«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ URBAN» ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΝΩΛΑ-ΓΚΟΥΝΤΡΑ Προϊσταµένη της Ε.Υ. ιαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II ΥΠΕΧΩ Ε ΑΘΗΝΑ

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη σηµερινή Ευρώπη πολλά ουσιαστικά προβλήµατα κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά- εµφανίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα. Το 80% περίπου των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις. Αυτό καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλέον αστικοποιηµένη περιοχή του κόσµου. είναι συνεπώς φανερό οτι οι περισσότερες από τις κοινοτικές πολιτικές επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τις πόλεις Η Ε.Επιτροπή αναγνωρίζοντας οτι απαιτεlται να δοθεί, σε κοινοτικό επlπεδο, µεγαλύτερη προσοχή στα προβλήµατα των πόλεων,προχώρησε στην ανάληψη πρωτοβουλίας που αφορά την οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισµών σε κρίση,ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη, την Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN εντάσσονται παρεµβάσεις σε αστικά κέντρα, όπου κυριαρχούν η αποβιοµηχάνιση, η ανεργία, η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, η υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η Κ.Π. URBAN αποβλέπει στην «επιχειρησιακή πόλη», στη «κοινωνική πόλη της απασχόλησης / πρόνοιας / υγείας / ασφάλειας», στην «πολιτισµική πόλη», στη συµµετοχική και πληροφορηµένη πόλη», στην «τοπικά ολοκληρωµένη διεθνή πόλη». Βασικοί στόχοι της είναι: η συµβολή στην αναζήτηση ολοκληρωµένων και βιώσιµων παρεµβάσεων, οι οποίες θα αντιµετωπίσουν το ιδιαίτερα οξύ κοινωνικό πρόβληµα της κρίσης των πολυάριθµων αστικών κέντρων, µε ενέργειες κοινωνικής και οικονοµικής εξυγίανσης, ανανέωσης των υποδοµών και των εξοπλισµών και βελτίωσης του περιβάλλοντος. η προώθηση της διαµόρφωσης και εφαρµογής ιδιαίτερα καινοτόµων στρατηγικών για την αειφόρο οικονοµική και κοινωνική αναζωογόνηση µικρού και µεσαίου µεγέθους κωµοπόλεων και πόλεων ή µειονεκτικών αστικών περιοχών σε µεγαλύτερες πόλεις, η ανάπτυξη της γνώσης και η ανταλλαγή εµπειριών και ορθών πρακτικών στον αστικό χώρο,σε σχέση µε οικονοµικά,κοινωνικά,περιβαλλοντικά και διοικητικά θέµατα,για την αειφόρο αστική αναζωογόνηση και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιδίωξη των στόχων αυτών βοηθά στην µετάβαση από την επικρατούσα τάση στην καινοτοµία, ενώ τα προγράµµατα στις συγκεκριµένες αστικές περιοχές αποτελούν ενέργειες προβολής και πρωτοπόρες δράσεις. Κάθε πρόγραµµα επικεντρώνεται σε µία αστική περιοχή που επιδεικνύει υψηλό βαθµό οµοιογένειας ως πρός τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το είδος των προβληµάτων και πρέπει να έχει τη µορφή καινοτοµικού ολοκληρωµένου αναπτυξιακού προγράµµατος µε πολυτοµεακό χαρακτήρα.

3 3 URBAN ΕΛΛΑΣ Τα αστικά κέντρα της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από µια σειρά δυναµικών στοιχείων και προβληµάτων που παραπέµπουν, ταυτόχρονα, τόσο σε ευκαιρίες, όσο και σε περιορισµούς της ανάπτυξής τους. Ορισµένες από τις εξελίξεις στην αναπτυξιακή διαδικασία διαµορφώνουν, σε συγκεκριµένες περιοχές των αστικών κέντρων, ιδιαίτερα κρίσιµα προβλήµατα. Tα προβλήµατα αυτά δηµιουργούνται ανεξάρτητα από το µέγεθος των συγκεκριµένων αστικών κέντρων. Μάλιστα, ορισµένες φορές η έκταση των προβληµάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το µέγεθος των αστικών κέντρων ή περιοχών τους. Η ανεργία, το απαξιωµένο κτιριακό απόθεµα, η κυκλοφορία, η εγκληµατικότητα, ο ρατσισµός, τα ναρκωτικά και η µόλυνση είναι µερικά µόνο από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα αστικά κέντρα. Μέχρι σήµερα τα προβλήµατα των πόλεων αντιµετωπίστηκαν µεµονωµένα, ίσως µε κάποια προγράµµατα βελτίωσης των κατοικιών και του περιβάλλοντος ή κάποια προγράµµατα κατάρτισης των µακροχρόνια ανέργων. Αυτή είναι η διαφορά της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN. Είναι µία ολοκληρωµένη προσέγγιση, που λαµβάνει υπόψη της όλες τις διαστάσεις της αστικής ζωής. Έχει τη µορφή καινοτοµικού ολοκληρωµένου αναπτυξιακού προγράµµατος µε πολυτοµεακό χαρακτήρα και εφαρµόζει ένα πακέτο δράσεων, που συνδυάζει την αναµόρφωση των απαρχαιωµένων υποδοµών, µε οικονοµικές και παραγωγικές δράσεις. Αυτά συµπληρώνονται από µέτρα που µάχονται τον κοινωνικό αποκλεισµό, που ενυπάρχει στις υποβαθµισµένες περιοχές και µέτρα που αναβαθµίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Α. URBAN I Για την προγραµµατική περίοδο , σε σύνολο 118 προγραµµάτων σε επίπεδο Ε.Ε. στην Ελλάδα χρηµατοδοτήθηκαν 6 υποπρογράµµατα, που περιλάµβαναν 11 ήµους.αναλυτικά η χρηµατοδότηση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Υποπρογράµµατα Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Ιδιωτική Συµµετοχή Κερατσίνι- ραπετσώνα Περιστέρι Νέα Ιωνία - Βόλος Πάτρα υτ. Θεσσαλονίκη Ερµούπολη Κεντρική Τεχνική Βοήθεια

4 4 ΣΥΝΟΛΟ Περίπου 21 δις. ραχµές µε ιδιωτική συµµετοχή περίπου 1 δις.δρχ. Κάθε υποπρόγραµµα επικεντρώνεται εντός µιάς συνεκτικής γεωγραφικής περιοχής που επιδεικνύει υψηλό βαθµό οµοιογένειας ως προς τα λειτουργικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της και το είδος των προβληµάτων. Σχεδιάστηκε µε βάσει τα ιδιαίτερα προβλήµατα της τοπικής κοινωνίας, και περιλαµβάνει µία σειρά δράσεων που έχουν συνέργεια. Οι προτάσεις καταρτίστηκαν από τις τοπικές αρχές, που είναι αρµόδιες στις επιλέξιµες περιοχές και εφόσον υπήρξε ανάγκη, στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, σε συνεργασία µε τις περιφερειακές και εθνικές αρχές, ανάλογα µε την υπάρχουσα θεσµική δοµή. Τα χαρακτηριστικά των περιοχών παρέµβασης είναι: Αποβιοµηχάνιση και κρίση του παραγωγικού ιστού. Χαµηλή ποιότητα υπηρεσιών και ανεπάρκεια υποδοµής. Υψηλή ανεργία. Κοινωνική περιθωριοποίηση οµάδων πληθυσµού,κυρίως νέων ατόµων. Αύξηση της εγκληµατικότητας. Ανεπάρκεια αστικών υποδοµών. Υποβάθµιση περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του προγράµµατος υλοποιήθηκαν έργα και δράσεις που συνοψίζονται στους παρακάτω άξονες: Πολεοδοµικές παρεµβάσεις αναβάθµισης και ανάδειξης του αστικού περιβάλλοντος ηµιουργία νέων και στήριξη υφιστάµενων οικονοµικών δραστηριοτήτων µε την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. Στήριξη της απασχόλησης - Κατάρτιση. ηµιουργία δοµών κοινωνικής στήριξης Ειδικότερα: Υποπρόγραµµα Κερατσινίου - ραπετσώνας Έκταση περιοχής παρέµβασης 109 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος στο παλαιό βιοµηχανικό κτίριο της ΝΑΦΘΑ δηµιουργήθηκε κέντρο πολιτισµού και αναψυχής (βιβλιοθήκη,εκθεσιακός χώρος,αίθουσα εκδηλώσεων, κλπ). στον ίδιο χώρο δηµιουργήθηκε Κέντρο στήριξης Μ.Μ.Ε. έγιναν ενοποιήσεις και αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, πεζοδροµήσεις και δενδροφυτεύσεις και ηλεκτροφωτισµός βασικών οδικών αρτηριών. δηµιουργήθηκε τοπική συγκοινωνία έπου ενώνει του δύο ήµους µε 5 Mini-bus ένας βρεφονηπιακός σταθµός έγιναν 40 προγράµµατα κατάρτισης για επαγγελµατική προσαρµογή ανέργων και ενισχύθηκαν 29 Μ.Μ.Ε. µέσω ενδιάµεσου φορέα.

5 5 Υποπρόγραµµα Περιστερίου Έκταση περιοχής παρέµβασης 200 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος δηµιουργήθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων (ΚΥΒΕ) κατασκευάστηκαν τα κτίρια τριών συµβουλευτικών σταθµών 1. εργαζόµενης γυναίκας 2. δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών ηλικίας 6-12 ετών 3. Νέων-πρόληψης ιατροκοινωνικών προβληµάτων νεολαίας δηµιουργήθηκε τοπική συγκοινωνία µε 5 Mini-bus έγινε αποκατάσταση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων δράσεις κατάτρισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Υποπρόγραµµα Βόλου-Ν.Ιωνίας Έκταση περιοχής παρέµβασης 180 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος το πρώην Κεραµοποιείο Τσαλαπάτα, σε έκταση 22,6 στρ. επισκευάστηκαν 7600 τµ.και µετετράπει σε Πολιτιστικό-Πολυλειτουργικό κέντρο,µε χρήσεις όπως: Χειροτεχνικά εργαστήρια, Βιοµηχανικό Μουσείο, Αίθουσες Εκθέσεων, Εµπορικά εκθετήρια, Χώροι Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Αναψυχής, το πρώην Κλωστοϋφαντουργείο του Αδαµόπουλου, µετετράπει σε Κέντρο Νεολαίας και Άθλησης, το πρώην Εργοστάσιο Στρυχνόκαρπου του Υπ. Γεωργίας, µετετράπη σε Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α., το πρώην Απεντοµωτήριο µετετράπη σε Κέντρο Ενεργειακών Εφαρµογών Πεζοδροµήθηκε η οδός Ρήγα Φεραίου, το πρώην Μεταξουργείο στη Ν.Ιωνία, µετετράπει σε Πολιτιστικό κέντρο, η περιοχή των Προσφυγικών Ν.Ιωνίας «Παληά»,αναβαθµίστηκε µε την δηµιουργία Κέντρων Στήριξης Αδύνατων Οµάδων και Προσφύγων και την ενοποίηση ελεύθερων χώρων και την διαµόρφωση πλατειών έγιναν προγράµµατα κατάρτισης ανέργων, νέων και γυναικών έγιναν προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και υποστήριξης της απασχόλησης Υποπρόγραµµα υτικής Πάτρας Έκταση περιοχής παρέµβασης 720 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος

6 6 κατασκευάστηκε πολύκεντρο όπου εγκαταστάθηκε το Κέντρο υποστήριξης της απασχόλησης, το Κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης, το κέντρο φύλαξης παιδιών και το Α ΕΠ-ΝΕΤ κατασκευάστηκε πολύκεντρο όπου εγκαταστάθηκε το Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης Α.Μ.Ε.Α. το συγκρότηµα των ηµοτικών Σφαγείων µετετράπει σε Πολυλειτουργικό Κέντρο µε χώρους εκθετηρίων τοπικών προϊόντων και χώρους για χρήση Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Αναψυχής. έγιναν έργα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, διαµορφώσεις πλατειών,έργα πρασίνου,έργα διάνοιξης οδών και πεζοδροµήσεις. έγιναν δράσεις κατάρτισης ανέργων, νέων και γυναικών Υποπρόγραµµα υτικής Θεσσαλονίκης Περιλαµβάνει 4 ήµους.ευόσµου, Μενεµένης, Πολίχνης και Σταυρούπολης. Έκταση περιοχής παρέµβασης 1447 Ηα. στα πλαίσια του υποπρογράµµατος: έγιναν έργα ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων, διαµορφώσεις πλατειών,έργα πρασίνου,έργα διάνοιξης οδών και πεζοδροµήσεις και στους 4 ήµους έγινε ανάπλαση-αποκατάσταση της κοίτης του ρέµατος του ενροποτάµου έγινε ανάπλαση του χώρου πρώην Στρατοπέδου Παπακυριαζή και δηµιουργήθηκαν αθλητικοί χώροι και χώροι αναψυχής αποθήκη των Μύλων Αγ. Γεωργίου µετετράπη σε Κέντρο Ανάπτυξης και Πολιτισµού δηµιουργήθηκε η υποδοµή για τον έλεγχο σταθερών πηγών καύσης επισκευάστηκε κτίριο του ήµου Πολίχνης και εγκαταστάθηκαν δοµές κοινωνικής στήριξης δηµιουργήθηκαν δοµές κοινωνικής στήριξης για τις λιγότερο ευνοηµένες κοινωνικά οµάδες σε όλους τους ήµους στην Θεραπευτική Κοινότητα «ΙΘΑΚΗ» δηµιουργήθηκαν εργαστήρια δηµιουργικής απασχόλησης και ειδική µονάδα για εξαρτηµένες µητέρες λειτούργησε ανοικτή τηλεφωνική γραµµή S.O.S. δηµιουργήθηκε κέντρο στήριξης και πληροφόρησης επαγγελµατιών και ανέργων έγιναν δράσεις κατάρτισης ανέργων, νέων και γυναικών υλοποιήθηκε δράση για την Υγεία και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας κατασκευάστηκε Σταθµός εµπορευµατικών µεταφορών Υποπρόγραµµα Ερµούπολης Σύρου Έκταση περιοχής παρέµβασης 300 Ηα Πληθυσµός κάτοικοι στα πλαίσια του υποπρογράµµατος: έγινε συντήρηση,ανάδειξη και επανάχρηση διατηρητέων πολιτιστικών και βιοµηχανικών κτιρίων

7 7 στο ηµαρχείο (µέγαρο Τσίλλερ),έγινε αποκατάσταση των αιθρίων και κοσµηµατογράφιση της εισόδου και των κοινοχρήστων χώρων, στο Θέατρο Απόλλων έγινε η κατασκευή και ο εξοπλισµός της Σκηνής,καθώς και η αντικατάσταση των καθισµάτων, στο Πνευµατικό Κέντρο έγινε συντήρηση του εσωτερικού του κτιρίου και διαµορφώθηκαν δύο αίθουσες πλήρως εξοπλισµένες, για συνεδριακές και πολιτιστικές χρήσεις, και το πρώην Βυρσοδεψείο Κορνηλάκη επισκευάστηκε το µεγαλύτερο τµήµα του συγκροτήµατος (δύο κτίρια,η είσοδος και ο περιβάλλον χώρος) και µετετράπει σε Βιοµηχανικό Μουσείο, αγοράστηκε ο εξοπλισµός και δηµιουργήθηκε κινητή µονάδα ιατρικής φροντίδας ατόµων µε κινητικά προβλήµατα ενισχύθηκαν 5 Μ.Μ.Ε. µέσω ενδιάµεσου φορέα έγιναν 12 προγράµµατα κατάρτισης για την επανένταξη των γυναικών στην αγορά έργασίας και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού Η συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στην όλη διαδικασία επιτεύχθηκε µε τη δηµιουργία των Τοπικών Συντονιστικών Επιτροπών και στα έξη υποπρογράµµατα. Μέρος της επιτυχίας του URBAN είναι η σαφής του δέσµευση να αγκαλιάσει τους ντόπιους κατοίκους για την ανάπτυξη και εφαρµογή των προγραµµάτων. Έτσι οι κάτοικοι που θα επηρεασθούν από τις παρεµβάσεις συµµετέχουν στη λήψη των αποφάσεων της εξέλιξης και τα προβλήµατα των αστικών στερήσεων λύνονται σε τοπικό επίπεδο. Με την συµµετοχή των πολιτών στη διαµόρφωση και υλοποίηση των προγραµµάτων, υπάρχει στήριξη από την τοπική κοινωνία και µεγαλύτερη πιθανότητα για επιτυχία. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την έναρξη υλοποίησης, λόγω της πρώτης πιλοτικής εφαρµογής ολοκληρωµένων πολυτοµεακών προγραµµάτων, προχώρησε ικανοποιητικά και ολοκληρώθηκαν όλες οι περιλαµβανόµενες στα προγράµµατα δράσεις. Τα αποτελέσµατα των δράσεων αυτών είναι σηµαντικά και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος εµφανής. Τέλος φαίνεται ότι ικανοποιείται και ένας ακόµη στόχος της πρωτοβουλίας, η υλοποίηση των προγραµµάτων να αποτελέσει την βάση για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Β. URBAN II Με την επόµενη Πρωτοβουλία URBAN II, µία νέα προσέγγιση της αστικής ανάπτυξης προωθείται. Ενώ διατηρείται µία ολοκληρωµένη προσέγγιση στα κοινωνικά, οικονοµικά, και περιβαλλοντικά προβλήµατα, βασικός στόχος του URBAN II είναι η καινοτοµία η καταπολέµιση του κοινωνικού αποκλεισµού, η ενίσχυση των δηµοκρατικών διαδικασιών και η βελτίωση των µεταφορών και των επικοινωνιών. Οι ανησυχίες για το περιβάλλον είναι επίσης πρώτης προτεραιότητας για το Πρόγραµµα του URBAN II, Για το πρόγραµµα URBAN ΙΙ-Ελλάς , µετά από δηµόσια πρόσκληση,επελέγησαν το Πέραµα και τµήµατα της Κοµοτηνής και του Ηρακλείου

8 8 Κρήτης,µε κριτήριο πάντα τους στόχους και τους σκοπούς του Urban. Αναλυτικά η χρηµατοδότηση φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Πρόγραµµα ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩ Συνολικό κόστος Σύνολο ηµ. απ. Κοινοτική Συµµετοχή Εθνική Συµµετοχή Αναµενόµεν η Ιδιωτική Συµµετοχή Πέραµα Κοµοτηνή Ηράκλειο ΣΥΝΟΛΟ Περίπου δις. ραχµές µε ιδιωτική συµµετοχή περίπου 835 εκ. δρχ. Τα προγράµµατα έχουν ήδη εγκριθεί από την Ε.Ε.τον εκέµβριο του Όλα τα έργα των προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), µε ποσοστό 75%. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οικονοµικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης Περάµατος», αναπτύσσεται σε τέσσερεις άξονες προτεραιοτήτων Βασικός στόχος του είναι η στήριξη των επιχειρήσεων της ΝΕΖ, η βελτίωση του περιβάλλοντος και η δηµιουργία νέου άξονα ανάπτυξης που βασίζεται στην πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής. Άξονας Προτεραιότητας 1.Πολυλειτουργική Αναβάθµιση Αστικών Περιοχών Προστασία Περιβάλλοντος Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω των Μέτρων: 1.1 ηµιουργία υποδοµών πολιτιστικού και εκπαιδευτικού τουρισµού και αναψυχής για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 1.2 Αναβάθµιση του περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής Άξονας Προτεραιότητας 2 Στήριξη Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων Καινοτοµία Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω του Μέτρου: 2.1 Τεχνική Υποστήριξη για τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, ηµιουργία Κέντρου Ηλεκτρονικού Εµπορίου και προώθηση νέων πηγών απασχόλησης Άξονας Προτεραιότητας 3 Καταπολέµηση κοινωνικού αποκλεισµού-ισότητα ευκαιριών Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω των Μέτρων: 3.1 Βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης του πολίτη. 3.2 Επαγγελµατική Κατάρτιση.

9 9 Άξονας Προτεραιότητας 4 Τεχνική Βοήθεια Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι 4.1 Τεχνική Βοήθεια Μέχρι σήµερα έχει ενεργοποιηθεί το 85,18% στο σύνολο του Προγράµµατος. Έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις προϋπολογισµού 6,9 εκ. (27,41%) για 24 έργα και δράσεις και οι απορροφήσεις ανέρχονται σε 4,42 εκ (34,7% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος). Έργα που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται, είναι: Αναπλάσεις και βελτίωση της λειτουργικότητας ελεύθερων χώρων στο Άνω Πέραµα (Προϋπολογισµός ) Το έργο αφορά στην Ανάπλαση και Βελτίωση της Λειτουργικότητας ελεύθερων χώρων, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως «πνεύµονες» για το σύνολο της γειτονιάς του Άνω Περάµατος, σε έκταση m 2. Ανάπλαση της Συνδετήριας Ζώνης ΝΕΖ-Οικισµού και των εισόδων της πόλης (Προϋπολογισµός ) Το έργο αφορά στην Ανάπλαση και Βελτίωση τόσο των κοινοχρήστων χώρων της της Συνδετήριας Ζώνης ΝΕΖ-Οικισµού όσο και των εισόδων της πόλης και την απόκτηση γής για την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων. Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού περιορισµού της ρύπανσης σε επιχειρήσεις της ΝΕΖ (Προϋπολογισµός ) Αφορά την µελέτη,προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού για τον περιορισµό της ρύπανσης στις επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (ΝΕΖ), καθώς και του εξοπλισµού συλλογής και αποκοµιδής των ρύπων που προέρχονται από τις δραστηριότητες της ΝΕΖ. Κατασκευη παιδικου σταθµου άνω περαµατος κατασκευη βρεφονηπιακου σταθµου δηµου περαµατος (προϋπολογισµός ) Κατασκευη α' καπη δηµου περαµατος (προϋπολογισµός ) Κατασκευη β' καπη δηµου περαµατος (προϋπολογισµός ) Αποκατασταση και συντηρηση τεσσαρων παραδοσιακων σκαφων(προϋπολογισµός ) Επισκευη και διαµορφωση του χωρου, προµηθεια και εγκατασταση του εξοπλισµου και των εκθεµατων του κεντρου ναυτικου µοντελισµου(προϋπολογισµός ) Προγραµµατα καταρτισης επιχειρηµατιων / στελεχων και εργαζοµενων των επιχειρησεων του κλαδου της ναυπηγοεπισκευης και καταρτιση ανεργων και γυναικών (προϋπολογισµός ) Τέλος το έργο κατασκευής Μουσείου Ναυτικής Ιστορίας και Αναπαράστασης της Ναυµαχίας της Σαλαµίνας (Προϋπολογισµού ), προβλέπεται να δηµοπρατηθεί πριν το τέλος του έτους. Ενίσχυση ΜΜΕ (προϋπολογισµός )

10 10 Με την υλοποίηση του προγράµµατος: θα διατηρηθεί η πολιτιστική και ιστορική κληρονοµιά του Περάµατος θα αναπτυχθούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότηες, οι οποίες υποστηρίζονται από συµφωνίες µεταξύ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Θα αναπτυχθεί στρατηγική κατά του κοινωνικού αποκλεισµού Θα δηµιουργηθούν φιλικά προς τους πεζούς συστήµατα µετακίνησης στην πόλη, Θα µειωθεί η ρύπανση απο τις δραστηριότητες της ΝΕΖ µε την πιλοτική εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων Θα αναπτυχθεί η χρήση των τεχνολογιών στο πλαίσιο της κοινωνίας των πληροφοριών. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΚΟΜΟΤΗΝΗ Βιώσιµη πόλη για όλους », αναπτύσσεται σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων Στόχος είναι η κοινή ανάπτυξη των διαφορετικών πληθυσµιακών µονάδων στην περιοχή. Άξονας Προτεραιότητας 1 Πολυλειτουργική και Οικολογική Αστική Ανάπλαση Η εν λόγω Προτεραιότητα υλοποιείται µέσω των Μέτρων: 1.1 Παρεµβάσεις ανάπλασης υποβαθµισµένων περιοχών 1.2 Ανάδειξη αστικού ιστού 1.3 Προστασία του περιβάλλοντος Άξονας Προτεραιότητας 2 Ενθάρρυνση της Επιχειρηµατικότητας Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι: 2.1 Επιχειρηµατικές δραστηριότητες και απασχόληση Άξονας Προτεραιότητας 3 Κοινωνία των Πολιτών Η προτεραιότητα 3 υλοποιείται µέσω των µέτρων: 3.1 Καταπολέµηση κοινωνικού αποκλεισµού 3.2 Βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες Άξονας Προτεραιότητας 4 ικτυώσεις Πληροφορικής Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι: 4.1 Τεχνολογίες ικτυώσεων Άξονας Προτεραιότητας 5 Τεχνική Βοήθεια Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 5 είναι:

11 Τεχνική Βοήθεια Μέχρι σήµερα έχει ενεργοποιηθεί το 98,79 % του Προγράµµατος. Έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις προϋπολογισµού 5,3 εκ. (65%) για 22 έργα και δράσεις και οι απορροφήσεις ανέρχονται σε 4,4 εκ (40,84% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος). Έργα που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται, είναι: Ανάπλαση των ηµοσίων χώρων της περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (προϋπολογισµός ) Ανάπλαση των Ελευθέρων µεταξύ των Ο.Τ.22 και 26 περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (προϋπολογισµός ) Οι ανωτέρω παρεµβάσεις αποβλέπουν στην ολοκληρωµένη ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων της περιοχής ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ, περιοχής κατοικίας µεταναστών και παλιννοστούντων οµογενών. Αφορούν στην ανάπλαση του χώρου µεταξύ των οδών Αγ. Κοσµά του Αιτωλού και Ευξείνου Πόντου και του χώρου µεταξύ των Ο.Τ. 22 και Ο.Τ. 26 συνολικής έκτασης τ.µ. Περιλαµβάνουν χώρους πρασίνου, παιδότοπους και χώρους περιπάτου και ανάπαυσης. Μέτρα ήπιας κυκλοφορίας (προϋπολογισµός ) Το έργο αυτό αφορά στην µετατροπή των οδών Φωκίωνος, Γραβιάς, Ξενοφώντος και Νικαίας, σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας και περιλαµβάνει διαµορφώσεις δρόµων, πεζοδροµίων, ραµπών για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, κατάλληλη σήµανση και φωτισµό των δρόµων. ίδεται ιδιαίτερη µέριµνα στην διευκόλυνση της κίνησης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα. Ανάπλαση πρώην κοίτης ποταµού Μπουκλουτσά (προϋπολογισµός ) Το έργο στοχεύει στην ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων του άξονα της πρώην κοίτης του ποταµού Μπουκλουτζά, ο οποίος αποτελεί το συνδετήριοάξονα των υποβαθµισµένων βορειοανατολικών περιοχών κατοικίας των τσιγγάνων και των µουσουλµάνων, µε το κέντρο της πόλης, αποκαθιστώντας έτσι τη συνοχή του αστικού χώρου και συµβάλλοντας αποφασιστικά στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και εξάλειψης θυλάκων περιθωριοποίησης. Οικολογική µετατροπή πρώην χώρου απορριµµάτων σε αστικό άλσος (προϋπολογισµός ) Οικολογική µετατροπή πρώην χώρου απορριµµάτων σε αστικό άλσος και Ανάπλαση του κεντρικού πάρκου της πόλης (προϋπολογισµός ) Σηµαντικότατα έργα για την αναβάθµιση της πόλης. Η παρούσα παρέµβαση θα αποκαταστήσει το φυσικό περιβάλλον µε φυτεύσεις κατάλληλων φυτών, αποδίδοντας στην πόλη έναν φυσικό πνεύµονα. Επίσης, θα προωθήσει τη χρήση ήπιων µορφών

12 12 ενέργειας και την εξοικονόµηση ύδατος µε τη λειτουργία καινοτόµων συστηµάτων δηµόσιου φωτισµού και άρδευσης. Πολυλειτουργικό Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών (προϋπολογισµός ) Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή και o εξοπλισµός του «Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών» στην κεντρική περιοχή της ζώνης Μπουκλουτσά, όπου θα στεγαστούν, στα πλαίσια µιας πολυσυλλεκτικής και πολυπολιτισιµικής προσέγγιση, όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του Επ. Προγράµµατος Κοµοτηνής του URBAN II (υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, επιµορφωτικά προγράµµατα, δράσεις ενηµέρωσης, κτλ.). Επίσης θα καλύψει ανάγκες για λειτουργίες, που απευθύνονται στη νεολαία και στους ηλικιωµένους (στέκι νεολαίας, ΚΑΠΗ, πολιτιστικές δραστηριότητες). Παρεµβασεις αναπλασης και ολοκληρωσης δηµοσιου χωρου βορειας γειτονιας µουσουλµανων (προϋπολογισµός ) Αποκατασταση αξιολογων κτιριων στην ιστορικη παραδοσιακη αγορα (προϋπολογισµός ) Παρατηρητηριο κοινωνικοοικονοµικων µεγεθων και αστικων δεικτων habitat (προϋπολογισµός ) Προγραµµατα επαγγελµατικης καταρτισης για νεους, αναπτυξης της προσωπικοτητας, επαγγελµατικου προσανατολισµου και καταρτισης για τον γυναικειο πληθυσµο, τεχνιτων - µαστορων σε τεχνικες εργων αστικης αναπλασης, εκµαθησης ελληνικης γλωσσας & καταπολεµησης του αναλφαβητισµου (προϋπολογισµός ) ηµοτικος διαπολιτισµικος παιδικος σταθµος (προϋπολογισµός ) Στεγη αυτονοµης διαβιωσης ατοµων µε ειδικες αναγκες, ανεγερση κτιριου φιλοξενιας απορων και αστεγων (προϋπολογισµός ) Επιχειρησιακος σχεδιασµος δηµοτικων υπηρεσιων και πιστοποιηση ποιοτητας κατα iso 9001 (προϋπολογισµός ) ηµιουργια συστηµατος µιας στασης "ενηµερωσης και εξυπηρετησης του πολιτη"(προϋπολογισµός ) Παροχη προσβασης στο διαδικτυο υποδοµες πληροφορικης και δικτυωσεων για τα σχολεια (προϋπολογισµός ) Ενίσχυση ΜΜΕ (προϋπολογισµός ) Με την υλοποίηση του προγράµµατος: Θα βοηθηθεί η κοινωνική - οικονοµική ένταξη των µουσουλµάνων,αθιγγάνων και παλλινοστούντων Θα βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών, Θα τονωθεί η οικονοµική ζωή και η επιχειρηµατικότης και θα αναζωογονηθεί η κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης, Θα βελτιωθούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναµικού και η παροχή ίσων ευκαιριών σε αποκλεισµένους, γυναίκες, νέους, παιδιά και ηλικιωµένους. Θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότης της Κοµοτηνής σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

13 13 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Οικονοµικής και Κοινωνικής Αναζωογόνησης των Υποβαθµισµένων Περιοχών του υτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου Κρήτης», αναπτύσσεται σε τέσσερεις άξονες προτεραιοτήτων Στόχος είναι η ανάπτυξη της υποβαθµισµένης αυτής περιοχής µε την δηµιουργία πολιτιστικών υποδοµών, την στηριξη των µικρών επιχειρήσεων και το άνοιγµα του µετώπου προς την θάλασσα. Άξονας Προτεραιότητας 1 Πολυλειτουργική Αναβάθµιση Αστικών Περιοχών Προστασία Περιβάλλοντος Τα Μέτρα του Άξονα Προτεραιότητας 1 είναι: 1.1 Κτιριακό συγκρότηµα Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 1.2 Υποδοµές υποστήριξης και διασύνδεσης δικτύου πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.4 Ολοκληρωµένη πολεοδοµική παρέµβαση στον αστικό ιστό της περιοχής µελέτης και πιλοτικές εφαρµογές Άξονας Προτεραιότητας 2 Στήριξη Επιχειρηµατικών ραστηριοτήτων Καινοτοµία Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι: 2.1 Στήριξη - ενίσχυση µικρών επιχειρήσεων Άξονας Προτεραιότητας 3 Κατάρτιση Καταπολέµηση της ανεργίας - Ισότητα Η προτεραιότητα 3 υλοποιείται µέσω των µέτρων: 3.1 Ενίσχυση απασχόλησης και δηµιουργικότητας 3.3 Νέες δοµές κοινωνικής στήριξης ευπαθών κοινωνικών οµάδων 3.3 ηµιουργία κέντρου κατάρτισης σε θέµατα περιβάλλοντος Άξονας Προτεραιότητας 4 Τεχνική Βοήθεια Το Μέτρο του Άξονα Προτεραιότητας 4 είναι: 4.1 Τεχνική Βοήθεια Μέχρι σήµερα έχει ενεργοποιηθεί το 90,12% του Προγράµµατος. Έχουν γίνει νοµικές δεσµεύσεις προϋπολογισµού 6,6 εκ. (73,69%) και οι απορροφήσεις ανέρχονται σε 5,2 εκ (47,68% της ηµόσιας απάνης του Προγράµµατος). Έργα που ολοκληρώθηκαν ή εκτελούνται, είναι:

14 14 Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και επαναχρησιµοποίησή του ως Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (κτίριο Παλαιάς Ηλεκτρικής) (Προϋπολογισµός ) Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής, µε στόχο την επαναχρησιµοποίησή του σαν Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, συνολικής ωφέλιµης επιφάνειας τ.µ. Εντάσσεται στο γενικότερο στόχο συνολικής παρέµβασης, που αφορά στη δραστική αλλαγή της φυσιογνωµίας της παραλιακής ζώνης και την µετατροπή της από βιοµηχανική σε πολιτιστική, µε άξονα την αξιοποίηση της δυνατότητας εγκατάστασης πολιτιστικών χρήσεων σε παλαιά βιοµηχανικά κτιριακά κελύφη. Ανακατασκευή ήδη υπάρχοντος κτιρ ιου (δυτικό τµήµα της Παλιάς Ηλεκτρικής)για την χρησιµοποίησή του ως κέντρου κατάρτισης. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση-ανακατασκευή-διαµόρφωση χώρων Περιβαλλοντικής Επιµόρφωσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του διατηρητέου κτιρίου της Παλιάς Ηλεκτρικής (δυτικό τµήµα),καθώς και την προµήθεια του εξοπλισµού, µε στόχο την επαναχρησιµοποίησή του σαν κέντρου κατάρτισης Μελέτη χάραξης αναπτυξιακών κατευθύνσεων για τις υποβαθµισµένες περιοχές του δυτικού παραλιακού µετώπου Ηρακλείου Κρήτης. Μελέτη ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων Καµινίων και πιλοτικές εφαρµογές. Κατασκευή δύο Πλατειών Πετλέµπουρη και Ελευθέρνης στα Καµίνια (Προϋπολογισµός ) Νέες οµές Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων (Προϋπολογισµός ) Το έργο έχει ολοκληρωθεί και περιλαµβάνει: - Τη δηµιουργία κέντρου κοινωνικής πρόνοιας για ηλικιωµένους, µε προβλεπόµενο εξυπηρετούµενο αριθµό 100 ατόµων. - Τη δηµιουργία Συµβουλευτικού σταθµού οικογένειας. - Βρεφονηπιακό σταθµό. Η λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθµού θα συµβάλλει στην στήριξη των µονογονεϊκών οικογενειών, αλλά και γενικότερα των γυναικών, που έχουν ανάγκη και πρόθεση να εργαστούν και αδυνατούν λόγω των αυξηµένων ευθυνών για τη φροντίδα των παιδιών τους. Οι τρεις δράσεις θα στεγάζονται σε ένα ενιαίο κτιριακό συγκρότηµα συνολικού εµβαδού τ.µ. που κατασκευάζεται σε ακίνητο του ήµου (οδός Μάχης Κρήτης και Ηφαίστου). Κατασκευή Κτιριακού Συγκροτήµατος, Μονάδων Ενίσχυσης, Απασχόλησης, ηµιουργικότητας και Πολιτισµού στην πλατεία της Παλιάς Λαχαναγοράς (προϋπολογισµός ) ιαµόρφωση χώρου Παλιάς Λαχαναγοράς σε Πλατεία (προϋπολογισµός )

15 15 Ανάπλαση υτικού Παραλιακου µετώπου Ηρακλείου από Καράβολα εως Γιοφυρο (προϋπολογισµός συνολικός ) Προγράµµατα κατάρτισης (προϋπολογισµός ) Ενίσχυση ΜΜΕ (προϋπολογισµός ) Με την υλοποίηση του προγράµµατος: θα αναβαθµιστούν οι υποβαθµισµένες αυτές περιοχές της πόλης στο δυτικό παραλιακό µέτωπο και θα αυξηθούν οι χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων,µε την αποκατάσταση - επανάχρηση σηµαντικού κτιριακού αποθέµατος και την δηµιουργία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Παλαιά Ηλεκτρική,Καπνοκοπτήριο), θα εξυγιανθεί και αναπλαστεί η παραλιακή ζώνη µε διαµορφώσειςπολεοδοµήσεις και αποκατάσταση των βιοµηχανικών κτιρίων της περιοχής,ώστε να αναπτυχθεί σε ζώνη τουρισµού και αναψυχής που θα δώσει την ευκαιρία για απασχόληση. θα ενισχυθεί η οικονοµική δραστηριότητα µε την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και την υποστήριξη για την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών,την προώθηση της καινοτοµίας µε επιδότηση των επενδύσεων,την βελτίωση των δεξιοτήτων µε προγράµµατα κατάρτισης και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Τη διαχείριση και παρακολούθηση των προγραµµάτων του URBAN ΙΙ έχει το ΥΠΕΧΩ Ε και για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκε η Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN ΙΙ Από το ΥΠΕΧΩ Ε και την ΕΥ γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια και λαµβάνονται µέτρα, για την στήριξη των τελικών δικαιούχων και την επιτάχυνση των ρυθµών υλοποίησης των προγραµµάτων και των απορροφήσεων. Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε, στην ΕΥ URBAN ΙΙ: Μιχαλακοπούλου 87 ΤΚ ΑΘΗΝΑ τηλ φαξ e mail Στα πλαίσια των Προγραµµάτων έχει δηµιουργηθεί Ιστοσελίδα που περιέχει όλη την πληροφόρηση για τα προγράµµατα. Σε περισσότερο από δέκα χρόνια εφαρµογής, η Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN, µέσω των ολοκληρωµένων προσεγγίσεων, συνέβαλε σηµαντικά στη βιώσιµη ανάπτυξη και την αναβάθµιση των αστικών περιοχών σε κρίση. Αναγνώριση αυτής

16 16 της συµβολής είναι η συνέχιση των προγραµµάτων και για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. Για την Προγραµµατική Περίοδο , οι Ολοκληρωµένες Αστικές Παρεµβάσεις θα ενταχθούν στους άξονες των προγραµµάτων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. URBACT, ένα πρόγραµµα κοινοτικής πρωτοβουλίας διευκολύνει τη δικτύωση µεταξύ των πόλεων από όλα τα κράτη µέλη γύρω από τρεις Βασικούς στόχους: Να αναπτύξει τις ανταλλαγές µεταξύ των πόλεων που έχουν ωφεληθεί από τα προγράµµατα URBAN I και URBAN II ή από ένα URBAN PILOT PROJECT, και όλων των πόλεων µε περισσότερους από κατοίκους στα νέα κράτη µέλη της Ένωσης. Να δώση µαθήµατα από την ανάλυση της εµπειρίας τους, τις πολιτικές που εφαρµόζονται τοπικά και των καινοτόµων προσεγγίσεων στην επίλυση των προβληµάτων των πόλεων. Να διαχύσει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις την εµπειρία και τις καλές πρακτικές µε τη έκδοση οδηγών καλών πρακτικών. Κάθε δίκτυο λειτουργεί σε ένα από τα ζητήµατα της ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης: κοινωνική ένταξη, οικονοµική ανάπτυξη, αστική αναζωογόννηση, συµµετοχή των κατοίκων. Στο πλαίσιο του URBACT έχουν δηµιουργηθεί 16 δίκτυα και 3 οµάδες εργασίας. Η Ελλάδα συµµετέχει µε 8 πόλεις, σε 11 δίκτυα. Επίσης στο πλαίσιο του URBACT, έχει δηµιουργηθεί και το Ευρωπαϊκό Αστικό ίκτυο αστικής γνώσης (EUKN), από τους Ολλανδούς, στο οποίο συµµετέχουν 15 χώρες Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η σηµασία της δικτύωσης των πόλεων είναι ιδιαίτερα κρίσιµο θέµα που υποστηρίζεται από την ΕΕ και για το λόγω αυτό θα συµπεριληφθεί και στα προγράµµατα της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου. Τέλος στο Πλαίσιο της Αγγλικής Προεδρίας, η Ακαδηµία για τις Βιώσιµες Κοινότητες, σε συνεργασία µε το EUKN και την στήριξη του URBACT θα προχωρήσουν στην έκδοση οδηγών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για καλύτερες πόλεις-περιφέρειες. Κ.Μανώλα