ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"

Transcript

1

2 Το βασικότερο νοµοθέτηµα σχετικά µε την ασφαλή χρήση εξοπλισµού κατά την εργασία είναι το Π 395/94, στο οποίο έγιναν προσθήκες και τροποποιήσεις µε τα Π 89/99 και 304/00. Ο βρετανικός οργανισµός Health & Safety Executive (HSE) έχει εκδώσει µία εκτεταµένη σειρά φυλλαδίων για την ασφαλή διαχείριση εξοπλισµού κατά την εργασία. Στα παρακάτω περιλαµβάνονται επίσης και γενικότερες οδηγίες από διάφορες πηγές. 1. Γενικές υποχρεώσεις κανόνες 1.1 Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών Το Π 395/94 καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά µε τον εξοπλισµό εργασίας: Ο εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο εξοπλισµός να είναι κατάλληλος ή κατάλληλα προσαρµοσµένος για την εργασία και να διασφαλίζει την ΥΑΕ Κατά την επιλογή του εξοπλισµού ο εργοδότης λαµβάνει υπόψη τις συνθήκες και τους κινδύνους που υπάρχουν ή θα προστεθούν και την έγγραφη γνώµη του ΤΑ Όταν δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί πλήρως η ΥΑΕ ο εργοδότης λαµβάνει τα µέτρα για να περιορίσει τους κινδύνους στο ελάχιστο. Το γενικό πλαίσιο του άρθρου αυτού τονίζει την ευθύνη του εργοδότη ακόµη και σε περιπτώσεις που δεν περιγράφονται στα επόµενα άρθρα. Επιπλέον επισηµαίνεται η έγγραφη γνώµη του τεχνικού ασφαλείας πριν την επιλογή οποιουδήποτε εξοπλισµού εργασίας, ο οποίος οφείλει να εξετάζει και να γνωµοδοτεί σχετικά µε την ασφάλεια του εξοπλισµού. 1.2 Συνήθεις πηγές κινδύνων εξοπλισµού Σύµφωνα µε την HSE οι σηµαντικότερες αιτίες για την εκδήλωση κινδύνων από τον εξοπλισµό εργασίας οφείλεται στους παρακάτω παράγοντες: Επιλογή λάθος τύπου εξοπλισµού. Ο εξοπλισµός που επιλέγεται είτε δεν είναι ο κατάλληλος για την εργασία που προορίζεται (π.χ. µικρότερη ισχύς) ή τις συνθήκες του εργασιακού χώρου (π.χ. θορυβώδης εξοπλισµός σε µικρό και ήδη βεβαρηµένο χώρο) είτε χρησιµοποιείται για άλλες εργασίες από αυτές για τις οποίες σχεδιάστηκε (π.χ. clark για ανύψωση εργαζοµένου). Χρήση του εξοπλισµού από όχι κατάλληλο προσωπικό. Ο εξοπλισµός χρησιµοποιείται σε πολλές περιπτώσεις από προσωπικό που δεν έχει τα κατάλληλα ουσιαστικά (εκπαίδευση, εµπειρία, σωµατικά προσόντα, κλπ) ή τυπικά προσόντα (άδεια). Αυτό µπορεί να γίνεται είτε εν γνώσει είτε εν αγνοία του εργοδότη. Έλλειψη ελέγχων από εξειδικευµένο προσωπικό. Ο έλεγχος της κατάστασης του εξοπλισµού (ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του) σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται µε την προβλεπόµενη συχνότητα και σχολαστικότητα ή δε γίνεται από εξειδικευµένο και κατάλληλο προσωπικό. Έλλειψη ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Παρατηρείται ότι οι εργαζόµενοι σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιφανειακή µόνο γνώση της συνήθους λειτουργίας του εξοπλισµού, χωρίς την απαραίτητη πλήρη ενηµέρωση αλλά και εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση και τους κινδύνους που µπορεί να εµφανιστούν. Έλλειψη των κατάλληλων οργάνων χειρισµού ελέγχου. Σε πολλές περιπτώσεις (κυρίως σε παλαιότερο εξοπλισµό) τα όργανα χειρισµού και ελέγχου (π.χ. δίχειρο σύστηµα πρεσσών) δεν είναι τα κατάλληλα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παρακάµπτονται για τη διευκόλυνση της παραγωγικής διαδικασίας ή της συντήρησης µε αποτέλεσµα την πρόκληση κινδύνων. Έλλειψη των κατάλληλων διατάξεων ασφαλείας. Παροµοίως (κυρίως σε παλαιότερο εξοπλισµό) δεν περιλαµβάνονται τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας (π.χ. φωτοκύτταρα ή αυτόµατες θύρες) ή παρακάµπτονται. Κακή οργάνωση χώρου και εργασίας. Η κακή τοποθέτηση ενός µηχανήµατος και η έλλειψη ευταξίας, όπως και η λανθασµένη οργάνωση των διαδικασιών της εργασίας (π.χ. χρόνος παραµονής σε χώρο υψηλού θορύβου) είναι µία συνήθης πηγή κινδύνων στον εργασιακό χώρο. Κακή συντήρηση. Η διατήρηση του εξοπλισµού σε ικανό επίπεδο λειτουργίας που να εξασφαλίζει την ασφάλεια του εργαζοµένου (τουλάχιστο στο επίπεδο των προδιαγραφών του) απαιτεί τακτική και λεπτοµερή συντήρηση, η έλλειψη της οποίας υποβαθµίζει το επίπεδο ασφάλειας που παρέχει. Οι παραπάνω παράγοντες θα εξεταστούν διεξοδικότερα στα παρακάτω. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

3 1.3 Κανόνες για τον εξοπλισµό εργασίας Η καταλληλότητα του εξοπλισµού σε σχέση µε τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ορίζεται στο Π 395/94 όπου ορίζεται ότι όταν η ασφάλεια του εξοπλισµού εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης (έδραση, συναρµολόγηση, συνεργασία σύνδεση µε πηγές ενέργειας) γίνεται έλεγχος πριν τεθεί σε λειτουργία ή µετά από κάθε αλλαγή (προσθήκη Π. 89/99). Στο ίδιο Π ορίζεται και η καταλληλότητα του προσωπικού που για οποιοδήποτε λόγο χειρίζεται το προσωπικό. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι εάν ο εξοπλισµός παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι: χρησιµοποιείται µόνο από τους εργαζοµένους όπου έχει ανατεθεί η χρήση του οι εργασίες επισκευής, µετατροπής και προληπτικού ελέγχου γίνονται µόνο από εργαζοµένους που έχουν ειδική αρµοδιότητα για το σκοπό αυτό. Τονίζεται ότι η τήρηση των παραπάνω είναι ευθύνη του εργοδότη, ο οποίος πρέπει είτε να επιµορφώσει εκπαιδεύσει κατάλληλο προσωπικό είτε να αναθέσει τις εργασίες σε εξωτερικούς συνεργάτες. 1.4 Έλεγχοι Ειδικότερα για τους προληπτικούς ελέγχους, το Π 89/99 ορίζει ότι οι έλεγχοι αυτοί µπορούν να γίνονται µόνο από αναγνωρισµένους φορείς ανάλογα µε το είδος του εξοπλισµού, όπως ορίζεται στη νοµοθεσία (Ν.6422/34). Επιπλέον, ορίζει ότι για τους ελέγχους αυτούς πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση από τον αρµόδιο φορέα που διενεργεί τον έλεγχο ότι η συναρµολόγηση και εγκατάσταση έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή τις αρχές της επιστήµης και ο εξοπλισµός µπορεί να λειτουργήσει µε ασφάλεια. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών πρέπει να καταχωρούνται µε λεπτοµέρειες στα αρχεία συντήρησης ή και στο ειδικό βιβλίο συντήρησης όπου προβλέπεται. Το Π 89/99 ορίζει επίσης ότι ειδικά σε εξοπλισµό που υπόκειται σε επιδράσεις που προξενούν φθορές ικανές να δηµιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις ο εργοδότης πρέπει να διενεργεί: Περιοδικούς ελέγχους και δοκιµές Έκτακτους ελέγχους µετά από µακρά στάση, βλάβη µετατροπή, ατύχηµα κλπ Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται σε ικανά χρονικά διαστήµατα (όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή ή πιο τακτικά εάν απαιτείται λόγω ειδικών συνθηκών) από αναγνωρισµένους φορείς οι οποίοι για το λόγο αυτό εκδίδουν αντίστοιχες βεβαιώσεις και καταχωρούνται στα αρχεία ή και στα ειδικά βιβλία συντήρησης. Επίσης ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση που ο εξοπλισµός βγαίνει εκτός επιχείρησης πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη του τελευταίου ελέγχου. 1.5 Ενηµέρωση - Εκπαίδευση εργαζοµένων Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ιδιαίτερη σηµασία έχει η παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τον εξοπλισµό στους εργαζόµενους, οι οποίες πρέπει να τους δίνονται εγγράφως και να είναι απόλυτα κατανοητές ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος τους και στην πράξη. Το Π 395/94 επεκτείνεται και στο θέµα αυτό ορίζοντας ότι ο εργοδότης υποχρεούται σε γραπτές οδηγίες σχετικά µε: Τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισµού εργασίας Τις προβλεπτέες έκτακτες καταστάσεις που µπορούν να προκύψουν Τα συµπεράσµατα που συνάγονται από την πείρα στη χρήση του εξοπλισµού µέσα στην επιχείρηση Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να είναι κατανοητές από τους εργαζοµένους Επιπλέον, για κάθε εξοπλισµό πρέπει να υπάρχουν καταχωρηµένες οι κατάλληλες πληροφορίες για τις προδιαγραφές, τις συνθήκες λειτουργίες και τις αναγκαίες προσαρµογές. Το Π 395/94 επεκτείνεται και στο επίσης σηµαντικό θέµα της κατάρτισης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ασφαλούς χρήσης του εξοπλισµού, ορίζοντας ότι ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει τα ακόλουθα: Οι εργαζόµενοι στους οποίους ανατίθεται η χρήση του εξοπλισµού έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς ιδιαίτερα για τους κινδύνους από τη χρήση τους. Ο τρόπος και το επίπεδο της εκπαίδευσης επαφίενται στον εργοδότη, µε δεδοµένο ότι επαρκούν για την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού από τους εργαζόµενους. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 2

4 Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε εργασίες επισκευής, µετατροπής, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας εκπαιδεύονται επαρκώς για τις συγκεκριµένες εργασίες. Ο όρος αυτός δεν ισχύει µόνο για τα είδη εξοπλισµού για τον οποίο τα προσόντα του ελεγκτή προβλέπονται από τη νοµοθεσία, αλλά και για απλούστερο εξοπλισµό. Επιπλέον η HSE προτείνει πρόσθετα µέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την κατάλληλη ενηµέρωση των εργαζοµένων σε θέµατα ασφαλούς χρήσης του εξοπλισµού: Να λαµβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και πληροφοριακό υλικό (οδηγίες, εγχειρίδια, κλπ.) και να ελέγχεται αν τα καταλαβαίνουν. Ο έλεγχος της κατανόησης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για το λόγο ότι εξασφαλίζει στην πράξη τη γνώση των εργαζοµένων προτού αυτοί εργαστούν στο συγκεκριµένο εξοπλισµό. Να δίνονται σαφείς και πρακτικές οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων. Πέραν της επισήµανσης των κινδύνων πρέπει να αναπτύσσονται οδηγίες ή διαδικασίες ασφαλούς χρήσης του εξοπλισµού. Άπειροι εργαζόµενοι µπορεί να χρειαστούν οδηγίες για τη χρήση εργαλείων χειρός. Γενικότερα κατά την εκπαίδευση προσωπικού δεν πρέπει να αφήνονται ασάφειες ως προς τις προαπαιτούµενες γνώσεις του εργαζόµενου και να λαµβάνεται υπόψη ότι ειδικά οι νεότεροι εργαζόµενοι µπορούν να έχουν σηµαντικά κενά. Μόνο υπεύθυνοι και ικανοί εργαζόµενοι να χειρίζονται µηχανολογικό εξοπλισµό. Ο χειρισµός του µηχανολογικού εξοπλισµού είναι µία εργασία που εµπεριέχει κινδύνους και απαιτεί υπευθυνότητα και προσωπικές ικανότητες. Η ανάθεση του πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά και να εξασφαλίζεται η πειθαρχία και ικανότητα αυτού που θα τον χειριστεί. Σε καµία περίπτωση να µην εκλαµβάνεται ότι ο εργαζόµενος µπορεί να χειριστεί ασφαλώς τον εξοπλισµό. Ακόµη και εάν πρόκειται για έµπειρο προσωπικό, ο σχεδιασµός πρέπει να γίνεται για τη χειρότερη περίπτωση ώστε να καλύπτει τον άπειρο και απρόσεκτο εργαζόµενο. Για το λόγο αυτό οι οδηγίες δίνονται µε βάση το ενδεχόµενο αυτό. 2. Μηχανολογικός εξοπλισµός 2.1 Συστήµατα χειρισµού όργανα ελέγχου Η επαφή του εργαζόµενου µε τον εξοπλισµό γίνεται µέσω των συστηµάτων χειρισµού και ελέγχου, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία καθώς από λανθασµένη ή σωστή χρήση τους µπορεί αντίστοιχα να προκληθεί ή να αποσοβηθεί ένας κίνδυνος. Η νοµοθεσία αναφέρεται διεξοδικά σε αυτά µε το Π 395/94 το οποίο ορίζει ότι: Πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα και να φέρουν την κατάλληλη σήµανση. Με τον τρόπο αυτό µειώνεται ο κίνδυνος κατά λάθος χρήσης τους ή αδυναµίας εντοπισµού και κατανόησης τους όταν πρέπει να χρησιµοποιηθούν. Πρέπει εκτός εάν είναι αναγκαίο να είναι τοποθετηµένα έξω από επικίνδυνες ζώνες ώστε: o Ο χειρισµός τους να µη δηµιουργεί κινδύνους o o Να µην υπάρχει κίνδυνος ακούσιων χειρισµών Ο χειρισµός και έλεγχος να επιβαρύνει κατά το δυνατόν λιγότερο το µυοσκελετικό σύστηµα Ο χειριστής πρέπει από τη θέση του να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άτοµα στις επικίνδυνες ζώνες. Εάν αυτό είναι αδύνατο πρέπει να υπάρχει οπτικό ή ηχητικό σήµα πριν την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισµού και να δίνεται ο χρόνος και τα µέσα αποµάκρυνσης στον εργαζόµενο. Τα συστήµατα χειρισµού πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν προβλεφθεί βλάβες, πιέσεις ή περιορισµοί που µπορεί να προκύψουν και να δηµιουργήσουν κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σωστή χρήση όχι µόνο κατά τη συνήθη λειτουργία αλλά και κατά την περίπτωση εκτάκτων καταστάσεων. Η θέση σε λειτουργία ή επανέναρξη πρέπει να µπορεί να γίνει µόνο µε εκούσιο χειρισµό. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι συγκυρίες ή συνήθεις κατά λάθος κινήσεις δεν θα µπορούν να θέσουν τον εξοπλισµό σε λειτουργία ειδικά όταν µπορεί να προκληθούν σηµαντικοί κίνδυνοι. Το Π εξαιρεί τις περιπτώσεις κανονικών κύκλων παραγωγής (κυρίως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες) για λειτουργικούς λόγους (σηµειώνεται ότι και στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των εργαζοµένων) καθώς και τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος από την έναρξη λειτουργίας του εξοπλισµού. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 3

5 Μερικά συνήθη παραδείγµατα διατάξεων χειρισµού και ελέγχου ευρείας χρήσεως, τα οποία συναντώνται συχνά στη βιοµηχανία είναι: ίχειρο σύστηµα χειρισµού. Πρόκειται για διατάξεις χειρισµού σε κοντινή απόσταση από την επικίνδυνη περιοχή οι οποίες για να ενεργοποιηθούν απαιτούν τη χρήση και των δύο χεριών ώστε να εξασφαλίζεται ότι βρίσκονται µακριά από περιοχή κινδύνου (π.χ. πρέσσες) Έλεγχος επικίνδυνης περιοχής µε φωτοκύτταρο. Πρόκειται για διατάξεις που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση λειτουργίας όταν γίνεται προσέγγιση σε σηµείο (π.χ. στράντζα) ή είσοδος σε περιοχή (π.χ. ταινιόδροµος) όπου υπάρχει κίνδυνος για τον εργαζόµενο. Προστατευτικά καλύµµατα µε σύστηµα µανδάλωσης. Πρόκειται για διατάξεις οι οποίες πρέπει να παρακαµφθούν για να γίνει είσοδος στην επικίνδυνη περιοχή και όταν γίνεται αυτό σταµατούν τη λειτουργία του εξοπλισµού (π.χ. θύρες κέντρων µηχανουργικής κατεργασίας) Μπουτόν γενικής διακοπής. Είναι ευδιάκριτα (συνήθως) κόκκινα κουµπιά σε θέση προσβάσιµη από όλες τις πιθανές θέσεις του χειριστή (εάν χρειάζεται τοποθετούνται περισσότερα) τα οποία σε κάθε περίπτωση σταµατούν βίαια τη λειτουργία µέχρι να εκλείψει ο κίνδυνος. Ρελέ διαφυγής. Είναι διατάξεις που σταµατούν την τροφοδοσία µε ηλεκτρικό ρεύµα µόλις εντοπίσουν διαρροή. Αισθητήρες βάρους αντίστασης. Πρόκειται για αισθητήρες που µόλις εντοπίσουν ασυνήθιστη µεταβολή στο βάρος ή την αντίσταση που µπορεί να οφείλεται σε ανθρώπινη παρουσία σταµατούν τη λειτουργία (π.χ. κύλινδροι διέλασης). Αρπάγες, τσιµπίδες και «γάντια» βαφείων. Είναι διατάξεις που δεν επιτρέπουν την άµεση σωµατική επαφή του εργαζόµενου αλλά λειτουργούν σαν προεκτάσεις των χεριών του που του επιτρέπουν το χειρισµό χωρίς να εκτίθεται σε µηχανικό (τσιµπίδες, αρπάγες) ή χηµικό («γάντια») κίνδυνο. Αποµονωµένοι χώροι ελέγχου - κάµερες (µε PLC). Σε πολλές περιπτώσεις ο χώρος χειρισµού και ελέγχου κάποιου µηχανήµατος ή και ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται από ξεχωριστό δωµάτιο ελέγχου, το οποίο προστατεύει τον εργαζόµενο τόσο από ηλεκτροµηχανικούς κινδύνους όσο και από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (π.χ. σκόνη, θόρυβος, κλπ). 2.2 ιατάξεις προφύλαξης Οι διατάξεις προφύλαξης είναι επίσης σηµαντικές για την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού. Πρόκειται για προφυλακτήρες, πλέγµατα και άλλες διατάξεις που προστατεύουν τον εργαζόµενο από κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από την επαφή του µε τον εξοπλισµό κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ή από έκτακτες καταστάσεις. Οι διατάξεις αυτές προβλέπονται και στο Π 395/94 όπου ορίζεται ότι: Εξοπλισµός εργασίας που δηµιουργεί κινδύνους πτώσης ή εκτόξευσης αντικειµένων πρέπει να φέρει διατάξεις ασφαλείας. Εξοπλισµός που δηµιουργεί κινδύνους από αναθυµιάσεις ή εκποµπές πρέπει να διαθέτει κατάλληλες διατάξεις. Να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού από την προσθήκη της προστατευτικής διάταξης. Να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα για την πιθανότητα διάρρηξης ή θραύσης του εξοπλισµού. Να φέρει προφυλακτήρες ή διατάξεις παρεµπόδισης πρόσβασης εάν υπάρχει κίνδυνος µε την επαφή. Με τα παραπάνω ορίζεται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικών διατάξεων τόσο για χηµικούς όσο και για φυσικούς κινδύνους είτε πρόκειται για συνήθεις είτε για έκτακτες καταστάσεις. Επιπλέον ορίζεται και το ελάχιστο επίπεδο ποιότητας των διατάξεων αυτών. Συγκεκριµένα πρέπει οι προφυλακτήρες και τα συστήµατα προστασίας: Να είναι ανθεκτικής κατασκευής ώστε να µη φθείρονται ή καταστρέφονται εύκολα, ειδικά εάν πρόκειται για προστασία από µηχανικούς κινδύνους. Να µην προκαλούν πρόσθετους κινδύνους. Ο σχεδιασµός των διατάξεων αυτών πρέπει να λαµβάνει υπόψη και κινδύνους που µπορεί να προκαλέσει ο προφυλακτήρας. Να µην µπορούν να παρακαµφθούν εύκολα. Η περιορισµένη πρόσβαση που επιβάλλει για λόγους ασφάλειας ο προφυλακτήρας ενοχλεί σε πολλές περιπτώσεις τους εργαζοµένους οι οποίοι τον εξουδετερώνουν µε αποτέλεσµα απρόβλεπτους κινδύνους. Να είναι σε επαρκή απόσταση από τη ζώνη κινδύνου. Ο προφυλακτήρας είναι συνήθως το όριο µεταξύ του εργαζοµένου και του εξοπλισµού και για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει την ελάχιστη ασφαλή απόσταση. Να παρακωλύουν στο ελάχιστο τις εργασίες. Με δεδοµένη την εξασφάλιση της προστασίας του εργαζοµένου η διάταξη προφύλαξης πρέπει να δηµιουργεί κατά το δυνατόν λιγότερα προβλήµατα στην παραγωγική διαδικασία ώστε να ελαχιστοποιηθεί και ο κίνδυνος εκούσιας εξουδετέρωσης του. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 4

6 Να επιτρέπουν τις απαιτούµενες παρεµβάσεις και τη συντήρηση µε πρόσβαση µόνο στον τοµέα όπου θα εκτελεστεί η εργασία χωρίς να χρειάζεται αποσυναρµολόγηση του προφυλακτήρα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το σύνηθες φαινόµενο να µην επανασυναρµολογείται σωστά (ή και καθόλου) ο προφυλακτήρας µετά τη λήξη της συναρµολόγησης. Οι προφυλακτήρες και τα συστήµατα προστασίας πρέπει να προσφέρουν τα εξής: Να εµποδίζουν την πρόσβαση µελών του σώµατος σε επικίνδυνες περιοχές Να εµποδίζουν την εκτόξευση εξαρτηµάτων ή βλαβερών ουσιών στους εργαζοµένους Να προσφέρουν ηχητική αποµόνωση Κατά προτίµηση να προέρχονται από τον κατασκευαστή Να µην αδυνατίζουν, αλλά να ενισχύουν τη σταθερότητα και αντοχή του εξοπλισµού Επιπλέον της χρήσης προφυλακτήρων το Π 395/94 ορίζει για την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού: Να υπάρχει κατάλληλος φωτισµός όπου γίνονται εργασίες ώστε να είναι ορατά όλα τα επικίνδυνα σηµεία Να υπάρχει θερµική προστασία εξαρτηµάτων υψηλής ή χαµηλής θερµοκρασίας Τα συστήµατα συναγερµού να είναι εύληπτα και κατανοητά Ο εξοπλισµός να χρησιµοποιείται µόνο για εργασίες και υπό συνθήκες για τις οποίες είναι κατάλληλος Η συντήρηση να γίνεται όταν ο εξοπλισµός είναι εκτός λειτουργίας ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό να λαµβάνονται ειδικά µέτρα προστασίας για τις εργασίες συντήρησης. Επιπλέον η HSE προτείνει τα ακόλουθα για τη χρήση προφυλακτήρων: Να προτιµούνται σταθεροί προφυλακτήρες που απαιτούν εργαλεία για να αποµακρυνθούν, ώστε να µην είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο από οποιονδήποτε εργαζόµενο εκούσια ή ακούσια. Εάν η εργασία αυτή είναι δύσκολη θα γίνει σε κάθε περίπτωση αντιληπτή. Εάν οι εργαζόµενοι χρειάζονται τακτική πρόσβαση (οπότε ένας προφυλακτήρας σαν τον παραπάνω θα ήταν λειτουργικά προβληµατικός) να χρησιµοποιείται µία διάταξη προστασίας που δεν επιτρέπει τη λειτουργία µε τον προφυλακτήρα ανοικτό ή ένα φωτοκύτταρο για τη διακοπή λειτουργίας Να επιλέγονται πάντοτε για τους προφυλακτήρες τα κατάλληλα υλικά (π.χ. το πλαστικό είναι διαφανές ώστε να διευκολύνει την εργασία και παρακολούθηση αλλά και εύθραυστο οπότε δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για προστασία από πτώσεις ή εκτοξεύσεις αντικειµένων) και οι κατάλληλες δοµές (π.χ. κατάλληλη διάµετρος οπών προστατευτικού πλέγµατος) Οι προφυλακτήρες να µην παρεµποδίζουν τη λειτουργία και τη συντήρηση ώστε να µην υπάρχει τάση αποµάκρυνσης τους από τους εργαζοµένους Όπου οι προφυλακτήρες δεν µπορούν να προστατέψουν πλήρως να προστίθενται ειδικές διατάξεις (π.χ. τσιµπίδες όπου δεν µπορεί να µπει πλέγµα ώστε να µην έρχεται σε άµεση επαφή ο εργαζόµενος) 2.3 Χωροταξία - ευταξία Ιδιαίτερα σηµαντική για την αποφυγή ατυχηµάτων είναι και η ευταξία γύρω από τον εξοπλισµό. Κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε την ευταξία είναι οι εξής: Πρέπει να διατίθεται επαρκής χώρος γύρω από τα µηχανήµατα για την κυκλοφορία ανθρώπων και υλικών (καθώς και για την ενδιάµεση αποθήκευση των υλικών κατά την παραγωγή) και εάν είναι δυνατόν να επισηµαίνονται οι χώροι αυτοί ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος Ο χώρος όπου µπορεί να κινείται ο χειριστής του εξοπλισµού να µη βρίσκεται σε διάδροµο κυκλοφορίας και αν είναι απαραίτητο να προστατεύεται µε κάγκελο Να διατίθενται πάγκοι και τροχήλατα ντουλαπάκια για τα αναγκαία εργαλεία και εξαρτήµατα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αναγκαίες µετακινήσεις του χειριστή και να µην υπάρχουν σκόρπια εργαλεία που είναι πηγή κινδύνου Τα άχρηστα υλικά να συσσωρεύονται σε ειδικά δοχεία και χώρους και να γίνεται τακτικός έλεγχος Να αποφεύγεται η χρήση πρόχειρων κατασκευών ως καθίσµατα ειδικά όπου υπάρχει µειωµένη ευστάθεια ή µεγάλο ύψος Η έδραση των µηχανών να είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιεί το στατικό και δυναµικό φορτίο (δονήσεις) Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να αποκλείει την επαναλειτουργία του µηχανήµατος µετά από διακοπή. Η επαναλειτουργία µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους εάν δεν γίνει ολοκληρωµένα (π.χ. βλάβες που δεν εντοπίστηκαν) και για το λόγο αυτό πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθείται η κανονική διαδικασία. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 5

7 Οι προβλεπόµενες διαδικασίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση πρέπει να τηρούνται πάντοτε µε αυστηρότητα. Πρέπει να γίνεται συνείδηση στους εργαζόµενους ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές εργασίες όπου δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αποκλίσεις από τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Εφόσον παράγονται αέρια κατά τη χρήση του εξοπλισµού (π.χ. συγκολλήσεις) πρέπει να υπάρχουν συστήµατα απαγωγής τους. 2.4 Συντήρηση Η συντήρηση είναι µία κρίσιµη παράµετρος για την ασφαλή χρήση του εξοπλισµού αφενός γιατί εξασφαλίζει την καλή κατάσταση του και αφ ετέρου γιατί η ίδια η συντήρηση είναι µία έκτακτη εργασία και γι αυτό εγκυµονεί ξεχωριστούς κινδύνους. Οι κατασκευαστές δίνουν συνήθως σαφείς οδηγίες για το πρόγραµµα συντήρησης και σε πολλές περιπτώσεις το αναλαµβάνουν οι ίδιοι. Ακολουθούν κάποιες γενικές αρχές για τη συντήρηση: Να τηρείται κατά το δυνατόν πιστότερα το πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης που προβλέπει ο κατασκευαστής, ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού. Ιδιαίτερη προσοχή σε εργασίες συντήρησης που γίνονται µε τον εξοπλισµό σε λειτουργία (βηµατικό σύστηµα ενεργοποίησης - απενεργοποίησης). Όταν είναι δυνατόν η συντήρηση να γίνεται µε τον εξοπλισµό εκτός λειτουργίας. Αποµόνωση ηλεκτρικών και λοιπών παροχών κατά τη συντήρηση. Όλες οι παροχές που µπορεί να περικλείουν κίνδυνο (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, υγρά, αέρας, κλπ). Καθιέρωση συγκεκριµένων διαδικασιών για τη συντήρηση και πιστή εφαρµογή τους από όλους τους εµπλεκόµενους ώστε οι εργασίες να είναι απόλυτα ελεγχόµενες. Επικίνδυνες καταστάσεις κατά τη συντήρηση εξοπλισµού µπορούν να προκύψουν από: Υδραυλικά υγρά υπό πίεση. Όλα τα υδραυλικά συστήµατα πρέπει να είναι εκτός πίεσης και µε ασφαλισµένες βαλβίδες Συµπιεσµένο αέρα υγρά. Η ενέργεια που είναι αποθηκευµένη σε υγρά ή αέρια µπορεί να προκαλέσει βίαια εκτόνωση µε µεγάλους κινδύνους. Ενέργεια αποθηκευµένη σε ελατήρια ή γενικότερα διατάξεις αποθήκευσης µηχανικής ενέργειας. Γενικότερα πηγές ενέργειας που µπορεί να προκαλέσουν απροσδόκητη κίνηση µερών του εξαρτήµατος. Η HSE έχει εκδώσει οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, όπως: Η συντήρηση να γίνεται µε το µηχάνηµα εκτός λειτουργίας και αν είναι δυνατόν αποσυνδεµένο από κάθε πηγή ενέργειας. Να αποµονώνονται εξαρτήµατα και σωλήνες µε ατµό, υγρά ή αέρια υπό πίεση ώστε να µην θίγονται και να µην µπορούν να προκαλέσουν ατύχηµα. Το σύστηµα πρέπει να είναι αποπιεσµένο και οι βαλβίδες ασφαλείας κλειστές. Να στηρίζονται εξαρτήµατα του εξοπλισµού που µπορεί να πέσουν κατά τις εργασίες συντήρησης προκαλώντας ατυχήµατα. Να αφήνονται κινητά µέρη να σταµατήσουν πλήρως προτού αρχίσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης στον εξοπλισµό. Να αφήνονται ζεστά εξαρτήµατα να κρυώσουν και κρύα εξαρτήµατα να αποκτήσουν θερµοκρασία περιβάλλοντος ώστε να αποφευχθούν θερµά ή ψυχρά εγκαύµατα Ο κινητήρας κινητού εξοπλισµού να είναι σβηστός, το κιβώτιο να είναι στο νεκρό, µε φρένο και οι τροχοί µπλοκαρισµένοι µε εξωτερικό µέσο εάν χρειάζεται Να καθαρίζονται σχολαστικά δοχεία που περιέχουν εύφλεκτα υλικά ειδικά πριν από εργασίες εν θερµώ. Ακόµη και µικρές ποσότητες µπορεί να αναφλεγούν από µία λάµπα ή φακό κατά τη συντήρηση. Όταν η συντήρηση γίνεται σε ύψος να λαµβάνονται ασφαλή µέσα πρόσβασης ανάλογα µε τη φύση, τη διάρκεια και τη συχνότητα των εργασιών. 2.5 Λίστες ελέγχου Η HSE έχει εκδώσει λίστες ελέγχου για τα στοιχεία που απαιτούνται από τον εκάστοτε εξοπλισµό. Οι λίστες αυτές περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: α) Πρέπει να ζητείται από τον προµηθευτή: Περιγραφή όλων των κινδύνων που µπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του εξοπλισµού. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 6

8 Εάν υπάρχουν επικίνδυνα µέρη στον εξοπλισµό και ποιες διατάξεις προστασίας πρέπει να τοποθετηθούν σε αυτόν. Εάν χρειάζονται πρόσθετες διατάξεις στάσης κινδύνου και πως µπορούν αυτές να αποµονωθούν. Πως λειτουργούν τα συστήµατα ελέγχου και χειρισµού. Εάν θα εκπέµπεται σκόνη και αέρια, σε ποιες ποσότητες και εάν µπορεί να προσαρµοστεί σύστηµα απαγωγής των αερίων. Εάν η µηχανή σχεδιάστηκε µε όλα τα απαραίτητα µέσα ώστε να ελαχιστοποιεί τις δονήσεις και το θόρυβο. Εάν υπάρχουν εξαρτήµατα µε πολύ υψηλή / χαµηλή θερµοκρασία και πως µπορούν να αποµονωθούν. Εάν υπάρχουν laser ή άλλες ακτινοβολίες και εάν και πως µπορεί να εξουδετερωθεί η έκθεση των εργαζοµένων σε αυτές. Εάν όχι ποια προστατευτικά µέτρα µπορούν να ληφθούν ώστε να µειωθεί. Ποια µέτρα πρόληψης της ηλεκτροπληξίας έχουν ληφθεί και ειδικά για τη συντήρηση. Εάν υπάρχουν κίνδυνοι από υδραυλική ή πνευµατική ενέργεια που µένει συσσωρευµένη. Εάν υπάρχουν επαρκείς διαδικασίες εγκατάστασης-συντήρησης. Εάν θα υπάρχει ενηµέρωση για προβλήµατα που εµφανίζονται σε άλλους χρήστες του εξοπλισµού β) Πρέπει να ελέγχεται στο µηχάνηµα κατά την παραλαβή: Σήµα CE και ή / και πιστοποιητικό συµµόρφωσης. Εάν αναγράφεται για ποιες χρήσεις ενδείκνυται και για ποιες όχι. Εάν υπάρχει εγχειρίδιο στα ελληνικά ή σε γνωστή γλώσσα γραµµένο µε σαφήνεια. Εάν το εγχειρίδιο έχει οδηγίες για ασφαλή χρήση, εγκατάσταση, συντήρηση, ρύθµιση, κλπ Εάν υπάρχουν πληροφορίες για κινδύνους και τα προληπτικά µέτρα που απαιτούνται σχετικά µε κινδύνους που προέρχονται από ηλεκτρικά, υδραυλικά, πνευµατικά, θερµικά φορτία ή ακτινοβολία και συσσώρευση ενέργειας. Εάν υπάρχουν πληροφορίες και επεξηγήσεις σχετικά µε τα επίπεδα θορύβου και δονήσεων ή και µέτρα που µπορούν να ληφθούν για τη µείωση αυτών. Εάν υπάρχει σήµανση και εάν είναι εύκολα ορατή και κατανοητή από τους εργαζόµενους. Για σύνθετα ή προσαρµοσµένα µηχανήµατα να γίνεται δοκιµαστική λειτουργία ώστε να φανούν τα συστήµατα ασφαλείας και η λειτουργία τους. Υποκειµενική εκτίµηση της ασφάλειας από τον ίδιο τον υπεύθυνο και τους εργαζόµενους µε βάση την εµπειρία τους και την υποκειµενική τους αίσθηση. Εάν έχουν γίνει παρατηρήσεις σχετικά µε την ασφάλεια στον προµηθευτή από άλλους πελάτες. Τονίζεται ότι το σήµα CE δεν εξασφαλίζει πλήρως την ασφάλεια του εξοπλισµού καθώς αυτή εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όχι µόνο του εξοπλισµού αλλά και των συνθηκών της επιχείρησης. γ) Κατά την εκτίµηση των κινδύνων του εξοπλισµού να λαµβάνονται υπόψη: Οι εργασίες που απαιτείται να γίνονται κατά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση, οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτελούνται και τα χαρακτηριστικά τους. Τα χαρακτηριστικά των χρηστών του εξοπλισµού (γλώσσα, γνώσεις, σωµατικά χαρακτηριστικά, προσωπικές ικανότητες, κλπ). Εάν υπάρχουν νέοι και άπειροι εργαζόµενοι που µπορεί να έχουν πιο στοιχειώδη κενά στις γνώσεις τους (π.χ. γνώση χρήσης απλών εργαλείων χειρός). Εάν υπάρχουν απρόσεκτοι εργαζόµενοι και ποια εµπλοκή µπορεί να έχουν µε τον εξοπλισµό. Εάν οι διατάξεις ασφαλείας είναι κατάλληλες και άνετες για το συγκεκριµένο χώρο, εργασία και προσωπικό. Το είδος της παροχής ενέργειας (πνευµατική, ηλεκτρική, υδραυλική) καθώς το κάθε είδος έχει τους δικούς του κινδύνους και τρόπους αντιµετώπισης 2.7 Εργαλεία χειρός Τα εργαλεία χειρός είναι απλός εξοπλισµός ευρείας χρήσης του οποίου ο χρόνος, οι συνθήκες και ο τρόπος χρήσης δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί. Η HSE έχει εκδώσει γι αυτόν τις ακόλουθες οδηγίες: Σφυριά: Το µέταλλο του σφυριού πρέπει να είναι καλά στερεωµένο στον άξονα ο οποίος επίσης πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς ρωγµές και φθορές. Τσάπες: να έχουν κατάλληλο άξονα σε καλή κατάσταση και να µη χρησιµοποιούνται ως µοχλοί. Σµίλες: να έχουν ακονισµένη µύτη µε κατάλληλη γωνία και η κεφαλή να µην είναι παραµορφωµένη (σχήµα µανιταριού) από χτυπήµατα. Να ξανασχηµατίζεται η κεφαλή όταν απαιτείται. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 7

9 Κατσαβίδια: να µη χρησιµοποιούνται ποτέ σαν σµίλες και να µη χτυπιούνται µε σφυρί. Κλειδιά: να αποφεύγονται τα γαλλικά κλειδιά. Να αχρηστεύονται κλειδιά που δείχνουν σηµάδια φθοράς. Να υπάρχουν πάντοτε αρκετά κλειδιά µε τα κατάλληλα νούµερα. Να µη χρησιµοποιούνται σωλήνες για προέκταση σαν µοχλοί. 2.8 Περιστρεφόµενος εξοπλισµός Η ίδια υπηρεσία έχει εκδώσει γενικές οδηγίες χρήσεως για εξοπλισµό µε περιστρεφόµενα µέρη, τα οποία εµπεριέχουν ιδιαίτερους κινδύνους για τους χειριστές τους: Πάντοτε να υπάρχουν κατάλληλοι προφυλακτήρες γύρω από το περιστρεφόµενο µέρος ώστε να µην επιτρέπουν ούτε την επαφή ούτε τον εκσφενδονισµό υλικών και εξαρτηµάτων. Να υπάρχουν κατάλληλοι σφιγκτήρες και προστατευτικά ώστε να µη χαλαρώνει και φεύγει το περιστρεφόµενο µέρος. Οι χειριστές: o Να δένουν τα µαλλιά τους αν είναι µακριά ώστε να µην µπλέκονται. o Να φορούν ολόσωµο και στενό ρουχισµό που δεν µπορεί να µπλεχτεί. o Να αποµακρύνουν δαχτυλίδια, γάντια, αλυσίδες, κλπ. o Να φορούν προστατευτικά γυαλιά για τα γρέζια και σωµατίδια που εκσφενδονίζονται. o Να ελέγχουν πάντα τους προφυλακτήρες και να αναφέρουν άµεσα κάθε δυσλειτουργία. 3. Μεταφορικά ανυψωτικά µέσα 3.1 Γενικά για κινούµενο εξοπλισµό Το Π 89/99 θέτει τις απαραίτητες προδιαγραφές γενικά για κάθε είδους κινούµενο εξοπλισµό. Συγκεκριµένα οι οδηγίες αυτές αφορούν: Συστήµατα µετάδοσης ενέργειας (τροχοί, ερπύστριες, αγωγοί αέρα, υγρών και ρεύµατος): o Να αποφεύγεται η εµπλοκή τους µε άλλα στοιχεία όταν είναι επικίνδυνη. Εάν είναι δυνατόν να µπαίνουν προφυλακτήρες που να αποκλείουν την επαφή τους µε άλλα στοιχεία. o Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν να λαµβάνονται µέτρα προφύλαξης από τα αποτελέσµατα της εµπλοκής (π.χ. εκτόξευση εξαρτηµάτων, κλπ). o Στερέωση των συστηµάτων µετάδοσης ενέργειας όταν µπορούν να φθαρούν ή ρυπανθούν συρόµενα στο δάπεδο (π.χ. καλώδια, αγωγοί αέρα ή υγρών, κλπ). Προστασία από µερική ή ολική ανατροπή: o Σύστηµα προστασίας που δεν επιτρέπει την ανατροπή του εξοπλισµού πάνω από τεταρτοκύκλιο εάν δεν µπορεί να στερεωθεί πλήρως. o Σύστηµα που εξασφαλίζει επαρκή χώρο γύρω από τους φερόµενους σε περίπτωση ανατροπής ώστε να µπορούν να διαφύγουν και να µην εγκλωβιστούν. o o Άλλος µηχανισµός ισοδύναµου αποτελέσµατος. Σύστηµα συγκράτησης φερόµενων εργαζοµένων για την προστασία τους από σύνθλιψη κατά την ανατροπή εάν η αποτροπή της δεν είναι δυνατή. Η οδήγηση και ο χειρισµός του εξοπλισµού να ανατίθενται σε άτοµα µε νόµιµη άδεια όπου προβλέπεται. Όπου δεν προβλέπεται άδεια πρέπει οι χειριστές να έχουν εκπαιδευτεί, να έχουν αποδείξει τις ικανότητες τους στον εργοδότη και τον ΤΑ και να έχουν έγγραφη ανάθεση καθηκόντων από τον εργοδότη. Εάν ο εξοπλισµός κινείται σε ζώνη εργασίας πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρµόζονται κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας (π.χ. διάδροµοι διέλευσης). Να αποφεύγεται η παρουσία πεζών στη ζώνη κίνησης ή αν δεν είναι δυνατόν να λαµβάνονται µέτρα προστασίας (π.χ. κάγκελα). Εξοπλισµοί εργασίας που χαρακτηρίζονται ως µηχανήµατα τεχνικών έργων πρέπει επιπλέον σύµφωνα µε το Π 304/00 να: o Φέρουν πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας o Συνοδεύονται από άδεια κυκλοφορίας o Συνοδεύονται από αποδεικτικά ασφάλισης o Συνοδεύονται από αποδεικτικά πληρωµής τελών κυκλοφορίας Η µεταφορά ή παρουσία εργαζοµένων πάνω σε κινητό εξοπλισµό εργασίας που κινείται µε µηχανικό τρόπο πρέπει να γίνεται µόνο σε ασφαλείς θέσεις που έχουν διαµορφωθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 8

10 Σε περίπτωση που πρέπει να πραγµατοποιηθούν εργασίες κατά την κίνηση να προσαρµόζεται η ταχύτητα του κινούµενου εξοπλισµού. Εξοπλισµός µε κινητήρα εσωτερικής καύσης επιτρέπεται σε κλειστό χώρο µόνο εφόσον στο χώρο αυτό εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας αέρα. 3.2 Αυτοκινούµενος εξοπλισµός Το Π 89/99 ειδικά για αυτοκινούµενο εξοπλισµό ορίζει ότι πρέπει να τοποθετούνται τα ακόλουθα: µέσα που δεν επιτρέπουν να τεθεί ο εξοπλισµός σε κίνηση από µη εξουσιοδοτηµένο προσωπικό µέσα µείωσης των συνεπειών πρόσκρουσης ειδικά όταν υπάρχουν πολλά αυτοκινούµενα µέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο διάταξη πέδησης µε εφεδρικό σύστηµα για την περίπτωση αστοχήσει το πρώτο διατάξεις βελτίωσης ορατότητας όπου αυτή δεν είναι ικανοποιητική σύστηµα φωτισµού για εξοπλισµό που κινείται σε σκοτάδι σύστηµα πυρόσβεσης ο τηλεχειριζόµενος εξοπλισµός να σταµατά αυτόµατα όταν βρεθεί εκτός πεδίου ελέγχου και να διαθέτει συστήµατα προστασίας από πρόσκρουση 3.3 Περονοφόρα ανυψωτικά Τα περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα (clark) είναι µία κατηγορία εξοπλισµού η οποία έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής λόγω της ευρείας χρήσης τους και τους σηµαντικούς κινδύνους που εµπεριέχονται σε ακατάλληλη χρήση τους. Το Π 89/99 προβλέπει ειδικά για τα περονοφόρα ανυψωτικά ειδικά µέτρα για την προστασία από µερική ή ολική ανατροπή: Θάλαµος προστασίας για τον οδηγό, ο οποίος να εξασφαλίζει την προστασία του σε περίπτωση ανατροπής ή προσκρούσεων. Σύστηµα προστασίας που δεν επιτρέπει την ανατροπή του περονοφόρου (σηµειώνεται ότι η ανατροπή των clark είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της συνεχούς φόρτωσης του µε διαφορετικά είδη φορτίου). Σύστηµα που εξασφαλίζει επαρκή χώρο µεταξύ του εδάφους και των τµηµάτων του περονοφόρου σε περίπτωση ανατροπής ώστε να µη συνθλιβεί ή εγκλωβιστεί ο χειριστής. Σύστηµα συγκράτησης φερόµενων εργαζοµένων για να µην αναρπαγούν από τµήµατα του περονοφόρου κατά την ανατροπή (π.χ. ζώνες ασφαλείας). Η HSE προβλέπει επίσης µία σειρά από προληπτικά µέτρα κατά τη χρήση των περονοφόρων ανυψωτικών: Να χρησιµοποιείται το κατάλληλο clark κατά περίπτωση (ωφέλιµο φορτίο, διαστάσεις, κλπ). Να εξετάζεται τακτικά η καλή κατάσταση των συστηµάτων πέδησης. Να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο όλο το σχετικό προσωπικό (είτε αυτοί είναι οδηγοί είτε προσωπικό που µετέχει στη φόρτωση). Να υπάρχει κάτοψη µε επισηµασµένες περιοχές κίνησης του clark ώστε να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό οποιασδήποτε αλλαγής στο χώρο. Να αποµακρύνονται ή να επισηµαίνονται τα εµπόδια µε τρόπο που να είναι πάντοτε άµεσα ορατά και να προστατεύονται µε κάγκελα ευαίσθητες εγκαταστάσεις (π.χ. εγκαταστάσεις ατµού, αερίων, υγρών, κλπ) όπου αν προσκρούσει το περονοφόρο θα δηµιουργηθούν επιπλέον κίνδυνοι. Να τοποθετούνται ζώνες ασφαλείας στα καθίσµατα των οδηγών. Να τοποθετούνται βοηθήµατα για τη βελτίωση της ορατότητας ή για προειδοποίηση των εργαζοµένων που βρίσκονται στο χώρο όπου χρειάζεται. Να αποφεύγεται υπερέκταση και ασταθής ισορροπία κατά τη φόρτωση ή την πορεία του clark. Να µη γίνεται κίνηση σε ανώµαλο ή ολισθηρό έδαφος. Να διατηρείται χαµηλή ταχύτητα και ειδικά στις στροφές και στις εισόδους. Να µη γίνεται υπερφόρτωση του περονοφόρου. Να χαµηλώνει το φορτίο πριν την κίνηση για την περίπτωση αστοχίας του υδραυλικού συστήµατος ανύψωσης. Να εξασφαλίζεται καλή ορατότητα τόσο για τον οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους στο χώρο. Κάθε εµπλεκόµενος να έχει σαφείς οδηγίες για κάθε κατάσταση. Να ελέγχεται σε τακτά διαστήµατα και όχι πάνω από έτος από ειδικό προσωπικό. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 9

11 Παρά το πλήθος διατάξεων και οδηγιών για τα περονοφόρα ανυψωτικά, η χρήση τους στην ελληνική βιοµηχανία παρουσιάζει ελλείψεις σε σχέση µε την ασφάλεια. Μερικές συνήθεις ελλείψεις παρατηρήσεις είναι οι ακόλουθες: Έλλειψη άδειας κυκλοφορίας ασφάλισης και κυρίως άδειας και σχετικής εµπειρίας του χειριστή. Απουσία φάρου σήµανσης - beeper οπισθοπορείας ή κακή λειτουργία τους. Κακή και ανεπαρκής συντήρηση. Φθαρµένο ή ανύπαρκτο πλέγµα οροφής πάνω από το κεφάλι του χειριστή. Έλλειψη ζώνης ασφαλείας και κράνους στο χειριστή. Κίνηση µε κατεβασµένες περόνες όταν είναι άδειο ή µε ανεβασµένες πλήρως όταν είναι φορτωµένο. Υψηλή ταχύτητα κίνησης ακόµη και σε σηµεία µε χαµηλή ορατότητα ή ακατάλληλο έδαφος. Έλλειψη σήµανσης διαδρόµου διέλευσης και προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σε περιοχές όπου βρίσκονται άλλοι εργαζόµενοι ή ευαίσθητες εγκαταστάσεις. 3.4 Εξοπλισµός ανύψωσης: προδιαγραφές Γενικότερα για τον εξοπλισµό ανύψωσης το Π 89/99 προβλέπει µία σειρά διατάξεων σχετικά µε τις προδιαγραφές τους για την ασφαλή χρήση και προστασία του προσωπικού: Μόνιµα εγκατεστηµένος εξοπλισµός ανύψωσης πρέπει να έχει εξασφαλισµένη αντοχή και ευστάθεια υπό όλες τις συνθήκες και ανάλογα µε τη φύση του δαπέδου Πρέπει να υπάρχει εµφανής ένδειξη του ονοµαστικού φορτίου και πινακίδα φορτίου, δηλαδή πινακίδα που αναγράφει το ονοµαστικό φορτίο για κάθε συσχετισµό αναλόγως των ρυθµίσεων που έχει ο εξοπλισµός (π.χ. φορτίο ανά στροφές κινητήρα, ύψος, γωνία, ταχύτητα, κλπ). Σήµανση που να αναγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του ανυψωτικού. Όταν δεν προορίζονται για ανύψωση εργαζοµένων αυτό να επισηµαίνεται ευκρινώς. Πρέπει να περιορίζονται οι κίνδυνοι o πρόσκρουσης φορτίων σε εργαζοµένους (πτώση από το ανυψωτικό ή σύγκρουση) o απόκλισης ή πτώσης των φορτίων (σωστή κατανοµή και στερέωση του φορτίου) o ακούσιας απαγκίστρωσης των φορτίων (φθαρµένοι ή ανεπαρκείς σύνδεσµοι) o πτώσης του θαλάµου του χειριστή ειδικά από ύψος o πτώσης του χειριστή από το θάλαµο ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε µεγάλο ύψος o συνθλιβής, πρόσκρουσης ή σφηνώµατος του χειριστή µέσα στο θάλαµο Να διασφαλίζεται η ασφάλεια του χειριστή σε περίπτωση εγκλωβισµού (αέρας, συγκράτηση) Εάν τα παραπάνω δεν είναι δυνατά να τοποθετηθεί συρµατόσχοινο ασφαλείας και να ελέγχεται καθηµερινά. Τα εξαρτήµατα ανύψωσης να επιλέγονται ανάλογα µε τα φορτία, τα σηµεία συγκράτησης, το σύστηµα αγκίστρωσης, και τη διάταξη περίδεσης. Να αποθηκεύονται µε τρόπο που να προστατεύονται από φθορές ζηµιές Οι συναρθρώσεις εξαρτηµάτων ανύψωσης πρέπει να φέρουν σαφή επισήµανση ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους εφόσον δε λύονται µετά τη χρήση 3.5 Εξοπλισµός ανύψωσης: χρήση Πέραν των προδιαγραφών, το Π 89/99 προβλέπει και τα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση: Ανύψωση εργαζοµένων πρέπει να γίνεται µόνο µε εξοπλισµό που προβλέπεται για το σκοπό αυτό ή αν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα προστασίας µε υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας. Κατά την παρουσία άλλων εργαζοµένων ο χειριστής πρέπει να βρίσκεται µονίµως στο χειριστήριο. Οι εργαζόµενοι που ανυψώνονται πρέπει να έχουν αξιόπιστα µέσα επικοινωνίας µε το χειριστή και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα αποµάκρυνσης τους µε ασφάλεια σε περίπτωση κινδύνου. Επιπλέον η ΗSE προτείνει ιδιαίτερα µέτρα προστασίας όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσης από 2m και άνω: Πρέπει να τοποθετείται κατάλληλο κιγκλίδωµα που θα στερεώνεται µε ασφάλεια στην πλατφόρµα Το κιγκλίδωµα θα πρέπει να έχει επαρκές ύψος και να έχει καλά στερεωµένα µεσαία και κορυφαία ράβδο (χειρολισθήρας), ορθοστάτες και σοβατεπί cm (προστατεύει και από πτώσεις αντικειµένων σε προσωπικό που βρίσκεται κάτω και αντιολισθητικό δάπεδο εάν κριθεί απαραίτητο. Πρέπει να υπάρχουν διατάξεις που να εµποδίζουν την αποκόλληση της πλατφόρµας. Πρέπει να υπάρχουν µέσα διαφυγής (π.χ. σκάλα) και να είναι άµεσα προσβάσιµα. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 10

12 Σύµφωνα µε την HSE, ειδικά τα µέσα ανύψωσης προσώπων πρέπει: Να τοποθετούνται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η ανάγκη ανύψωσης φορτίων ή εξαρτηµάτων (εργαλεία, κλπ) προς τους αναρτηµένους εργαζόµενους. Να εµποδίζουν την ελεύθερη πτώση του αναρτηµένου εργαζόµενου αλλά και αντικειµένων πάνω του (π.χ. πλέγµα οροφής) καθώς βρίσκεται σε περιορισµένο χώρο µε µικρές δυνατότητες ελέγχου της κατάστασης και ελιγµών αποφυγής Το Π 89/99 ορίζει τις ακόλουθες διατάξεις γενικά για ανηρτηµένα φορτία: Να αποφεύγεται η ύπαρξη εργαζοµένων κάτω από ανυψωµένα φορτία εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από την παραγωγική διαδικασία. Να αποφεύγεται η διέλευση φορτίων πάνω από µη προστατευµένους χώρους εργασίας όπου βρίσκονται εργαζόµενοι σε κάθε περίπτωση όπου αυτό είναι δυνατόν. Σε περίπτωση που αυτό δεν µπορεί να αποφευχθεί πρέπει να καθορίζονται και να εφαρµόζονται κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή ατυχήµατος και την προστασία των εργαζοµένων. Ειδικά για τα µη κατευθυνόµενα ανηρτηµένα φορτία (φορτία που δεν κινούνται σε παγιωµένη και απόλυτα ελεγχόµενη τροχιά) το Π 89/99 προβλέπει τα εξής: Εάν οι ακτίνες δράσης δύο η περισσότερων µέσων ανύψωσης µη κατευθυνόµενων φορτίων που βρίσκονται στον ίδιο χώρο αλληλοκαλύπτονται, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα αποτροπής τυχόν συγκρούσεων των φορτίων. Να λαµβάνονται µέτρα αποτροπής της ταλάντευσης, ανατροπής, µετατόπισης, σύγκρουσης ή ολίσθησης του φορτίου. Εάν ο χειριστής δεν µπορεί να παρακολουθήσει όλη την πορεία να υπάρχει άλλο άτοµο που να καθοδηγεί Όταν η αγκίστρωση ή απαγκίστρωση του φορτίου γίνεται µε το χέρι να µπορεί ο εργαζόµενος να διατηρεί τον έλεγχο σε κάθε περίπτωση. Όταν χρησιµοποιούνται µαζί δύο ή περισσότερα συνεργαζόµενα µέσα για την ανύψωση ενός φορτίου να εξασφαλίζεται ο ορθός συντονισµός τους σε κάθε περίπτωση. Εάν ο εξοπλισµός σε περίπτωση βλάβης ή διακοπής παροχής ενέργειας δεν µπορεί να συγκρατήσει το φορτίο (π.χ. υδραυλικά συστήµατα ανύψωσης χωρίς αγκίστρωση) να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα. Τα φορτία να µη µένουν χωρίς επιτήρηση παρά µόνο εάν εµποδίζεται η πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη και έχει αγκιστρωθεί ασφαλώς το φορτίο. Η χρήση εξοπλισµού ανύψωσης στο ύπαιθρο να διακόπτεται αµέσως µόλις επιδεινώνονται οι καιρικές συνθήκες και να λαµβάνονται προστατευτικά µέτρα κυρίως για την αποφυγή ανατροπής του εξοπλισµού εργασίας 3.6 Εξοπλισµός ανύψωσης: σκάλες Σηµαντικό ρόλο κατά την ανύψωση φορτίων έχουν οι σκάλες που χρησιµοποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό µέσο πρόσβασης στο ανηρτηµένο φορτίο και η χρήση τους απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς εµπεριέχουν πολλούς κινδύνους, αφού η ισορροπία αλλά και η δυνατότητα ελέγχου και ελιγµών αποφυγής είναι µειωµένες. Η HSE προτείνει τα ακόλουθα µέτρα: Να αποφεύγεται η εργασία σε σκάλες εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Οι σκάλες να είναι καλά τοποθετηµένες και στερεωµένες. Η σκάλα να δένεται καλά ή να κρατιέται συνεχώς από δεύτερο άτοµο. Να µην ανεβαίνουν εργαζόµενοι µε φορτία (όταν χρειάζεται να τα φέρουν αναρτηµένα στη ζώνη τους και να µην τα κρατούν στα χέρια ούτε να τους δίνονται αφού έχουν ανέβει). Να αποφεύγεται υπερέκταση ή ασταθής ισορροπία του ανηρτηµένου ή της σκάλας. Οι σκάλες να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Να µη χρησιµοποιούνται σκάλες όταν η εργασία µπορεί να γίνει πρακτικά µε τη χρήση κάποιου ασφαλέστερου µέσου. Αντώνης Ταργουτζίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΜΒΑ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 11

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Π..395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους ( εύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΗΓΙΑ 95/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης εκεµβρίου 1995 για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 12/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 3 η : Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία μηχανημάτων και προφυλακτήρων Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 10/12/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 3 & 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 89/1999 "Tροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων 2 ο Εξάμηνο 2016 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Α/Α Β1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές Ασφάλειας

Γενικές Αρχές Ασφάλειας ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ορισμός «Μηχανή» Ένα σύνολο συνδεδεμένων τμημάτων ή οργάνων με τουλάχιστον ένα κινητό και ενδεχομένως ένα σύνολο διατάξεων ενεργοποίησης συνενωμένων σε ενιαίο σύνολο με σκοπό συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D. Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017

ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Νοέμβριος 2017 Λευκωσία, 27 Οκτωβρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Εκστρατεία Επιθεωρήσεων στη Μεταλλουργική Βιομηχανία Σας ενημερώνουμε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166).

(Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 616/1977 Περί εκδόσεως Πυροσβεστικών ιατάξεων (Α 166). ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ υπ αριθ. 7 ΑΠΟΦΑΣΗ 7568 Φ. 700.1 ΤΗΣ 9.2/13.3.1996 Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 155/Β/1996) α. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ AR4B01 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση. Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ειδικές Απαιτήσεις Ειδικές Απατήσεις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ανάλογα µε το έργο και τις επιπτώσεις του στη λειτουργία υφιστάµενου οδικού δικτύου, οι παράγραφοι που ακολουθούν θα πρέπει, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εντάσσονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ: Fax: ANABATOΡIA A.M.E.A.TYΠΟΣ MLA/DS

ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ: Fax: ANABATOΡIA A.M.E.A.TYΠΟΣ MLA/DS ΒΙ.ΠΕ. ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ: 2410 541 266 Fax: 2410 541 288 info@mlaoscar.gr ANABATOΡIA A.M.E.A.TYΠΟΣ MLA/DS Γενικές Πληροφορίες Ανοικτού τύπου Mε προστατευτικό κάγκελο και μπάρα χειρός ή πόρτα στην πλατφόρμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 3116.3/08/1993 Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά ραπετσώνας Κερατσινίου - Περάµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα

8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 8 η ΕΝΟΤΗΤΑ Ανυψωτικά μηχανήματα Διδάσκων: Σ. Λαμπρόπουλος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες Χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών Τα χειροκίνητα ρολά λειτουργούν με την βοήθεια των ελατηρίων που βρίσκονται στον άξονα του ρολού. Για να ανεβάσουμε το ρολό το πιάνουμε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες

ΕΕ 2.1.2: Ελέγχει ότι δεν ξεκινάει ο ανελκυστήρας αν όλες οι πόρτες δεν είναι κλειστές και κλειδωμένες ΕΕ 2.1.1 : Τοποθετεί τις συντήρησης πινακίδες εργασιών Πληροφόρηση χρηστών ανελκυστήρα ότι αυτός είναι εκτός λειτουργίας λόγω εργασιών συντήρησης Τοποθετώντας σε εμφανές σημείο πινακίδες που να ειδοποιούν

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/104/ΕΚ Τ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009

ΟΔΗΓΙΑ 2009/104/ΕΚ Τ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/104/ΕΚ Τ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/104/ΕΚ Τ ΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ υγιεινή και ασφάλεια εργασίας προστασία περιβάλλοντος ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 8749/9-12-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ Το Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Σύστημα εργαζόμενου-θέσης εργασίας στάση - θέση σώματος κίνηση εντατική εργασία επαναλαμβανόμενες διαδικασίες φωτισμός, χρώματα, ορατότητα Περιβάλλον εργασίας ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 19 / 02/ 2017 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ/Φ ΤΟΛΜΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ: 1.1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή καλύπτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Περίφραξη, σήµανση εργοταξίου Π 305/96 (αρ.12, παρiv, µέρος Α, 3 & 18.1) Π 105/95 Σήµανση εγκαταστάσεων αγωγών ατµών, θερµών υγρών Π 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017

Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Σεπτέμβριος 2017 Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία επιθεωρήσεων στις βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών Κυρίες / Κύριοι,

Διαβάστε περισσότερα

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης Metron Αυτοματισμοί Οδηγίες εγκατάστασεις αρπάγης Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα 3-4 4 4 5 5 7-11 8 9-10 11 13-14 14 1. Οδηγίες ασφαλείας 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 1.2 Προφυλάξεις Γενικά 1.4 Περιγραφή Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σειρές 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε τα πάνελ που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ M.M.D.R.S 0 Τα Χειροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας. Νομοθετικό Πλαίσιο ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας Νομοθετικό Πλαίσιο Στη χώρα μας ο θεσμός είναι σε ισχύ από το 1985 όπως καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ».

«ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ προ ΦΠΑ : 60.000,00 ΦΠΑ : 14.400,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ µε ΦΠΑ : 74.400,00 Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -- ΠΡΩΤΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ 1. ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΔΗΓΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ. ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 39/ 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δική σας ασφάλεια

Για τη δική σας ασφάλεια Για τη δική σας ασφάλεια Αυτό το παράρτημα στις οδηγίες χρήσης περιλαμβάνει γενικούς κανόνες συμπεριφοράς για χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και τεχνικές υποδείξεις ασφάλειας που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΝΤΖΟ / ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Ιανουάριος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως

V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως V-8252 Ηλεκτρική Σκούπα Οδηγίες Χρήσεως www.zampa.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής απαιτεί τους ακόλουθους βασικούς κανόνες ασφαλείας, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυµατισµού ή

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ E.M.D.R.S 0 Τα Ηλεκτροκίνητα Διαιρούμενα Ρολά αποτελούν διατάξεις οι οποίες προορίζονται για την κάλυψη μεγάλων ανοιγμάτων (>12m), όπου καθίσταται αδύνατη η τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εφαρμογή των επιχρισμάτων (σοβάς, μαρμαροκονία) στις τοιχοποιίες της οικοδομής. Προετοιμασία και σπατουλάρισμα για να ετοιμαστούν οι επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις.

CRV 1000. Για αληθινά καθαρές πόλεις. CRV 1000 Το CRV 1000 είναι ένα απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα συμπίεσης, χωρητικότητας 4-8m3, το οποίο έχει όλa τα πλεονεκτήματα ενός κλασικού οχήματος τύπου πρέσας της KAOUSSIS και επιπλέον τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος

Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πτυχιακή Εργασία Επιβλέπων : Σπυρίδων Γ. Μαρτζούκος Των φοιτητών : ΤΡΙΩΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΑΧΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων

ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Νιάτων Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 2 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 3 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 4 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 5 από 13 Μελέτη ΦΑΥ Σελίδα 6 από 13 Μελέτη ΦΑΥ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέτρα : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα