ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1

2 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) C : Ιδιωτική κατανάλωση I : Επενδύσεις (ή Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) G : Κρατικές (ή Δημόσιες Καταναλωτικές) Δαπάνες X M : Καθαρές Εξαγωγές X : Εξαγωγές M : Εισαγωγές Σε μια κλειστή οικονομία : X = M = 0 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ιδ Y = C + S + T + (ΝΤΡ) Y : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν C : Ιδιωτική κατανάλωση ιδ S : Ιδιωτική αποταμίευση T : Φόροι ή Φορολογικά Έσοδα NTP : Καθαρές Μεταβιβαστικές Πληρωμές προς την Αλλοδαπή Σε μια κλειστή οικονομία : NTP = 0 2

3 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α ΜΕΡΟΥΣ 1) Y=C+I+G+(X-M) 2) Y=C+S ιδ +T+(ΝΤP) 3) Y d = Y - T (Διαθέσιμο Εισόδημα) 4) T = t. y => t = T/Y (όπου t φορολογικός συντελεστής) 5) S δημ = T G Τ-G>0 Δημόσιο Πλεόνασμα Τ-G<0 Δημόσιο Έλλειμμα Τ-G=0 Ισοσκελισμένος Προϋπολογισμός 6) I = S ιδ + S δημ 7) C = a + c.y d (Συνάρτηση κατανάλωσης), όπου c = η οριακή ροπή προς κατανάλωση και a= τα πάγια έξοδα. 8) S = - a + s.y d (Συνάρτηση αποταμίευσης), όπου s = η οριακή ροπή προς αποταμίευση και a = η αρνητική αποταμίευση δηλ. οι αναλήψεις όταν το εισόδημα είναι 0. ΔC ΔY ΔS + =1 ΔY 9) c + s = 1 ή MPC + MPS = 1 ή d d 10) APC = C/Y d Μέση Ροπή προς κατανάλωση: 11) APS = S/Y d Μέση Ροπή προς αποταμίευση: 3

4 ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΕΠ) ΜΕ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΕγΠ) Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν οι Έλληνες και οι Ελληνικές επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδας. π.χ. ΙΝΤΡΑCOM., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγΠ) είναι το άθροισμα της προστιθέμενης αξίας των αγαθών και υπηρεσιών που παράγουν οι Έλληνες, οι αλλοδαποί, οι Ελληνικές και οι ξένες επιχειρήσεις εντός Ελλάδας. ΕΙΔΗ ΑΕΠ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ καλούμε το γινόμενο των τιμών του τρέχοντος έτους επί τις ποσότητες του τρέχοντος έτους των εταιρειών που απαρτίζουν την οικονομία μας. Συμβολίζεται με Υ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ καλούμε το γινόμενο των τιμών του έτους βάσης επί τις ποσότητες του τρέχοντος έτους των εταιρειών που απαρτίζουν την οικονομία μας. Συμβολίζεται με y Προσοχή: κατά τον υπολογισμό του ΑΕΠ χρησιμοποιώ μία από τις τρεις μεθόδους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: με έτος βάσης το 2010 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ Y = P Q + P Q 2014 A A B B ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ y = P Q + P Q 2014 A A B B ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΠ είναι το πηλίκο του ονομαστικού ΑΕΠ με το πραγματικό ΑΕΠ του έτους αναφοράς. Ονοµαστικό ΑΕΠ Πραγµατικό ΑΕΠ Y = y

5 Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ είναι δείκτης και μου δείχνει την αύξηση των τιμών σε σχέση με τη μονάδα. ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ μιας οικονομίας είναι η διαφορά του πραγματικού ΑΕΠ ανάμεσα σε δύο έτη δια το πραγματικό ΑΕΠ του αρχικού έτους. Π.χ y y 13 y = = 0, 0714 = 7,14% yπρ. Yονοµ P = y Y P πρ. ονοµ Ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ = Ποσοστιαία μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ - Πληθωρισμός Κανόνας του 70 Για να υπολογίσουμε σε πόσα χρόνια θα διπλασιαστεί το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα, διαιρούμε τον αριθμό 70 με το μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλή πραγματικού εισοδήματος. Τύποι Χρηματοοικονομικής ΜΑ.. ΠΑ=. ή ΜΑ=ΠΑ.. (1 + R) Τ (1 + R) Τ Η μελλοντική αξία ενός χρηματικού ποσού ισούται με την Παρούσα αξία επί το επιτόκιο υψωμένο στον αριθμό των ετών. 5

6 Άσκηση 1 όμοια με εργασία Δίνονται τα εξής στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας: C = ,Y 8 d, Yd = Y T, I = 50, G = 0 & T = 0 (i) Προσδιορίστε το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος, της κατανάλωσης και της αποταμίευσης της υποθετικής οικονομίας. Άσκηση 2 Δίνονται τα εξής στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας: C = Y D Yd = Y T, I = 45 G = 50 Τ= 50 (i) Προσδιορίστε το επίπεδο ισορροπίας του εισοδήματος, της κατανάλωσης και της αποταμίευσης της υποθετικής οικονομίας. Άσκηση 3 (α) Εάν η ιδιωτική αποταμίευση αυξηθεί κατά 100 και η δημόσια αποταμίευση μειωθεί κατά 200, πόσο θα μεταβληθεί η επένδυση; Άσκηση 4 Μεταξύ δύο διαδοχικών ετών ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε από 100 σε 120. Το ονομαστικό προϊόν αυξήθηκε από 1000 σε Να υπολογιστεί η ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού προϊόντος; 6

7 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 1 Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΡΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Y, C, S Ιδ T κλπ. 1 Το εισόδημα μιας κλειστής οικονομίας με δημόσιο τομέα βρίσκεται σε ισορροπία όταν τα μεγέθη εισόδημα (Υ), κατανάλωση (C), αποταμίευση (S), επένδυση (Ι) και κρατικές δαπάνες (G) ικανοποιούν τη σχέση: (Εργασία ) α. Υ = C + I β. Y = C + I + G γ. C = I + G δ. C = S 2 Σε μια κλειστή οικονομία η κατανάλωση δίνεται από την εξίσωση: C = 500+0,5Y D. Η επένδυση δίνεται από την εξίσωση: Ι = r, όπου r=0,2, είναι το ύψος του πραγματικού επιτοκίου. Τα φορολογικά έσοδα (Τ) είναι 300 και οι δημόσιες δαπάνες (G) 400. Το επίπεδο ισορροπίας της κατανάλωσης είναι: (α) 1696 (β) 998 (γ) 1198 (δ) Εάν η ιδιωτική αποταμίευση μειωθεί κατά 50 και η δημόσια αποταμίευση αυξηθεί κατά 120, τότε η επένδυση θα: α αυξηθεί κατά 70 μονάδες β μειωθεί κατά 70 μονάδες γ. αυξηθεί κατά 120 μονάδες δ. μειωθεί κατά 120 μονάδες 4 Σε μία κλειστή οικονομία η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών περιγράφεται από την συνάρτηση κατανάλωσης C=100+0,8Yd, όπου Yd είναι το διαθέσιμο εισόδημα, και τη συνάρτηση επενδύσεων I= r+0,18Y. Η κυβέρνηση δαπανά (G =) 280 δις ευρώ και εισπράττει φόρους σε ποσοστό (t =) 10% επί του εισοδήματος Υ. Ποιο είναι το εισόδημα και το επιτόκιο ισορροπίας για έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό; α. εισόδημα 280 δις και επιτόκιο 2,3% β. εισόδημα 2800 δις και επιτόκιο 22% γ. εισόδημα 28 δις και επιτόκιο 4,7% δ. δεν είναι δυνατόν να είναι ισοσκελισμένος ο προϋπολογισμός. 5 Σε μια κλειστή οικονομία χωρίς κρατικό τομέα, η συνάρτηση κατανάλωσης είναι C = ,6Y και η επιθυμητή επένδυση είναι I = 150. Αν το πραγματοποιούμενο εισόδημα είναι Υ = 750, τότε: α. το εισόδημα αυτό θα ήταν εισόδημα ισορροπίας αν η επιθυμητή επένδυση ήταν μεγαλύτερη κατά 100. β. υπάρχει ανεπιθύμητη μείωση αποθεμάτων. γ. η οικονομία βρίσκεται σε ισορροπία. δ. η συνολική ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά. 7

8 6 Στον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται σε μια ανοικτή οικονομία με κρατικό τομέα δίνονται εθνικολογιστικά στοιχεία, ως ποσοστά (%) του ΑΕΠ, για το 2008: Εθνικολογιστικά Στοιχεία Ποσοστό του ΑΕΠ Ιδιωτική Αποταμίευση (Sp) 6 Φόροι (Τ) 40 Κρατικές Δαπάνες (G) 42 Εισαγωγές (Μ) 15 Εξαγωγές (Χ) 7 Καθαρές Πληρωμές στο Εξωτερικό (ΝΤP) 6 Από τα δεδομένα του πίνακα προκύπτει ότι η ακαθάριστη επενδυτική δαπάνη (Ι) σ αυτή την οικονομία, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι ίση με: α. 6 β. 18 γ. 14 δ Υποθέστε ότι το ΑΕΠ σε μια κλειστή οικονομία είναι Υ = 600. Η κατανάλωση (C) δίνεται από την εξίσωση C = 60+ 0,6(Y-T). H επένδυση (Ι) είναι σταθερή (δηλ. δεν εξαρτάται από το επιτόκιο) και τα φορολογικά έσοδα είναι Τ = 50. Αν οι κρατικές δαπάνες (G) μειωθούν κατά 12, τότε το επίπεδο ισορροπίας της κατανάλωσης αναμένεται ότι θα: α. αυξηθεί κατά 24 β. μειωθεί κατά 12 γ. μειωθεί κατά 18 δ. μειωθεί κατά 30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 8 Εάν ο αποπληθωριστής GDP αυξάνεται κατά 3% από το ένα έτος στο άλλο και το πραγματικό GDP αυξάνεται κατά 2%, τότε το ονομαστικό GDP θα: α. αυξηθεί κατά 5% περίπου. β. μειωθεί κατά 1% περίπου. γ. αυξηθεί κατά 1% περίπου. δ. μειωθεί κατά 5% περίπου. 8

9 9 Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ ορίζεται ως: α. ονομαστικό ΑΕΠ / πραγματικό ΑΕΠ β. ονομαστικό ΑΕΠ x πραγματικό ΑΕΠ γ. ονομαστικό ΑΕΠ - πραγματικό ΑΕΠ δ. ονομαστικό ΑΕΠ + πραγματικό ΑΕΠ 10 Κατά τη διάρκεια περιόδων πληθωρισμού: α. το ονομαστικό GDP αυξάνεται κατά τον ίδιο βαθμό με το πραγματικό GDP. β. το ονομαστικό GDP αυξάνεται ταχύτερα από το πραγματικό GDP. γ. το ονομαστικό GDP αυξάνεται με μικρότερη ταχύτητα σε σύγκριση με τα πραγματικό GDP. δ. δεν μπορεί κανείς να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για τους σχετικούς ρυθμούς αύξησης του ονομαστικού και του πραγματικού GDP. 11. Για να υπολογίσουμε το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) ενός έτους, διαιρούμε το ονομαστικό ΑΕΠ αυτού του έτους με: α. ένα δείκτη που εκφράζει τη σχέση των τιμών μεταξύ του συγκεκριμένου έτους και του έτους βάσης. β. ένα δείκτη που εκφράζει τη σχέση των εισοδημάτων μεταξύ του συγκεκριμένου έτους και του έτους βάσης. γ. τον αποπληθωριστή του επόμενου έτους. δ. τον αποπληθωριστή του προηγούμενου έτους. 12. Εάν ο αποπληθωριστής ΑΕΠ αυξάνεται κατά 4% από το ένα έτος στο άλλο και το πραγματικό ΑΕΠ αυξάνεται κατά 3%, τότε το ονομαστικό ΑΕΠ θα: α. αυξηθεί κατά 7% περίπου. β. μειωθεί κατά 7% περίπου. γ. αυξηθεί κατά 1% περίπου. δ. μειωθεί κατά 1% περίπου. 13. Εάν το ονομαστικό ΑΕΠ αυξηθεί από 1250 εκατομμύρια σε 1750 εκατομμύρια μέσο σε ένα έτος και κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου το πραγματικό ΑΕΠ αυξηθεί από 1110 σε 1221, τότε: ο δείκτης τιμών καταναλωτή: (α) Θα αυξηθεί κατά 389 μονάδες (β) Θα μειωθεί κατά 389 μονάδες (γ) Θα μειωθεί κατά 30%. (δ) Θα αυξηθεί κατά 30%. 9

10 14. Σε μια οικονομία το ονομαστικό επιτόκιο είναι 5% και ο ρυθμός πληθωρισμού είναι 5%. Στην οικονομία αυτή το πραγματικό επιτόκιο είναι: α. 5%. β. 10%. γ. 0%. δ. 5%. 15. Το ονομαστικό επιτόκιο και το πραγματικό επιτόκιο: A. δεν είναι ποτέ ίσα, ανεξάρτητα από τον πληθωρισμό. B. είναι ίσα όταν ο πληθωρισμός είναι αρνητικός. C. είναι ίσα όταν ο πληθωρισμός είναι θετικός. D. είναι ίσα όταν ο πληθωρισμός είναι μηδέν. 16. Το πραγματικό επιτόκιο συνήθως διαφέρει από το ονομαστικό επιτόκιο διότι: α. οι εμπορικές τράπεζες δανείζονται με χαμηλό επιτόκιο και δανείζουν με υψηλότερο. β. το γενικό επίπεδο τιμών μεταβάλλεται από τη μία χρονική περίοδο στην άλλη. γ. οι δανειζόμενοι πληρώνουν ένα ποσοστό επί του δανείου λόγω του κόστους συναλλαγών (προμήθεια). δ. τα δάνεια εμπεριέχουν κίνδυνο. 17. Έστω ότι σε μια οικονομία παράγονται μόνο τρία τελικά αγαθά, το Α, το Β και το Γ. Οι τιμές και οι ποσότητες αυτών των αγαθών στα έτη 2012 και 2013 είναι οι εξής: Αγαθό Α Αγαθό Β Αγαθό Γ Τιμή Ποσότητα Τιμή Ποσότητα Τιμή Ποσότητα , Ο αποπληθωριστής ΑΕΠ για το 2013 (με έτος βάσης το 2012) είναι ίσος με: α. 1,85 β. 0,085 γ. 1,25 δ. 1,085 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΑΘ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ) 18. Αν οι αλλοδαποί της Ελλάδας παράγουν περισσότερο από τους Έλληνες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό τότε: Α) Το Εθνικό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το εγχώριο προϊόν. Β) Το Εθνικό προϊόν είναι μικρότερο από το εγχώριο προϊόν. Γ) Το Εθνικό προϊόν είναι ίσο με το εγχώριο προϊόν. Δ) Κανένα από τα παραπάνω 10

11 19. Αν ο τζίρος των Ελλήνων και των Ελληνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι 100εκ, ο τζίρος των αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι 70εκ και των Ελλήνων και Ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι 85εκ τότε: Α) Το Εθνικό προϊόν είναι μεγαλύτερο από το εγχώριο προϊόν. Β) Το Εθνικό προϊόν είναι μικρότερο από το εγχώριο προϊόν. Γ) Το Εθνικό προϊόν είναι ίσο με το εγχώριο προϊόν. Δ) Κανένα από τα παραπάνω 20. Σε μια οικονομία στην οποία υπάρχει καθαρό εισόδημα από εργασία, περιουσία ή επιχειρηματική δραστηριότητα από το εξωτερικό: α. το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα είναι ίσο με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. β. το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα είναι μικρότερο από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. γ. το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. δ. το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα είναι ίσο με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΗΣ MPC & MPS 21. Με δεδομένη την ακόλουθη συνάρτηση κατανάλωσης C = ,65Y d προκύπτει ότι η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι ίση με: α) +300 β) -300 γ) +0,65 δ) -0,65 22 Η οριακή ροπή προς κατανάλωση έχει τιμή: α) μεγαλύτερη από τη μονάδα και μικρότερη από δύο. β) ίση με τη μονάδα. γ) μικρότερη, ίση από τη μονάδα, αλλά μεγαλύτερη από το μηδέν. δ) κανένα από τα παραπάνω. 23 Με δεδομένη την ακόλουθη συνάρτηση αποταμιεύσεων S = ,30Y προκύπτει ότι η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι ίση με: α) +100 β) γ) 0.70 δ) C = ,7Y 24 Αν σε μία κλειστή οικονομία χωρίς κρατικό τομέα η συνάρτηση κατανάλωσης είναι C = by, η συνάρτηση επένδυσης είναι I = 50 και το εισόδημα ισορροπίας είναι Y* = 600, η οριακή ροπή προς κατανάλωση είναι: (Τελικές Εξετ ) α. 0,80. β. 0,75. γ. 0,70. δ. 0,65. 11

12 ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΕΛΤΕ ΜΑΣ MAIL ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ 12

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες Επαναληπτική άσκηση στο Κεφάλαιο 1 Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση

Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Μελέτες (Studies) / 26 Η συµβολή του συστήµατος κοινωνικής προστασίας στην οικονοµική µεγέθυνση ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015

Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 112 12 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015. Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. ISSN:2241 4878 Tεύχος 121 16 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΑΠ ΝΔΦΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρχικό Κεφάλαιο (principal), ονομάζεται το ποσό των χρημάτων που δανείζεται κάποιος κατά τη σύναψη ενός δανείου Το ποσό αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη

Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και των Υδατικών Πόρων Αξιολόγηση επενδύσεων Τι ενδιαφέρει τον ιδιώτη Πόσα χρήµατα θα επενδύσω; Πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙI ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Καθ. Νίκος Μυλωνάς Τμήμα Οικονομικών Επιστημών/ Πανεπιστημίου Αθηνών Ρήτρες βαθμολόγησης δεν γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Τα φορολογικά συστήµατα στις µεσογειακές χώρες της Ε.Ε.» Φοιτήτρια: Τσαρουχά Γεωργία, Α.Μ. 8166 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Έρευνα INEMY Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 1 Αθήνα, Απρίλιος 2013 Κεφάλαιο 1 ο : Εξελίξεις στο επίπεδο τιμών στην ελληνική οικονομία Η ελληνική οικονομία διήλθε το πέμπτο συναπτό έτος ύφεσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ορισµένες από τις ακόλουθες ασκήσεις αποτέλεσαν θέµατα στις πανελλαδικές εξετάσεις προηγούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η Εξάμηνο Καθηγητής Δημήτριος Παπαδόπουλος - - - 2 - Χρηματοοικονομικές επενδύσεις: Μετοχές, Ομόλογα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2ο (συνέχεια) c) Ο δείκτης τιμών καταναλωτή Δείκτης τιμών καταναλωτή! Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) μετρά το συνολικό κόστος των αγαθών και υπηρεσιών που αγοράσθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ».

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία Καθηγητής: Κυρμίζογλου Παντελής ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα