Οδηγόσ πουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγόσ πουδών 2014-2015"

Transcript

1 Οδηγόσ πουδών ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ

2 Ειςαγωγικϊ τοιχεύα Το Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων ςασ καλωςορύζει ςτο εξ αποςτϊςεωσ επιμορφωτικό πρόγραμμα «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα και Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ». Πρόκειται για ϋνα πρόγραμμα επιμόρφωςησ το οπούο θα διευρύνει τισ γνώςεισ ςασ αναφορικϊ με τη μελϋτη τησ νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ, όπωσ αυτό ςυνδϋεται με τισ ολοϋνα αναπτυςςόμενεσ τεχνολογικϋσ δυνατότητεσ τησ εποχόσ μασ. Στη διϊρκεια τησ εκπαύδευςόσ ςασ θα ϋχετε τη δυνατότητα τησ ςύνδεςησ τησ θεωρητικόσ γνώςησ με την πρακτικό εφαρμογό, κϊτι που θα αποτελϋςει ϋνα πρόςθετο προςόν τόςο ςτην προςωπικό ςασ κατϊρτιςη όςο και ςτην τρϋχουςα ό μελλοντικό επαγγελματικό ςασ δραςτηριότητα. Στον ανϊ χεύρασ οδηγό ςπουδών θα βρεύτε αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για το πρόγραμμα ςπουδών, τισ προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ και την εκπαιδευτικό μεθοδολογύα, ούτωσ ώςτε να ςχηματύςετε μια πλόρη εικόνα του εκπαιδευτικού αντικειμϋνου. Για κϊθε επιπρόςθετη πληροφορύα, παρακαλούμε επιςκεφτεύτε την ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ (www.digilit-edu.net) ό επικοινωνόςτε με τη Γραμματεύα ςτa τηλϋφωνα , ό ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη τόχοι του Προγρϊμματοσ Το Πρόγραμμα προςεγγύζει ϋνα καινοτόμο αντικεύμενο, με εξαιρετικό θεωρητικό ενδιαφϋρον και πολυϊριθμεσ εκπαιδευτικϋσ και πρακτικϋσ εφαρμογϋσ. Οι ραγδαύεσ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ και η αλλαγϋσ ςτη διδακτικό και την εφαρμοςμϋνη διδαςκαλύα τησ λογοτεχνύασ καθιςτούν τη διαρκό επιμόρφωςη και την επικαιροπούηςη των γνώςεων μια ςημαντικό παρϊμετρο, που διαςφαλύζει τη βελτύωςη τησ μελϋτησ και τησ διδαςκαλύασ τησ νεοελληνικόσ φιλολογύασ. Στο τϋλοσ του Προγρϊμματοσ οι ςυμμετϋχοντεσ θα ϋχουν αναπτύξει γνώςεισ και δεξιότητεσ που αφορούν τη ςυςτηματικό ϋρευνα ςε διαδικτυακϋσ/ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ, πύλεσ και βϊςεισ δεδομϋνων, την αξιολόγηςη και δημιουργικό αξιοπούηςη ψηφιακού και πολυμεςικού υλικού, τη δημιουργύα ειδικού λογιςμικού για τη φιλολογικό ϋρευνα, τη χρόςη ψηφιακών εφαρμογών ςτη λογοτεχνικό εκπαύδευςη, την Ψηφιακό Λογοτεχνύα και ϊλλα ςυναφό αντικεύμενα. Πϋρα από το προαιρετικό υλικό που προςφϋρει ςε πιο εξειδικευμϋνουσ εκπαιδευόμενουσ, το πρόγραμμα εύναι ειδικϊ διαμορφωμϋνο ώςτε να παραμϋνει προςιτό ςε κϊθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεύ να εμπλουτύςει τισ γνώςεισ του πϊνω ςε αυτό το ενδιαφϋρον νϋο πεδύο που ςυνδϋει ϋνα «παραδοςιακό» αντικεύμενο ςαν τη νεοελληνικό φιλολογύα με τισ τεχνολογύεσ αιχμόσ που διατρϋχουν κϊθε βαθμύδα εκπαύδευςησ ςόμερα. ε Ποιουσ Απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται : Σε φιλολόγουσ Σε εκπαιδευτικούσ και εργαζόμενουσ ςτον χώρο τησ εκπαύδευςησ Σε φοιτητϋσ και αποφούτουσ φιλοςοφικών ςχολών, ςχολών ανθρωπιςτικών και κοινωνικών επιςτημών & επιςτημών τησ αγωγόσ Σε αποφούτουσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ςυναφό ενδιαφϋροντα [1]

3 Η αύτηςη ςυμμετοχόσ μπορεύ να αναζητηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Προγρϊμματοσ και αποςτϋλλεται ηλεκτρονικϊ ςτη Γραμματεύα του Κϋντρου Δια Βύου Μϊθηςησ. Η αποδοχό τησ αύτηςησ ςυμμετοχόσ από την Επιςτημονικό Επιτροπό του προγρϊμματοσ ανακοινώνεται ςτον/ςτην υποψόφιο/α εκπαιδευόμενο/η ατομικϊ, μϋςω ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου, εντόσ πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών. Προαπαιτούμενα Παρακολούθηςησ Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηςη του Προγρϊμματοσ εύναι: Πρόςβαςη ςτο Διαδύκτυο Κατοχό προςωπικού Βαςικϋσ γνώςεισ χειριςμού ηλεκτρονικών υπολογιςτών (λεπτομερόσ καθοδόγηςη και διαρκεύσ υπηρεςύεσ υποςτόριξησ παρϋχονται ςε λιγότερο εξοικειωμϋνουσ χρόςτεσ) Πιςτοπούηςη Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το Πιςτοποιητικό Επιμόρφωςησ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την πιςτοπούηςη τησ ςυμμετοχόσ ςασ ςτο πρόγραμμα, τόςο ςτην ανεύρεςη εργαςύασ όςο και ςτην επιδύωξη περαιτϋρω ςπουδών. Το Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων διαθϋτει πιςτοπούηςη δομών & υπηρεςιών από τον Εθνικό Οργανιςμό Πιςτοπούηςησ Προςόντων και Επαγγελματικού Προςανατολιςμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και τα μϋλη τησ επιςτημονικόσ/ςυγγραφικόσ ομϊδασ ϋχουν αναγνωριςμϋνη εμπειρύα ςτο αντικεύμενο του προγρϊμματοσ καθώσ και ςτον ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη προγραμμϊτων εξ αποςτϊςεωσ μϊθηςησ. Πιςτοποιητικό Επιμόρφωςησ Η επιτυχόσ ολοκλόρωςη των (4) Διδακτικών Ενοτότων που περιλαμβϊνει το ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα, οδηγεύ ςτη χορόγηςη Πιςτοποιητικού Επιμόρφωςησ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα και Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ». Παρακϊτω παρουςιϊζεται αναλυτικϊ ο τρόποσ αξιολόγηςησ των εκπαιδευομϋνων. Σρόποσ Διεξαγωγόσ του Προγρϊμματοσ Η διδαςκαλύα του προγρϊμματοσ γύνεται αποκλειςτικϊ με τη μϋθοδο τησ εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ με τη χρόςη του διαδικτύου (e-learning), χωρύσ να απαιτεύται η φυςικό παρουςύα του εκπαιδευόμενου ςε ςυγκεκριμϋνο χώρο και χρόνο. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγρϊμματοσ διατύθεται ςταδιακϊ, ανϊ διδακτικό ενότητα, μϋςω τησ ειδικϊ ςχεδιαςμϋνησ εκπαιδευτικόσ πλατφόρμασ, η οπούα δεν απαιτεύ πρότερη εξοικεύωςη με τισ διαδικαςύεσ τησ ηλεκτρονικόσ/εξ αποςτϊςεωσ μϊθηςησ. Εκτόσ από τη διϊθεςη του εκπαιδευτικού υλικού, ςτην πλατφόρμα αναρτώνται ανακοινώςεισ, χρονοδιαγρϊμματα και οδηγού μελϋτησ, ενημερωτικϊ ςημειώματα καθώσ και λεπτομερεύσ οδηγύεσ για τη χρόςη τησ πλατφόρμασ και τη ςυμμετοχό ςτα τεςτ αξιολόγηςησ. Επύςησ, η πλατφόρμα του προγρϊμματοσ περιλαμβϊνει εςωτερικό ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο για την ϊμεςη επικοινωνύα μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών ό υποςτηρικτικών υπηρεςιών. Τϋλοσ, το εκπαιδευτικό υλικό παρϋχεται και ςε ηλεκτρονικό μορφό (e- [2]

4 book), προκειμϋνου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευόμενοι που προτιμούν να το μελετόςουν ςε εκτυπωμϋνη μορφό. Μϋθοδοσ και Περιεχόμενο Μαθημϊτων Το περιεχόμενο του κϊθε μαθόματοσ εύναι ειδικϊ ςχεδιαςμϋνο για περιβϊλλοντα εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ και απευθύνεται ςε ενόλικεσ φοιτητϋσ, οι οπούοι μπορούν να προςαρμόςουν τη μελϋτη τουσ ςτον ατομικό τουσ χώρο, χρόνο και ρυθμό. Το εκπαιδευτικό υλικό που βρύςκεται αναρτημϋνο ςτην εκπαιδευτικό πλατφόρμα περιλαμβϊνει: Διδακτικό υλικό με τη μορφό κειμϋνου Οπτικοακουςτικό διδακτικό υλικό Ποικύλα παραδεύγματα Αςκόςεισ αυτοαξιολόγηςησ Βαςικό και πρόςθετη βιβλιογραφύα Καταλόγουσ πρόςθετων ψηφιακών πηγών/παραπομπών Παρϊλληλα, το πρόγραμμα εύναι ςχεδιαςμϋνο ούτωσ ώςτε ο/η κϊθε εκπαιδευόμενοσ/η: Να ϋχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τισ ατομικϋσ του δεξιότητεσ και ενδιαφϋροντα Να μπορεύ να αυτοαξιολογεύται και να λαμβϊνει ανατροφοδότηςη από τουσ διδϊςκοντεσ Να μη χρειϊζεται καθοδόγηςη, πϋραν των ςυμβουλών και των χρονοδιαγραμμϊτων που του παρϋχονται Να ςυμμετϋχει ςε εβδομαδιαύα τεςτ αξιολόγηςησ, τα οπούα διατύθενται μετϊ την ολοκλόρωςη κϊθε διδακτικόσ υποενότητασ/κεφαλαύου μελϋτησ. Η επιτυχόσ αξιολόγηςη του εκπαιδευόμενου κατοχυρώνεται με βαθμολόγηςη ϊνω του 60% του ςυνόλου των αςκόςεων που περιλαμβϊνονται ςτο εβδομαδιαύο τεςτ αξιολόγηςησ. Τα τεςτ περιλαμβϊνουν ερωτόςεισ κατανόηςησ και αςκόςεισ εφαρμογόσ του εκπαιδευτικού υλικού (αντιςτούχιςησ, ορθών απαντόςεων, πολλαπλόσ επιλογόσ κ.ϊ.). Τπηρεςύεσ Τποςτόριξησ Μϋςω του ενςωματωμϋνου ςτην εκπαιδευτικό πλατφόρμα ςυςτόματοσ επικοινωνύασ, ο εκπαιδευόμενοσ ϋχει τη δυνατότητα να απευθυνθεύ ςτην Διοικητικό ό Τεχνικό Υποςτόριξη του προγρϊμματοσ, ανϊλογα με τη φύςη του ζητόματοσ που τον απαςχολεύ, ενώ για θϋματα που αφορούν ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, ο ςπουδαςτόσ βρύςκεται ςε διαρκό επικοινωνύα με τον/την εκπαιδευτό/τρια. Το προςωπικό τησ Γραμματεύασ του Κϋντρου Δια Βύου Μϊθηςησ βρύςκεται επύςησ ςτη διϊθεςη των εκπαιδευομϋνων καθ όλη τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ. Φορόγηςη Πιςτοποιητικού Η χορόγηςη του Πιςτοποιητικού Επιμόρφωςησ πραγματοποιεύται, όταν ο εκπαιδευόμενοσ κατοχυρώςει βαθμολόγηςη ϊνω του 60% επύ του ςυνόλου των αςκόςεων ςτα τεςτ αξιολόγηςησ που διατύθενται μετϊ την ολοκλόρωςη κϊθε διδακτικόσ υποενότητασ/ κεφαλαύου. [3]

5 Σε περύπτωςη που η ςυνολικό βαθμολογύα ενόσ ό περιςςοτϋρων μαθημϊτων δεν ξεπερνϊ το 60%, ο εκπαιδευόμενοσ ϋχει τη δυνατότητα επανεξϋταςησ των μαθημϊτων αυτών μετϊ την ολοκλόρωςη τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ του προγρϊμματοσ. Επιπλϋον, για τη χορόγηςη του πιςτοποιητικού ο εκπαιδευόμενοσ θα πρϋπει να μην ϋχει οικονομικόσ φύςεωσ εκκρεμότητεσ. Σε περύπτωςη που υπϊρχουν τϋτοιεσ, το πιςτοποιητικό ςπουδών διατηρεύται ςτο αρχεύο τησ Γραμματεύασ, για εύλογο χρονικό διϊςτημα και μϋχρι την κϊλυψη τησ οικονομικόσ εκκρεμότητασ. Φρονικό Διϊρκεια & Κόςτοσ Υούτηςησ Η χρονικό διϊρκεια του Προγρϊμματοσ εύναι (4) μόνεσ, ενώ ο απαιτούμενοσ χρόνοσ μελϋτησ εκτιμϊται ςτισ ώρεσ, αναλόγωσ πϊντα με τα προςωπικϊ χαρακτηριςτικϊ και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του εκπαιδευόμενου. Το ςυνολικό κόςτοσ φούτηςησ εύναι 400 ευρώ. Τα δύδακτρα καταβϊλλονται ςε τραπεζικό λογαριαςμό και εκδύδεται απόδειξη εύςπραξησ ό τιμολόγιο. Ωςτόςο, ςημαντικϋσ μειώςεισ του κόςτουσ προςφϋρονται ςε πολλϋσ κατηγορύεσ εκπαιδευομϋνων (ανϋργουσ, φοιτητϋσ, κατόχουσ κϊρτασ νϋων, ΑμεΑ, πολύτεκνουσ, οικονομικϊ αςθενεύσ κ.α.). Για τον πλόρη πύνακα Μειωμϋνων Διδϊκτρων, επιςκεφτεύτε την ιςτοςελύδα του Προγρϊμματοσ Επιςτημονικϊ Τπεύθυνοσ Ο Επιςτημονικϊ Υπεύθυνοσ του Προγρϊμματοσ εύναι ο Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ Νεοελληνικόσ Φιλολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, κ. Σϊκησ Καγιαλόσ, ο οπούοσ ϋχει την ευθύνη για τον ςχεδιαςμό, την υλοπούηςη και την παρακολούθηςη τησ ακαδημαώκόσ λειτουργύασ του προγρϊμματοσ. Μπορεύτε να διαβϊςετε το αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα του Ε.Υ. ςτην ιςτοςελύδα του προγρϊμματοσ (www.digilit-edu.net). Επιςτημονικό Επιτροπό Τϊκησ Καγιαλόσ, Αναπληρωτόσ Καθηγητόσ Νεοελληνικόσ Φιλολογύασ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων Λϊμπροσ Βαρελϊσ, Επύκουροσ Καθηγητόσ Νεοελληνικόσ Φιλολογύασ, Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ Δημότρησ Καργιώτησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ Συγκριτικόσ Φιλολογύασ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων Αναςταςύα Νϊτςινα, Λϋκτορασ Νεοελληνικόσ Φιλολογύασ, Πανεπιςτόμιο Κρότησ Γιϊννησ Παπαθεοδώρου, Επύκουροσ Καθηγητόσ Νεοελληνικόσ Φιλολογύασ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων Φύλιπποσ Παππϊσ, Μεταδιδακτορικόσ Ερευνητόσ Νεοελληνικόσ Φιλολογύασ, Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων υγγραφεύσ του Εκπαιδευτικού Τλικού Οι ςυγγραφεύσ του εκπαιδευτικού υλικού εύναι μϋλη ΔΕΠ Ελληνικών Πανεπιςτημύων ό ειδικού επιςτόμονεσ με μεγϊλη εμπειρύα ςτο γνωςτικό αντικεύμενο, οι οπούοι κατϋχουν πολύ βαςικό ρόλο ςτην υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. Συγγρϊφουν το υλικό που μελετούν οι εκπαιδευόμενοι, αναλαμβϊνουν την επιςτημονικό ευθύνη για τη μετατροπό του εκπαιδευτικού υλικού ςε μορφό e- [4]

6 learning και παρϋχουν ςτενό εποπτεύα και ςυντονιςμό ςτα τμόματα εκπαιδευομϋνων που ςυγκροτούνται. Εκπαιδευτικού ύμβουλοι Η εκπαύδευςη διεξϊγεται εξ αποςτϊςεωσ, ςε ολιγομελό τμόματα εκπαιδευομϋνων και οι εκπαιδευτικού ςύμβουλοι αναλαμβϊνουν τη ςυμβουλευτικό καθοδόγηςη, την αξιολόγηςη/ανατροφοδότηςη των εκπαιδευόμενων και τη βαθμολόγηςη των αςκόςεών τουσ, καθώσ και την επύλυςη τυχόν ζητημϊτων που προκύπτουν ςτο πλαύςιο τησ μελϋτησ τουσ. Η Τλη του Προγρϊμματοσ Αναλυτικϊ Διδακτικό Ενότητα 1: Η λογοτεχνύα ςτο Διαδύκτυο (Ι) Ζητόματα ορολογύασ και οδηγύεσ χρόςεωσ Ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ Εφημερύδεσ και περιοδικϊ (παλαιότερα και ςύγχρονα) Ψηφιακϋσ πύλεσ, κόμβοι, βιβλιοθόκεσ, κατϊλογοι Διδακτικό Ενότητα 2: Η λογοτεχνύα ςτο Διαδύκτυο (ΙΙ) Συγγραφεύσ, αφιερώματα, βιογραφικϊ δεδομϋνα Η λογοτεχνύα ςτην εκπαύδευςη: υποςτηρικτικό υλικό Πολυμεςικό περιεχόμενο Δημιουργύα βϊςεων δεδομϋνων Η διεθνόσ διϊςταςη / Αναςτοχαςμού και προοπτικϋσ Διδακτικό Ενότητα 3: Αξιολόγηςη και δημιουργικό αξιοπούηςη ψηφιακού υλικού Η ιςτορύα τησ νεοελληνικόσ λογοτεχνύασ ςτο διαδύκτυο Η ευρωπαώκό/παγκόςμια και η νεοελληνικό λογοτεχνύα ςτο ψηφιακό περιβϊλλον Υπερκεύμενο: παραδεύγματα και δυνατότητεσ Η ψηφιακό λογοτεχνύα Διδακτικό Ενότητα 4: Χηφιακϊ εργαλεύα και ειδικϋσ εφαρμογϋσ Δημιουργύα περιεχομϋνου: Ψηφιακϊ εργαλεύα Χρόςεισ ψηφιακών εφαρμογών ςτη διδακτικό τησ λογοτεχνύασ [5]

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2013 Εισαγωγή Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ιδιαιτέρα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, η δια βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα