ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε Μεταβατικέσ διατάξεισ του Νέου Προγράμματοσ πουδών (ΝΠ) του τμήματοσ Μηχανικών Σεχνολογίασ Αεροςκαφών Σ.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε Μεταβατικέσ διατάξεισ του Νέου Προγράμματοσ πουδών (ΝΠ) του τμήματοσ Μηχανικών Σεχνολογίασ Αεροςκαφών Σ.Ε."

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε Μεταβατικέσ διατάξεισ του Νέου Προγράμματοσ πουδών (ΝΠ) του τμήματοσ Μηχανικών Σεχνολογίασ Αεροςκαφών Σ.Ε. Όλοι οι φοιτητϋσ εντϊςςονται ςτον ΝΠΣ ανεξαρτότωσ από την ημερομηνύα εγγραφόσ τουσ ςτο μόμα και παύρνουν πτυχύο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ΝΠΣ. Συγκεκριμϋνα κϊθε φοιτητόσ για να καταςτεύ πτυχιούχοσ θα πρϋπει: να ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ τουλϊχιςτον ςε 39 ςυνολικϊ πλόρη μαθόματα του παλαιού (ΠΠΣ), αναθεωρημϋνου(απσ) ό του νϋου (ΝΠΣ) να ϋχει ςυγκεντρώςει τουλϊχιςτον 210 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ από όλα τα μαθόματα ςτα οπούα ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ να ϋχει ολοκληρώςει επιτυχώσ την Πρακτικό Άςκηςη και την Πτυχιακό Εργαςύα Όλα τα πλόρη μαθόματα (Θ & Ε) ςτα οπούα οι φοιτητϋσ ϋχουν εξεταςθεύ επιτυχώσ με το ΠΠΣ ό το ΑΠΣ, μεταφϋρονται ςτο ΝΠΣ, με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ που εύχαν ςυςςωρεύςει οι φοιτητϋσ την περύοδο που εξετϊςτηκαν επιτυχώσ. Εϊν ϋνασ φοιτητόσ οφεύλει μόνο το μιςό μϊθημα (θεωρύα ό εργαςτόριο) ς εϊν μεικτό μϊθημα, θα μεταφϋρεται το μιςό μϊθημα(θεωρύα ό εργαςτόριο) ςτο ΝΠΣ (εφόςον υπϊρχει αντύςτοιχο του) με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΝΠΣ και τον βαθμό που κατοχύρωςε ςτο ΠΠΣ ό ςτο ΑΠΣ. Ειδικότερα όταν πρόκειται για μεικτό μϊθημα, που αποτελεύται από θεωρύα και εργαςτόριο, ιςχύουν τα ακόλουθα : Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα του μαθόματοσ ςτο ΠΠΣ ό ςτο ΑΠΣ και οφεύλει το εργαςτόριο, εξετϊζεται μόνο ςτο αντύςτοιχο εργαςτόριο του μαθόματοσ ςτο ΝΠΣ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ του μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου του μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠΣ.Η κατοχύρωςη τησ θεωρύασ του ΠΠΣ ό του ΑΠΣ και η επιτυχόσ εξϋταςη του εργαςτηρύου του ΝΠΣ, οδηγεύ ςτο οριςμό του μεικτού μαθόματοσ ωσ πλόρεσ. Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο εργαςτόριο του μαθόματοσ και οφεύλει την θεωρύα, εξετϊζεται μόνο ςτην αντύςτοιχη θεωρύα του μαθόματοσ ςτο ΝΠΣ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου του μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ του μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠΣ. Η κατοχύρωςη του εργαςτηρύου του ΠΠΣ ό του ΑΠΣ και η επιτυχόσ εξϋταςη τησ θεωρύασ του ΝΠΣ, οδηγεύ ςτο οριςμό του μεικτού μαθόματοσ ωσ πλόρεσ. Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα του μαθόματοσ και οφεύλει το εργαςτόριο, το οπούο όμωσ καταργεύται ςτο ΝΠΣ, τότε ο φοιτητόσ δεν εξετϊζεται ςτο εργαςτόριο και θεωρεύται ότι ϋχει επιτύχει ς ϋνα πλόρεσ μϊθημα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του μαθόματοσ του ΝΠΣ. Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο εργαςτόριο του μαθόματοσ, το οπούο όμωσ καταργεύται ςτο ΝΠΣ και οφεύλει την θεωρύα, τότε ο φοιτητόσ κατοχυρώνει το εργαςτόριο και εξετϊζεται μόνο ςτην θεωρύα του αντύςτοιχου μαθόματοσ του ΝΠΣ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του εργαςτηρύου αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του μαθόματοσ όπωσ εύχαν κατανεμηθεύ ςτο ΠΠΣ ό ςτο ΑΠΣ. Οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ τησ θεωρύασ αντιςτοιχούν ςτισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του θεωρητικού μαθόματοσ όπωσ ϋχουν κατανεμηθεύ ςτο ΝΠΣ. Σε περύπτωςη επιτυχούσ εξϋταςησ τησ θεωρύασ, ο φοιτητόσ θεωρεύται ότι ϋχει επιτύχει ς ϋνα πλόρεσ μϊθημα. Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα και το εργαςτόριο του μαθόματοσ, τα οπούα όμωσ καταργούνται ςτο ΝΠΣ, το μϊθημα θεωρεύται πλόρεσ με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του πλόρεσ μαθόματοσ του ΠΠΣ ό του ΑΠΣ. Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτην θεωρύα του μαθόματοσ και οφεύλει το εργαςτόριο, τα οπούα όμωσ καταργούνται ςτο ΝΠΣ, το μϊθημα θεωρεύται πλόρεσ με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του πλόρεσ μαθόματοσ όπωσ εύχαν κατανεμηθεύ ςτο ΠΠΣ ό του ΑΠΣ. Εϊν ϋχει εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο εργαςτόριο του μαθόματοσ και οφεύλει την θεωρύα, τα οπούα όμωσ καταργούνται ςτο ΝΠΣ, το μϊθημα δεν θεωρεύται πλόρεσ, εμφανύζεται ςτην αναλυτικό βαθμολογύα του φοιτητό, αλλϊ δεν προςμετρϊται ςτον υπολογιςμό του τελικού βαθμού. Εϊν οι φοιτητϋσ οφεύλουν μαθόματα από προηγούμενα εξϊμηνα από το εξϊμηνο ϋνταξησ τουσ ΝΠΣ, πρϋπει να δηλώςουν κατϊ προτεραιότητα εκεύνα τα μαθόματα του νϋου προγρϊμματοσ ςπουδών, τα οπούα ϋχουν αντιςτοιχηθεύ ςτα μαθόματα του ΠΠΣ ό ΑΠΣ και τα οπούα οφεύλουν. ελίδα 1 από 29

2 α μαθόματα του ΠΠΣ που δεν ϋχουν αντύςτοιχο με το ΝΠΣ, δεν θα προςφϋρονται ςτουσ φοιτητϋσ από το ακαδημαώκό ϋτοσ και κατϊ ςυνϋπεια οι φοιτητϋσ δεν θα ϋχουν υποχρϋωςη να τα δηλώςουν. α μαθόματα αυτϊ εύναι : Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Κωδικόσ Μάθημα που ζχει καταργηθεί Κατηγορία Εξάμηνο ΣΑ0106 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΗ (Θ) 1ο ΣΑ0203 ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) 2ο ΣΑ0203 ΜΕΣΡΟΛΟΓΙΑ (Ε) 2ο ΣΑ0206 ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΣΗΡΗΗ (Θ) 2ο ΣΑ0301 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ (Θ) 3ο ΣΑ0302 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Ε) 3ο ΣΑ0303 ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ (Ε) 3ο ΣΑ0406 ΘΕΡΜΟΔΝΑΜΙΚΗ (Ε) Ε 4ο ΣΑ0408 ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ (Ε) Ε 4ο ΣΑ0409 ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΚΜΑΣΑ, ΔΙΑΔΟΗ, ΚΕΡΑΙΕ (Ε) Ε 4ο ΣΑ0502 ΣΗΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) Ε 5ο ΣΑ0504 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΚΟΛΛΗΕΩΝ (Θ) Ε 5ο ΣΑ0504 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΚΟΛΛΗΕΩΝ (Ε) Ε 5ο ΣΑ0505 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΗ (Θ) Ε 5ο ΣΑ0505 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΩΗ (Ε) Ε 5ο ΣΑ0603 ΑΕΡΟΔΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΣΕΡΩΝ (Θ) Ε 6ο ΣΑ0603 ΑΕΡΟΔΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΣΕΡΩΝ (Ε) Ε 6ο ΣΑ0604 ΚΑΙΜΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ (Ε) Ε 6ο ΣΑ0607 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΚΛΩΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) Ε 6ο ΣΑ0608 ΜΙΚΡΟΚΜΑΣΑ (Ε) Ε 6ο ΣΑ0610 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΕ (Θ) Ε 6ο ΣΑ0610 ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΕ (Ε) Ε 6ο ΣΑ0611 ΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΣΙΛΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) Ε 6ο ΣΑ0701 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ) 7ο ΣΑ0702 ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΕ (Ε) Ε 7ο ΣΑ0704 ΑΕΡΟΔΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ (Θ) Ε 7ο ΣΑ0704 ΑΕΡΟΔΝΑΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ (Ε) Ε 7ο ΣΑ0705 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ (Ε) Ε 7ο ελίδα 2 από 29

3 ΣΑ0706 ΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ (Ε) Ε 7ο ΣΑ0707 ΣΗΜΑΣΑ ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΣΗΕΩ (Ε) Ε 7ο α μαθόματα του ΑΠΣ που δεν ϋχουν αντύςτοιχο με το ΝΠΣ, δεν θα προςφϋρονται ςτουσ φοιτητϋσ από το ακαδημαώκό ϋτοσ και κατϊ ςυνϋπεια οι φοιτητϋσ δεν θα ϋχουν υποχρϋωςη να τα δηλώςουν. α μαθόματα αυτϊ εύναι : Αναθεωρημζνο Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Κωδικόσ Μάθημα που ζχει καταργηθεί Κατηγορία Εξάμηνο ΜΣΑ3.1 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ και ΠΡΟΓΡ Η/ (Θ) 3ο ΜΣΑ4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΗ (Θ) 4ο ΜΣΑ5.2 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΚΛΩΜΑΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) 5ο ΜΣΑ6.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ) 6ο ΜΣΑ6.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ & ΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ (Ε) Ε 6ο ΜΣΑ7.3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) 7ο ΜΣΑ7.4 ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΣΗΡΗΗ (Θ) 7ο ΜΣΑ7.5 ΣΗΜΑΣA ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΣΗΕΩ (Ε) 7ο ΜΣΑ7.6Η ΜΙΚΡΟΚΜΑΣΑ / ΡΑΝΣΑΡ (Ε) Ε 7ο Εϊν κϊποιοσ φοιτητόσ, εξαιτύασ τησ κατϊργηςησ ό/και ςυγχώνευςησ ενόσ αριθμού μαθημϊτων, δεν ςυμπληρώνει τον ελϊχιςτο αριθμό των 39 πλόρων μαθημϊτων και των 210 πιςτωτικών μονϊδων, οφεύλει να παρακολουθόςει νϋα μαθόματα ςύμφωνα με τισ ώρεσ διδαςκαλύασ και τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΝΠΣ, λαμβϊνοντασ υπόψη την κατεύθυνςη ςπουδών του ΠΠΣ ό ΑΠΣ που εύχε ενταχθεύ ο φοιτητόσ ανϊλογα με το ϋτοσ ειςαγωγόσ του. ελίδα 3 από 29

4 Συγκεκριμϋνα: Οι φοιτητέσ με έτοσ ειςαγωγήσ και πριν του ΠΠ, μπορούν να παρακολουθόςουν όποια μαθόματα από τα ακόλουθα επιθυμούν ώςτε να ςυμπληρώςουν τον ελϊχιςτο απαιτούμενο αριθμό μαθημϊτων και πιςτωτικών μονϊδων: Κατεύθυνςη ςπουδών Δομήσ και Συςτημάτων Ιςχύοσ Αεροςκαφών ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE1140T AE1230 AE2240 ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΧΝ ΑΡΥΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΡΥΔ ΝΣΗΡΗΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ MEY ΜΓ ΜΕ AE2210 ΦΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ Y MEY AE3150 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΜΕ AE3250Σ ΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ & ΝΑΣΙΛΙΑ Α/ΦΧΝ ΜΕ AE3260 ΓΙΚΣΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΜΕ AE4150Σ AE4160Σ AE4120Σ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΡΔΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΓΟΗ Η/Μ ΚΜΑΣΧΝ & ΚΔΡΑΙΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΔΟΝΑ Ε ΜΕ ΜΕ AE4161Σ ΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ Ε ΜΕ AE4130Σ ΣΗΜΑΣA ΑΣΟΜΑΣΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΣΗΔΧ ΠΡΩΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΣΔΡΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΔΜΠΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Y ΜΕ ελίδα 4 από 29

5 Κατεύθυνςη ςπουδών Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συςτημάτων και Οργάνων Αεροςκαφών ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE1140T ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΧΝ MEY AE1220 ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΙΙ ΜΓ AE1230 ΑΡΥΔ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΜΓ AE2140T ΘΔΡΜΟΓΝΑΜΙΚΗ Y ΜΕ AE2150T ΣΗΜΑΣΑ Α/ΦΧΝ Y ΜΕ AE2160T ΚΑΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ Υ ΜΕ AE2240 ΑΡΥΔ ΝΣΗΡΗΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΜΕ AE3140 ΓΟΜΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΜΕ AE3110 ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ Y MEY AE3240 AE4150Σ AE4160Σ ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΡΔΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕ ΔΟΝΑ Ε ΜΕ AE4140Σ ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΔ ΜΕ AE4110 ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΠΡΩΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΔΣΔΡΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΡΙΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΠΔΜΠΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Y ΜΕ ελίδα 5 από 29

6 Οι φοιτητέσ με έτοσ ειςαγωγήσ ή ή του ΑΠ, μπορούν να παρακολουθόςουν όποια μαθόματα από τα ακόλουθα επιθυμούν ώςτε να ςυμπληρώςουν τον ελϊχιςτο απαιτούμενο αριθμό μαθημϊτων και πιςτωτικών μονϊδων: Κατεύθυνςη ςπουδών Δομήσ και Συςτημάτων Ιςχύοσ Αεροςκαφών ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE2240 ΑΡΥΔ ΝΣΗΡΗΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΜΕ ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE3250Σ ΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ & ΝΑΣΙΛΙΑ Α/ΦΧΝ ΜΕ AE3260 ΓΙΚΣΑ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΜΕ ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE4120Σ ΜΔΣΑΓΟΗ Η/Μ ΚΜΑΣΧΝ & ΚΔΡΑΙΔ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΜΕ AE4140Σ ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΔ ΜΕ AE4150Σ AE4160Σ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΡΔΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΟΝΑ Ε ΜΕ AE4161Σ ΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ Ε ΜΕ ελίδα 6 από 29

7 Κατεύθυνςη ςπουδών Ηλεκτρικών, Ηλεκτρονικών Συςτημάτων και Οργάνων Αεροςκαφών ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE2240 ΑΡΥΔ ΝΣΗΡΗΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΣΔΣΑΡΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΜΕ ΠΔΜΠΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE3110 ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΗΥΑΝΧΝ Y MEY AE3120 ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΑ ΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΣΔΡΓΑΙΔ Y ΜΕ AE3140 ΓΟΜΗ ΑΔΡΟΚΑΦΧΝ ΜΕ ΔΚΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE3240 ΔΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΔ ΜΕ ΔΒΓΟΜΟ ΔΞΑΜΗΝΟ ΚΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ /Δ Κατηγοπία Θ (Ω/Δ) ΑΠ (Ω/Δ) Δ (Ω/Δ) (Ω/Δ) ΦΔ ECTS AE4140Σ ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΔ ΜΕ AE4150Σ AE4160Σ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΡΔΣΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΟΝΑ Ε ΜΕ Εϊν ο φοιτητόσ επιθυμεύ να παρακολουθόςει επιπλϋον μαθόματα από αυτϊ που χρειϊζονται για να ςυμπληρώςει τα 39 πλόρη μαθόματα και τισ 210 πιςτωτικϋσ μονϊδεσ, τότε με αύτηςη του θα δηλώνει τα μαθόματα αυτϊ, των οπούων οι βαθμού θα εμφανύζονται ςτην αναλυτικό βαθμολογύα του, αλλϊ δεν θα προςμετρούνται ςτον υπολογιςμό του βαθμού πτυχύου του. Όλοι οι φοιτητέσ ακολουθούν τον θεςμό των προαπαιτούμενων μαθημάτων όπωσ περιγράφεται ςτην παράγραφο Σημειώνεται ότι ειδικϋσ περιπτώςεισ φοιτητών που δεν αντιμετωπύζονται επαρκώσ από τισ παραπϊνω μεταβατικϋσ διατϊξεισ, θα εξετϊζονται εξατομικευμϋνα μετϊ από ςχετικό αύτημα του φοιτητό και θα επιλύονται από την Συνϋλευςη του τμόματοσ με βϊςη την ακαδημαώκό δεοντολογύα και την αρχό τησ ιςοτιμύασ. Η αντιςτούχιςη τησ ύλησ των μαθημϊτων του του Παλαιού Προγρϊμματοσ Σπουδών (ΠΠΣ) και του ΑΠΣ (Αναθεωρημϋνου Προγρϊμματοσ Σπουδών) με μαθόματα του ΝΠΣ (Νϋου Προγρϊμματοσ Σπουδών) και ο τρόποσ παρακολούθηςησ/εξϋταςησ ανϊ μϊθημα, παρουςιϊζεται ακολούθωσ. Η αντιςτούχιςη των μαθημϊτων ϋγινε κατϊ κύριο λόγο με βϊςη την ύλη κϊθε μαθόματοσ και όχι με βϊςη τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ, οι οπούεσ αντιςτοιχούν ςε καθϋνα από αυτϊ. Στα μαθόματα του ΝΠΣ που ϋχουν προκύψει από ςυγχώνευςη τησ ύλησ δύο ό περιςςοτϋρων μαθημϊτων του ΠΠΣ ό του ΑΠΣ, ο διδϊςκων του μαθόματοσ του ΝΠΣ θα εξετϊζει τουσ παλιούσ φοιτητϋσ με ξεχωριςτϊ θϋματα που αντιςτοιχούν ςτην ύλη του μαθόματοσ που οφεύλουν. Η αντιςτούχιςη τησ ύλησ των μαθημϊτων του ΠΠΣ(Παλαιού Προγρϊμματοσ Σπουδών) με μαθόματα του ΝΠΣ (Νϋου Προγρϊμματοσ Σπουδών) και ο τρόποσ παρακολούθηςησ/εξϋταςησ ανϊ μϊθημα, φαύνεται παρακϊτω: ελίδα 7 από 29

8 Έτοσ ειςαγωγήσ και πριν Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΠΠ: Μαθηματικά Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μαθηματικά Ι (Θ) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Υυςική (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Υυςική (Θ) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Υυςική (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Υυςική (Ε) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Σεχνολογία λικών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ Σεχνολογία λικών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ Ειςαγωγή ςτουσ πολογιςτέσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/ και Προγραμματιςμόσ (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτουσ πολογιςτέσ (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/ και Προγραμματιςμόσ (Ε) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. χέδιο (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα χέδιο (Ε) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) : ο μϊθημα Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μαθήματα 2 ου εξαμήνου ΠΠ Μαθηματικά ΙΙ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μαθηματικά ΙΙ (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μηχανική Ρευςτών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μηχανική Ρευςτών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Ε) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μετρολογία(Θ) : ο μϊθημα Μετρολογία(Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μετρολογία(Ε) : ο μϊθημα Μετρολογία(Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ηλεκτροτεχνία (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. ελίδα 8 από 29

9 Ηλεκτροτεχνία (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Ε) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. χεδίαςη με πολογιςτέσ (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ χέδιο (Ε) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) : ο μϊθημα Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μαθήματα 3 ου εξαμήνου ΠΠ Εφαρμοςμένα Μαθηματικά (Θ) : ο μϊθημα Εφαρμοςμένα Μαθηματικά (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μηχανική (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙ (Θ) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μηχανική (Ε): ο μϊθημα Μηχανική (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Ε) : ο μϊθημα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Σηλεπικοινωνίεσ (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αεροπορική Νομοθεςία (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αεροπορική Νομοθεςία (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μαθήματα 4 ου εξαμήνου ΠΠ Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ ελίδα 9 από 29

10 επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ξένη Γλώςςα - Ορολογία (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αγγλική Ορολογία α/φων (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτην Αεροδυναμική (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Βαςικέσ Αρχέσ Αεροδυναμικήσ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αντοχή λικών (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αντοχή λικών (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Ε) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Δομή Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δομή Αεροςκαφών (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Δομή Αεροςκαφών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δομή Αεροςκαφών (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Θερμοδυναμική (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Θερμοδυναμική (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Θερμοδυναμική (Ε): ο μϊθημα Θερμοδυναμική (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ψηφιακά υςτήματα (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Θ)του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ψηφιακά υςτήματα (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Ε)του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα (Θ): Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Επικοινωνίασ και Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα (Ε): ο μϊθημα Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοςη, Κεραίεσ (Θ):Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μετάδοςη Η/Μ κυμάτων και κεραίεσ αεροςκαφών του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοςη, Κεραίεσ (Ε): ο μϊθημα Ηλεκτρομαγνητικά κύματα, Διάδοςη, Κεραίεσ (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. ελίδα 10 από 29

11 Μαθήματα 5 ου εξαμήνου ΠΠ Μηχανική Πτήςεων (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μηχανική Πτήςεων (Θ)του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. υςτήματα Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Αεροςκαφών (Θ) 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ υςτήματα Αεροςκαφών(Ε): ο μϊθημα υςτήματα Αεροςκαφών (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. τοιχεία Μηχανών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. τοιχεία Μηχανών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μηχανική υγκολλήςεων (Θ) : ο μϊθημα Μηχανική υγκολλήςεων (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μηχανική υγκολλήςεων (Ε) : ο μϊθημα Μηχανική υγκολλήςεων (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μηχανική Ώςησ (Θ) : ο μϊθημα Μηχανική Ώςησ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μηχανική Ώςησ (Ε) : ο μϊθημα Μηχανική Ώςησ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ψηφιακόσ Αυτόματοσ Έλεγχοσ (Θ): Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ψηφιακόσ Αυτόματοσ Έλεγχοσ (Ε): Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ (Ε) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ηλεκτρονικά Σηλεπικοινωνιών (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο ελίδα 11 από 29

12 αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ηλεκτρονικά Σηλεπικοινωνιών (Ε) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Σεχνολογία Αιςθητήρων (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Σεχνολογία Αιςθητήρων (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Μαθήματα 6 ου εξαμήνου ΠΠ Όργανα και υςτήματα Πλοήγηςησ αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Όργανα και υςτήματα Πλοήγηςησ αεροςκαφών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Θ) : ο μϊθημα Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Ε) : ο μϊθημα Αεροδυναμική Ελικοπτέρων (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Καύςιμα Λιπαντικά (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Καύςιμα Λιπαντικά (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Καύςιμα Λιπαντικά (Ε) : ο μϊθημα Καύςιμα Λιπαντικά (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Κατεργαςίεσ Αεροπορικών λικών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο ελίδα 12 από 29

13 μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Κατεργαςίεσ Αεροπορικών λικών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. ύνθετα λικά (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροςκαφών (Ε) : ο μϊθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Αεροςκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μικροκύματα (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Ραντάρ (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Μικροκύματα (Ε) : ο μϊθημα Μικροκύματα (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Όργανα Αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Όργανα Αεροςκαφών (Ε) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Μικροώπολογιςτέσ (Θ) : ο μϊθημα Μικροώπολογιςτέσ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μικροώπολογιςτέσ (Ε) : ο μϊθημα Μικροώπολογιςτέσ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. υςτήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημαυςτήματα Επικοινωνίασ και Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. υςτήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Ε) : ο μϊθημα υςτήματα Επικοινωνιών & Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. ελίδα 13 από 29

14 υςτήματα Ελέγχου Αεροςκάφουσ (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Μαθήματα 7 ου εξαμήνου ΠΠ Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ) : ο μϊθημα Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. τροβιλοκινητήρεσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθηματροβιλοκινητήρεσ (Θ)του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. τροβιλοκινητήρεσ (Ε) :ο μϊθημα τροβιλοκινητήρεσ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημααρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημααρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αεροδυναμική Κινητήρων (Θ) : ο μϊθημα Αεροδυναμική Κινητήρων (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Αεροδυναμική Κινητήρων (Ε) : ο μϊθημα Αεροδυναμική Κινητήρων (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ειδικά Κεφάλαια Μηχανικήσ Πτήςεωσ (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Μηχανική Πτήςεων (Θ)του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Μηχανική Πτήςεων(Ε) : ο μϊθημα Μηχανική Πτήςεων(Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. υςτήματα Ραντάρ (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ υςτήματα Ραντάρ (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. υςτήματα Ραντάρ (Ε) : ο μϊθημα υςτήματα Ραντάρ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. ελίδα 14 από 29

15 υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε): ο μϊθημα υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε):Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. ελίδα 15 από 29

16 Έτοσ ειςαγωγήσ ή ή Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΑΠ: Μαθηματικά Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μαθηματικά Ι (Θ) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Υυςική Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Υυςική (Θ) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Υυςική Ι (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Υυςική (Ε) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. υςτήματα Αεροςκαφών Ι (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτην Σεχνολογία Αεροςκαφών (Θ) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτουσ πολογιςτέσ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/ και Προγραμματιςμόσ (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτουσ πολογιςτέσ (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχιτεκτονική Η/ και Προγραμματιςμόσ (Ε) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αγγλικά Ι (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αγγλική Γλώςςα (Θ) 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ χέδιο (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα χέδιο (Ε) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ Μαθήματα 2 ου εξαμήνου ΑΠ Μαθηματικά ΙΙ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μαθηματικά ΙΙ (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Υυςική ΙΙ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχέσ Ηλεκτρολογίασ (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Υυςική ΙΙ (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αρχέσ Ηλεκτρολογίασ (Ε) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ηλεκτροτεχνία (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ηλεκτροτεχνία (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτροτεχνία (Ε) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αγγλικά ΙΙ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αγγλική Ορολογία α/φων (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μηχανική Ι (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙ (Θ) του 1 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μαθήματα 3 ου εξαμήνου ΑΠ Εφαρμοςμένα Μαθηματικά και Προγραμματιςμόσ Η/(Θ) : ο μϊθημα Εφαρμοςμένα Μαθηματικά και Προγραμματιςμόσ Η/(Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΑΠΣ. Μηχανική ΙΙ (Αντοχή λικών) (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. ελίδα 16 από 29

17 Μηχανική ΙΙ (Αντοχή λικών) (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα ΜηχανικήΙΙ (Ε) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτισ Σηλεπικοινωνίεσ (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Σηλεπικοινωνίεσ (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. υςτήματα Αεροςκαφών ΙΙ (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Αεροςκαφών (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Θ): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτα Ηλεκτρονικά (Ε): Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά Ι (Ε) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μαθήματα 4 ου εξαμήνου ΑΠ Μηχανική Ρευςτών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μηχανική Ρευςτών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μηχανική Ρευςτών (Ε) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) : ο μϊθημα Οικονομοτεχνική Ανάλυςη (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΑΠΣ. Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Θ)του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ειςαγωγή ςτον Αυτόματο Έλεγχο (Ε)του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ψηφιακά υςτήματα (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Θ)του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ψηφιακά υςτήματα (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ψηφιακά υςτήματα (Ε)του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όργανα και υςτήματα Πλοήγηςησ αεροςκαφών (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Μαθήματα 5 ου εξαμήνου ΑΠ Σεχνολογία υλικών ύνθετα λικά (Θ) : Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ Αεροςκαφών (Θ) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ (Θ) του 4 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ Αεροςκαφών (Ε) : ο μϊθημα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ηλεκτρικέσ Μηχανέσ Αεροςκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ ελίδα 17 από 29

18 φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Σεχνολογία Αιςθητήρων (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αιςθητήρεσ και Όργανα αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Θερμοδυναμική (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Θερμοδυναμική (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Ειςαγωγή ςτην Αεροδυναμική (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Βαςικέσ Αρχέσ Αεροδυναμικήσ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. τοιχεία Μηχανών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. τοιχεία Μηχανών (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα τοιχεία Μηχανών (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δίκτυα Αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Σηλεπικοινωνίεσ Οπτικών Ινών Σοπικά Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δίκτυα Αεροςκαφών (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μαθήματα 6 ου εξαμήνου ΑΠ Καύςιμα Λιπαντικά (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Καύςιμα Λιπαντικά (Θ) του 3 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ) : ο μϊθημα Επαγγελματική Δεοντολογία & Ηθική (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ και Σηλεπικοινωνιών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ) του 5 ου εξαμήνουτου ΝΠΣ. Ηλεκτρονικά Ιςχύοσ και Σηλεπικοινωνιών (Ε) : Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Ηλεκτρονικά ΙΙ (Ε) του 5 ου εξαμήνουτου ΝΠΣ. Μηχανική Πτήςεων (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μηχανική Πτήςεων (Θ)του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Δομή Αεροςκαφών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Δομή Αεροςκαφών (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Κατεργαςίεσ Αεροπορικών λικών (Θ) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Θ) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. Κατεργαςίεσ Αεροπορικών λικών (Ε) :Αντιςτοιχεύ ςε μϋροσ τησ ύλησ του μαθόματοσ Αεροπορικά λικά και Κατεργαςίεσ (Ε) του 5 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο αντύςτοιχο τμόμα τησ ύλησ του νϋου μαθόματοσ. Εϊν ϋχουν εξεταςτεύ επιτυχώσ ςτο ςυγκεκριμϋνο μϊθημα ςε προηγούμενο εξϊμηνο, μπορούν να επιλϋξουν ϋνα ϊλλο μϊθημα όπωσ καταγρϊφονται ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ. ελίδα 18 από 29

19 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Διάδοςη & Κεραίεσ (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Μετάδοςη Η/Μ κυμάτων και κεραίεσ αεροςκαφών του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα & υςτήματα Επικοινωνίασ Αεροςκαφών (Θ) :Όςοι φοιτητϋσ χρωςτούν το ςυγκεκριμϋνο μϊθημα, θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημαυςτήματα Επικοινωνίασ και Ναυτιλίασ Αεροςκαφών (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα & υςτήματα Επικοινωνίασ Αεροςκαφών (Ε) : ο μϊθημα Σηλεπικοινωνιακά υςτήματα & υςτήματα Επικοινωνίασ Αεροςκαφών (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ που το χρωςτούν θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Σε όςουσ φοιτητϋσ το ϋχουν όδη περϊςει, το μϊθημα θα προςμετρηθεύ ςτον τελικό τουσ βαθμό και θα εμφανύζεται ςτην αναλυτικό τουσ βαθμολογύα με τισ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ του ΠΠΣ. Μαθήματα 7 ο εξαμήνου ΑΠ Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημααρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημααρχέσ χεδιαςμού Αεροςκαφών (Ε) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αεροπορική Νομοθεςία (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Αεροπορική Νομοθεςία (Θ) του 2 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Αγγλικά ΙΙΙ Ορολογία (Θ) : ο μϊθημα Αγγλικά ΙΙΙ Ορολογία (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) : ο μϊθημα Διοίκηςη Μονάδων υντήρηςησ (Θ) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) :Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε) : ο μϊθημα υςτήματα Αυτομάτου Ελέγχου Πτήςεωσ (Ε)δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. Εμβολοφόροι Κινητήρεσ & τροβιλοκινητήρεσ (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Θ) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Εμβολοφόροι Κινητήρεσ & τροβιλοκινητήρεσ (Ε) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα Εμβολοφόροι Κινητήρεσ (Ε) του 6 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μικροκύματα Ραντάρ (Θ) : Οι φοιτητϋσ θα παρακολουθούν και θα εξετϊζονται ςτο μϊθημα υςτήματα Ραντάρ (Θ) του 7 ου εξαμήνου του ΝΠΣ. Μικροκύματα Ραντάρ (Ε) : ο μϊθημα Μικροκύματα Ραντάρ (Ε) δεν θα διδαχθεύ ςτο ΝΠΣ. Οι φοιτητϋσ θα ςυμπληρώςουν τισ απαιτούμενεσ πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και τον αριθμό μαθημϊτων με ϊλλα υποχρεωτικϊ μαθόματα του ΝΠΣ. ελίδα 19 από 29

20 α μαθόματα, ςτα οπούα οι φοιτητϋσ δεν ϋχουν εξεταςθεύ επιτυχώσ, θα επαναληφθούν με τουσ όρουσ του ΝΠΣ, ςύμφωνα με τον ακόλουθο πύνακα αντιςτούχιςησ : Έτοσ ειςαγωγήσ και πριν Έτοσ ειςαγωγήσ ή ή Έτοσ ειςαγωγήσ και μετά Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Αναθεωρημζνο Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Νζο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) Κωδικόσ Μάθημα Κατηγορία Εξάμηνο Κωδικόσ Μάθημα Κατηγορία Εξάμηνο Κωδικόσ Μάθημα Κατηγορία Εξάμηνο ΜΣΑ1.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (Θ) 1o ΜΣΑ1.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (Θ) 1o AE1110T ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (Θ) 1o ΜΜΣΑ1.2 ΦΙΚΗ I (Θ) & (Ε) 1o ΜΣΑ1.2 ΦΙΚΗ I (Θ) & (Ε) 1o AE1120 ΦΙΚΗ (Θ) & (Ε) 1o ΜΣΑ1.3 ΜΜΣΑ1.4 ΣΗΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Ι (Θ) ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΠΟΛΟΓΙΣΕ (Θ) & (Ε) 1o ΜΣΑ1.3 1o ΜΣΑ1.4 ΣΗΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ Ι (Θ) ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΠΟΛΟΓΙΣΕ (Θ) & (Ε) 1o AE1140T 1o AE2120 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ) ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Η/ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ (Θ) & (Ε) ΜΣΑ1.5 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ) 1o ΜΣΑ1.5 ΑΓΓΛΙΚΑ Ι (Θ) 1o AE1150T ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ (Θ) 1o ΜΣΑ1.6 ΧΕΔΙΟ (Ε) 1o ΜΣΑ1.6 ΧΕΔΙΟ (Ε) 1o AE1240L ΧΕΔΙΟ (Ε) 2o ΜΣΑ2.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ (Θ) 2o ΜΣΑ2.1 ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ (Θ) 2o AE1210T ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΙΙ (Θ) 2o ΜΜΣΑ2.2 ΦΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε) 2o ΜΣΑ2.2 ΦΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε) 2o AE1230 ΜΜΣΑ2.3 ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ (Θ) & (Ε) 2o ΜΣΑ2.3 ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ (Θ) & (Ε) 2o AE2110 ΜΣΑ2.4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Θ) 2o ΜΣΑ2.4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙ (Θ) 2o AE1250T ΑΡΧΕ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) & (Ε) ΗΛΕΚΣΡΟΣΕΧΝΙΑ (Θ) & (Ε) ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ) ΜΣΑ2.5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ) 2o ΜΣΑ2.5 ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ) 2o AE1130T ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι (Θ) 1o ΜΣΑ3.1 ΜΜΣΑ3.2 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ και ΠΡΟΓΡ Η/ (Θ) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΣΟΧΗ ΛΙΚΩΝ) (Θ) & (Ε) 3ο ΜΣΑ3.1 3ο ΜΣΑ3.2 ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ και ΠΡΟΓΡ Η/ (Θ) ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (ΑΝΣΟΧΗ ΛΙΚΩΝ) (Θ) & (Ε) 3ο ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ 3ο AE1220 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ (Θ) & (Ε) 2ο 1o 3o 2o 3o 2o ΜΣΑ3.3 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Θ) 3ο ΜΣΑ3.3 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Θ) 3ο AE2130T ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ (Θ) 3ο ελίδα 20 από 29

21 ΜΣΑ3.4 ΣΗΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΙΙ (Θ) 3ο ΜΣΑ3.4 ΣΗΜΑΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ ΙΙ (Θ) 3ο AE2150T ΣΗΜΑΣΑ Α/ΦΩΝ (Θ) 3ο ΜΜΣΑ3.5 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ (Θ) & (Ε) 3ο ΜΣΑ3.5 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ (Θ) & (Ε) 3ο AE2250 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Θ) & (Ε) 4ο ΜΜΣΑ4.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΣΩΝ (Θ) & (Ε) 4ο ΜΣΑ4.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΣΩΝ (Θ) & (Ε) 4ο AE2220 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΣΩΝ (Θ) & (Ε) 4ο ΜΣΑ4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΗ (Θ) 4ο ΜΣΑ4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΗ (Θ) 4ο ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΜΣΑ4.3 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) & (Ε) 4ο ΜΣΑ4.3 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) & (Ε) 4ο AE3230 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟΝ ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ (Θ) & (Ε) 6ο ΜΜΣΑ4.4 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ (Θ) & (Ε) 4ο ΜΣΑ4.4 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ (Θ) & (Ε) 4ο AE2210 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ (Θ) & (Ε) 4ο ΜΣΑ4.5 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΑ ΠΛΟΗΓΗΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 4ο ΜΣΑ4.5 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΑ ΠΛΟΗΓΗΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 4ο AE3210Σ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 6ο ΜΣΑ5.1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΚΩΝ - ΝΘΕΣΑ ΛΙΚΑ (Θ) 5ο ΜΣΑ5.1 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΚΩΝ - ΝΘΕΣΑ ΛΙΚΑ (Θ) 5ο AE3120Σ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ (Θ) 5ο ΜΜΣΑ5.2 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΚΛΩΜΑΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 5ο ΜΣΑ5.2 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΚΛΩΜΑΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 5ο AE2230T ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ (Θ) 4ο ΜΜΣΑ5.2 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΚΛΩΜΑΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) 5ο ΜΣΑ5.2 ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΚΛΩΜΑΣΑ - ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΜΗΧΑΝΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Ε) 5ο ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΣΑ5.3 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ (Θ) 5ο ΜΣΑ5.3 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ (Θ) 5ο AE3210Σ ΑΙΘΗΣΗΡΕ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 6ο ΜΣΑ5.4 ΘΕΡΜΟΔΝΑΜΙΚΗ (Θ) 5ο ΜΣΑ5.4 ΘΕΡΜΟΔΝΑΜΙΚΗ (Θ) 5ο AE2140T ΘΕΡΜΟΔΝΑΜΙΚΗ (Θ) 3ο ΜΣΑ5.5 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΕΡΟΔΝΑΜΙΚΗ (Θ) 5ο ΜΣΑ5.5 ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΕΡΟΔΝΑΜΙΚΗ (Θ) 5ο AE3130Σ ΒΑΙΚΕ ΑΡΧΕ ΑΕΡΟΔΝΑΜΙΚΗ (Θ) 5ο ελίδα 21 από 29

22 ΜΜΣΑ5.6Δ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Θ) & (Ε) Ε 5ο ΜΣΑ5.6Δ ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Θ) & (Ε) Ε 5ο AE3110 ΣΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Θ) & (Ε) 5ο ΜΜΣΑ5.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΟΠΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΣΟΠΙΚΑ ΔΙΚΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) Ε 5ο ΜΣΑ5.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΟΠΣΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΣΟΠΙΚΑ ΔΙΚΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) Ε 5ο AE3260 ΔΙΚΣΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) 6ο ΜΣΑ6.1 ΚΑΙΜΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ (Θ) 6ο ΜΣΑ6.1 ΚΑΙΜΑ ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ (Θ) 6ο AE2160T ΚΑΙΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΙΚΑ (Θ) 3ο ΜΣΑ6.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ) 6ο ΜΣΑ6.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ & ΗΘΙΚΗ (Θ) 6ο ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΜΣΑ6.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΧΟ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Θ) & (Ε) 6ο ΜΣΑ6.3 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΧΟ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Θ) & (Ε) 6ο AE3150 ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΙΙ (Θ) & (Ε) 5ο ΜΣΑ6.4 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ (Θ) 6ο ΜΣΑ6.4 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ (Θ) 6ο AE3220Σ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΣΗΕΩΝ (Θ) 6ο ΜΣΑ6.5Δ ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) Ε 6ο ΜΣΑ6.5Δ ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) Ε 6ο AE3140Σ ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 5ο ΜΜΣΑ6.6Δ ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΛΙΚΩΝ (Θ) & (Ε) Ε 6ο ΜΣΑ6.6Δ ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΛΙΚΩΝ (Θ) & (Ε) Ε 6ο AE3120 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΣΕΡΓΑΙΕ (Θ) & (Ε) 5ο ΜΣΑ6.5Η ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΚΜΑΣΑ, ΔΙΑΔΟΗ, ΚΕΡΑΙΕ (Θ) Ε 6ο ΜΣΑ6.5Η ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΑ ΚΜΑΣΑ, ΔΙΑΔΟΗ, ΚΕΡΑΙΕ (Θ) Ε 6ο AE4120Σ ΜΕΣΑΔΟΗ Η/Μ ΚΜΑΣΩΝ & ΚΕΡΑΙΕ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) 7ο ΜΜΣΑ6.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ & ΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ) Ε 6ο ΜΣΑ6.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ & ΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ) Ε 6ο AE3250Σ ΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΝΑΣΙΛΙΑ Α/ΦΩΝ (Θ) 6ο ΜΜΣΑ6.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ & ΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ (Ε) Ε 6ο ΜΣΑ6.6Η ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΑΣΑ & ΣΗΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α/ΦΩΝ (Ε) Ε 6ο ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ελίδα 22 από 29

23 ΜΜΣΑ7.1 ΜΣΑ7.2 ΜΣΑ7.3 ΜΣΑ7.4 ΜΜΣΑ7.5 ΜΜΣΑ7.5 ΜΜΣΑ7.6Δ ΜΜΣΑ7.6Η ΜΜΣΑ7.6Η ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ (Θ) ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΣΗΡΗΗ (Θ) ΣΗΜΑΣA ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΣΗΕΩ (Θ) ΣΗΜΑΣA ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΣΗΕΩ (Ε) ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΕ (Θ) & (Ε) ΜΙΚΡΟΚΜΑΣΑ / ΡΑΝΣΑΡ (Θ) ΜΙΚΡΟΚΜΑΣΑ / ΡΑΝΣΑΡ (Ε) 7ο ΜΣΑ7.1 7ο ΜΣΑ7.2 7ο ΜΣΑ7.3 7ο ΜΣΑ7.4 7ο ΜΣΑ7.5 7ο ΜΣΑ7.5 Ε 7ο ΜΣΑ7.6Δ Ε 7ο ΜΣΑ7.6Η Ε 7ο ΜΣΑ7.6Η ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ (Θ) ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ - ΟΡΟΛΟΓΙΑ (Θ) ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΝΣΗΡΗΗ (Θ) ΣΗΜΑΣA ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΣΗΕΩ (Θ) ΣΗΜΑΣA ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΣΗΕΩ (Ε) ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ / ΣΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΣΗΡΕ (Θ) & (Ε) ΜΙΚΡΟΚΜΑΣΑ / ΡΑΝΣΑΡ (Θ) ΜΙΚΡΟΚΜΑΣΑ / ΡΑΝΣΑΡ (Ε) 7ο AE4110 7ο AE1260T 7ο 7ο 7ο AE4130Σ 7ο Ε 7ο AE3240 ΑΡΧΕ ΧΕΔΙΑΜΟ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ (Θ) & (Ε) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ (Θ) ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΜΑΣA ΑΣΟΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟ ΠΣΗΕΩ (Θ) ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΣΗΡΕ (Θ) & (Ε) Ε 7ο AE4161Σ ΣΗΜΑΣΑ ΡΑΝΣΑΡ (Θ) Ε 7ο Ε 7ο ΔΕΝ ΠΑΡΧΕΙ ΑΝΣΙΣΟΙΧΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΣΑ8.1 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 8ο ΜΣΑ8.1 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 8ο ΑΕ4210 ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 8ο ΜΣΑ8.2 ΠΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 8ο ΜΣΑ8.2 ΠΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 8ο ΑΕ4220 ΠΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 8ο 7ο 2ο 7ο 6ο ελίδα 23 από 29

24 Ειδικότερα για τουσ φοιτητϋσ που εύχαν ενταχθεύ ςτο ΠΠΣ και παρακολούθηςαν μαθόματα του ΑΠΣ, τα μαθόματα του ΠΠΣ που ςυγχωνεύτηκαν ςτο ΑΠΣ, ςύμφωνα με τον παρακϊτω πύνακα, θεωρούνται κατοχυρωμϋνα, εφόςον ο φοιτητόσ ϋχει επιτύχει ςτισ εξετϊςεισ του ςυγχωνευμϋνου μαθόματοσ του ΑΠΣ : Μάθημα Ι του ΠΠ Μάθημα ΙΙ του ΠΠ ύμπτυξη στο μάθημα του ΑΠ Σεσνολογία λικών (1ος ύνθεηα λικά (6ος Ε Σεσνολογία λικών-ύνθεηα λικά (5ος Ηλεκηπικέρ Μησανέρ (3ος Ηλεκηπικά Κςκλώμαηα α/θων (6ος Ε Ηλεκηπικά Κςκλώμαηα- Ηλεκηπικέρ Μησανέρ α/θων (5ος Σοπικά Δίκηςα α/θων (7ος Ε Σηλεπικοινωνίερ Οπηικών Ινών (7ος Ε Σηλεπικοινωνίερ Οπηικών Ινών Σοπικά Δίκηςα α/θων (5ος Ε Ηλεκηπονικά Ιζσύορ (5ος Ε Ηλεκηπονικά Σηλεπικοινωνιών (5ος Ε Ηλεκηπονικά Ιζσύορ και Σηλεπικοινωνιών (6ος Σηλεπικοινωνιακά ςζηήμαηα (4ος Ε ςζηήμαηα Επικοινωνίαρ & Ναςηιλίαρ α/θων (6ος Ε Σηλεπικοινωνιακά ςζηήμαηα & ςζηήμαηα Επικοινωνίαρ α/θων (6ος Ε Μικποκύμαηα (6ος Ε ςζηήμαηα Ρανηάπ (7ος Ε Μικποκύμαηα Ρανηάπ (7ος Ε Εμβολοθόποι Κινηηήπερ (6ος Ε ηποβιλοκινηηήπερ (7ος Ε Εμβολοθόποι ηποβιλοκινηηήπερ (7ος Ε ςζηήμαηα Ελέγσος α/θοςρ (6ος Ε ςζηήμαηα Αςηομάηος Ελέγσος Πηήζεωρ (7ος Ε ςζηήμαηα Αςηομάηος Ελέγσος Πηήζεωρ (7ος Σεσνολογία Αιζθηηήπων (5ος Ε Μικποϋπολογιζηέρ (6ος Ε Σεσνολογία Αιζθηηήπων (5ος ελίδα 24 από 29

25 Όπγανα και ςζηήμαηα Πλοήγηζηρ α/θων (6ος Ε Όπγανα α/θων (6ος Ε Όπγανα και ςζηήμαηα Πλοήγηζηρ α/θων (4ος σέδιο (1ος σεδίαζη με πολογιζηέρ (2ος σέδιο (1ος Ειζαγωγή ζηα Ηλεκηπονικά (3ος Ε Αναλογικά Ηλεκηπονικά (3ος Ε Ειζαγωγή ζηα Ηλεκηπονικά (3ος Ειζαγωγή ζηον Αςηόμαηο Έλεγσο (4ος Ψηθιακόρ Αςηόμαηορ Έλεγσορ (5ος Ε Ειζαγωγή ζηον Αςηόμαηο Έλεγσο (4ος Μησανική Πηήζεων (5ος Ειδικά κεθάλαια Μησανικήρ Πηήζεων (7ος Ε Μησανική Πηήζεων (6ος Επύςησ για τουσ φοιτητϋσ που εύχαν ενταχθεύ ςτο ΠΠΣ και παρακολούθηςαν και εξετϊςτηκαν επιτυχώσ ςε μαθόματα του ΑΠΣ, τα μαθόματα αυτϊ του ΑΠΣ λαμβϊνονται υπόψη τόςο ωσ προσ τον αριθμό των πιςτωτικών μονϊδων που εύχαν ςτο ΑΠΣ, όςο και ωσ προσ τον αριθμό των πλόρων μαθημϊτων. ελίδα 25 από 29

26 πολογιςμόσ Βαθμού (Β) πτυχίου Υπολογιςμόσ βαθμού φοιτητών που οφεύλουν μόνο Πτυχιακό Εργαςύα Πρακτικό Άςκηςη Ο μϋςοσ όροσ όλων των μαθημϊτων που ϋχουν περαςτεύ με το παλιό πρόγραμμα ςπουδών (ΠΠΣ), υπολογύζεται ςύμφωνα με τον τύπο που ύςχυε ςτο παλαιό πρόγραμμα ςπουδών: όπου και οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ και ο βαθμόσ του i μαθόματοσ αντύςτοιχα. Υπολογιςμόσ βαθμού πτυχύου φοιτητών ϋτουσ ειςαγωγόσ και πριν Ο βαθμόσ πτυχύου των φοιτητώνπου εύχαν ειςαχθεύ με το παλαιό πρόγραμμα ςπουδών (ΠΠΣ) και ολοκληρώνουν τισ ςπουδϋσ τουσ με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠΣ), υπολογύζεται ςύμφωνα με τον τύπο που ύςχυε ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ του αναθεωρημϋνου προγρϊμματοσ ςπουδών (ΑΠΣ): όπου οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το κϊθε πλόρεσ μεικτό i μϊθημα ςτο οπούο ανόκει η ςυγκεκριμϋνη θεωρύα ό το εργαςτόριο, όταν η θεωρύα ό το εργαςτόριο εξετϊζονται επιτυχώσ με βαθμό οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το κϊθε απλόjμϊθημα (θεωρύα ό εργαςτόριο), όταν αυτό εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό Υπολογιςμόσ βαθμού πτυχύου φοιτητών ϋτουσ ειςαγωγόσ ό ό Ο βαθμόσ πτυχύου των φοιτητών που εύχαν ειςαχθεύ με το αναθεωρημϋνο πρόγραμμα ςπουδών (ΑΠΣ) και ολοκληρώνουν τισ ςπουδϋσ τουσ με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠΣ), υπολογύζεται ςύμφωνα με τον τύπο που ύςχυε ςτισ μεταβατικϋσ διατϊξεισ του αναθεωρημϋνου προγρϊμματοσ ςπουδών (ΑΠΣ): όπου οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το i θεωρητικό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το j εργαςτηριακό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό Υπολογιςμόσ βαθμού πτυχύου φοιτητών ϋτουσ ειςαγωγόσ και μετϊ Ο βαθμόσ πτυχύου των φοιτητών που ειςϊγονται με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠΣ) και ολοκληρώνουν τισ ςπουδϋσ τουσ με το νϋο πρόγραμμα ςπουδών (ΝΠΣ), υπολογύζεται ςύμφωνα με τον τύπο: όπου οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το i θεωρητικό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό οι πιςτωτικϋσ μονϊδεσ πού ϋχει το j εργαςτηριακό μϊθημα όταν εξετϊζεται επιτυχώσ με βαθμό ελίδα 26 από 29

27 Δηλώςεισ μαθημάτων Ανϊλογα με το ϋτοσ ειςαγωγόσ οι δηλώςεισ μαθημϊτων παρουςιϊζονται ςτην ςυνϋχεια : ελίδα 27 από 29

28 ελίδα 28 από 29

29 ελίδα 29 από 29

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17

Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Μαθήματα που πλαιςιώνουν το Πιςτοποιητικό Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ (ΠΠΔΕ) για το ακ. έτοσ 2016/17 Απόκτηςη Πιςτοποιητικού Παιδαγωγικήσ και Διδακτικήσ Επάρκειασ Σύμφωνα με τον Ν.3848/2010 ϊρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αύτηςη ERASMUS+ / Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδϋσ Ακαδημαώκό Έτοσ Α. Ατομικϊ ςτοιχεύα Επώνυμο: Ονοματεπώνυμο με λατινικούσ χαρακτόρεσ: Αριθμόσ Δελτύου Ταυτότητασ ό Διαβατηρύου:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 Εφαρμογή του προγράμματος με κατευθύνσεις Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Π ε ρ ι ό δ ο υ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ Π ε ρ ι ό δ ο υ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ Μαθηματικά Ια Σεχνολογική Μεταφορικές & Αεροελαστικότητα & Δευτέρα Αμφ Α Οικονομική Ανυψωτικές Μηχανές Αεροακουστική 26/8/13 Αμφ Δ,, Αμφ Α Αμφ, Α, Αμφ Δ,,, 201, 202, 204, Αμφ Δ,, Κτ. Ζ 202, 204 206, 207

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία

Παράρτημα 3: Παράλληλη συγκριτική παρουσίαση του προηγούμενου και του νέου Πρoγράμματος Σπουδών. 5 Περίγραμμα Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία ΤΛ1001 ΤΛ1101 ΤΛ1002 ΤΛ1102 Προηγούμενο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Ηλεκτρονικά Στοιχεία 3 1 2 7 4 14 1002 1012 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 2 0 2 7 2 14 1004 1014 Νέο ΠΣ - Α' Εξάμηνο Υ Ηλεκτρονικά Στοιχεία 2 1 1 7 3 7 Υ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εφαρμογή του προγράμματος με κατευθύνσεις Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα

Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα ελύδα1 Το Νέο Εκπαιδευηικό Σύζηημα Από το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 και για τουσ μαθητϋσ που φοιτούν ςτην Α Λυκεύου ϋχει τεθεύ ςε ιςχύ το νϋο αναλυτικό πρόγραμμα. τόχοσ των αλλαγών εύναι να ενδυναμωθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 25 Μαΐου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7) εξάμηνα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών

Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Αιγάλεω 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικό Πρόγραμμα σπουδών Δομή και Διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών Το πρόγραμμα σπουδών καλύπτει συνολικά οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών, στα οποία περιλαμβάνονται: Επτά (7)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών Πρόσφατα το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και ορίστηκαν οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο )

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 B5 2 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 14-16 A3 8-10 A2 Γ.Τ. E.Φ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο )

ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΕΞΑΜΗΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 2 ο ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΤΜΗΜΑ 1 ο ) 1 111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 Γ.Τ B5 2 121 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. B3 122 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 10-12 A4 3 131 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 3 10-13 B3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 10-12A4 Α2 132 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Γ2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ A4 8-10A3 8-10A1

Φυσικ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Β1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 10-12A4 Α2 132 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Γ2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ A4 8-10A3 8-10A1 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ A Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 1 ο 1 111 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι 6 10-12 10-12 10-12 Γ.Τ Β1 2 121 ΦΥΣΙΚΗ Ι 4 8-10 8-10 Γ.Τ. Β1 122 ΦΥΣΙΚΗ Ι 2 8-10 A1 14-16 A3 8-10

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Κρήτης Πρόσφατα το Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ Β ΕΤΟΣ Μαθήματα Α' Εξαμήνου Ώρες ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΕΣ Β ΕΤΟΣ Μαθήματα Α' Εξαμήνου Ώρες ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ''Γ Στη Φ.390/ΑΔ.1104/Σ.256 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 25 Απρ 17 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

4.2.1 Α εξάμηνο Β εξάμηνο Γ εξάμηνο 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ 4.2.1 Α εξάμηνο Α εξάμηνο K10 Μαθηματική Ανάλυση Ι 2 2 5 K11 Φυσική Ι 2 2 5 K12 Προγραμματισμός Ι 2 2 5 K13 Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές 2 2 5 K16 Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής. Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής.  Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής www.el.teithe.gr Δημήτρης Παπακώστας Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αναπληρωτής Καθηγητής Δομή του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.Θ. Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ. Σ.Δ.Ο. Σ.Ε.Υ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων

Τι πρέπει να γνωρίζω. για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και τη Δήλωση Μαθημάτων ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ www.el.teithe.gr www.facebook.com/electronicsthessaloniki Τι πρέπει να γνωρίζω για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΠΣ) ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΠΣ) ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΠΣ ΦΥΣΙΚΗ Ι (ΘΕ) Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ: κλειδύ: did2009

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ:  κλειδύ: did2009 Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή Περιεχόμενο μαθόματοσ Επανϊληψη Παρϊγοντεσ που επιδρούν ςτο διδακτικό ςχεδιαςμό 2-3 προαιρετικϋσ εργαςύεσ Σχϋδια διδαςκαλύασ Εργαςύα ςε ομϊδεσ 2-4 ατόμων Βαθμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)

Προγράμματα Σπουδών α) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ) β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ) γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ) Προγράμματα Σπουδών Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το σύνολο σχεδόν των αντικειμένων εφαρμογής ενός ηλεκτρολόγου όπως η σχεδίαση και εποπτεία συστημάτων παραγωγής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική Ηλ. Αμφ. 2, 3. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι. Ηλ. Αμφ. 1, 2, 3, 4, 5 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Ιουνίου 2017 Έκδοση 08.06.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Α-Κ) (Α-Κ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Α-Κ) (Α-Κ) 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 08-09 (Α-Κ) (Λ-Ω) 14-15 Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρολογικά Υλικά Ηλεκτρολογικά Υλικά Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Θ) Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Θ) Οργάνωση Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΜΑ 1 0 : (25 μονάδεσ) τισ ερωτόςεισ 1-5 να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ ςτο τετρϊδιό ςασ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ:

**************** Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Σελίδα1 ΚΑΝΕΛΛΑΣΟΤ ΒΙΒΗ Γ., 2009, «Η ςύγχρονη μουςικό παιδεύα ςτη δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, η περύπτωςη των μουςικών ςχολεύων», Πρακτικά 2 ου επιςτημονικού ςυνεδρίου «Μουςική Παιδεία & Μουςικά Σχολεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ TEI of STEREA ELLADA SCHOOL of TEXHNOLOGICAL APPLICATIONS Department of ELECTRICAL ENGINEERING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5

α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Α Εξάμηνο Σπουδών α/α Μάθημα Υ/ΕΥ Θ ΑΠ Ε Ω/Ε ΦΕ ECTS 1 Μαθηματικά Ι (101) ΜΓΥ Υ 3 2 0 5 11 6 2 Φυσική (102) ΜΓΥ Υ 2 1 2 5 9 5,5 3 Χημική Τεχνολογία (103) MΓY Υ 2 0 2 4 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ηλ. Εργ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Α 04/09/2017 05/09/2017 06/09/2017 07/09/2017 08/09/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017 Περίοδος Σεπεμβρίου 2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Έκδοση 05.07.2017 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 3-4ο

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 15/02/2016 16/02/2016 17/02/2016 18/02/2016 19/02/2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑ,μΑ, 1, 2, 4 μα,1,2,4 ΜΕΛΑΣ, ΡΑΓΑΖΟΥ, ΚΟΚΟΡΕΛΗΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2016 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΈΩ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 61Μ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2310 459101 Υαξ: +30 2310 459107 e-mail: centre@komvos.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων

Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Υπουργεύο Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων Απόφοιτοι Σεχνικόσ Εκπαύδευςησ (και αντίςτοιχών δομών τησ Ειδικήσ Αγωγήσ) ϋλλειψη πρακτικόσ εμπειρύασ ΔΤΚΟΛΙΑ ςτην εύρεςη ικανοποιητικόσ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ?

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνύα (1) Επικοινωνύα (2) Επικοινωνύα (3) Ανακοινώςεισ μαθήματοσ: κλειδύ: math2009.

Επικοινωνύα (1) Επικοινωνύα (2) Επικοινωνύα (3)  Ανακοινώςεισ μαθήματοσ: κλειδύ: math2009. Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ των Μαθηματικών 1 ο Μάθημα Ειςαγωγή Μαθηματική Λογική Επικοινωνύα (1) ktatsis@uoi.gr twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: 2651005870 Ώρεσ ςυνεργαςύασ (3 οσ όροφοσ): Τετϊρτη 17:00-19:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΜΟ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΜΟ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΑΜΟ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2015-2016 ------------------------------ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph)

Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα Ικανότητα ανταλλαγόσ κατιόντων Οξύτητα εδϊφουσ (ph) Το έδαφοσ εύναι το ανώτατο ςτρώμα του φλοιού τησ γησ, δηλαδό το καλλιεργόςιμο επιφανειακό ςτρώμα ςε πϊχοσ 35 ωσ 50 εκατοςτϊ. Κϊποιεσ από τισ ιδιότητεσ του εδϊφουσ εύναι: Περιεκτικότητα ςε θρεπτικϊ ςτοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜ. Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ OIKONOMIA ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα

Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Η αρρυθμιογόνοσ μυοκαρδιοπϊθεια τησ δεξιϊσ κοιλύασ εύναι πρωτοπαθόσ νόςοσ του μυοκαρδύου που προςβϊλλει τη δεξιϊ κοιλύα Αποτελεύ νϋα ςχετικϊ κλινικό οντότητα με ςυχνότητα 1/5000 ςτο γενικό πληθυςμό και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/02/2017 07/02/2017 08/02/2017 09/02/2017 10/02/2017 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ,ΤΣΑΡΑΣ,ΤΣΩΝΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΡΑΣΣΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ, ΣΠΥΡΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑ 2013 Οδηγός Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 06/02/2017 07/02/2017 08/02/2017 09/02/2017 10/02/2017 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΛΛΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ ΜΑ,μΑ, 1, 2, 4 ΚΕΧΡΙΝΙΩΤΗΣ,ΤΣΑΡΑΣ,ΤΣΩΝΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΡΑΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας

Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας εμινϊρια επτεμβρύου 2015 ΕΜΕ Υιλολογικών Μαθημϊτων χολικό χρονιϊ 2015 2016 Μαύρη Κουτςελύνη (διαςκευό) Οι Δεύκτεσ ωσ απόρροια τησ Αξιολόγηςησ των ΑΠ τη βϊςη τησ Αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Internet μασ βοηθϊ να αναζητϊμε τισ πληροφορύεσ που θϋλουμε και να επεξεργαζόμαςτε τα δεδομϋνα που μασ δύνονται. Μπορούμε να ψϊχνουμε και να

Το Internet μασ βοηθϊ να αναζητϊμε τισ πληροφορύεσ που θϋλουμε και να επεξεργαζόμαςτε τα δεδομϋνα που μασ δύνονται. Μπορούμε να ψϊχνουμε και να Το Internet μασ βοηθϊ να αναζητϊμε τισ πληροφορύεσ που θϋλουμε και να επεξεργαζόμαςτε τα δεδομϋνα που μασ δύνονται. Μπορούμε να ψϊχνουμε και να ερευνούμε τα ζητόματα που μασ αφορούν οποιαδόποτε ώρα και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού Σχεδιαςμού, Πανεπιςτημύου Αιγαύου

Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού Σχεδιαςμού, Πανεπιςτημύου Αιγαύου Απόψεισ νθπιαγωγϊν ςχετικά με τθ ςυνεκπαίδευςθ παιδιϊν με διαταραχζσ ςτο φάςμα του αυτιςμοφ με τα τυπικά αναπτυςςόμενα παιδιά Ελένη Νικολάου Λϋκτορασ Τμόματοσ τησ Προςχολικόσ Αγωγόσ και του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) ΤΡΙΤΗ (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) ΤΡΙΤΗ (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) (ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ) 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 04-09-2017 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι A4 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΊΟΥ ΜΑ(Παπαναστασίου, Νίκας) 10:00-12:00 Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ε1 ΑΝΑΓΝΏΣΤΟΥ ΜΑ(Παπαναστασίου, Νίκας) 12:00-14:00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΠΕΝΣΕ (5) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ (κωδ.: 62Τ) 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313331 500 Υαξ: +30 2313331 502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ EΩ ΣΡΙΩΝ (3) ΤΜΒΑΕΩΝ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα 55132 Καλαμαριϊ Θεςςαλονύκησ Σηλ.: +30 2313 331500 Υαξ: +30 2313 331502 e-mail: centre@komvos.edu.gr Θεςςαλονύκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου

Εικόνα 1. Δείκτης Προόδου ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος pithia. Θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ

Α. ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΕ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Περί δημιουργικότητας (συνέχεια) Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ 05/09/2014 04/09/2014 03/09/2014 02/09/2014 01/09/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Κεχρινιώτης Παπάζογλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι Παπαγεωργίου Αντωνής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Αβραμόπουλος Αντωνής ΜΑ,μΑ,1, 2, 4 ΜΑ,μΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Προςϋρχονται ςτισ αύθουςεσ μϋχρι τισ 8.00 Κατϊ την εύςοδο ςτην τϊξη, οι μαθητϋσ δεν επιτρϋπεται να ϋχουν: Βιβλύα Τετρϊδια Σημειώςεισ Blanco Κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τα επιτεύγματα του ΕΜΠ στην Αειφόρο Ανάπτυξη: Ενέργεια Περιβάλλον Ποιότητα Ζωής Προπτυχιακά μαθήματα Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχ & Μηχ. Υπολογιστών ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣTEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Ταχ. Δ/νση: 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλέφωνο: 22280 99523 FAX: 22280 99634

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018

ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017/2018 ΑΙΘΟΥΣΑ 1 08-09 09-10 10-11 11-12 Μικροκύματα ΙΙ 12-13 Μικροκύματα ΙΙ Διάδοση Η/Μ κύματος Ι Διάδοση Η/Μ κύματος Ι Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών Εισαγωγή στην Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Θ) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (Α) Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - 62124 ΣΕΡΡΕΣ Τμήμα Μηχανολογίας Επιτροπή Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Σέρρες 11.3.2010 Προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά την δήλωση μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Θ) (Θ) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι (Α) Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική (A) (A-K) Α5 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΗΧ 1.1 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι Y ΜΓΥ 2 2 0 4 8 5 ΜΗΧ 1.2 Φυσική Y ΜΓΥ 2 1 2 5 9 7 ΜΗΧ 1.3 Χημεία και Τεχνολογία Υλικών Y ΜΓΥ 3 0 2 5 11 7 ΜΗΧ 1.4 Μηχανολογικό Σχέδιο Ι Y ΜΓΥ 0 0 3 3

Διαβάστε περισσότερα