Αριθμός απόφασης 1669/2003 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ανδρέα Κράνη, Πρωτοδίκη, και Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Πρωτοδίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010)

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμός απόφασης 302 /Φ 1915/2014 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘ Η Ν ΩΝ Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 3869/2010) Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη., τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1118/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Ζιάκα, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15/4/13 ΕΩΣ 20/4/13 ΑLKYONIS: 3.900 LYMPERAKOS TOURS 3.840 FLASKIS TRAVEL 3.739,25 LOVE YOUR HOLIDAYS 3.702 αλλά δεν ελήφθη υπόψη επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/10-09-2009). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/07-05-2009). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II

P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 158 της 23/06/1990 σ. 0059-0064 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000)

837 Κ.Δ.Π. 207/2000. Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3419,14.7.2000 837 Κ.Δ.Π. 207/2000 Αριθμός 207 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 207 ΤΟΥ 1989, 111(1) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 87(1) ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :.90./2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή Ελευθέριο Τοπαλνάκο, Πρωτοδίκη, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος Πρωτοδικών και από την Γραμματέα Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου]

1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] 1.2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ [Μεταξύ Διοργανωτή - Σχολείου] Κάθε είδος εκπαιδευτικής εκδρομής, εφ όσον περιλαμβάνει προκαθορισμένο συνδυασμό τουλάχιστον δύο από τα στοιχεία: μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του

Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Αριθμός απόφασης: 70/2015 Το Ειρηνοδικείο Ναυπλίου Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ναυπλίου Αγγελική Χριστοπούλου και από τη Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού Ελένη Παλιούρα. Συνεδρίασε δημόσια και στο ακροατήριό

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ

Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Η ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 543 ΑΚ * Πάνος Κορνηλάκης Καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ Ι. Προϋποθέσεις Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ δεν προέβλεπε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προεδρικό ιάταγµα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984) ΕΚΑΤΟ ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Άρθρο 648 Έννοια Με τη σύµβαση εργασίας ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 15 Φεβρουαρίου 2011, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ: Αρείου Πάγου 1107/2011 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Πηγή: http://www.areiospagos.gr/, ΕΕΔ τομος 72/2013 σελ. 437 Προσβολή προσωπικότητας από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνχωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου

Παροχή Προστασίας Ασφαλίστρου ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α ΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη.

αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου ή σε σχετική Πρόσθετη Πράξη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ To Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο. Ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ Μ.Π.Καβάλας 3/2004 ακάλυπτη επιταγή, causa pro solvendo, τρίτος καλόπιστος κομιστής, προσωπικές ενστάσεις, γνώση και πρόθεση βλάβης, τεκμήρια αθωότητος. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθμός Αποφάσεως 268/2015 ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Σπυρίδωνα Ν. Καποδίστρια, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίσθηκε από την ΕΠΟ, ως τακτικό πειθαρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 10966/10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 24 Οκτωβρίου 2013 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Μπορεί να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων

1. Χρεώσεις Δωματίου. 1. Εξασφάλιση Κρατήσεων 1. Χρεώσεις Δωματίου Η χρέωση των studios αφορά τη φιλοξενία 2 ατόμων. Για την προσθήκη επιπλέον ατόμου πέραν των 2, γίνεται 20% προσαύξηση στην τιμή του studio αν είναι ενήλικας και 10% αν είναι παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμός απόφασης 91/2012 Περίληψη Τα ιστολόγια (blogs) είναι διαδικτυακά ημερολόγια που περιλαμβάνουν υπερζεύξεις (hyperlinks) και καταχωρήσεις απόψεων, έχουν δε ως «βασική μονάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Dt. 753-29.7.2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ικαιώµατα καταναλωτών Ταξιδεύοντας µε πλοίο Καλοκαίρι, διακοπές, ταξίδια αλλά και προβλήµατα, παράπονα, διαφορές!!! Είναι οι δύο όψεις της καλοκαιρινής µας διαφυγής. ιακοπές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004.

Θέμα: Σύσταση-πόρισμα Συνηγόρου του Καταναλωτή, κατ άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3297/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδιος: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταμούλας Ειδικός Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η

Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ι Κ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Ε - Γ Κ Α Ρ Υ Δ Η Προς: Υπόψη: Θέμα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κ. Αικ. Λαγού Άσκηση ενδίκων μέσων Τέθηκαν υπόψη μου οι υπ αρ. 76/2013 και 161/2014 αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου και του Εφετείου Κέρκυρας, επί των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26

Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή Η ειδική νομοθεσία Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Εισαγωγή αρ. 1. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή 1-8 2. Η ειδική νομοθεσία 9-19 3. Σύντομη κριτική επισκόπηση 20-26 Νόμος 2251/1994 Άρθρο 1. Γενικές διατάξεις 1. Η ρύθμιση 1-7 2. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 12279/2009 (Αριθµός κατάθεσης α' αίτησης / 2009) (Αριθµός κατάθεσης β' αίτησης / 2009) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος)

4109/2008 ΕΦ ΑΘ. ΕφΑθ 4109/2008. Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) 4109/2008 ΕΦ ΑΘ ΕφΑθ 4109/2008 Εισ.: Μαρία Γεωργίου (Πρ.: Γ. Αδαμόπουλος) Οι ενάγοντες και ήδη εκκαλούντες στην από 29.10.2002 αγωγή τους εκθέτουν ότι οι πέντε πρώτοι απ` αυτούς από κοινού με τον αποθανόντα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Στην Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005, οι υπογράφοντες νόμιμοι εκπρόσωποι αφενός της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (Π.Ο.ΞΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21722/2011 (αριθµός κατάθεσης αγωγής 22752/2008) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Πηνελόπη Σεραφείµη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις

Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ MEMO Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις Ποια είναι η σημερινή κατάσταση; Η Ευρώπη επέτυχε να εξασφαλίσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

3 Δεκεμβρίου 2009 Έναρξη ισχύος του κανονισμού 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών

3 Δεκεμβρίου 2009 Έναρξη ισχύος του κανονισμού 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών 3 Δεκεμβρίου 2009 Έναρξη ισχύος του κανονισμού 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών «Οι επιβάτες των σιδηροδρομικών γραμμών στην ΕΕ έχουν από σήμερα νέα δικαιώματα» Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού

Εισήγηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σελίδα 1 από 6 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 17274/2003 /27-11-2001 έφεση ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές Αντώνιο Τσαλαπόρτα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ολυµπία Κωτσίδου,

Διαβάστε περισσότερα