Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ"

Transcript

1 Δρ. Αικατερίνη Γριμάνη Αρχές Οικονομικής ΙΙ

2 Μέτρηση οικονομικής επιτυχίας Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ): μετρά συγχρόνως (α) το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή του μέσα στην οικονομία και (β) συνολική δαπάνη αγαθών και υπηρεσιών που παράχθηκαν στην οικονομία Ποσοστό Ανεργίας: αντανακλά την κατάσταση του οικονομικού κύκλου όταν το προϊόν πέφτει, η ζήτηση για εργασία πέφτει και το ποσοστό ανεργίας αυξάνει Πληθωρισμός: στόχος η διατήρηση σταθερών τιμών (πολύπλοκο) Επιδιώκεται ο χρυσός κανόνας μεταξύ απολύτως σταθερών τιμών και υψηλού πληθωρισμού, επιτρέποντας μια ήπια ανοδική πορεία των τιμών

3 Στόχοι μακροοικονομικής πολιτικής Υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο εθνικού προϊόντος (πραγματικού ΑΕΠ) Υψηλή απασχόληση με χαμηλή ανεργία Σταθερό ή ήπια αυξανόμενο επίπεδο τιμών Εργαλεία μακροοικονομικής πολιτικής Δημοσιονομική πολιτική: επηρεάζει επένδυση, δυνητικό προϊόν, μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη Νομισματική πολιτική: ασκεί σημαντική επίδραση τόσο στο πραγματικό όσο και στο δυνητικό ΑΕΠ

4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Η αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια μιας ορισμένης χρονικής περιόδου (ενός έτους). Είναι το άθροισμα των αξιών κατανάλωσης (C), της ακαθάριστης επένδυσης (I), των κρατικών αγορών αγαθών και υπηρεσιών (G) και των καθαρών εξαγωγών (X) που παράγονται σε μια χώρα στη διάρκεια δεδομένου έτους ΑΕΠ = C + I + G + X

5 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Αθροίζει πολλά και διαφορετικά είδη προϊόντων χρησιμοποιώντας τις τιμές αγοράς Περιλαμβάνει όλα τα είδη που παράγονται στην οικονομία και πωλούνται νόμιμα στις αγορές (εκτός προϊόντα που παράγονται και πωλούνται παράνομα ή καταναλώνονται στο σπίτι) Συμπεριλαμβάνει μόνο την αξία των τελικών προϊόντων Περιλαμβάνει υλικά αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραχθεί πρόσφατα, μέσα στα γεωγραφικά όρια μιας χώρας, στη διάρκεια ενός έτους ή τριμήνου

6 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Κατανάλωση (C): η δαπάνη των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες (διαρκή αγαθά: αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές κτλ. μη διαρκή αγαθά: τρόφιμα, ρουχισμός υπηρεσίες: ιατρική περίθαλψη) Επένδυση (I): η αγορά αγαθών που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών το άθροισμα των αγορών κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αποθεμάτων και κτηρίων Δημόσιες δαπάνες (G): μισθοί δημοσίων υπαλλήλων και δαπάνες για δημόσια έργα Καθαρές εξαγωγές (X): αφαιρούνται οι εισαγωγές

7 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ονομαστικό ΑΕΠ (Nominal GDP): η αξία των αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες (τωρινές) τιμές Πραγματικό ΑΕΠ (Real GDP): η αξία των αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές συγκεκριμένου έτους βάσης, δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών, καλύτερο μέτρο της οικονομικής ευημερίας Αποπληθωριστής ΑΕΠ: ο λόγος του ονομαστικού ΑΕΠ προς το πραγματικό ΑΕΠ και αντανακλά το τρέχον επίπεδο των τιμών σε σχέση με το επίπεδο τιμών του έτους βάσης (αντανακλά τιμές όχι ποσότητες), για να παρακολουθούν οι οικονομολόγοι το μέσο επίπεδο τιμών στην οικονομία

8 Τρόποι μέτρησης ΑΕΠ Το ΑΕΠ ως συνολική δαπάνη της οικονομίας Το ΑΕΠ ως συνολικό εισόδημα Το ΑΕΠ ως προστιθέμενη αξία

9 Το ΑΕΠ ως συνολική δαπάνη της οικονομίας Ιδιωτική κατανάλωση (δαπάνες νοικοκυριών) Ακαθάριστη ιδιωτική επένδυση Κρατική ή δημόσια δαπάνη Εξαγωγές

10 Το ΑΕΠ ως συνολικό εισόδημα Μισθοί Πρόσοδοι περιουσίας Τόκοι κέρδη

11 Το ΑΕΠ ως προστιθέμενη αξία Προς αποφυγή διπλής ή τριπλής μέτρησης στοιχείων στον υπολογισμό του ΑΕΠ Λαμβάνεται η αξία κάθε σταδίου παραγωγής, η οποία προστίθεται στο προϊόν και το άθροισμα των προστιθέμενων αξιών κάθε σταδίου αποτελεί την τελική αξία του προϊόντος ΑΕΠ είναι η συνολική προστιθέμενη αξία της παραγωγής όλων των επιχειρήσεων της οικονομίας, υπολογίζεται είτε με τη μέθοδο της τελικής αξίας, είτε με τη μέθοδο της προστιθέμενης αξίας

12 Άλλα μέτρα μέτρησης Προϊόντος Ακαθάριστο Εθνικό προϊόν = ΑΕΠ + Καθαρό Εισόδημα από το Εξωτερικό (διαφορά της εισροής εισοδημάτων από το εξωτερικό και της εκροής εισοδημάτων προς το εξωτερικό) Καθαρό Εγχώριο Προϊόν (ΚΕΠ): από το ΑΕΠ αφαιρούμε τις αποσβέσεις μέρος του κεφαλαίου που αναλώθηκε στην παραγωγή Εθνικό Εισόδημα = ΚΕΠ + Εισόδημα Εξωτερικού έμμεσοι φόροι

13 Οικονομική ευημερία ΑΕΠ μέτρο του συνολικού επιπέδου της οικονομικής ευημερίας σε μια οικονομία, καλό μέτρο αλλά όχι τέλειο, δεν μετρά άμεσα όλα αυτά που δίνουν νόημα στη ζωή αλλά μετρά τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τα μέσα για μια καλή ζωή. Δείκτης επιπέδου ζωής Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης: διάρκεια ζωής, μορφωτικό επίπεδο, βιοτικό επίπεδο όπως αυτό απεικονίζεται από το ΑΕΠ Ποσοστά αυτοκτονιών Έρευνες ψυχικής υγείας

14 Προβλήματα & Αδυναμίες μέτρησης ΑΕΠ Οικονομικές δραστηριότητες που δεν έγιναν μέσω της αγοράς (ιδιοκατανάλωση) δεν συμπεριλαμβάνονται στην αξία του ΑΕΠ (π.χ. οικιακές εργασίες, μαγείρεμα) Ελεύθερος χρόνος (leisure) δεν συμπεριλαμβάνεται στο ΑΕΠ αλλά συμβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής ευημερίας Ύπαρξη «κακών» που μειώνουν την ευημερία αλλά δεν υπολογίζονται (π.χ. η μόλυνση του περιβάλλοντος) Κατά κεφαλήν εισόδημα = ΑΕΠ / πληθυσμός Μπορεί να αυξηθεί το ΑΕΠ αλλά λόγω ταυτόχρονης αύξησης πληθυσμού να μειωθεί η κοινωνική ευημερία

15 Προβλήματα & Αδυναμίες μέτρησης ΑΕΠ Ποιότητα Αγαθών (Improved Product Quality): το ΑΕΠ δεν συλλαμβάνει τις διαχρονικές αλλαγές στην ποιότητα των αγαθών η οποία αυξάνει την κοινωνική ευημερία Εκφράζει το μέγεθος της παραγωγής αλλά όχι και τη σύνθεση, αγνοεί την κατανομή παραγωγής (εισοδήματος) ανάμεσα στα μέλη της Παραοικονομία: Δραστηριότητες που δεν καταγράφονται μέσω της Αγοράς (π.χ. ιδιωτικά μαθήματα), το ΑΕΠ υποεκτιμάται (Ελλάδα 30% - 40% παραοικονομία) Έχουν προταθεί πιο ευρύς δείκτες (κοινωνικοοικονομικοί) π.χ. Αναλφαβητισμός, Νοσοκ. Κρεβάτια, Σχολεία κτλ.

16 Andrew Oswald, The Times, 2002

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ. 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΙΟΝ 1. Τι πρέπει να κατανοήσει o μαθητής Είναι το πρώτο κεφάλαιο που εξετάζει τα οικονομικά φαινόμενα από μια διαφορετική οπτική, τη μακροοικονομική, και προσεγγίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις, περιβάλλοντας µε ένα κύκλο

Διαβάστε περισσότερα

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt

, = ΔΚ t. = Κ t. - Κ t-1. . Με άλλα λογία, η μεταβολή του αποθέματος παγίου κεφαλαίου προσδιορίζει τη ροή των καθα ρών επενδύσεων (I nt 9 Προς τους φοιτητές Ο μακροχρόνιος στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των φοιτητών ενός μακροοικονομικού μαθήματος στο να έχουν την ικανότητα να χειρίζονται τόσο θεωρητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7 ΟΥ & 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΑ.Λ Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λανθασµένη καθεµία από τις παρακάτω προτάσεις σηµειώνοντας το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Βασικές αρχές οικονομικής πολιτικής Στους βασικότερους αντικειμενικούς σκοπούς της οικονομικής πολιτικής περιλαμβάνονται: η πλήρης απασχόληση, η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 Ομάδα Α Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η συνολική παραγωγή µιας χώρας µελετάται από τη µικροοικονοµία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία

Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία Εισαγωγή στους εθνικούς λογαριασμούς Με έμφαση στους εξωτερικούς λογαριασμούς μίας χώρας Οδοδείκτης Μέρος Α Βασικές Έννοιες Μέρος Β Αναλύσεις Βραχυχρονίων Διακυμάνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ Πλάτων Τήνιος Λογαριάζοντας λάθος την ζωή μας: Γιατί το ΑΕΠ δεν μετρά όσα πρέπει (Mismeasuring our lives: Why GDP doesn t add up) J.E.Stiglitz, A.Κ. Sen, J-P Fitoussi, 2008 O Πρόεδρος της Γαλλίας Nicolas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 16 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΜΣ: ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΑΖΩΝΑΣ ΘΩΜΑΣ / ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ: 1207Μ065

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 Γενικό Λύκειο Αγρού Κέρκυρας Α τετράμηνο σχολικού έτους 2012-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1999-2013 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εξέλιξη ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4. Εισαγωγή... 5. 1.1 Έννοια της ανεργίας... 5. 1.2 Είδη της ανεργίας... 7. 1.3 Τα αίτια της ανεργίας... 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ......... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΑΝΕΡΓΙΑ Εισαγωγή......... 5 1.1 Έννοια της ανεργίας......... 5 1.2 Είδη της ανεργίας......... 7 1.3 Τα αίτια της ανεργίας......... 9 1.3.1 Τα αίτια της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Μέθοδοι ανάλυσης του Επιχειρηµατικού και Χρηµατοοικονοµικού Περιβάλλοντος Σύγχρονα θέµατα 1 2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (1) ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (2) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 2012 ΔΑΠ-ΝΔΦΚ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ] Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του διδάσκοντος. 1. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει η οικονομική πολιτική; Τα βασικά ερωτήματα στα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΥΡΑΣ Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΤΡΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΟΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΕΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ανίχνευση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια της ανάλυσης της οικονομίας, ανίχνευση του μικροοικονομικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της. Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Bρυξέλλες, 20.12.2010 COM(2010) 774 τελικό Παράρτηµα A / Κεφάλαιο 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΡΗΤΗ Μάρτιος 2013 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Οι Απόψεις των Πολιτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι

Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ Ε Λ Λ Α Σ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Ι Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι Πειραιασ, αυγουστοσ 2011 EΛΛΗΝιΚΗ στατιστικη αρχη ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ, 2000 2010 2000 2001 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001

Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 Θέµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας Επιλογής Γ' Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Στις προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.6, να γράψετε τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό την ένδειξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα