Των εναγομένων: 1), 2) και 3)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Των εναγομένων: 1), 2) και 3)"

Transcript

1 Οργανωμένα ταξίδια. Συνιστά ματαίωση πτήσης και όχι καθυστέρηση η μεταφορά των επιβατών με άλλη πτήση, διαφορετική από την προγραμματισμένη ώρα και μέρα. Ευθύνη του διοργανωτή και του αερομεταφορέα. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σε καταναλωτές. Κρίθηκε ότι η συντόμευση οργανωμένου ταξιδιού για την παρακολούθηση αγώνων της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Ελλάδας δεν οφείλεται σε ανώτερη βία αλλά σε υπαιτιότητα τόσο του διοργανωτή όσο και της αεροπορικής εταιρίας. Ευθύνη όχι μόνο από αθέτηση της σύμβασης αλλά και από αδικοπραξία και επιδίκαση αποζημίωσης για ηθική βλάβη λόγω της συντόμευσης του προγραμματισμένου ταξιδιού. Αποζημίωση κατά το μέρος των υπηρεσιών που δεν εκτελέστηκαν. Αποζημίωση από τον αερομεταφορέα λόγω ματαίωσης πτήσης. Αριθμός 4799/13 Το Ειρηνοδικείο Αθηνών. Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Ανδρεάτου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την Γραμματέα Λαμπροπούλου Χρυσάνθη. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 17 Μαϊου 2013 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ των διαδίκων: Των εναγόντων: 1), κατοίκου ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου του δικηγόρου Βίκτωρα Τσιαφούτη, 2), κατοίκου, 3), κατοίκου 4), κατοίκου 5), κατοίκου 6), κατοίκου 7), κατοίκου 8), κατοίκου 9) «

2 », κατοίκου 10), κατοίκου 11), κατοίκου 12), κατοίκου 13), κατοίκου 14), κατοίκου 15), κατοίκου 16), κατοίκου 17), κατοίκου 18), κατοίκου 19), κατοίκου που παραστάθηκαν δια του ιδίου ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου τους Βίκτωρα Τσιαφούτη, 20), κατοίκου και 21), κατοίκου. Των εναγομένων: 1), 2) και 3) Οι ενάγοντες με την από αγωγή τους κατά των εναγομένων προς το Δικαστήριο τούτο απευθυνομένη, με αύξοντα αριθμό 3645/ , ζήτησαν όσα αναφέρονται σ αυτήν. Με πράξη της Γραμματέως ορίστηκε δικάσιμος η και μετά από αναβολή η αναφερομένη στην αρχή. Ακολούθησε συζήτηση, όπως σημειώνεται στα πρακτικά. ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Α) Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για το οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» που αφορά τη συμβατική ευθύνη του διοργανωτή που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη σύμβαση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5, φέρουν ευθύνη έναντι του καταναλωτή για την καλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη εν λόγω σύμβαση, ασχέτως του αν οι υποχρεώσεις αυτές πρόκειται και να εκτελεσθούν από τους ίδιους ή από άλλους παρέχοντες υπηρεσίες, εφόσον αυτές αποτελούν τμήμα της σύμβασης και με την επιφύλαξη του δικαιώματος

3 αναγωγής του διοργανωτή και / ή του πωλητή κατά των παρεχόντων υπηρεσίες. Κατά την παρ. 2 ιδίου άρθρου: α) Όσον αφορά της ζημιές που υφίσταται ο καταναλωτής, λόγω εκτέλεσης ή πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής φέρουν ευθύνη, εκτός εάν η μη εκτέλεση ή η πλημμελής εκτέλεση δεν οφείλεται ούτε σε δική τους υπαιτιότητα ούτε σε υπαιτιότητα κάποιου άλλου παρέχοντος υπηρεσίες. Διότι:. οι παραλήψεις αυτές οφείλονται σε ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, παράγρ. 6, δηλαδή σε περιστάσεις που είναι ξένες προς τη βούληση του διοργανωτή/πωλητή ασυνήθεις και απρόβλεπτες, των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν όση επιμέλεια και αν είχε καταβληθεί ή σε γεγονός που ούτε ο διοργανωτής και / ή ο πωλητής, ούτε ο παρέχων υπηρεσίες θα μπορούσαν, με όλη την απαιτούμενη επιμέλεια να προβλέψουν ή να αποτρέψουν. Επίσης σε περίπτωση πλημμελούς εκπληρώσεως δεν αποκλείεται και η χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον επήλθε παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας των ταξιδιωτών (άρθρο 57, 59, 914, 932 ΑΚ, Ι. Καράκωστας, Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή έκδ. 2004, σελ ). Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 αρ /1994, όπως ισχύει, περί προστασίας του καταναλωτή, ο παρέχων υπηρεσίες, (όπως τέτοιος είναι και ο προμηθευτής τουριστικών υπηρεσιών), ευθύνεται για κάθε ζημία, που προκάλεσε υπαιτίως κατά την παροχή των υπηρεσιών, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου εναπόκειται στον ίδιο να αποδείξει την έλλειψη της υπαιτιότητάς του. Β) Στη δέκατη και στη δέκατη έβδομη αιτιολογική σκέψη του Κανονισμού αριθ.261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Φεβρουαρίου 2004 «για τη θέσπιση κοινών

4 κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης», που θεσπίζει τα ελάχιστα δικαιώματα των επιβατών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, αναφέρεται ότι: «(10) Οι επιβάτες στους οποίους επιβάλλεται παρά τη θέλησή τους άρνηση επιβιβάσεως θα πρέπει να είναι σε θέση είτε να ματαιώσουν την πτήση τους, με επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου τους, είτε να την συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες, θα πρέπει δε να απολαύσουν κατάλληλης φροντίδας κατά την αναμονή τους για επόμενη πτήση.(17) θα πρέπει να παρέχεται επαρκής φροντίδα σε επιβάτες των οποίων οι πτήσεις παρουσιάζουν συγκεκριμένη καθυστέρηση, οι ίδιοι, δε, θα πρέπει να είναι σε θέση να ματαιώσουν την πτήση τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να τη συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες». Περαιτέρω, το άρθρο 1, παρ. 1, του κανονισμού αυτού, με τίτλο «Αντικείμενο», προβλέπει ότι: «Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, υπό τους ακόλουθους προσδιοριζόμενους όρους, τα ελάχιστα δικαιώματα των επιβατών σε περίπτωση: α) Αρνήσεως επιβιβάσεως παρά τη θέληση τους, β) ματαιώσεως της πτήσεως τους, γ) καθυστερήσεως της πτήσεως τους.» Το άρθρο 2, στοιχείο ιβ, του κανονισμού 261/2004 ορίζει τη «ματαίωση» ως «τη μη διενέργεια προηγουμένως προγραμματισθείσας πτήσεως για την οποία υπήρχε τουλάχιστον μία κράτηση θέσεως». Η πτήση συνίσταται, κατ ουσίαν, σε διενέργεια αερομεταφοράς, αποτελούσα, κατά κάποιο τρόπο, μία «μονάδα» της μεταφοράς αυτής, εκτελούμενη από έναν αερομεταφορέα ο οποίος και ορίζει το δρομολόγιο της (απόφαση ΔΕΚ, της 10 ης Ιουλίου 2008, C 173/07, Emirates Airlines, Συλλογή 2008, σ. Ι 5237, σκέψη 40). Το δρομολόγιο συνιστά βασικό στοιχείο της πτήσεως, η οποία διενεργείται βάσει προγραμματισμού που

5 έχει εκ των προτέρων καθοριστεί από τον αερομεταφορέα (απόφαση ΔΕΚ της 19 ης Νοεμβρίου 2009, C 402/07 και C 432/07,Sturgeon κ.λ.π.. Συλλογή 2009, σ. Ι 10923, σκέψη 30). Ο όρος «δρομολόγιο» καθορίζει τη διαδρομή που πρέπει να εκτελέσει το αεροσκάφος από τον αερολιμένα προελεύσεως στον αερολιμένα αφίξεως, σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Συνεπώς, για να θεωρηθεί μια πτήση εκτελεσθείσα, πρέπει να αναχωρήσει το αεροσκάφος σύμφωνα με το προβλεπόμενο δρομολόγιο και να αφιχθεί στον προορισμό του, όπως προβλέπεται στο εν λόγω δρομολόγιο. Πέραν του γεγονότος ότι η αρχικώς προβλεπόμενη πτήση δεν εκτελέστηκε, για τη «ματαίωση» της πτήσεως αυτής, ατά την έννοια του εν λόγω άρθρου, δεν απαιτείται έκδοση ρητής αποφάσεως περί της ματαιώσεώς της. Ακολούθως είναι δυνατόν κατ αρχήν, να συναχθεί ματαίωση όταν αρχικώς προγραμματισθείσα πτήση έχει καθυστέρηση και μεταφέρεται σε μία άλλη πτήση, τουτέστιν όταν εγκαταλείπεται ο προγραμματισμός της αρχικής πτήσεως και οι επιβάτες αυτής συνεπιβιβάζονται με επιβάτες άλλης, επίσης προγραμματισθείσας πτήσεως, τούτο δε ανεξαρτήτως της τπήσεως για την οποία οι μετεπιβιβασθέντες επιβάτες είχαν κάνει κράτηση (απόφαση Sturgeon κ.λ.π., προπαρατεθείσα, σκέψη 36). Στην κατάσταση αυτή, ουδόλως απαιτείται να μεταφερθούν σε άλλη πτήση όλοι οι επιβάτες που είχαν κρατήσει θέση στην αρχικώς προβλεπόμενη πτήση. Συναφώς, σημασία έχει μόνον η ατομική κατάσταση εκάστου, ούτως μεταφερόμενου, επιβάτη, δηλαδή το γεγονός ότι, όσον αφορά τον θιγόμενο επιβάτη, εγκαταλείφθηκε ο αρχικός προγραμματισμός της πτήσεως. Ακολούθως, το άρθρο 5, παρ. 1 έως 3, του ίδιου κανονισμού, με τίτλο «Ακυρώσεις», προβλέπει: «1. Σε περίπτωση ματαίωσης μία πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται: α) Βοήθεια από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το

6 άρθρο 8, β) βοήθεια από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, στοιχείο α, και παρ. 2 καθώς και βοήθεια σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 1, στοιχεία Β και γ, σε περίπτωση μεταφοράς με άλλη πτήση, όταν ο ευλόγως αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως της νέας πτήσης είναι τουλάχιστον η επόμενη μέρα από τον χρόνο αναχωρήσεως που είχε ορισθεί για τη ματαιωθείσα πτήση, και γ) αποζημίωση από τον πραγματικό αερομεταφορέα σύμφωνα με το άρθρο 7, εκτός αν: ι) έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση δύο εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, ή ιι) έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση μία έως δύο εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρεται μεταφορά με εναλλακτική πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από δύο ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από τέσσερις ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης, ή ιιι) έχουν πληροφορηθεί τη ματαίωση λιγότερο από επτά ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και τους προσφέρεται μεταφορά με άλλη πτήση, που τους επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και να φτάσουν στον τελικό τους προορισμό λιγότερο από δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης. 2. Όταν γνωστοποιείται στους επιβάτες η ματαίωση, τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά με δυνατή εναλλακτική μεταφορά. 3. Ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 7 αν μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα». Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1, όταν γίνεται παραπομπή στο άρθρο 7, ο επιβάτης λαμβάνει αποζημίωση

7 α) 250,00 ευρώ για όλες τις πτήσεις έως και χιλιομέτρων, β) 400,00 ευρώ για όλες τις ενδοκοινοτικές πτήσεις άνω των χιλιομέτρων και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ και χιλιομέτρων, και γ) 600,00 ευρώ για όλες τις πτήσεις που εν εμπίπτουν στα στοιχεία α) και β). Περαιτέρω, στο άρθρο 12 του Κανονισμού ορίζεται ότι αυτός, (ο Κανονισμός), δεν θίγει τα δικαιώματα του επιβάτη για περαιτέρω αποζημίωση. Εξάλλου σύμφωνα με την 14 η αιτιολογική σκέψη του προοιμίου του Κανονισμού, η οποία επαναλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της κυρωθείσης με το ν.3006/2002 Σύμβασης του Μόντρεαλ , οι ως άνω θεσπιζόμενες με αυτόν υποχρεώσεις προς αποζημίωση του επιβάτη θα πρέπει να περιορίζονται ή και να μην ισχύουν όταν ένα συμβάν έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δε θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμη κι αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα. Τέτοιες περιστάσεις μπορούν ειδικότερα να προκύψουν σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του πραγματικού αερομεταφορέα. Από τα ανωτέρω οριζόμενα στο προοίμιο του Κανονισμού προκύπτει ότι κατά τον Κοινοτικό νομοθέτη τα ως άνω γεγονότα η απαρίθμηση των οποίων εξάλλου δεν είναι εξαντλητική, δεν συνιστούν αφεαυτών έκτακτες περιστάσεις, αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν στη δημιουργία τέτοιων περιστάσεων. Κατά συνέπεια όλες οι περιστάσεις που συνδέονται με τέτοια γεγονότα δεν αποτελούν οπωσδήποτε αιτίες απαλλαγής από την υποχρέωση αποζημίωσης που προβλέπει ο Κανονισμός. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, ο οποίος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Από τη διάταξη

8 αυτή, συνδυασμένη με εκείνες των άρθρων 297, 298 και 330 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης για αποζημίωση από αδικοπραξία είναι, α) ζημιογόνος συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη), β) παράνομος χαρακτήρας της πράξης ή παράλειψης, γ) υπαιτιότητα που περιλαμβάνει το δόλο και την αμέλεια και δ) πρόσφορος αιτιώδης συνάφεια μεταξύ ζημιογόνου συμπεριφοράς και αποτελέσματος, δηλαδή της ζημίας. Ο χαρακτηρισμός της παράλειψης ως παράνομης συμπεριφοράς προϋποθέτει την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης για επιχείρηση της θετικής ενέργειας που παραλείφθηκε. Τέτοια νομική υποχρέωση μπορεί να προκύψει είτα από δικαιοπραξία, είτε από ειδική διάταξη νόμου, είτε από την αρχή που απορρέει από τα άρθρα 281 και 288 ΑΚ, ήτοι την αρχή της καλής πίστης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την παρούσα κοινωνική αντίληψη, η οποία αρχή σε περίπτωση που κάποιος δημιούργησε επικίνδυνη κατάσταση, από την οποία μπορούσε να προέλθει ζημία, που επιβάλλει την ενδεδειγμένη θετική ενέργεια προς αποφυγή της ζημίας (βλ. ΑΠ 380/2008 ΧρΙδΔ ). Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 914 και 932 του ΑΚ προκύπτει ότι σε περίπτωση τέλεσης αδικοπραξίας αποκαθίσταται εκτός από την περιουσιακή ζημία και η μη περιουσιακή ή ηθική ζημία. Στα πλαίσια του άρθρου 932ΑΚ αποκατάσταση της ηθικής ζημίας είναι νοητή, τόσο στην περίπτωση που με την άδικη πράξη προκαλείται μία βλάβη σε ένα περιουσιακό έννομο αγαθό (π.χ. καταστροφή ή βλάβη πράγματος), όσο και στην περίπτωση που η βλάβη αφορά ένα από τα αγαθά της προσωπικότητας, όπως σωματική και ψυχική εν γένει ταλαιπωρία (βλ. και Καυκά ΕνΔ Β. σελ. 910, Καρακατσάνη σε ΑΚ Γεωργιάδη Σταθόπουλου άρθρο 57 περ. αριθ. 4ρπ). Άλλωστε η χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν έχει χαρακτήρα ιδιωτικής ποινής και δεν αποσκοπεί στην επιβολή κύρωσης στον

9 ζημιώσαντα, αλλά στην αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε στον παθόντα, που θα πρέπει να θεωρηθεί ως προσβολή της προσωπικότητας αυτού, από τη λύπη, τη στεναχώρια ή τον πόνο που του προκάλεσε η προσβολή ενός αγαθού, όπως είναι κυρίως τα αγαθά της υπέστη ηθική βλάβη και ποιο το επιδικαστέο ποσό της χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάσταση αυτής, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη, το είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τελέσεως της αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσματος, την οικονομική, κοινωνική και προσωπική κατάσταση των μερών. Οι ενάγοντες και, με την από έγγραφη δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο της αγωγής που κατατέθηκε με αριθμό 795/2012, δήλωσαν ότι, παραιτούνται από το δικόγραφο της αγωγής ως προς τους πρώτο και δεύτερο των εναγομένων και ότι διατηρούν ακέραια τα δικαιώματά τους κατά της τρίτης εναγομένης. Επομένως, η αγωγή θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται ως προς αυτούς ως προς την πρώτη και δεύτερο των εναγομένων (άρθρ. 294, 295 παρ.α., 297 Κ.πολ.Δικ.). Με την υπό κρίση αγωγή οι ενάγοντες εκθέτουν ότι προτιθέμενοι να μεταβούν στη Ν. Αφρική, προκειμένου να παρακολουθήσουν τρεις αγώνες της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, που θα διεξαγόταν στη Ν. Αφρική, ο δεύτερος εναγόμενος σύλλογος φιλάθλων Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, μέσω της ιστοσελίδας του στο διαδίκτυο τους παρέπεμψε στη πρώτη εναγόμενη εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «.» που εδρεύει στ και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία είναι

10 διοργανώτρια και πωλήτρια οργανωμένων ταξιδιών. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, ανέλαβε να τους εξασφαλίσει τα αναγκαία αεροπορικά εισιτήρια για τη μετάβασή τους στη Νότια Αφρική και την επιστροφή τους και γενικά να τους παράσχει κάθε διευκόλυνση για την ακριβή τήρηση του οργανωμένου ταξιδιού που επέλεξε έκαστος έναντι της αναγραφόμενης στην αγωγή τιμής. Ότι σε εκτέλεση του προγράμματος, αυτή επέλεξε να συνεργαστεί με την Τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία με την επωνυμία.., από υπαιτιότητα της οποίας απομειώθηκε ο σκοπός του ταξιδιού τους, κατά τα διεξοδικότερα στην αγωγή αναφερόμενα. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητούν οι ενάγοντες να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος τούτων, να καταβάλει: στον: 1) το ποσό των [ ] ευρώ, 2) το ποσό των [ ] ευρώ, 3) το ποσό των [ ] ευρώ, 4) το ποσό των [ ] ευρώ, 5) το ποσό των [ ] ευρώ, 6) το ποσό των [ ] ευρώ, 7) το ποσό των [ ] ευρώ, 8) το ποσό των [ ] ευρώ, 9) το ποσό των [ ] ευρώ, 10) το ποσό των [ ] ευρώ, 11) το ποσό των [ ] ευρώ, 12) το ποσό των [ ] ευρώ, 13) το ποσό των [ ] ευρώ, 14) το ποσό των [ ] ευρώ, 15) το ποσό των [ ] ευρώ, 16) το ποσό των [ ] ευρώ, 17) το ποσό των [ ] ευρώ, 18) το ποσό των [ ]

11 ευρώ, 19) το ποσό των [ ] ευρώ, ως αποζημίωση για τη ζημία που υπέστησαν από την αντισυμβατική, παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά που προξένησαν εις έκαστο των εναγόντων οι εναγόμενοι και ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη, που υπέστησαν από την αδικοπρακτική συμπεριφορά των εναγομένων και την εντεύθεν παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητάς τους. Η αγωγή με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση, {δεδομένου ότι καταβλήθηκε το προσήκον τέλος δικαστικού ενσήμου, με τις νόμιμες υπέρ τρίτων προσαυξήσεις βλ. τα με αριθμούς , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , και /2013 δικαστικά ένσημα-αγωγόσημα, που προσκομίζονται με επίκληση-} ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου που είναι αρμόδιο κατά την ύλη και το τόπο, (άρθρα 14 παρ. 1 και 25 παρ. 2 και 41 Κ.Πολ.Δικ), κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη. Στηρίζεται στις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1,2,5 του ΠΔ 339/1996 «Περί Οργανωμένων ταξιδίων» των άρθρων 1, 2, 3, 5, 7, Κανονισμού αριθμ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 361, 330, 334, 297, 298, 299 ΑΚ, και στο άρθρο 8 παρ. 1,4 του ν.2251/1994 σε συνδυασμό με τα άρθρα 57, 59, 914, 932, 922, 288 ΑΚ, αφού τα περιγραφόμενα στην αγωγή πραγματικά περιστατικά συνιστούν αδικοπραξία και εντεύθεν παράνομη και υπαίτια προσβολή της προσωπικότητας από την πρώτη και τρίτη των εναγομένων και όχι μόνο αθέτηση της ταξιδιωτικής σύμβασης και των κανόνων αποζημίωσης αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση ματαίωσης πτήσης. Συνεπώς τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τους εναγόμενους

12 είναι αβάσιμα και ως εκ τούτου απορριπτέα, σύμφωνα και με όσα έχουν αναπτυχθεί διεξοδικά στη μείζονα σκέψη. Αντίθετα, στην αγωγή δεν αναφέρεται συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη του δευτέρου των εναγομένων, η οποία να συνδέεται αιτιωδώς με την ένδικη ζημία εκάστου των εναγόντων. Επομένως, η αγωγή πρέπει να απορριφθεί λόγω αοριστίας ως προς τον δεύτερο εναγόμενο σύλλογο φιλάθλων Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου, που εδρεύει στα Χανιά Κρήτης, και να ερευνηθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη για τους πρώτη και Τρίτη των εναγομένων. Κατά την προφορική διαδικασία στο ακροατήριο εμφανίστηκε η δικηγόρος Ολυμπία Λιναρδάτου, η οποία δήλωσε ότι εκπροσωπεί το Πανελλήνιο Σωματείο, με την επωνυμία Ένωση Καταναλωτών «Η Ποιότητα της Ζωής», συντομογραφικά ΕΚΠΟΙΖΩ και ασκεί πρόσθετης παρέμβαση υπέρ του πρώτου ενάγοντος «.», ο οποίος είναι μέλος της. Στη συνέχεια προσκόμισε το καταστατικό του εν λόγω σωματείου και την από έγγραφη βεβαίωση του εν λόγω προσθέτως παρεμβαίνοντος σωματείου με την οποία επιβεβαιώνεται ότι ο πρώτος ενάγων είναι μέλος της. Κατόπιν τούτου, η εν λόγω πρόσθετη παρέμβαση, είναι παραδεκτή και νόμιμη (άρθρα 80, άρθρο 10 παρ. 15 του ν. 2251/1994). Από τις χωρίς όρκο καταθέσεις του πρώτου ενάγοντα και του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης εναγομένης, που λαμβάνονται υπόψη κατά την έννοια του άρθρου 415 Κ.Πολ.Δικ και εκτιμώνται ελεύθερα από το Δικαστήριο (άρθρο 420 ιδίου Κώδικα) και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως, που εμπεριέχονται στα ταυτάριθμα της

13 παρούσας πρακτικά συνεδριάσεως του παρόντος Δικαστηρίου, την με αριθμό 5142/ ένορκη βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εμπεριέχει την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως «.», η οποία ελήφθη μετά από προφορική κλήση των εναγομένων στο ακροατήριο και προσκομίζεται από τους ενάγοντες με επίκληση, από τις προτάσεις των διαδίκων τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται και την εν γένει διαδικασία αποδείχτηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Κατά το χρονικό διάστημα από έως διεξήχθη στη Νότιο Αφρική το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου (ΜΟΥΝΤΙΑΛ). Οι ενάγοντες έχοντας σκοπό, ως φίλαθλοι, να παρακολουθήσουν τα τρία παιχνίδια ποδοσφαίρου, στα οποία θα συμμετείχε η εθνική ομάδα και συγκεκριμένα τα παιχνίδια της Εθνικής με την Κορέα στις , με τη Νιγηρία στις και με την Αργεντινή στις , κατόπιν υποδείξεως του δεύτερου εναγόμενου συλλόγου φιλάθλων Ελλάδος ποδοσφαίρου, έκαστος τούτων, επέλεξε και αγόρασε τελικά, το αναφερόμενο στην αγωγή οργανωμένο ταξίδι, που είχε προγραμματίσει η πρώτη εναγόμενη μονοπρόσωπη εταιρία, ως διοργανώτρια, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Π.Δ. 339/1996 «Περί οργανωμένων ταξιδίων, σύμφωνα με την Οδηγία 90/314 (EEL 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225). Ειδικότερα η πρώτη εναγόμενη διοργάνωσε ομαδικό τουριστικό ταξίδι στο Γιοχάνεσμπουργκ για το χρονικό διάστημα από Ιουνίου 2010, με τιμή συμμετοχής 3.495,00 ευρώ και για το χρονικό διάστημα από Ιουνίου 2010 με τιμή συμμετοχής 2.500,00 ευρώ. Ανάλογα με το πρόγραμμα που είχε επιλέξει έκαστος των εναγόντων, η διοργανώτρια πρώτη εναγόμενη, με τη τιμή αυτή, ανέλαβε να εξασφαλίσει εις έκαστο τούτων αεροπορικά εισιτήρια αναχώρησης

14 και επιστροφής και επέλεξε προς τούτο να συνεργαστεί με την Τρίτη των εναγομένων αεροπορική εταιρεία με την επωνυμία «..», που εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα, να εξασφαλίσει τα εισιτήρια για τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, για όσους δεν τα είχαν προμηθευτεί μόνοι τους, την διαμονή τους σε ξενοδοχείο και τις μετακινήσεις τους από και προς τα ξενοδοχεία, τις πόλεις ή τις περιοχές για επίσκεψη αρχαιολογικών και άλλων αξιοθέατων, την ενημέρωσή τους και γενικά την παροχή κάθε διευκόλυνσης για την ακριβή τήρηση του ταξιδιωτικού προγράμματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, θα αναχωρούσαν στις και ώρα 5:50 από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με την πτήση ΗΤ107/11 ΙΟΥΝΙΟΥ, με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ και η επιστροφή, σύμφωνα επίσης με το εισιτήριο επιστροφής, ήταν η 25 η και ώρα 16:25, από Γιοχάνεσμπουργκ προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος Αθήνα. Ακολούθως, προκειμένου ο «.», πρόεδρος του δεύτερου εναγόμενου και εκπρόσωπος και διαχειριστής της διοργανώτριας του ταξιδιού πρώτης εναγόμενης, να παραδώσει σε κάθε έναν από τους ενάγοντες τις συμβάσεις για υπογραφή και να κανονίσουν τις λεπτομέρειες του ταξιδιού, κατόπιν δικής του υποδείξεως, οι ενάγοντες προσήλθαν στις 1:00, δηλαδή πέντε ώρες πριν από την καθορισμένη ώρα αναχωρήσεως, στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκεί όμως, δεν τους παρέδωσε ο ως άνω «.»σύμβαση, αλλά ένα κοινό συνοπτικό πρόγραμμα του ταξιδιού, τα αεροπορικά εισιτήρια, καθώς και τα εισιτήρια για τους αγώνες για όσους δεν τα είχαν προμηθευτεί μόνοι τους, και πλήρωσαν το αντίτιμο στην υπ αυτού προστηθείσα «.». Κατόπιν τούτου οι ενάγοντες, δεδομένου ότι η προγραμματισμένη αναχώρηση σύμφωνα με τα

15 αεροπορικά εισιτήρια είχε προγραμματιστεί στις 5:50, πήγαν στο σημείο παράδοσης των αποσκευών της τρίτης εναγόμενης αεροπορικής εταιρίας «.», για να παραδώσουν τις αποσκευές τους και να υποβληθούν σε έλεγχο των εισιτηρίων τους (check in) στις 4:00. Εκεί όμως διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε υπάλληλος της τρίτης εναγομένης αλλά εμφανίστηκαν υπάλληλοι αυτής αρκετή ώρα μετά και ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης των αποσκευών, που ολοκληρώθηκε στις 5:30. Τότε μία υπάλληλος αυτής, (τρίτης εναγομένης αεροπορικής εταιρίας), τους ανακοίνωσε ότι η πτήση θα έχει καθυστέρηση, χωρίς να προσδιορίσει το χρόνο της καθυστέρησης, με τη δικαιολογία ότι το αεροδρόμιο του Γιοχάνεσμπουργκ έκλεισε και δεν δέχεται καμία άφιξη ή αναχώρηση αεροπλάνου. Οι ενάγοντες αναστατώθηκαν και άρχισαν να επικοινωνούν με άλλους έλληνες που ήδη είχαν μεταβεί στη Ν. Αφρική, οι οποίοι τους πληροφόρησαν ότι το αεροδρόμιο προορισμού τους λειτουργούσε κανονικά. Μετά από διαμαρτυριές τους, εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος της τρίτης εναγομένης, ο οποίος τους ανακοίνωσε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ασφάλεια των πιλότων, ότι δεν είχαν κοινοποιηθεί κάποια έγγραφα και ότι προσπαθούν μέσω του γραφείου του αρμόδιου υπουργού να επικοινωνήσουν με τη Νότια Αφρική για να δοθεί ειδική άδεια για να γίνει η πτήση. Στη συνέχεια, τους έδωσαν νέα αναχώρηση για τις 12:00 το μεσημέρι και μετά από τις έντονες αντιδράσεις τους, τους οδήγησαν σε ξενοδοχείο έναντι του αεροδρομίου, όπου τους παρασχέθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο, γεύματα, αναψυκτικά, κ.λ.π. Περί ώρα 11:00 ξαναπήγαν στο σημείο που τους υπέδειξαν για να υποβληθούν σε έλεγχο, όμως και πάλι, μέχρι της 12:00 δεν είχε εμφανισθεί κανένας υπάλληλος ούτε από την πρώτη ούτε από την τρίτη των εναγομένων. Ο εκπρόσωπος της τρίτης εναγομένης τους ανακοίνωσε τελικά, ότι η πτήση θα

16 πραγματοποιηθεί μετά από 48 ώρες δηλαδή στις 5:50 της 13 ης Οι ενάγοντες κατόπιν τούτου δυσφόρησαν έντονα και παραπονέθηκαν τόσο στον νόμιμο εκπρόσωπο του ταξιδιωτικού γραφείου όσο και στον υπάλληλο της τρίτης εναγόμενης, ενώ βλέποντας άλλους επιβάτες με τον ίδιο προορισμό να αναχωρούν με άλλες πτήσεις, στενοχωρήθηκαν και αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι, ως ευρισκόμενοι σε μειονεκτική θέση, ενόψει και του σκοπού του ταξιδιού τους που ήταν η παρακολούθηση των αγώνων της Εθνικής ποδοσφαίρου. Κατόπιν τούτου και μετά από τις έντονες και πάλι διαμαρτυρίες των εναγόντων, αφού αυτοί είχαν ήδη χάσει τον πρώτο αγώνα της Εθνικής με την Κορέα, που διεξήχθη στις , η τρίτη εναγόμενη αναγκάστηκε να τους οδηγήσει στο ξενοδοχείο έναντι του αεροδρομίου όπου τελικά τους παρείχε όσα προβλέπει ο νόμος, (γεύματα, αναψυκτικά, κ.λ.π.). Στις , η πτήση πραγματοποιήθηκε, οι ενάγοντες μετέβησαν στη Νότιο Αφρική, όπου τηρήθηκε το πρόγραμμα χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Ακολούθως, όμως, ενώ είχε προγραμματιστεί να επιστρέψουν στην Ελλάδα στις και ώρα 16:25 με πτήση της τρίτης εναγόμενης, στις και περί ώρα 18:00, ενώ επέστρεφαν με το πούλμαν στο ξενοδοχείο τους, ο νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης εναγόμενης «.» τους ανακοίνωσε ότι η τρίτη εναγόμενη, ματαίωσε και πάλι την προγραμματισμένη πτήση επιστροφής και ότι θα αναχωρήσουν, νωρίτερα δηλαδή τα μεσάνυκτα της ίδιας ημέρα ( ), και ως εκ τούτου ότι, πρέπει να μαζέψουν τις αποσκευές τους και να μεταβούν στο αεροδρόμιο για αναχώρηση άμεσα, με αποτέλεσμα να χάσουν την τελευταία διανυκτέρευση καθώς και το πρωϊνό της επόμενης ημέρας στη Νότια Αφρική. Συνεπώς, ενώ οι ενάγοντες αγόρασαν το πλήρες πρόγραμμα και κατέβαλλαν το συμφωνημένο τίμημα στην πρώτη εναγόμενη, απώλεσαν από τη διάρκεια του

17 ταξιδιού τους δυόμιση ημέρες, με αποτέλεσμα να μην παρακολουθήσουν τον πρώτο αγώνα μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος και Εθνικής Κορέας που διεξήχθη στις , το δείπνο της 24 ης στο ξενοδοχείο και το πρωϊνό της 25 ης στη Ν. Αφρική. Η πρώτη και τρίτη των εναγομένων συνομολογούν τη συντόμευση του ταξιδιού των εναγόντων και ότι όλοι (οι ενάγοντες) μεταφέρθηκαν σε άλλες πτήσεις, προγραμματισθείσες, η μεν πτήση αναχώρησης μετά από δύο ημέρες από την προβλεπόμενη ημέρα αναχωρήσεως, η δε πτήση επιστροφής πριν από δέκα έξι ώρες από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής. Συνεπώς, οι αρχικώς προβλεπόμενες πτήσεις των εναγόντων πρέπει να θεωρηθούν «ματαιωθείσες», σύμφωνα και με όσα στη μείζονα σκέψη αναφέρονται λεπτομερώς. Τα ως άνω πραγματικά περιστατικά αποδεικνύονται πλήρως από τις χωρίς όρκο κατάθεση του πρώτου ενάγοντα, η οποία συμπορεύεται προς την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα «.». Οι καταθέσεις αυτές ενισχύονται εκτός των άλλων και από το από , ώρα 5:19:56π.μ. έγγραφο της εποπτεύουσας Διευθύντριας του Αεροδρομίου του Γιοχάνεσμπουργκ προς της Τρίτη εναγόμενη, που προσκομίζεται με επίκληση. Από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι «η προσγείωση αεροσκάφους στο Διεθνές Αεροδρόμιο O.R. Tambo για το διάστημα από 10 Ιουνίου 11 Ιουλίου, επιτρέπεται μόνο αν η πτήση έχει καταχωρηθεί ως προγραμματισμένη από τις αρχές της Πολεμικής Αεροπορίας Νοτίου Αφρικής και μόνον εφόσον έχει αποκτηθεί κωδικός πτήσης από τις αερογραμμές». Από το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού συνάγεται ότι οι απαιτούμενες από τις αρχές της Νοτίου Αφρικής διατυπώσεις αφορούσαν όλες τις τακτικές πτήσεις όλων των αερογραμμών. Η ουσιαστική βασιμότητα των ως άνω αποδεικτικών στοιχείων δεν μπορεί να ανατραπεί από την χωρίς όρκο κατάθεση του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης

18 εναγόμενης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως, υπαλλήλου της τρίτης εναγομένης. Με βάση τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία συνάγεται ότι η ως άνω απομείωση του ταξιδιού των εναγόντων και η σωματική και ψυχική ταλαιπωρία τους, οφείλεται σε υπαιτιότητα της πρώτης και τρίτης των εναγομένων, η οποία συνίσταται στο ότι η μεν πρώτη εναγόμενη επέλεξε να συμπράξει με την Τρίτη των εναγομένων, αεροπορική εταιρία, η οποία ως πραγματικός αερομεταφορέας δεν επέδειξε την προσήκουσα επιμέλεια, προκειμένου να πληροφορηθεί εγκαίρως τη διαδικασία εξέτασης πτήσης, ώστε να καταχωρηθεί η πτήση ως προγραμματισμένη από τις αρχές της πολεμικής αεροπορίας της Νοτίου Αφρικής, να αποκτήσει κωδικό πτήσης, και να της δοθεί κωδικός εκκαθάρισης, ο οποίος θα επέτρεπε την αναχώρηση. Από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία συνάγεται ότι οι ισχυρισμοί των εναγομένων ότι η συντόμευση του ταξιδιού των εναγόντων δεν οφείλεται σε δικό τους πταίσμα, αλλά σε ανωτέρα βία και ότι δεν πρόκειται περί ματαιώσεως των πτήσεων αλλά περί καθυστερήσεως της πτήσεως αναχωρήσεως, κατά την διάρκεια της οποίας η τρίτη εναγόμενη παρείχε τη νόμιμη φροντίδα, πρέπει να απορριφθούν σαν νομικά και ουσιαστικά αβάσιμοι. Επομένως, η μη τήρηση του προγράμματος κατά δυόμιση ημέρες είχε σαν αποτέλεσμα να στερηθεί έκαστος των εναγόντων την απόλαυση του ταξιδιού του κατά τις ημέρες αυτές. Δεδομένου όμως ότι τις υπόλοιπες ημέρες, το πρόγραμμα του ταξιδιού τηρήθηκε με μικρές αποκλίσεις, αυτοί δεν υπέστησαν ζημία από την μη εκτέλεση όλης της σύμβασης, αλλά μόνον κατά το μέρος της που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε και αποτιμάται στη δαπάνη που υπέστησαν για να συμμετάσχουν σ αυτό κατά τις ημέρες αυτές. Η δαπάνη αυτή για έκαστο των εναγόντων ανέρχεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου

19 στα πιο κάτω ποσά: 1) Για τον στο ποσό των.. ευρώ, δηλαδή (. Ευρώ για το εισιτήριο του αγώνα με την Δημοκρατίας της Κορέας + το ποσό των ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 1) Για τον στο ποσό των.. ευρώ, δηλαδή (. Ευρώ για το εισιτήριο του αγώνα με την Δημοκρατία της Κορέας + το ποσό των ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 2) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 3) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 4) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 5) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 6) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 7) Για τον

20 του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 8) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 9) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 10) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 11) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 12) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 13) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 14) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 15) Για τον

21 του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 16) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 17) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 18) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε), 19) Για τον του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε). Ακολούθως εξαιτίας της συμπεριφοράς της τρίτης εναγόμενης: α) ο. υπέστη ζημία ανερχόμενη στο ποσό των. Ευρώ δηλαδή του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε) και β) η υπέστη ζημία εξαιτίας της συμπεριφοράς της τρίτης εναγόμενης ανερχόμενη στο ποσό των. Ευρώ δηλαδή (. Ευρώ για το εισιτήριο του αγώνα με την Δημοκρατία της Κορέας + το ποσό των ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε). Εξάλλου, έκαστος των εναγόντων υπέστη

22 ηθική βλάβη εξαιτίας της συμπεριφοράς της πρώτης και τρίτης των εναγομένων. Το Δικαστήριο μετά την στάθμιση του είδους της προσβολής της προσωπικότητας των εναγόντων, τον βαθμό του πταίσματος των εναγομένων, τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών και ειδικότερα το γεγονός ότι οι ενάγοντες είναι μεσαίας οικονομικής κατάστασης, η δε πρώτη εναγόμενη καθιερωμένη στο χώρο των οργανωμένων ταξιδιών εταιρία, η δε τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία και με γνώμονα ότι η χρηματική ικανοποίηση δεν πρέπει να αποβαίνει σε πληγή πλουτισμού του δικαιούχου αυτής κατά την αρχή της αναλογικότητος, κρίνει ως εύλογο το ποσό των 500,00 ευρώ για τον καθένα από αυτούς. Συνεπώς, πρέπει: Α) να καταργηθεί η δίκη μεταξύ των 20 ου και 21 ης των εναγόντων και της πρώτης και δεύτερου των εναγομένων, Β) να απορριφθεί η αγωγή ως προς τον δεύτερο εναγόμενο αθλητικό σύλλογο και Γ) να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος η αγωγή ως προς τους πρώτη και τρίτων των εναγομένων και να υποχρεωθούν αυτές, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον να καταβάλλουν συνολικά εις έκαστον των εναγόντων τα κάτωθι αναφερόμενα ποσά. Συγκεκριμένα : 1) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 2) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 3) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 4) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 5) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 6) Στον.. στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 7) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 8) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 9) Στον

23 στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 10) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 11) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 12) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 13) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 14) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 15) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 16) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 17) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 18) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ], 19) Στον στο ποσό των [ ] ευρώ, δηλαδή [ + ]. Δ) Η Τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία πρέπει να: α) να υποχρεωθεί να καταβάλει εις έκαστο εκ των 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 9 ου, 10 ου, 11 ου, 12 ου, 13 ου, 14 ου, 15 ου, 16 ου και 19 ου εναγόντων, αποζημίωση συνολικού ύψους [1.200,00] ευρώ, για τη ματαίωση της πτήσης, με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004, κατά τα αναφερόμενα στην αρχή ειδικότερα, δηλαδή (600,00) ευρώ για την ματαίωση της πτήσεως αναχωρήσεως και (600,00) ευρώ για την ματαίωση της πτήσεως επιστροφής. Ακολούθως, πρέπει να υποχρεωθεί να καταβάλει εις έκαστο εκ των 17 ου, 18 ου, 20 ου, και 21 ης εκ των εναγόντων το ποσό των (600,00) ευρώ για την ματαίωση της πτήσης κατά την αναχώρηση και β) να υποχρεωθεί να καταβάλει στον 20 ο ενάγοντα.. και το ποσό των [ ] ευρώ, και στην 21 η ενάγουσα το ποσό των [ ] ευρώ επίσης, (δηλαδή ευρώ που αντιστοιχεί στο μέρος του ταξιδιού που δεν εκτελέστηκε + ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη έκαστος τούτων). Στα ως άνω ποσά δεν επιδικάζονται

24 τόκοι, ελλείψει σχετικού αιτήματος. Εξάλλου στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, από την διάταξη του άρθρου 8 του ν. 1599/1996 «σχέσεις κράτους πολίτη κλπ», σε συνδυασμό με εκείνη του άρθρου 339 ΚΠολΔ, που ορίζει ποια είναι τα νόμιμα αποδεικτικά μέσα, προκύπτει ότι η πρώτη από τις διατάξεις αυτές δεν έχει εφαρμογή κατά την αποδεικτική διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, επί της οποίας έχουν εφαρμογή οι ειδικές περί αποδείξεως διατάξεις του ΚΠολΔ και συνεπώς η κατά τη διάταξη αυτήν υπεύθυνη δήλωση δεν αποτελεί επιτρεπτό αποδεικτικό μέσο και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη ούτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, δύναται δε να χρησιμεύσει μόνον ως μαρτυρία τρίτου, εφόσον, κατά την ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου, δεν έγινε με το σκοπό να χρησιμοποιηθεί και στη δίκη κατά την οποία κρίνεται η συγκεκριμένη διαφορά (ΟλΑΠ 8/87, ΑΠ 1025/2007, ΑΠ 370/2004 Νόμος). Όμως οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (και παλαιότερα του ν.δ. 105/1969), όταν προέρχονται από τους διαδίκους μπορεί να εκτιμηθούν κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι περιέχουν εξώδικη ομολογία η οποία εκτιμάται ελεύθερα, κατ άρθρο 352 παρ. 2 ΚΠολΔ, και, εφόσον δεν ανταποκρίνεται προς την αλήθεια, μπορεί να χωρίσει ανταπόδειξη, κατ άρθρο 354 ΚΠολΔ (Εφθεσ 2906/1989 ΕλλΔνη ). Στην προκειμένη περίπτωση οι υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 ν. 1599/1986 των «.»,«.»,«.» καθώς και η απλή δήλωση του «.», τις οποίες προσκομίζει με επίκληση η πρώτη εναγόμενη, δεν εκτιμάται κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι περιέχουν εξώδικη ομολογία, καθόσον παραστάθηκαν στο Δικαστήριο και μάλιστα κατέθεσαν προτάσεις. Τέλος μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των εναγομένων κατά τον λόγο της νίκης και ήττας τους (άρθρο 178 Κ.Πολ.Δ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

25 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α) Καταργεί τη δίκη μεταξύ των και. και τους πρώτο και δεύτερο εκ των εναγομένων. Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Β) Απορρίπτει την αγωγή ως προς τον δεύτερο εναγόμενο σύλλογο φιλάθλων Εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου με την επωνυμία «.» που εδρεύει στ. Γ) Δέχεται την αγωγή κατά ένα μέρος ως προς τους λοιπούς εναγόμενους. Γα) Υποχρεώνει τους πρώτη και Τρίτη των εναγομένων και εις ολόκληρον εκάστη τούτων να καταβάλει εις έκαστο των εναγόντων τα εξής ποσά: 1) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 2) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 3) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 4) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 5) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 6) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 7) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 8) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 9) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 10) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 11) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 12) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 13) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 14) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 15) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 16) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 17) Στον.. το ποσό των. Ευρώ, 18) Στον

26 .. το ποσό των. Ευρώ, 19) Στον.. το ποσό των. Ευρώ. Δ) Υποχρεώνει την Τρίτη εναγόμενη αεροπορική εταιρία, να καταβάλει: Δα) εις έκαστο εκ των 1 ου, 2 ου, 3 ου, 4 ου, 5 ου, 6 ου, 7 ου, 8 ου, 9 ου, 10 ου, 11 ου, 12 ου, 13 ου, 14 ου, 15 ου, 16 ου και 19 ου εναγόντων το ποσό (1.200,00) ευρώ, Δβ) εις έκαστο εκ των 17 ου, 18 ου, 20 ου, και 21 ης εκ των εναγόντων το ποσό των (600,00) ευρώ και Δγ) πλέον των προαναφερομένων στην ως άνω διάταξη πρέπει να καταβάλει στον 20 ο εκ των ενάγοντων. το ποσόν των [1.405] ευρώ και στην 21 η τούτων.. το ποσόν των [1.405] ευρώ. Καταδικάζει τους πρώτη και Τρίτη των εναγομένων σε μέρος της δικαστικής δαπάνης των εναγόντων την οποία ορίζει στο ποσό των [870,00] ευρώ. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις , χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0261 EL 17.02.2005 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 5819/2008 Αριθµός καταθέσεως αγωγής /2007 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Αθηνά Μίξιου, Πρωτοδίκη, που ορίσθηκε από τον

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΡΑ, με την παρουσία της Γραμματέα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ.

ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. ικαιώµατα και Προστασία του επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές ρ Εµµανουήλ Ν. Βελονάκης Πρόεδρος της ΕΝ.Ε.ΚΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε δικαιώµατα για τον επιβάτη-καταναλωτή στις αεροµεταφορές και

Διαβάστε περισσότερα

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225)

(Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) (Π.Δ. 339/1996 ΦΕΚ Α 225) Περί οργανωμένων ταξιδιών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕΛ 158/59) για τα οργανωμένα ταξίδια και τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ EΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή/ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ικαιώµατα επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΟΛΥΧΑΡΟΥΣ 4, 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΗΛ 2721090900 ΦΑΧ 2721026293 ΕΜΑΙL : vasilis@trigilidas.gr ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : Πλατεία Καρδαµύλης,ΤΗΛ2721064150ΦΑΞ.2721064151 ΕΜΑΙL : kardamyli@trigilidas.gr www.trigilidas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης:

Όπου ισχύει το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορούν να ισχύσουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ευθύνης: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ Η Σύμβαση του Μόντρεαλ ή το σύστημα της Σύμβασης της Βαρσοβίας, μπορεί να ισχύουν για το ταξίδι σας και οι συμβάσεις αυτές διέπουν και μπορεί να μειώσουν την ευθύνη των αερομεταφορέων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός Απόφασης 1499/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ερμιόνη Πριμικύρη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.2.2004 L 46/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 261/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση κοινών

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II

P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II P7_TA-PROV(2010)0256 Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014

Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Μονομελές Εφετείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 1437/2014 Περίληψη Προσβολή προσωπικότητας - Τράπεζα υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων Παράνομη διαβίβαση αυτών σε εισπρακτική εταιρεία και παράνομη επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Έχοντας υπόψη: Προεδρικό ιάταγµα 339/1996 «Περί οργανωµένων ταξιδιών, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 90/314 (ΕΕL 158/59) για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις» (ΦΕΚ Α 225) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις

Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 158 της 23/06/1990 σ. 0059-0064 Φινλανδική ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

- 2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής βάσει του Π. Δ. 339/1996 και σύμφωνους με την οδηγία 90/314/ΕΟΚ. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15/4/13 ΕΩΣ 20/4/13 ΑLKYONIS: 3.900 LYMPERAKOS TOURS 3.840 FLASKIS TRAVEL 3.739,25 LOVE YOUR HOLIDAYS 3.702 αλλά δεν ελήφθη υπόψη επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ press@yen.gr Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Χάρτα ικαιωµάτων Επιβατών Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του επιβατικού κοινού,

Διαβάστε περισσότερα

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ.

Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (κατ ά. 37, παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα, 15 Ιουλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 2632 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959

Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Εφετείο Αθηνών 11116/1996 Πηγή: Ε.Ε.. 56/97, σ. 1126 ΕΑΕ 2000, σελ. 959 Περίληψη: Όταν ο παθών από εργατικό ατύχηµα υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, τότε ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 α ό 4 Αριθµός Απόφασης 272/2009 Αριθµός κατάθεσης αίτησης../2008 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΙΚΑΣΤΗΣ: Κλεόβουλος - ηµήτριος Κοκκορός, Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852)

Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Άρειος Πάγος Τακτική Ολομέλεια Αριθμός 23/2007 (Δημοσίευση ΝοΒ 2007 σελ. 1852) Περίληψη: Επιταγή ακάλυπτη - Αδικοπραξία - Δικαιούχοι αποζημίωσης είναι ο κομιστής της ακάλυπτης επιταγής, κάθε εξ αναγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Αρείου Πάγου 1090/2010, Τμ. Α/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 70/2011, σελ. 268 ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΛΗΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εκείνος που ως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο

Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Τρ. ΔΠρΠειρ 2649/2009 (Τμ. 1ο) Θέμα : Αστική ευθύνη Δήμου. Μείωση αξίας ακινήτου από ανέγερση οικοδομής σε επαφή με κοινό όριο Περίληψη : Από την παράνομη συμπεριφορά των αρμοδίων πολεοδομικών οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις

Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ MEMO Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2013 Αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών - Συχνές ερωτήσεις Ποια είναι η σημερινή κατάσταση; Η Ευρώπη επέτυχε να εξασφαλίσει και

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αριθμός 33/2013 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη και την γραμματέα του Ειρηνοδικείου Ξάνθης Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 28 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ DISABLED PERSONS AND PERSONS WITH REDUCED MONILITY ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/2004 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τουριστικών Συνοδών που εργάζονται, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, σε Τουριστικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας ( Πράξη κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης. & Δήμου Ιθάκης Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΙΘΑΚΗΣ» Μεταξύ των συμβαλλομένων: Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης & Δήμου Ιθάκης ( Αργοστόλι, / /2015) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε.

Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Tsibanoulis & Partners: Τι σημαίνει αστική ευθύνη οικονομικών διευθυντών για τις Α.Ε. Οι διατάξεις περί ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται και σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών: 1739/2000 Πηγή: ΕΕΔ 61/2002, σελ. 31 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ευθύνη του εργοδότη από το εργατικό ατύχημα εργαζομένου του είναι αντικειμενική. Απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (αναχώρηση με πλοίο και επιστροφή με αεροπλάνο) TOURIST GUIDES OF CRETE ΜΗ.Τ.Ε. 1039 Ε 6061 01849 01 Ανδρεαδάκη, 13-15 Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201 e-mail: touristguidesofcrete@gmail.com web site: www.travelcrete.gr Tel: +30 2810 342222 Fax: +30 2810 342212

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Αρείου Πάγου 22/2004, Τμ. Β/ΙΙ Πηγή: ΕΕΔ 63/2004, σελ. 1212 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΟΣ Πρόστηση Ο προστήσας ευθύνεται αντικειμενικώς προς αποζημίωση του τρίτου, ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ (τόπος έδρας) (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας) ΑΙΤΗΣΗ (άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010) (όνομα & επώνυμο) του (πατρώνυμο), κατοίκου.. (τόπος), οδός (διεύθυνση αριθμός). Στερούμαι

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες

CIEPO-20. Πρακτικές πληροφορίες Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου 74100 Ρέθυμνο http://www.history-archaeology.uoc.gr Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών Τ.Θ. 119

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. AKS Porto Heli AKS Hinitsa Bay Nautica Bay Αγαπητοί Συνεργάτες, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στα πλαίσια της διοργάνωσης του «9 ου Θερινού Σχολείου» της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 4524/2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από την Δικαστή Ιωάννα Μάμαλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δ. Χατζηγιαννάκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας-Δικηγόρος Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 2012 e-mail: d.hatz@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :8130 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409]

Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Άρειος Πάγος Αριθμός αποφάσεως 1608/2007 Δ Πολιτικό Τμήμα [Δημοσίευση: ΝοΒ 56 (2008) σελ. 409] Περίληψη: Τροχαίο ατύχημα - Αποζημίωση για ολική μόνιμη ανικανότητα προς εργασία - Μέλλουσα ζημία Έννοια ισόβιας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Σελίδα 1 από 6 Αριθµός απόφασης 135/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ Ε ΕΣΣΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αποτελούµενο από την ικαστή, Μαγδαληνή Καραγιάννη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Έδεσσας. Συνεδρίασε δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-2011 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236. Απόφαση ΕΛΛΗΝΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 11-10-11 ΕΘΝΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Αριθμ.πρωτ.236 Απόφαση Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Σ.Δι,, έχοντας υπόψη τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Διευθύντρια Επιμόρφωσης της Ε.Σ.Δι., έλαβε υπόψη: Α) Την με αριθμό πρωτ. 98/27-7-2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Σεπτεμβρίου 2010 KΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ. 147 T.Θ. 22, Τ.Κ. 551 02 E-mail: info@esdi.gr Internet:http//www.esdi.gr Α Π Ο Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ

Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αριθµός Απόφασης 50/2015 Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αποτελούµενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη - Εισηγητή και Παναγιώτη Παπανότη, Δικηγόρο Αθηνών, ως

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214

Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 www.inlaw.gr Newsletter 07-08/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αστικό 3-214 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αγωγή Κακοδικίας - Κατά δικηγόρων, συµβολαιογράφων & δικαστικών επιµελητών Αριθµός απόφασης: 161 Έτος: 2013 - Αγωγή κακοδικίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με την συγχρηματοδότηση www.ygeia-pronoia.gr της Ευρωπαϊκής Ενωσης www.epanad.gov.gr www.espa.gr EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 523/2000 ΠολΠρωτΑθ 523/2000 Τηλεοπτικοί σταθμοί. Διαφήμιση παιδικών παιχνιδιών. Προστασία ανηλίκων. Ενώσεις καταναλωτών. Απαγόρευση μετάδοσης παιδικής διαφήμισης. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί λογίζονται ως προμηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 33029/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2012 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Καραγιάννη, Πρωτοδίκη, η οποία ορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου»

Με τον όρο «αστική ευθύνη του Δημοσίου» Β ΜΕΛΕΤΕΣ Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στην περίπτωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου * Σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Το στοιχείο της υπαιτιότητας ως προϋπόθεση της χρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Fly Away. Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Για να ταξιδεύετε χωρίς έννοιες. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Fly Away Ταξίδι, όπως το έχετε φανταστεί! Σήμερα, τα ταξίδια τείνουν να γίνουν αναπόσπαστο μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) Αριθμός απόφασης 1795 /2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα νοικοκυριά Σκοπός του νομοθέτη η προστασία της κύριας κατοικίας του οφειλέτη - Απόρριψη αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 677/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Σαράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 14927/2012 Πηγή: ΕΕΔ 71/2012, σελ. 183 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ Ι.ΚΑ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Όταν

Διαβάστε περισσότερα

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95

849 Ν. 105(Ι)/95. Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 3028, 29.12.95 849 Ν. 105(Ι)/95 Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011

Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Άρειος Πάγος Β1 Πολιτικό Τμήμα Αριθμός απόφασης 310/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις ευκαιριακά απασχολούμενων εργαζομένων στον ΟΠΑΠ, που συνάπτονται ως συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (μιας ημέρας),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE ή «ιοργανώτρια»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα