ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΗ ΓΙΑΚΛΑΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΔΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΩΝ ΣΔΛΔΥΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΔΒ 2012

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ Πποζθώνηζη Γενικά Ιζηοπικά ηοισεία ΑΔΙΠΟ Ιζηοπικά ηοισεία Υπήζιμα Σηλέθωνα ηέγαζη Τγεία ςγκοινωνίερ Εκπαίδεςζη Πολιηιζμόρ Σοςπιζμόρ Υάπηερ

3 ΑΔΙΣΠΟ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΥΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΤ Προσφώνηση Αγαπηηέ Κύπιε-α ςνάδελθε. Με διαηαγή ηων Γ.Ε ηων Ενόπλων Δςνάμεων μεηαηίθεζηε ζηην Ανωηάηη Διακλαδική σολή Πολέμος. Σο ηπαηιωηικό, Πολιηικό πποζωπικό και εγώ πποζωπικά, ζαρ εύσομαι καλή παπαμονή ζηην πόλη ηηρ Θεζζαλονίκηρ και κάθε επιηςσία ζηα νέα ζαρ καθήκονηα. Η σολή βπίζκεηαι ηόζο ζηο πλεςπό ζαρ, όζο και ηηρ οικογένειάρ ζαρ και θα πποζπαθήζει να ζαρ βοηθήζει ζε κάθε ππόβλημα πος θα ανηιμεηωπίζεηε, καθ όλο ηο σπονικό διάζηημα πος θα ςπηπεηείηε ζ αςηήν. Γι αςηό ηο λόγο ζςνηάσθηκε ο παπών θάκελορ από ηο Σμήμα Πποζωπικού ηηρ σολήρ ζηο οποίο μποπείηε να απεςθύνεζηε και για ηην παποσή ζηοισείων για εξεύπεζη οικίαρ ή οποιαζδήποηε άλληρ πληποθοπίαρ, πος μποπεί να ζαρ διεςκολύνει ζηην εγκαηάζηαζή ζαρ, ζηη Φποςπά ηος Νομού Θεζζαλονίκηρ. Πληποθοπίερ μποπείηε να βπείηε ζηην ιζηοζελίδα ηος ΓΕ (www.army.gr) ΠΤΛΗ (Πληποθοπίερ Πεπιοσήρ). Με εκηίμηζη Ο Διοικηηήρ

4 Γενικά - Η Αλωηάηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ βξίζθεηαη εληόο ηνπ ηξαηνπέδνπ «Σαμηάξρνπ ΛΑΚΑΡΙΓΗ» ζηελ πεξηνρή ηνπ Φνίληθα. - Σν έκβιεκα ηεο ρνιήο απνηειείηαη από ην αληίζηνηρν ηνπ ΓΔΔΘΑ, κε ηα ζύκβνια ηωλ 3 θιάδωλ, ηελ πξνζζήθε ελόο βηβιίνπ θαη ελόο μίθνπο πνπ θόβεη ηνλ Γόξδην δεζκό. Η ζύλζεζε ζπκβνιίδεη ηε δύλακε θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα πνπ δίδεη ε γλώζε γηα ηελ επίιπζε θάζε πξνβιήκαηνο. ην πάλω κέξνο ηνπ εκβιήκαηνο θέξεηαη ε επηγξαθή «ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΦΥΣ», πνπ έρεη ιεθζεί από ηε ιαϊθή ζνθία θαη ζεκαίλεη «Με ηελ έλωζε δεκηνπξγείηαη ε ύλακε» πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα θέξνπλ ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπο νη ΔΓ. - Τπεξεηνύλ ζ απηή ζηειέρε θαη ηωλ ηξηώλ θιάδωλ ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ. - Απνζηνιή ηεο είλαη ε παξνρή εθπαίδεπζεο ζε ζηειέρε θαη ηωλ ηξηώλ Κιάδωλ ηωλ Δλόπιωλ Γπλάκεωλ. - Σν πξνζωπηθό πνπ ππεξεηεί ζηε ρνιή εμππεξεηείηε γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ από θαη πξνο ηε ρνιή κε ηε δηάζεζε ηξηώλ ππεξεζηαθώλ νρεκάηωλ γηα αληίζηνηρα δξνκνιόγηα εληόο ηεο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο ( πιεξνθνξίεο από ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο). - Γηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηεγάζεηο ζε ΟΑ θαη γηα ην Βξεθνλεπηαθό ηαζκό πνπ εδξεύεη ζην ζηξαηόπεδν «ΝΣΑΛΙΠΗ», πιεξνθνξίεο από ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο).

5 Ιζηορικά Σηοιτεία Ανωηάηης Διακλαδικής Στολής Πολέμοσ Ζ αλέγεξζε ηνπ θεληξηθνύ θηηξίνπ (Γηνηθεηήξην Αίζνπζεο Δθπαίδεπζεο) άξρηζε ην 1911 θαη νινθιεξώζεθε ην 1927 κε πξννξηζκό ηε ζηέγαζε ηεο «Νέαο Γεσξγηθήο ρνιήο». Σν θηίξην είλαη λενθιαζηθνύ ηύπνπ θαη ζεσξείηαη αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ «Δπξσπατθνύ Δθιεθηηζκνύ». Έρεη θάηνςε ζρήκαηνο «Δ» θαη απνηειείηαη από εκηππόγεην, ηζόγεην θαη όξνθν. Ο ρώξνο ηεο θπξίαο εηζόδνπ πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ηνληζκέλνο κε ηελ ειαθξηά πξνεμνρή όινπ ηνπ θηηξηαθνύ ηκήκαηνο ηεο όςεο, ηηο ςεπδνπαξαζηάδεο ζηηο γσλίεο θαη ην δηαθνξεηηθό ύςνο από ηα πιατλά ηκήκαηά ηνπ. Σν γείζν ηεο επίζηεςεο είλαη εληνλόηεξν ζε πξνεμνρή θαη ζηεξίδεηαη ζε ππθλή ζεηξά θξνπζίσλ, ελώ ην πςειόηεξν ζηεζαίν ηεο ζηέγεο δηακνξθώλεηαη ππεξπςσκέλν θαη θιηκαθσηό. Ζ αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηνπ θηηξίνπ είλαη άγλσζηνπ αξρηηέθηνλα, πξνζνκνηάδεη όκσο ηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό ηνπ Ηηαινύ Vitaliano Poseli θαη εθηηκάηαη όηη είλαη έξγν δηθό ηνπ. Καηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ νη εξγαζίεο αλέγεξζεο είραλ αλαζηαιεί θαη κε ηελ νινθιήξσζή ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε από ηηο ζηξαηησηηθέο αξρέο. Σελ 7ε Ηαλνπαξίνπ 1928 ην θηίξην πθίζηαηαη ζνβαξέο θαηαζηξνθέο από κεγάιε ππξθαγηά πνπ εθδειώζεθε από άγλσζηε αηηία θαη θαζίζηαηαη αθαηάιιειν γηα ρξήζε. Σν θόζηνο επηζθεπήο ηνπ αλέξρεηαη ζε δξρ., πνζό κεγάιν γηα ηελ επνρή εθείλε. Σν έηνο 1930 δηαηίζεηαη ε πίζησζε απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ θαη ην θηίξην επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Σν 1931 γίλεηαη πξνζζήθε λέσλ θηηξίσλ ζην ζηξαηόπεδν γηα ηε ζηέγαζε βνεζεηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ηξαηνύ. ηηο 7 Ηνπλίνπ 1988 ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ ραξαθηήξηζε ην θηίξην σο «Έξγν Σέρλεο» θαη ην ρώξν πνπ ην πεξηβάιιεη σο «Εώλε Πξνζηαζίαο», θαη σο εθ ηνύηνπ νπνηαδήπνηε επέκβαζε απαηηεί έγθξηζε από ηελ 4ε Δθνξεία Νενηέξσλ Μλεκείσλ Θεζζαινλίθεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ από ην 1927 κέρξη ζήκεξα ην θηίξην έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνηθηινηξόπσο θαη έρεη ζηεγάζεη: Σε ρνιή Σερληηώλ θαη ηε ρνιή Δθέδξσλ Αμησκαηηθώλ Ππξνβνιηθνύ από ην

6 Σελ Αλώηαηε ρνιή Πνιέκνπ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο (Ξ) από ην 1934 έσο ην Μεηά ηελ θήξπμε ηνπ Διιελν-Ηηαιηθνύ πνιέκνπ ην θηίξην ρξεζηκνπνηήζεθε σο ρώξνο πεξίζαιςεο ηξαπκαηηώλ θαη κεηά ηελ είζνδν ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Διιάδα ην 1941 σο απνζήθε εθνδίσλ θαη πιηθώλ ηνπ Γεξκαληθνύ ζηξαηνύ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε από ηνπο Γεξκαλνύο ζηέγαζε ηελ Βξεηαληθή Ηλδηθή Σαμηαξρία θαη ηκήκαηα ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ (Κέληξν δηεξρνκέλσλ Θεζ/λίθεο Αζήλαο). Σν έηνο 1948 ην θηίξην πεξηήιζε ζηελ πιήξε θαηνρή ηνπ Διιεληθνύ ηξαηνύ θαη κέρξη ην 1950 νινθιεξώζεθαλ νη εξγαζίεο ζπληεξήζεσο θαη απνθαηάζηαζεο δεκηώλ πνπ είραλ πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Από ην 1950 επαλαζηεγάδεηαη ε Αλώηαηε ρνιή Πνιέκνπ ηνπ Ξ, όπνπ θαη ιεηηνύξγεζε κέρξη ηηο 24 Ηνπιίνπ Με ηελ ππ αξηζκ. 7 απόθαζε ηεο 5εο/29 Ηνπι 2002 ζπλεδξίαζεο ηνπ.α.μ. απνθαζίζζεθε ε δεκηνπξγία ηεο Γηαθιαδηθήο ρνιήο Πνιέκνπ κε αληηθεηκεληθό ζθνπό ηε ιεηηνπξγία ηεο από ην επηέκβξην ηνπ Ζ ρνιή ζπγθξνηήζεθε κε ππνπξγηθή απόθαζε ηελ 25 Ηνπιίνπ 2003 ζύκθσλα κε ηελ Φ.022/27/158782/25 Ηνπι 2003 ΤΔΘΑ/ΓΔΔΘΑ/ΓΗΓΤΠ & ΟΡΓ. πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηεο κέρξη εθδόζεσο ηνπ ηδξπηηθνύ λόκνπ. Με ηνλ ππ αξίζκ Νόκν (ΦΔΚ 230/1 Οθη 2003) ηδξύζεθε ε Αλώηαηε Γηαθιαδηθή ρνιή Πνιέκνπ (ΑΓΗΠΟ) κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε πνπ απνηειεί ππεξεζία ηνπ ΤΔΘΑ (ΓΔΔΘΑ) ππό ηνλ Β Τπαξρεγό/ΓΔΔΘΑ. Από ηηο 25 Ηνπιίνπ 2003 άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ε ΑΓΗΠΟ.

7 Ιστορικά Στοιχεία Σν 315 π.χ. ν βαζηιηάο ηεο Μαθεδνλίαο Κάζζαλδξνο ζπλέλωζε 26 πνιίρλεο ζην Θεξκαϊθό θόιπν, ηδξύνληαο κηα λέα πόιε γηα ην βαζίιεηό ηνπ, πνπ έκειιε λα εμειηρζεί ζε έλα κεγάιν εκπνξηθό ιηκάλη, κε αλάπηπμε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή. ηελ πόιε έδωζε ην όλνκα ηεο γπλαίθαο ηνπ, Θεζζαινλίθεο, θόξεο ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ Β θαη αδεξθήο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Αξγόηεξα, όηαλ νη Ρωκαίνη θαηέθηεζαλ ηελ πεξηνρή, ε Θεζζαινλίθε παξέκεηλε ην ζπνπδαίν ζηξαηηωηηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο πεξηνρήο, από όπνπ δηεξρόηαλ ε κεγάιε Δγλαηία Οδόο, πνπ ζπλέδεε ηελ Αδξηαηηθή κε ηελ Αζία. Σελ πόιε επηζθέθηεθε ν Απόζηνινο Παύινο, ν νπνίνο απέζηεηιε δύν πεξίθεκεο επηζηνιέο, κε παξαηλέζεηο, πξνο ηνπο Θεζζαινληθείο, ηδξύνληαο ηελ πξώηε κεγάιε ρξηζηηαληθή εθθιεζία ηεο Δπξώπεο. Η ξωκαϊθή παξνπζία ζηελ πόιε απνηππώζεθε ζηα εμαίζηα δεκόζηα θηίξηα θαη αλάθηνξα, κε ηα νπνία πξνίθηζε ηελ πόιε ν απηνθξάηνξαο Γαιέξηνο. ηα βπδαληηλά ρξόληα, ε αλάπηπμε ηεο πόιεο ζπλερίζηεθε θαη έγηλε ην πνιηηηθό, νηθνλνκηθό θαη εθθιεζηαζηηθό θέληξν ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. Η ζπκβαζηιεύνπζα Θεζζαινλίθε απέθηεζε ζπνπδαία ηείρε, ηα νπνία ηελ πξνζηάηεπαλ, ζηνιίζηεθε κε πεξίιακπξεο εθθιεζίεο θαη έγηλε ην θέληξν ηνπ εκπνξίνπ θαη ηωλ ηερλώλ. Οη Θεζζαινληθείο ηεξαπόζηνινη Κύξηιινο θαη Μεζόδηνο δηέδωζαλ ην ρξηζηηαληζκό ζηνπο ιάβνπο θαη κε ηελ επηλόεζε ηνπ θπξηιιηθνύ αιθαβήηνπ, ζπλέβαιαλ ζηελ πνιηηηζηηθή αλάπηπμή ηνπο.

8 Οη Οζωκαλνί αληηιήθζεθαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζεκαζία θαη αλέδεημαλ ηελ πόιε ζε ζηξαηηωηηθό θαη δηνηθεηηθό θέληξν ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπο. Η Θεζζαινλίθε απνηεινύζε ηε θπζηθή πύιε πξνο ηελ Δπξώπε. Η έληνλε παξνπζία ηνπ ειιεληζκνύ ζηελ πόιε ζπλερίζηεθε θαη απνηέιεζε ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηελ επηζηξνθή ηεο πόιεο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ζηελ Διιάδα κεηά ηελ απειεπζέξωζή ηεο, ζηηο 26 Οθηωβξίνπ 1912, εκέξα ενξηαζκνύ ηνπ πνιηνύρνπ ηεο πόιεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ. ηε ζύγρξνλε επνρή, ε Θεζζαινλίθε είλαη κηα κεγαινύπνιε κε θαηνίθνπο θαη απνηειεί ην δηνηθεηηθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο βόξεηαο Διιάδαο θαη κία από ηηο ζπνπδαηόηεξεο πόιεηο ηεο βαιθαληθήο ρεξζνλήζνπ. ην πνιενδνκηθό ηεο ζπγθξόηεκα πεξηιακβάλνληαη 15 Γήκνη, νη νπνίνη απιώλνληαη γύξω από ηνλ θεληξηθό Γήκν Θεζζαινλίθεο. Η Θεζζαινλίθε είλαη κηα πόιε κε ζπλερή αζηηθή δωή γηα πεξηζζόηεξνπο από 23 αηώλεο. Η ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ηελ έρεη αλαδείμεη, ζε όιεο ηηο επνρέο, ωο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηαπξνδξόκηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. ηε ζεκεξηλή επνρή, ε πόιε αλαπηύζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο θαη θηινδνμεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηωλ Βαιθαλίωλ. Οη θάηνηθνη ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ππεξήθαλνη γηα ηελ πόιε ηνπο, είλαη θηιόμελνη θαη εξγάδνληαη γηα ηελ επεκεξία θαη αλάπηπμή ηεο.

9 Υρήσιμα Σηλέυωνα ΣΗΛΔΦΩNΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΓΙΠΟ: Σηλεθωνικό Κένηρο , 647, 903 ΣΗΛΔΦΩNΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Γ : τρατιωτικό Πρατήριο Θεσ/νίκης : ΓΗΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σηλεθωνικό Κένηρο Γήμοσ Θεζζαλονίκης Γραθείο Γημάρτοσ Fax: Γιεύθσνζη Γημοζίων και Γιεθνών τέζεων Γιεσθύνηρια Γημόζιες τέζεις Γιεθνείς τέζεις Γραθείο Σύποσ Νομαρτιακή Ασηοδιοίκηζη Θεζζαλονίκης , , Fax ηοσ Σμήμαηος Γενικού Πρωηοκόλλοσ & Αρτείοσ ΥΡΗΙΜΑ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΑ ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ - ΑΣΤΝΟΜΗΑ 100 ΑΜΔΖ ΔΠΔΜΒΑΖ ΛΗΜΔΝΗΚΟΤ ΧΜΑΣΟ 108 ΑΝΣΗΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΧΞΖ ΝΑΡΚΧΣΗΚΧΝ 109 ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ (ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ.Ο.Σ.) 171 ΓΑΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 191 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 199 ΗΚΑ ΡΑΝΣΔΒΟΤ (ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΖ) 184 ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ (Δ.Κ.Α.Β.) 166 ΓΔΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΛΛΑΓΟ (Η.Ν.Κ.Α.) ΚΔΝΣΡΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (Κ.Δ.Π.) 1520 ΚΔΝΣΡΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (Κ.Δ.Π. - ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ) 1502 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΟΛΗΣΧΝ (Κ.Δ.Π.) 1564 ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ Γ.Δ.Ζ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΠΑΠ "ΠΑΜΔ ΣΟΗΥΖΜΑ" ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΟΠΑΠ - ΛΑΥΔΗΧΝ ΗΠΠΟΓΡΟΜΟΤ ΚΣΔΟ ΑΘΖΝΧΝ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΣΡΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΟΔ - ΚΣΔΛ - ΠΛΟΗΧΝ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΑ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ΣΡΔΝΟΔ 1110 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 1520 ΚΔΝΣΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΧΦΧΝ ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 1056 ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ (Ο.Κ.Α.Ν.Α.) 1031 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ (Δ.Κ.Κ.Α.) 197 ΔΘΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΔΧΝ 1147 ΔΦΖΜΔΡΔΤΟΝΣΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ - ΦΑΡΜΑΚΔΗΑ ΗΑΣΡΟΗ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΧΝ S.O.S. ΗΑΣΡΟΗ 1016

10 ΒΛΑΒΔ Ο.Σ.Δ. (ΑΠΟ ΣΑΘΔΡΟ) ΦΖΦΗΑ ΒΛΑΒΔ ΚΑΡΣΟΣΖΛΔΦΧΝΧΝ 1200 ΒΛΑΒΔ Ο.Σ.Δ. (ΑΠΟ ΚΗΝΖΣΟ ή ΣΑΘΔΡΟ ΑΛΛΟΤ ΠΑΡΟΥΟΤ) ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ Ο.Σ.Δ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ INFOTE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ NEWSPHONE ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ MEDIATEL ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ NOETRON ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟΤ ΚΑΣΑΛΟΓΟΤ AUDIOTEX ΒΛΑΒΔ Γ.Δ.Ζ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ Γ.Δ.Ζ. ΓΤΣΗΚΑ Γ.Δ.Ζ. ΚΔΝΣΡΗΚΑ Δ.Τ.Α.Θ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΑ Δ.Τ.Α.Θ. ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ Δ.Π.Α. ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΡΑΓΙΟΣΑΞΙ EUROTAXI ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ Κ.Σ.Δ.Λ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Κ.Σ.Δ.Λ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ(ΓΗΑ ΑΘΖΝΑ) Κ.Σ.Δ.Λ. ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΡΚΑΓΗΑ ΑΡΣΑ ΑΥΑΗΑ ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΖΛΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΘΔΠΡΧΣΗΑ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ

11 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΗΛΚΗ ΚΟΕΑΝΖ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΛΑΡΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΛΔΤΚΑΓΑ ΜΑΓΝΖΗΑ ΜΔΖΝΗΑ ΞΑΝΘΖ ΠΔΛΛΑ ΠΗΔΡΗΑ ΠΡΔΒΔΕΑ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΔΡΡΧΝ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΦΘΗΧΣΗΓΑ ΦΛΧΡΗΝΑ ΦΧΚΗΓΑ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΥΑΝΗΧΝ ΤΠΔΡΑΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ Κ.Σ.Δ.Λ. ΑΠΡΟΒΑΛΣΑ ΕΑΓΚΛΗΒΔΡΗΟΤ ΟΥΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΡΔΝΟΔ ΑΣΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ Ο.Α..Θ ΑΚΣΟΠΛΟΙΑ ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ ΚΔΝΣΡΑ ΤΓΔΙΑ ΘΔΡΜΖ ΗΧΝΗΑ ΛΑΓΚΑΓΑ ΕΑΓΚΛΗΒΔΡΗΟΤ ΚΟΤΦΑΛΗΧΝ ΜΑΓΤΣΟΤ Ν. ΜΖΥΑΝΗΧΝΑ

12 ΟΥΟΤ ΥΑΛΑΣΡΑ ΓΙΑΦΟΡΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΜΔΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ (Δ.Δ..) ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ ΔΞΟΤΑΛΗΚΑ ΝΟΖΜΑΣΑ ΗΘΑΚΖ Ο.Κ.Α.Ν.Α AIDS ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ

13 τέγαση ΓΕΝΙΚΑ Οι ςπάπσοςζερ καηοικίερ, για μίζθυζη ή αγοπά ζηην πεπιοσή, είναι ικανέρ, ζε πλήθορ αλλά και ζε ποιόηηηα, να ικανοποιήζοςν ηιρ ανάγκερ, ηος ζςνόλος ζσεδόν ηυν ζηελεσών. Η ανεύπεζη καηοικίαρ μποπεί να θευπηθεί ζσεηικά εύκολη λόγυ ηος πλήθοςρ ηυν παπεσόμενυν καηοικιών, ππέπει όμυρ να ζημειυθεί όηι, λόγυ ηηρ ύπαπξηρ ζηην πόλη πολλών ημημάηυν ανυηάηυν εκπαιδεςηικών ζσολών, ζηο πέπαρ ηος καλοκαιπιού η ανεύπεζη καηοικίαρ είναι δςζκολόηεπη. Η εύπεζη καηοικίαρ μποπεί να γίνει είηε: 1. Από ηιρ αγγελίερ ηυν εθημεπίδυν. 2. Από ηα ςπάπσονηα μεζιηικά γπαθεία. ΞΕΝΩΝΕ Για ηην θιλοξενία διεπσομένυν ζηελεσών διαηίθενηαι οι παπακάηυ ξενώνερ : 1. Ανυηάηυν αξιυμαηικών 6 δίκλινα δυμάηια 2. Ανυηέπυν αξιυμαηικών 10 διαμεπίζμαηα 2 ή 3 κλινών Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ηο ηηλέθυνο επικοινυνίαρ είναι ΟΑ Σα ΟΑ πος ςπάπσοςν ζηην Φποςπά είναι πεπιοπιζμένα ζε απιθμό και μποπούν να καλύτοςν, μόνο ένα μικπό μέπορ ηυν αναγκών ζηεγάζευρ ηυν ζηελεσών. 1. ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ Α, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Α"., 40 κλίνερ διαμεπίζμαηα. 2. ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ Β, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΠΔΓΙΟΤ ΑΡΔΩ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Α"., 49 κλίνερ διαμεπίζμαηα. 3. ΑΓ. ΦΩΣΔΙΝΗ, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΠΑΛΑΙ ΝΣΔ ΠΟΡ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Β", 24 κλίνερ διαμεπίζμαηα.

14 4. ΝΣΑΛΙΠΗ, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΝΣΑΛΙΠΗ, ηηλ: , Δίναι ηύπος "Α", 22 κλίνερ διαμεπίζμαηα 5. ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ΓΝΗ: ΔΝΑΝΣΙ ΣΡΑΣΟΠΔΓΟΤ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ, ηηλ: ,Δίναι ηύπος "Β". Σα 12 διαμεπίζμαηα από ηα 48 είναι αγάμυν και είναι ηύπος "Α"., 48 κλίνερ διαμεπίζμαηα. 6. Σα ζηελέση ηος ηπαηού Ξηπάρ πος ςπηπεηούν ζηη Φποςπά Θεζζαλονίκηρ μποπούν να ζηεγαζθούν παπαθεπίζοςν ζηα ΚΑΑΤ «Αγ. Σπιάδαρ» - «Ν. Φώκαιαρ» καηόπιν αιηήζευρ ηοςρ. ΟΙΚΗΜΑΣΑ ΠΝ ηην ΝΓΒΔ Θ. οθούλη 120 Καλαμαπιά ηηλ ςπάπσοςν 11 οικήμαηα ππορ διάθεζη για ηην κάλςτη ζηεγαζηικών αναγκών Αξκών ΠΝ ΟΙΚΗΜΑΣΑ ΠΑ ΟΕΑΤ ηηλ Δνηόρ ηηρ 350ΠΚΒ ζηο ΔΓΔ διαηίθενηαι 102 οικήμαηα για ζηελέση ηηρ ΠΑ, επίζηρ ενηόρ λειηοςπγεί παιδικόρ ζηαθμόρ. ΚΕΔΑ Πεπαία ηηλ Τπάπσοςν 36 οικήμαηα-γκαπζονιέπερ. Για ηην διεςκόλςνζη ηυν ζηελεσών πος μεηαηίθενηαι ζηην Φποςπά παπέσονηαι παπακάηυ ζηοισεία ξενοδοσείυν, μεζιηικών γπαθείυν και ηοπικού ηύπος. Σονίζεηαι όηι ηα παπακάηυ ζηοισεία, παπέσονηαι μόνο για ηην διεςκόλςνζη ηυν ζηελεσών και ηυν οικογενειών ηοςρ ζηην εξεύπεζη καηοικίαρ-ομαλήρ εγκαηάζηαζηρ και δεν αποηελούν κανενόρ είδοςρ δέζμεςζη, επιλογή ή διαθήμιζη κάποιυν ηοπικών επαγγελμαηιών ή ιδιυηών. ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑ ΜΕΙΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ areasl1=5&areasl2=0&hasthirdlevel=0&notnew=1&assignment=1 ΜΕΣΑΚΟΜΙΕΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ p=scat&cat=176&where=all#8essaloniki

15 Υγειονομικές Υπηρεσίες Γενικό ηπαηιωηικό Νοζοκομείο Δκπαιδεύζεωρ ( "424 ΓΝΔ" ) Γιεύθςνζη: Πεπιθεπειακή Οδόρ Ν. Δςκαππία Θεζζαλονίκηρ, Σ.Κ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Fax : Ηζηοζελίδα : - ηπαηιωηικό Φαπμακείο Θεζ/νίκηρ ηηλ ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος παλαιού 424 ΓΝΔ. - Οδονηιαηπείο Φποςπάρ Θεζ/νίκηρ ηηλ ζηιρ εγκαηαζηάζειρ ηος παλαιού 424 ΓΝΔ. - "Αγιορ Γημήηπιορ" - Νομαπσιακό Γενικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Δ. Εωγπάθος 2 Σ.Κ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: Νομαπσιακό Νοζοκομείο - "Αγιορ Παύλορ" Γιεύθςνζη: Δθνικήρ Ανηίζηαζηρ 161, ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ Σηλέθωνο: Πεπιθεπειακό Γενικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ - "ΑΥΔΠΑ" Γιεύθςνζη:. Κςπιακίδη 1 T.K Σηλέθωνο: Γενικό Κπαηικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Δθν.Αμύνηρ 41 Σηλέθωνο: Γενικό Νοζοκομείο Αηςσημάηων Θεζζαλονίκηρ Σηλέθωνο: "Γεώπγιορ Παπανικολάος" - Κενηπικό Νοζοκομείο Νοζημάηων Θώπακορ ΒΔ Γιεύθςνζη: Δξοσή, Σηλέθωνο: Γημόζιο Νοζοκομείο Διδικών Παθήζεων Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Γπ.Λαμππάκη13 T.K Σηλέθωνο: Ανηικαπκινικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ "ΘΔΑΓΔΝΔΗΟ" Γιεύθςνζη: Αλ. ςμεωνίδη 2 Σ.Κ Σηλέθωνο: "Ηπποκπάηειο" - Γενικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Α. Παπαναζηαζίος 50 Σ.Κ Σηλέθωνο: Νοζοκομείο Αθποδίζιων και Γεπμαηικών Νόζων Γιεύθςνζη: Xαλκιδικήρ 51 Σ.Κ Σηλέθωνο: Β Νοζ. ΗΚΑ ΠΑΝΑΓΗΑ Γιεύθςνζη: Ν. Πλαζηήπα 22 Σηλέθωνο:

16 - Φςσιαηπικό Νοζοκομείο Θεζζαλονίκηρ Γιεύθςνζη: Κων/πόλεωρ 36 Σ.Κ Σηλέθωνο: Γ.Ν. Θεζζαλονίκηρ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΗΟΤ Γιεύθςνζη: Πεπιθεπειακή Οδόρ Ν. Δςκαππία Θεζζαλονίκηρ, Σ.Κ Σηλέθωνο: Στο Τμήμα Προσφπικού τηρείται λίστα με τοσς σσμβεβλημένοσς ιατρούς για παροτή σγειονομικής περίθαλυης στα προστατεσόμενα μέλη.

17 Αστικά Γρομολόγια γραμμών σγκοινωνίες 01 :CARREFOUR-ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ-ΚΣΔΛ 02 :Α.. ΗΚΔΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 03 :Α.. ΗΚΔΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 04 :ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ - ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ 05 :ΝΔΑ ΚΡΖΝΖ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 06 :ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 07 :ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 08 :Α.. ΗΚΔΑ - Κ.Σ.Δ.Λ 09 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ 10 :ΥΑΡΗΛΑΟΤ-Ν.. ΣΑΘΜΟ 11 :ΠΤΛΑΗΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 12 :Κ.Σ.Δ.Λ. - ΚΑΣΩ ΣΟΤΜΠΑ 14 :ΑΝΩ ΣΟΤΜΠΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 15 :ΑΡΑΝΣΑ ΔΚΚΛΖΗΔ 16 :ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 17 :ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 18 :ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ - ΚΟΡΓΔΛΗΟ - ΑΚΡΟΠΟΛΖ - ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ 19 :ΚΟΡΓΔΛΗΟ - Ν.. ΣΑΘΜΟ 20 :ΜΔΝΔΜΔΝΖ - ΔΡΜΟΤ 21 :ΔΤΟΜΟ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 23 :ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΖ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ 24 :ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ - ΥΗΛΗΑ ΓΔΝΓΡΑ 25 :ΝΔΑΠΟΛΖ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 26 :ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΠΛ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 27 :ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ - ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 28 :CARREFOUR -ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 29 :ΠΟΛΗΥΝΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 30 :ΣΡΗΑΝΓΡΗΑ - ΑΠΟΘΖΚΖ 31 :ΒΟΤΛΓΑΡΖ - Κ.Σ.Δ.Λ. 32 :ΚΑΣΩ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 33 :ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 34 :Α. ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ - ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 35 :ΜΔΣΔΩΡΑ - ΠΛΑΣ. ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ 36 :ΒΟΤΛΓΑΡΖ - ΕΩΝΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 37 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΚΡΤΟΝΔΡΗ 38 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΝΔΑ ΔΤΚΑΡΠΗΑ 39 :ΚΖΦΗΗΑ - ΓΗΚΑΣΖΡΗΑ 40 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΚΑΛΟΥΩΡΗ 41 :ΝΔΑΠΟΛΖ - ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 42 :ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ - ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΑ 51 :ΗΝΓΟ - Ν 52 :Σ.Δ.Η. ΗΝΓΟΤ - Ν

18 53 :ΣΟΠΗΚΟ ΗΝΓΟΤ 54 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΗΩΝΗΑ 55 :ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΖ - ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟ 56 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟ :ΓΗΑ/ΩΖ ΥΟΡΣΗΑΣΖ - ΔΡΜΟΤ - ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 60 :ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΝΔΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 64 :Ν... - ΦΗΛΤΡΟ 66 :ΥΑΡΗΛΑΟΤ - ΘΔΡΜΖ 67 :Α.. ΗΚΔΑ - ΣΡΗΑΓΗ 69 :Α.. ΗΚΔΑ - ΔΠΑΝΟΜΖ 70 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - ΔΠΑΝΟΜΖ 71 :Ν.. ΣΑΘΜΟ - Ν. ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ 72 :Α.. ΗΚΔΑ - Ν.ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ 76 :Α.. ΗΚΔΑ - ΑΓΓΔΛΟΥΩΡΗ 77 :Ν. ΜΖΥΑΝΗΩΝΑ (ΚΔΡΑΗΑ) - ΔΠΑΝΟΜΖ 78 :Κ.Σ.Δ.Λ. - ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ 78.:Κ.Σ.Δ.Λ. - ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟ ΝΤΚΣΔΡΗΝΟ 80 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΜΑΛΓΑΡΑ :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΟΤΦΑΛΗΑ - ΞΖΡΟΥΩΡΗ -ΑΚΡΟΠΣΑΜΟ 82 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΝΔΟΥΩΡΟΤΓΑ 83 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΛΑΓΚΑΓΑ 84 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΜΔΛΗΟΥΩΡΗ 85 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΡΗΑ 86 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΛΑΓΚΑΓΗΚΗΑ 87 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΒΑΗΛΗΚΑ 88 :ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΜΔΖΜΔΡΗ 90 :ΜΑΛΓΑΡΑ - ΚΟΤΦΑΛΗΑ 91 :ΣΟΠΗΚΟ ΛΑΓΚΑΓΑ 92 :ΚΟΤΦΑΛΗΑ-ΑΘΤΡΑ-ΡΑΥΩΝΑ ΚΣΔΛ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ ΑΘΗΝΑ Σην πεπίοδο ηων εοπηών, πποζηίθενηαι και έκηακηα δπομολόγια. Δνημεπωθείηε ηηλεθωνικά ζηο & Α. ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 69, (ηηλ ) 07:15-08:30-10:00-12:00-13:30-15:00-16:30-18:00-21:00* - 23:00-24:00 *ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΖΜΔΡΔ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΗΝΖΖ. 1Β. ΑΠΟ ΣΑΘΜΟ "ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ", (ηηλ ) 07:30-08:45-10:15-12:15-13:45-15:15-16:45-18:15-21:15* - 23:15-00:15 *ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ, ΚΤΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΖΜΔΡΔ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΚΗΝΖΖ ΟΛΑ ΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΣΔΡΜΑΣΗΕΟΤΝ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΑΡΔΩ.

19 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ ΠΔΙΡΑΙΑ 2Α. ΑΠΟ ΜΟΝΑΣΖΡΗΟΤ 69, ηηλ :15-23:00 2Β. ΑΠΟ ΣΑΘΜΟ "ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ", ηηλ :30-23:15 ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΔΝΖΜΔΡΩΖ: ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΣΩΝ ΚΣΔΛ ΣΗΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΖΝΩΝ (ΘΔ/ΝΗΚΖ) ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΡΣΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΖΛΔΗΑ ΖΜΑΘΗΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΗΩΑΝΝΗΝΩΝ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΡΓΗΣΑ ΚΑΣΟΡΗΑ ΚΔΡΚΤΡΑ ΚΗΛΚΗ ΚΟΕΑΝΖ ΚΟΡΗΝΘΗΑ ΛΑΡΗΑ ΛΑΗΘΗΟΤ ΜΑΓΝΖΗΑ ΞΑΝΘΖ ΠΑΣΡΩΝ ΠΔΛΛΑ ΠΗΔΡΗΑ ΠΡΔΒΔΕΖ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΡΟΓΟΠΖ ΔΡΡΩΝ ΣΡΗΚΑΛΩΝ ΦΛΩΡΗΝΑ ΦΩΚΗΓΟ ΥΑΝΗΩΝ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ ΑΘΖΝΩΝ (ΘΔ/ΝΗΚΖ)

20 ΑΗΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ ΑΡΣΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΡΔΒΔΝΩΝ ΓΡΑΜΑ ΔΒΡΟΤ ΔΤΒΟΗΑ ΖΛΔΗΑ ΣΑΞΙ Ραδιοηαξί Λεςκόρ Πύπγορ Pets Σαξί ςνεηαιπιζμόρ Δςπώ ηαξί Αλθα Λεςκόρ Πύπγορ Eurotaxi ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟ ΣΑΘΜΟ Γπ. Σαξιδίων Νο 4, Απιζηοηέλοςρ Τπηπεζίερ πληποθόπηζηρ και εξςπηπέηηζηρ ηων πελαηών ΟΔ 1110 ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΔ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΔ ΛΗΜΑΝΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Σο λιμάνι ηηρ Θεζζαλονίκηρ ζςνδέεηαι με ηα νηζιά ηων ποπάδων, ηος Αιγαίος και ηην Κπήηη. Λιμεναπσείο Θεζζαλονίκηρ Tηλ.: ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ-ΟΥΗΜΑΣΑΓΩΓΩΝ 1. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΚΗΑΘΟ - ΤΡΟ - TΖNO - ΜΤΚΟΝΟ - ΠΑΡΟ - NAΞO - ΘΖΡΑ - ΖΡΑΚΛΔΗΟ(ΚΡΖΣΖ) (MINOAN LINES) 2. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΠΑΣΜΟ - ΛΔΡΟ - KAΛΤΜΝΟ - KΩ - ΡΟΓΟ (G. A. FERRIES) ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΓΡΟΠΣΔΡΤΓΩΝ 1. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - MOΤΓΑΝΗΑ - ΚΗΑΘΟ - ΚΟΠEΛO- AΛΟΝΝΖΟ (Πεπιλαμβάνονηαι και οι ςποσπεωηικέρ πποζεγγίζειρ ζηα λιμάνια: Άγιορ Ηωάννηρ-κύπορ) (HELLAS FLYING DOLPHINS) ΛΗΜΑΝΗ ΝΔΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ (ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) ΛΗΜΔΝΑΡΥΔΗΟ ΝΔΟΤ ΜΑΡΜΑΡΑ Tηλ.: , ΠΟΡΘΜΔΗΑΚΔ ΚΑΗ ΣΟΠΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ

21 1. ΗΔΡΗΟ - ΑΓΗΟ ΟΡΟ (ΒΑ-ΝΑ πλεςπά ηηρ σεπζονήζος μέσπι ηο μοναζηήπι Μεγίζηηρ Λαύπαρ) ΜΗΚΡΑ ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ-ΟΥΖΜΑΣΑΓΩΓΑ ΠΛΟΗΑ Λιμεναπσείο Ηεπιζζού Σηλ.: fax: ) 2. OΤΡΑΝΟΤΠΟΛΖ-ΑΓΗΟ ΟΡΟ (Γςηική πλεςπά ηηρ σεπζονήζος μέσπι ηο μικπό λιμάνι Γάθνη) ΜΗΚΡΑ ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ-ΟΥΖΜΑΣΑΓΩΓΑ ΠΛΟΗΑ (Λιμεναπσείο Οςπανούποληρ Tηλ: )

22 Δκπαίδεσζη Βρεθονηπιακοί ηαθμοί ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ (ΒΝ) ΣΟ ΣΡΑΣΟ ΞΗΡΑ ηα πιαίζηα ηεο κέξηκλαο ηνπ πξνζωπηθνύ, γηα ηα παηδηά ηωλ ηειερώλ θαη ηωλ Μνλίκωλ Τπαιιήιωλ ηνπ ηξαηνύ Ξεξάο, ιεηηνπξγεί ζηελ θξνπξά ν παξαθάηω λεπηαθόο ζηαζκόο : ΓΙΔΤΘΤΝΗ - ΣΗΛΔΦΩΝΟ ηξαηόπεδν «ΝΣΑΛΙΠΗ» ηει: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΓΙΩΝ Σα θξηηήξηα επηινγήο ηωλ παηδηώλ ζηνπο ηαζκνύο θαζνξίδνληαη κε ηελ ΓΓ Φ.400/18/765/750/.76/27 Μαη 2005/ΓΔ/ΓΜΠ/2. ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ Από 01 Ινπλ έωο 16 Απγ θάζε έηνπο ζηνπο αληίζηνηρνπο ρεκαηηζκνύο θαη θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, εθόζνλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Αίηεζε - ζπκπιεξωκέλν εξωηεκαηνιόγην ηεο κεηέξαο ή ηνπ παηέξα ή ηνπ θεδεκόλα ηνπ παηδηνύ. Λεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ ή πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο από ην νπνίν απνδεηθλύεηαη ε ειηθία ηνπ παηδηνύ. Τπεύζπλε δήιωζε γηα ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηωλ γνλέωλ ηνπ παηδηνύ. Βηβιηάξην πγείαο ηνπ παηδηνύ. Βεβαίωζε εξγαζίαο ακθνηέξωλ ηωλ γνλέωλ. Βεβαίωζε ηαηξνύ γηα ηελ θαιή ζωκαηηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ηνπ παηδηνύ, ε νπνία δίδεηαη από ην Ιαηξείν ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ. Αληίγξαθν ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο θαη αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ (ΒΝ) ΣHN ΠΟΛΔΜΙΚΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΑ Δληόο ηεο 350 ΠΚΒ ζηελ πεξηνρή ηνπ έδεο ζηα νηθήκαηα ΟΔΑΤ ηει ιεηηνπξγεί βξεθνλεπηαθόο ζηαζκόο γηα ηα ζηειέρε ηεο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Α Bάθμια Β Βάθμια Δκπαίδεσζη ην Σκήκα Πξνζωπηθνύ ηεξείηαη ιίζηα κε ηα ππάξρνληα Γεκνηηθά ρνιεία- Γπκλάζηα-Λύθεηα ηνπ πνιενδνκηθνύ ζπγθξνηήκαηνο Θεο/λίθεο

23 Ανώηαηα- Ανώηερα Δκπαιδεσηικά Ιδρύμαηα 1. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ, ΓΝΗ: Παλεπηζηεκηνύπνιε, ηει: , όλνκα επηθνηλωλίαο:α.π.θ. 2. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ, ΓΝΗ:Δγλαηίαο 156, ηει: , όλνκα επηθνηλωλίαο: ΠΑ. ΜΑΚ. ΘΔ/ΝΙΚΗ. Σετνολογικά Δκπαιδεσηικά Ιδρύμαηας 1. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔ/ΝΙΚΗ, ΓΝΗ:ίλδνο, ηει: , όλνκα επηθνηλωλίαο:σ.δ.ι. ΘΔ/ΝΙΚΗ. Άλλες τολές ην Σκήκα Πξνζωπηθνύ ηεξείηαη ιίζηα κε ηα ππάξρνληα Γεκόζηα θαη Ιδηωηηθά Ι.Δ.Κ.

24 Πολιηιζμός Η Θεζζαινλίθε έρεη κεξηθά από ηα πην αμηόινγα αμηνζέαηα ηεο αξραίαο θαη ηεο βπδαληηλήο επνρήο, κε πιήζνο βπδαληηλώλ λαώλ. ε αξραία λνκίζκαηα βξίζθνληαη νη ιέμεηο Θεζζαινλίθε θαη Θεζζαινληθέσλ, ηα νπνία ρξνλνινγνύληαη ζηελ επνρή ηνπ Απγνύζηνπ, ηνπ Αιεμάλδξνπ εβήξνπ θ.α. Τπέξγεηα κλεκεία, ξσκατθέο θνιόλεο, παιαηνρξηζηηαληθέο θαη βπδαληηλέο εθθιεζίεο, νζσκαληθά ηδακηά θαη κπεδεζηέληα, ζπλαγσγέο θαη εβξατθέο αγνξέο, πεξίηερλα αξρνληηθά όπνπ έδεζαλ ληόπηνη άξρνληεο θαη αιινεζλείο, δηαηεξνύλ ηελ καξηπξία ηεο δηαξθνύο πόιεο. Οη εθθιεζίεο ηεο Θεζζαινλίθεο, πνπ ρηίζηεθαλ θαηά ηνπο βπδαληηλνύο ρξόλνπο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο Σνύξθνπο σο ηδακηά. Οη κεγαιύηεξεο εθθιεζίεο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη: ΑΓΙΟ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Ο Άγηνο Γεκήηξηνο είλαη ν λαόο ζηε κλήκε ηνπ κεγαινκάξηπξα θαη πνιπνύρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο Γεκεηξίνπ. Ο Άγηνο Γεκήηξηνο θαηαζθεπάζηεθε γηα πξώηε θνξά ην 313 κ.υ. ΜΟΝΗ ΒΛΑΣΑΓΩΝ Η Μνλή Βιαηάδσλ ή Βιαηαίσλ, βξίζθεηαη θνληά ζηελ πύιε πνπ νδεγεί ζηελ Αθξόπνιε θαη πεξηβάιιεηαη ζήκεξα από ζύγρξνλα θηίξηα ηνπ παηξηαξρηθνύ ηδξύκαηνο Παηεξηθώλ κειεηώλ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΥΔΙΡΟΠΟΙΗΣΟ Ο λαόο ηεο Παλαγίαο Αρεηξνπνηήηνπ ρηίζηεθε κεηά ηε ύλνδν ηεο Δθέζζνπ ην 431 θαη αλαθπξήρζεθε Μαξία, ε Μεηέξα ησλ Θεώλ. Απηό ηελ θαζηζηά σο κία από ηηο παιαηόηεξεο εθθιεζίεο ηνπ Αλαηνιηθνύ Υξηζηηαληζκνύ. ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ Ο Ναόο ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο ζηε Θεζζαινλίθε είλαη βπδαληηλόο λαόο ρηηζκέλνο ηελ πεξίνδν Υαξαθηεξίδεηαη από ηνλ πινύζην θεξακνπιαζηηθό δηάθνζκν ησλ εμσηεξηθώλ ηνπ επηθαλεηώλ.

25 ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΑΛΚΔΩΝ Ο λαόο ηεο Παλαγίαο ησλ Υαιθέσλ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο παιηάο πόιεο ηεο Θεζζαινλίθεο. Δίλαη θηηζκέλνο ζε ζρήκα ζηαπξνύ, κε ηξνύιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηε δηαζηαύξσζε ησλ θάζεησλ θακαξώλ, κε έλα ςειό ηύκπαλν. ΟΙΟ ΓΑΒΙΓ Ο Ναόο ηνπ Οζίνπ Γαβίδ αλάγεηαη ζηα ηέιε ηνπ 5νπ ή ζηηο αξρέο ηνπ 6νπ αηώλα. Παξόιεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο θαη επεκβάζεηο πνπ δέρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηνπξθνθξαηία, είλαη έλα κνλαδηθό ηζηνξηθό θαη αξραηνινγηθό κλεκείν. ΚΑΣΑΚΟΜΒΗ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ Έλα ζεκείν αλαθνξάο ηνπ ππόγεηνπ δηθηύνπ θαηαθόκβσλ θαη ζηνώλ ήηαλ απηέο ηνπ Αγίνπ Ισάλλε ηνπ Πξνδξόκνπ, νη νπνία βξίζθεηαη πίζσ από ηελ Αγία νθία ζηηο αξρέο ηνπ πεδόδξνκνπ ηεο Ιθηίλνπ. ΡΟΣΟΝΣΑ ΜΝΗΜΔΙΑ ΡΩΜΑΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ Η Ρνηόληα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ είλαη έλα από ηα αξραηόηεξα θαη επηβιεηηθόηεξα κλεκεία ηεο Θεζζαινλίθεο. Απνηεινύζε ηκήκα ελόο κεγάινπ θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο π νπ πεξηειάκβαλε ηα αλάθηνξα, έλα νθηαγσληθό θηίζκα. ΑΝΑΚΣΟΡΑ ΣΟΤ ΓΑΛΔΡΙΟΤ Σν αλάθηνξν ηνπ Γαιεξίνπ βξίζθεηαη ζηελ Πιαηεία Ναπαξίλνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη πεξηιακβάλεη έλα θεληξηθό πεξηζηύιην, αίζξην πιαηζησκέλν από ζηνέο κε ςεθηδσηά, βαζηιηθή, νθηάγσλν θαη Νπκθαίν.

26 ΙΠΠΟΓΡΟΜΟ Αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ Γαιεξηαλνύ αλαθηνξηθνύ ζπγθξνηήκαηνο απνηεινύζε ν Ιππόδξνκνο, ηκήκαηα ηνπ νπνίνπ έρνπλ εληνπηζηεί θάησ από ηελ νκώλπκε ζεκεξηλή πιαηεία. ΛΔΤΚΟ ΠΤΡΓΟ ΔΡΓΑ ΟΥΤΡΩΗ Ο Λεπθόο Πύξγνο ηεο Θεζζαινλίθεο απνηειεί ην πιένλ ραξαθηεξηζηηθό κλεκείν ηεο πόιεο. Απνηειεί ην έκβιεκα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ήηαλ κέξνο ησλ ηεηρώλ ηεο πόιεο, ηα νπνία θαηεδαθίζηεθαλ ην ΚΑΣΡΑ ΔΠΣΑΠΤΡΓΙΟ Σα θάζηξα θαη ηα ηείρε ζηε Θεζζαινλίθε είλαη δεκηνπξγήκαηα πξνγελέζηεξσλ επνρώλ θαζώο ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νρύξσζε ηεο πόιεο θαη ε δεκηνπξγία ηνπο ππνινγίδεηαη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο ΜΟΤΔΙΑ Αρταιολογικό Μοσζείο Θεζζαλονίκης

27 Μεηά από κηα εθηελή αλαθαίληζε, ην Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο μαλάλνημε ηηο πύιεο ηνπ ζην θνηλό. Η έθζεζε πεξηιακβάλεη επξήκαηα από ηε λενιηζηθή επνρή, ηελ επνρή ηνπ ζηδήξνπ ( πΥ), ηελ αξρατθή πεξίνδν, ηελ θιαζηθή πεξίνδν θαη ηε ξσκατθή πεξίνδν. Οη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα ζαπκάζνπλ ρξπζά δηαθνζκεηηθά θαη αξραία όπια από ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο θαζώο θαη ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο. ε μερσξηζηή πηέξπγα ηνπ κνπζείνπ βξίζθνληαη ηα κνλαδηθά θαη άθξσο επηβιεηηθά επξήκαηα από ηνλ αζύιεην ηάθν ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ ηεο Μαθεδνλίαο ηα νπνία βξέζεθαλ ζηε Βεξγίλα από ηνλ θαζεγεηή Μ. Αλδξόληθν ην Δθηίζεληαη αθόκα θαη ηα νζηά ηνπ βαζηιηά Φηιίππνπ. Σν αξραηνινγηθό κνπζείν Θεζζαινλίθεο ζεσξείηαη σο έλα από ηα θαιύηεξα κνπζεία ηνπ είδνπο ηνπ ζηνλ θόζκν. Μοσζείο Βσζανηινού Πολιηιζμού Η κόληκε έθζεζε ηνπ κνπζείνπ πεξηιακβάλεη εθζέκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο από ηελ επνρή ηεο αθκήο κέρξη θαη ηελ πεξίνδν πνπ αθνινύζεζε κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Σνύξθνπο ην ηα εθζέκαηα δελ εθηίζεληαη ζαλ απιά έξγα ηέρλεο αιιά ζαλ καξηπξίεο ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ ηα δεκηνύξγεζε θαη ηεο θνηλσλίαο πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζε, κέζσ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ αξρηθή θαηαγσγή θαη ρξήζε ηνπο. Σν κνπζείν θηινμελεί επίζεο πξνζσξηλέο εθζέζεηο, από κνπζεία απ' όιν ηνλ θόζκν, ζρεηηθέο κε ηε βπδαληηλή ηέρλε θαη ην βπδαληηλό πνιηηηζκό. ηηο πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ζπκπεξηιακβάλνληαλ εθζέζεηο ησλ ζεζαπξώλ ηνπ Αγίνπ 'Οξνπο, εθζέζεηο εηθνληζκάησλ θαη άιιεο εμίζνπ ελδηαθέξνπζεο εθζέζεηο.

28 Ο Λεσκός Πύργος Ο Λεπθόο Πύξγνο ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην πην δηάζεκν θηήξην ηεο πόιεο. Βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή κεξηά ηεο πξνθπκαίαο. Υηίζηεθε ηνλ 15ν αηώλα κυ, σο κέξνο ηεο νρύξσζεο ηεο πόιεο, θαη θαηά ηελ ηνπξθνθξαηία απνηέιεζε θπιαθή θαη κέξνο βαζαληζηεξίσλ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο πόιεο ην 191, ν πύξγνο αζβεζηώζεθε γηα λα θαζαξηζηεί από ην αίκα θαη έηζη ν πύξγνο κεηνλνκάζηεθε ζε «Λεπθόο Πύξγνο». Παξ' όιν πνπ ζήκεξα ν Λεπθόο Πύξγνο δελ είλαη πιένλ ιεπθόο, δηαηεξεί ην όλνκά ηνπ θαη ζεσξείηαη ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο Θεζζαινλίθεο. ήκεξα ν Λεπθόο Πύξγνο πξνεηνηκάδεηαη γηα λα ζηεγάζεη κηα κόληκε έθζεζε αθηεξσκέλε ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Μοσζείο ύγτρονης Σέτνης Σν κνπζείν ζύγρξνλεο ηέρλεο ηδξύζεθε ην Μεηά ηελ απόθηεζε ηεο πιινγήο ηνπ Γεώξγηνπ Κσζηάθε κε έξγα θαιιηηερλώλ ηεο ξώζηθεο avantgarde εηζήιζε ζε κηα θαηλνύξγηα επνρή. Οη πεξηνδηθέο εθζέζεηο πνπ θηινμελεί ην κνπζείν θαη νη πνηθίιεο εθδειώζεηο πνπ πιαηζηώλνπλ ηε κόληκε έθζεζε ζηε Μνλή Λαδαξηζηώλ θαζώο θαη ηα αμηόινγα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ε εθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη νη θπξίσο νη ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηνπ, θέξλνπλ ην κνπζείν ςειά ζηελ παγθόζκηα ιίζηα ησλ κεγάισλ κνπζείσλ ζύγρξνλεο ηέρλεο. Λαογραθικό και Δθνολογικό Μοσζείο ηοσ Μακεδονικού Αγώνα Σν Λανγξαθηθό θαη Δζλνινγηθό Μνπζείν ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα ηδξύζεθε ην 1931 θαη ιεηηνύξγεζε από ην Θεσξείηαη έλα από ηα θαιύηεξα ηνπ είδνπο ηνπ θαη ηα εθζέκαηά ηνπ πεξηιακβάλνπλ ηερλνπξγήκαηα ηεο πξόζθαηεο ηζηνξίαο θαη αξρηηεθηνληθήο, ε νπνία είρε δηαδνζεί ζε νιόθιεξα ηα Βαιθάληα, όπσο επίζεο θαη εθζέκαηα από ηηο κάρεο νη νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Δπηπιένλ ην κνπζείν ζηεγάδεη θνξεζηέο θαη αληηθείκελα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ Διιήλσλ ησλ ηειεπηαίσλ 250 εηώλ.

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ Γ ΩΜΑ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΖΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΓΗΟΗΚΖΣΟΤ Γ ΧΜΑ ΣΡΑΣΟΤ Αμηόηηκε Κύξηε-α πλάδειθε. Με δηαηαγή ηνπ ΓΔ κεηαηίζεζηε ζε Μνλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ

Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Βοςνιάκοσ Νίκοσ Γ1 Σουριςτικόσ Οδηγόσ Αλεξανδροφπολησ Σαξιδεφοντασ ςτην Αλεξανδροφπολη 4ο Γυμνάςιο Αλεξανδροφπολησ 2010 Διαθεματική εργαςία Γ1 Δημιουργήθηκε από: Νίθν Βνζληάθν *ΣΡΟΠΟ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος

To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος To κτίριο τοσ «Υποσργείοσ Ναστικών» στην πλατεία Κλασθμώνος Τνπ Αληηλαπάξρνπ (ε.α.) Ξελνθώληνο Π. Μαπξνγηάλλε Π.Ν. Φση.: Γεκήηξεο Παλαγησηόπνπινο Τν ηζηνξηθό ηνπ θηηξίνπ όπνπ ζήκεξα ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά

ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ. Γεληθά ΠΔΡΗΟΓΟ 1951 - ΖΜΔΡΑ Γεληθά Ζ καθξά θαη εηξεληθή πεξίνδνο ησλ 50 εηώλ δσληαλήο παξνπζίαο θαη δξάζεο ησλ Γπλάκεσλ Καηαδξνκώλ αξρηθά θαη ησλ Δηδηθώλ Γπλάκεσλ αξγόηεξα ζην ρώξν ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ

Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ΤΝΕΔΡΙΑΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ ΓΔΡΜΔΝΣΕΟΠΟΤΛΟΤ ΓΑΦΝΖ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα

Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Έκθεζη έηοσς 2012 για ηην Εμπορία Ανθρώπων ζηην Ελλάδα Η Διιάδα είλαη ρώξα δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνύ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ, ζπκάησλ εκπνξίαο γηα ζεμoπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη αλδξώλ, γπλαηθώλ θαη παηδηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Members of ActionAid Hellas General Assembly

Members of ActionAid Hellas General Assembly Members of ActionAid Hellas General Assembly 1. Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε Ζ Αιεμάλδξα Μεηζνηάθε θνίηεζε ζηε Γεξκαληθή ρνιή όπνπ απέθηεζε ην γεξκαληθό Abitur θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηεο ζηε Γαιιία. πνύδαζε Πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16) www.doe.gr Οι βάςεισ των μεταθζςεων ςτην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευςη για κάθε περιοχή για τα ζτη 2006,2007, 2008 και 2009 Δαςκάλων (Π70) Νηπιαγωγών (Π60) Φυςικήσ Αγωγήσ (Π11) Αγγλικών (ΠΕ 06) Μουςικήσ (ΠΕ16)

Διαβάστε περισσότερα

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr

Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Λόγοι επιλογήρ και μεηαβολήρ ηηρ ζςναιζθημαηικήρ ζηάζηρ ζηη μάθηζη ηηρ Γεπμανικήρ ζηην Γημόζια Γεςηεποβάθμια Δκπαίδεςζη - Πιλοηική Δθαπμογή Ανώνςμος Δπυηημαηολογίος Γημήηπηρ Εέππορ * zepposd@sch.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ

ΘΔΩΡΖΣΗΚΑ ΦΡΟΝΣΗΣΖΡΗΑ ΣΟΥΟ ΗΡΑΚΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ: ΗΣΟΡΗΑ ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ: ΣΔΔΡΗ (4) ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ ΘΔΜΑ Α1 Να δώζεηε ην πεξηερόκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα