ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ Άξζξν 3 Λεηηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άξζξν 4 Υξήζε ρψξσλ άζιεζεο Άξζξν 5 Γηαδηθαζία δηάζεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άξζξν 6 Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη αζιεηψλ γηα είζνδν ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Άξζξν 7 Τπνρξεψζεηο αζινχκελσλ πξνπνλεηψλ - ρξεζηψλ Άξζξν 8 Πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ απφ θζνξέο Άξζξν 9 Γηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ Άξζξν 10 Πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο αγψλσλ Άξζξν 11 Γηεμαγσγή αγψλσλ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα Άξζξν 12 Γηεμαγσγή αγψλσλ πνδνζθαίξνπ Άξζξν 13 Γηεμαγσγή αγψλσλ ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην Άξζξν 14 Υξήζε Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Άξζξν 15 Γηεμαγσγή εθδειψζεσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Άξζξν 16 Πξνζσπηθφ Άξζξν 17 Γεληθέο δηαηάμεηο Άξζξν 18 Σειηθέο δηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 1

2 ΑΡΘΡΟ 1ο ΚΟΠΟ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Ο θαλνληζκφο θαζνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ππνδνκψλ άζιεζεο, θιεηζηψλ θαη ππαίζξησλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ επηδηψθεηαη ε εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ: 1. Σελ ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ηνπ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ ειηθηψλ. 2. Σελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 3. Σελ ππνζηήξημε ηνπ ζσκαηεηαθνχ αζιεηηζκνχ. 4. Σελ ππνζηήξημε θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλήθεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο (αξκφδην ηκήκασ ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Οη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, θαη αββαηνθχξηαθα. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνπνλήζεσλ. Οη Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο είλαη νη εμεο: 1ν Αζιεηηθφ Κέληξν Γεξαθα: ΓΔΡΑΚΑ & ΗΡΑΚΛΔΙΑ Σειέθσλν: ν Αζιεηηθφ Κέληξν - Κνιπκβεηήξην: ΓΑΡΓΗΣΣΟΤ & ΜΙΛΣΙΑΓΟΤ Σειέθσλν: o Αζιεηηθφ Κέληξν (Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ) ΔΚΣΟΡΟ & ΣΔΡΦΙΥΟΡΗ Σειέθσλν: o Αζιεηηθφ Κέληξν (Κιεηζηφ Γήπεδν) ΑΓ. ΙΧΑΝΝΟΤ ΘΔΟΛΟΓΟΤ & ΓΔΡΒΔΝΑΚΙΧΝ Σειέθσλν: Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκαηείαο 4νπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 17:00-22:00 άββαην 09:00-14:00 & 17:00-20:00 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 2

3 Κπξηαθή 09: 00-12:00 Αζιεηηθφ πγθξφηεκα Παιιήλεο: 1) Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην «Γξήγνξεο Λακπξάθεο» 2) Κνιπκβεηήξην Παιιήλεο 3) Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ & ηίβνπ «Γεψξγηνο Γέδεο» 4) Βνεζεηηθφ Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 9ρ9 «Νηθφιανο Αλαζηάζηνπ» Λ. ΜΑΡΑΘΧΝΟ ζην χςνο ηεο εηζφδνπ ηεο Αηηηθήο Οδνχ. ΣΗΛ/FAX: ΣΗΛ: Κιεηζηφ Γήπεδν Κάληδαο Οδφο Σξηγσλίσλ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ 5 ρ 5 «Γεκήηξεο Παλαγηψηνπ» Λφθνο Λεβίδε Γήπεδν Πνδ. Αλζνχζαο Λ. ΑΝΘΟΤΑ Σηο αξγίεο, νη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή αζιεηηθψλ αγψλσλ φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο γηα ηηο παξαπάλσ εκέξεο θαζνξίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο. ΑΡΘΡΟ 4Ο ΥΡΖΖ ΥΩΡΩΝ ΑΘΛΖΖ Κάζε δεκφζηα ππεξεζία, ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, αζιεηηθφο θνξέαο (Οκνζπνλδία, Έλσζε, σκαηείν, ηδησηηθφο θνξέαο θαη άηνκν πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο, απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα, ε νπνία θαη απαληά ζε θάζε αίηεκα κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αξκνδίνπ ππάιιεινπ ή ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Η απάληεζε πξέπεη λα δίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο, απφ ηελ εκέξα πνπ ππνβιήζεθε ην αίηεκα. ΑΡΘΡΟ 5Ο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1. Σα Αζιεηηθά σκαηεία/χιινγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο γηα πξνπνλήζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα Σνπηθά, Πεξηθεξεηαθά θαη Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεκα ρξήζεο εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα ζηελ αξρή θάζε αζιεηηθήο πεξηφδνπ. 2. Οη Οκνζπνλδίεο/Δλψζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγψλσλ θαη δηνξγαλψλνπλ ηα δηάθνξα αλά ειηθηαθή θαηεγνξία πξσηαζιήκαηα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεκα εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα. 3. Ο πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο εμεηάδεη ηα αηηήκαηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαηαξηίδνπλ ην πξφγξακκα (δειαδή θαηαλνκή σξψλ θαηά εκέξα θαη εβδνκάδα γηα θάζε άζιεκα, κπάζθεη, βφιετ, πνδφζθαηξν, ηέληο θ.ι.π. Δλεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 3

4 Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο, πνπ εγθξίλνπλ ην πξφγξακκα θαη απηφ απνζηέιιεηαη ζην θάζε ελδηαθεξφκελν σκαηείν θαη αλαξηάηαη ζηνλ θάζε αζιεηηθφ ρψξν. 4. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο δχλαηαη λα καηαηψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη πξνπφλεζε ζσκαηείνπ, φηαλ ην επηβάιινπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 5. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα, θξνληίδεη, ζε θάζε αζιεηηθή ππνδνκή ψζηε λα ππάξρνπλ, πέξαλ απφ ψξεο γηα πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ψξεο γηα πξνπνλήζεσλ σκαηείσλ. 6. Οη αζιεηηθνί ρψξνη κπνξεί λα δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ζε θνξείο ή ηδηψηεο θαη γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ζπλεδξηαθψλ ή άιισλ εθδειψζεσλ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαη θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ, πνπ ζα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ δηαζηήκαηνο παξαρψξεζεο ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ άζιεζεο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΟΜΟΠΟΝΓΗΩΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΩΝ ΓΗΑ ΔΗΟΓΟ ΣΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο ζα πξέπεη: 1. ηελ αξρή ηεο πξνπνλεηηθήο πεξηφδνπ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη νη αζιεηέο ηνπ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηαηξφ θαη δχλαληαη λα πξνπνλνχληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο. Σελ δήισζε απηή ππνγξάθεη ν πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ. ηελ ππεχζπλε δήισζε επηζπλάπηεηαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζιεηψλ ηνπ ζπιιφγνπ. ε πεξίπησζε παξνπζίαο, ζε πξνπφλεζε, λέσλ αζιεηψλ ην ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ ππεχζπλε δήισζε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζιεηέο αλήθνπλ ζην ζσκαηείν, έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηαηξφ θαη δχλαληαη λα πξνπνλνχληαη. 2. Κάζε νκάδα αζιεηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν πξνπνλεηή ν νπνίνο πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρεη δειψζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ δηνίθεζε ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ. 3. Η νκάδα κεηά ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο κπνξεί λα παξακείλεη γηα 5 ιεπηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ρσξίο λα παξεκπνδίδεη ηελ επφκελε πξνπφλεζε θαη νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ηα απνδπηήξηα 20 ιεπηά κεηά ηελ πξνπφλεζε. 4. Καλέλαο αζιεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ νξγάλσλ ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ αξκφδηνπ πξνπνλεηή, ν νπνίνο είλαη θαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 5. Η εκθάληζε φισλ ησλ αζιεηψλ πξέπεη λα έρεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέζα ζηελ πξνπφλεζε. ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ ΥΡΖΣΩΝ 1. Κάζε πξνπνλεηήο, ππεχζπλνο ζπιιφγνπ, αζιεηέο θαη κεκνλσκέλα άηνκα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ, π.ρ. γηα έλαξμε ιήμε πξνπφλεζεο, ρξήζε απνδπηεξίσλ θιπ. 2. Η ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη θφζκηα. 3. Οη αζιεηέο, παξάγνληεο, ζεαηέο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εηδψλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 4

5 4. Αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ θαηά επαλάιεςε ρξεζηκνπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε κε κε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αζινχκελσλ ζα ράλεη ηελ πξνπνλεηηθή ψξα. 5. Γηα θάζε παξάπνλν ή πξφβιεκα πνπ έρεη ν αζινχκελνο ζηελ πξνπφλεζε πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΔ 1. Μεηά ηελ πξνπφλεζε ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ απνδπηεξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (πηζίλαο, γπκλαζηεξίσλ θ.ι.π., πξέπεη λα γίλεηαη κε πλεχκα νηθνλνκίαο αιιά θαη πξνζηαζίαο απφ αδηθαηνιφγεηεο θζνξέο. 2. Οη θχιαθεο ή νη ππάιιεινη πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα θχιαμεο, ειέγρνπλ κεηά ηελ πξνπφλεζε θαη ηνπο αγψλεο ηα απνδπηήξηα γηα ηπρφλ θζνξέο νη νπνίεο ζα ρξεψλνληαη ζην ζσκαηείν ηνπ νπνίνπ νη αζιεηέο ηηο δεκηνπξγνχλ. 3. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο ησλ νπαδψλ ηνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ηπρφλ θζνξέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ. 4. ε πεξίπησζε θζνξψλ, εζθεκκέλσλ ή κε, ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ζηνλ νπνίν αλήθεη ν αζιεηήο, πξνπνλεηήο ή αζιεηηθφο παξάγνληαο πνπ ηηο πξνθάιεζε, ππνρξενχηαη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 5. Οη εζθεκκέλεο θζνξέο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ άζιεζεο απφ αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη αζιεηηθνχο παξάγνληεο, ηηκσξνχληαη νπσζδήπνηε. 6. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα επηβάιινληαη αλάινγεο πνηλέο. 7. Η ηηκσξία κπνξεί λα είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ θαζψο θαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνβνιή ηνπ αζιεηή, πξνπνλεηή ή αζιεηηθνχ παξάγνληα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ε ίδηα ή άιιε ηηκσξία επηβάιιεηαη θαη ζηνλ Αζιεηηθφ ζσκαηείν ή αζιεηηθή νκνζπνλδία φπνπ αλήθεη ν αζιεηήο, πξνπνλεηήο ή αζιεηηθφο παξάγνληαο. Η ππνηξνπή ζεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίζηαζε θαη ηηκσξείηαη επίζεο. 8. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ επηιακβάλεηαη άκεζα κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ. Σν ελδηαθεξφκελν αζιεηηθφ ζσκαηείν κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΠΡΟΠΟΝΖΔΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 1. Κάζε ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΧΜΑΣΔΙΟ πνπ έρεη πξνπφλεζε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ απνδπηεξίσλ. 2. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζην ρψξν πνπ πξνπνλείηαη, φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα. 3. Όξγαλα πνπ ηπρφλ θπιάζζνληαη ζε απνζήθεο ηεο Δπηρείξεζεο παξαδίδνληαη πξνο ρξήζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν κε ΒΙΒΛΙΟ ΔΝΤΠΟΓΡΑΦΟ ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θάζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ην φξγαλν ζηελ απνζήθε θαη παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. 4. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δελ είλαη αξκφδην θαη ππεχζπλν λα ηνπνζεηεί - ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 5

6 κεηαθηλεί, κεηαθέξεη ηα αζιεηηθά φξγαλα (ηέξκαηα, δηαδξνκέο θιπ, εθεί πνπ ζέιεη ν πξνπνλεηήο. Απηφ είλαη επζχλε ηνπ πξνπνλεηή θαη ησλ αζιεηψλ ηνπ πιιφγνπ. 5. ε φια ηα αζιεηηθά θαη ινηπά ζσκαηεία, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΧΝ, ΓΡΑΦΔΙΧΝ, ΑΠΟΘΗΚΧΝ κέζα ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 6. Μεηά ην ηέινο ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ νη ρψξνη ειεπζεξψλνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνλ ππάιιειν ηεο Δπηρείξεζεο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ 1. Γηα λα δηεμαρζεί νπνηνζδήπνηε αγψλαο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λνκνχ κέηξα αζθαιείαο. 2. Καζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα απαηηείηαη κε επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ ε παξνπζίαζε ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. ΑΡΘΡΟ 11ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ Δ ΚΛΔΗΣΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΑ 1. Όινη νη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνθεξχμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ θάζε αζιήκαηνο. 2. Η Γ/λζε ηεο Δπηρείξεζεο, θξνληίδεη λα ππάξρνπλ ζε απηφ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. 3. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαζέηεη ην πξφγξακκα αγψλσλ γηα ην γήπεδν πνπ ρξεζηκνπνηεί ζαλ έδξα ζηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα θαη ζηελ αληίζηνηρε Αζηπλνκηθή Αξρή. 4. Σα απνδπηήξηα, θιεηδηά, ρξνλφκεηξα παξαδίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν θάζε ζσκαηείνπ/ζπιιφγνπ. ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 1. Γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ πνδνζθαίξνπ, ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη θαλφλεο δηεμαγσγήο φπσο ζην άξζξν Σα απνδπηήξηα παξαδίδνληαη ζε ρξήζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Δπηρείξεζεο ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θηινμελνχκελνπ ζσκαηείνπ 90 πξηλ απφ ηνλ αγψλα. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα θαη αλ αθνινπζεί άιινο αγψλαο νη νκάδεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηα απνδπηήξηα ειεχζεξα. ΑΡΘΡΟ 13ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 1. Γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε θιεηζηφ Γπκλαζηήξην. 2. Γηα ηνπο αγψλεο ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ σκαηείνπ ή ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα έρεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. 3. Σν δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην είλαη ππνρξεσκέλν λα δηαζέηεη επαξθψο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 6

7 εμνπιηζκέλν ρψξν ηαηξείνπ αλνηθηφ φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 4. Απαγνξεχεηαη θάζε είζνδνο αζιεηή ζηελ θχξηα πηζίλα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ησλ ληνπο θαη δελ θέξεη αζιεηηθφ ζθνχθν θαη ζαγηνλάξεο. 5. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην λεξφ ηεο πηζίλαο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε απφ άπνςε ΤΓΙΔΙΝΗ π.ρ. ππεξβνιηθή πνζφηεηα ρισξίνπ ή έιιεηςε ρισξίνπ ή κε ζσζηή απνιχκαλζε θαη γεληθά δελ ππάξρνπλ νη φξνη πνπ ζέηεη ε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΙΔΙΝΗ γηα ρξήζε δεμακελψλ Κνιπκβεηεξίνπ, ν ππεχζπλνο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ ηε ρξήζε ηεο πηζίλαο. 6. Κάζε δεθαπελζήκεξν επηβάιιεηαη κηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο δείγκαηνο λεξνχ πηζίλαο. 7. ην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζίλα απφ ηδηψηεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη λαπαγνζψζηεο. ΑΡΘΡΟ 14Ο ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ 1. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο νπσζδήπνηε λα παξαδίδνπλ ζηελ γξακκαηεία ηελ θάξηα ηνπο.ηε ζπλερεία ζα εηζέξρνληαη απφ ηα απνδπηήξηα ζηελ πηζίλα αθνχ πξψηα ππνρξεσηηθά έρνπλ θάλεη ληνπο κε ζαπνχλη, έρνπλ θνξέζεη ζθνπθάθη θαη θαζαξέο ζαγηνλάξεο. 2. Η είζνδνο θαη ε έμνδνο πξνο θαη απφ ηελ πηζίλα γίλεηαη κφλν κέζα απφ ην πνδφινπηξν. 3. Οη γνλείο πξέπεη λα αιιάδνπλ ηα κηθξά παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κφλα ηνπο ζηα απνδπηήξηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ηα απνδπηήξηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ γνλέσλ-ζπλνδψλ. 4. Οη γνλείο απαγνξεχεηαη λα κπαίλνπλ ζην ρψξν ηεο πηζίλαο απφ ηα θάγθεια ηεο εμέδξαο θαζψο θαη απφ ηηο πφξηεο ησλ απνδπηήξησλ. Κάλεηο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηθέξεηαη κε παπνχηζηα ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ εθηφο απφ ηνπο γπκλαζηέο. 5. Σα παηδηά απαγνξεχεηαη λα ηξέρνπλ θαη λα παίδνπλ επηθίλδπλα παηρλίδηα ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο Απαγνξεχεηαη νη θνιπκβεηέο λα θάζνληαη επάλσ ζηηο δηαδξνκέο θαη λα ηηο βνπιηάδνπλ. 6. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα θνιπκπνχλ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο δηαδξνκήο ψζηε λα κελ δπζρεξαίλεηαη ε ζπλερήο ξνή, λα θνξνχλ ζπλερψο ην ζθνπθάθη θαη λα αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ησλ γπκλαζηψλ θαη ηνπ λαπαγνζψζηε. 7. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε αληειηαθνχ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θξέκαο πξηλ ηελ είζνδν ζην θνιπκβεηήξην γηαηί δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε ειηνζεξαπεία ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα θνξνχλ καγηφ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θνιχκβεζεο. 8. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνπο αζινχκελνπο εάλ δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηαηξηθή βεβαίσζε απφ δεξκαηνιφγν θαη παζνιφγν ή θαξδηνιφγν (Ιζρχνο 12 κελψλ). 9. Απαγνξεχεηαη ΑΤΣΗΡΑ ε είζνδνο ζε φζνπο δελ γλσξίδνπλ θνιχκβεζε θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ πξνπνλεηή. 10. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε άηνκα κηθξφηεξα ησλ 17 εηψλ (κε επίδεημε ηαπηφηεηαοσ ρσξίο ηε ζπλνδεία πξνπνλεηή 11. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην λεξφ ρσξίο ηελ παξνπζία λαπαγνζψζηε ή εθπαηδεπηή/πξνπνλεηή. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 7

8 12. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηελ πηζίλα ζε φζνπο έρνπλ αλνηρηέο πιεγέο, ζε άηνκα επηιεπηηθά ή ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθή λφζν ή ίσζε. 13. Σν θηχζηκν θαη ην θχζεκα ηεο κχηεο γίλεηαη ζηελ ππεξρείιηζε ηεο πηζίλαο. 14. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ γεπκαηίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο πξηλ απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζην θνιπκβεηήξην. Γηα αζζέλεηεο ε δεξκαηηθέο παζήζεηο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη πξνπνλεηέο θαη ν λαπαγνζψζηεο. 15. Οη θνιπκβεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ. Καιφ ζα είλαη λα κελ παίξλνπλ καδί ηνπο φηαλ έξρνληαη ζην θνιπκβεηήξην αληηθείκελα άμηαο. 16. Όινη νη ινπφκελνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαζαξνχο. ηα απνδπηήξηα δελ επηηξέπεηαη λα πεξηθέξνληαη κε παπνχηζηα, θαη λα μπξίδνληαη. Όπνηνο πξνθαιεί ζθφπηκα θζνξέο ή γξάθεη ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα δηαγξάθεηαη απφ κέινο ησλ δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ θνιχκβεζεο. 17.Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ ληνπδηέξσλ ρσξίο καγηφ. 18. Απαγνξεχεηαη ην ΚΑΠΝΙΜΑ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 19. Γελ επηηξέπνληαη νη βνπηηέο απφ ηα πιατλά ηεο πηζίλαο, ηα καθξνβνχηηα θαη ε άπλνηα (ζηαηηθή ή δπλακηθήσ. 20. Απαγνξεχνληαη νη καζηίρεο θαη νη θαξακέιεο ζην ρψξν ηεο πηζίλαο. 21. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν γχξσ απφ ηελ πηζίλα. 22. Απαγνξεχνληαη ζηξψκαηα ζαιάζζεο, κπξαηζάθηα θαη θνπζθσηά θάζε είδνπο. Η ρξήζε βαηξαρνπέδηισλ, κάζθαο θαη ζπζθεπψλ θαηάδπζεο επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ. 23. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηελ πηζίλα ζε άηνκα πνπ δελ αζινχληαη, εθηφο ησλ πξνπνλεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 24. Οη ζπλνδνί, γνλείο θαη θεδεκφλεο κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνπο ρψξνπο αλακνλήο ή λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα απφ ηελ θεξθίδα ή ην θπιηθείν. 25. Γηα ηνπο αγψλεο ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ σκαηείνπ ή ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα έρεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. 26. Η ρξήζε ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν θαη νηθνλνκία. 27. ε θάζε πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη λα απεπζχλεζηε ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 28. Οη ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ. Η δηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνκαθξχλεη φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. ΑΡΘΡΟ 15ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΣΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 1. Η είζνδνο ζην ρψξν ζα επηηξέπεηαη απζηεξά θαη κφλν ζε φζνπο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθδήισζε θαη θέξνπλ ηα θαηάιιεια ππνδήκαηα. 2. Η ρξήζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ θαη νξγάλσλ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ππεχζπλν ειεθηξνιφγν ή ειεθηξνληθφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εθδήισζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην γξαθείν. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΩΠΗΚΟ 1. Σν κε θάζε λφκηκε κνξθή απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο νθείιεη γηα ηελ ζσζηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 8

9 ηνπ λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή άζιεζε ησλ αζινπκέλσλ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. Οθείιεη λα ειέγρεη θαη λα αλαθέξεη ζηε δηνίθεζε θάζε ζρεηηθή δπζιεηηνπξγία. 2. Σα απνιεζζέληα θαη κε δεηεζέληα αληηθείκελα θπιάζζνληαη απφ ην πξνζσπηθφ γηα δηάζηεκα δχν κελψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαζέηνληαη γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. Υξήκαηα θαη ηηκαιθή παξαδίδνληαη κε απφδεημε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. 3. Σν αξκφδην ηκήκα θαη ην πξνζσπηθφ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ απψιεηα ρξεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ νπνηαζδήπνηε αμίαο. 4. Η ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη θφζκηα θαη θηιηθή πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ. Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ πξντζηάκελε αξρή. 5. Σν σξάξην ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. 6. Τπάιιεινη Γεκνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο απαγνξεχεηαη γηα ηα θαηά εηδηθφηεηα θαζήθνληα, πνπ ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ, λα ακείβνληαη απφ πιιφγνπο, Οκνζπνλδίεο ή ηδηψηεο θαη ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο απηέο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 7. Όηαλ άηνκα θαηαθέξνληαη θαηά ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρψξνπ άζιεζεο, εμπβξίδνπλ θαη απεηινχλ επεηδή ηνπο απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζε ρψξν, ηφηε ν ππάιιεινο θαιεί ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ειιείςεη απηήο ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 8. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ, ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ην βηβιίν ζπκβάλησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ΑΡΘΡΟ 17ο ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Η αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαηίζεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. 2. Παξάγνληεο, γνλείο θαη θίιαζινη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο πξνπνλήζεηο θαη ηνπο αγψλεο απφ ηηο θεξθίδεο ησλ γεπέδσλ ρσξίο λα παξαθσιχνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ. 3. Η Δπηρείξεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ επεηζφδηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ επξίζθνληαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο νχηε γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 4. Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο άζιεζεο (απνζεθψλ, γξαθείσλ θιπ, θιεηδηά έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ Υψξνπ ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ. 5. Σν θάπληζκα ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ζε φινπο ηνπο θιεηζηνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ θάζε ρψξνπ άζιεζεο, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίζεη αζιεηή ή ρξήζηε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα θαπλίδεη εληφο ηνπ ρψξνπ άζιεζεο, νθείιεη λα ηνπ δεηήζεη επγεληθά λα ζβήζεη ην ηζηγάξν θαη εθφζνλ δελ ην πξάηηεη ηφηε θαιεί ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ή φπνηα άιιε αξκφδηα Αξρή. 6. Η θαηαλάισζε ή/θαη ρξήζε θάζε είδνπο θαξκάθσλ, θαξκαθεπηηθψλ ή παξεκθεξψλ νπζηψλ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ εληφο ησλ πξνπνλεηηθψλ ρψξσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 9

10 7. Ο θαλνληζκφο απηφο έγηλε κε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πξνπνλήζεσλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ αζινπκέλσλ. 8. Η κή ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο επηθέξεη πνηλέο έσο θαη ηελ νξηζηηθή απνβνιή ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ αζιεηψλ απφ ηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. 9. Ο παξψλ θαλνληζκφο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αζινπκέλσλ θαη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί ππνρξέσζή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 18ο ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Κάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ξπζκίδεηαη ή ηξνπνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Η ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο αζινχκελνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ζεαηέο ζπληζηά απνδνρή ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 3. Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο αζθαιίδεη ηνπο αζινχκελνπο ησλ δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αηπρεκάησλ θαη Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Σν αζθαιηζηήξην είλαη πξνζσπηθφ θαη ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζινχκελνπο είλαη ηακεηαθά ελήκεξνο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζινχκελνο δελ επηζπκεί λα δνζνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε, ηφηε ππνρξενχηαη κε ππεχζπλε δήισζε λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ζπκβάληα θαη απαηηήζεηο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε απηά. ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΗ Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ΓΔΝ ΦΔΡΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΤ Ή ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΜΒΑΙΝΟΤΝ ΔΠΔΙΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο (ΦΔΚ 1362 η.β/18/10/2001σ πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2880/2001(ΦΔΚ 9/η.Α/ ) θαη ηνπ Ν.2725/99 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ). ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Γήμαρχος Παλλήνης και Πρόεδρος της Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ΑΘΑΝΑΗΟ Ζ. ΕΟΤΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 10

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ.

EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. EΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΛΑΥΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡΔΑΣΑΓΟΡΑ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2012 Πίνακαρ πεπιεσομένων ελ. Αξζξν 1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ Κ.Α.Θ. Α.Δ. ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ.... 3 Αξζξν 2. ΗΥΤ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ

ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΓΖΜΟ ΩΡΑΗΟΚΑΣΡΟΤ Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ Σ Ο Τ Π Ε Ρ Ι Β Α ΛΛΟΝΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' - ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ & ΔΝΝΟΗΔ ΑΡΘΡΟ 1 Αληηθείκελν ηνπ Καλνληζκνχ Η θαζαξηφηεηα ζην Γήκν θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Απόθαζε γηα ηξνπνπνίεζε ηωλ ππ αξ. 354/30-9-1997 & 280/14-9-2000 θαλνληζηηθώλ απνθάζεωλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί «Καλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο» ΤΟ ΓΖΜΟΤΗΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΗΟ ΑΠΟΦΑΣΗΕΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ -------------- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αιγιαλείας 2014

Δήμος Αιγιαλείας 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ > Δηζαγσγηθφ ζεκείσκα > ΑΡΥΔ > ΣΟΥΟΗ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΚΑΗ ΔΝΝΟΗΔ/ΟΡΗΜΟΗ Άξζξν 1: Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ Άξζξν 2: Αξκνδηφηεηα γηα ηε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that take place in CYPRUS ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ

Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Conditions of Carriage applicable to sales that takes place in GREECE ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΔΠΗΒΑΣΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΑΠΟΚΔΤΩΝ ΣΟΤ Οη θάησζη Όξνη Μεηαθνξάο δηέπνπλ ηελ ζπκβαηηθή ζρέζε,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ

Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΔΡΑΘΛΖΣΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ www.elao.gr ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΛΔΞΗΠΣΧΣΗΜΟΤ ΠΛΑΓΗΑ www. hellenic - paragliding.gr Κανονιζμόρ Αγώνυν Αλεξιπηυηιζμού Πλαγιάρ Έθδνζε 8ε ΑΘΖΝΑ 2009 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΧΣΟ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΑΝΟΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Απόθαζη 26869 (ΦΔΚ 2527 Β/8-10-2013) Θέμα : «Έγκπιζη Οπγανωηικού Πλαιζίος Ππογπαμμάηων Άθληζηρ για Όλοςρ.» Έρνληαο ππφςε: 1. Ρηο δηαηάμεηο: Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ α) Ρνπ λ. 1558/1985, άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΣΟΖΠΖΠ ΞΑΟΑΣΥΟΝΚΔΛΥΛ ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΥΛ ΣΥΟΥΛ Γ. ΘΑΙΑΚΞΑΘΑΠ Άξζξν 1ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν: 1. Σελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ θαη θαλφλσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΤ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ Μάξηηνο 2012 Άξζξν 1 ν - Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε

Διαβάστε περισσότερα