ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ"

Transcript

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο γράµµα Σ ή Λ. 1. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (Α.Ε.Π) µιας χώρας περιλαµβάνει και τη χρηµατική αξία αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε αυτή τη χώρα από επιχειρήσεις που ανήκουν σε πολίτες άλλων χωρών. 2. Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. είναι καλύτερο µέτρο σύγκρισης της ευηµερίας µιας οικονοµίας από το πραγµατικό Α.Ε.Π. 3. Το Α.Ε.Π. περιλαµβάνει και τη χρηµατική αξία των υπηρεσιών που παρέχει µια νοικοκυρά στο σπίτι της. 4. Όσο µεγαλύτερη είναι η ανισοκατανοµή του προϊόντος σε µια οικονοµία τόσο πιο αναξιόπιστο γίνεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. ως δείκτης οικονοµικής ευηµερίας. 5. Η µικροοικονοµική θεωρία ονοµάζεται και θεωρία των τιµών, γιατί σηµείο αναφοράς της είναι ο προσδιορισµός της τιµής ενός αγαθού. 6. Η θεωρία του Εθνικού εισοδήµατος και της απασχόλησης εξετάζει τα οικονοµικά προβλήµατα ως ένα σύνολο αλληλοεξαρτώµενων µεγεθών, χωρίς να δίνει έµφαση στη συµπεριφορά κάθε µονάδας χωριστά. 7. Η διάκριση της ανάλυσης της οικονοµικής θεωρίας σε µικροοικονοµία και µακροοικονοµία γίνεται αποκλειστικά για να αποφευχθεί το σφάλµα σύνθεσης. 8. Η ποσότητα των διάφορων αγαθών που παράγονται µια δεδοµένη χρονική περίοδο είναι ένα καλό οικονοµικό µέτρο του βιοτικού επιπέδου µιας χώρας. 9. Η έκφραση σε χρηµατικές µονάδες γίνεται για να περιληφθούν στο Α.Ε.Π. µόνο τα τελικά αγαθά. 10. Η έννοια «Εγχώριο» δηλώνει ότι η παραγωγή γίνεται µέσα στην επικράτεια µιας χώρας, από παραγωγούς που είναι µόνιµοι κάτοικοι της χώρας αυτής. 11. Ενδιάµεσα είναι τα αγαθά που αγοράζονται για περαιτέρω επεξεργασία η µεταπώληση. 12. Το Α.Ε.Π. περιλαµβάνει µόνο την αξία των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών. 13. Η µέθοδος της προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιείται για να λυθεί το πρόβληµα της επίδρασης των τιµών. 1

2 14. Το Α.Ε.Π. µπορεί να υπολογιστεί µε τη µέθοδο του τελικού προϊόντος ή µε τη µέθοδο της Προστιθέµενης Αξίας. 15. Το Α.Ε.Π είναι η συνολική προστιθέµενη αξία της παραγωγής όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών. 16. Η έκφραση σε χρηµατικές µονάδες δηµιουργεί το πρόβληµα της µέτρησης ανοµοιογενών προϊόντων και υπηρεσιών της παραγωγής µιας χώρας. 17. Αν µεταξύ δύο ετών οι τιµές διπλασιαστούν χωρίς καµία µεταβολή στις παραγόµενες ποσότητες, το Α.Ε.Π. θα διπλασιαστεί. 18. Απαλλασσόµαστε από την επίδραση της µεταβολής της τιµής στο Α.Ε.Π. µε την έκφρασή του σε σταθερές τιµές. 19. Ο δείκτης τιµών ή αποπληθωριστής εκφράζει την τιµή σε µια χρονική περίοδο ως προς την τιµή σε µια άλλη χρονική περίοδο, η οποία επιλέγεται τυχαία ως βάση σύγκρισης. 20. Το Α.Ε.Π. σε σταθερές τιµές µετρά τις πραγµατικές µεταβολές του προϊόντος από έτος σε έτος. 21. Η ποσοστιαία µεταβολή του είκτη Τιµών ονοµάζεται πληθωρισµός. 22. Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. οφείλει τη µεταβολή του αποκλειστικά στη µεταβολή της τιµής. 23. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. δίνει το προϊόν που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο µιας οικονοµίας. 24. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. χρησιµοποιείται για να µετρά τις επιδόσεις των οικονοµιών διαχρονικά, αλλά και µεταξύ των χωρών για διεθνείς συγκρίσεις. 25. Το Α.Ε.Π. είναι ιδεώδης δείκτης της οικονοµικής ευηµερίας, χωρίς ατέλειες και αδυναµίες. 26. Η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιµή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 27. Η αύξηση της ποιότητας των αγαθών, όταν δεν εµφανίζεται στο κράτος, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 28. Όσο πιο ισοµερής είναι η κατανοµή του Α.Ε.Π. τόσο πιο υψηλό θεωρείται το βιοτικό επίπεδο µιας χώρας, γιατί µικραίνει το χάσµα µεταξύ πλούσιων και φτωχών. 29. Το χρήµα είναι και µέσο διατήρησης αξιών. 30. Οι πιστωτικές κάρτες αποτελούν το λεγόµενο «πλαστικό χρήµα». 31. Στις καταθέσεις επί προθεσµία το επιτόκιο είναι µικρότερο από αυτό των καταθέσεων όψεως. 32. Το ποσοστό των ρευστών διαθεσίµων καθορίζεται από την εκδοτική τράπεζα. 33. Η εκδοτική τράπεζα ασκεί έλεγχο στη γενική λειτουργία των εµπορικών τραπεζών. 34. Κάθε εµπορική τράπεζα έχει το δικαίωµα να εκδίδει χαρτονοµίσµατα. 35. Η παρέµβαση της εκδοτικής τράπεζας στην αγορά χρήµατος γίνεται µόνο µε την πολιτική της ανοικτής αγοράς. 2

3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιλέξτε τη σωστή απάντηση θέτοντας σε κύκλο το σωστό γράµµα. 1. Το ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: a) Περιλαµβάνει και την αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν στην ιδιοκατανάλωση. b) Περιλαµβάνει και την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονοµίας. c) Εκφράζει όχι µόνο το µέγεθος της παραγωγής αλλά και τη σύνθεσή της, δηλαδή το είδος των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται. d) Είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δέκτης, δηλαδή η βελτίωση της ποιότητας, όταν δεν εκφράζεται στην τιµή, δεν καταγράφεται στο Α.Ε.Π. 2. Όταν το πραγµατικό Α.Ε.Π. είναι µεγαλύτερο από το ονοµαστικό Α.Ε.Π. τότε: a) Οι τιµές αυξήθηκαν b) Οι τιµές µειώθηκαν c) Οι τιµές δεν µεταβλήθηκαν d) Μπορεί να συνέβη οτιδήποτε από τα παραπάνω. 3. Όταν ο Τ είναι µικρότερος από 1 ή 100: a) Οι τιµές αυξήθηκαν σε σχέση µε το έτος βάσης b) Οι τιµές µειώθηκαν σε σχέση µε το έτος βάσης c) Οι τιµές δεν µεταβλήθηκαν σε σχέση µε το έτος βάσης d) Κανένα από τα παραπάνω 4. Όταν ο Τ είναι µικρότερος από 1 ή 100: a) Ισχύει Α.Ε.Π ΤΡΕΧ >Α.Ε.Π ΣΤΑΘ b) Ισχύει Α.Ε.Π ΤΡΕΧ = Α.Ε.Π ΣΤΑΘ c) Ισχύει ΑΕΠ ΤΡΕΧ <ΑΕΠ ΣΤΑΘ d) κανένα από τα παραπάνω 5. Όταν το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π είναι υψηλό: a) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι υψηλό b) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι χαµηλό c) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι υψηλό, αν δεν υπάρχει µεγάλη ανισοκατανοµή προϊόντος d) Το βιοτικό επίπεδο της χώρας είναι χαµηλό, αν υπάρχει ισοκατανοµή προϊόντος. 6. Η ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π σε σταθερές τιµές ονοµάζεται: 3

4 a) Πραγµατική b) Ονοµαστική c) Πληθωρισµός d) Τρέχουσα 7. Οι εµπορικές τράπεζες: a) Έχουν δικαίωµα να εκδίδουν χαρτονοµίσµατα. b) Προσδιορίζουν το προεξοφλητικό επιτόκιο c) Ασχολούνται κυρίως µε τον έλεγχο του τραπεζικού συστήµατος d) Ονοµάζονται και πιστωτικά ιδρύµατα. 8. Η εκδοτική τράπεζα µπορεί να αυξήσει την ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί: a) Αυξάνοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο b) Αυξάνοντας το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων c) Πουλώντας κρατικές οµολογίες d) Με κανέναν από τους παρακάτω τρόπους 9. Όταν το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων µειώνεται τότε: a) Το ποσό από τις καταθέσεις που µπορεί να δανείζει µια εµπορική τράπεζα µειώνεται, επίσης. b) Το ποσό από τις καταθέσεις που µπορεί να δανείζει µια εµπορική τράπεζα αυξάνεται. c) Το κόστος των εµπορικών συναλλαγών µε συναλλαγµατικές αυξάνεται d) Το κόστος των εµπορικών συναλλαγών µε συναλλαγµατικές µειώνεται επίσης. 10. Αν ένα άτοµο κάνει κατάθεση όψεως σε µια εµπορική τράπεζα και η τράπεζα κρατήσει 2000 ως ρευστά διαθέσιµα και δανείσει τα υπόλοιπα 8000 σε άλλο άτοµο, τότε η ποσότητα του χρήµατος που θα δηµιουργήσει η τράπεζα θα είναι: a) 8000 b) c) d) Κανένα από τα παραπάνω 4

5 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ένα αγαθό, για να χρησιµοποιηθεί από τους καταναλωτές ως τελικό αγαθό, περνά από τα επόµενα στάδια. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, αν γνωρίζουµε ότι η αξία πώλησης του προϊόντος του 4ου σταδίου παραγωγής είναι αυξηµένη σε σχέση µε την αξία πώλησης του προϊόντος του 1ου σταδίου παραγωγής κατά 300%. Αξία πώλησης/µονάδα Προστιθέµενη Αξία Επιχείρηση 1ου σταδίου 5000 α Επιχείρηση 2ου σταδίου β γ Επιχείρηση 3ου σταδίου δ 4250 Επιχείρηση 4ου σταδίου ε ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία: Έτος Τ Ονοµ. Α.Ε.Π Να βρεθούν: a) Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ του 3ου και του 4ου έτους σε σταθερές τιµές του 2ου έτους. b) Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ του 1ου και του 3ου έτους σε σταθερές τιµές του 4ου έτους. 3. Για µια οικονοµία που παράγει τρία προϊόντα, Χ, Υ και Ζ, δίνονται οι ποσότητες και οι τιµές για τα έτη 1995 και 1996 στον επόµενο πίνακα Αγαθά Ποσότητα Τιµή Ποσότητα Τιµή Χ ,5 2 Υ ,5 Ζ a) Να υπολογίσετε το ονοµαστικό Α.Ε.Π. για τα έτη 1995 και

6 b) Να υπολογίσετε το δείκτη τιµών κάθε έτους µε έτος βάσης το c) Ποια η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. από το 2005 στο Για µια οικονοµία που παράγει δύο προϊόντα, Χ και Υ, δίνονται οι ποσότητες και οι τιµές για τα έτη 2005, 2006, 2007, 2008: Έτος Q X P X Q Y P Y Να υπολογίσετε: a) Το ονοµαστικό Α.Ε.Π. για κάθε έτος. b) Το πραγµατικό Α.Ε.Π. για κάθε έτος, µε έτος βάσης το 2005 c) Τον δείκτη τιµών κάθε έτους, µε έτος βάσης το ίνονται τα παρακάτω δεδοµένα µιας οικονοµίας (τα ποσά σε εκατοµµύρια ): Έτος Α.Ε.Π. σε τρεχ. τιµές Τ Να υπολογίσετε την πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π µεταξύ 2007 και 2008 σε σταθερές τιµές ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία. Έτος Τ Α.Ε.Π σε τρεχ. τιµές Α.Ε.Π σε σταθ. τιµές Επιπλέον γνωρίζουµε ότι µεταξύ των ετών 2007 και 2008 το ποσοστό αύξησης των τιµών ήταν 25% και µεταξύ των ετών 2008 και 2009 η αύξηση ήταν 20%. a) Να συµπληρωθούν τα κενά του πίνακα. 6

7 b) Να βρεθεί η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος µεταξύ των ετών 2007 και 2009 σε σταθερές τιµές του ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οιονοµία. Έτος Α.Ε.Π σε τρεχ. τιµές Α.Ε.Π. σε στ. τιµές Να βρεθούν: a) Ο δείκτης τιµών για κάθε έτος. b) Η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών 2008 και 2010 σε σταθερές τιµές του 2008 και σε σταθερές τιµές του Τι παρατηρείτε; ( Στους υπολογισµούς σας να χρησιµοποιήσετε ένα δεκαδικό ψηφίο). 8. ίνονται τα παρακάτω υποθετικά στοιχεία για µια οικονοµία: Έτος Α.Ε.Π. σε τρεχ. τιµές Α.Ε.Π. σε σταθ. τιµές.τ a) Να συµπληρωθούν τα στοιχεία που λείπουν από τον πίνακα. b) Να βρεθεί η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. µεταξύ των ετών 2007 και 2009 σε σταθερές τιµές του ( στους υπολογισµούς να χρησιµοποιηθεί ένα δεκαδικό ψηφίο). 9. Σε µια χώρα το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. είναι χρηµατικές µονάδες. Αν τον επόµενο χρόνο το ονοµαστικό Α.Ε.Π. αυξηθεί κατά 25%, ο δείκτης τιµών αυξηθεί κατά 8% και ο πληθυσµός κατά 1,5%, να βρεθεί η πραγµατική ποσοστιαία µεταβολή του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. µεταξύ των δύο ετών. 10. Ένα άτοµο κάνει κατάθεση όψεως σε εµπορική τράπεζα Από τα χρήµατα αυτά η τράπεζα δανειοδοτεί το άτοµο Β, που µε τη σειρά του ανοίγει 7

8 λογαριασµό όψεως στην ίδια τράπεζα. Από την κατάθεση όψεως του Β η τράπεζα δανειοδοτεί το άτοµο Γ, το οποίο καταθέτει όλο το ποσό σε λογαριασµό ταµιευτηρίου. Από την κατάθεση του Γ η τράπεζα χορηγεί δάνειο στο άτοµο. a) Αν το ποσοστό ρευστών διαθεσίµων είναι 20%, ποια είναι η ποσότητα χρήµατος που δηµιούργησε η εµπορική τράπεζα; b) Αν το επιτόκιο δανεισµού είναι 10% για έναν χρόνο, πόσους τόκους θα εισπράξει η τράπεζα στο τέλος του έτους από τα άτοµα Β,Γ, ; c) Αν το επιτόκιο καταθέσεων είναι 1%, πόσους τόκους καταθέσεων πληρώνει η τράπεζα και σε ποιους; d) Πόσα χρήµατα κέρδισε συνολικά η τράπεζα από τις οικονοµικές συναλλαγές µε τα παραπάνω άτοµα; 11. Έστω ότι διαθέτουµε ένα χρηµατικό ποσό a) Να υπολογιστεί ο τόκος που αποδίδει αν κατατεθεί για 10 έτη µε επιτόκιο 2% χωρίς ανατοκισµό. b) Να υπολογιστεί ο τόκος που αποδίδει αν καταθέσει για 10 έτη µε επιτόκιο 2% µε ανατοκισµό. ( ίνεται ότι 1,02 10 = 1,21). c) Πόσους επιπλέον τόκους αποδίδει η πλέον συµφέρουσα κατάθεση; 12. Έστω ότι υπάρχουν δύο χρηµατικά κεφάλαια τα οποία τοκίστηκαν, για ένα έτος, το πρώτο µε 5% και το δεύτερο µε 4%. Ο τόκος που έδωσαν τα δύο κεφάλαια συνολικά είναι Αν ο τόκος του δεύτερου κεφαλαίου είναι µεγαλύτερος κατά 1000 από αυτόν του πρώτου κεφαλαίου, a) Να βρεθεί το πρώτο χρηµατικό κεφάλαιο. b) Να βρεθεί το δεύτερο χρηµατικό κεφάλαιο. c) Ο τόκος του πρώτου κεφαλαίου d) Ο τόκος του δεύτερου κεφαλαίου 13. Κεφάλαιο ανατοκίζεται κάθε χρόνο µε ετήσιο επιτόκιο 6%. Τι ποσό θα έχει συσσωρευτεί στο ταµιευτήριο στο τέλος των 10 ετών; ( ίνεται ότι 1,06 10 = 1,79) 8

9 14. Κάποιος κατάθεσε ένα χρηµατικό ποσό µε ανατοκισµό µε ετήσιο επιτόκιο 4%. Αν µετά από 20 χρόνια ο καταθέτης εισπράττει ( ίνεται ότι 1,04 20 = 2,19: a) Ποιο ποσό κατέθεσε το άτοµο αυτό; b) Ποιο το ποσό του τόκου που εισπράττει το άτοµο; 15. Έστω ότι το άτοµο Α έχει να κάνει µια κατάθεση. Αν το ετήσιο επιτόκιο είναι 4 % και το τελικό ποσό µετά από 15 έτη θα είναι , να βρεθεί το αρχικό ποσό της κατάθεσης. ( ίνεται ότι 1,04 15 = 1,8) 16. Καταθέτει κάποιος µε επιτόκιο 30%. Σε πόσα χρόνια η κατάθεση του θα διπλασιαστεί; ( ίνεται ότι ) 9

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ορισµένες από τις ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις προηγούµενων

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος

H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος H νομισματική πολιτική του Ευρωσυστήματος 1. Η εντολή και το καθήκον της άσκησης νομισματικής πολιτικής Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθέτει στο Ευρωσύστημα τον στόχο της διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ Πλάτων Τήνιος Λογαριάζοντας λάθος την ζωή μας: Γιατί το ΑΕΠ δεν μετρά όσα πρέπει (Mismeasuring our lives: Why GDP doesn t add up) J.E.Stiglitz, A.Κ. Sen, J-P Fitoussi, 2008 O Πρόεδρος της Γαλλίας Nicolas

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και A5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα

Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 6 Αναδιανεμητικές επιδράσεις των μη χρηματικών εισοδημάτων στην Ελλάδα ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Κεφάλαιο 1: Το θεωρητικό υπόβαθρο της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και η χρονική αξία του χρήµατος Κεφάλαιο 2: Η καθαρή παρούσα αξία ως κριτήριο επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος 4. Εισαγωγή 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 4 Εισαγωγή 5 ΜΕΡΟΣ Α ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Δραστηριότητες της λογιστικής κόστους 8 1.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τα συστήματα κοστολόγησης 8 1.3 Έννοια του κόστους 1.4 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΘΕΜΕΛΙΩ ΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Επιµέλεια : Παπαγεώργης Αστέριος Επιβλέπων : Νούλας Αθανάσιος, Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΨΗ... 4 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Τοµέας: Οργάνωση & ιοίκηση ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Βιβλιογραφική επισκόπηση των πιστωτικών κινδύνων τραπεζών» ιατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα