Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, από τις 9.00 έως τις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, από τις 9.00 έως τις 12.30 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων DROI_PV(2014)0911_2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδρίαση της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, από τις 9.00 έως τις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014 στις 9.10 υπό την προεδρία της Elena Valenciano Martínez-Orozco (προέδρου). 1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά. 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των: Μαρτίου 2014 PV PE v η Απριλίου 2014 PV PE v01-00 Τα πρακτικά εγκρίνονται. 3. Ανακοινώσεις της προέδρου Μετά τον χαιρετισμό κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, η πρόεδρος εξήγησε τους λόγους για της αναβολή της εκλογής δεύτερου αντιπροέδρου. Ανακοίνωσε της απόφαση της Υποεπιτροπής να αναθέσει ορισμένες αποφάσεις στο Διευρυμένο Προεδρείο καθώς και τις θεματικές προτεραιότητες που θα αποτυπωθούν στην ημερήσια διάταξη της Υποεπιτροπής. Βλέπε συνημμένες αποφάσεις του Διευρυμένου Προεδρείου στις 22 Ιουλίου Εκλογή του νέου δεύτερου αντιπροέδρου ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 5. Ανταλλαγή απόψεων με την ΕΥΕΔ σχετικά με το θεματολόγιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγικού πλαισίου της ΕΕ και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία PV\ doc PE v01-00 Eνωμένη στην πολυμορφία

2 Ομιλητές: Silvio Gonzato (ΕΥΕΔ), Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Lochbihler, Petras Auštrevičius, Bert Theuermann (COHOM), Karol Karski, Marie- Christine Vergiat, Soraya Post, Judith Sargentini. 11 Σεπτεμβρίου 2014, Ακρόαση σχετικά με την κατάσταση των παιδιών λόγω της ένοπλης σύρραξης στην Γάζα Ομιλητές: Nurit Peled (κάτοχος του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2001), Matthias Burchard (UNWRA), Jean-Bernard Bolvin (ΕΥΕΔ), Amjad Bashir, Arne Gericke, Margrete Auken, Pablo Iglesias, Charles Goerens, Norbert Neuser, Marisa Matias, Edouard Martin, Lars Adaktusson, Leila Shahid (Πρέσβειρα, Γενική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση), Nurit Peled (κάτοχος του Βραβείου Ζαχάρωφ για το 2001), Στις την προεδρία αναλαμβάνει ο Cristian Dan Preda (αντιπρόεδρος). Ομιλητές: Matthias Burchard (UNWRA), Jean-Bernard Bolvin (ΕΥΕΔ), Michal Weiler-Tal (Ισραηλινή αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση). 7. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους ιθαγενείς πληθυσμούς, τις εξορυκτικές βιομηχανίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με παρουσίαση μελέτης της επιτροπής DROI Ομιλητές: Julian Burger (συντάκτης της μελέτης, School of Advanced Studies, University of London). Στις την προεδρία αναλαμβάνειη Barbara Lochbihler (4η αντιπρόεδρος). Ομιλητές: Oliver Loode (Μόνιμο Φόρουμ επί Θεμάτων Αυτοχθόνων των Ηνωμένων Εθνών (UNPFII), Εσθονία), Tove Søvndahl Gant (ΕΥΕΔ), Martha Mendez, (EC, ΓΔ DEVCO), Arne Gericke, Ignazio Corrao. 8. Διάφορα 9. Προσεχείς συνεδριάσεις 24 Σεπτεμβρίου 2014 (Βρυξέλλες) PE v /10 PV\ doc

3 Η συνεδρίαση λήγει στις PV\ doc 3/10 PE v01-00

4 ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ JENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DTAGARLISTA Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/prezidijs/ Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) Elena Valenciano Martínez-Orozco (P), Cristian Dan Preda (1st VP), Barbara Lochbihler (4 th VP) Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/ Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter Lars Adaktusson, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Ignazio Corrao, Charles Goerens, Pablo Iglesias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Karol Karski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/supleanţi/náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter Arne Gericke, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Judith Sargentini 200 (2) 206 (3) Louis Aliot, Margrete Auken, Edouard Martin, Marisa Matias, Norbert Neuser, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marijana Petir, Miguel Viegas 53 (6) (Точка от дневния ред/punto del orden del día/bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/tagesordnungspunkt/ Päevakorra punkt/ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/point OJ/Točka dnevnog reda/punto all'ordine del giorno/darba kārtības punkts/darbotvarkės punktas/napirendi pont/punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/bod programu schôdze/točka UL/Esityslistan kohta/föredragningslista punkt) Item 6: Nurit Peled (Sakharov laureate 2001), Matthias Burchard (UNWRA) Item 7: Julian Burger (author of the study, School of Advanced Studies, University of London) Oliver Loode (member of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII)) PE v /10 PV\ doc

5 Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer По покана на председателя/por invitación del presidente/na pozvání předsedy/efter indbydelse fra formanden/auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Na poziv predsjednika/su invito del presidente/pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/pirmininkui pakvietus/az elnök meghívására/ Fuq stedina taċ-'chairman'/op uitnodiging van de voorzitter/na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/na pozvanie predsedu/na povabilo predsednika/puheenjohtajan kutsusta/på ordförandens inbjudan Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) Martino (F), Cash (F) Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) Tedesco (F), Turungen (F), Mendez (F) Други институции/otras instituciones/ostatní orgány a instituce/andre institutioner/andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά όργανα/other institutions/autres institutions/druge institucije/altre istituzioni/citas iestādes/kitos institucijos/ Más intézmények/istituzzjonijiet oħra/andere instellingen/inne instytucje/outras Instituições/Alte instituţii/iné inštitúcie/muut toimielimet/andra institutioner/organ EEAS Item 5: Silvio Gonzato (Director), Bert Theuermann (COHOM). Serri (F), Bolvin (F), Mrak (F), Gant (F) Други участници/otros participantes/ostatní účastníci/endvidere deltog/andere Teilnehmer/Muud osalejad/επίσης Παρόντες/Other participants/autres participants/drugi sudionici/altri partecipanti/citi klātesošie/kiti dalyviai/más résztvevők/parteċipanti ohra/andere aanwezigen/inni uczestnicy/outros participantes/alţi participanţi/iní účastníci/drugi udeleženci/muut osallistujat/övriga deltagare Item 6: Leila Shahid (Ambassador, General Delegation of Palestine to the European Union) Michal Weiler-Tal (Mission of Israel to the EU) PV\ doc 5/10 PE v01-00

6 Секретариат на политическите групи/secretaría de los Grupos políticos/sekretariát politických skupin/gruppernes sekretariat/ Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/secrétariat des groupes politiques/tajništva klubova zastupnika/segreteria gruppi politici/politisko grupu sekretariāts/frakcijų sekretoriai/ Képviselőcsoportok titkársága/segretarjat gruppi politiċi/fractiesecretariaten/sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/secretariate grupuri politice/sekretariát politických skupín/sekretariat političnih skupin/poliittisten ryhmien sihteeristöt/ Gruppernas sekretariat PPE S&D ALDE ECR Verts/ALE GUE/NGL EFDD NI Orsagova Bataille Munoa, Stasinopoulou De Jong, King Fisera Balavoine Кабинет на председателя/gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/pirmininko kabinetas/elnöki hivatal/kabinett tal-president/kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/urad predsednika/puhemiehen kabinetti/talmannens kansli Кабинет на генералния секретар/gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/generalsekretærens Kabinet/ Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/ured glavnog tajnika/gabinetto del Segretario generale/ģenerālsekretāra kabinets/generalinio sekretoriaus kabinetas/ Főtitkári hivatal/kabinett tas-segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/urad generalnega sekretarja/pääsihteerin kabinetti/ Generalsekreterarens kansli Генерална дирекция/dirección General/Generální ředitelství/generaldirektorat/generaldirektion/peadirektoraat/γενική Διεύθυνση/ Directorate-General/Direction générale/glavna uprava/direzione generale/ģenerāldirektorāts/generalinis direktoratas/főigazgatóság/ Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/generalni direktorat/pääosasto/generaldirektorat DG PRES DG IPOL DG EXPO DG EPRS DG COMM DG PERS DG INLO DG TRAD DG INTE DG FINS DG ITEC DG SAFE Zammit, Di Preso, Rey Huluban PE v /10 PV\ doc

7 Правна служба/servicio Jurídico/Právní služba/juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ Service juridique/pravna služba/servizio giuridico/juridiskais dienests/teisės tarnyba/jogi szolgálat/servizz legali/juridische Dienst/ Wydział prawny/serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/oikeudellinen yksikkö/rättstjänsten Секретариат на комисията/secretaría de la comisión/sekretariát výboru/udvalgssekretariatet/ausschusssekretariat/komisjoni sekretariaat/γραμματεία επιτροπής/committee secretariat/secrétariat de la commission/tajništvo odbora/segreteria della commissione/ Komitejas sekretariāts/komiteto sekretoriatas/a bizottság titkársága/segretarjat tal-kumitat/commissiesecretariaat/sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/secretariat comisie/sekretariat odbora/valiokunnan sihteeristö/utskottssekretariatet Opacic, Oikarinen, Palladino, Bobes, Csaszi, Logofatu, Gasiuk, Hruskova Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter Nyary-Banlaki * (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/pirmininko pavaduotojas/alelnök/ Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ Varapuheenjohtaja/Vice ordförande (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot (F) = Длъжностно лице/funcionario/úředník/tjenestemand/beamter/ametnik/υπάλληλος/official/fonctionnaire/dužnosnik/ Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ Tjänsteman PV\ doc 7/10 PE v01-00

8 Directorate-General for External Policies of the Union Directorate for Committees Secretariat of the Subcommittee on Human Rights ENLARGED BUREAU MEETING Tuesday 22 July 2014, Room: ASP 5 G 2 Brussels FINAL DECISIONS 1. Adoption of the draft agenda The agenda was adopted. 2. Administrative matters for the 8 th legislature A. The role of the Enlarged Bureau Only for information, no decision requested. B. Linguistic profile for the Enlarged Bureau meetings The current linguistic profile of the Enlarged Bureau consists of the following languages: FR, DE, IT, NL, EN, ES, HU, LT, PL, RO DECISION: Coordinators agreed to the above linguistic profile for the Enlarged Bureau meetings. PE v /10 PV\ doc

9 C. Urgency resolutions DECISION: Possible feedback/follow-up from the EEAS/Commission to be requested on certain priority resolutions, as a means of enhancing their impact. The Chair will explore this issue further including the question of certain technical measures, and the Enlarged Bureau will return to it. D. For information - Paperless EB and Subcommittee meetings All meeting documents are available on the different digital platforms. 3. DROI Work programme 2014 A. General information DECISION: Coordinators agreed to focus on fewer issues, but in more depth and with a more strategic, horizontal, cross-cutting approach to ensure continuity. B. Approval of Calendar of DROI meetings of 2014 (see annex) DECISION: Coordinators agreed to the Chair's proposals for items to be discussed on 11 September and to cancel the DROI slot on 25 September. C. Reports and opinions DECISION: Coordinators postponed the decision on the rapporteur for the Annual report in Human Rights and Democracy in the World (NB. Coordinators were requested to provide a proposal, to be sent to the DROI secretariat, as to which group will take the report this year, by 12 noon on Wednesday 3 September 2014) Further Own Initiative reports (2x) DECISION: Coordinators agreed to propose topics for further INI reports, two of which to be decided on at the next Enlarged Bureau meeting (NB. new deadline for proposals is 12 noon on Thursday 11 September 2014) PV\ doc 9/10 PE v01-00

10 D. DEVE, LIBE, FEMM, INTA and AFET Chairs to be invited to early EB meetings E. Human Rights NGOs to be invited to Enlarged Bureau meetings twice a year DECISION: Coordinators agreed on these proposals 4. Studies - Budget available for DROI in 2014 It was agreed that studies requested should focus on issues that have not yet been examined in the past, and requests should be duly justified. 5. Contact Group The Chair recommended that the practice be continued. 6. Any other business For information: The annual EP meeting with EU Heads of Delegation will take place on the afternoon of 2 September, in camera to allow for frank exchanges of views. DECISION: Coordinators agreed that the Chair would write to the 3 Chairs of AFET/INTA/DEVE to ensure that human rights concerns feed into all 3 parallel Round Table sessions. ALDE proposed a new nominee for 2nd vice-chair of the subcommittee to replace Mr Fernando Maura Barandiarán. 7. Next meeting of the Enlarged Bureau 24 September 2014 (tbc) PE v /10 PV\ doc