ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4). ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5). ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6). ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2 ΘΕΜΑ 11 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/2012 «Ανάληψη Πιστώσεων ΠΟΕ προϋπολογισμού οικ. έτους 2012» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο. Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την 290/2011 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 414/26152/ απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ αυτόν. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ αυτήν, την υπ αριθμ. 30 / 19664/ Εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών και Υπουργείου Οικονομικών, τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης της αρμόδιας υπηρεσίας μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1). Ανακαλεί τo παρακάτω ποσό από την Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης (ΑΑΥ), η οποία έγινε με την υπ αριθμ. 35 / Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 1 Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΔ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ -- ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-686 με ΑΔΑ l (ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) -226,32 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ. - ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

3 2). Αναλαμβάνει (εγκρίνει και ψηφίζει) τις παρακάτω πιστώσεις ΠΟΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 Α/Α Π.Α.Υ. ΗΜΕΡ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Δημοσίευση μελέτης περιβ. επιπτ., στην εφημεριδα Καθημερινή Εύβοια, του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Ατταλης, Δ.Δ. Μεσσαπίων- 1 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων 36,90 Δημοσίευση, τροποποίησης-συμπλήρωσης απόφασης Δημάρχου, περί ορισμού αντιδημάρχων, (πρόσθετη αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων σχετικά με την -ανάληψη υποχρέωσης δαπανών) 73,80 Δημοσίευση Συνοπτικής Οικονομικής Κατάστασης Προυπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων έτους ,90 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας γάλακτος για το εργατοτεχικό προσωπικό του Δήμου 184,50 στην εφημερίδα - Καθημερινή Εύβοια- για την εκτέλεση του έργου - Βελτίωση ύδρευσης & κατασκ. Δεξαμενής του Οικισμ. Δάφνης της Τ.Κ.Νεροτριβιάς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 στην εφημερίδα - Νέα Προοδευτική Εύβοια- για την εκτέλεση του έργου - Βελτίωση ύδρευσης & κατασκ. Δεξαμενής του Οικισμ. Δάφνης της Τ.Κ.Νεροτριβιάς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 στην εφημερίδα - Καθημερινή Εύβοια- για την εκτέλεση του έργου -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 στην εφημερίδα - Νέα Προοδευτική Εύβοια-για την εκτέλεση του έργου -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 153,75 περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια γραφικής ύληςυλικών εκτύπωσης φωτοτυπικού χαρτιού-μελανιών, τόνερ, φαξ, εκτυπωτών, κλπ του Δήμου> 184,50 περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου> 184,50 Δημοσίευση Απόφασης Αριθμ. 103/ Απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται στην παραποτάμια οδό Δ.Κ. Ψαχνών 405,90 περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια σωλήνων, υδρομετρητών,σχαρών κλπ. υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης & υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσ,αρδευσ,αποχετ> 246,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια σωλήνων, υδρομετρητών,σχαρών κλπ. υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης & υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσ,αρδευσ,αποχετ> 246,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου> 184,50 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ 332,10

4 16 Α Απρ Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ,50 17 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ,50 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 200,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 200,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας 184,50 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας 184,50 Δημοσίευση ανακοίνωσης στην Καθημερινή Εύβοια, τροποποίησης σχεδίου πόλης στα ΟΤ Γ103 & Γ189- περιοχή Σκληρό, της επέκτασης σχεδίου πόλης της ΤΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 185,00 23 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΦΥΛΛΟ 30-86) 316,44 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης για πρόσληψη προσωπικού 545,16 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθειας <Προμήθεια υλικών για την επισκευή αντλητικών γεωτρήσεων> 184,50 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο : Αναλπάσεις στα ΔΔ Καθενών -Πάλιουρα -Αγίου Αθανασίου 476,00 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις ΔΔ Πουρνου 476,00 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Βελτίωση αρδευσης στα ΔΔ Πούρνου-Στροπώνων 267,75 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο βελτίωση ύδρευσης στο ΔΔ Γλυφάδας 267,75 Εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Ανόρυξη γεώτρησης ΔΔ Αγίου Αθανασίου 285,60 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου Καθαρισμός περιαστικών Δασών 178,50 εφημερίδα Νέα προοδευτική Ευβοια για τον καθαρισμό περιαστικών Δασών 178,50 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο: Προμήθεια μεταχειρισμένου Εκσκαφέα 142,80 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο: Προμήθεια μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 226,10 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια για την προμήθεια ενός τροχοφόρου φορτωτή 226,10 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων του Δήμου> 238,00

5 Δημοσίευση στην εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων του 37 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δήμου> 238,00 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<συντήρηση-επισκευή αντλητικών, αντλιοστασίων αυτοματισμών γεωτρήσεων> 208,25 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση του έργου <Βελτίωση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Στενής> 261,80 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πισσώνα-Αμφιθέα> 484,00 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφ.5χ5 Τ.Δ. Θεολόγου & Καθενών > 484,00 στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πισσώνα-Αμφιθέα> 484,00 στην εφημερίδα Νέα Προοδετική Εύβοια για το έργο <Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφ.5χ5 Τ.Δ. Θεολόγου & Καθενών > 484,00 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πάλιουρα-Γλυφάδα> 453,75 στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο <Οδοποία Πάλιουρα-Γλυφάδα> 453,75 46 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια για το έργο :Ανάπλαση Θεολόγου-Μίστρου 484,00 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση του έργου Αποχετευτικά ομβρίων Καθενών -Πάλιουρα 272,25 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση του έργου Αποχετευτικά ομβρίων Μίστρου 272,25 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια του εργου :Αποχετευτικό ομβρίων Λούτσας-Στροπώνων- Πισσώνα 272,25 του έργου:επέκταση δικτύου ύδρευσης Καμπιων- Μιστρου-Βούνων 242,00 Δημοσίευση στην εφήμεριδα Καθημερινη Ευβοια του έργου: Αναπλάσεις Στροπώνων -Αμφιθέας-Λούτσας 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια του έργου:αγροτική Οδοποιία Στενής 484,00 στην εφημερίδα Kαθημερινή Εύβοια για το έργο <Αγροτική οδοποιία Στροπώνων> 266,20 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο : Αναπλαση Πούρνου 484,00 Δημοσιευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια του έργου:αγροτική οδοποιια Στενής 484,00 Δημοσιευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Εύβοια για το έργο: Αναπλάσεις Στροπωνων -Αμφιθεας- Λούτσας 484,00

6 57 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια για το έργο:αναπλάσεις Στενής-Βούνων-Καμπίων 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινη Ευβοια για το έργο: Ανάπλαση Καθενών,Πάλιουρα,ΑΓ.Αθανασίου,Γλυφάδας 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοιας για το έργο: Αναπλάσεις Στενής, Βούνων,Καμπιών 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοιας για το έργο: Αναπλάσεις Στενής, Βούνων,Καμπιών 484,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου: Ανάπλαση Θεολόγου -Μίστρου 461,25 Δημοσίευση στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έγου: Αναπλαση Πούρνου 492,00 στην εφημερίδα Ν. Προοδευτική Εύβοια για το έργο <Οδοποιία Αγ.Αθανασίου> 492,00 στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για το έργο <Οδοποιία Αγ.Αθανασίου> 492,00 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκμισθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Στατόρι Δ.Δ. Στενής 399,75 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της εργασίας - Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας> 215,25 περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της εργασίας - Καθαρισμός Περιαστικών Δασών> 215,25 εφημερίδα Ν.Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Αμφιθέας-Βούνων -Καμπιών 476,00 Δημοσίευση περίληψης ανακοίνωσης στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (μερική αποσχόληση) στο Δήμο Διρφύων 467,28 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Καθημερινή Εύβοια> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) 1.076,35 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:<<ασφαλτόστρωση οδών Καθενών,Αγ.Αθανασίου,Γλυφάδας>> 417,69 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: καθαρισμός περιαστικών δασών 160,65 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:<,διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού- Νηπιαγωγείου Μίστρου>>,στην εφημερίδα Καθημερινή 464,10 εφημερίδα καθημερινή Εύβοια για την προμήθεια ενός ημιφορτηγού. 124,95 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Καθημερινή Εύβοια, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> 166,60 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια, για το έργο <Οδοποιία Τ.Δ. Πισσώνα -Πούρνου> 261,80 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Αποχετευτικά ομβρίων ατα Δ.Δ. Πάλιουρα-Καμπιών> 261,80

7 Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου <Βελτίωση ύδρευσης 78 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Βούνων, Αμφιθέας> 157,08 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια, για το έργο <Οδοποιία Τ.Δ. Λούτσας, Καθενών, Καμπιών> 157,08 στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου <Αποχετευτικά ομβρίων στα Τ.Δ. Στενής, Λούτσας> 178,50 Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού στην Καθημερινή Εύβοια, της προμήθειας με τίτλο <Προμήθεια υλικών ύδρευσης-αρδευσηςαποχέτευσης> 128,52 Δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού στην Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΙ> 171,36 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Στροπώνων> 476,00 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Τ.Δ. Πάλιουρα, Γλυφάδα, Αγ. Αθανασίου> 476,00 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Αναπλάσεις Τ.Δ. Θεολόγου, Μίστρου> 476,00 στη Καθημερινή Εύβοια, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Τ.Δ. Βούνων > 267,75 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια του έργου: Ανόρυξη γεώτρησης στο ΔΔ Καμπιών 267,75 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: Οδοποιία ΔΔ Θεολόγου-Μίστρου, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια 238,00 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: Επισκευή σχολικών κτιρίων στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια 261,80 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου: Κατασκευή ανοικτού υδραύλακα. 261,80 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια του έργου:κατασκευή δεξαμενών δικτύου ύδρευσης στα ΔΔ Πισσώνα -Καθενών 565,25 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο: Κατασκευή δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης στα ΔΔ Πισσώνα και Καθενών στην εφημερίδα Προοδευτική Εύβοια 590,00 Περίληψη διακήρυξης στην εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Πάλιουρα -Καθενών -Αγ.Αθανασίου 476,00 94 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Περίληψη διακήρυξης στην εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις ΔΔ Πούρνου 476,00 Δημοσίευση Περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 157,08 εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 157,08 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο Αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής-Λούτσας 476,00 εφημερίδα Προοδευτική Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής- Λούτσας 476,00 εφημερίδα Καθημερινή Ευβοια για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Αμφιθέας-Βούνων -Καμπιών 476,00

8 100 Α Απρ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΟ ΤΥΠΟ 570, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση μελέτης περιβ. επιπτ., στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Ατταλης, Δ.Δ. Μεσσαπίων- στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων 36,90 στην εφημερίδα - Ευβοικός Τύπος- για την εκτέλεση του έργου -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 186,96 στην εφημερίδα - Ευβοικός Τύπος- για την εκτέλεση του έργου - Βελτίωση ύδρευσης & κατασκ. Δεξαμενής του Οικισμ. Δάφνης της Τ.Κ.Νεροτριβιάς του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 198,03 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου> 162,36 Δημοσίευση περιβαλοντικής εκτίμησης & αξιολογησης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για το έργο -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών, Τ.Κ Καστέλλας -Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε. Μεσσαπίων - του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 24,60 στην εφημερίδα Eυβοικός Τύπος για την Μεταφορά μαθητών για το σχολικό έτος ,06 Δημοσίευση στην εφημερίδα Eυβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και υγειινής> 167,28 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια δύο αιθουσών προκάτ για γραφεία εργοταξίων> του Δήμου Διρφύων- Μεσσαπίων 168,51 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ. <Προμήθεια οικοδομικών υλικών για συντήρηση-επισκευή, οδών,τεχνικών έργων> του Δήμου Διρφύων 168,51 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια σωλήνων, υδρομετρητών,σχαρών κλπ. υλικών ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης & υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσ,αρδευσ,αποχετ> 183,27 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 250,92 Δημοσίευση περίληψης διακύρηξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, της προμήθειας για την Συντήρηση-Επισκευή αντλητικών, αντλιοστασίων, αυτοματισμών στα Τ.Κ. Άτταλης, Κοντοδεσποτίου & Νεροτριβιάς 156,21 Δημοσίευση περίληψης διακύρηξης διαγωνισμού, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για την Προμήθεια Σωλήνων, Υδρομετρητών, Σχαρών, κλπ Υλικών Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης & υλικών συντήρ. Δικτύων Υδρευσης-Αρδευσης-Αποχέτευσης 168,51 Δημοσίευση ανακοίνωσης Δημάρχου, για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη στον Ευβοικό Τύπο 97,42 Δημοσίευση ανακοίνωσης στον ΕυβοικόΤύπο, τροποποίησης σχεδίου πόλης στα ΟΤ Γ103 & Γ189- περιοχή Σκληρό, της επέκτασης σχεδίου πόλης της ΤΚ Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 101,35

9 116 Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ. - Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου 163, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Άτταλης-Καμαρίτσας 167,28 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Κατασκευή δεξαμενής στην Τ.Κ. Μακρυκάπας 167,28 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού 160,00 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικό Τύπο περίληψη διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 148,83 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος περίληψη διακήρυξης για το έργο Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην ΤΚ Σταυρού 150,06 Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας- Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Δ.Μεσσαπίων- του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος 24,60 Δημοσίευση έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Επέκταση του δικτύου ύδρευσης για το συγκρότημα ΑΚΤΗ ΤΡΙΤΩΝ στο Δ.Δ.Πολιτικών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος 24,60 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου: Κατασκευή δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης στα ΔΔ Πισσώνα- Καθενών 489,09 Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο:ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΙ Δ.Δ Στενής του Δήμου Διρφύων,στην εφημερίδα Ευβοικός τύπος 55,69 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Πάλιουρα-Καθενών -Αγίου Αθανασίου 381,99 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Αναπλάσεις στο ΔΔ Πούρνου 378,42 Δημοσίευση περίληψης διακήρηξης στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο : Καθαρισμός περιαστικών δασών 159,46 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος γιοα την προμήθεια μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 86,63 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο Αναπλάσεις στα ΔΔ Αμφιθέας-Βούνων -Καμπιών 378,42 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής Λούτσας 378,42 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο: Προμήθεια μεταχειρισμένου τροχοφόρου φορτωτή 80,92 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκτέλεση της προμήθ.<προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησηεπισκευή αυτοκινήτων & λοιπών οχημάτων του Δήμου> 251,69 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Οδοποία Πισσώνα-Αμφιθέα> 461,01

10 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφ.5χ5 Τ.Δ. Θεολόγου & 135 Α Απρ Α Απρ Καθενών > 461,01 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Οδοποία Πάλιουρα-Γλυφάδα> 450, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός τύπος του έργου:αγροτική οδοποιια Στενής 408,38 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου: Αναπλάσεις στα ΔΔ Στροπώνων -Αμφιθέας- Λούτσας 375,10 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου : Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Πούρνου 399,30 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος του έργου:ανάπλαση Θεολόγου -Μίστρου 404,75 Δημοσίευση στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το εργο:αναπλάσεις στα ΔΔ Στενής -Βούνων-Καμπιών 442,86 Δημοσίευση περιληψης διακύρηξης στον Ευβοικό Τύπο του έργου: Αναπλάσεις Καθενών,Πάλιουρα,Αγ.Αθανασίου,Γλυφάδας 408,38 στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο <Οδοποιία Αγ.Αθανασίου> 391,14 Δημοσίευση ανακοίνωσης που αφορά την έγκριση περιβαλ.όρων του έργου <Ανόρυξη Υδρευτικής Γεώτρησης & Κατασκευή Δικτύου Υδρ. στη θέση Κερασιά Γλυφάδας> 60,52 Δημοσίευση Μ.Π.Ε στον Ευβοικό Τύπο, υδρευτικής γεώτρησης & δικτύου ύδρευσης, στην θέση Κερασιά στο Δ.Δ. Γλυφάδας 30,01 Καταχώρηση ευχών Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς στην εφημερίδα ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 346,29 Δημοσίευση ευχών ΠΑΣΧΑ, στην εφημερίδα ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 354,00 Δημοσίευση στον ΕΥΒΟΪΚΟ ΤΥΠΟ περίληψης διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. 167,80 Δημοσίευση προκύρηξης στον <Ευβοiκό Τύπο> για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας μίας θέσης μόνιμου προσωπικού (τοπογράφος) της κατηγορίας (ΠΕ) 1.264,64 για την εκτέλεση του έργου:<<αντικατάσταση -Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ Παλιουρα>> 278,46 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:<<ασφαλτόστρωση οδών στα ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου-Γλυφάδας>> 477,13 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος για το έργο:<<διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημοτικού-Νηπιαγωγείου Μίστρου>> 487,90 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στον Ευβοικό Τύπο, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> 196,35 στον Ευβοικό Τύπο, του έργου με τίτλο <Ανάπλαση Τ.Δ. Θεολόγου, Μίστρου> 372,47 στον Ευβοικό Τύπο, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Τ.Δ. Πάλιουρα, Γλυφάδα, Αγ. Αθανασίου> 374,85 στον Ευβοικό Τύπο, του έργου με τίτλο <Οδοποιία Στροπώνων> 373,86

11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ. 157 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΣΟΦΙΑΣ 28,04 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 29,52 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΔ ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΑΡ.Φ. 4249/ ,75 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ - ΑΡ.Φ. 4249/ , Α Απρ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΤΟΥΣ , Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας Δήμου. A.C.S. Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε 70,69 Προμήθεια ανταλλακτικών & εργασία για την επισκευή & συντήρηση του αυτ/του ΚΗΙ 5471 του Δήμου 604,05 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 17/11/10-16/12/10 451,83 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ EXPRESS SERVICE ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.500,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ , Α Απρ Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 922,50 A.C.S. - ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ CAR N MOTION A.E.E.A. COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ EXPRESS SERVICE Α.Ε.Ε Α.Ο.ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤ ΙΟΥ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Ο.ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. 170 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Επιχορήγηση, σύμφωνα με την αριθ. 106/2008 Α.Δ.Σ ,00 Επιχορήγηση συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Ασφαλτόστρωση οδού Κ.Στενή - Λούτσα 412,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 129,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ 3.998,74 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ,ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ Δ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 40,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 23,80 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΙΣΣΩΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ>> ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. - ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΟΔΟΜΩΝ

12 177 Α Απρ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- INTERNATIONAL HELLAS 178 Α Απρ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 272,93 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 179 Α Απρ Προμήθεια υλικών ύδρευσης δεξαμενής ΔΔ Πισσώνα 103,47 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 180 Α Απρ Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση Αγροτικών Ιατρείων 289, Α Απρ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 65,17 ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΤΖΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 182 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Συνδρομή εφημερίδας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ, έτους ,37 Αμοιβή συμβολαιογράφου για την σύνταξη δανειστικού συμβολαίου, Ιωάννης Αντ. Βουρδάνος 79,98 Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα Η ΑΥΓΗ 121,55 ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΝΤ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 185 Α Απρ Α Απρ Φιλοξενία προσκεκλημένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ. 451,94 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ Φιλοξενία προσκεκλημμένων Δήμου, κατά την αδελφοποίηση του Δήμου με το Δήμο ΑΛΑΤΡΙ- ΙΤΑΛΙΑΣ. 179,14 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΖΩΗ 187 Α Απρ Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ , Α Απρ Συντήρηση-επισκευή ΚΗΟ ,17 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. 189 Α Απρ Δημοσίευση ευχών Χριστουγέννων στη εφημερίδα Διρφυακά νέα ,14 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 190 Α Απρ Δημοσίευση ευχών Πάσχα 2002,στα Διρφυακά Νέα 236,00 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ Α. ΧΡΙΣΤΙΝΑ 191 Α Απρ ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΕΡΑΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) 137,79 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 192 Α Απρ ΠΡΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 137,79 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ 193 Α Απρ Προμήθεια στεφάνου 75,00 ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 194 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 50,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ) 357,00 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ,ΑΤΤΑΛΗΣ 693,77 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ,ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ,ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ,ΠΑΓΩΝΤΑ 1.130,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 423,52 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ 905,95 ΔΑΡΙΒΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΕΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε.

13 200 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1.271,24 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ ΚΑΠ 3.000,00 Ετήσια συνδρομή για τρίμηνη ενημέρωση, για το έτος ,16 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2008 (ΠΟΕ) ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε ΕΤΟΥΣ ,24 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ 8825 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ,00 Περιβαντολογική διαχείρηση και παρουσίαση δεδομένων για ανάδειξη-προστασία μνημείων και τόπων ιστορικής αξίας και φυσικού κάλλους σε διαδρομές ιστορικού ενδιαφέροντος (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ) 44,63 Ενοίκιο στέγασης Αγροτικού Ιατρείου Κάτω Στενής για το χρονικό διάστημα από 1/10-31/12/05 450,00 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 500,00 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑΧ.23/9) ΜΕ ΑΠ.8564 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 235,62 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) Ε.Σ.Δ.Α.Δ.Κ.Ε. (ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΤΩ ΣΤΕΝΗΣ ΕΚΠΟΛ.-ΕΠΙΜΟΡΦ.- ΕΞΩΡΑΪΣ.&ΦΥΣΙΟΛ. ΣΥΛ. ΣΤΕΝΗΣ. Εκπολ.-Επιμορφ.- Εξωραϊστ.Σύλ. των Απανταχού Λαμαριωτών ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 213 Α Απρ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ Α.Π ,98 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 214 Α Απρ /11 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠ 14780( ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σ.Π ΨΑΧΝΩΝ 38,56 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 215 Α Απρ Προμήθεια φορτηγό ανατρεπόμενο 149,05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI 216 Α Απρ Προμήθεια Καινούργιο Απορριμματοφόρο 160,11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI 217 Α Απρ Προμήθεια (1) μεταχειρισμένος τροχοφόρος φορτωτής -CATERPILLAR Σειρά AWYO ,00 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 218 Α Απρ Καταβολή συνδρομής έτους 2009 στον Ε.Σ.Δ.Δ.Κ.Ε ,00 ΕΥΒΟΙΑΣ

14 219 Α Απρ Συνδρομή στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ έτους , Α Απρ Επιχορήγηση Συλλόγου, σύμφωνα με την αριθ. 87/2006 Α.Δ.Σ ,00 ΕΞΠΡΕΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΞΩΡ.ΜΟΡΦΩΤ. ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ-Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 221 Α Απρ Δημοσιευση ευχών Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς 2003,στην Ευβοική γνώμη 468,46 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 222 Α Απρ Δημοσίευση ευχών Πάσχα2003,στην Ευβοική γνώμη 519, Α Απρ Δημοσίευση ευχών Χριστουγέννων ,55 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 224 Α Απρ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 82,92 ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠ. - ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓ. 225 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Καταχώρηση δημοσίευση εορταστικών ευχών για το Πάσχα 2002 στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ 295,00 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:αποκομιδή και μεταφορά απορριμάτων ΔΔ Στροπώνων 160,65 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για το έργο:αποκομιδή και μεταφορά απορριμάτων ΔΔ Στροπώνων 380,21 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<αναπλάσεις ΔΔ Θεολόγου -Βούνων-Μίστρου>> 401,63 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ για το έργο: < Αναπλάσεις Δ.Δ. Αγ.Αθανασίου-Λούτσας-Γλυφάδας> 401,63 Δημοσίευση διακήρυξης στη εφημερία Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<αναπλάσεις ΔΔ Πάλιουρα-Αμφιθέαςοικ.Λάμαρης>> 401,63 Δημοσιευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<αναπλάσεις ΔΔ Στενής-Καμπιών >> 374,85 Δημοσίευση διακήρυξης στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ του έργου:<<ασφαλτόστρωση οδών ΔΔ Καθενών -Αγίου Αθανασίου -Γλυφάδας>> 412,34 Δημοσίευση στην εφημερίδα Η ΕΥΒΟΙΚΗ της διακήρυξης του έργου:καθαρισμός περιαστικών δασών >> 182,07 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης, στην Ευβοική, της εργασίας με τίτλο <Αρση Καταπτώσεων από Θεομηνίες> 168,68 Δημοσιεύση περίληψης διακήρυξης στην εφημερίδα Η Ευβοική για τα έργα: οδοποιία Στροπώνων,Αναπλάσεις θεολόγου-μιστρου,οδοποιία Πάλιουρα-Γλυφάδας-Αγ.Αθανασίου 1.204,88 Προμήθεια ειδών διατροφής για τους σχολικούς αγώνες την 02/06/ ,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 41,31 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 7267 ΑΠΌ ΕΩΣ ,00 ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΒΟΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΖΩΗ ΜΟΥΖΕΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΕΥΒΟΙΚΗ Α.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. (EXPRESS SERVICE) 239 Α Απρ Προμήθεια ξυλείας και μονωτικών υλικών για το έργο - Κατασκευή αποδυτηρίων στο Δ.Δ. Στροπώνων 758,37 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ 240 Α Απρ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ 3.000,00 ΠΡΟΣΩΠΟ

15 241 Α Απρ Λογ/σμός 1ος του έργου -Κατασκευή Δεξαμενών & δικτύου ύδρευσης στα Δ.Δ. Πισσώνα & Καθενών (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ)(Συνεχιζ) 52,51 Κ/Ξ ΓΕΩΡΓ.Ι.ΧΑΣΑΝΔΡΑ Σ-ΚΩΝ. ΛΑΓΟΣ 242 Α Απρ Προμήθεια στεφάνου 48,60 ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 243 Α Απρ Προμήθεια στεφάνων 44,37 ΚΑΔΔΙΤΗ Θ. - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ε &ΣΙΑ Ο.Ε. - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕ 244 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου - Ανάπλαση στα Δ.Δ. Θεολόγου-Βούνων-Μίστρου 35,43 ΚΑΔΔΙΤΗΣ ΧΡ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερίδα ΕΥΒΟΙΑ- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΒΟΙΑ 83,11 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Προμήθεια καμινάδας & αερολέβητα για την Ανέγερση του Δημοτικού καταστήματος στο Δ.Δ. Στροπώνων 2.301,00 ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΤΕΕ ΚΑΡΑΠΑΣ Β. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞΙ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΌ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 225,60 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική ΚΑΡΛΑΤΗΡΑΣ θρησκευτικήπανήγυρη στο Δ.Δ. Στροπώνων 361,56 Βελτίωση βατότητας δημοτικών και αγροτικών δρόμων,με χρήση μηχανημάτων (εκσκαφέαςφορτηγό), για το έργο Καθαρισμός περιαστικών δασών 9.992,43 Εκτέλεση του έργου <Αποκατάσταση βατότητας οδών Δ.Δ. Θεολόγου, Πισσώνα, Λούτσας, Πάλιουρα> 6.925,00 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ 251 Α Απρ Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 1.115, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Προμήθεια οργάνων (τσουλίθρα, κούνια, μύλος, τραμπάλα, κλπ) για την Παιδική Χαρά Δ.Δ. Πισσώνα 4.383,96 Εξόφληση 1ου Λογαριασμού του έργου <<Εργασίες ολοκλήρωσης του κοινοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου>>,της πρώην Κοινότητας Λούτσας ,38 Εξόφληση 1ου Λογαριασμού, για το έργο - Διαμόρφωση-Ανάπλαση ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων-πλατειών κ.λ.π στην Κοινότητα Λούτσας 936,86 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (3Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 994,84 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 178,50 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 178,50 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΟΔΟΥ ΤΔ.ΨΑΧΝΩΝ 178,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 1.019,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 899,99 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 1.199,99 ΚΑΤΣΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥ. - ΧΡΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

16 262 Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 1.199,99 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 263 Α Απρ Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΕΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 1.007,97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 900,00 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 265 Α Απρ Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Καθενών ,47 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 266 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημμένους του Δήμου, μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου ,69 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις29/6/2002 κατά τηθεμελίωσηουκλειστού Γυμναστηρίου στο Δ.Δ. Καθενών 313,81 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστοική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καθενών ,09 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων στίβου στους συμμετέχοντες στην οργάνωση των αγώνων την στους Καθενούς 1.062,72 ΚΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 270 Α Απρ Παράθεση γεύματος σε χορευτικά συγκροτήματα ,19 ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 271 Α Απρ Παράθεση γευματος στους προσκεκλημένους του Δήμου για το σεμινάριο 1.049,10 ΛΑΜΠΡΟΣ Ν. ΘΑΝΟΣ 272 Α Απρ Προμήθεια τεσσάρων δισκετών Η/Υ 8, Α Απρ Προμήθεια δικετών 8,26 Συντήρηση οθόνης pcδδ Πισσώνα-Συντήρησης σύνδεσης δικτύου μηχανοργάνωσηςμε ΔΔΚαθενών 274 Α Απρ και αντικατάσταση καλωδίου σερβερ Δήμου 212,40 Πληρωμή εργου:εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσηςτων ΔΔΣτενής- 275 Α Απρ Πισσωνα 5.888,20 Πληρωμή εργου: Εγκατάσταση ασύρματης ζευξης για σύνδεση δικτύων μηχανοργάνωσηςτων ΔΔΣτενής- 276 Α Απρ Πισσωνα 9,44 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 277 Α Απρ Ανοιγμα νέας χρήσης οικονομικού προγράμματος,έτους ,20 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. 278 Α Απρ Στήριξη προγραμμάτων μηχανοργάνωσης του Δήμου 566, Α Απρ Επισκευή και συντήρηση εκτυπωτή 129, Α Απρ Α Απρ Α Απρ Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου -Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Πισσώνα, Βούνων, Καθενών) 249,00 Λογ/σμος 2ος του έργου -Εργασίες δημιουργίας νέας Βιβλιοθήκης σε διαθέσιμο Δημοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καθενών 465,50 Λογ/σμος 4ος του έργου - Βελτίωση Αγροτικών Δρόμων προς θέση ΕΡΙΑ Δ.Δ. Καθενών & ΑΒΓΑΡΙΑ Δ.Δ. Γλυφάδας 1.435,14 ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 283 Α Απρ Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Αγροτικά Ιατρεία Μίστρου- Καμπιών 79,68 ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠ.ΚΩΝ/ΝΟΣ

17 284 Α Απρ Προμήθεια ανταλλακτικών, για χλοοκοπτικό μηχάνημα 45,02 ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤ.- ΕΜΠΟΡΟΣ 285 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ) 1.500,00 Προμήθεια αναψυκτικών για σχολικούς αγωνες ποδοσφαίρου 81,11 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά την εορταστική θρησκευτική πανήγυρη Δ.Δ Καμπιών 1.167,04 Προμήθεια οικοδομικών υλικών, για το έργο - Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας 261,80 Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έργο - Αποχετευτικό ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου 190,40 Δημοσίευση περιβαλοντικής εκτίμησης & αξιολογησης στην εφημερίδα Πανευβοικό Βήμα, για το έργο -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών, Τ.Κ Καστέλλας -Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε. Μεσσαπίων - του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 36,90 Δημοσίευση απόφασης έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας- Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Δ.Μεσσαπίων- του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Πανευβοικό Βήμα 36,90 Δημοσίευση έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Επέκταση του δικτύου ύδρευσης για το συγκρότημα ΑΚΤΗ ΤΡΙΤΩΝ στο Δ.Δ.Πολιτικών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων στην εφημερίδα Πανευβοικό Βήμα 36,90 Δημοσίευση ευχών Χριστουγέννων -Πρωτοχρονιάς2002,στο Πανευβοικό βήμα 692,59 Δημοσίευση ευχών Πάσχα 2003,στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 433,06 Πληρωμή συνδρομής εφημερίδας πανευβοικό βήμα για το ,09 ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 296 Α Απρ Α Απρ Συνδρομή ετους 2002,στην εφημερίδα Πανευβοικό βήμα 122,10 Δημοσίευση στην εφημερίδα Πανευβοικόν Βήμα, περίληψη διακήρυξης Δημάρχου για την διενέργ.διαγων. για την εκμισθωση Δημοτικού ακινήτου στη θέση Στατόρι Δ.Δ. Στενής 479, Α Απρ Προμήθεια πινακίδας στο ΔΔ Μίστρου 103,88 ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΟΝ ΒΗΜΑ-ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ.- ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 299 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ JCB ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ) 1.190,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ JCB 595,00 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μίστρου 95,79 Εξόφληση 2ου λογ/σμου του έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολέιου & Νηπιαγωγείου Μίστρου 27,50 Δημοσίευση διακήρυξης δημοπρασίας για κατασκευή οστεοφυλακίου Δ.Δ Θεολόγου στην εφημερρίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 131,59 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ 192,01 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧ.ΑΝ.-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

18 305 Α Απρ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΟΚΤΟΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ 219,86 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΙΧ.ΑΝ.-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 306 Α Απρ Α Απρ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΜΕ 58183,ΚΗΙ 8826, ,20 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 141,31 ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.- ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 308 Α Απρ Προμήθεια υλικών ( συρμ/κά-δομικά) 23, Α Απρ Προμήθεια υλικών (συρμ/κά-δομικά) 8, Α Απρ Α Απρ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ <<ΓΑΙΑ>> 500,00 Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου την ,παραμονή θρησκευτικής πανήγυρης στο Δ.Δ Πισσώνα , Α Απρ Παράθεση γεύματος στο Δ.Δ Πισσώνα 81,00 Παράθεση δεξίωσης μετά το πέρας των σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου στους συμμετάσχοντος στην 313 Α Απρ οργάνωση των αγώνων την στον Πισσώνα 480,00 ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ <<ΓΑΙΑ>> ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Γ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 314 Α Απρ Παραθεση γεύματος την19/5/2002 στο ΔΔΠισσώνα για σχολικούς αγώνες 993,60 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 315 Α Απρ Πληρωμή εργασίας Καθαρισμός περιαστικών δασών 116,40 ΣΕΓΚΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ 316 Α Απρ Προμήθεια οικοδομικών υλικών (άμμος) για την <Συντήρηση οδών> 37, Α Απρ Μετάδοση ευχών Πάσχα , Α Απρ Μετάδοση ευχών Πάσχα ,10 Μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων στο ραδιοφωνικό σταθμό 9,65 για την προβολή μουσικής εκδήλωσης στο Δ.Δ. Λούτσας στις Α Απρ ,98 ΣΚΟΛΙΔΗ ΒΛΑΣΗ ΥΙΟΙ ΕΠΕ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ &ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 320 Α Απρ Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ ,56 Σ.Π. Σταμέλος 321 Α Απρ Συντήρηση και επισκευή ΚΗΟ ,63 Σ.Π. Σταμέλος 322 Α Απρ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΧΕΠ ΤΟΥ ΑΡ.1508/2006 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 136,00 ΣΠΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΟΤ. ΥΠΑΛΛ. 323 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. 154,98 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παράθεση γεύματος στους προσκεκλημένους του Δήμου στις κατά τη μουσικοχορευτική εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Στενής 1.152,88 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για δημοτικά συμβούλια. 138,56 ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 326 Α Απρ Προμήθεια ποτών και αναψυκτικών για εορταστικές εκδηλώσεις Δήμου 518,45

19 327 Α Απρ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 400,00 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Β ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. 328 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ ΔΟΣΗ / 2009) 890,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Γ & Δ ΔΟΣΗ / 2009) 600,78 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Ε! ΔΟΣΗ) 100,39 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3.000,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ) 2.300,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3729/ ΣΥΒΟΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 242,81 ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΚΑΙ 3253 ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΘΑΡΙ 146,44 ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ Β! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Σ ΣΩΤΗΡΑΚΗ - ΠΡΙΜΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Σ 336 Α Απρ Μετάδοση εορταστικών ευχετηρίων μηνυμάτων για το ΠΑΣΧΑ 2002 στο ΡΑΔΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙ 1 247,80 Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 337 Α Απρ Μετάδοση ευχών Πάσχα στο Ράδιο Αλιβέρι 283,20 Τ.ΓΚΟΤΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 338 Α Απρ Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους ,02 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 339 Α Απρ Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους ,01 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 340 Α Απρ Συνδρομή περιοδικού ευβοικό χωριό έτους ,00 ΤΑΜΒΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ 341 Α Απρ Επισκευή ελαστικών τσάπας 20, Α Απρ Επισκευή ελαστικών τσάπας 6, Α Απρ Γενικό πλύσιμο και γράσσο μηχανήματος 51,92 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 344 Α Απρ Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας 7,34 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 345 Α Απρ Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 42,26 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 346 Α Απρ Α Απρ Προμήθεια μικρών εργαλείων για εργάτες καθαριότητας 92,96 Πληρωμή 2ου Λογαριασμού έργου Οδοποιία Τ.Δ Πισσώνα -Πούρνου 120,23 ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

20 Βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων, με χρήση ΤΖΑΦΕΡΟΣ μηχανημάτων, για το έργο Καθαρισμός Περιαστικών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ 348 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Δασών ,18 Εκσκαφές τάφρων για το έργο <Αποχέτευση ομβρίων Κάτω Στενής> με χρήση μηχανήματος εκσκαφέα, ώρες εργασίας 26 Χ 25,00 Ευρώ ανά ώρα 773,50 Χωματουργικές εργασίες, για το έργο - Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων στο Δ.Δ Αμφιθέας 654,50 Χωματουργικές εργασίες(εκσκαφές τάφρων) για την κατασκευή του έργου - Αποχετευτικά ομβρίων Δ.Δ. θεολόγου 714,00 ΟΕ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ ΤΖΑΦΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ&ΥΙΟΙ ΟΕ 352 Α Απρ Προμήθεια τσιμεντένιων σωλήνων Φ ,56 ΤΡΙΚΚΑΣ Ε&Β ΟΕ 353 Α Απρ Προμήθεια σαντουιτςκαι χυμών για μαθητική εκδρομή,που οργάνωσε ο Δήμος 899,40 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 354 Α Απρ Δεξίωση προσκεκλημμένων στο Δ.Δ Στενής 203, Α Απρ Δεξίωση προσκεκλημμένων στο Δ.Δ Στενής 357,00 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 356 Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Α Απρ Προμήθεια γλυκισμάτων για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 87,59 ΤΣΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. Δημοσίευση ευχών Πάσχα 2002,στην εφημερίδα ΙΩΑΝΝΗΣ Αρέθουσα 885,00 (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) Δημοσίευση ευχών Χριστουγέννων 2002,στην εφημερίδα Αρέθουσα 885,00 Δημοσίευση ευχών Πάσχα 2003,στην εφημερίδα Αρέθουσα 1.003,00 Συνδρομή στην εφημερίδα - ΑΡΕΘΟΥΣΑ για το έτος ,00 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΨΑΧΝΩΝ <<ΡΙΖΕΣ>> 1.000,00 Προμήθεια υλικών (βάννες, κολλάρα) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πισσώνα, Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου 210,63 Προμήθεια υλικών (σωλήνες, καμπύλες) για την Επέκταση δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Καθενών- Πάλιουρα-Αγ.Αθανασίου-Γλυφάδας 951,05 Προμήθεια υλικών για την Συντήρηση δικτύων ύδρευσης 377,47 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΡΕΘΟΥΣΑ) ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΔ ΨΑΧΝΩΝ "ΟΙ ΡΙΖΕΣ" ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ ΧΑΣΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΑ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΕΜΠΟΡΟΣ 365 Α Απρ Νομικές υπηρεσίες-τρίκκας Γρηγόρης 77,80 ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 366 Α Απρ Νομικές υπηρεσίες-τρίκκας Γρηγόρης 26,90 ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 367 Α Απρ Νομικές υπηρεσίες-τρίκκας Γρηγόρης 114,60 ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 368 Α Απρ Νομικές υπηρεσίες-τρίκκας Γρηγόρης 77,45 ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 369 Α Απρ Νομικές υπηρεσίες-τρίκκας Γρηγόρης 66,35 ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 370 Α Απρ Νομικές υπηρεσίες-τρίκκας Γρηγόρης 8,85 ΤΡΙΚΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 13 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 7/2014 από 15/4/2014. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 9 η του μηνός Μαίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 20 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 17/2013 από 27/8/2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 20/2014 από 2/12/2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 31 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4.

Δήμου Πύλου - Νέστορος. Δημοτικούς Συμβούλους κους: 1. Σαρδέλη Ιωάννη. 2. Ψαλλίδα Διονύσιο. 3. Χαραμαρά Θεόδωρο. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλος 18-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 7637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Νέστορος Ταχ. Κωδ. : 240 01 Τηλ.: 27233 60233 FAX: 27230 28279 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 20/6.5.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 3 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12: 00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 / 14-8-2015 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ληλαντίων & Μεγασθένους Χαλκίδα 341 00 Τηλ: 2221 3 55182 FAX : 2221035000 konstantina.gkegka@dchalkideon.gr www.dimos-xalkideon.gr Χαλκίδα 14 8-2015

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 11/2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11 /2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 4 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 17/8.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 37/17.9.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 53/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 10 ης /2012 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

0,01 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 12.210,00 ΤΕΛΟΣ ΑΝΙΚΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΑΠ) 8.000,00 ΣΑΤΑ 2014 10.000,00 ΣΑΤΑ 2015 10.000,00 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ Πρωτ:16297/1-12-14 Εισήγηση προς την εκτελεστική επιτροπή περι : ΤΕΧΝΙΚΟ 2015 ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 02.40.7111.0003 7111 ΑΠΟΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3284 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 4 Σίνδος 01-02-13 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα (Άρθρα 72, 74 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012

Α Α: ΒΟΝΝΩΨΛ-ΓΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 5/2012 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 1/2012 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: ιάθεση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/27-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 190-07/27-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 26/23.6.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/20-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 156-06/20-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου. Εισηγητής: ΑΝΤΙΔ. ΧΑΡ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 1805/5.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 45-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση προϋπολογισμού έτους. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 02/ συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Κοζάνης Απόφαση αριθμ. 03/ Στην Κοζάνη σήμερα 27/01/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/18-05-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 288-11/18-05-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4/15-3-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 15 Μαρτίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της με αριθ. 1 από 17 Ιανουαρίου 2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καρύστου AΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 18/14.4.2014 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 22/22-06-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 418-22/22-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Δ.Σ.: 6 /2015 ΑΡ.ΑΠΟΦ.: 31/2015 ΘΕΜΑ ΗΔ: «Απολογισμός Εσόδων Εξόδων έτους 2014» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 6/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 378 ΘΕΜΑ: 8 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ 2ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 21 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 161 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ A/A Έκθεσ η Στην Ερμούπολη σήμερα 12/6/20, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ Έντυπο Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος Κωδικός Εντύπου: Έκδοση: Ε01-01.02 1 η ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Μύκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4Γ6ΩΞΜ-6ΘΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Επιτροπής ήταν: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 1 5 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 17-234 ΘΕΜΑ : «Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009». Στην συνεδριακή αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα