ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11"

Transcript

1 1

2 Περιεχόμενα ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ SHINE 3 7 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ SHINE 8 9 ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 10 ΧΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΘΕΡΜΙ 11 ΑΣΟΜΙΚΕ ΜΟΝΑΔΕ ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ 15 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ WILO ΚΛΕΙΣΑ ΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΣΟΛΗ 22 ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΕ 23 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΕ ΜΠΟΙΛΕΡ 31 ΤΛΛΕΚΣΕ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ 31 ΒΤΣΙΑ 32 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 33 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ

3 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ 11 ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal

4 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ 22 ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal

5 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ 33 ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal

6 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT 11 (VENTIL ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΒΡΟΓΦΟΤ) ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT 22 (VENTIL ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΒΡΟΓΦΟΤ) ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 600 ΗΕΥΓΟΣ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 900 ΗΕΥΓΟΣ 6

7 ΩΜΑΣΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT 33 (VENTIL ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΒΡΟΓΦΟΤ) ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΤΨΟ ΜΗΚΟ K/cal ΘΕΡΜΑΝΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ PANEL SHINE COMPACT (Τφπου Ventil Με Εςωτερικό Βρόγχο) Σχεδιαςμζνα με άψογθ εμφάνιςθ για άρτια αποτελεςματικότθτα, τα κερμαντικά ςϊματα PANEL SHINE είναι καταςκευαςμζνα και δοκιμαςμζνα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ DIN EN442, με τθ χριςθ κορυφαίασ τεχνολογίασ παραγωγισ. ΤΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΗ ΚΟΡΤΦΑΙΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ: Κάκε ςϊμα διακζτει δφο κερμαντικά πτερφγια προςαρμοςμζνα κατευκείαν ςε κάκε περιοχι νεροφ για να εξαςφαλιςτεί θ μεγαλφτερθ δυνατι κερμαντικι απόδοςθ. Πλα τα ςϊματα δοκιμάηονται ςε πίεςθ 13 bar. ΤΨΗΛΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΦΙΝΙΡΙΜΑ ΧΡΩΜΑΣΟ: Πλα τα ςϊματα είναι φινιριςμζνα με λευκό ςμάλτο (RAL9010). Ειδικά χρϊματα διατίκενται αναλόγωσ του όγκου παραγγελίασ. Κάκε ςϊμα περνά από διαδικαςία προετοιμαςίασ πολλαπλϊν ςταδίων προτοφ επενδυκεί με ςκόνθ εποξικοφ πολυεςτζρα. 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ: Πλα τα PANEL SHINE πλθροφν τισ προδιαγραφζσ ISO9000. Κάκε ςϊμα καλφπτεται πλιρωσ από εγγφθςθ 10 ετϊν για ελαττωματικά υλικά ι καταςκευι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 600 ΗΕΥΓΟΣ ΣΤΘΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΩΜΑ ΚΟΜΡΑΚΤ 900 ΗΕΥΓΟΣ 7

8 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ ΙΙΑ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ΘΕΡΜΙΔΕ

9 ΩΜΑΣΑ ΛΟΤΣΡΟΤ ΠΟΜΠΕ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ΘΕΡΜΙΔΕ

10 ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΦΩΡΙΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΗ ΑΝΣΙ- ΒΑΡΟ KW Kcal ΘΛΙΨΗ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ ΜΑΧΑ ΜΚ-1/ EYROPA E EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E , EYROPA E EYROMASTER EM , EYROMASTER EM EYROMASTER EM EYROMASTER EM ,2 EYROMASTER EM ,4 EYROMASTER EM EYROMASTER EM MEGAMASTER MM ,7 MEGAMASTER MM MEGAMASTER MM ,8 MEGAMASTER MM ,9 EYROPA EYROMASTER MEGAMASTER 10

11 ΦΑΛΤΒΔΙΝΟ ΛΕΒΗΣΑ ΕΓΦΩΡΙΟ ΣΤΠΟ ΑΝΣΙΘΛΙΨΗ ΒΑΡΟ ΑΠΟΔΟΗ Ε-ST E-ST-40 3, E-ST-50 4, E-ST-60 5, E-ST E-ST-100 8, E-ST E-ST E-ST , E-ST , E-ST , τισ παραπάνω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνεται και ο πίνακασ οργάνων 11

12 ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟ ΘΕΡΜΙΔΕ COMPACT COMPACT COMPACT CE-20 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ CE-30 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ CE-40 ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΘ

13 ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΝΣΕΜΕΝΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΣΤΠΟ ΘΕΡΜΙΔΕ CX CX

14 ΑΣΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΣΤΠΟ ΘΕΡΜΙΔΕ RSF RBS 24E RSF30 RBS 24E ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 5 ι 15* ενδείξεων - Συνεχισ αναλογικι ρφκμιςθ για κζρμανςθ και ηεςτό νερό - φκμιςθ κερμοκραςίασ ηεςτοφ νεροφ από 35 C ζωσ 65 C - φκμιςθ κερμοκραςίασ κζρμανςθσ από 30 C ζωσ 80 C - φκμιςθ μζγιςτθσ ιςχφοσ κζρμανςθσ - Σφςτθμα ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ για ενδοδαπζδια εγκατάςταςθ - Αντιπαγωτικι προςταςία - Αυτόματθ ρυκμιηόμενθ ανακυκλοφορία (by-pass) για εγκαταςτάςεισ με κερμοςτατικοφσ διακόπτεσ ςωμάτων - Ζλεγχοσ κυκλοφορθτι για ανάκτθςθ κερμοκραςίασ - Σφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ κυκλοφορθτι ςε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ παφςθσ λειτουργίασ - Σφςτθμα μικροφ κφκλου λειτουργίασ για μικρά κυκλϊματα κζρμανςθσ - Θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ προςταςίασ από επικακίςεισ αλάτων - Δυνατότθτα ελζγχου μζςω εξωτερικοφ αιςκθτιρα - Σφςτθμα τθλεχειριςμοφ (προεραιτικά) - IPX5D *μόνο ςτο μοντζλο slimcode ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - Αυτοδιάγνωςθ βλαβϊν 5 ι 15* ενδείξεων - Συνεχισ αναλογικι ρφκμιςθ για κζρμανςθ και ηεςτό νερό - φκμιςθ κερμοκραςίασ ηεςτοφ νεροφ από 35 C ζωσ 65 C - φκμιςθ κερμοκραςίασ κζρμανςθσ από 30 C ζωσ 80 C - φκμιςθ μζγιςτθσ ιςχφοσ κζρμανςθσ - Σφςτθμα ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ για ενδοδαπζδια εγκατάςταςθ - Αντιπαγωτικι προςταςία - Αυτόματθ ρυκμιηόμενθ ανακυκλοφορία (by-pass) για εγκαταςτάςεισ με κερμοςτατικοφσ διακόπτεσ ςωμάτων - Ζλεγχοσ κυκλοφορθτι για ανάκτθςθ κερμοκραςίασ - Σφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ κυκλοφορθτι ςε περίπτωςθ παρατεταμζνθσ παφςθσ λειτουργίασ - Σφςτθμα μικροφ κφκλου λειτουργίασ για μικρά κυκλϊματα κζρμανςθσ - Θλεκτρονικόσ ζλεγχοσ προςταςίασ από επικακίςεισ αλάτων - Δυνατότθτα ελζγχου μζςω εξωτερικοφ αιςκθτιρα - Σφςτθμα τθλεχειριςμοφ (προεραιτικά) - IPX5D *μόνο ςτο μοντζλο slimcode 14

15 ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΕΙ Κcal/h JOIL JOIL AZ AZ AZ AZ AZ AZ 20/ G G 22/ G G 35/ G 40/ G 50/ G 70/ *Οι καυςτιρεσ με τθν ζνδειξθ /2 είναι διακζςιμοι με ςερβομοτζρ. *Οι καυςτιρεσ JOIL πωλοφνται χωρίσ καπάκι. JOIL AZ G22 G35 ΚΑΤΣΗΡΕ JOANNES ΙΣΑΛΙΑ ΑΕΡΙΟΤ ΣΤΠΟ ΑΠΟΔΟΕΙ Κcal/h JM 3 GAS JM 6 GAS JM 9 GAS JM 12 GAS JM 18 GAS

16 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ STRATOS Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Ηλεκτρονικοί Κυκλοφορητέσ Υψηλήσ Απόδοςησ, τάςη 1~230V κατάλλθλοσ και για ψφξθ Stratos με ρακόρ Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ TOP-E PN Κωδικόσ Stratos 25/ Rp 1 RS 25/7 TOP-E 25/1-7 6/ Stratos 25/ Rp 1 TOP-S 25/7 TOP-E 25/1-7 6/ Stratos 25/ Rp 1 ¼ - - 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ RS 30/7 TOP-E 30/1-7 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ TOP-S 30/7 TOP-E 30/1-7 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ - - 6/ Stratos 30/ Rp 1 ¼ TOP-S 30/10 TOP-E 30/1-10 6/ Stratos φλατηωτοί Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ TOP-E PN Κωδικόσ Stratos 32/ DN / Stratos 32/ DN 32 TOP-S 30/10, 40/7-6/ Stratos 40/ DN 40 TOP-S 40/4 TOP-E 40/1-4 6/ Stratos 40/ DN / Stratos 40/ DN 40 TOP-S 40/7, 50/4-6/ Stratos 40/ DN 40 TOP-S 40/10 TOP-E 40/1-10 6/ Stratos 50/ DN / Stratos 50/ DN 50 TOP-S 40/7, 50/4 TOP-E 50/1-6 6/ Stratos 50/ DN 50 TOP-S 50/7 TOP-E 50/1-7 6/ Stratos 50/ DN 50 TOP-S 50/10 TOP-E 50/1-10 6/ Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/7, 65/10 TOP-E 65/1-10* 6/ Stratos 65/ DN 65 TOP-S 65/10, 65/13 TOP-E 65/1-10 6/ Stratos 80/ DN 80 TOP/S 65/15, 80/10 TOP-E 80/ Stratos 100/ DN 100 TOP-S 65/15,100/10 TOP-E 100/ *Απαιτείται θ ενςωμάτωςθ δυο (2) ανταπτόρων τφπου F11 ςτον Stratos 65/ Θ αντιςτοιχία τφπων είναι ωσ προσ τισ διαςτάςεισ. - Στισ τιμζσ περιλαμβάνονται τα αντίςτοιχα ρακόρ, φλάντηεσ, βίδεσ και παρεμβφςματα. 16

17 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ STRATOS ECO BMS Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Ηλεκτρονικοί Κυκλοφορητέσ Υψηλήσ Απόδοςησ, τάςη 1~230V Stratos ECO BMS Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ Stratos ECO 25/1-5 BMS 180 Rp 1 RS 25/ Stratos ECO 30/1-5 BMS 180 Rp 1 ¼ RS 30/

18 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ STAR-RS Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Star-RS με ρακόρ, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ RS 25/2 180 Rp 1 RS 25/50r RS 25/4 180 Rp 1 RS 25/60r, RS 25, S RS 25/6 180 Rp 1 RS 25/70r, RS RS 25/7 180 Rp RS 30/2 180 Rp 1 ¼ RS 30/50r RS 30/4 180 Rp 1 ¼ RS 30/60r, RS RS 30/6 180 Rp 1 ¼ RS 30/70r, RS 30-1, S RS 30/7 180 Rp 1 ¼ ειρά S φλαντηωτόσ, τάςθ 1~230V Απόςταςθ υνδζςεισ Σφποσ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ S PN Κωδικόσ (mm) S 40/ DN 40 S 30 F Κυκλοφορθτζσ με μικρι απόςταςθ ς (lo=130 mm) Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ RS 15/ Rp ½ RS 15/ Rp ½ RS 25/ Rp 1 RS 25/60r, RS 25, S RS 25/ Rp 1 RS 25/70r, RS Κυκλοφορθτζσ με ορειχάλκινο ςϊμα, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ RS PN Κωδικόσ RS 25/4 RG 180 Rp 1 RS 25/ RS 25/6 RG 180 Rp 1 RS 25/

19 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ TOP-S Πρόγραμμα Ζεστού Νερού TOP-S με ρακόρ, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 25/7 180 Rp 1 H25, RS 25/80r TOP S 25/ Rp TOP S 25/ Rp TOP S 30/4 180 Rp 1 ¼ TOP S 30/7 180 Rp 1 ¼ RS 30/80r TOP S 30/10* 180 Rp 1 ¼ S 30/100, H 30-1, RS 30/ TOP-S φλαντηωτοί, τάςθ 1~230V Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 40/4 220 DN 40 RS 40, S 40/80r 6/ TOP S 40/7* 250 DN 40 S 40/90r 6/ TOP S 50/4* 240 DN 50 RS 50, S 50/80r 6/ Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 50/7 280 DN 50 H 50, P 50/125, S 50/100 6/ TOP S 50/ DN 50 S 50/125 6/ TOP S 50/ DN 50 S 50/140 6/ TOP S 65/7 280 DN 65 RS 65, P 65/125, S 65/80 6/ TOP S 65/ DN 65 S 65/125 6/ TOP S 65/ DN 65 H 65, S 65/125 6/ TOP S 65/ DN 65 S 65/140 6/ TOP S 80/7 360 DN 80 P 80/ TOP S 80/ DN 80 H 80-1, S 80/ TOP S 80/ DN TOP S 80/ DN TOP S 100/ DN 100 S 100/

20 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ TOP-S Πρόγραμμα Ζεστού Νερού TOP-S φλαντηωτοί, τάςθ 1~230V (2 ταχυτήτων περιςτροφήσ) Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ PN Κωδικόσ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 40/ DN 40-6/ TOP S 50/7 280 DN 50 H 50, P 50/125, S 50/100 6/ TOP S 50/ DN 50 S 20/125 6/ TOP S 50/ DN 50 S 50/140 6/ TOP S 65/7 280 DN 65 RS 65, P65/125, S65/80 6/ TOP S 65/ DN 65 S 65/125 6/ TOP S 80/7 360 DN 80 P 80/

21 ΚΤΚΛΟΥΟΡΗΣΕ ΕΙΡΑ Ζ Πρόγραμμα Ζεστού Νερού Κυκλοφορητέσ ανακυκλοφορίασ για ζεςτά νερά χρήςησ Star-Z Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Τλικό ϊματοσ PN Σάςθ (V) Κωδικόσ Star-Z 15 TT 140 Rp ½ - ορείχαλκοσ 10 1~ Star-Z 20/1 140 Rp ½ Z 20, ZP 20-1 ορείχαλκοσ 10 1~ Star-Z 25/2 180 Rp 1 - ορείχαλκοσ 10 1~ Star-Z 25/6 180 Rp 1 Z 25, ZP 20-1 ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z Σφποσ Απόςταςθ (mm) υνδζςεισ Αντίςτοιχοι Σφποι ειράσ Τλικό ϊματοσ PN Σάςθ (V) Κωδικόσ TOP-Z 25/10* 180 Rp 1 - ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z 30/7 180 Rp 1 ¼ Z 30, ZP 30 ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z 30/10* 180 Rp 1 ¼ - ορείχαλκοσ 10 1~ TOP-Z 40/7* 250 DN 40 TOP-Z40, ZP 40 GG 20 6/10 1~ TOP-Z 40/7* RG 250 DN 40 - ορείχαλκοσ 4/10 1~ TOP-Z 50/7 280 DN 50 TOP-Z50, ZP 50 GG 20 6/10 3~ TOP-Z 50/7 RG 280 DN 50 - ορείχαλκοσ 6/10 3~ TOP-Z 65/ DN 65 TOP-Z65, ZP 65 GG 20 6/10 3~ TOP-Z 65/10 RG 240 DN 65 - ορείχαλκοσ 6/10 3~ TOP-Z 80/ DN 80 TOP-Z80, ZP 80 GG ~ TOP-Z 80/10 RG 360 DN 80 - ορείχαλκοσ 6 3~

22 ΚΛΕΙΣΑ ΔΟΦΕΙΑ ΔΙΑΣΟΛΗ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ lt ΣΑΣΙΚΟ ΤΨΟ ΙΧΤ Kcal ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΤΨΟ

23 ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 45 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 60 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 10 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ/ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 20 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 20 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ/ΚΑΘΕΤΟΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 45 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 60 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 45 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 60 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 80 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 100 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟΣ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΔΑΡΕΔΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΚΑΘΕΤΟ ΜΡΟΙΛΕ ΚΕΛΣΙΟΥΣ 120 ΛΙΤΑ ΟΙΗΟΝΤΙΟ ΜΡΟΙΛΕ 23

24 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΕΣΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΣΟΙ II II II III III III ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ INOX ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ II ΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΔΙΠΛΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m2) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 139/ /32 238/443 24

25 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ II II 200 II III III III ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ 120 ΙΙ ΙΙ 200 ΙΙ ΙΙΙ ΙΙΙ 200 ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ INOX ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟΙ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ II ΙΙ ΙΙ 120 ΙΙΙ ΙΙΙ 200 ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΔΙΠΛΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m2) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 139/ /32 238/443 25

26 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΙΝΟΦ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙΙ 200 ΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΜΟΝΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m 2 ) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 158/ /44 26

27 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ GLASS ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ 160 ΙΙ ΙΙΙ ΙΙ 200 ΙΙΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΙΝΟΦ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 7 ΗΜΕΡΕ ΙΙ 160 ΙΙΙ 200 ΙΙ 200 ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΟΤ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΑ ΜΟΝΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ (lt) ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Α(mm) B(mm) Γ(mm) Δ(mm) ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΥΛΕΚΤΘ (m 2 ) ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ (lt) ΒΑΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΘ/ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ 158/ /44 27

28 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΜΕ ΜΟΝΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ ΕΛΚΟ ΣΤΠΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 130 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ Ι-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ

29 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ ΕΛΚΟ ΣΤΠΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 130 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ Ι-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ 29

30 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΕ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΔΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙ ΙΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΟ ΤΛΛΕΚΣΗ ΣΡΙΠΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΕΡΑΜΟΚΕΠΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΤΗΗ ΚΑΣΑΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ Ε 3 ΗΜΕΡΕ ΙΙΙ ΙΙΙ ΔΙΑΣΑΕΙ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΩΝ ΕΛΚΟ ΣΤΠΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ 130 Ι-ΙΙ Ι-ΙΙ Ι-ΙΙΙ Ι-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΙΙ-ΙΙΙ ΜΕ ΔΙΠΛΟ 30

31 ΜΠΟΙΛΕΡ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΩΝ GLASS 120 II 120 III 160 II III 200 II 200 III INOX ΜΠΟΙΛΕΡ ΛΕΒΗΣΟΣΑΙΟΤ GLASS 120II 120 III 160 II III II III INOX ΤΛΛΕΚΣΕ ΘΕΡΜΟΙΥΩΝΩΝ (1x2) (1x1.5) (1x2) 120 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ (1x2) 160 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ (1x1.5) 200 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ (1x2) 160 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΤΗΑΜΙ (1.25x2) 200 ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΤΗΑΜΙ (1.25x2) 31

32 ΒΤΣΙΑ ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΑ ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΑ ΣΕΝΑ ΛΙΣΡΑ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΤΨΟ / cm ,57 0,92 2, ,72 1, ,72 2, ,83 2,00 5,4 ΒΤΣΙΑ ΚΑΣΑΚΟΡΤΥΑ ΚΤΛΙΝΔΡΙΚΑ ΒΕΡΓΙΝΑ ΛΙΣΡΑ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΤΨΟ / cm ,00 0,80 7, ,08 1,23 9, ,23 1, ,40 1,60 15, ,60 1, ,04 1,75 32,7 ΒΤΣΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΑ ΛΙΣΡΑ ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ,60 0,70 1,25 Λίτρα ςε ςχζςθ με τθν ζνδειξθ τθσ δεξαμενισ ,47 0,70 1,30 ΒΤΣΙΟ ΟΡΙΖΟΝΣΙΟ ΝΕΟ ΛΙΣΡΑ ΜΗΚΟ ΠΛΑΣΟ ΤΨΟ ,54 0,99 1,10 Λίτρα ςε ςχζςθ με τθν ζνδειξθ τθσ δεξαμενισ 32

33 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ 120LT ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ 160LT ΕΞΑΤΘΜΑΤΑ ΓΙΑ 200LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΘΛ. ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ 120LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΘΛ. ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ 160LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΘΛ. ΘΕΜΟΣΙΦΩΝΑ ΓΙΑ 200LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΚΕΑΜΟΣΚΕΡΘΣ ΓΙΑ 160LT ΣΕΤ ΒΑΣΕΩΣ ΚΕΑΜΟΣΚΕΡΘΣ ΓΙΑ 200LT ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ/Μ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΡΛΘΩΣΘΣ FEL+MANOMETPO ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔ ΡΟΣΤ.1/2 WAGNE FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤ 3/4' WAGNE ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤ. 2'WAGNE FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑ 1+1/2' ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1' WAGNE ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΟΔΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1+1/4' ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1' 4 FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1/2' FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4 FEL ΤΜΧ ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΛΕΚΤΟΜΑΓ.ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ CEME ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΞΩΤΕ.ΒΟΓΧΟΥ FEL ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΞΩΤΕ.ΒΟΓΧΟΥ PINTOSSI 266 ΤΜΧ 33

34 ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΤΛΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΛΙΚΟΤ Μ/Μ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΣΩΤ.ΒΟΓΧΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 1422 FAR ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΕΣΩΤ.ΒΟΓΧΟΥ ΙΣΙΟΣ 1424 FAR ΤΜΧ ΑΝΤΑΡΤΟΑΣ ΔΙΑΚΟΡΤΘ Θ 6081 FAR 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΓΩΝΙΑΚΟΣ FEL ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΓΩΝΙΑΚΟΣ PINTOSSI ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΙΣΙΟΣ 1/2" FEL ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΚΑΛΟΙΦΕ ΙΣΙΟΣ ΑΡΛΟΣ PINTOSS ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΟΥ ΓΩΝ. FAR ΑΙΣΤ ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΟΥ ΓΩΝ. FAR ΔΕΞΙΟ ΤΜΧ ΔΙΑΚΟΡΤΘΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΛΟΥΤΟΥ ΙΣΙΟΣ FAR ΤΜΧ ΕΞΑΕΙΣΤΘΑΣ ΑΥΤΟΜ.ΔΙΚΤΙΟΥ ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ 1 1/4 603 RE CIMBERIO ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ 1" 603 RE CIMBERIO ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ 603 RE 3/4 CIMBERIO ΤΜΧ ΘΛΕΚΤΟΒΑΝΑ ΟΛΙΚΘΣ ΡΑΟΧΘΣ 1 1/4'ΘΕΜΙΣ ΤΜΧ ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΙΙ SIEMENS 3026 ΤΜΧ ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ SIEMENS ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΤΜΧ ΘΕΜΟΣΤΑΤΘΣ ΧΩΟΥ ΤΑ-200 FEL ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 15*2 ΡΛΑΣΤΙΚΟ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 16*2 ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 18*1 ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 18*2 ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL 18*2.5 ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ FEL Φ16*1 ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ PINTOSSI 15*1 ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ15*2 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ16*2 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ18*2 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΡΛΑΣΤΙΚΟ Φ18*2.50 ΙΝΤΟ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ Φ15*1 FEL ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ Φ18*1 PINTOSSI ΧΑΛΚΟΥ ΤΜΧ ΑΚΟ ΔΙΑΚΟΡΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Φ16*1 PINTOSSI ΤΜΧ ΑΚΟ ΣΕΤ 16*2 ΡΟΛΥΣΤΩΜΙΚΑ ΤΜΧ ΣΩΛΘΝΑΣ ΔΙΑΚΟΡΤΩΝ 12XL ΧΩΜΕ 0.60 CM ΤΜΧ ΣΩΛΘΝΑΣ ΔΙΑΚΟΡΤΩΝ 12ΦL ΧΩΜΕ 100 CM ΤΜΧ ΦΙΛΤΟ ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 1/2' FEL ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΜΧ 34

M.E.TE.CO. Επίτοιχη µονάδα αερίου 23.3 kw (20.000 kcal) Περιλαµβάνει και καµινάδα 60/100. Ζεστό νερό χρήσης IPX4D Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 Εναλλάκτης

M.E.TE.CO. Επίτοιχη µονάδα αερίου 23.3 kw (20.000 kcal) Περιλαµβάνει και καµινάδα 60/100. Ζεστό νερό χρήσης IPX4D Ηλεκτρονική ανάφλεξη 1 Εναλλάκτης ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σελίδα 1 από 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CIPREA 20 JOANNES (ITALY) Επίτοιχη µονάδα αερίου 24 kw (20.000 kcal) Περιλαµβάνει και καµινάδα Ζεστό νερό χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ www.thermansi.net 2014 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ KERMI ΘΕΡΜ.ΣΩΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛ COMPACT μήκος mm 700 800 1000 1200 1 1 1800 2000 ύψος mm 11Κ 22Κ 33Κ 326 53 407 80 488 90 570 100 651 110

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Ισχύει από η Φεβρουαρίου Ισχύει στην Ελλάδα TÜV AUSTRIA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275

Κεφάλαιο 14. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 Flamco Logafix Θερμοστατικές κεφαλές Logafix Κεφάλαιο 14 Διάφορα Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 273 Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 275 SYR - Afriso Μειωτές πιέσεως Σελ. 276

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251. Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253

Κεφάλαιο 13. Διάφορα. Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251. Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253 Flamco Logafix Θερμοστατικές κεφαλές Logafix Κεφάλαιο 13 Διάφορα Flamco Δοχεία διαστολής Σελ. 251 Buderus Logafix Θερμοστατικές κεφαλές, βαλβίδες ασφαλείας Σελ. 253 SYR - Afriso Μειωτές πιέσεως Σελ. 254

Διαβάστε περισσότερα

CGW. ** Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 360

CGW. ** Τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε σελίδα 360 ComfortLine Επίτοιχη κεντρική μονάδα λέβητα συμπύκνωσης αερίου με ανοξείδωτο μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης υψηλής απόδοσης για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό Ομάδες έκπτωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ.

Κεφάλαιο 12. Oventrop Rossweiner. Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297. Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. Θερμοστατική κεφαλή & διακόπτης Κεφάλαιο 12 Oventrop Rossweiner Εξαρτήματα Διακόπτες/ Θερμοστατικές κεφαλές/ Βάνες Σελ. 297 Copipe Σωλήνας πολλαπλών στρωμάτων ΡΕx-AL-PEx Σελ. 302 Rossweiner Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Logatrend VK-Profil. εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm. εσωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm

Logatrend VK-Profil. εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm. εσωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm Logatrend VK-Profil Κεφάλαιο 9 Logatrend Θερμαντικά σώματα πάνελ Buderus Arbonia Σώματα μπάνιου Ελβετίας Huel Διακόπτες χρωμέ Κ-Profil VK-Profil K-Plan VK-Plan Arbonia εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾

Προϊόντα SIMPLEX Μάιος 2009. Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ½ ¾ ½ ¾ Προϊόντα SIMPLEX Σύνδεση Κωδικός Αξία ιακόπτης αρθρωτός µονοσωληνιου ½ 10026 21,00 ¾ 10027 23,62 ιακόπτης αρθρωτός δισωληνίου ½ 12001 16,19 ¾ 12002 18,43 ιακόπτης ίσιος µονοσωληνιου ½ 10001 18,47 ¾

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4

Συστήματα μποϊλερ. BSP σελίδα 2. Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης. BSP-SL σελίδα 3. BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 Συστήματα μποϊλερ Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP σελίδα 2 BSP-SL σελίδα 3 BSP-W για αντλία θερμότητας σελίδα 4 BSP-W-SL για αντλία θερμότητας σελίδα 5 Εξαρτήματα σελίδα 6 Μποϊλερ αποθήκευσης BSH σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1)

Sun Power Type chapter title (level 1) Type chapter title (level 1) Sun Power Sun Power Type chapter title (level 1)... 1 Type chapter title (level 2)... 2 Type chapter title (level 3)... 3 Type chapter title (level 1)... 4 Type chapter title (level 2)... 5 Type chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GRUNDFOS 2012 Ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2012 B έκδοση 3 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑLPHA2 / L / UPS ΣΕIΡΑ 100 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟI KYΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ ALPHA 2 / ALPHA 2 L UPS ΣΕIΡΑ 100 11 UPS 25-120

Διαβάστε περισσότερα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα

Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013. Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012 / 2013 Εξαρτήµατα για Ηλιακά Συστήµατα Κωδικός Περιγραφή Τιµή ( ) Υδραυλικό συγκρότηµα Κιτ Υδραυλικής Σύνδεσης (Ηλιακός Σταθµός) FlowBox SOLAR 8010 FBS 8010E ελέγχου µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

5χρόνια. 6pricelist. Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ALPHA GLASS Eco Energy

5χρόνια. 6pricelist. Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ALPHA GLASS Eco Energy Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ALPHA GLASS Eco Energy THERMIC LTD GREECE LTIN-200-II A C D E F G 58 w 99 L 5χρόνια εργοστασιακή εγγύηση 205 82/20 Οι GLASS ηλιακοί θερμοσίφωνες της THERMIC είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Φυσικό Αέριο Υδραυλικά Θερμαντικά Σώματα Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Μεταφορά Εμπορευμάτων Τεχνική Υποστήριξη Brava Slim 2 HE ErP Επίτοιχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S H[m] Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-TOP-S Wilo-TOP-S 16 1 14 12 6 3 6 1 4 8 6 8 6 6 8/ 1 1 4 8/ 4 7 / 7 /4 /4 2 Q[m³/h] 1 2 3 4 6 Εξοπλισμός/Λειτουργία Τρόποι λειτουργίας Διαβαθμισμένη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αντλία Θερμότθτασ Αζροσ-Νεροφ DC inverter Versati

Αντλία Θερμότθτασ Αζροσ-Νεροφ DC inverter Versati Αντλία Θερμότθτασ Αζροσ-Νεροφ DC inverter Versati Οδθγίεσ χριςεωσ Θλεκτρονικοφ Πίνακα ζλεγχου Σο παρόν εγχειρίδιο αφορά ςτα παρακάτω μοντζλα: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K

Διαβάστε περισσότερα

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010

VITODENS 222-W. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010 VITODENS 222-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου υγραερίου για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με ενσωματωμένο ανοξείδωτο boiler 50 lt έως 35 kw και βαθμού απόδοσης 109% Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2013. Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 213 Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα για Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμό, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Ισχύει από 1 η Φεβρουαρίου 213 Ισχύει στην Ελλάδα TÜV

Διαβάστε περισσότερα

TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008. No. : 20 100 7525. No. : 20 100 7525

TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 9001:2008 EN ISO 9001:2008. No. : 20 100 7525. No. : 20 100 7525 TÜV AUSTRIA HELLAS TÜV AUSTRIA HELLAS EN ISO 91:28 EN ISO 91:28 No. : 2 1 7525 No. : 2 1 7525 Κ Γ Ι Θ Η Ξ Δ B Ε A Π Λ Ο Ν Θ Ζ ΣΤ Γ Η Ρ Μ Χρήσεις προϊόντων WILO (βλέπε σελίδα απέναντι) A. Πρωτεύοντα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσεις προϊόντων WILO

Χρήσεις προϊόντων WILO Χρήσεις προϊόντων WILO A. Πρωτεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: ίδυµες αντλίες Inline µε inverter DP-E, DL-E σελ. 35 B. ευτερεύοντα κυκλώµατα θέρµανσης: Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας με σήμανση CE.

Τεχνική Έκθεση. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Βιομηχανίας με σήμανση CE. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προμήθεια υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011. Ηλιακό σύστημα με 3 συλλέκτες και boiler 300 ltr. ASSOS BL-2 συνολικό κόστος πακέτου : 3.100,00 ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 solar keymark Ηλιακό σύστημα με συλλέκτες και boiler ( 3ης ενεργείας ) ASSOS BL-2 ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Επιλεκτικός συλλέκτης με επίστρωση τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Φυσικό Αέριο Υδραυλικά Θερμαντικά Σώματα ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Μεταφορά Εμπορευμάτων *Ισχύς προσφοράς έως 30.9.0 Τεχνική Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2015 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

Τιμοκατάλογος 2015 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Τιμοκατάλογος 215 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα. Ισχύει από 11η Μαϊου 215 Ισχύει στην Ελλάδα. TÜV AUSTRIA

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2016 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα

Τιμοκατάλογος 2016 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Pioneering for You Τιμοκατάλογος 216 Θέρμανση, Ψύξη, Κλιματισμός, Άρδευση, Ύδρευση, Πυρόσβεση, Αποστράγγιση και Λύματα Αντλίες, Αντλητικά Συστήματα και Εξαρτήματα. Ισχύει από 4η Ιανουαρίου 216 Ισχύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 60 5 /00 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ σύνδεσης Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 µε καυστήρα Logalux LT00 ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Περιεχόµενα Τοποθέτηση................................................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης

Λέβητας συμπύκνωσης με ζεστό 6,6-23,8. 7736900066 νερό χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 24 kw Logamax plus GB072 Logamax plus GB072 - λέβητας συμπύκνωσης αερίου GB072-24Κ GB072-24 Μέγεθος 24 24 Ονομαστική θερμική ισχύς 40/30 C [kw] 23,8 23,8 Ονομαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ CGG - 1K 24/28 Page 1 / 13 Θερμοστάτης χώρου 2734000 ART Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας χώρου με ημερήσιο πρόγραμμα θέση ebus AWT Αναλογικός ρυθμιστής θερμοκρασίας με εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214

Κεφάλαιο 10. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 Κεφάλαιο 10 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - Xa & PE - Xc Σελ. 213 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 214 211 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/06/2016

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/06/2016 a l p h a c l i m a 2 0 1 6 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/06/2016 MEGASUN ASSOS NOVASUN VORMANN GLASS GLASS GLASS GLASS ΑΤΟΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ 120lt/2.1m² 2-3 1.088 1.186 1.118 1.216 160M/2.1m²

Διαβάστε περισσότερα

Logatrend VC-Profil. εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm. εσωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm

Logatrend VC-Profil. εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm. εσωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 mm ύψη από 300-900 mm Logatrend VC-Profil Κεφάλαιο 8 Logatrend Θερμαντικά σώματα πάνελ Buderus Arbonia Σώματα μπάνιου Ελβετίας C-Profil VC-Profil C-Plan VC-Plan Arbonia εξωτερικού βρόγχου μήκη από 400-3000 ύψη από 300-900 εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΚΕΝΟΥ Μοντέλα : SG-150, SG-180, SG-210, SG-260 Μεγαλύτερη απόδοση. Μικρότερη επιφάνεια κάλυψης. Χωρίς συντήρηση, χωρίς αντιψυκτικά Αντοχή µέχρι µείον 40 C. Δεξαµενή 2,5mm επισµαλτωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. www.thermansi.net

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. www.thermansi.net www.thermansi.net τεύχος No:9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ διακόπτες σωμάτων εξαρτήματα λεβητοστασίου σφαιρικά εξαρτήματα πίνακες αυτονομίας ηλεκτροβάνες πίνακες υδροληψίας δοχεία θερμοστάτες δεξαμενές

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων. Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αντλιοςταςίων Διαφείπιςη ςτςσημάσων ύδπετςηρ Μονάδερ αςύπμασηρ μεσαυοπάρ ςημάσων Radio telemetry Η ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων αποτελεί ςτθ ςθμερινι εποχι επιτακτικι ανάγκθ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm δραστηριοποιείται με επιτυχία στο σχεδιασμό και την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός προϊόντων 2012 Edition GR

Οδηγός προϊόντων 2012 Edition GR Οδηγός προϊόντων 2012 Edition GR Reflex Βασιστείτε σε μας! Το όνομα Reflex είναι πασίγνωστο στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο ως κορυφαία επιλογή για συστήματα ελέγχου πίεσης σε εφαρμογές θέρμανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS

ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΔΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό : Λαμαρίνα Κόλληση:Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. 6.299,83 ( με Φ.Π.Α.) ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 52/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α Περιγραφή ΜΟΝΑΔΑ Ποσότητα ΜΕΤΡΗΣΗΣ Τιμή Μονάδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα

Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Οδηγόρ απχαπίων για ηην επιλογή μεηαξύ λέβηηα και θεπμοζίθωνα Γιατί να μάκετε για τθν επιλογι λζβθτα; Για να ζχετε τθν καλφτερθ δυνατι λφςθ για το ςπίτι ςασ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Είδη λζβητα υμβατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων

Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Machinery Room Equipement Εξοπλισμός Μηχανοστασίων Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/06/2016

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/06/2016 a l p h a c l i m a 2 0 1 6 ΤΙΜΟ ΠΩΛΗΣΗΣ 01/06/2016 ΗΛΙΑΚΟΣ ΓΚΡΙ ΤΑΡΑΤΣΑ ΓΚΡΙ 120lt/2.0m² 1-2 928 1.033 160lt/2.3m² 2-4 998 1.102 160lt/3.0m² 2-4 1.114 1.218 200lt/3.0m² 3-5 1.207 1.311 200lt/4.0m² 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr

4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292. Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜ/ΝΩΝ 4ο ΧΛΜ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 593 00, ΤΗΛ / FAX: 2333025292 Ε-MAIL: info@welle.gr, URL : www.welle.gr ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση

Κυκλοφορητές. Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Κυκλοφορητές Κυκλοφορητές Νερού & Αξεσουάρ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά, οικιακή ύδρευση Η alm παράγει Κυκλοφορητές υψηλών επιδόσεων Η alm συνεισφέρει στη διαμόρφωση του μέλλοντος ως αξιόπιστος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS

ΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΟΧΕΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ GLASS 150-1000 ΛΙΤΡΑ- ΤΥΠΟΣ SIELINE BLS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό : Λαµαρίνα Κόλληση:Αυτόµατη κόλληση µετάλλου Επικάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 121 ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Οι ηλιακοί Θερμοσίφωνες IIDEALL κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα DIN από ειδικό χάλυβα SI 12-03/VE DCP και ειδικό υαλόκραμμα σύμφωνα με το DIN 4753 TEIL 3. Περιέχουν διπλή

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

International Marketing Division. Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης International Marketing Division Αντλία θερμότητας Explorer για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Αντλία θερμότητας με boiler 200 ή 270 lt για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Made in France Αντλία θερμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διατήρησης πίεσης

Συστήματα διατήρησης πίεσης Περιεχόμενα Συστήματα διατήρησης πίεσης Σελίδα Δοχεία διαστολής για εφαρμογές θέρμανσης, ψύξης και ηλιακά συστήματα reflex NG και N 4 reflex S 5 reflex G 6 reflex G - Εξαρτήματα για δοχεία διαστολής 7

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90

Κεφάλαιο 6. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 79. GB072 24 kw Σελ. 82. GB112 29-43 kw Σελ. 87. GB162 65-100 kw Σελ. 90 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 6 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 79 GB072 24 kw Σελ. 82 GB112 29-43 kw Σελ. 87 GB162 65-100 kw Σελ. 90 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες...

περιεχομενα HANSA EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... HANSA περιεχομενα EUROPA χυτοσιδηροί λέβητες / COMPACT χυτοσιδηρές μονάδες... 1 EUROMASTER χυτοσιδηροί λέβητες... 2 COSMO χυτοσιδηροί λέβητες... 3 EUROPA STEEL-EΚO χαλύβδινοι λέβητες / COSMO-STEEL ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ακρίτασ Σιδθρόπουλοσ Α.Ε. 4 ο km Δράμασ Προςοτςάνθσ, Δράμα - Ελλάδα. Τα προϊόντα μασ

Ακρίτασ Σιδθρόπουλοσ Α.Ε. 4 ο km Δράμασ Προςοτςάνθσ, Δράμα - Ελλάδα. Τα προϊόντα μασ Ακρίτασ Σιδθρόπουλοσ Α.Ε. 4 ο km Δράμασ Προςοτςάνθσ, Δράμα - Ελλάδα Τα προϊόντα μασ A/A ΣΤΠΟ Διαςτάςεισ Μ x Π x Υ (cm) Ιςχφσ υςκευισ (Watt) Θερμικι Ιςχφσ (Kcal) Ζνταςθ Ρεφματοσ (A) Εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ

Διαβάστε περισσότερα

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Βάνες και Κινητήρες. Αυτονοµίας - Θέρµανσης - Κλιµατισµού HVAC. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013

VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION. Βάνες και Κινητήρες. Αυτονοµίας - Θέρµανσης - Κλιµατισµού HVAC. Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 VOLATSAKAS ENERGY & AUTOMATION Βάνες και Κινητήρες Αυτονοµίας - Θέρµανσης - Κλιµατισµού HVAC Τιµοκατάλογος προϊόντων 2012/2013 ver. Valves and Actuators h.10-13 Βάνες και Κινητήρες Η κατάλληλη λύση για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CL ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CALPAK CL ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BOILER ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟY ΔΙΠΛΗΣ (ΙΙ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Υλικό: Λαμαρίνα Κόλληση: Αυτόματη κόλληση μετάλλου Επικάλυψη Προστασίας: Glass Εμαγιέ ( Σμάλτο)

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τιμοκατάλογος 2014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ Τιμοκατάλογος 014 ΗΛΙΟΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ kw ww ΙΝΟΧ ΣΠΙΡΑΛ ΗΛΙΑΚΩΝ *DN = Εσωτερική διάμετρος ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ 4700100 DN 16 χωρίς μόνωση (50μ) 70,00 470010 DN 0 χωρίς μόνωση (50μ) 370,00 ΚΟΥΛΟΥΡΑ /ΣΥΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα.

*** Η διαστασιολόγηση των εξαρτημάτων έχει βασιστεί σε μέγιστο μήκος σωλήνωσης 40 μέτρα και μέγιστη υψομετρική διαφορά μπόιλερ/συλλέκτης 10 μέτρα. Theros Sphere Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση!

Εγγύηση 5 χρόνια. Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Η Ελληνική Ολοκληρωμένη Πιστοποιημένη πρόταση! Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εγγύηση 5 χρόνια Δοχείων ΖΝΧ & Αποθήκευσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 80L 2000L o Μονής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου

Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου Συμπληρωματικός τιμοκατάλογος 2015 Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου 1 Επίτοιχοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης Condens 2000 W Αναμένεται Νοέμβριο του 2015 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης Για φυσικό αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ STRATOS Z Σχεδιασμός Αντλία κυκλοφορίας υγρού ρότορα με σύνδεση ρακόρ ή φλάντζας, κινητήρα EC και αυτόματη προσαρμογή απόδοσης Χρήση Συστήματα ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού

Διαβάστε περισσότερα

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 -

COSMOSUN ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS ΕΥΡΩ ΤΥΠΟΣ BOILER ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00 - ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ GLASS 08H10815 80 1x1.50 1,50 1,00 x 1,50 450 x 900 480,00-08H11220 120 1x1.89 1,89 1,23 x 1,50 500 x 1050 600,00 640,00 - Εξωτερικό περίβλημα από βαρέως τύπου ναυπηγικό αλουμίνιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ Νο 2 83,00 Νο 3 104,00 Νο 4 133,00 Νο 5 156,00 Νο 6 178,00 Νο 7 217,00 Νο 8 230,00 Νο 9 248,00 Νο 10 270,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 / 2013

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 / 2013 Οικιακός Αυτοµατισµός Θερµοστάτες Χώρου Έλεγχος Ζωνών Έλεγχος Σωµάτων Θέρµανσης Ελεγκτές Θέρµανσης Υλικά Λεβητοστασίου ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 / 2013 Όλα όσα χρειάζεστε. Από ένα µόνο προµηθευτή. σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322

Κεφάλαιο 14. Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm. Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321. Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322 Κεφάλαιο 14 Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR - Therm Σωλήνας ΡΕ - X & PE - RT Σελ. 321 Μονωτικές πλάκες & Εξαρτήματα Σελ. 322 319 PUR-THERM Logafix Ενδοδαπέδια θέρμανση Logafix PUR-THERM ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναγραφόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9. ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 9 ΑΝΩΣΗ Η αρχή του Αρχιμήδη Όργανα Τλικά: Δυναμόμετρο 2 ι 2,5Ν Δοκιμαςτικόσ ςωλινασ Βαρίδι 50g Βάςθ Ράβδοι ςτιριξθσ Δοχείο με νερό κοπόσ τθσ άςκθςθσ: Οι μακθτζσ να κατανοιςουν ότι θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ. Φυσικό Αέριο. Θερμαντικά Σώματα. Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR. Υδραυλικά. Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Φυσικό Αέριο Υδραυλικά Θερμαντικά Σώματα ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ Ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός UPONOR ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εξαρτήματα Εργαλεία Αποχέτευση Μεταφορά Εμπορευμάτων Τεχνική Υποστήριξη ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Πάνελ διογκωμένης πολυστερίνης (μορφόπλακα) με φίλμ φραγής υδρατμών Κωδικός Διάσταση Συσκευασία Πυκνότητα Amm Cmm Τιμή 9010P548 1100x600x48 7,92 m² 30Kg/m³ 20 48 14,50 /m Μορφόπλακα με φίλμ φραγής υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Μέλος του Ομίλου Daikin 2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩN & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Λέβητας Συµπύκνωσης Πετρελαίου ROTEX A1 ROTEX A1 Λέβητας Συμπύκνωσης Πετρελαίου Διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Καταλόγου. Καζανάκια

Προϊόντα Καταλόγου. Καζανάκια Προϊόντα Καταλόγου Καζανάκια 46005 Καζανάκι NHPEAΣ. Αντοχή: Ειδικό για προστασία από τον ήλιο. ιάρκεια: Μηχανισμός αέρος από. Μειωμένο θόρυβο. Μηχανισμός και φλοτέρ. Ποιότητα κατασκευής. ιατίθεται με όλα

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131

Κεφάλαιο 7. Buderus Logamax. U052 24-28 kw Σελ. 117. GB072 24 kw Σελ. 122. GB112 29-45 kw Σελ. 127. GB162 65-100 kw Σελ. 131 Logamax plus GB162 Κεφάλαιο 7 Buderus Logamax Επίτοιχοι λέβητες αερίου 24-100 kw U052 24-28 kw Σελ. 117 GB072 24 kw Σελ. 122 GB112 29-45 kw Σελ. 127 GB162 65-100 kw Σελ. 131 Bosch Tαχυθερμαντήρες / Αυτόνομοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ηλιακά συστήματα Boiler λεβητοστασίου hand made ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οικονομία Πιστότητα Λειτουργίας Ποιότητα & Αισθητική Τεχνική υποστήριξη www.advance-applications.gr www.advance.com.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Προϊόντα Προσθήκη στον Τιμοκατάλογο Ν. 102

Νέα Προϊόντα Προσθήκη στον Τιμοκατάλογο Ν. 102 Νέα Προϊόντα Προσθήκη στον Τιμοκατάλογο Ν. 102 EL 01 ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΝΟΥΛΑ EOLO 2530X316 Κάνουλα EOLΟ με ανοξείδωτη λαβή AISI 316, πλαστικοποιημένη με υποδοχή λαστιχοσωλήνα 2511B Κάνουλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ. Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - Estelle B Inox. www.sime.it ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ Solo - Duetto - Aqua Estelle HE - Estelle HE B Inox Estelle - www.sime.it SIME: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Η παραδοσιακή ποιότητα των χυτοσιδηρών εναλλακτών της εταιρείας Sime προσφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΟΧΕΙΑ ΙΑΣΤΟΛΗΣ REFLEX ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ «Βασική σειρά» reflex NG και Ν, 6bar - 120 C οχεία διαστολής μεμβράνης για εφαρμογές θέρμανσης και ψύξης. Συνδέσεις με σπείρωμα. ιάφραγμα που δεν αντικαθίστανται κατά DIN

Διαβάστε περισσότερα

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C.

L N PE Κινητήρας ανθεκτικός σε ρεύμα εμπλοκής Μονοφασικός κινητήρας (EM) 2 πόλων - 1~230 V, 50 Hz. Φύλλο στοιχείων: Wilo-Star-Z NOVA C. Φύλλο στοιχείων: Wilo- Καμπύλη H/m,8,6 v,1,2,3,4,5 Wilo-Star Z NOVA 1~23 V - Rp ½ m/s Επιτρεπόμενα υγρά κυκλοφορίας (άλλα υγρά κατόπιν παραγγελίας) Νερό θέρμανσης (σύμφ. VDI 235) Πόσιμο νερό και νερό για

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24

ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Ομάδες έκπτωσης: Επίτοιχοι λέβητες αερίου = 07 ComfortLine Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση για σύνδεση σε καπνοδόχο αέρα/καυσαερίων ή σε αεραγωγό/καπναγωγό CGB-11/20/24 Τύπος CGB 11 20

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων

Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Τιμοκατάλογος λεβήτων στερεών καυσίμων Logano S121-2 26-38 kw 1 Επιδαπέδιοι χαλύβδινοι λέβητες ξύλου Λέβητας (πυρόλυσης) ξύλου Τύπος Λέβητα 26 32 38 Μήκος [mm] 853 803 903 Ύψος [mm] 1257 1322 1322 Πλάτος

Διαβάστε περισσότερα

Θέρος ενέργειας. Theros Sphere RΜ Alpin. Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού

Θέρος ενέργειας. Theros Sphere RΜ Alpin. Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Theros Sphere RΜ Alpin Ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού Τα συστήματα Sphere προορίζονται για την παραγωγή ζεστού νερού για κατοικίες και κτήρια. Είναι ο εύκολος και οικονομικός τρόπος για να αξιοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA

Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA Κλέμμες ράγας ωμέγα και din NORA ΚΛΕΜΜΕΣ ΡΑΓΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗ (mm 2 ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2.5-4 60 195.10.010 6-10 40 195.10.020 10-16 36 195.10.030 16-25 40 195.10.040 16-35 32 195.10.050 35-70 10 195.10.060 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης

Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000 DWFI/O Τιμοκατάλογος Αντλίας Θερμότητας Νερού χρήσης Bosch Compress 3000DWFI (+5 C / +35 C) Bosch Compress 3000DWFO (-10 C / +35 C) 1 Γενικά χαρακτηριστικά Θέρμανση νερού με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα