ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 11 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2012 «Ανάληψη Πιστώσεων ΠΟΕ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 290/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 414/26152/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1). Ανακαλεί τo παρακάτω ποσό από την Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΑΥ), η οποία έγινε με την υπ αριθμ. 35 / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-686 με ΑΔΑ l (ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) -226,32 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

3 2). Αναλαμβάνει (εγκρίνει και ψηφίζει) τις παρακάτω πιστώσεις ΠΟΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Δημοσίευση μελέτης περιβ. επιπτ., στην εφημεριδα Καθημερινή Εύβοια, του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Ατταλης, Δ.Δ. Μεσσαπίων- 1 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων 36,90 Δημοσίευση, τροποποίησης-συμπλήρωσης απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού αντιδημάρχων, (πρόσθετη αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων σχετικά με την -ανάληψη υποχρέωσης δαπανών) 73,80 Δημοσίευση Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων έτους ,90 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχικό προσωπικό του Δήμου 184,50 στην εφημερίδα - Καθημερινή Εύβοια- για την εκτέλεση του έργου - Βελτίωση ύδρευσης & κατασκ. Δεξαμενής του Οικισμ. Δάφνης της Τ.Κ.Νεροτριβιάς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 στην εφημερίδα - Νέα Προοδευτική Εύβοια- για την εκτέλεση του έργου - Βελτίωση ύδρευσης & κατασκ. Δεξαμενής του Οικισμ. Δάφνης της Τ.Κ.Νεροτριβιάς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 στην εφημερίδα - Καθημερινή Εύβοια- για την εκτέλεση του έργου -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 στην εφημερίδα - Νέα Προοδευτική Εύβοια-για την εκτέλεση του έργου -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια γραφικής ύληςυλικών εκτύπωσης φωτοτυπικού χαρτιού-μελανιών, τόνερ, φαξ, εκτυπωτών, κλπ του Δήμου> 184,50 περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου> 184,50 Δημοσίευση Απόφασης Αριθμ. 103/ Απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται στην παραποτάμια οδό Δ.Κ. Ψαχνών 405,90 περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια σωλήνων, υδρομετρητών,σχαρών κλπ. υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης & υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσ,αρδευσ,αποχετ> 246,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια σωλήνων, υδρομετρητών,σχαρών κλπ. υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης & υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσ,αρδευσ,αποχετ> 246,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου> 184,50 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ 332,10

4 16 Α Απρ Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ,50 17 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ,50 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 200,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 200,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας 184,50 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας 184,50 Δημοσίευση ανακοίνωσης στην Καθημερινή Εύβοια, τροποποίησης σχεδίου πόλης στα ΟΤ Γ103 & Γ189- περιοχή Σκληρό, της επέκτασης σχεδίου πόλης της ΤΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 185,00 23 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΦΥΛΛΟ 30-86) 316,44 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού 545,16 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθειας <Προμήθεια υλικών για την επισκευή αντλητικών γεωτρήσεων> 184,50 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο : Αναλπάσεις στα ΔΔ Καθενών -Πάλιουρα -Αγίου Αθανασίου 476,00 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις ΔΔ Πουρνου 476,00 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Βελτίωση αρδευσης στα ΔΔ Πούρνου-Στροπώνων 267,75 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο βελτίωση ύδρευσης στο ΔΔ Γλυφάδας 267,75 Εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Ανόρυξη γεώτρησης ΔΔ Αγίου Αθανασίου 285,60 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου Καθαρισμός περιαστικών Δασών 178,50 εφημερίδα Νέα προοδευτική Ευβοια για τον καθαρισμό περιαστικών Δασών 178,50 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο: Προμήθεια μεταχειρισμένου Εκσκαφέα 142,80 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο: Προμήθεια μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 226,10 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια για την προμήθεια ενός τροχοφόρου φορτωτή 226,10 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων του Δήμου> 238,00

5 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων του 37 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δήμου> 238,00 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<συντήρηση-επισκευή αντλητικών, αντλιοστασίων αυτοματισμών γεωτρήσεων> 208,25 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση του έργου <Βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Στενής> 261,80 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πισσώνα-Αμφιθέα> 484,00 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφ.5χ5 Τ.Δ. Θεολόγου & Καθενών > 484,00 στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πισσώνα-Αμφιθέα> 484,00 στην εφημερίδα Νέα Προοδετική Εύβοια για το έργο <Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφ.5χ5 Τ.Δ. Θεολόγου & Καθενών > 484,00 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πάλιουρα-Γλυφάδα> 453,75 στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πάλιουρα-Γλυφάδα> 453,75 46 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια για το έργο :Ανάπλαση Θεολόγου-Μίστρου 484,00 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση του έργου Αποχετευτικά ομβρίων Καθενών -Πάλιουρα 272,25 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση του έργου Αποχετευτικά ομβρίων Μίστρου 272,25 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια του εργου :Αποχετευτικό ομβρίων Λούτσας-Στροπώνων- Πισσώνα 272,25 του έργου:επέκταση δικτύου ύδρευσης Καμπιων- Μιστρου-Βούνων 242,00 Δημοσίευση στην εφήμεριδα Καθημερινη Ευβοια του έργου: Αναπλάσεις Στροπώνων -Αμφιθέας-Λούτσας 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια του έργου:αγροτική Οδοποιία Στενής 484,00 στην εφημερίδα Kαθημερινή Εύβοια για το έργο <Αγροτική οδοποιία Στροπώνων> 266,20 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο : Αναπλαση Πούρνου 484,00 Δημοσιευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια του έργου:αγροτική οδοποιια Στενής 484,00 Δημοσιευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο: Αναπλάσεις Στροπωνων -Αμφιθεας- Λούτσας 484,00

6 57 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια για το έργο:αναπλάσεις Στενής-Βούνων-Καμπίων 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια για το έργο: Ανάπλαση Καθενών,Πάλιουρα,ΑΓ.Αθανασίου,Γλυφάδας 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοιας για το έργο: Αναπλάσεις Στενής, Βούνων,Καμπιών 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοιας για το έργο: Αναπλάσεις Στενής, Βούνων,Καμπιών 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου: Ανάπλαση Θεολόγου -Μίστρου 461,25 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έγου: Αναπλαση Πούρνου 492,00 στην εφημερίδα Ν. Προοδευτική Εύβοια για το έργο <Οδοποιία Αγ.Αθανασίου> 492,00 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Οδοποιία Αγ.Αθανασίου> 492,00 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκμισθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Στατόρι Δ.Δ. Στενής 399,75 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της εργασίας - Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας> 215,25 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της εργασίας - Καθαρισμός Περιαστικών Δασών> 215,25 εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Αμφιθέας-Βούνων -Καμπιών 476,00 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μερική αποσχόληση) στο Δήμο Διρφύων 467,28 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Καθημερινή Εύβοια> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) 1.076,35 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:<<ασφαλτόστρωση οδών Καθενών,Αγ.Αθανασίου,Γλυφάδας>> 417,69 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: καθαρισμός περιαστικών δασών 160,65 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:<,διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού- Νηπιαγωγείου Μίστρου>>,στην εφημερίδα Καθημερινή 464,10 εφημερίδα καθημερινή Εύβοια για την προμήθεια ενός ημιφορτηγού. 124,95 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Καθημερινή Εύβοια, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> 166,60 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια, για το έργο <Οδοποιία Τ.Δ. Πισσώνα -Πούρνου> 261,80 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Αποχετευτικά ομβρίων ατα Δ.Δ. Πάλιουρα-Καμπιών> 261,80

7 Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου <Βελτίωση ύδρευσης 78 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Βούνων, Αμφιθέας> 157,08 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια, για το έργο <Οδοποιία Τ.Δ. Λούτσας, Καθενών, Καμπιών> 157,08 στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου <Αποχετευτικά ομβρίων στα Τ.Δ. Στενής, Λούτσας> 178,50 Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού στην Καθημερινή Εύβοια, της προμήθειας με τίτλο <Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αρδευσηςαποχέτευσης> 128,52 Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΙ> 171,36 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Στροπώνων> 476,00 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Τ.Δ. Πάλιουρα, Γλυφάδα, Αγ. Αθανασίου> 476,00 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Αναπλάσεις Τ.Δ. Θεολόγου, Μίστρου> 476,00 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Τ.Δ. Βούνων > 267,75 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης στο ΔΔ Καμπιών 267,75 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: Οδοποιία ΔΔ Θεολόγου-Μίστρου, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια 238,00 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: Επισκευή σχολικών κτιρίων στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια 261,80 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου: Κατασκευή ανοικτού υδραύλακα. 261,80 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου:κατασκευή δεξαμενών δικτύου ύδρευσης στα ΔΔ Πισσώνα -Καθενών 565,25 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: Κατασκευή δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης στα ΔΔ Πισσώνα και Καθενών στην εφημερίδα Προοδευτική Εύβοια 590,00 Περίληψη διακήρυξης στην εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Πάλιουρα -Καθενών -Αγ.Αθανασίου 476,00 94 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Περίληψη διακήρυξης στην εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις ΔΔ Πούρνου 476,00 Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 157,08 εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 157,08 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο Αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής-Λούτσας 476,00 εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής- Λούτσας 476,00 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Αμφιθέας-Βούνων -Καμπιών 476,00

8 100 Α Απρ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΟ ΤΥΠΟ 570, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση μελέτης περιβ. επιπτ., στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Ατταλης, Δ.Δ. Μεσσαπίων- στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων 36,90 στην εφημερίδα - Ευβοικός Τύπος- για την εκτέλεση του έργου -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 186,96 στην εφημερίδα - Ευβοικός Τύπος- για την εκτέλεση του έργου - Βελτίωση ύδρευσης & κατασκ. Δεξαμενής του Οικισμ. Δάφνης της Τ.Κ.Νεροτριβιάς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 198,03 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου> 162,36 Δημοσίευση περιβαλοντικής εκτίμησης & αξιολογησης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για το έργο -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών, Τ.Κ Καστέλλας -Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε. Μεσσαπίων - του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 24,60 στην εφημερίδα Eυβοικός Τύπος για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ,06 Δημοσίευση στην εφημερίδα Eυβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και υγειινής> 167,28 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια δύο αιθουσών προκάτ για γραφεία εργοταξίων> του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων 168,51 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ. <Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση-επισκευή, οδών,τεχνικών έργων> του Δήμου Διρφύων 168,51 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια σωλήνων, υδρομετρητών,σχαρών κλπ. υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης & υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσ,αρδευσ,αποχετ> 183,27 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 250,92 Δημοσίευση περίληψης διακύρηξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, της προμήθειας για την Συντήρηση-Επισκευή αντλητικών, αντλιοστασίων, αυτοματισμών στα Τ.Κ. Άτταλης, Κοντοδεσποτίου & Νεροτριβιάς 156,21 Δημοσίευση περίληψης διακύρηξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για την Προμήθεια Σωλήνων, Υδρομετρητών, Σχαρών, κλπ Υλικών Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης & υλικών συντήρ. Δικτύων Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης 168,51 Δημοσίευση ανακοίνωσης Δημάρχου, για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στον Ευβοικό Τύπο 97,42 Δημοσίευση ανακοίνωσης στον ΕυβοικόΤύπο, τροποποίησης σχεδίου πόλης στα ΟΤ Γ103 & Γ189- περιοχή Σκληρό, της επέκτασης σχεδίου πόλης της ΤΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 101,35

9 116 Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ. - Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου 163, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας 167,28 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Μακρυκάπας 167,28 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 160,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 148,83 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος περίληψη διακήρυξης για το έργο Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην ΤΚ Σταυρού 150,06 Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας- Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Δ.Μεσσαπίων- του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος 24,60 Δημοσίευση έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Επέκταση του δικτύου ύδρευσης για το συγκρότημα ΑΚΤΗ ΤΡΙΤΩΝ στο Δ.Δ.Πολιτικών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος 24,60 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου: Κατασκευή δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης στα ΔΔ Πισσώνα- Καθενών 489,09 Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο:ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΙ Δ.Δ Στενής του Δήμου Διρφύων,στην εφημερίδα Ευβοικός τύπος 55,69 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Πάλιουρα-Καθενών -Αγίου Αθανασίου 381,99 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Αναπλάσεις στο ΔΔ Πούρνου 378,42 Δημοσίευση περίληψης διακήρηξης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο : Καθαρισμός περιαστικών δασών 159,46 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος γιοα την προμήθεια μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 86,63 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο Αναπλάσεις στα ΔΔ Αμφιθέας-Βούνων -Καμπιών 378,42 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής Λούτσας 378,42 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Προμήθεια μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 80,92 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων του Δήμου> 251,69 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Οδοποία Πισσώνα-Αμφιθέα> 461,01

10 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφ.5χ5 Τ.Δ. Θεολόγου & 135 Α Απρ Α Απρ Καθενών > 461,01 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Οδοποία Πάλιουρα-Γλυφάδα> 450, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός τύπος του έργου:αγροτική οδοποιια Στενής 408,38 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου: Αναπλάσεις στα ΔΔ Στροπώνων -Αμφιθέας- Λούτσας 375,10 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου : Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Πούρνου 399,30 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου:ανάπλαση Θεολόγου -Μίστρου 404,75 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το εργο:αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής -Βούνων-Καμπιών 442,86 Δημοσίευση περιληψης διακύρηξης στον Ευβοικό Τύπο του έργου: Αναπλάσεις Καθενών,Πάλιουρα,Αγ.Αθανασίου,Γλυφάδας 408,38 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Οδοποιία Αγ.Αθανασίου> 391,14 Δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά την έγκριση περιβαλ.όρων του έργου <Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης & Κατασκευή Δικτύου Υδρ. στη θέση Κερασιά Γλυφάδας> 60,52 Δημοσίευση Μ.Π.Ε στον Ευβοικό Τύπο, υδρευτικής γεώτρησης & δικτύου ύδρευσης, στην θέση Κερασιά στο Δ.Δ. Γλυφάδας 30,01 Καταχώρηση ευχών Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς στην εφημερίδα ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 346,29 Δημοσίευση ευχών ΠΑΣΧΑ, στην εφημερίδα ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 354,00 Δημοσίευση στον ΕΥΒΟΪΚΟ ΤΥΠΟ περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. 167,80 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Ευβοiκό Τύπο> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) 1.264,64 για την εκτέλεση του έργου:<<αντικατάσταση -Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ Παλιουρα>> 278,46 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:<<ασφαλτόστρωση οδών στα ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου-Γλυφάδας>> 477,13 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο:<<διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Μίστρου>> 487,90 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στον Ευβοικό Τύπο, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> 196,35 στον Ευβοικό Τύπο, του έργου με τίτλο <Ανάπλαση Τ.Δ. Θεολόγου, Μίστρου> 372,47 στον Ευβοικό Τύπο, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Τ.Δ. Πάλιουρα, Γλυφάδα, Αγ. Αθανασίου> 374,85 στον Ευβοικό Τύπο, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Στροπώνων> 373,86

11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ. 157 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΣΟΦΙΑΣ 28,04 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 29,52 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΔ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΡ.Φ. 4249/ ,75 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΑΡ.Φ. 4249/ , Α Απρ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ , Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε 70,69 Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασία για την επισκευή & συντήρηση του αυτ/του ΚΗΙ 5471 του Δήμου 604,05 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 17/11/10-16/12/10 451,83 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ EXPRESS SERVICE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ , Α Απρ Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 922,50 A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ CAR N MOTION A.E.E.A. COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ EXPRESS SERVICE Α.Ε.Ε Α.Ο.ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤ ΙΟΥ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Ο.ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. 170 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Επιχορήγηση, σύμφωνα με την αριθ. 106/2008 Α.Δ.Σ ,00 Επιχορήγηση συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Ασφαλτόστρωση οδού Κ.Στενή - Λούτσα 412,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 129,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ 3.998,74 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 40,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 23,80 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ>> ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. - ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΟΔΟΜΩΝ

12 177 Α Απρ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- INTERNATIONAL HELLAS 178 Α Απρ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 272,93 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 179 Α Απρ Προμήθεια υλικών ύδρευσης δεξαμενής ΔΔ Πισσώνα 103,47 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 180 Α Απρ Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Αγροτικών Ιατρείων 289, Α Απρ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 65,17 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 182 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Συνδρομή εφημερίδας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, έτους ,37 Αμοιβή συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, Ιωάννης Αντ. Βουρδάνος 79,98 Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ 121,55 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 185 Α Απρ Α Απρ Φιλοξενία προσκεκλημένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ. 451,94 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ Φιλοξενία προσκεκλημμένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ- ΙΤΑΛΙΑΣ. 179,14 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 187 Α Απρ Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ , Α Απρ Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ ,17 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 189 Α Απρ Δημοσίευση ευχών Χριστουγέννων στη εφημερίδα Διρφυακά νέα ,14 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 190 Α Απρ Δημοσίευση ευχών Πάσχα 2002,στα Διρφυακά Νέα 236,00 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 191 Α Απρ ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΕΡΑΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) 137,79 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 192 Α Απρ ΠΡΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 137,79 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 193 Α Απρ Προμήθεια στεφάνου 75,00 ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 194 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 50,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ) 357,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ,ΑΤΤΑΛΗΣ 693,77 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ,ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ,ΠΑΓΩΝΤΑ 1.130,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 423,52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ 905,95 ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΕΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

13 200 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1.271,24 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ ΚΑΠ 3.000,00 Ετήσια συνδρομή για τρίμηνη ενημέρωση, για το έτος ,16 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2008 (ΠΟΕ) ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε ΕΤΟΥΣ ,24 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ 8825 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,00 Περιβαντολογική διαχείρηση και παρουσίαση δεδομένων για ανάδειξη-προστασία μνημείων και τόπων ιστορικής αξίας και φυσικού κάλλους σε διαδρομές ιστορικού ενδιαφέροντος (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) 44,63 Ενοίκιο στέγασης Αγροτικού Ιατρείου Κάτω Στενής για το χρονικό διάστημα από 1/10-31/12/05 450,00 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 500,00 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑΧ.23/9) ΜΕ ΑΠ.8564 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 235,62 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΚΠΟΛ.-ΕΠΙΜΟΡΦ.- ΕΞΩΡΑΪΣ.&ΦΥΣΙΟΛ. ΣΥΛ. ΣΤΕΝΗΣ. Εκπολ.-Επιμορφ.- Εξωραϊστ.Σύλ. των Απανταχού Λαμαριωτών ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 213 Α Απρ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ Α.Π ,98 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 214 Α Απρ /11 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠ 14780( ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ.Π ΨΑΧΝΩΝ 38,56 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 215 Α Απρ Προμήθεια φορτηγό ανατρεπόμενο 149,05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI 216 Α Απρ Προμήθεια Καινούργιο Απορριμματοφόρο 160,11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI 217 Α Απρ Προμήθεια (1) μεταχειρισμένος τροχοφόρος φορτωτής -CATERPILLAR Σειρά AWYO ,00 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 218 Α Απρ Καταβολή συνδρομής έτους 2009 στον Ε.Σ.Δ.Δ.Κ.Ε ,00 ΕΥΒΟΙΑΣ

14 219 Α Απρ Συνδρομή στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ έτους , Α Απρ Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 ΕΞΠΡΕΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΩΡ.ΜΟΡΦΩΤ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ-Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 221 Α Απρ Δημοσιευση ευχών Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2003,στην Ευβοική γνώμη 468,46 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 222 Α Απρ Δημοσίευση ευχών Πάσχα2003,στην Ευβοική γνώμη 519, Α Απρ Δημοσίευση ευχών Χριστουγέννων ,55 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 224 Α Απρ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 82,92 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. - ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓ. 225 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Καταχώρηση δημοσίευση εορταστικών ευχών για το Πάσχα 2002 στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ 295,00 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:αποκομιδή και μεταφορά απορριμάτων ΔΔ Στροπώνων 160,65 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:αποκομιδή και μεταφορά απορριμάτων ΔΔ Στροπώνων 380,21 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<αναπλάσεις ΔΔ Θεολόγου -Βούνων-Μίστρου>> 401,63 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ για το έργο: < Αναπλάσεις Δ.Δ. Αγ.Αθανασίου-Λούτσας-Γλυφάδας> 401,63 Δημοσίευση διακήρυξης στη εφημερία Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<αναπλάσεις ΔΔ Πάλιουρα-Αμφιθέαςοικ.Λάμαρης>> 401,63 Δημοσιευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<αναπλάσεις ΔΔ Στενής-Καμπιών >> 374,85 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου -Γλυφάδας>> 412,34 Δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ της διακήρυξης του έργου:καθαρισμός περιαστικών δασών >> 182,07 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Ευβοική, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> 168,68 Δημοσιεύση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Η Ευβοική για τα έργα: οδοποιία Στροπώνων,Αναπλάσεις θεολόγου-μιστρου,οδοποιία Πάλιουρα-Γλυφάδας-Αγ.Αθανασίου 1.204,88 Προμήθεια ειδών διατροφής για τους σχολικούς αγώνες την 02/06/ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 41,31 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7267 ΑΠΌ ΕΩΣ ,00 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΖΩΗ ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (EXPRESS SERVICE) 239 Α Απρ Προμήθεια ξυλείας και μονωτικών υλικών για το έργο - Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δ.Δ. Στροπώνων 758,37 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ 240 Α Απρ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ 3.000,00 ΠΡΟΣΩΠΟ

15 241 Α Απρ Λογ/σμός 1ος του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ)(Συνεχιζ) 52,51 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 242 Α Απρ Προμήθεια στεφάνου 48,60 ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 243 Α Απρ Προμήθεια στεφάνων 44,37 ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 244 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου - Ανάπλαση στα Δ.Δ. Θεολόγου-Βούνων-Μίστρου 35,43 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα ΕΥΒΟΙΑ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ 83,11 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Προμήθεια καμινάδας & αερολέβητα για την Ανέγερση του Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Στροπώνων 2.301,00 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ ΚΑΡΑΠΑΣ Β. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΙ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΌ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 225,60 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ θρησκευτικήπανήγυρη στο Δ.Δ. Στροπώνων 361,56 Βελτίωση βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων,με χρήση μηχανημάτων (εκσκαφέαςφορτηγό), για το έργο Καθαρισμός περιαστικών δασών 9.992,43 Εκτέλεση του έργου <Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Δ. Θεολόγου, Πισσώνα, Λούτσας, Πάλιουρα> 6.925,00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 251 Α Απρ Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1.115, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Προμήθεια οργάνων (τσουλίθρα, κούνια, μύλος, τραμπάλα, κλπ) για την Παιδική Χαρά Δ.Δ. Πισσώνα 4.383,96 Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου <<Εργασίες ολοκλήρωσης του κοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου>>,της πρώην Κοινότητας Λούτσας ,38 Εξόφληση 1ου Λογαριασμού, για το έργο - Διαμόρφωση-Ανάπλαση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων-πλατειών κ.λ.π στην Κοινότητα Λούτσας 936,86 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (3Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 994,84 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 178,50 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 178,50 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΔ.ΨΑΧΝΩΝ 178,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 1.019,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 899,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 1.199,99 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

16 262 Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 1.199,99 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 263 Α Απρ Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.007,97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 900,00 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 265 Α Απρ Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Καθενών ,47 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 266 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημμένους του Δήμου, μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου ,69 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις29/6/2002 κατά τηθεμελίωσηουκλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Καθενών 313,81 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστοική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καθενών ,09 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου στους συμμετέχοντες στην οργάνωση των αγώνων την στους Καθενούς 1.062,72 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 270 Α Απρ Παράθεση γεύματος σε χορευτικά συγκροτήματα ,19 ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 271 Α Απρ Παράθεση γευματος στους προσκεκλημένους του Δήμου για το σεμινάριο 1.049,10 ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 272 Α Απρ Προμήθεια τεσσάρων δισκετών Η/Υ 8, Α Απρ Προμήθεια δικετών 8,26 Συντήρηση οθόνης pcδδ Πισσώνα-Συντήρησης σύνδεσης δικτύου μηχανοργάνωσηςμε ΔΔΚαθενών 274 Α Απρ και αντικατάσταση καλωδίου σερβερ Δήμου 212,40 Πληρωμή εργου:εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσηςτων ΔΔΣτενής- 275 Α Απρ Πισσωνα 5.888,20 Πληρωμή εργου: Εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσηςτων ΔΔΣτενής- 276 Α Απρ Πισσωνα 9,44 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 277 Α Απρ Ανοιγμα νέας χρήσης οικονομικού προγράμματος,έτους ,20 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 278 Α Απρ Στήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης του Δήμου 566, Α Απρ Επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή 129, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου -Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Πισσώνα, Βούνων, Καθενών) 249,00 Λογ/σμος 2ος του έργου -Εργασίες δημιουργίας νέας Βιβλιοθήκης σε διαθέσιμο Δημοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καθενών 465,50 Λογ/σμος 4ος του έργου - Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων προς θέση ΕΡΙΑ Δ.Δ. Καθενών & ΑΒΓΑΡΙΑ Δ.Δ. Γλυφάδας 1.435,14 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 283 Α Απρ Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Αγροτικά Ιατρεία Μίστρου- Καμπιών 79,68 ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠ.ΚΩΝ/ΝΟΣ

17 284 Α Απρ Προμήθεια ανταλλακτικών, για χλοοκοπτικό μηχάνημα 45,02 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 285 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ) 1.500,00 Προμήθεια αναψυκτικών για σχολικούς αγωνες ποδοσφαίρου 81,11 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καμπιών 1.167,04 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για το έργο - Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας 261,80 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έργο - Αποχετευτικό ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου 190,40 Δημοσίευση περιβαλοντικής εκτίμησης & αξιολογησης στην εφημερίδα Πανευβοικό Βήμα, για το έργο -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών, Τ.Κ Καστέλλας -Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε. Μεσσαπίων - του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 36,90 Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας- Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Δ.Μεσσαπίων- του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Πανευβοικό Βήμα 36,90 Δημοσίευση έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Επέκταση του δικτύου ύδρευσης για το συγκρότημα ΑΚΤΗ ΤΡΙΤΩΝ στο Δ.Δ.Πολιτικών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Πανευβοικό Βήμα 36,90 Δημοσίευση ευχών Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς2002,στο Πανευβοικό βήμα 692,59 Δημοσίευση ευχών Πάσχα 2003,στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 433,06 Πληρωμή συνδρομής εφημερίδας πανευβοικό βήμα για το ,09 ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 296 Α Απρ Α Απρ Συνδρομή ετους 2002,στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 122,10 Δημοσίευση στην εφημερίδα Πανευβοικόν Βήμα, περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκμισθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Στατόρι Δ.Δ. Στενής 479, Α Απρ Προμήθεια πινακίδας στο ΔΔ Μίστρου 103,88 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ.- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 299 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ JCB ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ) 1.190,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ JCB 595,00 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μίστρου 95,79 Εξόφληση 2ου λογ/σμου του έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολέιου & Νηπιαγωγείου Μίστρου 27,50 Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερρίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 131,59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ 192,01 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧ.ΑΝ.-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

18 305 Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ 219,86 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧ.ΑΝ.-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 306 Α Απρ Α Απρ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕ 58183,ΚΗΙ 8826, ,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 141,31 ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 308 Α Απρ Προμήθεια υλικών ( συρμ/κά-δομικά) 23, Α Απρ Προμήθεια υλικών (συρμ/κά-δομικά) 8, Α Απρ Α Απρ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ <<ΓΑΙΑ>> 500,00 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου την ,παραμονή θρησκευτικής πανήγυρης στο Δ.Δ Πισσώνα , Α Απρ Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Πισσώνα 81,00 Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου στους συμμετάσχοντος στην 313 Α Απρ οργάνωση των αγώνων την στον Πισσώνα 480,00 ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΓΑΙΑ>> ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 314 Α Απρ Παραθεση γεύματος την19/5/2002 στο ΔΔΠισσώνα για σχολικούς αγώνες 993,60 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 315 Α Απρ Πληρωμή εργασίας Καθαρισμός περιαστικών δασών 116,40 ΣΕΓΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 316 Α Απρ Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος) για την <Συντήρηση οδών> 37, Α Απρ Μετάδοση ευχών Πάσχα , Α Απρ Μετάδοση ευχών Πάσχα ,10 Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο ραδιοφωνικό σταθμό 9,65 για την προβολή μουσικής εκδήλωσης στο Δ.Δ. Λούτσας στις Α Απρ ,98 ΣΚΟΛΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΥΙΟΙ ΕΠΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 320 Α Απρ Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ ,56 Σ.Π. Σταμέλος 321 Α Απρ Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ ,63 Σ.Π. Σταμέλος 322 Α Απρ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕΠ ΤΟΥ ΑΡ.1508/2006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 136,00 ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛ. 323 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. 154,98 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά τη μουσικοχορευτική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Στενής 1.152,88 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. 138,56 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 326 Α Απρ Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις Δήμου 518,45

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012

Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Πρακτικό 1/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 10 ης Ιανουαρίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 10 η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, με αριθμό 10/2015 από 15/7/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας, έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 24/2012 Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής Συμβουλίου της 28 ης Ιανουαρίου 2013. συνεδρίασης του Δημοτικού ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 21 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:380/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 33/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση Ανατροπής Α.Α.Υ.(ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα