Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Save this PDF as:
Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο"

Transcript

1 Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1

2 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που ςτόχο ϋχει τη διευκόλυνςη τησ λόψησ οικονομικών αποφϊςεων 2

3 Κλάδοι τησ Λογιςτικήσ Χρηματοοικονομικό Λογιςτικό Φορολογικό Λογιςτικό Ελεγκτικό Λογιςτικό Δημόςιου Τομϋα Διεθνόσ Λογιςτικό Διοικητικό Λογιςτικό Κοςτολόγηςη 3

4 Χρηματοοικονομική Λογιςτική Δραςτηριότητεσ ςυλλογό κατϊταξη καταγραφό εμφϊνιςη Εργαλεία πληροφόρηςησ Δημοςιευμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ Ενδιαφερόμενοι Τρύτοι Κρϊτοσ Μϋτοχοι 4

5 Διοικητική Λογιςτική Δραςτηριότητεσ ςυλλογό κατϊταξη καταγραφό εμφϊνιςη Εργαλεία πληροφόρηςησ Εςωτερικϋσ πληροφοριακϋσ καταςτϊςεισ (MIS) Ενδιαφερόμενοι Στελϋχη τησ οικονομικόσ μονϊδασ Τομείσ δραςτηριοποίηςησ Κοςτολόγηςη Προγραμματιςμόσ Έλεγχοσ Λόψη αποφϊςεων 5

6 Διαφορζσ Χρηματοοικονομικήσ - Διοικητικήσ Λογιςτικήσ 6

7 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Τα αντικεύμενα τησ κοςτολόγηςησ εύναι : Ο προςδιοριςμόσ του πραγματικού κόςτουσ ανϊ προώόν Η ανϊλυςη του κόςτουσ για την εξαγωγό χρόςιμων ςυμπεραςμϊτων, για την ορθολογικό διούκηςη τησ επιχειρόςεωσ και την αριςτοπούηςη των αποτελεςμϊτων τησ 7

8 Σκοποί τησ Κοςτολόγηςησ Κοςτολόγηςη προώόντων και υπηρεςιών Τιμολόγηςη Κοςτολόγηςη τμημϊτων τησ επιχεύρηςησ Αξιολόγηςη τησ αποδοτικόσ χρόςησ των πόρων Κοςτολόγηςη λειτουργιών τησ επιχεύρηςησ Μόπωσ θα όταν καλύτερα να αγορϊζω από τρύτουσ; Μόπωσ αφορϊ μόνο τουσ κερδοςκοπικούσ οργανιςμούσ; Δημόςιο (π.χ. Νοςοκομεύα, Πανεπιςτόμια) Υποςτόριξη του προγραμματιςμού και του ελϋγχου και τησ λόψησ αποφϊςεων 8

9 Διοίκηςη κόςτουσ Φιλοςοφία Δημιουργύα αξύασ για τον πελϊτη με χαμηλό κόςτοσ. Συμπεριφορά Το κόςτοσ εύναι αποτϋλεςμα δραςτηριοτότων Εμπλοκό - όχι παθητικό καταγραφό Τεχνικέσ Σύνολο πληθώρασ επιςτημονικών μεθόδων Επιλογό βϊςει: - Καταλληλότητασ για την επύτευξη των ςτόχων - Aνϊλυςη κόςτουσ - οφϋλουσ 9

10 Κόςτοσ και Ζξοδο - Κόςτοσ εύναι η διϊθεςη ό η επϋνδυςη αγοραςτικόσ δύναμησ για την απόκτηςη υλικών ό ϊυλων αγαθών και υπηρεςιών με ςκοπό τη χρηςιμοπούηςό τουσ για την πραγματοπούηςη εςόδων από πωλόςεισ - Έξοδο εύναι το κόςτοσ που βαρύνει τα ϋςοδα τησ χρόςησ 10

11 Παράδειγμα Δηλαδή... Αγορά παγίου; Όταν το αγορϊζω πϊει ςτο Ενεργητικό Η χρηςιμοπούηςό του (απόςβεςη) εύναι κόςτοσ Το κόςτοσ αυτό γύνεται ϋξοδο όταν τα προώόντα που παρϊχθηκαν πουλόθηκαν Αγορά υπηρεςιών; Όταν τισ αγορϊζω αυτόματα τισ αναλώνω Η αξύα τουσ εύναι κόςτοσ Αυτόματη μετατροπό κόςτουσ ςε ϋξοδο 11

12 Φορζασ Κόςτουσ - Κζντρο Κόςτουσ Ωσ φορεύσ κόςτουσ θεωρούνται τα προώόντα και οι υπηρεςύεσ που κοςτολογούνται Ωσ κϋντρα κόςτουσ θεωρούνται ςυνόθωσ τα τμόματα (λειτουργύεσ) τησ επιχεύρηςησ ςτισ οπούεσ γύνεται ςυγκϋντρωςη του κόςτουσ 12

13 Διακρίςεισ Κόςτουσ Μεταβλητό Κόςτοσ Μεταβλητό κόςτοσ ταθερό ανά μονάδα προϊόντοσ, μεταβλητό ςτο ςφνολο 13

14 Διακρίςεισ Κόςτουσ Σταθερό Κόςτοσ Σταθερό κόςτοσ ταθερό ςτο ςφνολο, μεταβλητό ανά μονάδα 14

15 Διακρίςεισ Κόςτουσ Σταθερό Κόςτοσ Ημιμεταβλητό κόςτοσ Σο ςταθερό μζροσ ενόσ ημιμεταβλητοφ κόςτουσ (semi-variable cost) αντιςτοιχεί ςυνήθωσ ςτο ελάχιςτο τίμημα με το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μια υπηρεςία ή ζνα αγαθό, ζςτω και εάν δεν χρηςιμοποιηθεί καθόλου. Σο μεταβλητό μζροσ αντιςτοιχεί ςτη χρήςη που γίνεται 15

16 Διακρίςεισ Κόςτουσ Ανϊλογα με τη μονϊδα μϋτρηςησ: ανϊ μονϊδα (μϋςο κόςτοσ) / ςυνολικό Ανϊλογα με την αιτύα ύπαρξησ: ϊμεςο / ϋμμεςο (Σε ςχϋςη πϊντα με κϊποιο φορϋα) Άμεςο εύναι το κόςτοσ που γύνεται αποκλειςτικϊ χϊριν ενόσ εύδουσ προώόντοσ/υπηρεςύασ ό λειτουργύασ ό πελϊτη ό τμόματοσ ό ϊλλησ υποδιαύρεςησ τησ επιχεύρηςησ. Εύναι εύκολα ανιχνεύςιμο από τη Διούκηςη τησ Επιχεύρηςησ. Παρϊδειγμα ϊμεςου κόςτουσ: Το κόςτοσ των πρώτων υλών για την παραγωγό ενόσ προώόντοσ. Έμμεςο εύναι το κόςτοσ που γύνεται ταυτόχρονα χϊριν περιςςοτϋρων του ενόσ ειδών προώόντων/υπηρεςτιών ό λειτουργιών ό τμημϊτων τησ επιχεύρηςησ. Παρϊδειγμα ϋμμεςου κόςτουσ: Η αποςβϋςεισ των μηχανών Ανϊλογα με τη ςυςχϋτιςη με βϊςη τισ μεταβολϋσ ςτον όγκο παραγωγόσ: μεταβλητό, ςταθερό, ημιμεταβλητό Ωσ µεταβλητό ορύζεται εκεύνο το κόςτοσ που ςτο ςύνολό του ςυµµεταβϊλλεται (κατϊ κϊποιο ρυθµό) µε τισ µεταβολϋσ του βαθµού δραςτηριότητασ. Παρϊδειγμα τϋτοιου κόςτουσ εύναι το κόςτοσ ϊµεςησ εργαςύασ. Ωσ ςταθερό ορύζεται εκεύνο το κόςτοσ που ςτο ςύνολό του δεν ςυµµεταβϊλλεται (µϋςα ςε οριςµϋνα όρια) µε τισ µεταβολϋσ του βαθµού δραςτηριότητασ. Το χαρακτηριςτικό του ςταθερού κόςτουσ δεν εύναι ότι παραµϋνει αµετϊβλητο, αλλϊ ότι η µεταβολό του οφεύλεται ςε ϊλλα αύτια εκτόσ από τισ αυξοµειώςεισ του βαθµού δραςτηριότητασ και ότι η µεταβλητότητϊ του ςχετύζεται µε το χρόνο µϊλλον, παρϊ µε τισ µεταβολϋσ του βαθµού δραςτηριότητασ. Παρϊδειγµα τϋτοιου κόςτουσ εύναι το ενούκιο του εργοςταςύου. Το ηµιµεταβλητό κόςτοσ εύναι ςταθερό µϋχρι ενόσ ςηµεύου και από εκεύ και πϋρα µεταβϊλλεται µε κϊποιο ρυθµό. Το µεταβλητό κόςτοσ εύναι πϊντα και ςχετικό, ενώ το ςταθερό µπορεύ να εύναι ςχετικό, αλλϊ ςτισ περιςςότερεσ περιπτώςεισ εύναι ϊςχετο κόςτοσ. 16

17 Διακρίςεισ Κόςτουσ Ανϊλογα με τη χρονικό διϊςτημα που αφορϊ: ιςτορικό / προώπολογιςτικό Ιςτορικό ό πραγματικό κόςτοσ εύναι εκεύνο το κόςτοσ που υπολογύζεται ςτο τϋλοσ τησ παραγωγικόσ διαδικαςύασ με βϊςη τισ πραγματικϋσ δαπϊνεσ Εύναι το κόςτοσ που αντιςτοιχεύ ςτο ποςό που προβλϋπεται να διαμορφωθούν όλεσ οι δαπϊνεσ παραγωγόσ Ανϊλογα με τισ λειτουργύεσ τησ επιχεύρηςησ: παραγωγόσ/ διούκηςησ / πωλόςεων Ανϊλογα με τη ςχετικότητϊ του για τη λόψη μιασ απόφαςησ ςχετικό / μη ςχετικό Σχετικό εύναι εκεύνο το κόςτοσ το οπούο θα παύςει να υφύςταται αν πϊψει να υφύςταται το αντικεύµενο ςτο οπούο αναφϋρεται. Αντύςτοιχα, ϊςχετο εύναι εκεύνο το κόςτοσ το οπούο θα ςυνεχύςει να υφύςταται αν πϊψει να υφύςταται το αντικεύµενο ςτο οπούο αναφϋρεται. Αυτού του εύδουσ η διϊκριςη ϋχει ευρεύα χρόςη ςτην περύπτωςη που η επιχεύρηςη καλεύται να επιλϋξει µεταξύ εναλλακτικών λύςεων όπωσ, παραδεύγµατοσ χϊριν, ωσ προσ τη διατόρηςη ό µη ενόσ προώόντοσ, ενόσ πελϊτη, ενόσ τµόµατόσ τησ κ.ο.κ. Μόνο το ςχετικό κόςτοσ θα πρϋπει να λαµβϊνεται υπ όψιν κατϊ τη λόψη τησ απόφαςησ. 17

18 Διακρίςεισ Κόςτουσ Ανϊλογα με την ελεγξιμότητϊ του ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο Ελεγχόμενο κόςτοσ εύναι εκεύνο το οπούο καθορύζεται ςε ϋνα οριςµϋνο επύπεδο διοικητικόσ ιεραρχύασ τησ επιχεύρηςησ, για δεδοµϋνο χρονικό διϊςτηµα. Εύναι φανερό ότι χρειϊζονται δύο χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα για τη διϊκριςη του ελεγχόµενου από το µη ελεγχόµενο κόςτοσ : ο καθοριςµόσ µιασ ιεραρχύασ, ενόσ επιπϋδου διούκηςησ που θα εύναι υπεύθυνο για τη διαµόρφωςη και το ύψοσ τησ δαπϊνησ, και ο προςδιοριςµόσ του χρονικού διαςτόµατοσ ςτο οπούο αναφερόµαςτε. Παρϊδειγµα τϋτοιου κόςτουσ µπορεύ να εύναι οι διαφηµύςεισ για το τµόµα πωλόςεων Ανϊλογα με τη «μεταβολό» του ςταθερού κόςτουσ διαρκϋσ και διαφοροποιούμενο κόςτοσ Λογιςτικοπούηςη του κόςτουσ κόςτοσ ευκαιρύασ και λογιςτικό κόςτοσ 18

19 Διακρίςεισ Κόςτουσ Ανϊλογα με τη «μεταβολό» του ςταθερού κόςτουσ διαρκϋσ και διαφοροποιούμενο κόςτοσ Λογιςτικοπούηςη του κόςτουσ κόςτοσ ευκαιρύασ και λογιςτικό κόςτοσ Κόςτοσ ευκαιρύασ εύναι το κόςτοσ που προκύπτει από την θυςύα ενόσ αγαθού, για την παραγωγό κϊποιου ϊλλου. Παρϊδειγμα: Αν κϊποιοσ μπορεύ με 10 να πϊει ςινεμϊ ό να πϊρει μύα πύτςα, αν επιλϋξει να πϊει ςινεμϊ, η πύτςα εύναι το κόςτοσ ευκαιρύασ. Λογιςτικό κόςτοσ ό εμφανϋσ για τισ επιχειρόςεισ εύναι οι δαπϊνεσ που πραγματοποιούνται για την παραγωγό και τη διϊθεςη του προώόντοσ τουσ. 19

20 Παράδειγμα Μια επιχεύρηςη παρϊγει τα δύο προώόντα Α και Β Μεταβλητό κόςτοσ παραγωγόσ: Α = 82 και Β = 100 Σταθερό κόςτοσ Ζητείται: Κόςτοσ παραγωγόσ για μονϊδεσ Α ό Κόςτοσ παραγωγόσ για μονϊδεσ Β 20

21 Απάντηςη Προώόν Α Μεταβλητό κόςτοσ: ( x 82) = Σταθερό κόςτοσ: Συνολικό κόςτοσ παραγωγόσ: Προώόν Β Μεταβλητό κόςτοσ: ( x 100) = Σταθερό κόςτοσ: Συνολικό κόςτοσ παραγωγόσ: Και τα δύο μαζύ: =

22 Ανάλυςη του ςυνολικοφ κόςτουσ μιασ μεταποιητικήσ επιχείρηςησ 22

23 Ζκθεςη κόςτουσ παραγωγήσ Κόςτοσ παραχθζντων και κόςτοσ πωληθζντων Πρώτεσ ύλεσ Άμεςη εργαςύα Ειδικό ό Άμεςο βιομηχανικό κόςτοσ Γενικϊ Βιομηχανικϊ Έξοδα (ΓΒΕ) Έμμεςα υλικϊ Έμμεςη εργαςύα Λοιπϊ κόςτη παραγωγόσ 23

24 Στοιχεία Κόστους Παραγωγής Πρώτες ύλες Είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενςωματώνονται ςτο παραγόμενο προΰόν Αποτελούν τμήμα του άμεςου κόςτουσ διότι επιβαρύνουν απευθείασ το παραγόμενο προΰόν Άμεςη εργαςία Εύναι η εργαςύα την οπούα προςφϋρουν οι εργαζόμενοι οι οπούοι αςχολούνται ϊμεςα με την επεξεργαςύα των πρώτων υλών Άμεςο Βιομηχανικό Κόςτοσ Άμεςο βιομηχανικό κόςτοσ εύναι το κόςτοσ το οπούο αφορϊ αποκλειςτικϊ ϋνα ςυγκεκριμϋνο φορϋα κόςτουσ Το ενούκιο μιασ μηχανόσ που χρηςιμοποιεύται για την παραγωγό ενόσ ςυγκεκριμϋνου μόνο προώόντοσ, Τα ϋξοδα που αφορούν τη ςυντόρηςη ενόσ τϋτοιου μηχανόματοσ Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικϊ βιομηχανικϊ ϋξοδα εύναι όλα τα ϋξοδα που δημιουργούνται από την ϋναρξη τησ παραγωγόσ μϋχρι του ςημεύου όπου τα προώόντα εύναι ϋτοιμα να μπουν ςτην αποθόκη των ετούμων προώόντων. Αποτελούν έμμεςο και ςταθερό κόςτοσ για την επιχεύρηςη. Τα ενοίκια και τα αςφάλιςτρα που πληρώνονται για το εργοςτάςιο Αποςβέςεισ Η έμμεςη εργαςία Τα διάφορα αναλώςιμα υλικά 24

25 Διακρίσεις Έμμεσου και Άμεσου Κόστους Οι άμεςεσ πρώτεσ ύλεσ, η άμεςη εργαςία και το Άμεςο Βιομηχανικό Κόςτοσ (π.χ. ενοίκιο μιασ ςυγκεκριμένησ μηχανήσ ή έξοδα ςυντήρηςησ μιασ ςυγκεκριμένησ ςυςκευήσ ) είναι Μεταβλητό και Άμεςο κόςτοσ. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) όπωσ ενοίκια, αςφάλιςτρα, αποςβέςεισ, έμμεςη εργαςία, έμμεςεσ πρώτεσ ύλεσ και αναλώςιμα είναι Σταθερό και Έμμεςο Κόςτοσ για την επιχείρηςη. Έμμεςο γιατί τα ΓΒΕ δεν ςχετίζονται κατευθείαν με ένα προΰόν αν και με τον τρόπο τουσ τα ΓΒΕ βοηθούν ςτη παραγωγή του, και ςταθερό γιατί η μεταβολή του κόςτουσ ςτα ΓΒΕ, αν ποτέ ςυμβεί, εξαρτάται από τον χρόνο, παρά από την παραγωγική διαδικαςία του προΰόντοσ. Ημιμεταβλητό κόςτοσ είναι το Κόςτοσ Παραγωγήσ και το Συνολικό Κόςτοσ Λειτουργίασ τησ Επιχείρηςησ (Κόςτοσ Παραγωγήσ και Διοικητικά Έξοδα), γιατί τα κόςτη αυτά περιέχουν και ςταθερέσ αλλά και μεταβλητέσ δαπάνεσ. Τα Διοικητικά Έξοδα αφορούν άλλα τμήματα τησ επιχείρηςησ και όχι ειδικά το Τμήμα Παραγωγήσ. Είναι Έμμεςα και Σταθερά έξοδα, αλλά δεν ςχετίζονται με τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) που αυτά αφορούν, έςτω και έμμεςα, το Τμήμα Παραγωγήσ αλλά ούτε και με το Άμεςο Βιομηχανικό Κόςτοσ. Τα έξοδα από άλλουσ φορείσ (π.χ. ΦΠΑ, Διαφορέσ Συναλλαγών ςε Ξένο Νόμιςμα, Φόροι Πολυτελείασ, Δημοτικά Τέλη, Δαςμοί, βρίςκονται έξω από την επιχείρηςη και αποτελούν Σταθερά και Έμμεςα Κόςτη 25

26 Παράδειγμα Βιομηχανικό επιχεύρηςη παρϊγει ϋνα προώόν Αναλώςεισ υλικών (70% α ύλεσ) Εργατικϊ (80% ϊμεςη εργαςύα) Λοιπά ΓΒΕ Έξοδα πωλόςεων Έξοδα διούκηςησ Ζητεύται: α) Κόςτοσ παραχθϋντων, και β) Συνολικό κόςτοσ λειτουργύασ επιχεύρηςησ 26

27 Απάντηςη: Ερώτημα α Α ύλεσ: (70% x ) Άμεςη Εργαςύα: (80% x ) ΓΒΕ: Έμμεςα υλικϊ (30% x ) Έμμεςη εργαςύα (20% x ) Λοιπϊ ΓΒΕ (δύνεται από την ϊςκηςη) Κόςτοσ παραχθϋντων: Ερώτημα β Κόςτοσ παραχθϋντων Έξοδα πωλόςεων: Έξοδα διούκηςησ: Κόςτοσ λειτουργύασ:

28 Υπολογιςμόσ Κόςτουσ Πρώτων Υλών Αρχικό Απόθεμα + Αγορϋσ - Τελικό Απόθεμα = Κόςτοσ Πρώτων Υλών (Αναλώςεισ πρώτων Υλών προσ παραγωγό) 28

29 Υπολογιςμόσ Κόςτουσ Πρώτων Υλών 29

30 Υπολογιςμόσ κόςτουσ παραχθζντων (Παραγωγήσ) Αρχικό απόθεμα ημικατεργαςμϋνων + Αναλώςεισ πρώτων υλών προσ παραγωγό + Άμεςη εργαςύα + Άμεςο βιομηχανικό κόςτοσ + ΓΒΕ - Τελικό απόθεμα ημικατεργαςμϋνων = Κόςτοσ παραχθϋντων (Έτοιμα Προώόντα) 30

31 Τπολογιςμόσ κόςτουσ παραχθζντων 31

32 Υπολογιςμόσ κόςτουσ πωληθζντων Αρχικό απόθεμα ετούμων προώόντων + Κόςτοσ παραγωγόσ (κόςτοσ παραχθϋντων/έτοιμα προώόντα) - Τελικό απόθεμα ετούμων προώόντων = Κόςτοσ πωληθϋντων (Πωλούμενα Προώόντα) 32

33 Υπολογιςμόσ κόςτουσ πωληθζντων 33

34 Ροή του Κόςτουσ 34

35 Χρηςιμότητα του Νεκροφ Σημείου Την ανϊλυςη του «νεκρού ςημεύου» θα πρϋπει να την θεωρόςουμε ςαν οδηγό για τη λόψη ορθολογικών επιχειρηματικών αποφϊςεων και όχι ςαν μϋςο κριτικόσ των διοικόςεων των επιχειρόςεων. Ο υπολογιςμόσ του «νεκρού ςημεύου» δεύχνει το ελϊχιςτο ύψοσ πωλόςεων (κύκλου εργαςιών), που πρϋπει να πραγματοποιεύ μια επιχεύρηςη, για να καλύπτονται τόςο οι ςταθερϋσ όςο και οι μεταβλητϋσ δαπϊνεσ τησ. Με ϊλλα λόγια, δεύχνει μϋχρι ποιου ςημεύου εύναι δυνατόσ ο περιοριςμόσ των πωλόςεων τησ επιχεύρηςησ, χωρύσ αυτό να παρουςιϊζει κϋρδοσ ό ζημιϊ. Κϊθε επιχεύρηςη ϋχει το δικό τησ «νεκρό ςημεύο» και εύναι εκεύνο ςτο οπούο οι πωλόςεισ τησ ιςούνται με το ςυνολικό κόςτοσ παραγωγόσ των προώόντων τησ, οπότε το οικονομικό τησ αποτϋλεςμα εύναι μηδϋν. Αν οι πωλόςεισ τησ επιχειρόςεωσ εύναι μεγαλύτερεσ από αυτϋσ του «νεκρού ςημεύου», τότε η επιχεύρηςη πραγματοποιεύ κϋρδοσ, ενώ αν εύναι χαμηλότερεσ τότε πραγματοποιεύ ζημιϊ 35

36 Μζθοδοσ Εφρεςησ Νεκροφ Σημείου Το «νεκρό ςημεύο» υπολογύζεται αλγεβρικϊ με την εξόσ μϋθοδο. Ορύζουμε: T = την τιμό πώληςησ μιασ μονϊδασ προώόντοσ ΣΚ = το ςταθερό κόςτοσ ΜΚ = το μεταβλητό κόςτοσ ανϊ μονϊδα προώόντοσ Πν = η ποςότητα νεκρού ςημεύου Ιςχύει η παρακϊτω εξύςωςη: Πν = ΣΚ / T - MK 36

37 Γραφική Παράςταςη Νεκροφ Σημείου 37

38 Παράδειγμα Εφρεςησ Νεκροφ ημείου Η επιςιτιςτικό επιχεύρηςη ΩΜΕΓΑ Α.Ε. ςχεδιϊζει την δημιουργύα ενόσ νϋου εδϋςματοσ. Το κόςτοσ του νϋου εδϋςματοσ διαμορφώνεται ωσ εξόσ: Α. Σταθερϊ κόςτη - Κόςτοσ ςυντόρηςησ Μηχανών Παραγωγόσ Λογαριαςμού ΔΕΗ/Νερού κ.α Ενούκιο Ολικό Σταθερό Κόςτοσ (ΣΚ):

39 Παράδειγμα Εφρεςησ Νεκροφ ημείου Β.) Μεταβλητό κόςτοσ ανϊ ϋδεςμα - Υλικϊ μερύδασ και πρώτεσ ύλεσ 4. - Αναλώςιμα 2,5 - Άμεςη Εργαςύα 3 - Γενικϊ ϋξοδα 2,5 - Ολικό Μεταβλητό Κόςτοσ (ΜΚ) ανϊ ϋδεςμα 12. Γ.) Τιμό πώληςησ ανϊ ϋδεςμα 15. Εφαρμόζοντασ τον τύπο για την εξεύρεςη τησ ποςότητασ νεκρού ςημεύου, ϋχουμε: Πν = /(15-12) = εδϋςματα Άρα, για να αποκομύςει κϋρδοσ η επιχεύρηςη πρϋπει να διαθϋςει περιςςότερα από εδϋςματα. 39

40 Αριθμοδείκτεσ - Ειςαγωγή Οι αριθμοδεύκτεσ εύναι ςχϋςεισ μεταξύ μεγεθών, λογιςτικόσ ό ςτατιςτικόσ προελεύςεωσ, που καταρτύζονται με ςκοπό τον προςδιοριςμό τησ πραγματικόσ θϋςησ ό τησ αποδοτικότητασ των διϊφορων τμημϊτων ό ολόκληρων τομϋων τησ επιχεύρηςησ και, ςε τελικό ανϊλυςη, τησ πραγματικόσ κατϊςταςησ ολόκληρησ τησ επιχεύρηςησ ό και γενικότερα του κλϊδου ςτον οπούο ανόκει η μονϊδα αυτό. Με τουσ αριθμοδεύκτεσ προςδιορύζεται η ςχϋςη μεταξύ βαςικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματικό δρϊςη και επεξηγούνται τα αποτελϋςματα που προκύπτουν απ' αυτό. Με το ςύςτημα των αριθμοδεικτών προςδιορύζεται, επύςησ, ο βαθμόσ αποδόςεωσ των διϊφορων δραςτηριοτότων τησ επιχεύρηςησ, με ςκοπό την ορθολογικότερη εκμετϊλλευςη των μϋςων δρϊςεώσ τησ. 40

41 Ενδεικτικοί Αριθμοδείκτεσ Κόςτουσ Κόςτοσ πωληθϋντων τροφύμων Έςοδα από Πωλόςεισ τροφύμων Κόςτοσ πωληθϋντων τροφύμων Μερύδεσ φαγητού (εδϋςματα) Απόθεμα (Στοκ) Αρχικό + Τελικό Κόςτοσ Πωληθϋντων τροφύμων X 365 ημϋρεσ 41

42 Παράδειγμα: Δυο ανταγωνιςτικϊ ξενοδοχεύα «Α» και «Β» παρουςιϊζουν τα παρακϊτω ςτοιχεύα: Κόςτοσ πωληθϋντων τροφύμων Έςοδα από πωλόςεισ τροφύμων Μερύδεσ Φαγητού (Εδϋςματα) Αρχικό απόθεμα (ςτοκ) Τελικό απόθεμα (ςτοκ) Ποια από τισ δύο επιχειρόςεισ διαχειρύζεται καλύτερα τουσ πόρουσ τησ; Α Β 42

43 Απάντηςη: Σύμφωνα με τουσ αριθμοδεύκτεσ τα αποτελϋςματα για τισ δύο επιχειρόςεισ εύναι τα εξόσ : Α Β Κόςτοσ πωληθϋντων τροφύμων/πωλόςεισ τροφύμων (ϋςοδα) 60% 80% Κόςτοσ πωληθϋντων τροφύμων/μερύδεσ φαγητού 70% 90% Απόθεμα (ςτοκ)/κόςτοσ πωληθϋντων τροφύμων 547,5 ημϋρεσ 156 ημϋρεσ Αν και αρχικϊ το ξενοδοχεύο «Α» φαύνεται ότι ϋχει περιςςότερα κϋρδη, πωλόςεισ και αποθϋματα από το «Β», με βϊςη τουσ αριθμοδεύκτεσ το ξενοδοχεύο «Β» διαχειρύζεται καλύτερα τουσ πόρουσ του και, ςυγκριτικά με το ξενοδοχείο «Α», παρουςιϊζει καλύτερα αποτελϋςματα. 43

44 Τλη εξεταςτικήσ Από διαφϊνεια 22 μϋχρι διαφϊνεια 39 Οριςμού και διακρύςεισ του Άμεςου, Έμμεςου, Σταθερού, Μεταβλητού και Ημιμεταβλητού κόςτουσ, βρύςκονται ςτη διαφϊνεια 16 και ςτη διαφϊνεια 25 Η διϊκριςη του κόςτουσ από το ϋξοδο βρύςκεται ςτη διαφϊνεια 10 Ανϊλυςη Συνολικού Κόςτουσ - Έκθεςη Κόςτουσ Παραγωγόσ - Στοιχεύα Κόςτουσ Παραγωγόσ Υπολογιςμόσ Κόςτουσ Πρώτων Υλών Υπολογιςμόσ Κόςτουσ Παραγωγόσ Υπολογιςμόσ Κόςτουσ Πωληθϋντων Νεκρό Σημεύο Αριθμοδεύκτεσ. Παραδεύγματα Εύρεςησ τελικού αποθϋματοσ ό κόςτουσ πρώτων υλών, παραγωγόσ και πωληθϋντων. Διοικητικϊ και Έξοδα ϊλλων Τμημϊτων τησ Επιχεύρηςησ Κόςτοσ από τρύτουσ φορεύσ (ΦΠΑ, δημοτικϊ τϋλη, δαςμού ειςαγωγόσ κ.α.). 44

45 Ερωτήςεισ Εξεταςτικήσ Οριςμόσ Κόςτουσ, Εξόδου και ποια η διαφορϊ τουσ Οριςμού Άμεςου και Έμμεςου Κόςτουσ Οριςμού Σταθερού, Μεταβλητού και Ημιμεταβλητού Κόςτουσ Διϊκριςη του Σταθερού, Μεταβλητού και Ημιμεταβλητού Κόςτουσ ςε ϋνα από τα παρακϊτω παραδεύγματα: Παρϊδειγμα εύρεςησ τελικού αποθϋματοσ ό κόςτουσ πρώτων υλών, παραχθϋντων ό πωληθϋντων προώόντων. Παρϊδειγμα εύρεςησ αριθμού τεμαχύων προώόντων που ικανοποιεύ το νεκρό ςημεύο μιασ επιχεύρηςησ (ϋςοδα ύςα με τα ϋξοδα) Παρϊδειγμα αξιολόγηςησ μιασ επιχεύρηςησ και πωσ αυτό διαχειρύζεται το κόςτοσ τησ μϋςα από αριθμοδεύκτεσ 45

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011

Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Ενημερωτικό Σημεύωμα για το Ειδικό Καθεςτώσ τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011, για το ϋτοσ 2011 Με το ειδικό καθεςτώσ ενιςχύςεων τησ Επιχειρηματικότητασ των Νϋων ενιςχύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF)

ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) ΕΛΕΓΦΟ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΨΝ ΣΕΦΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΦΝΗ ΑΡΦΙΜΑΓΕΙΡΑ (CHEF) 1 Oριςμόσ Προμόθειασ «Οι προμόθειεσ εύναι μια λειτουργύα που αφορϊ την ϋρευνα αγορϊσ, επιλογό, αγορϊ, παραλαβό, αποθόκευςη, και την τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α

Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Τρύτη Διϊλεξη Μοντϋλα Διαδικαςύασ Λογιςμικού Μϋροσ Α Κύκλοσ Ζωόσ Λογιςμικού Μοντϋλο Διαδικαςύασ Λογιςμικού Διαδικαςύα Λογιςμικού Κριτόρια Αξιολόγηςησ Μοντϋλων Απλότητα και Σταθερότητα Απαιτόςεων Κύνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Spatial Operations. Σήμερα... Τφποι ερωτήςεων (Queries)

19/10/2009. Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Spatial Operations. Σήμερα... Τφποι ερωτήςεων (Queries) Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Spatial Operations Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρότησ dimmihel@epp.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού

Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ εξωτερικόσ και εςωτερικόσ επικοινωνύασ Μορφϋσ εςωτερικόσ επικοινωνύασ Τρόποι επικοινωνύασ με τισ διϊφορεσ ομϊδεσ κοινού Εννοιολογικόσ προςδιοριςμόσ τυπικόσ και ϊτυπησ επικοινωνύασ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ)

Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) Μαθηματικϊ Γ' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κατεύθυνςησ) : 1. ΤΝΑΡΣΗΕΙ Ορύζουν και να αναγνωρύζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη 2 1.1 Επανϊληψη Εκφρϊζουν μια ςύνθετη ςυνϊρτηςη ωσ ςύνθεςη ϊλλων ςυναρτόςεων Ορύζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού

Μαθηματικϊ. Β' Ενιαύου Λυκεύου. (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Μαθηματικϊ Β' Ενιαύου Λυκεύου (μϊθημα κοινού κορμού) Υιλοςοφύα - κοπού Η διδαςκαλύα των Μαθηματικών Κοινού Κορμού επιδιώκει να δώςει ςτο μαθητό τα εφόδια για την αντιμετώπιςη καθημερινών αναγκών ςε αριθμητικϋσ

Διαβάστε περισσότερα

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ :ιώπη Ευαγγελύα Κίνδυνοσ Ωσ κύνδυνο θα µπορούςαµε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ

Πίνακασ τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Πλόρεσ ελληνικό περιβϊλλον (interface) για Διαχειριςτϋσ, Εκπαιδευτϋσ, Εκπαιδευόμενουσ Τλοποίηςη προγραμμάτων με την μέθοδο τησ τηλεκατάρτιςησ 1 Τλοπούηςη προγραμμϊτων με την μϋθοδο τησ τηλεκατϊρτιςησ δύναται να λϊβει χώρα μετϊ από πλόρωσ αιτιολογημϋνο αύτημα του Κλαδικού Υορϋα (Αναδόχου),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ πουδών 2014-2015

Οδηγόσ πουδών 2014-2015 Οδηγόσ πουδών 2014-2015 ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΠΙΜΟΡΥΨΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνικό Λογοτεχνύα & Χηφιακϋσ Σεχνολογύεσ» ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΙΛΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ Ειςαγωγικϊ τοιχεύα

Διαβάστε περισσότερα

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη

Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη 1 Ο τύτλοσ και μόνο, εύναι αρκετόσ για να δηλώςει την διαφορετικότητα τησ αναπτυςςόμενησ αλυςύδασ ZIO PEPPE Pizza al metro. Όλα ξεκύνηςαν το 1996 ςτη Ρόδο, όταν για πρώτη φορϊ η κα Κωνςταντύνα Θεοδωροπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 Θεωρία χαρτοφυλακίου Η θεωρύα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι

Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 1 Σ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΑΝΣΟΦΗ ΤΛΙΚΩΝ Ι 03/07/2013 ΘΕΜΑ Η δοκόσ του ςχόματοσ α ϋχει τη διατομό του ςχόματοσ β. Ζητούνται: a) Σα διαγρϊμματα Q και M. b) Σο απαιτούμενο πϊχοσ t του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων

ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων ΙΕΚ Πϊτρασ Σεχνικόσ Σουριςτικών Μονϊδων και Επιχειρόςεων Υιλοξενύασ & Διούκηςη Επιχειρόςεων Διούκηςη Επιχειρόςεων Ι Α Εξϊμηνο 1 Ειςαγωγικϋσ Έννοιεσ Έννοια τησ Οργϊνωςησ Οργϊνωςη εύναι μια διακριτό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη

NetMasterII ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ κϊθε εύδουσ ςύςτημα ειδοπούηςησ βλϊβη NetMasterII Το NetMasterII εύναι ϋνα ςύςτημα μόνιμησ εγκατϊςταςησ (μό φορητό) για την επιτόρηςη και καταγραφό ςημϊτων από αιςθητόρια και μετατροπεύσ φυςικών μεγεθών κϊθε εύδουσ, καθώσ και γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα... Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ Πρωτογενό δεδομϋνα Αρχϋσ και τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην ςυλλογό γεωγραφικών δεδομϋνων Πωσ χρηςιμοποιούμε το GPS και την Τηλεπιςκόπηςη ςαν

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων

Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Ειςαγωγή ςτη Διαχείριςη Δικτύων Ανάγκη διαχείριςησ δικτύων Αναλογιςτεύτε το μϋγεθοσ και την πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ.

ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΚΟΝΣΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΠΑ.ΠΕΙ. Παρϋχεται μϋςω των δημοςιευόμενων οικονομικών καταςτϊςεων και αποςκοπεύ ςτο να παρϊςχει ςτουσ χρόςτεσ, κυρύωσ αναλυτϋσ και επενδυτϋσ, όλεσ εκεύνεσ τισ αναγκαύεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise

ΠΑΡΟΥ ΙΑ Η Franchise ΠΑΡΟΥΙΑΗ Franchise Σι είναι το κατάςτημα La Croissanterie Σο La Croissanterie εύναι ϋνα νϋο concept καταςτημϊτων εςτύαςησ με υψηλόσ ποιότητασ προώόντα. Σο La Croissanterie δημιουργόθηκε τον Ιούλιο του

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Περιεχόμενα Πύνακεσ Αλφαριθμητικϊ Σκοπόσ μαθόματοσ: Να αναγνωρίζετε πότε είναι απαραίτητη η χρήςη του τύπου του πίνακα, Να δώςετε παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 4 ο Η διαίρεςη (ςυνέχεια) Είδη ερωτήςεων Η Διαύρεςη 134:5 Μεριςμού Θϋλω να μοιρϊςω 134 ςε 5 Μέτρηςησ Θϋλω να βρω πόςεσ ομϊδεσ των 5 υπϊρχουν ςτο 134 Αντίςτροφη του πολλαπλαςιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ζγκριςη προγράμματοσ ΤΟΠΕΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εγκρύθηκε η πρόταςη υποβολόσ προγρϊμματοσ με την ονομαςύα ΣΟΠΕΚΟ ΛΕΤΚΑΔΑ, ςυνολικού προώπολογιςμού 525.000,00. Η Πρϊξη χωροθετεύται ςτην Περιφερειακό Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ

19/10/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων. Δομή του μαθήματοσ Προηγοφμενη βδομάδα... Σήμερα Γεωγραφικά Συςτήματα Πληροφοριϊν Χωρικά Μοντζλα Δεδομζνων Δημότρησ Μιχελϊκησ Τμόμα Εφαρμοςμϋνησ Πληροφορικόσ και Πολυμϋςων Σχολό Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ορισμός και εφαρμογζς Στατιςτική εύναι η επιςτόμη που αςχολεύται με τη ςυλλογό, επεξεργαςύα, παρουςύαςη και ανϊλυςη δεδομϋνων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 2 Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking)

τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) ΧΡΗΣΟ ΜΠΟΤΡΑΝΙΔΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ τοιχεύα χεδιαςμού και υγκριτικόσ Αξιολόγηςησ Νοςοκομεύων (Hospital benchmarking) Διδακτικό Τλικό ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ MANAGEMENT ΝΟΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2009 Σο κεύμενο αποτελεύ,

Διαβάστε περισσότερα

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014).

ςτην περύπτωςη που η μόνη αλλαγό αφορϊ ςτη Δημόςια Φρηματοδότηςη ανϊ ϋτοσ (2013, 2014). Ειςαγωγή Για την ολοκλόρωςη μιασ πρϊξησ κρατικών ενιςχύςεων απαιτεύται το ςύνολο των δαπανών τησ να ςυμφωνεύ με την εγκεκριμϋνη δημόςια δαπϊνη όπωσ προκύπτει από το ςε ιςχύ Σεχνικό Δελτύο Πρϊξησ. ε περύπτωςη

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ

ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ ΤΕΙ ΑΜΘ Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Μϊθημα Κεφαλαιαγορϋσ Επενδύςεισ Διδϊςκων: Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ Συνεργϊτησ :Σιώπη Ευαγγελύα Το Χρηματιςτήριο Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ

Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Επαγγελματικϋσ Δυνατότητεσ Σχολή Θεηικών Επιζηημών Απόθοιηοι Τμήμαηος Μηχανικών Η/Υ και Πληροθορικής πουδϊζοντασ ςτο Σμόμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών & Πληροφορικόσ οι φοιτητϋσ αποκτούν γνώςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 Σο εςωτερικό του υπολογιςτό Οι υπολογιςτϋσ αποτελούνται από πολλϊ ηλεκτρονικϊ εξαρτόματα. Σο κϊθε ϋνα από αυτϊ ϋχει ειδικό ρόλο ςτη λειτουργύα του. Έχουν ςχεδιαςτεύ ϋτςι ώςτε να ςυνεργϊζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου.

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Παναγιώτησ Χατζηλάμπρου pchatzila@gmail.com Τι είναι αξιολόγηςη; Η διαδικαςύα αποτύμηςησ τησ αξύασ ενόσ προςώπου, πρϊγματοσ, θεςμού, ςυςτόματοσ. Η εφαρμογό τησ Αξιολόγηςησ ςτην

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ

υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2011 ΑΝΑΛΤΕΙ / 7 υλλογικέσ διαπραγματεύςεισ και προςδιοριςτικοί παράγοντεσ τησ ανταγωνιςτικότητασ ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΡΓΕΙΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΕΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟΤ Ειςήγηςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ Πληκτρολογόςτε την εξύςωςη εδώ. ΚΤΡΣΟΣΗΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Έςτω ςυνϊρτηςη f ςυνεχόσ ςε ϋνα διϊςτημα Δ και παραγωγύςιμη ςτο εςωτερικό του Δ. Θα λϋμε ότι : Η ςυνϊρτηςη f εύναι κυρτό ό ςτρϋφει τα κούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΕΣΑΚ «ΕΡΕΤΝΩ ΔΗΜΙΟΤΡΓΩ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ» Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σαυτότητα τησ Δράςησ Βαςικόσ ςτόχοσ τησ ενιαύασ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη

Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Δίκτυα Η/Υ ςτην Επιχείρηςη Βαςικϊ θϋματα δικτύων Γκϊμασ Βαςύλειοσ, Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ Δίκτυο Υπολογιςτών Δύκτυο: ςύςτημα επικοινωνύασ δεδομϋνων που ςυνδϋει δύο ό περιςςότερουσ αυτόνομουσ και ανεξϊρτητουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 0 : (25μονάδεσ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ τισ ερωτόςεισ 1-4, να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα που αντιςτοιχεύ ςτη ςωςτό απϊντηςη:

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογύα & Λυμϋνεσ Αςκόςεισ

Μεθοδολογύα & Λυμϋνεσ Αςκόςεισ Τρίγωνα -Κφρια και δευτερεφοντα στοιχεία τριγώνου Μεθοδολογύα & Λυμϋνεσ Αςκόςεισ τόχοσ 1 : Κύρια ςτοιχεύα τριγώνου Αςκόςεισ 1. Να ςχεδιϊςετε ϋνα τρύγωνο ΑΒΓ. Να ορύςετε τα κύρια ςτοιχεύα του. Να βρεύτε

Διαβάστε περισσότερα

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών.

Case Studies. χρειάζεται να προςλάβουμε εμείσ άνθρωπο να ςυντηρεί τουσ servers». Επιτεύχθηκε μια επεκτϊςιμη λύςη με γρόγορη προςαρμογό των χρηςτών. Case Studies Εταιρεία: S&B Industrial Minerals Κλάδοσ: Εξόρυξη και Επεξεργαςύα ορυκτών και μεταλλευμϊτων Περιγραφή: Η S&B Industrial Minerals εύναι ϋνασ διεθνόσ όμιλοσ εταιρειών, που αξιοποιεύ τισ δυνατότητεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Z ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΣΟΤ ΚΑΠΝΙΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΦΩΡΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοπούηςη Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΥΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπωσ ιςχύει: Άρθρο 1 Προςταςύα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ 1 2.1. Μεταβλητζσ, Τφποι, Τελεςτζσ και Εκφράςεισ H Java είναι μια αντικειμενοςτρεφήσ γλώςςα προγραμματιςμού. Τα πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Απρίλιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Απρίλιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Απρίλιος 2017 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Συντονιςμό εύναι η διαδικαςύα ςύνδεςησ αποφϊςεων, λειτουργιών, ενεργειών, ςυμπεριφορών κλπ, ώςτε αυτϋσ να ολοκληρώνονται ςτην ολότητα ςτο πλαύςιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ COMPANY PROFILE ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ Η BSN 3 Ανϊπτυξη Επιχειρηςιακού Λογιςμικού 4 Υπηρεςύεσ Πληροφορικόσ Τεχνολογύασ 6 Υπηρεςύεσ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Κρεκούκιασ Στοιχεύα τησ υποκειμενικόσ και κλινικόσ αξιολόγηςησ Επεξόγηςη και αναζότηςη του τελικού αιςθόματοσ Αξιολόγηςη ενεργητικού και παθητικού εύρουσ τροχιϊσ Γωνιομϋτρηςη Από τη φόρμα υποκειμενικόσ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ

1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ 1.ΕΘΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΕΙ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΚΕΣΟ Ο τοκετόσ εύναι ϋνα ςημαντικό κοινωνικό και ςυναιςθηματικό γεγονόσ όχι μόνο για τη γυναύκα, αλλϊ και για την οικογϋνειϊ τησ και ύςωσ και για ολόκληρη την

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde

Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Ένασ άνθρωποσ που δεν ςτοχάζεται για τον εαυτό του δεν ςτοχάζεται καθόλου». Oscar Wilde Σπανάκη Βιργινία Αναπληρώτρια Προϊςταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου Τι είναι το θμερολόγιο αναςτοχαςμοφ; Ο όροσ ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμόμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Η/Τ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΕΟ ΜΕ ΦΡΗΗ DSP ΜΟΙΡΟΓΙΨΡΓΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΑ Εξεταςτικό Επιτροπό: Καθ. Μιχϊλησ Ζερβϊκησ (επιβλϋπων) Αν. Καθ. Ευριπύδησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing)

ΕΠΕΙΓΟΝ. Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Tax-i 102 Flash update Νοέμβριος 2015 ΕΠΕΙΓΟΝ Ενδοομιλικϋσ υναλλαγϋσ (Transfer Pricing) Διενεργούνται Υορολογικού ϋλεγχοι ςε φακϋλουσ τεκμηρύωςησ χρόςεων 2008-2009 Επαπειλούμενο πρόςτιμο 10% επύ των ςυναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα

ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ. Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα ΣΕΙ ΑΜΘ-χολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Σμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : ιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 1 Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ Για την

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Προςϋρχονται ςτισ αύθουςεσ μϋχρι τισ 8.00 Κατϊ την εύςοδο ςτην τϊξη, οι μαθητϋσ δεν επιτρϋπεται να ϋχουν: Βιβλύα Τετρϊδια Σημειώςεισ Blanco Κινητό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση επικοινωνιακών αντικειμενικών σκοπών και στρατηγικών. Προσδιορισμός και ανάλυση της παρούσας κατάστασης

Διαμόρφωση επικοινωνιακών αντικειμενικών σκοπών και στρατηγικών. Προσδιορισμός και ανάλυση της παρούσας κατάστασης Προσδιορισμός και ανάλυση της παρούσας κατάστασης Διαμόρφωση επικοινωνιακών αντικειμενικών σκοπών και στρατηγικών Εφαρμογή επικοινωνιακών στρατηγικών Έλεγχος και αξιολόγηση των επικοινωνιακών στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ

Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ Φοιτητόσ : Κουκϊρασ Παραςκευϊσ ΑΜ : 06/3059 Ίδρυμα/Τμόμα : Αλεξϊνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα/Πληροφορικόσ Αντικείμενο Πτυχιακήσ(1/2) Δημιουργύα εργαλεύου για διαχεύριςη ϋργων λογιςμικού. Με βϊςη

Διαβάστε περισσότερα

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ»

Αθόνα, 29 Απριλύου 2011. Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» Αθόνα, 29 Απριλύου 2011 Αναλυτικά οι Δράςεισ του «Ταμείου Επιχειρηματικότητασ» 1. Κατηγορύα Α, Β και Γ Επενδύςεισ που υπϊγονται ςτον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτό η κατηγορύα ςτοχευμϋνων δραςτηριοτότων

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ

Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Καθηγητόσ Γ. Σιώμκοσ Γ. Τςιϊμησ Ειςαγωγικϊ Στοιχεύα Αβεβαιότητα ςτο Περιβϊλλον Θεμελιώδη Ζητόματα ςτισ Αγορϋσ Υ/Τ. Προώοντικό Καινοτομικότητα Ανϊπτυξη νϋων Προώόντων Υποδεύγματα Διϊχυςησ και υιοθϋτηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικϊ για Οικονομολόγουσ Ι-Μϊθημα 4ο Παρϊγωγοσ Συναρτόςεων μιασ Μεταβλητόσ.

Μαθηματικϊ για Οικονομολόγουσ Ι-Μϊθημα 4ο Παρϊγωγοσ Συναρτόςεων μιασ Μεταβλητόσ. Μαθηματικϊ για Οικονομολόγουσ Ι-Μϊθημα 4ο Παρϊγωγοσ Συναρτόςεων μιασ Μεταβλητόσ. Αμϋςωσ μετϊ ο Χαμπϊσ-αλ-Χαςύμπ δημιούργηςε την εφαπτομϋνη. Η εφαπτομϋνη εύναι το ιδανικό εργαλεύο για την μϋτρηςη του ύψουσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1

Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Δομή και ςτρατηγική των ελαιοκομικών ςυνεταιριςμών τησ Περιφέρειασ Κρήτησ. 1 Σχετικά με την Μελέτη H Ευρωπαώκό Επιτροπό, ςε μια προςπϊθεια να ενιςχύςει την ανταγωνιςτικότητα των επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2017 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Οι αρχικϋσ επιδιώξεισ για ποιοτικϊ προώόντα και υπηρεςύεσ αναδύθηκαν από την ανϊγκη διαςφϊλιςησ υψηλού επιπϋδου αςφϊλειασ και αξιοπιςτύασ (ςτρατιωτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012)

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΤΕΛΙΚΟ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012) 1. Ειςαγωγό Έννοιεσ Οργανιςμού & Επιχεύρηςησ (διαφορϋσ & ομοιότητεσ). Η Επιχεύρηςη

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 6. Δομ. Προγραμ. - Συναρτόςεισ - Διϊλεξη 6

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 6. Δομ. Προγραμ. - Συναρτόςεισ - Διϊλεξη 6 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 6 1 Αφαιρετικότητα ςτισ διεργαςύεσ Συνϊρτηςεισ Δόλωςη, Κλόςη και Οριςμόσ Εμβϋλεια Μεταβλητών Μεταβύβαςη παραμϋτρων ςε ςυναρτόςεισ Μηχανιςμόσ Κλόςησ Συνϊρτηςησ 2 Διεργαςύα : βαςικό

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ

Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Πωσ αλλάζει τη Μεςόγειο το ενεργειακό παζλ Τουσ τελευταύουσ μόνεσ κυοφορούνται εξελύξεισ προσ την κατεύθυνςη επύλυςησ διαφόρων ζητημϊτων που ταλανύζουν την ανατολικό Μεςόγειο και τη Μϋςη Ανατολό. Η παρατεταμϋνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη

Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Αρχϋσ του NCTM. Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ. Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη Διδακτικό Μαθηματικών ΙΙ Μϊθημα 9 ο Αξιολόγηςη 1. Μαθηματικϊ: περιεχόμενο ςχολικών Μαθηματικών διϊρθρωςη «ύλησ» η αξιολόγηςη ςυνόθωσ επικεντρώνεται ςε ανϊκληςη αςύνδετων πληροφοριών και λεπτομερειών. Αντύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.

Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν. Ενεργειακή Συνεταιριςτική Εταιρία Καρδίτςασ (ΕΣΕΚ) Τι είναι η ΕΣΕΚ Η Ενεργειακό Συνεταιριςτικό Εταιρύα Καρδύτςασ εύναι αςτικόσ ςυνεταιριςμόσ που η ςύςταςη και λειτουργύα του διϋπεται από το Ν.1667/86 Εύναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Α Υάςη: Διοικητικό Μέγαρο- Κτήριο ΟΣΕ-COSMOTE Παιανίασ Πρόγραμμα Ανακύκλωςησ ΟΣΕ- COSMOTE: τόχοι του Προγράμματοσ Θϋλουμε να κϊνουμε την ανακύκλωςη εύκολη υπόθεςη... ςυνειδητό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ

ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ ΤΜΒΑΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΛΙΚΟΤ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ ΣΗ ΟΠΑΠ το Περιςτϋρι ςόμερα, την... μεταξύ των κϊτωθι ςυμβαλλομϋνων... ςυμφωνόθηκαν, ςυνομολογόθηκαν και ϋγιναν αμοιβαύα αποδεκτϊ τα εξόσ: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Διεύθυνςη

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ

ΑΝΑΛΤΕΙ / 12. Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΠΡΙΛΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 12 Οικονομικό κρύςη και μϋθοδοι αναζότηςησ εργαςύασ ΑΓΓΕΛΟ ΕΤΣΡΑΣΟΓΛΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 2 2. Η θεωρητικό τεκμηρύωςη των μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ.

Η Ελληνική Κοινωνία. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Η Ελληνική Κοινωνία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΈΡΕΤΝΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Διδϊςκοντεσ: Χρ. Σςουραμϊνησ Ι. Γουςϋτη Ακαδ. Έτοσ: 2010-2011 «Προώποθέςεισ» μιασ επαρκούσ εξέταςησ ενόσ ή περιςςοτέρων κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου

Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Παρουςίαςη προςχεδίου π.δ. για την εναρμόνιςη τησ εθνικήσ νομοθεςίασ με την Ευρωπαΰκή Οδηγία 2013/59/ΕΤΡΑΣΟΜ του υμβουλίου Δρ Ελευθερία Καρίνου www.eeae.gr www.eeae.gr Δομή π.δ. Κεφϊλαια: Α. Αντικεύμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α Α1 Μονάδες 10 Μονάδες 4 ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜ. Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ OIKONOMIA ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου Σ Σ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΦΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Παραμετρικι Ανάλυςθ και φγκριςθ Μοντζλων υςτθμάτων Κυψελϊν Καυςίμου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων

Απαντιςεισ ςε ερωτιματα υποψθφίων διαγωνιηομζνων Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τςαμποφλα Πανελλήνιοσ Διαγωνιςμόσ φοιτητών και νζων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιςτημίων που διαθζτουν ςε Σχολζσ ή Τμήματά τουσ Τομζα ή Κατεφθυνςη Σπουδών Μεταφορών 1 οσ Ετήςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΜΑ 1 0 : (25 μονάδεσ) τισ ερωτόςεισ 1-5 να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ ςτο τετρϊδιό ςασ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 2012 ΕΚΘΕΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΥΨΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΡΟ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ «SCIENS ΔΙΕΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε:

Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κ Ι Ν Η Σ E Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ψ Ν I Ε: Κ Α Σ Α Λ Τ Σ Η Σ Ο Ν E Ο Α Ν Α Π Σ Τ Ξ Ι Α Κ Ο Τ Π O Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Οκτώβριοσ 2010 Σο IOBE

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ

ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΗΜΟ ΥΛΨΡΙΝΑ ΦΕΔΙΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ 1. ΕΙΑΓΨΓΗ ύμφωνα με το υφιςτϊμενο θεςμικό πλαύςιο για την υλοπούηςη του επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού απαιτεύται η

Διαβάστε περισσότερα

Νϋο ΠΠ Ενημϋρωςη Υοιτητών

Νϋο ΠΠ Ενημϋρωςη Υοιτητών Νϋο ΠΠ Ενημϋρωςη Υοιτητών Σμόμα Διούκηςησ Επιχειρόςεων ΣΕΙ Δυτ. Ελλϊδασ, Πϊτρα Οκτώβριοσ 2013 Σο Σμόμα Ίδρυςη επ. 2013 ωσ αποτϋλεςμα ςχεδύου «Αθηνϊ» Προϋκυψε από ςυγχώνευςη των Σμημϊτων: Διούκηςησ Επιχειρόςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠO ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠO ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΔΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠO ΣΙ ΜΑΘΗΣΡΙΔ ΟΤΡΑΝΙΑ ΣΑΤΡΔΛΟΠΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ ΑΒΒΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΡΙΧΤΕΡ Η κλίμακα Ρίχτερ αναπτύχθηκε το 1935, ςτην Νότια Καλιφόρνια των ΗΠΑ από τον Αμερικανό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011

ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, /02/2011 1 ΕΠΠΑΙΚ Θεςςαλονύκησ, 2010-2011 21/02/2011 Εξετϊςεισ ςτη Γενικό και Εξελικτικό Ψυχολογύα Διδϊςκων: Οικονόμου Ανδρϋασ Όνομα φοιτητό / φοιτότριασ:... Τμόμα: E1 E2 E3 E4 E5 Βαθμόσ:. Προςοχό: ϊριςτα οι 100

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC 17PROC00199407 017-09- ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Σμήμα Προμηθειών Σαχ. Δ/νςη: Πληροφορύεσ: Σηλϋφωνο: Fax: e-mail: Πειραιώσ 11, 177 78 Σαύροσ Βαςιλικό Αναςτοπούλου 13 1306 483 13 1306 480 vanastopoulou@ekdd.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ε.Ε. ΠΡΩΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Βαςικέσ Οικονοµικέσ Έννοιεσ

Κ.Ε.Ε. ΠΡΩΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Βαςικέσ Οικονοµικέσ Έννοιεσ 1 Κ.Ε.Ε. ΠΡΩΣΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ Βαςικέσ Οικονοµικέσ Έννοιεσ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ Ερωτόςεισ τησ µορφόσ ςωςτό-λϊθοσ ηµειώςτε αν εύναι ςωςτό ό λανθαςµϋνη καθεµιϊ από τισ παρακϊτω προτϊςεισ, περιβϊλλοντασ µε ϋνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία

Επιμέλεια: Σαλμάν Λέιλα Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Επιμέλεια: Επιβλέποντεσ Καθηγητέσ: Σαλμάν Λέιλα Γουδήρασ Δημήτριοσ Πλατςίδου Μαρία Οριςμόσ επαγγελματικισ εξουκζνωςθσ Το ςύνδρομο τησ επαγγελματικόσ εξουθϋνωςησ (ΣΕΕ) ό αλλιώσ burn-out περιγρϊφεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D

Τρίπολη Μάιος Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Τρίπολη Μάιος 2016 Γρηγόριος Σπυράκης MPA, Ph.D Η ποιότητα τησ νοςοκομειακόσ περύθαλψησ ϋχει προςελκύςει το μεγαλύτερο μϋροσ του ενδιαφϋροντοσ όλων των εμπλεκομϋνων μερών. Υπϊρχουν τϋςςερεισ (4) βαςικού

Διαβάστε περισσότερα

Εντολζς του Λειτουργικοφ Συστήματος UNIX

Εντολζς του Λειτουργικοφ Συστήματος UNIX Παράδειγμα Δζνδρου Συστήματος Αρχείων Εντολζς του Λειτουργικοφ Συστήματος UNIX Στα παραδεύγματα που ακολουθούν υποθϋτουμε την παρακϊτω δενδρικό δομό Τμόμα Τεχνολογύασ Πληροφορικόσ και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα