ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ Άξζξν 3 Λεηηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άξζξν 4 Υξήζε ρψξσλ άζιεζεο Άξζξν 5 Γηαδηθαζία δηάζεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άξζξν 6 Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη αζιεηψλ γηα είζνδν ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Άξζξν 7 Τπνρξεψζεηο αζινχκελσλ πξνπνλεηψλ - ρξεζηψλ Άξζξν 8 Πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ απφ θζνξέο Άξζξν 9 Γηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ Άξζξν 10 Πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο αγψλσλ Άξζξν 11 Γηεμαγσγή αγψλσλ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα Άξζξν 12 Γηεμαγσγή αγψλσλ πνδνζθαίξνπ Άξζξν 13 Γηεμαγσγή αγψλσλ ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην Άξζξν 14 Υξήζε Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Άξζξν 15 Γηεμαγσγή εθδειψζεσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Άξζξν 16 Πξνζσπηθφ Άξζξν 17 Γεληθέο δηαηάμεηο Άξζξν 18 Σειηθέο δηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 1

2 ΑΡΘΡΟ 1ο ΚΟΠΟ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Ο θαλνληζκφο θαζνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ππνδνκψλ άζιεζεο, θιεηζηψλ θαη ππαίζξησλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ επηδηψθεηαη ε εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ: 1. Σελ ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ηνπ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ ειηθηψλ. 2. Σελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 3. Σελ ππνζηήξημε ηνπ ζσκαηεηαθνχ αζιεηηζκνχ. 4. Σελ ππνζηήξημε θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλήθεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο (αξκφδην ηκήκασ ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Οη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, θαη αββαηνθχξηαθα. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνπνλήζεσλ. Οη Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο είλαη νη εμεο: 1ν Αζιεηηθφ Κέληξν Γεξαθα: ΓΔΡΑΚΑ & ΗΡΑΚΛΔΙΑ Σειέθσλν: ν Αζιεηηθφ Κέληξν - Κνιπκβεηήξην: ΓΑΡΓΗΣΣΟΤ & ΜΙΛΣΙΑΓΟΤ Σειέθσλν: o Αζιεηηθφ Κέληξν (Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ) ΔΚΣΟΡΟ & ΣΔΡΦΙΥΟΡΗ Σειέθσλν: o Αζιεηηθφ Κέληξν (Κιεηζηφ Γήπεδν) ΑΓ. ΙΧΑΝΝΟΤ ΘΔΟΛΟΓΟΤ & ΓΔΡΒΔΝΑΚΙΧΝ Σειέθσλν: Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκαηείαο 4νπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 17:00-22:00 άββαην 09:00-14:00 & 17:00-20:00 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 2

3 Κπξηαθή 09: 00-12:00 Αζιεηηθφ πγθξφηεκα Παιιήλεο: 1) Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην «Γξήγνξεο Λακπξάθεο» 2) Κνιπκβεηήξην Παιιήλεο 3) Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ & ηίβνπ «Γεψξγηνο Γέδεο» 4) Βνεζεηηθφ Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 9ρ9 «Νηθφιανο Αλαζηάζηνπ» Λ. ΜΑΡΑΘΧΝΟ ζην χςνο ηεο εηζφδνπ ηεο Αηηηθήο Οδνχ. ΣΗΛ/FAX: ΣΗΛ: Κιεηζηφ Γήπεδν Κάληδαο Οδφο Σξηγσλίσλ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ 5 ρ 5 «Γεκήηξεο Παλαγηψηνπ» Λφθνο Λεβίδε Γήπεδν Πνδ. Αλζνχζαο Λ. ΑΝΘΟΤΑ Σηο αξγίεο, νη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή αζιεηηθψλ αγψλσλ φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο γηα ηηο παξαπάλσ εκέξεο θαζνξίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο. ΑΡΘΡΟ 4Ο ΥΡΖΖ ΥΩΡΩΝ ΑΘΛΖΖ Κάζε δεκφζηα ππεξεζία, ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, αζιεηηθφο θνξέαο (Οκνζπνλδία, Έλσζε, σκαηείν, ηδησηηθφο θνξέαο θαη άηνκν πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο, απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα, ε νπνία θαη απαληά ζε θάζε αίηεκα κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αξκνδίνπ ππάιιεινπ ή ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Η απάληεζε πξέπεη λα δίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο, απφ ηελ εκέξα πνπ ππνβιήζεθε ην αίηεκα. ΑΡΘΡΟ 5Ο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1. Σα Αζιεηηθά σκαηεία/χιινγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο γηα πξνπνλήζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα Σνπηθά, Πεξηθεξεηαθά θαη Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεκα ρξήζεο εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα ζηελ αξρή θάζε αζιεηηθήο πεξηφδνπ. 2. Οη Οκνζπνλδίεο/Δλψζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγψλσλ θαη δηνξγαλψλνπλ ηα δηάθνξα αλά ειηθηαθή θαηεγνξία πξσηαζιήκαηα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεκα εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα. 3. Ο πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο εμεηάδεη ηα αηηήκαηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαηαξηίδνπλ ην πξφγξακκα (δειαδή θαηαλνκή σξψλ θαηά εκέξα θαη εβδνκάδα γηα θάζε άζιεκα, κπάζθεη, βφιετ, πνδφζθαηξν, ηέληο θ.ι.π. Δλεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 3

4 Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο, πνπ εγθξίλνπλ ην πξφγξακκα θαη απηφ απνζηέιιεηαη ζην θάζε ελδηαθεξφκελν σκαηείν θαη αλαξηάηαη ζηνλ θάζε αζιεηηθφ ρψξν. 4. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο δχλαηαη λα καηαηψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη πξνπφλεζε ζσκαηείνπ, φηαλ ην επηβάιινπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 5. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα, θξνληίδεη, ζε θάζε αζιεηηθή ππνδνκή ψζηε λα ππάξρνπλ, πέξαλ απφ ψξεο γηα πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ψξεο γηα πξνπνλήζεσλ σκαηείσλ. 6. Οη αζιεηηθνί ρψξνη κπνξεί λα δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ζε θνξείο ή ηδηψηεο θαη γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ζπλεδξηαθψλ ή άιισλ εθδειψζεσλ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαη θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ, πνπ ζα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ δηαζηήκαηνο παξαρψξεζεο ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ άζιεζεο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΟΜΟΠΟΝΓΗΩΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΩΝ ΓΗΑ ΔΗΟΓΟ ΣΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο ζα πξέπεη: 1. ηελ αξρή ηεο πξνπνλεηηθήο πεξηφδνπ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη νη αζιεηέο ηνπ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηαηξφ θαη δχλαληαη λα πξνπνλνχληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο. Σελ δήισζε απηή ππνγξάθεη ν πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ. ηελ ππεχζπλε δήισζε επηζπλάπηεηαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζιεηψλ ηνπ ζπιιφγνπ. ε πεξίπησζε παξνπζίαο, ζε πξνπφλεζε, λέσλ αζιεηψλ ην ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ ππεχζπλε δήισζε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζιεηέο αλήθνπλ ζην ζσκαηείν, έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηαηξφ θαη δχλαληαη λα πξνπνλνχληαη. 2. Κάζε νκάδα αζιεηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν πξνπνλεηή ν νπνίνο πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρεη δειψζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ δηνίθεζε ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ. 3. Η νκάδα κεηά ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο κπνξεί λα παξακείλεη γηα 5 ιεπηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ρσξίο λα παξεκπνδίδεη ηελ επφκελε πξνπφλεζε θαη νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ηα απνδπηήξηα 20 ιεπηά κεηά ηελ πξνπφλεζε. 4. Καλέλαο αζιεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ νξγάλσλ ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ αξκφδηνπ πξνπνλεηή, ν νπνίνο είλαη θαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 5. Η εκθάληζε φισλ ησλ αζιεηψλ πξέπεη λα έρεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέζα ζηελ πξνπφλεζε. ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ ΥΡΖΣΩΝ 1. Κάζε πξνπνλεηήο, ππεχζπλνο ζπιιφγνπ, αζιεηέο θαη κεκνλσκέλα άηνκα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ, π.ρ. γηα έλαξμε ιήμε πξνπφλεζεο, ρξήζε απνδπηεξίσλ θιπ. 2. Η ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη θφζκηα. 3. Οη αζιεηέο, παξάγνληεο, ζεαηέο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εηδψλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 4

5 4. Αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ θαηά επαλάιεςε ρξεζηκνπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε κε κε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αζινχκελσλ ζα ράλεη ηελ πξνπνλεηηθή ψξα. 5. Γηα θάζε παξάπνλν ή πξφβιεκα πνπ έρεη ν αζινχκελνο ζηελ πξνπφλεζε πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΔ 1. Μεηά ηελ πξνπφλεζε ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ απνδπηεξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (πηζίλαο, γπκλαζηεξίσλ θ.ι.π., πξέπεη λα γίλεηαη κε πλεχκα νηθνλνκίαο αιιά θαη πξνζηαζίαο απφ αδηθαηνιφγεηεο θζνξέο. 2. Οη θχιαθεο ή νη ππάιιεινη πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα θχιαμεο, ειέγρνπλ κεηά ηελ πξνπφλεζε θαη ηνπο αγψλεο ηα απνδπηήξηα γηα ηπρφλ θζνξέο νη νπνίεο ζα ρξεψλνληαη ζην ζσκαηείν ηνπ νπνίνπ νη αζιεηέο ηηο δεκηνπξγνχλ. 3. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο ησλ νπαδψλ ηνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ηπρφλ θζνξέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ. 4. ε πεξίπησζε θζνξψλ, εζθεκκέλσλ ή κε, ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ζηνλ νπνίν αλήθεη ν αζιεηήο, πξνπνλεηήο ή αζιεηηθφο παξάγνληαο πνπ ηηο πξνθάιεζε, ππνρξενχηαη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 5. Οη εζθεκκέλεο θζνξέο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ άζιεζεο απφ αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη αζιεηηθνχο παξάγνληεο, ηηκσξνχληαη νπσζδήπνηε. 6. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα επηβάιινληαη αλάινγεο πνηλέο. 7. Η ηηκσξία κπνξεί λα είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ θαζψο θαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνβνιή ηνπ αζιεηή, πξνπνλεηή ή αζιεηηθνχ παξάγνληα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ε ίδηα ή άιιε ηηκσξία επηβάιιεηαη θαη ζηνλ Αζιεηηθφ ζσκαηείν ή αζιεηηθή νκνζπνλδία φπνπ αλήθεη ν αζιεηήο, πξνπνλεηήο ή αζιεηηθφο παξάγνληαο. Η ππνηξνπή ζεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίζηαζε θαη ηηκσξείηαη επίζεο. 8. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ επηιακβάλεηαη άκεζα κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ. Σν ελδηαθεξφκελν αζιεηηθφ ζσκαηείν κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΠΡΟΠΟΝΖΔΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 1. Κάζε ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΧΜΑΣΔΙΟ πνπ έρεη πξνπφλεζε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ απνδπηεξίσλ. 2. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζην ρψξν πνπ πξνπνλείηαη, φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα. 3. Όξγαλα πνπ ηπρφλ θπιάζζνληαη ζε απνζήθεο ηεο Δπηρείξεζεο παξαδίδνληαη πξνο ρξήζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν κε ΒΙΒΛΙΟ ΔΝΤΠΟΓΡΑΦΟ ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θάζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ην φξγαλν ζηελ απνζήθε θαη παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. 4. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δελ είλαη αξκφδην θαη ππεχζπλν λα ηνπνζεηεί - ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 5

6 κεηαθηλεί, κεηαθέξεη ηα αζιεηηθά φξγαλα (ηέξκαηα, δηαδξνκέο θιπ, εθεί πνπ ζέιεη ν πξνπνλεηήο. Απηφ είλαη επζχλε ηνπ πξνπνλεηή θαη ησλ αζιεηψλ ηνπ πιιφγνπ. 5. ε φια ηα αζιεηηθά θαη ινηπά ζσκαηεία, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΧΝ, ΓΡΑΦΔΙΧΝ, ΑΠΟΘΗΚΧΝ κέζα ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 6. Μεηά ην ηέινο ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ νη ρψξνη ειεπζεξψλνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνλ ππάιιειν ηεο Δπηρείξεζεο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ 1. Γηα λα δηεμαρζεί νπνηνζδήπνηε αγψλαο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λνκνχ κέηξα αζθαιείαο. 2. Καζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα απαηηείηαη κε επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ ε παξνπζίαζε ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. ΑΡΘΡΟ 11ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ Δ ΚΛΔΗΣΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΑ 1. Όινη νη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνθεξχμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ θάζε αζιήκαηνο. 2. Η Γ/λζε ηεο Δπηρείξεζεο, θξνληίδεη λα ππάξρνπλ ζε απηφ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. 3. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαζέηεη ην πξφγξακκα αγψλσλ γηα ην γήπεδν πνπ ρξεζηκνπνηεί ζαλ έδξα ζηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα θαη ζηελ αληίζηνηρε Αζηπλνκηθή Αξρή. 4. Σα απνδπηήξηα, θιεηδηά, ρξνλφκεηξα παξαδίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν θάζε ζσκαηείνπ/ζπιιφγνπ. ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 1. Γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ πνδνζθαίξνπ, ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη θαλφλεο δηεμαγσγήο φπσο ζην άξζξν Σα απνδπηήξηα παξαδίδνληαη ζε ρξήζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Δπηρείξεζεο ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θηινμελνχκελνπ ζσκαηείνπ 90 πξηλ απφ ηνλ αγψλα. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα θαη αλ αθνινπζεί άιινο αγψλαο νη νκάδεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηα απνδπηήξηα ειεχζεξα. ΑΡΘΡΟ 13ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 1. Γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε θιεηζηφ Γπκλαζηήξην. 2. Γηα ηνπο αγψλεο ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ σκαηείνπ ή ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα έρεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. 3. Σν δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην είλαη ππνρξεσκέλν λα δηαζέηεη επαξθψο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 6

7 εμνπιηζκέλν ρψξν ηαηξείνπ αλνηθηφ φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 4. Απαγνξεχεηαη θάζε είζνδνο αζιεηή ζηελ θχξηα πηζίλα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ησλ ληνπο θαη δελ θέξεη αζιεηηθφ ζθνχθν θαη ζαγηνλάξεο. 5. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην λεξφ ηεο πηζίλαο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε απφ άπνςε ΤΓΙΔΙΝΗ π.ρ. ππεξβνιηθή πνζφηεηα ρισξίνπ ή έιιεηςε ρισξίνπ ή κε ζσζηή απνιχκαλζε θαη γεληθά δελ ππάξρνπλ νη φξνη πνπ ζέηεη ε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΙΔΙΝΗ γηα ρξήζε δεμακελψλ Κνιπκβεηεξίνπ, ν ππεχζπλνο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ ηε ρξήζε ηεο πηζίλαο. 6. Κάζε δεθαπελζήκεξν επηβάιιεηαη κηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο δείγκαηνο λεξνχ πηζίλαο. 7. ην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζίλα απφ ηδηψηεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη λαπαγνζψζηεο. ΑΡΘΡΟ 14Ο ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ 1. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο νπσζδήπνηε λα παξαδίδνπλ ζηελ γξακκαηεία ηελ θάξηα ηνπο.ηε ζπλερεία ζα εηζέξρνληαη απφ ηα απνδπηήξηα ζηελ πηζίλα αθνχ πξψηα ππνρξεσηηθά έρνπλ θάλεη ληνπο κε ζαπνχλη, έρνπλ θνξέζεη ζθνπθάθη θαη θαζαξέο ζαγηνλάξεο. 2. Η είζνδνο θαη ε έμνδνο πξνο θαη απφ ηελ πηζίλα γίλεηαη κφλν κέζα απφ ην πνδφινπηξν. 3. Οη γνλείο πξέπεη λα αιιάδνπλ ηα κηθξά παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κφλα ηνπο ζηα απνδπηήξηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ηα απνδπηήξηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ γνλέσλ-ζπλνδψλ. 4. Οη γνλείο απαγνξεχεηαη λα κπαίλνπλ ζην ρψξν ηεο πηζίλαο απφ ηα θάγθεια ηεο εμέδξαο θαζψο θαη απφ ηηο πφξηεο ησλ απνδπηήξησλ. Κάλεηο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηθέξεηαη κε παπνχηζηα ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ εθηφο απφ ηνπο γπκλαζηέο. 5. Σα παηδηά απαγνξεχεηαη λα ηξέρνπλ θαη λα παίδνπλ επηθίλδπλα παηρλίδηα ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο Απαγνξεχεηαη νη θνιπκβεηέο λα θάζνληαη επάλσ ζηηο δηαδξνκέο θαη λα ηηο βνπιηάδνπλ. 6. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα θνιπκπνχλ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο δηαδξνκήο ψζηε λα κελ δπζρεξαίλεηαη ε ζπλερήο ξνή, λα θνξνχλ ζπλερψο ην ζθνπθάθη θαη λα αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ησλ γπκλαζηψλ θαη ηνπ λαπαγνζψζηε. 7. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε αληειηαθνχ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θξέκαο πξηλ ηελ είζνδν ζην θνιπκβεηήξην γηαηί δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε ειηνζεξαπεία ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα θνξνχλ καγηφ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θνιχκβεζεο. 8. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνπο αζινχκελνπο εάλ δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηαηξηθή βεβαίσζε απφ δεξκαηνιφγν θαη παζνιφγν ή θαξδηνιφγν (Ιζρχνο 12 κελψλ). 9. Απαγνξεχεηαη ΑΤΣΗΡΑ ε είζνδνο ζε φζνπο δελ γλσξίδνπλ θνιχκβεζε θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ πξνπνλεηή. 10. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε άηνκα κηθξφηεξα ησλ 17 εηψλ (κε επίδεημε ηαπηφηεηαοσ ρσξίο ηε ζπλνδεία πξνπνλεηή 11. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην λεξφ ρσξίο ηελ παξνπζία λαπαγνζψζηε ή εθπαηδεπηή/πξνπνλεηή. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 7

8 12. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηελ πηζίλα ζε φζνπο έρνπλ αλνηρηέο πιεγέο, ζε άηνκα επηιεπηηθά ή ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθή λφζν ή ίσζε. 13. Σν θηχζηκν θαη ην θχζεκα ηεο κχηεο γίλεηαη ζηελ ππεξρείιηζε ηεο πηζίλαο. 14. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ γεπκαηίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο πξηλ απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζην θνιπκβεηήξην. Γηα αζζέλεηεο ε δεξκαηηθέο παζήζεηο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη πξνπνλεηέο θαη ν λαπαγνζψζηεο. 15. Οη θνιπκβεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ. Καιφ ζα είλαη λα κελ παίξλνπλ καδί ηνπο φηαλ έξρνληαη ζην θνιπκβεηήξην αληηθείκελα άμηαο. 16. Όινη νη ινπφκελνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαζαξνχο. ηα απνδπηήξηα δελ επηηξέπεηαη λα πεξηθέξνληαη κε παπνχηζηα, θαη λα μπξίδνληαη. Όπνηνο πξνθαιεί ζθφπηκα θζνξέο ή γξάθεη ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα δηαγξάθεηαη απφ κέινο ησλ δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ θνιχκβεζεο. 17.Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ ληνπδηέξσλ ρσξίο καγηφ. 18. Απαγνξεχεηαη ην ΚΑΠΝΙΜΑ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 19. Γελ επηηξέπνληαη νη βνπηηέο απφ ηα πιατλά ηεο πηζίλαο, ηα καθξνβνχηηα θαη ε άπλνηα (ζηαηηθή ή δπλακηθήσ. 20. Απαγνξεχνληαη νη καζηίρεο θαη νη θαξακέιεο ζην ρψξν ηεο πηζίλαο. 21. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν γχξσ απφ ηελ πηζίλα. 22. Απαγνξεχνληαη ζηξψκαηα ζαιάζζεο, κπξαηζάθηα θαη θνπζθσηά θάζε είδνπο. Η ρξήζε βαηξαρνπέδηισλ, κάζθαο θαη ζπζθεπψλ θαηάδπζεο επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ. 23. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηελ πηζίλα ζε άηνκα πνπ δελ αζινχληαη, εθηφο ησλ πξνπνλεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 24. Οη ζπλνδνί, γνλείο θαη θεδεκφλεο κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνπο ρψξνπο αλακνλήο ή λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα απφ ηελ θεξθίδα ή ην θπιηθείν. 25. Γηα ηνπο αγψλεο ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ σκαηείνπ ή ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα έρεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. 26. Η ρξήζε ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν θαη νηθνλνκία. 27. ε θάζε πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη λα απεπζχλεζηε ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 28. Οη ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ. Η δηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνκαθξχλεη φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. ΑΡΘΡΟ 15ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΣΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 1. Η είζνδνο ζην ρψξν ζα επηηξέπεηαη απζηεξά θαη κφλν ζε φζνπο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθδήισζε θαη θέξνπλ ηα θαηάιιεια ππνδήκαηα. 2. Η ρξήζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ θαη νξγάλσλ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ππεχζπλν ειεθηξνιφγν ή ειεθηξνληθφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εθδήισζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην γξαθείν. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΩΠΗΚΟ 1. Σν κε θάζε λφκηκε κνξθή απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο νθείιεη γηα ηελ ζσζηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 8

9 ηνπ λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή άζιεζε ησλ αζινπκέλσλ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. Οθείιεη λα ειέγρεη θαη λα αλαθέξεη ζηε δηνίθεζε θάζε ζρεηηθή δπζιεηηνπξγία. 2. Σα απνιεζζέληα θαη κε δεηεζέληα αληηθείκελα θπιάζζνληαη απφ ην πξνζσπηθφ γηα δηάζηεκα δχν κελψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαζέηνληαη γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. Υξήκαηα θαη ηηκαιθή παξαδίδνληαη κε απφδεημε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. 3. Σν αξκφδην ηκήκα θαη ην πξνζσπηθφ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ απψιεηα ρξεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ νπνηαζδήπνηε αμίαο. 4. Η ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη θφζκηα θαη θηιηθή πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ. Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ πξντζηάκελε αξρή. 5. Σν σξάξην ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. 6. Τπάιιεινη Γεκνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο απαγνξεχεηαη γηα ηα θαηά εηδηθφηεηα θαζήθνληα, πνπ ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ, λα ακείβνληαη απφ πιιφγνπο, Οκνζπνλδίεο ή ηδηψηεο θαη ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο απηέο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 7. Όηαλ άηνκα θαηαθέξνληαη θαηά ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρψξνπ άζιεζεο, εμπβξίδνπλ θαη απεηινχλ επεηδή ηνπο απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζε ρψξν, ηφηε ν ππάιιεινο θαιεί ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ειιείςεη απηήο ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 8. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ, ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ην βηβιίν ζπκβάλησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ΑΡΘΡΟ 17ο ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Η αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαηίζεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. 2. Παξάγνληεο, γνλείο θαη θίιαζινη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο πξνπνλήζεηο θαη ηνπο αγψλεο απφ ηηο θεξθίδεο ησλ γεπέδσλ ρσξίο λα παξαθσιχνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ. 3. Η Δπηρείξεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ επεηζφδηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ επξίζθνληαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο νχηε γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 4. Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο άζιεζεο (απνζεθψλ, γξαθείσλ θιπ, θιεηδηά έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ Υψξνπ ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ. 5. Σν θάπληζκα ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ζε φινπο ηνπο θιεηζηνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ θάζε ρψξνπ άζιεζεο, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίζεη αζιεηή ή ρξήζηε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα θαπλίδεη εληφο ηνπ ρψξνπ άζιεζεο, νθείιεη λα ηνπ δεηήζεη επγεληθά λα ζβήζεη ην ηζηγάξν θαη εθφζνλ δελ ην πξάηηεη ηφηε θαιεί ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ή φπνηα άιιε αξκφδηα Αξρή. 6. Η θαηαλάισζε ή/θαη ρξήζε θάζε είδνπο θαξκάθσλ, θαξκαθεπηηθψλ ή παξεκθεξψλ νπζηψλ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ εληφο ησλ πξνπνλεηηθψλ ρψξσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 9

10 7. Ο θαλνληζκφο απηφο έγηλε κε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πξνπνλήζεσλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ αζινπκέλσλ. 8. Η κή ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο επηθέξεη πνηλέο έσο θαη ηελ νξηζηηθή απνβνιή ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ αζιεηψλ απφ ηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. 9. Ο παξψλ θαλνληζκφο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αζινπκέλσλ θαη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί ππνρξέσζή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 18ο ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Κάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ξπζκίδεηαη ή ηξνπνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Η ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο αζινχκελνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ζεαηέο ζπληζηά απνδνρή ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 3. Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο αζθαιίδεη ηνπο αζινχκελνπο ησλ δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αηπρεκάησλ θαη Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Σν αζθαιηζηήξην είλαη πξνζσπηθφ θαη ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζινχκελνπο είλαη ηακεηαθά ελήκεξνο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζινχκελνο δελ επηζπκεί λα δνζνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε, ηφηε ππνρξενχηαη κε ππεχζπλε δήισζε λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ζπκβάληα θαη απαηηήζεηο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε απηά. ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΗ Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ΓΔΝ ΦΔΡΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΤ Ή ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΜΒΑΙΝΟΤΝ ΔΠΔΙΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο (ΦΔΚ 1362 η.β/18/10/2001σ πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2880/2001(ΦΔΚ 9/η.Α/ ) θαη ηνπ Ν.2725/99 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ). ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Γήμαρχος Παλλήνης και Πρόεδρος της Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ΑΘΑΝΑΗΟ Ζ. ΕΟΤΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 10

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο Α Γ Ω Ν Ω Ν Π Ο Γ Ο Φ Α Ι Ρ Ο Τ ( Κ.Α.Π.) Δ Π Α Γ Γ Δ Λ Μ Α Σ Ι Κ Ω Ν Π Ρ Ω Σ Α Θ Λ Η Μ Α Σ Ω Ν ΙΟΤΝΙΟ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α Πξννίκην...1 Άξζξν 1 Οξηζκνί...1 Άξζξν 2 Έθηαζε εθαξκνγήο...3

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα