ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα ηέγαζη Τγεία ςγκοινωνίερ Εκπαίδεςζη Πολιηιζμόρ Σοςπιζμόρ Υάπηερ

3 ΑΔΙΣΠΟ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΤ Προσφώνηση Αγαπηηέ Κύπιε-α ςνάδελθε. Με διαηαγή ηων Γ.Ε ηων Ενόπλων Δςνάμεων μεηαηίθεζηε ζηην Ανωηάηη Διακλαδική σολή Πολέμος. Σο ηπαηιωηικό, Πολιηικό πποζωπικό και εγώ πποζωπικά, ζαρ εύσομαι καλή παπαμονή ζηην πόλη ηηρ Θεζζαλονίκηρ και κάθε επιηςσία ζηα νέα ζαρ καθήκονηα. Η σολή βπίζκεηαι ηόζο ζηο πλεςπό ζαρ, όζο και ηηρ οικογένειάρ ζαρ και θα πποζπαθήζει να ζαρ βοηθήζει ζε κάθε ππόβλημα πος θα ανηιμεηωπίζεηε, καθ όλο ηο σπονικό διάζηημα πος θα ςπηπεηείηε ζ αςηήν. Γι αςηό ηο λόγο ζςνηάσθηκε ο παπών θάκελορ από ηο Σμήμα Πποζωπικού ηηρ σολήρ ζηο οποίο μποπείηε να απεςθύνεζηε και για ηην παποσή ζηοισείων για εξεύπεζη οικίαρ ή οποιαζδήποηε άλληρ πληποθοπίαρ, πος μποπεί να ζαρ διεςκολύνει ζηην εγκαηάζηαζή ζαρ, ζηη Φποςπά ηος Νομού Θεζζαλονίκηρ. Πληποθοπίερ μποπείηε να βπείηε ζηην ιζηοζελίδα ηος ΓΕ (www.army.gr) ΠΤΛΗ (Πληποθοπίερ Πεπιοσήρ). Με εκηίμηζη Ο Διοικηηήρ

4 Γενικά - Η Αλωηάηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ ηξαηνπέδνπ «Σαμηάξρνπ ΛΑΚΑΡΙΓΗ» ζηελ πεξηνρή ηνπ Φνίληθα. - Σν έκβιεκα ηεο ρνιήο απνηειείηαη από ην αληίζηνηρν ηνπ ΓΔΔΘΑ, κε ηα ζύκβνια ηωλ 3 θιάδωλ, ηελ πξνζζήθε ελόο βηβιίνπ θαη ελόο μίθνπο πνπ θόβεη ηνλ Γόξδην δεζκό. Η ζύλζεζε ζπκβνιίδεη ηε δύλακε θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα πνπ δίδεη ε γλώζε γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο. ην πάλω κέξνο ηνπ εκβιήκαηνο θέξεηαη ε επηγξαθή «ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ», πνπ έρεη ιεθζεί από ηε ιαϊθή ζνθία θαη ζεκαίλεη «Με ηελ έλωζε δεκηνπξγείηαη ε ύλακε» πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο νη ΔΓ. - Τπεξεηνύλ ζ απηή ζηειέρε θαη ηωλ ηξηώλ θιάδωλ ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ. - Απνζηνιή ηεο είλαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ζηειέρε θαη ηωλ ηξηώλ Κιάδωλ ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ. - Σν πξνζωπηθό πνπ ππεξεηεί ζηε ρνιή εμππεξεηείηε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ από θαη πξνο ηε ρνιή κε ηε δηάζεζε ηξηώλ ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ γηα αληίζηνηρα δξνκνιόγηα εληόο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο ( πιεξνθνξίεο από ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο). - Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηεγάζεηο ζε ΟΑ θαη γηα ην Βξεθνλεπηαθό ηαζκό πνπ εδξεύεη ζην ζηξαηόπεδν «ΝΣΑΛΙΠΗ», πιεξνθνξίεο από ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο).

5 Ιζηορικά Σηοιτεία Ανωηάηης Διακλαδικής Στολής Πολέμοσ Ζ αλέγεξζε ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ (Γηνηθεηήξην Αίζνπζεο Δθπαίδεπζεο) άξρηζε ην 1911 θαη νινθιεξώζεθε ην 1927 κε πξννξηζκό ηε ζηέγαζε ηεο «Νέαο Γεσξγηθήο ρνιήο». Σν θηίξην είλαη λενθιαζηθνύ ηύπνπ θαη ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ «Δπξσπατθνύ Δθιεθηηζκνύ». Έρεη θάηνςε ζρήκαηνο «Δ» θαη απνηειείηαη από εκηππόγεην, ηζόγεην θαη όξνθν. Ο ρώξνο ηεο θπξίαο εηζόδνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ηνληζκέλνο κε ηελ ειαθξηά πξνεμνρή όινπ ηνπ θηηξηαθνύ ηκήκαηνο ηεο όςεο, ηηο ςεπδνπαξαζηάδεο ζηηο γσλίεο θαη ην δηαθνξεηηθό ύςνο από ηα πιατλά ηκήκαηά ηνπ. Σν γείζν ηεο επίζηεςεο είλαη εληνλόηεξν ζε πξνεμνρή θαη ζηεξίδεηαη ζε ππθλή ζεηξά θξνπζίσλ, ελώ ην πςειόηεξν ζηεζαίν ηεο ζηέγεο δηακνξθώλεηαη ππεξπςσκέλν θαη θιηκαθσηό. Ζ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηνπ θηηξίνπ είλαη άγλσζηνπ αξρηηέθηνλα, πξνζνκνηάδεη όκσο ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ Ηηαινύ Vitaliano Poseli θαη εθηηκάηαη όηη είλαη έξγν δηθό ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ νη εξγαζίεο αλέγεξζεο είραλ αλαζηαιεί θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε από ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο. Σελ 7ε Ηαλνπαξίνπ 1928 ην θηίξην πθίζηαηαη ζνβαξέο θαηαζηξνθέο από κεγάιε ππξθαγηά πνπ εθδειώζεθε από άγλσζηε αηηία θαη θαζίζηαηαη αθαηάιιειν γηα ρξήζε. Σν θόζηνο επηζθεπήο ηνπ αλέξρεηαη ζε δξρ., πνζό κεγάιν γηα ηελ επνρή εθείλε. Σν έηνο 1930 δηαηίζεηαη ε πίζησζε απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ θαη ην θηίξην επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Σν 1931 γίλεηαη πξνζζήθε λέσλ θηηξίσλ ζην ζηξαηόπεδν γηα ηε ζηέγαζε βνεζεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ηξαηνύ. ηηο 7 Ηνπλίνπ 1988 ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ραξαθηήξηζε ην θηίξην σο «Έξγν Σέρλεο» θαη ην ρώξν πνπ ην πεξηβάιιεη σο «Εώλε Πξνζηαζίαο», θαη σο εθ ηνύηνπ νπνηαδήπνηε επέκβαζε απαηηεί έγθξηζε από ηελ 4ε Δθνξεία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Θεζζαινλίθεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ από ην 1927 κέρξη ζήκεξα ην θηίξην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξόπσο θαη έρεη ζηεγάζεη: Σε ρνιή Σερληηώλ θαη ηε ρνιή Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ Ππξνβνιηθνύ από ην

6 Σελ Αλώηαηε ρνιή Πνιέκνπ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο (Ξ) από ην 1934 έσο ην Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνύ πνιέκνπ ην θηίξην ρξεζηκνπνηήζεθε σο ρώξνο πεξίζαιςεο ηξαπκαηηώλ θαη κεηά ηελ είζνδν ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Διιάδα ην 1941 σο απνζήθε εθνδίσλ θαη πιηθώλ ηνπ Γεξκαληθνύ ζηξαηνύ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε από ηνπο Γεξκαλνύο ζηέγαζε ηελ Βξεηαληθή Ηλδηθή Σαμηαξρία θαη ηκήκαηα ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ (Κέληξν δηεξρνκέλσλ Θεζ/λίθεο Αζήλαο). Σν έηνο 1948 ην θηίξην πεξηήιζε ζηελ πιήξε θαηνρή ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ θαη κέρξη ην 1950 νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο ζπληεξήζεσο θαη απνθαηάζηαζεο δεκηώλ πνπ είραλ πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Από ην 1950 επαλαζηεγάδεηαη ε Αλώηαηε ρνιή Πνιέκνπ ηνπ Ξ, όπνπ θαη ιεηηνύξγεζε κέρξη ηηο 24 Ηνπιίνπ Με ηελ ππ αξηζκ. 7 απόθαζε ηεο 5εο/29 Ηνπι 2002 ζπλεδξίαζεο ηνπ.α.μ. απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία ηεο Γηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ κε αληηθεηκεληθό ζθνπό ηε ιεηηνπξγία ηεο από ην επηέκβξην ηνπ Ζ ρνιή ζπγθξνηήζεθε κε ππνπξγηθή απόθαζε ηελ 25 Ηνπιίνπ 2003 ζύκθσλα κε ηελ Φ.022/27/158782/25 Ηνπι 2003 ΤΔΘΑ/ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ & ΟΡΓ. πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο κέρξη εθδόζεσο ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ. Με ηνλ ππ αξίζκ Νόκν (ΦΔΚ 230/1 Οθη 2003) ηδξύζεθε ε Αλώηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ (ΑΓΗΠΟ) κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε πνπ απνηειεί ππεξεζία ηνπ ΤΔΘΑ (ΓΔΔΘΑ) ππό ηνλ Β Τπαξρεγό/ΓΔΔΘΑ. Από ηηο 25 Ηνπιίνπ 2003 άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε ΑΓΗΠΟ.

7 Ιστορικά Στοιχεία Σν 315 π.χ. ν βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο Κάζζαλδξνο ζπλέλωζε 26 πνιίρλεο ζην Θεξκαϊθό θόιπν, ηδξύνληαο κηα λέα πόιε γηα ην βαζίιεηό ηνπ, πνπ έκειιε λα εμειηρζεί ζε έλα κεγάιν εκπνξηθό ιηκάλη, κε αλάπηπμε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή. ηελ πόιε έδωζε ην όλνκα ηεο γπλαίθαο ηνπ, Θεζζαινλίθεο, θόξεο ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ Β θαη αδεξθήο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αξγόηεξα, όηαλ νη Ρωκαίνη θαηέθηεζαλ ηελ πεξηνρή, ε Θεζζαινλίθε παξέκεηλε ην ζπνπδαίν ζηξαηηωηηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο, από όπνπ δηεξρόηαλ ε κεγάιε Δγλαηία Οδόο, πνπ ζπλέδεε ηελ Αδξηαηηθή κε ηελ Αζία. Σελ πόιε επηζθέθηεθε ν Απόζηνινο Παύινο, ν νπνίνο απέζηεηιε δύν πεξίθεκεο επηζηνιέο, κε παξαηλέζεηο, πξνο ηνπο Θεζζαινληθείο, ηδξύνληαο ηελ πξώηε κεγάιε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ηεο Δπξώπεο. Η ξωκαϊθή παξνπζία ζηελ πόιε απνηππώζεθε ζηα εμαίζηα δεκόζηα θηίξηα θαη αλάθηνξα, κε ηα νπνία πξνίθηζε ηελ πόιε ν απηνθξάηνξαο Γαιέξηνο. ηα βπδαληηλά ρξόληα, ε αλάπηπμε ηεο πόιεο ζπλερίζηεθε θαη έγηλε ην πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη εθθιεζηαζηηθό θέληξν ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Η ζπκβαζηιεύνπζα Θεζζαινλίθε απέθηεζε ζπνπδαία ηείρε, ηα νπνία ηελ πξνζηάηεπαλ, ζηνιίζηεθε κε πεξίιακπξεο εθθιεζίεο θαη έγηλε ην θέληξν ηνπ εκπνξίνπ θαη ηωλ ηερλώλ. Οη Θεζζαινληθείο ηεξαπόζηνινη Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο δηέδωζαλ ην ρξηζηηαληζκό ζηνπο ιάβνπο θαη κε ηελ επηλόεζε ηνπ θπξηιιηθνύ αιθαβήηνπ, ζπλέβαιαλ ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμή ηνπο.

8 Οη Οζωκαλνί αληηιήθζεθαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία θαη αλέδεημαλ ηελ πόιε ζε ζηξαηηωηηθό θαη δηνηθεηηθό θέληξν ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. Η Θεζζαινλίθε απνηεινύζε ηε θπζηθή πύιε πξνο ηελ Δπξώπε. Η έληνλε παξνπζία ηνπ ειιεληζκνύ ζηελ πόιε ζπλερίζηεθε θαη απνηέιεζε ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ επηζηξνθή ηεο πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ απειεπζέξωζή ηεο, ζηηο 26 Οθηωβξίνπ 1912, εκέξα ενξηαζκνύ ηνπ πνιηνύρνπ ηεο πόιεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ. ηε ζύγρξνλε επνρή, ε Θεζζαινλίθε είλαη κηα κεγαινύπνιε κε θαηνίθνπο θαη απνηειεί ην δηνηθεηηθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο βόξεηαο Διιάδαο θαη κία από ηηο ζπνπδαηόηεξεο πόιεηο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. ην πνιενδνκηθό ηεο ζπγθξόηεκα πεξηιακβάλνληαη 15 Γήκνη, νη νπνίνη απιώλνληαη γύξω από ηνλ θεληξηθό Γήκν Θεζζαινλίθεο. Η Θεζζαινλίθε είλαη κηα πόιε κε ζπλερή αζηηθή δωή γηα πεξηζζόηεξνπο από 23 αηώλεο. Η ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ηελ έρεη αλαδείμεη, ζε όιεο ηηο επνρέο, ωο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηαπξνδξόκηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. ηε ζεκεξηλή επνρή, ε πόιε αλαπηύζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο θαη θηινδνμεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηωλ Βαιθαλίωλ. Οη θάηνηθνη ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ππεξήθαλνη γηα ηελ πόιε ηνπο, είλαη θηιόμελνη θαη εξγάδνληαη γηα ηελ επεκεξία θαη αλάπηπμή ηεο.

9 Υρήσιμα Σηλέυωνα ΣΗΛΔΦΩNΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΓΙΠΟ: Σηλεθωνικό Κένηρο , 647, 903 ΣΗΛΔΦΩNΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Γ : τρατιωτικό Πρατήριο Θεσ/νίκης : ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σηλεθωνικό Κένηρο Γήμοσ Θεζζαλονίκης Γραθείο Γημάρτοσ Fax: Γιεύθσνζη Γημοζίων και Γιεθνών τέζεων Γιεσθύνηρια Γημόζιες τέζεις Γιεθνείς τέζεις Γραθείο Σύποσ Νομαρτιακή Ασηοδιοίκηζη Θεζζαλονίκης , , Fax ηοσ Σμήμαηος Γενικού Πρωηοκόλλοσ & Αρτείοσ ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΑ ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ - ΑΣΤΝΟΜΗΑ 100 ΑΜΔΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ 108 ΑΝΣΗΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΧΞΖ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ 109 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ (ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ.Ο.Σ.) 171 ΓΑΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 191 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 199 ΗΚΑ ΡΑΝΣΔΒΟΤ (ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ) 184 ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ (Δ.Κ.Α.Β.) 166 ΓΔΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΛΛΑΓΟ (Η.Ν.Κ.Α.) ΚΔΝΣΡΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (Κ.Δ.Π.) 1520 ΚΔΝΣΡΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (Κ.Δ.Π. - ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ) 1502 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (Κ.Δ.Π.) 1564 ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ Γ.Δ.Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΠΑΠ "ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ" ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΠΑΠ - ΛΑΥΔΗΧΝ ΗΠΠΟΓΡΟΜΟΤ ΚΣΔΟ ΑΘΖΝΧΝ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΟΔ - ΚΣΔΛ - ΠΛΟΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΡΔΝΟΔ 1110 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 1520 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΧΦΧΝ ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 1056 ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ (Ο.Κ.Α.Ν.Α.) 1031 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (Δ.Κ.Κ.Α.) 197 ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΧΝ 1147 ΔΦΖΜΔΡΔΤΟΝΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ - ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΗΑΣΡΟΗ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ S.O.S. ΗΑΣΡΟΗ 1016

10 ΒΛΑΒΔ Ο.Σ.Δ. (ΑΠΟ ΣΑΘΔΡΟ) ΦΖΦΗΑ ΒΛΑΒΔ ΚΑΡΣΟΣΖΛΔΦΧΝΧΝ 1200 ΒΛΑΒΔ Ο.Σ.Δ. (ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΟ ή ΣΑΘΔΡΟ ΑΛΛΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ Ο.Σ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ INFOTE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ NEWSPHONE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ MEDIATEL ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ NOETRON ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ AUDIOTEX ΒΛΑΒΔ Γ.Δ.Ζ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ Γ.Δ.Ζ. ΓΤΣΗΚΑ Γ.Δ.Ζ. ΚΔΝΣΡΗΚΑ Δ.Τ.Α.Θ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ Δ.Τ.Α.Θ. ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Δ.Π.Α. ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΡΑΓΙΟΣΑΞΙ EUROTAXI ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ Κ.Σ.Δ.Λ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κ.Σ.Δ.Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ(ΓΗΑ ΑΘΖΝΑ) Κ.Σ.Δ.Λ. ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΡΚΑΓΗΑ ΑΡΣΑ ΑΥΑΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΖΛΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

11 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΗΛΚΗ ΚΟΕΑΝΖ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΛΑΡΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΜΔΖΝΗΑ ΞΑΝΘΖ ΠΔΛΛΑ ΠΗΔΡΗΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΔΡΡΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΦΛΧΡΗΝΑ ΦΧΚΗΓΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΥΑΝΗΧΝ ΤΠΔΡΑΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Κ.Σ.Δ.Λ. ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΕΑΓΚΛΗΒΔΡΗΟΤ ΟΥΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΡΔΝΟΔ ΑΣΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ Ο.Α..Θ ΑΚΣΟΠΛΟΙΑ ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΙΑ ΘΔΡΜΖ ΗΧΝΗΑ ΛΑΓΚΑΓΑ ΕΑΓΚΛΗΒΔΡΗΟΤ ΚΟΤΦΑΛΗΧΝ ΜΑΓΤΣΟΤ Ν. ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ

12 ΟΥΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ (Δ.Δ..) ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΔΞΟΤΑΛΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΗΘΑΚΖ Ο.Κ.Α.Ν.Α AIDS ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ

13 τέγαση ΓΕΝΙΚΑ Οι ςπάπσοςζερ καηοικίερ, για μίζθυζη ή αγοπά ζηην πεπιοσή, είναι ικανέρ, ζε πλήθορ αλλά και ζε ποιόηηηα, να ικανοποιήζοςν ηιρ ανάγκερ, ηος ζςνόλος ζσεδόν ηυν ζηελεσών. Η ανεύπεζη καηοικίαρ μποπεί να θευπηθεί ζσεηικά εύκολη λόγυ ηος πλήθοςρ ηυν παπεσόμενυν καηοικιών, ππέπει όμυρ να ζημειυθεί όηι, λόγυ ηηρ ύπαπξηρ ζηην πόλη πολλών ημημάηυν ανυηάηυν εκπαιδεςηικών ζσολών, ζηο πέπαρ ηος καλοκαιπιού η ανεύπεζη καηοικίαρ είναι δςζκολόηεπη. Η εύπεζη καηοικίαρ μποπεί να γίνει είηε: 1. Από ηιρ αγγελίερ ηυν εθημεπίδυν. 2. Από ηα ςπάπσονηα μεζιηικά γπαθεία. ΞΕΝΩΝΕ Για ηην θιλοξενία διεπσομένυν ζηελεσών διαηίθενηαι οι παπακάηυ ξενώνερ : 1. Ανυηάηυν αξιυμαηικών 6 δίκλινα δυμάηια 2. Ανυηέπυν αξιυμαηικών 10 διαμεπίζμαηα 2 ή 3 κλινών Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ηο ηηλέθυνο επικοινυνίαρ είναι ΟΑ Σα ΟΑ πος ςπάπσοςν ζηην Φποςπά είναι πεπιοπιζμένα ζε απιθμό και μποπούν να καλύτοςν, μόνο ένα μικπό μέπορ ηυν αναγκών ζηεγάζευρ ηυν ζηελεσών. 1. ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ Α, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Α"., 40 κλίνερ διαμεπίζμαηα. 2. ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ Β, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Α"., 49 κλίνερ διαμεπίζμαηα. 3. ΑΓ. ΦΩΣΔΙΝΗ, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΠΑΛΑΙ ΝΣΔ ΠΟΡ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Β", 24 κλίνερ διαμεπίζμαηα.

14 4. ΝΣΑΛΙΠΗ, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΝΣΑΛΙΠΗ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Α", 22 κλίνερ διαμεπίζμαηα 5. ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ηηλ: ,Δίναι ηύπος "Β". Σα 12 διαμεπίζμαηα από ηα 48 είναι αγάμυν και είναι ηύπος "Α"., 48 κλίνερ διαμεπίζμαηα. 6. Σα ζηελέση ηος ηπαηού Ξηπάρ πος ςπηπεηούν ζηη Φποςπά Θεζζαλονίκηρ μποπούν να ζηεγαζθούν παπαθεπίζοςν ζηα ΚΑΑΤ «Αγ. Σπιάδαρ» - «Ν. Φώκαιαρ» καηόπιν αιηήζευρ ηοςρ. ΟΙΚΗΜΑΣΑ ΠΝ ηην ΝΓΒΔ Θ. οθούλη 120 Καλαμαπιά ηηλ ςπάπσοςν 11 οικήμαηα ππορ διάθεζη για ηην κάλςτη ζηεγαζηικών αναγκών Αξκών ΠΝ ΟΙΚΗΜΑΣΑ ΠΑ ΟΕΑΤ ηηλ Δνηόρ ηηρ 350ΠΚΒ ζηο ΔΓΔ διαηίθενηαι 102 οικήμαηα για ζηελέση ηηρ ΠΑ, επίζηρ ενηόρ λειηοςπγεί παιδικόρ ζηαθμόρ. ΚΕΔΑ Πεπαία ηηλ Τπάπσοςν 36 οικήμαηα-γκαπζονιέπερ. Για ηην διεςκόλςνζη ηυν ζηελεσών πος μεηαηίθενηαι ζηην Φποςπά παπέσονηαι παπακάηυ ζηοισεία ξενοδοσείυν, μεζιηικών γπαθείυν και ηοπικού ηύπος. Σονίζεηαι όηι ηα παπακάηυ ζηοισεία, παπέσονηαι μόνο για ηην διεςκόλςνζη ηυν ζηελεσών και ηυν οικογενειών ηοςρ ζηην εξεύπεζη καηοικίαρ-ομαλήρ εγκαηάζηαζηρ και δεν αποηελούν κανενόρ είδοςρ δέζμεςζη, επιλογή ή διαθήμιζη κάποιυν ηοπικών επαγγελμαηιών ή ιδιυηών. ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΜΕΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ areasl1=5&areasl2=0&hasthirdlevel=0&notnew=1&assignment=1 ΜΕΣΑΚΟΜΙΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ p=scat&cat=176&where=all#8essaloniki

15 Υγειονομικές Υπηρεσίες Γενικό ηπαηιωηικό Νοζοκομείο Δκπαιδεύζεωρ ( "424 ΓΝΔ" ) Γιεύθςνζη: Πεπιθεπειακή Οδόρ Ν. Δςκαππία Θεζζαλονίκηρ, Σ.Κ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Fax : Ηζηοζελίδα : - ηπαηιωηικό Φαπμακείο Θεζ/νίκηρ ηηλ ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος παλαιού 424 ΓΝΔ. - Οδονηιαηπείο Φποςπάρ Θεζ/νίκηρ ηηλ ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος παλαιού 424 ΓΝΔ. - "Αγιορ Γημήηπιορ" - Νομαπσιακό Γενικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Δ. Εωγπάθος 2 Σ.Κ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Νομαπσιακό Νοζοκομείο - "Αγιορ Παύλορ" Γιεύθςνζη: Δθνικήρ Ανηίζηαζηρ 161, ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ Σηλέθωνο: Πεπιθεπειακό Γενικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ - "ΑΥΔΠΑ" Γιεύθςνζη:. Κςπιακίδη 1 T.K Σηλέθωνο: Γενικό Κπαηικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Δθν.Αμύνηρ 41 Σηλέθωνο: Γενικό Νοζοκομείο Αηςσημάηων Θεζζαλονίκηρ Σηλέθωνο: "Γεώπγιορ Παπανικολάος" - Κενηπικό Νοζοκομείο Νοζημάηων Θώπακορ ΒΔ Γιεύθςνζη: Δξοσή, Σηλέθωνο: Γημόζιο Νοζοκομείο Διδικών Παθήζεων Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Γπ.Λαμππάκη13 T.K Σηλέθωνο: Ανηικαπκινικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ "ΘΔΑΓΔΝΔΗΟ" Γιεύθςνζη: Αλ. ςμεωνίδη 2 Σ.Κ Σηλέθωνο: "Ηπποκπάηειο" - Γενικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Α. Παπαναζηαζίος 50 Σ.Κ Σηλέθωνο: Νοζοκομείο Αθποδίζιων και Γεπμαηικών Νόζων Γιεύθςνζη: Xαλκιδικήρ 51 Σ.Κ Σηλέθωνο: Β Νοζ. ΗΚΑ ΠΑΝΑΓΗΑ Γιεύθςνζη: Ν. Πλαζηήπα 22 Σηλέθωνο:

16 - Φςσιαηπικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Κων/πόλεωρ 36 Σ.Κ Σηλέθωνο: Γ.Ν. Θεζζαλονίκηρ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Γιεύθςνζη: Πεπιθεπειακή Οδόρ Ν. Δςκαππία Θεζζαλονίκηρ, Σ.Κ Σηλέθωνο: Στο Τμήμα Προσφπικού τηρείται λίστα με τοσς σσμβεβλημένοσς ιατρούς για παροτή σγειονομικής περίθαλυης στα προστατεσόμενα μέλη.

17 Αστικά Γρομολόγια γραμμών σγκοινωνίες 01 :CARREFOUR-ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ-ΚΣΔΛ 02 :Α.. ΗΚΔΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 03 :Α.. ΗΚΔΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 04 :ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ - ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ 05 :ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 06 :ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 07 :ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 08 :Α.. ΗΚΔΑ - Κ.Σ.Δ.Λ 09 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ 10 :ΥΑΡΗΛΑΟΤ-Ν.. ΣΑΘΜΟ 11 :ΠΤΛΑΗΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 12 :Κ.Σ.Δ.Λ. - ΚΑΣΩ ΣΟΤΜΠΑ 14 :ΑΝΩ ΣΟΤΜΠΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 15 :ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ 16 :ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 17 :ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 18 :ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ - ΚΟΡΓΔΛΗΟ - ΑΚΡΟΠΟΛΖ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ 19 :ΚΟΡΓΔΛΗΟ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 20 :ΜΔΝΔΜΔΝΖ - ΔΡΜΟΤ 21 :ΔΤΟΜΟ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 23 :ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΖ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ 24 :ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ - ΥΗΛΗΑ ΓΔΝΓΡΑ 25 :ΝΔΑΠΟΛΖ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 26 :ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 27 :ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 28 :CARREFOUR -ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 29 :ΠΟΛΗΥΝΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 30 :ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ - ΑΠΟΘΖΚΖ 31 :ΒΟΤΛΓΑΡΖ - Κ.Σ.Δ.Λ. 32 :ΚΑΣΩ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 33 :ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 34 :Α. ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 35 :ΜΔΣΔΩΡΑ - ΠΛΑΣ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 36 :ΒΟΤΛΓΑΡΖ - ΕΩΝΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 37 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΚΡΤΟΝΔΡΗ 38 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΝΔΑ ΔΤΚΑΡΠΗΑ 39 :ΚΖΦΗΗΑ - ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ 40 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΚΑΛΟΥΩΡΗ 41 :ΝΔΑΠΟΛΖ - ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 42 :ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ - ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ 51 :ΗΝΓΟ - Ν 52 :Σ.Δ.Η. ΗΝΓΟΤ - Ν

18 53 :ΣΟΠΗΚΟ ΗΝΓΟΤ 54 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΗΩΝΗΑ 55 :ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ - ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟ 56 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟ :ΓΗΑ/ΩΖ ΥΟΡΣΗΑΣΖ - ΔΡΜΟΤ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 60 :ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΝΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 64 :Ν... - ΦΗΛΤΡΟ 66 :ΥΑΡΗΛΑΟΤ - ΘΔΡΜΖ 67 :Α.. ΗΚΔΑ - ΣΡΗΑΓΗ 69 :Α.. ΗΚΔΑ - ΔΠΑΝΟΜΖ 70 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΔΠΑΝΟΜΖ 71 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - Ν. ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ 72 :Α.. ΗΚΔΑ - Ν.ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ 76 :Α.. ΗΚΔΑ - ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗ 77 :Ν. ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ (ΚΔΡΑΗΑ) - ΔΠΑΝΟΜΖ 78 :Κ.Σ.Δ.Λ. - ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 78.:Κ.Σ.Δ.Λ. - ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΝΤΚΣΔΡΗΝΟ 80 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΜΑΛΓΑΡΑ :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΟΤΦΑΛΗΑ - ΞΖΡΟΥΩΡΗ -ΑΚΡΟΠΣΑΜΟ 82 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 83 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΛΑΓΚΑΓΑ 84 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΜΔΛΗΟΥΩΡΗ 85 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 86 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΛΑΓΚΑΓΗΚΗΑ 87 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΒΑΗΛΗΚΑ 88 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΜΔΖΜΔΡΗ 90 :ΜΑΛΓΑΡΑ - ΚΟΤΦΑΛΗΑ 91 :ΣΟΠΗΚΟ ΛΑΓΚΑΓΑ 92 :ΚΟΤΦΑΛΗΑ-ΑΘΤΡΑ-ΡΑΥΩΝΑ ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ ΑΘΗΝΑ Σην πεπίοδο ηων εοπηών, πποζηίθενηαι και έκηακηα δπομολόγια. Δνημεπωθείηε ηηλεθωνικά ζηο & Α. ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 69, (ηηλ ) 07:15-08:30-10:00-12:00-13:30-15:00-16:30-18:00-21:00* - 23:00-24:00 *ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΖΜΔΡΔ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΗΝΖΖ. 1Β. ΑΠΟ ΣΑΘΜΟ "ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ", (ηηλ ) 07:30-08:45-10:15-12:15-13:45-15:15-16:45-18:15-21:15* - 23:15-00:15 *ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΖΜΔΡΔ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΗΝΖΖ ΟΛΑ ΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΕΟΤΝ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΑΡΔΩ.

19 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 2Α. ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 69, ηηλ :15-23:00 2Β. ΑΠΟ ΣΑΘΜΟ "ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ", ηηλ :30-23:15 ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ: ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΣΩΝ ΚΣΔΛ ΣΗΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΖΝΩΝ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΡΣΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΖΛΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΗΛΚΗ ΚΟΕΑΝΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΛΑΡΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΜΑΓΝΖΗΑ ΞΑΝΘΖ ΠΑΣΡΩΝ ΠΔΛΛΑ ΠΗΔΡΗΑ ΠΡΔΒΔΕΖ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΔΡΡΩΝ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΗΝΑ ΦΩΚΗΓΟ ΥΑΝΗΩΝ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΑΘΖΝΩΝ (ΘΔ/ΝΗΚΖ)

20 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΡΣΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΖΛΔΗΑ ΣΑΞΙ Ραδιοηαξί Λεςκόρ Πύπγορ Pets Σαξί ςνεηαιπιζμόρ Δςπώ ηαξί Αλθα Λεςκόρ Πύπγορ Eurotaxi ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΘΜΟ Γπ. Σαξιδίων Νο 4, Απιζηοηέλοςρ Τπηπεζίερ πληποθόπηζηρ και εξςπηπέηηζηρ ηων πελαηών ΟΔ 1110 ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΛΗΜΑΝΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Σο λιμάνι ηηρ Θεζζαλονίκηρ ζςνδέεηαι με ηα νηζιά ηων ποπάδων, ηος Αιγαίος και ηην Κπήηη. Λιμεναπσείο Θεζζαλονίκηρ Tηλ.: ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΑΓΩΓΩΝ 1. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΗΑΘΟ - ΤΡΟ - TΖNO - ΜΤΚΟΝΟ - ΠΑΡΟ - NAΞO - ΘΖΡΑ - ΖΡΑΚΛΔΗΟ(ΚΡΖΣΖ) (MINOAN LINES) 2. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΠΑΣΜΟ - ΛΔΡΟ - KAΛΤΜΝΟ - KΩ - ΡΟΓΟ (G. A. FERRIES) ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΓΡΟΠΣΔΡΤΓΩΝ 1. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - MOΤΓΑΝΗΑ - ΚΗΑΘΟ - ΚΟΠEΛO- AΛΟΝΝΖΟ (Πεπιλαμβάνονηαι και οι ςποσπεωηικέρ πποζεγγίζειρ ζηα λιμάνια: Άγιορ Ηωάννηρ-κύπορ) (HELLAS FLYING DOLPHINS) ΛΗΜΑΝΗ ΝΔΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ ΝΔΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ Tηλ.: , ΠΟΡΘΜΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ

21 1. ΗΔΡΗΟ - ΑΓΗΟ ΟΡΟ (ΒΑ-ΝΑ πλεςπά ηηρ σεπζονήζος μέσπι ηο μοναζηήπι Μεγίζηηρ Λαύπαρ) ΜΗΚΡΑ ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ-ΟΥΖΜΑΣΑΓΩΓΑ ΠΛΟΗΑ Λιμεναπσείο Ηεπιζζού Σηλ.: fax: ) 2. OΤΡΑΝΟΤΠΟΛΖ-ΑΓΗΟ ΟΡΟ (Γςηική πλεςπά ηηρ σεπζονήζος μέσπι ηο μικπό λιμάνι Γάθνη) ΜΗΚΡΑ ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ-ΟΥΖΜΑΣΑΓΩΓΑ ΠΛΟΗΑ (Λιμεναπσείο Οςπανούποληρ Tηλ: )

22 Δκπαίδεσζη Βρεθονηπιακοί ηαθμοί ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ (ΒΝ) ΣΟ ΣΡΑΣΟ ΞΗΡΑ ηα πιαίζηα ηεο κέξηκλαο ηνπ πξνζωπηθνύ, γηα ηα παηδηά ηωλ ηειερώλ θαη ηωλ Μνλίκωλ Τπαιιήιωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, ιεηηνπξγεί ζηελ θξνπξά ν παξαθάηω λεπηαθόο ζηαζκόο : ΓΙΔΤΘΤΝΗ - ΣΗΛΔΦΩΝΟ ηξαηόπεδν «ΝΣΑΛΙΠΗ» ηει: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΓΙΩΝ Σα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ παηδηώλ ζηνπο ηαζκνύο θαζνξίδνληαη κε ηελ ΓΓ Φ.400/18/765/750/.76/27 Μαη 2005/ΓΔ/ΓΜΠ/2. ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ Από 01 Ινπλ έωο 16 Απγ θάζε έηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο ρεκαηηζκνύο θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθόζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Αίηεζε - ζπκπιεξωκέλν εξωηεκαηνιόγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ παηδηνύ. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ή πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνύ. Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηωλ γνλέωλ ηνπ παηδηνύ. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνύ. Βεβαίωζε εξγαζίαο ακθνηέξωλ ηωλ γνλέωλ. Βεβαίωζε ηαηξνύ γηα ηελ θαιή ζωκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ, ε νπνία δίδεηαη από ην Ιαηξείν ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ. Αληίγξαθν ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ (ΒΝ) ΣHN ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ Δληόο ηεο 350 ΠΚΒ ζηελ πεξηνρή ηνπ έδεο ζηα νηθήκαηα ΟΔΑΤ ηει ιεηηνπξγεί βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο γηα ηα ζηειέρε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Α Bάθμια Β Βάθμια Δκπαίδεσζη ην Σκήκα Πξνζωπηθνύ ηεξείηαη ιίζηα κε ηα ππάξρνληα Γεκνηηθά ρνιεία- Γπκλάζηα-Λύθεηα ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Θεο/λίθεο

23 Ανώηαηα- Ανώηερα Δκπαιδεσηικά Ιδρύμαηα 1. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ, ΓΝΗ: Παλεπηζηεκηνύπνιε, ηει: , όλνκα επηθνηλωλίαο:α.π.θ. 2. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ, ΓΝΗ:Δγλαηίαο 156, ηει: , όλνκα επηθνηλωλίαο: ΠΑ. ΜΑΚ. ΘΔ/ΝΙΚΗ. Σετνολογικά Δκπαιδεσηικά Ιδρύμαηας 1. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔ/ΝΙΚΗ, ΓΝΗ:ίλδνο, ηει: , όλνκα επηθνηλωλίαο:σ.δ.ι. ΘΔ/ΝΙΚΗ. Άλλες τολές ην Σκήκα Πξνζωπηθνύ ηεξείηαη ιίζηα κε ηα ππάξρνληα Γεκόζηα θαη Ιδηωηηθά Ι.Δ.Κ.

24 Πολιηιζμός Η Θεζζαινλίθε έρεη κεξηθά από ηα πην αμηόινγα αμηνζέαηα ηεο αξραίαο θαη ηεο βπδαληηλήο επνρήο, κε πιήζνο βπδαληηλώλ λαώλ. ε αξραία λνκίζκαηα βξίζθνληαη νη ιέμεηο Θεζζαινλίθε θαη Θεζζαινληθέσλ, ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη ζηελ επνρή ηνπ Απγνύζηνπ, ηνπ Αιεμάλδξνπ εβήξνπ θ.α. Τπέξγεηα κλεκεία, ξσκατθέο θνιόλεο, παιαηνρξηζηηαληθέο θαη βπδαληηλέο εθθιεζίεο, νζσκαληθά ηδακηά θαη κπεδεζηέληα, ζπλαγσγέο θαη εβξατθέο αγνξέο, πεξίηερλα αξρνληηθά όπνπ έδεζαλ ληόπηνη άξρνληεο θαη αιινεζλείο, δηαηεξνύλ ηελ καξηπξία ηεο δηαξθνύο πόιεο. Οη εθθιεζίεο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ρηίζηεθαλ θαηά ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο σο ηδακηά. Οη κεγαιύηεξεο εθθιεζίεο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη: ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ο Άγηνο Γεκήηξηνο είλαη ν λαόο ζηε κλήκε ηνπ κεγαινκάξηπξα θαη πνιπνύρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο Γεκεηξίνπ. Ο Άγηνο Γεκήηξηνο θαηαζθεπάζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 313 κ.υ. ΜΟΝΗ ΒΛΑΣΑΓΩΝ Η Μνλή Βιαηάδσλ ή Βιαηαίσλ, βξίζθεηαη θνληά ζηελ πύιε πνπ νδεγεί ζηελ Αθξόπνιε θαη πεξηβάιιεηαη ζήκεξα από ζύγρξνλα θηίξηα ηνπ παηξηαξρηθνύ ηδξύκαηνο Παηεξηθώλ κειεηώλ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΥΔΙΡΟΠΟΙΗΣΟ Ο λαόο ηεο Παλαγίαο Αρεηξνπνηήηνπ ρηίζηεθε κεηά ηε ύλνδν ηεο Δθέζζνπ ην 431 θαη αλαθπξήρζεθε Μαξία, ε Μεηέξα ησλ Θεώλ. Απηό ηελ θαζηζηά σο κία από ηηο παιαηόηεξεο εθθιεζίεο ηνπ Αλαηνιηθνύ Υξηζηηαληζκνύ. ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ Ο Ναόο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζηε Θεζζαινλίθε είλαη βπδαληηλόο λαόο ρηηζκέλνο ηελ πεξίνδν Υαξαθηεξίδεηαη από ηνλ πινύζην θεξακνπιαζηηθό δηάθνζκν ησλ εμσηεξηθώλ ηνπ επηθαλεηώλ.

25 ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΑΛΚΔΩΝ Ο λαόο ηεο Παλαγίαο ησλ Υαιθέσλ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο παιηάο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη θηηζκέλνο ζε ζρήκα ζηαπξνύ, κε ηξνύιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαζηαύξσζε ησλ θάζεησλ θακαξώλ, κε έλα ςειό ηύκπαλν. ΟΙΟ ΓΑΒΙΓ Ο Ναόο ηνπ Οζίνπ Γαβίδ αλάγεηαη ζηα ηέιε ηνπ 5νπ ή ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηώλα. Παξόιεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο θαη επεκβάζεηο πνπ δέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηία, είλαη έλα κνλαδηθό ηζηνξηθό θαη αξραηνινγηθό κλεκείν. ΚΑΣΑΚΟΜΒΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ Έλα ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ππόγεηνπ δηθηύνπ θαηαθόκβσλ θαη ζηνώλ ήηαλ απηέο ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ, νη νπνία βξίζθεηαη πίζσ από ηελ Αγία νθία ζηηο αξρέο ηνπ πεδόδξνκνπ ηεο Ιθηίλνπ. ΡΟΣΟΝΣΑ ΜΝΗΜΔΙΑ ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ Η Ρνηόληα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ είλαη έλα από ηα αξραηόηεξα θαη επηβιεηηθόηεξα κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο. Απνηεινύζε ηκήκα ελόο κεγάινπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο π νπ πεξηειάκβαλε ηα αλάθηνξα, έλα νθηαγσληθό θηίζκα. ΑΝΑΚΣΟΡΑ ΣΟΤ ΓΑΛΔΡΙΟΤ Σν αλάθηνξν ηνπ Γαιεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ Πιαηεία Ναπαξίλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πεξηιακβάλεη έλα θεληξηθό πεξηζηύιην, αίζξην πιαηζησκέλν από ζηνέο κε ςεθηδσηά, βαζηιηθή, νθηάγσλν θαη Νπκθαίν.

26 ΙΠΠΟΓΡΟΜΟ Αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ Γαιεξηαλνύ αλαθηνξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο απνηεινύζε ν Ιππόδξνκνο, ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ εληνπηζηεί θάησ από ηελ νκώλπκε ζεκεξηλή πιαηεία. ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ ΔΡΓΑ ΟΥΤΡΩΗ Ο Λεπθόο Πύξγνο ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειεί ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθό κλεκείν ηεο πόιεο. Απνηειεί ην έκβιεκα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ήηαλ κέξνο ησλ ηεηρώλ ηεο πόιεο, ηα νπνία θαηεδαθίζηεθαλ ην ΚΑΣΡΑ ΔΠΣΑΠΤΡΓΙΟ Σα θάζηξα θαη ηα ηείρε ζηε Θεζζαινλίθε είλαη δεκηνπξγήκαηα πξνγελέζηεξσλ επνρώλ θαζώο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νρύξσζε ηεο πόιεο θαη ε δεκηνπξγία ηνπο ππνινγίδεηαη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο ΜΟΤΔΙΑ Αρταιολογικό Μοσζείο Θεζζαλονίκης

27 Μεηά από κηα εθηελή αλαθαίληζε, ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο μαλάλνημε ηηο πύιεο ηνπ ζην θνηλό. Η έθζεζε πεξηιακβάλεη επξήκαηα από ηε λενιηζηθή επνρή, ηελ επνρή ηνπ ζηδήξνπ ( πΥ), ηελ αξρατθή πεξίνδν, ηελ θιαζηθή πεξίνδν θαη ηε ξσκατθή πεξίνδν. Οη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα ζαπκάζνπλ ρξπζά δηαθνζκεηηθά θαη αξραία όπια από ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαζώο θαη ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. ε μερσξηζηή πηέξπγα ηνπ κνπζείνπ βξίζθνληαη ηα κνλαδηθά θαη άθξσο επηβιεηηθά επξήκαηα από ηνλ αζύιεην ηάθν ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ ηεο Μαθεδνλίαο ηα νπνία βξέζεθαλ ζηε Βεξγίλα από ηνλ θαζεγεηή Μ. Αλδξόληθν ην Δθηίζεληαη αθόκα θαη ηα νζηά ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ. Σν αξραηνινγηθό κνπζείν Θεζζαινλίθεο ζεσξείηαη σο έλα από ηα θαιύηεξα κνπζεία ηνπ είδνπο ηνπ ζηνλ θόζκν. Μοσζείο Βσζανηινού Πολιηιζμού Η κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ πεξηιακβάλεη εθζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο από ηελ επνρή ηεο αθκήο κέρξη θαη ηελ πεξίνδν πνπ αθνινύζεζε κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Σνύξθνπο ην ηα εθζέκαηα δελ εθηίζεληαη ζαλ απιά έξγα ηέρλεο αιιά ζαλ καξηπξίεο ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ ηα δεκηνύξγεζε θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζε, κέζσ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αξρηθή θαηαγσγή θαη ρξήζε ηνπο. Σν κνπζείν θηινμελεί επίζεο πξνζσξηλέο εθζέζεηο, από κνπζεία απ' όιν ηνλ θόζκν, ζρεηηθέο κε ηε βπδαληηλή ηέρλε θαη ην βπδαληηλό πνιηηηζκό. ηηο πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαλ εθζέζεηο ησλ ζεζαπξώλ ηνπ Αγίνπ 'Οξνπο, εθζέζεηο εηθνληζκάησλ θαη άιιεο εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο εθζέζεηο.

28 Ο Λεσκός Πύργος Ο Λεπθόο Πύξγνο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην πην δηάζεκν θηήξην ηεο πόιεο. Βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή κεξηά ηεο πξνθπκαίαο. Υηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα κυ, σο κέξνο ηεο νρύξσζεο ηεο πόιεο, θαη θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία απνηέιεζε θπιαθή θαη κέξνο βαζαληζηεξίσλ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ην 191, ν πύξγνο αζβεζηώζεθε γηα λα θαζαξηζηεί από ην αίκα θαη έηζη ν πύξγνο κεηνλνκάζηεθε ζε «Λεπθόο Πύξγνο». Παξ' όιν πνπ ζήκεξα ν Λεπθόο Πύξγνο δελ είλαη πιένλ ιεπθόο, δηαηεξεί ην όλνκά ηνπ θαη ζεσξείηαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Θεζζαινλίθεο. ήκεξα ν Λεπθόο Πύξγνο πξνεηνηκάδεηαη γηα λα ζηεγάζεη κηα κόληκε έθζεζε αθηεξσκέλε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Μοσζείο ύγτρονης Σέτνης Σν κνπζείν ζύγρξνλεο ηέρλεο ηδξύζεθε ην Μεηά ηελ απόθηεζε ηεο πιινγήο ηνπ Γεώξγηνπ Κσζηάθε κε έξγα θαιιηηερλώλ ηεο ξώζηθεο avantgarde εηζήιζε ζε κηα θαηλνύξγηα επνρή. Οη πεξηνδηθέο εθζέζεηο πνπ θηινμελεί ην κνπζείν θαη νη πνηθίιεο εθδειώζεηο πνπ πιαηζηώλνπλ ηε κόληκε έθζεζε ζηε Μνλή Λαδαξηζηώλ θαζώο θαη ηα αμηόινγα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ε εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη νη θπξίσο νη ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηνπ, θέξλνπλ ην κνπζείν ςειά ζηελ παγθόζκηα ιίζηα ησλ κεγάισλ κνπζείσλ ζύγρξνλεο ηέρλεο. Λαογραθικό και Δθνολογικό Μοσζείο ηοσ Μακεδονικού Αγώνα Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα ηδξύζεθε ην 1931 θαη ιεηηνύξγεζε από ην Θεσξείηαη έλα από ηα θαιύηεξα ηνπ είδνπο ηνπ θαη ηα εθζέκαηά ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηερλνπξγήκαηα ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο θαη αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία είρε δηαδνζεί ζε νιόθιεξα ηα Βαιθάληα, όπσο επίζεο θαη εθζέκαηα από ηηο κάρεο νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ ην κνπζείν ζηεγάδεη θνξεζηέο θαη αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ Διιήλσλ ησλ ηειεπηαίσλ 250 εηώλ.

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΓΓΡΑΦΔ -ΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΜΖΝΑ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ ΔΣΟ 2010 Αηνκηθή Δπηρείξεζε 10 5 98 62 46 7 154 74 Οκόξξπζκε Δπηρείξεζε 12 2 37 18 72 1 121 21 Δηεξξόξπζκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΚΤΨΕΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΤ (tn) ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΕΣΟ ΝΟΜΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΑΡ. ΚΤΨΕΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΛΙΟΤ (tn) ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΕΣΟ ΝΟΜΟ ΤΝΟΛΟ ΑΝΑ ΝΟΜΟ 2004 ΕΒΡΟΤ 26.764 326,52 ΡΟΔΟΠΗ 12.000 146,40 ΞΑΝΘΗ 9.740 118.994 118,83 1.451,73 ΔΡΑΜΑ 13.000 158,60 ΚΑΒΑΛΑ 57.490 701,38 ΕΡΡΩΝ 17.800 217,16 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 172.820 2.108,40 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 18.200 222,04 ΚΙΛΚΙ 6.280

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 2009

ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 2009 ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 2009 ΝΗΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* ΜΟΝΑΓΔ 1 3 8 1 13 ATYΠAΛAIA ΓΧΜΑΣΗΑ 14 75 93 17 199 ΚΛΗΝΔ 25 156 178 29 388 ΜΟΝΑΓΔ 1 7 29 73 4 114 KAPΠAΘO ΓΧΜΑΣΗΑ 139 197 916 1.545 45

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας

O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.) Γιάννης Φίκας Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δληνπίζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηό ην δίθηπν θαη πξνηείλεηε ηελ βέιηηζηε ιύζε ζην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ.

Δληνπίζηε ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε απηό ην δίθηπν θαη πξνηείλεηε ηελ βέιηηζηε ιύζε ζην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ. ΜΔΣΑΓΩΓΗ VLAN 1 Μειέηε πεξίπηωζεο ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηεο ηβηηαληδείνπ ζρνιήο, εθπαηδεπηηθέο θαη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο κνηξάδνληαη ην ίδην ηνπηθό δίθηπν θαη κάιηζηα κε ηελ παξαθάηω δηαξξύζκηζε Δληνπίζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΟΤ ΣΗΝ ΚΑΒΑΛΑ Η πόλη ηηρ Καβάλαρ Μέζα 19νπ αη.: πόιε εληόο ησλ ηεηρώλ, ύπαξμε ειιεληθώλ, εβξατθώλ θαη ηνπξθηθώλ ζηνηρείσλ. 1864: άδεηα αλνηθνδόκεζεο εθηόο ησλ ηεηρώλ, αύμεζε ηνπ ειιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.

«ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000. «ΚΑΘΕΣΟ ΑΞΟΝΑ ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟΤ ΔΕΡΒΕΝΙ - ΕΡΡΕ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΣΜΗΜΑ ΛΑΧΑΝΑ - ΡΙΖΙΑΝΑ - ΣΡΤΜΟΝΙΚΟ» ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ : ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΟΟ: 43.000.000,00 Σο έπγο ανήκει ςσην κασηγοπία σψν έπγψν οδοποιΐαρ & πεπιελάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010

Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Απολογιζηική Έκθεζη Εκπαιδεσηικής Εκδρομής Τμήμαηος Ηλεκηρονικής ζηην Κρήηη, 4/6/2010 7/6/2010 Παρασκευή 4/6/2010 Μεηά ηελ έιεπζε ζην ιηκάλη ηεο νύδαο θαη ηελ ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, ε νκάδα αλαρώξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010

ΥΔΣ.: Y.A. Τπ. Παιδείαρ Γ.Β.Μ.Θ. με απιθμό ππωη. 118355/Γ3/30-9-2010 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Σασ. Γ/νζη: Αζκληπιού & Παπαζηπάηος 14 Σασ. Κώδικαρ: 185 45 Πειπαιάρ Ηλεκ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η εξέλιξη των ςμβάσεων Επγασίαρ κατά το Α πεντάμηνο τος 2011

Θέμα: Η εξέλιξη των ςμβάσεων Επγασίαρ κατά το Α πεντάμηνο τος 2011 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ηκεξνκελία: Πέκπηε, 30 Ινπλίνπ 2011 Θέμα: Η εξέλιξη των ςμβάσεων Επγασίαρ κατά το Α πεντάμηνο τος 2011 Τν Σώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε.

Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Πνιιά από ηα ξσκατθά εθζέκαηα βξίζθνληαη ζην αξραηνινγηθό κνπζείν ηεο Πάηξαο, θαζώο επίζεο θαη ζηελ άλσ πόιε. Σα ξσκατθά ρξόληα όπνπ ε Πάηξα ήηαλ ππό ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Ρώκεο είλαη από ην 31 π.υ. κέρξη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα