Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν"

Transcript

1 Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε και όςθ ώρα κζλει και ςε όποια κερμοκραςία επικυμεί. Αυτονόμθςθ τθσ κζρμανςθσ ανά δωμάτιο. (Ορίςτε διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ, για παράδειγμα 21 C ςτο ςαλόνι, 18 C ςτα υπνοδωμάτια και πετφχετε μζγιςτθ άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ). Βάηει τζρμα ςτουσ διαξιφιςμοφσ μεταξφ των ενοίκων.

2 Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να αφαιρεκεί απ αυτό. Καταγράφει αυτόματα τθν κατανάλωςθ ενζργειασ του ςϊματοσ όςο αυτό λειτουργεί και μεταδίδει αςφρματα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα, τισ μονάδεσ κατανάλωςθσ ςτον αςφρματο δζκτθ (4). Οι μετριςεισ αυτζσ ςυλλζγονται εξ αποςτάςεωσ προκειμζνου να εκδοκοφν αναλυτικοί λογαριαςμοί κζρμανςθσ για κάκε κερμαντικό ςϊμα. Ο κερμοςτατικόσ διακόπτθσ (2) με τθ κερμοςτατικι κεφαλι (3) αντικακιςτά τον παλιό διακόπτθ του ςϊματοσ. Η κερμοςτατικι κεφαλι πλζον, δίνει τθ δυνατότθτα ελζγχου τθσ κερμοκραςίασ του δωματίου. Στο λεβθτοςτάςιο τζλοσ, ζνασ ελεγκτισ αντιςτάκμιςθσ (5) ρυκμίηει τθ κερμοκραςία του νεροφ, που διαρρζει όλθ τθν εγκατάςταςθ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, προςφζροντασ ζτςι τθ μζγιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ με τον προςφορότερο τρόπο λειτουργίασ. 2

3 Αςφάλεια μετριςεων και απομακρυςμζνθ ςυλλογι τουσ. Το Siemens SET επιτρζπει τθν απομακρυςμζνθ ανάγνωςθ των καταναλϊςεων τθσ καταναλιςκόμενθσ κερμαντικισ ενζργειασ μζςω ραδιοςυχνοτιτασ ι GSM. Χωρίσ καμία ενόχλθςθ και χωρίσ να μποφμε ςτθν πολυκατοικία, ςυλλζγουμε τισ μετριςεισ των κατανεμθτϊν. Οι αντζνεσ προςφζρουν αςφάλεια ςτθν αποκικευςθ των μετριςεων αλλά και ςτθν καταγραφι πικανϊν βλαβϊν ι παραβιάςεων των κατανεμθτϊν. Σε περίπτωςθ παραβίαςθσ, καταγράφεται θ χρονικι ςτιγμι που ζγινε. Σο ςφςτθμα είναι απόλυτα αςφαλζσ από άποψθ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Η βζλτιςτθ ιςχφσ εκπομπισ και ο ελάχιςτοσ χρόνοσ μετάδοςθσ των μετριςεων από τουσ κατανεμθτζσ, ζχουν ςαν αποτζλεςμα όλεσ οι τιμζσ εκπομπϊν να παραμζνουν κατά πολφ χαμθλότερεσ κάτω από το όριο που ορίηεται από τθν Γερμανικι Οδθγία Εκπομπϊν. Στο διπλανό διάγραμμα μπορείτε να ςυγκρίνετε τθν εκπομπι ακτινοβολίασ από ζνα κινθτό ι από αςφρματο router για αςφρματο internet με τθν ακτινοβολία των κατανεμθτϊν κερμαντικισ ενζργειασ. 3

4 ΑΤΡΜΑΣΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΣΡΗΣΗ WHE 460, για τθν ακριβι μζτρθςθ τθσ πραγματικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ. Ηλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που μετροφν και καταγράφουν τθν κατανάλωςθ ενζργειασ κερμότθτασ, τοποκετοφνται ςε όλα τα ςϊματα των διαμεριςμάτων τθσ πολυκατοικίασ. Δεν χρειάηεται υδραυλικι, ι θλεκτρικι εγκατάςταςθ. Η ανάγνωςθ των μετριςεων γίνεται χωρίσ επίςκεψθ μζςα ςτο διαμζριςμα, οι μετριςεισ μεταφζρονται αςφρματα ςτθ μονάδα ςυλλογισ δεδομζνων, θ οποία τοποκετείται ςε κοινόχρθςτο χϊρο τθσ πολυκατοικίασ. Οι αςφρματοι κερμιδομετρθτζσ ςωμάτων είναι πιςτοποιθμζνεσ μετρθτικζσ ςυςκευζσ κατανομισ δαπανϊν κζρμανςθσ και δεν παραβιάηονται. Ζχουν προδιαγραφζσ ςφμφωνεσ με αυτζσ που επιβάλλονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (DIN,EN,ΕΛΟΣ) και εγγφθςθ 2 ετϊν. Tιμι για τον τελικό καταναλωτι: 45,00 ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 4

5 ΑΤΡΜΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑ SIEMENS ΓΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Η ςυλλογι των μετριςεων γίνεται αςφρματα από τισ μονάδεσ ςυλλογισ δεδομζνων WT..16, οι οποίεσ τοποκετοφνται ςτο κλιμακοςτάςιο τθσ πολυκατοικίασ. Τοποκετείται μία (1) μονάδα ανά 2 ι 3 ορόφουσ. Ζχουν προδιαγραφζσ ςφμφωνεσ με αυτζσ που επιβάλλονται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (DIN,EN,ΕΛΟΣ) και εγγφθςθ 2 ετϊν. Aντζνα WTT16/SI Aντζνα GSM WTX16.MOD-1/SI Δωρεάν τοποκζτθςθ εντόσ Ν. Αττικισ. Προτεινόμενθ τιμι για WTT16/SI: 268,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Προτεινόμενθ τιμι για WTX16.MOD-1/SI: 980,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ΕΣ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΙΙΟ ι ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΑΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ RTN 51, για τον ζλεγχο κζρμανςθσ του διαμερίςματοσ ανά δωμάτιο. Ο επάνω διακόπτθσ του ςϊματοσ αντικακίςταται με ζναν κερμοςτατικό διακόπτθ, ο οποίοσ ρυκμίηει αυτόματα τθ λειτουργία του ςϊματοσ, ςφμφωνα με τθ κερμοκραςία που ζχει επιλεγεί από τον κάτοικο του διαμερίςματοσ. Με το κερμοςτατικό διακόπτθ μποροφν να επιλζγονται διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ για κάκε δωμάτιο, π.χ. ςαλόνι 21 C, υπνοδωμάτια 18 C, λουτρό 22 C, με αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κζρμανςθσ. Κάκε ζνασ βακμόσ χαμθλότερθ κερμοκραςία χϊρου, είναι περίπου 6% χαμθλότερθ κατανάλωςθ. Προτεινόμενθ τιμι για τον τελικό καταναλωτι: 41,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 5

6 ΕΣ ΘΕΡΜΟΣΑΣΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΙΙΟ ι ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΑΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ RTN 81 Σε περίπτωςθ καλυμμζνου ςώματοσ τοποκετείται θ αποςπώμενθ κεφαλι RTN 81. Προτεινόμενθ τιμι για τον τελικό καταναλωτι: 81,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 6

7 ΕΣ ΘΕΡΜΟΣΑΣΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΔΙΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΑΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ RTN51 Προτεινόμενθ τιμι για τον τελικό καταναλωτι: 46,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ΕΣ ΘΕΡΜΟΣΑΣΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΣΗ ΔΙΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΑΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ RTN 81 Σε περίπτωςθ καλυμμζνου ςώματοσ τοποκετείται θ αποςπώμενθ κεφαλι RTN 81. Προτεινόμενθ τιμι για τον τελικό καταναλωτι: 85,50 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 7

8 ΤΣΗΜΑ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ RVP για ζλεγχο λειτουργίασ του λζβθτα Σφςτθμα αντιςτάκμιςθσ Siemens, το οποίο ελζγχει αυτόματα τθ λειτουργία του λζβθτα και τθ κερμοκραςία που κα προςάγεται το νερό ςτα κερμαντικά ςϊματα, βάςθ τθσ εξωτερικισ κερμοκραςίασ. Όςο θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ αυξάνεται, τόςο κα μειϊνεται θ κερμοκραςία του νεροφ ςτα κερμαντικά ςϊματα προςφζροντασ εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζχρι και 30%. Εγκακίςταται ςτο λεβθτοςτάςιο τθσ πολυκατοικίασ. Περιλαμβάνονται το αιςκθτιριο περιβάλλοντοσ QAC31/101 και το αιςκθτιριο επαφισ QAD22. Προτεινόμενθ τιμι για τον τελικό καταναλωτι: 730,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ RVS43.143/101, για ζλεγχο λειτουργίασ του λζβθτα. Περιλαμβάνονται το αιςκθτιριο περιβάλλοντοσ QAC34/101 και το αιςκθτιριο επαφισ QAD2030. Απαιτείται πίνακασ για τθν τοποκζτθςθ τθσ οκόνθσ. Προτεινόμενθ τιμι για τον τελικό καταναλωτι: 850,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 8

9 ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΗ 3/4 (ζωσ Kcal/h) ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΙΕΗ 1 ¼ (από Kcal/h) Για εξιςορρόπθςθ τθσ διαφορικισ πίεςθσ του δικτφου όταν ανοιγοκλείνουν οι κερμοςτατικοί διακόπτεσ. Προτεινόμενθ τιμι (3/4 ) για τον τελικό καταναλωτι: 260,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. Προτεινόμενθ τιμι (1 ¼ ) για τον τελικό καταναλωτι: 360,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕ ΙΝVERTER) Για μεγαλφτερθ εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, αντί για βάνα διαφορικισ πίεςθσ μποροφμε να αντικαταςτιςουμε τον παλαιό κυκλοφορθτι τθσ πολυκατοικίασ με ζναν θλεκτρονικό μεταβλθτισ παροχισ. Οι καινούργιοι κσκλοθορηηές συηλής απόδοζης καηαναλώνοσν μέτρι και 80% λιγόηερη ενέργεια! 9

10 Σα starter kit του Synco living είναι αςφρματα ςυςτιματα ελζγχου κερμοκραςίασ χϊρου για εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ αποτελοφμενεσ ζωσ 2 ξεχωριςτζσ ηϊνεσ. Ζνα μζγιςτοσ αρικμόσ 6 κινθτιρων ελζγχου κερμαντικϊν ςωμάτων μποροφν να ενςωματωκοφν και θ απαίτθςθ κζρμανςθσ να προωκθκεί ςτον ζλεγχο παραγωγισ κζρμανςθσ ςαν τάςθ AC 220V ι ςαν επαφι ελεφκερου δυναμικοφ. Τα starter kit ζχουν ευνοϊκζσ τιμζσ που είναι κατά πολφ χαμθλότερεσ από τθν προμικεια μεμονωμζνων προϊόντων. Κάκε ζνα από τα starter kit περιλαμβάνει 1 μονάδα χϊρου QAW912 και 1 (ΚΙΤ911) ι 4 (ΚΙΤ914) κινθτιρεσ ελζγχου κερμαντικϊν ςωμάτων-κυκλωμάτων SSA955. Συγκρίνοντάσ τα με ζνα ςυνθκιςμζνο ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ χϊρου, το κφριο όφελοσ των starter kit είναι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ που προςφζρουν με τθν μειωμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ και το χαμθλό κόςτοσ αρχικισ επζνδυςθσ για αγορά και εγκατάςταςθ. Χάρθ ςτθν αςφρματθ επικοινωνία, το ςφςτθμα αποτελεί ιδανικι λφςθ για ανακαίνιςθ κτιρίων αλλά και για νζεσ καταςκευζσ Το KIT91.. είναι ζνα αςφρματο ςφςτθμα ελζγχου κερμοκραςίασ χϊρου για εγκαταςτάςεισ κζρμανςθσ που αποτελοφνται από: 1 μονάδα χϊρου QAW912 1 ι 4 κινθτιρεσ ελζγχου κερμαντικϊν ςωμάτων κυκλωμάτων SSA955 Τα starter kit μποροφν να επεκτακοφν ζτςι ϊςτε να δζχονται μζχρι και 6 SSA955 κινθτιρεσ ελζγχου κερμαντικϊν ςωμάτων και ζλεγχο κερμοκραςίασ ςε ζωσ και 2 ηϊνεσ κζρμανςθσ. Η μονάδα χϊρου QAW912 χρθςιμοποιείται για λειτουργία και ζνδειξθ των λειτουργιϊν κζρμανςθσ και των 2 ηωνϊν. Οι κερμοκραςίεσ χϊρου λαμβάνονται μζςω των QAW912 και SSA

11 ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Η εταιρεία μασ, εκτόσ τθσ λιψθσ των μετριςεων κατανάλωςθσ κερμαντικισ ενζργειασ και τθσ κατανομισ δαπανϊν ςτθν πολυκατοικία, ςασ παρζχει ςτατιςτικά ςτοιχεία καταναλϊςεων και ςασ βοθκά να πετφχετε μζγιςτθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ. ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Ζκδοςθ ενόσ (1) λογαριαςμοφ κατανομισ δαπανϊν κζρμανςθσ, εκκακαριςτικόσ το μινα Μάιο, για κάκε διαμζριςμα τθσ πολυκατοικίασ 5,00. Ζκδοςθ τριϊν (3) λογαριαςμϊν κατανομισ δαπανϊν κζρμανςθσ, ανάμεςα ςτουσ μινεσ Σεπτζμβριο ζωσ Μάιο, για κάκε διαμζριςμα τθσ πολυκατοικίασ 10,50. Ζκδοςθ τεςςάρων (4) λογαριαςμϊν κατανομισ δαπανϊν κζρμανςθσ, ανάμεςα ςτουσ μινεσ Σεπτζμβριο ζωσ Μάιο, για κάκε διαμζριςμα τθσ πολυκατοικίασ 12,00. Ζκδοςθ μθνιαίων λογαριαςμϊν κατανομισ δαπανϊν κζρμανςθσ κάκε μινα από Σεπτζμβριο ζωσ Μάιο, για κάκε διαμζριςμα τθσ πολυκατοικίασ 15,00. Οι τιμζσ δεν περιλαμβάνουν Φ. Π. Α. 11

Siemens Set. Siemens Set Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών. Το Siemens SET προσφέρει:

Siemens Set. Siemens Set Ασύρματο σύστημα αυτονομίας θέρμανσης-κατανομής δαπανών. Το Siemens SET προσφέρει: Το Siemens SET προσφέρει: Άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. Δίκαιη κατανομή δαπανών βάση της πραγματικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Ο κάθε ένοικος ενεργοποιεί την θέρμανση στο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Σφςτθμα Διαχείριςθσ, Απομακρυςμζνθσ Ραρακολοφκθςθσ και Ολοκλθρωμζνων Συναλλαγών για το δίκτυο φδρευςθσ του Διμου Εμμανουιλ Ραππά» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΑΡΡΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας

Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας Εισηγητής Σφντομη Περιγραφή Πτυχιακής Εργασίας χεδίαςθ ςυςτθμάτων γείωςθσ αιολικϊν πάρκων. Θλεκτρονικι μάκθςθ και πλατφόρμεσ τθλε-εκπαίδευςθσ. Προοπτικζσ και αςφάλεια δικτφων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν

«Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Επζκταςθ του κζντρου διάςωςθσ, αποκατάςταςθσ & Ραροχι Υβριδικϊν Υπθρεςιϊν HBBTV» Ανακζτουςα Αρχι: ΔΘΜΟΣΛΑ ΤΘΛΕΟΑΣΘ. Ρροχπολογιςμόσ: 2.787.000,00 χωρίσ ΦΡΑ : 3.428.010,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αυτζσ οι ςημειώςεισ βγήκαν κατά το διάβαςμα τησ αςτρονομίασ. Είναι ςε μεγάλο ποςοςτό ςοφμα από τισ διαφάνειεσ του Στεριοφλα, επεξηγήςεισ και κομμάτια από το βιβλίο. Δεν καλφπτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ

ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ. Ιωάννησ Κόμνιοσ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΑΠΟΔΟΗ ΔΙΚΣΤΩΝ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΤΝΔΕΗ Ιωάννησ Κόμνιοσ Μεταπτυχιακή Διατριβή Σμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιςτών Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα