EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz"

Transcript

1 EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

2 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ εύναι ϋνασ από τουσ καύριουσ παρϊγοντεσ για την επιτυχό ανταγωνιςτικότητα ςτην αγορϊ, και ςυγχρόνωσ ϋνα ξεκϊθαρο ρυθμιςτικό προαπαιτούμενο. Η απόφαςη του ρυθμιςτό να καταςτόςει διαθϋςιμεσ τισ ςυχνότητεσ για ςημεύο-πολυςημειακϊ (ΣΠΣ) ραδιοδύκτυα εύναι ξεκϊθαρα η κϊλλιςτη επιλογό. Τα ΣΠΣ ραδιοδύκτυα παρϋχουν το υψηλότερο επύπεδο φαςματικόσ αποτελεςματικότητασ λόγω του ότι η δικτυακό τοπολογύα επιτρϋπει ςτισ υπηρεςύεσ να μοιρϊζονται το ςύνολο του φαςματικού εύρουσ, παρϋχοντασ ϋναν ςυντελεςτό κλύμακοσ απαραύτητο για την χρόςη τεχνικών διαχεύριςησ κυκλοφορύασ, ο οπούοσ επιτρϋπει παρόμοιεσ υπηρεςύεσ να παρϋχονται με λιγότερη χρόςη φϊςματοσ. 2. Συμβολέσ επί των Φαςματικών Τμημάτων και των Τεχνικών Όρων. Πιςτεύουμε ςε μια πολιτικό τεχνολογικόσ ουδετερότητασ, διότι παρϋχει την καλύτερη μακροπρόθεςμη αξύα, εκτόσ του ότι αποτελεύ και μια βαςικό ρυθμιςτικό αρχό. Βρύςκεται εντόσ του πεδύου τησ αρχόσ αυτόσ το γεγονόσ ότι όδη υπϊρχουςεσ αποφϊςεισ ρυθμύζουν την επιτρεπόμενη πολυπλεξύα για κϊθε ζώνη των 27,5 29,5 GHz. Εύναι ςημαντικό να υπομνόςουμε ότι μικτϊ FDD/TDD ςυςτόματα υπϊρχουν και πρϊγματι παρϋχουν ϋνα εξαιρετικό εργαλεύο διαχεύριςησ φϊςματοσ. Προκειμϋνου να αποκομιςτεύ το καλύτερο αποτϋλεςμα από το διαθϋςιμο φϊςμα ςτη ζώνη των 27,5 29,5 GHz εύναι ςημαντικό οι τεχνικού όροι να ξεκαθαρύζουν ότι τα ςυςτόματα που βαςύζονται ςε FDD μπορούν να μοιρϊζονται φορεύσ μεταξύ πελατών και ότι αυτόσ ο μηχανιςμόσ μεριςμού φορϋων μπορεύ να βαςύζεται ςε TDD. Οι περιςςότερεσ ΣΠΣ ραδιοτεχνολογύεσ ϋχουν ϋναν ςοβαρό περιοριςμό ςτην χρόςη καθαρού FDD ςτον ανϊντη τομϋα του δικτύου, διότι περιορύζει τον αριθμό των ςυνδρομητών, κυρύωσ λόγω των φαινομϋνων χοϊνησ θορύβου (noise funneling). H ανοχό εφαρμογόσ ςυςτημϊτων οργϊνωςησ φορϋων FDD, τα οποια εφραμόζουν TDD για τον μεριςμό φορϋων μεταξύ ςυνδρομητών, 2

3 εύναι μια ςημαντικό τεχνικό για την επύλυςη αυτών των ζητημϊτων. Θεωρούμε ότι αυτό η τεχνικό εύναι κατϊλληλη για χρόςη ςτο φαςματικό τμόμα 27, ,4445 GHz ςυζευγμϋνο με το τμόμα 28, ,4525 GHz, αλλα εύναι ςημαντικό οποιοιδόποτε όροι τησ απονεμηθηςόμενησ ϊδειασ για αυτό τη ζώνη να εύναι ξεκϊθαροι ςτο ςυγκεκριμϋνο ζότημα. 3. Συμβολέσ επί τησ διάρκειασ των Εκχωρήςεων Η γνώμη μασ επύ τησ προτεινόμενησ διϊρκειασ τησ ϊδειασ εύναι ότι ο περιοριςμόσ ςε μια εκχώρηςη εννϋα (9) ετών αποτελεύ εμπόδιο για πολλϊ επιχειρηςιακϊ μοντϋλα οικονομικόσ βιωςιμότητοσ. Τυπικϋσ ϊδειεσ που ϋχουν εκχωρηθεύ ςε αυτϋσ τισ ζώνεσ ανϊμεςα ςε ϊλλεσ χώρεσ τησ ΕΕ, και επύςησ ςε παρόμοιεσ ζώνεσ των 26GHz, βαςύζονται ςε μύα δεκαπενταετό (15) ανανεώςιμη διϊρκεια. Εύναι γνωςτό ότι μια πλόρησ ανϊπτυξη ενόσ φυςιολογικού δικτύου ςταθερόσ υπηρεςύασ (ακόμα και αν εύναι αςύρματο) διαρκεύ τρύα με πϋντε χρόνια προκειμϋνου να επιτευχθεύ. Το γεγονόσ αυτό εμπεριϋχει μακροχρόνιεσ επιςτροφϋσ επύ του επενδεδυμϋνου κεφαλαύου, τυπικϊ τουλϊχιςτον οκτώ με εννϋα ετών. Για το λόγο αυτό, η γνώμη μασ εύναι ότι μια εννεαετόσ μη ανανεώςιμησ διϊρκειασ ϊδεια αποτελεύ ϋνα αναςταλτικό περιοριςμό για ϋνα ςοβαρό επενδυτικό εγχεύρημα, και προτεύνει αντύθετα μια διϊρκεια ϊδειασ όμοια με τισ ϊλλεσ εντόσ τησ ΕΕ. 5. Συμβολέσ επί των Προτεινόμενων Τελών Άδειασ Η γνώμη μασ εύναι ότι τα τϋλη αδειών πρϋπει να υπολογιςτούν, βϊςει ενόσ παγκόςμιου μϋτρου ςύγκριςησ (global benchmark),ϋναντι τησ αξύασ χρόςησ του φϊςματοσ. Υπό αυτό το πλαύςιο, παρακϊτω παρουςιϊζονται τρύα κύρια ζητόματα τα οπούα πρϋπει να ληφθούν υπόψη: Α) Αναλογικότητα με αποτελεςματικό γεωγραφικό κϊλυψη. Β) Αναλογικότητα με αποτελεςματικώσ χρόςιμοποιούμενο φϊςμα Γ) Αναλογικότητα με αποτελεςματικότητα κϊλυψησ ςυγκρινόμενη με ϊλλεσ ζώνεσ ςυχνοτότων. 3

4 Αναφορικϊ με το (Α) προτεινουμε τα Δικαιώματα χρόςησ να οφεύλονται αναλογικϊ με την επιτυγχανόμενη αποτελεςματικό γεωγραφικό κϊλυψη. Προκειμϋνου να προωθηθούν οι επενδύςεισ εύναι ςημαντικό να μειωθούν τα εμπόδια ειςόδου και ϋνα από τα πιο ςημαντικϊ εμπόδια εύναι η προβλεψιμότητα των χρονοδιαγραμμϊτων ανϊπτυξησ επϋκταςησ, λόγω τησ ύπαρξησ ενόσ αριθμού αςτϊθμητων εξαρτόςεων (αδειοδότηςη από τισ δημοτικϋσ αρχϋσ για την εγκατϊςταςη ςταθμών βϊςησ, αδειοδότηςη για καταςκευό και ανϊπτυξη δικτύου κορμού κλπ). Προκειμϋνου να αμβλυνθεύ ο κύνδυνοσ ανϊπτυξησ εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικό τα τϋλη αδεύασ να καταβϊλλονται ςε αποτελεςματικώσ καλυπτόμενεσ περιοχϋσ. Επιπλϋον. Κϊθε χρονοδιϊγραμμα ανϊπτυξησ απαιτεύ ϋνα ςημαντικό μϋγεθοσ χρόνου προκειμϋνου να επιτύχει πλόρη κϊλυψη, για το λόγο αυτό, τα οφειλόμενα τϋλη πρϋπει να αυξϊνονται βαθμιαύα. Αναφορικϊ με την κλιμϊκωςη των ποςών ςχετικϊ με το χρηςιμοποιούμενο φϊςμα εύναι κρύςιμο ότι, ακόμα και αν ϋνα μεγαλύτερο τμόμα ςυχνοτότων δεςμευθεύ, ϊδειεσ θα απονϋμονται μόνο ςε τμόματα ςυχνοτότων τα οπούα παρϋχουν υπηρεςύεσ ςε καταναλωτϋσ (πολλαπλϊςια των τμημϊτων 2x28GHz αποτελεςματικώσ χρηςιμοποιούμενα). Αυτό η μϋθοδοσ υπολογιςμού τελών παρϋχει μια δύκαιη ανταπόδοςη ςτον ρυθμιςτό/ κυβϋρνηςη ςχετικό με την ποςότητα των υπηρεςιών (και ούτωσ των εςόδων) τα οπούα παρϊγονται από το φϊςμα. Οπωςδόποτε όλοι αυτού οι παρϊγοντεσ δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη χωρύσ μια ςταθερό οριογραμμό ενόσ υποχρεωτικώσ χρηςιμοποιούμενου φϊςματοσ, αλλϊ κϊποιοσ βαθμόσ διαχεύριςησ κινδύνου πρϋπει να ενςωματωθεύ ςτον υπολογιςμό του τϋλουσ ϊδειασ. Τϋλοσ, επύςησ θεωρούμε ότι η απόλυτη τιμό που προτεύνεται για τα τϋλη εκχώρηςησ φϊςματοσ δεν εύναι αναλογικό ςτην αξύα του φϊςματοσ. Εύναι ςημαντικό να υπογραμμύςουμε ότι: - Οι απώλειεσ Διϊδοςησ Ελεύθερου Χώρου των 28 GHz (Free Space Propagation losses) εύναι περύπου δϋκα φορϋσ υψηλότερεσ από αυτϋσ ςτισ ζώνεσ των 2.5GHz, απαιτώντασ κατ αυτόν τον τρόπο περιςςότερη ιςχύ εκπομπόσ και ούτωσ εξοπλιςμό CAPEX. - Στισ ζώνεσ των 28GHz, φαινόμενα αποδυνϊμωςησ βροχόσ (rain fade) περαιτϋρω περιορύζουν τισ επιτυγχανόμενεσ αποςτϊςεισ κϊλυψησ από μοναδικό ςταθμό εκπομπόσ. 4

5 - Λόγω των ανωτϋρω παραγόντων, ϋνασ μοναδικόσ ςταθμόσ εκπομπόσ θα ϋχει μια περιοχό κϊλυψησ με φορϋσ μικρότερη εϊν ςυγκριθεύ με UHF, ό 200 φορϋσ μικρότερη εϊν ςυγκριθεύ με τισ ζώνεσ των 2.5GHz Αναλογιζόμενοι όλουσ τουσ ανωτϋρω παρϊγοντεσ, πιςτεύουμε ότι οι προςδοκύεσ τησ ΕΕΤΤ επύ τησ αξύασ του φϊςματοσ εύναι υπερεκτιμημϋνεσ και για αυτό τον λόγο αποτελούν ϋνα ςημαντικό εμπόδιο ςτην ανϊπτυξη δικτύων τα οπούα χρηςιμοποιούν αποτελεςματικϊ αυτϋσ τισ ςυχνότητεσ. Πρόταςη μασ ειναι οτι τα τϋλη αδειών θα πρϋπει να ςυγκριθούν με μϋτρο παρόμιεσ εφαρμογϋσ ςτην ΕΕ και να υπολογιςτούν αναλόγωσ. Ωσ παρϊδειγμα παραθϋτουμε μερικϋσ γνωςτϋσ περιπτώςεισ όπου επιχειρόςεισ ςτη ζώνη των 28GHZ εύχαν κϊποια επιτυχύα: - Ηνωμϋνο Βαςύλειο, πϊροχοσ, Arquiva: 2x224MHz Εθνικό Άδεια για ϊπαξ καταβαλλόμενο ποςό για τη ςυνολικό διϊρκεια τησ Εθνικόσ Άδειασ (15 χρόνια). - Ηνωμϋνο Βαςύλειο, πϊροχοσ Transfinite: Περιφερειακό ϊδεια 2x224MHz καλύπτουςα το 55% του πληθυςμού του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου (περύπου 38,7 εκατομμύρια ϊτομα) για ϊπαξ καταβαλλόμενο ποςό για τη ςυνολικό διϊρκεια τησ ϊδειασ (15 χρόνια). - Ηνωμϋνο Βαςύλειο, πϊροχοσ Red-M: Περιφερειακό ϊδεια 2x224MHz καλύπτουςα το 35% του πληθυςμού του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου (περύπου 23,7 εκατομμύρια ϊτομα) για ϊπαξ καταβαλλόμενο ποςό για τη ςυνολικό διϊρκεια τησ ϊδειασ (15 χρόνια) - Ηνωμϋνο Βαςύλειο, πϊροχοσ Faultbasic: Περιφερειακό ϊδεια 2x224MHz καλύπτουςα το 68% του πληθυςμού του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου (περύπου 47,7 εκατομμύρια ϊτομα) για ϊπαξ καταβαλλόμενο ποςό για τη ςυνολικό διϊρκεια τησ ϊδειασ (15 χρόνια) - Πορτογαλύα, πϊροχοσ WTS/Ar Telecom: Περιφερειακό ϊδεια 2x175MHz καλύπτουςα το 60% του πληθυςμού (περύπου 6 εκατομμύρια ϊτομα) για ετόςιο τϋλοσ για την περύοδο τησ ϊδειασ (15 χρόνια). Πιςτεύουμε ότι εύναι προσ το βϋλτιςτο ςυμφϋρον του ανταγωνιςμού και τησ ανϊπτυξησ τησ Ελληνικόσ αγορϊσ τηλεπικοινωνιών, η προταθεύςα τιμό που 5

6 διατυπώθηκε ςτην διαβούλευςη τησ ΕΕΤΤ να αναθεωρηθεύ με ςκοπό τα επιχειρηματικϊ εγχειρόματα που θα χρηςιμοποιόςουν αυτϋσ τισ ςυχνότητεσ να ϋχουν μια πιθανότητα οικονομικόσ βιωςιμότητασ ςτην Ελλϊδα. 6

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΏΠΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΊ Το 2014, θα έχουμε την ευκαιρία να διαμορφώσουμε το μέλλον της Ευρώπης σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ηπείρου μας. Σε αυτές τις εκλογές, η επιλογή σας μπορεί να αποδυναμώσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου;

Ποια τα επιχειρήματα υπέρ και κατά του διεθνούς εμπορίου; Τι είναι το συγκριτικό και τι το απόλυτο πλεονέκτημα στο διεθνές εμπόριο; Συγκριτικό πλεονέκτημα: μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή ενός προϊόντος αν το κόστος ευκαιρίας της παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Στισ παρακϊτω ερωτήςεισ -4 να γρϊψετε ςτο τετρϊδιό ςασ τον αριθμό τησ ερώτηςησ και δίπλα το γρϊμμα που αντιςτοιχεί ςτην ςωςτή απϊντηςη..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2131 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 82 10 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το τεχνοοικονομικό μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των Ανώτατων Ορίων Τιμών (ΑΟΤ) για την υπηρεσία μεταφοράς και διανομής περιεχομένου εθνικής και περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα