Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας"

Transcript

1 Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας Επιπτώσεις στις ελληνικές μετοχές των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία Περίληψη Νικόλαος Απέργης καθηγητησ Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ο στόχος της εμπειρικής αυτής προσπάθειας είναι η διερεύνηση, μέσω της μεθοδολογίας των διμεταβλητών υποδειγμάτων Γενικής Αυτοπαλίνδρομης υπό Συνθήκη Ετεροσκεδαστικότητας (GARCH), ανάμεσα στις μετοχικές αποδόσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων και των αποδόσεων των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REITs), καθώς και της μεταβλητότητας των αποδόσεων ανάμεσα στα δύο αυτά είδη περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία χρησιμοποιούνται ως αντιπροσωπευτική μεταβλητή για τις επιδόσεις του τομέα των στεγαστικών δανείων, ενώ η δεύτερη σχέση επιτρέπει τη διερεύνηση της συχνότητας αλλά και της κατεύθυνσης της μετάδοσης του κινδύνου ανάμεσα σε περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού κλάδου. Τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία επηρεάζουν σημαντικά τις αντίστοιχες αποδόσεις των μετοχών των τραπεζικών ιδρυμάτων, τόσο σε όρους μέσων όσο και σε όρους διακύμανσης, ενώ ταυτόχρονα η επίδραση αυτή έγινε εξαιρετικά πιο έντονη μετά το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο συγγραφέας επιθυμεί να ευχαριστήσει τους καθηγητές Π. Βλάμη και M. J. Flannery για τα εποικοδομητικά τους σχόλια, καθώς και τον καθηγητή Γκ. Χαρδούβελη για την πρόσκληση στον τιμητικό αυτό τόμο. Φυσικά, οποιαδήποτε λάθη βαρύνουν αποκλειστικά τον συγγραφέα. 447

2 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1. Εισαγωγή Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει εξετασθεί εκτενώς η επίδραση τόσο των επιτοκίων όσο και των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις μετοχές των τραπεζικών ιδρυμάτων (Flannery et al Elyasiani and Mansur, 2003 Elyasiani et al., 2007). Αυτό όμως που δεν έχει εξετασθεί είναι η επίδραση του τομέα των ακινήτων στις εν λόγω αποδόσεις, δεδομένου ότι οι εξελίξεις στον τομέα αυτό έχουν σημαντική επίδραση τόσο στην κερδοφορία όσο και στον κίνδυνο λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι He et al. (1997) δείχνουν ότι οι τραπεζικές αποδόσεις είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στις μεταβολές των αποδόσεων τόσο των στεγαστικών δανείων όσο και των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Ειδικότερα, οι τραπεζικές μετοχές δείχνουν θετική και μεγαλύτερη ευαισθησία στις επενδυτικές αποδόσεις στην αγορά κατοικίας. Η σχέση αυτή όμως φαίνεται να μην ισχύει για περιόδους όπου άλλες διαταραχές φαίνονται να παίζουν τον ρόλο τους, όπως διαταραχές στην αγορά πρώτων υλών και πολιτικών αναταραχών. Επιπλέον, οι Davis and Zhu (2005) παρείχαν εμπειρική υποστήριξη στο ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν σημαντική επίδραση σε πολλές μεταβλητές που περιγράφουν τη συμπεριφορά των τραπεζικών ιδρυμάτων, για παράδειγμα, δείκτες ανάληψης κινδύνου, δείκτες κερδοφορίας, δείκτες αποτελεσματικότητας και δείκτες δανειακής δραστηριότητας. Η σκοπιμότητα εξέτασης της ανωτέρω σχέσης κρίνεται ουσιώδης από τη στιγμή που τα τελευταία έτη οι τράπεζες διεθνώς έχουν συμπεριλάβει στο ενεργητικό τους ένα σημαντικό κομμάτι των συνολικών δανείων τους ως στεγαστικά δάνεια, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αντίδραση στις απαιτήσεις των ελεγκτικών αρχών για πιο ασφαλή κεφαλαιακή επάρκεια όσο και στο ότι τα ακίνητα διαφόρων μορφών, για παράδειγμα εμπορικά ακίνητα, χρησιμεύουν και σαν εγγυητικό περιουσιακών στοιχείων σε πολλές άλλες μορφές δανειοδοτήσεων (Davis, 1993). Σαν αποτέλεσμα, παρατηρήθηκε μείωση του πιστωτικού κινδύνου (με δεδομένο τον θεσμό των εγγυήσεων που συνοδεύει τα στεγαστικά δάνεια). Το αρνητικό μέρος αυτής της αντικατάστασης, όμως, είναι η προοπτική μείωσης των κερδών και αύξησης του κινδύνου λειτουργίας, στην περίπτωση μιας μη αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων ή μιας μη αναμενόμενης πτώσης των αξιών των ακινήτων (Blasko and Sinkey, 2006). Τα τελευταία έτη και κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ, παρατηρήθηκε μια σημαντική αύξηση της ρευστότητας στην αγορά δανειακών κεφαλαίων, με αποτέλεσμα τα κριτήρια ελέγχου δυνητικής δανειακής ρευστότητας από την πλευρά των δανειστών (τραπεζικά ιδρύματα) να έχουν χαμηλώσει υπερβολικά, ενώ ταυτόχρονα τα ίδια τα τραπεζικά ιδρύματα να έχουν προχωρήσει στη δημιουργία καινοτόμων δανειακών προϊόντων και διαδικασιών (μηδενικές προκαταβολές και κυμαινόμενα επιτόκια). Όμως η αδυναμία μεγάλων ομάδων δανειοληπτών να αποπληρώσουν τα δάνειά τους, με την ταυτόχρονη πτώση των τιμών των ακινήτων για τα οποία είχε χρησιμοποιηθεί δανεισμός, οδήγησαν τόσο τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και την πραγματική οικονομία στη μεγαλύτερη κρίση τους μετά τη δεκαετία του Τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά, αφού μετά τον χρηματοπιστωτικό τομέα (με χρεοκοπία πολλών τραπεζικών ιδρυμάτων και κατάρρευση των τιμών των μετοχών) η κρίση πέρασε και στην πραγματική οικονομία και οδήγησε στη χρεοκοπία πολλές επιχειρήσεις, στη μείωση του πλούτου των οικονομικών ατόμων και κυρίως των καταναλωτών, στη δραματική χειροτέρευση των δημοσιονομικών μεγεθών στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να στηρίξουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα και στη γενικότερη μείωση των δεικτών της οικονομικής δραστηριότητας. Μία από τις κυριότερες αιτίες της κρίσης αυτής ήταν η υπερβολική πιστωτική επέκταση και μόχλευση, όπου υψηλή μόχλευση μεταφράζεται ως χαμηλά ίδια κεφάλαια και υπέρμετρος δανεισμός ως προς το ενεργητικό των τραπεζικών ιδρυμάτων (Κολλίντζας και Ψαλιδόπουλος, 2009 Χαρδούβελης, 2009α). Στην προσπάθεια δε των τραπεζικών ιδρυμάτων να μειώσουν τα επίπεδα της μόχλευσής τους, οδηγούνται σε μετατροπή των δανείων τους σε χρεόγραφα. Έτσι, μειώνεται το ενεργητικό των τραπεζών και ταυτόχρονα η δανειακή επέκταση προς την πραγματική οικονομία. Σαν αποτέλεσμα, επεκτείνεται δραστικά η κρίση και η ύφεση στην οικονομία (Χαρδούβελης, 2009α), όπως αυτή εκφράζεται μέσω επιταχυνόμενης πτώσης των τιμών των ακινήτων, μείωσης των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών (μέσω του αποτελέσματος πλούτου) και τέλος, μείωσης της συνολικής ζήτησης, της απασχόλησης και του εθνικού εισοδήματος. Επιπλέον, όσον αφορά δε τα τραπεζικά ιδρύματα, η πρακτική των κυμαινόμενων επιτοκίων, μια πρακτική δανειοδότησης που έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των ιδρυμάτων αυτών, θα υποδαυλίσει ακόμα περαιτέρω την ικανότητα των 448

3 Νικόλαος Απέργης Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα δάνειά τους και θα οδηγήσει σε περαιτέρω χειροτέρευση των χρηματοοικονομικών ροών στα ιδρύματα αυτά, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να υιοθετήσουν μειώσεις των επιτοκιακών περιθωρίων, γεγονός που θα μειώσει την κερδοφορία τους, άρα και τη χρηματιστηριακή τους αξία. Τα ανωτέρω καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα των «κύκλων των ακινήτων» για τη δανειακή ικανότητα των τραπεζών αλλά και για την κερδοφορία τους. Έτσι, όταν οι αξίες (τιμές) των ακινήτων αυξάνονται, τότε τα τραπεζικά ιδρύματα θεωρούν ότι μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να μην αποπληρωθούν τα στεγαστικά δάνεια, με αποτέλεσμα οι επισφάλειες των δανείων αυτών να μειώνονται με τη σειρά τους και η ποιότητα των στεγαστικών δανείων να αυξάνεται. Ταυτόχρονα, τα τραπεζικά ιδρύματα αποφασίζουν να επεκτείνουν τη δανειοδότηση στους δανειολήπτες τους (ή και σε νέους δανειολήπτες) και ειδικότερα στον τομέα των εμπορικών ακινήτων, με τα ασφάλιστρα κινδύνου να ακολουθούν πτωτική πορεία. Το ευνοϊκό αυτό περιβάλλον δανειοδότησης οδηγεί τις τιμές των ακινήτων ακόμα υψηλότερα, καθώς η ζήτηση αυξάνεται με φρενήρη ρυθμό, ενώ η προσφορά ανταποκρίνεται σε πολύ χαμηλότερους ρυθμούς, λόγω και του χρόνου που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθούν τα στεγαστικά επενδυτικά σχέδια (Davis and Zhu, 2004). Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι δυνητικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι ανωτέρω περιγραφέντες κύκλοι των ακινήτων είναι σε θέση να επηρεάσουν την αποδοτικότητα και την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων τείνουν να αυξάνουν τα πάγια περιουσιακά τους στοιχεία και, με τη σειρά τους, την κεφαλαιοποίηση των ιδρυμάτων αυτών. Επιπλέον, οι αυξήσεις αυτές σηματοδοτούν μια θετική ανταπόκριση από την πλευρά των κατασκευαστών, με αποτέλεσμα να αυξάνει η ζήτηση σε όλους τους τομείς της οικονομίας, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της πιστωτικής δανειοδότησης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι εκφράζονται σημαντικές αμφιβολίες σχετικά με το αν η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία που ακολουθεί μετά από μια αύξηση των τιμών των ακινήτων θα μπορεί να επηρεάσει θετικά την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, στη βραχυχρόνια περίοδο, μια αύξηση των τιμών των ακινήτων θα οδηγήσει σε μείωση τόσο της αδυναμίας των δανειοληπτών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσο και στις αναμενόμενες ζημιές όλων των ενυπόθηκων δανείων, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση της κερδοφορίας των ιδρυμάτων αυτών. Όμως στη μακροχρόνια περίοδο, δεν μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί, αφού σε μια αποτελεσματική αγορά τα επιτόκια αντανακλούν τον πραγματικό κίνδυνο αδυναμίας πληρωμών, ενώ η κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων εξαρτάται αποκλειστικά από τη «διάθεση» των ιδρυμάτων αυτών για ανάληψη περισσότερου κινδύνου. Έτσι, όσο περισσότερο κίνδυνο αναλαμβάνουν τα τραπεζικά ιδρύματα, τόσο υψηλότερες αναμένονται να είναι και οι αποδόσεις τους. Με άλλα λόγια, μια αύξηση των τιμών των ακινήτων, ενώ βελτιώνει την απόδοση των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, δεν είναι απαραίτητο να αυξήσει και την κερδοφορία τους, αφού το ασφάλιστρο κινδύνου στις εν λόγω επενδύσεις θα έχει μειωθεί (Herring and Wachter, ). Επιπλέον, τα τραπεζικά ιδρύματα μπορεί να μην πάρουν υπόψη τους τον κίνδυνο της ενάντιας επιλογής (adverse selection), καθώς επιζητούν να επεκτείνουν με γρήγορους ρυθμούς τη δανειοδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η τάση τους αυτή τα οδηγεί προς την κατάσταση της «καταστροφικής μυωπίας» λόγω της αλλαγής της ανοχής τους ως προς τα επίπεδα κινδύνου που επιθυμούν να αναλάβουν. Ανεξάρτητα των αιτιών που οδηγούν τα τραπεζικά ιδρύματα σε μια τέτοια κατάσταση καταστροφής, για παράδειγμα, η κακή διαχείριση του κινδύνου, η έλλειψη επαρκών στατιστικών στοιχείων, η μεροληπτική καταμέτρηση των υπό εξέταση μεταβλητών (Borio et al., 2001) και η ένταση του ανταγωνισμού που ακολουθεί την απελευθέρωση των κανόνων του τραπεζικού συστήματος (Berger and Udell, 2003), τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν το κίνητρο να αναλάβουν περισσότερο κίνδυνο και έτσι τα ασφάλιστρα κινδύνων τους να αποτυγχάνουν να αποζημιώσουν για τυχόν δυνητικές απώλειες ή ζημιές. Τα ανωτέρω θεωρητικά συμπεράσματα έχουν λάβει και εμπειρική υποστήριξη. Ειδικότερα, οι Cavallo and Majnoni (2001), οι Arpa et al. (2001) και οι Laeven and Majnoni (2003) υποστηρίζουν ότι υπάρχει μια αρνητική σχέση ανάμεσα στον ρυθμό αύξησης των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και στην κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Αντίθετα, οι Bikker and Metzemakers (2004) παρατηρούν μια θετική σχέση ανάμεσα στις δύο αυτές μεταβλητές, γεγονός που παρέχει εμπειρική υποστήριξη στην άποψη ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αυξάνει κατά τη διάρκεια ανόδου της οικονομίας. 449

4 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Ο στόχος της εμπειρικής αυτής μελέτης είναι να διερευνήσει την επίδραση των εξελίξεων στην αγορά των ανωνύμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από τις αποδόσεις των επενδύσεων των ανωνύμων εταιρειών σε ακίνητη περιουσία (REITs), στις τιμές των μετοχών και στη μεταβλητότητα των μετοχών των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η καινοτομία της έρευνας αυτής έγκειται: Πρώτον, στη χρησιμοποίηση της μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιηθεί και είναι αυτή του διμεταβλητού υποδείγματος GARCH, δεδομένων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η μεθοδολογία αυτή, όπως ο ταυτόχρονος προσδιορισμός των αλληλεπιδράσεων των μέσων και των διακυμάνσεων των αποδόσεων ανάμεσα στις τραπεζικές μετοχές και στις αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, γεγονός που αυξάνει την ισχύ των εμπειρικών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η διερεύνηση της ανωτέρω σχέσης στην περίοδο πριν και μετά τη χρηματοοικονομική κρίση που επήλθε το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος) του 2007 και ξεκίνησε στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης των ΗΠΑ και φυσικά επηρέασε όλο το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στο οποίο αφού δημιούργησε μια παρόμοια κρίση, επεκτάθηκε στην πραγματική οικονομία. 2. το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η αγορά ακινήτων στην ελληνική οικονομία Όσον αφορά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αυτό διατήρησε όχι μόνο τον χαμηλότερο βαθμό μόχλευσης, αλλά επιπλέον χαμηλό βαθμό τόσο στην εξάρτησή του από τις κεφαλαιαγορές για άντληση ρευστότητας αλλά και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια (Καραμούζης, 2009). Το ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα είναι ένα θέμα χωρίς αμφιβολία, αλλά τα προβλήματα αυτά δεν σχετίζονται με τα αίτια της κρίσης αλλά με τη γενικότερη μακροοικονομική, και κυρίως, δημοσιονομική, εικόνα της χώρας και τις παρενέργειές της (υψηλά δημόσια ελλείμματα και υπέρμετρο δημόσιο χρέος). Επιπλέον, η αγορά ακινήτων στην ελληνική οικονομία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες τόσο για την ομαλή λειτουργία όσο και για την ανάπτυξη της οικονομίας αυτής. Ειδικότερα, οι επενδύσεις σε ακίνητα για το έτος 2008 αποτελούσαν το 5,4% του ΑΕΠ, όταν στις υπόλοιπες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ειδικότερα στην ευρωζώνη οι αντίστοιχες επενδύσεις αποτελούσαν το 6,1% του ΑΕΠ (Χαρδούβελης, 2009β). Η απασχόληση δε στην εν λόγω αγορά ανήλθε στο 9% της συνολικής απασχόλησης της οικονομίας, όταν την ίδια περίοδο στην Ισπανία (όπου συνετελείτο ένα κατασκευαστικό επενδυτικό θαύμα) ανερχόταν στο 13% της συνολικής απασχόλησης της ισπανικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, τα ακίνητα αποτελούν για τον έλληνα επενδυτή ένα σημαντικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου του και της περιουσίας του. Έτσι, σήμερα το 81,8% των επενδύσεών του είναι σε ακίνητα (με το δεύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης παγκοσμίως, το οποίο φτάνει το 80% στον πληθυσμό), όταν το 17% και το 1,2% είναι σε καταθέσεις και μετοχές, αντίστοιχα (Χαρδούβελης, 2009β). 3. Στατιστικά στοιχεία Για τους σκοπούς της εμπειρικής μας ανάλυσης χρησιμοποιούμε μηνιαία στοιχεία για την περίοδο 2005:1-2010:3 και για τις ακόλουθες μεταβλητές: την απόδοση του 10-ετούς κρατικού ομολόγου (Ι), τις τιμές του γενικού δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (RM), καθώς και τις τιμές των τραπεζικών μετοχών της Eurobank EFG και της Τράπεζας Πειραιώς. Επιπλέον, REITs προσφέρονται μόνον από δύο τραπεζικά ιδρύματα (ειδικότερα από τις εταιρείες ΑΕΕΑΠ των τραπεζικών αυτών ιδρυμάτων) και για επαρκή χρονική περίοδο, δηλαδή από την Τράπεζα Eurobank και από την Τράπεζα Πειραιώς. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι τα REITs θεσμοθετήθηκαν στην ελληνική οικονομία με τον νόμο 2778 του Σκοπός του νομοθέτη ήταν η δημιουργία επενδυτικών σχημάτων, που θα έδιναν τη δυνατότητα τόσο σε θεσμικούς όσο και σε ιδιώτες επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε αξιόλογα και επαγγελματικά διαχειριζόμενα χαρτοφυλάκια ακινήτων με 450

5 Νικόλαος Απέργης Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας τη μορφή της επένδυσης (έστω και έμμεσα) σε ακίνητη περιουσία και με χαμηλό κίνδυνο. Στο σημείο όμως αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των επενδυτικών αυτών εταιρειών είναι ιδιαίτερα μικρός, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύονται δια νόμου να επενδύουν σε κατοικίες (μόνον σε εμπορικά ακίνητα). Έτσι, η επάρκεια των στατιστικών αυτών στοιχείων καθορίζει και το εύρος του δείγματός μας. Οι αποδόσεις των μετοχών (RΒ) υπολογίσθηκαν σαν ποσοστιαίες πρώτες διαφορές στους λογαρίθμους των τιμών των μετοχών τους, δηλαδή: R t = (logp t -logp t-1 ) x Εμπειρική ανάλυση Το διμεταβλητό υπόδειγμα GARCH με στοιχεία διαστρωματικών χρονολογικών σειρών περιλαμβάνει το σύστημα των εξισώσεων (1)-(6) που περιγράφεται στο Παράρτημα. Η εκτίμηση του συστήματος γίνεται σε δύο διαφορετικές περιόδους, δηλαδή στην περίοδο πριν την κρίση και στην περίοδο μετά την κρίση. Έτσι, η πρώτη περίοδος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 2005:1-2007:8 και η δεύτερη χρονική περίοδος αναφέρεται στο χρονικό διάστημα 2007:9-2010:3. Οι εκτιμήσεις αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων αυτών συνοψίζονται ως εξής: Το μέγεθος των συντελεστών για το χαρτοφυλάκιο της αγοράς (συντελεστής a 11 ) είναι και στις δύο περιόδους μικρότερο της μονάδος, γεγονός που δείχνει ότι οι αποδόσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων υπό εξέταση έχουν λιγότερο κίνδυνο από το χαρτοφυλάκιο της αγοράς. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν παρόμοια αποτελέσματα της διεθνούς βιβλιογραφίας (He et al., 1996 Brewer et al., 2007). Κατά την περίοδο της κρίσης όμως, ο συντελεστής είναι υψηλότερος, γεγονός που μαρτυρά τον μεγαλύτερο κίνδυνο που ενσωματώνουν οι αποδόσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων κατά την εν λόγω περίοδο. Ο συντελεστής του επιτοκίου (a 13 ) είναι αρνητικός και στατιστικά σημαντικός και στις δύο περιόδους, γεγονός που δείχνει ότι τα τραπεζικά ιδρύματα υπό εξέταση είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο των επιτοκιακών μεταβολών και ανάλογα με το χάσμα της διάρκειας των στοιχείων του ενεργητικού τους και του παθητικού τους, καθώς και με το ποσό των θέσεων σε παράγωγα που έχουν λάβει προς κάλυψη των πιθανών κινδύνων τους. Στη δεύτερη περίοδο όμως, και παρ όλη την κρίση, η ευαισθησία των αποδόσεων των τραπεζικών μετοχών είναι χαμηλότερη, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί στις εντατικές προσπάθειες των δημοσιονομικών αρχών της χώρας, καθώς και στις ενέργειες των διεθνών νομισματικών αρχών (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος τέτοιων κινδύνων. Ο συντελεστής των αποδόσεων των επενδύσεων σε στεγαστικά δάνεια (a 12 ) είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός στην περίοδο προ κρίσης. Το θετικό πρόσημο επιβεβαιώνει ότι, καθώς το μέγεθος των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία αυξάνει, ο πιστωτικός κίνδυνος των τραπεζικών ιδρυμάτων υπό εξέταση μειώνεται. Ταυτόχρονα, η αύξηση του μεγέθους του τομέα των ακινήτων αλλά και της στεγαστικής πίστης ωφελεί τα τραπεζικά ιδρύματα λόγω της αύξησης του χαρτοφυλακίου τους σε ακίνητα με τη μορφή, για παράδειγμα, γραφείων. Κατά τη διάρκεια όμως της κρίσης, ο συντελεστής γίνεται αρνητικός, γεγονός που δείχνει τον μεγαλύτερο κίνδυνο που επιφέρουν οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στην αξία των τραπεζικών ιδρυμάτων και δικαιολογεί τη σημαντικά μειωμένη επιθυμία των ιδρυμάτων αυτών να προχωρήσουν σε περαιτέρω στεγαστικές επενδύσεις. Σε όρους μεταβλητότητας, ο συντελεστής επίδρασης της μεταβλητότητας των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (b 13 ) είναι στατιστικά σημαντικός και στις δύο περιόδους, αλλά κατά τη διάρκεια της κρίσης αυξάνει από 0,248 σε 0,507, γεγονός που μαρτυρά τον αυξημένο κίνδυνο από τη στεγαστική αγορά που επιδρά στη μεταβλητότητα των τραπεζικών αποδόσεων. Με άλλα λόγια, διαταραχές στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο σε ακίνητη περιουσία συνοδεύτηκαν από μικρότερες προσαρμογές του εν λόγω χαρτοφυλακίου από μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων, πιθανόν λόγω της αντίδρασής τους να αντιμετωπίσουν τις διαταραχές αυτές. Ταυτόχρονα, η αυξημένη μεταβλητότητα δείχνει χαμηλότερη κερδοφορία, με αρνητικές επιδράσεις στις αποδόσεις των ιδρυμάτων αυτών. 451

6 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Και στις δύο περιόδους η παρουσία GARCH (συντελεστής b 11 ) είναι πιο έντονη από την παρουσία ARCH (συντελεστής b 12 ). Και οι δύο συντελεστές αυξάνουν κατά την περίοδο της κρίσης. Τα αποτελέσματά μας επιβεβαιώνουν τις έρευνες της βιβλιογραφίας που αρνούνται την παρουσία σταθερής διακύμανσης στις εν λόγω περιπτώσεις. Η παρουσία επιμονής των διαταραχών (το άθροισμα των GARCH και ARCH συντελεστών) κυμαίνεται από 0,642 κατά την περίοδο προ κρίσης σε 0,951 κατά την περίοδο της κρίσης, γεγονός που δείχνει ότι κατά τη δεύτερη περίοδο πιθανόν να αυξήθηκε η διάρκεια του επενδυτικού χαρτοφυλακίου σε ακίνητη περιουσία των εν λόγω τραπεζικών ιδρυμάτων. 5. Συμπεράσματα Η εμπειρική αυτή εργασία διερεύνησε τη σχέση ανάμεσα στις τραπεζικές αποδόσεις και των αποδόσεων των επενδύσεων των ανωνύμων εταιρειών σε ακίνητη περιουσία, τόσο σε όρους μέσων όσο και διακυμάνσεων, για την ελληνική οικονομία, καθώς και το πόσο η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε την εν λόγω σχέση. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των υποδειγμάτων GARCH με στοιχεία διαστρωματικών χρονολογικών σειρών, τα εμπειρικά αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αποδόσεις των επενδύσεων των ανωνύμων εταιρειών σε ακίνητη περιουσία επηρεάζουν σημαντικά τις αντίστοιχες των τραπεζικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται στις επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, τόσο σε όρους μέσων όσο και σε όρους διακύμανσης, ενώ ταυτόχρονα η επίδραση αυτή έγινε εξαιρετικά πιο έντονη μετά το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. 452

7 Νικόλαος Απέργης Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας Βιβλιογραφία Ελληνόγλωσση Καραμούζης, Ν. (2009), «Τα Αίτια της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης και ο Ρόλος του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος», Οικονομία και Αγορές, Eurobank Research, σσ Κολλίντζας, Τ. και Ψαλιδόπουλος, Μ. (2009), «Οι Κρίσεις του 1929 και του 2008 και οι Πολιτικές Αντιμετώπισής τους», Οικονομία και Αγορές, Eurobank Research, σσ Χαρδούβελης, Γκ. (2009α), «Η Χρηματοοικονομική Κρίση και το Μέλλον της Παγκόσμιας Οικονομίας», Οικονομία και Αγορές, Eurobank Research, σσ Χαρδούβελης, Γκ. (2009β), «Η Σπουδαιότητα της Αγοράς Κατοικίας στην Οικονομία», Ομιλία στο Συνέδριο της Τράπεζας της Ελλάδος «Αγορά Ακινήτων: Πρόσφατες Εξελίξεις και Προοπτικές». Ξενόγλωσση Arpa, M., Guilini, I., Ittner, A. and Pauer, F. (2001), The Influence of Macroeconomic Developments on Austrian Banks: Implications for Banking Supervision, Working Paper No. 1, Bank of International Settlements. Berger, A. and Udell, G. (2003), The Institutional Memory Hypothesis and the Procyclicality of Bank Lending Behavior, FEDS Working Paper No Bikker, J. and Metzemakers, P. (2004), Bank Provisioning Behavior and Procyclicality, Paper presented at the European Central Bank Financial Stability Workshop. Blasko, M. and Sinkey, J. F. Jr. (2006), Bank Asset Structure, Real-Estate Lending, and Risk Taking, The Quarterly Review of Economics and Finance 46, pp Borio, C., Furfine, C. and Lowe, P. (2001), Procyclicality of the Financial System and Financial Stability: Issues and Policy Options, Working Paper No. 11, Bank of International Settlements. Brewer, E., Carson, J. M., Elyasiani, E., Mansur, I. and Scott, W. (2007), Interest Rate Risk and Equity Values of Life Insurance Companies: A GARCH-M Model, Journal of Risk and Insurance 74, pp Cavallo, M. and Majnoni, G. (2001), Do Banks Provision for Bad Loans in Good Times? Empirical Evidence and Policy Implications, Working Paper No , New York University. Davis, E. P. (1993), Bank Credit Risk, Working Paper No. 8, Bank of England. Davis, E. P. and Zhu, H. (2005), Commercial Property Prices and Bank Performance, Working Paper No. 175, Bank of International Settlements. Davis, E. P. and Zhu, H. (2004), Bank Lending and Commercial Property Prices: Some Cross Country Evidence, Working Paper No. 150, Bank of International Settlements. Elyasiani, E., Mansur, I. and Pagano, M. (2007), Convergence and Risk-Return Linkages Across Financial Service Firms, Journal of Banking and Finance 31, pp Elyasiani, E. and Mansur, I. (2003), International Spillover of Risk and Return Among Major Banking Institutions: A Bivariate GARCH Model, Journal of Accounting, Auditing and Finance 18, pp Engle, R. F. and Bollerslev, T. (1986), Modeling the Persistence of Conditional Variance, Econometric Review 5, pp Flannery, M. J., Hameed, A. S. and Harjes, R. H. (1997), Asset Pricing, Time-Varying Risk Premia and Interest Rate Risk, Journal of Banking and Finance 21, pp He, L. T., Myer, F. C. N. and Webb, J. R. (1996), The Sensitivity of Bank Stocks to Mortgage Portfolio Composition, The Journal of Real Estate Research 13, pp Herring, R. and Wachter, S. (2002), Bubbles in Real Estate Market, Working Paper No. 402, Zell/Lurie Real Estate Center. Herring, R. and Wachter, S. (1999), Real Estate Booms and Banking Busts: An International Perspective, Working Paper 99-27, The Wharton Financial Institutions Center. Laeven, L. and Majnoni, G. (2003), Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too much, Too Late, Journal of Financial Intermediation 12, pp

8 ENOΤΗΤΑ ΣΤ: ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Παράρτημα Η μεθοδολογία του διμεταβλητού υποδείγματος GARCH Το διμεταβλητό υπόδειγμα GARCH που εξετάζουμε στο κύριο κείμενο της εργασίας περιγράφεται από τις κάτωθι εξισώσεις: RB it = a 10 + a 11 RM t + a 12 REIT it + a 13 Ι t + ε 1it (1) hrb it = b 10 + b 11 hrb i,t-1 + b 12 ε 2 1i,t-1 + b 13 hreit i,t-1 (2) REIT it = c 10 + c 11 RM t + ε 2it (3) hreit it = d 10 + d 11 hreit i,t-1 + d 12 ε 2 2i,t-1 (4) hrb i,reit it = ρ RB,RΕΙΤ hrb it hreit it (5) ε i,t Ω t-1 ~ N(0, h i,t ) with i = RB, REIT (6) Οι εξισώσεις (1) και (2) δείχνουν το μέσο και την υπό συνθήκη διακύμανση των τραπεζικών αποδόσεων (RB και hrb, αντίστοιχα), ενώ οι εξισώσεις (3) και (4) δείχνουν το μέσο και την υπό συνθήκη διακύμανση των αποδόσεων των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT και hreit, αντίστοιχα). Η εξίσωση (5) δείχνει την υπό συνθήκη συνδιακύμανση μεταξύ των υπό συνθήκη διακυμάνσεων των δύο αποδόσεων. Η μορφή αυτή επιτρέπει στις διακυμάνσεις να μεταβάλλονται διαχρονικά, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί η σχέση (ρ) ανάμεσα στις δύο υπό συνθήκη διακυμάνσεις να παραμένει η ίδια. Τέλος, η εξίσωση (6) περιγράφει την κατανομή των διαταρακτικών όρων. Οι αποδόσεις των τραπεζικών μετοχών (εξίσωση 1) προσδιορίζονται από την απόδοση του γενικού μετοχικού δείκτη (RM), την απόδοση των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (REIT) και την απόδοση των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολογιών (Ι). Οι αποδόσεις των επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (εξίσωση 3) εξαρτώνται από την απόδοση του γενικού μετοχικού δείκτη (RM). Το ανωτέρω σύστημα εκτιμάται ταυτόχρονα, ώστε οι εκτιμήσεις να μας δώσουν, τόσο σε όρους μέσων όσο και σε όρους διακύμανσης, τα ανατροφοδοτικά αποτελέσματα μεταξύ των δύο περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τους Engle and Bollerslev (1986), στις εξισώσεις (2) και (4) το άθροισμα των συντελεστών b 11 +b 12 και d 11 +d 12 προσδιορίζει τον βαθμό επιμονής των διαταραχών που επιδρούν στις δύο αντίστοιχες διακυμάνσεις. Εάν το άθροισμα αυτό είναι μονάδα, τότε η επιμονή των διαταραχών διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και η συμπεριφορά της διακύμανσης (μεταβλητότητας) είναι εκρηκτική. Τέλος, οι παράμετροι b 11, b 12, d 11 και d 12 πρέπει να είναι θετικές. 454

9 Νικόλαος Απέργης Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η αγορά κατοικίας Πίνακας 1 Εκτιμήσεις του Διμεταβλητού GARCH Υποδείγματος RB-REIT Συντελεστές t-statistics Συντελεστές t-statistics Περίοδος: 2005:1-2007:8 Περίοδος: 2007:9-2010:3 a 10 = -0,236 (-3,34)* a 10 = -0,358 (-3,87)* a 11 = 0,375 (6,48)* a 11 = 0,451 (6,72)* a 12 = 0,394 (4,33)* a 12 = -0,152 (-5,69)* a 13 = -0,362 (-4,05)* a 13 = -0,277 (-5,62)* b 10 = 0,128 (1,65)*** b 10 = 0,244 (2,54)** b 11 = 0,463 (4,62)* b 11 = 0,614 (5,41)* b 12 = 0,179 (2,53)** b 12 = 0,337 (4,22)* b 13 = 0,248 (2,76)** b 13 = 0,507 (4,16)* c 10 = 0,064 (1,37)*** c 10 = 0,125 (1,76)*** c 11 = 0,536 (5,72)* c 11 = 0,733 (6,03)* d 10 = 0,673 (2,86)** d 10 = 0,526 (2,53)** d 11 = 0,528 (3,96)* d 11 = 0,624 (4,58)* d 12 = 0,237 (3,11)* d 12 = 0,416 (4,37)* ρ = -0,376 (-4,83)* LL = ,84 LL = ,77 LL = δείχνει την αξία της μέγιστης πιθανοφάνειας εκτίμησης του υποδείγματος * στατιστικά σημαντικός σε 1% ** στατιστικά σημαντικός σε 5% *** στατιστικά σημαντικός σε 10% 455

10

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ

Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE. του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ Η ΧΡΗΜΑΤΟΠIΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠTΙΚΕΣ ΤΟΥ REAL ESTATE του ΙΩΑΝΝΗ Α. ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Καθηγητή Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προέδρου ΣΟΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έχουν ήδη περάσει δύο χρόνια από την έναρξη της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση

Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από την κρίση Η φερεγγυότητα των ελληνικών τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση, διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που

Διαβάστε περισσότερα

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου

8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 8. Η παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 1. Τα αναμενόμενα οφέλη από την παγκοσμιοποίηση των αγορών κεφαλαίου 2. Πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί η παγκόσμια αγορά κεφαλαίου; 3. Οι συστημικοί κίνδυνοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Αποταμίευση, Επένδυση και το Χρηματοπιστωτικό σύστημα Κεφάλαιο 25 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Το χρηματοπιστωτικό σύστημα Το χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης

Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Τα αίτια της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης Χρήστος Καμπόλης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών & Χρηματοοικονομικής, ALBA Graduate Business School, και Επιστημονικός Συνεργάτης, International

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής

Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 2 Αρχές Τραπεζικής Διοικητικής Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Βασικά στοιχεία της τραπεζικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο

ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο ΟτραπεζικόςτομέαςστηνΚύπρο Επίκαιρα ζητήματα και προκλήσεις Μιχάλης Καμμάς Οικονομολόγος Πανεπιστήμιο Κύπρου 15 Φεβρουαρίου 2012 1 1. Ιδιοκτησία Τραπεζών και ο ρόλος τους στην οικονομία 2. Σύνθεση του

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΡΘΡΟ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ «Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υπήρξε πρωτοπόρος κλάδος στη διαδικασία μετασχηματισμού και σύγκλισης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων

Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων Βασικές Αρχές για την Αποδοτικότερη Αξιοποίηση των Επενδύσεων 1 Θέματα παρουσίασης Η Παγκόσμια Αγορά ο κύκλος της οικονομίας και των επενδύσεων Το Τρίπτυχο της Επένδυσης : Κατανομή Διασπορά Χρονικός Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ευχαριστώ για την παρουσία σας σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστώ επίσης την Ο.Κ.Ε. και το Πρόεδρό της, κ. Πολυζωγόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν να μου ζητήσουν να μιλήσω

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων

Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Προσδιοριστικοί παράγοντες και κυκλικές αλλαγές του σπρεντ μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών επιτοκίων Ηλίας Τζαβαλής ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013 Μετά από Φόρους: Ευρώ - 102 εκατ. 1 - Η χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης επηρεάσθηκε θετικά από τα υψηλότερα Βασικά Λειτουργικά Έσοδα και τα μειωμένα Λειτουργικά Έξοδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α. Εισαγωγή Όταν μια επιχείρηση έχει περίσσια διαθέσιμα, μπορεί να πληρώσει άμεσα το διαθέσιμο χρηματικό ποσό ως μέρισμα στους μετόχους, ή να χρηματοδοτήσει κάποια νέα επένδυση.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 7 Μαρτίου 2002 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2001 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Σηµαντική αύξηση στις χορηγήσεις (27%) και τις καταθέσεις (14%) Αύξηση εσόδων (5%) και καθαρών κερδών (3%) Μέρισµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 Πειραιεύς, 23 Ιουνίου 20076 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ-ΔΕΟ41-ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 Απαντήστε σε 3 από τα 4 θέματα (Άριστα 100 μονάδες) Θέμα 1. Α) Υποθέσατε ότι το trading desk της Citibank ανακοινώνει τα ακόλουθα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική αναταραχή: Μια πρώτη αξιολόγηση και ορισμένες εκτιμήσεις πολιτικής για τη διεθνή αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκ. Καθηγητής Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (Bancassurance) ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Alpha Bank ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΕΙΕΣ? Τραπεζοαφάλεια (Bancassurance) ονομάζεται η διείσδυση των τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Πρόεδρος ΚΕΠΠ πρώην Υποσργός Ελλάδα: Από ηην κρίζη ζηην Ανάκαμψη; Ομιλία ζηην παροσζίαζη μελέηης ηοσ ΚΕΠΠ για ηο ΕΒΕΑ Τεηάρηη, 10 Ιοσλίοσ 2013 1 Ελλάδα: Από την Κρίση στην Ανάκαμψη;

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Research. Στην Ελλάδα, από το 2002, η σχέση τιμών-ενοικίων έχει σταθεροποιηθεί.

Eurobank Research. Στην Ελλάδα, από το 2002, η σχέση τιμών-ενοικίων έχει σταθεροποιηθεί. ISSN: 1790-6881 Eurobank Research Οικονομία και Αγορές Απόψεις για την ελληνική και διεθνή αγορά ακινήτων. Αποτελέσματα πανελλαδικής δειγματοληπτικής έρευνας. Προοπτικές και εξελίξεις στην Ελλάδα. REITs:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης Διαχείριση της Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 1. Εισαγωγή Οι προβλεπόμενες υψηλές χρηματοδοτικές ανάγκες του Ελληνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στο μέλλον καθιστούν επιτακτική την αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας - Μάστερ (Msc) στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά - Μάστερ (Msc) στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης

Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης Εξέλιξη στο ΑΕΠ (%) 5,1 3,6-1,9 1,3 0,5-2,4-3,9-8,7 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F 2014F Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 2 Υψηλή ανεργία Ανεργία (%) 15,5 16,9 11,9 4,0

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» (Foreign Exchange Risk) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμός Συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009

ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2009 1996 8 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ, ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 1 ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ «HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «EUROPLUS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ» «ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση: Αίτια και Επιπτώσεις Καθηγητής Νικόλαος Γ. Τραυλός Κάτοχος της Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου» Πρύτανης, ALBA Graduate Business

Διαβάστε περισσότερα

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014

12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess. Νοέμβριος 2014 12o Συνέδριο Αριστοτέλης ReBuilding Sucess Νοέμβριος 2014 Κεφαλαιακή επάρκεια Η σημασία των «κόκκινων» δανείων Μια ένδειξη του μέτρου της σημασίας στην επιτυχή διαχείριση των κόκκινων δανείων.. Πρωταρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες

Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Ελάφρυνση και Ιδιωτικοποίηση για το Ελληνικό Χρέος, Κέρδη για τους Ευρωπαίους Πολίτες Σχίζας Παναγιώτης* Η διάχυση της κρίσης της στεγαστικής αγοράς των ΗΠΑ στην Ευρώπη οδήγησε τις αγορές στην επαναξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Ζούμε σε μια σκληρή εποχή, όπου η επιβίωση των επιχειρήσεων πλέον βασίζεται στην άριστη αποδοτικότητά τους. Η παγκοσμιοποίηση έφερε τόσο έντονο ανταγωνισμό, ώστε αδεξιότητες στην ορθολογική διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. προς επενδυτές

Παρουσίαση. προς επενδυτές 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος Στρατηγική και Βασικοί παράγοντες κερδοφορίας Σηµαντικά οικονοµικά στοιχεία Παράρτηµα 1 Παρουσίαση Παράρτηµα 2 προς επενδυτές Σελίδα 1 1 εκεµβρίου 2006 Σύνοψη Συγκροτήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα

Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Ελληνική κρίση και τραπεζικό σύστημα Γκίκας Α. Χαρδούβελης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΡΙΣΗ, ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Αποτελέσματα: Τραπεζικοί Όμιλοι (4 συστημικές τράπεζες) ml. 2008 2009

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Αποτελέσματα Α Eξαμήνου 2008 Καθαρά Κέρδη Ευρώ 414 εκατ. και αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο 25% Η πρώτη έκδοση καλυμμένων ομολογιών στην Ελλάδα Ευρώ 2 δισ. καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΈΣ ΚΑΤΑΘΈΣΕΙΣ: Η ΟΜΑΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΏΝ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΊ ΑΝΑΓΚΑΊΑ ΣΥΝΘΉΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΑΤΗΡΉΣΙΜΗ ΑΝΆΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών)

Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής. Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Περίληψη νέων όρων Νέα ορολογία Παλαιά ορολογία Λόγος αλλαγής Υπηρεσίες μεταποίησης Επεξεργασία (εμπορευμάτων και υπηρεσιών) Η νέα ορολογία περιγράφει αυτή την κατηγορία με μεγαλύτερη ακρίβεια Πρωτογενές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα