AVVERTENZE WARNING MYO TRONIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "AVVERTENZE WARNING MYO TRONIC"

Transcript

1 AVVERTENZE BATTERIA Rispettare correttamente la polarità +/- per evitare cortocircuiti. Tenere la batteria lontano dal fuoco o altre fonti di calore elevato, quali termosifoni e stufe, non esporre direttamente a forti raggi solari. Non buttare la batteria nel fuoco, pericolo esplosione. Non immergere la batteria in acqua, acqua acida, acqua di mare o in qualsiasi altro liquido. Non smontare o modificare la batteria. Non utilizzare la batteria se una parte è danneggiata. Se lasciate fermo il passeggino per lungo tempo, rimuovete la batteria dal dispositivo, ricaricare la batteria con mezza carica e conservarla in un locale ombreggiato e asciutto. Ripetete l operazione di ricarica almeno ogni tre mesi caricando ogni volta la batteria per 2 ore. Utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione. Non dimenticare la batteria sottocarica, controllare di tanto in tanto. Temperatura di utilizzo da -20 C a 40 C e umidità 65% ± 20%. Protezione da sovracorrente: 14 A. Discharge OT: 65 C Discharge UT: -20 C. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici o nel fuoco la batteria potrebbe esplodere. Smaltire la batteria presso un centro di raccolta batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali. Leggere attentamente il manuale d uso. CARICABATTERIE Prima di ricaricare la batteria, leggere il manuale d uso. Solo per uso interno. Scollegare la spina del caricabatteria dalla presa elettrica prima di scollegare il connettore dalla prese della batteria. Fusibile di protezione: T2A/250V. Ricaricare solo batterie (24V Li-ion). Tipo di batteria: ricaricabile. Altri tipi di batterie possono esplodere causando ferite a persone o danni. ATTENZIONE: gas esplosivi, evitare fiamme e scintille. Fornire una ventilazione adeguata durante la ricarica. IT WARNING BATTERY Connect the +/- polarity correctly to avoid a short circuit. Keep the battery away from fires and other sources of heat such as radiators and stoves and do not expose to strong sunshine. Do not put the battery into a fire as it may explode. Do not place the battery in water, acidic water, seawater or any other liquid. Do not disassemble or modify the battery. Do not use the battery if any part is damaged. If the stroller is not to be used for a long period of time, remove the battery from the device, recharge it so it is half full and store in a shady and dry area. Recharge the battery for 2 hours every 3 months to prolong the battery life. Only use the battery charger provided. Remember to check the battery occasionally during recharging. Operating temperatures -20 C ~ 40 C and humidity 65% ± 20%. Overload protection: 14 A Discharge OT: 65 C Discharge UT: -20 C Do not dispose of batteries in household waste or burn them as they may explode. Dispose of used batteries at a battery collection point or at an approved waste disposal site. Read the instruction manual carefully. BATTERY CHARGER Before charging the battery, read the instruction manual. For indoor use only. Remove the battery charger plug from the mains before removing the connector from the battery socket. Protection fuse: T2A/250V Only use to charge batteries (24V Li-ion) Type of battery: rechargeable. Other types of batteries may explode causing injury to persons or property. Warning: Explosive gases. Prevent flames and sparks. Provide adequate ventilation during recharging. GB MYO TRONIC

2 F AVERTISSEMENT BATTERIE Respecter correctement la polarité +/- pour éviter des courts-circuits. Tenir la batterie éloignée du feu ou autres fontes de chaleur élevée, telles que thermosiphons et poêles, ne pas exposer directement à de forts rayons de soleil. Ne pas jeter la batterie dans le feu, danger d explosion. Ne pas immerger la batterie dans l eau, l eau acide, l eau de mer ou autres liquides. Ne pas démonter ou modifier la batterie. Ne pas utiliser la batterie si elle est endommagée. Se vous laissez la poussette inactive pour une longue période, retirez la batterie du dispositif, chargez la batterie à moitié et conservez-la dans un local ombragé et sec. Répétez l opération de recharge au moins tous les trois mois en chargeant à chaque fois la batterie pendant 2 heures. Utiliser exclusivement le chargeur de batterie en dotation. Ne pas oublier la batterie sous charge, vérifier de temps en temps. Température d utilisation de -20 C à 40 C et humidité 65% ± 20%. Protection de surintensité: 14A. Discharge OT: 65 C Discharge UT: -20 C. Ne pas jeter la batterie dans les déchets domestiques ou dans le feu, la batterie pourrait exploser. Eliminer la batterie auprès d un centre de récolte pour les batteries utilisées ou bien d un centre de récolte pour les déchets spéciaux. Lire avec attention le mode d emploi. CHARGEUR DE BATTERIE Avant de charger la batterie, lire le mode d emploi. Seulement pour usage interne. Déconnecter la fiche du chargeur de batterie de la prise électrique avant de déconnecter le connecteur de la prise de la batterie. Fusible de protection: T2A/250V. Charger seulement la batterie (24V Li-ion). Type de batterie : rechargeable. Des autres types de batterie peuvent exploser, ce qui pourrait causer des blessures aux personnes ou des dommages. ATTENTION: gaz explosifs, éviter flammes et étincelles. Donner une ventilation adéquate pendant la charge de la batterie. WARNUNG BATTERIE Berücksichtigen Sie die korrekte +/--Polarität, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die Batterie von Feuer oder anderen starken Wärmequellen, wie Heizkörpern und Öfen fern halten; nicht direkt starker Sonnenbestrahlung aussetzen. Die Batterie nicht ins Feuer werfen; Explosionsgefahr. Die Batterie nicht in Wasser, saures Wasser, Meereswasser oder jegliche andere Flüssigkeit tauchen. Die Batterie nicht auseinandernehmen oder verändern. Die Batterie nicht verwenden, wenn ein Teil beschädigt ist. Wenn Sie den Buggy lange Zeit stehen lassen, entfernen Sie die Batterie aus der Vorrichtung, laden Sie sie halb auf und bewahren Sie sie in einem schattigen und trockenen Raum auf. Wiederholen Sie den Aufladevorgang mindestens alle drei Monate, indem Sie die Batterie jeweils 2 Stunden lang aufladen. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Batterieladegerät. Vergessen Sie nicht die ladende Batterie; kontrollieren Sie sie von Zeit zu Zeit. Verwendungstemperatur von -20 C bis 40 C und Feuchtigkeit 65% ± 20%. Überladungsschutz: 14 A. Entladung OT: 65 C Entladung UT: -20 C. Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll oder ins Feuer; die Batterie könnte explodieren. Entsorgen Sie die Batterie bei einem Sammelzentrum für gebrauchte Batterien oder bei der Sondermüllbeseitigung. Lesen Sie aufmerksam das Anwenderhandbuch. BATTERIELADEGERÄT Lesen Sie das Anwenderhandbuch vor dem Aufladen der Batterie. Nur für Innengebrauch. Den Stecker des Batterieladegerätes aus der Stromsteckdose ziehen, bevor der Gerätestecker aus der Batterie gezogen wird. Schutzsicherung T2A/250V. Nur Batterien (24V Li-ion) aufladen. Batterientyp: aufladbar. Andere Batterietypen können explodieren und dadurch Personen verletzen oder Schäden verursachen. ACHTUNG: Explosives Gas, Flammen und Funken vermeiden. Während des Aufladens eine geeignete Belüftung liefern. D MYO TRONIC 2

3 E AVERTISSEMENT BATERÍA Respetar la polaridad +/- correcta para evitar cortos circuitos. Mantener la batería lejos del fuego y de otras fuentes de calor elevado, como radiadores y estufas, no exponer la batería directamente a fuertes rayos solares. No arrojar la batería al fuego, peligro de explosión. No sumergir la batería en agua, agua ácida, agua de mar o cualquier otro líquido. No desmontar o modificar la batería. No utilizar la batería si una parte está dañada. Si se deja sin usar el cochecito durante un largo período, quitar la batería del dispositivo, recargar la batería con la mitad de la carga y conservarla en un local sombreado y seco. Repetir la operación de recarga por lo menos cada tres meses cargando cada vez la batería durante 2 horas. Utilizar exclusivamente el cargador de baterías entregado con el cochecito. No olvidar la batería bajo carga, controlarla de vez en cuando. Temperatura de uso de -20 C a 40 C y humedad 65% ± 20%. Protección contra sobre corriente: 14 A. Descarga OT: 65 C Descarga UT: -20 C. No arrojar la batería entre los residuos domésticos o en el fuego, la batería podría explotar. Desechar la batería en un centro de recolección de baterías usadas o de desecho de residuos especiales. Leer atentamente el manual de uso. CARGADOR DE BATERÍAS Antes de recargar la batería, leer el manual de uso. Sólo para uso en interiores. Desconectar el enchufe del cargador de baterías del tomacorriente eléctrico antes de desconectar el conector del enchufe de la batería. Fusible de protección: T2A/250V. Recargar sólo baterías (24V Li-ion). Tipo de batería: recargable. Otros tipos de baterías pueden explotar causando heridas a personas o daños en general. ATENCIÓN: gases explosivos, evitar llamas o chispas. Durante la recarga ventilar adecuadamente. WAARSCHUWINGEN BATTERIJ Neem de +/- polen in acht om kortsluiting te vermijden. Houd de batterij buiten het bereik van vuur of andere warmtebronnen die veel warmte produceren, zoals verwarmingselementen en kachels, en stel de batterij nooit bloot aan sterk zonlicht. De batterij nooit in het vuur werpen, ontploffingsgevaar. De batterij nooit onderdompelen in water, zuur water, zeewater of een andere vloeistof. De batterij niet openen of wijzigen. De batterij niet gebruiken als deze schade vertoont. Haal de batterij uit het apparaat als u de wandelwagen lange tijd niet zult gebruiken. Laad de batterij voor de helft op en berg hem op in een droge en schaduwrijke ruimte. Herhaal de handelingen minstens eenmaal per kwartaal door de batterij 2 uur lang op te laden. Uitsluitend de meegeleverde batterijlader gebruiken. Laat de laat de batterij nooit ongecontroleerd opladen. Controleer de batterij regelmatig. Gebruikstemperatuur tussen -20 C en 40 C en luchtvochtigheid 65% ± 20%. Bescherming tegen overstroom: 14 A. Discharge OT: 65 C Discharge UT: -20 C. De batterij niet bij het huisvuil stoppen of in het vuur werpen, de batterij kan ontploffen. De batterij door een erkend afvalverwerkingsbedrijf gespecialiseerd in batterijen of speciaal afval laten verwerken. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door. BATTERIJLADER Lees de gebruikershandleiding aandachtig door alvorens u de batterijlader gebruikt. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Haal de stekker van de batterijlader uit het stopcontact alvorens u de connector uit de batterijlader verwijdert. Veiligheidszekering: T2A/250V. Uitsluitend batterijen (24V Li-ion) opladen. Soort batterij: oplaadbaar. Alle andere batterijen kunnen ontploffen en persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaken. LET OP: ontploffingsgevaarlijke gassen, open voor en vonken vermijden. Zorg tijdens het opladen voor voldoende ventilatie. MYO TRONIC 3 NL

4 GR ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑ Για την αποφυγή βραχυκυκλώματος, τηρείτε τη σωστή πολικότητα +/-. Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από τη φωτιά ή άλλες πηγές υψηλής θερμότητας, όπως τα καλοριφέρ και οι σόμπες. Μην εκθέτετε τη μπαταρία στις άμεσες ισχυρές ακτίνες του ήλιου. Μην πετάτε τη μπαταρία στη φωτιά, διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Μην βυθίζετε τη μπαταρία στο νερό, σε όξινο νερό, θαλασσινό νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μπαταρία. Μην χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία αν κάποιο τμήμα της έχει καταστραφεί. Όταν πρόκειται να αφήσετε σταματημένο το καροτσάκι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή, φορτίστε τη μπαταρία κατά το ήμισυ και φυλάξτε την σε ένα στεγνό και σκιερό χώρο. Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία φόρτισης τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες, φορτίζοντας κάθε φορά τη μπαταρία επί 2 ώρες. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον παρεχόμενο φορτιστή μπαταρίας. Μην ξεχνάτε τη μπαταρία στον φορτιστή. Να ελέγχετε τακτικά τη μπαταρία. Θερμοκρασία χρήσης από -20 C έως 40 C και υγρασία 65% ± 20%. Προστασία από υπέρβαση της τάσης: 14 A. Αποφόρτιση OT: 65 C Αποφόρτιση UT: -20 C. Μην πετάτε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα ή στη φωτιά, διότι μπορεί να εκραγεί. Απορρίψτε τη μπαταρία σε ένα κέντρο συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών ή διάθεσης ειδικών αποβλήτων. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΦΟΡΤΙΣΤΉΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ Πριν φορτίσετε τη μπαταρία, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Μόνο για εσωτερική χρήση. Αποσυνδέστε το φις του φορτιστή της μπαταρίας από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος, πριν αποσυνδέσετε το βύσμα από την υποδοχή της μπαταρίας. Ασφάλεια προστασίας: T2A/250V. Φορτίζετε μόνο μπαταρίες (24V Li-ion). Τύπος μπαταρίας: επαναφορτιζόμενη. Άλλοι τύποι μπαταριών μπορεί να εκραγούν προκαλώντας σε πρόσωπα τραυματισμό ή ζημιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: εκρηκτικά αέρια, αποφύγετε φλόγες και σπίθες. Παρέχετε τον κατάλληλο εξαερισμό κατά τη φόρτιση. MYO TRONIC 4

5 I GB F D E NL GR NAVICELLA - Istruzioni d uso Adatta per bambini con età inferiore ai 6 mesi CARRY COT - Instructions for use Suitable for children under 6 months of age NACELLE - Mode d emploi Cette nacelle a été conçue pour des enfants âgés de moins de 6 mois KORB - Gebrauchsanleitung Dieses Körbchen eignet sich für Kinder mit einem Alter von weniger als 6 Monaten MOISÉS - Instrucciones de uso Esta navecilla es adecuada para niños con edad inferior a 6 meses REISWIEG - Gebruiksaanwijzingen Deze draagwieg is geschikt voor kinderen onder de 6 maanden ΚΑΛΑΘΆΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ Αυτό το πορτ-μπεμπέ είναι κατάλληλο για μωρά ηλικίας κάτω των 6 μηνών

6 MYO TRONIC

7 IT. GB. F. IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE REFERENZE IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER SOIGNEUSEMENT A PORTEE DE MAIN POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE D. WICHTIG! AUFMERKSAM LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN AUFBEWAHREN MYO TRONIC

8 E. NL. IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS BELANGRIJK! AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK GR. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО MYO TRONIC

9 MYO TRONIC

10 ATTENZIONE: La navicella è utilizzabile per il trasporto in auto solo se si utilizza il KIT AUTO cod (venduto separatamente). Fare riferimento al manuale d uso di KIT AUTO per tutte le informazioni relative al montaggio di KIT AUTO sulla navicella, per l installazione in auto. A- Asole per inserimento cintura addominale KIT AUTO (venduto separatamente) B- Perno di aggancio fibbie metalliche KIT AUTO (venduto separatamente) IT B A Nel caso in cui vengano riscontrate delle differenze tra la figura e il prodotto, è valido il prodotto stesso in quanto sono possibili modifiche atte a migliorare qualitativamente il prodotto. MYO TRONIC

11 USO NAVICELLA IT Regolazione maniglia [ fig. 1] Premere i pulsanti laterali e regolare la maniglia nella nuova posizione, rilasciare i pulsanti e assicurarsi dell avvenuto bloccaggio. Montaggio capottina [ fig. 2 - fig.3] Allineare ed inserire i perni della capottina, nelle apposite sedi a lato della struttura. Premere verso il basso, un click indicherà l avvenuto bloccaggio. Per rimuovere la capottina, premere la parte inferiore del perno di fissaggio della capottina e contemporaneamente sfilare la capottina dalla sede. Regolazione schienale [ fig. 4, fig.5] Premere e regolare la leva nella nuova posizione per sollevare o reclinare lo schienale della navicella. Assicurasi del corretto bloccaggio dello schienale, nella posizione scelta. Sistema a dondolo [ fig. 6] Nella base sono presenti due piedini di appoggio, ripiegare entrambi i piedini verso l interno per impedire il movimento a dondolo, spiegare entrambi i piedini verso l esterno per ottenere il movimento oscillante. Entrambi i piedini devono essere o ripiegati verso l interno o spiegati verso l esterno. Regolazione capottina [ fig. 7] Reclinare o sollevare la capottina per ottenere la posizione desiderata. Ventilazione [ fig. 8] Aprire la zip per ottenere una ventilazione all interno della navicella. Copertina [ fig. 9] Fissare la copertina alla navicella mediante i bottoni automatici. AVVERTENZE Leggere attentamente le istruzioni prima dell uso e conservarle per future referenze. La sicurezza del vostro bambino può essere compromessa se non seguite attentamente queste istruzioni. AVVERTENZA: SIETE RESPONSABILI DELLA SICUREZZA DEL VOSTRO BAMBINO. AVVERTENZA: Può essere pericoloso lasciare il bambino incustodito. Tenete sempre sotto controllo il bambino quando collocato nella navicella. AVVERTENZA: La navicella è adatta per l utilizzo di bambini fino a 6 mesi di età o fino a quando non sono in grado di stare seduti da soli. AVVERTENZA: Adatta per bambini con età inferiore ai 6 mesi. AVVERTENZA: Per neonati, non regolate lo schienale nella posizione verticale, da seduto (dovrebbe essere regolato nella posizione completamente sdraiato) in quanto il bambino a quest età non ha la capacità di tenere la testa eretta. AVVERTENZA: Assicurarsi che tutti i dispositivi di bloccaggio siano correttamente agganciati prima dell utilizzo. AVVERTENZA: Non utilizzare un materassino aggiuntivo con spessore superiore a 25 mm. Non utilizzate pezzi di ricambio o accessori non forniti o approvati dal fabbricante, in quanto potrebbero rendere il prodotto poco sicuro. Assicuratevi che tutti gli utenti abbiano familiarità con il funzionamento del prodotto. MYO TRONIC 7

12 WARNING: The carrycot can be used for transporting baby in the car only if the CAR KIT cod is used (sold separately). Refer to the CAR KIT instruction manual for all the information concerning how to fit the CAR KIT on the carrycot and how to fit it in the car. A Slots to insert the lap belt of the CAR KIT (sold separately) B Fastening pin for the metal buckles of the CAR KIT (sold separately) GB B A When there are some differences between the practical and the inset, the practical is confirmed. In order to better improving the quality, we may make some change on some parts of the structure and appearance without informing, please understand. MYO TRONIC 8

13 USING THE CARRYCOT GB Handle adjustment [ fig. 1] Press the buttons at the side and adjust the handle into the new position, release the buttons and check that the handle is locked in place. Assembling the hood [ fig. 2 - fig.3] Line up the pins of the hood and insert them into the slots at the side of the carrycot. Press downwards, a click indicates the hood has been secured in place. To remove the hood, press the lower part of the hood securing pin and at the same time remove the hood from its slot. Backrest adjustment [ fig. 4, fig.5] To lift or recline the carrycot backrest, press and adjust the lever into the new position. Make sure the backrest has been secured correctly in place, in the chosen position. Rocking system [ fig. 6] Two supporting feet are located in the base; fold them both out to prevent the rocking movement, open both of the feet inwards to allow the rocking movement. Both feet must be folded inwards or opened outwards. Hood adjustment [ fig. 7] Lower or lift the hood to achieve the required position. Ventilation [ fig. 8] Open the zip to ventilate the inside of the carrycot. Cover [ fig. 9] Fit the cover on the carrycot using the press fasteners. WARNINGS Read the instructions carefully before use and keep for future reference. Your baby s safety may be at risk unless these instructions are followed carefully. WARNING: YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR BABY S SAFETY. WARNING: It may be dangerous to leave baby unattended. Always keep baby under supervision when he is in the carrycot. WARNING: The carrycot is suitable for use by babies up to 6 months of age or until they are able to sit up unaided. WARNING: Suitable for children under 6 months of age. WARNING: For newborn babies, do not regulate the backrest in the vertical sitting position (it should be set in the lie flat position) as baby is unable to keep his head upright at this age. WARNING: Make sure that all the locking devices have been fastened correctly before use. WARNING: Do not use an additional mattress with a thickness of more than 25 mm. Do not use spare parts or accessories other than those supplied or approved by the manufacturer, as they may make the product unsafe. Make sure that everyone using the product is familiar with how it works. MYO TRONIC 9

14 ATTENTION: Cette nacelle s utilise pour le transport en voiture mais uniquement si elle est accompagnée du KIT AUTO cod (vendu séparément). Se reporter au mode d emploi KIT AUTO pour toutes les informations relatives au montage de KIT AUTO sur la nacelle, à l installation en voiture. A Brides pour l introduction de la ceinture abdominale KIT AUTO (vendu séparément) B Goujon d accrochage pour les boucles en métal KIT AUTO (vendu séparément) F B A En cas de divergences entre la figure et le produit, c est le produit qu il faut prendre en considération car des modifications pour une amélioration qualitative du produit est toujours possible. MYO TRONIC 10

15 EMPLOI NACELLE F Réglage de la poignée [ fig. 1] Appuyer sur les boutons placés sur les côtés et ajuster la poignée dans sa nouvelle position, relâcher les boutons et s assurer que le blocage a été effectué correctement. Montage capote [ fig. 2 - fig.3] Aligner et insérer les goujons de la capote dans leur propre siège qui se trouve sur les côtés de la structure. Appuyer vers le bas, un déclic indiquera que le blocage à été effectué correctement. Pour retirer la capote appuyer sur la partie inférieure du goujon de fixage de la capote et enlever simultanément la capote de son siège. Réglage du dossier [ fig. 4, fig.5] Pour soulever ou incliner le dossier de la nacelle, sil suffit d appuyer sur le levier et de le régler dans sa nouvelle position. S assurer que le blocage du dossier dans sa nouvelle position a été effectué correctement. Système à balancelle [ fig. 6] Deux petits pieds d appui se trouvent sur la base de la nacelle, il faut déplier ces deux petits pieds vers l intérieur pour empêcher le mouvement à balancelle, replier les deux petits pieds vers l extérieur pour obtenir le mouvement de bascule. Les deux petits pieds doivent être ou repliés vers l intérieur ou dépliés vers l extérieur. Ajustement de la capote [ fig. 7] Incliner ou soulever la capote pour obtenir la position souhaitée. Ventilation [ fig. 8] Ouvrir la fermeture éclair pour obtenir une ventilation à l intérieur de la nacelle. Tablier [ fig. 9] Fixer le tablier à la nacelle au moyen des boutons automatiques. AVERTISSEMENT Lire attentivement les instructions avant l emploi et les conserver soigneusement à portée de main pour une utilisation ultérieure. La sécurité de votre enfant peut être compromise si vous ne respectez pas attentivement ces instructions. AVERTISSEMENT: VOUS ETES RESPONSABLE DE LA SECURITE DE VOTRE ENFANT. AVERTISSEMENT : Il est dangereux de laisser votre enfant sans surveillance. Faites toujours bien attention à votre bébé quand il se trouve dans sa nacelle. AVERTISSEMENT: Cette nacelle a été conçue pour des enfants âgés de moins de 6 mois et jusqu à ce qu ils ne sont pas en mesure de s asseoir tout seul. AVERTISSEMENT: Cette nacelle a été conçue pour des enfants âgés de moins de 6 mois. AVERTISSEMENT: Pour les nouveau-nés n ajustez pas le dossier dans la position verticale, mais dans la position complètement allongée car les nouveau-nés assis ne peuvent pas tenir leur tête droite. AVERTISSEMENT: Avant l emploi, s assurer que tous les dispositifs de blocage ont été accrochés correctement. AVERTISSEMENT: Ne pas utiliser de matelas supplémentaire d une épaisseur supérieure à 25 mm. Ne pas utiliser de pièces de rechange ou accessoires qui n ont pas été fournis ou approuvés par le fabricant, car cela pourrait compromettre la sécurité de l article. MYO TRONIC 11

16 ACHTUNG: Das Körbchen kann für den Transport im Auto nur verwendet werden, wenn man das AUTO- SET cod benutzt, das getrennt verkauft wird. Für alle Informationen bezüglich der Montage des AUTO-SET auf das Körbchen, nehmen Sie, beim Einbau im Auto, Bezug auf das Anwendungshandbuch AUTO-SET. A Ösen für die Einführung des Bauchgurtes AUTO-SET (getrennt verkauft). B Metall-Schnallen-Verschluss-Haken AUTO-SET (getrennt verkauft) D B A Falls Unterschiede zwischen der Abbildung und dem Produkt auftreten, so hat das Produkt selbst Gültigkeit, weil es mögliche Veränderungen gibt, die das Produkt qualitativ verbessern sollen. MYO TRONIC 12

17 VERWENDUNG DES KÖRBCHENS D Einstellung des Griffes [ fig. 1] Die Druckknöpfe an der Seite drücken und den Griff in der neuen Position einstellen, die Druckknöpfe loslassen und das erfolgte Einrasten sicherstellen. Montage der Haube [ fig. 2 - fig.3] Die Zapfen der Haube ausrichten und in die entsprechenden Sitze an den Seiten des Gestells einführen. Nach unten drücken. Ein Klick wird das erfolgte Einrasten anzeigen. Um die Haube zu entfernen, den unteren Teil des Befestigungszapfens der Haube drücken und die Haube gleichzeitig aus dem Sitz herausnehmen. Einstellung des Rückenteiles [ fig. 4, fig.5] Den Hebel drücken und auf die neue Position einstellen, um das Rückenteil des Körbchens anzuheben oder abzusenken. Das korrekte Einrasten des Rückenteiles in der gewählten Position sicherstellen. Schaukelsystem [ fig. 6] In der Basis befinden sich zwei Stützfüßchen. Beide Füßchen nach innen drehen, um die Schaukelbewegung zu verhindern. Beide Füßchen nach außen drehen, um die Schaukelbewegung zu erhalten. Beide Füßchen müssen entweder nach innen oder außen gedreht sein. Einstellung der Haube [ fig. 7] Die Haube nach hinten senken oder anheben, um die gewünschte Position zu erhalten. Belüftung [ fig. 8] Den Reißverschluss öffnen, um Belüftung innerhalb des Körbchens zu erhalten. Abdeckung [ fig. 9] Die Abdeckung mit Hilfe der automatischen Knöpfe am Körbchen anbringen. HINWEISE Die Anweisungen vor der Verwendung aufmerksam lesen und für zukünftige Referenzen aufbewahren. Die Sicherheit Ihres Kindes kann gefährdet sein, wenn Sie diesen Anweisungen nicht aufmerksam folgen. WARNUNG: SIE SIND FÜR DIE SICHERHEIT IHRES KINDES VERANTWORTLICH. WARNUNG: Es kann gefährlich sein, das Kind unbeobachtet zu lassen. Halten Sie das Kind immer unter Kontrolle, wenn es sich im Körbchen befindet. WARNUNG: Das Körbchen eignet sich für die Verwendung mit Kindern bis zu 6 Monaten oder bis sie dazu in der Lage sind, selbst zu sitzen. WARNUNG: Dieses Körbchen eignet sich für Kinder mit einem Alter von weniger als 6 Monaten WARNUNG: Für Neugeborene stellen Sie das Rückenteil nicht in die vertikale Sitzposition (es müßte auf die vollkommen liegende Position eingestellt werden), weil ein Kind dieses Alters nicht dazu fähig ist, den Kopf aufrecht zu halten. WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungsvorrichtungen vor der Verwendung korrekt eingerastet sind. WARNUNG: Verwenden Sie keine zusätzliche, kleine Matratze mit einer Dicke von mehr als 25 mm. Verwenden Sie keine Ersatz- oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller geliefert oder gebilligt sind, weil diese das Produkt weniger sicher machen könnten. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer sich mit den Funktionen des Produktes auskennen. MYO TRONIC 13

18 ATENCIÓN: La navecilla se utiliza para el transporte en auto sólo si se utiliza el KIT AUTO cod (se vende por separado). Tomar como referencia el manual de uso del KIT AUTO para obtener todas las informaciones relativas al montaje del KIT AUTO en la navecilla, durante la instalación en el auto. A Ojales para la introducción del cinturón abdominal del KIT AUTO (se vende por separado) B Perno de enganche de las hebillas metálicas del KIT AUTO (se vende por separado) E B A En el caso que se encuentren diferencias entre la figura y el producto, es válido el producto mismo dado que son posibles modificaciones decididas para mejorar cualitativamente el producto. MYO TRONIC 14

19 USO DE LA NAVECILLA E Regulación de la manija [ fig. 1] Presionar los pulsadores, ubicados al costado y regular la manija en la nueva posición, soltar los pulsadores y asegurarse que se haya bloqueado. Montaje de la capota [ fig. 2 - fig.3] Alinear e introducir los pernos de la capota, en las sedes especiales al costado de la estructura. Presionar hacia abajo, un click indicará que se ha bloqueado. Para quitar la capota, presionar la parte inferior del perno de fijación de la capota y contemporáneamente quitar la capota de la sede. Regulación del respaldo [ fig. 4, fig.5] Presionar y regular la palanca en la nueva posición para levantar o reclinar el respaldo de la navecilla. Asegurarse del bloqueo correcto del respaldo, en la posición elegida. Sistema mecedor [ fig. 6] En la base hay dos patitas de apoyo, desplegar las dos patitas hacia el interior para impedir el movimiento mecedor, plegar las dos patitas hacia el exterior para obtener el movimiento oscilante. Las dos patitas deben estar plegadas hacia el interior o desplegadas hacia el exterior. Regulación de la capota [ fig. 7] Reclinar o levantar la capota para obtener la posición deseada. Ventilación [ fig. 8] Abrir el cierre relámpago para obtener una ventilación en el interior de la navecilla. Cubierta [ fig. 9] Fijar la cubierta a la navecilla mediante los botones automáticos. ADVERTENCIAS Leer atentamente las instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras referencias. La seguridad de vuestro niño puede estar comprometida si no se siguen atentamente estas instrucciones. ADVERTENCIA: USTEDES SON RESPONSABLES DE LA SEGURIDAD DE VUESTRO NIÑO. ADVERTENCIA: Puede ser peligroso dejar el niño sin vigilancia. Tener siempre el niño bajo control cuando está colocado en la navecilla. ADVERTENCIA: La navecilla es adecuada para el uso con niños de hasta 6 meses de edad o hasta cuando no son capaces de estar sentados por sí mismos. ADVERTENCIA: Esta navecilla es adecuada para niños con edad inferior a 6 meses ADVERTENCIA: Para recién nacidos, no regular el respaldo en la posición vertical, sentado (debería ser regulado en la posición completamente recostado) dado que el niño a esta edad no tiene la capacidad de mantener la cabeza erguida. ADVERTENCIA: Asegurase que todos los dispositivos de bloqueo estén correctamente enganchados antes del uso. ADVERTENCIA: No utilizar un colchoncito adicional con espesor superior a 25 mm. No utilizar piezas de repuesto o accesorios no suministrados o aprobados por el fabricante, dado que podrían hacer que el producto sea poco seguro. Asegurarse que todos los usuarios estén familiarizados con el funcionamiento del producto. MYO TRONIC 15

20 LET OP: De draagwieg kan gebruikt worden voor het vervoer in de auto alleen indien men de KIT AUTO cod gebruikt (afzonderlijk verkocht). De gebruikshandleiding KIT AUTO raadplegen voor alle inlichtingen m.b.t. de montage van de KIT AUTO op de draagwieg, bij de installatie in de auto. A Spleetopeningen voor de invoer van de buikriem KIT AUTO (afzonderlijk verkocht) B Pin voor het aanhaken van de metalen gespen KIT AUTO (afzonderlijk verkocht) NL B A De fabrikant behoudt zich het recht voor om ten alle tijde product wijzigingen c.q. verbeteringen aan te brengen. MYO TRONIC 16

21 GEBRUIK DRAAGWIEG NL Regeling handvat [ fig. 1] Drukken op de drukknoppen, aan de zijkant, en het handvat regelen in de nieuwe stand, de drukknoppen loslaten en controleren of de blokkering werd uitgevoerd. Montage manteltje [ fig. 2 - fig.3] De pinnen van het manteltje uitlijnen en in de desbetreffende behuizingen aan de zijkant van de structuur steken. Naar beneden drukken, een klik zal aanduiden dat de blokkering werd uitgevoerd. Om het manteltje weg te nemen, drukken op het onderste gedeelte van de pin van vasthechting van het manteltje en tegelijkertijd het manteltje uit de behuizing trekken. Regeling rugleuning [ fig. 4, fig.5] Drukken op de hendel en deze regelen in de nieuwe stand om de rugleuning van de draagwieg op te tillen of naar beneden te doen. De correcte blokkering van de rugleuning in de gekozen stand verifiëren. Schommelsysteem [ fig. 6] In de basis zijn twee steunpootjes aanwezig; beide pootjes naar de binnenkant plooien om de schommelbeweging te voorkomen; de pootjes naar de buitenkant plooien om de schommelbeweging te bekomen. Beide pootjes moeten naar de binnenkant of naar de buitenkant geplooid worden. Regeling manteltje [ fig. 7] Het manteltje naar beneden doen of optillen om de gewenste stand te bekomen. Verluchting [ fig. 8] De ritssluiting openen om een verluchting aan de binnenkant van de draagwieg te bekomen. Deksel [ fig. 9] Het deksel aan de draagwieg vastmaken met de snelsluiters. WAARSCHUWINGEN Aandachtig de instructies lezen vóór het gebruik en deze bewaren voor latere raadplegingen. De veiligheid van uw kind kan in gevaar komen indien u niet aandachtig deze instructies volgt. WAARSCHUWING: U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE VEILIGHEID VAN UW KIND. WAARSCHUWING: Het kind onbewaakt laten kan gevaarlijk zijn. Het kind altijd onder controle houden wanneer het zich in de draagwieg bevindt. WAARSCHUWING: De draagwieg is geschikt voor het gebruik met kinderen tot 6 maanden of tot ze in staat zijn alleen recht te zitten. WAARSCHUWING: Deze draagwieg is geschikt voor kinderen onder de 6 maanden WAARSCHUWING: Voor de pasgeborenen de rugleuning niet regelen in de verticale stand, zittend (moet geregeld worden in de volledig liggende stand) omdat het kind op deze leeftijd niet in staat is het hoofd recht te houden. WAARSCHUWING: Controleren of alle blokkeerinrichtingen correct werden vastgemaakt vóór het gebruik. WAARSCHUWING: Geen bijkomend matrasje gebruiken dat dikker is dan 25 mm. Geen reserveonderdelen of toebehoren gebruiken die niet door de fabrikant werden geleverd of goedgekeurd, omdat ze het product weinig veilig zouden kunnen maken. Controleren of alle gebruikers vertrouwd zijn met de werking van het product. MYO TRONIC 17

22 ΠΡΟΣΟΧΗ: το πορτ-μπεμπέ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά με το αυτοκίνητο, μόνο όταν χρησιμοποιείται το KIT AUTO Κωδικός (πωλείται ξεχωριστά). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του KIT AUTO για όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συναρμολόγηση του KIT AUTO στο πορτ/μπεμπέ και με τη τοποθέτηση στο αυτοκίνητο. A Θηλύκια για πέρασμα κοιλιακής ζώνης KIT AUTO (πωλείται ξεχωριστά) B Πείρος σύνδεσης μεταλλικών πορπών KIT AUTO (πωλείται ξεχωριστά) GR B A Όπου οι διαφορές βρίσκονται μεταξύ του αριθμού και προϊόν, το ίδιο το προϊόν είναι έγκυρο, όπως οι αλλαγές είναι πιθανές για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος. MYO TRONIC 18

23 ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΤ-ΜΠΕΜΠΕ GR Ρύθμιση λαβής [ εικ. 1] Πιέστε τα πλήκτρα στο πλάι και ρυθμίστε τη λαβή στη νέα θέση, αφήστε τα πλήκτρα και βεβαιωθείτε ότι η ασφάλιση έχει πραγματοποιηθεί. Συναρμολόγηση κουκούλας [ εικ. 2 - εικ.3] Ευθυγραμμίστε και εισάγετε τους πείρους της κουκούλας στις ειδικές θέσεις στο πλάι του πλαισίου. Πιέστε προς τα κάτω, ένα κλικ θα επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση της ασφάλισης. Για να αφαιρέσετε τη κουκούλα, πιέστε το κάτω μέρος του πείρου στερέωσης της κουκούλας και ταυτόχρονα βγάλτε τη κουκούλα από τη θέση της. Ρύθμιση πλάτης [ fεικ. 4, εικ.5] Πιέστε και ρυθμίστε τον μοχλό στη νέα θέση για να σηκώσετε ή χαμηλώσετε τη πλάτη του πορτ-μπεμπέ. Βεβαιωθείτε για τη σωστή ασφάλιση της πλάτης, στην επιλεγμένη θέση. Σύστημα λικνίσματος [ εικ. 6] Στη βάση υπάρχουν δύο μικρά πόδια στήριξης, ξεδιπλώστε και τα δύο πόδια προς τα μέσα για να εμποδίσετε τη κίνηση λικνίσματος, διπλώστε και πάλι αμφότερα τα πόδια προς τα έξω για να έχετε τη λικνιζόμενη κίνηση. Αμφότερα τα πόδια πρέπει να είναι ή διπλωμένα προς τα μέσα ή ξεδιπλωμένα προς τα έξω. Ρύθμιση κουκούλας [ εικ. 7] Χαμηλώστε ή σηκώστε τη κουκούλα για να αποκτήσετε την επιθυμητή θέση. Αερισμός [ εικ. 8] Ανοίξτε το φερμουάρ για να αερίζεται ο εσωτερικός χώρος του πορτ-μπεμπέ. Κάλυμμα [ εικ. 9] Στερεώστε το κάλυμμα στο πορτ-μπεμπέ χρησιμοποιώντας τα αυτόματα κουμπιά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ Πριν τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον. Η ασφάλεια του παιδιού σας μπορεί να διακινδυνεύσει, αν δεν ακολουθείτε πιστά αυτές τις οδηγίες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μπορεί να είναι επικίνδυνο να αφήνετε το παιδί χωρίς επίβλεψη. Παρακολουθείτε πάντα το παιδί όταν βρίσκεται στο πορτ-μπεμπέ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: το πορτ-μπεμπέ είναι κατάλληλο για χρήση με παιδιά ηλικίας έως 6 μηνών ή έως ότου θα μπορούν να κάθονται από μόνα τους. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το πορτ-μπεμπέ είναι κατάλληλο για μωρά ηλικίας κάτω των 6 μηνών ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για νεογέννητα, μην ρυθμίζετε τη πλάτη στη κάθετη θέση, καθισμένο (πρέπει να ρυθμίζεται στην τελείως ξαπλωμένη θέση) καθότι το μωρό σε αυτή την ηλικία δεν έχει την ικανότητα να κρατήσει όρθιο το κεφάλι. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μηχανισμοί ασφάλισης είναι σωστά συνδεδεμένοι. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο στρωματάκι με πάχος που υπερβαίνει τα 25 mm. Μην χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά ή αξεσουάρ που δεν παρέχονται ή εγκρίνονται από τον κατασκευαστή, διότι μπορεί να καταστήσουν το προїόν λιγότερο ασφαλές. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες γνωρίζουν καλά τη λειτουργία του προїόντος. MYO TRONIC 19

24 Importato da: Foppa Pedretti S.p.A. Via A. Volta, Grumello del Monte, Bergamo - Italy tel fax Navicella MYO TRONIC R1

25 I PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino è adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2003 GB PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller is suitable for children with a maximum weight of 15 kg - Complies with EN 1888:2003 F POUSETTE - Notice d utilisation AVERTISSEMENT: Cette poussette convient aux enfants avec un poids max. de 15 kg - Conforme à la Norme EN 1888:2003 D BUGGY - Montageanweisungen WARNUNG: Dieser Buggy ist geeignet für Kinder mit einem Maximalgewicht von 15 kg - Entspricht der Norm EN 1888:2003 E COCHECITO - Manual de instrucciones ADVERTENCIA: Esta silla de paseo es adecuada para niños de peso máximo de 15 kg - Conforme a la Norma EN 1888:2003 NL WANDENWAGEN - Gebruiksaanwijzingen Deze wandelwagen is geschikt voor kinderen met een maximum gewicht van 15 kg - Conform de norm EN 1888:2003 GR ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ Αυτό το καρότσι είναι κατάλληλο για παιδιά με βάρος το μέγιστο 15 kg - ΣΎΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌ EN 1888:2003

26 ITALIANO ENGLISH FRANCESE DEUTSCH ESPAÑOL NEDERLANDSE ΕΛΛΗΝΙΚΗ MYO TRONIC

27 IT. GB. F. D. E. NL. IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURE REFERENZE IMPORTANT! READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER SOIGNEUSEMENT A PORTEE DE MAIN POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE WICHTIG! AUFMERKSAM LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE REFERENZEN AUFBEWAHREN IMPORTANTE! LEER ATENTAMENTE Y CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS BELANGRIJK! AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK GR. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО MYO TRONIC

28 1 2 3 A 4 5 click 6 2 A 1 click 7a 8 9 L + L R + L R + R R + L 7b R + R R + L A A click A click click A MYO TRONIC 4

29 a A A 15b 16a 16b click 2 B A A MYO TRONIC 5

30 click A A A A MYO TRONIC 6

31 35 36a 36b A A 36c click A 39 40a 40b 2 B A 1 3 MYO TRONIC 7

32 REGOLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA - ADJUSTING THE SAFETY HARNESS - RÉGLAGE DES HARNAIS DE SÉCURITÉ EINSTELLUNG DER SICHERHEITSGURTE - REGULACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD REGELING VEILIGHEIDSGORDELS - ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 41a 41b 42a B B click A 42b 42c 43 A A click B MYO TRONIC 8

33 REGOLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA - ADJUSTING THE SAFETY HARNESS - RÉGLAGE DES HARNAIS DE SÉCURITÉ EINSTELLUNG DER SICHERHEITSGURTE - REGULACIÓN DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD REGELING VEILIGHEIDSGORDELS - ΡΎΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΝΏΝ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ click A A A MYO TRONIC 9

34 MONTAGGIO BATTERIA - FITTING THE BATTERY - MONTAGE BATTERIE - MONTAGE BATTERIE MONTAJE DE LA BATERÍA - MONTAGE BATTERIJ - ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ click click A A RICARICA DELLA BATTERIA - RECHARGING THE BATTERY - MISE EN CHARGE DE LA BATTERIE - AUFLADEN DER BATTERIE RECARGA DE LA BATERÍA - OPLADEN VAN DE BATTERIJ - ΕΠΑΝΑΦΌΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ FUNZIONAMENTO ELETTRICO - ELECTRICAL OPERATION - FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE - ELEKTROBETRIEB FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO - ELEKTRISCHE WERKING - ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ MAX MAX MYO TRONIC 10

35 UTLIZZO CON I COMPLEMENTI - USING THE TRAVEL SYSTEM ACCESSORIES - UTILISATION AVEC LES COMPLÉMENTS VERWENDUNG MIT DEN ZUBEHÖRTEILEN - USO CON LOS COMPLEMENTOS - GEBRUIK MET DE TOEBEHOREN ΧΡΉΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ A click click A NO NO MYO TRONIC 11

36 UTLIZZO CON I COMPLEMENTI - USING THE TRAVEL SYSTEM ACCESSORIES - UTILISATION AVEC LES COMPLÉMENTS VERWENDUNG MIT DEN ZUBEHÖRTEILEN - USO CON LOS COMPLEMENTOS - GEBRUIK MET DE TOEBEHOREN ΧΡΉΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ click click 74 75a 75b OK NO click C B A push B C MYO TRONIC 12

37 UTLIZZO CON I COMPLEMENTI - USING THE TRAVEL SYSTEM ACCESSORIES - UTILISATION AVEC LES COMPLÉMENTS VERWENDUNG MIT DEN ZUBEHÖRTEILEN - USO CON LOS COMPLEMENTOS - GEBRUIK MET DE TOEBEHOREN ΧΡΉΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΘΉΚΕΣ click 2 click click C B A 1 2 A C click A A MYO TRONIC 13

38 COMPONENTI IT A. Capottina B. Pulsante per rimuovere la seduta C. Leva Gancio di chiusura D. Leva regolazione manubrio E. Manubrio F. Cinture G. Fibbia H. Bracciolo di protezione I. Pulsante di estensione seduta L. Estensione seduta M. Cestino N. Freno V T A O. Ruote anteriori P. Ruote posteriori Q. Maniglia regolazione schienale R. Leva bloccaggio movimento piroettante delle ruote. S. Leva regolazione orientamento seduta T. Cintura da polso U. Manopola acceleratore V. Pulsanti di alimentazione Z. LED indicatori di alimentazione X. Batteria Y. Caricabatterie E Q F G H D C I L X P R O Y N M S I B Z U Passeggino dotato di ruote posteriori con pneumatici con camera d aria e pompa a mano in dotazione. IMPORTANTE: Quando acquistate il passeggino, se trovate i pneumatici sgonfi, potete gonfiarli facilmente utilizzando la pompa in dotazione. Si raccomanda di non gonfiare eccessivamente i pneumatici,ma di rispettare le indicazioni riportate a lato del pneumatico. Nel caso in cui vengano riscontrate delle differenze tra la figura e il prodotto, è valido il prodotto stesso in quanto sono possibili modifiche atte a migliorare qualitativamente il prodotto. MYO TRONIC 14

39 MONTAGGIO IT APERTURA (fig.1, 2, 3, 4): Premere la leva A, nella direzione indicata dalla freccia, per sganciare il gancio di chiusura. Sollevare il manico verso l alto, ripiegandolo all indietro, per aprire il telaio. Un click indicherà la completa apertura. Sollevare il manubrio come indicato in figura 4. Telaio correttamente aperto fig 4. ATTENZIONE: assicurarsi che il passeggino sia bloccato in posizione aperta. RUOTE ANTERIORI Montaggio ruote anteriori (fig. 5): Sollevare il telaio con una mano e inserire le ruote anteriori, con la leva di bloccaggio rivolta verso l alto sul mozzo ruota, come indicato in figura. Un click vi indicherà il corretto inserimento. Verificare il corretto aggancio di entrambe le ruote, tirando verso il basso non devono sganciarsi. Smontaggio ruote anteriori (fig. 6): Premere il dispositivo di bloccaggio A e mantenendolo premuto, rimuovere la ruota dal mozzo. RUOTE POSTERIORI Montaggio ruote posteriori (fig. 7): le ruote posteriori hanno un verso di montaggio. Inserire la ruota destra identificata con la sigla R sul perno asse ruota destro, sentirete un click ad innesto avvenuto. Assicurarsi che la ruota sia correttamente agganciata, tirandola verso l esterno non deve sfilarsi. Inserire la ruota sinistra identificata con la sigla L sul perno asse ruota sinistro, sentirete un click ad innesto avvenuto. Assicurarsi che la ruota sia correttamente agganciata, tirandola verso l esterno non deve sfilarsi. Smontaggio ruote posteriori (fig. 8): Premere il pulsante A sul mozzo ruota e contemporaneamente sfilare la ruota. MONTAGGIO CESTO INFERIORE (fig. 9, 10, 11) Inserire la staffa in metallo del cesto nel gancio anteriore porta cesto, fig.9. Agganciare i clip posteriori del cesto A al telaio, come indicato in figura 10, facendo attenzione ad inserire il perno, lato interno clip, nel foro sul telaio (fig.11). MONTAGGIO BRACCIOLO DI PROTEZIONE Montaggio bracciolo (fig. 12): allineare il bracciolo alle proprie sedi e premere da ambo i lati, un click vi indicherà il corretto aggancio. Smontaggio (fig. 13): premere il pulsante A da ambo i lati del bracciolo e contemporaneamente tirare per rimuoverlo. Apertura da un solo lato (fig. 14): premere il pulsante A da un lato del bracciolo e tirare per aprirlo a cancelletto. MONTAGGIO SEDUTA (utilizzo come passeggino) Montaggio seduta (fig. 15): Posizionare la seduta come indicato in figura (fronte strada). Allineare e inserire il connettore della seduta nella propria sede del telaio. Un click indicherà il MYO TRONIC 15

40 MONTAGGIO IT corretto aggancio. AVVERTENZA: Prima dell utilizzo, verificare, sollevando la seduta, che questa sia correttamente agganciata al telaio. Smontaggio seduta (fig. 16): Premere il pulsante frontale, delle leva rimozione seduta e mantenendolo premuto, spostare la leva di sgancio verso sinistra per sganciare la seduta dal telaio. MONTAGGIO CAPOTTINA Montaggio (fig. 17, 18): Inserire i supporti della capottina nelle proprie sedi sullo schienale da ambo i lati. Agganciare i bottoni automatici della capottina sul retro schienale (fig. 18). Smontare (fig. 18, 19): Sganciare i bottoni automantici della capottina sullo schienale, premere i pulsanti di sblocco, in prossimità del segno sul lato esterno della seduta e sfilare la capottina verso l alto. MONTAGGIO COPRIGAMBE: Montaggio coprigambe (fig. 20): Infilare il coprigambe sul telaio seduta, nella parte inferiore. Fissare alla struttura del passeggino con i bottoni automatici. MONTAGGIO PARAPIOGGIA PASSEGGINO Montaggio parapioggia (fig. 21): Aprire la cerniera sul lato frontale del parapioggia e calzarlo sulla capottina. Infilare la parte anteriore, con bordo elastico, sotto il poggiapiedi. UTILIZZO APERTURA PASSEGGINO (fig.22, 23, 24,25, 26) Premere la leva A, nella direzione indicata dalla freccia, per sganciare il gancio di chiusura. Sollevare il manico verso l alto, ripiegandolo all indietro, per aprire il telaio. Un click indicherà la completa apertura. Sollevare il manubrio come indicato in figura 24. Telaio correttamente aperto fig.25. AVVERTENZA: assicurarsi che il passeggino sia bloccato in posizione aperta. Agganciare la seduta, vedere paragrafo montaggio seduta Agganciare il bracciolo di protezione, vedere paragrafo montaggio bracciolo Montaggio capottina, vedere paragrafo montaggio capottina AVVERTENZA: Prima dell utilizzo, verificare, sollevando la seduta, che questa sia correttamente agganciata al telaio (fig.26) RUOTE PIROETTANTI Il passeggino è dotato di ruote anteriori piroettanti/fisse. Ruote anteriori piroettanti (fig.27): Per rendere le ruote anteriori piroettanti, premere verso il basso la leva. Ruote anteriori fisse (fig.28): Sollevare verso l alto la leva di bloccaggio, da ambo le ruote MYO TRONIC 16

41 UTILIZZO IT anteriori e spingere in avanti il passeggino per attivare il blocco ruote. ATTENZIONE: Entrambe le ruote devono essere sempre contemporaneamente bloccate o sbloccate. Si consiglia di utilizzare le ruote fisse quando si percorrono terreni particolarmente accidentati. Le ruote in modalità piroettante, invece, sono consigliate per aumentare la manovrabilità del passeggino su fondo stradale normale. FRENO DI STAZIONAMENTO Azionare il freno fig.29): Premere il pedale nero del freno, spingere leggermente in avanti il passeggino per verificare che il freno sia correttamente azionato. Disattivare il freno (fig.30): Premere la leva di colore blu. AVVERTENZA: Azionate sempre i freni quando il passeggino è fermo o quando collocate/togliete il bambino dal passeggino. REGOLAZIONE MANUBRIO Regolazione manubrio (fig. 31): Il manubrio ha due posizioni. Sollevare la leva di regolazione A e ruotare il manubrio, come indicato dalla freccia in figura, per regolarlo alla posizione desiderata. REGOLAZIONE POGGIAPIEDI (fig. 32) Premere i pulsanti A e regolare il poggiapiedi nella posizione scelta. REGOLAZIONE CAPOTTINA (fig.33, 34, 35) Regolazione capottina: Richiudere o spiegare la capottina per regolarla nella posizione desiderata. Spiegare la capottina in base alle vostre esigenze per proteggere il bambino dai raggi solari. Attenzione: il bambino ha una pelle sensibile, NON lasciare mai il bambino con esposizione diretta ai raggi solari, assicuratevi sempre di aver regolato correttamente la capottina. Ventilazione (fig. 35): Aprire la zip o la finestrella di ispezione, a seconda del modello acquistato, per ottenere una ventilazione all interno del passeggino. REGOLAZIONE ORIENTAMENTO SEDUTA (fig.36): ATTENZIONE: Al fine di non compromettere la stabilità del prodotto, durante le operazioni sotto riportate, è necessario posizionarsi su una superficie orizzontale e togliere ogni peso eventualmente agganciato al manubrio. Azionare il freno di stazionamento prima di ruotare la seduta. Tirare contemporaneamente verso l esterno entrambe le leve di sblocco della seduta e ruotarla di 180. Un click indicherà il bloccaggio nella nuova posizione. AVVERTENZA: Assicurarsi sempre che la seduta sia correttamente bloccata nella posizione fronte strada o fronte genitore. MYO TRONIC 17

42 UTILIZZO IT La seduta può essere regolata nella posizione fronte genitore o fronte strada. Non utilizzare MAI la seduta in una posizione differente o non correttamente bloccata. REGOLAZIONE SCHIENALE Reclinare lo schienale (fig.37): Sollevare la leva di regolazione A, posta sul retro schienale e reclinarlo nella posizione desiderata, rilasciare la leva e assicurarsi del corretto bloccaggio. Sollevare lo schienale (fig.38): Alzare lo schienale nella posizione desiderata, senza premere la leva. Assicurarsi del corretto bloccaggio prima dell utilizzo. Lo schienale è regolabile a più posizioni, due posizioni con la seduta orientata fronte strada, tre posizioni con la seduta orientata fronte genitore. IMPORTANTE Per bambini con età inferiore a 6 mesi lo schienale deve sempre e solo essere utilizzato nella posizione più reclinata, orizzontale, seduta orientata fronte genitore (fig.39). SGANCIARE LA SEDUTA Rimozione seduta (fig.40): Premere il pulsante di bloccaggio A e contemporaneamente far scorrere la leva di sgancio B, rimuovere la seduta sollevandola. IMBRACATURA DI SICUREZZA Azionare il freno prima di collocare il bambino. Sganciare l imbracatura di sicurezza (fig.41): premere il pulsante A ed estrarre i componenti. Agganciare l imbracatura di sicurezza (fig.42): inserire la parte A nella parte B, un click vi indicherà il corretto aggancio IMPORTANTE La cintura imbracatura deve sempre e solo essere utilizzata con tutti i componenti agganciati. Assicurarsi che il bambino abbia sempre le cinture ben fissate e regolate a giusta misura. AVVERTENZA: La cintura addominale è dotata di 2 anelli laterali da utilizzare per cinture addizionali in conformità alla norma BS 6684 REGOLAZIONE CINTURE DI SICUREZZA (fig ) Le cinture sono regolabili per adattarsi alla corporatura del bambino. Utilizzare gli anelli regolatori, per regolare la cintura a giusta misura (fig. 43). Nello schienale sono presente delle asole a varie altezze con dei lembi di cinghia per l aggancio della cintura, da utilizzare in base alla statura del bambino. Per una corretta regolazione l aggancio della cintura pettorale sullo schienale deve risultare in prossimità delle spalle del bambino. Per bambini di età inferiore ai 6 mesi utilizzare sempre le cinture pettorali, agganciata ai lembi nella posizione più bassa (fig. 44). MYO TRONIC 18

GB PUSHCHAIR - Assembly instructions. GR ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. I PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. F POUSETTE - Notice d utilisation

GB PUSHCHAIR - Assembly instructions. GR ΚΑΡΟΤΣΆΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. I PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. F POUSETTE - Notice d utilisation I PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino è adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2012 GB PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller is suitable for

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

GB PUSHCHAIR - Assembly instructions. GR ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. I PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. F POUSETTE - Notice d utilisation

GB PUSHCHAIR - Assembly instructions. GR ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. I PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. F POUSETTE - Notice d utilisation I PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2012 GB PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller is suitable for children

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE

I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE I BASE PER SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 0+ (type B9/0407113) - Istruzioni di montaggio Per bambini fino a 13 kg - Conforme alla Norma ECE R44-04 GB BASE FOR CAR SEAT GROUP 0+ (type B9/0407113) - Assembly instructions

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation

PUSHCHAIR - Assembly instructions. ΚΑΡΟΤΣ ΚΙ - Οδηγιεσ χρησησ. PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio. POUSETTE - Notice d utilisation I GB F D E NL GR P RU ZH PASSEGGINO - Istruzioni di montaggio Questo passeggino adatto a bambini con peso massimo 15 kg - Conforme alla Norma EN 1888:2012 PUSHCHAIR - Assembly instructions This stroller

Διαβάστε περισσότερα

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

RE-KLINO FIX SEGGIOLINO AUTO GRUPPO

RE-KLINO FIX SEGGIOLINO AUTO GRUPPO RE-KLINO FIX SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 1-2-3 ( 9-36 kg) CAR SEAT GROUP 1-2-3 ( 9-36 kg) ASIENTO DE COCHE GRUPO 1-2-3 ( 9-36 kg) АВТОКРЕСЛО ГРУППА 1-2-3 ( 9-36 Кг) CADEIRA AUTO DO GRUPO 1-2-3 ( 9-36 kg) ΠΑΙΔΙΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr

!Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr !Stato di tensione triassiale!stato di tensione piano!cerchio di Mohr Stato di tensione F A = F / A F Traione pura stato di tensione monoassiale F M A M Traione e torsione stato di tensione piano = F /

Διαβάστε περισσότερα

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L) DAMASCO Διακριτική και κομψή διακόσμηση εμπνευσμένη από τα πολυτελή υφάσματα της αρχαιότητας, για όσους επιθυμούν οι τοίχοι να είναι επενδεδυμένοι με ένα προϊόν που παρέχει μεταξένια και βελούδινη αντανάκλαση.

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Philips Presenter SNP3000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e g f h 2 3 4 LASER LIGHT DO NOT STARE INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT Wavelength

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

TEKN0. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα kg

TEKN0. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα kg TEKN0 Seggiolino auto Gruppo 1-2-3 (sistema di protezione laterale) Groups 1-2-3 child car seat (side protection system) Sillita para coche Grupo 1-2-3 (sistema de protección lateral) Cadeira para automóvel

Διαβάστε περισσότερα

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide

VENERE. GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide GR. Οδηγός Χρήσης EN. User Guide ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Κίνδυνος από φωτιά και άλλες πηγές έντονης θερμότητας, όπως ηλεκτρικές αντιστάσεις, υγραέριο, φωτιά κλπ,

Διαβάστε περισσότερα

Stucco Natural / Stucco Mítiko. Στόκος με βάση τον ασβέστη.

Stucco Natural / Stucco Mítiko. Στόκος με βάση τον ασβέστη. Stucco Natural / Stucco Mítiko Στόκος με βάση τον ασβέστη. 5Kg Stucco Mítiko + 480ml Esencia 05 Stuco Natural / Stucco Mítiko Στόκος, για εσωτερική χρήση που χαρίζει ένα πολυτελές παλαιωμένο αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

RE-KLINO SEGGIOLINO AUTO GRUPPO

RE-KLINO SEGGIOLINO AUTO GRUPPO RE-KLINO SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 1-2-3 ( 9-36 kg) CAR SEAT GROUP 1-2-3 ( 9-36 kg) ASIENTO DE COCHE GRUPO 1-2-3 ( 9-36 kg) АВТОКРЕСЛО ГРУППА 1-2-3 ( 9-36 Кг) CADEIRA AUTO DO GRUPO 1-2-3 ( 9-36 kg) ΠΑΙΔΙΚΌ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on after pressing the ON button, will be the connected appliance permantely switched on. after pressing the button, will be the connected

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

RANGE ROVER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Side Step. EINBAUANLEITUNG Seitentrittbrett. INSTRUCTION DE MONTAGE Le Marchepied

RANGE ROVER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Side Step. EINBAUANLEITUNG Seitentrittbrett. INSTRUCTION DE MONTAGE Le Marchepied ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

DINAMYK 9-36. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 1 9-18 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 2 15-25 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 3 22-36 kg

DINAMYK 9-36. Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 1 9-18 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 2 15-25 kg Gruppo-Gruop-Grupo-Grupo-Ομάδα 3 22-36 kg DINMYK 9-36 Seggiolino auto Gruppo 1-2-3 (sistema di protezione laterale) Groups 1-2-3 child car seat (side protection system) Sillita para coche Grupo 1-2-3 (sistema de protección lateral) adeira para

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso User s Guide Notice d utilisation Bedienungsanleitung Guía del usuario Manual de Utilização Οδηγός χρήσης

Istruzioni per l uso User s Guide Notice d utilisation Bedienungsanleitung Guía del usuario Manual de Utilização Οδηγός χρήσης Gima S.p.A. Via Marconi, 1 20060 Gessate (MI) Italy Italia: tel. 199 400 401 fax 199 400 403 Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056 gima@gimaitaly.com export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

Διαβάστε περισσότερα

Rolling Fix Gr. 0+/1 (0-18 kg)

Rolling Fix Gr. 0+/1 (0-18 kg) Rolling Fix Gr. 0+/1 (0-18 kg) I GB E PT GR SEGGIOLINO AUTO - Istruzioni di montaggio Conforme alla Norma ECE R44-04 CAR SEAT - Assembly instructions Complies with ECE R44-04 ASIENTO DE COCHE - Manual

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

TERMOMETRO AURICOLARE IR EAR THERMOMETER THERMOMETRE AURICOLAIRE OHRENTHERMOMETER TERMÓMETRO AURICULAR TERMÔMETRO AURICULAR ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ

TERMOMETRO AURICOLARE IR EAR THERMOMETER THERMOMETRE AURICOLAIRE OHRENTHERMOMETER TERMÓMETRO AURICULAR TERMÔMETRO AURICULAR ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΥΤΙΟΥ Gima S.p.A. - Via Marconi, 1-20060 Gessate (MI) Italy Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403 Export: tel. +39 02 953854209/221/225 fax +39 02 95380056 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com www.gimaitaly.com

Διαβάστε περισσότερα

User s guide Models HBB HSB

User s guide Models HBB HSB User s guide Models HBB HSB ES PT EN FR DE Guía de Uso Guia de Utilização User s guide Guide d Utilisation Bedienungsanleitung NL EL Gebruikershandleiding www.teka.com ESPAÑOL 2 Guía de Uso Por favor,

Διαβάστε περισσότερα

SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3

SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3 SEGGIOLINO AUTO GRUPPO 2-3 GROUP 2-3 CAR SEAT SILLITA PARA COCHE GRUPO 2-3 CADEIRA PARA AUTOMÓVEL GRUPO 2-3 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΜΑΔΑΣ 2-3 Questo prodotto è conforme al Regolamento ECE R44/04 This

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Modular system 3 in 1 Torro European standards EN 1888

Modular system 3 in 1 Torro European standards EN 1888 Modular system 3 in 1 Torro European standards EN 1888 Your child s safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BABY STROLLER

Διαβάστε περισσότερα

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης

Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης Owner s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Κάθισμα Αυτοκινήτου Μεταφοράς Travel System Car Seat Για βρέφη έως 13 κιλά / Σύμφωνα με ECE R44.03 παγκοσμίως For infants up

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Microcemento. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Microcemento Colores & Efectos by Osaka 8Kg Efecto Microcemento neutro EFECTO MICROCEMENTO ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ Κατάλληλη επίστρωση για μπάνια και κουζίνες όταν εφαρμόζεται το κερί αφού

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα

Ge m i n i. il nuovo operatore compatto e leggero. η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Ge m i n i 6 il nuovo operatore compatto e leggero η καινούργια και ελαφριά αυτόματη πόρτα Porte Gemini 6 Operatore a movimento lineare per porte automatiche a scorrimento orizzontale. Leggero, robusto

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές

Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές From law to practice-praxis Αποτελέσματα έρευνας σε συνδικαλιστές Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Γνωρίζετε τι προβλέπει η Οδηγία 2002/14; Sa che cosa

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738 Wide Transport Stretcher Model 738 Modèle 738 De Civière Large Pour Le Transport Breites Transport-Bahre-Modell 738 Breed Model 738 van de Brancard van het Vervoer Modello Largo 738 Della Barella Di Trasporto

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING 1/12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣTΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑ WPC INSTALLATION GUIDE FOR WPC DECKING Ανοίγουμε τρύπες Ø8 x 80mm στο σημείο κατασκευής, με τρυπάνι. To προτεινόμενο πλάτος και μήκος μεταξύ των 2 οπών να είναι 30-35εκ.,

Διαβάστε περισσότερα

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη

4K HDMI Splitter 1x4. User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη 4K HDMI Splitter 1x4 User s Guide / Bedienungsanleitung / Εγχειρίδιο Χρήστη INTRODUCTION The EDISION 4K HDMI Splitter 1x4 uses a single HDMI input source, to distribute it to 4 HDMI outputs. The splitter

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

RIFINITORE PER NASO E ORECCHIE

RIFINITORE PER NASO E ORECCHIE Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RIFINITORE PER NASO E ORECCHIE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 9 [A] 1 [B1] [B2] [C1] 2 6 6 1 5 [C2] [D] 4 2 3 TYPE E8901 NT 300 1.5V AA 6 I II III MANUALE D'USO DEL RIFINITORE

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης STANDARDS ECE R44/04

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης STANDARDS ECE R44/04 User s Manual / Οδηγίες Χρήσης STANDARDS ECE R44/04 Your child s safety depends on you. Proper car seat usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR CAR SEAT UNTILL YOU

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ...

S.Barbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici. Esercizi svolti di Antenne - Anno 2004 I V ... SBarbarino - Esercizi svolti di Campi Elettromagnetici Esercizi svolti di Antenne - Anno 004 04-1) Esercizio n 1 del 9/1/004 Si abbia un sistema di quattro dipoli hertziani inclinati, disposti uniformemente

Διαβάστε περισσότερα

Presenter SNP6000. Register your product and get support at Εγχειρίδιο χρήσης

Presenter SNP6000. Register your product and get support at  Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome Presenter SNP6000 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c d e 2 3 4 Federal Communication Commission Interference Statement This equipment has been

Διαβάστε περισσότερα

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament Draft opinion Giovanni La Via (PE v01-00)

AMENDMENTS XM United in diversity XM. European Parliament Draft opinion Giovanni La Via (PE v01-00) European Parliament 2014-2019 Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 14.12.2016 2016/2166(DEC) AMENDMENTS 1-11 Giovanni La Via (PE592.294v01-00) Discharge 2015: European Environment

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήση. European standards EN 1888

User s Manual / Οδηγίες Χρήση. European standards EN 1888 User s Manual / Οδηγίες Χρήση European standards EN 1888 Your child s safety depends on you. Proper baby stroller usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BABY STROLLER

Διαβάστε περισσότερα

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI 250CXL IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχιος νιπτήρας με πεντάλ για κρύο και ζεστό νερό

Επιτοίχιος νιπτήρας με πεντάλ για κρύο και ζεστό νερό Επιτοίχιος νιπτήρας με πεντάλ για κρύο και ζεστό νερό Ref. 061204 4x 2x 461004 461210 460602 461604 454202 409822 4x 421038 2x 421240 409824 3 2 4 1 FRICOSMOS FRICOSMOS Verifique el contenido. Evite la

Διαβάστε περισσότερα

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ art. 32 CR 1000 Miscelatore vasca con duplex Bath mixer with shower set Mitigeur bain douche avec garniture ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ art. 32 CR 1010 Miscelatore vasca

Διαβάστε περισσότερα

SSAK MEDYCZNY RĘCZNY ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

SSAK MEDYCZNY RĘCZNY ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ IVD Σ 1 PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS Gima S.p.A. - Via Marconi, 1-20060 Gessate (MI) Italy Italia: tel. 199 400 401 - fax 199 400 403 Export: tel. +39 02 953854209/221/225 - fax +39 02 95380056 gima@gimaitaly.com

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ

DEUTSCHE SCHULE ATHEN ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Herzlich Willkommen zu unserem Elternabend Übergang aus dem Elternhaus in den Kindergarten Καλωσορίσατε στη συνάντηση γονέων με θέμα τη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο προνηπιακό τμήμα 1 Überblick

Διαβάστε περισσότερα

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz)

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz) ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL M1 (662 698 MHz) 2003, Shure Incorporated 27B8733A (Rev. 4) Printed in U.S.A. SPECIFICATIONS ULX1 Transmitter

Διαβάστε περισσότερα

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR DSL DSL2000 - (AU0200) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR 2 DSL Optional A: cod. 0 B: cod. AU020 B: cod. AU0220 B: cod. AU0224

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Ομπρέλες με πατενταρισμένο αντιανεμικό σύστημα. ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ 2 ΤΥΠΩΝ 110 (Ø 220 cm) και 137 (Ø 275 cm) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΕΛΑΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ 8 ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 25 x 50 cm ΒΑΡΟΥΣ 11

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

VASCHETTA PIEGHEVOLE - Istruzioni di montaggio Conforme alla Norma XP S54-044 UTILIZZABILE PER BAMBINI CON ETA COMPRESA DA 0 A 12 MESI CIRCA (MAX 15

VASCHETTA PIEGHEVOLE - Istruzioni di montaggio Conforme alla Norma XP S54-044 UTILIZZABILE PER BAMBINI CON ETA COMPRESA DA 0 A 12 MESI CIRCA (MAX 15 I GB F D E NL GR VASCHETTA PIEGHEVOLE - Istruzioni di montaggio Conforme alla Norma XP S54-044 UTILIZZABILE PER BAMBINI CON ETA COMPRESA DA 0 A 12 MESI CIRCA (MAX 15 KG) FOLDING BATH - Assembly instructions

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

Εμπορική αλληλογραφία Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Εισαγωγή Sehr geehrter Herr Präsident, Sehr geehrter Herr Präsident, Εξαιρετικά επίσημη επιστολή, ο παραλήπτης έχει ένα ειδικό τίτλο ο οποίος πρέπει να χρησιμοποιηθεί αντί του ονόματος του Sehr geehrter

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

BEST duofix Gr. 2-3 (15-36 kg)

BEST duofix Gr. 2-3 (15-36 kg) BEST duofix Gr. 2-3 (15-36 kg) I GB F E PT GR HR SEGGIOLINO AUTO - Istruzioni di montaggio Conforme alla Norma ECE R44-04 CAR SEAT - Assembly instructions Complies with ECE R44-04 SIÈGE-AUTO - Instructions

Διαβάστε περισσότερα

8810/8811/8812 8813/8814/8815

8810/8811/8812 8813/8814/8815 Cod. 6665100220 Rev. 0 del 29/05/2013 637111 De Longhi Appliances Srl Divisione Commerciale Ariete Via San Quirico, 300 50013 Campi Bisenzio FI - Italy E-Mail: info@ariete.net Internet: www.ariete.net

Διαβάστε περισσότερα

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente

την..., επειδή... Se usa cuando se cree que el punto de vista del otro es válido, pero no se concuerda completamente - Concordar En términos generales, coincido con X por Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Uno tiende a concordar con X ya Se usa cuando se concuerda con el punto de vista de otro Comprendo

Διαβάστε περισσότερα

DO NOT USE YOUR BABY CAR SEAT UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

DO NOT USE YOUR BABY CAR SEAT UNTILL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS User s Manual / Οδηγίες Χρήσης B B Car seat Young Sport Group 0+,1,2 From 0-7years old Suitable for 0-25kg STANDARDS ECE R44/04 Your child s safety depends on you. Proper baby car seat usage cannot be

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Always there to help you Register your product and get support at HTB5260G. Question? Contact Philips.

Always there to help you Register your product and get support at  HTB5260G. Question? Contact Philips. Always there to help you Register your product and get support at www.philips.com/support Question? Contact Philips HTB5260G Quick start guide EN Before using your product, read all accompanying safety

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης 63 200 N. MOUDANIA GREECE www.babystar.gr NEW Your child s safety depends on you. Proper playard usage cannot be assured unless you follow these instructions. Η ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης. Electric Swing STANDARDS EN 71

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης. Electric Swing STANDARDS EN 71 0+ User s Manual / Οδηγίες Χρήσης months Electric Swing STANDARDS EN 71 Your child s safety depends on you. Proper electric swing usage cannot cannot be assured unless you follow these instructions. DO

Διαβάστε περισσότερα

RANGE ROVER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Telephone Kit. EINBAUANLEITUNG Telefonsatz. INSTRUCTION DE MONTAGE Kit de téléphone

RANGE ROVER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Telephone Kit. EINBAUANLEITUNG Telefonsatz. INSTRUCTION DE MONTAGE Kit de téléphone CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα