ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11"

Transcript

1 1

2 Περιεχόμενα ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ SHINE 3 7 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ SHINE 8 9 ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11 ΑΣΟΜΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ 15 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ WILO ΚΛΕΙΣΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΟΛΗ 22 ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΕ 23 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΕ ΜΠΟΙΛΕΡ 31 ΤΛΛΕΚΣΕ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ 31 ΒΤΣΙΑ 32 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 33 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ

3 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ 11 ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal

4 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ 22 ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal

5 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ 33 ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal

6 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT 11 (VENTIL ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΒΡΟΓΦΟΤ) ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT 22 (VENTIL ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΒΡΟΓΦΟΤ) ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 600 ΗΕΥΓΟΣ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 900 ΗΕΥΓΟΣ 6

7 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT 33 (VENTIL ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΒΡΟΓΦΟΤ) ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ PANEL SHINE COMPACT (Τφπου Ventil Με Εςωτερικό Βρόγχο) Σχεδιαςμζνα με άψογθ εμφάνιςθ για άρτια αποτελεςματικότθτα, τα κερμαντικά ςϊματα PANEL SHINE είναι καταςκευαςμζνα και δοκιμαςμζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ DIN EN442, με τθ χριςθ κορυφαίασ τεχνολογίασ παραγωγισ. ΤΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΟΡΤΦΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: Κάκε ςϊμα διακζτει δφο κερμαντικά πτερφγια προςαρμοςμζνα κατευκείαν ςε κάκε περιοχι νεροφ για να εξαςφαλιςτεί θ μεγαλφτερθ δυνατι κερμαντικι απόδοςθ. Πλα τα ςϊματα δοκιμάηονται ςε πίεςθ 13 bar. ΤΨΗΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΙΝΙΡΙΜΑ ΧΡΩΜΑΣΟ: Πλα τα ςϊματα είναι φινιριςμζνα με λευκό ςμάλτο (RAL9010). Ειδικά χρϊματα διατίκενται αναλόγωσ του όγκου παραγγελίασ. Κάκε ςϊμα περνά από διαδικαςία προετοιμαςίασ πολλαπλϊν ςταδίων προτοφ επενδυκεί με ςκόνθ εποξικοφ πολυεςτζρα. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ: Πλα τα PANEL SHINE πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ISO9000. Κάκε ςϊμα καλφπτεται πλιρωσ από εγγφθςθ 10 ετϊν για ελαττωματικά υλικά ι καταςκευι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 600 ΗΕΥΓΟΣ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 900 ΗΕΥΓΟΣ 7

8 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ ΙΙΑ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ΘΕΡΜΙΔΕ

9 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ ΠΟΜΠΕ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ΘΕΡΜΙΔΕ

10 ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΦΩΡΙΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΗ ΑΝΣΙ- ΒΑΡΟ KW Kcal ΘΛΙΨΗ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ EYROPA E EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E EYROMASTER EM , EYROMASTER EM EYROMASTER EM EYROMASTER EM ,2 EYROMASTER EM ,4 EYROMASTER EM EYROMASTER EM MEGAMASTER MM ,7 MEGAMASTER MM MEGAMASTER MM ,8 MEGAMASTER MM ,9 EYROPA EYROMASTER MEGAMASTER 10

11 ΦΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΦΩΡΙΟ ΣΤΠΟ ΑΝΣΙΘΛΙΨΗ ΒΑΡΟ ΑΠΟΔΟΗ Ε-ST E-ST-40 3, E-ST-50 4, E-ST-60 5, E-ST E-ST-100 8, E-ST E-ST E-ST , E-ST , E-ST , τισ παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται και ο πίνακασ οργάνων 11

12 ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟ ΘΕΡΜΙΔΕ COMPACT COMPACT COMPACT CE-20 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ CE-30 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ CE-40 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ

13 ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟ ΘΕΡΜΙΔΕ CX CX

14 ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΤΠΟ ΘΕΡΜΙΔΕ RSF RBS 24E RSF30 RBS 24E ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 5 ι 15* ενδείξεων - Συνεχισ αναλογικι ρφκμιςθ για κζρμανςθ και ηεςτό νερό - φκμιςθ κερμοκραςίασ ηεςτοφ νεροφ από 35 C ζωσ 65 C - φκμιςθ κερμοκραςίασ κζρμανςθσ από 30 C ζωσ 80 C - φκμιςθ μζγιςτθσ ιςχφοσ κζρμανςθσ - Σφςτθμα ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ για ενδοδαπζδια εγκατάςταςθ - Αντιπαγωτικι προςταςία - Αυτόματθ ρυκμιηόμενθ ανακυκλοφορία (by-pass) για εγκαταςτάςεισ με κερμοςτατικοφσ διακόπτεσ ςωμάτων - Ζλεγχοσ κυκλοφορθτι για ανάκτθςθ κερμοκραςίασ - Σφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ κυκλοφορθτι ςε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ παφςθσ λειτουργίασ - Σφςτθμα μικροφ κφκλου λειτουργίασ για μικρά κυκλϊματα κζρμανςθσ - Θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ προςταςίασ από επικακίςεισ αλάτων - Δυνατότθτα ελζγχου μζςω εξωτερικοφ αιςκθτιρα - Σφςτθμα τθλεχειριςμοφ (προεραιτικά) - IPX5D *μόνο ςτο μοντζλο slimcode ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 5 ι 15* ενδείξεων - Συνεχισ αναλογικι ρφκμιςθ για κζρμανςθ και ηεςτό νερό - φκμιςθ κερμοκραςίασ ηεςτοφ νεροφ από 35 C ζωσ 65 C - φκμιςθ κερμοκραςίασ κζρμανςθσ από 30 C ζωσ 80 C - φκμιςθ μζγιςτθσ ιςχφοσ κζρμανςθσ - Σφςτθμα ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ για ενδοδαπζδια εγκατάςταςθ - Αντιπαγωτικι προςταςία - Αυτόματθ ρυκμιηόμενθ ανακυκλοφορία (by-pass) για εγκαταςτάςεισ με κερμοςτατικοφσ διακόπτεσ ςωμάτων - Ζλεγχοσ κυκλοφορθτι για ανάκτθςθ κερμοκραςίασ - Σφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ κυκλοφορθτι ςε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ παφςθσ λειτουργίασ - Σφςτθμα μικροφ κφκλου λειτουργίασ για μικρά κυκλϊματα κζρμανςθσ - Θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ προςταςίασ από επικακίςεισ αλάτων - Δυνατότθτα ελζγχου μζςω εξωτερικοφ αιςκθτιρα - Σφςτθμα τθλεχειριςμοφ (προεραιτικά) - IPX5D *μόνο ςτο μοντζλο slimcode 14

15 ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΕΙ Κcal/h JOIL JOIL AZ AZ AZ AZ AZ AZ 20/ G G 22/ G G 35/ G 40/ G 50/ G 70/ *Οι καυςτιρεσ με τθν ζνδειξθ /2 είναι διακζςιμοι με ςερβομοτζρ. *Οι καυςτιρεσ JOIL πωλοφνται χωρίσ καπάκι. JOIL AZ G22 G35 ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ ΑΕΡΙΟΤ ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΕΙ Κcal/h JM 3 GAS JM 6 GAS JM 9 GAS JM 12 GAS JM 18 GAS

16 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ STRATOS Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Ηλεκτρονικοί Κυκλοφορητέσ Υψηλήσ Απόδοςησ, τάςη 1~230V κατάλλθλοσ και για ψφξθ Stratos με ρακόρ Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ TOP-E PN Κωδικόσ Stratos 25/ Rp 1 RS 25/7 TOP-E 25/1-7 6/ Stratos 25/ Rp 1 TOP-S 25/7 TOP-E 25/1-7 6/ Stratos 25/ Rp 1 ¼ - - 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ RS 30/7 TOP-E 30/1-7 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ TOP-S 30/7 TOP-E 30/1-7 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ - - 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ TOP-S 30/10 TOP-E 30/1-10 6/ Stratos φλατηωτοί Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ TOP-E PN Κωδικόσ Stratos 32/ DN / Stratos 32/ DN 32 TOP-S 30/10, 40/7-6/ Stratos 40/ DN 40 TOP-S 40/4 TOP-E 40/1-4 6/ Stratos 40/ DN / Stratos 40/ DN 40 TOP-S 40/7, 50/4-6/ Stratos 40/ DN 40 TOP-S 40/10 TOP-E 40/1-10 6/ Stratos 50/ DN / Stratos 50/ DN 50 TOP-S 40/7, 50/4 TOP-E 50/1-6 6/ Stratos 50/ DN 50 TOP-S 50/7 TOP-E 50/1-7 6/ Stratos 50/ DN 50 TOP-S 50/10 TOP-E 50/1-10 6/ Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/7, 65/10 TOP-E 65/1-10* 6/ Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/10, 65/13 TOP-E 65/1-10 6/ Stratos 80/ DN 80 TOP/S 65/15, 80/10 TOP-E 80/ Stratos 100/ DN 100 TOP-S 65/15,100/10 TOP-E 100/ *Απαιτείται θ ενςωμάτωςθ δυο (2) ανταπτόρων τφπου F11 ςτον Stratos 65/ Θ αντιςτοιχία τφπων είναι ωσ προσ τισ διαςτάςεισ. - Στισ τιμζσ περιλαμβάνονται τα αντίςτοιχα ρακόρ, φλάντηεσ, βίδεσ και παρεμβφςματα. 16

17 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ STRATOS ECO BMS Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Ηλεκτρονικοί Κυκλοφορητέσ Υψηλήσ Απόδοςησ, τάςη 1~230V Stratos ECO BMS Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ Stratos ECO 25/1-5 BMS 180 Rp 1 RS 25/ Stratos ECO 30/1-5 BMS 180 Rp 1 ¼ RS 30/

18 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ STAR-RS Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Star-RS με ρακόρ, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ RS 25/2 180 Rp 1 RS 25/50r RS 25/4 180 Rp 1 RS 25/60r, RS 25, S RS 25/6 180 Rp 1 RS 25/70r, RS RS 25/7 180 Rp RS 30/2 180 Rp 1 ¼ RS 30/50r RS 30/4 180 Rp 1 ¼ RS 30/60r, RS RS 30/6 180 Rp 1 ¼ RS 30/70r, RS 30-1, S RS 30/7 180 Rp 1 ¼ ειρά S φλαντηωτόσ, τάςθ 1~230V Απόςταςθ υνδζςεισ Σφποσ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ S PN Κωδικόσ (mm) S 40/ DN 40 S 30 F Κυκλοφορθτζσ με μικρι απόςταςθ ς (lo=130 mm) Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ RS 15/ Rp ½ RS 15/ Rp ½ RS 25/ Rp 1 RS 25/60r, RS 25, S RS 25/ Rp 1 RS 25/70r, RS Κυκλοφορθτζσ με ορειχάλκινο ςϊμα, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ RS 25/4 RG 180 Rp 1 RS 25/ RS 25/6 RG 180 Rp 1 RS 25/

19 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ TOP-S Πρόγραμμα Ζεστού Νερού TOP-S με ρακόρ, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 25/7 180 Rp 1 H25, RS 25/80r TOP S 25/ Rp TOP S 25/ Rp TOP S 30/4 180 Rp 1 ¼ TOP S 30/7 180 Rp 1 ¼ RS 30/80r TOP S 30/10* 180 Rp 1 ¼ S 30/100, H 30-1, RS 30/ TOP-S φλαντηωτοί, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 40/4 220 DN 40 RS 40, S 40/80r 6/ TOP S 40/7* 250 DN 40 S 40/90r 6/ TOP S 50/4* 240 DN 50 RS 50, S 50/80r 6/ Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 50/7 280 DN 50 H 50, P 50/125, S 50/100 6/ TOP S 50/ DN 50 S 50/125 6/ TOP S 50/ DN 50 S 50/140 6/ TOP S 65/7 280 DN 65 RS 65, P 65/125, S 65/80 6/ TOP S 65/ DN 65 S 65/125 6/ TOP S 65/ DN 65 H 65, S 65/125 6/ TOP S 65/ DN 65 S 65/140 6/ TOP S 80/7 360 DN 80 P 80/ TOP S 80/ DN 80 H 80-1, S 80/ TOP S 80/ DN TOP S 80/ DN TOP S 100/ DN 100 S 100/

20 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ TOP-S Πρόγραμμα Ζεστού Νερού TOP-S φλαντηωτοί, τάςθ 1~230V (2 ταχυτήτων περιςτροφήσ) Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 50/7 280 DN 50 H 50, P 50/125, S 50/100 6/ TOP S 50/ DN 50 S 20/125 6/ TOP S 50/ DN 50 S 50/140 6/ TOP S 65/7 280 DN 65 RS 65, P65/125, S65/80 6/ TOP S 65/ DN 65 S 65/125 6/ TOP S 80/7 360 DN 80 P 80/

21 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ Ζ Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Κυκλοφορητέσ ανακυκλοφορίασ για ζεςτά νερά χρήςησ Star-Z Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Τλικό ϊματοσ PN Σάςθ (V) Κωδικόσ Star-Z 15 TT 140 Rp ½ - ορείχαλκοσ 10 1~ Star-Z 20/1 140 Rp ½ Z 20, ZP 20-1 ορείχαλκοσ 10 1~ Star-Z 25/2 180 Rp 1 - ορείχαλκοσ 10 1~ Star-Z 25/6 180 Rp 1 Z 25, ZP 20-1 ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Τλικό ϊματοσ PN Σάςθ (V) Κωδικόσ TOP-Z 25/10* 180 Rp 1 - ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z 30/7 180 Rp 1 ¼ Z 30, ZP 30 ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z 30/10* 180 Rp 1 ¼ - ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z 40/7* 250 DN 40 TOP-Z40, ZP 40 GG 20 6/10 1~ TOP-Z 40/7* RG 250 DN 40 - ορείχαλκοσ 4/10 1~ TOP-Z 50/7 280 DN 50 TOP-Z50, ZP 50 GG 20 6/10 3~ TOP-Z 50/7 RG 280 DN 50 - ορείχαλκοσ 6/10 3~ TOP-Z 65/ DN 65 TOP-Z65, ZP 65 GG 20 6/10 3~ TOP-Z 65/10 RG 240 DN 65 - ορείχαλκοσ 6/10 3~ TOP-Z 80/ DN 80 TOP-Z80, ZP 80 GG ~ TOP-Z 80/10 RG 360 DN 80 - ορείχαλκοσ 6 3~

22 ΚΛΕΙΣΑ ΔΟΦΕΙΑ ΔΙΑΣΟΛΗ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ lt ΣΑΣΙΚΟ ΤΨΟ ΙΧΤ Kcal ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΤΨΟ

23 ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 45 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 60 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 10 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ/ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 20 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 20 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ/ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 45 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 60 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 45 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 60 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΜΡΟΙΛΕ 23

24 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΕΣΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΣΟΙ II II II III III III ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ INOX ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ II ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΔΙΠΛΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m2) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 139/ /32 238/443 24

25 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ II II 200 II III III III ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ 120 ΙΙ ΙΙ 200 ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ 200 ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ INOX ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ II ΙΙ ΙΙ 120 ΙΙΙ ΙΙΙ 200 ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΔΙΠΛΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m2) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 139/ /32 238/443 25

26 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΙΝΟΦ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙΙ 200 ΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΜΟΝΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m 2 ) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 158/ /44 26

27 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ 160 ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ 200 ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΙΝΟΦ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ 160 ΙΙΙ 200 ΙΙ 200 ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΜΟΝΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m 2 ) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 158/ /44 27

28 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ ΕΛΚΟ ΣΤΠΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 130 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ Ι-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ

29 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ ΕΛΚΟ ΣΤΠΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 130 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ Ι-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ 29

30 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ ΕΛΚΟ ΣΤΠΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 130 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ Ι-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ 30

31 ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΩΝ GLASS 120 II 120 III 160 II III 200 II 200 III INOX ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΟΤ GLASS 120II 120 III 160 II III II III INOX ΤΛΛΕΚΣΕ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΩΝ (1x2) (1x1.5) (1x2) 120 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ (1x2) 160 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ (1x1.5) 200 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ (1x2) 160 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΤΗΑΜΙ (1.25x2) 200 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΤΗΑΜΙ (1.25x2) 31

32 ΒΤΣΙΑ ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΑ ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΕΝΑ ΛΙΣΡΑ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΤΨΟ / cm ,57 0,92 2, ,72 1, ,72 2, ,83 2,00 5,4 ΒΤΣΙΑ ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΑ ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΛΙΣΡΑ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΤΨΟ / cm ,00 0,80 7, ,08 1,23 9, ,23 1, ,40 1,60 15, ,60 1, ,04 1,75 32,7 ΒΤΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΣΡΑ ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ,60 0,70 1,25 Λίτρα ςε ςχζςθ με τθν ζνδειξθ τθσ δεξαμενισ ,47 0,70 1,30 ΒΤΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΣΙΟ ΝΕΟ ΛΙΣΡΑ ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ,54 0,99 1,10 Λίτρα ςε ςχζςθ με τθν ζνδειξθ τθσ δεξαμενισ 32

33 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ 120LT ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ 160LT ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ 200LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΘΛ. ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ 120LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΘΛ. ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ 160LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΘΛ. ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ 200LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΚΕΑΜΟΣΚΕΡΘΣ ΓΙΑ 160LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΚΕΑΜΟΣΚΕΡΘΣ ΓΙΑ 200LT ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ/Μ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΛΘΩΣΘΣ FEL+MANOMETPO ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔ ΡΟΣΤ.1/2 WAGNE FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤ 3/4' WAGNE ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤ. 2'WAGNE FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 1+1/2' ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1' WAGNE ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1+1/4' ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1' 4 FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2' FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4 FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓ.ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ CEME ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΞΩΤΕ.ΒΟΓΧΟΥ FEL ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΞΩΤΕ.ΒΟΓΧΟΥ PINTOSSI 266 ΤΜΧ 33

34 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ/Μ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΣΩΤ.ΒΟΓΧΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1422 FAR ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΣΩΤ.ΒΟΓΧΟΥ ΙΣΙΟΣ 1424 FAR ΤΜΧ ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ ΔΙΑΚΟΡΤΘ Θ 6081 FAR 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΓΩΝΙΑΚΟΣ FEL ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΓΩΝΙΑΚΟΣ PINTOSSI ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΙΣΙΟΣ 1/2" FEL ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΙΣΙΟΣ ΑΡΛΟΣ PINTOSS ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΟΥ ΓΩΝ. FAR ΑΙΣΤ ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΟΥ ΓΩΝ. FAR ΔΕΞΙΟ ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΟΥ ΙΣΙΟΣ FAR ΤΜΧ ΕΞΑΕΙΣΤΘΑΣ ΑΥΤΟΜ.ΔΙΚΤΙΟΥ ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ 1 1/4 603 RE CIMBERIO ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ 1" 603 RE CIMBERIO ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ 603 RE 3/4 CIMBERIO ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ ΟΛΙΚΘΣ ΡΑΟΧΘΣ 1 1/4'ΘΕΜΙΣ ΤΜΧ ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΙΙ SIEMENS 3026 ΤΜΧ ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ SIEMENS ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΜΧ ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ ΤΑ-200 FEL ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 15*2 ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 16*2 ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 18*1 ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 18*2 ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 18*2.5 ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL Φ16*1 ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ PINTOSSI 15*1 ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ15*2 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ16*2 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ18*2 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ18*2.50 ΙΝΤΟ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ Φ15*1 FEL ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ Φ18*1 PINTOSSI ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Φ16*1 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΣΕΤ 16*2 ΡΟΛΥΣΤΩΜΙΚΑ ΤΜΧ ΣΩΛΘΝΑΣ ΔΙΑΚΟΡΤΩΝ 12XL ΧΩΜΕ 0.60 CM ΤΜΧ ΣΩΛΘΝΑΣ ΔΙΑΚΟΡΤΩΝ 12ΦL ΧΩΜΕ 100 CM ΤΜΧ ΦΙΛΤΟ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 1/2' FEL ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΜΧ 34