ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04"

Transcript

1 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ

2 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα κλπ) Καλοκαίρι οι κερμότθτασ από το περιβάλλον ςτο χϊρο Θερμικά κζρδθ Αποβάλλονται από τα ψυκτικά μθχανιματα, τισ αντλίεσ κερμότθτασ ι τα κεντρικά κλιματιςτικά ςυςτιματα 2

3 Εμείσ κα χρθςιμοποιοφμε τουσ παρακάτω όρουσ: ΨΤΚΣΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ 3

4 Μονάδεσ μζτρθςθσ κερμικϊν και ψυκτικϊν φορτίων Τα φορτία ζχουν μονάδεσ ιςχφοσ δθλαδι μονάδα μζτρθςθσ είναι το W (Watt) αν και για τθν εγκατάςταςθ (μθχανιματα) καλό είναι να χρθςιμοποιοφμε τα kw 4

5 Φαινόμενο τθσ χρονικισ κακυςτζρθςθσ τθσ μεταφοράσ τθσ κερμότθτασ Ραράδειγμα: Ζςτω ςπίτι με ταράτςα από μπετόν (πλάκα). Χϊροσ: Μθ κλιματιηόμενοσ Ραρατθρείςτε τισ κερμοκραςίεσ όςο προχωράει θ θμζρα: Ϊρα Ταράτςα (πλάκα) Οροφι (εςωτερικό ςπιτιοφ) 07:00 28 C 28 C 11:00 40 C 28 C 13:00 50 C 32 C 17:00 35 C 40 C 5

6 Από τι εξαρτάται θ χρονικι κακυςτζρθςθ μεταφοράσ κερμότθτασ; Κτιριο με κερμομόνωςθ: 6

7 Πταν ζνα κτιριο αποκθκεφει μεγάλα ποςά κερμότθτασ λζμε ότι ζχει μεγάλθ ενεργό κερμοχωρθτικότθτα Αυτό ςθμαίνει: (Ρ.χ. : ςε ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι που ειςζρχεται ςε ζναν χϊρο, ιςχφσ κερμότθτασ 4000W, μόνο τα 1000W εμφανίηονται αμζςωσ ωσ ψυκτικό φορτίο. Τα υπόλοιπα 3000W απορροφοφνται από τα δομικά ςτοιχεία του κτθρίου) Οι ελλθνικζσ οικοδομζσ ζχουν τθ μζγιςτθ καταςκευαςτικά δυνατι ενεργό κερμοχωρθτικότθτα 7

8 Α) Θζρμανςθ 8

9 Β) Ψφξθ Άρα: 9

10 Το φαινόμενο ονομάηεται: Ρ.χ. Σε ζνα δωμάτιο όπου ζχω φορτίο 5000 W από ψυκτικό φορτίο και 1000W από βραδινά φϊτα, είναι λάκοσ θ επιλογι κλιματιςτικοφ = 6000W κακϊσ τα παραπάνω φορτία δεν παρουςιάηονται μαηί. Για το λόγο αυτό ζνα κλιματιςτικό 5000W αρκεί! Το φαινόμενο αυτό είναι: 10

11 Ο προςανατολιςμόσ του χϊρου παίηει πρωτεφοντα ρολό!!! Χει- 11

12 Το χειμϊνα, όταν ανοίγουμε τα παράκυρα για αεριςμό το ςπίτι παγϊνει, αλλά όταν τα κλείςουμε ηεςταίνεται γριγορα ακόμα κι όταν θ κζρμανςθ δε λειτοφργει. Γιατί;; Θ κερμότθτα που ηζςτανε γριγορα τον κρφο αζρα προιλκε από Γιατί ζνασ χϊροσ που κλιματίηεται περιςταςιακά απαιτεί μεγαλφτερο κλιματιςτικό μθχάνθμα από τον ίδιο χϊρο αν αυτόσ κλιματίηονταν ςυνεχϊσ:: 12

13 Διαμαρτφρεται κάποιοσ ότι το κλιματιςτικό του αργεί να ψφξει. Ο τεχνικόσ τον ρωτά τι ϊρα το ξεκινάει (πρωί, μεςθμζρι ι απόγευμα). Είναι ςωςτι θ ερϊτθςθ αυτι; Θ ερϊτθςθ είναι απόλυτα ςωςτι Γιατί οι εξοχικζσ κατοικίεσ που ζχουν μείνει κλειςτζσ για πολφ καιρό, αργοφν να κερμανκοφν το χειμϊνα; Γιατί κάτι τζτοιο δεν γίνεται από ανάλογεσ κατοικίεσ καταςκευαςμζνεσ από ελαφριά υλικά (δθλαδι αυτζσ κερμαίνονται αμζςωσ); Το χρονικό διάςτθμα για τθ κζρμανςθ είναι πολφ μεγάλο γιατί ζνα μεγάλο ποςό κερμότθτασ απορροφάται από τα ιδθ πολφ παγωμζνα δομικά ςτοιχεία. τα οποία ζχουν μεγάλθ κερμοχωρθτικότθτα( γι αυτό και ο μεγάλοσ χρόνοσ αποκατάςταςθσ τθσ κερμοκραςίασ του χϊρου 13

14 Δϊςτε προςοχι ςτισ μονάδεσ: φςτθμα κλιματιςμοφ με νερό: Σθμαςία ζχει ο υπολογιςμόσ των ψυκτικϊν φορτίων. Τα ψυκτικά φορτία είναι ςυνικωσ μεγαλφτερα από τα κερμικά (θ ψφξθ δθλ. είναι δυςμενζςτερθ από τθν κζρμανςθ). Δθλ. υπολογίηουμε τα ψυκτικά και ελζγχουμε ότι καλυπτόμαςτε για τα κερμικά. Γιατί;; Οι κλιματιςτικζσ μονάδεσ νεροφ ζχουν μεγάλθ απόδοςθ ςε λειτουργία κζρμανςθσ γιατί το νερό μπορεί να ρυκμιςτεί πολφ χαμθλά (40-50 C) κι αν χρειαςτεί παραπάνω κερμοκραςία ζχουν και δεφτερο ςτοιχείο κζρμανςθσ 14

15 φςτθμα κλιματιςμοφ άμεςθσ εκτόνωςθσ: Ακριβϊσ το αντίκετο: Χαμθλι απόδοςθ ςε κζρμανςθ, μεγάλθ απόδοςθ ςε ψφξθ. Σθμαςία ζχει ο υπολογιςμόσ των κερμικϊν φορτίων ( τα ψυκτικά φορτία είναι μικρότερα) μόνο όταν ζχω καλι κερμομόνωςθ. Αν το κτιριο είναι κακϊσ κερμομονωμζνο ( π.χ. ζλλειψθ κερμομόνωςθσ ςτθ ςκεπι ι πολλοί υαλοπίνακεσ), τα ψυκτικά φορτία μπορεί να είναι μεγαλφτερα από τα κερμικά 15

16 Από αγωγιμότθτα Εξαρτϊνται από τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ τθσ κάκε περιοχισ Από είςοδο ψυχροφ αζρα περιβάλλοντοσ (αζρασ διείςδυςθσ) Χωριςμόσ ςε ηϊνεσ: Ηϊνθ Γ: χαμθλζσ κ Ηϊνθ Β: μεςαίεσ κ Ηϊνθ Α: μεγάλεσ κ 16

17 Πίνακασ

18 ΘΕΜΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΘΤΑ Ροςό κερμότθτασ Εξαρτάται από: Διαρρζει από το δομικό ςτοιχείο (πόρτεσ, παράκυρα) προσ το περιβάλλον (q: κερμικζσ απϊλειεσ ςε W U:ςυντελεςτισ αγωγιμότθτασ ςε W/m 2 K Δt = t i t 0 κερμοκραςιακι διαφορά κερμοκραςία χϊρου t i κερμοκραςία περιβάλλοντοσ t 0 ) 18

19 Πίνακασ 3.3. Πίνακασ

20 20

21 21

22 *** ***προαιρετική διδαςκαλία 22

23 ΘΕΜΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΕΙΣΟΔΟ ΨΥΧΟΥ ΑΕΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το μζγεκοσ των κερμικϊν φορτίων εξαρτάται από 23

24 (Α) 1 1 (Β) Τπολογιςμόσ τθσ ποςότθτασ αζρα που μπαίνει από ειςερχόμενουσ ανκρϊπουσ Q 2 = (αρικμόσ άτομων) * ( παροχι αζρα ανα άτομο) Θα δίνεται Ρίνακασ

25 (Γ) Γενικι ςχζςθ: 25

26 26

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 27

28 Από πίνακα 3.7 βρίςκουμε Ν AC = 0.5 (γραμμι 3, ςτιλθ 2) Πγκοσ κερμαινόμενου χϊρου: Αζρασ που ειςζρχεται ςτο χϊρο από χαραμάδεσ: Ρίνακασ 3.8: Για κάκε άτομο που μπαίνει ςτο χϊρο: 4 L/s Ζχουμε 10 άτομα άρα: Αζρασ που ειςζρχεται ςτο χϊρο από τα άτομα: Συνολικόσ αζρασ που ειςζρχεται ςτο χϊρο: Ασ υπολογίςουμε τϊρα το κερμικό φορτίο από αζρα διείςδυςθσ 28

29 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 29

30 30

31 31

32 Κτιριο χωρίσ κερμομόνωςθ 32

33 Κτιριο με κερμομόνωςθ 33

34 Αιςκθτό ψυκτικό φορτίο Λανκάνον ψυκτικό φορτίο Εξωτερικζσ (πθγζσ εκτόσ κλιματιηόμενου χϊρου) Ρθγζσ ψυκτικϊν φορτίων Εςωτερικζσ (πθγζσ εντόσ κλιματιηόμενου χϊρου) q s q s q L q L q s q s 34 q L q s

35 35

36 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΘΤΑ Μετάδοςθ κερμότθτασ με Αγωγιμότθτα = ροθ κερμότθτασ μζςα από τισ επιφάνειεσ που περιβάλλουν τον κλιματιηόμενο χϊρο (τοίχοι, παράκυρα, οροφζσ, δάπεδα ) ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΑΓΩΓΙΜΟΤΘΤΑ ΑΙΣΘΘΤΑ ΦΟΤΙΑ (q s ) Το μζγεκοσ των ψυκτικϊν φορτίων από αγωγιμότθτα εξαρτάται : ΡΟΣΟΧΘ!!!! Θ διαφορά αυτι τθσ κερμοκραςίασ δεν Θ 36

37 Υπολογιςμοί ψυκτικϊν φορτίων από αγωγιμότθτα Ρίνακασ 3.4. Ρίνακασ 3.13 ανάλογα με τθν κατθγορία Α ι Β του κτιρίου. 37

38 ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΚΤΙΙΩΝ Α και Β Ρολυκατοικίεσ: Β Β Α 38

39 (Β) Ρροςαυξιςεισ δεν γίνονται όπωσ ςτθ κζρμανςθ γιατί είναι ςυνυπολογιςμζνεσ ςτο Δt c 39

40 Πίνακασ Ο πινάκασ ιςχφει για ςκοφρα χρϊματα. Για ανοιχτά χρϊματα να παίρνετε τον αρικμό τθσ προθγοφμενθ σ ςτιλθσ

41 Ραράδειγμα 41

42 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 42

43 Ρερίπτωςθ 1 : Το κτίριο δεν διακζτει κερμομόνωςθ Ρερίπτωςθ 2 : Το κτίριο διακζτει κερμομόνωςθ 43

44 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ψυκτικά φορτία ακτινοβολία αιςκθτά φορτία (q s ) Το μζγεκοσ των ψυκτικϊν φορτίων από αγωγιμότθτα εξαρτάται : 44

45 ΕΙΔΘ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Άμεςθ ακτινοβολία: ιλιοσ τηάμι Διάχυτθ ακτινοβολία: ακτινοβολία που διαπερνά τα τηάμια και μπαίνει ςτο κλιματιηόμενο χϊρο χωρίσ τθν παρουςία του ιλιου Το μζγιςτο ψυκτικό φορτίο από άμεςθ ακτινοβολία: ιλιοσ κάλαςςα μικρι γωνία πρόπτωςθσ θλίου ςτο τηάμι μικρό ψυκτικό φορτίο ακτινοβολίασ 45

46 Άμεςθ ακτινοβολία Μικρό ψυκτικό φορτίο γιατί οι ακτίνεσ του ιλιου δεν προςπίπτουν απευκείασ ςτο τηάμι Μζγιςτο ψυκτικό φορτίο ςτισ 16:00 (Τηάμια) Μζγιςτο Ψυκτικό φορτίο ςτισ 10:00 Ροιοσ ο χειρότεροσ προςανατολιςμόσ το καλοκαίρι και ποιοσ ο καλφτεροσ;; Βζβαια λόγω τθσ διάχυτθσ ακτινοβολίασ που προςτίκεται ςτθν άμεςθ, οι τιμζσ μεγαλϊνουν ακόμα και ςτο βορρά 46

47 47

48 q ςυντελεςτισ ψυκτικϊν φορτίων από g ακτινοβολία μζςω των υαλοπινάκων W/m 2 (Load Glass Factor) (Ρίνακασ 3.16) 48

49 Πίνακασ

50 πρόπτωςθ υαλοπίνακασ ανάκλαςθ απορρόφθςθ ειςροι ςτο χϊρο (μεγαλφτερο %) Το ποςό τθσ ανάκλαςθσ εξαρτάται από τθ γωνία πρόπτωςθσ Το ποςό απορρόφθςθσ εξαρτάται από το είδοσ και τθν καταςκευι του υαλοπίνακα Πίνακασ

51 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 1 Για: Ψυκτικό φορτίο από ακτινοβολία για 80 m 2 : 51

52 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 2 52

53 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 3 53

54 Ρερίπτωςθ 1 : Το κτίριο δεν διακζτει κερμομόνωςθ Σφγκριςθ: Ψυκτικά φορτία αγωγιμότθτασ= W Ρερίπτωςθ 2 : Το κτίριο διακζτει κερμομόνωςθ Σφγκριςθ: Ψυκτικά φορτία αγωγιμότθτασ= 3069 W 54

55 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΕΙΣΟΔΟ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΑΕΑ (νωπόσ αζρασ) Ρρϊτα κα υπολογίςουμε τισ παροχι του αζρα ςε κάκε περίπτωςθ και ςτθ ςυνζχεια κα υπολογίςουμε το ψυκτικό φορτίο από τθν είςοδο του εξωτερικοφ αζρα Α1) Υπολογιςμόσ ποςότθτασ αζρα διείςδυςθσ μζςω χαραμάδων (Q 1 ) Το ψυκτικό φορτίο που μπαίνει ςτο χϊρο από τον αζρα του περιβάλλοντοσ εξαρτάται: 55

56 Θ ποςότθτα του αζρα του περιβάλλοντοσ που μπαίνει ςτο κλιματιηόμενο (ψυχόμενο) χϊρο εξαρτάται: Υπολογιςμόσ : όπωσ και ςτα κερμικά φορτία :.όπωσ δθλαδι και ςτα κερμικά φορτία 1 (Πίνακασ 3.6) (μικοσ x πλάτοσ x φψοσ) 56

57 Ραράδειγμα Χϊροσ γωνιακόσ ανοίγματα ςε 2 πλευρζσ Από πίνακα 3.7 βρίςκουμε Ν AC = 0.5 (γραμμι 3, ςτιλθ 2) Πγκοσ κερμαινόμενου χϊρου: Αζρασ που ειςζρχεται ςτο χϊρο από χαραμάδεσ: Μπαίνουν 10 άτομα/ϊρα Ηθτοφνται: ψυκτικά φορτία από αζρα διείςδυςθσ Ρίνακασ 3.8: Για κάκε άτομο που μπαίνει ςτο χϊρο: 4 L/s Ζχουμε 10 άτομα άρα: Αζρασ που ειςζρχεται ςτο χϊρο από τα άτομα: Συνολικόσ αζρασ που ειςζρχεται ςτο χϊρο: 57

58 Α2) Υπολογιςμόσ ποςότθτασ νωποφ αζρα (Q 2 ) Πταν δεν υπάρχουν ανοιγμζνα παράκυρα ςτον κλιματιηόμενο χϊρο (κτίρια ερμθτικά κλειςτά) πρζπει να ειςαχκεί αζρασ περιβάλλοντοσ (νωπόσ αζρασ) για να υπάρχουν ςυνκικεσ άνεςθσ ςτα παρευριςκόμενα άτομα. Αυτό γίνεται μζςω αεραγωγϊν ςτο ςφςτθμα κλιματιςμοφ. Θ ποςότθτα του ειςερχόμενου νωποφ αζρα ςτο χϊρο εξαρτάται: 58

59 Πίνακασ Πίνακασ

60 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 2 60

61 Β) ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΦΟΤΙΟΥ ΑΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΘ ΑΕΑ 61

62 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ Νωπόσ αζρασ (περιβάλλον): Αζρασ κλιματιηόμενου χϊρου: Ραροχι (ποςότθτα) νωποφ αζρα: 140 L/s (ζχει υπολογιςτεί) Να βρεκοφν: α/ Το αιςκθτό ψυκτικό φορτίο q s β/ το λανκάνον ψυκτικό φορτίο q L γ/ το ςυνολικό ψυκτικό φορτίο q T 62

63 63

64 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΑΙΘΗΣΟ ΛΑΝΘΑΝΟΝ 64

65 Αντικακιςτϊντασ ζχουμε: 65

66 Ριν για standard αζρα ΠΡΟΟΧΗ!! W 1 =12,5g/kg = 12,5g/1000g = 0,0125 W 2 =11,2 g/kg = 11,2g/1000g = 0,0112 Με αντικατάςταςθ: 66

67 67

68 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΑΝΘΩΡΟΥΣ Τα ψυκτικά αυτά φορτία προζρχονται μζςα από τον κλιματιηόμενο χϊρο και όχι από το περιβάλλον όπωσ τα προθγοφμενα Αιςκθτά φορτία Λανκάνοντα φορτία 68

69 69

70 70

71 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ υπάλλθλοσ Όρκιοσ (πελάτθσ) 71

72 (ίδιο φαινόμενο με τθν θλιακι ακτινοβολία) Ψυκτικά φορτία από φϊτα,θ/κ, και θλεκρικζσ ςυςκευζσ. Κφρια πθγι προζλευςθσ ψυκτ. φορτιϊν του χϊρου Μικρά φορτία ςε ςχζςθ με τα ςυνολικά ψυκτ. φορτία του χϊρου (κατοικίεσ) Αναλυτικι μελζτθ (εκτόσ ςτόχων μακθμάτων) Απλοποιθμζνοσ υπολογιςμόσ ι εκτίμθςθ (βλ πίνακα 3.25) 72

73 73 Πίνακασ (εκτίμθςθ ψυκτικοφ φορτίου από φϊτα, Η/Κ και θλεκτρ. ςυςκευζσ)

74 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ Εκτίμθςθ 1 θ : Άρα: ςωςτό ι λάκοσ;;; 74

75 Λάκοσ!! Ο φοφρνοσ λειτουργεί μόνο 2 ϊρεσ τθν θμζρα. Αν δεχτοφμε ότι θ ενζργεια του φοφρνου απορροφάται ομοιόμορφα από τθν κλιματιςτικι εγκατάςταςθ του χϊρου τότε: Ο φοφρνοσ ςτο χϊρο δίνει : 14 kw= 14000W* (2 ϊρεσ/ 24 ϊρεσ) =14000/12 = 1170 W = 1,17kW (αυτι είναι θ ψυκτικι ιςχφσ που αντιςτοιχεί ςτθν ενζργεια που απορροφάται ανά ϊρα) Ρροςαυξάνουμε κατά 50% : (50/100) = =1755 W Συνολικό φορτίο χϊρου: = άρα θ ψυκτικι ιςχφσ των 27000W επαρκεί 75

76 Γενικόσ τφποσ: q: το ψυκτικό φορτίο από το μθχάνθμα : θ ιςχφσ του μθχανιματοσ 76

77 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΦΩΤΑ Ραράδειγμα: Λαμπτιρασ πυρακτϊςεωσ 150W (ιςοδφναμοι) Λαμπτιρασ φκορίου 36W Ψυκτικό φορτίο: 150W Ψυκτικό φορτίο : 36 W+ 36 *(30/100)W = = ,8 = 46,8W Δθλαδι: 77

78 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ q φκ = *(30/100) = 1440 (1 + 0,3) ι (1 + 50/100 = 1 + 0,5) 78

79 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΘΛΕΚΟΚΙΝΘΤΘΕΣ 79

80 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 80

81 Εφαρμόηουμε τθ ςχζςθ: Και ζχουμε : 81

82 ΨΥΚΤΙΚΑ ΦΟΤΙΑ ΑΡΟ ΘΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ : αιςκθτά και λανκάνοντα 82

83 ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 Παράδειγμα: Ζςτω ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2 Παράδειγμα: 83

84 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 84

85 ΤΝΟΛΙΚΑ ΨΤΚΣΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 85

86 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 86

87 Επιλογι μθχανθμάτων 300W = 1000BTU/h ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 87

88 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 88

89 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ 89

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΙΔΙΟ ΕΝΕΓΕΙΑΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγι 2. Γενικά ςτοιχεία 2.1. Ρεριγραφι 2.2. Τεχνικά χαρακτθριςτικά 3. Εγκατάςταςθ 3.1. Γενικά 3.2. Εγκατάςταςθ αεραγωγϊν εξαγωγισ κερμοφ αζρα 3.3.

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων

2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΘΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 2012 Κοινωνικϋσ οµϊδων καταναλωτών ΦΣ Βιβλιογραφικό Έρευνα Προώποθϋςεων ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ Βρυωνύδησ Κυριϊκοσ 6520 Γιαννότςαροσ

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη ύνθετων Διακένων Αέρα-Διηλεκτρικού με Καταπόνηση σε Κρουστική Σάση ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΦΗΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ τοσ Φοιτητή τοσ Σμήματος Ηλεκτρολόγων Μητανικών και Σετνολογίας Τπολογιστών ΕΞΑΡΥΟ ΩΣΗΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΚΤΑ «Εκπαίδευςθ και εξεταςτικι διαδικαςία Ενεργειακϊν Επικεωρθτϊν» (ΦΕΚ 2406 Βϋ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ. «Διαχρονική χαρτογράφηςη χρήςεων/κάλυψησ γησ τησ περιοχήσ Ναυπλίου Αργολίδασ με χρήςη πολυφαςματικϊν δορυφορικϊν δεδομζνων» Επιτροπι : κακ. Σπυρίδων Βάλμθσ κακ Βαςιλικι Κόλλια-Κουςουρι

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ

Αριςτομζνθσ Β. Μανωλάσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΡΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ & ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μοντζλα Διάδοςησ Επιδημιϊν Σε Δίκτυα Υπολογιςτϊν ΔΙΡΛΩΜΑΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΝΕΑ ΚΕΑΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤ ΕΡΑΜΙΟΤ-ΜΑΓΓΑΝΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΞΑΝΘΗ ΠΟΛΤΜΕΝΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κίμων Χρηςτάνησ ΠΑΣΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΘΣΘ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Εφαρμοςμζνθσ Πλθροφορικισ και Πολυμζςων Πτυχιακι Εργαςία Μελζτθ Αρχιτεκτονικισ Δικτφων Δορυφορικοφ Internet Φοιτθτισ: Χφτασ Εφαγγελοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ: ΛΑΜΠΡΟ ΛΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΩ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα