ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ"

Transcript

1 ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ Άξζξν 3 Λεηηνπξγία αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άξζξν 4 Υξήζε ρψξσλ άζιεζεο Άξζξν 5 Γηαδηθαζία δηάζεζεο αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ Άξζξν 6 Τπνρξεψζεηο αζιεηηθψλ νκνζπνλδηψλ θαη αζιεηψλ γηα είζνδν ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Άξζξν 7 Τπνρξεψζεηο αζινχκελσλ πξνπνλεηψλ - ρξεζηψλ Άξζξν 8 Πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ απφ θζνξέο Άξζξν 9 Γηεμαγσγή πξνπνλήζεσλ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ Άξζξν 10 Πξνυπνζέζεηο δηεμαγσγήο αγψλσλ Άξζξν 11 Γηεμαγσγή αγψλσλ ζε θιεηζηά γπκλαζηήξηα Άξζξν 12 Γηεμαγσγή αγψλσλ πνδνζθαίξνπ Άξζξν 13 Γηεμαγσγή αγψλσλ ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην Άξζξν 14 Υξήζε Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ Άξζξν 15 Γηεμαγσγή εθδειψζεσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο Άξζξν 16 Πξνζσπηθφ Άξζξν 17 Γεληθέο δηαηάμεηο Άξζξν 18 Σειηθέο δηαηάμεηο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 1

2 ΑΡΘΡΟ 1ο ΚΟΠΟ ΠΑΡΟΝΣΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ Ο θαλνληζκφο θαζνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ/ππνδνκψλ άζιεζεο, θιεηζηψλ θαη ππαίζξησλ ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ επηδηψθεηαη ε εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ κε ζθνπφ: 1. Σελ ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ηνπ αζιεηηζκνχ φισλ ησλ ειηθηψλ. 2. Σελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ρνιηθνχ Αζιεηηζκνχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. 3. Σελ ππνζηήξημε ηνπ ζσκαηεηαθνχ αζιεηηζκνχ. 4. Σελ ππνζηήξημε θαη δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ. ΑΡΘΡΟ 2ο ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ Η αξκνδηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλήθεη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο (αξκφδην ηκήκασ ζχκθσλα κε ηνλ εθάζηνηε πξφεδξν ηεο επηρείξεζεο. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπ, λα αλαζέηεη ζε ππαιιήινπο ηελ εθαξκνγή κέξνπο ή ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Οη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο ιεηηνπξγνχλ ζε θαζεκεξηλή βάζε (απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, θαη αββαηνθχξηαθα. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδνληαη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε νη αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνπνλήζεσλ. Οη Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Κνηλσθεινχο Δπηρείξεζεο Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο είλαη νη εμεο: 1ν Αζιεηηθφ Κέληξν Γεξαθα: ΓΔΡΑΚΑ & ΗΡΑΚΛΔΙΑ Σειέθσλν: ν Αζιεηηθφ Κέληξν - Κνιπκβεηήξην: ΓΑΡΓΗΣΣΟΤ & ΜΙΛΣΙΑΓΟΤ Σειέθσλν: o Αζιεηηθφ Κέληξν (Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ) ΔΚΣΟΡΟ & ΣΔΡΦΙΥΟΡΗ Σειέθσλν: o Αζιεηηθφ Κέληξν (Κιεηζηφ Γήπεδν) ΑΓ. ΙΧΑΝΝΟΤ ΘΔΟΛΟΓΟΤ & ΓΔΡΒΔΝΑΚΙΧΝ Σειέθσλν: Ώξεο ιεηηνπξγίαο γξακκαηείαο 4νπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ: Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 17:00-22:00 άββαην 09:00-14:00 & 17:00-20:00 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 2

3 Κπξηαθή 09: 00-12:00 Αζιεηηθφ πγθξφηεκα Παιιήλεο: 1) Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην «Γξήγνξεο Λακπξάθεο» 2) Κνιπκβεηήξην Παιιήλεο 3) Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ & ηίβνπ «Γεψξγηνο Γέδεο» 4) Βνεζεηηθφ Γήπεδν πνδνζθαίξνπ 9ρ9 «Νηθφιανο Αλαζηάζηνπ» Λ. ΜΑΡΑΘΧΝΟ ζην χςνο ηεο εηζφδνπ ηεο Αηηηθήο Οδνχ. ΣΗΛ/FAX: ΣΗΛ: Κιεηζηφ Γήπεδν Κάληδαο Οδφο Σξηγσλίσλ Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ 5 ρ 5 «Γεκήηξεο Παλαγηψηνπ» Λφθνο Λεβίδε Γήπεδν Πνδ. Αλζνχζαο Λ. ΑΝΘΟΤΑ Σηο αξγίεο, νη δεκνηηθνί ρψξνη άζιεζεο ιεηηνπξγνχλ κφλν γηα ηε δηεμαγσγή αζιεηηθψλ αγψλσλ φισλ ησλ πξσηαζιεκάησλ. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο γηα ηηο παξαπάλσ εκέξεο θαζνξίδεηαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο. ΑΡΘΡΟ 4Ο ΥΡΖΖ ΥΩΡΩΝ ΑΘΛΖΖ Κάζε δεκφζηα ππεξεζία, ΝΠΓΓ ή ΝΠΙΓ, αζιεηηθφο θνξέαο (Οκνζπνλδία, Έλσζε, σκαηείν, ηδησηηθφο θνξέαο θαη άηνκν πνπ επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο, απεπζχλεηαη εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα ππεξεζηαθή κνλάδα, ε νπνία θαη απαληά ζε θάζε αίηεκα κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ή ηνπ αξκνδίνπ ππάιιεινπ ή ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. Η απάληεζε πξέπεη λα δίλεηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη πάλησο φρη αξγφηεξα απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο, απφ ηελ εκέξα πνπ ππνβιήζεθε ην αίηεκα. ΑΡΘΡΟ 5Ο ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑΘΔΖ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 1. Σα Αζιεηηθά σκαηεία/χιινγνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο γηα πξνπνλήζεηο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηα Σνπηθά, Πεξηθεξεηαθά θαη Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεκα ρξήζεο εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα ζηελ αξρή θάζε αζιεηηθήο πεξηφδνπ. 2. Οη Οκνζπνλδίεο/Δλψζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα πξνγξάκκαηα αγψλσλ θαη δηνξγαλψλνπλ ηα δηάθνξα αλά ειηθηαθή θαηεγνξία πξσηαζιήκαηα, πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεκα εγγξάθσο πξνο ηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα. 3. Ο πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο εμεηάδεη ηα αηηήκαηα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαηαξηίδνπλ ην πξφγξακκα (δειαδή θαηαλνκή σξψλ θαηά εκέξα θαη εβδνκάδα γηα θάζε άζιεκα, κπάζθεη, βφιετ, πνδφζθαηξν, ηέληο θ.ι.π. Δλεκεξψλεηαη εγγξάθσο ν ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 3

4 Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο, πνπ εγθξίλνπλ ην πξφγξακκα θαη απηφ απνζηέιιεηαη ζην θάζε ελδηαθεξφκελν σκαηείν θαη αλαξηάηαη ζηνλ θάζε αζιεηηθφ ρψξν. 4. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο δχλαηαη λα καηαηψζεη ή λα ηξνπνπνηήζεη πξνπφλεζε ζσκαηείνπ, φηαλ ην επηβάιινπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 5. Ο Πξφεδξνο ή ν αξκφδηνο ππάιιεινο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα, θξνληίδεη, ζε θάζε αζιεηηθή ππνδνκή ψζηε λα ππάξρνπλ, πέξαλ απφ ψξεο γηα πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ θαη ψξεο γηα πξνπνλήζεσλ σκαηείσλ. 6. Οη αζιεηηθνί ρψξνη κπνξεί λα δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηνπ πξνέδξνπ ζε θνξείο ή ηδηψηεο θαη γηα ηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, επηζηεκνληθψλ, ζπλεδξηαθψλ ή άιισλ εθδειψζεσλ δηαθνξεηηθνχ επηπέδνπ. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπεηαη θαη θαηαβνιή ρξεκαηηθνχ αληηηίκνπ, πνπ ζα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ δηαζηήκαηνο παξαρψξεζεο ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ άζιεζεο. ΑΡΘΡΟ 6ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΟΜΟΠΟΝΓΗΩΝ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΩΝ ΓΗΑ ΔΗΟΓΟ ΣΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο ζα πξέπεη: 1. ηελ αξρή ηεο πξνπνλεηηθήο πεξηφδνπ ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη νη αζιεηέο ηνπ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηαηξφ θαη δχλαληαη λα πξνπνλνχληαη θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθέο εθδειψζεηο. Σελ δήισζε απηή ππνγξάθεη ν πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ. ηελ ππεχζπλε δήισζε επηζπλάπηεηαη νλνκαζηηθή θαηάζηαζε ησλ αζιεηψλ ηνπ ζπιιφγνπ. ε πεξίπησζε παξνπζίαο, ζε πξνπφλεζε, λέσλ αζιεηψλ ην ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνζθνκίζεη εθ λένπ ππεχζπλε δήισζε φηη νη ζπγθεθξηκέλνη αζιεηέο αλήθνπλ ζην ζσκαηείν, έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηαηξφ θαη δχλαληαη λα πξνπνλνχληαη. 2. Κάζε νκάδα αζιεηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν πξνπνλεηή ν νπνίνο πξέπεη λα πιεξεί ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο θαη λα έρεη δειψζεη εγγξάθσο ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ δηνίθεζε ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ. 3. Η νκάδα κεηά ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο κπνξεί λα παξακείλεη γηα 5 ιεπηά ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ρσξίο λα παξεκπνδίδεη ηελ επφκελε πξνπφλεζε θαη νθείιεη λα εγθαηαιείςεη ηα απνδπηήξηα 20 ιεπηά κεηά ηελ πξνπφλεζε. 4. Καλέλαο αζιεηήο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ησλ ρψξσλ θαη ησλ νξγάλσλ ρσξίο ηελ επίβιεςε ηνπ αξκφδηνπ πξνπνλεηή, ν νπνίνο είλαη θαη ππεχζπλνο γηα ηπρφλ αηπρήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. 5. Η εκθάληζε φισλ ησλ αζιεηψλ πξέπεη λα έρεη φια ηα θαηάιιεια θαη απαξαίηεηα κέζα ζηελ πξνπφλεζε. ΑΡΘΡΟ 7ο ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΖΣΩΝ ΥΡΖΣΩΝ 1. Κάζε πξνπνλεηήο, ππεχζπλνο ζπιιφγνπ, αζιεηέο θαη κεκνλσκέλα άηνκα, είλαη ππνρξεσκέλνη λα εθαξκφδνπλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ, π.ρ. γηα έλαξμε ιήμε πξνπφλεζεο, ρξήζε απνδπηεξίσλ θιπ. 2. Η ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα είλαη θφζκηα. 3. Οη αζιεηέο, παξάγνληεο, ζεαηέο έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο εηδψλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 4

5 4. Αζιεηηθφ ζσκαηείν πνπ θαηά επαλάιεςε ρξεζηκνπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε κε κε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ αζινχκελσλ ζα ράλεη ηελ πξνπνλεηηθή ψξα. 5. Γηα θάζε παξάπνλν ή πξφβιεκα πνπ έρεη ν αζινχκελνο ζηελ πξνπφλεζε πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ. ΑΡΘΡΟ 8ο ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΔ 1. Μεηά ηελ πξνπφλεζε ηα αζιεηηθά ζσκαηεία ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη ησλ απνδπηεξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (πηζίλαο, γπκλαζηεξίσλ θ.ι.π., πξέπεη λα γίλεηαη κε πλεχκα νηθνλνκίαο αιιά θαη πξνζηαζίαο απφ αδηθαηνιφγεηεο θζνξέο. 2. Οη θχιαθεο ή νη ππάιιεινη πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα θχιαμεο, ειέγρνπλ κεηά ηελ πξνπφλεζε θαη ηνπο αγψλεο ηα απνδπηήξηα γηα ηπρφλ θζνξέο νη νπνίεο ζα ρξεψλνληαη ζην ζσκαηείν ηνπ νπνίνπ νη αζιεηέο ηηο δεκηνπξγνχλ. 3. Σν αζιεηηθφ ζσκαηείν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θίιαζινπ πλεχκαηνο ησλ νπαδψλ ηνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο ηπρφλ θζνξέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ. 4. ε πεξίπησζε θζνξψλ, εζθεκκέλσλ ή κε, ην αζιεηηθφ ζσκαηείν ζηνλ νπνίν αλήθεη ν αζιεηήο, πξνπνλεηήο ή αζιεηηθφο παξάγνληαο πνπ ηηο πξνθάιεζε, ππνρξενχηαη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε κε δηθέο ηνπ δαπάλεο. 5. Οη εζθεκκέλεο θζνξέο ησλ νξγάλσλ θαη γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ρψξνπ άζιεζεο απφ αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη αζιεηηθνχο παξάγνληεο, ηηκσξνχληαη νπσζδήπνηε. 6. ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα επηβάιινληαη αλάινγεο πνηλέο. 7. Η ηηκσξία κπνξεί λα είλαη ε απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ θαζψο θαη ε πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απνβνιή ηνπ αζιεηή, πξνπνλεηή ή αζιεηηθνχ παξάγνληα απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο. Αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ε ίδηα ή άιιε ηηκσξία επηβάιιεηαη θαη ζηνλ Αζιεηηθφ ζσκαηείν ή αζιεηηθή νκνζπνλδία φπνπ αλήθεη ν αζιεηήο, πξνπνλεηήο ή αζιεηηθφο παξάγνληαο. Η ππνηξνπή ζεσξείηαη επηβαξπληηθή πεξίζηαζε θαη ηηκσξείηαη επίζεο. 8. Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ επηβνιή ησλ πνηλψλ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ επηιακβάλεηαη άκεζα κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ ηκήκαηνο αζιεηηζκνχ. Σν ελδηαθεξφκελν αζιεηηθφ ζσκαηείν κπνξεί λα ππνβάιεη γξαπηψο ηηο απφςεηο ηνπ. ΑΡΘΡΟ 9ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΠΡΟΠΟΝΖΔΩΝ ΑΘΛΖΣΗΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ 1. Κάζε ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΧΜΑΣΔΙΟ πνπ έρεη πξνπφλεζε ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο έρεη δηθαίσκα λα θάλεη ρξήζε ησλ απνδπηεξίσλ. 2. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ζην ρψξν πνπ πξνπνλείηαη, φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα. 3. Όξγαλα πνπ ηπρφλ θπιάζζνληαη ζε απνζήθεο ηεο Δπηρείξεζεο παξαδίδνληαη πξνο ρξήζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν κε ΒΙΒΛΙΟ ΔΝΤΠΟΓΡΑΦΟ ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ θάζε αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ. ην ηέινο ηεο πξνπφλεζεο επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ην φξγαλν ζηελ απνζήθε θαη παξαιακβάλεηαη απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν. 4. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δπηρείξεζεο δελ είλαη αξκφδην θαη ππεχζπλν λα ηνπνζεηεί - ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 5

6 κεηαθηλεί, κεηαθέξεη ηα αζιεηηθά φξγαλα (ηέξκαηα, δηαδξνκέο θιπ, εθεί πνπ ζέιεη ν πξνπνλεηήο. Απηφ είλαη επζχλε ηνπ πξνπνλεηή θαη ησλ αζιεηψλ ηνπ πιιφγνπ. 5. ε φια ηα αζιεηηθά θαη ινηπά ζσκαηεία, ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ Η ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΡΑΥΧΡΗΗ ΥΡΗΗ ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΧΝ, ΓΡΑΦΔΙΧΝ, ΑΠΟΘΗΚΧΝ κέζα ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 6. Μεηά ην ηέινο ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ νη ρψξνη ειεπζεξψλνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνλ ππάιιειν ηεο Δπηρείξεζεο. ΑΡΘΡΟ 10ο ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ 1. Γηα λα δηεμαρζεί νπνηνζδήπνηε αγψλαο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη φια ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λνκνχ κέηξα αζθαιείαο. 2. Καζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα απαηηείηαη κε επζχλε ηνπ γεπεδνχρνπ ζσκαηείνπ ε παξνπζίαζε ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. ΑΡΘΡΟ 11ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ Δ ΚΛΔΗΣΑ ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΑ 1. Όινη νη αγψλεο δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνθεξχμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ Οκνζπνλδηψλ θάζε αζιήκαηνο. 2. Η Γ/λζε ηεο Δπηρείξεζεο, θξνληίδεη λα ππάξρνπλ ζε απηφ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αγψλα. 3. Σν γεπεδνχρν ζσκαηείν είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαζέηεη ην πξφγξακκα αγψλσλ γηα ην γήπεδν πνπ ρξεζηκνπνηεί ζαλ έδξα ζηελ αξκφδηα Τπεξεζηαθή Μνλάδα θαη ζηελ αληίζηνηρε Αζηπλνκηθή Αξρή. 4. Σα απνδπηήξηα, θιεηδηά, ρξνλφκεηξα παξαδίδνληαη ζηνλ ππεχζπλν θάζε ζσκαηείνπ/ζπιιφγνπ. ΑΡΘΡΟ 12ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 1. Γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ πνδνζθαίξνπ, ηζρχνπλ νη φξνη θαη νη θαλφλεο δηεμαγσγήο φπσο ζην άξζξν Σα απνδπηήξηα παξαδίδνληαη ζε ρξήζε απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο Δπηρείξεζεο ζηνλ ππεχζπλν ηνπ θηινμελνχκελνπ ζσκαηείνπ 90 πξηλ απφ ηνλ αγψλα. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ αγψλα θαη αλ αθνινπζεί άιινο αγψλαο νη νκάδεο ππνρξενχληαη λα έρνπλ ηα απνδπηήξηα ειεχζεξα. ΑΡΘΡΟ 13ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΑΓΩΝΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟ 1. Γηα ηε δηεμαγσγή αγψλσλ ζην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηεμαγσγήο αγψλσλ ζε θιεηζηφ Γπκλαζηήξην. 2. Γηα ηνπο αγψλεο ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ σκαηείνπ ή ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα έρεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. 3. Σν δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην είλαη ππνρξεσκέλν λα δηαζέηεη επαξθψο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 6

7 εμνπιηζκέλν ρψξν ηαηξείνπ αλνηθηφ φιεο ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. 4. Απαγνξεχεηαη θάζε είζνδνο αζιεηή ζηελ θχξηα πηζίλα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εηζέιζεη ζηνλ ρψξν ησλ ληνπο θαη δελ θέξεη αζιεηηθφ ζθνχθν θαη ζαγηνλάξεο. 5. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ην λεξφ ηεο πηζίλαο δελ είλαη θαηάιιειν γηα ρξήζε απφ άπνςε ΤΓΙΔΙΝΗ π.ρ. ππεξβνιηθή πνζφηεηα ρισξίνπ ή έιιεηςε ρισξίνπ ή κε ζσζηή απνιχκαλζε θαη γεληθά δελ ππάξρνπλ νη φξνη πνπ ζέηεη ε ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΙΔΙΝΗ γηα ρξήζε δεμακελψλ Κνιπκβεηεξίνπ, ν ππεχζπλνο ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΙ ηε ρξήζε ηεο πηζίλαο. 6. Κάζε δεθαπελζήκεξν επηβάιιεηαη κηθξνβηνινγηθφο έιεγρνο δείγκαηνο λεξνχ πηζίλαο. 7. ην δεκνηηθφ θνιπκβεηήξην, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ε πηζίλα απφ ηδηψηεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη λαπαγνζψζηεο. ΑΡΘΡΟ 14Ο ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ 1. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη θαηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπο νπσζδήπνηε λα παξαδίδνπλ ζηελ γξακκαηεία ηελ θάξηα ηνπο.ηε ζπλερεία ζα εηζέξρνληαη απφ ηα απνδπηήξηα ζηελ πηζίλα αθνχ πξψηα ππνρξεσηηθά έρνπλ θάλεη ληνπο κε ζαπνχλη, έρνπλ θνξέζεη ζθνπθάθη θαη θαζαξέο ζαγηνλάξεο. 2. Η είζνδνο θαη ε έμνδνο πξνο θαη απφ ηελ πηζίλα γίλεηαη κφλν κέζα απφ ην πνδφινπηξν. 3. Οη γνλείο πξέπεη λα αιιάδνπλ ηα κηθξά παηδηά πνπ δελ κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κφλα ηνπο ζηα απνδπηήξηα πνπ δηαηίζεληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. ηα απνδπηήξηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ησλ γνλέσλ-ζπλνδψλ. 4. Οη γνλείο απαγνξεχεηαη λα κπαίλνπλ ζην ρψξν ηεο πηζίλαο απφ ηα θάγθεια ηεο εμέδξαο θαζψο θαη απφ ηηο πφξηεο ησλ απνδπηήξησλ. Κάλεηο δελ επηηξέπεηαη λα πεξηθέξεηαη κε παπνχηζηα ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ εθηφο απφ ηνπο γπκλαζηέο. 5. Σα παηδηά απαγνξεχεηαη λα ηξέρνπλ θαη λα παίδνπλ επηθίλδπλα παηρλίδηα ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ γηαηί ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο Απαγνξεχεηαη νη θνιπκβεηέο λα θάζνληαη επάλσ ζηηο δηαδξνκέο θαη λα ηηο βνπιηάδνπλ. 6. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα θνιπκπνχλ ζηε δεμηά πιεπξά ηεο δηαδξνκήο ψζηε λα κελ δπζρεξαίλεηαη ε ζπλερήο ξνή, λα θνξνχλ ζπλερψο ην ζθνπθάθη θαη λα αθνινπζνχλ ηηο ππνδείμεηο ησλ γπκλαζηψλ θαη ηνπ λαπαγνζψζηε. 7. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε ρξήζε αληειηαθνχ θαη νπνηαζδήπνηε άιιεο θξέκαο πξηλ ηελ είζνδν ζην θνιπκβεηήξην γηαηί δεκηνπξγεί ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ. Γελ επηηξέπεηαη ε ειηνζεξαπεία ζην θαηάζηξσκα ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα θνξνχλ καγηφ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θνιχκβεζεο. 8. Γελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηνπο αζινχκελνπο εάλ δελ έρνπλ πξνζθνκίζεη ηαηξηθή βεβαίσζε απφ δεξκαηνιφγν θαη παζνιφγν ή θαξδηνιφγν (Ιζρχνο 12 κελψλ). 9. Απαγνξεχεηαη ΑΤΣΗΡΑ ε είζνδνο ζε φζνπο δελ γλσξίδνπλ θνιχκβεζε θαη δελ ζπλνδεχνληαη απφ πξνπνλεηή. 10. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζε άηνκα κηθξφηεξα ησλ 17 εηψλ (κε επίδεημε ηαπηφηεηαοσ ρσξίο ηε ζπλνδεία πξνπνλεηή 11. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην λεξφ ρσξίο ηελ παξνπζία λαπαγνζψζηε ή εθπαηδεπηή/πξνπνλεηή. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 7

8 12. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηελ πηζίλα ζε φζνπο έρνπλ αλνηρηέο πιεγέο, ζε άηνκα επηιεπηηθά ή ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ κεηαδνηηθή λφζν ή ίσζε. 13. Σν θηχζηκν θαη ην θχζεκα ηεο κχηεο γίλεηαη ζηελ ππεξρείιηζε ηεο πηζίλαο. 14. Οη θνιπκβεηέο ζα πξέπεη λα κελ έρνπλ γεπκαηίζεη γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ψξεο πξηλ απφ ηελ πξνζέιεπζε ηνπο ζην θνιπκβεηήξην. Γηα αζζέλεηεο ε δεξκαηηθέο παζήζεηο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη νη πξνπνλεηέο θαη ν λαπαγνζψζηεο. 15. Οη θνιπκβεηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ θχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο αληηθεηκέλσλ. Καιφ ζα είλαη λα κελ παίξλνπλ καδί ηνπο φηαλ έξρνληαη ζην θνιπκβεηήξην αληηθείκελα άμηαο. 16. Όινη νη ινπφκελνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ θαζαξνχο. ηα απνδπηήξηα δελ επηηξέπεηαη λα πεξηθέξνληαη κε παπνχηζηα, θαη λα μπξίδνληαη. Όπνηνο πξνθαιεί ζθφπηκα θζνξέο ή γξάθεη ζηνπο ηνίρνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ ζα δηαγξάθεηαη απφ κέινο ησλ δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ θνιχκβεζεο. 17.Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ησλ ληνπδηέξσλ ρσξίο καγηφ. 18. Απαγνξεχεηαη ην ΚΑΠΝΙΜΑ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 19. Γελ επηηξέπνληαη νη βνπηηέο απφ ηα πιατλά ηεο πηζίλαο, ηα καθξνβνχηηα θαη ε άπλνηα (ζηαηηθή ή δπλακηθήσ. 20. Απαγνξεχνληαη νη καζηίρεο θαη νη θαξακέιεο ζην ρψξν ηεο πηζίλαο. 21. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε γπάιηλσλ αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν γχξσ απφ ηελ πηζίλα. 22. Απαγνξεχνληαη ζηξψκαηα ζαιάζζεο, κπξαηζάθηα θαη θνπζθσηά θάζε είδνπο. Η ρξήζε βαηξαρνπέδηισλ, κάζθαο θαη ζπζθεπψλ θαηάδπζεο επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ. 23. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζηελ πηζίλα ζε άηνκα πνπ δελ αζινχληαη, εθηφο ησλ πξνπνλεηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. 24. Οη ζπλνδνί, γνλείο θαη θεδεκφλεο κπνξνχλ λα πεξηκέλνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνπο ρψξνπο αλακνλήο ή λα παξαθνινπζήζνπλ ην κάζεκα απφ ηελ θεξθίδα ή ην θπιηθείν. 25. Γηα ηνπο αγψλεο ππνρξέσζε θαη επζχλε ηνπ σκαηείνπ ή ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη λα έρεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα ηαηξφ - λνζνθφκα, θάξκαθα θαη απηνθίλεην κεηαθνξάο αζζελψλ κε νδεγφ. 26. Η ρξήζε ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε κέηξν θαη νηθνλνκία. 27. ε θάζε πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη λα απεπζχλεζηε ζηνπο ππεχζπλνπο ηνπ θνιπκβεηεξίνπ. 28. Οη ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ππεπζχλσλ. Η δηεχζπλζε ηεο Δπηρείξεζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνκαθξχλεη φζνπο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ. ΑΡΘΡΟ 15ο ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ ΣΗ ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 1. Η είζνδνο ζην ρψξν ζα επηηξέπεηαη απζηεξά θαη κφλν ζε φζνπο έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθδήισζε θαη θέξνπλ ηα θαηάιιεια ππνδήκαηα. 2. Η ρξήζε ησλ ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ θαη νξγάλσλ γίλεηαη κφλν απφ ηνλ ππεχζπλν ειεθηξνιφγν ή ειεθηξνληθφ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο εθδήισζεο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ην αξκφδην γξαθείν. ΑΡΘΡΟ 16ο ΠΡΟΩΠΗΚΟ 1. Σν κε θάζε λφκηκε κνξθή απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Δπηρείξεζεο νθείιεη γηα ηελ ζσζηή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 8

9 ηνπ λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή άζιεζε ησλ αζινπκέλσλ, ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο. Οθείιεη λα ειέγρεη θαη λα αλαθέξεη ζηε δηνίθεζε θάζε ζρεηηθή δπζιεηηνπξγία. 2. Σα απνιεζζέληα θαη κε δεηεζέληα αληηθείκελα θπιάζζνληαη απφ ην πξνζσπηθφ γηα δηάζηεκα δχν κελψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαζέηνληαη γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. Υξήκαηα θαη ηηκαιθή παξαδίδνληαη κε απφδεημε ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα. 3. Σν αξκφδην ηκήκα θαη ην πξνζσπηθφ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηελ απψιεηα ρξεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ νπνηαζδήπνηε αμίαο. 4. Η ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη θφζκηα θαη θηιηθή πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ. Οη εξγαδφκελνη νθείινπλ λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ πξντζηάκελε αξρή. 5. Σν σξάξην ησλ εξγαδνκέλσλ θαζνξίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο. 6. Τπάιιεινη Γεκνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο απαγνξεχεηαη γηα ηα θαηά εηδηθφηεηα θαζήθνληα, πνπ ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ, λα ακείβνληαη απφ πιιφγνπο, Οκνζπνλδίεο ή ηδηψηεο θαη ππνρξενχληαη λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο απηέο ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. 7. Όηαλ άηνκα θαηαθέξνληαη θαηά ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρψξνπ άζιεζεο, εμπβξίδνπλ θαη απεηινχλ επεηδή ηνπο απαγνξεχεη ηελ είζνδν ζε ρψξν, ηφηε ν ππάιιεινο θαιεί ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ειιείςεη απηήο ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία. 8. Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηε γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ Κνιπκβεηεξίνπ, ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ελεκεξψλεη θαζεκεξηλά ην βηβιίν ζπκβάλησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ΑΡΘΡΟ 17ο ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Η αζιεηηθή εγθαηάζηαζε δηαηίζεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα θάζε ελδηαθεξφκελν. 2. Παξάγνληεο, γνλείο θαη θίιαζινη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο πξνπνλήζεηο θαη ηνπο αγψλεο απφ ηηο θεξθίδεο ησλ γεπέδσλ ρσξίο λα παξαθσιχνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ. 3. Η Δπηρείξεζε θαη ην πξνζσπηθφ ηεο αζιεηηθήο εγθαηάζηαζεο δελ θέξνπλ επζχλε γηα ηπρφλ επεηζφδηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ επξίζθνληαη ζηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο νχηε γηα πξνζσπηθά αηπρήκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 4. Γηα φινπο ηνπο ρψξνπο άζιεζεο (απνζεθψλ, γξαθείσλ θιπ, θιεηδηά έρεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνηηθνχ Αζιεηηθνχ Υψξνπ ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Πξντζηακέλνπ. 5. Σν θάπληζκα ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΙ ζε φινπο ηνπο θιεηζηνχο αζιεηηθνχο ρψξνπο. Τπεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο είλαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ θάζε ρψξνπ άζιεζεο, ν νπνίνο ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίζεη αζιεηή ή ρξήζηε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα θαπλίδεη εληφο ηνπ ρψξνπ άζιεζεο, νθείιεη λα ηνπ δεηήζεη επγεληθά λα ζβήζεη ην ηζηγάξν θαη εθφζνλ δελ ην πξάηηεη ηφηε θαιεί ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία ή φπνηα άιιε αξκφδηα Αξρή. 6. Η θαηαλάισζε ή/θαη ρξήζε θάζε είδνπο θαξκάθσλ, θαξκαθεπηηθψλ ή παξεκθεξψλ νπζηψλ ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ εληφο ησλ πξνπνλεηηθψλ ρψξσλ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 9

10 7. Ο θαλνληζκφο απηφο έγηλε κε ζηφρν λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ πξνπνλήζεσλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ αζινπκέλσλ. 8. Η κή ηήξεζε ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο επηθέξεη πνηλέο έσο θαη ηελ νξηζηηθή απνβνιή ηνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ αζιεηψλ απφ ηελ αζιεηηθή εγθαηάζηαζε. 9. Ο παξψλ θαλνληζκφο αλαξηάηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, είλαη ζηε δηάζεζε ησλ αζινπκέλσλ θαη ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απνηειεί ππνρξέσζή ηνπο. ΑΡΘΡΟ 18ο ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 1. Κάζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Αζιεηηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηεο Δπηρείξεζεο θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ξπζκίδεηαη ή ηξνπνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Η ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ απφ ηνπο αζινχκελνπο, ηνπο επηζθέπηεο θαη ζεαηέο ζπληζηά απνδνρή ησλ φξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 3. Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Αζιεηηζκνχ Πνιηηηζκνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Παιιήλεο αζθαιίδεη ηνπο αζινχκελνπο ησλ δεκνηηθψλ πξνγξακκάησλ κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην αηπρεκάησλ θαη Αζηηθήο Δπζχλεο έλαληη ηξίησλ ζε αζθαιηζηηθή εηαηξεία. Σν αζθαιηζηήξην είλαη πξνζσπηθφ θαη ηζρχεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν αζινχκελνπο είλαη ηακεηαθά ελήκεξνο. ε πεξίπησζε πνπ ν αζινχκελνο δελ επηζπκεί λα δνζνχλ ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αζθαιηζηηθή ηνπ θάιπςε, ηφηε ππνρξενχηαη κε ππεχζπλε δήισζε λα αλαιάβεη εμ νινθιήξνπ ηελ επζχλε γηα ηπρφλ ζπκβάληα θαη απαηηήζεηο πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε απηά. ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΗ Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ΓΔΝ ΦΔΡΔΙ ΚΑΜΙΑ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΑ ΣΤΥΟΝ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟΤ Ή ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΜΒΑΙΝΟΤΝ ΔΠΔΙΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηνλ πξφηππν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ ρψξσλ άζιεζεο (ΦΔΚ 1362 η.β/18/10/2001σ πνπ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2880/2001(ΦΔΚ 9/η.Α/ ) θαη ηνπ Ν.2725/99 κε ηηο εθάζηνηε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ). ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Γήμαρχος Παλλήνης και Πρόεδρος της Κ.Δ.Α.Π.Π.Γ.Π. ΑΘΑΝΑΗΟ Ζ. ΕΟΤΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011»

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΧΝΧΝ ΣΙΒΟΤ ΣΗ ΜΝΗΜΗ «ΚΧΣΑ ΥΔΙΜΧΝΙΓΗ» «Β ΥΔΙΜΧΝΙΓΔΙΑ 2011» Ο Α.. ΡΗΓΑ Θεζ/λίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Α.. ΔΓΑ Θεζ/λίθεο (ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, ζει.10, ηνπ Καλνληζκνχ Αγψλσλ ηίβνπ ΔΓΑ 2008),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ

ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ. ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΦΑΑ ΑΠΘ ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΩΝ ΣΔΛΔΙΟΦΟΙΣΩΝ ΓΤΜΝ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΟΜΑΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΟΝ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΙΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ ΙΟΝΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ Έθδνζε 1.4, Κέξθπξα 07/07/2011 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Πξννίκην 1.1 Πεξί ηνπ θαλνληζκνχ 1.2 θνπφο 1.3 Γεκνζηφηεηα 2. Οξηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002679946 2015-04-01

15PROC002679946 2015-04-01 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σαρ. Γ/λζε : πλη/ρνπ Κεθαινπνχινπ 17,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925722 2015-07-21

15REQ002925722 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.

Τν ηκήκα είλαη αξκφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Γιεύθσνζη Νεολαίας, Αθληηικών και Πολιηιζηικών Τπηρεζιών ποσ περιλαμβάνει ειδικόηερα ηις παρακάηω διοικηηικές ενόηηηες : 1.Σμήμα Παιδείας Μεξηκλά γηα ηε ζηέγαζε δεκφζησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηε ζηέγαζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ),

ΑΠΟΦΑΖ. Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr. Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Μαξνύζη, 3-2-2011 ΑΡΗΘ. ΑΠ: 592/012 ΑΠΟΦΑΖ Καλνληζκόο Γηαρείξηζεο θαη Δθρώξεζεο Ολνκάησλ Υώξνπ (Domain Names) κε θαηάιεμε.gr Ζ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ θαη Σαρπδξνκείσλ (ΔΔΣΣ), Έρνληαο ππόςε : α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013

Σετνικοί Αζθαλείας. Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Σετνικοί Αζθαλείας Αρ. πρωη.: 242/44/4.1.2013 Δγθχθιηνο εθαξκνγήο ππνπξγηθήο απφθαζεο 29331/1135/2012 (Β' 3445) "Δπηκφξθσζε εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα άζθεζεο θαζεθφλησλ ηερληθνχ αζθάιεηαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί.

ΡΟΔΟ 6 Μέρες. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 3ος Ενήλικας. 1ο Παιδί. 2ο Παιδί AMATHUS BEACH. 2ο Παιδί AVRA BEACH HOTEL. 1ο Παιδί. ΡΟΔΟ 6 Μέρες FOREST PARK AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα 11/7, 609 760 509 199 349 18/7,25/7 639 820 530 199 379 1/8,8/8,15/8 665 845 555 199 379 BUNGALOWS (2 ελήιηθεο + 2 παηδηά) AMATHUS BEACH DLX/5* Πξόγεπκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ

ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ. Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΔΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ KAΘΑΡΙΟΣΗΣΑ Άρθρο 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΣΟΤΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηνπ Γ.Ν.IOΤ«ΚΤΛΙΣΔΙΟ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Αζθάιεηα θαη Τγηεηλή Δξγαζίαο ζε Γεκφζηα Έξγα ΠΟΤΓΑΣΖ: ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΓΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Μ. 3949 ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΑΡΗΑ ΑΝΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1 απφ 16 1. Ννκηθφ Πιαίζην... 3 2. Αληηθείκελν Δηαπηζηεχζεηο... 5 3. Ακεξνιεςία, Αλεμαξηεζία θαη Αθεξαηφηεηα... 6 4. Εηδηθνί Καλνληζκνί Πηζηνπνίεζεο... 6 5. Καηάινγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97. Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΗΘ. 2496/97 Αζθαιηζηηθή ζχκβαζε, ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε θαη άιιεο δηαηάμεηο. ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΣΜΖΜΑ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Ζ έλλνηα θαη ζηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9

Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel. Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ. Σειίδα 1 από 9 Καλωζοπίζαηε ζηο Jennifer Home Hotel Γεληθνί Όξνη Σπλαιιαγώλ Σειίδα 1 από 9 Αγαπηηοί πελάηες Με ην παξόλ έληππν ζαο θαιωζνξίδνπκε ζην Jennifer Home-Hotel θαη ζαο παξνπζηάδνπκε κε θαηαλνεηό ηξόπν ηνπο θύξηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002925638 2015-07-21

15REQ002925638 2015-07-21 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΔΝΔΜΔΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ-ΚΑΘAΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒ/ΝΣΟ TMHMA ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΛΙΚΩΝ Έργο: «σνηήρηζη λεβήηων και κασζηήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα